«ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ»"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ» ΠΡΟ: 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΚΟΙΝ : Λεσθ. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 303 Σει (εζση.): 5608 Φ.831/1584/ΑΓ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΘΔΜΑ : ΥΔΣ : Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο κε αξηζκφ δηαθήξπμεο 13/14, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε Δλφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ». Φ.917/474/ΑΓ.12342/.2792/ /ΓΑΤ/Γ5 1. Έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.721/70 πεξί «Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 πεξί «Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 πεξί «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ζπκπιεξψζεθε - ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10. δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4210/13. ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 πεξί «Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4038/12 θαη ηνπ Ν. 4250/14. δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». ε. Σελ ππ αξηζκ. Φ.800/133/134893/ Απφθαζε ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ Β 2300) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Τθππνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Δ.Γ. θαη ζε Πξντζηάκελνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο».

2 ζ. Σελ ππ αξίζκ /739/2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ηελ θαζνξίδεηαη φηη ηα φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) είλαη γηα δαπάλεο απφ ,01 (ρσξίο ΦΠΑ) κέρξη ,00 (ρσξίο ΦΠΑ). η. Σε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ πηζηψζεηο ΚΑΔ 1913/ ζχκθσλα κε ηηο Φ.800/ΑΓ /.542/ /ΓΔΑ/Γ2, Φ.900/ΑΓ /.1012/ /ΓΔΑ/Γ2 θαη Φ.900/400/ΑΓ.11020/.2428/ /ΓΑΤ/Γ5/2. ηα. Σελ ππ αξίζκ. Φ.916/1237/ΑΓ.2818/.1285/ /206ΠΑΤ/ΓΚΑΣ/ΣΜΔ έγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε Δλφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ». ηβ. Σελ ππ αξίζκ. Φ.917/474/ΑΓ.12342/.2792/ /ΓΑΤ/Γ5 έγθξηζε ηξφπνπ δεκνπξάηεζεο θαηαζθεπήο. ηγ. Σελ ππ αξίζκ. 6180/ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΑΤ) ηεο ΓΑΤ/Γ5 ζε βάξνο ΚΑΔ 1913 ηνπ Δ.Φ ηνπ Π/Τ εμφδσλ ΤΔΘΑ/ΓΔΑ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 (ΑΓΑ 76ΘΘ6-ΑΟ4). ηδ. Σνλ ππ αξίζκ. 14REQ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα πξνκήζεηαο πιηθψλ ζέκαηνο. Π π ο κ η π ύ ζ ζ ο ς μ ε 2. Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο. 3. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη ,10 Eπξψ ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή ,66 Δςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (23%) θαη θξαηήζεσλ. 4. Ο πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 29/10/14 εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 10:00 ζην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Γεκνπξαζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Καηαζθεπψλ ηεο 206 ΠΑΤ. 5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηνπ εμήο ηξφπνπο: α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηελ Γηεχζπλζε Λεσθ. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 303, Άλσ Ληφζηα, Σ.Κ ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 27/10/14 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ.

3 β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ. 6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 9. Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Γεκνπξαζηψλ ηεο 206 ΠΑΤ ηει (εζση. 5608), αξκφδηνο Αλζζγφο (ΜΔ) Νέζηνξαο Γεκήηξηνο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 206ΠΑΤ/ΓΚΑΣ/ΣΜ.ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Παξαξηήκαηα «Α», «Β», «Γ», «Γ» Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία ΓΑΤ/Γ5 Ø 128 ΔΣΖ Ø ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ «B» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Γ» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο «Γ» ρέδην χκβαζεο Πξνο Τπνγξαθή

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ CPV ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Ν. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο (Χ ΤΝΖΜΜΔΝΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ) 128 ΔΣΖ : Τιηθά Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο «Υακειφηεξε ηηκή» ΚΑΔ 1913/ ΑΑΤ 6180/ /ΓΑΤ/Γ ,66 ΔΤΡΩ ( πκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ (23%) & Κξαηήζεσλ) 6,2476 % (νη θξαηήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο) (αθνξνχλ θξαηήζεηο 6,144% ππέξ Γεκνζίνπ θαη 0,1036% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο, απφ ην Ν. 4172/13 άξζξν 64, θφξνο εηζνδήκαηνο, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 29/10/ Απνζηνιή πξνζθνξάο ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κε παξαιαβή πξνζθνξάο απφ Τπεξεζία κέρξη 27/10/14 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30. - Καηάζεζε πξνζθνξάο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξφζσπνο είηε κε εηδηθά πξνο ηνχηνπ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη 29/10/14 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ππνγξαθή ζχκβαζεο 128 ΔΣΖ Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο παξάηαζήο ηνπο γηα επηπιένλ εμήληα

5 (60) Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Άπθπο 1 ο Ανηικείμενο Ππομήθειαρ Ζ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα ελελήληα νθηψ Δπξψ θαη δέθα ιεπηά ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα ηέζζεξα Δπξψ θαη εμήληα έμη ιεπηά (44.154,66 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (23%) θαη ησλ θξαηήζεσλ, πνζνζηνχ 6,2476 % θαη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ σο ν θάησζη πίλαθαο: ΤΛΙΚΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ & ΤΛΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΙΜΗ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Α.Σ. Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 3/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξν 2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1/2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 3/4'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 1/4'' ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 m 120 2,00 240,00 2 m 180 2,60 468,00 3 m 30 3,80 114,00 4 m 18 5,70 102,60 5 m 72 7,80 561,60 6 ηεκ 18 0,40 7,20 7 ηεκ 27 0,55 14,85 8 ηεκ 5 2,00 10,00 9 ηεκ 3 3,00 9,00 10 ηεκ 12 3,50 42,00 11 ηεκ 80 1,00 80,00 12 ηεκ 120 1,00 120,00 13 ηεκ 15 1,15 17,25

7 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 1/2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε1/2'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' 14 ηεκ 10 1,40 14,00 15 ηεκ 40 1,40 56,00 16 ηεκ 30 0,50 15,00 17 ηεκ 4 1,00 4,00 18 ηεκ 6 2,65 15,90 19 ηεκ 6 3,85 23,10 20 ηεκ 12 5,60 67,20 21 ηεκ 20 0,45 9,00 22 ηεκ 30 0,60 18,00 23 ηεκ 5 2,00 10,00 24 ηεκ 5 3,00 15,00 25 ηεκ 12 3,00 36,00 26 ηεκ 172 0,40 68,80 27 ηεκ 24 0,55 13,20 28 ηεκ 16 0,70 11,20 29 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 1/2'' 29 ηεκ 86 3,30 283,80 30 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 3/4'' 30 ηεκ 12 5,00 60,00 31 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 2'' 31 ηεκ 8 29,00 232,00 32 Ζιεθηξνβάλα απηνλνκίαο 1/2'' 32 ηεκ 10 50,00 500,00 33 πιιέθηεο Θέξκαλζεο 2 αλακνλψλ 33 ηεκ 20 20,50 410,00 34 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 34 m 120 0,70 84,00 16mm 35 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 35 m 180 0,85 153,00 19mm 36 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 36 m 30 1,10 33,00 36mm 37 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 37 m 18 2,40 43,20 49mm 38 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 55mm 38 m 72 2,60 187,20

8 39 Φιάληδα δηακέηξνπ 2 39 δεχγε 4 34,00 136,00 40 Απηφκαηα εμαεξηζηηθά δηθηχνπ 1/2 '' 40 ηεκ 16 7,50 120,00 41 Πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα κνλσκέλε Φ18 41 m 150 4,30 645,00 42 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο κε κφλσζε εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 42 MM 167 2,00 334,00 Φ20*2 43 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ16*2 43 ΜΜ 600 2, ,00 44 πιιέθηεο λεξνχ 4σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ 44 ηεκ ,00 200,00 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) (θξχν λεξφ). 45 πιιέθηεο λεξνχ 3σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ 45 ηεκ ,00 250,00 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) ( δεζηφ λεξφ). 46 Γσλίεο γηα πνιπζηξσκαηηθή 16*2*1/2 46 ηεκ. 70 6,00 420,00 47 Γσληαθνη δηαθφπηεο 1/2'' 47 ηεκ. 70 5,40 378,00 48 Αλνμείδσηα ζπηξάι 1/2'' κήθνπο 40 cm 48 ηεκ. 70 4,00 280,00 49 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1 49 ηεκ. 22 8,40 184,80 50 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm 50 ηεκ. 16 3,20 51,20 δηακέηξνπ 1/2 51 Ραθφξ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ16ρ2 51 ηεκ. 80 2,70 216,00 52 Φξεάηην δηαζηάζεσλ 33Υ33cm 52 ηεκ. 2 28,00 56, Μεηαιιηθφο πίλαθαο (εξκάξην) γηα ηνπο ζπιιέθηεο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ρξήζεο δηαζηάζεσλ 45ρ40cm πεξίπνπ. Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ ηεκ ,50 265,00 54 ΜΜ 108 1,00 108,00 55 ΜΜ 70 2,50 175,00 56 ΜΜ 30 3,80 114,00 57 ΜΜ 130 6,50 845,00 58 ηεκ. 60 0,75 45,00 59 ηεκ. 20 1,20 24,00 60 ηεκ. 20 2,00 40,00

9 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Σαθ πιαζηηθφ απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125ρ100ρ125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 7ρ100ρ75 Πιαζηηθφ ζηθψλη δαπέδνπ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ εηζφδνπ Φ40-Φ50 & εμφδνπ Φ75 61 ηεκ. 20 3,00 60,00 62 ηεκ. 10 4,70 47,00 63 ηεκ. 10 7,20 72,00 64 ηεκ. 10 8,00 80,00 65 ηεκ ,90 109,00 66 Κεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιν) απφ P.V.C.,ειαθξνχ 66 ηεκ. 10 2,00 20,00 ηχπνπ δηακέηξνπ Φ75 67 Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά 67 Kg 20 5,60 112,00 68 Σάπα θαζαξηζκνχ απφ P.V.C., δηακέηξνπ Φ ηεκ. 10 1,50 15,00 69 Μεραλνζίθνλαο απφ ζθιεξφ P.V.C. πίεζεο 6 atm, δηακ. DN 69 ηεκ ,00 150, Πξνκήζεηα ιεθαλεο WC κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 70 ηεκ , , Πξνκήζεηα κπαληέξαο WC, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. Πξνκήζεηα ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 71 ηεκ , ,00 72 ηεκ 10 48,00 480,00 73 ηεκ 10 34,00 340,00 74 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ινπηξνχ, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 74 ηεκ 10 66,00 660,00 75 Πξνκήζεηα ραξηνζήθεο 75 ηεκ 10 12,00 120,00 76 Πξνκήζεηα πεηζεηνζήθε 76 ηεκ 10 17,00 170,00 77 Πξνκήζεηα Άγθηζηξνπ 77 ηεκ 10 7,50 75,00 78 Πξνκήζεηα λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή 78 ηεκ 10 94,00 940,00 79 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή 79 ηεκ 10 28,00 280,00 80 ψκαηα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/ ηεκ , ,00 81 ψκα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/ ηεκ ,00 190,00 82 Θεξκαληηθά ζψκαηα κπάληνπ, 600/ ηεκ ,00 650,00 83 Γηαθφπηεο κνλνζσιεληνπ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ18 83 ηεκ ,00 672,00 84 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 200lt ηξηπιήο ελεξγείαο ζην δψκα γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ 84 ηεκάρην , ,00 85 Λέβεηαο Kcal 85 ηεκ , ,00 86 Καπζηήξαο Kcal 86 ηεκ ,00 800,00

10 87 Κπθινθνξεηήο wilo stratos 30/1-12 (rp 1 1/4'') 87 ηεκ , ,00 88 Γνρείν δηαζηνιήο 1'', 140 lt 88 ηεκ ,00 220,00 89 Απηφκαηνο πιήξσζεο κε καλφκεηξν 1/2'' 89 ηεκ. 1 35,00 35,00 90 Βαιβίδα αζθαιείαο 1'', 3 bar 90 ηεκ. 1 35,00 35,00 91 Βαιβίδα αλνδηθήο πξνζηαζίαο 2'' 91 ηεκ. 1 80,00 80,00 92 Φίιηξν πεηξειαίνπ 1/2'' 92 ηεκ. 1 13,00 13,00 93 Γεμακελή πεηξειαίνπ lt 93 ηεκ ,00 960,00 94 Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ 94 ηεκ. 1 24,00 24,00 σιήλαο θακηλάδαο αλνμείδσηνο 95 κνλσκέλε Φ 95 m , ,00 300/320 mm 96 Σαθ (θαζαξηζκνχ) Φ 300/320 mm 96 ηεκ ,00 145,00 97 Καπέιν θακηλάδαο 300mm 97 ηεκ. 1 90,00 90,00 98 Σάπα 98 ηεκ. 1 18,00 18,00 99 Κακπχιε αλνμείδσηε Φ 300/320 mm, 90 κνηξψλ 99 ηεκ ,00 140, Κακπχιε αλνμείδσηε 45 κνηξψλ Φ 300/320 mm 100 ηεκ. 4 95,00 380, ηήξηγκα γηα Φ300/ ηεκ ,00 780,00 ΤΝΟΛΟ ,10 Φ.Π.Α. (23%) 8.256,56 ΤΝΟΛΟ ,66 Άπθπο 2 ο Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : α. ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα β. ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά γ. ζπλεηαηξηζκνί δ. θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 2. Ο φξνο "πξνκεζεπηήο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηε αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο. 3. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο

11 Άπθπο 3 ο Καηάπηιζη και Τποβολή Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: α. Να έσοςν ζςνηασθεί ζηην Δλληνική γλώζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. β. Να είναι δακηςλογπαθημένερ θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 2. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 5. Οι πποζθοπέρ ππέπει να ςποβληθούν ζε δύο (2) ανηίγπαθα πος θα ηεθούν ζηον ίδιο θάκελο πποζθοπάρ ζθπαγιζμένο. ε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλα, ζα γξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ζ αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή. 6. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα) β. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ηεο 206ΠΑΤ ππ αξίζκ. 13/14. γ. ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ γηα ηελ Πξνκήζεηα θαηάιιεινπ πιηθνχ ιαηνκείνπ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. δ. Πίλαθα πεξηερνκέλσλ κε ζπλερή αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ (1,2,3.).

12 7. Ο θάκελορ πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνει ηα ακόλοςθα δικαιολογηηικά: α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» : (1) Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ζηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. (2) Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986, σο ππφδεηγκα πξνζζήθεο «1», ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία: πξνζθνξάο ηνπο: (α) (β) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 1/ Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 2/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 3/ Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 4/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 5/ Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα. 18,34,39 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. (γ) Να βεβαηψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο.

13 (δ) Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ αξκνδίσο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. (ε) Να βεβαηψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη ην ζχλνιν ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. (3) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β ΠΓ 118/07). β. «ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ», ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε «2». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο: (1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ηα πιηθά ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο. εηδψλ. (2) Γήισζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ (3) Σελ παξερφκελε ρξνληθή εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην είδνο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξψλνληαο ηα θάησζη, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε «3»: (1) Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. (2) Σν πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. (3) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.

14 Άπθπο 4 ο Ιζσύρ Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. Άπθπο 5 ο Δνζηάζειρ - Πποζθςγέρ 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/ Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Σν πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 202/2005).

15 Απθπο 6 ο Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 1. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, ζηνλ νπνίνλ πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ε Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θάζε θχιιν ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. β. Ζ θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 2. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ. 3. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Άπθπο 7 ο Αξιολόγηζη Πποζθοπών Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Μνλάδαο. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνχ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο απνθιεηζηηθά ηε ρακειφηεξε ηηκή. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Άπθπο 8 ο Δπιλογή Ππομηθεςηή και Καηάπηιζη ύμβαζηρ 1. Ζ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 3. Πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε φιεο ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην ΠΓ 118/07 ζπλέπεηεο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

16 4. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα εθαξκνζζνχλ θαη αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2286/95 θαη ηνπ ΠΓ 118/07, ζρεηηθά κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Άπθπο 9 ο Υπόνορ Παπάδοζηρ Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζα είλαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Άπθπο 10 ο Παπάδοζη Παπαλαβή Τλικών 1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Μνλάδα. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο ζα γίλεη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. α. Ζ δηαδηθαζία παξάδνζεο παξαιαβήο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη ε αθφινπζε: (1) Ο πξνκεζεπηήο πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ γηα ηελ έγθαηξε απφ απηφλ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο γηα λα βξεζεί ν αλαγθαίνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη λα θαζνξηζζεί ε εκεξνκελία παξαιαβήο. (2) Όκνηα, ν πξνκεζεπηήο εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αζθαιείαο (ηεο Μνλάδαο ζηελ νπνία ζα γίλεη παξάδνζε ησλ εηδψλ), άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. β. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ πξνζππνγξάθεη καδί κε ηελ Δπηηξνπή ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Σν πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Πξνκεζεπηή. 2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί κέρξη εμήληα (60) εκέξεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία κφλν πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε δελ παξαδνζνχλ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 3. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ

17 πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 4. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη εάλ ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Μνλάδαο. Άπθπο 11 ο Πληπυμή - Γικαιολογηηικά 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ επηηξνπή Παξαιαβήο. Δηδηθφηεξα: α. Ζ εμφθιεζε 100% ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή ηεο Μνλάδαο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. β. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν, κε ηελ έθδνζε Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο, ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ (IBAN) ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα δεισζεί ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, γ. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο είλαη ηξηάληα (30) εκέξεο, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. δ. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1 ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο 1. ε. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: (1) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 1 Όζνλ αθνξά ζηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Ε.5 ηνπ Ν.4152/2013, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Η πξνζεζκία πιεξωκήο πνπ νξίδεηαη ζηε ζύκβαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηα ρξνληθά όξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπηωζε 3 (30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο), εθηόο έλα ξεηά ζπκθωλήζεθε δηαθνξεηηθά ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηνύην δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά από ηελ ηδηαίηεξε θύζε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζύκβαζεο. Σε θάζε πεξίπηωζε ε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο».

18 (2) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). ζη. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε Μνλάδα. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο (6,2476%), θαζψο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ. δ. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ, ήηνη ζην πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014. ε. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/ Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη εηδηθφηεξα έρνπλ σο θάησζη: α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε επηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβψλ. β. Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο ηεο Μνλάδαο. γ. Σηκνιφγην αγνξάο ησλ πιηθψλ. δ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην. ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο Άπθπο 12 ο Κςπώζειρ ζε Βάπορ ηος Ππομηθεςηή 1. ε πεξίπησζε πνπ ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο δελ παξαδνζεί εληφο ησλ νξηζζέλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη πξνβιεπφκελεο θαηά λφκν θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 2. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο.

19 3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 4. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο εάλ ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 5. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο (επηηξνπή αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ), δχλαηαη λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07. Άπθπο 13 ο Λοιπέρ Γιαηάξειρ 1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/ Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β: ΠΡΟΘΖΚΔ «1» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 «2» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 «3» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

20 ΠΡΟ (1) : ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/.1673 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ ηος Ν.1599/1986 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8,παξ. 4 Ν. 1599/1986) Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δ-mail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξ. 13/14, γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε ελφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ», δειψλσ φηη θαη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 1. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/ Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/ Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ Π.Γ. 118/07. Ηκεξνκελία:../../2014 Ο Η Δειώλ (Υπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

21 4. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/ Γελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18,34,39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Βεβαηψλσ φηη έρσ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο κνπ, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. 7. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ αξκνδίσο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. 8. Βεβαηψλσ φηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη ην ζχλνιν ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβα γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. Ηκεξνκελία:././2014 Ο Ζ Γειψλ (Τπνγξαθή) Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

22 ΠΡΟ (1) : ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/.1673 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ ηος Ν.1599/1986 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8,παξ. 4 Ν. 1599/1986) Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δ-mail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξ. 13/14, γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε ελφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ», δειψλσ φηη: 1. Σα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο. 2. Ζ ρψξα θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ είλαη. 3. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Ηκεξνκελία:../../2014 Ο Η Δειώλ (Υπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

23 ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΠΡΟ: ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Δπσλπκία Δηαηξείαο : ΑΦΜ : ηνηρεία : Δπηθνηλσλίαο ΗΒΑΝ Λνγαξηαζκνχ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Μ.Μ ΠΟ ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 3/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξν 2'' m 120 m 180 m 30 m 18 m 72 ηεκ 18 ηεκ 27 ηεκ 5 ηεκ 3 ηεκ 12 Σηκή Μνλάδαο ζε αλά ηεκάρην ρσξίο ΦΠΑ πλνιηθή Αμία ζε ρσξίο ΦΠΑ Οινγξάθσο

24 11 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ ηεκ 80 1/2'' 12 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ ηεκ 120 3/4'' 13 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 ηεκ 15 1/4'' 14 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 ηεκ 10 1/2'' 15 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 2'' ηεκ Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' ηεκ Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ 4 18 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' ηεκ 6 19 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' ηεκ 6 20 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' ηεκ 5 24 Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' ηεκ 5 25 Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε1/2'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 1/2'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 3/4'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 2'' ηεκ 8 32 Ζιεθηξνβάλα απηνλνκίαο 1/2'' ηεκ πιιέθηεο Θέξκαλζεο 2 αλακνλψλ ηεκ Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m mm 35 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 19mm m 180

25 36 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 30 36mm 37 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 18 49mm 38 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 72 55mm 39 Φιάληδα δηακέηξνπ 2 δεχγε 4 40 Απηφκαηα εμαεξηζηηθά δηθηχνπ 1/2 '' ηεκ Πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα κνλσκέλε Φ18 m Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο κε κφλσζε εμσηεξηθήο MM 167 δηακέηξνπ Φ20*2 43 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ16*2 ΜΜ πιιέθηεο λεξνχ 4σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ ηεκ. 10 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) (θξχν λεξφ). 45 πιιέθηεο λεξνχ 3σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ ηεκ. 10 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) ( δεζηφ λεξφ). 46 Γσλίεο γηα πνιπζηξσκαηηθή 16*2*1/2 ηεκ Γσληαθνη δηαθφπηεο 1/2'' ηεκ Αλνμείδσηα ζπηξάι 1/2'' κήθνπο 40 cm ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1/2 Ραθφξ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ16ρ2 Φξεάηην δηαζηάζεσλ 33Υ33cm Μεηαιιηθφο πίλαθαο (εξκάξην) γηα ηνπο ζπιιέθηεο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ρξήζεο δηαζηάζεσλ 45ρ40cm πεξίπνπ. Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 ηεκ. 22 ηεκ. 16 ηεκ. 80 ηεκ. 2 ηεκ. 10 ΜΜ 108 ΜΜ 70

26 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Σαθ πιαζηηθφ απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125ρ100ρ125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 7ρ100ρ75 Πιαζηηθφ ζηθψλη δαπέδνπ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ εηζφδνπ Φ40-Φ50 & εμφδνπ Φ75 Κεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιν) απφ P.V.C.,ειαθξνχ ηχπνπ δηακέηξνπ Φ75 Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά Σάπα θαζαξηζκνχ απφ P.V.C., δηακέηξνπ Φ100. Μεραλνζίθνλαο απφ ζθιεξφ P.V.C. πίεζεο 6 atm, δηακ. DN 200 Πξνκήζεηα ιεθαλεο WC κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ΜΜ 30 ΜΜ 130 ηεκ. 60 ηεκ. 20 ηεκ. 20 ηεκ. 20 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 Kg 20 ηεκ. 10 ηεκ. 1 ηεκ Πξνκήζεηα κπαληέξαο WC, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ηεκ Πξνκήζεηα ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ηεκ Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ληπηήξα, σο Σερληθή ηεκ 10 Πεξηγξαθή. 74 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ινπηξνχ, σο Σερληθή ηεκ 10 Πεξηγξαθή. 75 Πξνκήζεηα ραξηνζήθεο ηεκ Πξνκήζεηα πεηζεηνζήθε ηεκ Πξνκήζεηα Άγθηζηξνπ ηεκ 10

27 Πξνκήζεηα λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνκήζεηα κπαηαξίαο λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή ψκαηα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/1200 ψκα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/900 Θεξκαληηθά ζψκαηα κπάληνπ, 600/600 Γηαθφπηεο κνλνζσιεληνπ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ18 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 200lt ηξηπιήο ελεξγείαο ζην δψκα γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ ηεκ 10 ηεκ 10 ηεκ. 10 ηεκ. 1 ηεκ. 10 ηεκ. 21 ηεκάρην 4 85 Λέβεηαο Kcal ηεκ Καπζηήξαο Kcal ηεκ Κπθινθνξεηήο wilo stratos 30/1-12 (rp 1 1/4'') ηεκ Γνρείν δηαζηνιήο 1'', 140 lt ηεκ Απηφκαηνο πιήξσζεο κε καλφκεηξν 1/2'' ηεκ Βαιβίδα αζθαιείαο 1'', 3 bar ηεκ Βαιβίδα αλνδηθήο πξνζηαζίαο 2'' ηεκ Φίιηξν πεηξειαίνπ 1/2'' ηεκ Γεμακελή πεηξειαίνπ lt ηεκ Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ ηεκ σιήλαο θακηλάδαο αλνμείδσηνο κνλσκέλε m 10 Φ 300/320 mm 96 Σαθ (θαζαξηζκνχ) Φ 300/320 mm ηεκ Καπέιν θακηλάδαο 300mm ηεκ Σάπα ηεκ Κακπχιε αλνμείδσηε Φ 300/320 mm, 90 κνηξψλ ηεκ Κακπχιε αλνμείδσηε 45 κνηξψλ Φ 300/320 mm ηεκ ηήξηγκα γηα Φ300/320 ηεκ. 6 ΤΝΟΛΟ 1 Φ.Π.Α. (23%) ΤΝΟΛΟ

28 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ πνζνζηνχ 6,2476 % θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4 (%), πνζά ηα νπνία ζα παξαθξαηεζνχλ θαηά ηελ εμφθιεζε. 2. Ο κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά, έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ινηπά έμνδα κέρξη νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 3. Ζ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο είλαη.(ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο). Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

29 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1. ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ζηηο θνπδίλεο ησλ δσκαηίσλ ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηα δίθηπα χδξεπζεο απνρέηεπζεο ησλ παξαθάησ εηδψλ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά πξνδηαγξαθέο ελψ ε ηειηθή έγθξηζε ηνπο ζα δνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: 1.1. Νηπηήξαο πνξζειάλεο κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ: αλακίθηε. ίληζαο. α. Νηπηήξαο 50Υ68 εθ. θνινλάηνο. β. ηθψλη 1 ¼ ηληζψλ νξεηράιθηλν επηρξσκησκέλν. γ. Αλακηθηήξαο ( κπαηαξία ) ληπηήξα κε πεξηζηξεθφκελν δ. Γηαθφπηεο γσληαθφο νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο ½ ε. Γηάθνξα εχθακπηα ηκήκαηα πψκα ζηεξίγκαηα θηι. δ. Πεηζεηνζήθε κεηαιιηθή ή πνξζειάλεο Λεθάλε WC ρακειήο πίεζεο κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηεο: α. Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ κε ην δνρείν πιχζεσο. β. Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε γσληαθή ½ ίληζαο. γ. Υαξηνζήθε πνξζειάλεο 15x15cm ή κεηαιιηθή. δ. Πιαζηηθφ θάζηζκα κε θάιπκκα ιεπθνχ ρξψκαηνο. ε. Σεκάρην εχθακπηνπ ζσιήλα κε δχν ξαθφξ ρξσκέ θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο Κηηζηή ληνπδηέξα κε επίζηξσζε εηδηθνχ αληηνιηζζεξνχ πιαθηδίνπ, κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηεο: α. Κηηζηή ληνπδηέξα (απφ δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή ελφο νπηφπιηλζνπ) κε επέλδπζε αληηνιηζζεξνχ πιαθηδίνπ β. Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε γσληαθή ½ ίληζαο. γ. Αλακηθηήξαο ( κπαηαξία ) ινπηξνχ κε πεξηζηξεθφκελν αλακίθηε Νεξνρχηεο (ην ρψξν ηεο θνπδίλαο) Ο λεξνρχηεο ζα είλαη ραιχβδηλνο αλνμείδσηνο πιάηνπο 50cm πεξίπνπ, κηαο ζθάθεο θαη κήθνπο 1,2m κεηά βαιβίδνο, πψκαηνο, ζηεξηγκάησλ, βαιβίδαο θαη ινηπψλ κηθξνπιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.

30 Όιεο νη λέεο ζσιελψζεηο θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ ζα απνηεινχληαη απφ πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 20*2 (ε θεληξηθή ζσιήλα ) θαη Φ 16*2 (νη δεπηεξεχνπζεο ζσιήλεο γηα ηηο γξακκέο ηνπ ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα θαη ησλ παξνρψλ ζηελ θνπδίλα θαη ην WC). 2. Δμνπιηζκφο δηθηχσλ χδξεπζεο 2.1. Βαιβίδεο Γηαθνπήο Γσληαθέο (Γηαθφπηεο) Θα είλαη νξεηράιθηλεο, επηρξσκησκέλεο, γσληαθέο θαη αληνρήο ζε εθειθπζκφ άλσ ησλ 2000 KG/CM². Θα έρνπλ βηδσηά άθξα θαη νξεηράιθηλν δίζθν κε παξέκβπζκα ζηεγαλφηεηαο απφ θίκπεξ ή ηζνδχλακν πιηθφ. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 Atm, γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ 100 C. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην DΗΝ θαηξηθέο Βαιβίδεο Σν ζψκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν πςειήο αληνρήο ζε εθειθπζκφ πάλσ απφ 2000 KG/CM² κε βηδσηά άθξα γηα δηακέηξνπο κέρξη θαη 3". Δζσηεξηθά ζα ππάξρεη κεραληζκφο ηχπνπ ζηξεθφκελεο ζθαίξαο απφ αλνμείδσην ράιπβα, πνπ ζα θέξεη δηάηξεζε θαηάιιειεο κνξθήο. Θα εδξάδεηαη ζε έδξα απφ ΣΔFLΟΝ θαη ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 Atm, γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ 120 C. Καηαζθεπή ζχκθσλε κε ην DΗΝ πιιέθηεο δηαλνκήο λεξνχ Οη ζπιιέθηεο δηαλνκήο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέvoη απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν αληνρήο ζε εθειθπζκφ πάλσ απφ 2000 Kg/cm², θαηαιιήινπ κήθνπο, ηα αλαγθαία ζηφκηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ πξνζαγσγήο θαη δηαλνκήο λεξνχ, ηελ βαιβίδα εμαεξηζκνχ, εληαίνη κε ελζσκαησκέλνπο ξπζκηζηηθνχο δηαθφπηεο θαη ξαθφξ ζχλδεζεο κε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξoπ φπσο απαηηείηαη θάζε θoξά απφ ηελ παξνρή. Θα έρνπλ βηδσηά ζηφκηα ζχλδεζεο θαη δηαλνκήο. Οη ζπιιέθηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε κεηαιιηθφ ληνπιάπη κε θάιπκκα βακκέλν ζε ρξψκα επηινγήο ηεο επίβιεςεο. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 10 atm γηα ζεξκνθξαζία χδαηνο κέρξη 120 C θαη ε θαηαζθεπή ζχκθσλε κε ην DIN Θα έρνπλ επίζεο θαη ηακπέιεο νλνκαζίαο κε επθξίλεηα γξακκέλεο νη γξακκέο θαηαλάισζεο. Ο Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη κέζα ζε πιαζηηθή ζήθε ζε κέγεζνο Α4 ζρέδην κε ηνλ ζπιιέθηε θαη ηηο θαηαλαιψζεηο πνπ ηξνθνδνηεί Ζιηαθφο Θεξκνζίθσλαο Σξηπιήο Δλεξγείαο Σν δεζηφ λεξφ ρξήζεο ζα παξαζθεπάδεηαη κέζσ ηεζζάξσλ ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ ηξηπιήο ελεξγείαο, ρσξεηηθφηεηαο 200 lt, ειεθηξηθήο ηζρχνο 4 KW θαη επηθάλεηα ζπιιεθηψλ 4m2. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο ηνπ λεξνχ ρξήζεο ζα είλαη Φ20.

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/05. Σν 0 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.8//800/.56/5 Ματ. 05/ΑΓΤ/ΓΤΓ/ ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Γφληα Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο δηαγλσζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : 2820 2230 FAX : 2820-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΑΓΑ:Χ6ΦΦ469073-ΒΦ9 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.2273050258 FAX.2271044311 Α.Π.6331 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα