Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΗΔ-ΒΓ2 Αριθ. Απόφασης 212/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Β1 σταδίου της µελέτης Αναθεώρησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που τη συνοδεύει Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 4 η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 20:30, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 32. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Φ. ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Ντάβαρης, Κ. ρίβας, Γ. Θεοδώρου, Κ. Γκότση Μάγκουρα και Σ. Πετρόπουλος. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης και ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κ. ηµήτριος Κατσοπρίνης. Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του ήµου κ. Σταµατίνα Τράκα και η κ. Αικατερίνη Νότα καθώς και εκπρόσωποι του µελετητικού γραφείου Ι. Καρανίκας Α. Φραντζεσκάκης & Συνεργάτες. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Κούκα Ελένης, επί του 1 ου και µοναδικού Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ. πρωτ / εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας µε τους σχετικούς πίνακες της µελέτης και θα πρέπει να εγκρίνουµε το Β1 στάδιο της µελέτης Αναθεώρησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που τη συνοδεύει.

2 Η ανωτέρω εισήγηση καθώς και οι πίνακες έχουν ως κατωτέρω: Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της πόλης του Χαλανδρίου εκπονήθηκε βάσει του Οικιστικού Νόµου 1337/83, εγκρίθηκε µε την υπ. αρ /2860/89 Υ.Α. (ΦΕΚ419 / ) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. Με το νέο Οικιστικό Νόµο 2508/97 καθορίσθηκε ότι «οι µελέτες Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου θα εκπονούνται στα διοικητικά όρια των ήµων», προκειµένου να ρυθµίζονται οι οικισµοί που περιλαµβάνονται σ αυτόν, καθώς και η εκτός σχεδίου περιοχή του ήµου. Για την εφαρµογή αυτού του Νόµου και προκειµένου να επιλύσει τα σοβαρά προβλήµατα χρήσεων γης, κοινωνικού εξοπλισµού και για τη ρύθµιση της εκτός σχεδίου περιοχής του, ο ήµος Χαλανδρίου, το Μάρτιο του 2007, ανέθεσε, µετά από ηµόσιο ιαγωνισµό τη «Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ήµου Χαλανδρίου - Αττικής» στη σύµπραξη των γραφείων «PLAS Ε.Π.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Π. Σταυγιανουδάκη Ε. ρακοπούλου». Το Α Στάδιο της µελέτης παραδόθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου στις και µετά από εκτεταµένη δηµοσιοποίηση και διορθώσεις, στις παραλήφθηκε και δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία για την εκπόνηση του Β1 Σταδίου. Το Β1 Στάδιο παραδόθηκε στις και ακολούθησε εκτεταµένη επεξεργασία του. Την η τελική επεξεργασµένη πρόταση του µελετητή παρουσιάστηκε στην επιτροπή διαβούλευσης του ήµου Χαλανδρίου και την στους ενδιαφερόµενους φορείς και συλλόγους. Μετά την παρουσίαση του Β1 Σταδίου της µελέτης Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Χαλανδρίου την ανάρτηση του Σταδίου αυτού στο ιαδίκτυο, δόθηκε η δυνατότητα για την υποβολή απόψεων επί της µελέτης από φορείς, κατοίκους της περιοχής και κάθε ενδιαφερόµενο. Από την µέχρι και υποβλήθηκαν 11 προτάσεις σχετικά µε τη µελέτη, τις οποίες η Τεχνική Υπηρεσία συγκέντρωσε σε Πίνακα και διαβίβασε στη σύµπραξη των αναδόχων προκειµένου να ενηµερωθούν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί κάθε πρότασης χωριστά. Επίσης, η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου συγκέντρωσε παλαιότερες προτάσεις φορέων, κατοίκων κ.λ.π., που είχαν υποβληθεί από έως Η Υπηρεσία µορφοποίησε οµοίως σε πίνακα τις προτάσεις αυτές και τις έθεσε υπόψη των µελετητών, προκειµένου να ενηµερωθούν και να εκφράσουν την άποψή τους. Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Χαλανδρίου µελέτησε, µε κάθε λεπτοµέρεια, τα πρόσφατα και παλαιότερα έγγραφα, τα σχετικά µε τη µελέτη Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου και διατύπωσε τη δική της άποψη η οποία εµφαίνεται στην τελευταία στήλη των πινάκων. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το.σ. η Τεχνική Υπηρεσία θα δώσει εντολή στους µελετητές να προχωρήσουν στο Β2 Στάδιο της µελέτης (τελικό), καθώς και κατευθύνσεις για την εκπόνηση αυτού. Μετά την παραλαβή του Β2 Σταδίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από το.σ., οι µελέτες θα διαβιβασθούν στον Οργανισµό της Αθήνας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έγκριση της µελέτης.

3 Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ ΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜ Ο - ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑ ΑΠΟΨΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1. 8/11/2012 1) Στέγαση των υπηρεσιών καθαριότητας στο Πάρκο Κυκλοφοριακή ς Αγωγής µε τοπικό ρυµοτοµικό, 2) επέκταση ρυµοτοµικού δεξιά από Ηρακλείτου και Αναπαύσεως 3)θεµελίωση κτηρίου ηµαρχείου 4) περίφραξη οικοπέδου δίπλα στο νηπιαγωγείο Πολύδροσου 5) υπόδειξη οικοπέδου µεταστέγασης τσιγγάνων, 6)κατάργηση ελεγχόµενης στάθµευσης 1) Η στέγαση υπηρεσιών καθαριότητας στη σηµερινή θέση του πάρκου δεν αφορά τοπικό ρυµοτοµικό αλλά δέσµευση της χρήσης του χώρου για υπηρεσίες του ήµου γενικώς µε τον όρο ειδικές χρήσεις δήµου ως πρόβλεψη του Γενικού Πολεοδοµικού για τις ανάγκες του δήµου που περιλαµβάνουν και τις υπηρεσίες καθαριότητας (βλ. κεφ.π σελ.138) 2) Η επέκταση της περιοχής Πάτηµα Ι σε χώρο που σήµερα δεσµεύεται από τη ζώνη 250µ. από το Νεκροταφείο αφορά και το τµήµα ανατολικά της Ηρακλείτου, εφόσον η Ηρακλείτου διασχίζει την περιοχή αυτή, η οποία παραµένει εκτός σχεδίου µέχρι την επίλυση του προβλήµατος. Για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της πολεοδόµησης εντός της ζώνης των 250µ. απαιτείται η έγκριση των ειδικών µελετών που έχουν δροµολογηθεί για τον επαναπροσδιορισµό της ζώνης των 250µ. µε ευνοϊκότερες αποστάσεις των οποίων τα µεγέθη δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά και αφορούν αρµοδιότητες άλλων φορέων εκτός του ήµου (Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΥΠΕΚΑ ΟΚ, ΥΠΕΚΑ ΕΥΠΕ). Με βάση τις νέες αυτές αποστάσεις που θα θεσπιστούν, θα οριστικοποιηθεί και το Αναθεωρηµένο ΓΠΣ, προσδιορίζοντας και την θέση και έκταση της προς πολεοδόµηση περιοχής. Το εµφανιζόµενο στο χάρτη Π.3.1 διάγραµµα είναι ενδεικτικό. 3) Η ανέγερση του νέου δηµαρχείου αφορά ενέργειες πέραν του πεδίου αναφοράς του ΓΠΣ. Θα προβλεφθεί η χρήση του χώρου ως χώρος ηµαρχείου. 4) Η περίφραξη οικοπέδου δεν αφορά το ΓΠΣ 5) Το ΓΠΣ (Στάδιο Β1) δεν προβλέπει τη µετεγκατάσταση των τσιγγάνων εντός των ορίων του ήµου Χαλανδρίου. 6) Ρυθµίσεις για τη στάθµευση δεν αφορούν το πεδίο αναφοράς του ΓΠΣ, αλλά την εφαρµογή της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής µελέτης. 1) εν µπορεί να εφαρµοσθεί τοπικό ρυµοτοµικό, ούτε να προβλεφθεί χώρος για τις υπηρεσίες της /νσης Περιβάλλοντος σε επαφή µε το Νεκροταφείο, διότι πρέπει να παρεµβάλλεται χώρος πρασίνου σύµφωνα µε τον Ν. 2508/1997 2) εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί επέκταση του ρυµοτοµικού σχεδίου πριν ολοκληρωθούν οι ειδικές µελέτες για την περιοχή γύρω από το Νεκροταφείο και εγκριθεί η αναθεώρηση του Γ.Π.Σ.. 3) Η ανέγερση του νέου δηµαρχείου αφορά ενέργειες πέραν του πεδίου αναφοράς του ΓΠΣ. Προβλέπεται η χρήση του χώρου ως χώρος ηµαρχείου. 4) Η περίφραξη οικοπέδου δεν αφορά το ΓΠΣ 5) Το ΓΠΣ (Στάδιο Β1) δεν προβλέπει τη µετεγκατάσταση των τσιγγάνων εντός των ορίων του ήµου Χαλανδρίου. 6) Ρυθµίσεις για τη στάθµευση δεν αφορούν το πεδίο αναφοράς του ΓΠΣ αλλά την εφαρµογή της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής µελέτης.

4 2. 19/11/ Εξωραϊστικός Σύλλογος Πάτηµα II Χαλανδρίου 1) Μείωση ζώνης γύρω από το κοιµητήριο και ένταξή της στο σχέδιο, 2) η έκταση των Ο.Τ.41,43,45,50,54,61 και 114 ανήκει στον ήµο Παιανίας και µια µεγάλη σε ιδιώτη. ιαµαρτυρία για την µη ένταξη µικρότερων ιδιοκτησιών 3) Αντίθεση µε την µεταφορά του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 1) Γενικά για το θέµα της περιοχής των 250µ. περί το Νεκροταφείο ισχύει η απάντηση του θέµατος #1 (αρ. πρωτ. 8/11/2012) Πράγµατι στο άρθρο 29 παρ.1γ του 2508/97 ορίζονται δυνατότητες ρυθµίσεων µείωσης αποστάσεων υπό προϋποθέσεις. Η συνήθης ερµηνεία αφορά ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων ή χώρων πρασίνου που ήδη υφίστανται θεσµοθετηµένοι υπό την έννοια του σχεδίου πόλεως και αυτή ακολουθεί η πρόταση του ΓΠΣ Σταδίου Β1. 2) Το ζήτηµα ύπαρξης ή µη διαθέσιµων εισφορών σε γη είναι σηµαντικό, αλλά δεν αφορά το κύριο πρόβληµα που είναι η µέγιστη δυνατή ολοκλήρωση της επέκτασης στην περιοχή Πάτηµα ΙΙ. Θα εξεταστεί η σκοπιµότητα ένταξης υπολοίπων επεκτάσεων στο βόρειο άκρο του ήµου. 3) Σύµφωνα µε τον Ν. 2508/1997 η ζώνη που θα αποµείνει µετά την µείωση των 250 µ. προβλέπεται ως χώρος πρασίνου. 1) Γενικά για το θέµα της περιοχής των 250µ. περί το Νεκροταφείο ισχύει η απάντηση του θέµατος #1.2 (αρ. πρωτ. 8/11/2012) Πράγµατι στο άρθρο 29 παρ.1γ του 2508/97 ορίζονται δυνατότητες ρυθµίσεων µείωσης αποστάσεων υπό προϋποθέσεις. Ο ήµος µας στην επόµενη φάση της Αναθεώρησης (Οργανισµός Αθήνας) θα διεκδικήσει την αποζηµίωση των ιδιοκτησιών πέριξ του Νεκροταφείου µέσω της πολεοδόµησης της περιοχής. 2) Προτείνεται η ένταξη της εν λόγω περιοχής εφ' όσον λυθεί το δασικό καθεστώς. 3) Σύµφωνα µε τον Ν. 2508/1997 η ζώνη που θα αποµείνει µετά την µείωση των 250 µ. προβλέπεται ως χώρος αστικού πρασίνου (άρθρο 11 του ΦΕΚ 166/87).

5 3. 26/11/ /11/ /12/ Πάκου Ευφροσύνη Σµοκοβίτης Βασίλειος Βιολέτης Κωνσταντίνος ) Παρατήρηση για Ο.Τ. 129 και 127 ότι εµπίπτουν µέσα στη Ζώνη Β προστασίας του ρέµατος Πεντέλης-Χαλανδρίου 2) προτάσεις για τις ασύµβατες χρήσεις στη Γενική Κατοικία 2(ΓΚ2) 1) Παρατήρηση για Ο.Τ. 129 και 127 ότι εµπίπτουν µέσα στη Ζώνη Β προστασίας του ρέµατος Πεντέλης-Χαλανδρίου 2) προτάσεις για τις ασύµβατες χρήσεις στη Γενική Κατοικία 2(ΓΚ2) 1) Παρατήρηση για Ο.Τ. 129 και 127 ότι εµπίπτουν µέσα στη Ζώνη Β προστασίας του ρέµατος Πεντέλης-Χαλανδρίου 2) προτάσεις για τις ασύµβατες χρήσεις στη Γενική Κατοικία 2(ΓΚ2) 1) εκτό το αίτηµα. Αφορά το χάρτη Π.3.1. Τα Ο.Τ. 127,129 ανήκουν στη ζώνη Β του Π.. ΦΕΚ 659/ / ) Η χρήση ΓΚ2 αφορά περιοχές υπερτοπικών αξόνων και κυρίως στα µέτωπα οικοδοµικών τετραγώνων µετά από σηµαντικές αφαιρέσεις χρήσεων Γενικής Κατοικίας του ΦΕΚ 166 / Πολλές από τις αναφερόµενες χρήσεις (σχολές χορού, γυµναστήρια κλπ.) έχουν τόσο τοπική όσο και υπερτοπική εµβέλεια ανάλογα µε το είδος, µέγεθος και χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. εν προτείνεται αλλαγή. Οµοίως µε το θέµα #3 1. Οµοίως µε το θέµα #3 1) εκτό το αίτηµα. Αφορά το χάρτη Π.3.1. Τα Ο.Τ. 127,129 ανήκουν στη ζώνη Β του Π.. του ρέµατος. Η παρούσα µελέτη δεν τροποποιεί τις χρήσεις του ισχύοντος Π.. 2. Η χρήση ΓΚ2 αφορά περιοχές υπερτοπικών αξόνων και κυρίως στα πρόσωπα οικοδοµικών τετραγώνων µετά από σηµαντικές αφαιρέσεις χρήσεων Γενικής Κατοικίας του ΦΕΚ 166/ / Πολλές από τις αναφερόµενες χρήσεις (σχολές χορού, γυµναστήρια κλπ.) έχουν τόσο τοπική όσο και υπερτοπική εµβέλεια ανάλογα µε το είδος, µέγεθος και χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. εν προτείνεται αλλαγή. 1. Οµοίως µε το θέµα #3. Οµοίως µε το θέµα #3

6 6. 7/1/ Κάτοικοι περιοχής Πάτηµα (επισυνάπτο νται υπογραφές) dimotespati om 1)Παρατηρήσει ς για ανακρίβεια αποτύπωσης υφιστάµενων χρήσεων 2)ενστάσεις για τις παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πατήµατος Ι. Ο χάρτης Ανάλυση Χρήσεις Γης Α δεν αφορά θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, αλλά αδροµερή απογραφή χρήσεων κατά την εναρκτήρια φάση της µελέτης και αποτελεί µια ικανοποιητική βάση για την εκτίµηση δεδοµένων υφιστάµενης κατάστασης για το ΓΠΣ που έχει προχωρήσει και σε κλίµακα πέραν του οικοδοµικού τετραγώνου. Αντίθετα ο χάρτης Π.3.1 που είναι και η Πρόταση Σταδίου Β1: εν αποκλίνει από την ιεράρχηση οδικού δικτύου που προτείνει η αίτηση εν αναφέρεται σε προτάσεις ή αναγνώριση θεσµοθετηµένων πεζοδρόµων, θέµα που δεν αφορά το επίπεδο ΓΠΣ. εν αναφέρονται οι συγκεκριµένοι πεζόδροµοι που αναφέρει η αίτηση Όσον αφορά τα θέµατα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος το ΓΠΣ αναφέρεται στις γενικές παρεµβάσεις βελτίωσής του σε αρκετή έκταση (Κεφ. Π.3.7 ίκτυα Αστικής Υποδοµής σελ. 135/ Χάρτης Π.3.2. σελ 98 και Π.3.3 σελ.91) Ακολουθείται η ιεράρχηση Αγ. Αντωνίου (δευτερεύουσα) αλλά η Ηρακλείτου (πρωτεύουσα) κατά την άποψη της µελέτης ως συνέχεια της. Πλακεντίας, µε κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την Αγ. Αντωνίου, που ουσιαστικά θα λειτουργεί στο µέλλον ως κύρια συλλεκτήρια οδός. Ουσιαστικά δεν επιφέρεται καµία αλλαγή ή επίδραση του ΓΠΣ από πρόβληµα διαµπερούς κυκλοφορίας. Θέµατα που αφορούν δράσεις όπως Πράσινη Ζωή στην Πόλη (URBACT) ή το Habitat είναι επιθυµητά εφόσον είναι συµβατά µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και αφορούν πεδίο εφαρµογής υποκείµενου σχεδιασµού και δραστηριοτήτων κάθε πολεοδοµικής ενότητας που καθορίζει το ΓΠΣ. Τα σχετικά θέµατα αφορούν κεφάλαια της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που Ι. Ο χάρτης Ανάλυση Χρήσεις Γης Α δεν αφορά θεσµοθετηµένες χρήσεις γης αλλά τις υφιστάµενες όπως κατεγράφησαν επί τόπου κατά την εναρκτήρια φάση της µελέτης. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων στο Πάτηµα δεν υφίσταται θέµα απόκτησής τους, διότι έχουν ήδη περιέλθει στο ήµο σύµφωνα µε τον Ν. 1337/1983 περί εντάξεων στο σχέδιο πόλης. Αντίθετα ο χάρτης Π.3.1 που είναι και η Πρόταση Σταδίου Β1: Όσον αφορά στον χαρακτηρισµό της Λεωφ. Ηρακλείτου, δεν αποκλίνει από την ιεράρχηση οδικού δικτύου όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ' αριθµ. 359/2005 απόφαση έγκρισης της κυκλοφοριακής µελέτης του ήµου µας. εν αναφέρεται σε προτάσεις ή αναγνώριση θεσµοθετηµένων πεζοδρόµων, θέµα που δεν αφορά το επίπεδο σχεδιασµού ή αναθεώρησης ΓΠΣ. Όσον αφορά τα θέµατα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος το ΓΠΣ αναφέρεται στις γενικές παρεµβάσεις βελτίωσής του σε αρκετή έκταση (Κεφ. Π.3.7 ίκτυα Αστικής Υποδοµής σελ. 135/ Χάρτης Π.3.2. σελ 98 και Π.3.3 σελ.91) Ακολουθείται η ιεράρχηση Αγ. Αντωνίου (δευτερεύουσα) αλλά η Ηρακλείτου (πρωτεύουσα) κατά την άποψη της µελέτης ως συνέχεια της. Πλακεντίας, µε κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την Αγ. Αντωνίου που ουσιαστικά θα λειτουργεί στο µέλλον ως κύρια συλλεκτήρια οδός. Η αναθεώρηση του ΓΠΣ δεν επηρεάζει το ζήτηµα της διαµπερούς κυκλοφορίας. Θέµατα που αφορούν δράσεις όπως Πράσινη Ζωή στην Πόλη (URBACT) ή το

7 συνοδεύει το ΓΠΣ. Οι χρήσεις περιοχής Έθνους Γενικής Κατοικίας όπως καθορίστηκαν από το ΦΕΚ 44ΑΑΠ/ είναι συµβατές την πρόταση δεν θεωρούνται εκτεταµένες και έχουν χωροθετηθεί στα πλαίσια της γενικής θέσης του κόµβου Αττικής οδού. Πλακεντίας Ηρακλείτου. ΙΙ. Για τις εγκαταστάσεις στάθµευσης απορριµµατοφόρων και σχετικά θέµατα βλέπε θέµα #2. Σχετικά µε τα συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα στο Πάτηµα, οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του Β2 Σταδίου. Οι ασαφείς χρήσεις αφορούν το χάρτη αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης (Α Νοέµβριος 2007) σύµφωνα µε την αυτοψία των µελετητών και την κατάσταση του συγκεκριµένου Ο.Τ. την περίοδο εκείνη. Για αυτό και ορισµένοι χώροι είχαν εκληφθεί ως κοινόχρηστοι. Το θεσµικό καθεστώς αποτυπώνεται στο Χάρτη Π.3.1 του Σταδίου Β1. Το Ο.Τ αποτυπώνεται ορθά στο Χάρτη Π.3.1 Το Ο.Τ αποδίδεται ως χώρος στάθµευσης του ήµου Όσον αφορά στα Ο.Τ. 1178,1192 και 1198 η χρήση τους είναι καθορισµένη από το ΦΕΚ 323 /1993 ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης και δεν προτείνεται καµία µεταβολή. Habitat είναι επιθυµητά εφόσον είναι συµβατά µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και αφορούν πεδίο εφαρµογής υποκείµενου σχεδιασµού και δραστηριοτήτων κάθε πολεοδοµικής ενότητας που καθορίζει το ΓΠΣ. Τα σχετικά θέµατα αφορούν κεφάλαια της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει το ΓΠΣ. Οι χρήσεις περιοχής Έθνους Γενικής Κατοικίας όπως καθορίστηκαν από το ΦΕΚ 44ΑΑΠ/ είναι συµβατές µε την πρόταση δεν θεωρούνται εκτεταµένες και έχουν χωροθετηθεί στα πλαίσια της γενικής θέσης του κόµβου Αττικής οδού. Πλακεντίας Ηρακλείτου. ΙΙ. Για τις εγκαταστάσεις στάθµευσης απορριµµατοφόρων και σχετικά θέµατα βλέπε θέµα #2. Οι ασαφείς χρήσεις αφορούν το χάρτη αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης (Α Νοέµβριος 2007) σύµφωνα µε την αυτοψία των µελετητών και την κατάσταση του συγκεκριµένου Ο.Τ. την περίοδο εκείνη. Για αυτό και ορισµένοι χώροι είχαν εκληφθεί ως κοινόχρηστοι. Το θεσµικό καθεστώς αποτυπώνεται στο Χάρτη Π.3.1 του Σταδίου Β1. Το Ο.Τ αποτυπώνεται ορθά στο Χάρτη Π.3.1 Το Ο.Τ αποδίδεται ως χώρος στάθµευσης. Όσον αφορά στα Ο.Τ. 1178, 1192 και 1198 η χρήση τους είναι καθορισµένη από το ΦΕΚ 323 /1993 ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης και δεν προτείνεται καµία µεταβολή.

8 7. 10/1/2013 Κάτοικοι περιοχής Πάτηµα ιαµαρτυρία για µείωση Κοινόχρηστων - Κοινωφελών χώρων στην περιοχή Πάτηµα Ως θέµα # 6. εν προτείνεται µείωση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στην περιοχή Πάτηµα /1/ Ίδρυµα Χατζηκώνστα ιαµαρτυρία για τη δέσµευση χρήσης στο Ο.Τ. 400α Το θέµα αναφέρεται συνοπτικά στο κεφ. 3.2 Περιοχές Ειδικών Παρεµβάσεων (σελ.96) Προτείνεται στο χάρτη η γενική χρήση Εκπαίδευση Πρόνοια. Η θέση του ΟΤ ως προς την οδό Ριζαρείου, το επίσηµο κτίρια της ΕΟΑ και το ίδιο το συγκρότηµα συνηγορεί στην αποφυγή εµπορικών εγκαταστάσεων. Η παρούσα µελέτη δεν προτείνει αλλαγή στη χρήση για το συγκεκριµένο ακίνητο. Το θέµα αναφέρεται συνοπτικά στο κεφ. 3.2 Περιοχές Ειδικών Παρεµβάσεων (σελ.96). Προτείνεται στο χάρτη η γενική χρήση Εκπαίδευση Πρόνοια. Η θέση του ΟΤ ως προς την οδό Ριζαρείου, το επίσηµο κτίρια της ΕΟΑ και το ίδιο το συγκρότηµα συνηγορεί στην αποφυγή εµπορικών εγκαταστάσεων. Η παρούσα µελέτη δεν προτείνει αλλαγή στη χρήση για το συγκεκριµένο ακίνητο.

9 9. 19/2/ ιαµαντίδ ης Στέλιος pireasnet.gr Εκτενής αναφορά σε µια σειρά θεµάτων της µελέτης µε προτάσεις Η αναφορά εκτείνεται σε ένα εύρος θεµάτων της µελέτης Σταδίου Β1 που σε γενικές γραµµές θίγει 2 θέµατα: το γενικό επίπεδο αντιµετώπισης των προτάσεων και την έλλειψη εξειδικευµένων προτάσεων σε λεπτοµέρεια εφαρµογής. εν συµφωνούµε ωστόσο ότι γίνεται εκτεταµένη παραποµπή σε αναγκαίες µελέτες αν και µια συνετή απαρίθµηση τους είναι αναγκαία στο Στάδιο Β2 στο κεφ. Πρόγραµµα ράσης. Ειδικότερα: Η αναφορά της παρέµβασης στα θέµατα που συνοδεύονται και από προτάσεις αναδεικνύει εύστοχα τα κυριότερα προβλήµατα που έχουν και από τη µελέτη αξιολογηθεί Σηµειώνεται ωστόσο ότι αντικείµενο του ΓΠΣ σύµφωνα µε τον Ν.2508/97 είναι η σύνταξη ενός θεσµικού κειµένου που συνοδεύεται µε χάρτες γενικής κλίµακας που καθίστανται δεσµευτικοί για το ήµο και τους ιδιώτες σε αρκετά συνοπτικότερη σε όγκο και περιεχόµενο µορφή από τον όγκο του Β1 και Β2 Σταδίου που είναι η µελέτη. Λεπτοµερείς ρυθµίσεις κειµένου/χαρτών µπορούν να δηµιουργήσουν αγκυλώσεις και εµπόδια εφαρµογής σε επίπεδο ελέγχου από το ΣτΕ. Συγκεκριµένα: Το ΓΠΣ δεν αφορά συγκεκριµένες ρυθµίσεις κατώτερου σχεδιασµού και κανονιστικών ρυθµίσεων όσον αφορά σε πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ρυµοτοµία, πεζοδρόµους, κυκλοφοριακό σχεδιασµό και εφαρµογή του Για το θέµα των αναγκών σε ελεύθερους χώρους και κοινωνική υποδοµή το ΓΠΣ δεν µπορεί να προτείνει χώρους για απαλλοτρίωση, παρά µόνο το αυτονόητο: την αναγκαία δράση του ήµου για την απόκτηση των ήδη δεσµευµένων εκτάσεων και την προώθηση της επέκτασης των νέων περιοχών ένταξης που έχουν ήδη θεσπιστεί από τα υπό αναθεώρηση προηγούµενα ΓΠΣ. Μια νέα πρόταση επιβολής δεσµεύσεων θα επιβάρυνε τις ήδη δυσβάσταχτες υποχρεώσεις του ήµου χωρίς αποτέλεσµα. Για τις παρεµβάσεις σε στρατηγικά Ο.Τ. που ανήκουν σε ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα δεν υπάρχει διαθέσιµος µηχανισµός παρά η επιβολή συγκεκριµένης χρήσης και η παραποµπή του Η αναφορά εκτείνεται σε ένα εύρος θεµάτων της µελέτης Σταδίου Β1 που σε γενικές γραµµές θίγει 2 θέµατα: το γενικό επίπεδο αντιµετώπισης των προτάσεων και την έλλειψη εξειδικευµένων προτάσεων σε λεπτοµέρεια εφαρµογής. εν συµφωνούµε ωστόσο ότι γίνεται εκτεταµένη παραποµπή σε αναγκαίες µελέτες αν και µια συνετή απαρίθµηση τους είναι αναγκαία στο Στάδιο Β2 στο κεφ. Πρόγραµµα ράσης. Ειδικότερα: Η αναφορά της παρέµβασης στα θέµατα που συνοδεύονται και από προτάσεις αναδεικνύει εύστοχα τα κυριότερα προβλήµατα που έχουν και από τη µελέτη αξιολογηθεί Σηµειώνεται ωστόσο ότι αντικείµενο του ΓΠΣ σύµφωνα µε τον Ν.2508/97 είναι η σύνταξη ενός θεσµικού κειµένου που συνοδεύεται µε χάρτες γενικής κλίµακας που καθίστανται δεσµευτικοί για το ήµο και τους ιδιώτες σε αρκετά συνοπτικότερη σε όγκο και περιεχόµενο µορφή από τον όγκο του Β1 και Β2 Σταδίου που είναι η µελέτη. Λεπτοµερείς ρυθµίσεις κειµένου/χαρτών µπορούν να δηµιουργήσουν αγκυλώσεις και εµπόδια εφαρµογής σε επίπεδο ελέγχου από το ΣτΕ. Συγκεκριµένα: Το ΓΠΣ δεν αφορά συγκεκριµένες ρυθµίσεις κατώτερου σχεδιασµού και κανονιστικών ρυθµίσεων όσον αφορά σε πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ρυµοτοµία, πεζοδρόµους, κυκλοφοριακό σχεδιασµό και εφαρµογή του Για το θέµα των αναγκών σε ελεύθερους χώρους και κοινωνική υποδοµή το ΓΠΣ δεν µπορεί να προτείνει χώρους για απαλλοτρίωση, παρά µόνο το αυτονόητο: την αναγκαία δράση του ήµου για την απόκτηση των ήδη δεσµευµένων εκτάσεων και την προώθηση της επέκτασης των νέων περιοχών ένταξης που έχουν ήδη θεσπιστεί από τα υπό αναθεώρηση προηγούµενα ΓΠΣ. Μια νέα πρόταση επιβολής δεσµεύσεων θα επιβάρυνε τις ήδη δυσβάσταχτες υποχρεώσεις του ήµου χωρίς αποτέλεσµα. Για τις παρεµβάσεις σε στρατηγικά Ο.Τ. που

10 θέµατος σε ρυθµίσεις που αφορούν συνεννόηση ήµου και ιδιώτη που θα οδηγήσει σε τροποποίηση του συγκεκριµένου Ο.Τ. Κατά τη διαβούλευση του Σταδίου Β1 είναι ενδεχόµενο να προκύψουν στοιχεία που θα επιτρέψουν πιο συγκεκριµένες προτάσεις για κάθε Ο.Τ. που ασφαλώς θα εξειδικευτούν στο Β2 Στάδιο. Για συγκεκριµένες χωρικές ρυθµίσεις που προτείνονται από το Σχέδιο νόµου του ΡΣΑ ή άλλες αποσπασµατικές προτάσεις (π.χ. Σύστηµα ποδηλατοδρόµων Λεκανοπεδίου) ασφαλώς θα ενσωµατωθούν µε σαφήνεια στο τελικό σχέδιο ΓΠΣ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αθήνας που διαχειρίζεται και το τελευταίο Στάδιο (από Β2 σε ΦΕΚ). Επισηµαίνουµε ότι οι γενικές προτάσεις µας για τους ποδηλατοδρόµους (κύριος άξονας) είχαν γίνει και πριν από το σχεδιασµό και έτυχε να συµπίπτουν σε πολλά σηµεία µε τις απόψεις της 'µελέτης Βλαστού'. Οι προτάσεις για τον καταυλισµό των Τσιγγάνων θα ληφθούν υπόψη από το ήµο. Κατά τη σύνταξη του Β2 Σταδίου θα γίνει προσπάθεια αποσαφήνισης των θεµάτων σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις του ηµοτικού Συµβουλίου για την ολοκλήρωση της εντός του ήµου διαδικασίας και αποστολή στον Οργανισµό Αθήνας για θεσµοθέτηση. Παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ: Στα πλαίσια της διαβούλευσης έχουν επισηµανθεί επιµέρους συµπληρώσεις/διορθώσεις που θα µπορούσαν να γίνουν, επί της ΣΜΠΕ, δίνοντας µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα των θεµάτων που εξετάζονται. Παρόλα αυτά επισηµαίνεται ότι οι επιπτώσεις που διερευνώνται στο επίπεδο της ΣΜΠΕ δεν καλύπτουν απαραίτητα το σύνολο των πιθανών επιπτώσεων αλλά µόνο τις κύριες, έτσι ώστε να µπορεί να επιτευχθεί ο αντικειµενικός σκοπός µιας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης. Η αναλυτική εκτίµηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται σε επίπεδο ΜΠΕ, δηλαδή επί συγκεκριµένων έργων, και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας. ανήκουν σε ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα δεν υπάρχει διαθέσιµος µηχανισµός, παρά η επιβολή συγκεκριµένης χρήσης και η παραποµπή του θέµατος σε ρυθµίσεις που αφορούν συνεννόηση ήµου και ιδιώτη που θα οδηγήσει σε τροποποίηση του συγκεκριµένου Ο.Τ. Κατά τη διαβούλευση του Σταδίου Β1 τα στοιχεία που προκύπτουν εξειδικεύονται στο Β2 Στάδιο. Για συγκεκριµένες χωρικές ρυθµίσεις που προτείνονται από το Σχέδιο νόµου του ΡΣΑ ή άλλες αποσπασµατικές προτάσεις (π.χ. Σύστηµα ποδηλατοδρόµων Λεκανοπεδίου) ασφαλώς θα ενσωµατωθούν µε σαφήνεια στο τελικό σχέδιο ΓΠΣ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αθήνας που διαχειρίζεται και το τελευταίο Στάδιο (από Β2 σε ΦΕΚ). Επισηµαίνουµε ότι οι γενικές προτάσεις µας για τους ποδηλατοδρόµους (κύριος άξονας) είχαν γίνει και πριν από το σχεδιασµό και έτυχε να συµπίπτουν σε πολλά σηµεία µε τις απόψεις της "µελέτης Βλαστού". Παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ: Στα πλαίσια της διαβούλευσης έχουν επισηµανθεί επιµέρους συµπληρώσεις/διορθώσεις που έγιναν και επί της ΣΜΠΕ, δίνοντας µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα των θεµάτων που εξετάζονται. Παρόλα αυτά επισηµαίνεται ότι οι επιπτώσεις που διερευνώνται στο επίπεδο της ΣΜΠΕ δεν καλύπτουν απαραίτητα το σύνολο των πιθανών επιπτώσεων αλλά µόνο τις κύριες, έτσι ώστε να µπορεί να επιτευχθεί ο αντικειµενικός σκοπός µιας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης. Η αναλυτική εκτίµηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται σε επίπεδο ΜΠΕ, δηλαδή επί συγκεκριµένων έργων, και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας.

11 10. 23/4/ Καµαρούλια Ευαγγελία , Αλλαγή χρήσης επί της οδού Αντιγόνης 1 εν προτείνεται αλλαγή χρήσης από αµιγή σε γενική κατοικία για το ακίνητο /4/ Κάτοικοι περιοχής Πάτηµα όµοια µε το θέµα # 6 Ως θέµα # 6. Ως θέµα # 6.

12 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ /7/ ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Χαλανδρίου Αλλαγή χρήσης του Ο.Τ. 531 από αµιγή κατοικία σε γενική γιατί εκεί βρίσκεται ο κινηµατογράφος Φλύα- ηµήτρης Παπαµιχαήλ Το ΟΤ 531 στεγάζει συγκρότηµα σχολείων εποµένως έχει χρήση πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι συναρτώµενες χρήσεις θα πρέπει να είναι συµβατές µε το χαρακτηρισµό αυτό. Το Ο.Τ. 531 είναι χαρακτηρισµένος χώρος σχολείου και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται άλλη χρήση. Η γύρω περιοχή παραµένει µε χρήση αµιγούς κατοικίας. 2. 2/10/ Εξωραϊστικός Σύλλογος Πάτηµα II Χαλανδρίου Αίτηµα για την αποµάκρυνση λειτουργιών, αντίθετων προς τις προβλεπόµενες χρήσεις γης, στην περιοχή γύρω από το Νεκροταφείο Το ζήτηµα θα επιλυθεί µε τον καθορισµό µεταβατικών διατάξεων για τις ασύµβατες χρήσεις. Το ζήτηµα θα επιλυθεί µε τον καθορισµό µεταβατικών διατάξεων για τις ασύµβατες χρήσεις.

13 3. 7/6/ Σκάλκος Εµµανουήλ Αγ. Ιωάννου 16 Χαλάνδρι Αλλαγή χρήσης επί της οδού Αγίου Ιωάννου από αµιγή κατοικία σε γενική Το ΓΠΣ προτείνει την υιοθέτηση της χρήσης γραφείων στα ΟΤ µε µέτωπο τη Ριζαρείου, όπου έχουν πραγµατοποιηθεί κτήρια γραφείων. Τα υπόλοιπα ΟΤ σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις για όλο το ήµο χαρακτηρίζονται ως Αµιγής Κατοικία (ΑΚ), διότι βασική αρχή της µελέτης είναι η αποφυγή διείσδυσης ασύµβατων χρήσεων στις περιοχές κατοικίας. Η περιοχή γειτνιάζει µε ήπιες χρήσεις κοινωφελείς εκπαίδευση (Ριζάρειος Χατζηκώνστα) που το ΓΠΣ τις διατηρεί. Το σύνολο των οικοδοµικών τετραγώνων που αποτελούν την περιοχή αυτή, αν και µικρό σε αριθµό, κρίνεται ότι µπορεί να αποτελεί περιοχή ήσυχων δρόµων αµιγούς κατοικίας. Παραπέρα διείσδυση χρήσεων ΓΚ θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στα ήδη διαµορφωµένα πολυώροφα συγκροτήµατα αµιγούς κατοικίας. Τα προβλήµατα της περιοχής περισσότερο οφείλονται στην συνοριακή θέση και την ανάγκη εφαρµογής του πολεοδοµικού σχεδίου και της διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων. Το ΓΠΣ προτείνει την υιοθέτηση της χρήσης γραφείων επί της Ριζαρίου όπου έχουν πραγµατοποιηθεί κτήρια γραφείων καθώς επίσης και επί τµήµατος της οδού Αγίου Ιωάννου όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία του αιτούντος. Τα υπόλοιπα ΟΤ σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις για όλο το ήµο χαρακτηρίζονται ως Αµιγής Κατοικία (ΑΚ) διότι βασική αρχή της µελέτης είναι η αποφυγή διείσδυσης ασύµβατων χρήσεων στις περιοχές κατοικίας. Η περιοχή γειτνιάζει µε ήπιες χρήσεις κοινωφελείς εκπαίδευση (Ριζάρειος Χατζηκώνστα) που το ΓΠΣ τις διατηρεί. Το σύνολο των οικοδοµικών τετραγώνων που αποτελούν την περιοχή αυτή αν και µικρό σε αριθµό κρίνεται ότι µπορεί να αποτελεί περιοχή ήσυχων δρόµων αµιγούς κατοικίας. Παραπέρα διείσδυση χρήσεων ΓΚ θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στα ήδη διαµορφωµένα πολυώροφα συγκροτήµατα αµιγούς κατοικίας. Τα προβλήµατα της περιοχής περισσότερο οφείλονται στην συνοριακή θέση και την ανάγκη εφαρµογής του πολεοδοµικού σχεδίου και της διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων.

14 4. 27/2/ κάτοικοι οδού Ζωοδόχου Πηγής (επισυνάπτονται υπογραφές) Αλλαγή χρήσης επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, Κ. Χαλανδρίου, από αµιγή κατοικία σε γενική Στην οδό Ζωοδόχου Πηγής έχει αναγνωριστεί και προτείνεται ένα Τοπικό Κέντρο, που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει και έχει επεκταθεί. Από τη Θεσσαλίας µέχρι τη Σαρανταπόρου τα ΟΤ έχουν τις χρήσεις Τοπικού Κέντρου. Στην οδό Ζωοδόχου Πηγής έχει αναγνωριστεί και προτείνεται ένα Τοπικό Κέντρο, που έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε και έχει επεκταθεί. Από τη Θεσσαλίας µέχρι τη Σαρανταπόρου τα ΟΤ έχουν τις χρήσεις Τοπικού Κέντρου. 5. 2/8/ Παντερµαράκης Κάρολος Αλλαγή χρήσης επί της οδού Μπακογιάννη, Πάτηµα Χαλανδρίου, από αµιγή κατοικία σε γενική εν προβλέπεται η διείσδυση χρήσεων Γενικής Κατοικίας από το Π του Πατήµατος στις κάθετες της Ηρακλείτου οδούς. Εποµένως και στην Μπακογιάννη (Π ΦΕΚ 323/ /93) η αναθεώρηση δεν προτείνει τροποποιήσεις. εν προβλέπεται η διείσδυση χρήσεων Γενικής Κατοικίας από το Π του Πατήµατος στις κάθετες της Ηρακλείτου οδούς. Εποµένως και στην Μπακογιάννη (Π ΦΕΚ 323/ /93) η αναθεώρηση δεν προτείνει τροποποιήσεις /9/ Ιδιοκτήτες- Κάτοικοι οδού Αγίου Αντωνίου, Πάτηµα Χαλανδρίου Αλλαγή χρήσης επί της οδού Αγίου Αντωνίου από αµιγή κατοικία σε γενική Τα ΟΤ της οδού Αγ. Αντωνίου χαρακτηρίζονται µε χρήση Αµιγούς Κατοικίας (ΦΕΚ 323/ /93). Όποιες άλλες χρήσεις είχαν νοµίµως εγκατασταθεί κατά µήκος της οδού έχουν αδειοδοτηθεί στα πλαίσια των προβλεπόµενων από το άρθρο 2 του Π / (ΦΕΚ-166/ /6-3-87), περί κατηγοριών χρήσεων γης. Τα ΟΤ της οδού Αγ. Αντωνίου χαρακτηρίζονται µε χρήση Αµιγούς Κατοικίας (ΦΕΚ 323/ /93). Όποιες άλλες χρήσεις είχαν νοµίµως εγκατασταθεί κατά µήκος της οδού έχουν αδειοδοτηθεί στα πλαίσια των προβλεπόµενων από το άρθρο 2 του Π / (ΦΕΚ-166/ / ) περί κατηγοριών χρήσεων γης. Επιπλέον, η οδός Αγ. Αντωνίου έχει πλέον µονοδροµηθεί και το πλάτος της έχει µειωθεί λόγω της διαπλάτυνσης των πεζοδροµίων. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτηµα αλλαγής χρήσης.

15 7. 2/11/ ΑΝΑ ΟΜΗ ΕΕ Ερώτηση για ύπαρξη ΓΠΣ ή µελέτη τροποποίησής του Στο ΟΤ 1129 προτείνεται η χρήση Γενική Κατοικία του Π (Πάτηµα) ΦΕΚ 323/ /93 για τα ΟΤ που έχουν πρόσωπο στην Ηρακλείτου. Στο ΟΤ 1129 προτείνεται η χρήση Γενική Κατοικία του Π (Πάτηµα) ΦΕΚ 323/ /93 ένταξης στο σχέδιο πόλης για τα ΟΤ που έχουν πρόσωπο στην Ηρακλείτου. εν προβλέπεται καµία µεταβολή /11/ Καπετανάκης Εµµανουήλ Αλλαγή χρήσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Σοφοκλέους 10, Ο.Τ. 330 από αµιγή κατοικία σε γενική Η πρόταση του Σταδίου Β1 για το ΟΤ 330 είναι να ενταχθεί εξολοκλήρου στην κατηγορία ΓΚ3 που ανταποκρίνεται και στο ειδικό αίτηµα. Η πρόταση του Σταδίου Β1 για το ΟΤ 330 είναι να ενταχθεί εξ ολοκλήρου στην κατηγορία ΓΚ3 που ανταποκρίνεται και στο ειδικό αίτηµα /12/ Πλυαθός Κωνσταντίνος Αλλαγή χρήσης του Ο.Τ. 22 επί της οδού Αναπαύσεως, από αµιγή κατοικία σε γενική Η περιοχή Πάτηµα ΙΙ είναι καθορισµένη ως αµιγής κατοικία από την Υπ.Απ. 2479/2004 (ΦΕΚ 81/ / ). Η περιοχή Πάτηµα ΙΙ είναι καθορισµένη ως αµιγής κατοικία από την Υπ.Απ.2479/2004 (ΦΕΚ 81/ / ). Το Γ.Π.Σ. προτείνει Γενική Κατοικία στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Αναπαύσεως /10/ Χρυσαφάκης Γιώργος ιαµαρτυρία για τη ζώνη 250 µέτρων γύρω από το νεκροταφείο Λείπει το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, αλλά προφανώς αφορά τη ζώνη 250µ. από το Νεκροταφείο (βλ. θέµατα 1,2,6 εντός διαδικασίας διαβούλευσης). Οι µελέτες Υδρογεωτεχνκή και Γεωλογική που είναι υπό εκπόνηση, θα υποδείξουν τα όρια ένταξης στο σχέδιο Πόλης της περιοχής γύρω από το Νεκροταφείο. Προτείνεται χρήση Γενικής Κατοικίας στα έχοντα πρόσωπο επί της Ηρακλείτου, ενώ στα υπόλοιπα προτείνεται χρήση Αµιγούς Κατοικίας. 11 4/3/ Απέργης ηµήτρης Απέργης Μάρκος του Ιωάννου Απέργης Μάρκος του Ανδρέα ιαµαρτυρία και αίτηση για αλλαγή προτεινόµενων χρήσεων στην περιοχή πέριξ του Νεκροταφείου Χαλανδρίου από αµιγής κατοικία σε γενική Βλέπε θέµατα 'εντός διαδικασίας διαβούλευσης', θέµατα #1,2,6 Βλέπε θέµα #10

16 12. 22/7/ Εξωραϊστικός Σύλλογος Πάτηµα II Χαλανδρίου (πρόεδρος Ν. Καλαθάς) Ένταξη της περιοχής πέριξ του Κοιµητηρίου και της έκτασης των Ο.Τ. 41,43,45,50,54,61 και 114 στο σχέδιο πόλης Προτείνεται η ένταξη, εφ' όσον λυθεί το δασικό καθεστώς. Ο χώρος πρασίνου που θα δηµιουργηθεί, εξαρτάται από τα αποτελέσµατα των ειδικών µελετών που είναι αναγκαίες για τον καθορισµό των ορίων της περιοχής ένταξης στο σχέδιο πόλης γύρω από το νεκροταφείο. Οι όροι δόµησης θα καθοριστούν από την Πολεοδοµική Μελέτη και δεν αφορούν στο ΓΠΣ /9/ Βέλλιος Μάρκος του Ανδρέα Αλλαγή χρήσης του Ο.Τ Α, και συγκεκριµένα του ακινήτου επί της Ηρακλείτου 50, από αµιγούς κατοικίας σε γενική Για το θέµα αυτό (ΟΤ 1186) θα θεσπιστεί από το προς αναθεώρηση ΓΠΣ ειδική πρόβλεψη για όλα τα µέτωπα ΟΤ για τα οποία τυγχάνει να παρεµβάλλονται κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου ώστε να θεωρούνται µέτωπα προς τον κύριο άξονα οδικού δικτύου. Για το θέµα αυτό (ΟΤ 1186) θα θεσπιστεί από το προς αναθεώρηση ΓΠΣ ειδική πρόβλεψη για όλα τα µέτωπα ΟΤ για τα οποία τυγχάνει να παρεµβάλλονται κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου ώστε να θεωρούνται µέτωπα προς τον κύριο άξονα οδικού δικτύου /11/ ΚΕ, /νση Αναπτυξιακών & Επενδυτικών Προγραµµάτων, Υποδιεύθυνση Σ ΙΤ & Πωλήσεων- Επαναµισθώσεων ιαβίβαση στοιχείων δηµόσιου ακινήτου ΑΒΚ 1168 Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ήµου για το επίµαχο θέµα ΑΒΚ 1168 η αναθεώρηση όφειλε να το θεωρήσει χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων αντί για εγκαταστάσεις του Υπ. Οικονοµικών, που σε γενικότερη θεώρηση θα επέβαλε τον επανασχεδιασµό της ευρύτερης περιοχής και της επέκτασης Πεύκο Πολίτη ως Κέντρο, µε αρνητικά αποτελέσµατα στο αστικό περιβάλλον των υφιστάµενων και µελλοντικών προς πολεοδόµηση περιοχών. Για το θέµα του ΑΒΚ 1168 η αναθεώρηση το προβλέπει ως χώρο αστικού πρασίνου (ΦΕΚ 166 /87).

17 15. 13/1/ απέργολας Γεράσιµος Αλλαγή χρήσης στο τµήµα της οδού ιονύσου από Πλ. Κένεντυ µέχρι Θρασυβούλου από γενική κατοικία σε αµιγή Εκτός από τη συµβολή ιονύσου µε την. Πλακεντίας η ιονύσου προβλέπεται από το νέο ΓΠΣ ως Αµιγής Κατοικία (ΑΚ) Εκτός από τη συµβολή ιονύσου µε την. Πλακεντίας η ιονύσου προβλέπεται από το νέο ΓΠΣ ως Αµιγής Κατοικία (ΑΚ) /8/ ούκας Ευστράτιος Αλλαγή χρήσης του Ο.Τ. 20 επί της οδού Αναπαύσεως, περιοχή Πάτηµα II, από αµιγούς κατοικίας σε εµπόριο (γενική) Η γενική κατοικία προβλέπεται αποκλειστικά και µόνο για τα ΟΤ που έχουν µέτωπο στην Αναπαύσεως και µόνο για αυτά. Προβλέπεται γενική κατοικία για τα ΟΤ που έχουν πρόσωπο στην Αναπαύσεως (και µόνο για αυτά) ιδιοκτήτες στην οδό Ριζαρείου και Αγίου Ιωάννη (επισυνάπτονται υπογραφές) Αλλαγή χρήσης επί των οδών Ριζαρείου και Αγίου Ιωάννη από αµιγή κατοικία σε γενική Βλέπε θέµα #3 Βλέπε θέµα #3

18 Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην κα. Τσικίνη και ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει το Β1 στάδιο της µελέτης Αναθεώρησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. Η παράταξη του κ. Ε. Ανδρεόπουλου το ψηφίζει µε το σύνολο των παρατηρήσεών τους όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Σ. Μπράτιµου, Π. Αναστασιάδης, Γ. Καλοµοίρης και Ν. Αγγελοπούλου για τους λόγους όπως αυτοί καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο κ. Σ. Γεωργίου ψήφισε λευκό Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 212/2013. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 22/07/2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Φ. ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΩΤΗ Ε., ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ Κ., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΑΓΑΠΗΤΟΥ Χ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΡΑΝΙ ΗΣ Ε., ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ Π.-Ε., ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ Α., ΛΙΑΝΟΣ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΙ Η Α., ΤΣΙΚΙΝΗ Α.- Μ., ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ι., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Π., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κ., ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης /2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β436ΩΗΔ-ΩΧΑ Αριθ. Απόφασης 443/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 Παραχώρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων στα ΝΠ «ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 21/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 234/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 10η /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 10η /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου Ταχ. Κωδ.: 190 07 Μαραθώνας Τηλέφωνο : 22940-67774, 67773 Πληροφορίες: Αναστασία Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ)

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός: Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΤΑ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ 2. Τίτλος έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ ΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα