Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες"

Transcript

1 Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες Οι σημαντικότερες των ομαδικών θεοτήτων της αρχαιότητας 1 Εισαγωγή Οι Μούσες είναι μία επιφανής αδελφότητα γυναικείων θεοτήτων στο πλευρό των μεγάλων θεών του ελληνικού Δωδεκάθεου, κυρίως όμως στο πλευρό του πατέρα τους Διός, του μεγάλο Νού και πατέρα των θεών, πατέρα και των γνώσεων που αντιπροσωπεύουν οι Μούσες. Λατρεύονταν με θυσίες νηφάλιες (χωρίς οινηρή σπονδή και χωρίς ξύλα αμπέλινα). Ο αριθμός τους είναι εννιά αλλά υπήρχαν και ασθενέστερες παραδόσεις με άλλους αριθμούς, από τις οποίες σημαντικότερη φαίνεται εκείνη που αναφέρει dúo genšseij Mousîn, presbutšrwn m n kat KrÒnon, newtšrwn d tîn k DiÕj ka MnhmosÚnhj. 2 Η λατρεία τους κοντά σε πηγές και κάποιες από τις αρχαίες μαρτυρίες 3 φαίνεται να 1 Αλλες πχ. οι ειρήνες, Μοίρες, Φάριτες, Ερινύες, Ψρες, Γοργόνες, άτυροι, Κάβειροι, κλπ. Οι σκιαγραφίες είναι ελεύθερες αποδόσεις απεικονίσεων των Μουσών. 2 χόλια στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 214 κεξ: dúo ƒstoroàntai genšseij Mousîn, presbutšrwn m n kat KrÒnon, newtšrwn d tîn k DiÕj ka MnhmosÚnhj. lšgetai tîn Mousîn ¹ m n Kleië eørhkšnai t¾n ƒstor an, Q leia d gewrg an ka t¾n per t fut pragmate an, EÙtšrph d maq»mata, TeryicÒrh d paidi n, 'Eratë d Ôrchsin, Polumn a d lúran, Melpomšnh d òd»n, OÙran a d strolog an, KalliÒph d po hsin.. tin j m n oân, Óti eørštij Ñrc»sewj n to j 'Orfiko j (fg 39 Kern) paradšdotai ¹ 'Eratè pe oân mšllei dihge sqai tõn táj Mhde aj g mon, di toàto pikšklhtai t¾n eørštin táj piballoúshj tù g mj Ñrc»sewj Moàsan. oƒ dš, Óti qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai oùk llotr a oân toà g mou œstai ¹ Moàsa. Óti d qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai, n to j 'Orfiko j ded»lwtai (fg 38 Kern) oùdš ti l»qontai Mousšwn broto a g r œasi ko ranoi, aœsi mšmhle corõj qal ai t' rateina. `RianÕj d n a 'Hliakîn fhsi mhd n diafšrein, e m an pikale tai tîn Mousîn tij p saj g r shma nei di mi j. lšgei d oûtwj (fg III 3 Meineke Anal. Alex. 1843, 202) p sai d' e sa ousi, miáj Óte t' oünoma lšxeij. 3 Βλ. πχ. Schol. ad Theocrit. vii. 92, Ησύχιος, νύμφη, τέφανος Βυζ., Σόρρυβος.

2 υποδεικνύουν ότι κατάγονταν από νεράιδες της φύσης (tin j d' OÙranoà ka GÁj œfasan aùt j fànai æj rcaiòtaton ¹ge sqai tõn per toútwn lògon dšontoj) 4 αλλά από την πρώτη προχριστιανική χιλιετία είναι οι θεές που προστατεύουν τη μουσική/ποιητική τέχνη και χαρίζουν την έμπνευση και την αλήθεια στους καλλιτέχνες του Μουσικού Λόγου, «p shj paide hj ret¾n gennîsai». 5 Είναι οι θεές της γνώσης χωρίς σύνορα τόπου και χρόνου (μιας γνώσης που εθεωρείτο έργο των θεών, 6 την οποία μεταδίδουν στους ανθρώπους διά των ποιητών) προφανώς επειδή α) η πρώιμη αρχαιότητα διατήρησε τη συλλογική της μνήμη χάρη στην ποίηση, β) προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα με τον προφορικό μύθο και εργαλείο την ποίηση, αλλά και επειδή γ) ακόμη και οι πρώτοι φυσικοί επιστήμονες (προ- ωκρατικοί) διατύπωσαν την επιστημονική ερμηνεία της φύσης επίσης διά της ποίησης. 7 Αποτελούν μία διαχρονική αξία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού με καταγωγή που ανάγεται στις απαρχές της ελληνικής ιστορίας. Ανάλογες θεότητες (χωρίς παρόμοια εξέλιξη) αναφέρονται στην αιγυπτιακή, 8 ρωμαϊκή (Camenae) και ινδική μυθολογία (Apsara). 4 Cornutus, De Natura deorum 14 κεξ. 5 Ορφικός ύμνος στις Μούσες. 6 τράβων 10, 3 Ka di toàto mousik¾n k lese Pl twn ka œti pròteron oƒ PuqagÒreioi t¾n filosof an, ka kaq' rmon an tõn kòsmon sunest nai fas, p n tõ mousikõn edoj qeîn œrgon Øpolamb nontej. oûtw d ka aƒ Moàsai qea ka 'ApÒllwn moushgšthj ka ¹ poihtik¾ p sa Ømnhtik». æsaútwj d ka t¾n tîn ºqîn kataskeu¾n tí mousikí prosnšmousin, æj p n tõ panorqwtikõn toà noà to j qeo j ggýj Ôn. oƒ mn oân Ellhnej oƒ ple stoi tù DionÚsJ prosšqesan ka tù 'ApÒllwni ka tí `Ek tv ka ta j MoÚsaij ka D»mhtri, n¾ D a, tõ ÑrgiastikÕn p n ka tõ bakcikõn ka tõ corikõn ka tõ per t j telet j mustikòn, IakcÒn te ka tõn DiÒnuson kaloàsi ka tõn rchgšthn tîn musthr wn, táj D»mhtroj da mona dendrofor ai te ka core ai ka teleta koina tîn qeîn e si toútwn aƒ d Moàsai ka Ð 'ApÒllwn aƒ mn tîn corîn proest sin Ð d ka toútwn ka tîn kat mantik»n pròpoloi d tîn Mousîn oƒ pepaideumšnoi p ntej, ka d wj oƒ mousiko, toà d' 'ApÒllwnoj oáto te ka oƒ per mantik»n, D»mhtroj d o te mústai ka dvdoàcoi ka ƒerof ntai, DionÚsou d Seilhno te ka S turoi ka T turoi ka B kcai, LÁna te ka Qu ai ka MimallÒnej ka Nadej ka NÚmfai prosagoreuòmenai. 7 Βλ. πχ. Πλούταρχος, De Pythiae oraculis 402 F Óti pròteron mn n poi»masin xšferon oƒ filòsofoi t dògmata ka toýj lògouj, ésper 'OrfeÝj ka `Hs odoj ka Parmen dhj ka Xenof nhj ka 'EmpedoklÁj ka QalÁs, Ûsteron d' paúsanto ka pšpauntai crèmenoi mštroij..βλ. και Διογένης Λαέρτιος, Vitai philosophorum, T d gegrammšna Øp' aùtoà fhsi LÒbwn Ð 'Arge oj (Cronert `8) e j œph te nein diakòsia. pigegr fqai d' aùtoà p táj e kònoj tòde (A. Pal. vii. `83) tònde QalÁn M lhtoj 'I j qršyas' nšdeixen strològon p ntwn presbútaton sof V. 8 Διόδωρος ικελιώτης 1, 18, 4

3 Αμφορέας του ζωγράφου του Leningrad, Hermitage. Οι Μούσες με τον Μουσαγέτη Απόλλωνα.

4 Ομηρος και Ησίοδος Ομηρος: Μούσες Ολυμπιάδες Οι αρχαιότερες και σημαντικότερες γνώσεις μας για τις Μούσες προέρχονται από την Πρώιμη Εποχή του ιδήρου, συγκεκριμένα από τον Ομηρο και τον Ησίοδο, τους πρώτους 9 και μέγιστους αοιδούς/βάρδους της Δύσης. Εμειναν αθάνατοι στους αιώνες, όπως προβλεπόταν για όσους είχαν την ιδιαίτερη εύνοια των Μουσών. Φάρη στον αρχαιότατο και σημαντικότερο των Ελλήνων ποιητών, τον Ομηρο (±800 πφ), τα βασικά χαρακτηριστικά τους καταγράφηκαν στα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα της Ευρώπης, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια: είναι κόρες του πατέρα των θεών, ζουν δίπλα του στον Ολυμπο, ψυχαγωγούν με τους ύμνους τους κυρίως τον ίδιο αλλά και άλλους θεούς, κάποτε θρηνούν για θνητούς (όπως για τον νεκρό Αχιλλέα) αλλά και τιμωρούν σκληρά τους υβριστές τους (Θάμυρις) 10. Είναι στενά δεμένες με τον πατέρα τους αλλά και τον Ολυμπο, αποκαλούμενες Ολυμπιάδες. ε όλη την πρώιμη ποίηση είναι οι μόνες θεές με αυτό το επίθετο. Οι ανθρώπινες δυνατότητες έχουν πεπερασμένα όρια, ο αοιδός λοιπόν επικαλείται τις Μούσες για να του παρασταθούν και να του θυμίσουν τα γεγονότα της ακατάγραφης ιστορίας. 11 Σου προσφέρουν την απαραίτητη δυνατότητα, την έμπνευση και τη γνώση, αφού χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ποιητική δημιουργία. Ηδη, από την πρώιμη αυτή εποχή, τις συνοδεύει ο αδελφός τους Απόλλων και ο αριθμός τους είναι εννέα. Ανάγλυφο των προχωρημένων ελληνιστικών χρόνων στο Βρετανικό Μουσείο. Απεικονίζεται η αποθέωση του Ομήρου (κάτω αριστερά) και ο Δίας με τις τις Μούσες. 9 ε ακόμη αρχαιότερους χρόνους αναφέρεται από τον ίδιο τον Ομηρο ο Δημόδοκος, των Υαιάκων στην Οδύσσεια. Η Μούσα του χάρισε ένα καλό δώρο μαζί με ένα κακό: την τέχνη να τραγουδά όμορφα στερώντας το φως των ματιών του.. 10 Προϊστορικός «Θράκας» αοιδός που καυχήθηκε ότι μπορεί να ξεπεράσει στο τραγούδι τις Μούσες. Οταν τον συνάντησαν στο Δώριον της Μεσσηνίας, τον τύφλωσαν και του αφαίρεσαν την ικανότητα να τραγουδά και να παίζει κιθάρα. 11 Ιλιάς Β, 484. Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai Øme j g r qea ste p restš te stš te p nta, ¹me j d klšoj o on koúomen oùdš ti dmen

5 Έναν περίπου αιώνα αργότερα (±700 πφ), ο Ησίοδος διέσωσε αναλυτικότερα τις πρώιμες πληροφορίες για τις Μούσες, πολύτιμες για τους σημερινούς ερευνητές αλλά και καθοριστικές για τη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης για τις Μούσες κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας (Θεογονία στ ). Ησίοδος: Μούσες Ολυμπιάδες Πιερίδες - Ελικωνιάδες Ο Ησίοδος αρχίζει τον ύμνο του όπως και ο Ομηρος με την επίκληση των Μουσών. Είναι Πιερίδες (Εργα και Ημέραι) αλλά και Ελικωνιάδες (Θεογονία), αφού τώρα πια ζουν και κοντά σε πηγές της πατρίδας του όπου γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα σημαντικό ιερό των Μουσών. 12 Οι Ελικωνιάδες Μούσες του Ησιόδου ποτέ δεν έχασαν την εξάρτησή τους από τον Ολυμπο, αφού αποκαλούνται και Ολυμπιάδες (Θεογονία στ. 25, 52, 966, 1022), ενώ περιγράφεται το τραγούδι τους στον Ολυμπο (Θεογονία στ. 36 κεξ) καθώς και η γέννησή τους στην Πιερία από τη Μνημοσύνη (Μνήμη). Μωσαϊκό στη Αντιόχεια των αυτοκρατορικών χρόνων. Η τιτανίδα Μνημοσύνη (Μνήμη), κόρη Ουρανού και Γαίας, αδελφή του Κρόνου και μητέρα των Μουσών. Η γέννηση στην Πιερία και η άνοδος στον Ολυμπο. Ησίοδε, *λέει ο Ησίοδος στη Θεογονία+ Τον υμνο ας αρχίσουμε απ τις Μούσες, Που τον γονιό δοξάζοντας τον Δία την δυνατή του την ψυχή ευφραίνουν ασταμάτητα στου Ολύμπου τα παλάτια. Ανιστορώντας τα τωρνά μα και τα περασμένα. Και όλα τα μελλούμενα. Στην Πιερία γεννήθηκαν από τη Μνημοσύνη. Κόρες αυτές του έρωτα του Κρονογενημένου. Οποιον οι Μούσες αγαπούν τρισεύτυχος λογιέται. Κι από το στόμα του λαλιά ολόγλυκη αναβλύζει. Ησ. Θεογονία, βλ. πχ. Παυσανία 9, 29 taàta m n d¾ œcont stin oûtw, qàsai d n `Elikîni MoÚsaij prètouj ka ponom sai tõ Ôroj ƒerõn e nai Mousîn 'Efi lthn ka Wton lšgousin, o k sai d aùtoýj ka Askrhn (πατρίδα Ησιόδου) ka d¾ ka `Hghs nouj p tùde n tí 'Atq di po hsen n `Elikîni d prõj tõ lsoj Ònti tîn Mousîn n rister m n ¹ 'Agan pph phg» qugatšra d e nai t¾n 'Agan pphn toà Termhssoà lšgousi, e d ka oátoj Ð TermhssÕj per tõn `Elikîna, t¾n d eùqe an rcomšnj prõj tõ lsoj œstin e kën EÙf»mhj peirgasmšnh l qj trofõn d e nai t¾n EÙf»mhn lšgousi tîn Mousîn.

6 Εννέα ολόκληρα βράδυα πλάγιαζε κατά τον Ησίοδο ο πατέρας των θεών με τη Μνημοσύνη (Μνήμη), για να γεννηθούν ύστερα από έναν χρόνο οι εννέα επώνυμες Μούσες. 13 Μεγάλο το χρονικό διάστημα για τον ηγέτη και πατέρα των θεών, τόσο για τον χρόνο της σύλληψης όσο και για την εγκυμοσύνη. Ισως λοιπόν να οφείλεται στο γεγονός ότι Ð prõj t j MoÚsaj œrwj ka ¹ ¹don¾ bradšwj núetai, όπως ο αρχαίος σχολιαστής επισημαίνει. 14 Πρώιμα αναφέρονται τα ονόματα των εννέα ομόψυχων κοριτσιών, που πρωτόειδαν το φως της ημέρας στο όμορφο και πλούσιο τοπίο της μακεδονικής Πιερίας, κάτω από τις κορυφές του Ολύμπου. Εκεί πρωτοτραγούδησαν για τους νόμους και τη δόξα των αθανάτων και από εκεί ανηφόρισαν στο υπερκείμενο όρος των θεών, στο πλάι του παντοδύναμου πατέρα τους που έβαλε την τάξη στο σύμπαν. Σύμφωνα με τον επικρατέστερο αρχαίο μύθο, ο Πίερος της Μακεδονίας εγκατέστησε στον Ελικώνα τις κόρες του Εννέα Μούσες με τα γνωστά τους ονόματα, και μάλιστα υπό την επίδραση ενός «θράκιου» έθνους, «δεξιώτερου» των Μακεδόνων γύρω από τα θεϊκά θέματα. 15 Η σχέση της Πιερίας με τις Μούσες είναι λοιπόν πολύ έντονη και πολύ πρώιμη για να μπορεί να αγνοηθεί. Η έρευνα προβληματίστηκε διαχρονικά τόσο με την πρώιμη αναφορά των μουσών στην περιοχή, όσο και με την κοινή ονοματολογία Πιερίας και Ελικώνα σε θέσεις που σχετίζονται με τις μούσες, όπως πχ. τα Λείβηθρα, την Πίμπλεια, τον Ελικώνα. Σα δεδομένα ερμηνεύθηκαν όπως και στον μύθο, με την μεταφορά της λατρείας των μουσών στον Ελικώνα 13 Με τροφό την Ευφήμη, όπως γνωρίζουμε από τον Παυσανία (9, 29) και το άγαλμά της στον Ελικώνα. 14 Scholia vetera στον Ησίοδο. 15 ύμφωνα με τον Πρόκλο, οι Μούσες του Ησιόδου χορεύουν στον Ελικώνα (Ελικωνιάδες) δηλώνοντας την εγκόσμια τάξη, αλλά γεννήθηκαν στην Πιερία (Πιερίδες) δηλώνοντας την Øp r tõn kòsmon t xin, f' Âj e j tõn kòsmon proálqe. Scholia vetera στον Ησίοδο, Εργα και Ημέραι, Προλεγόμενο, 3 κεξ. PROKLOU DIADOCOU ka g r t j MoÚsaj tetšcqai m n n tí Pier v fas n, n d tù `Elikîni coreúein, táj m n Pier aj t¾n Øp r tõn kòsmon t xin dhloúshj, f' Âj e j tõn kòsmon proálqe, toà d `Elikînoj t¾n gkòsmion, n g r toútj coreúousin ta j sfa raij nnša oüsaij pibebhku ai Παυσανίας 9, 29. crònj d ÛsterÒn fasi P eron MakedÒna, f' oá ka MakedÒsin çnòmastai tõ Ôroj, toàton lqònta j Qespi j nnša te MoÚsaj katast»sasqai ka t ÑnÒmata t nàn metaqšsqai sf si. taàta d nòmizen oûtwj Ð P eroj À sofèter oƒ enai fanšnta À kat ti m nteuma À par tou didacqe j tîn Qrvkîn dexièteron g r t te lla dòkei toà Makedonikoà tõ œqnoj enai p lai tõ Qr kion ka oùc Ðmo wj j t qe a Ñl gwron. e s d' o ka aùtù qugatšraj nnša PišrJ genšsqai lšgousi ka t ÑnÒmata per ta j qea j teqánai ka taútaij, ka Ósoi Mousîn pa dej kl»qhsan ØpÕ `Ell»nwn, qugatridoàj enai sf j Pišrou M mnermoj dš, lege a j t¾n m chn poi»saj t¾n Smurna wn prõj GÚghn te ka LudoÚj, fhs n n tù prooim J qugatšraj OÙranoà t j rcaiotšraj MoÚsaj, toútwn d llaj newtšraj enai DiÕj pa daj

7 από κατοίκους της Πιερίας. 16 Για τη σύγχρονη έρευνα το πρόβλημα οφείλει ίσως να παραμένει ανοικτό. Θα μπορούσε πχ. κανείς να σκεφτεί ότι ίσως οφείλεται σε κάποιον αρχαιότατο μουσικό λόγο, σήμερα δυστυχώς χαμένο, που είχε σχέση με τον Ορφέα, την Πιερία και τις μούσες της. Είναι μία υπόθεση που δεν μπορεί να αγνοηθεί, αν λάβουμε υπόψη την πληροφορία του Χ.Πλούταρχου στο «Περι Μουσικής» για τα «περί Μούσας» ποιήματα του Μακεδόνα γενάρχη Πιέρου. 17 Εκτός από τα ιερά των Μουσών που αναφέρονται στην Πιερία (Λείβηθρα, Δίον, Πίμπλεια) ο βασιλιάς Αρχέλαος της Μακεδονίας καθιέρωσε τον 5 ο πφ. αιώνα (Δίον) μία μεγάλη πανήγυρη εννέα ημερών προς τιμήν τους, «k stv tîn Mousîn pènumon ¹mšran nade xaj». 18 Η λατρεία των Μουσών ίσως γεννήθηκε από τη Μνήμη στην Πιερία και μεταδόθηκε στην Βοιωτία, όπως αναφέρει η αρχαιότητα, το γεγονός όμως είναι ότι στην κλασσική αρχαιότητα τα ιερά των Μουσών ήταν διαδεδομένα σε όλο τον ελληνικό κόσμο και τις αποικίες του (πχ. Ελικών, Παρνασσός, Θεσιπιές, Αττική, πάρτη, Σροιζήνα, Κόρινθος, Ολυμπία, Δελφοί, Μεγαλόπολις, Ιθώμη, Σεγέα, Πριήνη, Κρότων, Αλεξάνδρεια κ.α, αλλά και στη Ρώμη. Οι κατά τόπους Μούσες έπαιρναν συχνά και το όνομα του τοπικού ιερού. 16 βλ. Πχ. τράβων Ð mn oân `Elikën où polý diesthkëj toà Parnassoà n millòj stin ke nj kat te Ûyoj ka per metron: mfw g r cionòbola t Ôrh ka petrèdh, perigr fetai d' où pollí cèrv. ntaàqa d' st tò te tîn Mousîn ƒerõn ka ¹ Ippou kr»nh ka tõ tîn Leibhqr dwn numfîn ntron: x oá tekma roit' n tij Qr kaj enai toýj tõn `Elikîna ta j MoÚsaij kaqierèsantaj, o ka t¾n Pier da ka tõ Le bhqron ka t¾n P mpleian ta j aùta j qea j nšdeixan: kaloànto d P erej: klipòntwn d' ke nwn MakedÒnej nàn œcousi t cwr a taàta. e rhtai d' Óti t¾n Boiwt an taúthn pókhs n pote Qr kej bias menoi toýj BoiwtoÝj ka Pelasgo ka lloi b rbaroi. τράβων 10 3 'ApÕ d toà mšlouj ka toà uqmoà ka tîn Ñrg nwn ka ¹ mousik¾ p sa Qrvk a ka 'Asi tij nenòmistai. dálon d' œk te tîn tòpwn n oœj aƒ Moàsai tet mhntai Pier a g r ka Olumpoj ka P mpla ka Le bhqron tõ palaiõn Ãn Qr kia cwr a ka Ôrh, nàn d œcousi MakedÒnej tòn te `Elikîna kaqišrwsan ta j MoÚsaij Qr kej oƒ t¾n Boiwt an poik»santej, o per ka tõ tîn Leibhqri dwn numfîn ntron kaqišrwsan. o t' pimelhqšntej táj rca aj mousikáj Qr kej lšgontai, 'OrfeÚj te ka Mousa oj ka Q murij, ka tù EÙmÒlpJ d toünoma nqšnde, ka oƒ tù DionÚsJ t¾n 'As an Ólhn kaqierèsantej mšcri táj 'IndikÁj ke qen ka t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi ka Ð mšn t j fhsin kiq ran 'Asi tin sswn, Ð d toýj aùloýj Berekunt ouj kale ka Frug ouj ka tîn Ñrg nwn œnia barb rwj çnòmastai n blaj ka sambúkh ka b rbitoj ka mag dij ka lla ple w.. Βλ. και σχέση Ορφέα-Καδμείων Διοδ αλλά και αναφορά για Καδμείους στον Ολυμπο από Ηρόδοτο 1 56: toýj mn toà Dwrikoà gšneoj, toýj d toà 'Iwnikoà. Taàta g r Ãn t prokekrimšna, Ònta tõ rca on tõ mn PelasgikÒn, tõ d `EllhnikÕn œqnoj. Ka tõ mn oùdamí kw xecèrhse, tõ d polupl nhton k rta. 'Ep mn g r Deukal wnoj basilšoj o kee gán t¾n fqiîtin, p d Dèrou toà Ellhnoj t¾n ØpÕ t¾n Ossan te ka tõn Olumpon cèrhn, kaleomšnhn d `Istiaiîtin k d táj `Istiaiètidoj æj xanšsth ØpÕ Kadme wn, o kee n P ndj, MakednÕn kaleòmenon nqeàten d aâtij j t¾n Druop da metšbh, ka k táj Druop doj oûtwj j PelopÒnnhson lqõn DwrikÕn kl»qh , Α kat d t¾n aùt¾n ¹lik an ka L non tõn x EÙbo aj qr»nouj pepoihkšnai lšgei, ka Anqhn tõn x 'AnqhdÒnoj táj Boiwt aj Ûmnouj, ka P eron tõn k Pier aj t per t j MoÚsaj poi»mata 18 Διόδωρος 17, 16

8 Τα ιερά δώρα των Μουσών. Ομηρος και Καλλιόπη, η Μούσα του έπους, με κιβώτιο παπύρων. Χηφιδωτό ρωμαϊκών χρόνων στο Εθνικό Μουσείο του Λουξεμβούργου. Ο Δίας επιλέγει τους ηγεμόνες. Οι Μούσες με τον Απόλλωνα επιλέγουν τους αοιδούς και τους κιθαριστές. Ο Ησίοδος μας βεβαιώνει ότι όποιον από τους ηγεμόνες τιμήσουν οι Μούσες και παρευρεθούν στη γέννησή του, αυτός θα κατακτήσει το μέλλον. Οι Ησιόδειοι ηγεμόνες είναι δικαστές και νομοθέτες αλλά οι Μούσες διατηρούν στη συλλογική μνήμη τους (άγραφους) νόμους και τις αξίες της πρώιμης ελληνικής κοινωνίας. Ετσι, ο τιμημένος από τις Μούσες ηγεμόνας θα είναι σοφός, δίκαιος, και θα χρησιμοποιεί γλώσσα μειλίχια. Γιατί, όπως αργότερα θα πουν ο Αιλιανός και ο Διόδωρος, όποιον οι Μούσες αγαπούν είναι ειρηνικός και πράος, αφού ακόμη και ο ίδιος ο Αρης, ο θεός του πολέμου, «αιδείται τας Μούσας» 19.. Ούτε γλύπτης ούτε κανείς ποτέ ζωγράφος απεικόνισε τις κόρες του Δία οπλισμένες. Σημαίνει ότι όσοι ασχολούνται με τις Μούσες πρέπει να διάγουν βίο ειρηνικό και πράο. OÙde j oüte pl sthj oüte grafeýj tîn DiÕj qugatšrwn t e dh paršsthsen ¹m n æplismšna. Ðmologe d toàto, Óti de tõn n MoÚsaij b on e rhnikòn te ma ka pr on enai. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία, 12, 3 Όχι μόνο στην ειρήνη αλλά και στον πόλεμο πείθονται (οι Κέλτες) από τους μουσικούς ποιητές τους, και μάλιστα όχι μόνο οι φίλοι αλλά και οι εχθροί. Γιατί, πολλές φορές, όταν συναντώνται δύο στρατοί και υψώνουν ξίφη και λόγχες, οι βάρδοι τρέχουν ανάμεσα στα στρατόπεδα και φέρνουν ειρήνη, σαν μάγοι που υποτάσσουν τα άγρια θηρία. Ετσι, ακόμη και ανάμεσα στους πιο άγριους βαρβάρους, η σοφία υπερισχύει του θυμού και ο Αρης σέβεται τις Μούσες. où mònon d' n ta j e rhnika j cre aij, ll ka kat toýj polšmouj toútoij m lista pe qontai ka to j meljdoàsi poihta j, où mònon oƒ f loi, ll ka oƒ polšmioi poll kij d' n ta j parat xesi plhsiazòntwn ll»loij tîn stratopšdwn ka to j x fesin natetamšnoij ka ta j lògcaij probeblhmšnaij, e j tõ mšson oátoi proelqòntej paúousin aùtoúj, ésper tin qhr a katep santej. oûtw ka par to j griwt toij barb roij Ð qumõj e kei tí sof v ka Ð Arhj a de tai t j MoÚsaj. Διόδωρος 5, Όπως εξάλλου και τα θηρία, βλ. πχ. για τη μούσα των ελεφάντων (!) Αιλιανός, De natura animalium, 12, 44.

9 Ευτυχισμένος θα γίνει ο άνθρωπος που οι Μούσες αγαπούνε, βεβαιώνει ο Ησίοδος: η δύναμη της Μουσικής, όταν ψάλλει ο αγαπημένος των Μουσών, είναι σε θέση να φέρει ακόμη και τη λησμονιά σε όσους πενθούνε, έστω και για λίγο. Μούσες και ένας βοσκός, πιθανόν ο Ησίοδος όταν παραλαμβάνει το χάρισμα. Εργο του Ζωφράφου του Ησιόδου στη Βοστώνη. Οι Μούσες (μας πληροφορεί ο ίδιος) επέλεξαν τον Ησίοδο όταν ήταν ένας απλός βοσκός προβάτων στον Ελικώνα: του έδωσαν ένα κλαδί (σκήπτρο) δάφνης και του χάρισαν το δώρο της ποίησης. Σου έδωσαν δηλαδή την ικανότητα να τραγουδά και να δοξάζει μελλούμενα και περασμένα, μαζί με την εντολή να υμνεί το αθάνατο γένος των θεών, αλλά και τις ίδιες, επικαλούμενος το όνομά τους στην αρχή και το τέλος του ύμνου. Επικαλούμενος λοιπόν τις θεές στην αρχή της Θεογονίας, ο Ησίοδος ζητά να του διδάξουν τη δημιουργία του κόσμου. Ετσι, τόσο η Θεογονία όσο και τα υπόλοιπα έργα του Ησιόδου, καθώς επίσης και τα έργα του Ομήρου και όλων των υπολοίπων ποιητών/μουσικών της ελληνικής ιστορίας, ακόμη και η εύρεση των γραμμάτων 20 (το επαναστατικό εργαλείο της γνώσης) είναι ο λόγος/χάρισμα των Μουσών προς την ανθρωπότητα. «Prîton d¾ toàto podexèmeqa qîmen paide an e nai prèthn di Mousîn te ka 'ApÒllwnoj» λέει ο ωκράτης στους Νόμους του Πλάτωνα. 21 Οι Μούσες εγγυώνται αυτά που λέει ο ποιητής καθώς και την αξίωσή του να αυτοαποκαλείται ποιητής. Ηταν βαθειά πίστη της αρχαιότητας, της πρώιμης τουλάχιστον, ότι το δώρο των Μουσών έδινε τη δυνατότητα να εκφραστεί ο καλλιτέχνης, ότι εκείνο χορηγούσε στους ανθρώπους το έλεος των Μουσών και την ευψυχία, αλλά και ότι εκείνο διέσωσε τη συλλογική της μνήμη ανά τους αιώνες. Φαρακτηριστικό παράδειγμα τα παρακάτω λεγόμενα της «δέκατης» Μούσας, της απφούς, 22 του Πίνδαρου, του όλωνος, του Ευριπίδη και όλων των υπολοίπων ποιητών: Οταν πεθάνεις, αμνημόνευτη θα κείτεσαι νεκρή αφού άσχετη ήσουν όταν ζούσες με τα ρόδα της Πιερίας.. το ίδιο θα είσαι αφανής κι εκεί στον Αδη, με τα φαντάσματα katq noisa d ke shi oùdš pota mnamosúna sšqen œsset' oùd pok'üsteron où g r pedšchij bròdwn tën k Pier aj (Μουσών) ll' f nhj k n 'A da dòmwi foit shij ped' maúrwn nekúwn kpepotamšna. Απ. 55, απφούς Μελών Γ 20 Βλ. πχ, Διόδωρο ικελιώτη 5 74 ta j d MoÚsaij doqánai par toà patrõj t¾n tîn gramm twn eûresin ka t¾n tîn pîn súnqesin t¾n prosagoreuomšnhn poihtik»n. 21 Νόμοι PLATWNOS: 'Ennša t j MoÚsaj fas n tinej æj Ñligèrwj ºn de ka Sapfë LesbÒqen ¹ dek th.

10 Ποτάμι μέλι ο ύμνος των Μουσών για τις επιτυχίες. Σκοτάδι όμως βαθύ όταν δεν υμνηθούνε.. e d túcv tij œrdwn, mel fron' a t an oa si Mois n nšbale ta meg lai g r lka skòton polýn Ûmnwn œconti deòmenai Πίνδαρος, Νεμεα 7, Μούσες Πιερίδες, ένδοξα τέκνα της Μνημοσύνης και του Δία, ακούστε την προσευχή μου. Χαρίστε μου την εύνοια των θεών και υπόληψη στους ανθρώπους. MnhmosÚnhj ka ZhnÕj 'Olump ou gla tškna, Moàsai Pier dej, klàtš moi eùcomšnwi Ôlbon moi prõj qeîn mak rwn dòte, ka prõj p ntwn nqrèpwn a e dòxan œcein gaq»n όλων, απόσπ. 13 Ποτέ δεν θα παύσω Μούσες και Χάριτες να αναμειγνύω, ήδιστη συζυγία. Αμουσος, απαίδευτος ποτέ μου να μη ζήσω, πάντα με τους στεφανωμένους.. où paúsomai t j C ritaj MoÚsaij sugkatameignúj, d stan suzug an. m¾ zóhn met' mous aj, a e d' n stef noisin e hn Ευριπίδης, Ηρακλής, 673 Ποιες είναι οι Μούσες. Ο ύμνος για το παρελθόν, παρόν και μέλλον. Από τη γέννησή τους οι Μούσες υμνούν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ησίοδου, τον Δία αλλά και άλλους θεούς. «Χυχαγωγούν» την ψυχή του πατέρα των θεών και τον Ολυμπο ψάλλοντας για όσα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν, ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των Μουσών που τις συνδέει και με το χάρισμα της μαντείας/προφητείας. 24 Επισημαίνει τον διττό χαρακτήρα της σχέσης τους με τον Μουσαγέτη Απόλλωνα, θεό της μουσικής και της μαντικής/προφητείας ταυτόχρονα. Σα ονόματά τους, που αναφέρονται πρώτη φορά από τον Ησίοδο, είναι Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Μελπομένη, Σερψιχόρη, Ερατώ, Πολύμνια, Ουρανία και τελευταία η Καλλιόπη, η σημαντικότερη από όλες κατά τον Ησίοδο. Είναι η συνοδός των ηγεμόνων, αφού ως η κατεξοχήν Μούσα της Ποίησης και Μούσα του Επους ψάλλει για τα ηρωϊκά τους κατορθώματα. την Καλλιόπη θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι αναφέρεται και ο Ομηρος όταν επικαλείται στον ενικό τη Μούσα για να υμνήσει τα κλέη της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, μολονότι στην εποχή του Ομήρου οι ομόφρονες Μούσες ίσως 23 Πολύ συχνά οι μέλισσες αποτελούσαν σύμβολο των Μουσών ή ήταν οι ίδιες οι Μούσες βλ. πχ. Αιλιανό, Varia Historia 10, 21, όπου ο Πλάτωνας ευλογήθηκε ως μωρό από τις Μούσες/μέλισσες κοντά στο ιερό τους στον Τμηττό. Βλ. και Υιλόστρατο (αρχ.) Εικόνες, 2,2,12 για την ευλογία των Μουσών/μελισσών στη γέννηση του Πινδάρου. Βλ. και 2, 8 για την ευλογία των Μουσών / μελισσών στον αποικισμό της Ιωνίας, πατρίδας του Ομήρου. Βλ. και Υιλόστρατο (νεώτ.) Εικόνες, 884 κεξ. 24 βλ. πχ. χόλια στη Θεογονία 1-118: éste klúoimi t t' ssòmena: par tîn Mousîn, fhs n, koúwn manq nw t te sòmena ka t Ônta ka progegonòta. toàto d e pen, na de xv Óti ÓmoiÒn ti táj mantikáj ¹ po hsij. T Βλ. και Αργοναυτικά Απολλώνιου Ρ., 2, 506. œnqa d' 'Arista on Fo bj tšken, Ön kalšousin 'Agrša ka NÒmion polul»ioi AƒmoniÁej t¾n m n g r filòthti qeõj poi»sato númfhn aùtoà makra wna ka gròtin, uœa d' œneiken nhp acon Ce rwnoj Øp' ntroisin komšesqai tù ka exhqšnti qea g mon mn»steusan Moàsai kestor hn te qeoprop aj t' d daxan, ka min în m»lwn qšsan ½ranon Óss' nšmonto m ped on Fq hj 'Aqam ntion mf t' rumn»n Oqrun ka potamoà ƒerõn Òon 'Apidano o.

11 λειτουργούσαν ως μία. 25 Με την Ησιόδεια σειρά θα τις κατονομάσει 200 χρόνια αργότερα και ο πατέρας της ιστορίας, ο Ηρόδοτος. Πεζογράφοι της αρχαιότητας (ιστορικοί, φιλόσοφοι κλπ.) και ποιητές ιστόρησαν, σχολίασαν, ύμνησαν και ερμήνευσαν όσα γνώριζαν για τις Μούσες και την παιδεία που παρείχαν. Ο Ομηρος ωστόσο και κυρίως ο Ησίοδος αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν το θεμέλιο και τον σκελετό του αρχαίου οικοδομήματος των γνώσεων που έχουμε για τις Μούσες, τις «θρέπτειρες» της ψυχής και της διανοίας της αρχαιότητας. Ελάχιστες είναι οι επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες για τη στήριξη του οικοδομήματος, οι περισσότερες είναι συμπληρωματικά και βοηθητικά στοιχεία. Η Καλλιόπη με πάπυρο, η Ευτέρπη με αυλό, η Θάλεια με κωμική μάσκα, η Μελπομένη με τραγική, η Σερψιχόρη και η Ερατώ με λύρα, η Κλειώ με πινακίδα, η Ουρανία με ουράνια σφαίρα, η Πολύμνια χωρίς. σύμβολο. Αρχαιολογικό Μουσείο Κω. Νεώτερες Πληροφορίες Η σύναψη κάθε Μούσας με ορισμένο είδος Τέχνης. Μουσικά σύμβολα. Οι Μούσες είναι ομόφρονες στον Ησίοδο και λειτουργούσαν ως μία. Ο συσχειτισμός για την κάθε μία ξεχωριστά με ένα είδος Σέχνης φαίνεται ότι έγινε (ή τουλάχιστον ολοκληρώθηκε) αργότερα, μολονότι η αναφορά του Ησιόδου για την Καλλιόπη (¹ g r ka basileàsin m' a do oisin Ñphde ) πιθανόν επισημαίνει τη σχέση της με το έπος και τις ηρωϊκές πράξεις των πρώιμων ηγεμόνων. Από τον Πλάτωνα αναφέρονται ήδη ιδιαίτεροι συσχετισμοί της Σερψιχόρης, της Ερατούς, της Καλλιόπης και της Ουρανίας, 26 η δε Θάλεια και Μελπομένη θα 25 Óti d qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai, n to j 'Orfiko j ded»lwtai (fg 38 Kern) oùdš ti l»qontai Mousšwn broto a g r œasi ko ranoi, aœsi mšmhle corõj qal ai t' rateina. `RianÕj d n a 'Hliakîn fhsi mhd n diafšrein, e m an pikale tai tîn Mousîn tij p saj g r shma nei di mi j. lšgei d oûtwj (fg III 3 Meineke Anal. Alex. 1843, 202) p sai d' e sa ousi, miáj Óte t' oünoma lšxeij. Scholia στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 214 κεξ 26 Υαίδρος 259 β5-δ8. TeryicÒrv m n oân toýj n to j coro j tetimhkòtaj aùt¾n paggšllontej poioàsi prosfilestšrouj, tí d 'Erato toýj n to j rwtiko j, ka ta j llaij oûtwj, kat tõ e doj k sthj timáj tí d presbut tv KalliÒpV ka tí met' aùt¾n OÙran v toýj n filosof v

12 συσχετίστηκαν με την Κωμωδία και την Σραγωδία μετά τη δημιουργία του είδους. Οπωσδήποτε όμως, η ειδική ενασχόληση των Μουσών παρουσίαζε πολύ μεγάλη ποικιλία, μέχρι να καθιερωθεί στα ρωμαϊκά πλέον χρόνια το σχήμα που επικράτησε μέχρι σήμερα και τα σύμβολα που τις χαρακτηρίζουν. Η Θάλεια με γκλίτσα βοσκού και κωμική μάσκα, οι Σερψιχόρη και Ερατώ με λύρες, οι Καλλιόπη και Κλειώ με πάπυρους, η Ουρανία με ουράνια σφαίρα, οι Μελπομένη-Ευτέρπη-Πολύμνια χωρίς συμβολισμούς. Μουσείο στην Trier, Γερμανία. Αυτοκρατορικοί χρόνοι ADHLON KalliÒph sof hn ¹rw doj eáren oidáj Kleië kallicòrou kiq rhj melihdša molp»n EÙtšrph tragiko o coroà poluhcša fwn»n Melpomšnh qnhto si mel frona b rbiton eáre TeryicÒrh car essa pòren tecn»monaj aùloúj Ûmnouj qan twn 'Eratë poluterpšaj eáre tšryiaj Ñrchqmo o PolÚmnia p nsofoj eáren [ rmon hn p svsi PolÚmnia dîken oida j ] OÙran h pòlon eáre ka oùran wn corõn strwn kwmikõn eáre Q leia b on ka ½qea kedn. OÙk de TeryicÒrhn Ð zwgr foj, ll' ØpÕ tšcnaj yeúdetai ÑfqalmoÝj de kelon trek V. E pote teryinòoio, f loj, fòrmiggoj koúsvj, t¾n 'Eratë qaúmaze tòshj e d»mona tšcnhj. EÙtšrph don kessi polutr»toisi liga nei, pneàma sofáj ÑcethgÕn pispe rousa mel sshj. KwmikÕn mfišpw Q leia mšloj, œrga d fwtîn oùc Ðs wn qumšlvsi filokrot loisin qúrw. E kòna táj sof hj potidšrkeo KalliÒphj g r e kòna sí krad V l mbane t¾n sof hn. DafnokÒmoij Fo boio par tripòdessi poleúw Kleiè, mantosúnhj Moàsa ka ƒstor hj. OÙran h y»foio qeorr»tj tin mštrj stróhn d daxa palind nhton n gkhn. Skšpteo calkeòfwnon pispšrcousan oid¾n Melpomšnhn, ratáj stora eùep hj. Sigî, fqeggomšnh pal mhj qelx frona palmòn, neúmati fwn»essan paggšllousa siwp»n. Anthologia Graeca di gont j te ka timîntaj t¾n ke nwn mousik¾n ggšllousin, a d¾ m lista tîn Mousîn per te oùranõn ka lògouj oâsai qe ouj te ka nqrwp nouj ƒ sin kall sthn fwn»n

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 14/3/2014 1 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ Ο Ήλιος είναι ένα άστρο, όμοιο με τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Α ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΙΟΛΕΙΣ ΑΙΟΛΕΙΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Απόστολε! Μιλάς γαλλικά; Όχι, δεν μιλάω καθόλου γαλλικά. Μιλάω γερμανικά.

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Απόστολε! Μιλάς γαλλικά; Όχι, δεν μιλάω καθόλου γαλλικά. Μιλάω γερμανικά. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μιλάς ελληνικά; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Αλέξανδρος: Ελένη: Σοφία: Βασιλική: Πολ: Κωνσταντίνος: Απόστολος: Βασιλική: Μπρους: ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Αλέξανδρε!

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Εστία Η Εστία ήταν η μεγαλύτερη κόρη και το πρώτο παιδί του Κρόνου και της Ρέας, γι' αυτό και τέθηκε επικεφαλής όλων των μεγάλων Θεοτήτων. Προστάτιδα της οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΘΕΟΙ - ΛΑΤΡΕΙΑ: Αφροδίτη: Πεζογραφία, Β3, σ. 100. Πεζογραφία, Β16, σ. 116. Λατρεία Αφροδίτη : Κύπρια έπη, σ. 37. Κινύρα, Α12, σ. 42. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Αλάτι: Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 1 Β Λυκείου: 1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ( σύμφωνα με τις ερωτήσεις αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας) α ) Tο δράμα 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας.

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Πρόταση διδασκαλίας Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Ενότητα 4. Το έργο του Αλέξανδρου Κύρια σημεία της ενότητας Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της ποικιλίας των λαών του κράτους που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr Ονοματεπώνυμο: Ε υ τ υ χ ί α Π ο υ λ ά κ η - Π α ν τ ε ρ μ α λ ή Βαθμός: Αρχαιολόγος Α Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 FAX/ Email: 23510 47884, kzepka@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ:ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 1 η Γραπτή Εργασία Ακαδημ. Έτους 2008-2009 ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος και η σημασία της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα όπως αντλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12. Γλύπτες του 4 ου αι. π.χ. Σκόπας, Ευφράνωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ KAI ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 004 Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 6 Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε στο Μαθηματικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΤΑΞΗ: Α3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ : ΠΕΠΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... σελ. 3 Νεκρικές Μάσκες... σελ. 4 Θεατρικές Μάσκες... σελ. 4 Εορταστικές

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική παιδεία και μουσικά όργανα στην Αρχαία Ελλάδα

Μουσική παιδεία και μουσικά όργανα στην Αρχαία Ελλάδα Μουσική παιδεία και μουσικά όργανα στην Αρχαία Ελλάδα Νικόλαος Μπρας Κατασκευαστής μουσικών οργάνων την Αρχαία Ελλάδα η μουσική μεσουράνησε νωρίτερα από τις άλλες καλές τέχνες, στην αποκαλούμενη αρχαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που πλαισιώνουν τις Μόνιμες Συλλογές του, για τη σχολική χρονιά 2014-2015 (διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δημοτικό Σχολείο Λουτρού Σχολ.Έτος 2003-2004 Ίτσκου Αναστασία Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ Μια φορά κι έναν καιρό, 2300 χρόνια πριν και λίγα ακόμη, αρχίζει ένα

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν μια φορά.. Moυσικά Παραμύθια για αφηγητή και ορχήστρα εγχόρδων. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο Το Ελληνικό Σχέδιο στη Στέγη

Ήταν μια φορά.. Moυσικά Παραμύθια για αφηγητή και ορχήστρα εγχόρδων. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο Το Ελληνικό Σχέδιο στη Στέγη 10.4.2013 Ήταν μια φορά.. Moυσικά Παραμύθια για αφηγητή και ορχήστρα εγχόρδων Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο Το Ελληνικό Σχέδιο στη Στέγη Για παιδιά από 5 ετών και άνω. 28 Απριλίου 2013 Κεντρική Σκηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Μουσείο Σχολείο Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Με τον όρο εκπαιδευτική μουσειοσκευή ονομάζουμε μια «βαλίτσα» που περιέχει ένα σύνολο από ποικίλα υλικά, τα οποία έχουν επιλεχθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 41o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Μνήμη Δανιήλ Ιακώβ 20-22 Νοεμβρίου 2014 Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΣ Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΣ 1 Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΣ Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : 2 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΕΛ. ΣΑΡ Η ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΩΝ : ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ 22/02/2009 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ Αγαπητοί συμπατριώτες, Κυρίες και κύριοι Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αιτ/νων και τον φίλο δραστήριο Πρόεδρό του Χρ. Χούτα για

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό!

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό! Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό! Στα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, όπως σήμερα. Όμως οι άνθρωποι της εποχής ήθελαν να φωτίσουν τα σπίτια τους και τους ναούς τους! Χρησιμοποιούσαν, λοιπόν, τα., μικρά πήλινα,

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα:

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιμέλεια: Β. Παπαδάκη, Σύμβουλος-Φιλόλογος Εποπτεία: Δρ. Αφροδίτη Αθανασοπούλου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 1 Τάξη: Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. υο λόγια για το βιβλίο σου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. υο λόγια για το βιβλίο σου ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ & ΣΤΙΧΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΙΟΡΘΩΣΗ 5 Εισαγωγικό σημείωμα για το μαθητή 6 3 η παράγραφος 3 ος ισθμό 7 Παράθεμα 1 ο Α 8 Παράθεμα 2 Α 11 2 η παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίες...με θέμα το 2015

Δημιουργίες...με θέμα το 2015 Φτερό παγωνιού: σύμβολο της αθανασίας και της ανανέωσης... σύμβολο της ανάστασης. Δημιουργίες Σχεδιασμός: 1 105 105M 111K 111M 112 112Θ 119K 119P 103 103P Μενταγιόν Τα κοσμήματα διατίθενται σε ασήμι 925

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

45.000.000 KIANOY ΡΗΒΣ ΓΟΥΙΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ RELEASE 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ. www.audiovisual.gr. Από τους Παραγωγούς της επιτυχίας THE TOWN ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ!

45.000.000 KIANOY ΡΗΒΣ ΓΟΥΙΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ RELEASE 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ. www.audiovisual.gr. Από τους Παραγωγούς της επιτυχίας THE TOWN ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ! $ 45.000.000 BOX OFFICE RELEASE 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Από τους Παραγωγούς της επιτυχίας THE TOWN KIANOY ΡΗΒΣ ΓΟΥΙΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ! βρείτε μας στο βρείτε μας στο ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ $ 45.000.000 BOX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία 1. Ασκληπιείο Τρίκκης.

Φωτογραφία 1. Ασκληπιείο Τρίκκης. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ένα μύθο θα σας πω «Ασκληπιός» Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της Ιατρικής στην Αρχαία Ελλάδα και αναμφίβολα ο πρώτος Ιατρός του αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν γιος ενός

Διαβάστε περισσότερα

APlxAiSM Ε Λ ΛΗΝ9Ν. ΟΙ Ο Of Το Ν. Ο Ο Of Το Ν. APlxAiSW Ε Λ ΛΗΝ?Ν. Η πρώτη θεϊκή οικογένεια: η θεά Γη και τα παιδιά της. Διασυνδέσεις.

APlxAiSM Ε Λ ΛΗΝ9Ν. ΟΙ Ο Of Το Ν. Ο Ο Of Το Ν. APlxAiSW Ε Λ ΛΗΝ?Ν. Η πρώτη θεϊκή οικογένεια: η θεά Γη και τα παιδιά της. Διασυνδέσεις. Η πρώτη θεϊκή οικογένεια: η θεά Γη και τα παιδιά της Όλοι οι αρχαίοι Λαοί είχαν πλάσει μύθους για να εξηγήσουν πώς έγινε ο κόσμος. Η μυθολογία είναι μια μεγάλη συλλογή από μύθους. Όπως στα παραμύθια, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου!

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! ήµος ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΘΗΒΑ «Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! Έδρα του ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου ΟΔΥΣΣΕΙΑ α 1-25. Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση, Ομήρου Οδύσσεια

Ομήρου ΟΔΥΣΣΕΙΑ α 1-25. Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση, Ομήρου Οδύσσεια Αλεξάνδρα Μελίστα Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Ομήρου ΟΔΥΣΣΕΙΑ α 1-25 Σάξη: Α' Γυμνασίου Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση, Ομήρου Οδύσσεια Διδακτική ενότητα: Ραψωδία a 1-25 (μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

www.cineartfestival.eu

www.cineartfestival.eu ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο 29 Δεκεμβρίου Ωρα: 8.30 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ / SUPPORTERS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ COMMUNICATION SPONSORS Designed by Elina Mazioti ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ORGANIZERS ΩΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα