ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ"

Transcript

1 H ΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ Οι αρχαίοι Έλληνες, ρωτο όροι στη σύνθεση και ανάλυση οντολογικών, ηθικών και ε ιστηµολογικών ζητηµάτων, θεωρούσαν ότι o φυσικός κόσµος ήταν λασµένος µε τέτοιο τρό ο ώστε να ευνοεί τη ζωή. Την ίδια ερί ου αντίληψη είχε και o ιουδαιοχριστιανικός κόσµος, ενώ αρόµοιες θεωρήσεις συναντάµε και στους υτικούς φιλοσόφους της ύστερης και µετα-ρωµαϊκής ε οχής (.χ. Αυγουστίνος), αλλά και ολλούς αιώνες αργότερα (Άνσελµος, Ακινάτης, Καρτέσιος, Πασκάλ κ.ά.). Μάλιστα, οι φιλόσοφοι αυτοί, ασχολήθηκαν σοβαρά µε τους κλάδους της κοσµολογίας (κλάδος της µεταφυσικής και της αστρονοµίας ου ασχολείται µε τη µελέτη της φύσης, της δοµής και της λειτουργίας του σύµ αντος) και της τελεολογίας (φιλοσοφικός κλάδος ου µελετάει τα αίτια και τους σκο ούς της δηµιουργίας του κόσµου). Αν και οι βασικές υλιστικές αντιλήψεις αναφορικά µε την κοσµολογία υ ήρχαν α ό την αρχαιότητα (.χ. Υλοζωισµός = η ύλη είναι ζώσα και αυτάρκης αιτία του εαυτού της), ουσιαστικά, µέχρι και τις αρχές του 19 ου αιώνα, ε ικρατούσε µία θεϊστική αντίληψη για τη δηµιουργία του κόσµου. Το 1809, στο έργο του Ζωολογική Φιλοσοφία (Philosophie Zoologique), o Γάλλος φυσιοδίφης Ζαν-Μ ατίστ Λαµάρκ εισήγαγε, χωρίς να τύχει ιδιαίτερης ροσοχής, την έννοια της οργανικής εξέλιξης των ειδών. Όµως 50 χρόνια αργότερα, o Άγγλος φυσιοδίφης Κάρολος αρβίνος, στο βιβλίο του η Καταγωγή των Ειδών (On the Origin of Species by Means of Natural Selection), θα αρουσιάσει τη δική του εκδοχή για την εξέλιξη των ειδών ροσθέτοντας την έννοια της φυσικής ε ιλογής. Αντίθετα µε το λαµαρκισµό, o δαρβινισµός θα α οκτήσει τεράστια δηµοτικότητα και αναγνώριση ου διαρκεί µέχρι σήµερα. Έκτοτε η θεϊστική αντίληψη για τη δηµιουργία του κόσµου αρχίζει να εριθωριο οιείται µέχρι τα µέσα του 20 ού αιώνα, ό ου συνέβηκαν ορισµένες σηµαντικές ε ιστηµονικές ανακαλύψεις οι ο οίες ενίσχυσαν δυναµικά την ε οίθηση της ύ αρξης ενός ευφυούς δηµιουργικού αράγοντα µέσα στο σύµ αν. Στη δεκαετία του 1930, o Βρετανός φυσικός Paul Dirac διερευνά, µεταξύ άλλων, τις σχέσεις ου διέ ουν τους νόµους της κοσµολογίας. O Dirac διέκρινε ορισµένες σηµαντικές κοσµολογικές ιδιαιτερότητες. ια ίστωσε, για αράδειγµα, ότι o ιθανός αριθµός των βαρυονίων ( ρωτονίων και νετρονίων) του σύµ αντος είναι ίσος µε το τετράγωνο της αγκόσµιας σταθεράς της βαρύτητας, ό ως ε ίσης, και µε το τετράγωνο της ηλικίας του σύµ αντος (σε αδιάστατους αριθµούς). Εικοσι έντε χρόνια αργότερα, ο Αµερικανός φυσικός Robert Dicke υ οστήριξε ότι χωρίς την ύ αρξη ενός µεγάλου λήθους α ό κοσµολογικές συγκυρίες (αν οικίλες «κοσµολογικές αράµετροι» δεν βρίσκονταν µέσα σε ολύ συγκεκριµένα αριθµητικά λαίσια), η ζωή στο σύµ αν θα 1

2 ήταν αδύνατη. Ο Dicke ανακάλυψε, για αράδειγµα, ότι άστρα κατάλληλα για τη συντήρηση ζωής σε λανήτες γύρω α ό αυτά, µ ορούν να εµφανιστούν µόνο εντός α ολύτως συγκεκριµένων χωροχρονικών ορίων. Καθώς οι φυσικές ε ιστήµες ανα τύσσονταν, καινούργια στοιχεία για τις σχέσεις ου συνδέουν τις κοσµολογικές αραµέτρους µε το φαινόµενο της ζωής έρχονταν στην ε ιφάνεια. Οι φυσικοί ε ιστήµονες ανακάλυψαν ότι η ζωή δεν θα µ ορούσε να εµφανιστεί αν υ ήρχε έστω και µία µικρή α όκλιση στο µέγεθος των λεγόµενων αγκόσµιων σταθερών. Αυτή η ραγµατικότητα έδωσε έρεισµα στον Βρετανό αστρονόµο John Barrow και τον Αµερικανό φυσικό Frank Tipler να διατυ ώσουν, το 1986, την Ανθρω ική Κοσµολογική Αρχή. Η αρχή αυτή υ οστηρίζει ότι οι νόµοι, οι αγκόσµιες σταθερές και η βασική δοµή του σύµ αντος δεν α οτελούν τυχαία συµβάντα αλλά στηρίζουν µία κοσµολογική αναγκαιότητα για τη δηµιουργία όντων µε νοηµοσύνη ου θα αρατηρούν το σύµ αν. ηλαδή, ό ως το διατύ ωσε ο Αµερικανός φυσικός John Wheeler, «υ άρχει ένας αράγοντας δηµιουργίας νοήµονος ζωής ο ο οίος βρίσκεται στο κέντρο ολόκληρου του µηχανισµού και του σχεδιασµού του σύµ αντος». Η Ανθρω ική Αρχή α οκλείει την ύ αρξη εξωγήινης νοηµοσύνης κατ' αυτήν, ο άνθρω ος είναι το τελικό ροϊόν και α οτέλεσµα της συµ αντικής νοµοτέλειας. Με άλλα λόγια, η Ανθρω ική Αρχή ρεσβεύει ότι, για να ραγµατο οιηθούν όλες οι α αιτούµενες συνθήκες για τη δηµιουργία ενός είδους ζωής ου να διαθέτει νοηµοσύνη ικανή να εκτελεί ε ιστηµονική αρατήρηση του κόσµου, χρειάζεται ένα ολόκληρο σύµ αν. Αν και ορισµένοι ε ιστήµονες διατυ ώνουν αντιρρήσεις για την ε ιστηµονική ορθότητα και την α οδεικτική δοµή της Ανθρω ικής Αρχής, οι φυσικές ε ιστήµες έχουν ανακαλύψει µεγάλο αριθµό (τον ο οίο συνεχώς διευρύνουν) α ό θεµελιώδεις ροϋ οθέσεις (συγκυρίες) για τη δηµιουργία της ζωής, οι ο οίες συνηγορούν υ έρ της Ανθρω ικής Αρχής. Θα ασχοληθούµε, ενδεικτικά, µε έντε τύ ους ανάλογων ροϋ οθέσεων: (1) Τις φυσικές συγκυρίες, (2) τις συµ αντικές συγκυρίες, (3) τις αστρικές συγκυρίες, (4) τις λανητικές συγκυρίες και (5) τις ατµοσφαιρικές συγκυρίες. ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ 1. Η Σταθερά Σύζευξης Βαρυτικής Αλληλεπίδρασης. Η δύναµη της βαρύτητας ροσδιορίζει τι είδους άστρα είναι ιθανόν να υ άρξουν στο σύµ αν. Αν η δύναµη αυτή ήταν ελαφρώς ισχυρότερη, η διαδικασία σχηµατισµού των άστρων θα ήταν δραστικότερη, µε συνέ εια όλα τα άστρα να έχουν µάζα τουλάχιστον 1,4 φορές µεγαλύτερη α ό εκείνη του Ήλιου. Αν και τέτοια άστρα είναι α αραίτητα ε ειδή µ ορούν να αρασκευάζουν στοιχεία βαρύτερα του σιδήρου και να διαχέουν στο διαστρικό χώρο στοιχεία βαρύτερα του βηρυλλίου (δηλαδή στοιχεία ουσιώδη για το σχηµατισµό λανητών και ζωής), εντούτοις τα άστρα αυτά εξελίσσονται τόσο γρήγορα 2

3 και ακανόνιστα ώστε αδυνατούν να υ οστηρίξουν ζωή σε κοντινούς λανήτες. Μόνο άστρα στο µέγεθος τον 'Ηλιου έχουν µια τέτοια ζωο οιό ικανότητα. Αν, άλι, η δύναµη της βαρύτητας ήταν ελαφρώς ασθενέστερη, όλα τα άστρα θα είχαν µάζα µικρότερη του 80% της ηλιακής µάζας. Τέτοια άστρα µ ορούν να υ οστηρίξουν ζωή σε γειτονικούς λανήτες, αλλά δεν διαθέτουν τα α αραίτητα χηµικά στοιχεία για να σχηµατίσουν αυτούς τους λανήτες. 2. Η Σταθερά Σύζευξης Ισχυρής Πυρηνικής Αλληλεπίδρασης. Αφορά την ισχυρή ελκτική δύναµη µεταξύ των σωµατιδίων του ατοµικού υρήνα, η ο οία διατηρεί τον υρήνα ενωµένο. Αν αυτή η δύναµη ήταν ελαφρώς ασθενέστερη, δεν θα µ ορούσαν να υ άρξουν υρήνες µε ολλά ρωτόνια. Το υδρογόνο θα ήταν το µοναδικό στοιχείο στο σύµ αν. Αν η δύναµη ήταν λίγο ισχυρότερη, ολλά στοιχεία α αραίτητα για τη δηµιουργία ζωής θα ήταν σ ανιότατα. Σε κάθε ερί τωση η ζωή στο σύµ αν θα ήταν ανέφικτη. 3. Η Σταθερά Σύζευξης Ασθενούς Πυρηνικής Αλληλεπίδρασης. Η δύναµη αυτή ε ηρεάζει τη συµ εριφορά των λε τονίων. Τα λε τόνια είναι στοιχειώδη σωµατίδια ου δεν συµµετέχουν σε ισχυρές αλληλε ιδράσεις (.χ. ηλεκτρόνια και νετρίνα). Η συµ εριφορά των λε τονίων αφορά σειρά α ό διαδικασίες, οι ο οίες, είναι α αραίτητες για τη δηµιουργία ζωής στο σύµ αν. Μια τέτοια διαδικασία είναι ο σχηµατισµός βαρέων στοιχείων (.χ. άνθρακας, οξυγόνο, άζωτο) ου είναι ουσιώδη για την ύ αρξη ζωής. Τέτοια στοιχεία εκτινάσσονται στο διάστηµα κατά τον σχηµατισµό ενός Σου ερνόβα (Υ ερκαινοφανής), δηλαδή τη βίαιη έκρηξη ενός αστέρα µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους, ο ο οίος έχει καύσει όλα τα α οθέµατά του σε ήλιο και ο υρήνας του καταρρέει α ελευθερώνοντας τεράστιες οσότητες ενέργειας, ου τον κάνουν να λάµ ει µέχρι και ένα εκατοµµύριο φορές ερισσότερο α ό τον Ήλιο. Η εκτόξευση αυτή των βαρέων χηµικών στοιχείων εξαρτάται α ό ένα λήθος λε τονίων (νετρίνων) ου κινούνται α ό το κέντρο του αστέρα ρος την εριφέρειά του. Αν η Σταθερά Σύζευξης Ασθενούς Πυρηνικής Αλληλε ίδρασης ήταν λίγο µεγαλύτερη, τα νετρίνα θα δια ερνούσαν το εξωτερικό ερίβληµα του αστέρα χωρίς να το διαταράξουν. Έτσι τα βαρέα στοιχεία θα αρέµεναν στον υρήνα του άστρου. Αν η σταθερά ήταν ελαφρώς µικρότερη, τα νετρίνα δεν θα µ ορούσαν να διασ άσουν το ερίβληµα του αστέρα και τα α αραίτητα για τη ζωή βαρέα στοιχεία θα αρέµεναν αγιδευµένα στον υρήνα του. 3

4 4. Η Σταθερά Ηλεκτρομαγνητικής Σύζευξης. Η δύναµη αυτή συγκρατεί τα ηλεκτρόνια σε τροχιές γύρω α ό τον υρήνα των ατόµων. Τα χαρακτηριστικά αυτών των τροχιών καθορίζουν µέχρι οιο βαθµό τα άτοµα θα συνδεθούν µεταξύ τους για να σχηµατίσουν µόρια. Αν αυτή η σταθερά ήταν λίγο µικρότερη, κανένα ηλεκτρόνιο δεν θα βρισκόταν σε τροχιά γύρω α ό έναν ατοµικό υρήνα. Αν η σταθερά ήταν ελαφρώς µεγαλύτερη, κανένα άτοµο δεν θα µοιραζόταν µία τροχιά ηλεκτρονίου µε άλλο άτοµο. Και στις δύο ερι τώσεις δεν θα σχηµατίζονταν µόρια, ε οµένως ούτε και ζωή. 5. Οι Σταθερές της Λεπτής Υφής. Οι σταθερές αυτές έχουν άµεση σύνδεση µε τις 4 Θεµελιώδεις δυνάµεις της Φυσικής (βαρύτητα, ηλεκτροµαγνητισµό, ισχυρή και ασθενής υρηνική δύναµη). Συγκρινόµενες µε τις σταθερές σύζευξης, οι σταθερές της λε τής υφής θέτουν ακόµα ιο αυστηρούς εριορισµούς στο σχεδιασµό του σύµ αντος. Για αράδειγµα, η σταθερά ηλεκτροµαγνητικής λε τής υφής ε ηρεάζει την αδιαφάνεια των αστρικών υλικών (αδιαφάνεια είναι ο βαθµός στον ο οίον ένα υλικό µέσο ε ιτρέ ει να το δια εράσει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή φως). Κατά το σχηµατισµό των άστρων, η βαρύτητα συγκεντρώνει την ύλη ενώ οι θερµικές κινήσεις τείνουν να τη διασκορ ίσουν. Αν αυξανόταν η αδιαφάνεια της αστρικής ύλης τα α οτελέσµατα των θερµικών κινήσεων θα εριορίζονταν, µε α οτέλεσµα µικρότερα τµήµατα ύλης να υ ερνικούν την αντίσταση των θερµικών κινήσεων. Συνε ώς, αν η σταθερά ηλεκτροµαγνητικής λε τής υφής ήταν λίγο µεγαλύτερη, όλα τα άστρα θα είχαν σηµαντικά µικρότερη µάζα α ό εκείνη του Ήλιου. Αν η σταθερά ήταν λίγο µικρότερη, όλα τα άστρα θα είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη µάζα α ό εκείνη του Ήλιου. Και στις δύο ερι τώσεις τα άστρα θα ήταν ακατάλληλα για την υ οστήριξη ζωής. 6. Η Ταχύτητα του Φωτός. Ε ιδρά οικιλοτρό ως τόσο στις θεµελιώδεις δυνάµεις της Φυσικής όσο και στις Σταθερές της Λε τής Υφής. Ε οµένως, ο οιαδή οτε αλλαγή στο µέγεθος της ταχύτητας του φωτός κάνει αδύνατη την ύ αρξη της ζωής. 7. Ο λόγος της Μάζας του Πρωτονίου προς τη Μάζα του Ηλεκτρονίου. Ο λόγος αυτός καθορίζει τις τροχιές των ηλεκτρονίων γύρω α ό τον ατοµικό υρήνα (ο ο οίος α οτελείται α ό ρωτόνια και νετρόνια). Η µάζα του ρωτονίου είναι 1836 φορές µεγαλύτερη α ό τη µάζα του ηλεκτρονίου. Αν ο λόγος αυτός ήταν λίγο µικρότερος ή λίγο µεγαλύτερος, άλι θα ήταν αδύνατος ο σχηµατισµός µορίων. 4

5 8. Η Ευστάθεια του Πρωτονίου. Αφορά την οσότητα της ύλης στο σύµ αν και το ε ί εδο ακτινοβολίας ου είναι κατάλληλο για τη δηµιουργία και συντήρηση ανώτερων ειδών ζωής. Κάθε ρωτόνιο εριέχει 3 κουάρκ (θεµελιώδη στοιχειώδη σωµατίδια). Με τη διαµεσολάβηση µ οζονίων (στοιχειώδη σωµατίδια µε ακέραιο σ ιν) τα κουάρκ µ ορούν να µετατρα ούν σε αντικουάρκ και τα ρωτόνια να διασ αστούν σε ιόνια (είδος µεσονίου) και οζιτρόνια. Αυτού του είδους η διάσ αση, για κάθε ρωτόνιο, συµβαίνει µόνο µία φορά κάθε χρόνια. Αν αυτό συνέβαινε ιο συχνά, οι βιολογικές συνέ ειες για τον άνθρω ο και τα µεγάλα θηλαστικά θα ήταν καταστροφικές ε ειδή οι διασ άσεις των ρωτονίων θα α ελευθέρωναν θανατηφόρες δόσεις ραδιενέργειας. Αν το ρωτόνιο ήταν ιο σταθερό (δηλαδή µε µικρότερη συχνότητα διάσ ασης) δεν θα υ ήρχε στο σύµ αν ε αρκής οσότητα ύλης για να ροκύψει ζωή. 9. Τα Επίπεδα Πυρηνικής Ενέργειας του Βηρυλλίου 8 ( 8 Be), του Άνθρακα 12 ( 12 C) και του Οξυγόνου 16 ( 16 Ο). Αφορούν τη δηµιουργία και την οσότητα χηµικών στοιχείων ου είναι α αραίτητα για τη ζωή. Οι ατοµικοί υρήνες χαρακτηρίζονται α ό διάφορα ενεργειακά ε ί εδα. Η µετάβαση α ό το ένα ε ί εδο στο άλλο ραγµατο οιείται µέσω της εκ οµ ής ή σύλληψης ενός φωτονίου ου έχει ενέργεια ίση µε τη διαφορά ενέργειας µεταξύ των δύο ε ι έδων. Στα εν λόγω στοιχεία αρουσιάζονται εξαιρετικές συγκυρίες. Το 8Be διασ άται στον ολύ µικρό χρόνο των δευτερολέ των, και λόγω της µεγάλης του αστάθειας το στοιχείο αυτό καθυστερεί τη διαδικασία σύντηξης. Αν ήταν λίγο σταθερότερο, η σύντηξη των βαρέων στοιχείων θα γινόταν τόσο δραστική ου θα είχε ως α οτέλεσµα καταστροφικές αστρικές εκρήξεις. Τέτοιες εκρήξεις θα εµ όδιζαν το σχηµατισµό ολλών βαρέων στοιχείων ου είναι α αραίτητα για τη ζωή. Αν το Be ήταν λίγο ασταθέστερο, δεν θα υ ήρχε αραγωγή στοιχείων έραν αυτού. Μία άλλη συγκυρία είναι το γεγονός ότι ο 12 C έχει ενεργειακό ε ί εδο ελαφρώς υψηλότερο α ό το άθροισµα των ενεργειακών ε ι έδων των 8 Be και 4 He (Ήλιο 4). Μία µικρή α όκλιση α ό αυτό το συγκεκριµένο ενεργειακό ε ί εδο του 12 C θα είχε ως α οτέλεσµα ανε αρκή αραγωγή άνθρακα για την εµφάνιση ζωής. Μια τρίτη συγκυρία αφορά το 16 Ο. Το στοιχείο αυτό έχει το ακριβές ενεργειακό ε ί εδο ώστε, α ό τη µία να εµ οδίζει τη µεταστοιχείωση όλου του άνθρακα σε οξυγόνο, και α ό την άλλη, να διευκολύνει την ε αρκή αραγωγή του εαυτού του σε οσότητα α αραίτητη για την υ οστήριξη της ζωής. 5

6 ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ 1. Η Ηλικία του Σύμπαντος. Προσδιορίζει το είδος των άστρων ου υ άρχουν σ' αυτό. Σήµερα, η ηλικία αυτή υ ολογίζεται σε ερί ου 14 δισεκατοµµύρια χρόνια. Οι ειδικοί θεωρούν ότι χρειάστηκαν ερί ου 2 δισεκατοµµύρια χρόνια για να σχηµατιστούν τα ρώτα άστρα. Κατό ιν, χρειάστηκαν άλλα δισεκατοµµύρια χρόνια µέχρις ότου οι υ ερκαινοφανείς αστέρες να εκτοξεύσουν στο διάστηµα αρκετά βαρέα στοιχεία ώστε να δηµιουργηθούν άστρα ό ως ο Ήλιος, δηλαδή άστρα κατάλληλα να σχηµατίσουν βραχώδεις λανήτες. Μετά, έ ρε ε να εράσουν άλλα 2 δισεκατοµµύρια χρόνια µέχρις ότου οι κατάλληλοι αστέρες να σταθερο οιηθούν ε αρκώς για να µ ορούν να υ οστηρίξουν ζωή στους λανήτες τους. Αν το σύµ αν ήταν κατά 2 δισεκατοµµύρια χρόνια νεότερο, ουθενά µέσα σ αυτό δεν θα υ ήρχε ένα κατάλληλο εριβάλλον για τη φιλοξενία ζωής. Αν, άλι, το σύµ αν ήταν κατά 10 δισεκατοµµύρια χρόνια µεγαλύτερο, δεν θα υ ήρχαν άστρα σαν τον Ήλιο σε σταθερή κατάσταση και στην κατάλληλη εριοχή κά οιου γαλαξία ώστε να υ άρχει ζωή. Με άλλα λόγια, το χρονικό διάστηµα κατά το ο οίο το σύµ αν βρίσκεται σε κατάλληλη ηλικία για να φιλοξενήσει ζωή, είναι ολύ συγκεκριµένο και υ ερβολικά µικρό σε σχέση µε την ιθανή ηλικία ου Θα µ ορούσε να φτάσει, µέχρι τον ιθανό θερµικό του θάνατο (ίσως σε χρόνια). 2. Ο Ρυθμός Διαστολής του Σύμπαντος. Αν το σύµ αν διαστελλόταν µε λίγο ιο αργό ρυθµό, θα είχε καταρρεύσει ροτού κά οιο άστρο σαν τον Ήλιο καταφέρει να µ ει σε σταθερή φάση καύσης. Αν ο ρυθµός διαστολής ήταν λίγο µεγαλύτερος, δεν θα υ ήρχε ο κατάλληλος σχηµατισµός των γαλαξιών, άρα ούτε και των άστρων. Ο φηµισµένος καθηγητής φυσικής του ΜΙΤ (Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης) Alan Guth θεωρεί ότι αυτός ο ρυθµός ρέ ει να είναι τόσο καλά ρυθµισµένος ώστε να εµφανίζει την εξωφρενική ακρίβεια του 10-55! 3. Το Μέγεθος Εντροπίας του Σύμπαντος. Όσο ιο µεγάλη είναι η εντρο ία ενός κλειστού συστήµατος τόσο µεγαλύτερη και η αταξία του. Η εντρο ία του σύµ αντος συνεχώς αυξάνει µε συνέ εια η διαθέσιµη ενέργειά του να ελαττώνεται. Για κάθε βαρυόνιό του (κυρίως ρωτόνιο ή νετρόνιο) το σύµ αν εριλαµβάνει 100 εκατοµµύρια φωτόνια µε συνέ εια να γίνεται εξαιρετικά εντρο ικό. Αν ο βαθµός εντρο ίας του σύµ αντος ήταν λίγο µικρότερος, τα γαλαξιακά συστήµατα ου θα σχηµατίζονταν θα αγίδευαν την ακτινοβολία βάζοντας φραγµό στη δηµιουργία άστρων. Αν η εντρο ία ήταν λίγο µεγαλύτερη δεν θα σχηµατίζονταν 6

7 γαλαξιακά συστήµατα ε οµένως ούτε και άστρα ή λανήτες. Χωρίς άστρα και λανήτες ζωή δεν υ άρχει. 4. Η Μάζα του Σύμπαντος. Στην ραγµατικότητα η µάζα συν την ενέργεια λόγω της εξίσωσης του Αϊνστάιν E=mc 2. Η µάζα αυτή ροσδιορίζει το βαθµό της υρηνικής καύσης η ο οία συµβαίνει ενόσω το σύµ αν ψύχεται µετά τη θερµή Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang). Αν η µάζα του σύµ αντος ήταν ελάχιστα µεγαλύτερη, κατά την ψύξη του αυτή, θα σχηµατιζόταν υ ερβολικά µεγάλη οσότητα δευτέριου (βαρύ υδρογόνο µε υρήνα ου εριέχει ένα ρωτόνιο και ένα νετρόνιο). Το δευτέριο, όµως, είναι ένας δυναµικός καταλύτης για την υρηνική καύση των άστρων. Ο ότε, το ε ι ρόσθετο δευτέριο θα ροκαλούσε τόσο γρήγορη καύση στα άστρα, ώστε δεν θα µ ορούσαν να συντηρήσουν ζωή στους κοντινούς λανήτες. Αν, άλι, η µάζα του σύµ αντος ήταν λίγο µικρότερη, κατά την ψύξη του σύµ αντος δεν θα σχηµατιζόταν το στοιχείο ήλιο. Αλλά, χωρίς ήλιο τα άστρα δεν µ ορούν να αράγουν βαρέα στοιχεία ου είναι α αραίτητα για τη ζωή. Το συµ έρασµα είναι ως ένα σύµ αν λίγο µικρότερο ή λίγο µεγαλύτερο α ό το δικό µας δεν είναι κατάλληλο για ζωή. 5. Ο Βαθμός Ομοιομορφίας του Σύμπαντος. Η οµοιοµορφία του σύµ αντος ροσδιορίζει τα αστρικά του συστατικά. Το σύµ αν αρουσιάζει µεγάλο βαθµό οµοιοµορφίας η ο οία θεωρείται ότι ροήλθε α ό µία µικρή ερίοδο αιφνίδιας διόγκωσής του µετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Αν αυτός ο µηχανισµός διόγκωσης δεν είχε εξοµαλύνει το σύµ αν στην τωρινή του κατάσταση, αυτό θα είχε ανα τύξει, µεταξύ άλλων, µια ληθώρα α ό µαύρες τρύ ες (µυστηριώδη ουράνια σώµατα µε τόσο ισχυρό βαρυτικό εδίο ου αγιδεύει ακόµα και το φως, γι' αυτό είναι αόρατες), οι ο οίες θα διαχωρίζονταν α ό κενό διάστηµα. Αν η εξοµάλυνση του σύµ αντος ήταν µεγαλύτερου βαθµού, δεν θα υ ήρχαν σ αυτό γαλαξίες και άστρα. Και στις δύο ερι τώσεις ενός ερισσότερο η λιγότερο οµοιόµορφου σύµ αντος, η αρουσία ζωής θα ήταν αδύνατη. ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ 1. Η Απόσταση μεταξύ των Άστρων. Η α όσταση αυτή αφορά την ύ αρξη των λανητών και τις τροχιές τους γύρω α ό τα άστρα. Στο δικό µας γαλαξιακό χώρο, η µέση α όσταση µεταξύ των άστρων είναι ερί ου 30 τρισεκατοµµύρια χιλιόµετρα. Αν η α όσταση αυτή ήταν λίγο µικρότερη, η 7

8 βαρυτική αλληλε ίδραση µεταξύ των άστρων θα ήταν τόσο ισχυρή, ώστε θα α οσταθερο οιούσε τις λανητικές τροχιές µε συνέ εια τεράστιες θερµοκρασιακές µεταβολές ε άνω στον λανήτη. Αν η α όσταση µεταξύ των άστρων ήταν λίγο µεγαλύτερη, η διασ ορά βαρέων στοιχείων α ό τους σου ερνόβα θα γινόταν τόσο αραιή, ώστε να µη µ ορούν να σχηµατιστούν βραχώδεις λανήτες σαν τη Γη. Για να υ άρξει ένα λανητικό σύστηµα σαν το Η Ηλιακό, λιακό, δηλαδή ένα σύστηµα κατάλληλο να συντηρεί ζωή, η υ άρχουσα α όσταση µεταξύ των αστέρ αστέρων ων είναι α αραίτητη ροϋ όθεση. 2. Ο Αριθμός των Αστρικών Συνοδών. Αν ο αριθµός αυτός ήταν µεγαλύτερος του ένα (υ ήρχαν 2 ή ερισσότεροι ήλιοι στο σύστηµα), οι βαρυτικές αλληλε ιδράσεις των αστέρων θα α οσταθερο οιούσαν λήρως τις λανητικές τροχιές. Αν ήταν µικρότερος του ένα (δηλαδή στην ερί τωση ενός εκσφενδονισµένου µοναχικού λανήτη), δεν Θα υ ήρχε αρκετή θερµότητα θ για να υ οστηρίζει ζωή. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύµ αν τα συνήθη αστρικά συστήµατα δεν είναι αυτά ου α οτελούνται α ό ένα άστρο ό ως το Ηλιακό Σύστηµα, αλλά τα δι λά συστήµατα αστέρων ου είναι ακατάλ ακατάλληλα ληλα για την υ οστήριξη της ζωής. 3. Η Ημερομηνία Γέννησης του Γονικού Άστρου. Αν ήταν ερισσότερο ρόσφατη, το άστρο δεν θα α είχε φτάσει σε σταθερή κατάσταση καύσης. Αν ήταν λιγότερο ρόσφατη, το αστρικό σύστηµα δεν θα α εριείχε εε αρκή βαρέα χηµικά στοιχεία. 4. Η Ηλικία του Γονικού Άστρου. Αν ήταν µικρότερη ή µεγαλύτερη, η φωτεινότητα του άστρου δεν θα ήταν αρκετά σταθερή. Όµως, η σταθερή φωτεινότητα του γονικού άστρου είναι α αραίτητη ροϋ όθεση για τη συντήρηση της ζωής. 5. Η Απόσταση του Γονικού Άστρου από τον Πυρήνα του Γαλαξία. Ο Ήλιος βρίσκεται ερί ου έτη φωτός µακριά α ό το κέντρο του γαλαξία, βρίσκεται δηλαδή στην τέλεια α όσταση για την ύ αρξη και συντήρηση της ζωής. Αν η α όσταση αυτή ήταν µεγαλύτερη, δεν θα υ ήρχαν αρκετά βαρέα στοιχεία για την αραγωγή βραχωδών λανητών. Αν ήταν µικρότερη, η υκνότητα της ύλης ης του άστρου και η εκ εµ όµενη ραδιενέργεια θα ήταν υ ερβολικά µεγάλη. 8

9 6. Η Μάζα του Γονικού Άστρου. Αν ήταν µεγαλύτερη, η φωτεινότητα του άστρου δεν θα ήταν ε αρκώς σταθερή. Αν ήταν µικρότερη, το εύρος της κατοικήσιµης ζώνης (οι συγκεκριµένες α οστάσεις γύρω α ό ένα άστρο, στις ο οίες οι αρευρισκόµενοι λανήτες µ ορούν να διαθέτουν νερό σε υγρή µορφή), θα ήταν ολύ εριορισµένο. Η ερίοδος εριστροφής ενός λανήτη ου θα βρισκόταν στην κατοικήσιµη ζώνη, θα διαταρασσόταν α ό έντονες αλιρροιακές δυνάµεις. 7. Το Χρώμα του Γονικού Άστρου. Το χρώµα των αστέρων εξαρτάται α ό τη θερµοκρασία τους. Οι θερµότεροι αστέρες έχουν γαλάζιο χρώµα και οι ψυχρότεροι κόκκινο. Ο Ήλιος µε ε ιφανειακή θερµοκρασία ο C, έχει κίτρινο χρώµα. Αν ήταν ερισσότερο κόκκινος ή ερισσότερο µ λε, το φαινόµενο της φωτοσύνθεσης θα ήταν ανε αρκές. ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ 1. Η Πλανητική Ασπίδα της Γης Η ύ αρξη των γιγάντιων αεριωδών λανητών στο εξωτερικό µέρος του Ηλιακού Συστήµατος είναι η φυσική ασ ίδα της Γης ου την ροφυλάσσει α ό καταστροφική σύγκρουση µε µεγάλους κοµήτες και µετεωρίτες. Τόσο ο ίας µε µάζα 318 φορές µεγαλύτερη α ό τη γήινη, όσο και ο Κρόνος µε τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα µε αντίστοιχες µάζες 95, 14,5 και 17 φορές µεγαλύτερες α ό εκείνη της Γης, ροστατεύουν ολύ α οτελεσµατικά τον µικρό µας λανήτη και ταυτόχρονα σταθερο οιούν την ελλει τική τροχιά του γύρω α ό τον Ήλιο. 2. Η Απόσταση του Πλανήτη από το Γονικό Άστρο. Αν ήταν λίγο µεγαλύτερη ή λίγο µικρότερη, λόγω υ ερβολικού ψύχους ή θερµότητας, δεν θα υ ήρχε σταθερός κύκλος νερού. 9

10 3. Η Βαρυτική Αλληλεπίδραση με τη Σελήνη. Αν ήταν µεγαλύτερη, τα αλιρροιακά α οτελέσµατα στους ωκεανούς, την ατµόσφαιρα και την ερίοδο εριστροφής της Γης θα ήταν δυσµενή για τη ζωή. Αν ήταν µικρότερη, η εκκεντρότητα (µέγεθος ου καθορίζει όσο ε ιµήκης είναι µiα ελλει τική τροχιά) της γήινης τροχιάς θα άλλαζε τόσο ολύ ώστε θα δηµιουργούσε κλιµατική α οσταθερο οίηση. 4. Η Επιφανειακή Βαρύτητα του Πλανήτη. Αν ήταν ισχυρότερη, η ατµόσφαιρα θα κατακρατούσε τεράστιες οσότητες αµµωνίας και µεθανίου. Αν ήταν ασθενέστερη, θα έχανε τεράστιες οσότητες νερού. 5. Το Πάχος του Φλοιού του Πλανήτη. Αν ήταν µεγαλύτερο, υ ερβολική οσότητα οξυγόνου θα µεταφερόταν α ό την ατµόσφαιρα στον φλοιό. Αν ήταν µικρότερο, θα υ ήρχε υ ερβολικά έντονη ηφαιστειακή και τεκτονική δράση. 6. Η Περίοδος Περιστροφής του Πλανήτη. Αν ήταν µεγαλύτερη, οι καθηµερινές θερµοκρασιακές διαφορές θα ήταν τεράστιες. Αν ήταν µικρότερη, οι ταχύτητες των ανέµων θα ήταν υ ερβολικές. 7. Το Μαγνητικό Πεδίο της Γης. Αν ήταν ισχυρότερο οι ηλεκτροµαγνητικές καταιγίδες θα ήταν υ ερβολικά έντονες. Αν ήταν ασθενέστερο, δεν θα υ ήρχε ε αρκής ροστασία α ό τα σωµατίδια του ηλιακού άνεµου (χείµαρρος φορτισµένων σωµατιδίων υψηλής ενέργειας ου εκτινάσσεται α ό το Ηλιακό Στέµµα, δηλαδή την εξωτερική ατµόσφαιρα του Ήλιου). 8. Η Κλίση του Άξονα της Γης. Αν ήταν µεγαλύτερη ή µικρότερη, οι θερµοκρασιακές διαφορές της γήινης ε ιφάνειας θα ήταν τεράστιες. Η ύ αρξη και ισορρο ηµένη εναλλαγή των 4 ε οχών του έτους οφείλονται στη συγκεκριµένη κλίση του γήινου άξονα στις 23,4 µοίρες. 9. Η Ανακλαστική Ικανότητα της Γήινης Επιφάνειας. Πρόκειται για το λόγο της οσότητας του φωτός ου ανακλάται α ό τη γήινη ε ιφάνεια ρος τη συνολική οσότητα του φωτός ου έφτει ε άνω της. Αν ο λόγος αυτός ήταν 10

11 µεγαλύτερος, η γη θα βρισκόταν σε ε οχή αγετώνων. Αν ήταν µικρότερος θα υ ήρχε έντονο φαινόµενο θερµοκη ίου. 10. Η Σεισμική Δραστηριότητα της Γης. Αν ήταν µεγαλύτερη, θα καταστρέφονταν ολλά είδη ζωής. Αν ήταν µικρότερη, οι θρε τικές ουσίες στους υθµένες των ωκεανών δεν θα ανέρχονταν οτέ ρος την ε ιφάνεια. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ 1. Ο Λόγος του Οξυγόνου προς το Άζωτο της Ατμόσφαιρας. Αν ήταν µεγαλύτερος, οι λειτουργίες της ζωής θα εξελίσσονταν ολύ γρήγορα ενώ, αν ήταν µικρότερος, θα εξελίσσονταν ολύ αργά. 2. Τα Επίπεδα του Διοξειδίου του Άνθρακα και των Υδρατμών στην Ατμόσφαιρα. Αν ήταν µικρότερα ή µεγαλύτερα, θα αρουσιαζόταν είτε ανε αρκές είτε υ ερβολικό φαινόµενο του θερµοκη ίου. 3. Η Ποσότητα του Ατμοσφαιρικού 'Οζοντος. Αν ήταν µεγαλύτερη, οι θερµοκρασίες στη γήινη ε ιφάνεια θα ήταν ολύ χαµηλές. Αν ήταν µικρότερη, οι θερµοκρασίες και τα ε ί εδα ραδιενεργού ακτινοβολίας στην ε ιφάνεια θα ήταν ολύ υψηλά. 4. Ο Βαθμός των Ηλεκτρικών Εκκενώσεων στην Ατμόσφαιρα Αν ήταν µεγαλύτερος θα συνέβαιναν καταστροφικές υρκαγιές. Αν ήταν µικρότερος, θα υ ήρχε ανε αρκής ανεφοδιασµός του εδάφους µε άζωτο. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΚΕΦ. 2, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2007 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Μοντελοποίηση, προσοµοίωση και µελέτη σκίασης φωτοβολταϊκής συστοιχίας στο λογισµικό Matlab ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Θέµα Επισκόπηση αιολικής ενέργειας στην Ευβοια και στην ευρύτερη Επικράτεια ΚΑ ΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά Σεπτέµβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό του χρόνου (Stephen Hawking)

Το χρονικό του χρόνου (Stephen Hawking) 1 Λίγη ιστορία Στην αρχαιότητα ο Αριστοτέλης (340 π.χ.) υποστήριξε ότι η Γη ήταν στρογγυλή και όχι επίπεδη, ότι ήταν ακίνητη στο κέντρο του διαστήματος και ότι όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες και τα άστρα γύριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο CI Ιώδιο I Αλουµίνιο,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επισκόπηση Συστηµάτων Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Αιολικής Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΟΥΡ ΑΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΛΙΟΣ» Γέννηση, θάνατος, χαρακτηριστικά, φαινόμενα, πηγή ενέργειας και ζωής. ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

«Ο ΗΛΙΟΣ» Γέννηση, θάνατος, χαρακτηριστικά, φαινόμενα, πηγή ενέργειας και ζωής. ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ «Ο ΗΛΙΟΣ» Γέννηση, θάνατος, χαρακτηριστικά, φαινόμενα, πηγή ενέργειας και ζωής. ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2013-2014 ii iii Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόµενες απαντήσεις. 1. Το φαινόµενο µέγεθος ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων

η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων ΣΧΟΛΗ: ΙΟΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: : ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ε ιθυµούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ 49 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τηλέφωνα 210-2284300 210-2116901 2102116740 Fax:210-2284300 Email: mail@49lyk-athin.att.sch.gr ΑΧΑΡΝΩΝ 413-415 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 19,11143 ΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( PROJECT)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΣΥΜΠΑΝ. Λαυρεντιάδου Αναστασία, Κουργιαντάκη Βασιλική Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» anastasia_lav_94@hotmail.com/vkourgiantaki@gmail.

ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΣΥΜΠΑΝ. Λαυρεντιάδου Αναστασία, Κουργιαντάκη Βασιλική Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» anastasia_lav_94@hotmail.com/vkourgiantaki@gmail. ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΣΥΜΠΑΝ Λαυρεντιάδου Αναστασία, Κουργιαντάκη Βασιλική Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» anastasia_lav_94@hotmail.com/vkourgiantaki@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Χριστίδης Σπύρος Φυσικός, Εκπαιδευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος, Μάρτιος 2003

Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος, Μάρτιος 2003 Τα Άστρα και η Εξέλιξή τους Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος, Μάρτιος 2003 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΑΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 3. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 4. ΑΣΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Δ Ο Μ Η Κ Α Ι ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ «Μπορεί και μακριά πολύ μέσα στων ουρανών τ' αποκαΐδια την Ανδρομέδα, την Άρκτο ή την Παρθένο... Άραγες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ Εξεταστική Επιτροπή: Βασίλειος Γκέκας (Επιβλέπων) Γεώργιος Καρατζάς Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ

Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ Αρχαίων Ελλήνων Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ Λευκωσία, 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Α. Εισαγωγή...3 Β. Υλικά και Πρώτες Ύλες...4 ΞΥΛΟ...4 ΠΗΛΟΣ...4 ΛΙΘΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ 1. Ο Ήλιος μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της περιοχής μας, του Γαλαξία μας αλλά και του σύμπαντος (NASA Science, εικόνα 1), όντας ο μοναδικός στο ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Παράστασης. ΔΙOΝΥΣΗ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου. ΑΛΕΞΗ Α. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ Αστρονόμου Ευγενιδείου Πλανηταρίου

Οδηγός Παράστασης. ΔΙOΝΥΣΗ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου. ΑΛΕΞΗ Α. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ Αστρονόμου Ευγενιδείου Πλανηταρίου ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Οδηγός Παράστασης ΔΙOΝΥΣΗ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου ΑΛΕΞΗ Α. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ Αστρονόμου Ευγενιδείου Πλανηταρίου ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα