ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22073 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και σύσταση θέσεων Μετακλητών Υπαλλήλων, Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συ νεργατών Κατάρτιση των Τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος Τροποποίηση και συμπλήρωση των: Α) «Κανονοσμών και Τιμολόγια Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης Δι ακίνησης Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Πα ροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήματα» και Β) «Τιμολόγιο Νο3 Παροχής Υπηρεσιών για Ερ γασίες Φορτοεκφόρτωσης, Διακίνησης και Απο θήκευσης Εμπορευματοκιβωτίων» της Ο.Λ.Π. Α.Ε., που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 180/ απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1643/Β / ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντε λή Τζωρτζάκη» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1587/ Β/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/13313 (1) Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύσταση θέσεων Μετακλητών Υπαλλήλων, Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 55 και 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). β. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/92) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85. γ. Του Π.Δ/τος 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/88) «Οργανισμός Υπη ρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης». δ. Του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/ ) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης...» ε. Του Π.Δ/τος 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/2011) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την υπ αριθ. Οικ.2/8098/0022/ κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνερ γατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 332/Β/ ). 3. Το γεγονός ότι, από τις δαπάνες της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύψους ,445 για το τρέχον οικονομικό έτος που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ και σε ετήσια βάση ποσό ύψους ,4, αποφασίζουμε: 1. Συνιστάται, από 27/06/2011, Πολιτικό Γραφείο Υφυ πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να επικουρεί στο έργο του τον Υφυ πουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια. 2. Στο ανωτέρω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται, για την εκπλήρωση του σκοπού του, τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδι κών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Ιουλίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

2 22074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. απόφ. 16/2011 (2) Κατάρτιση των Τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Σήμερα 22 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, η, κατά τα άρθρα 90 του Συντάγ ματος και 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, διοικητική ολομέ λεια στην οποία έλαβαν μέρος οι: Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ηλίας Γιαννακάκης, Εμμανουήλ Καλούδης Εισηγητής, Δημήτριος Πατινίδης, Θεοδώρα Γκοΐνη, Ελισάβετ Μουγάκου Μπρίλλη, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Γεώργιος Γιαννούλης, Ανδρέας Τσολιάς, Βασίλει ος Φούκας, Ιωάννης Σίδερης, Νικόλαος Ζαΐρης, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Γεωργία Λαλούση, Ευτύχιος Παλαιοκαστρί της, Γρηγόριος Κουτσόπουλος, Σπυρίδων Μιτσιάλης, Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, Γεώργιος Γεωργέλλης, Παναγιώτης Κομνηνάκης, Δημήτριος Μαζαράκης, Χα ράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Ρουμπής, Ανδρέας Δουλγεράκης, Κωνσταντίνος Φράγκος, Νικόλαος Πάσ σος, Γεώργιος Αδαμόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Τίγγας, Δημητρούλα Υφαντή, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου Κατσαβριά, Ιωάννης Παννακόπουλος, Χρυσόστομος Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Τσόλας, Δημή τριος Κράνης, Χριστόφορος Κοσμίδης, Ανδρέας Ξένος, Κυριακούλα Γεροστάθη, Βασίλειος Φράγγος, Ευφημία Λαμπροπούλου, Αθανάσιος Γεωργόπουλος, Νικόλαος Τρούσας, Δημήτριος Κόμης, Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Αντώνιος Ζευγώλης, Ερωτόκριτος Καλούδης, Ασπασία Καρέλλου, Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, Αργύριος Σταυ ράκης, Ιωάννα Πετροπούλου, Στυλιανή Γιαννούκου και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκε ως γραμματέας της Ολομέλειας η Σουλ τάνα Κουφιάδου Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η Διοικητική Ολομέλεια, σε Συμβούλιο, ασχολήθηκε με την κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος Ο Εισηγητής Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Εμ μανουήλ Καλούδης, πρότεινε όσα αναφέρονται στο διατακτικό. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 1756/1988, όπως αντι καταστάθηκε με το άρθρο 3 Ν. 3346/2005 «Με απόφα ση της Ολομέλειας σε συμβούλιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητα τους, προκειμένου να υπηρε τούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες που υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους να συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από άλλα τμήματα, εφό σον αυτό επιβάλλεται από ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες. Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει προσωρινή ισχύ μέ χρι να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο μέσα σε τριάντα ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Σε εκτέλεση της διατάξεως αυτής η Ολομέλεια που συνήλθε σε συμβούλιο πρέπει να κα ταρτίσει τα τμήματα για το δικαστικό έτος , με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Η σύνθεση των κατωτέρω τμημάτων θα συμπληρωθεί με τους ήδη υπηρετούντες Αντιπροέδρους και τους Αντιπροέδρους που θα προαχθούν για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο να τοποθετήσει αυτούς στα τμήματα και να προβεί στις αναγκαίες μετακινήσεις των Αρεοπαγιτών, εάν παρα στεί ανάγκη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος , ως εξής: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και οκτώ Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: Εμμανουήλ Καλούδης, Αντιπρόε δρος Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και 1) Γεώργιος Γι αννούλης, 2) Βασίλειος Φούκας, 3) Γεώργιος Χρυσικός, 4) Νικόλαος Λεοντής, 5) Γεώργιος Γεωργέλλης, 6) Δη μήτριος Τίγγας, 7) Δημήτριος Κράνης και 8) Αντώνιος Ζευγώλης, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του. Α 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και οκτώ Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: Ρένα Ασημακοπούλου, Αντιπρόε δρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 4) Ευφημία Λαμπροπούλου, 5) Γεράσιμος Φουρλάνος, 6) Αργύριος Σταυράκης, 7) Στυλιανή Γιαννούκου και 8) Εμμανουήλ Κλαδογένης, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του. Β 1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και πέντε Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: Ηλίας Γιαννακάκης, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος και 1) Σπυρίδων Ζιάκας, 2) Βασίλειος Λυκούδης, 3) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 4) Ανδρέας Δουλγεράκης και 5) Δημήτριος Κόμης, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του. Β 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και πέντε Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: Δημήτριος Πατινίδης, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος και 1) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 2) Δημήτριος Μουστάκας, 3) Χριστόφορος Κοσμίδης, 4) Νικόλαος Τρούσας και 5) Ασπασία Καρέλλου, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του. Γ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και επτά Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: Ελισάβετ Μουγάκου Μπρίλλη, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και 1) Χαράλαμπος Δημάδης, 2) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 3) Δημήτριος Μαζαράκης, 4) Χαράλαμπος Αθανασίου, 5) Νικόλαος Μπιχάκης, 6) Κωνσταντίνος Τσόλας και 7) Ερωτόκριτος Καλούδης, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και επτά Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: Χαράλαμπος Ζώης, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και 1) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 2) Παναγιώτης Ρουμπής, 3) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 4) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 5) Ιωάννα Πετροπούλου, 6) Γέωργιος Σακκάς και 7) Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του. ΠΟΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντι πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και πέντε Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και 1) Βιολέττα Κυτέα, 2) Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης, 3) Κυριακούλα Γεροστάθη, 4) Βασίλειος Φράγγος και 5) Δήμητρα Λεοντάρη Μπουρ νάκα, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του. ΣΤ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους προαχθησόμενους σε Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος και πέντε Αρεοπα γίτες, ήτοι οι: 1) Αιμιλία Λίτινα, 2) Ανδρέας Τσολιάς, 3) Κωνσταντίνος Φράγκος, 4) Ιωάννης Γιαννακόπουλος και 5) Ειρήνης Κιουρκτσόγλου Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του. Ζ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους προαχθησόμενους σε Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος και πέντε Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Νικόλαος Ζαΐρης, 2) Γεωργία Λαλούση, 3) Νικόλαος Κωνσταντόπουλο, 4) Ανδρέας Ξένος και 5) Αθανάσιος Γεωργόπουλος, Αρεοπαγίτες, ως μέλη του. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε, ομόφωνα, ότι ως αναπληρω τές Αρεοπαγίτες για κάθε τμήμα θα καλούνται οι εξής: 1. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Α 2 τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Α 1 τμήματος και αντίστροφα. 2. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Β 1 τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Β 2 τμήματος και αντίστροφα. 3. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Δ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Γ τμήματος και αντίστροφα. 4. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες εκά στου ποινικού τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης των άλλων ποινικών τμημάτων. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ F Αριθμ. απόφ. Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. αρ. 152 (3) Τροποποίηση και συμπλήρωση των: Α) «Κανονοσμών και Τιμολόγια Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης Διακί νησης Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήματα» και Β) «Τιμο λόγιο Νο3 Παροχής Υπηρεσιών για Εργασίες Φορ τοεκφόρτωσης, Διακίνησης και Αποθήκευσης Εμπο ρευματοκιβωτίων» της Ο.Λ.Π. Α.Ε., που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 180/ απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1643/Β / ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πει ραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ. Α / ), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 153/τ. Α / ). 2. Το Καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχικά ενσωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40/ τ. Α ), όπως τελικά τροποποιήθηκε, εγκρίθη κε και ισχύει, ιδίως το Άρθρο 9, παραγρ. 2, περίπτωση ιστ (ΦΕΚ 14722/ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 3. Την 180/ απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 1643/Β/ ). 4. Την 19727/ πρόταση της Δ/νσης Διοίκησης. 5. Την 45/ απόφαση του Συμβουλίου Διεύ θυνσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. 6. Τη σύμφωνη με την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Γεωργίου Ανωμερίτη. 7. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφάσισε ομό φωνα (αριθμός απόφασης: 152) Α. Την τροποποίηση και συμπλήρωση του «Κανονισμός και Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης Δια κίνησης Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήματα», ως εξής: Α.1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το άρθρο 3 «Καθορισμός θέσης πλοίου» τροποποι είται και αναδιατυπώνεται ως εξής: ΑΡΘΡΟ 3 Καθορισμός θέσης πλοίου 1. Η προσόρμιση, παραβολή, πρυμνοδέτηση ή αγκυρο βολία κάθε πλοίου, σε οποιαδήποτε θέση της λιμενικής περιοχής, καθορίζεται από την αρμόδια από το νόμο Υπηρεσία και απαγορεύεται κάθε αυθαίρετη ενέργεια, καθώς και η μεθόρμιση ή μετακίνηση του πλοίου από την αρχικά καθορισμένη θέση του, χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας αυτής Η προτεραιότητα για την ανωτέρω αναφερόμενη προσόρμιση, παραβολή, πρυμνοδέτηση ή αγκυροβο λία πλοίου, καθορίζεται με βάση τη σειρά άφιξής του και σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις πλοίων και φορτίων: α. Πλοία επιβατηγά εξωτερικού ή εσωτερικού που μεταφέρουν επιβάτες στις αποβάθρες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών. β. Πλοία φορτηγά εξωτερικού που μεταφέρουν ειδικά φορτία όπως: εμπορευματοκιβώτια (έμφορτα ή κενά, εισα γωγής/εξαγωγής/transit), οχήματα (εμπορεύματα ή μετα φορικά μέσα, εισαγωγής/εξαγωγής/transit) φορτοεκφορ τωνόμενα RO RO, στις αντίστοιχες για κάθε κατηγορία φορτίου ειδικές αποβάθρες κατά τη σειρά άφιξής τους. γ. Πλοία φορτηγά εξωτερικού που μεταφέρουν μικτό φορτίο και φορτοεκφορτώνονται με το σύστημα RO RO στις αποβάθρες διακίνησης γενικών φορτίων και κατά τη σειρά άφιξής τους. δ. Φορτηγά εσωτερικού στις αποβάθρες διακίνησης γενικών φορτίων εσωτερικού. 2.2 Πλοία που μεταφέρουν φορτία για λογαριασμό των Στρατιωτικών Αρχών ή του Ελληνικού Δημοσίου είναι δυνατό, κατά την εκτίμηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΟΛΠ Α.Ε. και ανάλογα με τις ισχύουσες συνθήκες, να προτιμώνται των υπολοίπων.

4 22076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Η προτεραιότητα με βάση τη σειρά άφιξης, όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν έχει εφαρμογή με εξαίρεση τα επιβατηγά πλοία εσωτερικού/εξωτερικού (όταν μεταφέ ρουν επιβάτες) στα πλοία για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση ή υπάρχει δέσμευση της ναυτιλιακής εταιρείας ή κοινοπραξίας με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5, τα οποία εξυπηρετούνται κατά απόλυ τη προτεραιότητα, καθώς και στα πλοία που έχουν ενταχθεί στο σύστημα προκαθορισμένης ημερομηνίας εξυπηρέτησης (rendez vous), τα οποία εξυπηρετούνται κατά την προγραμματισμένη και εγκεκριμένη ημερομη νία και φυλακή (βάρδια) εργασίας. 4. Για πλοία που μεταφέρουν αποκλειστικά εμπορευ ματοκιβώτια και εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε, κατά τη σειρά άφιξής τους, ο αριθμός των Γ/Φ που διατίθεται σε κάθε πλοίο καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδια Υπηρεσίας του ΟΛΠ λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: αριθμό κινήσεων φορτοεκφόρτωσης μέγεθος πλοίων συνολική ζήτηση για χρήση Γ/Φ από πλοία που ανα μένουν προς φορτοεκφόρτωση διαθεσιμότητα Γ/Φ και κρηπιδωμάτων τη δέσμευση της ναυτιλιακής εταιρείας που πληροί τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων τις ειδικές συμφωνίες που έχει υπογράψει ο ΟΛΠ οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς παράγοντες. 5. Πλοία που μεταφέρουν containers και ανήκουν σε εταιρείες που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τον ΟΛΠ ως κέντρο διεθνούς διαμετακόμισης εμπορευματοκιβω τίων σε τακτική βάση, έχουν προτεραιότητα εξυπηρέ τησης σε ότι αφορά τη διάθεση προβλήτας, προσωπι κού και μέσων φορτοεκφόρτωσης, έναντι των λοιπών αναμενόντων πλοίων που κομίζουν containers εφόσον πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: Προαναγγέλλεται η άφιξή τους τουλάχιστον προ 7 ημερών Επιβεβαιώνεται ο χρόνος άφιξης του πλοίου προ 24ώρου για πλοία mother (πλοία μεταφορικής ικανότη τας τουλάχιστον TEUS ή μεγαλύτερης) και 12ώρου για πλοία Feeder. Έχει δεσμευθεί η εταιρεία για πραγματοποίηση ετη σίως συγκεκριμένου αριθμού κινήσεων μεταφόρτωσης (transshipment) εμπορευματοκιβωτίων με κατάθεση εγγυητικής επιστολής τραπέζης ή με την υπογραφή σύμβασης και εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα: α. Πραγματοποιεί ετησίως άνω των κινήσε ων φορτοεκφόρτωσης transshipment εμπορευματοκι βωτίων με πλοία της. Στο σύνολο των κινήσεων της εταιρείας υπολογίζονται οι κινήσεις φορτοεκφόρτωσης transshipment εμπορευματοκιβωτίων που πραγματοποι ούν πλοία της εταιρείας πλην των κινήσεων shifting και ανοίγματος/κλεισίματος κυτών και φορτοεκφόρτωσης εργαλειοθηκών. β. Πραγματοποιεί εντός δέκα (10) διαδοχικών εβδομά δων τουλάχιστον το ένα έκτο (1/6) του ετήσιου αριθμού κινήσεων transshipment εμπορευματοκιβωτίων για τον οποίο δεσμεύτηκε η εταιρεία. γ. Πραγματοποιεί κατά εβδομάδα προσέγγιση τουλάχι στον ενός (1) πλοίου mother και τριών (3) πλοίων feeders. δ. Επισκέπτεται το ΣΕΜΠΟ ΟΛΠ Α.Ε. με πλοία της, τα οποία σε κάθε προσέγγιση πραγματοποιούν κινήσεις φορτοεκφόρτωσης εκ των οποίων το 50% αφορά σε κινήσεις transshipment εμπορευματοκιβωτίων. ε. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή αξιόχρεης τράπεζας ποσού ίσου με τη διαφορά μεταξύ των τιμών του βα σικού τιμολογίου της παραγράφου Ι.3 του Κεφαλαίου Α και του εφαρμοστέου Ειδικού Τιμολογίου του Κε φαλαίου Ε του Τιμολογίου Νο 3, επί τον δηλούμενο αριθμό των κινήσεων φορτοεκφόρτωσης transshipment εμπορευματοκιβωτίων που δεσμεύεται ότι θα πραγ ματοποιήσει εντός ενός έτους με τα πλοία της. Κατ εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε., είναι δυνατό να μειώνεται το ποσό της εγγύησης ή να απαλλάσσεται της υποχρέωσης για κατάθεση εγ γυητικής επιστολής ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία έχει επιδείξει συνέπεια στην εκπλήρωση των κάθε είδους οικονομικών υποχρεώσεών της προς τον ΟΛΠ Α.Ε. και της οποίας η φερεγγυότητα δεν αμφισβητείται. 6. Για την υπογραφή σύμβασης ή την ανάληψη δέσμευ σης που προβλέπεται από την παράγραφο 5 απαιτείται αίτηση/δήλωση της εταιρείας στην οποία αναφέρεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τους όρους της παραγράφου αυτής και να δηλώσει τα πλοία τα οποία ανήκουν στην εταιρεία ή είναι ναυλωμένα από αυτή. 7. Σε πλοία των εταιρειών που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα διατίθεται από τον ΟΛΠ, άμεσα ή χωρίς να υπερβαίνει τη μία φυλακή εργασίας, θέση παραβολής για πλοίο mother και θέση παραβολής για πλοίο feeder με τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξο πλισμό. Ο ΟΛΠ δικαιούται να αναβάλλει την παροχή ελεύθερου κρηπιδώματος σε πλοίο feeder της εταιρείας, μέχρι την έναρξη της μεθεπόμενης βάρδιας, εφόσον κατά το χρόνο αυτό εξυπηρετείται πλοίο mother της εταιρείας. Η προτεραιότητα μεταξύ πλοίων διαφορετι κών εταιρειών που εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5, για τα οποία ζητείται εξυπηρέτηση κατά την ίδια φυλακή εργασίας, καθορίζεται αναλόγως του ποσοστού των κινήσεων μεταφόρτωσης επί του συνόλου των κινήσεων που θα πραγματοποιήσουν και προηγείται το πλοίο με το μεγαλύτερο ποσοστό κινήσεων μεταφόρτωσης. 8. Πλοία τακτικών γραμμών κομίζοντα φορτία προ έλευσης ή προορισμού εξωτερικού δύνανται να εξυ πηρετούνται με το σύστημα rendez vous, μετά από αίτηση δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή των νόμιμων εκπροσώπων της για υπαγωγή στο σύστημα εξυπηρέτησης με rendez vous και αποδοχή της από τον ΟΛΠ ΑΕ. 9. Η αρμοδία Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μετα βάλει τη σειρά προτεραιότητας των πλοίων, εφόσον οι εκάστοτε γενικές ή ειδικές ανάγκες ευρυθμότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του λιμένα το επιβάλ λουν. Η ανωτέρω δυνατότητα, σε περίπτωση πλοίων εταιρείας ή κοινοπραξίας που έχει υπογράψει σύμβαση ή έχει αναλάβει δέσμευση, εφαρμόζεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διευθύνοντος Συμβού λου του ΟΛΠ. 10. Για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή της δέσμευ σης που προβλέπεται από την παράγραφο 5,εφαρμό ζονται οι διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολογίων για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης Διακίνησης Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήματα όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της σύμβασης ή της αίτησης/δήλωσης της ναυτιλιακής εταιρείας. Η ναυτιλιακή εταιρεία δικαιούται με αίτησή της να υπαχθεί σε τυχόν μεταγενέστερες διατάξεις. 11. Σε ειδικές περιπτώσεις για τις ανάγκες της ευ ρυθμότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του ΣΕ ΜΠΟ είναι δυνατή η μεθόρμιση πλοίου, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης ΣΕΜΠΟ. Στην περίπτωση αυτή το κόστος της μεθόρμισης βαρύνει τον ΟΛΠ Α.Ε., ανεξάρτητα εάν αφορά μεθόρμιση στον ίδιο ή άλλο προβλήτα. Στο Άρθρο 4 Διάθεση Προσωπικού και Μέσων : Η 4η παράγραφος επαναδιατυπώνεται ως εξής: «4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 7 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, έχουν ανάλο γη εφαρμογή και για τη διάθεση προσωπικού και μέ σων..» Στο άρθρο 7 Διατυπώσεις: Στην παράγραφο 1, εδάφιο β: διαγράφεται η λέξη προφορικά. Στην παράγραφο 2 : προστίθεται εδάφιο αδ. ως εξής: «Για τα εμπορευ ματοκιβώτια εισαγωγής που προωθούνται από άλλα λιμάνια και εισέρχονται στους χώρους του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων για διενέργεια μόνο τελωνειακών διατυπώσεων». Στην παράγραφο 3: τροποποιείται η υποχρέωση υποβολής του Πλάνου Στοιβασίας Πλοίου από 24 σε 12 ώρες πριν την εκτιμώ μενη ώρα άφιξης του πλοίου και διαγράφεται από τη δεύτερη πρόταση η φράση: «για όσα προέρχεται από λιμάνια της Α. Μεσογείου και 24 ώρες για τα προερχό μενα από άλλα λιμάνια εξωτερικού». Στην παράγραφο 5: Προστίθεται το ακόλουθο δ. εδάφιο: «δ. Κατ εξαίρεση σε περιπτώσεις ματαίωσης ή κα θυστέρησης των προγραμματισμένων για την Κυριακή εργασιών ή εργασιών προγραμματισμένων να εκτελε στούν από το δεύτερο και πέραν αυτής 24ωρο, με την υποβολή της αίτησης μέχρι την ώρα του Σαββάτου, απαλλάσσεται η ναυτιλιακή εταιρεία από τις προβλε πόμενες χρεώσεις για ματαιώσεις εργασιών μιας φυ λακής εργασίας(βάρδια), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 10% του αριθμού των μηνιαίων προσεγγίσεων των πλοίων της». Στην παράγραφο 6: Διορθώνεται στην πρώτη πρόταση ο αριθμός της πα ραγράφου από 5 σε 6. Στην παράγραφο 7: Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής της Προαναγ γελίας Εισόδου από 24 σε 12 ώρες πριν την άφιξη του πλοίου. Α.2. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στο Άρθρο 12 Ανάλυση Κανονικών Αμοιβών: Στην παράγραφο 1: Διαγράφονται τα εδάφια θ και ι. Προστίθεται νέο εδάφιο θ ως εξής: «Χρήση μικρών περονοφόρων οχημάτων για τη μεταφορά εργαλειο θηκών στο Τιμολόγιο 3». Τα εδάφια ια, ιβ, ιγ, ιδ, αναριθμούνται σε 1, ια, ιβ και ιγ αντίστοιχα. Στο Άρθρο 13 Υπόχρεοι για την Καταβολή των Αμοιβών: Στην παράγραφο 1.γ, εδάφιο γ.β.: προστίθεται στις αιτίες και η περίπτωση των ακραίων καιρικών φαινομένων. B. Την τροποποίηση και συμπλήρωση του «Τιμολόγιο Νο 3 Παροχής Υπηρεσιών για Εργασίες Φορτοεκφόρτω σης Διακίνησης Αποθήκευσης Εμπορευματοκιβωτίων της Ο.Λ.Π. Α.Ε.», ως εξής: Β.1. Οι Ορισμοί τροποποιούνται ως εξής: Στον ορισμό αρ. 6 τροποποιείται η φράση από «Από δοση Εργατικής Ομάδας» σε «Απόδοση Γερανογέφυ ρας». Διαγράφεται ο ορισμός αρ. 8 Αρτάνη. Στον ορισμό με αριθμό 20 αντικαθίσταται η φράση «ημερολογιακού έτους» με την: «ενός οικονομικού έτους με έναρξη την 1/1 και λήξη την 31/12». Οι ορισμοί 9 23 αναριθμούνται σε Προστίθεται νέος ορισμός αριθμός 23 ως εξής: «Κα βοδεσία πλοίου, θεωρείται η παροχή υπηρεσίας δεσί ματος και λυσίματος των κάβων του πλοίου κατά τον κατάπλου ή απόπλου του αντίστοιχα». Στον ορισμό αρ. 26 διαγράφεται η λέξη «φορτοεκ φόρτωσης». Β.2. Στο Α Κεφάλαιο Περίπτωση Ι Κανονικές Αμοι βές:: Διαγράφεται η παράγραφος Ι. 4 Ειδικό Τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών και αναριθμείται η επόμενη σε 4η. Β.3. Στο Β Κεφάλαιο Πρόσθετες εργασίες επί πλοίου και προκυμαίας: Στην 12η παράγραφο καταργείται η διάκριση της χρέωσης ζύγισης των εμπορευματοκιβωτίων αναλόγως των διαστάσεων και καθιερώνεται ενιαία χρέωση 7 ευρώ για κάθε ζύγιση Ε/Κ ανεξαρτήτως διαστάσεων. Β.4. Στο Δ Κεφάλαιο Αποθηκευτικά: Συμπληρώνεται με τη φράση ότι οι χρεώσεις αφο ρούν το τεμάχιο ανά ημέρα παραμονής. Β.5. Προστίθεται Ε Κεφάλαιο Τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών και Όροι Συνεργασίας, ως εξής: 1. Ειδικό τιμολόγιο φορτοεκφόρτωσης transshipment Ε/Κ Για τη φορτοεκφόρτωση transshipment εμπορευματο κιβωτίων έμφορτων ή κενών ανεξαρτήτως διαστάσεων από/σε πλοία εταιρείας που έχει αναλάβει δέσμευση για πραγματοποίηση άνω των κινήσεων ετησίως, ορίζεται το ακόλουθο ειδικό τιμολόγιο. Η υπαγωγή στο Ειδικό Τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών προϋποθέτει την κατάθεση, τραπεζικής εγγυητικής επιστολής (εκτός της εξαίρεσης της παραγράφου 5 του Άρθρου 3 του «Κανο νισμού»), ανάλογης με την αξία της δηλούμενης ετήσιας κίνησης transshipment Ε/Κ. Η αξία αυτή προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των τιμολογίων της παραγράφου 3 της περίπτωσης Ι του Α Κεφαλαίου και του Ειδικού Τιμολογίου, για τη δηλούμενη ποσότητα. Ετήσιες Κινήσεις Εμπορευματοκιβωτίων Μονάδα Υπολογισμού Αμοιβών Ως Τεμ. Έμφορτο ή κενό « «36 Ευρώ/ κίνηση 2. Όροι συνεργασίας ΟΛΠ Α.Ε. και Μεγάλων Πελατών α. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι εργα σίες πρόσδεσης/απόδεσης των εμπορευματοκιβωτίων

6 22078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (lashing/unlashing), καταμέτρησης/σημείωσης (tallying) και ανοίγματος/κλεισίματος των καλυμμάτων των κυτών του πλοίου (hatch cover opening/closing). Ουδεμία περαιτέρω προσαύξηση θα γίνεται από τον ΟΛΠ επί των τιμών αυτών. β. Με την επίτευξη του μέγιστου αριθμού κινήσεων κάθε κλίμακας και την μετάπτωση στην επόμενη, η τιμή της τελευταίας ισχύει αναδρομικά και για όλες τις πραγματοποιηθείσες μέχρι τότε κινήσεις και η δια φορά των ποσών που χρεώθηκαν βάσει της μέχρι τότε ισχύουσας κλίμακας πιστώνεται στην Εταιρεία μέχρι την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού μήνα στη διάρκεια του οποίου έγινε η μετάπτωση. γ. Αν οι ετήσιες κινήσεις μεταφόρτωσης όπως ορίζο νται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 3, είναι λιγότερες από , αλλά όχι λιγότερες από , τότε επιβάλλεται στην Εταιρεία επί πλέον δι καίωμα (προσαύξηση) δύο (2) ευρώ ανά κίνηση, για όσες κινήσεις υπολείπονται των δ. Αν οι ετήσιες κινήσεις μεταφόρτωσης, όπως ορί ζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 3, είναι λιγότερες από εφαρμόζονται τα τιμολόγια μεταφόρτωσης του Κεφαλαίου Α. ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ι) Ο ΟΛΠ αναλαμβάνει να τηρήσει συγκεκριμένες προ διαγραφές απόδοσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης για τα πλοία της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκει ται περί συνήθους στοιβασίας, δεν απαιτείται χειρισμός ή χρήση συρματόσχοινων/σαμπανιών (wires/slings) και δεν πρόκειται για στοιβασία εγκαρσίως προς τον δια μήκη άξονα του πλοίου. Ο χρόνος που απαιτείται για τον χειρισμό παρομοίων περιπτώσεων αφαιρείται κατά τον υπολογισμό για τις προδιαγραφές απόδοσης. ιι) Εφόσον πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, ο ΟΛΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί φορτοεκφορτω τικές εργασίες με τις εξής προδιαγραφές απόδοσης: 1) Κατ ελάχιστο εξακόσιες (600) κινήσεις ανά πλοίο ανά φυλακή εργασίας προκειμένου για εργασία σε πλοία mother, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας τους επι τρέπει τη χρήση τεσσάρων (4) γερανογεφυρών. Σε πε ρίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβασίας και μόνο, λιγότερων από τέσσερεις (4) γερανογέφυρες ανά πλοίο, αφαιρούνται αναλογικά εκατόν πενήντα (150) κινήσεις ανά φυλακή ανά γερανογέφυρα που δεν χρη σιμοποιήθηκε. 2) Κατ ελάχιστο τριακόσιες ενενήντα (390) κινήσεις ανά πλοίο ανά φυλακή εργασίας προκειμένου για ερ γασία σε πλοία feeder, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας τους επιτρέπει τη χρήση τριών (3) γερανογεφυρών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβα σίας και μόνο, λιγότερων από τρεις (3) γερανογέφυρες ανά πλοίο, αφαιρούνται αναλογικά εκατόν τριάντα (130) κινήσεις ανά φυλακή ανά γερανογέφυρα που δεν χρη σιμοποιήθηκε. 3) Στην περίπτωση ταυτοχρόνων εργασιών επί δύο πλοίων feeder της Εταιρείας, για το πλοίο που εξυπηρε τείται στο Ανατολικό κρηπίδωμα του Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ η υποχρέωση του ΟΛΠ συνίσταται στην εκτέλεση κατ ελάχιστο διακοσίων εξήντα (260) κινήσεων ανά φυλακή, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας του επιτρέπει τη χρήση δύο (2) γερανογεφυρών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβασίας και μόνο, μιας (1) γερανο γέφυρας στο πλοίο αυτό, η υποχρέωση του ΟΛΠ συνί σταται στην εκτέλεση εκατόν τριάντα (130) κινήσεων ανά φυλακή εργασίας στο πλοίο αυτό. ιιι) Για τον προσδιορισμό της απόδοσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης, ως κίνηση προσμετράται η επί του πλοίου φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίου, εμφόρτου ή κενού, εγχώριου ή προς μεταφόρτωση, κα θώς και η από κύτος σε κύτος μετατόπιση εμπορευμα τοκιβωτίου, η από το πλοίο στην προκυμαία μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίου ή η από προκυμαία στο πλοίο μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίου. Ως κίνηση νοείται και η δια της γερανογέφυρας εκτελούμενη κίνηση που αφορά άνοιγμα ή κλείσιμο κύτους του πλοίου. ιν) Σε περίπτωση που η εξυπηρέτηση πλοίου εκτείνε ται σε περισσότερες από μία φυλακές εργασίας, για τον υπολογισμό των προδιαγραφών απόδοσης του παρό ντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος κινήσεων ανά φυλακή. ν) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγρα φο (ιι) (3) του παρόντος, οι προδιαγραφές απόδοσης ισχύουν ανεξαρτήτως ταυτόχρονης ή μη εξυπηρέτησης πλοίων της Εταιρείας. νι) Σε περίπτωση μη επίτευξης του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού κινήσεων, ο ΟΛΠ καταβάλλει στην Εταιρεία ποινική ρήτρα χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ώρα καθυστέρησης προκειμένου περί πλοίου mother και εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ ανά ώρα καθυστέ ρησης προκειμένου περί πλοίου feeder. Mέρος ώρας στρογγυλοποιείται στην εγγύτερη προηγούμενη πλήρη ώρα. Η ίδια ποινική ρήτρα καταβάλλεται και σε περί πτωση καθυστερημένης παραβολής των πλοίων της Εταιρείας οφειλόμενη στον ΟΛΠ Α.Ε. νιι) Για τον υπολογισμό των ωρών καθυστέρησης λόγω μειωμένης απόδοσης, έναντι του προβλεπομέ νου στην παράγραφο (ιι) ελάχιστου αριθμού κινήσεων ανά φυλακή, ο χρόνος μετρά από τη στιγμή κατά την οποία το πλοίο ευρίσκεται παραβεβλημένο στην προ βλήτα και είναι δυνατή από πλευράς πλοίου η έναρξη φορτοεκφόρτωσης δια των γερανογεφυρών, λήγει δε όταν εκτελεσθεί και η τελευταία κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό και Τιμολόγια ΟΛΠ για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης δι ακίνησης αποθήκευσης εμπορευμάτων ώρες εργασίας των φυλακών του ΟΛΠ. Οι ώρες καθυστέρησης εξευ ρίσκονται με αφαίρεση του αριθμού ωρών που όφειλε να διαρκέσει η πραγματοποίηση του αριθμού κινήσε ων που πραγματοποίησε ο ΟΛΠ για το συγκεκριμένο πλοίο βάσει των προδιαγραφών απόδοσης της παρα γράφου (ιι) από τον αριθμό ωρών που αυτή πράγματι διήρκεσε. Στην περίπτωση που σε συγκεκριμένο πλοίο της Εταιρείας δεν καταστεί δυνατή η εκ μέρους του ΟΛΠ τήρηση των σχετικών προδιαγραφών απόδοσης το Πρακτορείο της Εταιρείας οφείλει εντός της επο μένης εργάσιμης ημέρας από την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου να αποστείλει στην Διεύθυνση ΣΕΜΠΟ σχετικό ενημερωτικό έγγραφο με το οποίο να κάνει γνωστό το συμβάν. Στην περίπτωση που κατά την άποψη της Διεύθυνσης ΣΕΜΠΟ συνέτρεξαν λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο (ιχ) σύμφωνα με τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας, η Διεύθυνση ΣΕΜΠΟ οφείλει να γνωρίσει τούτο εγγράφως στο Πρακτορείο εντός μιας εργάσιμης ημέ ρας από την αποστολή του εγγράφου του Πρακτορείου για το συμβάν.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νιιι) Ως καθυστερημένη παραβολή πλοίου νοείται η αδυναμία του ΟΛΠ να διαθέσει προβλήτα, προσωπικό ή μέσα φορτοεκφόρτωσης για τη φυλακή στην οποία βάσει αίτησης της Εταιρείας, που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό και Τιμολόγια ΟΛΠ για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης διακίνησης αποθήκευσης εμπορευ μάτων, έχει ζητηθεί να εργασθεί το πλοίο της. ιχ) Η υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας δεν υφί σταται στις εξής περιπτώσεις: 1) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νο ούνται και απεργίες (με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου), άκρως δυσμενείς καιρικές συνθήκες που κα θιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή φορτοεκφορτωτικών εργασιών και διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ στην περιοχή του ΣΕΜΠΟ. Δεν συνιστά ανωτέρα βία η απεργία, αποχή από υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή, αργίες και εξαιρέσιμες, «λευκή απεργία» ή άλλου είδους κινη τοποίηση ή άλλη πράξη ή παράλειψη του προσωπικού ΟΛΠ που έχει ως αποτέλεσμα τη ματαίωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτοεκφόρτωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ, εκτός εάν αυτή κηρύσσεται από τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ή από το Εργατικό Κέντρο Πειραιώς, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ΟΛΠ προς αντιμετώπιση των ανωτέρω. Δεν συνιστούν ανωτέρα βία άνεμοι ταχύτητας μέχρι και 28 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. 2) Περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης φορτίων στις εγκαταστάσεις του ΣΕΜΠΟ με υπαιτιότητα της Εται ρείας ή του εκπροσώπου της. 3) Περιπτώσεις άμεσης μεταφόρτωσης μεταξύ πλοίων που εξυπηρετούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας φυλα κής. 4) Όταν το πλάνο φόρτωσης/ στοιβασίας των πλοί ων δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του αριθμού γερανογεφυρών που προβλέπεται στην παράγραφο (ιι) της παρούσας. 5) Όταν δεν πρόκειται περί συνήθους στοιβασίας ή/και απαιτείται χειρισμός non standard container με χρήση συρματόσχοινων/σαμπανιών (wires/slings) ή πρόκειται για φόρτωση/ εκφόρτωση εγκαρσίως προς τον διαμήκη άξονα του πλοίου. Ο χρόνος που απαιτείται για τον χειρισμό παρομοίων περιπτώσεων αφαιρείται κατά τον υπολογισμό για τις προδιαγραφές απόδοσης. 6) Όταν υπάρχουν σοβαρές και αντικειμενικές δυσκο λίες στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες, οφειλόμενες στην κατασκευή του πλοίου, δηλαδή σε μη κυψελοφόρα πλοία ή σε πλοία διασκευασμένα για μεταφορά εμπο ρευματοκιβωτίων. στ. Οι λοιπές χρεώσεις για τις παρεχόμενες από τον ΟΛΠ Α.Ε. υπηρεσίες θα είναι οι αναφερόμενες στα αντί στοιχα τιμολόγια με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: ι) Μετατοπίσεις (shifting) Επί του πλοίου (από κύτος σε κύτος): χρεώνεται ως μία(1) κίνηση μεταφόρτωσης. Μέσω προκυμαίας(από κύτος σε κύτος μέσω προκυ μαίας): χρεώνεται ως δύο (2) κινήσεις μεταφόρτωσης. ιι) Αποθηκευτικά εμπορευματοκιβωτίων Ε/Κ transshipment έμφορτα με σύνηθες φορτίο ή κενά: παρέχεται ελεύθερος χρόνος αποθήκευσης τρι ών (3) ημερολογιακών εβδομάδων από την ημερομηνία εκφόρτωσής τους Ε/Κ transshipment έμφορτα με επικίνδυνα ή σύμ μεικτα φορτία και Ε/Κ ψυγεία: παρέχεται ελεύθερος χρόνος αποθήκευσης δύο (2) ημερολογιακών εβδομάδων από την ημερομηνία εκφόρτωσής τους. Η ναυτιλιακή εταιρεία δικαιούται να αποθηκεύει χω ρίς χρέωση κενά εμπορευματοκιβώτια, εγχώρια ή προς μεταφόρτωση, για τα οποία έχει παρέλθει ο ελεύθερος αποθηκευτικών χρόνος που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια ή τα λοιπά τιμολόγια του παρόντος Κανονισμού, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος της ετήσιας δια κίνησης Ε/Κ transshipment που δεσμεύεται να διακινήσει η εταιρεία, και ο οποίος για διακίνηση άνω των κινήσεων μεταφόρτωσης ετησίως είναι TEUs εγχω ρίων Ε/Κ και TEUs Ε/Κ μεταφόρτωσης. Ο αριθμός αυτός θα προσαυξάνεται κατά 500 TEUs εγχωρίων Ε/Κ και 500 ΤΕUs Ε/Κ μεταφόρτωσης για κάθε κινήσεις ετήσιας διακίνησης μεταφόρτωσης που πραγματοποιεί η εταιρεία πέρα από τις Η εταιρεία, με δήλωσή της προς την ΟΛΠ Α.Ε., δύναται να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό Ε/Κ που δικαιούται να αποθηκεύει χωρίς χρέωση σε κάθε κατηγορία Ε/Κ (εγχωρίων και μεταφόρτωσης) με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού της άλλης κατηγορίας, και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το άθροισμα TEUs που δικαιούται να απο θηκεύει χωρίς χρέωση κατά τα ανωτέρω. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει, στη δήλωσή της, την ημερομηνία από την οποία επέρχεται η αύξηση/μείωση και η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερες από επτά (7) ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης στην ΟΛΠ Α.Ε. ιιi) Για τον προσδιορισμό του αριθμού εμπορευματο κιβωτίων που η εταιρεία δικαιούται να αποθηκεύει με τους ανωτέρω όρους, η ετήσια διακίνηση εκτιμάται ανά τρίμηνο με αναγωγή σε ετήσια βάση της διακίνησης του προηγουμένου τριμήνου. Τυχόν μη επίτευξη της ετήσιας διακίνησης για την οποία έχει δεσμευθεί η εταιρεία μεταβάλλει τον αριθ μό Ε/Κ που αποθηκεύονται χωρίς χρέωση βάσει του εδαφίου (ιi) κατά ανάλογο ποσοστό. iv) Η αποθήκευση κενών εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας πέραν του αριθμού που ορίζεται στο εδάφιο (ii) ως αποθηκευόμενων χωρίς χρέωση, χρεώνεται προς τρία ευρώ και πενήντα λεπτά ( 3,50) ημερησίως για τα Ε/Κ μεταφόρτωσης και με τα τιμολόγια του Κεφαλαίου Δ για τα εγχώρια Ε/Κ. v) Δεν καταβάλλονται χρεώσεις αποθήκευσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Κατά τις ημέρες απεργίας, αποχής από υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή, αργίες και εξαιρέσιμες, «λευκής απεργίας» ή άλλου εί δους κινητοποίησης ή άλλης πράξης ή παράλειψης του προσωπικού ΟΛΠ που έχει ως αποτέλεσμα τη ματαίωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτοεκφόρ τωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ Κατά τις ημέρες κατά τις οποίες επέρχεται ματαί ωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτο εκφόρτωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ συνεπεία ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο ΟΛΠ προς αντιμετώπιση των ανωτέρω κι νητοποιήσεων, πράξεων ή παραλείψεων. Για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την λήξη των ανωτέρω, που δεν θα είναι μικρότερο των τριών ημε ρολογιακών εβδομάδων.

8 22080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του ΟΛΠ των υποχρεώσεων/δεσμεύσεων που προβλέπονται στο εδά φιο (ε) ανωτέρω και στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού. Β.6. Στην περίπτωση ΙΙ Τρόπος και Βάση Υπολογισμού Αμοιβών, Κεφάλαιο Α Κανονικών Αμοιβών: Στο εδάφιο ζ: αντικαθίσταται η περίπτωση των ερ γασιών lashing/unlashing, με τη χρήση των απαιτούμε νων μικρών περονοφόρων οχημάτων για τη μεταφορά εργαλειοθηκών. Στο εδάφιο ε της παρ.1: προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση: «για τις εργάσιμες ημέρες». Η παράγραφος 8.γ. αντικαθίσταται με την ακόλου θη: «γ. Transshipment διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων Τα προβλεπόμενα τιμολόγια έχουν εφαρμογή επί εμπορευματοκιβωτίων που εκφορτώνονται από πλοία προέλευσης εξωτερικού και μεταφορτώνονται σε πλοίο (μέσω προκυμαίας) για λιμάνι του εξωτερικού ή εσωτε ρικού και αντίστροφα, χωρίς πραγματοποίηση ουδεμίας επέμβασης επί του περιεχομένου τους. Όσον αφορά στα κενά εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να εκφορτώνονται ως κενά από πλοία προέλευσης εξω τερικού και να μεταφορτώνονται ως κενά σε πλοία προ ορισμού εξωτερικού ή εσωτερικού και αντίστροφα. Οι χρεώσεις επί των transshipment διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων, υπολογίζονται για την ετήσια κίνηση κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η κλιμακούμενη χρέωση που προ βλέπονται στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Α περί πτωση Ι, εξαντλείται στον αριθμό των κινήσεων κάθε κλίμακας. Ο αριθμός των μετατοπιζόμενων με Γ/Γ ή Κ/Γ εμπο ρευματοκιβωτίων, καθώς και οι κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος κυτών, εργαλειοθηκών, δεν υπολο γίζονται στις κινήσεις των φορτοεκφορτωνόμενων TRANSSHIPMENT εμπορευματοκιβωτίων για την εφαρ μογή της τιμολογιακής κλίμακας. Σε περίπτωση που κάποιο πλοίο μεταφέρει εμπο ρευματοκιβώτια που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες ναυτιλιακές εταιρίες, τα τεμάχια προσμετρώνται στην εταιρεία για λογαριασμό της οποίας μεταφέρθηκαν.». Προστίθενται οι ακόλουθες 11 και 12 παράγραφοι ως εξής και αναριθμούνται οι επόμενες σε 13 και 14: «11. Εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιέχουν υπολείμ ματα επικίνδυνων φορτίων, διαφόρων κλάσεων επικιν δυνότητας, αντιμετωπίζονται σαν έμφορτα, ανεξάρτητα της ποσότητας που περιέχουν, εφόσον έχουν αποθηκευ τεί στις ειδικές περιοχές αποθήκευσης επικινδύνων. 12. Δύναται να εγκριθεί η αλλαγή της κατηγορίας επι κινδυνότητας σε εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν επικίνδυνα ή σύμμεικτα φορτία μετά την είσοδό τους με χερσαία μέσα στο ΣΕΜΠΟ, με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων και την προσκόμιση παραστατικού αρμόδιας αρχής (φορτωτικές ή άλλα έγγραφα) που απο δεικνύει τα χαρακτηριστικά του φορτίου. Η αλλαγή της κατηγορίας θα γίνεται μετά την έγκριση της αλλαγής και αφού καταβληθούν οι προβλεπόμενες χρεώσεις για την μετατόπισή τους και την αποθήκευσή τους». Β.7. Στην περίπτωση ΙΙ Τρόπος και Βάση Υπολογισμού Αμοιβών, στο Κεφάλαιο Β Πρόσθετες Εργασίες: Στην παράγραφο 2: διαγράφεται το εδάφιο γ. συμπληρώνεται η τελευταία πρόταση «Οι ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η παραλαβή/ παράδοση των Ε/Κ γίνεται στην ειδική περιοχή μεταξύ των δύο terminals» με την ακόλουθη φράση: «ή σε άλλη θέση εφόσον λόγοι αποδοτικότερης λειτουργίας του Σταθμού το επιβάλλουν». Β.8. Στην περίπτωση ΙΙ Τρόπος και Βάση Υπολογισμού Αμοιβών, στο Κεφάλαιο Γ Λοιπές Χρεώσεις: Στην παράγραφο 2: προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Κατ εξαίρεση και μόνο για τις περιπτώσεις καθυστέρησης κατάπλου πλοί ου, λόγω ευθύνης τρίτου (π.χ. πλοηγική υπηρεσία) κατά την έναρξη της πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας), ο απαλλασσόμενος χρόνος είναι 60 λεπτά προστίθεται η ακόλουθη 7η παράγραφος: «7. Οι ανωτέρω προβλεπόμενες χρεώσεις επιβάλλο νται σε κάθε πλοίο ανεξάρτητα εάν ανήκει σε εταιρεία η οποία έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένη ετήσια διακίνηση transshipment εμπορευματοκιβωτίων ή έχει υπαχθεί στο σύστημα εξυπηρέτησης rendez vous». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 27 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (4) Στην απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1587/Β/ διορθώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης από το ελλιπές «ΔΙΔΚ/Φ.1/2» στο ορθό «ΔΙΔΚ/Φ.1/2/12995», το οποίο εκ παραδρομής δεν δημοσιεύθηκε. (Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ 1601/Β /2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3290 Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εται ρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2452 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εσωτερικού Κα νονισμού Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1693 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ. 429.1/8/150107/Σ. 18/10.1.06 κοινής απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 49 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μί σθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2204 27 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 48058 /ΕΓΔΕΚΟ 1680 Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενι κών τελών

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2747 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κανονισμού τιμολογίων Οργανισμού Λιμέ νος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.)....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινών Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, των φυλάκων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 107 4 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για αστυνομικό υπάλληλο που έχει διατεθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194 25 Σεπτεμβρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3697 Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Αυγούστου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3784 Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο.Λ.Π. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Των ακολούθων πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ: 849/73 (ΦΕΚ 280/74), 363/74

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122 8 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3569 Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 46 19 Ιανουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 504/145 Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 936 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Ρυμουλκών.... 1 Κύρωση Συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1878 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.9/01/2008 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων ρυμουλκών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 20 Σεπτεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4079 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμί σεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού. Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού. Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». Θεσσαλονίκη 2-5-2012 Αριθμ.πρωτ.364 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα