Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες"

Transcript

1 Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες Οι σημαντικότερες των ομαδικών θεοτήτων της αρχαιότητας 1 Εισαγωγή Οι Μούσες είναι μία επιφανής αδελφότητα γυναικείων θεοτήτων στο πλευρό των μεγάλων θεών του ελληνικού Δωδεκάθεου, κυρίως όμως στο πλευρό του πατέρα τους Διός, του μεγάλο Νού και πατέρα των θεών, πατέρα και των γνώσεων που αντιπροσωπεύουν οι Μούσες. Λατρεύονταν με θυσίες νηφάλιες (χωρίς οινηρή σπονδή και χωρίς ξύλα αμπέλινα). Ο αριθμός τους είναι εννιά αλλά υπήρχαν και ασθενέστερες παραδόσεις με άλλους αριθμούς, από τις οποίες σημαντικότερη φαίνεται εκείνη που αναφέρει dúo genšseij Mousîn, presbutšrwn m n kat KrÒnon, newtšrwn d tîn k DiÕj ka MnhmosÚnhj. 2 Η λατρεία τους κοντά σε πηγές και κάποιες από τις αρχαίες μαρτυρίες 3 φαίνεται να 1 Αλλες πχ. οι ειρήνες, Μοίρες, Φάριτες, Ερινύες, Ψρες, Γοργόνες, άτυροι, Κάβειροι, κλπ. Οι σκιαγραφίες είναι ελεύθερες αποδόσεις απεικονίσεων των Μουσών. 2 χόλια στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 214 κεξ: dúo ƒstoroàntai genšseij Mousîn, presbutšrwn m n kat KrÒnon, newtšrwn d tîn k DiÕj ka MnhmosÚnhj. lšgetai tîn Mousîn ¹ m n Kleië eørhkšnai t¾n ƒstor an, Q leia d gewrg an ka t¾n per t fut pragmate an, EÙtšrph d maq»mata, TeryicÒrh d paidi n, 'Eratë d Ôrchsin, Polumn a d lúran, Melpomšnh d òd»n, OÙran a d strolog an, KalliÒph d po hsin.. tin j m n oân, Óti eørštij Ñrc»sewj n to j 'Orfiko j (fg 39 Kern) paradšdotai ¹ 'Eratè pe oân mšllei dihge sqai tõn táj Mhde aj g mon, di toàto pikšklhtai t¾n eørštin táj piballoúshj tù g mj Ñrc»sewj Moàsan. oƒ dš, Óti qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai oùk llotr a oân toà g mou œstai ¹ Moàsa. Óti d qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai, n to j 'Orfiko j ded»lwtai (fg 38 Kern) oùdš ti l»qontai Mousšwn broto a g r œasi ko ranoi, aœsi mšmhle corõj qal ai t' rateina. `RianÕj d n a 'Hliakîn fhsi mhd n diafšrein, e m an pikale tai tîn Mousîn tij p saj g r shma nei di mi j. lšgei d oûtwj (fg III 3 Meineke Anal. Alex. 1843, 202) p sai d' e sa ousi, miáj Óte t' oünoma lšxeij. 3 Βλ. πχ. Schol. ad Theocrit. vii. 92, Ησύχιος, νύμφη, τέφανος Βυζ., Σόρρυβος.

2 υποδεικνύουν ότι κατάγονταν από νεράιδες της φύσης (tin j d' OÙranoà ka GÁj œfasan aùt j fànai æj rcaiòtaton ¹ge sqai tõn per toútwn lògon dšontoj) 4 αλλά από την πρώτη προχριστιανική χιλιετία είναι οι θεές που προστατεύουν τη μουσική/ποιητική τέχνη και χαρίζουν την έμπνευση και την αλήθεια στους καλλιτέχνες του Μουσικού Λόγου, «p shj paide hj ret¾n gennîsai». 5 Είναι οι θεές της γνώσης χωρίς σύνορα τόπου και χρόνου (μιας γνώσης που εθεωρείτο έργο των θεών, 6 την οποία μεταδίδουν στους ανθρώπους διά των ποιητών) προφανώς επειδή α) η πρώιμη αρχαιότητα διατήρησε τη συλλογική της μνήμη χάρη στην ποίηση, β) προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα με τον προφορικό μύθο και εργαλείο την ποίηση, αλλά και επειδή γ) ακόμη και οι πρώτοι φυσικοί επιστήμονες (προ- ωκρατικοί) διατύπωσαν την επιστημονική ερμηνεία της φύσης επίσης διά της ποίησης. 7 Αποτελούν μία διαχρονική αξία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού με καταγωγή που ανάγεται στις απαρχές της ελληνικής ιστορίας. Ανάλογες θεότητες (χωρίς παρόμοια εξέλιξη) αναφέρονται στην αιγυπτιακή, 8 ρωμαϊκή (Camenae) και ινδική μυθολογία (Apsara). 4 Cornutus, De Natura deorum 14 κεξ. 5 Ορφικός ύμνος στις Μούσες. 6 τράβων 10, 3 Ka di toàto mousik¾n k lese Pl twn ka œti pròteron oƒ PuqagÒreioi t¾n filosof an, ka kaq' rmon an tõn kòsmon sunest nai fas, p n tõ mousikõn edoj qeîn œrgon Øpolamb nontej. oûtw d ka aƒ Moàsai qea ka 'ApÒllwn moushgšthj ka ¹ poihtik¾ p sa Ømnhtik». æsaútwj d ka t¾n tîn ºqîn kataskeu¾n tí mousikí prosnšmousin, æj p n tõ panorqwtikõn toà noà to j qeo j ggýj Ôn. oƒ mn oân Ellhnej oƒ ple stoi tù DionÚsJ prosšqesan ka tù 'ApÒllwni ka tí `Ek tv ka ta j MoÚsaij ka D»mhtri, n¾ D a, tõ ÑrgiastikÕn p n ka tõ bakcikõn ka tõ corikõn ka tõ per t j telet j mustikòn, IakcÒn te ka tõn DiÒnuson kaloàsi ka tõn rchgšthn tîn musthr wn, táj D»mhtroj da mona dendrofor ai te ka core ai ka teleta koina tîn qeîn e si toútwn aƒ d Moàsai ka Ð 'ApÒllwn aƒ mn tîn corîn proest sin Ð d ka toútwn ka tîn kat mantik»n pròpoloi d tîn Mousîn oƒ pepaideumšnoi p ntej, ka d wj oƒ mousiko, toà d' 'ApÒllwnoj oáto te ka oƒ per mantik»n, D»mhtroj d o te mústai ka dvdoàcoi ka ƒerof ntai, DionÚsou d Seilhno te ka S turoi ka T turoi ka B kcai, LÁna te ka Qu ai ka MimallÒnej ka Nadej ka NÚmfai prosagoreuòmenai. 7 Βλ. πχ. Πλούταρχος, De Pythiae oraculis 402 F Óti pròteron mn n poi»masin xšferon oƒ filòsofoi t dògmata ka toýj lògouj, ésper 'OrfeÝj ka `Hs odoj ka Parmen dhj ka Xenof nhj ka 'EmpedoklÁj ka QalÁs, Ûsteron d' paúsanto ka pšpauntai crèmenoi mštroij..βλ. και Διογένης Λαέρτιος, Vitai philosophorum, T d gegrammšna Øp' aùtoà fhsi LÒbwn Ð 'Arge oj (Cronert `8) e j œph te nein diakòsia. pigegr fqai d' aùtoà p táj e kònoj tòde (A. Pal. vii. `83) tònde QalÁn M lhtoj 'I j qršyas' nšdeixen strològon p ntwn presbútaton sof V. 8 Διόδωρος ικελιώτης 1, 18, 4

3 Αμφορέας του ζωγράφου του Leningrad, Hermitage. Οι Μούσες με τον Μουσαγέτη Απόλλωνα.

4 Ομηρος και Ησίοδος Ομηρος: Μούσες Ολυμπιάδες Οι αρχαιότερες και σημαντικότερες γνώσεις μας για τις Μούσες προέρχονται από την Πρώιμη Εποχή του ιδήρου, συγκεκριμένα από τον Ομηρο και τον Ησίοδο, τους πρώτους 9 και μέγιστους αοιδούς/βάρδους της Δύσης. Εμειναν αθάνατοι στους αιώνες, όπως προβλεπόταν για όσους είχαν την ιδιαίτερη εύνοια των Μουσών. Φάρη στον αρχαιότατο και σημαντικότερο των Ελλήνων ποιητών, τον Ομηρο (±800 πφ), τα βασικά χαρακτηριστικά τους καταγράφηκαν στα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα της Ευρώπης, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια: είναι κόρες του πατέρα των θεών, ζουν δίπλα του στον Ολυμπο, ψυχαγωγούν με τους ύμνους τους κυρίως τον ίδιο αλλά και άλλους θεούς, κάποτε θρηνούν για θνητούς (όπως για τον νεκρό Αχιλλέα) αλλά και τιμωρούν σκληρά τους υβριστές τους (Θάμυρις) 10. Είναι στενά δεμένες με τον πατέρα τους αλλά και τον Ολυμπο, αποκαλούμενες Ολυμπιάδες. ε όλη την πρώιμη ποίηση είναι οι μόνες θεές με αυτό το επίθετο. Οι ανθρώπινες δυνατότητες έχουν πεπερασμένα όρια, ο αοιδός λοιπόν επικαλείται τις Μούσες για να του παρασταθούν και να του θυμίσουν τα γεγονότα της ακατάγραφης ιστορίας. 11 Σου προσφέρουν την απαραίτητη δυνατότητα, την έμπνευση και τη γνώση, αφού χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ποιητική δημιουργία. Ηδη, από την πρώιμη αυτή εποχή, τις συνοδεύει ο αδελφός τους Απόλλων και ο αριθμός τους είναι εννέα. Ανάγλυφο των προχωρημένων ελληνιστικών χρόνων στο Βρετανικό Μουσείο. Απεικονίζεται η αποθέωση του Ομήρου (κάτω αριστερά) και ο Δίας με τις τις Μούσες. 9 ε ακόμη αρχαιότερους χρόνους αναφέρεται από τον ίδιο τον Ομηρο ο Δημόδοκος, των Υαιάκων στην Οδύσσεια. Η Μούσα του χάρισε ένα καλό δώρο μαζί με ένα κακό: την τέχνη να τραγουδά όμορφα στερώντας το φως των ματιών του.. 10 Προϊστορικός «Θράκας» αοιδός που καυχήθηκε ότι μπορεί να ξεπεράσει στο τραγούδι τις Μούσες. Οταν τον συνάντησαν στο Δώριον της Μεσσηνίας, τον τύφλωσαν και του αφαίρεσαν την ικανότητα να τραγουδά και να παίζει κιθάρα. 11 Ιλιάς Β, 484. Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai Øme j g r qea ste p restš te stš te p nta, ¹me j d klšoj o on koúomen oùdš ti dmen

5 Έναν περίπου αιώνα αργότερα (±700 πφ), ο Ησίοδος διέσωσε αναλυτικότερα τις πρώιμες πληροφορίες για τις Μούσες, πολύτιμες για τους σημερινούς ερευνητές αλλά και καθοριστικές για τη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης για τις Μούσες κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας (Θεογονία στ ). Ησίοδος: Μούσες Ολυμπιάδες Πιερίδες - Ελικωνιάδες Ο Ησίοδος αρχίζει τον ύμνο του όπως και ο Ομηρος με την επίκληση των Μουσών. Είναι Πιερίδες (Εργα και Ημέραι) αλλά και Ελικωνιάδες (Θεογονία), αφού τώρα πια ζουν και κοντά σε πηγές της πατρίδας του όπου γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα σημαντικό ιερό των Μουσών. 12 Οι Ελικωνιάδες Μούσες του Ησιόδου ποτέ δεν έχασαν την εξάρτησή τους από τον Ολυμπο, αφού αποκαλούνται και Ολυμπιάδες (Θεογονία στ. 25, 52, 966, 1022), ενώ περιγράφεται το τραγούδι τους στον Ολυμπο (Θεογονία στ. 36 κεξ) καθώς και η γέννησή τους στην Πιερία από τη Μνημοσύνη (Μνήμη). Μωσαϊκό στη Αντιόχεια των αυτοκρατορικών χρόνων. Η τιτανίδα Μνημοσύνη (Μνήμη), κόρη Ουρανού και Γαίας, αδελφή του Κρόνου και μητέρα των Μουσών. Η γέννηση στην Πιερία και η άνοδος στον Ολυμπο. Ησίοδε, *λέει ο Ησίοδος στη Θεογονία+ Τον υμνο ας αρχίσουμε απ τις Μούσες, Που τον γονιό δοξάζοντας τον Δία την δυνατή του την ψυχή ευφραίνουν ασταμάτητα στου Ολύμπου τα παλάτια. Ανιστορώντας τα τωρνά μα και τα περασμένα. Και όλα τα μελλούμενα. Στην Πιερία γεννήθηκαν από τη Μνημοσύνη. Κόρες αυτές του έρωτα του Κρονογενημένου. Οποιον οι Μούσες αγαπούν τρισεύτυχος λογιέται. Κι από το στόμα του λαλιά ολόγλυκη αναβλύζει. Ησ. Θεογονία, βλ. πχ. Παυσανία 9, 29 taàta m n d¾ œcont stin oûtw, qàsai d n `Elikîni MoÚsaij prètouj ka ponom sai tõ Ôroj ƒerõn e nai Mousîn 'Efi lthn ka Wton lšgousin, o k sai d aùtoýj ka Askrhn (πατρίδα Ησιόδου) ka d¾ ka `Hghs nouj p tùde n tí 'Atq di po hsen n `Elikîni d prõj tõ lsoj Ònti tîn Mousîn n rister m n ¹ 'Agan pph phg» qugatšra d e nai t¾n 'Agan pphn toà Termhssoà lšgousi, e d ka oátoj Ð TermhssÕj per tõn `Elikîna, t¾n d eùqe an rcomšnj prõj tõ lsoj œstin e kën EÙf»mhj peirgasmšnh l qj trofõn d e nai t¾n EÙf»mhn lšgousi tîn Mousîn.

6 Εννέα ολόκληρα βράδυα πλάγιαζε κατά τον Ησίοδο ο πατέρας των θεών με τη Μνημοσύνη (Μνήμη), για να γεννηθούν ύστερα από έναν χρόνο οι εννέα επώνυμες Μούσες. 13 Μεγάλο το χρονικό διάστημα για τον ηγέτη και πατέρα των θεών, τόσο για τον χρόνο της σύλληψης όσο και για την εγκυμοσύνη. Ισως λοιπόν να οφείλεται στο γεγονός ότι Ð prõj t j MoÚsaj œrwj ka ¹ ¹don¾ bradšwj núetai, όπως ο αρχαίος σχολιαστής επισημαίνει. 14 Πρώιμα αναφέρονται τα ονόματα των εννέα ομόψυχων κοριτσιών, που πρωτόειδαν το φως της ημέρας στο όμορφο και πλούσιο τοπίο της μακεδονικής Πιερίας, κάτω από τις κορυφές του Ολύμπου. Εκεί πρωτοτραγούδησαν για τους νόμους και τη δόξα των αθανάτων και από εκεί ανηφόρισαν στο υπερκείμενο όρος των θεών, στο πλάι του παντοδύναμου πατέρα τους που έβαλε την τάξη στο σύμπαν. Σύμφωνα με τον επικρατέστερο αρχαίο μύθο, ο Πίερος της Μακεδονίας εγκατέστησε στον Ελικώνα τις κόρες του Εννέα Μούσες με τα γνωστά τους ονόματα, και μάλιστα υπό την επίδραση ενός «θράκιου» έθνους, «δεξιώτερου» των Μακεδόνων γύρω από τα θεϊκά θέματα. 15 Η σχέση της Πιερίας με τις Μούσες είναι λοιπόν πολύ έντονη και πολύ πρώιμη για να μπορεί να αγνοηθεί. Η έρευνα προβληματίστηκε διαχρονικά τόσο με την πρώιμη αναφορά των μουσών στην περιοχή, όσο και με την κοινή ονοματολογία Πιερίας και Ελικώνα σε θέσεις που σχετίζονται με τις μούσες, όπως πχ. τα Λείβηθρα, την Πίμπλεια, τον Ελικώνα. Σα δεδομένα ερμηνεύθηκαν όπως και στον μύθο, με την μεταφορά της λατρείας των μουσών στον Ελικώνα 13 Με τροφό την Ευφήμη, όπως γνωρίζουμε από τον Παυσανία (9, 29) και το άγαλμά της στον Ελικώνα. 14 Scholia vetera στον Ησίοδο. 15 ύμφωνα με τον Πρόκλο, οι Μούσες του Ησιόδου χορεύουν στον Ελικώνα (Ελικωνιάδες) δηλώνοντας την εγκόσμια τάξη, αλλά γεννήθηκαν στην Πιερία (Πιερίδες) δηλώνοντας την Øp r tõn kòsmon t xin, f' Âj e j tõn kòsmon proálqe. Scholia vetera στον Ησίοδο, Εργα και Ημέραι, Προλεγόμενο, 3 κεξ. PROKLOU DIADOCOU ka g r t j MoÚsaj tetšcqai m n n tí Pier v fas n, n d tù `Elikîni coreúein, táj m n Pier aj t¾n Øp r tõn kòsmon t xin dhloúshj, f' Âj e j tõn kòsmon proálqe, toà d `Elikînoj t¾n gkòsmion, n g r toútj coreúousin ta j sfa raij nnša oüsaij pibebhku ai Παυσανίας 9, 29. crònj d ÛsterÒn fasi P eron MakedÒna, f' oá ka MakedÒsin çnòmastai tõ Ôroj, toàton lqònta j Qespi j nnša te MoÚsaj katast»sasqai ka t ÑnÒmata t nàn metaqšsqai sf si. taàta d nòmizen oûtwj Ð P eroj À sofèter oƒ enai fanšnta À kat ti m nteuma À par tou didacqe j tîn Qrvkîn dexièteron g r t te lla dòkei toà Makedonikoà tõ œqnoj enai p lai tõ Qr kion ka oùc Ðmo wj j t qe a Ñl gwron. e s d' o ka aùtù qugatšraj nnša PišrJ genšsqai lšgousi ka t ÑnÒmata per ta j qea j teqánai ka taútaij, ka Ósoi Mousîn pa dej kl»qhsan ØpÕ `Ell»nwn, qugatridoàj enai sf j Pišrou M mnermoj dš, lege a j t¾n m chn poi»saj t¾n Smurna wn prõj GÚghn te ka LudoÚj, fhs n n tù prooim J qugatšraj OÙranoà t j rcaiotšraj MoÚsaj, toútwn d llaj newtšraj enai DiÕj pa daj

7 από κατοίκους της Πιερίας. 16 Για τη σύγχρονη έρευνα το πρόβλημα οφείλει ίσως να παραμένει ανοικτό. Θα μπορούσε πχ. κανείς να σκεφτεί ότι ίσως οφείλεται σε κάποιον αρχαιότατο μουσικό λόγο, σήμερα δυστυχώς χαμένο, που είχε σχέση με τον Ορφέα, την Πιερία και τις μούσες της. Είναι μία υπόθεση που δεν μπορεί να αγνοηθεί, αν λάβουμε υπόψη την πληροφορία του Χ.Πλούταρχου στο «Περι Μουσικής» για τα «περί Μούσας» ποιήματα του Μακεδόνα γενάρχη Πιέρου. 17 Εκτός από τα ιερά των Μουσών που αναφέρονται στην Πιερία (Λείβηθρα, Δίον, Πίμπλεια) ο βασιλιάς Αρχέλαος της Μακεδονίας καθιέρωσε τον 5 ο πφ. αιώνα (Δίον) μία μεγάλη πανήγυρη εννέα ημερών προς τιμήν τους, «k stv tîn Mousîn pènumon ¹mšran nade xaj». 18 Η λατρεία των Μουσών ίσως γεννήθηκε από τη Μνήμη στην Πιερία και μεταδόθηκε στην Βοιωτία, όπως αναφέρει η αρχαιότητα, το γεγονός όμως είναι ότι στην κλασσική αρχαιότητα τα ιερά των Μουσών ήταν διαδεδομένα σε όλο τον ελληνικό κόσμο και τις αποικίες του (πχ. Ελικών, Παρνασσός, Θεσιπιές, Αττική, πάρτη, Σροιζήνα, Κόρινθος, Ολυμπία, Δελφοί, Μεγαλόπολις, Ιθώμη, Σεγέα, Πριήνη, Κρότων, Αλεξάνδρεια κ.α, αλλά και στη Ρώμη. Οι κατά τόπους Μούσες έπαιρναν συχνά και το όνομα του τοπικού ιερού. 16 βλ. Πχ. τράβων Ð mn oân `Elikën où polý diesthkëj toà Parnassoà n millòj stin ke nj kat te Ûyoj ka per metron: mfw g r cionòbola t Ôrh ka petrèdh, perigr fetai d' où pollí cèrv. ntaàqa d' st tò te tîn Mousîn ƒerõn ka ¹ Ippou kr»nh ka tõ tîn Leibhqr dwn numfîn ntron: x oá tekma roit' n tij Qr kaj enai toýj tõn `Elikîna ta j MoÚsaij kaqierèsantaj, o ka t¾n Pier da ka tõ Le bhqron ka t¾n P mpleian ta j aùta j qea j nšdeixan: kaloànto d P erej: klipòntwn d' ke nwn MakedÒnej nàn œcousi t cwr a taàta. e rhtai d' Óti t¾n Boiwt an taúthn pókhs n pote Qr kej bias menoi toýj BoiwtoÝj ka Pelasgo ka lloi b rbaroi. τράβων 10 3 'ApÕ d toà mšlouj ka toà uqmoà ka tîn Ñrg nwn ka ¹ mousik¾ p sa Qrvk a ka 'Asi tij nenòmistai. dálon d' œk te tîn tòpwn n oœj aƒ Moàsai tet mhntai Pier a g r ka Olumpoj ka P mpla ka Le bhqron tõ palaiõn Ãn Qr kia cwr a ka Ôrh, nàn d œcousi MakedÒnej tòn te `Elikîna kaqišrwsan ta j MoÚsaij Qr kej oƒ t¾n Boiwt an poik»santej, o per ka tõ tîn Leibhqri dwn numfîn ntron kaqišrwsan. o t' pimelhqšntej táj rca aj mousikáj Qr kej lšgontai, 'OrfeÚj te ka Mousa oj ka Q murij, ka tù EÙmÒlpJ d toünoma nqšnde, ka oƒ tù DionÚsJ t¾n 'As an Ólhn kaqierèsantej mšcri táj 'IndikÁj ke qen ka t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi ka Ð mšn t j fhsin kiq ran 'Asi tin sswn, Ð d toýj aùloýj Berekunt ouj kale ka Frug ouj ka tîn Ñrg nwn œnia barb rwj çnòmastai n blaj ka sambúkh ka b rbitoj ka mag dij ka lla ple w.. Βλ. και σχέση Ορφέα-Καδμείων Διοδ αλλά και αναφορά για Καδμείους στον Ολυμπο από Ηρόδοτο 1 56: toýj mn toà Dwrikoà gšneoj, toýj d toà 'Iwnikoà. Taàta g r Ãn t prokekrimšna, Ònta tõ rca on tõ mn PelasgikÒn, tõ d `EllhnikÕn œqnoj. Ka tõ mn oùdamí kw xecèrhse, tõ d polupl nhton k rta. 'Ep mn g r Deukal wnoj basilšoj o kee gán t¾n fqiîtin, p d Dèrou toà Ellhnoj t¾n ØpÕ t¾n Ossan te ka tõn Olumpon cèrhn, kaleomšnhn d `Istiaiîtin k d táj `Istiaiètidoj æj xanšsth ØpÕ Kadme wn, o kee n P ndj, MakednÕn kaleòmenon nqeàten d aâtij j t¾n Druop da metšbh, ka k táj Druop doj oûtwj j PelopÒnnhson lqõn DwrikÕn kl»qh , Α kat d t¾n aùt¾n ¹lik an ka L non tõn x EÙbo aj qr»nouj pepoihkšnai lšgei, ka Anqhn tõn x 'AnqhdÒnoj táj Boiwt aj Ûmnouj, ka P eron tõn k Pier aj t per t j MoÚsaj poi»mata 18 Διόδωρος 17, 16

8 Τα ιερά δώρα των Μουσών. Ομηρος και Καλλιόπη, η Μούσα του έπους, με κιβώτιο παπύρων. Χηφιδωτό ρωμαϊκών χρόνων στο Εθνικό Μουσείο του Λουξεμβούργου. Ο Δίας επιλέγει τους ηγεμόνες. Οι Μούσες με τον Απόλλωνα επιλέγουν τους αοιδούς και τους κιθαριστές. Ο Ησίοδος μας βεβαιώνει ότι όποιον από τους ηγεμόνες τιμήσουν οι Μούσες και παρευρεθούν στη γέννησή του, αυτός θα κατακτήσει το μέλλον. Οι Ησιόδειοι ηγεμόνες είναι δικαστές και νομοθέτες αλλά οι Μούσες διατηρούν στη συλλογική μνήμη τους (άγραφους) νόμους και τις αξίες της πρώιμης ελληνικής κοινωνίας. Ετσι, ο τιμημένος από τις Μούσες ηγεμόνας θα είναι σοφός, δίκαιος, και θα χρησιμοποιεί γλώσσα μειλίχια. Γιατί, όπως αργότερα θα πουν ο Αιλιανός και ο Διόδωρος, όποιον οι Μούσες αγαπούν είναι ειρηνικός και πράος, αφού ακόμη και ο ίδιος ο Αρης, ο θεός του πολέμου, «αιδείται τας Μούσας» 19.. Ούτε γλύπτης ούτε κανείς ποτέ ζωγράφος απεικόνισε τις κόρες του Δία οπλισμένες. Σημαίνει ότι όσοι ασχολούνται με τις Μούσες πρέπει να διάγουν βίο ειρηνικό και πράο. OÙde j oüte pl sthj oüte grafeýj tîn DiÕj qugatšrwn t e dh paršsthsen ¹m n æplismšna. Ðmologe d toàto, Óti de tõn n MoÚsaij b on e rhnikòn te ma ka pr on enai. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία, 12, 3 Όχι μόνο στην ειρήνη αλλά και στον πόλεμο πείθονται (οι Κέλτες) από τους μουσικούς ποιητές τους, και μάλιστα όχι μόνο οι φίλοι αλλά και οι εχθροί. Γιατί, πολλές φορές, όταν συναντώνται δύο στρατοί και υψώνουν ξίφη και λόγχες, οι βάρδοι τρέχουν ανάμεσα στα στρατόπεδα και φέρνουν ειρήνη, σαν μάγοι που υποτάσσουν τα άγρια θηρία. Ετσι, ακόμη και ανάμεσα στους πιο άγριους βαρβάρους, η σοφία υπερισχύει του θυμού και ο Αρης σέβεται τις Μούσες. où mònon d' n ta j e rhnika j cre aij, ll ka kat toýj polšmouj toútoij m lista pe qontai ka to j meljdoàsi poihta j, où mònon oƒ f loi, ll ka oƒ polšmioi poll kij d' n ta j parat xesi plhsiazòntwn ll»loij tîn stratopšdwn ka to j x fesin natetamšnoij ka ta j lògcaij probeblhmšnaij, e j tõ mšson oátoi proelqòntej paúousin aùtoúj, ésper tin qhr a katep santej. oûtw ka par to j griwt toij barb roij Ð qumõj e kei tí sof v ka Ð Arhj a de tai t j MoÚsaj. Διόδωρος 5, Όπως εξάλλου και τα θηρία, βλ. πχ. για τη μούσα των ελεφάντων (!) Αιλιανός, De natura animalium, 12, 44.

9 Ευτυχισμένος θα γίνει ο άνθρωπος που οι Μούσες αγαπούνε, βεβαιώνει ο Ησίοδος: η δύναμη της Μουσικής, όταν ψάλλει ο αγαπημένος των Μουσών, είναι σε θέση να φέρει ακόμη και τη λησμονιά σε όσους πενθούνε, έστω και για λίγο. Μούσες και ένας βοσκός, πιθανόν ο Ησίοδος όταν παραλαμβάνει το χάρισμα. Εργο του Ζωφράφου του Ησιόδου στη Βοστώνη. Οι Μούσες (μας πληροφορεί ο ίδιος) επέλεξαν τον Ησίοδο όταν ήταν ένας απλός βοσκός προβάτων στον Ελικώνα: του έδωσαν ένα κλαδί (σκήπτρο) δάφνης και του χάρισαν το δώρο της ποίησης. Σου έδωσαν δηλαδή την ικανότητα να τραγουδά και να δοξάζει μελλούμενα και περασμένα, μαζί με την εντολή να υμνεί το αθάνατο γένος των θεών, αλλά και τις ίδιες, επικαλούμενος το όνομά τους στην αρχή και το τέλος του ύμνου. Επικαλούμενος λοιπόν τις θεές στην αρχή της Θεογονίας, ο Ησίοδος ζητά να του διδάξουν τη δημιουργία του κόσμου. Ετσι, τόσο η Θεογονία όσο και τα υπόλοιπα έργα του Ησιόδου, καθώς επίσης και τα έργα του Ομήρου και όλων των υπολοίπων ποιητών/μουσικών της ελληνικής ιστορίας, ακόμη και η εύρεση των γραμμάτων 20 (το επαναστατικό εργαλείο της γνώσης) είναι ο λόγος/χάρισμα των Μουσών προς την ανθρωπότητα. «Prîton d¾ toàto podexèmeqa qîmen paide an e nai prèthn di Mousîn te ka 'ApÒllwnoj» λέει ο ωκράτης στους Νόμους του Πλάτωνα. 21 Οι Μούσες εγγυώνται αυτά που λέει ο ποιητής καθώς και την αξίωσή του να αυτοαποκαλείται ποιητής. Ηταν βαθειά πίστη της αρχαιότητας, της πρώιμης τουλάχιστον, ότι το δώρο των Μουσών έδινε τη δυνατότητα να εκφραστεί ο καλλιτέχνης, ότι εκείνο χορηγούσε στους ανθρώπους το έλεος των Μουσών και την ευψυχία, αλλά και ότι εκείνο διέσωσε τη συλλογική της μνήμη ανά τους αιώνες. Φαρακτηριστικό παράδειγμα τα παρακάτω λεγόμενα της «δέκατης» Μούσας, της απφούς, 22 του Πίνδαρου, του όλωνος, του Ευριπίδη και όλων των υπολοίπων ποιητών: Οταν πεθάνεις, αμνημόνευτη θα κείτεσαι νεκρή αφού άσχετη ήσουν όταν ζούσες με τα ρόδα της Πιερίας.. το ίδιο θα είσαι αφανής κι εκεί στον Αδη, με τα φαντάσματα katq noisa d ke shi oùdš pota mnamosúna sšqen œsset' oùd pok'üsteron où g r pedšchij bròdwn tën k Pier aj (Μουσών) ll' f nhj k n 'A da dòmwi foit shij ped' maúrwn nekúwn kpepotamšna. Απ. 55, απφούς Μελών Γ 20 Βλ. πχ, Διόδωρο ικελιώτη 5 74 ta j d MoÚsaij doqánai par toà patrõj t¾n tîn gramm twn eûresin ka t¾n tîn pîn súnqesin t¾n prosagoreuomšnhn poihtik»n. 21 Νόμοι PLATWNOS: 'Ennša t j MoÚsaj fas n tinej æj Ñligèrwj ºn de ka Sapfë LesbÒqen ¹ dek th.

10 Ποτάμι μέλι ο ύμνος των Μουσών για τις επιτυχίες. Σκοτάδι όμως βαθύ όταν δεν υμνηθούνε.. e d túcv tij œrdwn, mel fron' a t an oa si Mois n nšbale ta meg lai g r lka skòton polýn Ûmnwn œconti deòmenai Πίνδαρος, Νεμεα 7, Μούσες Πιερίδες, ένδοξα τέκνα της Μνημοσύνης και του Δία, ακούστε την προσευχή μου. Χαρίστε μου την εύνοια των θεών και υπόληψη στους ανθρώπους. MnhmosÚnhj ka ZhnÕj 'Olump ou gla tškna, Moàsai Pier dej, klàtš moi eùcomšnwi Ôlbon moi prõj qeîn mak rwn dòte, ka prõj p ntwn nqrèpwn a e dòxan œcein gaq»n όλων, απόσπ. 13 Ποτέ δεν θα παύσω Μούσες και Χάριτες να αναμειγνύω, ήδιστη συζυγία. Αμουσος, απαίδευτος ποτέ μου να μη ζήσω, πάντα με τους στεφανωμένους.. où paúsomai t j C ritaj MoÚsaij sugkatameignúj, d stan suzug an. m¾ zóhn met' mous aj, a e d' n stef noisin e hn Ευριπίδης, Ηρακλής, 673 Ποιες είναι οι Μούσες. Ο ύμνος για το παρελθόν, παρόν και μέλλον. Από τη γέννησή τους οι Μούσες υμνούν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ησίοδου, τον Δία αλλά και άλλους θεούς. «Χυχαγωγούν» την ψυχή του πατέρα των θεών και τον Ολυμπο ψάλλοντας για όσα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν, ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των Μουσών που τις συνδέει και με το χάρισμα της μαντείας/προφητείας. 24 Επισημαίνει τον διττό χαρακτήρα της σχέσης τους με τον Μουσαγέτη Απόλλωνα, θεό της μουσικής και της μαντικής/προφητείας ταυτόχρονα. Σα ονόματά τους, που αναφέρονται πρώτη φορά από τον Ησίοδο, είναι Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Μελπομένη, Σερψιχόρη, Ερατώ, Πολύμνια, Ουρανία και τελευταία η Καλλιόπη, η σημαντικότερη από όλες κατά τον Ησίοδο. Είναι η συνοδός των ηγεμόνων, αφού ως η κατεξοχήν Μούσα της Ποίησης και Μούσα του Επους ψάλλει για τα ηρωϊκά τους κατορθώματα. την Καλλιόπη θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι αναφέρεται και ο Ομηρος όταν επικαλείται στον ενικό τη Μούσα για να υμνήσει τα κλέη της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, μολονότι στην εποχή του Ομήρου οι ομόφρονες Μούσες ίσως 23 Πολύ συχνά οι μέλισσες αποτελούσαν σύμβολο των Μουσών ή ήταν οι ίδιες οι Μούσες βλ. πχ. Αιλιανό, Varia Historia 10, 21, όπου ο Πλάτωνας ευλογήθηκε ως μωρό από τις Μούσες/μέλισσες κοντά στο ιερό τους στον Τμηττό. Βλ. και Υιλόστρατο (αρχ.) Εικόνες, 2,2,12 για την ευλογία των Μουσών/μελισσών στη γέννηση του Πινδάρου. Βλ. και 2, 8 για την ευλογία των Μουσών / μελισσών στον αποικισμό της Ιωνίας, πατρίδας του Ομήρου. Βλ. και Υιλόστρατο (νεώτ.) Εικόνες, 884 κεξ. 24 βλ. πχ. χόλια στη Θεογονία 1-118: éste klúoimi t t' ssòmena: par tîn Mousîn, fhs n, koúwn manq nw t te sòmena ka t Ônta ka progegonòta. toàto d e pen, na de xv Óti ÓmoiÒn ti táj mantikáj ¹ po hsij. T Βλ. και Αργοναυτικά Απολλώνιου Ρ., 2, 506. œnqa d' 'Arista on Fo bj tšken, Ön kalšousin 'Agrša ka NÒmion polul»ioi AƒmoniÁej t¾n m n g r filòthti qeõj poi»sato númfhn aùtoà makra wna ka gròtin, uœa d' œneiken nhp acon Ce rwnoj Øp' ntroisin komšesqai tù ka exhqšnti qea g mon mn»steusan Moàsai kestor hn te qeoprop aj t' d daxan, ka min în m»lwn qšsan ½ranon Óss' nšmonto m ped on Fq hj 'Aqam ntion mf t' rumn»n Oqrun ka potamoà ƒerõn Òon 'Apidano o.

11 λειτουργούσαν ως μία. 25 Με την Ησιόδεια σειρά θα τις κατονομάσει 200 χρόνια αργότερα και ο πατέρας της ιστορίας, ο Ηρόδοτος. Πεζογράφοι της αρχαιότητας (ιστορικοί, φιλόσοφοι κλπ.) και ποιητές ιστόρησαν, σχολίασαν, ύμνησαν και ερμήνευσαν όσα γνώριζαν για τις Μούσες και την παιδεία που παρείχαν. Ο Ομηρος ωστόσο και κυρίως ο Ησίοδος αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν το θεμέλιο και τον σκελετό του αρχαίου οικοδομήματος των γνώσεων που έχουμε για τις Μούσες, τις «θρέπτειρες» της ψυχής και της διανοίας της αρχαιότητας. Ελάχιστες είναι οι επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες για τη στήριξη του οικοδομήματος, οι περισσότερες είναι συμπληρωματικά και βοηθητικά στοιχεία. Η Καλλιόπη με πάπυρο, η Ευτέρπη με αυλό, η Θάλεια με κωμική μάσκα, η Μελπομένη με τραγική, η Σερψιχόρη και η Ερατώ με λύρα, η Κλειώ με πινακίδα, η Ουρανία με ουράνια σφαίρα, η Πολύμνια χωρίς. σύμβολο. Αρχαιολογικό Μουσείο Κω. Νεώτερες Πληροφορίες Η σύναψη κάθε Μούσας με ορισμένο είδος Τέχνης. Μουσικά σύμβολα. Οι Μούσες είναι ομόφρονες στον Ησίοδο και λειτουργούσαν ως μία. Ο συσχειτισμός για την κάθε μία ξεχωριστά με ένα είδος Σέχνης φαίνεται ότι έγινε (ή τουλάχιστον ολοκληρώθηκε) αργότερα, μολονότι η αναφορά του Ησιόδου για την Καλλιόπη (¹ g r ka basileàsin m' a do oisin Ñphde ) πιθανόν επισημαίνει τη σχέση της με το έπος και τις ηρωϊκές πράξεις των πρώιμων ηγεμόνων. Από τον Πλάτωνα αναφέρονται ήδη ιδιαίτεροι συσχετισμοί της Σερψιχόρης, της Ερατούς, της Καλλιόπης και της Ουρανίας, 26 η δε Θάλεια και Μελπομένη θα 25 Óti d qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai, n to j 'Orfiko j ded»lwtai (fg 38 Kern) oùdš ti l»qontai Mousšwn broto a g r œasi ko ranoi, aœsi mšmhle corõj qal ai t' rateina. `RianÕj d n a 'Hliakîn fhsi mhd n diafšrein, e m an pikale tai tîn Mousîn tij p saj g r shma nei di mi j. lšgei d oûtwj (fg III 3 Meineke Anal. Alex. 1843, 202) p sai d' e sa ousi, miáj Óte t' oünoma lšxeij. Scholia στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 214 κεξ 26 Υαίδρος 259 β5-δ8. TeryicÒrv m n oân toýj n to j coro j tetimhkòtaj aùt¾n paggšllontej poioàsi prosfilestšrouj, tí d 'Erato toýj n to j rwtiko j, ka ta j llaij oûtwj, kat tõ e doj k sthj timáj tí d presbut tv KalliÒpV ka tí met' aùt¾n OÙran v toýj n filosof v

12 συσχετίστηκαν με την Κωμωδία και την Σραγωδία μετά τη δημιουργία του είδους. Οπωσδήποτε όμως, η ειδική ενασχόληση των Μουσών παρουσίαζε πολύ μεγάλη ποικιλία, μέχρι να καθιερωθεί στα ρωμαϊκά πλέον χρόνια το σχήμα που επικράτησε μέχρι σήμερα και τα σύμβολα που τις χαρακτηρίζουν. Η Θάλεια με γκλίτσα βοσκού και κωμική μάσκα, οι Σερψιχόρη και Ερατώ με λύρες, οι Καλλιόπη και Κλειώ με πάπυρους, η Ουρανία με ουράνια σφαίρα, οι Μελπομένη-Ευτέρπη-Πολύμνια χωρίς συμβολισμούς. Μουσείο στην Trier, Γερμανία. Αυτοκρατορικοί χρόνοι ADHLON KalliÒph sof hn ¹rw doj eáren oidáj Kleië kallicòrou kiq rhj melihdša molp»n EÙtšrph tragiko o coroà poluhcša fwn»n Melpomšnh qnhto si mel frona b rbiton eáre TeryicÒrh car essa pòren tecn»monaj aùloúj Ûmnouj qan twn 'Eratë poluterpšaj eáre tšryiaj Ñrchqmo o PolÚmnia p nsofoj eáren [ rmon hn p svsi PolÚmnia dîken oida j ] OÙran h pòlon eáre ka oùran wn corõn strwn kwmikõn eáre Q leia b on ka ½qea kedn. OÙk de TeryicÒrhn Ð zwgr foj, ll' ØpÕ tšcnaj yeúdetai ÑfqalmoÝj de kelon trek V. E pote teryinòoio, f loj, fòrmiggoj koúsvj, t¾n 'Eratë qaúmaze tòshj e d»mona tšcnhj. EÙtšrph don kessi polutr»toisi liga nei, pneàma sofáj ÑcethgÕn pispe rousa mel sshj. KwmikÕn mfišpw Q leia mšloj, œrga d fwtîn oùc Ðs wn qumšlvsi filokrot loisin qúrw. E kòna táj sof hj potidšrkeo KalliÒphj g r e kòna sí krad V l mbane t¾n sof hn. DafnokÒmoij Fo boio par tripòdessi poleúw Kleiè, mantosúnhj Moàsa ka ƒstor hj. OÙran h y»foio qeorr»tj tin mštrj stróhn d daxa palind nhton n gkhn. Skšpteo calkeòfwnon pispšrcousan oid¾n Melpomšnhn, ratáj stora eùep hj. Sigî, fqeggomšnh pal mhj qelx frona palmòn, neúmati fwn»essan paggšllousa siwp»n. Anthologia Graeca di gont j te ka timîntaj t¾n ke nwn mousik¾n ggšllousin, a d¾ m lista tîn Mousîn per te oùranõn ka lògouj oâsai qe ouj te ka nqrwp nouj ƒ sin kall sthn fwn»n

«Σχέση Μαθηµατικών και Μουσικής µέσω Αρχαίων Ελληνικών Kειµένων»

«Σχέση Μαθηµατικών και Μουσικής µέσω Αρχαίων Ελληνικών Kειµένων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΣ Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΣ 1 Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΣ Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ!

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ! ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ! Ο πνευματικός π. Θεόδωρος (Rafanovich) της Ρωσικής Εκκλησίας των Κατακομβών, που εκοιμήθη το 1975 είπε: Οι κομμουνιστές έχουν εξαπολυθεί κατά της Εκκλησίας σαν ένα λυσσασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαισθητική σκέψη σε αντιδιαστολή με τη λογική σκέψη στη μαθηματική εκπαίδευση.

Η διαισθητική σκέψη σε αντιδιαστολή με τη λογική σκέψη στη μαθηματική εκπαίδευση. Αθανάσιος Βλάχος Η διαισθητική σκέψη σε αντιδιαστολή με τη λογική σκέψη στη μαθηματική εκπαίδευση. Διπλωματική εργασία Επιβλέπων καθηγητής: Π. Σπύρου Αθήνα 2005 2 Θ. Βλάχος, Διαισθητική και λογική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

œzeuxen, nšdhn tõ pròteron oùsîn tîn sunòdwn kaˆ koinogam wn Ôntwn. diõ kaˆ œdoxš tisin difu¾j nomisqánai, oùk e dòtwn tîn pròteron di tõ pláqoj tõn

œzeuxen, nšdhn tõ pròteron oùsîn tîn sunòdwn kaˆ koinogam wn Ôntwn. diõ kaˆ œdoxš tisin difu¾j nomisqánai, oùk e dòtwn tîn pròteron di tõ pláqoj tõn 1 ΤΟ ΙΚΑΙΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α Ξεκινάω να διαπραγµατευθώ ένα θέµα τεράστιο.το θέµα της αντιλήψεως της εννοίας του ικαίου στην Αρχαία Ελλάδα, που καλύτερα θα ήταν να το ονόµαζα «Η απαρχή της Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα ιπλωματική Εργασία. εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών. για την απόκτηση του. Μεταπτυχιακού ιπλώματος Ειδίκευσης.

Η παρούσα ιπλωματική Εργασία. εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών. για την απόκτηση του. Μεταπτυχιακού ιπλώματος Ειδίκευσης. Η παρούσα ιπλωματική Εργασία εκποήθηκε στα πλαίσια τω σπουδώ για τη απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώματος Ειδίκευσης που αποέμει το ιαπαεπιστημιακό ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακώ Σπουδώ «ιδακτική και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ KAI ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 004 Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Για την εποχή που έζησε στην Ιουδαία, δίδαξε, µαρτύρησε και αναστήθηκε ο Ιησούς ο Ναζωραίος υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία. Ειδικώς δε για τον Ιησού

Για την εποχή που έζησε στην Ιουδαία, δίδαξε, µαρτύρησε και αναστήθηκε ο Ιησούς ο Ναζωραίος υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία. Ειδικώς δε για τον Ιησού 1 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ Μια ιαφορετική Προσέγγιση του Θείου ράµατος Για την εποχή που έζησε στην Ιουδαία, δίδαξε, µαρτύρησε και αναστήθηκε ο Ιησούς ο Ναζωραίος υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα

καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται». (Ματθ. Ι-26)

καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται». (Ματθ. Ι-26) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ «οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται». (Ματθ. Ι-26) Α. Εισαγωγή και Επιστολές στις επτά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η αρχαία ελληνική μουσική μας λείπει σχεδόν ολοκληρωτικά σαν ήχος, ρυθμός και μελωδία. Πληροφορίες παίρνουμε : 1. Από παραστάσεις σε μνημεία. Οι παλαιότερες προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόσχα κτισμένη με ισχυρά τείχη, κατά παρόμοιο τρόπο προς την Βυζαντινή πρωτεύουσα

Η Μόσχα κτισμένη με ισχυρά τείχη, κατά παρόμοιο τρόπο προς την Βυζαντινή πρωτεύουσα «Οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτών, και οι εξουσιάζοντες αυτών ευεργέται καλούνται. Υμείς δε ουχ ούτως, αλλ' ο μείζων εν υμίν γινέσθω ως ο νεώτερος, και ο ηγούμενος ως ο διακονών». (Λουκ. Κβ 25-26).

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ.

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ. Η αρxαϊκη εποxη -- Οι αιωνεσ των μεταρρυθμισεων Κεφάλαιο 4 Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων Για την Αρχαϊκή Εποχή, όπως και για τις άλλες περιόδους που εξετάσαμε ως τώρα, σημαντική πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Η συμμετοχή και ο ρόλος της κιθάρας, της λύρας και της βαρβίτου στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων κατά την κλασική περίοδο μέσα

Διαβάστε περισσότερα

OI ΞΕΧΑΣΜΕΝEΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚO-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

OI ΞΕΧΑΣΜΕΝEΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚO-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ OI ΞΕΧΑΣΜΕΝEΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚO-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μαριολάκος Η.Δ. 1 1 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Δυναμικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Η αρχαία ελληνική θρησκεία είναι µια σύνθετη αλλά µε συνοχή συµβολική κατασκευή. Μύθος, τελετουργία, εικαστική αναπαράσταση, δηλαδή λόγος, πράξη, εικόνα, ήταν οι τρεις τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. Ένας από τους σηµαντικότερους

ΔΙΔΑΚΤΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. Ένας από τους σηµαντικότερους ΔΙΔΑΚΤΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ως οµηρικοί «Ύµνοι» ή «Προοίµια» έχουν παραδοθεί 33 ποιήµατα, τα οποία ατόπως αποδίδονταν στον Όµηρο. Αµφίβολη παραµένει η άποψη ότι ένα ή δύο από αυτά είναι έργα του ίδιου του Οµήρου,

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαλκό στο σίδηρο Ο κόσμος αλλάζει 1100--700 π.x.

Από το χαλκό στο σίδηρο Ο κόσμος αλλάζει 1100--700 π.x. Απο το ΧΑλκο στο σιδηρο -- ο κοσμοσ ΑλλΑζει κεφαλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Από το χαλκό στο σίδηρο Ο κόσμος αλλάζει 1100--700 π.x. Α. Οι Σκοτεινοί Αιώνες (1100--900 π.χ.) Η διάδοση του σιδήρου Όπως και με το χαλκό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. της. Μαρίας Παπαγεωργοπούλου

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. της. Μαρίας Παπαγεωργοπούλου Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ της Μαρίας Παπαγεωργοπούλου Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας

ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΑ ΕΣ ΤΗΣ ΙΟΥ ΑΙΑΣ ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας περί του βασιλέως Σωτήρα

Διαβάστε περισσότερα

«ητρός φιλόσοφος σόθεος»

«ητρός φιλόσοφος σόθεος» «ητρός φιλόσοφος σόθεος» 1 * Π ρ ό λ ο γ ο ς Η Μελέτη που ακολουθεί στηρίχθηκε σε δυο βάσεις. Η µεν Εισαγωγή της και τα περί της Ψυχολογίας θέµατα, µέχρι το κεφάλαιο «Η Ιπποκρατική Ιατρική», έχουν αρυσθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ιστορία Συλλογή Αρχιτεκτονική Σύγχρονη Πραγματικότητα»

«Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ιστορία Συλλογή Αρχιτεκτονική Σύγχρονη Πραγματικότητα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ «Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ιστορία Συλλογή Αρχιτεκτονική Σύγχρονη Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H αρχαία ελληνική Aλχημία και η προϊστορία της

H αρχαία ελληνική Aλχημία και η προϊστορία της H αρχαία ελληνική Aλχημία και η προϊστορία της H Ποίηση και η Μαντική έχουν κοινό σημείο εκκίνησης. Η κοινή αυτή αρχή, χαμένη στα χρόνια της ηρωικής εποχής και των μύθων, οδηγεί, μέσω της εσωτερικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΟΥΒΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 η ΟΜΑΔΑ: Αθανασίου Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΙΟΣ. (7 ος π.χ. αιώνας)

ΑΛΚΑΙΟΣ. (7 ος π.χ. αιώνας) 1 ΑΛΚΑΙΟΣ (7 ος π.χ. αιώνας) Υπήρξε από τους καλύτερους Έλληνες ποιητές, μαζί με τον Αρχίλοχο, του 7 ου π.χ. αιώνα. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη άγνωστο πότε ακριβώς, ούτε γνωρίζουμε πού, πώς και πότε πέθανε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη θεά της Κύπρου και η Γένεση της Αφροδίτης

Η Μεγάλη θεά της Κύπρου και η Γένεση της Αφροδίτης Η Μεγάλη θεά της Κύπρου και η Γένεση της Αφροδίτης Βάσος Καραγιώργης** Από την αρχαιότητα η Κύπρος είναι γνωστή ως το νησί της Αφροδίτης, ο τόπος όπου γεννήθηκε και λατρεύτηκε η θεά. Ο Όμηρος την αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ζωή Σπανάκου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ζωή Σπανάκου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ζωή Σπανάκου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τόμος 1ος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

http://keimena.ece.uth.gr Τέυχος 4, Ιούλιος 2006 ISSN : 1790-1782 ΕΙΜΕΝΑ Επίκουρη καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/µιου Αιγαίου Σ. 51-52.

http://keimena.ece.uth.gr Τέυχος 4, Ιούλιος 2006 ISSN : 1790-1782 ΕΙΜΕΝΑ Επίκουρη καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/µιου Αιγαίου Σ. 51-52. Σελ. 1/22 Μορφές της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας σε βυζαντινά εικονογραφηµένα χειρόγραφα Στεφανίδου Αλεξάνδρα Επίκουρη καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/µιου Αιγαίου Ήδη αµέσως µετά την έξοδο του Χριστιανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ : Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 2ο Κείµενο. Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια 3η Ενότητα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ : Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 2ο Κείµενο. Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια 3η Ενότητα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ : Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1ο Κείµενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια 3η Ενότητα marture d kaˆ tõ ginòmenon n ta j pòlesin oƒ g r nomoqštai toýj pol taj

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των αρχαίων Ελλήνων είναι και το αγωνιστικό τους πνεύμα, που ξεκινά από την ανάγκη της επιβίωσης. 1 Σ αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε

Διαβάστε περισσότερα