ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΛΩΗ- ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΣΑΗ ΜΕ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΛΩΗ- ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΣΑΗ ΜΕ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΛΩΗ- ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΣΑΗ ΜΕ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Νηθνιάνπ Παλαγνειηνπνχινπ ηνπ Απνζηφινπ, θαηνίθνπ Γήκνπ Φπιήο Αηηηθήο, νδφο Αδ. Κνξαή αξ Άλσ Ληφζηα. ΠΡΟ 1) Νηθφιαν Γηάλλαθα, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ πξνέδξνπ ηεο Π.Ο.Κ. (Αξηάθεο θαη Διιεζπφληνπ) (θιεηζηφ γήπεδν βαξέσλ αζιεκάησλ) Γήκνο Φπιήο Άλσ Ληνζίσλ Τ.Κ ) Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θ. Παλαγηψηε Μπηηζαμή, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Κεθηζίαο 7) Ακπειφθεπνη Αζήλα Τ.Κ ηει ) «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΓΙΑ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ» θαη ζηελ μελφγισζζε κεηάθξαζε «PANHELLENIC KICK BOXING FEDERATION» ή «FEDERATION PANHELLENIGUE KICK- BOXING», (πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Φπιήο επί ησλ νδψλ Αξηάθεο θαη Διιεζπφληνπ)- (θιεηζηφ γήπεδν βαξέσλ αζιεκάησλ). Ωο ηειεπηαίνο Τακίαο ηεο Οκνζπνλδίαο λνκηκνπνηνχκαη λα έρσ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο λνκηκφηεηάο ηεο, θαζφζνλ ζηηο παξαηηήζεθα έλεθα ηεο έιιεηςήο ηεο, φπσο άιισζηε έπξαμε θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θ. Σάββαο Γήκνπ, αιιά θαη ηφζνη άιινη, πνπ νη ελαπνκείλαληεο ηέζζεξηο δελ ζπκπιεξψλνπλ ην ειάρηζην φξην ηεο απαξηίαο ησλ πέληε (5) κειψλ, πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ θαη ησλ 7, πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 2725/99. Όπσο είλαη γλσζηφ ε σο άλσ Οκνζπνλδία δηέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2725/1999, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ εθαξκφδνληαη θαηά παξαπνκπή ηνπ σο άλσ λφκνπ ζπκπιεξσκαηηθά.

2 2 2 Η σο άλσ Οκνζπνλδία δηνηθείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Ν. 2725/99 ηνπιάρηζηνλ απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ εθιέγεηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα, απφ ηε γεληθή ηνπ ζπλέιεπζε καδί κε ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Οη ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο γηα ηελ κεηαβαηηθή θαη πάιη εθινγή δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δηεμήρζεζαλ ζηηο , νπφηε ε ζεηεία ζα έιεγε ζην ηέινο ηνπ έηνπο Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην ΓΣ εμειέγεζαλ ωο ηαθηηθνί νη αθόινπζνη: 1) Βαζηιεηάδεο Γεκήηξηνο, 2) Οηθνλφκνπ Βάζσ,) Παλαγνειηφπνπινο Νηθφιανο, 4) Γηάλλαθαο Νηθφιανο, 5) Γήκνπ Σάββαο, 6) Κξηεκάδεο Ηιίαο θαη 7) Πεηξίδεο Νηθφιανο. Ωο αλαπιεξωκαηηθνί εμειέγεζαλ νη αθόινπζνη: 1) Μάζηνξαο Γεκήηξηνο, 2) Παλαγησηφπνπινο Αληψληνο θαη 3) Τζακαληάλεο Ισάλλεο. Απφ ηνπο παξαπάλσ ηαθηηθνχο παξαηηήζεθαλ νη εμήο: 1) Βαζηιεηάδεο Γεκήηξηνο θαη 2) Πεηξίδεο Νηθφιανο. Ήδε κεηά ηελ επίδνζε ηνπ εμσδίθνπ ηνπ ινγηζηή θ. Γεσξγίνπ Βελεηζάλνπ παξαηηεζήθακε 3) Δγψ θαη 4) ν Γήκνπ Σάββαο, ν δε 5) Τζακαληάλεο Ισάλλεο (ηειεπηαίνο αλαπιεξσκαηηθφο), πεξηέξγσο ήηαλ ππνςήθηνο γηα ην ΓΣ, ελψ δελ ήηαλ αληηπξφζσπνο νπδελφο πξσηνβαζκίνπ ζσκαηείνπ, γη απηφ θαη είλαη άγλσζηνο έσο αλχπαξθηνο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ηα ελαπνκείλαληα κέιε είλαη ηέζζεξα θαη κεηά ηελ είζνδν ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, αθνχ θαη ν θ. Παλαγησηφπνπινο Αληψληνο, ελψ ςήθηζε γηα ζσκαηείν, ρσξίο λα είλαη πξαγκαηηθφ κέινο θαη εθπξφζσπφο ηνπ απφ ηφηε, φπσο δήισζε θαη ν πξφεδξνο ηεο νκνζπνλδίαο «αγλνείηαη ε ηχρε ηνπ». Οη αιιεπάιιειεο παξαηηήζεηο ησλ κειψλ νθείινληαη ζην γεγνλφο, φηη ε νκνζπνλδία απηή δηνηθείηαη απφ κέιε, πνπ δελ ζέβνληαη ην θαηαζηαηηθφ, ην λφκν, ην ζθνπφ ηνπ αζιήκαηνο θαη ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία. Τνχην πξνθχπηεη θαη απφ ηα εμήο ελδεηθηηθά ζηνηρεία: Ήδε ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία έρνπλ θαηαζρεζεί απφ ην ΣΓΟΔ, ην νπνίν δηελεξγεί έιεγρν. Ήδε ε Γεληθή Γξακκαηεία αζιεηηζκνχ έρεη παχζεη λα επηδνηεί ηελ Οκνζπνλδία κε επηρνξεγήζεηο εμ αηηίαο ηεο κε ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη δηελεξγεί έιεγρν σο επνπηηθή αξρή.

3 3 3 Από ηνλ κέρξη ζηηγκήο έιεγρν ζηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Κηθ- Μπόμηλγθ (Π.Ο.Κ.) έρνπλ δηαπηζηωζεί ηα ελδεηθηηθώο αλαθεξόκελα, αθόινπζα: 1. Έρνπλ εθδνζεί πιαζηά ηηκνιφγηα ζην Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζην Λνπηξάθη ηνλ Ννέκβξην Τνχην έρεη δηαπηζησζεί, ηφζν απφ ην ΣΓΟΔ, φζν θαη απφ ηελ Γ.Γ.Α. 2. Έρνπλ επηβιεζεί (13) θνξνινγηθά πξφζηηκα γηα ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο γηα ην έηνο Γηα ηα πιηθά αγψλσλ ηνπ Παλεπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο ηνπ έηνπο 2010 εθδφζεθαλ ηηκνιφγηα ζε εηαηξεία, πνπ αλήθεη ζην δήζελ παξαηηεκέλν δηεπζπληή ηεο Π.Ο.Κ. Απφ ηηο πνπ θνηλνπνηήζεθε ην απνθαιππηηθφ εμψδηθν ηνπ ζπλεξγαδνκέλνπ κε ηελ Π.Ο.Κ. ινγηζηή, θ. Βελεηζάλνπ κε βάζε ηα σο άλσ δεδνκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη γεγνλφηα θαη θπξίσο έλεθα ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ, πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ γηα ηελ πιήξε αξηζκεηηθή ζπγθξφηεζε ηδξχζεθε πξαγκαηηθή έιιεηςε δηνίθεζεο. Πξάγκαηη θαηά ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εάλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ΓΣ κεησζεί θάησ ηνπ αξηζκνχ ησλ 2/3 θαη δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθά κέιε ν πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ελεξγνύληεο από θνηλνύ ζπγθαινχλ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε πξνο αλάδεημε λέαο δηνίθεζεο. Δλ πξνθεηκέλσ ηα ελαπνκείλαληα κέιε είλαη κφιηο (4) θαη κεηά ηελ είζνδν ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ν δε Γεληθφο Γξακκαηέαο θ. Σάββαο Γήκνπ ζηηο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ην αμίσκα θαη απφ κέινο ηνπ ΓΣ. Άξα δελ ζπληξέρνπλ νη ωο άλω πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1, ψζηε λα ζπγθιεζεί λφκηκε αξραηξεζηαθή γεληθή ζπλέιεπζε πξνο εθινγή λένπ ΓΣ κε ζπκπιεξσκαηηθή κεηαβαηηθή ζεηεία κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2012 ζπγθαινχκελε απφ κφλν ηνλ Πξφεδξν ελφο ειιεηκκαηηθνχ ΓΣ. Άξα δελ ζπληξέρνπλ νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1, ψζηε λα ζπγθιεζεί λφκηκε αξραηξεζηαθή γεληθή ζπλέιεπζε πξνο εθινγή λένπ ΓΣ κε ζπκπιεξσκαηηθή ζεηεία κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2012 πέξαλ ηνπ φηη δελ έρνπλ ηεξεζεί νύηε νη πξνζεζκίεο, πνπ νξίδεη ην θαηαζηαηηθό, νύηε θαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο, πνπ επηβάιιεη απηέο. Καη ελψ έπαπζε λα ππάξρεη Γηνίθεζε ελ ηνχηνηο θπθινθφξεζε αλαθνίλσζε ππνγξαθφκελε απφ ηνλ απηναπνθαινχκελν σο πξφεδξν θ. Νηθφιαν Γηάλλαθα κε ην εμήο πεξηερφκελν:

4 4 4 «Μεηά ηελ παραίηεζε ηρηώλ κειώλ ηοσ Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ ηο ΔΣ ηες οκοζπολδίας, όπως ορίδεη ηο άρζρο 12 ηοσ θαηαζηαηηθού ζέηεη ως έθηαθηο ζέκα ζηε Γεληθή Σσλέιεσζε ηες 18 ες Οθηωβρίοσ ηελ εθιογή λέωλ οργάλωλ ηες οκοζπολδίας. Οη ζύιιογοη κε δηθαίωκα ψήθοσ παραθαιούληαη λα παρεσρεζούλ ζηελ Γεληθή Σσλέιεσζε ηο Σάββαηο 22 Οθηωβρίοσ Με εθηίκεζε, Ο Πρόεδρος Νηθόιαος Γηάλλαθας». Με βάζε ην σο άλσ άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ είλαη λόκηκε ε απόθαζε απηή ηνπ θ. Γηάλλαθα, αθνχ γηα λα ήηαλ λφκηκε ζα έπξεπε ππνρξεσηηθά λα ζπκπξάμεη θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο. Όκσο Γεληθφο Γξακκαηέαο δελ ππάξρεη θαη νχηε κπνξεί λα ππάξμεη, αθνχ ηα κέιε ηνπ ΓΣ δελ είλαη νχηε 7 νχηε 5. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηελ νπνία επηθαιείηαη ν θ. Γηάλλαθαο. Δμ άιινπ γηα ηελ λνκηκνπνίεζε θάζε αληηπξνζψπνπ ζα πξέπεη ην πξσηνβάζκην ζσκαηείν ηνπ λα έρεη πέληε (5) δηαθνξεηηθνύο αζιεηέο ζε έμη (6) δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αγωληζηηθνύ ζηπι, πνπ θαιιηεξγεί ε Οκνζπνλδία (άξζξν 10 παξ. 5, εδ. α ηνπ θαηαζηαηηθνύ). Με βάζε απηήλ ηελ πξνυπφζεζε θαλέλα ζσκαηείν δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ απηήλ ηε ζηηγκή. Τνχην πξνθχπηεη απφ ηηο επίζεκεο δεθαεμάδεο ησλ αγψλσλ ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο ηνπ έηνπο 2010, πνπ είλαη θαηαζρεκέλεο απφ ην ΣΓΟΔ κεηά ηνλ έιεγρν, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο ηνλ Μάξηην ηνπ έηνπο Δπνκέλσο ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα παξάθακςεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ λφκνπ ζα επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν ηελ Οκνζπνλδία θαη ζα δεκηνπξγήζεη πεδίν δηθαζηηθψλ αγψλσλ πξνο αθχξσζε εμωθζάικωο αθύξωλ απνθάζεωλ θαη ελεξγεηώλ. Πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπ αζιήκαηνο, ην νπνίν απηή ππεξεηεί θαη θαιιηεξγεί δεηψ λα απφζρεηε θ. Γηάλλαθα απφ θάζε έθλνκε πξάμε θαη ελέξγεηα θαη λα κελ νδεγήζεηε ηελ νκνζπνλδία, αιιά θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξσηνβαζκίσλ ζσκαηείσλ, φπσο θαη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα απηψλ ζε δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πεξηπέηεηεο, πνπ εμεηάδνληαη απηεπάγγειηα.

5 5 5 Σαο θαιψ φρη κφλν λα καηαηψζεηε ηε γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ αλαθέξεηε ζηελ σο άλσ πξφζθιεζε, φηη ζα γίλεη ζηηο , αιιά θαη λα απνηξέςεηε νπνηνλδήπνηε, πνπ ζα επηδηψμεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε γεληθή ζπλέιεπζε, θαζφζνλ δηαθνξεηηθά ζα ελεξγήζσ ηα λφκηκα. Δπηπξνζζέησο θαιψ ηνλ θ. Γηάλλαθα λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηα κέιε, φηη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαπάλσ γεληθή ζπλέιεπζε, ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα κελ ηαιαηπσξεζνχλ άδηθα, αιιά θαη λα κελ ζπκπξάμνπλ ζηε ιήςε θαη άιισλ έθλνκσλ απνθάζεσλ. Βεβαίσο εζηθά είκαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζσ ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εμσδίθνπ, ηφζν πξνο φια ηα κέιε- ζσκαηεία ηεο Οκνζπνλδίαο, φζν θαη πξνο ηηο άιιεο δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο Αξρέο. Δπίζεο θαιείηαη ν θ. Γεληθόο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνύ λα ελεξγήζεη ηα λφκηκα σο εθπξφζσπνο ηεο Αλσηάηεο Δπνπηηθήο Αξρήο, ψζηε λα κελ εθηξνρηαζζεί πεξηζζφηεξν ε σο άλσ Οκνζπνλδία ζηελ παξαλνκία. Με ηε ξεηή επηθχιαμε θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηφο κνπ αξκφδηνο δηθαζηηθφο επηκειεηήο εληέιιεηαη λα επηδψζεη λφκηκα ηελ παξνχζα ρσξηζηά ζε απηνχο, πνπ απεπζχλεηαη, ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα επέιζνπλ νη έλλνκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθνληαο ην θείκελν ζηε ζρεηηθή έθζεζε επίδνζεο, πνπ ζα ζπληάμεη. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΙΔΙΑΙΣ. ΓΡΑΦΕΙΟΤ Γ.Γ.Α. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 21/10/2011 ΑΡΙΘΜΟ 1577 Αθήνα Ο Εξωδίκως Δηλών ΠΑΝΑΓΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ &

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άρθρο 1ο : ΚΟΠΟ ΔΓΚΡΗΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Άρθρο 2ο : ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Άρθρο 3ο: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο.Γ.Π.Δ. Άρθρο 4ο : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ ΤΝΓΔΜΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ ΔΚΓΟΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1998 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΔΚΠΟΝΖΖ: ΔΠΗΒΛΔΦΖ: ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΚΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΗΟ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ «Λήςε δηθαζηηθώλ κέηξσλ γηα δηεθδίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» ηεο ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : 210-6411526 Fax:210-6411523 Αζήλα 14-10-2014 Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ

ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ Σ ε σ ν ο λ ο γ ι κ ό Δ κ π α ι δ ε ς η ι κ ό Ί δ π ς μ α Κ α β ά λ α ρ σ ο λ ή Γ ι ο ί κ η ζ η ρ κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ί α ρ Σ μ ή μ α Λ ο γ ι ζ η ι κ ή ρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΚΑΚΟΤΛΙΓΗ ΠΑΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα