«ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ»"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ» ΠΡΟ: 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΚΟΙΝ : Λεσθ. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 303 Σει (εζση.): 5608 Φ.831/1584/ΑΓ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΘΔΜΑ : ΥΔΣ : Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο κε αξηζκφ δηαθήξπμεο 13/14, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε Δλφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ». Φ.917/474/ΑΓ.12342/.2792/ /ΓΑΤ/Γ5 1. Έρνληαο ππφςε: α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.721/70 πεξί «Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 πεξί «Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 πεξί «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ζπκπιεξψζεθε - ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10. δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4210/13. ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 πεξί «Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4038/12 θαη ηνπ Ν. 4250/14. δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». ε. Σελ ππ αξηζκ. Φ.800/133/134893/ Απφθαζε ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ Β 2300) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Τθππνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Δ.Γ. θαη ζε Πξντζηάκελνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο».

2 ζ. Σελ ππ αξίζκ /739/2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ηελ θαζνξίδεηαη φηη ηα φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) είλαη γηα δαπάλεο απφ ,01 (ρσξίο ΦΠΑ) κέρξη ,00 (ρσξίο ΦΠΑ). η. Σε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ πηζηψζεηο ΚΑΔ 1913/ ζχκθσλα κε ηηο Φ.800/ΑΓ /.542/ /ΓΔΑ/Γ2, Φ.900/ΑΓ /.1012/ /ΓΔΑ/Γ2 θαη Φ.900/400/ΑΓ.11020/.2428/ /ΓΑΤ/Γ5/2. ηα. Σελ ππ αξίζκ. Φ.916/1237/ΑΓ.2818/.1285/ /206ΠΑΤ/ΓΚΑΣ/ΣΜΔ έγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε Δλφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ». ηβ. Σελ ππ αξίζκ. Φ.917/474/ΑΓ.12342/.2792/ /ΓΑΤ/Γ5 έγθξηζε ηξφπνπ δεκνπξάηεζεο θαηαζθεπήο. ηγ. Σελ ππ αξίζκ. 6180/ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΑΤ) ηεο ΓΑΤ/Γ5 ζε βάξνο ΚΑΔ 1913 ηνπ Δ.Φ ηνπ Π/Τ εμφδσλ ΤΔΘΑ/ΓΔΑ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 (ΑΓΑ 76ΘΘ6-ΑΟ4). ηδ. Σνλ ππ αξίζκ. 14REQ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα πξνκήζεηαο πιηθψλ ζέκαηνο. Π π ο κ η π ύ ζ ζ ο ς μ ε 2. Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο. 3. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη ,10 Eπξψ ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή ,66 Δςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (23%) θαη θξαηήζεσλ. 4. Ο πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 29/10/14 εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 10:00 ζην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Γεκνπξαζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Καηαζθεπψλ ηεο 206 ΠΑΤ. 5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηνπ εμήο ηξφπνπο: α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηελ Γηεχζπλζε Λεσθ. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 303, Άλσ Ληφζηα, Σ.Κ ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 27/10/14 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ.

3 β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ. 6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 9. Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Γεκνπξαζηψλ ηεο 206 ΠΑΤ ηει (εζση. 5608), αξκφδηνο Αλζζγφο (ΜΔ) Νέζηνξαο Γεκήηξηνο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 206ΠΑΤ/ΓΚΑΣ/ΣΜ.ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Παξαξηήκαηα «Α», «Β», «Γ», «Γ» Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία ΓΑΤ/Γ5 Ø 128 ΔΣΖ Ø ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ «B» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Γ» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο «Γ» ρέδην χκβαζεο Πξνο Τπνγξαθή

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ CPV ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Ν. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο (Χ ΤΝΖΜΜΔΝΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ) 128 ΔΣΖ : Τιηθά Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο «Υακειφηεξε ηηκή» ΚΑΔ 1913/ ΑΑΤ 6180/ /ΓΑΤ/Γ ,66 ΔΤΡΩ ( πκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ (23%) & Κξαηήζεσλ) 6,2476 % (νη θξαηήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο) (αθνξνχλ θξαηήζεηο 6,144% ππέξ Γεκνζίνπ θαη 0,1036% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο, απφ ην Ν. 4172/13 άξζξν 64, θφξνο εηζνδήκαηνο, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 29/10/ Απνζηνιή πξνζθνξάο ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κε παξαιαβή πξνζθνξάο απφ Τπεξεζία κέρξη 27/10/14 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30. - Καηάζεζε πξνζθνξάο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξφζσπνο είηε κε εηδηθά πξνο ηνχηνπ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη 29/10/14 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ππνγξαθή ζχκβαζεο 128 ΔΣΖ Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο παξάηαζήο ηνπο γηα επηπιένλ εμήληα

5 (60) Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Άπθπο 1 ο Ανηικείμενο Ππομήθειαρ Ζ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα ελελήληα νθηψ Δπξψ θαη δέθα ιεπηά ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα ηέζζεξα Δπξψ θαη εμήληα έμη ιεπηά (44.154,66 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (23%) θαη ησλ θξαηήζεσλ, πνζνζηνχ 6,2476 % θαη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ σο ν θάησζη πίλαθαο: ΤΛΙΚΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ & ΤΛΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΙΜΗ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Α.Σ. Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 3/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξν 2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1/2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 3/4'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 1/4'' ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 m 120 2,00 240,00 2 m 180 2,60 468,00 3 m 30 3,80 114,00 4 m 18 5,70 102,60 5 m 72 7,80 561,60 6 ηεκ 18 0,40 7,20 7 ηεκ 27 0,55 14,85 8 ηεκ 5 2,00 10,00 9 ηεκ 3 3,00 9,00 10 ηεκ 12 3,50 42,00 11 ηεκ 80 1,00 80,00 12 ηεκ 120 1,00 120,00 13 ηεκ 15 1,15 17,25

7 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 1/2'' ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε1/2'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' 14 ηεκ 10 1,40 14,00 15 ηεκ 40 1,40 56,00 16 ηεκ 30 0,50 15,00 17 ηεκ 4 1,00 4,00 18 ηεκ 6 2,65 15,90 19 ηεκ 6 3,85 23,10 20 ηεκ 12 5,60 67,20 21 ηεκ 20 0,45 9,00 22 ηεκ 30 0,60 18,00 23 ηεκ 5 2,00 10,00 24 ηεκ 5 3,00 15,00 25 ηεκ 12 3,00 36,00 26 ηεκ 172 0,40 68,80 27 ηεκ 24 0,55 13,20 28 ηεκ 16 0,70 11,20 29 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 1/2'' 29 ηεκ 86 3,30 283,80 30 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 3/4'' 30 ηεκ 12 5,00 60,00 31 θαηξηθή βάλλα (ball valve) 2'' 31 ηεκ 8 29,00 232,00 32 Ζιεθηξνβάλα απηνλνκίαο 1/2'' 32 ηεκ 10 50,00 500,00 33 πιιέθηεο Θέξκαλζεο 2 αλακνλψλ 33 ηεκ 20 20,50 410,00 34 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 34 m 120 0,70 84,00 16mm 35 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 35 m 180 0,85 153,00 19mm 36 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 36 m 30 1,10 33,00 36mm 37 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 37 m 18 2,40 43,20 49mm 38 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 55mm 38 m 72 2,60 187,20

8 39 Φιάληδα δηακέηξνπ 2 39 δεχγε 4 34,00 136,00 40 Απηφκαηα εμαεξηζηηθά δηθηχνπ 1/2 '' 40 ηεκ 16 7,50 120,00 41 Πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα κνλσκέλε Φ18 41 m 150 4,30 645,00 42 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο κε κφλσζε εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 42 MM 167 2,00 334,00 Φ20*2 43 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ16*2 43 ΜΜ 600 2, ,00 44 πιιέθηεο λεξνχ 4σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ 44 ηεκ ,00 200,00 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) (θξχν λεξφ). 45 πιιέθηεο λεξνχ 3σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ 45 ηεκ ,00 250,00 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) ( δεζηφ λεξφ). 46 Γσλίεο γηα πνιπζηξσκαηηθή 16*2*1/2 46 ηεκ. 70 6,00 420,00 47 Γσληαθνη δηαθφπηεο 1/2'' 47 ηεκ. 70 5,40 378,00 48 Αλνμείδσηα ζπηξάι 1/2'' κήθνπο 40 cm 48 ηεκ. 70 4,00 280,00 49 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1 49 ηεκ. 22 8,40 184,80 50 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm 50 ηεκ. 16 3,20 51,20 δηακέηξνπ 1/2 51 Ραθφξ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ16ρ2 51 ηεκ. 80 2,70 216,00 52 Φξεάηην δηαζηάζεσλ 33Υ33cm 52 ηεκ. 2 28,00 56, Μεηαιιηθφο πίλαθαο (εξκάξην) γηα ηνπο ζπιιέθηεο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ρξήζεο δηαζηάζεσλ 45ρ40cm πεξίπνπ. Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ ηεκ ,50 265,00 54 ΜΜ 108 1,00 108,00 55 ΜΜ 70 2,50 175,00 56 ΜΜ 30 3,80 114,00 57 ΜΜ 130 6,50 845,00 58 ηεκ. 60 0,75 45,00 59 ηεκ. 20 1,20 24,00 60 ηεκ. 20 2,00 40,00

9 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Σαθ πιαζηηθφ απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125ρ100ρ125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 7ρ100ρ75 Πιαζηηθφ ζηθψλη δαπέδνπ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ εηζφδνπ Φ40-Φ50 & εμφδνπ Φ75 61 ηεκ. 20 3,00 60,00 62 ηεκ. 10 4,70 47,00 63 ηεκ. 10 7,20 72,00 64 ηεκ. 10 8,00 80,00 65 ηεκ ,90 109,00 66 Κεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιν) απφ P.V.C.,ειαθξνχ 66 ηεκ. 10 2,00 20,00 ηχπνπ δηακέηξνπ Φ75 67 Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά 67 Kg 20 5,60 112,00 68 Σάπα θαζαξηζκνχ απφ P.V.C., δηακέηξνπ Φ ηεκ. 10 1,50 15,00 69 Μεραλνζίθνλαο απφ ζθιεξφ P.V.C. πίεζεο 6 atm, δηακ. DN 69 ηεκ ,00 150, Πξνκήζεηα ιεθαλεο WC κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 70 ηεκ , , Πξνκήζεηα κπαληέξαο WC, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. Πξνκήζεηα ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 71 ηεκ , ,00 72 ηεκ 10 48,00 480,00 73 ηεκ 10 34,00 340,00 74 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ινπηξνχ, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. 74 ηεκ 10 66,00 660,00 75 Πξνκήζεηα ραξηνζήθεο 75 ηεκ 10 12,00 120,00 76 Πξνκήζεηα πεηζεηνζήθε 76 ηεκ 10 17,00 170,00 77 Πξνκήζεηα Άγθηζηξνπ 77 ηεκ 10 7,50 75,00 78 Πξνκήζεηα λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή 78 ηεκ 10 94,00 940,00 79 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή 79 ηεκ 10 28,00 280,00 80 ψκαηα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/ ηεκ , ,00 81 ψκα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/ ηεκ ,00 190,00 82 Θεξκαληηθά ζψκαηα κπάληνπ, 600/ ηεκ ,00 650,00 83 Γηαθφπηεο κνλνζσιεληνπ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ18 83 ηεκ ,00 672,00 84 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 200lt ηξηπιήο ελεξγείαο ζην δψκα γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ 84 ηεκάρην , ,00 85 Λέβεηαο Kcal 85 ηεκ , ,00 86 Καπζηήξαο Kcal 86 ηεκ ,00 800,00

10 87 Κπθινθνξεηήο wilo stratos 30/1-12 (rp 1 1/4'') 87 ηεκ , ,00 88 Γνρείν δηαζηνιήο 1'', 140 lt 88 ηεκ ,00 220,00 89 Απηφκαηνο πιήξσζεο κε καλφκεηξν 1/2'' 89 ηεκ. 1 35,00 35,00 90 Βαιβίδα αζθαιείαο 1'', 3 bar 90 ηεκ. 1 35,00 35,00 91 Βαιβίδα αλνδηθήο πξνζηαζίαο 2'' 91 ηεκ. 1 80,00 80,00 92 Φίιηξν πεηξειαίνπ 1/2'' 92 ηεκ. 1 13,00 13,00 93 Γεμακελή πεηξειαίνπ lt 93 ηεκ ,00 960,00 94 Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ 94 ηεκ. 1 24,00 24,00 σιήλαο θακηλάδαο αλνμείδσηνο 95 κνλσκέλε Φ 95 m , ,00 300/320 mm 96 Σαθ (θαζαξηζκνχ) Φ 300/320 mm 96 ηεκ ,00 145,00 97 Καπέιν θακηλάδαο 300mm 97 ηεκ. 1 90,00 90,00 98 Σάπα 98 ηεκ. 1 18,00 18,00 99 Κακπχιε αλνμείδσηε Φ 300/320 mm, 90 κνηξψλ 99 ηεκ ,00 140, Κακπχιε αλνμείδσηε 45 κνηξψλ Φ 300/320 mm 100 ηεκ. 4 95,00 380, ηήξηγκα γηα Φ300/ ηεκ ,00 780,00 ΤΝΟΛΟ ,10 Φ.Π.Α. (23%) 8.256,56 ΤΝΟΛΟ ,66 Άπθπο 2 ο Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : α. ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα β. ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά γ. ζπλεηαηξηζκνί δ. θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 2. Ο φξνο "πξνκεζεπηήο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηε αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο. 3. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο

11 Άπθπο 3 ο Καηάπηιζη και Τποβολή Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: α. Να έσοςν ζςνηασθεί ζηην Δλληνική γλώζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. β. Να είναι δακηςλογπαθημένερ θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 2. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 5. Οι πποζθοπέρ ππέπει να ςποβληθούν ζε δύο (2) ανηίγπαθα πος θα ηεθούν ζηον ίδιο θάκελο πποζθοπάρ ζθπαγιζμένο. ε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλα, ζα γξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ζ αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή. 6. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα) β. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ηεο 206ΠΑΤ ππ αξίζκ. 13/14. γ. ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ γηα ηελ Πξνκήζεηα θαηάιιεινπ πιηθνχ ιαηνκείνπ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. δ. Πίλαθα πεξηερνκέλσλ κε ζπλερή αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ (1,2,3.).

12 7. Ο θάκελορ πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνει ηα ακόλοςθα δικαιολογηηικά: α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» : (1) Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ζηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. (2) Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986, σο ππφδεηγκα πξνζζήθεο «1», ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία: πξνζθνξάο ηνπο: (α) (β) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 1/ Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 2/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 3/ Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 4/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 5/ Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα. 18,34,39 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. (γ) Να βεβαηψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο.

13 (δ) Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ αξκνδίσο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. (ε) Να βεβαηψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη ην ζχλνιν ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. (3) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β ΠΓ 118/07). β. «ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ», ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε «2». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο: (1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ηα πιηθά ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο. εηδψλ. (2) Γήισζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ (3) Σελ παξερφκελε ρξνληθή εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην είδνο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξψλνληαο ηα θάησζη, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε «3»: (1) Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. (2) Σν πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. (3) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.

14 Άπθπο 4 ο Ιζσύρ Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. Άπθπο 5 ο Δνζηάζειρ - Πποζθςγέρ 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/ Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Σν πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 202/2005).

15 Απθπο 6 ο Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 1. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, ζηνλ νπνίνλ πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ε Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θάζε θχιιν ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. β. Ζ θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 2. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ. 3. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Άπθπο 7 ο Αξιολόγηζη Πποζθοπών Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Μνλάδαο. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνχ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο απνθιεηζηηθά ηε ρακειφηεξε ηηκή. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Άπθπο 8 ο Δπιλογή Ππομηθεςηή και Καηάπηιζη ύμβαζηρ 1. Ζ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 3. Πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε φιεο ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην ΠΓ 118/07 ζπλέπεηεο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

16 4. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα εθαξκνζζνχλ θαη αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2286/95 θαη ηνπ ΠΓ 118/07, ζρεηηθά κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Άπθπο 9 ο Υπόνορ Παπάδοζηρ Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζα είλαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Άπθπο 10 ο Παπάδοζη Παπαλαβή Τλικών 1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Μνλάδα. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο ζα γίλεη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. α. Ζ δηαδηθαζία παξάδνζεο παξαιαβήο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη ε αθφινπζε: (1) Ο πξνκεζεπηήο πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ γηα ηελ έγθαηξε απφ απηφλ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο γηα λα βξεζεί ν αλαγθαίνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη λα θαζνξηζζεί ε εκεξνκελία παξαιαβήο. (2) Όκνηα, ν πξνκεζεπηήο εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αζθαιείαο (ηεο Μνλάδαο ζηελ νπνία ζα γίλεη παξάδνζε ησλ εηδψλ), άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. β. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ πξνζππνγξάθεη καδί κε ηελ Δπηηξνπή ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Σν πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Πξνκεζεπηή. 2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί κέρξη εμήληα (60) εκέξεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία κφλν πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε δελ παξαδνζνχλ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 3. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ

17 πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 4. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη εάλ ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Μνλάδαο. Άπθπο 11 ο Πληπυμή - Γικαιολογηηικά 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ επηηξνπή Παξαιαβήο. Δηδηθφηεξα: α. Ζ εμφθιεζε 100% ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή ηεο Μνλάδαο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. β. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν, κε ηελ έθδνζε Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο, ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ (IBAN) ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα δεισζεί ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, γ. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο είλαη ηξηάληα (30) εκέξεο, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. δ. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1 ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο 1. ε. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: (1) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 1 Όζνλ αθνξά ζηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Ε.5 ηνπ Ν.4152/2013, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Η πξνζεζκία πιεξωκήο πνπ νξίδεηαη ζηε ζύκβαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηα ρξνληθά όξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπηωζε 3 (30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο), εθηόο έλα ξεηά ζπκθωλήζεθε δηαθνξεηηθά ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηνύην δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά από ηελ ηδηαίηεξε θύζε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζύκβαζεο. Σε θάζε πεξίπηωζε ε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο».

18 (2) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). ζη. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε Μνλάδα. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο (6,2476%), θαζψο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ. δ. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ, ήηνη ζην πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014. ε. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/ Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη εηδηθφηεξα έρνπλ σο θάησζη: α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε επηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβψλ. β. Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο ηεο Μνλάδαο. γ. Σηκνιφγην αγνξάο ησλ πιηθψλ. δ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην. ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο Άπθπο 12 ο Κςπώζειρ ζε Βάπορ ηος Ππομηθεςηή 1. ε πεξίπησζε πνπ ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο δελ παξαδνζεί εληφο ησλ νξηζζέλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη πξνβιεπφκελεο θαηά λφκν θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 2. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο.

19 3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 4. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο εάλ ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 5. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο (επηηξνπή αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ), δχλαηαη λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07. Άπθπο 13 ο Λοιπέρ Γιαηάξειρ 1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/ Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ κρνο (ΜΔ) Ησάλλεο Γψγνο Γηνηθεηήο 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β: ΠΡΟΘΖΚΔ «1» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 «2» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 «3» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

20 ΠΡΟ (1) : ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/.1673 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ ηος Ν.1599/1986 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8,παξ. 4 Ν. 1599/1986) Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δ-mail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξ. 13/14, γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε ελφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ», δειψλσ φηη θαη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 1. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/ Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/ Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ Π.Γ. 118/07. Ηκεξνκελία:../../2014 Ο Η Δειώλ (Υπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

21 4. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/ Γελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18,34,39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Βεβαηψλσ φηη έρσ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο κνπ, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. 7. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ αξκνδίσο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. 8. Βεβαηψλσ φηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη ην ζχλνιν ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβα γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. Ηκεξνκελία:././2014 Ο Ζ Γειψλ (Τπνγξαθή) Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

22 ΠΡΟ (1) : ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/.1673 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ ηος Ν.1599/1986 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8,παξ. 4 Ν. 1599/1986) Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δ-mail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξ. 13/14, γηα ηελ Πξνκήζεηα Τδξαπιηθψλ Τιηθψλ θαη Τιηθψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε ελφο Θαιάκνπ κεληηψλ ηεο 128 ΔΣΖ ζε Οίθεκα Αγάκσλ», δειψλσ φηη: 1. Σα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο. 2. Ζ ρψξα θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ είλαη. 3. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Ηκεξνκελία:../../2014 Ο Η Δειώλ (Υπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

23 ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΠΡΟ: ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 206 ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Δπσλπκία Δηαηξείαο : ΑΦΜ : ηνηρεία : Δπηθνηλσλίαο ΗΒΑΝ Λνγαξηαζκνχ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Μ.Μ ΠΟ ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 3/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/4'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 1 1/2'' ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-MEDIUM, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' Γσληά απφ ζηδεξνζσιήλα καχξν 2'' m 120 m 180 m 30 m 18 m 72 ηεκ 18 ηεκ 27 ηεκ 5 ηεκ 3 ηεκ 12 Σηκή Μνλάδαο ζε αλά ηεκάρην ρσξίο ΦΠΑ πλνιηθή Αμία ζε ρσξίο ΦΠΑ Οινγξάθσο

24 11 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ ηεκ 80 1/2'' 12 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ ηεκ 120 3/4'' 13 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 ηεκ 15 1/4'' 14 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 1 ηεκ 10 1/2'' 15 ηήξηγκα κε ιάζηηρν γηα ηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 2'' ηεκ Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' ηεκ Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ 4 18 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' ηεκ 6 19 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' ηεκ 6 20 Σαθ απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1/2'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/4'' ηεκ 5 24 Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 1 1/2'' ηεκ 5 25 Μνχθα απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε1/2'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 3/4'' ηεκ Μαζηφο απφ ζηδεξνζσιήλα καχξε 2'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 1/2'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 3/4'' ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) 2'' ηεκ 8 32 Ζιεθηξνβάλα απηνλνκίαο 1/2'' ηεκ πιιέθηεο Θέξκαλζεο 2 αλακνλψλ ηεκ Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m mm 35 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 19mm m 180

25 36 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 30 36mm 37 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 18 49mm 38 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο 13mm εζσηεξηθήο δηακέηξνπ m 72 55mm 39 Φιάληδα δηακέηξνπ 2 δεχγε 4 40 Απηφκαηα εμαεξηζηηθά δηθηχνπ 1/2 '' ηεκ Πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα κνλσκέλε Φ18 m Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο κε κφλσζε εμσηεξηθήο MM 167 δηακέηξνπ Φ20*2 43 Πνιπζηξσκαηηθφο ζσιήλαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ16*2 ΜΜ πιιέθηεο λεξνχ 4σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ ηεκ. 10 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) (θξχν λεξφ). 45 πιιέθηεο λεξνχ 3σλ αλαρσξήζεσλ, κε ελζσκαη. δηαθφπηεο DN15 θαη ξαθφξ ηεκ. 10 ζχλδεζεο, δηακέηξνπ 1 '' (ins) ( δεζηφ λεξφ). 46 Γσλίεο γηα πνιπζηξσκαηηθή 16*2*1/2 ηεκ Γσληαθνη δηαθφπηεο 1/2'' ηεκ Αλνμείδσηα ζπηξάι 1/2'' κήθνπο 40 cm ηεκ θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1 θαηξηθή βάλλα (ball valve) νξεηράιθηλε πίεζεο 10 atm δηακέηξνπ 1/2 Ραθφξ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ16ρ2 Φξεάηην δηαζηάζεσλ 33Υ33cm Μεηαιιηθφο πίλαθαο (εξκάξην) γηα ηνπο ζπιιέθηεο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ρξήζεο δηαζηάζεσλ 45ρ40cm πεξίπνπ. Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 ηεκ. 22 ηεκ. 16 ηεκ. 80 ηεκ. 2 ηεκ. 10 ΜΜ 108 ΜΜ 70

26 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 40 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 75 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125 Σαθ πιαζηηθφ απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 125ρ100ρ125 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 100 Κακπχιε πιαζηηθή απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ PVC Φ 7ρ100ρ75 Πιαζηηθφ ζηθψλη δαπέδνπ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ εηζφδνπ Φ40-Φ50 & εμφδνπ Φ75 Κεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιν) απφ P.V.C.,ειαθξνχ ηχπνπ δηακέηξνπ Φ75 Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά Σάπα θαζαξηζκνχ απφ P.V.C., δηακέηξνπ Φ100. Μεραλνζίθνλαο απφ ζθιεξφ P.V.C. πίεζεο 6 atm, δηακ. DN 200 Πξνκήζεηα ιεθαλεο WC κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ΜΜ 30 ΜΜ 130 ηεκ. 60 ηεκ. 20 ηεκ. 20 ηεκ. 20 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 ηεκ. 10 Kg 20 ηεκ. 10 ηεκ. 1 ηεκ Πξνκήζεηα κπαληέξαο WC, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ηεκ Πξνκήζεηα ληπηήξα, σο Σερληθή Πεξηγξαθή. ηεκ Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ληπηήξα, σο Σερληθή ηεκ 10 Πεξηγξαθή. 74 Πξνκήζεηα κπαηαξίαο ινπηξνχ, σο Σερληθή ηεκ 10 Πεξηγξαθή. 75 Πξνκήζεηα ραξηνζήθεο ηεκ Πξνκήζεηα πεηζεηνζήθε ηεκ Πξνκήζεηα Άγθηζηξνπ ηεκ 10

27 Πξνκήζεηα λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνκήζεηα κπαηαξίαο λεξνρχηε, σο Σερληθή Πεξηγξαθή ψκαηα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/1200 ψκα θαινξηθέξ, πάλει 33/900/900 Θεξκαληηθά ζψκαηα κπάληνπ, 600/600 Γηαθφπηεο κνλνζσιεληνπ γηα πνιπζηξσκαηηθή Φ18 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 200lt ηξηπιήο ελεξγείαο ζην δψκα γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ ηεκ 10 ηεκ 10 ηεκ. 10 ηεκ. 1 ηεκ. 10 ηεκ. 21 ηεκάρην 4 85 Λέβεηαο Kcal ηεκ Καπζηήξαο Kcal ηεκ Κπθινθνξεηήο wilo stratos 30/1-12 (rp 1 1/4'') ηεκ Γνρείν δηαζηνιήο 1'', 140 lt ηεκ Απηφκαηνο πιήξσζεο κε καλφκεηξν 1/2'' ηεκ Βαιβίδα αζθαιείαο 1'', 3 bar ηεκ Βαιβίδα αλνδηθήο πξνζηαζίαο 2'' ηεκ Φίιηξν πεηξειαίνπ 1/2'' ηεκ Γεμακελή πεηξειαίνπ lt ηεκ Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ ηεκ σιήλαο θακηλάδαο αλνμείδσηνο κνλσκέλε m 10 Φ 300/320 mm 96 Σαθ (θαζαξηζκνχ) Φ 300/320 mm ηεκ Καπέιν θακηλάδαο 300mm ηεκ Σάπα ηεκ Κακπχιε αλνμείδσηε Φ 300/320 mm, 90 κνηξψλ ηεκ Κακπχιε αλνμείδσηε 45 κνηξψλ Φ 300/320 mm ηεκ ηήξηγκα γηα Φ300/320 ηεκ. 6 ΤΝΟΛΟ 1 Φ.Π.Α. (23%) ΤΝΟΛΟ

28 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ πνζνζηνχ 6,2476 % θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4 (%), πνζά ηα νπνία ζα παξαθξαηεζνχλ θαηά ηελ εμφθιεζε. 2. Ο κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά, έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ινηπά έμνδα κέρξη νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 3. Ζ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο είλαη.(ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο). Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Γξακκαηέαο 206 ΠΑΤ Δπγφο (ΜΔ) Γεξδέθνο Ζιίαο Γηεπζπληήο Καηαζθεπψλ 206 ΠΑΤ Μ.Τ. Μπελέθνπ Αλαζηαζία Π/Β:

29 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ηε Φ.831/1584/ΑΓ.3551/ ΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Άλσ Ληφζηα, 15 Οθη. 14 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1. ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ζηηο θνπδίλεο ησλ δσκαηίσλ ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηα δίθηπα χδξεπζεο απνρέηεπζεο ησλ παξαθάησ εηδψλ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά πξνδηαγξαθέο ελψ ε ηειηθή έγθξηζε ηνπο ζα δνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: 1.1. Νηπηήξαο πνξζειάλεο κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ: αλακίθηε. ίληζαο. α. Νηπηήξαο 50Υ68 εθ. θνινλάηνο. β. ηθψλη 1 ¼ ηληζψλ νξεηράιθηλν επηρξσκησκέλν. γ. Αλακηθηήξαο ( κπαηαξία ) ληπηήξα κε πεξηζηξεθφκελν δ. Γηαθφπηεο γσληαθφο νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο ½ ε. Γηάθνξα εχθακπηα ηκήκαηα πψκα ζηεξίγκαηα θηι. δ. Πεηζεηνζήθε κεηαιιηθή ή πνξζειάλεο Λεθάλε WC ρακειήο πίεζεο κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηεο: α. Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ κε ην δνρείν πιχζεσο. β. Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε γσληαθή ½ ίληζαο. γ. Υαξηνζήθε πνξζειάλεο 15x15cm ή κεηαιιηθή. δ. Πιαζηηθφ θάζηζκα κε θάιπκκα ιεπθνχ ρξψκαηνο. ε. Σεκάρην εχθακπηνπ ζσιήλα κε δχν ξαθφξ ρξσκέ θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο Κηηζηή ληνπδηέξα κε επίζηξσζε εηδηθνχ αληηνιηζζεξνχ πιαθηδίνπ, κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηεο: α. Κηηζηή ληνπδηέξα (απφ δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή ελφο νπηφπιηλζνπ) κε επέλδπζε αληηνιηζζεξνχ πιαθηδίνπ β. Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε γσληαθή ½ ίληζαο. γ. Αλακηθηήξαο ( κπαηαξία ) ινπηξνχ κε πεξηζηξεθφκελν αλακίθηε Νεξνρχηεο (ην ρψξν ηεο θνπδίλαο) Ο λεξνρχηεο ζα είλαη ραιχβδηλνο αλνμείδσηνο πιάηνπο 50cm πεξίπνπ, κηαο ζθάθεο θαη κήθνπο 1,2m κεηά βαιβίδνο, πψκαηνο, ζηεξηγκάησλ, βαιβίδαο θαη ινηπψλ κηθξνπιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.

30 Όιεο νη λέεο ζσιελψζεηο θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ ζα απνηεινχληαη απφ πνιπζηξσκαηηθή ζσιήλα εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 20*2 (ε θεληξηθή ζσιήλα ) θαη Φ 16*2 (νη δεπηεξεχνπζεο ζσιήλεο γηα ηηο γξακκέο ηνπ ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα θαη ησλ παξνρψλ ζηελ θνπδίλα θαη ην WC). 2. Δμνπιηζκφο δηθηχσλ χδξεπζεο 2.1. Βαιβίδεο Γηαθνπήο Γσληαθέο (Γηαθφπηεο) Θα είλαη νξεηράιθηλεο, επηρξσκησκέλεο, γσληαθέο θαη αληνρήο ζε εθειθπζκφ άλσ ησλ 2000 KG/CM². Θα έρνπλ βηδσηά άθξα θαη νξεηράιθηλν δίζθν κε παξέκβπζκα ζηεγαλφηεηαο απφ θίκπεξ ή ηζνδχλακν πιηθφ. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 Atm, γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ 100 C. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην DΗΝ θαηξηθέο Βαιβίδεο Σν ζψκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν πςειήο αληνρήο ζε εθειθπζκφ πάλσ απφ 2000 KG/CM² κε βηδσηά άθξα γηα δηακέηξνπο κέρξη θαη 3". Δζσηεξηθά ζα ππάξρεη κεραληζκφο ηχπνπ ζηξεθφκελεο ζθαίξαο απφ αλνμείδσην ράιπβα, πνπ ζα θέξεη δηάηξεζε θαηάιιειεο κνξθήο. Θα εδξάδεηαη ζε έδξα απφ ΣΔFLΟΝ θαη ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 Atm, γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ 120 C. Καηαζθεπή ζχκθσλε κε ην DΗΝ πιιέθηεο δηαλνκήο λεξνχ Οη ζπιιέθηεο δηαλνκήο δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέvoη απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν αληνρήο ζε εθειθπζκφ πάλσ απφ 2000 Kg/cm², θαηαιιήινπ κήθνπο, ηα αλαγθαία ζηφκηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ πξνζαγσγήο θαη δηαλνκήο λεξνχ, ηελ βαιβίδα εμαεξηζκνχ, εληαίνη κε ελζσκαησκέλνπο ξπζκηζηηθνχο δηαθφπηεο θαη ξαθφξ ζχλδεζεο κε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξoπ φπσο απαηηείηαη θάζε θoξά απφ ηελ παξνρή. Θα έρνπλ βηδσηά ζηφκηα ζχλδεζεο θαη δηαλνκήο. Οη ζπιιέθηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε κεηαιιηθφ ληνπιάπη κε θάιπκκα βακκέλν ζε ρξψκα επηινγήο ηεο επίβιεςεο. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 10 atm γηα ζεξκνθξαζία χδαηνο κέρξη 120 C θαη ε θαηαζθεπή ζχκθσλε κε ην DIN Θα έρνπλ επίζεο θαη ηακπέιεο νλνκαζίαο κε επθξίλεηα γξακκέλεο νη γξακκέο θαηαλάισζεο. Ο Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη κέζα ζε πιαζηηθή ζήθε ζε κέγεζνο Α4 ζρέδην κε ηνλ ζπιιέθηε θαη ηηο θαηαλαιψζεηο πνπ ηξνθνδνηεί Ζιηαθφο Θεξκνζίθσλαο Σξηπιήο Δλεξγείαο Σν δεζηφ λεξφ ρξήζεο ζα παξαζθεπάδεηαη κέζσ ηεζζάξσλ ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ ηξηπιήο ελεξγείαο, ρσξεηηθφηεηαο 200 lt, ειεθηξηθήο ηζρχνο 4 KW θαη επηθάλεηα ζπιιεθηψλ 4m2. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο ηνπ λεξνχ ρξήζεο ζα είλαη Φ20.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ «ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΑΓΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ 02/15 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΓΗΑ ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ- ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 5-10-2010 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: N. ΣΑΙΒΑΛΡΕΖΠ ΑΟ. ΓΗΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 5 Οθη 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα