ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ"

Transcript

1 H ΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ Οι αρχαίοι Έλληνες, ρωτο όροι στη σύνθεση και ανάλυση οντολογικών, ηθικών και ε ιστηµολογικών ζητηµάτων, θεωρούσαν ότι o φυσικός κόσµος ήταν λασµένος µε τέτοιο τρό ο ώστε να ευνοεί τη ζωή. Την ίδια ερί ου αντίληψη είχε και o ιουδαιοχριστιανικός κόσµος, ενώ αρόµοιες θεωρήσεις συναντάµε και στους υτικούς φιλοσόφους της ύστερης και µετα-ρωµαϊκής ε οχής (.χ. Αυγουστίνος), αλλά και ολλούς αιώνες αργότερα (Άνσελµος, Ακινάτης, Καρτέσιος, Πασκάλ κ.ά.). Μάλιστα, οι φιλόσοφοι αυτοί, ασχολήθηκαν σοβαρά µε τους κλάδους της κοσµολογίας (κλάδος της µεταφυσικής και της αστρονοµίας ου ασχολείται µε τη µελέτη της φύσης, της δοµής και της λειτουργίας του σύµ αντος) και της τελεολογίας (φιλοσοφικός κλάδος ου µελετάει τα αίτια και τους σκο ούς της δηµιουργίας του κόσµου). Αν και οι βασικές υλιστικές αντιλήψεις αναφορικά µε την κοσµολογία υ ήρχαν α ό την αρχαιότητα (.χ. Υλοζωισµός = η ύλη είναι ζώσα και αυτάρκης αιτία του εαυτού της), ουσιαστικά, µέχρι και τις αρχές του 19 ου αιώνα, ε ικρατούσε µία θεϊστική αντίληψη για τη δηµιουργία του κόσµου. Το 1809, στο έργο του Ζωολογική Φιλοσοφία (Philosophie Zoologique), o Γάλλος φυσιοδίφης Ζαν-Μ ατίστ Λαµάρκ εισήγαγε, χωρίς να τύχει ιδιαίτερης ροσοχής, την έννοια της οργανικής εξέλιξης των ειδών. Όµως 50 χρόνια αργότερα, o Άγγλος φυσιοδίφης Κάρολος αρβίνος, στο βιβλίο του η Καταγωγή των Ειδών (On the Origin of Species by Means of Natural Selection), θα αρουσιάσει τη δική του εκδοχή για την εξέλιξη των ειδών ροσθέτοντας την έννοια της φυσικής ε ιλογής. Αντίθετα µε το λαµαρκισµό, o δαρβινισµός θα α οκτήσει τεράστια δηµοτικότητα και αναγνώριση ου διαρκεί µέχρι σήµερα. Έκτοτε η θεϊστική αντίληψη για τη δηµιουργία του κόσµου αρχίζει να εριθωριο οιείται µέχρι τα µέσα του 20 ού αιώνα, ό ου συνέβηκαν ορισµένες σηµαντικές ε ιστηµονικές ανακαλύψεις οι ο οίες ενίσχυσαν δυναµικά την ε οίθηση της ύ αρξης ενός ευφυούς δηµιουργικού αράγοντα µέσα στο σύµ αν. Στη δεκαετία του 1930, o Βρετανός φυσικός Paul Dirac διερευνά, µεταξύ άλλων, τις σχέσεις ου διέ ουν τους νόµους της κοσµολογίας. O Dirac διέκρινε ορισµένες σηµαντικές κοσµολογικές ιδιαιτερότητες. ια ίστωσε, για αράδειγµα, ότι o ιθανός αριθµός των βαρυονίων ( ρωτονίων και νετρονίων) του σύµ αντος είναι ίσος µε το τετράγωνο της αγκόσµιας σταθεράς της βαρύτητας, ό ως ε ίσης, και µε το τετράγωνο της ηλικίας του σύµ αντος (σε αδιάστατους αριθµούς). Εικοσι έντε χρόνια αργότερα, ο Αµερικανός φυσικός Robert Dicke υ οστήριξε ότι χωρίς την ύ αρξη ενός µεγάλου λήθους α ό κοσµολογικές συγκυρίες (αν οικίλες «κοσµολογικές αράµετροι» δεν βρίσκονταν µέσα σε ολύ συγκεκριµένα αριθµητικά λαίσια), η ζωή στο σύµ αν θα 1

2 ήταν αδύνατη. Ο Dicke ανακάλυψε, για αράδειγµα, ότι άστρα κατάλληλα για τη συντήρηση ζωής σε λανήτες γύρω α ό αυτά, µ ορούν να εµφανιστούν µόνο εντός α ολύτως συγκεκριµένων χωροχρονικών ορίων. Καθώς οι φυσικές ε ιστήµες ανα τύσσονταν, καινούργια στοιχεία για τις σχέσεις ου συνδέουν τις κοσµολογικές αραµέτρους µε το φαινόµενο της ζωής έρχονταν στην ε ιφάνεια. Οι φυσικοί ε ιστήµονες ανακάλυψαν ότι η ζωή δεν θα µ ορούσε να εµφανιστεί αν υ ήρχε έστω και µία µικρή α όκλιση στο µέγεθος των λεγόµενων αγκόσµιων σταθερών. Αυτή η ραγµατικότητα έδωσε έρεισµα στον Βρετανό αστρονόµο John Barrow και τον Αµερικανό φυσικό Frank Tipler να διατυ ώσουν, το 1986, την Ανθρω ική Κοσµολογική Αρχή. Η αρχή αυτή υ οστηρίζει ότι οι νόµοι, οι αγκόσµιες σταθερές και η βασική δοµή του σύµ αντος δεν α οτελούν τυχαία συµβάντα αλλά στηρίζουν µία κοσµολογική αναγκαιότητα για τη δηµιουργία όντων µε νοηµοσύνη ου θα αρατηρούν το σύµ αν. ηλαδή, ό ως το διατύ ωσε ο Αµερικανός φυσικός John Wheeler, «υ άρχει ένας αράγοντας δηµιουργίας νοήµονος ζωής ο ο οίος βρίσκεται στο κέντρο ολόκληρου του µηχανισµού και του σχεδιασµού του σύµ αντος». Η Ανθρω ική Αρχή α οκλείει την ύ αρξη εξωγήινης νοηµοσύνης κατ' αυτήν, ο άνθρω ος είναι το τελικό ροϊόν και α οτέλεσµα της συµ αντικής νοµοτέλειας. Με άλλα λόγια, η Ανθρω ική Αρχή ρεσβεύει ότι, για να ραγµατο οιηθούν όλες οι α αιτούµενες συνθήκες για τη δηµιουργία ενός είδους ζωής ου να διαθέτει νοηµοσύνη ικανή να εκτελεί ε ιστηµονική αρατήρηση του κόσµου, χρειάζεται ένα ολόκληρο σύµ αν. Αν και ορισµένοι ε ιστήµονες διατυ ώνουν αντιρρήσεις για την ε ιστηµονική ορθότητα και την α οδεικτική δοµή της Ανθρω ικής Αρχής, οι φυσικές ε ιστήµες έχουν ανακαλύψει µεγάλο αριθµό (τον ο οίο συνεχώς διευρύνουν) α ό θεµελιώδεις ροϋ οθέσεις (συγκυρίες) για τη δηµιουργία της ζωής, οι ο οίες συνηγορούν υ έρ της Ανθρω ικής Αρχής. Θα ασχοληθούµε, ενδεικτικά, µε έντε τύ ους ανάλογων ροϋ οθέσεων: (1) Τις φυσικές συγκυρίες, (2) τις συµ αντικές συγκυρίες, (3) τις αστρικές συγκυρίες, (4) τις λανητικές συγκυρίες και (5) τις ατµοσφαιρικές συγκυρίες. ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ 1. Η Σταθερά Σύζευξης Βαρυτικής Αλληλεπίδρασης. Η δύναµη της βαρύτητας ροσδιορίζει τι είδους άστρα είναι ιθανόν να υ άρξουν στο σύµ αν. Αν η δύναµη αυτή ήταν ελαφρώς ισχυρότερη, η διαδικασία σχηµατισµού των άστρων θα ήταν δραστικότερη, µε συνέ εια όλα τα άστρα να έχουν µάζα τουλάχιστον 1,4 φορές µεγαλύτερη α ό εκείνη του Ήλιου. Αν και τέτοια άστρα είναι α αραίτητα ε ειδή µ ορούν να αρασκευάζουν στοιχεία βαρύτερα του σιδήρου και να διαχέουν στο διαστρικό χώρο στοιχεία βαρύτερα του βηρυλλίου (δηλαδή στοιχεία ουσιώδη για το σχηµατισµό λανητών και ζωής), εντούτοις τα άστρα αυτά εξελίσσονται τόσο γρήγορα 2

3 και ακανόνιστα ώστε αδυνατούν να υ οστηρίξουν ζωή σε κοντινούς λανήτες. Μόνο άστρα στο µέγεθος τον 'Ηλιου έχουν µια τέτοια ζωο οιό ικανότητα. Αν, άλι, η δύναµη της βαρύτητας ήταν ελαφρώς ασθενέστερη, όλα τα άστρα θα είχαν µάζα µικρότερη του 80% της ηλιακής µάζας. Τέτοια άστρα µ ορούν να υ οστηρίξουν ζωή σε γειτονικούς λανήτες, αλλά δεν διαθέτουν τα α αραίτητα χηµικά στοιχεία για να σχηµατίσουν αυτούς τους λανήτες. 2. Η Σταθερά Σύζευξης Ισχυρής Πυρηνικής Αλληλεπίδρασης. Αφορά την ισχυρή ελκτική δύναµη µεταξύ των σωµατιδίων του ατοµικού υρήνα, η ο οία διατηρεί τον υρήνα ενωµένο. Αν αυτή η δύναµη ήταν ελαφρώς ασθενέστερη, δεν θα µ ορούσαν να υ άρξουν υρήνες µε ολλά ρωτόνια. Το υδρογόνο θα ήταν το µοναδικό στοιχείο στο σύµ αν. Αν η δύναµη ήταν λίγο ισχυρότερη, ολλά στοιχεία α αραίτητα για τη δηµιουργία ζωής θα ήταν σ ανιότατα. Σε κάθε ερί τωση η ζωή στο σύµ αν θα ήταν ανέφικτη. 3. Η Σταθερά Σύζευξης Ασθενούς Πυρηνικής Αλληλεπίδρασης. Η δύναµη αυτή ε ηρεάζει τη συµ εριφορά των λε τονίων. Τα λε τόνια είναι στοιχειώδη σωµατίδια ου δεν συµµετέχουν σε ισχυρές αλληλε ιδράσεις (.χ. ηλεκτρόνια και νετρίνα). Η συµ εριφορά των λε τονίων αφορά σειρά α ό διαδικασίες, οι ο οίες, είναι α αραίτητες για τη δηµιουργία ζωής στο σύµ αν. Μια τέτοια διαδικασία είναι ο σχηµατισµός βαρέων στοιχείων (.χ. άνθρακας, οξυγόνο, άζωτο) ου είναι ουσιώδη για την ύ αρξη ζωής. Τέτοια στοιχεία εκτινάσσονται στο διάστηµα κατά τον σχηµατισµό ενός Σου ερνόβα (Υ ερκαινοφανής), δηλαδή τη βίαιη έκρηξη ενός αστέρα µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους, ο ο οίος έχει καύσει όλα τα α οθέµατά του σε ήλιο και ο υρήνας του καταρρέει α ελευθερώνοντας τεράστιες οσότητες ενέργειας, ου τον κάνουν να λάµ ει µέχρι και ένα εκατοµµύριο φορές ερισσότερο α ό τον Ήλιο. Η εκτόξευση αυτή των βαρέων χηµικών στοιχείων εξαρτάται α ό ένα λήθος λε τονίων (νετρίνων) ου κινούνται α ό το κέντρο του αστέρα ρος την εριφέρειά του. Αν η Σταθερά Σύζευξης Ασθενούς Πυρηνικής Αλληλε ίδρασης ήταν λίγο µεγαλύτερη, τα νετρίνα θα δια ερνούσαν το εξωτερικό ερίβληµα του αστέρα χωρίς να το διαταράξουν. Έτσι τα βαρέα στοιχεία θα αρέµεναν στον υρήνα του άστρου. Αν η σταθερά ήταν ελαφρώς µικρότερη, τα νετρίνα δεν θα µ ορούσαν να διασ άσουν το ερίβληµα του αστέρα και τα α αραίτητα για τη ζωή βαρέα στοιχεία θα αρέµεναν αγιδευµένα στον υρήνα του. 3

4 4. Η Σταθερά Ηλεκτρομαγνητικής Σύζευξης. Η δύναµη αυτή συγκρατεί τα ηλεκτρόνια σε τροχιές γύρω α ό τον υρήνα των ατόµων. Τα χαρακτηριστικά αυτών των τροχιών καθορίζουν µέχρι οιο βαθµό τα άτοµα θα συνδεθούν µεταξύ τους για να σχηµατίσουν µόρια. Αν αυτή η σταθερά ήταν λίγο µικρότερη, κανένα ηλεκτρόνιο δεν θα βρισκόταν σε τροχιά γύρω α ό έναν ατοµικό υρήνα. Αν η σταθερά ήταν ελαφρώς µεγαλύτερη, κανένα άτοµο δεν θα µοιραζόταν µία τροχιά ηλεκτρονίου µε άλλο άτοµο. Και στις δύο ερι τώσεις δεν θα σχηµατίζονταν µόρια, ε οµένως ούτε και ζωή. 5. Οι Σταθερές της Λεπτής Υφής. Οι σταθερές αυτές έχουν άµεση σύνδεση µε τις 4 Θεµελιώδεις δυνάµεις της Φυσικής (βαρύτητα, ηλεκτροµαγνητισµό, ισχυρή και ασθενής υρηνική δύναµη). Συγκρινόµενες µε τις σταθερές σύζευξης, οι σταθερές της λε τής υφής θέτουν ακόµα ιο αυστηρούς εριορισµούς στο σχεδιασµό του σύµ αντος. Για αράδειγµα, η σταθερά ηλεκτροµαγνητικής λε τής υφής ε ηρεάζει την αδιαφάνεια των αστρικών υλικών (αδιαφάνεια είναι ο βαθµός στον ο οίον ένα υλικό µέσο ε ιτρέ ει να το δια εράσει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή φως). Κατά το σχηµατισµό των άστρων, η βαρύτητα συγκεντρώνει την ύλη ενώ οι θερµικές κινήσεις τείνουν να τη διασκορ ίσουν. Αν αυξανόταν η αδιαφάνεια της αστρικής ύλης τα α οτελέσµατα των θερµικών κινήσεων θα εριορίζονταν, µε α οτέλεσµα µικρότερα τµήµατα ύλης να υ ερνικούν την αντίσταση των θερµικών κινήσεων. Συνε ώς, αν η σταθερά ηλεκτροµαγνητικής λε τής υφής ήταν λίγο µεγαλύτερη, όλα τα άστρα θα είχαν σηµαντικά µικρότερη µάζα α ό εκείνη του Ήλιου. Αν η σταθερά ήταν λίγο µικρότερη, όλα τα άστρα θα είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη µάζα α ό εκείνη του Ήλιου. Και στις δύο ερι τώσεις τα άστρα θα ήταν ακατάλληλα για την υ οστήριξη ζωής. 6. Η Ταχύτητα του Φωτός. Ε ιδρά οικιλοτρό ως τόσο στις θεµελιώδεις δυνάµεις της Φυσικής όσο και στις Σταθερές της Λε τής Υφής. Ε οµένως, ο οιαδή οτε αλλαγή στο µέγεθος της ταχύτητας του φωτός κάνει αδύνατη την ύ αρξη της ζωής. 7. Ο λόγος της Μάζας του Πρωτονίου προς τη Μάζα του Ηλεκτρονίου. Ο λόγος αυτός καθορίζει τις τροχιές των ηλεκτρονίων γύρω α ό τον ατοµικό υρήνα (ο ο οίος α οτελείται α ό ρωτόνια και νετρόνια). Η µάζα του ρωτονίου είναι 1836 φορές µεγαλύτερη α ό τη µάζα του ηλεκτρονίου. Αν ο λόγος αυτός ήταν λίγο µικρότερος ή λίγο µεγαλύτερος, άλι θα ήταν αδύνατος ο σχηµατισµός µορίων. 4

5 8. Η Ευστάθεια του Πρωτονίου. Αφορά την οσότητα της ύλης στο σύµ αν και το ε ί εδο ακτινοβολίας ου είναι κατάλληλο για τη δηµιουργία και συντήρηση ανώτερων ειδών ζωής. Κάθε ρωτόνιο εριέχει 3 κουάρκ (θεµελιώδη στοιχειώδη σωµατίδια). Με τη διαµεσολάβηση µ οζονίων (στοιχειώδη σωµατίδια µε ακέραιο σ ιν) τα κουάρκ µ ορούν να µετατρα ούν σε αντικουάρκ και τα ρωτόνια να διασ αστούν σε ιόνια (είδος µεσονίου) και οζιτρόνια. Αυτού του είδους η διάσ αση, για κάθε ρωτόνιο, συµβαίνει µόνο µία φορά κάθε χρόνια. Αν αυτό συνέβαινε ιο συχνά, οι βιολογικές συνέ ειες για τον άνθρω ο και τα µεγάλα θηλαστικά θα ήταν καταστροφικές ε ειδή οι διασ άσεις των ρωτονίων θα α ελευθέρωναν θανατηφόρες δόσεις ραδιενέργειας. Αν το ρωτόνιο ήταν ιο σταθερό (δηλαδή µε µικρότερη συχνότητα διάσ ασης) δεν θα υ ήρχε στο σύµ αν ε αρκής οσότητα ύλης για να ροκύψει ζωή. 9. Τα Επίπεδα Πυρηνικής Ενέργειας του Βηρυλλίου 8 ( 8 Be), του Άνθρακα 12 ( 12 C) και του Οξυγόνου 16 ( 16 Ο). Αφορούν τη δηµιουργία και την οσότητα χηµικών στοιχείων ου είναι α αραίτητα για τη ζωή. Οι ατοµικοί υρήνες χαρακτηρίζονται α ό διάφορα ενεργειακά ε ί εδα. Η µετάβαση α ό το ένα ε ί εδο στο άλλο ραγµατο οιείται µέσω της εκ οµ ής ή σύλληψης ενός φωτονίου ου έχει ενέργεια ίση µε τη διαφορά ενέργειας µεταξύ των δύο ε ι έδων. Στα εν λόγω στοιχεία αρουσιάζονται εξαιρετικές συγκυρίες. Το 8Be διασ άται στον ολύ µικρό χρόνο των δευτερολέ των, και λόγω της µεγάλης του αστάθειας το στοιχείο αυτό καθυστερεί τη διαδικασία σύντηξης. Αν ήταν λίγο σταθερότερο, η σύντηξη των βαρέων στοιχείων θα γινόταν τόσο δραστική ου θα είχε ως α οτέλεσµα καταστροφικές αστρικές εκρήξεις. Τέτοιες εκρήξεις θα εµ όδιζαν το σχηµατισµό ολλών βαρέων στοιχείων ου είναι α αραίτητα για τη ζωή. Αν το Be ήταν λίγο ασταθέστερο, δεν θα υ ήρχε αραγωγή στοιχείων έραν αυτού. Μία άλλη συγκυρία είναι το γεγονός ότι ο 12 C έχει ενεργειακό ε ί εδο ελαφρώς υψηλότερο α ό το άθροισµα των ενεργειακών ε ι έδων των 8 Be και 4 He (Ήλιο 4). Μία µικρή α όκλιση α ό αυτό το συγκεκριµένο ενεργειακό ε ί εδο του 12 C θα είχε ως α οτέλεσµα ανε αρκή αραγωγή άνθρακα για την εµφάνιση ζωής. Μια τρίτη συγκυρία αφορά το 16 Ο. Το στοιχείο αυτό έχει το ακριβές ενεργειακό ε ί εδο ώστε, α ό τη µία να εµ οδίζει τη µεταστοιχείωση όλου του άνθρακα σε οξυγόνο, και α ό την άλλη, να διευκολύνει την ε αρκή αραγωγή του εαυτού του σε οσότητα α αραίτητη για την υ οστήριξη της ζωής. 5

6 ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ 1. Η Ηλικία του Σύμπαντος. Προσδιορίζει το είδος των άστρων ου υ άρχουν σ' αυτό. Σήµερα, η ηλικία αυτή υ ολογίζεται σε ερί ου 14 δισεκατοµµύρια χρόνια. Οι ειδικοί θεωρούν ότι χρειάστηκαν ερί ου 2 δισεκατοµµύρια χρόνια για να σχηµατιστούν τα ρώτα άστρα. Κατό ιν, χρειάστηκαν άλλα δισεκατοµµύρια χρόνια µέχρις ότου οι υ ερκαινοφανείς αστέρες να εκτοξεύσουν στο διάστηµα αρκετά βαρέα στοιχεία ώστε να δηµιουργηθούν άστρα ό ως ο Ήλιος, δηλαδή άστρα κατάλληλα να σχηµατίσουν βραχώδεις λανήτες. Μετά, έ ρε ε να εράσουν άλλα 2 δισεκατοµµύρια χρόνια µέχρις ότου οι κατάλληλοι αστέρες να σταθερο οιηθούν ε αρκώς για να µ ορούν να υ οστηρίξουν ζωή στους λανήτες τους. Αν το σύµ αν ήταν κατά 2 δισεκατοµµύρια χρόνια νεότερο, ουθενά µέσα σ αυτό δεν θα υ ήρχε ένα κατάλληλο εριβάλλον για τη φιλοξενία ζωής. Αν, άλι, το σύµ αν ήταν κατά 10 δισεκατοµµύρια χρόνια µεγαλύτερο, δεν θα υ ήρχαν άστρα σαν τον Ήλιο σε σταθερή κατάσταση και στην κατάλληλη εριοχή κά οιου γαλαξία ώστε να υ άρχει ζωή. Με άλλα λόγια, το χρονικό διάστηµα κατά το ο οίο το σύµ αν βρίσκεται σε κατάλληλη ηλικία για να φιλοξενήσει ζωή, είναι ολύ συγκεκριµένο και υ ερβολικά µικρό σε σχέση µε την ιθανή ηλικία ου Θα µ ορούσε να φτάσει, µέχρι τον ιθανό θερµικό του θάνατο (ίσως σε χρόνια). 2. Ο Ρυθμός Διαστολής του Σύμπαντος. Αν το σύµ αν διαστελλόταν µε λίγο ιο αργό ρυθµό, θα είχε καταρρεύσει ροτού κά οιο άστρο σαν τον Ήλιο καταφέρει να µ ει σε σταθερή φάση καύσης. Αν ο ρυθµός διαστολής ήταν λίγο µεγαλύτερος, δεν θα υ ήρχε ο κατάλληλος σχηµατισµός των γαλαξιών, άρα ούτε και των άστρων. Ο φηµισµένος καθηγητής φυσικής του ΜΙΤ (Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης) Alan Guth θεωρεί ότι αυτός ο ρυθµός ρέ ει να είναι τόσο καλά ρυθµισµένος ώστε να εµφανίζει την εξωφρενική ακρίβεια του 10-55! 3. Το Μέγεθος Εντροπίας του Σύμπαντος. Όσο ιο µεγάλη είναι η εντρο ία ενός κλειστού συστήµατος τόσο µεγαλύτερη και η αταξία του. Η εντρο ία του σύµ αντος συνεχώς αυξάνει µε συνέ εια η διαθέσιµη ενέργειά του να ελαττώνεται. Για κάθε βαρυόνιό του (κυρίως ρωτόνιο ή νετρόνιο) το σύµ αν εριλαµβάνει 100 εκατοµµύρια φωτόνια µε συνέ εια να γίνεται εξαιρετικά εντρο ικό. Αν ο βαθµός εντρο ίας του σύµ αντος ήταν λίγο µικρότερος, τα γαλαξιακά συστήµατα ου θα σχηµατίζονταν θα αγίδευαν την ακτινοβολία βάζοντας φραγµό στη δηµιουργία άστρων. Αν η εντρο ία ήταν λίγο µεγαλύτερη δεν θα σχηµατίζονταν 6

7 γαλαξιακά συστήµατα ε οµένως ούτε και άστρα ή λανήτες. Χωρίς άστρα και λανήτες ζωή δεν υ άρχει. 4. Η Μάζα του Σύμπαντος. Στην ραγµατικότητα η µάζα συν την ενέργεια λόγω της εξίσωσης του Αϊνστάιν E=mc 2. Η µάζα αυτή ροσδιορίζει το βαθµό της υρηνικής καύσης η ο οία συµβαίνει ενόσω το σύµ αν ψύχεται µετά τη θερµή Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang). Αν η µάζα του σύµ αντος ήταν ελάχιστα µεγαλύτερη, κατά την ψύξη του αυτή, θα σχηµατιζόταν υ ερβολικά µεγάλη οσότητα δευτέριου (βαρύ υδρογόνο µε υρήνα ου εριέχει ένα ρωτόνιο και ένα νετρόνιο). Το δευτέριο, όµως, είναι ένας δυναµικός καταλύτης για την υρηνική καύση των άστρων. Ο ότε, το ε ι ρόσθετο δευτέριο θα ροκαλούσε τόσο γρήγορη καύση στα άστρα, ώστε δεν θα µ ορούσαν να συντηρήσουν ζωή στους κοντινούς λανήτες. Αν, άλι, η µάζα του σύµ αντος ήταν λίγο µικρότερη, κατά την ψύξη του σύµ αντος δεν θα σχηµατιζόταν το στοιχείο ήλιο. Αλλά, χωρίς ήλιο τα άστρα δεν µ ορούν να αράγουν βαρέα στοιχεία ου είναι α αραίτητα για τη ζωή. Το συµ έρασµα είναι ως ένα σύµ αν λίγο µικρότερο ή λίγο µεγαλύτερο α ό το δικό µας δεν είναι κατάλληλο για ζωή. 5. Ο Βαθμός Ομοιομορφίας του Σύμπαντος. Η οµοιοµορφία του σύµ αντος ροσδιορίζει τα αστρικά του συστατικά. Το σύµ αν αρουσιάζει µεγάλο βαθµό οµοιοµορφίας η ο οία θεωρείται ότι ροήλθε α ό µία µικρή ερίοδο αιφνίδιας διόγκωσής του µετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Αν αυτός ο µηχανισµός διόγκωσης δεν είχε εξοµαλύνει το σύµ αν στην τωρινή του κατάσταση, αυτό θα είχε ανα τύξει, µεταξύ άλλων, µια ληθώρα α ό µαύρες τρύ ες (µυστηριώδη ουράνια σώµατα µε τόσο ισχυρό βαρυτικό εδίο ου αγιδεύει ακόµα και το φως, γι' αυτό είναι αόρατες), οι ο οίες θα διαχωρίζονταν α ό κενό διάστηµα. Αν η εξοµάλυνση του σύµ αντος ήταν µεγαλύτερου βαθµού, δεν θα υ ήρχαν σ αυτό γαλαξίες και άστρα. Και στις δύο ερι τώσεις ενός ερισσότερο η λιγότερο οµοιόµορφου σύµ αντος, η αρουσία ζωής θα ήταν αδύνατη. ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ 1. Η Απόσταση μεταξύ των Άστρων. Η α όσταση αυτή αφορά την ύ αρξη των λανητών και τις τροχιές τους γύρω α ό τα άστρα. Στο δικό µας γαλαξιακό χώρο, η µέση α όσταση µεταξύ των άστρων είναι ερί ου 30 τρισεκατοµµύρια χιλιόµετρα. Αν η α όσταση αυτή ήταν λίγο µικρότερη, η 7

8 βαρυτική αλληλε ίδραση µεταξύ των άστρων θα ήταν τόσο ισχυρή, ώστε θα α οσταθερο οιούσε τις λανητικές τροχιές µε συνέ εια τεράστιες θερµοκρασιακές µεταβολές ε άνω στον λανήτη. Αν η α όσταση µεταξύ των άστρων ήταν λίγο µεγαλύτερη, η διασ ορά βαρέων στοιχείων α ό τους σου ερνόβα θα γινόταν τόσο αραιή, ώστε να µη µ ορούν να σχηµατιστούν βραχώδεις λανήτες σαν τη Γη. Για να υ άρξει ένα λανητικό σύστηµα σαν το Η Ηλιακό, λιακό, δηλαδή ένα σύστηµα κατάλληλο να συντηρεί ζωή, η υ άρχουσα α όσταση µεταξύ των αστέρ αστέρων ων είναι α αραίτητη ροϋ όθεση. 2. Ο Αριθμός των Αστρικών Συνοδών. Αν ο αριθµός αυτός ήταν µεγαλύτερος του ένα (υ ήρχαν 2 ή ερισσότεροι ήλιοι στο σύστηµα), οι βαρυτικές αλληλε ιδράσεις των αστέρων θα α οσταθερο οιούσαν λήρως τις λανητικές τροχιές. Αν ήταν µικρότερος του ένα (δηλαδή στην ερί τωση ενός εκσφενδονισµένου µοναχικού λανήτη), δεν Θα υ ήρχε αρκετή θερµότητα θ για να υ οστηρίζει ζωή. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύµ αν τα συνήθη αστρικά συστήµατα δεν είναι αυτά ου α οτελούνται α ό ένα άστρο ό ως το Ηλιακό Σύστηµα, αλλά τα δι λά συστήµατα αστέρων ου είναι ακατάλ ακατάλληλα ληλα για την υ οστήριξη της ζωής. 3. Η Ημερομηνία Γέννησης του Γονικού Άστρου. Αν ήταν ερισσότερο ρόσφατη, το άστρο δεν θα α είχε φτάσει σε σταθερή κατάσταση καύσης. Αν ήταν λιγότερο ρόσφατη, το αστρικό σύστηµα δεν θα α εριείχε εε αρκή βαρέα χηµικά στοιχεία. 4. Η Ηλικία του Γονικού Άστρου. Αν ήταν µικρότερη ή µεγαλύτερη, η φωτεινότητα του άστρου δεν θα ήταν αρκετά σταθερή. Όµως, η σταθερή φωτεινότητα του γονικού άστρου είναι α αραίτητη ροϋ όθεση για τη συντήρηση της ζωής. 5. Η Απόσταση του Γονικού Άστρου από τον Πυρήνα του Γαλαξία. Ο Ήλιος βρίσκεται ερί ου έτη φωτός µακριά α ό το κέντρο του γαλαξία, βρίσκεται δηλαδή στην τέλεια α όσταση για την ύ αρξη και συντήρηση της ζωής. Αν η α όσταση αυτή ήταν µεγαλύτερη, δεν θα υ ήρχαν αρκετά βαρέα στοιχεία για την αραγωγή βραχωδών λανητών. Αν ήταν µικρότερη, η υκνότητα της ύλης ης του άστρου και η εκ εµ όµενη ραδιενέργεια θα ήταν υ ερβολικά µεγάλη. 8

9 6. Η Μάζα του Γονικού Άστρου. Αν ήταν µεγαλύτερη, η φωτεινότητα του άστρου δεν θα ήταν ε αρκώς σταθερή. Αν ήταν µικρότερη, το εύρος της κατοικήσιµης ζώνης (οι συγκεκριµένες α οστάσεις γύρω α ό ένα άστρο, στις ο οίες οι αρευρισκόµενοι λανήτες µ ορούν να διαθέτουν νερό σε υγρή µορφή), θα ήταν ολύ εριορισµένο. Η ερίοδος εριστροφής ενός λανήτη ου θα βρισκόταν στην κατοικήσιµη ζώνη, θα διαταρασσόταν α ό έντονες αλιρροιακές δυνάµεις. 7. Το Χρώμα του Γονικού Άστρου. Το χρώµα των αστέρων εξαρτάται α ό τη θερµοκρασία τους. Οι θερµότεροι αστέρες έχουν γαλάζιο χρώµα και οι ψυχρότεροι κόκκινο. Ο Ήλιος µε ε ιφανειακή θερµοκρασία ο C, έχει κίτρινο χρώµα. Αν ήταν ερισσότερο κόκκινος ή ερισσότερο µ λε, το φαινόµενο της φωτοσύνθεσης θα ήταν ανε αρκές. ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ 1. Η Πλανητική Ασπίδα της Γης Η ύ αρξη των γιγάντιων αεριωδών λανητών στο εξωτερικό µέρος του Ηλιακού Συστήµατος είναι η φυσική ασ ίδα της Γης ου την ροφυλάσσει α ό καταστροφική σύγκρουση µε µεγάλους κοµήτες και µετεωρίτες. Τόσο ο ίας µε µάζα 318 φορές µεγαλύτερη α ό τη γήινη, όσο και ο Κρόνος µε τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα µε αντίστοιχες µάζες 95, 14,5 και 17 φορές µεγαλύτερες α ό εκείνη της Γης, ροστατεύουν ολύ α οτελεσµατικά τον µικρό µας λανήτη και ταυτόχρονα σταθερο οιούν την ελλει τική τροχιά του γύρω α ό τον Ήλιο. 2. Η Απόσταση του Πλανήτη από το Γονικό Άστρο. Αν ήταν λίγο µεγαλύτερη ή λίγο µικρότερη, λόγω υ ερβολικού ψύχους ή θερµότητας, δεν θα υ ήρχε σταθερός κύκλος νερού. 9

10 3. Η Βαρυτική Αλληλεπίδραση με τη Σελήνη. Αν ήταν µεγαλύτερη, τα αλιρροιακά α οτελέσµατα στους ωκεανούς, την ατµόσφαιρα και την ερίοδο εριστροφής της Γης θα ήταν δυσµενή για τη ζωή. Αν ήταν µικρότερη, η εκκεντρότητα (µέγεθος ου καθορίζει όσο ε ιµήκης είναι µiα ελλει τική τροχιά) της γήινης τροχιάς θα άλλαζε τόσο ολύ ώστε θα δηµιουργούσε κλιµατική α οσταθερο οίηση. 4. Η Επιφανειακή Βαρύτητα του Πλανήτη. Αν ήταν ισχυρότερη, η ατµόσφαιρα θα κατακρατούσε τεράστιες οσότητες αµµωνίας και µεθανίου. Αν ήταν ασθενέστερη, θα έχανε τεράστιες οσότητες νερού. 5. Το Πάχος του Φλοιού του Πλανήτη. Αν ήταν µεγαλύτερο, υ ερβολική οσότητα οξυγόνου θα µεταφερόταν α ό την ατµόσφαιρα στον φλοιό. Αν ήταν µικρότερο, θα υ ήρχε υ ερβολικά έντονη ηφαιστειακή και τεκτονική δράση. 6. Η Περίοδος Περιστροφής του Πλανήτη. Αν ήταν µεγαλύτερη, οι καθηµερινές θερµοκρασιακές διαφορές θα ήταν τεράστιες. Αν ήταν µικρότερη, οι ταχύτητες των ανέµων θα ήταν υ ερβολικές. 7. Το Μαγνητικό Πεδίο της Γης. Αν ήταν ισχυρότερο οι ηλεκτροµαγνητικές καταιγίδες θα ήταν υ ερβολικά έντονες. Αν ήταν ασθενέστερο, δεν θα υ ήρχε ε αρκής ροστασία α ό τα σωµατίδια του ηλιακού άνεµου (χείµαρρος φορτισµένων σωµατιδίων υψηλής ενέργειας ου εκτινάσσεται α ό το Ηλιακό Στέµµα, δηλαδή την εξωτερική ατµόσφαιρα του Ήλιου). 8. Η Κλίση του Άξονα της Γης. Αν ήταν µεγαλύτερη ή µικρότερη, οι θερµοκρασιακές διαφορές της γήινης ε ιφάνειας θα ήταν τεράστιες. Η ύ αρξη και ισορρο ηµένη εναλλαγή των 4 ε οχών του έτους οφείλονται στη συγκεκριµένη κλίση του γήινου άξονα στις 23,4 µοίρες. 9. Η Ανακλαστική Ικανότητα της Γήινης Επιφάνειας. Πρόκειται για το λόγο της οσότητας του φωτός ου ανακλάται α ό τη γήινη ε ιφάνεια ρος τη συνολική οσότητα του φωτός ου έφτει ε άνω της. Αν ο λόγος αυτός ήταν 10

11 µεγαλύτερος, η γη θα βρισκόταν σε ε οχή αγετώνων. Αν ήταν µικρότερος θα υ ήρχε έντονο φαινόµενο θερµοκη ίου. 10. Η Σεισμική Δραστηριότητα της Γης. Αν ήταν µεγαλύτερη, θα καταστρέφονταν ολλά είδη ζωής. Αν ήταν µικρότερη, οι θρε τικές ουσίες στους υθµένες των ωκεανών δεν θα ανέρχονταν οτέ ρος την ε ιφάνεια. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ 1. Ο Λόγος του Οξυγόνου προς το Άζωτο της Ατμόσφαιρας. Αν ήταν µεγαλύτερος, οι λειτουργίες της ζωής θα εξελίσσονταν ολύ γρήγορα ενώ, αν ήταν µικρότερος, θα εξελίσσονταν ολύ αργά. 2. Τα Επίπεδα του Διοξειδίου του Άνθρακα και των Υδρατμών στην Ατμόσφαιρα. Αν ήταν µικρότερα ή µεγαλύτερα, θα αρουσιαζόταν είτε ανε αρκές είτε υ ερβολικό φαινόµενο του θερµοκη ίου. 3. Η Ποσότητα του Ατμοσφαιρικού 'Οζοντος. Αν ήταν µεγαλύτερη, οι θερµοκρασίες στη γήινη ε ιφάνεια θα ήταν ολύ χαµηλές. Αν ήταν µικρότερη, οι θερµοκρασίες και τα ε ί εδα ραδιενεργού ακτινοβολίας στην ε ιφάνεια θα ήταν ολύ υψηλά. 4. Ο Βαθμός των Ηλεκτρικών Εκκενώσεων στην Ατμόσφαιρα Αν ήταν µεγαλύτερος θα συνέβαιναν καταστροφικές υρκαγιές. Αν ήταν µικρότερος, θα υ ήρχε ανε αρκής ανεφοδιασµός του εδάφους µε άζωτο. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΚΕΦ. 2, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2007 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 11

Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να

Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα δεμένες. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να επ ιζήσουν απ αιτούν ενέργεια, αλλά και οι φυσικές όπ ως και οι ανθρωπ ογενείς διαδικασίες απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Mcs χημικός www.polkarag.gr Μετά τη δημιουργία του Σύμπαντος 380.000 έτη 6000 ο C Τα ηλεκτρόνια μπορούν να συνδεθούν με τα πρωτόνια ή τους άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Α. Μια σύντοµη περιγραφή της εργασίας που εκπονήσατε στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αστρονοµίας. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το ηλιακό μας σύστημα απαρτίζεται από τον ήλιο (κεντρικός αστέρας) τους 8 πλανήτες, (4 εσωτερικούς ή πετρώδεις: Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης, και 4 εξωτερικούς: Δίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΉΛΙΟΣ Βρίσκεται στο κέντρο του Ηλιακού Συστήματος, ένα κίτρινο αστέρι της κύριας ακολουθίας ηλικίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων χρόνων.

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΉΛΙΟΣ Βρίσκεται στο κέντρο του Ηλιακού Συστήματος, ένα κίτρινο αστέρι της κύριας ακολουθίας ηλικίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων χρόνων. ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ως ηλιακό σύστημα θεωρούμε τον Ήλιο και όλα τα αντικείμενα που συγκροτούνται σε τροχιά γύρω του χάρης στη βαρύτητα, που σχηματίστηκαν όλα πριν 4,6 δις έτη σε ένα γιγάντιο μοριακό νέφος.

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010

Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010 Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010 Η φυσική υψηλών ενεργειών µελετά το µικρόκοσµο, αλλά συνδέεται άµεσα µε το µακρόκοσµο Κοσµολογία - Μελέτη της δηµιουργίας και εξέλιξης του

Διαβάστε περισσότερα

διατήρησης της μάζας.

διατήρησης της μάζας. 6. Ατομική φύση της ύλης Ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η ύλη αποτελείται από δομικά στοιχεία ήταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος. Το πείραμα μετά από 2400 χρόνια ήρθε και επιβεβαίωσε την άποψη αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων

Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων Ν. Μ. Σγούρος Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν. Πειραιώς sgouros@unipi.gr Τύποι Δεσμών -Τριαδικό Κλείσιμο Οι συνδέσεις μεταξύ κόμβων σε κοινωνικά δίκτυα μ ορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική Δρίτσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Λεονάρδος Γκουβέλης. Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Λεονάρδος Γκουβέλης. Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ Λεονάρδος Γκουβέλης Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου Συνοπτικά: Κοσμολογικές θεωρίες ανά τους αιώνες Σύγχρονη κοσμολογική άποψη Αστρονομικές αποδείξεις της θεωρίας του Big Bang Μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ. 4 Η Ηe

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ. 4 Η Ηe ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Η ενέργεια στον Ήλιο (και στα άλλα αστέρια της Κύριας Ακολουθίας ) παράγεταi μέσω αντιδράσεων σύντηξης. Σύντηξη: πυρηνική αντίδραση μέσω της οποίας βαρείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική Εισαγωγή Η πιο κάτω παρουσίαση είναι η αρχή του δρόµου στη µακριά λεωφόρο της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ Κ. Ν. Γουργουλιάτος ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ Αντικείμενα που εμποδίζουν την διάδοση φωτός από αυτά Πρωτοπροτάθηκε γύρω στα 1783 (John( John Michell) ως αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτόνια από την μεγάλη έκρηξη Τι είναι η Ακτινοβολία υποβάθρου.

Τα φωτόνια από την μεγάλη έκρηξη Τι είναι η Ακτινοβολία υποβάθρου. Τα φωτόνια από την μεγάλη έκρηξη Τι είναι η Ακτινοβολία υποβάθρου. Σύμφωνα με την θεωρία της «μεγάλης έκρηξης» (big bang), το Σύμπαν, ξεκινώντας από μηδενικές σχεδόν διαστάσεις (υλικό σημείο), συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Μοντελοποίηση, προσοµοίωση και µελέτη σκίασης φωτοβολταϊκής συστοιχίας στο λογισµικό Matlab ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης

Διαβάστε περισσότερα

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία Γιώργος Ευσταθίου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθερα ειών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε αναλη τικά θέµατα. 3. έσµη λευκού φωτός ροσ ί τει α ό τον αέρα σε υλικό ου αρουσίαζει κανονικό διασκεδασµό.

Ε αναλη τικά θέµατα. 3. έσµη λευκού φωτός ροσ ί τει α ό τον αέρα σε υλικό ου αρουσίαζει κανονικό διασκεδασµό. Ε αναλη τικά θέµατα Θέµα ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» τις ροτάσεις 0:. Όταν µια ακτίνα έφτει σε κάτο τρο, αναστρέφει την ορεία της. 2. Αν για µια ακτίνα είναι n ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ Για να κατανοηθεί το φαινόµενο των δασικών υρκαγιών είναι α αραίτητο,

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Το χρώμα της Αφροδίτη είναι κίτρινο προς κόκκινο. Το μέγεθός της είναι 9,38-10 χλ. Η απόσταση από τη γη είναι 41.400.000 χλ. Δεν είναι αρκετή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ηλιακό ή πλανητικό μας σύστημα αποτελείται από: τον Ήλιο, που συγκεντρώνει το 99,87% της συνολικής μάζας του, τους 9 μεγάλους πλανήτες, που συγκεντρώνουν το υπόλοιπο 0,1299

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Οι µαύρες τρύπες είναι ουράνια σώµατα σαν όλα τα άλλα, όπως οι πλανήτες και ο ήλιος, τα οποία όµως διαφέρουν από αυτά σε µία µικρή αλλά θεµελ

Εισαγωγή Οι µαύρες τρύπες είναι ουράνια σώµατα σαν όλα τα άλλα, όπως οι πλανήτες και ο ήλιος, τα οποία όµως διαφέρουν από αυτά σε µία µικρή αλλά θεµελ ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Τµήµα: Β 2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: Πάνου Μαρία, Πάνου Γεωργία 1 Εισαγωγή Οι µαύρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Διαστημικός καιρός. Αποτελεί το σύνολο της ηλιακής δραστηριότητας (ηλιακός άνεμος, κηλίδες, καταιγίδες, εκλάμψεις, προεξοχές, στεμματικές εκτινάξεις ηλιακής μάζας) που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 0-03 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fme.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων

Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ 28 Νοεµβρίου 2009 Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ 1. Η Σελήνη μας είναι ο πέμπτος σε μέγεθος δορυφόρος του Ηλιακού μας συστήματος (εικόνα 1) μετά από τον Γανυμήδη (Δίας), τον Τιτάνα (Κρόνος), την Καλλιστώ (Δίας) και

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε άτομο στο σώμα σου προέρχεται από έκρηξη άστρου και τα άτομα του αριστερού σου χεριού πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικό άστρο απ ότι του

Κάθε άτομο στο σώμα σου προέρχεται από έκρηξη άστρου και τα άτομα του αριστερού σου χεριού πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικό άστρο απ ότι του Είμαστε αστερόσκονη Είμαστε αστερόσκονη Αν θέλετε να ακουμπήσετε, να πιάσετε στα χέρια σας το εσωτερικό ενός άστρου αρκεί να χαϊδέψετε το πρόσωπό σας ή κάποιο αντικείμενο δίπλα σας. Όλα αυτά αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Χ Ο Λ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κανονική εξέταση στο µάθηµα Τ Ο Μ Ε Α Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Φασµατική ανάλυση. Fast Fourier Transform

Φασµατική ανάλυση. Fast Fourier Transform Φασµατική ανάλυση Fast Fourier Transform Ανάλυση Fourier I Η ανάλυση Fourier είναι ένα εδίο των εφαρµοσµένων µαθηµατικών το ο οίο ροέκυψε α ό την ροσ άθεια ανα αράστασης µίας συνάρτησης ως αθροίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΛΕΞΗ 4: Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ. ιδάσκων Ευθύµιος Τάγαρης Φυσικός, ρ Περιβαλλοντικών Επιστηµών. ρ Ευθύµιος Α. Τάγαρης

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΛΕΞΗ 4: Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ. ιδάσκων Ευθύµιος Τάγαρης Φυσικός, ρ Περιβαλλοντικών Επιστηµών. ρ Ευθύµιος Α. Τάγαρης ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΛΕΞΗ 4: Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ιδάσκων Ευθύµιος Τάγαρης Φυσικός, ρ Περιβαλλοντικών Επιστηµών Σταθερότητα πυρήνων Αριθµός πρωτονίων και νετρονίων Αριθµός νετρονίων (Ν) 20 Σταθεροί πυρήνες Ν=Ζ 20 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 130 Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. α, β 2. γ 3. ε 4. β, δ 5. γ 6. α, β, γ, ε Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 1. η αρχαιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Μέρος 8ο (Πλανήτες) Ν. Στεργιούλας ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Γη Άρης Αφροδίτη Ερμής Πλούτωνας ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Δίας Κρόνος Ουρανός Γη Ποσειδώνας Πλούτωνας ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Ήλιος Γη Δίας Πλούτωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ 1. Ο Ήλιος μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της περιοχής μας, του Γαλαξία μας αλλά και του σύμπαντος (NASA Science, εικόνα 1), όντας ο μοναδικός στο ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Εξετάσεις στο µάθηµα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΥΣΗ & ΙΑΣΠΟΡΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Εξετάσεις στο µάθηµα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΥΣΗ & ΙΑΣΠΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 007 Εξετάσεις στο µάθηµα ΘΕΜΑ 1 (µονάδες ) α) Συνο τική ανά τυξη των σηµαντικότερων ατµοσφαιρικών µηχανισµών α οµάκρυνσης των ρύ ων. (µον. 1) β) Σηµασία των ατµοσφαιρικών µηχανισµών α οµάκρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 Φ230: Αστροφυσική Ι Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 1. Ο Σείριος Α, έχει φαινόμενο οπτικό μέγεθος mv - 1.47 και ακτίνα R1.7𝑅 και αποτελεί το κύριο αστέρι ενός διπλού συστήματος σε απόσταση 8.6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ως Ηλιακό Σύστημα θεωρούμε τον Ήλιο και όλα τα αντικείμενα που συγκρατούνται σε τροχιά γύρω του χάρις στη βαρύτητα, που σχηματίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την

Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την εκρηκτική τους δύναμη αντλούν ακριβώς από τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ιαφάνεια 2 Κάθε οικοδοµικός κανονισµός εκφράζει την ε οχή του. Οι ρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. www.meteo.gr - 1 -

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. www.meteo.gr - 1 - ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ H Γη είναι ένας πλανήτης από τους οκτώ συνολικά του ηλιακού μας συστήματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα του Γαλαξία μας, ο οποίος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στη συσκευασία του ροϊόντος εριλαµβάνονται τα κάτωθι: o Κίτρινο, αδιάβροχο κολάρο φέρµας (δέκτης) o Τηλεχειριστήριο ( οµ ός) o Μία µ αταρία λιθίου ( CR2430) για το τηλεχειριστήριο o Μία µ αταρία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γη είναι ένας πλανήτης που κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή.

Η Γη είναι ένας πλανήτης που κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή. Το Ηλιακό Σύστημα. Ήλιος Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του Ηλιακού μας Συστήματος και το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Είναι μια τέλεια σφαίρα με διάμετρο 1,4 εκατομμύρια χμ. Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα

Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα Ι. Ρίζος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής 2/10/2012 Διαλέξεις υποδοχής πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Φυσικής Στοιχειώδη Σωματίδια Κουάρκς Φορείς αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Μέρος πρώτο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να εξηγηθούν βασικές έννοιες της φυσικής, που θα βοηθήσουν τον φοιτητή να μάθει: Τι είναι οι ακτίνες Χ Πως παράγονται Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα, 27/04/2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2824 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

β. ίιος πλανήτης γ. Ζωδιακό φως δ. ορυφόρος ε. Μετεωρίτης στ. Μεσοπλανητική ύλη ζ. Αστεροειδής η. Μετέωρο

β. ίιος πλανήτης γ. Ζωδιακό φως δ. ορυφόρος ε. Μετεωρίτης στ. Μεσοπλανητική ύλη ζ. Αστεροειδής η. Μετέωρο 1. Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά, που καταγράφονται στη αριστερή στήλη με τα αντικείμενα ή φαινόμενα, που παρατηρούνται στο ηλιακό σύστημα και περιέχονται στην δεξιά στήλη Α. Κινείται σε ελλειπτική τροχιά.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ. Νικολέτα Δριγκάκη Ευαγγελία Δαβίλλα Θέλξη Κιμπιζή ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤHΜΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ. Νικολέτα Δριγκάκη Ευαγγελία Δαβίλλα Θέλξη Κιμπιζή ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤHΜΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Νικολέτα Δριγκάκη Ευαγγελία Δαβίλλα Θέλξη Κιμπιζή ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤHΜΑ. Το Ηλιακό Σύστημα. Το ηλιακό σύστημα δημιουργήθηκε από την κατάρρευση ενός τεράστιου μοριακού νέφους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο π υ π ρή ρ να ή ς να τ ο τ υ ο ατόµου

Ο Ο π υ π ρή ρ να ή ς να τ ο τ υ ο ατόµου Ο πυρήνας του ατόµου Το 1896 ο Henri Becquerel παρατήρησε ότι ένα ορυκτό που περιείχε ουράνιο εξέπεµπε αόρατη ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή ήταν εξαιρετικά διεισδυτική, διαπερνούσε το µαύρο χαρτί - περιτύλιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. Υλικά σώματα είναι όλα τα σώματα που έχουν μάζα (ποσό ύλης) και καταλαμβάνουν χώρο (όγκο).

ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. Υλικά σώματα είναι όλα τα σώματα που έχουν μάζα (ποσό ύλης) και καταλαμβάνουν χώρο (όγκο). ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Υλικά σώµατα Οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν είναι ύλη. Η Γη, οι θάλασσες, ο αέρας, ο Ήλιος, τα ά- στρα -καθετί που ο άνθρωπος παρατηρεί, που μπορεί να το αγγίζει ή να το αισθανθεί- είναι ύλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων

Λέανδρος Περιβολαρόπουλος  Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων Open page Λέανδρος Περιβολαρόπουλος http://leandros.physics.uoi.gr Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων Αρχείο παρουσίασης διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου: https://dl.dropbox.com/u/20653799/talks/eie.ppt Κλίμακες

Διαβάστε περισσότερα

Τροπόσφαιρα. Στρατόσφαιρα

Τροπόσφαιρα. Στρατόσφαιρα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Το διαφανές στρώµα αέρος που περιβάλλει τη Γη σαν µια τεράστια προστατευτική ασπίδα, δίχως την οποία η ζωή στον πλανήτη µας θα ήταν αδιανόητη, ονοµάζεται ατµόσφαιρα. Η ατµόσφαιρα λοιπόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ν Α Τ Ο ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε το φαινόμενο της ζωής από τη σκοπιά της επιστήμης της Αστρονομίας. Είμαστε μόνοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό του χρόνου (Stephen Hawking)

Το χρονικό του χρόνου (Stephen Hawking) 1 Λίγη ιστορία Στην αρχαιότητα ο Αριστοτέλης (340 π.χ.) υποστήριξε ότι η Γη ήταν στρογγυλή και όχι επίπεδη, ότι ήταν ακίνητη στο κέντρο του διαστήματος και ότι όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες και τα άστρα γύριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο λαµπτήρας φθορισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΗΛΙΟΥ (Extreme He Stars) Ωρίων Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας Φθινόπωρο 2005 Κ.Ν. Γουργουλιάτος

ΟΡΙΑΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΗΛΙΟΥ (Extreme He Stars) Ωρίων Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας Φθινόπωρο 2005 Κ.Ν. Γουργουλιάτος ΟΡΙΑΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΗΛΙΟΥ (Extreme He Stars) Ωρίων Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας Φθινόπωρο 2005 Κ.Ν. Γουργουλιάτος Η Σύσταση του Σύμπαντος Μετά από μακροχρόνιες μελέτες διαπιστώθηκε ότι τα ¾ του Σύμπαντος αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΩΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά Σεπτέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τ

Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τ Μάθημα 19 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, κινούνται πολύ γρήγορα και συγκρούονται μεταξύ τους και με τα τοιχώματα του δοχείου που τα περιέχει Σε προηγούμενα μαθήματα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι» στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Κύκλοι Μαθημάτων Σύγχρονης Φυσικής Πρασιανάκης Γιώργος Καραδημητρίου Μιχάλης

«Ταξίδι» στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Κύκλοι Μαθημάτων Σύγχρονης Φυσικής Πρασιανάκης Γιώργος Καραδημητρίου Μιχάλης «Ταξίδι» στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Κύκλοι Μαθημάτων Σύγχρονης Φυσικής Πρασιανάκης Γιώργος Καραδημητρίου Μιχάλης Δυνάμεις του 10! Ένα ταξίδι από το μικρό στο μεγάλο και πάλι πίσω! Καλό ταξίδι!

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η σελήνη; Πως Δημιουργήθηκε; Ποιες είναι οι κινήσεις της; Σημάδια ζωής στη σελήνη. Πόσο απέχει η σελήνη από την γη; Τι είναι η πανσέληνος;

Τι είναι η σελήνη; Πως Δημιουργήθηκε; Ποιες είναι οι κινήσεις της; Σημάδια ζωής στη σελήνη. Πόσο απέχει η σελήνη από την γη; Τι είναι η πανσέληνος; Τι είναι η σελήνη; Πως Δημιουργήθηκε; Ποιες είναι οι κινήσεις της; Σημάδια ζωής στη σελήνη. Πόσο απέχει η σελήνη από την γη; Τι είναι η πανσέληνος; Μαγνητικό πεδίο. Κρατήρες. Ο πρώτος άνθρωπος που πήγε

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

H ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ H ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΔΡ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 25/11/2015 Η ΧΡΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 96% του Σύμπαντος

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή

1ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 102 1ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Αστρονοµικές Παρατηρήσεις και Όργανα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16 Διάλεξη 13: Στοιχειώδη σωμάτια Φυσική στοιχειωδών σωματίων Η φυσική στοιχειωδών σωματιδίων είναι ο τομέας της φυσικής ο οποίος προσπαθεί να απαντήσει στο βασικότατο ερώτημα: Ποια είναι τα στοιχειώδη δομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αστέρες δαπανούν περίπου το 90% της διάρκειας της ζωής στη σύντηξη υδρογόνου που μετατρέπεται σε ήλιο σε υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση κοντά

Οι αστέρες δαπανούν περίπου το 90% της διάρκειας της ζωής στη σύντηξη υδρογόνου που μετατρέπεται σε ήλιο σε υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση κοντά Οι αστέρες δαπανούν περίπου το 90% της διάρκειας της ζωής στη σύντηξη υδρογόνου που μετατρέπεται σε ήλιο σε υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση κοντά στον πυρήνα. Ξεκινώντας από την μηδέν-ηλικία στην κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM. Μάθημα 2. Μοντέλο Ηλιακού Συστήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM. Μάθημα 2. Μοντέλο Ηλιακού Συστήματος ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM Μάθημα 2 Μοντέλο Ηλιακού Συστήματος 2 Ένα μοντέλο του Ηλιακού μας Συστήματος Εισαγωγή Το ηλιακό μας σύστημα απαρτίζεται από τον ήλιο (κεντρικός αστέρας) τους 8 πλανήτες, (4 εσωτερικούς ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 Αστρονομία στο Υπέρυθρο - Ένας Αθέατος Κόσμος Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΑΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 3. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της Στερεάς Ελλάδας, το ο οίο φτάνει έως την εριοχή των Μεγάρων,

Διαβάστε περισσότερα