Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες"

Transcript

1 Εφη πουλάκη παντερμαλή Οι Μούσες Οι σημαντικότερες των ομαδικών θεοτήτων της αρχαιότητας 1 Εισαγωγή Οι Μούσες είναι μία επιφανής αδελφότητα γυναικείων θεοτήτων στο πλευρό των μεγάλων θεών του ελληνικού Δωδεκάθεου, κυρίως όμως στο πλευρό του πατέρα τους Διός, του μεγάλο Νού και πατέρα των θεών, πατέρα και των γνώσεων που αντιπροσωπεύουν οι Μούσες. Λατρεύονταν με θυσίες νηφάλιες (χωρίς οινηρή σπονδή και χωρίς ξύλα αμπέλινα). Ο αριθμός τους είναι εννιά αλλά υπήρχαν και ασθενέστερες παραδόσεις με άλλους αριθμούς, από τις οποίες σημαντικότερη φαίνεται εκείνη που αναφέρει dúo genšseij Mousîn, presbutšrwn m n kat KrÒnon, newtšrwn d tîn k DiÕj ka MnhmosÚnhj. 2 Η λατρεία τους κοντά σε πηγές και κάποιες από τις αρχαίες μαρτυρίες 3 φαίνεται να 1 Αλλες πχ. οι ειρήνες, Μοίρες, Φάριτες, Ερινύες, Ψρες, Γοργόνες, άτυροι, Κάβειροι, κλπ. Οι σκιαγραφίες είναι ελεύθερες αποδόσεις απεικονίσεων των Μουσών. 2 χόλια στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 214 κεξ: dúo ƒstoroàntai genšseij Mousîn, presbutšrwn m n kat KrÒnon, newtšrwn d tîn k DiÕj ka MnhmosÚnhj. lšgetai tîn Mousîn ¹ m n Kleië eørhkšnai t¾n ƒstor an, Q leia d gewrg an ka t¾n per t fut pragmate an, EÙtšrph d maq»mata, TeryicÒrh d paidi n, 'Eratë d Ôrchsin, Polumn a d lúran, Melpomšnh d òd»n, OÙran a d strolog an, KalliÒph d po hsin.. tin j m n oân, Óti eørštij Ñrc»sewj n to j 'Orfiko j (fg 39 Kern) paradšdotai ¹ 'Eratè pe oân mšllei dihge sqai tõn táj Mhde aj g mon, di toàto pikšklhtai t¾n eørštin táj piballoúshj tù g mj Ñrc»sewj Moàsan. oƒ dš, Óti qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai oùk llotr a oân toà g mou œstai ¹ Moàsa. Óti d qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai, n to j 'Orfiko j ded»lwtai (fg 38 Kern) oùdš ti l»qontai Mousšwn broto a g r œasi ko ranoi, aœsi mšmhle corõj qal ai t' rateina. `RianÕj d n a 'Hliakîn fhsi mhd n diafšrein, e m an pikale tai tîn Mousîn tij p saj g r shma nei di mi j. lšgei d oûtwj (fg III 3 Meineke Anal. Alex. 1843, 202) p sai d' e sa ousi, miáj Óte t' oünoma lšxeij. 3 Βλ. πχ. Schol. ad Theocrit. vii. 92, Ησύχιος, νύμφη, τέφανος Βυζ., Σόρρυβος.

2 υποδεικνύουν ότι κατάγονταν από νεράιδες της φύσης (tin j d' OÙranoà ka GÁj œfasan aùt j fànai æj rcaiòtaton ¹ge sqai tõn per toútwn lògon dšontoj) 4 αλλά από την πρώτη προχριστιανική χιλιετία είναι οι θεές που προστατεύουν τη μουσική/ποιητική τέχνη και χαρίζουν την έμπνευση και την αλήθεια στους καλλιτέχνες του Μουσικού Λόγου, «p shj paide hj ret¾n gennîsai». 5 Είναι οι θεές της γνώσης χωρίς σύνορα τόπου και χρόνου (μιας γνώσης που εθεωρείτο έργο των θεών, 6 την οποία μεταδίδουν στους ανθρώπους διά των ποιητών) προφανώς επειδή α) η πρώιμη αρχαιότητα διατήρησε τη συλλογική της μνήμη χάρη στην ποίηση, β) προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα με τον προφορικό μύθο και εργαλείο την ποίηση, αλλά και επειδή γ) ακόμη και οι πρώτοι φυσικοί επιστήμονες (προ- ωκρατικοί) διατύπωσαν την επιστημονική ερμηνεία της φύσης επίσης διά της ποίησης. 7 Αποτελούν μία διαχρονική αξία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού με καταγωγή που ανάγεται στις απαρχές της ελληνικής ιστορίας. Ανάλογες θεότητες (χωρίς παρόμοια εξέλιξη) αναφέρονται στην αιγυπτιακή, 8 ρωμαϊκή (Camenae) και ινδική μυθολογία (Apsara). 4 Cornutus, De Natura deorum 14 κεξ. 5 Ορφικός ύμνος στις Μούσες. 6 τράβων 10, 3 Ka di toàto mousik¾n k lese Pl twn ka œti pròteron oƒ PuqagÒreioi t¾n filosof an, ka kaq' rmon an tõn kòsmon sunest nai fas, p n tõ mousikõn edoj qeîn œrgon Øpolamb nontej. oûtw d ka aƒ Moàsai qea ka 'ApÒllwn moushgšthj ka ¹ poihtik¾ p sa Ømnhtik». æsaútwj d ka t¾n tîn ºqîn kataskeu¾n tí mousikí prosnšmousin, æj p n tõ panorqwtikõn toà noà to j qeo j ggýj Ôn. oƒ mn oân Ellhnej oƒ ple stoi tù DionÚsJ prosšqesan ka tù 'ApÒllwni ka tí `Ek tv ka ta j MoÚsaij ka D»mhtri, n¾ D a, tõ ÑrgiastikÕn p n ka tõ bakcikõn ka tõ corikõn ka tõ per t j telet j mustikòn, IakcÒn te ka tõn DiÒnuson kaloàsi ka tõn rchgšthn tîn musthr wn, táj D»mhtroj da mona dendrofor ai te ka core ai ka teleta koina tîn qeîn e si toútwn aƒ d Moàsai ka Ð 'ApÒllwn aƒ mn tîn corîn proest sin Ð d ka toútwn ka tîn kat mantik»n pròpoloi d tîn Mousîn oƒ pepaideumšnoi p ntej, ka d wj oƒ mousiko, toà d' 'ApÒllwnoj oáto te ka oƒ per mantik»n, D»mhtroj d o te mústai ka dvdoàcoi ka ƒerof ntai, DionÚsou d Seilhno te ka S turoi ka T turoi ka B kcai, LÁna te ka Qu ai ka MimallÒnej ka Nadej ka NÚmfai prosagoreuòmenai. 7 Βλ. πχ. Πλούταρχος, De Pythiae oraculis 402 F Óti pròteron mn n poi»masin xšferon oƒ filòsofoi t dògmata ka toýj lògouj, ésper 'OrfeÝj ka `Hs odoj ka Parmen dhj ka Xenof nhj ka 'EmpedoklÁj ka QalÁs, Ûsteron d' paúsanto ka pšpauntai crèmenoi mštroij..βλ. και Διογένης Λαέρτιος, Vitai philosophorum, T d gegrammšna Øp' aùtoà fhsi LÒbwn Ð 'Arge oj (Cronert `8) e j œph te nein diakòsia. pigegr fqai d' aùtoà p táj e kònoj tòde (A. Pal. vii. `83) tònde QalÁn M lhtoj 'I j qršyas' nšdeixen strològon p ntwn presbútaton sof V. 8 Διόδωρος ικελιώτης 1, 18, 4

3 Αμφορέας του ζωγράφου του Leningrad, Hermitage. Οι Μούσες με τον Μουσαγέτη Απόλλωνα.

4 Ομηρος και Ησίοδος Ομηρος: Μούσες Ολυμπιάδες Οι αρχαιότερες και σημαντικότερες γνώσεις μας για τις Μούσες προέρχονται από την Πρώιμη Εποχή του ιδήρου, συγκεκριμένα από τον Ομηρο και τον Ησίοδο, τους πρώτους 9 και μέγιστους αοιδούς/βάρδους της Δύσης. Εμειναν αθάνατοι στους αιώνες, όπως προβλεπόταν για όσους είχαν την ιδιαίτερη εύνοια των Μουσών. Φάρη στον αρχαιότατο και σημαντικότερο των Ελλήνων ποιητών, τον Ομηρο (±800 πφ), τα βασικά χαρακτηριστικά τους καταγράφηκαν στα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα της Ευρώπης, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια: είναι κόρες του πατέρα των θεών, ζουν δίπλα του στον Ολυμπο, ψυχαγωγούν με τους ύμνους τους κυρίως τον ίδιο αλλά και άλλους θεούς, κάποτε θρηνούν για θνητούς (όπως για τον νεκρό Αχιλλέα) αλλά και τιμωρούν σκληρά τους υβριστές τους (Θάμυρις) 10. Είναι στενά δεμένες με τον πατέρα τους αλλά και τον Ολυμπο, αποκαλούμενες Ολυμπιάδες. ε όλη την πρώιμη ποίηση είναι οι μόνες θεές με αυτό το επίθετο. Οι ανθρώπινες δυνατότητες έχουν πεπερασμένα όρια, ο αοιδός λοιπόν επικαλείται τις Μούσες για να του παρασταθούν και να του θυμίσουν τα γεγονότα της ακατάγραφης ιστορίας. 11 Σου προσφέρουν την απαραίτητη δυνατότητα, την έμπνευση και τη γνώση, αφού χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ποιητική δημιουργία. Ηδη, από την πρώιμη αυτή εποχή, τις συνοδεύει ο αδελφός τους Απόλλων και ο αριθμός τους είναι εννέα. Ανάγλυφο των προχωρημένων ελληνιστικών χρόνων στο Βρετανικό Μουσείο. Απεικονίζεται η αποθέωση του Ομήρου (κάτω αριστερά) και ο Δίας με τις τις Μούσες. 9 ε ακόμη αρχαιότερους χρόνους αναφέρεται από τον ίδιο τον Ομηρο ο Δημόδοκος, των Υαιάκων στην Οδύσσεια. Η Μούσα του χάρισε ένα καλό δώρο μαζί με ένα κακό: την τέχνη να τραγουδά όμορφα στερώντας το φως των ματιών του.. 10 Προϊστορικός «Θράκας» αοιδός που καυχήθηκε ότι μπορεί να ξεπεράσει στο τραγούδι τις Μούσες. Οταν τον συνάντησαν στο Δώριον της Μεσσηνίας, τον τύφλωσαν και του αφαίρεσαν την ικανότητα να τραγουδά και να παίζει κιθάρα. 11 Ιλιάς Β, 484. Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai Øme j g r qea ste p restš te stš te p nta, ¹me j d klšoj o on koúomen oùdš ti dmen

5 Έναν περίπου αιώνα αργότερα (±700 πφ), ο Ησίοδος διέσωσε αναλυτικότερα τις πρώιμες πληροφορίες για τις Μούσες, πολύτιμες για τους σημερινούς ερευνητές αλλά και καθοριστικές για τη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης για τις Μούσες κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας (Θεογονία στ ). Ησίοδος: Μούσες Ολυμπιάδες Πιερίδες - Ελικωνιάδες Ο Ησίοδος αρχίζει τον ύμνο του όπως και ο Ομηρος με την επίκληση των Μουσών. Είναι Πιερίδες (Εργα και Ημέραι) αλλά και Ελικωνιάδες (Θεογονία), αφού τώρα πια ζουν και κοντά σε πηγές της πατρίδας του όπου γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα σημαντικό ιερό των Μουσών. 12 Οι Ελικωνιάδες Μούσες του Ησιόδου ποτέ δεν έχασαν την εξάρτησή τους από τον Ολυμπο, αφού αποκαλούνται και Ολυμπιάδες (Θεογονία στ. 25, 52, 966, 1022), ενώ περιγράφεται το τραγούδι τους στον Ολυμπο (Θεογονία στ. 36 κεξ) καθώς και η γέννησή τους στην Πιερία από τη Μνημοσύνη (Μνήμη). Μωσαϊκό στη Αντιόχεια των αυτοκρατορικών χρόνων. Η τιτανίδα Μνημοσύνη (Μνήμη), κόρη Ουρανού και Γαίας, αδελφή του Κρόνου και μητέρα των Μουσών. Η γέννηση στην Πιερία και η άνοδος στον Ολυμπο. Ησίοδε, *λέει ο Ησίοδος στη Θεογονία+ Τον υμνο ας αρχίσουμε απ τις Μούσες, Που τον γονιό δοξάζοντας τον Δία την δυνατή του την ψυχή ευφραίνουν ασταμάτητα στου Ολύμπου τα παλάτια. Ανιστορώντας τα τωρνά μα και τα περασμένα. Και όλα τα μελλούμενα. Στην Πιερία γεννήθηκαν από τη Μνημοσύνη. Κόρες αυτές του έρωτα του Κρονογενημένου. Οποιον οι Μούσες αγαπούν τρισεύτυχος λογιέται. Κι από το στόμα του λαλιά ολόγλυκη αναβλύζει. Ησ. Θεογονία, βλ. πχ. Παυσανία 9, 29 taàta m n d¾ œcont stin oûtw, qàsai d n `Elikîni MoÚsaij prètouj ka ponom sai tõ Ôroj ƒerõn e nai Mousîn 'Efi lthn ka Wton lšgousin, o k sai d aùtoýj ka Askrhn (πατρίδα Ησιόδου) ka d¾ ka `Hghs nouj p tùde n tí 'Atq di po hsen n `Elikîni d prõj tõ lsoj Ònti tîn Mousîn n rister m n ¹ 'Agan pph phg» qugatšra d e nai t¾n 'Agan pphn toà Termhssoà lšgousi, e d ka oátoj Ð TermhssÕj per tõn `Elikîna, t¾n d eùqe an rcomšnj prõj tõ lsoj œstin e kën EÙf»mhj peirgasmšnh l qj trofõn d e nai t¾n EÙf»mhn lšgousi tîn Mousîn.

6 Εννέα ολόκληρα βράδυα πλάγιαζε κατά τον Ησίοδο ο πατέρας των θεών με τη Μνημοσύνη (Μνήμη), για να γεννηθούν ύστερα από έναν χρόνο οι εννέα επώνυμες Μούσες. 13 Μεγάλο το χρονικό διάστημα για τον ηγέτη και πατέρα των θεών, τόσο για τον χρόνο της σύλληψης όσο και για την εγκυμοσύνη. Ισως λοιπόν να οφείλεται στο γεγονός ότι Ð prõj t j MoÚsaj œrwj ka ¹ ¹don¾ bradšwj núetai, όπως ο αρχαίος σχολιαστής επισημαίνει. 14 Πρώιμα αναφέρονται τα ονόματα των εννέα ομόψυχων κοριτσιών, που πρωτόειδαν το φως της ημέρας στο όμορφο και πλούσιο τοπίο της μακεδονικής Πιερίας, κάτω από τις κορυφές του Ολύμπου. Εκεί πρωτοτραγούδησαν για τους νόμους και τη δόξα των αθανάτων και από εκεί ανηφόρισαν στο υπερκείμενο όρος των θεών, στο πλάι του παντοδύναμου πατέρα τους που έβαλε την τάξη στο σύμπαν. Σύμφωνα με τον επικρατέστερο αρχαίο μύθο, ο Πίερος της Μακεδονίας εγκατέστησε στον Ελικώνα τις κόρες του Εννέα Μούσες με τα γνωστά τους ονόματα, και μάλιστα υπό την επίδραση ενός «θράκιου» έθνους, «δεξιώτερου» των Μακεδόνων γύρω από τα θεϊκά θέματα. 15 Η σχέση της Πιερίας με τις Μούσες είναι λοιπόν πολύ έντονη και πολύ πρώιμη για να μπορεί να αγνοηθεί. Η έρευνα προβληματίστηκε διαχρονικά τόσο με την πρώιμη αναφορά των μουσών στην περιοχή, όσο και με την κοινή ονοματολογία Πιερίας και Ελικώνα σε θέσεις που σχετίζονται με τις μούσες, όπως πχ. τα Λείβηθρα, την Πίμπλεια, τον Ελικώνα. Σα δεδομένα ερμηνεύθηκαν όπως και στον μύθο, με την μεταφορά της λατρείας των μουσών στον Ελικώνα 13 Με τροφό την Ευφήμη, όπως γνωρίζουμε από τον Παυσανία (9, 29) και το άγαλμά της στον Ελικώνα. 14 Scholia vetera στον Ησίοδο. 15 ύμφωνα με τον Πρόκλο, οι Μούσες του Ησιόδου χορεύουν στον Ελικώνα (Ελικωνιάδες) δηλώνοντας την εγκόσμια τάξη, αλλά γεννήθηκαν στην Πιερία (Πιερίδες) δηλώνοντας την Øp r tõn kòsmon t xin, f' Âj e j tõn kòsmon proálqe. Scholia vetera στον Ησίοδο, Εργα και Ημέραι, Προλεγόμενο, 3 κεξ. PROKLOU DIADOCOU ka g r t j MoÚsaj tetšcqai m n n tí Pier v fas n, n d tù `Elikîni coreúein, táj m n Pier aj t¾n Øp r tõn kòsmon t xin dhloúshj, f' Âj e j tõn kòsmon proálqe, toà d `Elikînoj t¾n gkòsmion, n g r toútj coreúousin ta j sfa raij nnša oüsaij pibebhku ai Παυσανίας 9, 29. crònj d ÛsterÒn fasi P eron MakedÒna, f' oá ka MakedÒsin çnòmastai tõ Ôroj, toàton lqònta j Qespi j nnša te MoÚsaj katast»sasqai ka t ÑnÒmata t nàn metaqšsqai sf si. taàta d nòmizen oûtwj Ð P eroj À sofèter oƒ enai fanšnta À kat ti m nteuma À par tou didacqe j tîn Qrvkîn dexièteron g r t te lla dòkei toà Makedonikoà tõ œqnoj enai p lai tõ Qr kion ka oùc Ðmo wj j t qe a Ñl gwron. e s d' o ka aùtù qugatšraj nnša PišrJ genšsqai lšgousi ka t ÑnÒmata per ta j qea j teqánai ka taútaij, ka Ósoi Mousîn pa dej kl»qhsan ØpÕ `Ell»nwn, qugatridoàj enai sf j Pišrou M mnermoj dš, lege a j t¾n m chn poi»saj t¾n Smurna wn prõj GÚghn te ka LudoÚj, fhs n n tù prooim J qugatšraj OÙranoà t j rcaiotšraj MoÚsaj, toútwn d llaj newtšraj enai DiÕj pa daj

7 από κατοίκους της Πιερίας. 16 Για τη σύγχρονη έρευνα το πρόβλημα οφείλει ίσως να παραμένει ανοικτό. Θα μπορούσε πχ. κανείς να σκεφτεί ότι ίσως οφείλεται σε κάποιον αρχαιότατο μουσικό λόγο, σήμερα δυστυχώς χαμένο, που είχε σχέση με τον Ορφέα, την Πιερία και τις μούσες της. Είναι μία υπόθεση που δεν μπορεί να αγνοηθεί, αν λάβουμε υπόψη την πληροφορία του Χ.Πλούταρχου στο «Περι Μουσικής» για τα «περί Μούσας» ποιήματα του Μακεδόνα γενάρχη Πιέρου. 17 Εκτός από τα ιερά των Μουσών που αναφέρονται στην Πιερία (Λείβηθρα, Δίον, Πίμπλεια) ο βασιλιάς Αρχέλαος της Μακεδονίας καθιέρωσε τον 5 ο πφ. αιώνα (Δίον) μία μεγάλη πανήγυρη εννέα ημερών προς τιμήν τους, «k stv tîn Mousîn pènumon ¹mšran nade xaj». 18 Η λατρεία των Μουσών ίσως γεννήθηκε από τη Μνήμη στην Πιερία και μεταδόθηκε στην Βοιωτία, όπως αναφέρει η αρχαιότητα, το γεγονός όμως είναι ότι στην κλασσική αρχαιότητα τα ιερά των Μουσών ήταν διαδεδομένα σε όλο τον ελληνικό κόσμο και τις αποικίες του (πχ. Ελικών, Παρνασσός, Θεσιπιές, Αττική, πάρτη, Σροιζήνα, Κόρινθος, Ολυμπία, Δελφοί, Μεγαλόπολις, Ιθώμη, Σεγέα, Πριήνη, Κρότων, Αλεξάνδρεια κ.α, αλλά και στη Ρώμη. Οι κατά τόπους Μούσες έπαιρναν συχνά και το όνομα του τοπικού ιερού. 16 βλ. Πχ. τράβων Ð mn oân `Elikën où polý diesthkëj toà Parnassoà n millòj stin ke nj kat te Ûyoj ka per metron: mfw g r cionòbola t Ôrh ka petrèdh, perigr fetai d' où pollí cèrv. ntaàqa d' st tò te tîn Mousîn ƒerõn ka ¹ Ippou kr»nh ka tõ tîn Leibhqr dwn numfîn ntron: x oá tekma roit' n tij Qr kaj enai toýj tõn `Elikîna ta j MoÚsaij kaqierèsantaj, o ka t¾n Pier da ka tõ Le bhqron ka t¾n P mpleian ta j aùta j qea j nšdeixan: kaloànto d P erej: klipòntwn d' ke nwn MakedÒnej nàn œcousi t cwr a taàta. e rhtai d' Óti t¾n Boiwt an taúthn pókhs n pote Qr kej bias menoi toýj BoiwtoÝj ka Pelasgo ka lloi b rbaroi. τράβων 10 3 'ApÕ d toà mšlouj ka toà uqmoà ka tîn Ñrg nwn ka ¹ mousik¾ p sa Qrvk a ka 'Asi tij nenòmistai. dálon d' œk te tîn tòpwn n oœj aƒ Moàsai tet mhntai Pier a g r ka Olumpoj ka P mpla ka Le bhqron tõ palaiõn Ãn Qr kia cwr a ka Ôrh, nàn d œcousi MakedÒnej tòn te `Elikîna kaqišrwsan ta j MoÚsaij Qr kej oƒ t¾n Boiwt an poik»santej, o per ka tõ tîn Leibhqri dwn numfîn ntron kaqišrwsan. o t' pimelhqšntej táj rca aj mousikáj Qr kej lšgontai, 'OrfeÚj te ka Mousa oj ka Q murij, ka tù EÙmÒlpJ d toünoma nqšnde, ka oƒ tù DionÚsJ t¾n 'As an Ólhn kaqierèsantej mšcri táj 'IndikÁj ke qen ka t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi ka Ð mšn t j fhsin kiq ran 'Asi tin sswn, Ð d toýj aùloýj Berekunt ouj kale ka Frug ouj ka tîn Ñrg nwn œnia barb rwj çnòmastai n blaj ka sambúkh ka b rbitoj ka mag dij ka lla ple w.. Βλ. και σχέση Ορφέα-Καδμείων Διοδ αλλά και αναφορά για Καδμείους στον Ολυμπο από Ηρόδοτο 1 56: toýj mn toà Dwrikoà gšneoj, toýj d toà 'Iwnikoà. Taàta g r Ãn t prokekrimšna, Ònta tõ rca on tõ mn PelasgikÒn, tõ d `EllhnikÕn œqnoj. Ka tõ mn oùdamí kw xecèrhse, tõ d polupl nhton k rta. 'Ep mn g r Deukal wnoj basilšoj o kee gán t¾n fqiîtin, p d Dèrou toà Ellhnoj t¾n ØpÕ t¾n Ossan te ka tõn Olumpon cèrhn, kaleomšnhn d `Istiaiîtin k d táj `Istiaiètidoj æj xanšsth ØpÕ Kadme wn, o kee n P ndj, MakednÕn kaleòmenon nqeàten d aâtij j t¾n Druop da metšbh, ka k táj Druop doj oûtwj j PelopÒnnhson lqõn DwrikÕn kl»qh , Α kat d t¾n aùt¾n ¹lik an ka L non tõn x EÙbo aj qr»nouj pepoihkšnai lšgei, ka Anqhn tõn x 'AnqhdÒnoj táj Boiwt aj Ûmnouj, ka P eron tõn k Pier aj t per t j MoÚsaj poi»mata 18 Διόδωρος 17, 16

8 Τα ιερά δώρα των Μουσών. Ομηρος και Καλλιόπη, η Μούσα του έπους, με κιβώτιο παπύρων. Χηφιδωτό ρωμαϊκών χρόνων στο Εθνικό Μουσείο του Λουξεμβούργου. Ο Δίας επιλέγει τους ηγεμόνες. Οι Μούσες με τον Απόλλωνα επιλέγουν τους αοιδούς και τους κιθαριστές. Ο Ησίοδος μας βεβαιώνει ότι όποιον από τους ηγεμόνες τιμήσουν οι Μούσες και παρευρεθούν στη γέννησή του, αυτός θα κατακτήσει το μέλλον. Οι Ησιόδειοι ηγεμόνες είναι δικαστές και νομοθέτες αλλά οι Μούσες διατηρούν στη συλλογική μνήμη τους (άγραφους) νόμους και τις αξίες της πρώιμης ελληνικής κοινωνίας. Ετσι, ο τιμημένος από τις Μούσες ηγεμόνας θα είναι σοφός, δίκαιος, και θα χρησιμοποιεί γλώσσα μειλίχια. Γιατί, όπως αργότερα θα πουν ο Αιλιανός και ο Διόδωρος, όποιον οι Μούσες αγαπούν είναι ειρηνικός και πράος, αφού ακόμη και ο ίδιος ο Αρης, ο θεός του πολέμου, «αιδείται τας Μούσας» 19.. Ούτε γλύπτης ούτε κανείς ποτέ ζωγράφος απεικόνισε τις κόρες του Δία οπλισμένες. Σημαίνει ότι όσοι ασχολούνται με τις Μούσες πρέπει να διάγουν βίο ειρηνικό και πράο. OÙde j oüte pl sthj oüte grafeýj tîn DiÕj qugatšrwn t e dh paršsthsen ¹m n æplismšna. Ðmologe d toàto, Óti de tõn n MoÚsaij b on e rhnikòn te ma ka pr on enai. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία, 12, 3 Όχι μόνο στην ειρήνη αλλά και στον πόλεμο πείθονται (οι Κέλτες) από τους μουσικούς ποιητές τους, και μάλιστα όχι μόνο οι φίλοι αλλά και οι εχθροί. Γιατί, πολλές φορές, όταν συναντώνται δύο στρατοί και υψώνουν ξίφη και λόγχες, οι βάρδοι τρέχουν ανάμεσα στα στρατόπεδα και φέρνουν ειρήνη, σαν μάγοι που υποτάσσουν τα άγρια θηρία. Ετσι, ακόμη και ανάμεσα στους πιο άγριους βαρβάρους, η σοφία υπερισχύει του θυμού και ο Αρης σέβεται τις Μούσες. où mònon d' n ta j e rhnika j cre aij, ll ka kat toýj polšmouj toútoij m lista pe qontai ka to j meljdoàsi poihta j, où mònon oƒ f loi, ll ka oƒ polšmioi poll kij d' n ta j parat xesi plhsiazòntwn ll»loij tîn stratopšdwn ka to j x fesin natetamšnoij ka ta j lògcaij probeblhmšnaij, e j tõ mšson oátoi proelqòntej paúousin aùtoúj, ésper tin qhr a katep santej. oûtw ka par to j griwt toij barb roij Ð qumõj e kei tí sof v ka Ð Arhj a de tai t j MoÚsaj. Διόδωρος 5, Όπως εξάλλου και τα θηρία, βλ. πχ. για τη μούσα των ελεφάντων (!) Αιλιανός, De natura animalium, 12, 44.

9 Ευτυχισμένος θα γίνει ο άνθρωπος που οι Μούσες αγαπούνε, βεβαιώνει ο Ησίοδος: η δύναμη της Μουσικής, όταν ψάλλει ο αγαπημένος των Μουσών, είναι σε θέση να φέρει ακόμη και τη λησμονιά σε όσους πενθούνε, έστω και για λίγο. Μούσες και ένας βοσκός, πιθανόν ο Ησίοδος όταν παραλαμβάνει το χάρισμα. Εργο του Ζωφράφου του Ησιόδου στη Βοστώνη. Οι Μούσες (μας πληροφορεί ο ίδιος) επέλεξαν τον Ησίοδο όταν ήταν ένας απλός βοσκός προβάτων στον Ελικώνα: του έδωσαν ένα κλαδί (σκήπτρο) δάφνης και του χάρισαν το δώρο της ποίησης. Σου έδωσαν δηλαδή την ικανότητα να τραγουδά και να δοξάζει μελλούμενα και περασμένα, μαζί με την εντολή να υμνεί το αθάνατο γένος των θεών, αλλά και τις ίδιες, επικαλούμενος το όνομά τους στην αρχή και το τέλος του ύμνου. Επικαλούμενος λοιπόν τις θεές στην αρχή της Θεογονίας, ο Ησίοδος ζητά να του διδάξουν τη δημιουργία του κόσμου. Ετσι, τόσο η Θεογονία όσο και τα υπόλοιπα έργα του Ησιόδου, καθώς επίσης και τα έργα του Ομήρου και όλων των υπολοίπων ποιητών/μουσικών της ελληνικής ιστορίας, ακόμη και η εύρεση των γραμμάτων 20 (το επαναστατικό εργαλείο της γνώσης) είναι ο λόγος/χάρισμα των Μουσών προς την ανθρωπότητα. «Prîton d¾ toàto podexèmeqa qîmen paide an e nai prèthn di Mousîn te ka 'ApÒllwnoj» λέει ο ωκράτης στους Νόμους του Πλάτωνα. 21 Οι Μούσες εγγυώνται αυτά που λέει ο ποιητής καθώς και την αξίωσή του να αυτοαποκαλείται ποιητής. Ηταν βαθειά πίστη της αρχαιότητας, της πρώιμης τουλάχιστον, ότι το δώρο των Μουσών έδινε τη δυνατότητα να εκφραστεί ο καλλιτέχνης, ότι εκείνο χορηγούσε στους ανθρώπους το έλεος των Μουσών και την ευψυχία, αλλά και ότι εκείνο διέσωσε τη συλλογική της μνήμη ανά τους αιώνες. Φαρακτηριστικό παράδειγμα τα παρακάτω λεγόμενα της «δέκατης» Μούσας, της απφούς, 22 του Πίνδαρου, του όλωνος, του Ευριπίδη και όλων των υπολοίπων ποιητών: Οταν πεθάνεις, αμνημόνευτη θα κείτεσαι νεκρή αφού άσχετη ήσουν όταν ζούσες με τα ρόδα της Πιερίας.. το ίδιο θα είσαι αφανής κι εκεί στον Αδη, με τα φαντάσματα katq noisa d ke shi oùdš pota mnamosúna sšqen œsset' oùd pok'üsteron où g r pedšchij bròdwn tën k Pier aj (Μουσών) ll' f nhj k n 'A da dòmwi foit shij ped' maúrwn nekúwn kpepotamšna. Απ. 55, απφούς Μελών Γ 20 Βλ. πχ, Διόδωρο ικελιώτη 5 74 ta j d MoÚsaij doqánai par toà patrõj t¾n tîn gramm twn eûresin ka t¾n tîn pîn súnqesin t¾n prosagoreuomšnhn poihtik»n. 21 Νόμοι PLATWNOS: 'Ennša t j MoÚsaj fas n tinej æj Ñligèrwj ºn de ka Sapfë LesbÒqen ¹ dek th.

10 Ποτάμι μέλι ο ύμνος των Μουσών για τις επιτυχίες. Σκοτάδι όμως βαθύ όταν δεν υμνηθούνε.. e d túcv tij œrdwn, mel fron' a t an oa si Mois n nšbale ta meg lai g r lka skòton polýn Ûmnwn œconti deòmenai Πίνδαρος, Νεμεα 7, Μούσες Πιερίδες, ένδοξα τέκνα της Μνημοσύνης και του Δία, ακούστε την προσευχή μου. Χαρίστε μου την εύνοια των θεών και υπόληψη στους ανθρώπους. MnhmosÚnhj ka ZhnÕj 'Olump ou gla tškna, Moàsai Pier dej, klàtš moi eùcomšnwi Ôlbon moi prõj qeîn mak rwn dòte, ka prõj p ntwn nqrèpwn a e dòxan œcein gaq»n όλων, απόσπ. 13 Ποτέ δεν θα παύσω Μούσες και Χάριτες να αναμειγνύω, ήδιστη συζυγία. Αμουσος, απαίδευτος ποτέ μου να μη ζήσω, πάντα με τους στεφανωμένους.. où paúsomai t j C ritaj MoÚsaij sugkatameignúj, d stan suzug an. m¾ zóhn met' mous aj, a e d' n stef noisin e hn Ευριπίδης, Ηρακλής, 673 Ποιες είναι οι Μούσες. Ο ύμνος για το παρελθόν, παρόν και μέλλον. Από τη γέννησή τους οι Μούσες υμνούν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ησίοδου, τον Δία αλλά και άλλους θεούς. «Χυχαγωγούν» την ψυχή του πατέρα των θεών και τον Ολυμπο ψάλλοντας για όσα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν, ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των Μουσών που τις συνδέει και με το χάρισμα της μαντείας/προφητείας. 24 Επισημαίνει τον διττό χαρακτήρα της σχέσης τους με τον Μουσαγέτη Απόλλωνα, θεό της μουσικής και της μαντικής/προφητείας ταυτόχρονα. Σα ονόματά τους, που αναφέρονται πρώτη φορά από τον Ησίοδο, είναι Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Μελπομένη, Σερψιχόρη, Ερατώ, Πολύμνια, Ουρανία και τελευταία η Καλλιόπη, η σημαντικότερη από όλες κατά τον Ησίοδο. Είναι η συνοδός των ηγεμόνων, αφού ως η κατεξοχήν Μούσα της Ποίησης και Μούσα του Επους ψάλλει για τα ηρωϊκά τους κατορθώματα. την Καλλιόπη θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι αναφέρεται και ο Ομηρος όταν επικαλείται στον ενικό τη Μούσα για να υμνήσει τα κλέη της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, μολονότι στην εποχή του Ομήρου οι ομόφρονες Μούσες ίσως 23 Πολύ συχνά οι μέλισσες αποτελούσαν σύμβολο των Μουσών ή ήταν οι ίδιες οι Μούσες βλ. πχ. Αιλιανό, Varia Historia 10, 21, όπου ο Πλάτωνας ευλογήθηκε ως μωρό από τις Μούσες/μέλισσες κοντά στο ιερό τους στον Τμηττό. Βλ. και Υιλόστρατο (αρχ.) Εικόνες, 2,2,12 για την ευλογία των Μουσών/μελισσών στη γέννηση του Πινδάρου. Βλ. και 2, 8 για την ευλογία των Μουσών / μελισσών στον αποικισμό της Ιωνίας, πατρίδας του Ομήρου. Βλ. και Υιλόστρατο (νεώτ.) Εικόνες, 884 κεξ. 24 βλ. πχ. χόλια στη Θεογονία 1-118: éste klúoimi t t' ssòmena: par tîn Mousîn, fhs n, koúwn manq nw t te sòmena ka t Ônta ka progegonòta. toàto d e pen, na de xv Óti ÓmoiÒn ti táj mantikáj ¹ po hsij. T Βλ. και Αργοναυτικά Απολλώνιου Ρ., 2, 506. œnqa d' 'Arista on Fo bj tšken, Ön kalšousin 'Agrša ka NÒmion polul»ioi AƒmoniÁej t¾n m n g r filòthti qeõj poi»sato númfhn aùtoà makra wna ka gròtin, uœa d' œneiken nhp acon Ce rwnoj Øp' ntroisin komšesqai tù ka exhqšnti qea g mon mn»steusan Moàsai kestor hn te qeoprop aj t' d daxan, ka min în m»lwn qšsan ½ranon Óss' nšmonto m ped on Fq hj 'Aqam ntion mf t' rumn»n Oqrun ka potamoà ƒerõn Òon 'Apidano o.

11 λειτουργούσαν ως μία. 25 Με την Ησιόδεια σειρά θα τις κατονομάσει 200 χρόνια αργότερα και ο πατέρας της ιστορίας, ο Ηρόδοτος. Πεζογράφοι της αρχαιότητας (ιστορικοί, φιλόσοφοι κλπ.) και ποιητές ιστόρησαν, σχολίασαν, ύμνησαν και ερμήνευσαν όσα γνώριζαν για τις Μούσες και την παιδεία που παρείχαν. Ο Ομηρος ωστόσο και κυρίως ο Ησίοδος αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν το θεμέλιο και τον σκελετό του αρχαίου οικοδομήματος των γνώσεων που έχουμε για τις Μούσες, τις «θρέπτειρες» της ψυχής και της διανοίας της αρχαιότητας. Ελάχιστες είναι οι επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες για τη στήριξη του οικοδομήματος, οι περισσότερες είναι συμπληρωματικά και βοηθητικά στοιχεία. Η Καλλιόπη με πάπυρο, η Ευτέρπη με αυλό, η Θάλεια με κωμική μάσκα, η Μελπομένη με τραγική, η Σερψιχόρη και η Ερατώ με λύρα, η Κλειώ με πινακίδα, η Ουρανία με ουράνια σφαίρα, η Πολύμνια χωρίς. σύμβολο. Αρχαιολογικό Μουσείο Κω. Νεώτερες Πληροφορίες Η σύναψη κάθε Μούσας με ορισμένο είδος Τέχνης. Μουσικά σύμβολα. Οι Μούσες είναι ομόφρονες στον Ησίοδο και λειτουργούσαν ως μία. Ο συσχειτισμός για την κάθε μία ξεχωριστά με ένα είδος Σέχνης φαίνεται ότι έγινε (ή τουλάχιστον ολοκληρώθηκε) αργότερα, μολονότι η αναφορά του Ησιόδου για την Καλλιόπη (¹ g r ka basileàsin m' a do oisin Ñphde ) πιθανόν επισημαίνει τη σχέση της με το έπος και τις ηρωϊκές πράξεις των πρώιμων ηγεμόνων. Από τον Πλάτωνα αναφέρονται ήδη ιδιαίτεροι συσχετισμοί της Σερψιχόρης, της Ερατούς, της Καλλιόπης και της Ουρανίας, 26 η δε Θάλεια και Μελπομένη θα 25 Óti d qaliîn e si prost tidej aƒ Moàsai, n to j 'Orfiko j ded»lwtai (fg 38 Kern) oùdš ti l»qontai Mousšwn broto a g r œasi ko ranoi, aœsi mšmhle corõj qal ai t' rateina. `RianÕj d n a 'Hliakîn fhsi mhd n diafšrein, e m an pikale tai tîn Mousîn tij p saj g r shma nei di mi j. lšgei d oûtwj (fg III 3 Meineke Anal. Alex. 1843, 202) p sai d' e sa ousi, miáj Óte t' oünoma lšxeij. Scholia στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 214 κεξ 26 Υαίδρος 259 β5-δ8. TeryicÒrv m n oân toýj n to j coro j tetimhkòtaj aùt¾n paggšllontej poioàsi prosfilestšrouj, tí d 'Erato toýj n to j rwtiko j, ka ta j llaij oûtwj, kat tõ e doj k sthj timáj tí d presbut tv KalliÒpV ka tí met' aùt¾n OÙran v toýj n filosof v

12 συσχετίστηκαν με την Κωμωδία και την Σραγωδία μετά τη δημιουργία του είδους. Οπωσδήποτε όμως, η ειδική ενασχόληση των Μουσών παρουσίαζε πολύ μεγάλη ποικιλία, μέχρι να καθιερωθεί στα ρωμαϊκά πλέον χρόνια το σχήμα που επικράτησε μέχρι σήμερα και τα σύμβολα που τις χαρακτηρίζουν. Η Θάλεια με γκλίτσα βοσκού και κωμική μάσκα, οι Σερψιχόρη και Ερατώ με λύρες, οι Καλλιόπη και Κλειώ με πάπυρους, η Ουρανία με ουράνια σφαίρα, οι Μελπομένη-Ευτέρπη-Πολύμνια χωρίς συμβολισμούς. Μουσείο στην Trier, Γερμανία. Αυτοκρατορικοί χρόνοι ADHLON KalliÒph sof hn ¹rw doj eáren oidáj Kleië kallicòrou kiq rhj melihdša molp»n EÙtšrph tragiko o coroà poluhcša fwn»n Melpomšnh qnhto si mel frona b rbiton eáre TeryicÒrh car essa pòren tecn»monaj aùloúj Ûmnouj qan twn 'Eratë poluterpšaj eáre tšryiaj Ñrchqmo o PolÚmnia p nsofoj eáren [ rmon hn p svsi PolÚmnia dîken oida j ] OÙran h pòlon eáre ka oùran wn corõn strwn kwmikõn eáre Q leia b on ka ½qea kedn. OÙk de TeryicÒrhn Ð zwgr foj, ll' ØpÕ tšcnaj yeúdetai ÑfqalmoÝj de kelon trek V. E pote teryinòoio, f loj, fòrmiggoj koúsvj, t¾n 'Eratë qaúmaze tòshj e d»mona tšcnhj. EÙtšrph don kessi polutr»toisi liga nei, pneàma sofáj ÑcethgÕn pispe rousa mel sshj. KwmikÕn mfišpw Q leia mšloj, œrga d fwtîn oùc Ðs wn qumšlvsi filokrot loisin qúrw. E kòna táj sof hj potidšrkeo KalliÒphj g r e kòna sí krad V l mbane t¾n sof hn. DafnokÒmoij Fo boio par tripòdessi poleúw Kleiè, mantosúnhj Moàsa ka ƒstor hj. OÙran h y»foio qeorr»tj tin mštrj stróhn d daxa palind nhton n gkhn. Skšpteo calkeòfwnon pispšrcousan oid¾n Melpomšnhn, ratáj stora eùep hj. Sigî, fqeggomšnh pal mhj qelx frona palmòn, neúmati fwn»essan paggšllousa siwp»n. Anthologia Graeca di gont j te ka timîntaj t¾n ke nwn mousik¾n ggšllousin, a d¾ m lista tîn Mousîn per te oùranõn ka lògouj oâsai qe ouj te ka nqrwp nouj ƒ sin kall sthn fwn»n

Η Οικία. Σελίδα 142. Αναπαράσταση και τομή αρχαίου σπιτιού στη Δήλο,1

Η Οικία. Σελίδα 142. Αναπαράσταση και τομή αρχαίου σπιτιού στη Δήλο,1 Η Οικία Αναπαράσταση και τομή αρχαίου σπιτιού στη Δήλο, H ασφάλεια και η διαιώνιση του ονόματος του αρχαίου Οίκου φαίνεται να οδήγησε στην υπερπροστασία της οικογενειακής του ζωής, ιδιαίτερα μάλιστα των

Διαβάστε περισσότερα

Ανθυφαιρετική ερµηνεία του επιχειρήµατος του Τρίτου Ανθρώπου (Πλάτωνoς Παρµενίδης, 132a1-b2)

Ανθυφαιρετική ερµηνεία του επιχειρήµατος του Τρίτου Ανθρώπου (Πλάτωνoς Παρµενίδης, 132a1-b2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ -ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα. Φαρµάκη Βασιλική

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα. Φαρµάκη Βασιλική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής Τµηµα Επιστήµων Αγωγής ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου, 18-21 [18] ka toi cr¾ toýj filot mwj kaˆ kosm wj politeuomšnouj k tîn toioútwn skope n, ll' oùk

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση Μαθηµατικών και Μουσικής µέσω Αρχαίων Ελληνικών Kειµένων»

«Σχέση Μαθηµατικών και Μουσικής µέσω Αρχαίων Ελληνικών Kειµένων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές (ήλιος, σελήνη, αστέρια, κ.ά) και σε ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ : Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 2ο Κείµενο. Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια 3η Ενότητα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ : Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 2ο Κείµενο. Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια 3η Ενότητα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ : Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1ο Κείµενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια 3η Ενότητα marture d kaˆ tõ ginòmenon n ta j pòlesin oƒ g r nomoqštai toýj pol taj

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 2. Ἠλλάξαντο πολλῆς κακοδαιμονίας πολλὴν εὐδαιμονίαν. 3. Τοῦτο χρημάτων Φίλιππος ὠνεῖται.

1. Ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 2. Ἠλλάξαντο πολλῆς κακοδαιμονίας πολλὴν εὐδαιμονίαν. 3. Τοῦτο χρημάτων Φίλιππος ὠνεῖται. ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και γενική (έμμεσο) Παραδείγματα Κατηγορίες ρημάτων 1. Ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE 10/2013 Mod: 02D-EK/BT Production code: CTT920BE GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...3 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα σελίδα Πρόλογος. 3 Το χωρίο 546 b3-c7 της Πολιτείας του Πλάτωνος. 9 Μεταγραφή του χωρίου στην νεοελληνική. 10. Κεφάλαιο 1.

Περιεχόµενα σελίδα Πρόλογος. 3 Το χωρίο 546 b3-c7 της Πολιτείας του Πλάτωνος. 9 Μεταγραφή του χωρίου στην νεοελληνική. 10. Κεφάλαιο 1. Περιεχόµενα σελίδα Πρόλογος. 3 Το χωρίο 546 b3-c7 της Πολιτείας του Πλάτωνος. 9 Μεταγραφή του χωρίου στην νεοελληνική. 10 Κεφάλαιο 1 1.1 Η ερµηνεία του James Adam, για τον «γεωµετρικό αριθµό». 11 1.2 Κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ἁρμονίας δὲ μέγεθoς συλλαβὰ καὶ δι' ὀξειᾶν (1,1) = (1,0) + (0,1) Φιλόλαος 1 Χ. Χ. Σπυρίδης

ἁρμονίας δὲ μέγεθoς συλλαβὰ καὶ δι' ὀξειᾶν (1,1) = (1,0) + (0,1) Φιλόλαος 1 Χ. Χ. Σπυρίδης ἁρμονίας δὲ μέγεθoς συλλαβὰ καὶ δι' ὀξειᾶν Φιλόλαος 1 (1,1) = (1,0) + (0,1) Χ. Χ. Σπυρίδης 1 ¹ toà Filol ou lšxij. rmon aj d mšgeqoj sullab kaˆ di' Ñxei n. Νικόμαχος, Εγχειρίδιον Αρμονικής, 9.1.14-15.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 14/3/2014 1 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ Ο Ήλιος είναι ένα άστρο, όμοιο με τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Α ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΙΟΛΕΙΣ ΑΙΟΛΕΙΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Απόστολε! Μιλάς γαλλικά; Όχι, δεν μιλάω καθόλου γαλλικά. Μιλάω γερμανικά.

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Απόστολε! Μιλάς γαλλικά; Όχι, δεν μιλάω καθόλου γαλλικά. Μιλάω γερμανικά. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μιλάς ελληνικά; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Αλέξανδρος: Ελένη: Σοφία: Βασιλική: Πολ: Κωνσταντίνος: Απόστολος: Βασιλική: Μπρους: ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Αλέξανδρε!

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα

ΑΘΗΝΑ. Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα ΑΘΗΝΑ Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα Τι προστάτευε Προστάτευε τους αδικημένους και τους ήρωες Σύμβολα Ελιά Κουκουβάγια Κόκορας Φίδι Ομάδα Μαρσέλ Τρίφκας Νίκος Λιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία και ένα πέταλο ζώου απο αγροικίες της περιοχής του Μακεδονικού Ολύμπου. Σύγχρονα εργαλεία αγροτών από την ίδια περιοχή.

Εργαλεία και ένα πέταλο ζώου απο αγροικίες της περιοχής του Μακεδονικού Ολύμπου. Σύγχρονα εργαλεία αγροτών από την ίδια περιοχή. Για τα γεωργικά εργαλεία δεν είναι πολλές οι γνώσεις μας, αφού αρκετά ήταν από ξύλο και χάθηκαν, τα υπόλοιπα από σίδερο που σπάνια διατηρείται σε καλή κατάσταση. Κυριότερο ήταν το άροτρο, που ελάχιστα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 Μελέτη Ελληνισμού Ιδέα 5ης Χωρολογικής Εκδρομής: Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Εστία Η Εστία ήταν η μεγαλύτερη κόρη και το πρώτο παιδί του Κρόνου και της Ρέας, γι' αυτό και τέθηκε επικεφαλής όλων των μεγάλων Θεοτήτων. Προστάτιδα της οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ Εκεί που φύτρωνε φλησκούνι και άγρια μέντα κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 1. Ιστορία της έρευνας 2. Ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη 3. Ο Μελχισεδέκ στην απόκρυφη γραμματεία 4. Ο Μελχισεδέκ στα χειρόγραφα του Κουμράν 5. Ο Μελχισεδέκ στους Φίλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ!

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ! ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ! Ο πνευματικός π. Θεόδωρος (Rafanovich) της Ρωσικής Εκκλησίας των Κατακομβών, που εκοιμήθη το 1975 είπε: Οι κομμουνιστές έχουν εξαπολυθεί κατά της Εκκλησίας σαν ένα λυσσασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΘΕΟΙ - ΛΑΤΡΕΙΑ: Αφροδίτη: Πεζογραφία, Β3, σ. 100. Πεζογραφία, Β16, σ. 116. Λατρεία Αφροδίτη : Κύπρια έπη, σ. 37. Κινύρα, Α12, σ. 42. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Αλάτι: Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα ιπλωματική Εργασία. εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών. για την απόκτηση του. Μεταπτυχιακού ιπλώματος Ειδίκευσης.

Η παρούσα ιπλωματική Εργασία. εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών. για την απόκτηση του. Μεταπτυχιακού ιπλώματος Ειδίκευσης. Η παρούσα ιπλωματική Εργασία εκποήθηκε στα πλαίσια τω σπουδώ για τη απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώματος Ειδίκευσης που αποέμει το ιαπαεπιστημιακό ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακώ Σπουδώ «ιδακτική και

Διαβάστε περισσότερα

Η διαισθητική σκέψη σε αντιδιαστολή με τη λογική σκέψη στη μαθηματική εκπαίδευση.

Η διαισθητική σκέψη σε αντιδιαστολή με τη λογική σκέψη στη μαθηματική εκπαίδευση. Αθανάσιος Βλάχος Η διαισθητική σκέψη σε αντιδιαστολή με τη λογική σκέψη στη μαθηματική εκπαίδευση. Διπλωματική εργασία Επιβλέπων καθηγητής: Π. Σπύρου Αθήνα 2005 2 Θ. Βλάχος, Διαισθητική και λογική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας Ελύτης: Ο Ύπνος των Γενναίων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 59-61)

Οδυσσέας Ελύτης: Ο Ύπνος των Γενναίων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 59-61) 1. ΚΕΙΜΕΝO Οδυσσέας Ελύτης: Ο Ύπνος των Γενναίων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 59-61) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 1 Β Λυκείου: 1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ( σύμφωνα με τις ερωτήσεις αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας) α ) Tο δράμα 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας.

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Κατά τον Παυσανία, ήταν γιος και διάδοχος του Νύκτιμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ. τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ. τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 3oς ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΔΙΟΝ» 4 Μαρτίου 2012 Τρέξιμο στη γη των θεών

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσικότητα της αρχαιοελληνικής γλώσσας

Η μουσικότητα της αρχαιοελληνικής γλώσσας Η μουσικότητα της αρχαιοελληνικής γλώσσας Και ο λόγος και η μουσική είναι κωδικοποιημένα μηνύματα, τα οποία εκπέμπονται από μια πηγή (δηλαδή έναν ομιλητή ή ένα μουσικό όργανο) σαν ήχος μέσω του αέρα προς

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ www.zero-project.gr Πολύ πριν τη δική µας εποχή, όταν τον κόσµο κυβερνούσαν ακόµα οι Ολύµπιοι Θεοί, γεννήθηκε η Περσεφόνη, κόρη του θεού ία

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματική Εργασία στην Ιλιάδα. Η γυναίκα στην Ιλιάδα ως μητέρα

Διαθεματική Εργασία στην Ιλιάδα. Η γυναίκα στην Ιλιάδα ως μητέρα Διαθεματική Εργασία στην Ιλιάδα Θέμα : Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στην Ιλιάδα (με βάση τις ραψωδίες που διδαχτήκαμε). Η γυναίκα μέσα στην Ιλιάδα εμφανίζεται ως μητέρα, σύντροφος, σύζυγος, ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ:ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 1 η Γραπτή Εργασία Ακαδημ. Έτους 2008-2009 ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος και η σημασία της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα όπως αντλούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων.

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2.1.2. Κοινοί εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2. Να αναλύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της Ιστορίας

Εργασία στο μάθημα της Ιστορίας Εργασία στο μάθημα της Ιστορίας Αυγερίκος Γιώργος Α 1 Γυμνασίου ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ Οι Σουμέριοι ήταν αρχαίος ιστορικός λαός, εμφανίστηκαν στην περιοχή μεταξύ 6000 και 4000 π.χ. και ονόμαζαν τους εαυτούς τους, Εμ-ε-γκιρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 13. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στίχων 663-718 της Μήδειας Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα Κεφάλαιο 7 Kλασική Εποχή Οι Τέχνες και τα Γράμματα Στόχοι: Mε το τέλος της ενότητας οι μαθητές να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης σε συνδυασμό με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12. Γλύπτες του 4 ου αι. π.χ. Σκόπας, Ευφράνωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr Ονοματεπώνυμο: Ε υ τ υ χ ί α Π ο υ λ ά κ η - Π α ν τ ε ρ μ α λ ή Βαθμός: Αρχαιολόγος Α Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 FAX/ Email: 23510 47884, kzepka@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426. Διδακτικό σενάριο

Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426. Διδακτικό σενάριο Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία α 1-426 Διδακτικό σενάριο Πόπη Χριστοφόρου-Πούγιουρου, Φιλόλογος Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων Λευκωσία 2012 Δυο λόγια για το διδακτικό σενάριο Η ακόλουθη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151)

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151) Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151) Ορισμός: ο πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων ονομάστηκε ελληνιστικός και απέκτησε οικουμενικό χαρακτήρα. 2.1 Τα ελληνιστικά

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΛΙΕΝΟΥ 1. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 5 ος αι. π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η Μόρφωση των νέων - αγοριών Η εκπαίδευση στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΤΑ ΜΥΘΟΥΣ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΤΑ ΜΥΘΟΥΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΤΑ ΜΥΘΟΥΣ Μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκατόν τριάντα χρόνων (536-406 π.χ.) διακόσιοι περίπου τραγικοί ποιητές έγραψαν και δίδαξαν τραγωδίες,

Διαβάστε περισσότερα

Σο οβάλ μονόσπιτο της Κρανιάς (αρχαίο Ηράκλειο) και πιθανή αναπαράσταση. ελίδα 108

Σο οβάλ μονόσπιτο της Κρανιάς (αρχαίο Ηράκλειο) και πιθανή αναπαράσταση. ελίδα 108 Σο οβάλ μονόσπιτο της Κρανιάς (αρχαίο Ηράκλειο) και πιθανή αναπαράσταση ελίδα 08 Θέση Κρανιά, γεωμετρική εποχή. Αξονομετρικό σχέδιο της περιοχής ενός οβάλ μονόσπιτου. (χέδιο οφίας Βασιλειάδου). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα