«ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ»"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ» ΠΡΟ: 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΚΟΙΝ : Λεσθ. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 303 Σει (εζση.): 5608 Φ.831/1584/ΑΓ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΘΔΜΑ : ΥΔΣ : Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο κε αξηζκφ δηαθήξπμεο 13/14, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε Δλφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ». Φ.917/474/ΑΓ.12342/.2792/ /ΓΑΤ/Γ5 1. Έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.721/70 πεξί «Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 πεξί «Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 πεξί «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ζπκπιεξψζεθε - ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10. δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4210/13. ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 πεξί «Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4038/12 θαη ηνπ Ν. 4250/14. δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». ε. Σελ ππ αξηζκ. Φ.800/133/134893/ Απφθαζε ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ Β 2300) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Τθππνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Δ.Γ. θαη ζε Πξντζηάκελνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο».

2 ζ. Σελ ππ αξίζκ /739/2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ηελ θαζνξίδεηαη φηη ηα φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) είλαη γηα δαπάλεο απφ ,01 (ρσξίο ΦΠΑ) κέρξη ,00 (ρσξίο ΦΠΑ). η. Σε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ πηζηψζεηο ΚΑΔ 1913/ ζχκθσλα κε ηηο Φ.800/ΑΓ /.542/ /ΓΔΑ/Γ2, Φ.900/ΑΓ /.1012/ /ΓΔΑ/Γ2 θαη Φ.900/400/ΑΓ.11020/.2428/ /ΓΑΤ/Γ5/2. ηα. Σελ ππ αξίζκ. Φ.916/1237/ΑΓ.2818/.1285/ /206ΠΑΤ/ΓΚΑΣ/ΣΜΔ έγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε Δλφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ». ηβ. Σελ ππ αξίζκ. Φ.917/474/ΑΓ.12342/.2792/ /ΓΑΤ/Γ5 έγθξηζε ηξφπνπ δεκνπξάηεζεο θαηαζθεπήο. ηγ. Σελ ππ αξίζκ. 6180/ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΑΤ) ηεο ΓΑΤ/Γ5 ζε βάξνο ΚΑΔ 1913 ηνπ Δ.Φ ηνπ Π/Τ εμφδσλ ΤΔΘΑ/ΓΔΑ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 (ΑΓΑ 76ΘΘ6-ΑΟ4). ηδ. Σνλ ππ αξίζκ. 14REQ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα πξνκήζεηαο πιηθψλ ζέκαηνο. Π π ο κ η π ύ ζ ζ ο ς μ ε 2. Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο. 3. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη ,10 Eπξψ ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή ,66 Δςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (23%) θαη θξαηήζεσλ. 4. Ο πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 29/10/14 εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 10:00 ζην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Γεκνπξαζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Καηαζθεπψλ ηεο 206 ΠΑΤ. 5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηνπ εμήο ηξφπνπο: α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηελ Γηεχζπλζε Λεσθ. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 303, Άλσ Ληφζηα, Σ.Κ ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 27/10/14 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ.

3 β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ. 6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 9. Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Γεκνπξαζηψλ ηεο 206 ΠΑΤ ηει (εζση. 5608), αξκφδηνο Αλζζγφο (ΜΔ) Νέζηνξαο Γεκήηξηνο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 206ΠΑΤ/ΓΚΑΣ/ΣΜ.ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Παξαξηήκαηα «Α», «Β», «Γ», «Γ» Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία ΓΑΤ/Γ5 Ø 128 ΔΣΖ Ø ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ «B» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Γ» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο «Γ» ρέδην χκβαζεο Πξνο Τπνγξαθή

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ CPV ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Ν. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο (Χ ΤΝΖΜΜΔΝΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ) 128 ΔΣΖ : Τιηθά Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο «Υακειφηεξε ηηκή» ΚΑΔ 1913/ ΑΑΤ 6180/ /ΓΑΤ/Γ ,66 ΔΤΡΩ ( πκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ (23%) & Κξαηήζεσλ) 6,2476 % (νη θξαηήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο) (αθνξνχλ θξαηήζεηο 6,144% ππέξ Γεκνζίνπ θαη 0,1036% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο, απφ ην Ν. 4172/13 άξζξν 64, θφξνο εηζνδήκαηνο, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 29/10/ Απνζηνιή πξνζθνξάο ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κε παξαιαβή πξνζθνξάο απφ Τπεξεζία κέρξη 27/10/14 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30. - Καηάζεζε πξνζθνξάο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξφζσπνο είηε κε εηδηθά πξνο ηνχηνπ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη 29/10/14 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ππνγξαθή ζχκβαζεο 128 ΔΣΖ Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο παξάηαζήο ηνπο γηα επηπιένλ εμήληα

5 (60) Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Άπθπο 1 ο Ανηικείμενο Ππομήθειαρ Ζ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα ελελήληα νθηψ Δπξψ θαη δέθα ιεπηά ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα ηέζζεξα Δπξψ θαη εμήληα έμη ιεπηά (44.154,66 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (23%) θαη ησλ θξαηήζεσλ, πνζνζηνχ 6,2476 % θαη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ σο ν θάησζη πίλαθαο: ΤΛΙΚΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ & ΤΛΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΙΜΗ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Α.Σ. Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 3/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξν 2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1/2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 3/4'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 1/4'' ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 m 120 2,00 240,00 2 m 180 2,60 468,00 3 m 30 3,80 114,00 4 m 18 5,70 102,60 5 m 72 7,80 561,60 6 ηεκ 18 0,40 7,20 7 ηεκ 27 0,55 14,85 8 ηεκ 5 2,00 10,00 9 ηεκ 3 3,00 9,00 10 ηεκ 12 3,50 42,00 11 ηεκ 80 1,00 80,00 12 ηεκ 120 1,00 120,00 13 ηεκ 15 1,15 17,25

7 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 1/2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε1/2'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' 14 ηεκ 10 1,40 14,00 15 ηεκ 40 1,40 56,00 16 ηεκ 30 0,50 15,00 17 ηεκ 4 1,00 4,00 18 ηεκ 6 2,65 15,90 19 ηεκ 6 3,85 23,10 20 ηεκ 12 5,60 67,20 21 ηεκ 20 0,45 9,00 22 ηεκ 30 0,60 18,00 23 ηεκ 5 2,00 10,00 24 ηεκ 5 3,00 15,00 25 ηεκ 12 3,00 36,00 26 ηεκ 172 0,40 68,80 27 ηεκ 24 0,55 13,20 28 ηεκ 16 0,70 11,20 29 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 1/2'' 29 ηεκ 86 3,30 283,80 30 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 3/4'' 30 ηεκ 12 5,00 60,00 31 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 2'' 31 ηεκ 8 29,00 232,00 32 Ζιεθηξνβάλα απηνλνκίαο 1/2'' 32 ηεκ 10 50,00 500,00 33 πιιέθηεο Θέξκαλζεο 2 αλακνλψλ 33 ηεκ 20 20,50 410,00 34 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 34 m 120 0,70 84,00 16mm 35 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 35 m 180 0,85 153,00 19mm 36 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 36 m 30 1,10 33,00 36mm 37 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 37 m 18 2,40 43,20 49mm 38 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 55mm 38 m 72 2,60 187,20

8 39 Φιάληδα δηακέηξνπ 2 39 δεχγε 4 34,00 136,00 40 Απηφκαηα εμαεξηζηηθά δηθηχνπ 1/2 '' 40 ηεκ 16 7,50 120,00 41 Πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα κνλσκέλε Φ18 41 m 150 4,30 645,00 42 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο κε κφλσζε εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 42 MM 167 2,00 334,00 Φ20*2 43 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ16*2 43 ΜΜ 600 2, ,00 44 πιιέθηεο λεξνχ 4σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ 44 ηεκ ,00 200,00 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) (θξχν λεξφ). 45 πιιέθηεο λεξνχ 3σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ 45 ηεκ ,00 250,00 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) ( δεζηφ λεξφ). 46 Γσλίεο γηα πνιπζηξσκαηηθή 16*2*1/2 46 ηεκ. 70 6,00 420,00 47 Γσληαθνη δηαθφπηεο 1/2'' 47 ηεκ. 70 5,40 378,00 48 Αλνμείδσηα ζπηξάι 1/2'' κήθνπο 40 cm 48 ηεκ. 70 4,00 280,00 49 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1 49 ηεκ. 22 8,40 184,80 50 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm 50 ηεκ. 16 3,20 51,20 δηακέηξνπ 1/2 51 Ραθφξ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ16ρ2 51 ηεκ. 80 2,70 216,00 52 Φξεάηην δηαζηάζεσλ 33Υ33cm 52 ηεκ. 2 28,00 56, Μεηαιιηθφο πίλαθαο (εξκάξην) γηα ηνπο ζπιιέθηεο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ρξήζεο δηαζηάζεσλ 45ρ40cm πεξίπνπ. Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ ηεκ ,50 265,00 54 ΜΜ 108 1,00 108,00 55 ΜΜ 70 2,50 175,00 56 ΜΜ 30 3,80 114,00 57 ΜΜ 130 6,50 845,00 58 ηεκ. 60 0,75 45,00 59 ηεκ. 20 1,20 24,00 60 ηεκ. 20 2,00 40,00

9 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Σαθ πιαζηηθφ απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125ρ100ρ125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 7ρ100ρ75 Πιαζηηθφ ζηθψλη δαπέδνπ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ εηζφδνπ Φ40-Φ50 & εμφδνπ Φ75 61 ηεκ. 20 3,00 60,00 62 ηεκ. 10 4,70 47,00 63 ηεκ. 10 7,20 72,00 64 ηεκ. 10 8,00 80,00 65 ηεκ ,90 109,00 66 Κεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιν) απφ P.V.C.,ειαθξνχ 66 ηεκ. 10 2,00 20,00 ηχπνπ δηακέηξνπ Φ75 67 Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά 67 Kg 20 5,60 112,00 68 Σάπα θαζαξηζκνχ απφ P.V.C., δηακέηξνπ Φ ηεκ. 10 1,50 15,00 69 Μεραλνζίθνλαο απφ ζθιεξφ P.V.C. πίεζεο 6 atm, δηακ. DN 69 ηεκ ,00 150, Πξνκήζεηα ιεθαλεο WC κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 70 ηεκ , , Πξνκήζεηα κπαληέξαο WC, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. Πξνκήζεηα ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 71 ηεκ , ,00 72 ηεκ 10 48,00 480,00 73 ηεκ 10 34,00 340,00 74 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ινπηξνχ, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 74 ηεκ 10 66,00 660,00 75 Πξνκήζεηα ραξηνζήθεο 75 ηεκ 10 12,00 120,00 76 Πξνκήζεηα πεηζεηνζήθε 76 ηεκ 10 17,00 170,00 77 Πξνκήζεηα Άγθηζηξνπ 77 ηεκ 10 7,50 75,00 78 Πξνκήζεηα λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή 78 ηεκ 10 94,00 940,00 79 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή 79 ηεκ 10 28,00 280,00 80 ψκαηα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/ ηεκ , ,00 81 ψκα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/ ηεκ ,00 190,00 82 Θεξκαληηθά ζψκαηα κπάληνπ, 600/ ηεκ ,00 650,00 83 Γηαθφπηεο κνλνζσιεληνπ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ18 83 ηεκ ,00 672,00 84 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 200lt ηξηπιήο ελεξγείαο ζην δψκα γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ 84 ηεκάρην , ,00 85 Λέβεηαο Kcal 85 ηεκ , ,00 86 Καπζηήξαο Kcal 86 ηεκ ,00 800,00

10 87 Κπθινθνξεηήο wilo stratos 30/1-12 (rp 1 1/4'') 87 ηεκ , ,00 88 Γνρείν δηαζηνιήο 1'', 140 lt 88 ηεκ ,00 220,00 89 Απηφκαηνο πιήξσζεο κε καλφκεηξν 1/2'' 89 ηεκ. 1 35,00 35,00 90 Βαιβίδα αζθαιείαο 1'', 3 bar 90 ηεκ. 1 35,00 35,00 91 Βαιβίδα αλνδηθήο πξνζηαζίαο 2'' 91 ηεκ. 1 80,00 80,00 92 Φίιηξν πεηξειαίνπ 1/2'' 92 ηεκ. 1 13,00 13,00 93 Γεμακελή πεηξειαίνπ lt 93 ηεκ ,00 960,00 94 Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ 94 ηεκ. 1 24,00 24,00 σιήλαο θακηλάδαο αλνμείδσηνο 95 κνλσκέλε Φ 95 m , ,00 300/320 mm 96 Σαθ (θαζαξηζκνχ) Φ 300/320 mm 96 ηεκ ,00 145,00 97 Καπέιν θακηλάδαο 300mm 97 ηεκ. 1 90,00 90,00 98 Σάπα 98 ηεκ. 1 18,00 18,00 99 Κακπχιε αλνμείδσηε Φ 300/320 mm, 90 κνηξψλ 99 ηεκ ,00 140, Κακπχιε αλνμείδσηε 45 κνηξψλ Φ 300/320 mm 100 ηεκ. 4 95,00 380, ηήξηγκα γηα Φ300/ ηεκ ,00 780,00 ΤΝΟΛΟ ,10 Φ.Π.Α. (23%) 8.256,56 ΤΝΟΛΟ ,66 Άπθπο 2 ο Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : α. ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα β. ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά γ. ζπλεηαηξηζκνί δ. θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 2. Ο φξνο "πξνκεζεπηήο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηε αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο. 3. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο

11 Άπθπο 3 ο Καηάπηιζη και Τποβολή Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: α. Να έσοςν ζςνηασθεί ζηην Δλληνική γλώζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. β. Να είναι δακηςλογπαθημένερ θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 2. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 5. Οι πποζθοπέρ ππέπει να ςποβληθούν ζε δύο (2) ανηίγπαθα πος θα ηεθούν ζηον ίδιο θάκελο πποζθοπάρ ζθπαγιζμένο. ε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλα, ζα γξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ζ αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή. 6. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα) β. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ηεο 206ΠΑΤ ππ αξίζκ. 13/14. γ. ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ γηα ηελ Πξνκήζεηα θαηάιιεινπ πιηθνχ ιαηνκείνπ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. δ. Πίλαθα πεξηερνκέλσλ κε ζπλερή αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ (1,2,3.).

12 7. Ο θάκελορ πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνει ηα ακόλοςθα δικαιολογηηικά: α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» : (1) Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ζηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. (2) Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986, σο ππφδεηγκα πξνζζήθεο «1», ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία: πξνζθνξάο ηνπο: (α) (β) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 1/ Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 2/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 3/ Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 4/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 5/ Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα. 18,34,39 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. (γ) Να βεβαηψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο.

13 (δ) Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ αξκνδίσο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. (ε) Να βεβαηψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη ην ζχλνιν ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. (3) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β ΠΓ 118/07). β. «ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ», ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε «2». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο: (1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ηα πιηθά ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο. εηδψλ. (2) Γήισζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ (3) Σελ παξερφκελε ρξνληθή εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην είδνο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξψλνληαο ηα θάησζη, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε «3»: (1) Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. (2) Σν πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. (3) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.

14 Άπθπο 4 ο Ιζσύρ Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. Άπθπο 5 ο Δνζηάζειρ - Πποζθςγέρ 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/ Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Σν πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 202/2005).

15 Απθπο 6 ο Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 1. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, ζηνλ νπνίνλ πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ε Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θάζε θχιιν ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. β. Ζ θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 2. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ. 3. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Άπθπο 7 ο Αξιολόγηζη Πποζθοπών Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Μνλάδαο. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνχ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο απνθιεηζηηθά ηε ρακειφηεξε ηηκή. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Άπθπο 8 ο Δπιλογή Ππομηθεςηή και Καηάπηιζη ύμβαζηρ 1. Ζ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 3. Πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε φιεο ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην ΠΓ 118/07 ζπλέπεηεο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

16 4. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα εθαξκνζζνχλ θαη αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2286/95 θαη ηνπ ΠΓ 118/07, ζρεηηθά κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Άπθπο 9 ο Υπόνορ Παπάδοζηρ Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζα είλαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Άπθπο 10 ο Παπάδοζη Παπαλαβή Τλικών 1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Μνλάδα. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο ζα γίλεη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. α. Ζ δηαδηθαζία παξάδνζεο παξαιαβήο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη ε αθφινπζε: (1) Ο πξνκεζεπηήο πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ γηα ηελ έγθαηξε απφ απηφλ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο γηα λα βξεζεί ν αλαγθαίνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη λα θαζνξηζζεί ε εκεξνκελία παξαιαβήο. (2) Όκνηα, ν πξνκεζεπηήο εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αζθαιείαο (ηεο Μνλάδαο ζηελ νπνία ζα γίλεη παξάδνζε ησλ εηδψλ), άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. β. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ πξνζππνγξάθεη καδί κε ηελ Δπηηξνπή ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Σν πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Πξνκεζεπηή. 2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί κέρξη εμήληα (60) εκέξεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία κφλν πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε δελ παξαδνζνχλ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 3. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ

17 πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 4. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη εάλ ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Μνλάδαο. Άπθπο 11 ο Πληπυμή - Γικαιολογηηικά 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ επηηξνπή Παξαιαβήο. Δηδηθφηεξα: α. Ζ εμφθιεζε 100% ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή ηεο Μνλάδαο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. β. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν, κε ηελ έθδνζε Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο, ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ (IBAN) ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα δεισζεί ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, γ. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο είλαη ηξηάληα (30) εκέξεο, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. δ. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1 ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο 1. ε. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: (1) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 1 Όζνλ αθνξά ζηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Ε.5 ηνπ Ν.4152/2013, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Η πξνζεζκία πιεξωκήο πνπ νξίδεηαη ζηε ζύκβαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηα ρξνληθά όξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπηωζε 3 (30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο), εθηόο έλα ξεηά ζπκθωλήζεθε δηαθνξεηηθά ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηνύην δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά από ηελ ηδηαίηεξε θύζε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζύκβαζεο. Σε θάζε πεξίπηωζε ε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο».

18 (2) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). ζη. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε Μνλάδα. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο (6,2476%), θαζψο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ. δ. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ, ήηνη ζην πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014. ε. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/ Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη εηδηθφηεξα έρνπλ σο θάησζη: α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε επηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβψλ. β. Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο ηεο Μνλάδαο. γ. Σηκνιφγην αγνξάο ησλ πιηθψλ. δ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην. ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο Άπθπο 12 ο Κςπώζειρ ζε Βάπορ ηος Ππομηθεςηή 1. ε πεξίπησζε πνπ ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο δελ παξαδνζεί εληφο ησλ νξηζζέλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη πξνβιεπφκελεο θαηά λφκν θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 2. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο.

19 3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 4. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο εάλ ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 5. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο (επηηξνπή αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ), δχλαηαη λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07. Άπθπο 13 ο Λοιπέρ Γιαηάξειρ 1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/ Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β: ΠΡΟΘΖΚΔ «1» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 «2» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 «3» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

20 ΠΡΟ (1) : ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/.1673 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ ηος Ν.1599/1986 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8,παξ. 4 Ν. 1599/1986) Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δ-mail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξ. 13/14, γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε ελφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ», δειψλσ φηη θαη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 1. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/ Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/ Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ Π.Γ. 118/07. Ηκεξνκελία:../../2014 Ο Η Δειώλ (Υπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

21 4. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/ Γελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18,34,39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Βεβαηψλσ φηη έρσ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο κνπ, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. 7. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ αξκνδίσο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. 8. Βεβαηψλσ φηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη ην ζχλνιν ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβα γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. Ηκεξνκελία:././2014 Ο Ζ Γειψλ (Τπνγξαθή) Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

22 ΠΡΟ (1) : ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/.1673 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ ηος Ν.1599/1986 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8,παξ. 4 Ν. 1599/1986) Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δ-mail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξ. 13/14, γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε ελφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ», δειψλσ φηη: 1. Σα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο. 2. Ζ ρψξα θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ είλαη. 3. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Ηκεξνκελία:../../2014 Ο Η Δειώλ (Υπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

23 ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΠΡΟ: ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Δπσλπκία Δηαηξείαο : ΑΦΜ : ηνηρεία : Δπηθνηλσλίαο ΗΒΑΝ Λνγαξηαζκνχ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Μ.Μ ΠΟ ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 3/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξν 2'' m 120 m 180 m 30 m 18 m 72 ηεκ 18 ηεκ 27 ηεκ 5 ηεκ 3 ηεκ 12 Σηκή Μνλάδαο ζε αλά ηεκάρην ρσξίο ΦΠΑ πλνιηθή Αμία ζε ρσξίο ΦΠΑ Οινγξάθσο

24 11 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ ηεκ 80 1/2'' 12 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ ηεκ 120 3/4'' 13 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 ηεκ 15 1/4'' 14 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 ηεκ 10 1/2'' 15 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 2'' ηεκ Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' ηεκ Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ 4 18 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' ηεκ 6 19 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' ηεκ 6 20 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' ηεκ 5 24 Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' ηεκ 5 25 Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε1/2'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 1/2'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 3/4'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 2'' ηεκ 8 32 Ζιεθηξνβάλα απηνλνκίαο 1/2'' ηεκ πιιέθηεο Θέξκαλζεο 2 αλακνλψλ ηεκ Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m mm 35 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 19mm m 180

25 36 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 30 36mm 37 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 18 49mm 38 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 72 55mm 39 Φιάληδα δηακέηξνπ 2 δεχγε 4 40 Απηφκαηα εμαεξηζηηθά δηθηχνπ 1/2 '' ηεκ Πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα κνλσκέλε Φ18 m Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο κε κφλσζε εμσηεξηθήο MM 167 δηακέηξνπ Φ20*2 43 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ16*2 ΜΜ πιιέθηεο λεξνχ 4σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ ηεκ. 10 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) (θξχν λεξφ). 45 πιιέθηεο λεξνχ 3σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ ηεκ. 10 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) ( δεζηφ λεξφ). 46 Γσλίεο γηα πνιπζηξσκαηηθή 16*2*1/2 ηεκ Γσληαθνη δηαθφπηεο 1/2'' ηεκ Αλνμείδσηα ζπηξάι 1/2'' κήθνπο 40 cm ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1/2 Ραθφξ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ16ρ2 Φξεάηην δηαζηάζεσλ 33Υ33cm Μεηαιιηθφο πίλαθαο (εξκάξην) γηα ηνπο ζπιιέθηεο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ρξήζεο δηαζηάζεσλ 45ρ40cm πεξίπνπ. Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 ηεκ. 22 ηεκ. 16 ηεκ. 80 ηεκ. 2 ηεκ. 10 ΜΜ 108 ΜΜ 70

26 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Σαθ πιαζηηθφ απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125ρ100ρ125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 7ρ100ρ75 Πιαζηηθφ ζηθψλη δαπέδνπ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ εηζφδνπ Φ40-Φ50 & εμφδνπ Φ75 Κεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιν) απφ P.V.C.,ειαθξνχ ηχπνπ δηακέηξνπ Φ75 Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά Σάπα θαζαξηζκνχ απφ P.V.C., δηακέηξνπ Φ100. Μεραλνζίθνλαο απφ ζθιεξφ P.V.C. πίεζεο 6 atm, δηακ. DN 200 Πξνκήζεηα ιεθαλεο WC κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ΜΜ 30 ΜΜ 130 ηεκ. 60 ηεκ. 20 ηεκ. 20 ηεκ. 20 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 Kg 20 ηεκ. 10 ηεκ. 1 ηεκ Πξνκήζεηα κπαληέξαο WC, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ηεκ Πξνκήζεηα ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ηεκ Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ληπηήξα, σο Σερληθή ηεκ 10 Πεξηγξαθή. 74 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ινπηξνχ, σο Σερληθή ηεκ 10 Πεξηγξαθή. 75 Πξνκήζεηα ραξηνζήθεο ηεκ Πξνκήζεηα πεηζεηνζήθε ηεκ Πξνκήζεηα Άγθηζηξνπ ηεκ 10

27 Πξνκήζεηα λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνκήζεηα κπαηαξίαο λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή ψκαηα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/1200 ψκα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/900 Θεξκαληηθά ζψκαηα κπάληνπ, 600/600 Γηαθφπηεο κνλνζσιεληνπ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ18 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 200lt ηξηπιήο ελεξγείαο ζην δψκα γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ ηεκ 10 ηεκ 10 ηεκ. 10 ηεκ. 1 ηεκ. 10 ηεκ. 21 ηεκάρην 4 85 Λέβεηαο Kcal ηεκ Καπζηήξαο Kcal ηεκ Κπθινθνξεηήο wilo stratos 30/1-12 (rp 1 1/4'') ηεκ Γνρείν δηαζηνιήο 1'', 140 lt ηεκ Απηφκαηνο πιήξσζεο κε καλφκεηξν 1/2'' ηεκ Βαιβίδα αζθαιείαο 1'', 3 bar ηεκ Βαιβίδα αλνδηθήο πξνζηαζίαο 2'' ηεκ Φίιηξν πεηξειαίνπ 1/2'' ηεκ Γεμακελή πεηξειαίνπ lt ηεκ Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ ηεκ σιήλαο θακηλάδαο αλνμείδσηνο κνλσκέλε m 10 Φ 300/320 mm 96 Σαθ (θαζαξηζκνχ) Φ 300/320 mm ηεκ Καπέιν θακηλάδαο 300mm ηεκ Σάπα ηεκ Κακπχιε αλνμείδσηε Φ 300/320 mm, 90 κνηξψλ ηεκ Κακπχιε αλνμείδσηε 45 κνηξψλ Φ 300/320 mm ηεκ ηήξηγκα γηα Φ300/320 ηεκ. 6 ΤΝΟΛΟ 1 Φ.Π.Α. (23%) ΤΝΟΛΟ

28 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ πνζνζηνχ 6,2476 % θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4 (%), πνζά ηα νπνία ζα παξαθξαηεζνχλ θαηά ηελ εμφθιεζε. 2. Ο κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά, έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ινηπά έμνδα κέρξη νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 3. Ζ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο είλαη.(ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο). Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

29 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1. ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ζηηο θνπδίλεο ησλ δσκαηίσλ ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηα δίθηπα χδξεπζεο απνρέηεπζεο ησλ παξαθάησ εηδψλ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά πξνδηαγξαθέο ελψ ε ηειηθή έγθξηζε ηνπο ζα δνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: 1.1. Νηπηήξαο πνξζειάλεο κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ: αλακίθηε. ίληζαο. α. Νηπηήξαο 50Υ68 εθ. θνινλάηνο. β. ηθψλη 1 ¼ ηληζψλ νξεηράιθηλν επηρξσκησκέλν. γ. Αλακηθηήξαο ( κπαηαξία ) ληπηήξα κε πεξηζηξεθφκελν δ. Γηαθφπηεο γσληαθφο νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο ½ ε. Γηάθνξα εχθακπηα ηκήκαηα πψκα ζηεξίγκαηα θηι. δ. Πεηζεηνζήθε κεηαιιηθή ή πνξζειάλεο Λεθάλε WC ρακειήο πίεζεο κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηεο: α. Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ κε ην δνρείν πιχζεσο. β. Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε γσληαθή ½ ίληζαο. γ. Υαξηνζήθε πνξζειάλεο 15x15cm ή κεηαιιηθή. δ. Πιαζηηθφ θάζηζκα κε θάιπκκα ιεπθνχ ρξψκαηνο. ε. Σεκάρην εχθακπηνπ ζσιήλα κε δχν ξαθφξ ρξσκέ θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο Κηηζηή ληνπδηέξα κε επίζηξσζε εηδηθνχ αληηνιηζζεξνχ πιαθηδίνπ, κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηεο: α. Κηηζηή ληνπδηέξα (απφ δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή ελφο νπηφπιηλζνπ) κε επέλδπζε αληηνιηζζεξνχ πιαθηδίνπ β. Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε γσληαθή ½ ίληζαο. γ. Αλακηθηήξαο ( κπαηαξία ) ινπηξνχ κε πεξηζηξεθφκελν αλακίθηε Νεξνρχηεο (ην ρψξν ηεο θνπδίλαο) Ο λεξνρχηεο ζα είλαη ραιχβδηλνο αλνμείδσηνο πιάηνπο 50cm πεξίπνπ, κηαο ζθάθεο θαη κήθνπο 1,2m κεηά βαιβίδνο, πψκαηνο, ζηεξηγκάησλ, βαιβίδαο θαη ινηπψλ κηθξνπιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.

30 Όιεο νη λέεο ζσιελψζεηο θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ ζα απνηεινχληαη απφ πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 20*2 (ε θεληξηθή ζσιήλα ) θαη Φ 16*2 (νη δεπηεξεχνπζεο ζσιήλεο γηα ηηο γξακκέο ηνπ ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα θαη ησλ παξνρψλ ζηελ θνπδίλα θαη ην WC). 2. Δμνπιηζκφο δηθηχσλ χδξεπζεο 2.1. Βαιβίδεο Γηαθνπήο Γσληαθέο (Γηαθφπηεο) Θα είλαη νξεηράιθηλεο, επηρξσκησκέλεο, γσληαθέο θαη αληνρήο ζε εθειθπζκφ άλσ ησλ 2000 KG/CM². Θα έρνπλ βηδσηά άθξα θαη νξεηράιθηλν δίζθν κε παξέκβπζκα ζηεγαλφηεηαο απφ θίκπεξ ή ηζνδχλακν πιηθφ. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 Atm, γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ 100 C. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην DΗΝ θαηξηθέο Βαιβίδεο Σν ζψκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν πςειήο αληνρήο ζε εθειθπζκφ πάλσ απφ 2000 KG/CM² κε βηδσηά άθξα γηα δηακέηξνπο κέρξη θαη 3". Δζσηεξηθά ζα ππάξρεη κεραληζκφο ηχπνπ ζηξεθφκελεο ζθαίξαο απφ αλνμείδσην ράιπβα, πνπ ζα θέξεη δηάηξεζε θαηάιιειεο κνξθήο. Θα εδξάδεηαη ζε έδξα απφ ΣΔFLΟΝ θαη ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 Atm, γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ 120 C. Καηαζθεπή ζχκθσλε κε ην DΗΝ πιιέθηεο δηαλνκήο λεξνχ Οη ζπιιέθηεο δηαλνκήο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέvoη απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν αληνρήο ζε εθειθπζκφ πάλσ απφ 2000 Kg/cm², θαηαιιήινπ κήθνπο, ηα αλαγθαία ζηφκηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ πξνζαγσγήο θαη δηαλνκήο λεξνχ, ηελ βαιβίδα εμαεξηζκνχ, εληαίνη κε ελζσκαησκέλνπο ξπζκηζηηθνχο δηαθφπηεο θαη ξαθφξ ζχλδεζεο κε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξoπ φπσο απαηηείηαη θάζε θoξά απφ ηελ παξνρή. Θα έρνπλ βηδσηά ζηφκηα ζχλδεζεο θαη δηαλνκήο. Οη ζπιιέθηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε κεηαιιηθφ ληνπιάπη κε θάιπκκα βακκέλν ζε ρξψκα επηινγήο ηεο επίβιεςεο. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 10 atm γηα ζεξκνθξαζία χδαηνο κέρξη 120 C θαη ε θαηαζθεπή ζχκθσλε κε ην DIN Θα έρνπλ επίζεο θαη ηακπέιεο νλνκαζίαο κε επθξίλεηα γξακκέλεο νη γξακκέο θαηαλάισζεο. Ο Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη κέζα ζε πιαζηηθή ζήθε ζε κέγεζνο Α4 ζρέδην κε ηνλ ζπιιέθηε θαη ηηο θαηαλαιψζεηο πνπ ηξνθνδνηεί Ζιηαθφο Θεξκνζίθσλαο Σξηπιήο Δλεξγείαο Σν δεζηφ λεξφ ρξήζεο ζα παξαζθεπάδεηαη κέζσ ηεζζάξσλ ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ ηξηπιήο ελεξγείαο, ρσξεηηθφηεηαο 200 lt, ειεθηξηθήο ηζρχνο 4 KW θαη επηθάλεηα ζπιιεθηψλ 4m2. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο ηνπ λεξνχ ρξήζεο ζα είλαη Φ20.

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ"

ΘΕΛΑ: ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ Σαρ. Γ/λζε : Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλέδαο Σαρ. Κσδ. : 47100 Αλέδα Άξηαο Σει. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πιεξνθνξίεο : Πέηξνο Καξαγεώξγνο Άξηα, 19/11/2014 Αξ. Πξση.: 1510 ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 03/06/2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 03/06/2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 03/06/2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΜΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Με ζκοπό ηη

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ» ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε : Λνπηξά Τπάηεο Σαρ. Κσδ. : 35016, Ν. Φζηψηηδαο Σει./Fax : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 5-10-2010 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: N. ΣΑΙΒΑΛΡΕΖΠ ΑΟ. ΓΗΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα ηο Τποέργο-9: «Περίπηερο ελεκέρωζες», κε απ εσζείας αλάζεζε

ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα ηο Τποέργο-9: «Περίπηερο ελεκέρωζες», κε απ εσζείας αλάζεζε Σαρ. Γ/λζε :Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Αλέδαο Άξηα, 17/11/2014 Σαρ. Κσδ. :47100 Αλέδα Άξηαο Αξ. Πξση.: 1497 Σει. :26810 71919 Fax. :26810 23593 Πιεξνθνξίεο :ηαπξνχια Καξαβά ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 26/2016. ςνοπηικόρ Γιαγυνιζμόρ για ππομήθεια ςγπών καςζίμυν HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 26/2016. ςνοπηικόρ Γιαγυνιζμόρ για ππομήθεια ςγπών καςζίμυν HMEΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1 άμορ : 18-10-2016 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Απ. Ππυη. :10353 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ηρ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΖΛ.2273-0-83150

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηαηξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΑΓΑ:ΩΒΦΜ469073-ΕΦΝ Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ «ΠΘΙΗΡΠΔΗΝ» Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 8883 Ξιεξνθνξίεο: BAΙΑΛΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα