User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transcript

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE GR

2 Κανονιστικές δηλώσεις Συμμόρφωση κατά CE Η Toshiba Europe GmbH δηλώνει στο παρόν ότι το Canvio AeroMobile συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ. Υπεύθυνη για τη σήμανση CE είναι η Toshiba Europe GmbH Hammfelddamm 8, Neuss, Γερμανία. Ένα αντίγραφο της επίσημης δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να λάβετε από την παρακάτω τοποθεσία web: Περιβάλλον εργασίας Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) αυτού του προϊόντος έχει επιβεβαιωθεί τυπικά για αυτήν την κατηγορία προϊόντων για τα ονομαζόμενα οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα. Κανένα άλλο περιβάλλον εργασίας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba και η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτά τα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην είναι συνιστώμενη. Πιθανές συνέπειες από τη χρήση της συσκευής αυτής σε μη επιβεβαιωμένα περιβάλλοντα εργασίας ενδέχεται να είναι οι εξής: παρεμβολές από άλλα προϊόντα ή αυτό το προϊόν στη γύρω περιοχή με αποτέλεσμα την προσωρινή δυσλειτουργία ή την απώλεια/καταστροφή δεδομένων. Παράδειγμα μη επιβεβαιωμένου περιβάλλοντος εργασίας και σχετικών συσκευών: Βιομηχανικό περιβάλλον (π. χ. περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται κυρίως δίκτυο τριφασικού ρεύματος τάσης 380V): κίνδυνος παρεμβολών από αυτό το προϊόν λόγω πιθανών ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ιδιαίτερα δίπλα σε μεγάλα μηχανήματα ή μονάδες ισχύος. Ιατρικό περιβάλλον: η συμβατότητα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba, συνεπώς, αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση. Η χρήση σε συνηθισμένα περιβάλλοντα γραφείου π.χ. σε νοσοκομεία, δεν δημιουργεί προβλήματα, εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός από το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό. Περιβάλλον οχημάτων: ανατρέξτε στις οδηγίες κατόχου του σχετικού οχήματος για συμβουλές σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος (κατηγορία). Περιβάλλον αεροσκαφών: τηρείτε τις οδηγίες του προσωπικού πτήσης, αναφορικά με τυχόν περιορισμούς ως προς τη χρήση της συσκευής. Άλλα περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Εκρηκτική ατμόσφαιρα: δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα εργασίας. GR-1

3 Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ: REACH - Δήλωση συμμόρφωσης Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) περί χημικών ουσιών, REACH (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση Χημικών), ισχύει από την 1 Ιουνίου Η Toshiba δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του κανονισμού REACH και για την παροχή στους πελάτες της των σχετικών πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της σύμφωνα με τον κανονισμό REACH. Απόρριψη των προϊόντων Η χρήση του συμβόλου υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. ιασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα σας βοηθήσουμε να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που μπορεί να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση λόγω της ακατάλληλης διαχείρισης της απόρριψης αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Απόρριψη των μπαταριών ή/και συσσωρευτών Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες ή/και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τηρώντας την ξεχωριστή συλλογή των μπαταριών, συμβάλλετε στη διασφάλιση της σωστής απόρριψης των προϊόντων και βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση που πραγματοποιείται στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αρμόδιο οργανισμό ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος. Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για την Τουρκία: Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΑΗΗΕ. GR-2

4 Εικονίδια ασφαλείας Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες ασφαλείας οι οποίες πρέπει να τηρούνται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες σε σας, υλικές ζημίες στον εξοπλισμό σας ή απώλεια δεδομένων. Αυτές οι προφυλάξεις ασφαλείας έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη σοβαρότητα του κινδύνου που περιγράφουν και τα εικονίδια υπογραμμίζουν αυτές τις οδηγίες με τον ακόλουθο τρόπο: Λέξεις Σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σημασία Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας. Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει καταστροφή περιουσίας. Σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Άλλα εικονίδια που χρησιμοποιούνται Πρόσθετα εικονίδια που χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση σε άλλες χρήσιμες ή εκπαιδευτικού περιεχομένου πληροφορίες: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τεχνικές πληροφορίες για τη συσκευή. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές. ΟΡΙΣΜΟΣ: Αυτό το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει τον ορισμό ενός όρου που χρησιμοποιείται στο κείμενο. GR-3

5 Προφυλάξεις ασφαλείας για τις μπαταρίες CANVIO AEROMOBILE ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Μην βυθίζετε τη συσκευή (με τοποθετημένη την εσωτερική μπαταρία σε αυτήν) σε υγρό όπως π.χ. νερό, ροφήματα ή άλλα υγρά. Η μπαταρία (συμπεριλαμβανομένου του κυκλώματος προστασίας) μπορεί να πιάσει φωτιά, να εκραγεί ή να αυξηθεί η θερμοκρασία ή να συσσωρευτεί μη αναμενόμενο ηλεκτρικό φορτίο. ιατηρείτε τη συσκευή (με τοποθετημένη την εσωτερική μπαταρία σε αυτήν) μακριά από τη θερμότητα και τη φωτιά. Η θερμότητα θα καταστρέψει την μπαταρία και μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας της, εμφάνιση καπνού, πυρκαγιά ή έκρηξη. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και την εσωτερική μπαταρία. Η αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της μπαταρίας μπορεί να καταστρέψει το κύκλωμα προστασίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας, δημιουργία καπνού, πυρκαγιά ή έκρηξη. ιατηρείτε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. ιατηρείτε την μπαταρία μακριά από μικρά παιδιά. Αν ένα άτομο καταπιεί την μπαταρία ή μέρος της, αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. ιακόψτε τη φόρτιση, αν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης. Αν η μπαταρία δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία φόρτισης εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, διακόψτε τη διαδικασία. Μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας, να εμφανιστεί καπνός, να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Αυτή η συσκευή έχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο εσωτερικό της. Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Μεταφέρετέ τις σε μια εταιρεία ανακύκλωσης ή τοποθετήστε τις σε ένα κουτί ανακύκλωσης για φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν πετάξετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί πυρκαγιά ή καπνός στα σκουπίδια. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5º C και 35º C. Ηφόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσει διαρροή στην μπαταρία, αύξηση της θερμοκρασίας της ή και σοβαρή βλάβη. Μπορεί επίσης να μειώσει την απόδοση της μπαταρίας και τη διάρκεια ζωής της. GR-4

6 Πληροφορίες για την ασφάλεια και κανόνες και κανονισμοί για ασύρματα δίκτυα LAN ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Οι συσκευές ασύρματου δικτύου LAN μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό π.χ. καρδιακούς βηματοδότες. Αν χρησιμοποιείτε ατομικό ιατρικό εξοπλισμό, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τις οδηγίες του ιατρικού εξοπλισμού πριν από τη χρήση του προϊόντος. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με ιατρικό εξοπλισμό όπως π.χ. νοσοκομεία και ιατρεία ή κοντά σε χρήστες ατομικού ιατρικού εξοπλισμού, καθώς η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε τέτοια περιβάλλοντα. Να απενεργοποιείτε πάντα τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, αν ο υπολογιστής είναι κοντά σε εξοπλισμό ή συσκευές αυτόματου ελέγχου, όπως αυτόματες πόρτες ή πυροανιχνευτές. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισμού και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου LAN κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε περιοχές που υπόκεινται σε ασύρματες παρεμβολές ή μαγνητικά πεδία. Οι παρεμβολές από ένα φούρνο μικροκυμάτων ή άλλη πηγή μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN. Η ταχύτητα μετάδοσης στο ασύρματο δίκτυο LAN και η απόσταση που μπορεί να φτάσει το ασύρματο δίκτυο LAN, μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το γύρω ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, τα εμπόδια, τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του σημείου πρόσβασης, τον σχεδιασμό του προγράμματος πελάτη και των διαμορφώσεων λογισμικού/υλικού. Η ταχύτητα μετάδοσης που περιγράφεται είναι η θεωρητικά μέγιστη ταχύτητα όπως καθορίζεται σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο - η πραγματική ταχύτητα μετάδοσης θα είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη θεωρητική ταχύτητα. GR-5

7 Γνωστοποίηση Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των προδιαγραφών του προϊόντος, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η TOSHIBA EUROPE GMBH ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ή ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ. Η TOSHIBA ΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ. Η TOSHIBA ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙ ΙΚΗ Ή ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ή ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. Γενική Άδεια Χρήσης GNU (GPL) Το υλικολογισμικό που είναι ενσωματωμένο σε αυτό το προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό τρίτου κατασκευαστή με γενική άδεια (GPL) ή άδεια Lesser General Public License ( LGPL ) (συλλογικά, Λογισμικό GPL ) και όχι την άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Toshiba. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της συγκεκριμένης άδειας στη διεύθυνση και Αναφορικά μόνο στο Λογισμικό GPL, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για τυχόν τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο Λογισμικό φέρετε εσείς αποκλειστικά την ευθύνη και κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος. Η Toshiba δεν φέρει την ευθύνη για τέτοιου είδους τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Η Toshiba δεν θα υποστηρίξει κανένα προϊόν στο οποίο έχετε τροποποιήσει ή επιχειρήσει να τροποποιήσετε το Λογισμικό που παρέχεται από την Toshiba. GR-6

8 Πνευματικά δικαιώματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toshiba. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Toshiba Europe GmbH, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εμπορικά σήματα Το Canvio AeroMobile είναι σήμα κατατεθέν της Toshiba America Information Systems, Inc. ή/και της Toshiba Corporation. Τα Google, Google Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Τα Mac, Mac OS, ipad, iphone και Time Machine είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance. Το Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Κάθε άλλη μάρκα και επωνυμία προϊόντος είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν των αντίστοιχων εταιριών. GR-7

9 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Επισκόπηση Στοιχεία Προδιαγραφές υλικού Προδιαγραφές λογισμικού Κεφάλαιο 1 Ξεκινώντας Φόρτιση του Canvio AeroMobile Καταστάσεις λειτουργίας Κατάσταση DAS (Μέσο αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης) Κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN (Αποθήκευση ασύρματου δικτύου LAN) Χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 2 Βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού AeroMobile Σύνδεση στο σύστημα AeroMobile Ασύρματη σύνδεση σε PC/Mac Σύνδεση σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web Σύνδεση σε πρόγραμμα πελάτη για iphone ή ipad Σύνδεση σε πρόγραμμα πελάτη Android Κύρια διασύνδεση AeroMobile Κύρια διασύνδεση στο Web Κύρια διασύνδεση στην εφαρμογή ιασύνδεση στη ιαχείριση φωτογραφιών ιασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών ιασύνδεση στη ιαχείριση βίντεο ιασύνδεση στην Αναπαραγωγή βίντεο (μόνο για συσκευές iphone, ipad και Android ) ιασύνδεση στη ιαχείριση μουσικής ιασύνδεση στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής (μόνο για συσκευές iphone, ipad και Android ) ιασύνδεση στη ιαχείριση εγγράφων ιασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής εγγράφων (μόνο για συσκευές iphone, ipad και Android ) ιασύνδεση στη ιαχείριση αρχείων/φακέλων Κεφάλαιο 3 ιαχείριση κάρτας SD Αποσύνδεση κάρτας SD Πρόσβαση σε κάρτα SD GR-8

10 Κεφάλαιο 4 ιαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Χρήση της κάρτας SD Χειροκίνητη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Χρήση της ιαχείρισης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Κεφάλαιο 5 ιαχείριση ρυθμίσεων Χρήση της ιαχείρισης ρυθμίσεων ιαμορφώσεις Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου LAN για την εφαρμογή Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου LAN για ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web Ρυθμίσεις Internet (εφαρμογή) Ρυθμίσεις Internet (πρόγραμμα περιήγησης στο Web) Ρυθμίσεις συστήματος Ρυθμίσεις DHCP (μόνο για πρόγραμμα περιήγησης στο Web) ιαχείριση εικόνας και ονόματος χρήστη Μνήμη cache (μόνο για εφαρμογές) Γλώσσα (μόνο για εφαρμογές) Αποσύνδεση Υποστήριξη της TOSHIBA Ευρετήριο GR-9

11 Εισαγωγή Επισκόπηση Στοιχεία Το Toshiba Canvio AeroMobile σας επιτρέπει να έχετε ασύρματη πρόσβαση στη μουσική, στα βίντεο, στις φωτογραφίες και στα δεδομένα σας μέσω ροής στο ipad, iphone, tablet, smartphone και φορητό σας υπολογιστή χωρίς να χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζετε τα μπερδεμένα τους καλώδια. Με το εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD, δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε μήπως εξαντληθεί ο χώρος στις κινητές σας συσκευές και η ενσωματωμένη θύρα USB 3.0 κάνει ευκολότερη και πολύ ταχύτερη τη μεταφορά αρχείων. Το Canvio AeroMobile περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Τροφοδοτικό AC Καλώδιο USB 3.0 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Θήκη Προδιαγραφές υλικού ιαστάσεις προϊόντος: Βάρος: Μπαταρία: 123,5 mm (Μ) x 63,0 mm (Π) x 12,5 mm (Υ) [4,9 ίντσες (Μ) x 2,5 ίντσες (Π) x 0,5 ίντσες (H)] περίπου 120 g τύπου ιόντων λιθίου 3100mAh (Χρόνος φόρτισης: μέγ. 3 ώρες) Απαιτήσεις για το περιβάλλον λειτουργίας: Ασύρματο δίκτυο LAN Θερμοκρασία Υγρασία Πρότυπο: Συχνότητα: Ταχύτητα: b/g/n 2,4 GHz 1T1R έως 150 Mbps Σε λειτουργία: 5 έως 35º C (41 έως 95º F) Αποθηκευτικός χώρος: -20 έως 60º C (-4 έως 140º F) Σε λειτουργία: 20-80% Αποθηκευτικός χώρος: 8-90% GR-10

12 Προδιαγραφές λογισμικού Συμβατοί τύποι αρχείων: Βίντεο: Μουσική: Φωτογραφίες: Έγγραφα: Λοιπά: Απαιτήσεις συστήματος: Λειτουργικό σύστημα mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Ανοίγει σε εξωτερικό λογισμικό Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 Λειτουργικό σύστημα iphone ή ipad : 5.1 έως 7 Android : 2.3 έως 4.2 GR-11

13 Κεφάλαιο 1 Ξεκινώντας Φόρτιση του Canvio AeroMobile Το Canvio AeroMobile μπορεί να φορτιστεί μέσω του τροφοδοτικού AC και του καλωδίου USB. Φορτίστε το Canvio AeroMobile όταν βλέπετε την ενδεικτική λυχνία μπαταρίας κίτρινη (υποδεικνύει χαμηλή φόρτιση μπαταρίας). Θύρα USB 3.0 Τροφοδοτικό AC Καλώδιο USB (Εικόνα) Φόρτιση του Canvio AeroMobile Για να φορτίσετε το Canvio AeroMobile: 1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο τροφοδοτικό AC. 2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα του κεντρικού USB 3.0 στο Canvio AeroMobile. 3. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια ενεργή πρίζα τοίχου. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήνει αργά (σε διαστήματα των 2 δευτερολέπτων). Καταστάσεις λειτουργίας ιατίθενται δύο καταστάσεις λειτουργίας με το Canvio AeroMobile. Μπορείτε να το συνδέσετε απευθείας με το παρεχόμενο καλώδιο USB (κατάσταση DAS) ή να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση (Κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN). GR-12

14 Κατάσταση DAS (Μέσο αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης) Για λειτουργία μέσω κατάστασης DAS, συνδέστε το Canvio AeroMobile στη θύρα USB του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Για χρήστες Mac : Για να γράψετε αρχεία σε κατάσταση DAS, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το «Πρόγραμμα οδήγησης NTFS για Mac» στο Mac σας. Ανατρέξτε στο προεγκατεστημένο εγχειρίδιο που είναι αποθηκευμένο στο SSD του Canvio AeroMobile. Θύρα USB 3.0 Καλώδιο USB Θύρα USB (Εικόνα) Κατάσταση DAS στο Canvio AeroMobile Για να συνδέσετε το Canvio AeroMobile στον υπολογιστή σας: 1. Βεβαιωθείτε ότι το Canvio AeroMobile είναι απενεργοποιημένο. 2. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB 3.0 στο Canvio AeroMobile. 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB 3.0 σε μία θύρα USB του υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων από και προς το προϊόν. Κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN (Αποθήκευση ασύρματου δικτύου LAN) Μπορείτε να προσπελάσετε το Canvio AeroMobile ασύρματα από κινητές συσκευές Windows, Mac, iphone, ipad και Android χρησιμοποιώντας το AeroMobile Client. ρομολογη τής (Εικόνα) Κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN στο Canvio AeroMobile GR-13

15 Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Το Canvio AeroMobile λειτουργεί αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN αφού ρυθμιστεί το AeroMobile Client, βλ. Ασύρματη σύνδεση σε PC/Mac στη σελίδα 17. Χαρακτηριστικά ύο διαθέσιμες καταστάσεις: Κατάσταση DAS (Μέσο αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης) Κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN (Κατάσταση αποθήκευσης ασύρματου δικτύου LAN) Πρόσβαση και ροή προς τη μουσική, τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν τα iphone, ipad και Android ανεξαρτήτου εφαρμογής. Έως και 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας με μπαταρία σε κατάσταση ροής βίντεο. Λειτουργία αναζήτησης για εντοπισμό και πρόσβαση στα αρχεία σας πολύ ταχύτερα. υνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο Internet μέσω ασύρματου b/g/n. Ενσωματωμένο SSD 128 GB με διαμόρφωση NTFS. Υποστηρίζει κάρτες μνήμης SD, SDHC, συμβατές με την κατηγορία 10. Ενδεικτική λυχνία κάρτας SD Ενδεικτική λυχνία Wi-Fi /SSD Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας Υποδοχή κάρτας SD Κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) Κεντρικό USB 3.0 Κουμπί επανεκκίνησης (Εικόνα) Χαρακτηριστικά του Canvio AeroMobile Κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα, (ενεργοποιείται η κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN). GR-14

16 Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα ξανά, (απενεργοποιείται η κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν η φόρτιση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το AeroMobile. Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήσει με πορτοκαλί χρώμα για 6 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει. Κουμπί επανεκκίνησης: Στην κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα. Το σύστημα θα επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Κεντρικό USB 3.0: Συμβατό με USB 3.0 και USB 2.0. Επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός υπολογιστή και του Canvio AeroMobile, όταν είναι συνδεδεμένα. Σας επιτρέπει να φορτίσετε την μπαταρία του προϊόντος όταν είναι συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό AC. Υποδοχή κάρτας SD : Συμβατότητα με την κατηγορία 10, υποστήριξη μνήμης flash SD και SDHC. Στην κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην κάρτα SD. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας: Πράσινο: Η ισχύς της μπαταρίας είναι 30%. Κίτρινο: Η ισχύς της μπαταρίας είναι < 30% και > 10%. Πορτοκαλί (αναβοσβήνει γρήγορα): εξαντλείται η ισχύς μπαταρίας στο προϊόν ή η θερμοκρασία λειτουργίας είναι πολύ υψηλή. Θα τερματιστεί η λειτουργία του προϊόντος μετά από 30 δευτερόλεπτα. Πράσινο ή κίτρινο (αναβοσβήνει αργά): Η μπαταρία φορτίζει. Πράσινο (δεν αναβοσβήνει): Ολοκλήρωση φόρτισης. Πράσινο ή κίτρινο (αναβοσβήνει γρήγορα): Τερματίζεται η λειτουργία του προϊόντος ή ενεργοποιείται. Ενδεικτική λυχνία LED σβηστή: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ενδεικτική λυχνία ασύρματου δικτύου LAN/SSD: Κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN Μπλε: Το ασύρματο δίκτυο LAN είναι ενεργοποιημένο (χωρίς πρόσβαση στα δεδομένα). Μπλε (αναβοσβήνει): Το ασύρματο δίκτυο LAN είναι ενεργοποιημένο (πρόσβαση στην αποθήκευση). Μπλε (σβηστή): Το ασύρματο δίκτυο LAN είναι απενεργοποιημένο. GR-15

17 Κατάσταση DAS Λευκό: Χωρίς πρόσβαση στα δεδομένα. Λευκό (αναβοσβήνει): Πρόσβαση στα δεδομένα. Λευκό (σβηστή): «Ασφαλής κατάργηση», «Αναστολή λειτουργίας» ή «Αναμονή» συστήματος. Ενδεικτική λυχνία κάρτας SD : Ανάβει μόνο σε κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN Βιολετί: Χωρίς πρόσβαση στην κάρτα SD. Βιολετί (αναβοσβήνει): Πρόσβαση στην κάρτα SD. Βιολετί (σβηστή): Η κάρτα SD τίθεται σε κατάσταση αναμονής. GR-16

18 Κεφάλαιο 2 Βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού AeroMobile Σύνδεση στο σύστημα AeroMobile Ασύρματη σύνδεση σε PC/Mac 1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. 2. Αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi, ενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό ασύρματου δικτύου LAN στο PC/Mac σας και ανοίξτε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου. 3. Επιλέξτε την ασύρματη σύνδεση Toshiba wssd xxxx (προεπιλεγμένο SSID ασύρματης επικοινωνίας: Toshiba wssd xxxx) και στη συνέχεια εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης Σύνδεση σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web 1. Αφού συνδεθείτε με επιτυχία στο Canvio AeroMobile, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και εισαγάγετε τη διεύθυνση «http:// » ή «http://wirelessssd/» URL. (Εικόνα) Πεδίο διεύθυνσης προγράμματος περιήγησης στο Web Αν δεν διατίθεται σύνδεση στο Internet, εισαγάγετε μια οποιαδήποτε διεύθυνση URL και το πρόγραμμα περιήγησης στο Web θα σας μεταφέρει στην παραπάνω σελίδα. GR-17

19 (Εικόνα) Οθόνη σύνδεσης 2. Εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στη σχετική οθόνη χρησιμοποιώντας τα παρακάτω διαπιστευτήρια: User Name (Όνομα χρήστη): admin User Password (Κωδικός πρόσβασης χρήστη): Αφήστε το πεδίο κενό 3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Log In (Σύνδεση) για πρόσβαση στην κύρια διασύνδεση στο Web. Σύνδεση σε πρόγραμμα πελάτη για iphone ή ipad Εγκαταστήστε την εφαρμογή για iphone και ipad 1. Αναζητήστε και εντοπίστε τη δωρεάν εφαρμογή της TOSHIBA που λέγεται «Wireless SSD» από το Apple Store. 2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Wireless SSD και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη. 3. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο Wireless SSD στην επιφάνεια εργασίας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Ασύρματη σύνδεση σε ένα iphone ή ipad 1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. 2. Αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi, μεταβείτε στο Setting (Ρύθμιση) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή Wireless LAN (Ασύρματο δίκτυο LAN) στο ipad /iphone. 3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το Toshiba wssd xxxx. 4. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης GR-18

20 Σύνδεση σε εφαρμογή 1. Εκτελέστε τη βοηθητική εφαρμογή «Wireless SSD» και στη συνέχεια συνδεθείτε στο «Wireless SSD». (Εικόνα) Οθόνη σύνδεσης σε iphone ή ipad 2. Εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στη σχετική οθόνη χρησιμοποιώντας τα παρακάτω διαπιστευτήρια: User Name (Όνομα χρήστη): admin User Password (Κωδικός πρόσβασης χρήστη): Αφήστε το πεδίο κενό 3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το ΟΚ για πρόσβαση στην κύρια διασύνδεση. Σύνδεση σε πρόγραμμα πελάτη Android Εγκατάσταση της εφαρμογής Android 1. Αναζητήστε και εντοπίστε τη δωρεάν εφαρμογή της TOSHIBA που λέγεται «Wireless SSD» στο Google Play Store. 2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Wireless SSD και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη. 3. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο Wireless SSD στην επιφάνεια εργασίας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Ασύρματη σύνδεση σε μια συσκευή Android 1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. 2. Αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi, μεταβείτε στο Setting (Ρύθμιση) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή Wireless LAN (Ασύρματο δίκτυο LAN) στο tablet ή το smart phone. 3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το Toshiba wssd xxxx. 4. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης GR-19

21 Σύνδεση σε εφαρμογή 1. Εκτελέστε τη βοηθητική εφαρμογή «Wireless SSD» και στη συνέχεια συνδεθείτε στο «Wireless SSD». (Εικόνα) Οθόνη σύνδεσης σε Android 2. Εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στη σχετική οθόνη χρησιμοποιώντας τα παρακάτω διαπιστευτήρια: User Name (Όνομα χρήστη): admin User Password (Κωδικός πρόσβασης χρήστη): Αφήστε το πεδίο κενό 3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το ΟΚ για πρόσβαση στην κύρια διασύνδεση. Κύρια διασύνδεση AeroMobile Κατά την είσοδο στην κύρια διασύνδεση, το AeroMobile μπορεί να σας ενημερώσει αν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό. ιατίθενται οι 3 παρακάτω επιλογές: OK για ενημέρωση Cancel (Άκυρο) Do not prompt (Να μην εμφανίζεται προτροπή) (Εικόνα) Οθόνη ενημέρωσης υλικολογισμικού Αν επιλέξετε OK για ενημέρωση, το σύστημα θα σας ζητήσει να περιμένετε 5 λεπτά. GR-20

22 (Εικόνα) Ενημέρωση υλικολογισμικού - οθόνη αναμονής για 5 λεπτά Αν επιλέξετε Cancel (Άκυρο), θα ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και θα εισέλθετε στην κύρια διασύνδεση του AeroMobile. Αν επιλέξετε Do not prompt (Να μην εμφανίζεται προτροπή), το AeroMobile δεν θα σας ενημερώσει ποτέ ξανά αυτόματα για μια αναβάθμιση υλικολογισμικού, ωστόσο, μπορείτε να το ενημερώσετε χειροκίνητα στη σελίδα Setting (Ρύθμιση), βλ. Αναβάθμιση του υλικολογισμικού: στη σελίδα 55. Κύρια διασύνδεση στο Web Ακολουθεί ένα παράδειγμα της κύριας διασύνδεσης του AeroMobile όπως προβάλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web ενός υπολογιστή. (Εικόνα) Κύρια διασύνδεση AeroMobile - Πρόγραμμα περιήγησης στο Web GR-21

23 Κύρια διασύνδεση στην εφαρμογή Ακολουθεί ένα παράδειγμα της κύριας διασύνδεσης AeroMobile που προβάλλεται στην εφαρμογή ενός iphone, ipad ή Android. Tablet/iPad Smart phone/iphone (Εικόνα) Κύρια διασύνδεση AeroMobile - εφαρμογή Λειτουργικότητα κύριας διασύνδεσης AeroMobile Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην κύρια διασύνδεση του AeroMobile: Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Εμφανίζει την προεπισκόπηση της φωτογραφίας. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Picture (Φωτογραφία) για είσοδο στη ιαχείριση φωτογραφιών. Εμφανίζει την προεπισκόπηση των αρχείων βίντεο. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη εικόνα. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Videos (Βίντεο) για είσοδο στη ιαχείριση βίντεο. Εμφανίζει την προεπισκόπηση των αρχείων εγγράφων. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη εικόνα. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Documents (Έγγραφα) για είσοδο στη ιαχείριση εγγράφων. GR-22

24 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί File/Folder (Αρχείο/ φάκελος) για είσοδο στη διασύνδεση ιαχείρισης αρχείων/φακέλων. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε φάκελο(ους), να αντιγράψετε αρχείο(α)/ φάκελο(ους), να διαγράψετε αρχείο(α)/φάκελο(ους), να κοινοποιήσετε αρχείο(α)/φάκελο(ους), να στείλετε/λάβετε αρχείο(α) κ.λπ. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back up data ( ημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων) για πρόσβαση στο μενού Back up ( ημιουργία αντιγράφων ασφαλείας), βλ. ιαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στη σελίδα 43. Υπάρχει διαθέσιμη κάρτα SD. Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Internet. εν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Internet. Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Settings (Ρυθμίσεις) για είσοδο στις ρυθμίσεις του συστήματος Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο SSD Storage (Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD) για μετάβαση στο Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD του Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroMobile. GR-23

25 Διασύνδεση στη Διαχείριση φωτογραφιών ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει να μεταφέρετε το περιεχόμενο στη συσκευή Canvio AeroMobile μέσω άμεσης σύνδεσης στον υπολογιστή σας, βλ. Κατάσταση DAS (Μέσο αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης) στη σελίδα 13. Όταν κάνετε κλικ ή αγγίζετε το κουμπί Picture (Φωτογραφία), εμφανίζεται το παράθυρο ιαχείρισης φωτογραφιών. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του παραθύρου της διασύνδεσης στη ιαχείριση φωτογραφιών. (Εικόνα) Παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση φωτογραφιών του AeroMobile Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση φωτογραφιών του AeroMobile: Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by name (Ταξινόμηση βάσει ονόματος), η λίστα είναι σε κατάσταση «ταξινόμησης βάσει ονόματος». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by date (Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας), η λίστα είναι σε κατάσταση «ταξινόμησης βάσει ημερομηνίας». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. GR-24

26 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Μικρογραφία». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Λίστα». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία φωτογραφιών από το μενού Calendar (Ημερολόγιο). Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πλαίσιο αναζήτησης για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο SSD Storage (Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD) για μετάβαση στο Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD του Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπικός) για μετάβαση στην τοπική συσκευή iphone, ipad ή Android. (Μόνο για συσκευές iphone, ipad ή Android.) Κατά τη μετάβαση στο εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD του Canvio AeroMobile, μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες από έναν από τους 4 χρήστες. Τα 4 προεπιλεγμένα ονόματα χρηστών είναι: Default (Προεπιλογή), Owner1 (Κάτοχος 1), Owner2 (Κάτοχος 2) και Owner3 (Κάτοχος 3). GR-25

27 Διασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών Κάντε κλικ ή αγγίξτε ένα αρχείο φωτογραφίας για είσοδο στη διασύνδεση του Προγράμματος προβολής φωτογραφιών. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του παραθύρου της διασύνδεσης στο Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών. (Εικόνα) Παράθυρο διασύνδεσης στο Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση φωτογραφιών του AeroMobile: Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση φωτογραφιών. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Download (Λήψη) για λήψη της τρέχουσας φωτογραφίας στο τοπικό άλμπουμ. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Upload (Αποστολή) για αποστολή της τρέχουσας φωτογραφίας από την τοπική συσκευή στη συσκευή AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση) για έναρξη/διακοπή της παρουσίασης φωτογραφιών. GR-26

28 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Loop playback (Αναπαραγωγή βρόχου), η παρουσίαση φωτογραφιών αναπαράγεται σε κατάσταση «Αναπαραγωγή βρόχου». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sequential ( ιαδοχικά), η παρουσίαση φωτογραφιών αναπαράγεται σε κατάσταση «ιαδοχικά». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Share (Κοινοποίηση) για κοινοποίηση της τρέχουσας φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω . Διασύνδεση στη Διαχείριση βίντεο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει να μεταφέρετε το περιεχόμενο στη συσκευή Canvio AeroMobile μέσω άμεσης σύνδεσης στον υπολογιστή σας, βλ. Κατάσταση DAS (Μέσο αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης) στη σελίδα 13. Όταν κάνετε κλικ ή αγγίζετε το κουμπί Videos (Βίντεο), εμφανίζεται το παράθυρο ιαχείρισης βίντεο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του παραθύρου της διασύνδεσης στη ιαχείριση βίντεο. (Εικόνα) Παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση βίντεο του AeroMobile GR-27

29 Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση βίντεο του AeroMobile: Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by name (Ταξινόμηση βάσει ονόματος), η λίστα είναι σε κατάσταση «ταξινόμησης βάσει ονόματος». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by date (Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας), η λίστα είναι σε κατάσταση «ταξινόμησης βάσει ημερομηνίας». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Μικρογραφία». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Λίστα». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πλαίσιο αναζήτησης για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία φωτογραφιών από το μενού Calender (Ημερολόγιο). Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο SSD Storage (Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD) για μετάβαση στο Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD του Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπικός) για μετάβαση στην τοπική συσκευή iphone, ipad ή Android. (Μόνο για συσκευές iphone, ipad ή Android.) GR-28

30 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κατά τη μετάβαση στο εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD του Canvio AeroMobile, μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες από έναν από τους 4 χρήστες. Τα 4 προεπιλεγμένα ονόματα χρηστών είναι: Default (Προεπιλογή), Owner1 (Κάτοχος 1), Owner2 (Κάτοχος 2) και Owner3 (Κάτοχος 3). Διασύνδεση στην Αναπαραγωγή βίντεο (μόνο για συσκευές iphone, ipad και Android ) Κάντε κλικ ή αγγίξτε ένα αρχείο βίντεο για είσοδο στη διασύνδεση της Αναπαραγωγής βίντεο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του παραθύρου της διασύνδεσης στην Αναπαραγωγή βίντεο. (Εικόνα) Παράθυρο διασύνδεσης στην Αναπαραγωγή βίντεο του AeroMobile Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στην Αναπαραγωγή βίντεο του AeroMobile: GR-29

31 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Zoom (Ζουμ) για προσαρμογή του μεγέθους οθόνης αναπαραγωγής. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Previous (Προηγούμενο) για μετάβαση στην αναπαραγωγή του προηγούμενου βίντεο. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Next (Επόμενο) για μετάβαση στην αναπαραγωγή του επόμενου βίντεο. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Rewind (Επαναφορά) για επαναφορά του βίντεο κατά 20 δευτερόλεπτα. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Forward (Προώθηση) για προώθηση του βίντεο κατά 20 δευτερόλεπτα. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση) για αναπαραγωγή/παύση του βίντεο που αναπαράγεται την προκειμένη στιγμή. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Download (Λήψη) για λήψη της τρέχουσας φωτογραφίας στο τοπικό άλμπουμ. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί upload (αποστολή) για αποστολή της τρέχουσας φωτογραφίας από την τοπική συσκευή στη συσκευή AeroMobile. Σύρετε τη γραμμή προόδου αναπαραγωγής, για πλοήγηση σε διαφορετικές θέσεις στην αναπαραγωγή βίντεο. Σύρετε τη γραμμή ελέγχου έντασης ήχου, για προσαρμογή της έντασης ήχου του βίντεο. Η ένταση ήχου χωρίζεται σε τέσσερις καταστάσεις: Σίγαση, Μικρή, Μεσαία και Υψηλή ένταση ήχου. Αν το πρόγραμμα περιήγησης στο Web υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο, μπορείτε να αναπαράξετε το βίντεο μέσα σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web, διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε το βίντεο σε μια τοπική συσκευή. GR-30

32 Διασύνδεση στη Διαχείριση μουσικής ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει να μεταφέρετε το περιεχόμενο στη συσκευή Canvio AeroMobile μέσω άμεσης σύνδεσης στον υπολογιστή σας, βλ. Κατάσταση DAS (Μέσο αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης) στη σελίδα 13. (Εικόνα) Παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση μουσικής του AeroMobile Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση μουσικής του AeroMobile: Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Μικρογραφία». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Λίστα». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πλαίσιο αναζήτησης για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. GR-31

33 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο SSD Storage (Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD) για μετάβαση στο Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD του Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπικός) για μετάβαση στην τοπική συσκευή iphone, ipad ή Android. (Μόνο για συσκευές iphone, ipad ή Android.) Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί All Songs (Όλα τα τραγούδια) για να προβάλετε όλα τα αρχεία τραγουδιών που διατίθενται στο Canvio AeroMobile (προεπιλεγμένη κατάσταση). Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Albums (Άλμπουμ) για να προβάλετε όλα τα αρχεία τραγουδιών κατά άλμπουμ. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Artist (Καλλιτέχνης) για να προβάλετε όλα τα αρχεία τραγουδιών κατά καλλιτέχνη. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Favorites (Αγαπημένα) για να προβάλετε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια στην οθόνη αγαπημένων κάνοντας κλικ ή αγγίζοντας το κουμπί ( ) στην οθόνη All music (Όλη η μουσική), στην οθόνη Album (Άλμπουμ) και στη οθόνη Artist (Καλλιτέχνης). Καταργήστε τραγούδια από την οθόνη αγαπημένων κάνοντας κλικ ή αγγίζοντας το κουμπί ( ) στην οθόνη αγαπημένων. GR-32

34 Διασύνδεση στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής (μόνο για συσκευές iphone, ipad και Android ) Κάντε κλικ ή αγγίξτε ένα αρχείο μουσικής για είσοδο στη διασύνδεση στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του παραθύρου της διασύνδεσης στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. (Εικόνα) Παράθυρο διασύνδεσης στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής του AeroMobile Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής του AeroMobile: Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση μουσικής. Εμφανίζεται το εικονίδιο Favorites (Αγαπημένα) στο παράθυρο της διασύνδεσης στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, όταν εκτελείται αναπαραγωγή των αγαπημένων. Επιστροφή στην αρχή ή στην προηγούμενη αναπαραγωγή μουσικής Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Next (Επόμενο) για μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Rewind (Επαναφορά) για επαναφορά του τραγουδιού κατά 20 δευτερόλεπτα. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Forward (Προώθηση) για προώθηση του τραγουδιού κατά 20 δευτερόλεπτα. GR-33

35 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση) για αναπαραγωγή/παύση του τραγουδιού που αναπαράγεται την προκειμένη στιγμή. Σύρετε τη γραμμή προόδου αναπαραγωγής, για πλοήγηση σε διαφορετικές θέσεις στην αναπαραγωγή μουσικής. Σύρετε τη γραμμή ελέγχου έντασης ήχου, για προσαρμογή της έντασης ήχου της μουσικής. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί κατάστασης Μουσικής για εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω τεσσάρων καταστάσεων μουσικής: Shuffle (Τυχαία σειρά) ( ) (προεπιλεγμένη κατάσταση), Loop Playback (Αναπαραγωγή βρόχου) ( ), Order Play (Αναπαραγωγή σε σειρά) ( ) και Single Cycle (Μονός κύκλος) ( ). Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Favorites (Αγαπημένα) για προσθήκη του αρχείου μουσικής που αναπαράγεται την προκειμένη στιγμή στα Αγαπημένα σας. Αν το πρόγραμμα περιήγησης στο Web υποστηρίζει την αναπαραγωγή μουσικής, μπορείτε να αναπαράξετε το αρχείο μουσικής μέσα σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web, διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε το αρχείο μουσικής σε μια τοπική συσκευή. GR-34

36 Διασύνδεση στη Διαχείριση εγγράφων (Εικόνα) Παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση εγγράφων του AeroMobile Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση εγγράφων του AeroMobile: Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by name (Ταξινόμηση βάσει ονόματος), η λίστα είναι σε κατάσταση «ταξινόμησης βάσει ονόματος». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by date (Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας), η λίστα είναι σε κατάσταση «ταξινόμησης βάσει ημερομηνίας». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Μικρογραφία». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Λίστα». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία εικόνων από το μενού Calender (Ημερολόγιο). GR-35

37 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πλαίσιο αναζήτησης για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο SSD Storage (Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD) για μετάβαση στο Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD του Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπικός) για μετάβαση στην τοπική συσκευή iphone, ipad ή Android. (Μόνο για συσκευές iphone, ipad ή Android.) Διασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής εγγράφων (μόνο για συσκευές iphone, ipad και Android ) Κάντε κλικ ή αγγίξτε ένα αρχείο εγγράφου για είσοδο στη διασύνδεση του Προγράμματος προβολής εγγράφων. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του παραθύρου της διασύνδεσης στο Πρόγραμμα προβολής εγγράφων. (Εικόνα) Παράθυρο διασύνδεσης στο Πρόγραμμα προβολής εγγράφων Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στο Πρόγραμμα προβολής εγγράφων του AeroMobile: GR-36

38 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση εγγράφων. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Share (Κοινοποίηση) για κοινοποίηση του τρέχοντος εγγράφου μέσω . Αν το πρόγραμμα περιήγησης στο Web υποστηρίζει την προβολή εγγράφων, μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο μέσα σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web, διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε το αρχείο εγγράφου σε μια τοπική συσκευή. Διασύνδεση στη Διαχείριση αρχείων/φακέλων (Εικόνα) ιασύνδεση στη ιαχείριση αρχείων/φακέλων του AeroMobile - Παράθυρο εφαρμογής GR-37

39 (Εικόνα) ιασύνδεση στη ιαχείριση αρχείων/φακέλων του AeroMobile - Παράθυρο προγράμματος περιήγησης στο Web Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στο παράθυρο διασύνδεσης στη ιαχείριση αρχείου/φακέλου του AeroMobile: Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Μικρογραφία». Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), η λίστα είναι σε κατάσταση εμφάνισης «Λίστα». Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πλαίσιο αναζήτησης για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο SSD Storage (Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD) για μετάβαση στο Εσωτερικό μέσο αποθήκευσης SSD του Canvio AeroMobile. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroMobile. GR-38

40 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπικός) για μετάβαση στην τοπική συσκευή iphone, ipad ή Android. (Μόνο για συσκευές iphone, ipad ή Android.) Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Refresh (Ανανέωση) για ανανέωση της οθόνης. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Share (Κοινοποίηση) για κοινοποίηση του τρέχοντος εγγράφου μέσω . (Μόνο μέσα σε μια Εφαρμογή.) Ένα εικονίδιο Checkmark (Σημάδι επιλογής) υποδεικνύει ότι το αρχείο ή ο φάκελος έχει επιλεχθεί. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Setting (Ρύθμιση) για εμφάνιση των παρακάτω επιλογών: Εφαρμογή Πρόγραμμα περιήγησης στο Web GR-39

41 Κουμπί/εικονίδιο Λειτουργία Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Transmission (Μετάδοση) για είσοδο στο πλαίσιο διαλόγου Μετάδοσης αρχείων. Όταν εκτελείται μια ενέργεια με ένα αρχείο ή φάκελο (αντιγραφή, αποκοπή, αποστολή ή λήψη), ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Μετάδοσης αρχείων. Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου της κάθε μετάδοσης καθώς και οι μεταδόσεις που πραγματοποιήθηκαν ή απέτυχαν. (Μόνο με εφαρμογή.) Το εικονίδιο Upload (Αποστολή) ( ) υποδεικνύει ένα αρχείο/φάκελο αποστολής σε εξέλιξη. Το εικονίδιο Download (Λήψη) ( ) υποδεικνύει ένα αρχείο/φάκελο λήψης σε εξέλιξη. Αγγίξτε το εικονίδιο Upload/Download (Αποστολή/ Λήψη) για παύση της διαδικασίας αποστολής/ λήψης. Εμφανίζεται το εικονίδιο Pause (Παύση) ( ). Το εικονίδιο ( ) υποδεικνύει ότι ένα αρχείο/ φάκελος περιμένει για αποστολή/λήψη. Αυτήηεφαρμογή επιτρέπει την αποστολή/λήψη μεμονωμένων αρχείων/φακέλων. Αγγίξτε το εικονίδιο Cancel (Άκυρο) ( ) για ακύρωση όλων των αρχείων που βρίσκονται στην ουρά αναμονής. Τα κουμπιά πάνω από τη λίστα Queued Files (Αρχεία στην ουρά αναμονής) υποδεικνύουν την ενέργεια «Transfer Complete» (Η μεταφορά ολοκληρώθηκε) ή «Transfer Failed» (Η μεταφορά απέτυχε). GR-40

42 (Εικόνα) Παράθυρο αρχείων προγράμματος προβολής εγγράφων στην ουρά αναμονής Αν αποτύχει μια μεταφορά και θέλετε να προσπαθήσετε ξανά, κάντε κλικ στο κουμπί ( ) Re-Transfer (Επανάληψη μεταφοράς). Για αποστολή/λήψη αρχείου(ων)/φακέλου(ων) μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web: Το εικονίδιο Upload (Αποστολή) ( ) υποδεικνύει ένα αρχείο/φάκελο αποστολής σε εξέλιξη από ένα τοπικό σύστημα. (Εικόνα) Γραμμή προόδου αποστολής - Παράθυρο προγράμματος περιήγησης στο Web Κατά την αποστολή ενός επιλεγμένου τοπικού αρχείου στο Canvio AeroMobile, εμφανίζεται μια γραμμή προόδου στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στο Web. Το εικονίδιο Download (Λήψη) ( ) υποδεικνύει ένα αρχείο/φάκελο λήψης σε εξέλιξη από το Canvio AeroMobile. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η μέθοδος λήψης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web που χρησιμοποιείται. GR-41

43 Κεφάλαιο 3 Διαχείριση κάρτας SD Αποσύνδεση κάρτας SD Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί κάρτας SD, για να ανοίξει το αναδυόμενο μενού για αποσύνδεση της κάρτας SD. Πρόσβαση σε κάρτα SD Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί της κάρτας SD για πρόσβαση στην κάρτα SD. GR-42

44 Κεφάλαιο 4 Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Χρήση της κάρτας SD Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων στην Κάρτα SD σε έναν από τους τέσσερις καταλόγους χρήστη: Default (Προεπιλογή), Owner1 (Κάτοχος 1), Owner2 (Κάτοχος 2) ή Owner3 (Κάτοχος 3). Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας γίνεται σταδιακά. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της Κάρτας SD χειροκίνητα ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Αν το μέγεθος των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων είναι μεγαλύτερο από τον διαθέσιμο χώρο στο SSD του Canvio AeroMobile, θα δείτε ένα προειδοποιητικό μήνυμα προτού ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Χειροκίνητη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Μπορείτε να επιλέξετε έναν χρήστη για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το Start Copy (Έναρξη αντιγραφής). Θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για τα βίντεο και τις φωτογραφίες από την Κάρτα SD στον επιλεγμένο κατάλογο χρήστη. Η πρόοδος της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου διασύνδεσης. Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Την επόμενη φορά που θα εισαγάγετε την Κάρτα SD, όλα τα βίντεο και οι φωτογραφίες στην Κάρτα SD θα αντιγραφούν αυτόματα στον επιλεγμένο κατάλογο χρήστη. GR-43

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Κάντε περισσότερα Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει καλύτερη ταχύτητα, βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 Δήλωση συμμόρφωσης βασικές λειτουργίες της συσκευής. Δια του παρόντος η GOCLEVER Technology δηλώνει ότι το Ασφάλεια προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

L51W Οδηγός εφαρμογών

L51W Οδηγός εφαρμογών Προβολέας L51W Οδηγός εφαρμογών Υποστηριζόμενες εφαρμογές MirrorOp Lite (για Windows) MirrorOp Sender Lite (για Mac) MirrorOp Receiver (για ios και Android) MobiShow Lite (για ios) / MobiShow (για Android)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4 Οδηγίες χρήσης 1 Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε... 3 Σημαντικές υποδείξεις... 3 Πλήκτρα και λειτουργίες... 4 Ι. Ξεκίνημα... 5 1.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση... 5 1.1.1 Ενεργοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 12 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 12 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 3 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός Οδηγός εγκατάστασης Centria WNDR4700/WNDR4720

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός Οδηγός εγκατάστασης Centria WNDR4700/WNDR4720 Τεχνική υποστήριξη Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν στη διεύθυνση https://my.netgear.com. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Start me quick! Ελληνικά

Start me quick! Ελληνικά Start me quick! Ελληνικά Περιγραφή:συσκευής Περιεχόμενο συσκευασίας: Για την εγκατάσταση κάμερας, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: Αισθητήρας φωτός Δείκτης φωτός Φακός κάμερας Λαμπτήρες υπερύθρου φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ6 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ6 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ6 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx BZ6 Bluetth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

BEYOND: Two Souls Εφαρμογή BEYOND Touch

BEYOND: Two Souls Εφαρμογή BEYOND Touch BEYOND: Two Souls Εφαρμογή BEYOND Touch ΕΦΑΡΜΟΓΗ BEYOND Touch Για να απολαύσετε μια πλήρη, χωρίς προβλήματα εμπειρία στο BEYOND: Two Souls, συνιστούμε να παίξετε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα