ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα -"

Transcript

1 22 Ἑρρῖκος Σλῆμαν ( ), μιὰ ζωὴ στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης 1 Γεώργιος Στυλ. Κορρές ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα - νία τὸ 1822, ἔζησε τὴν νεαρά του ἡλικία εἰς τὸ Μέκλεμπουρκ, ἐναυάγησε καθ ὁδὸν πρὸς τὴν Βενε - ζουέλα εἰς τὶς ἀκτὲς τῆς Ὁλλανδίας, ἐργάσθηκε σὲ Τράπεζα εἰς Ἄμστερνταμ, ἐπλούτισε ὡς μεγαλέμπορος εἰς τὴν Ἁγία Πετρούπολι, ἐδιπλασίασε τὴν περιουσία του εἰς τὴν Ἀμερικὴ συναλλασσόμενος μὲ χρυσοθῆρες, ἐσπούδασε εἰς τὴν Σορβόννη, ἔγινε διδάκτωρ εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ροστόκ, ἔγινε διάσημος ἀνὰ τὸν κό - σμο ἀπὸ τὶς ἀνασκαφές του εἰς τὴν Τροία, τὶς Μυκῆνες, τὴν Ἰθάκη, τὸν Βοιωτικὸ Ὀρχομενό, τὴν Τίρυνθα, τὶς ἔρευνές του εἰς Πύλον, εἰς Μοτύην τῆς Σικελίας, εἰς Θερμοπύλες, εἰς Μαραθῶνα, εἰς Ἀλεξάνδρειαν, ἔδωκε σάρκα καὶ ὀστᾶ εἰς τοὺς ὁμηρικοὺς ἥρωες, ἀπέδωκε ἱστορικὸν πυρῆνα εἰς τὰ ὁμηρικὰ ἔπη, ἐδέχθη/ἐπέτυχε τὴν ἐπιστημονικὴ ἀναγνώρισι εἰς τὴν Ἀγγλία, ἐτιμήθη ἀπὸ εἴκοσι καὶ πλέον εὐρωπαϊκὲς καὶ ἑλληνικὲς ἐπι - στημονικὲς ἑταιρεῖες, ἔλαβε παράσημα εἰς τὴν πατρίδα του (ἀλλὰ ὄχι εἰς τὴν Ἑλλάδα), ἀνηγορεύθη σὲ ἐπίτιμο δημότη τῆς πόλεως τοῦ Βερολίνου μετὰ τὴν ἐκεῖ δωρεὰ τῶν τρωικῶν συλλογῶν του, ἐνυμφεύθη δυὸ φορὲς καὶ ἀπεβίωσε εἰς τὴν Νεάπολι τῆς Ἰταλίας τὴν 26η Δεκεμ - βρίου Γενικῶς, ἀνεδείχθη ὡς ὁ πλέον συζητούμενος ἀρ - χαιολόγος κατὰ τὶς ἡμέρες μας καὶ ἀποτελεῖ, χάρις εἰς τὸ πλῆθος τῶν καταλοίπων του, εἴτε δημοσιευθέντων ἔργων εἴτε ἀδημοσίευτων γραπτῶν του κειμένων, τὴν ἀέναο πηγὴ πρὸς τὴν ὁποία θὰ προσβλέπουν ἐπὶ δεκα - ετίες ὅλες πολλοὶ ἐρευνηταὶ τῆς Ἀρχαιολογίας καὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀρχαιολογίας τοῦ 19ου αἰῶνος ὅπως καὶ γιὰ τὴν δραστηριότητα Γερμανῶν ἐμπόρων στὴν Ρωσ - σία. Τὰ πέντε Διεθνῆ Συνέδρια, ποὺ συνεκλήθησαν ἐντὸς διαστήματος ἐνὸς ἔτους (Δεκέμβριος 1989-Δεκέμ - βριος 1990), ἀποτελοῦν ἀψευδεῖς μάρτυρες τῆς σημα - σίας τοῦ ἔργου ποὺ ἐπετέλεσε καὶ τῆς μεγαλοφυίας ποὺ τὸν διέκρινε. Εἶναι, πράγματι, ὁ μέγας πρωτοπόρος τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀρχαιολογίας τοῦ 19ου αἰῶνος μὲ πολυσχιδῆ καὶ ἀκάματο δραστηριότητα κατὰ τὴν ἐνά - σκησι τῶν διαφερόντων του. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἠμπορεῖ νὰ ἀξιολογήσῃ τὴν προσφορά του καθόλου μὲ ἐπὶ μέρους ἐξέτασι τοῦ ἔργου του ὡς μεγαλεμπόρου εἰς τὴν Ρωσσία, ὡς περιη - γητοῦ, εἴτε εἰς ἀρχαιολογικὲς περιοχὲς εἴτε εἰς ξένες χῶρες, ὡς ἀρχαιολόγου, ὡς συλλέκτου, ὡς πολίτου τῆς Εὐρώπης καὶ γενικώτερον τοῦ κόσμου, ὡς ἐπιστήμονος μεγάλης ἐμβελείας, ὡς διαπρυσίου κήρυκος τῆς ἱστο - ρικότητος τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν, ὡς χρυσοθήρα, ὡς ἐπι - χειρηματίου μὲ ἀνέγερσι καὶ ἐκμετάλλευσι διαφόρων κτηρίων εἰς Ἀθήνας, ὡς ἀλληλογράφου μὲ τὶς ἐπιστολῶν ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι ἔγραψε πρὸς διαφό - ρους, συγγενεῖς του, φίλους του, ἐπιστήμονες, προσω - πικότητες, ἐκδότες του σὲ ὅλον τὸν κόσμον καὶ πρὸς τὶς οἰκογένειές του. Ἀπὸ τὶς ἐπιστoλὲς καὶ τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀπηύθυνε πρὸς δημόσιες ὑπηρεσίες εἰς Ἀθήνας, Κων - σταντινούπολιν, Βερολῖνον, καθὼς καὶ πρὸς διαφόρους ἀρχαιολόγους εἰς Ἰταλίαν, διὰ τὴν χορήγησι τῆς ἑκά - στοτε ἀδείας πρὸς διενέργειαν ἀνασκαφῶν, ἐκπηδᾷ ἀνάγλυφη ἡ πολυκύμαντη σταδιοδρομία του καὶ ἡ προσωπικότης του, ἀναφαίνονται ἡ διπλωματικότητα ποὺ τὸν διέκρινε καὶ οἱ στόχοι του ὡς μεγαλεμπόρου, ὡς ἐπιστήμονος, ὡς ἀνασκαφέως, ὡς ἐκδότου, ὡς συγ - γενοῦς καὶ οἰκογενειάρχου, ὡς συζύγου καὶ ἀδελ φοῦ ( ). Ι. Περίοδος Ὁ Ἑρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη τὴν 6η Ἰανουαρίου 1822 εἰς τὸ μικρὸ χωριὸ Νοϋμπούκω τῆς Βορείου Γερμανίας (παρὰ τὴν πόλι Βίσμαρ), ὅπου ὑπηρετοῦσε ὁ πατέρας του ὡς λουθηρανὸς πάστωρ. Λόγω μετα - θέσεως τοῦ πατέρα του εἰς τὸ χωριὸ Ἀνκερσχάγκεν τῆς περιφερείας Βάρεν τοῦ Μέκλεμπουρκ, διῆλθε τὴν παι - δική του ἡλικία ἀπὸ τὸ 1823 μέχρι τὸ 1831, σὲ ἕνα 1. Ἡ παροῦσα βιογραφία ἀποτελεῖ βελτιωμένη καὶ ἐπαυξημένη ἔκδοση τῆς γερμανικῆς βιογραφίας: G. Styl. Korres, Heinrich Schliemann, ein Leben für die Wissenschaft (Berlin 1990).

2 Ἑρρῖκος Σλῆμαν ( ), μιὰ ζωὴ στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης 185 περιβάλλον, ποὺ ὁ ἴδιος ὑπερέβαλε ἀργότερον διὰ νὰ ὑποστηρίξῃ ὅτι συνετέλεσε στὴν μεγάλη ἀπόφασί του νὰ ἀφιερωθῇ στὴν ἐξερεύνησι τοῦ μέχρι τότε οὐσια - στικῶς ἀγνώστου μυκηναϊκοῦ/ὁμηρικοῦ κόσμου. 2 Ἡ παραμονὴ εἰς Ἀνκερσχάγκεν ὁριοθετεῖται ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς μητέρας του (1831) καὶ ἀπὸ τὴν ἀπό - λυση τοῦ μέθυσου καὶ ἀσυμβίβαστου κοινωνικῶς πατέ - ρα του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταφύγῃ εἰς θεῖον του εἰς Κάλκχορτ, νὰ ἐπισκεφθῇ τὸ Γυμνάσιο καί, ἐν συνεχείᾳ, τὸ Πρακτικὸ Λύκειο εἰς τὴν πόλι Νόυστρε λιτς. Δεκατετραετὴς ἀνέλαβε ὑπηρεσία ἐπὶ πέντε ἔτη εἰς παντοπωλεῖον τῆς κωμοπόλεως Φύρστενμπεργ, ὅπου εἶχε τὴν δυνατότητα διὰ δευτέραν φοράν, μετὰ τὴν προπαιδεία του πλησίον τοῦ πατέρα του, νὰ ἀντιληφθῇ τὸ μέγεθος τῆς γοητείας ποὺ ἐνασκοῦσε εἰς αὐτὸν ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ καί, εἰδικώτερον, ἡ ὁμηρικὴ γλῶσσα. Ἡ ἐπιθυμία του νὰ ἐγκαταλείψῃ αὐτό, τὸ ἄνευ δια - φαινομένου μέλλοντος περιβάλλον, ὤθησε τὸν νεαρὸν Ἑρρῖκον Σλῆμαν σὲ μετανάστευσι διὰ τὴν μακρινὴ Βενεζουέλα, ἀλλὰ ἡ κακοκαιρία τὸν ἐξηνάγκασε νὰ καταλήξῃ ναυαγὸς εἰς τὴν ὁλλανδικὴ ἀκτή. Ἡ πλησιέ - στερη πόλι ἦτο τὸ Ἄμστερνταμ καὶ ἐπέτυχε νὰ προ - σληφθῇ ὡς κλητήρας καὶ ἄρχισε τὴν ἐκμάθησι ξένων γλωσσῶν καὶ καλλιγραφίας, διότι ταχέως ἀντελήφθη ὅτι οἱ ξένες γλῶσσες θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ τὸν ἐξαγάγουν ἀπὸ τὴν ἔνδεια καὶ νὰ βελτιώσουν τὴν θέσι του. 3 Ἀφοῦ εἶχε ἐκμάθει ἑπτὰ ἄλλες γλῶσσες, μετὰ τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴν γαλλική, τὴν ὁλλανδική, τὴν ἱσπανική, τὴν ἰταλική, τὴν πορτογαλλικὴ καὶ τὴν ρωσσική, ἐπέ - τυχε νὰ ἀποσταλῇ τὸν Ἰανουάριον 1846 ὡς ἐκπρό - σωπος τοῦ διεθνοῦς ἐμπορικοῦ οἴκου Σραῖντερ, πλη - σίον τοῦ ὁποίου εἰργάζετο εἰς Ἄμστερνταμ, εἰς τὴν Ἁγία Πετρούπολι καὶ νὰ γίνῃ ἐντὸς ἑνὸς ἔτους οἰκονο - μικῶς ἀνεξάρτητος χάρις εἰς τὴν κερδοσκοπική του δραστηριότητα (1847). Ἀσχoλήθηκε ἰδιαιτέρως μὲ τὸ ἐμπόριο τοῦ ἰνδικοῦ (λου λάκι), τεΐου, καφέ, σακχάρεως καὶ ξυλείας, ὅλα ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Ἀμερική, καὶ ἐπέτυχε νὰ ἀναγνω - ρισθῇ εἰς τὴν τάξι τῶν μεγαλεμπόρων τῆς Πετρουπό - λεως. Ἀπὸ τὶς ἔρευνες τοῦ καθηγ. Δημ. Τσιμπουκίδη στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τοῦ Μουσείου τῆς Ἱστορίας τῆς πό - λεως τῆς Πετρουπόλεως προέκυψε ἡ ἀκριβὴς ἱστορία τοῦ Ἑρρῖκου Σλῆμαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς παραμονῆς του στὴν Ἁγία Πετρούπολι μὲ κάθε λεπτομέρεια. Ὅπως, λοιπόν, ὑποστηρίζει ὁ καθηγ. Τσιμπουκίδης, ἡ αἴτηση τοῦ Σλῆμαν νὰ γίνῃ Ρῶσσος ὑπήκοος ἐνεκρίθη ἀπὸ τὶς ρωσσικὲς ἀρχὲς καὶ μάλιστα, ἕνα ἔτος μετὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Πετρούπολι. Ἐπίσης, πάντοτε ἀπὸ τὸ ἀρχειακὸ ὑλικὸ ἐγνώσθη ὅτι ἀκριβῶς πρὸ τῆς ὁριστικῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπὸ τὴν Ρωσσία ἔγινε καὶ ἐπίτιμος Ρῶσσος ὑπήκοος. Ἀπὸ τὴν σχετικὴ ἀπόφαση ἀρυόμεθα τὶς ἀκόλουθες πληρο - φορίες: «Στὸν ἐμπορευόμενο τῆς πόλεώς μας Ἑρρῖκο Σλῆμαν, ποὺ ἀνήκει δικαιωματικῶς στὴν πρώτη Γίλδια (κατηγορίες ἐμπόρων τῆς Τσαρικῆς Ρωσσίας, ὅπως ση - μειοῖ ὁ καθηγ. Τσιμπουκίδης, ἀναλόγως πρὸς τὴν πε - ριου σιακή τους κατάσταση καὶ τὶς φορολογικές τους ὑποχρεώσεις) ἀπονέμεται ὁ ἰσόβιος καὶ κληρονομικὸς τίτλος τοῦ ἐπιτίμου Ρώσσου πολίτου». Διὰ τὴν ἀπονομή, ἐξ ἄλλου, αὐτῆς τῆς διακρίσεως, ὁ Σλῆμαν ὑπέβαλε τὴν διαβεβαίωσι ὅτι διαμένει στὴν δευτέρα συνοικία τοῦ Διαμερίσματος τῆς Πετρουπό - λεως, «σειρὰ πρώτη», ἀριθ. 30. Τὴν πρόοδο τῶν πάσης φύσεως ἐμπορικῶν συναλ - λαγῶν του ὤφειλε στὴν ἐπιτυχία του νὰ σχετισθῇ καὶ νὰ ἀποκτήσῃ στενοὺς δεσμοὺς μὲ ἐπιφανεῖς ἐμπορικοὺς παράγοντες τῆς ρωσσικῆς πρωτεύουσας καὶ νὰ κλείσῃ προκαταρκτικὲς ἐμπορικὲς συμφωνίες (Τσιμπουκίδης 1981). Στὶς πρωτοβουλίες του, ἀκριβῶς, ὀφείλεται ἡ τὸ πρῶτον εἰσαγωγὴ στὴν Ρωσσία νίτρου καὶ ἰνδικοῦ λου - λακίου, τὰ ὁποῖα ἦταν ἄκρως ἀπαραίτητα γιὰ τὴν Ρωσ - σικὴ κατανάλωση. Πάντοτε, κατὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρέχει ὁ καθηγ. Τσιμπουκίδης, ὁ Ἑρρῖκος Σλῆμαν ἔγινε μέλος τῆς δευ - τέ ρας ἐμπορικῆς Γίλδιας χάρις στὶς συστάσεις τοῦ Ἐμπο ρικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Πετρουπόλεως τὴν 19η Φεβρουαρίου 1847 (τόμος 479). Ἐκ τοῦ βιβλίου Καταγραφῆς τοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἐν σχέσει πρὸς τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπῆλθαν στὴν διαστρωμάτωσι τῶν ἐμπο - ρευομένων τῆς Πετρουπόλεως κατὰ τὸ ἔτος 1847, καθί - σταται σαφὲς ὅτι ὁ Σλῆμαν ἔγινε μέλος τῆς ἐμπορικῆς Γίλδιας. Ἀκολούθως, ἐπέτυχε νὰ ἀναγνωρισθῇ καὶ νὰ ἐγγρα - φῇ ὡς μέλος τῆς δευτέρας ἐμπορικῆς Γίλδιας τῆς πό - λεως Νάρβα τὴν 27η Νοεμβρίου 1852 καὶ ἐν συνε χείᾳ τῆς πρώτης Γίλδιας τὸ Προκειμένου, μάλιστα, νὰ ἐγγραφῇ στοὺς καταλόγους τῆς πρώτης Γίλδιας τῆς Πετρουπόλεως, κατέστη ἀναγκαῖο νὰ διαγραφῇ τὸν Δεκέμβριον 1862 ὁ Ἑρρ. Σλῆμαν ἀπὸ τοὺς καταλόγους τῶν ἐμπόρων τῆς Νάρβα ὡς καὶ ὁ υἱός του Σέργιος (Δεκέμβριος 1862 καὶ ἑξῆς). Νέα διαγραφὴ καὶ ἀπὸ τὴν πρώτην Γίλδια, πλέον, κατέστη ἀναγκαία ὥστε νὰ γίνῃ μέλος τῆς Γίλδιας τῶν ἐπιτίμων πολιτῶν τῆς Πετρουπόλεως. 2. Bölke Bastet 1985β,

3 186 Γεώργιος Στυλ. Κορρές Τὸ ἔτος 1846 ἐπραγματοποίησε καὶ τὸ πρῶτο του ταξίδι ἀνὰ τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ κατὰ τὰ ἔτη παρέμεινε στὴν Καλιφόρνια, διὰ νὰ διευθετήσῃ τὰ περιουσιακὰ τοῦ χρυσοθήρα ἀδελφοῦ του Λουδοβίκου, ποὺ εἶχε ἀποθάνει στὴν πόλι τοῦ Σακραμέντο ἀπὸ τῦφο. Ἐκεῖ ὀργάνωσε ἀμέσως τράπεζα γιὰ ἀγορὰ χρυ - σοῦ καὶ ἐδιπλασίασε τὴν περιουσία του. 4 Στὴν Πετρούπολι, ὅπου ἐπέστρεψε, ἐνυμφεύθη τὴν Αἰκατερίνη Πετρόβνα Λίζινα (1853), θυγατέρα τοῦ ἐπι - τίμου πολίτη Πιὸτρ Ἀλεξάντροβιτς Λίζιν καὶ ἀνηψιὰ τοῦ ἐμπόρου Ζιβάγκο (κατὰ τὶς ἔρευνες, πάντοτε, τοῦ Δημ. Τσιμπουκίδη). Ἡ γαμήλιος τελετὴ ἔλαβε χώρα στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ, ὅπου στὰ βιβλία κατεχωρίσθη ἡ δήλωσι τοῦ Σλῆμαν ὅτι νυμφεύεται διὰ πρώτη φορά. Τὶς ἡμερομηνίες γέννησης τῶν τριῶν πρώτων παιδιῶν τοῦ Σλῆμαν μαθαίνομε ἀπὸ τὸ Κρα - τικὸ Ἀρχεῖο τῆς Πετρουπόλεως: ὁ Σέργιος ἐγεννήθηκε τὴν 16η Σεπτεμβρίου 1855, ἡ Ναταλία τὴν 12η Ἰανουα - ρίου 1859 καὶ ἡ Ναντέσντα τὴν 21η Ἰουλίου Ὁ Σέργιος ἔγινε νομικὸς καὶ ἀπέθανε τὸ ἔτος 1940 (ἢ 1939) στὴν Ρωσσία, ἡ Ναταλία ἀπέθανε νέα τὸ 1869 καὶ ἡ Ναντέσντα τὸ Μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου ( ) ἐπωφελήθηκε τῆς καταστάσεως, ἀνέπτυξε τὸ ἐμπόριο τοῦ ἰνδικοῦ λουλακίου, θείου, μολύβδου καὶ ξυλείας καὶ ἐσχημάτισε κολοσσιαία περιουσία. Ἂν καὶ ἀπορροφημένος ἀπὸ τὴν ἔντασι τοῦ ἐμπο - ρίου καὶ ἀπὸ τὴν ἐκμάθησι καὶ ἄλλων ξένων γλωσσῶν, διέγνωσε τὴν ἀδυναμία τους νὰ συνυπάρξουν μὲ τὴ συζυγό του, καὶ φρόντισε νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἔκδοσι δια - ζυγίου τὸ 1869 εἰς τὴν Ἰνδιανάπολι τῆς Β. Ἀμερικῆς, ὡς Ἀμερικανὸς πλέον πολίτης. 5 Καθ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα συνέχισε τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον ταξίδιά του καὶ ὄχι μόνον εἰς τὴν Εὐρώπην, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Β. Ἀφρικήν, μέχρι τῆς Κίνας, Ἰαπωνίας καὶ Ἰνδιῶν, ὡς καὶ τῆς Βορ. Ἀμερικῆς ( ). Τὸ μοναδικό του ταξιδιωτικὸ βιβλίο, ποὺ ἐξέδωκε τὸ 1867 εἰς τὸ Παρίσι, ἔχει τὸν τίτλον La Chine et le Japon au temps present, 6 ἐνῷ ὅλα τὰ λοιπά του ταξιδιωτικὰ ἡμε - ρολόγια παρέμειναν ἀδημοσίευτα (καὶ παραμένουν) λόγῳ τῶν νέων του ἐνασχoλήσεων, ποὺ ἦτo ἡ με λέτη τοῦ ἀρχαίου κόσμου καὶ ἡ διενέργεια ἀνασκαφῶν σὲ διά - φο ρα μέρη τῆς Ἑλλάδος καὶ εἰς τὴν Τρωάδα. Ἡ οἰκογενειακή του κατάσταση τὸν ὤθησε εἰς τὴν λῆψι σοβαρῶν ἀποφάσεων, ὅπως νὰ ἐγκαταλείψῃ τὶς προσοδοφόρες ἐμπορικές του δραστηριότητες καὶ νὰ ἐγγραφῇ εἰς τὴν Σορβόννη, διὰ νὰ σπουδάσῃ ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλολογία καὶ φιλοσοφία, συγκριτικὴ γλωσ - σολογία καὶ ἀραβικὴ γλῶσσα. Ἤδη εἶχε θέσει τοὺς στόχους τῶν περαιτέρω ἐνασχoλήσεών του, νὰ γίνῃ ἀρχαιολόγος καὶ νὰ διεξαγάγῃ ἔρευνες καὶ ἀνασκαφὲς διὰ τὴν ἀνασύστασι τοῦ ἀρχαίου ὁμηρικοῦ κόσμου, μία ἐπιδίωξι ποὺ ἐδημιούργησε ἀργότερα σκωπτικὰ δημο - σιεύματα γιὰ νὰ ἀνεύρῃ καὶ τὸν θησαυρὸ τῶν Νιμπε - λοῦνγκεν μετὰ τὴν ἀνεύρεσι τοῦ λεγομένου θησαυροῦ τοῦ Πριάμου. ΙΙ. Περίοδος Τὴν ἄνοιξι τοῦ ἔτους 1868 ἐπεσκέφθη κατ ἀρχὴν τὴν Κέρκυρα καὶ τὴν Λευκάδα, ἀλλ ἐγοητεύθη ἀπὸ τὴν Ἰθάκη καὶ ἐπεδίωξε εἰς μάτην νὰ ἀνασκάψῃ τὰ ἀνά - κτορα τοῦ Ὀδυσσέως ἐπὶ τoῦ ὄρους Ἀετός. Ἡ ἀφελὴς τότε, πίστι του νὰ ἀπoδίδῃ ὅ,τι εὕρισκε εἰς τὰ ἀναφε - ρόμενα/μνημονευόμενα εἰς τὴν Ὀδύσσεια, τὸν ἠνά - γκασε νὰ σπεύσῃ νὰ ἀπoδώσῃ εἰς τὸν Ὀδυσσέα καὶ εἰς τὴν Πηνελόπη τὶς ὑδρίες καὶ ἄλλα ἀγγεῖα γεμᾶτα στά - κτη (;) ὡς περιέχοντα τὴν τέφρα τoῦ ζεύγους. Ἴσως καὶ αὐτὰ τὰ ἀγγεῖα κατέληξαν μέσῳ Παρισίων καὶ Ἀθηνῶν τὸ ἔτος 1885 εἰς τὸ Βερολῖνον. 7 Οἱ ἔρευνές του τὸν ὡδήγησαν, μετὰ ταῦτα, εἰς Ἀθή - νας καὶ Ἀργολίδα, ὅπου μὲ συνοδοὺς τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς καὶ ἔργα νεωτέρων περιηγητῶν καὶ ἐπιστη - μόνων, προσεπάθησε νὰ πρoσανατoλισθῇ ὅσον ἀφo - ρoῦσε εἰς τὰ κυριώτερα πτολίεθρα μυκηναϊκῆς ἐποχῆς. Ὅ,τι, ὅμως, τὸν ἐνδιέφερε περισσότερον, ἦτο ἡ Τροία τoῦ Πριάμου, 8 γεγονὸς ποὺ ὠφείλετo εἰς τὴν μα - κρὰ διαμάχη ποὺ ὑφίστατο μεταξὺ τῶν ὁμηριστῶν καὶ ἄλλων ἐπιστημόνων. Ὁ ἴδιος ἐπεσκέφθη καὶ τὴν περιο - χὴ εἰς Pinarbaşi καὶ τὸν λόφον Hissarlik (1868), στὴν προσπάθειά του νὰ ταυτίσῃ κατ ἀρχὴν μίαν τῶν δυὸ τούτων θέσεων πρὸς τὴν ὁμηρικὴ Τροία. Ἡ ἀπόφασι τoῦ Σλῆμαν νὰ ἀνασκάψῃ εἰς Hissarlik πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ὁμηρικῆς Τροίας ὀφείλεται ἐν πολλοῖς εἰς τὶς συναντήσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸν Εrnst Ziller (25η Ἰουλίου 1868) εἰς Ἀθήνας καὶ μὲ τὸν Frank Calvert, ποὺ ἦτο ἰδιοκτήτης τoῦ ἡμίσεος τoῦ λόφου Hissarlik Weber 1942 Traill 1979 Wilhelm 1984α Wilhelm 1984β πρόσθες καὶ Scott 1931/32, Lilly 1961 Traill 1982, Ἀλλὰ καὶ Scott Ὡς καὶ Τσιμπουκίδης 1981, 17 κ. ἑξ. 6. Schliemann 1867 Ράδος Καλλίνικος 1988, 94 (Ὁ Σλῆμαν στὴν Ἰθάκη). 8. Lascarides 1977 Fink 1982, Pfligersdorffer 1978, Lehrer and Turner 1989, , ἰδία 238 κ. ἑξ.,

4 Ἑρρῖκος Σλῆμαν ( ), μιὰ ζωὴ στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης 187 Οἱ σημειώσεις του εἰς τὸ οἰκεῖον ἡμερολόγιον (1868) ἀποδεικνύουν: 1) τὸ ὑφιστάμενο ἤδη μεγάλο διαφέρον τoῦ Σλῆμαν νὰ ἀνασκάψῃ εἰς τὴν Τροίαν, ἀλλὰ καὶ 2) ἡ προσπάθεια μερικῆς οἰκειοποιήσεως τῆς ἰδέας ὅτι ὁ λόφος τoῦ Hissarlik ἦτο ἡ Τροία τoυ Πριάμου (ἡμερο - λόγιον 14 Αὐγούστου 1868). Τὰ συμπεράσματά του ἀπὸ τὸ ταξίδι στὶς πόλεις τoῦ ὁμηρικοῦ ἔπους ἐπεξειργάσθη κατὰ τὸν χειμώνα καὶ τὸ 1869 ἐκυκλοφορήθη τὸ ἔργον του γαλ - λιστὶ Ithaque, le Péloponnèse, Τroie. Recherches archéo - logiques (Paris) καὶ γερμανιστί, κατὰ μετάφρασι δική του μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Carl Andress, Neustrelitz, Ithaka, der Peloponnes und Troja. Archäologische Forschungen (Leipzig: Gieseke und Devrient), διὰ τὰ ὁποῖα ἐδημοσιεύ - θησαν τρεῖς καὶ δυό, ἀντιστοίχως, βιβλιοκρισίες. Τὸ ἔργο τoῦτo (εἰς τὴν γαλλική) ὑπέβαλε πρὸς κρίσι εἰς τὴν Φιλοσοφικὴ Σχoλὴ τoῦ Πανεπιστημίου Ροστὸκ τὸ 1869 (2 Ἀπριλίου) καὶ ἔλαβε τὸν τίτλο Doctor Philosophiae (27 Ἀπριλίου). 10 Μὲ τὴν λατινιστὶ ὑποβληθεῖσα αἴτησί του, συνυ - πέβαλε καὶ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα εἰς τὴν λατι - νικὴ καὶ ἀρχαία ἐλληνική, τoῦ ὁποίου παραθέτομε τμῆμα, ὡς καὶ τὴν γαλλικὴ ἔκδοσι καὶ ἀντίτυπο τoῦ πρώτου ἔργου La Chine et le Japon: «... θαυμασίας δὲ παρὰ θεoῦ εὐπραγίας τετυχηκῶς, μέχρι τoῦ τέλους, αωγξʹ τoσoῦτον ἀπεκτησάμην ἀργύριον, ὅσον οὐδέποτε ἡ ἐμὴ φιλοτιμία ὀρέγεσθαι ἐτετολμήκει. Ἀπέστην oὖν ὁλοσχερῶς τῶν ἐμπορικῶν πραγμάτων, βουλόμενος τραπῆναι ἤδη ὅλως εἰς τὰς μάλιστα τὴν ἐμὴν ψυχὴν θελγούσας ἐπιστήμας. Ἐν ἔτει αωξδ' πρὸς Ἰθάκην καὶ τὸ πεδίον τῆς Τροίης πορευόμενος, ἐξηνέχθην πρὸς τὴν Ἰνδικήν, κἀκεῖθεν πρὸς Σῆρας (Κίνην) καὶ Ἰαπωνίαν καὶ τὴν οἰκουμένην περιῆλθον. Δυὸ δὲ ἔτη ἐν τῇ ὁδοι - πορία ταύτῃ κατατρίψας, κατὰ τὴν ἐμὴν ἐπάνοδον ἐν ἔτει αωξδ' ἐν Παρισίοις ὠκίσθην, βουλόμενος τὸ λοιπὸν τοῦ ἐμοῦ βίου διδόναι τοῖς γράμμασι καὶ μάλιστα περὶ τὴν ἀρχαιολογίαν διατρίβειν. Αὕτη γὰρ ἡ ἐπιστήμη τὴν πλείστην παρέχει μοι τέρψιν. Οὕτω συνέβη μοι οὗπερ οὐμὸς βίος ἐπόθει τέλους τυγχάνειν, καὶ κατὰ σχολὴν πρὸς τὸ θέατρον φοιτᾶν τῶν συμβάντων, ἅ μοι μέλλει τὰ μάλιστα, καὶ πρὸς τὴν πατρίδα τῶν ἡρώων, ὧν αἱ τύχαι τὴν ἐμὴν πρώτην ἡλικίαν ἔθελξαν καὶ παραμυ - θίαν αὐτῇ παρέσχον. Ἐπορεύθην τοίνυν ἐν τῷ παρελ - θόντι θέρει καὶ πλείστας χώρας ἐθώρησα, ἔνθα αἳ ποιητικαὶ τῆς ἀρχαιότητος ἀναμνήσεις εἰσέτι ζωηρό - ταται εἰσίν. Ἀλλ ὅμως ἀπεῖχον τῆς φιλοδοξίας τοῦ ἐκδοῦναι συγγραφὴν περὶ τοιαύτης ὕλης, πλὴν ὃτε παρωτρύνθην ἐπ αὐτὸ διακρίνων...». 11 Ἡ ἑπομένη προσπάθεια τοῦ Σλῆμαν ὑπῆρξε νὰ ἐπι - τύχῃ, χάρις εἰς τὴν ἀμερικανική του ὑπηκοότητα, νὰ λάβῃ διαζύγιο ἀπὸ τὴ Ρωσσίδα σύζυγό του, πρᾶγμα ποὺ ἔγινε εἰς τὴν Ἰνδιανάπολι (30 Ἰουνίου 1869), μὲ ἀποτέλεσμα, ἴσως, τὸν θάνατο τῆς δεύτερης θυγατέρας του Ναταλίας ( ). 12 Συγχρόνως, ἐπεδίωξε νὰ ἐπιλέξῃ νέα σύζυγο, πρᾶγ - μα ποὺ ἀνέθεσε εἰς τὸν παλαιό του διδάσκαλο τῆς νέας Ἑλληνικῆς εἰς τὴν Πετρούπολιν, τὸν ἐπίσκοπον Μαντι - νείας καὶ Κυνουρίας Θεόκλητον Βίμπον, 13 ἔστερξε δὲ εἰς τὴν ἐπιλογή του καὶ ἐνυμφεύθη τὴν δεκαεπταέτιδα ἀνηψιά του Σοφία Ἐγκαστρωμένου (24 Σεπτεμβρίου 1869), μὲ τὴν ὁποία ἐγκατεστάθη εἰς Παρισίους (Ὀκτώ - βριος Φεβρουάριος 1870). Ἀπὸ τὴν ἄνοιξι 1870 ἐγκαθίσταται ὁριστικὰ εἰς Ἀθήνας εἰς τὴν οἰκίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Moυσῶν, παρὰ τὴν πλατεία Συντάγματος, ση - μερινὴ ὁδὸ Καραγεώργη τῆς Σερβίας, ὅπου ὑπεστήριξε ὅτι ἀνηῦρε ὡρισμένες ἀττικὲς ἐπιτύμ βιες στῆλες εἰς τὸν κῆπο τῆς οἰκίας του, καὶ ἐκεῖ διέ μεινε ἐπὶ μίαν δεκα - ετία. 14 Τὸ ταξίδι του εἰς τὰ Κυκλαδονήσια (1870) εἶχε ἐπί - κεντρο τὴν Θηρασία καὶ αὐτὸ ὀφείλεται, προφανῶς, εἰς τὸ ἔργο τοῦ Alphons Stubel, Das Supra -und Submarinage- birge νon Santorin, ποὺ εἶχε ἐκτυπωθῆ εἰς τὸν ἴδιο ἐκδοτικὸ οἶκο Gieseke und Devrient τῆς Λειψίας, εἰς τὸν ὁποῖον εἶχε ἐκτυπωθῆ γερμανιστὶ τὸ ἔργον του Ἰθάκη, Πελοπόννησος καὶ Τρoία. Τὰ ἀγγεῖα ποὺ ἀγόρασε ἐκεῖ κατέληξαν εἰς Βερολῖνον. 15 III. Ἀνασκαφὴ Τροίας ( ) Μέσα Ἀπριλίου τοῦ 1870 ἄρχισε τὴν ἀνασκαφὴ εἰς Τροίαν-Hissarlik, ἀντὶ νὰ περιορισθῇ εἰς τὶς Μυκῆνες, 10. Calder ΙΙΙ Richter 1980α Richter 1980β Richter Richter 1980β, Traill 1986α, Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Θεόκλητος ἐν: Ἡ Ἑλλὰς κατὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγώνας τοῦ Πανελλήνιον Εἰκονο - γραφημένον Λεύκωμα (Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἑστίας, 1896), σ. 55 (καὶ εἰκών) Niederland 1965, , ἰδίᾳ 202 (118). 14. Schliemann 1888, , 428 Κορρὲς α, Πρβ. ἐπιστολές του πρὸς τὸν υἱόν του Σέργιον (τῆς 9ης/21ης Μαρτίου 1870) καὶ πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Γαλλίας τῆς 21ης Ἀπριλίου 1870) παρὰ Meyer 1958, 162, ἀριθμ. 130 καὶ ἀριθμ. 131; Furtwängler und Löschcke 1886, 21, εἰκ. 7; Museum für Vor- und Frühgeschichte, Invertar Nr (εἰκ. 7 εἰς Furtwängler und Löschcke 1886) Schmidt 1902, ΧΙΧ (Ε 5).

5 188 Γεώργιος Στυλ. Κορρές γιὰ τὶς ὁποῖες εἶχε ζητήσει προηγουμένως σχετικὴ ἄδεια. 16 Ὅπως καὶ εἰς τὶς Μυκῆνες τὸ 1874, ὁ Σλῆμαν ἐπε - χείρησε τὴν πρώτη του ἔρευνα εἰς Τροίαν-Hissarlik χωρὶς ἄδεια τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν μὲ δοκιμαστικὴ ἀνα - σκαφή. 17 Εἰς τὴν πρώτη του πρὸς τὸν Juristat Plato, Kolberg, ἐπιστολή, ἐκ τῶν ἕνδεκα, συνολικῶς, ποὺ ἀπηύθηνε πρὸς αὐτόν, περιγράφει: «διήνοιξα εἰς τὸν ἐπάνω λόφο πολλὲς βαθειὲς καὶ πολὺ πλατειὲς τάφρους καὶ ἀνεκάλυψα ἐρείπια ἀνακτόρων καὶ ναῶν ὑπερκείμενα σὲ τοίχους πoλὺ παλαιοτέρων κτισμάτων. Σὲ βάθος 15 ποδῶν ἀνεκάλυψα τεράστια τείχη 6 πόδια παχειὰ ἀρί - στης κατασκευῆς καὶ σὲ ἀκόμη μεγαλύτερο βάθος ἄλ - λων 7 ½ ποδῶν τὰ ὑποκείμενα πάχους 18 ½ πoδῶν τείχη. Αὐτὰ εἶναι, ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὰ τείχη τοῦ ἀνακτόρου τοῦ Πριάμου ἢ τοῦ ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς. Δυ - στυχῶς, θὰ ὑποχρεωθῶ νὰ ἐγκαταλείψω αὔριο τὶς ἐργασίες μου, λόγῳ τῶν δυσκολιῶν μὲ τοὺς δυὸ Τούρ - κους, στοὺς ὁποίους ἀνήκει ἡ περιοχὴ καὶ θὰ καταβάλω κάθε προσπάθεια νὰ τὴν ἀγοράσω». Καὶ ἐδῶ, λοιπόν, ὅπως καὶ εἰς τὴν Ἰθάκη, σπεύδει νὰ ἀναγνωρίσῃ τὰ ἀνάκτορα τοῦ ὁμηρικοῦ ἔπους χωρὶς νὰ ἔχει συμπλη - ρώσει τὶς ἀνασκαφές του, ἐνῷ ἀναγνωρίζει ὅτι δὲν θὰ ἠμπορέση εὐκόλως νὰ διακόψῃ τὴν ἀνασκαφὴ αὐτή, προτοῦ τὴν συμπληρώσῃ, χάριν ἄλλης ποὺ ἤθελε νὰ ἀναλάβῃ εἰς Ὀλυμπίαν. Ἡ δευτέρα φάσις τῆς ἀvασκαφῆς εἰς Τροίαν, αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ κανονικὴ ἄδεια, διήρκεσε ἀπὸ τὶς 11 Ὀκτω - βρίου μέχρις 24 Νοεμβρίου 1871 χωρὶς τὴ συμμετοχὴ τῆς συζύγου του Σοφίας. Ἡ τρίτη φάση διήρκεσε ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου μέχρι 13 Αὐγούστου μὲ κυριώτερο εὕρημα τὴν μετόπη τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸν ἑλληνιστικὸ ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς. Ἡ Σοφία Σλῆμαν παρέστη κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ 24 Μαΐου μέχρις 27 Ἰουνίου Γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς φάσεις τῆς πρώτης ἀνασκαφικῆς περιόδου ὑπάρχουν ἀνταποκρίσεις-ἐκθέσεις τοῦ Ἑρρίκου Σλῆμαν εἰς τὴν κυριώτερη γερμανικὴ ἐφη - μερίδα τῆς ἐποχῆς, τὴν Augsburger Allgemeine Zeitung, καὶ σὲ διάφορες ἑλληνικὲς ἐφημερίδες, ἐπὶ τὸ πλεῖστον σὲ μετάφρασιν, μιὰ συνήθεια ποὺ διετήρησε καὶ ἐπε - ξέτεινεν ὁ Σλῆμαν κατὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη στὴν προσπά - θειά του νὰ τροφοδοτῆ τὸν διεθνῆ τύπο μὲ τὶς δραστη - ριότητές του καὶ νὰ παραμένῃ εἰς τὸ ἐπίκεντρο τῆς δημοσιότητος. Ἡ τετάρτη, ἠρωικὴ φάσι τῆς ἀνασκαφῆς, διήρκεσε ἀπὸ τῆς 1ης Φεβρουαρίου μέχρι καὶ τὰ μέσα Ἰουνίου 1873 καὶ ἡ Σοφία Σλῆμαν παρέμεινε ἐπί τι διάστημα, ἀλλὰ ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Ἀθήνας λόγῳ τοῦ θανάτου τοῦ πατέρα της. Ἡ ἀνεύρεσι τοῦ λεγομένου θησαυροῦ τοῦ Πριά - μου 18 ἀνάγεται συνήθως ἀκριβῶς κατὰ τὰ τέλη Μαΐου 1873 καὶ πρέπει νὰ θεωρῆται βέβαιον ὅτι προέρχεται ἀπὸ ταφὴν τῆς πόλεως Τροία ΙΙ g. Τὴν ἄπο ψιν αὐτὴ ὑποστηρίζω, διότι πoλλὰ ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα τοῦ θησαυροῦ, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ κτερίσματα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ταφὴν εὑρέθησαν συμπιεσμένα καὶ τοποθετημένα ἐντὸς τοῦ ἀργυροῦ ἀγγείου 5873 καὶ τρία ἐγχειρίδια (5851, 5854, 5855) ἐντὸς τοῦ μπρούτζινου σκεύους Ὅτι τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ ὑπῆρξαν κτερίσματα σὲ ταφὴν δυνατὸν νὰ θεωρῆται βέβαιον καὶ εἰδικώτερον, ἐπειδὴ μὲ τὸν πέλεκυν 5822 ὑποδηλώνεται ἕνα παλαιὸ ἔθιμο ταφῆς, ποὺ παρακολουθεῖται ἀπὸ τὴν ΜΕ ΙΙΙ περίοδον ἀνὰ τὴν Ν-Δ Πελοπόννησο. Συγκεκριμένως, τὸ ἔθιμο κάμψεως ὅπλου/ων, προτοῦ τοποθετηθοῦν εἰς τάφον, ὥστε νὰ μὴ χρησι μοποιηθοῦν πλέον. 19 Τὸ ἔργον του περὶ αὐτῆς τῆς ἀνασκαφῆς ἐκυκλο - φορήθη εἰς δυὸ τόμους (γαλλιστὶ καὶ γερμανιστὶ ὑπὸ τοὺς τίτλους Trojanische Αlterthümer (κείμενον) καὶ Atlas der trojanischen Αlterthümer (πίνακες) (Leipzig 1874), ποὺ σημείωσε τεραστία ἐπιτυχία καὶ προεκά - λεσε (μερικῶς καὶ ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἑρρ. Σλῆμαν ὑπο - κινηθὲν διαφέρον), τὸν ἀσυνήθη διὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη τεράστιο ἀριθμὸ τῶν 32 βιβλιοκρισιῶν διὰ τὴν γερμα - νικὴ ἔκδοσι καὶ δυὸ (2) διὰ τὴν γαλλική. 20 Ἡ ἔκδοσις ἐκ μέρους τοῦ καθηγ. Manfred Korfmann τοῦ τόμου περὶ αὐτῆς τῆς πρώτης ἀνασκαφικῆς περιόδου ( ) ὑποδηλοῖ, κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο, τὴ σημασία τοῦ ἔργου τοῦ Σλῆμαν. 21 Ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρώτη περίοδον ἄρχισε καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν πρώτων οἰκημάτων εἰς τὸν λόφον Hissarlik, ποὺ ὡδήγησε, σὺν τῷ χρόνῳ, στὸν σχηματισμὸ τῆς Σλημαννιοπόλεως, ὅπου εὕρισκαν στέγη ὅλοι οἱ 16. Εἶχε, μάλιστα, ἐξασφαλίσει καὶ σχετικὴ ἄδεια (25 Ἀπριλίου 1870). 17. Meyer 1965 Schliemann 1870 Κορρὲς 1974α, 7 κ.ἑξ. 18. Schliemann 1873 Schmidt 1902, XI-XII, Meyer 1943 Easton 1976 Easton 1981 Easton 1984α Easton 1984β Easton Schmidt 1902, 232 (5873), 225 (5818). Περὶ τῶν κεκαμμένων ξιφῶν ἐκ ταφῶν: Κορρὲς 1977α, 309, , πίν. 167 β Korres 1984, Κορρὲς 1976α, εἰκ. 8, πίν. 262 α-β, 263 α-β (συμπίεσι χρυσοῦ διώτου κανθάρου ἐντὸς πηλίνου εὐτελοῦς μικροῦ ἀγγείου εἰς τάφον ΜΕ ΙΙΙ εἰς Περιστεριάν). Πρβ. Bloedow Κορρὲς 1974α, 9-10 ἀριθ , 11 ἀριθ Korfmann (Hrsg.) 1990.

6 Ἑρρῖκος Σλῆμαν ( ), μιὰ ζωὴ στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης 189 ἐπισκέπτες καὶ οἱ προσκεκλημένοι νὰ παρακολου - θήσουν τὴν ἀνασκαφή. Ἐν τῷ μεταξύ, εἶχε γεννηθεῖ ἡ θυγατέρα τοῦ ζεύγους Ἀνδρομάχη (7 Μαΐου 1871) καὶ ὁ Ἑρρῖκος Σλῆ μαν ἤρχισε νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν πρώτη ἀναγνώρισι τῶν ἀνασκαφικῶν του ἐπιτυχιῶν μὲ τὴν ἐκλογή του ὡς ἐπι - τίμου μέλους τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» (τέλη 1872) καί, ἐν συνεχείᾳ, ὡς μέλους τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας (1872/73), ἐνῷ Γεν. Γραμμα - τεὺς τῆς Ἑταιρείας ἦτο ὁ Στέφ. Ἀ. Κουμανού δης, μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε πυκνὴ ἀλληλογραφία, ἀκόμη καὶ ὄτε διεξή - γαγε τὴν ἀνασκαφὴν εἰς Hissarlik. Ἡ μεταφορὰ τῶν τρωικῶν εὑρημάτων προεκάλεσε ἔντονη ἀναταραχὴ εἰς Ἀθήνας καὶ ἡ ὅλη τακτικὴ τοῦ Σλῆμαν νὰ μὴν ἐξασφαλίζῃ ἐνίοτε ἄδεια ἀνασκαφῆς ἢ νὰ φυγαδεύῃ παρανόμως τὰ εὑρήματα τῆς ἀνασκαφῆς του, ἐδημιούργησεν περὶ τῶν πρoθέσεών του καχυπο - ψία καὶ εἰς τὶς κρατικὲς ἀρχὲς τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ δικαστικὴ διένεξι μὲ τὴν τουρκικὴ κυβέρνησι ἠνάγκασε τὸν Σλῆμαν, ποὺ παρεπονεῖτο προηγουμένως ὅτι οἱ πάντες τοῦ ἐζήτουν νὰ θαυμάσουν τὸν θησαυρὸ τοῦ Πριάμου καὶ δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἀφοσιωθῇ εἰς τὴν μελέτη του, νὰ ἀποκρύψῃ, προσωρινῶς, τὰ τρωικὰ εὑρήματα καὶ νὰ καταβάλῃ τὸ ποσὸν τῶν φρά - γκων ὡς ἀποζημίωσι διὰ τὰ ἀναλογοῦντα εἰς τὴν τουρ - κικὴ πλευρὰ εὑρήματα αὐτῆς τῆς ἀνασκαφῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὰ ὅσα ἀναγράφει ὁ λόγιος Ἀλέ - ξανδρος Ρίζος Ραγκαβῆς, ὁ καὶ μεταφράσας εἰς τὴν γαλλικὴ τὸ ἔργον του Ἄτλας τρωικῶν ἀρχαιοτήτων, δηλαδὴ ὅτι «... ὃτε, τὴν ἐπαύριον, ἀπῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν του ἡ Ὀθωμανικὴ ἐπιτροπὴ μετὰ τῶν δικαστικῶν κλη - τήρων πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεως τῶν Ἑλληνικῶν δικαστηρίων, οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ καὶ ἀνακριθεῖς ὁ κ. Σλεῖμαν, ἀπήντησεν ἀφελῶς ὅτι ἀπορεῖ καὶ ὁ ἴδιος τὶ ἔγιναν ὃλαι ἐκείναι αἱ ἀρχαιότητες καὶ πρέπει νὰ ὑπο - θέσῃ ὅτι, ἐπειδὴ ἦσαν κτήματα τοῦ Πριάμου, ἐπελθῶν, τὰς ἀπεκόμισε διὰ νυκτός, ἐκεῖνος μόνος οἶδε ποῦ. Ἄλλην ἐξήγησιν ἡ ἀστυνομία καὶ οἱ Ὀθωμανοὶ ἐπίτρο - ποι δὲν ἠδυνήθησαν νὰ λάβωσι παρ αὐτοῦ. Τότε ἀπε - τάθησαν καὶ αὖθις εἰς τὸ δικαστήριον, ζητοῦντες νὰ τοῖς ἀποτιθῇ ἡ τιμὴ τῶν ἐκλιπόντων ἀντικειμένων, καὶ οἱ δικασταὶ κατεδίκασαν αὖθις τὸν κ. Σλεῖμαν ἀλλ ἡ ὑπ αὐτῶν διορισθεῖσα ἐπιτροπὴ πρὸς προσδιορισμὸν τῶν τιμῶν, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ περιγράφοντος αὐτὰ συγ - γράμματος τοῦ ἀνασκαφέως, ἐδείχθη ἐπιεικὴς εἰς τὰς ἐκτιμήσεις της, καθ ὅσον τὰ συντρίμματα τῶν ἀγγείων κυρίως ὑλικήν τiνα ἀξίαν δὲν εἶχον τὴν δὲ καταγνω - σθεῖσαν αὐτῷ ποσότητα ἀποτίσας ὁ κ. Σλεῖμαν, ἔμεινε κύριος τῆς συλλογῆς του, καὶ ἐξέθηκεν αὖθις αὐτὴν ἐπαναλαβῶν τὰς ἐπιμόνους καὶ ἐπιδεξίους του ἐργα - σίας, δι ὧν κατώρθωσεν, ἐξ ἀμόρφων σωρῶν συντριμ - μάτων, νὰ καταρτίσῃ πλουσιωτάτην καὶ μοναδικὴν συλλογὴν τῆς παναρχαίου Ἑλληνικῆς κεραμευτικῆς». 22 IV. Ἔρευνα- Ἀνασκαφὴ Μυκηνῶν (1874) Συγχρόνως, ἐπανῆλθε εἰς τὰ σχέδιά του νὰ ἀνα - σκάψῃ εἰς τὶς Μυκῆνες, ἀλλ ἐνῷ εἶχε ὑποβάλλει αἴτησι ἀδείας ἀνασκαφῆς καὶ ἐνῷ ἀνέμενε τὴν ἔγκρισί της, δὲν ἀνέμεινε μέχρι τέλους καὶ ἔσπευσε νὰ ἀρχίσῃ χωρὶς ἄδεια τὴν ἀνασκαφή του, κατὰ βάσι, εἰς τὸν θησαυρὸ τοῦ Ἀτρέως (24, 26, 28 Φεβρουαρίου), ὅπου ἄνοιξε τομὴ εἰς τὸ πλευρικὸ δωμάτιο καὶ εἰς τὸν περιβάλλοντα τύμβο, 23 καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἀκροπόλεως (25-28 Φεβρουαρίου). Εἰς τὸ ἡμερολόγιό του τοῦ ἔτους 1874, ποὺ διασώ - ζεται εἰς τὴν Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, δὲν ἀναγράφει εἰς ποιὸ σημεῖο τῆς ἀκροπόλεως ἔστρεψε τὸ διαφέρον του, ἀλλὰ εἶναι σαφὲς ὅτι μὲ τὶς 34 τάφρους, ποὺ διήνοιξε, ἀπεσκόπει νὰ προβῇ σὲ ὁλοκληρωμένη ἔρευνα εἰς τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἀκροπόλεως. 24 Κύρια εὑρήματά του ὑπῆρξαν (1) πήλινο γυναικεῖο εἰδώλιο μὲ στήθη καὶ κεφαλή, ποὺ συνέκρινε πρὸς ἄλλα γνωστὰ ἀπὸ τὴ Βοιωτία, (2) ὄστρακα, διὰ τὰ ὁποῖα καθώρισε ὅτι προήρχοντο ἀπὸ ἀγγεῖα ποὺ εἶχαν κατασκευασθῆ σὲ κεραμικὸ τροχό, (3) ὄστρακα, τὰ ὁποία ἐχαρακτήρισε ἀρχαϊκά, (4) λείψανα τοιχογρα - φιῶν (25 Φεβρουαρίου), (5) ἐπίπεδο εἰδώλιο ἀπὸ τερ - ρακότα, χωρὶς κεφαλή, μὲ τὰ χέρια σηκωμένα σὲ ἡμι - κύκλιο εἰς τρόπον ὥστε νὰ ὁμοιάζουν μὲ κέρατα, (5) ὀδόντες κάπρων (26 Φεβρουαρίου), ηὗρε (6) οἰκίες εἰς τὴν Δυτ. κλιτύ, (7) κύλικες, ποὺ συνέκρινε πρὸς σύγχρο - να ποτήρια σαμπάνιας. Ὑπεστήριξε δὲ ὅτι ἡ Πύλη τῶν Λεόντων ἀνῆκε εἰς τὴν ἀρχικὴ φάσι δημιουργίας τῆς ἀκροπόλεως, καὶ ἐξέφρασε τὴν ἄποψι ὅτι τὰ ἀγγεῖα μὲ ὁριζόντιες γραμμές-ταινίες ἀνήκουν εἰς τὴν ἀρχαιοτέρα 22. Ραγκαβῆς 1930, Meyer (Hrsg.) 1964, XXV Meyer 1969, 280 Academie des Inscriptions et Belles Lettres, 4ème serie, Tome II, Paris 1875/91 (dessins), (extrait d une lettre de Μ. Schliemann à Μ. Ravaisson) Schliemann 1874β, (Brief, Athen 22. Marz 1874) ἐπιστολαί: an Mr. Docteur (zwischen 8. u. 10. Marz 1874), an Graf Ludolf (Athen 10. Marz 1874), an Α. Gonze (Athen 14. Marz 4), an Dr. Wittener (Athen 14. Marz 1874) παρὰ Meyer 1953, Nr Πρβ. καὶ Meyer 1936, Nr. 56 (an Brockhaus, Athen 24 Dez. 1876). 24. Schliemann s Diary A15.

7 190 Γεώργιος Στυλ. Κορρές ἑλληνικὴ κεραμικὴ καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγγεῖα, τὰ ἐκτε - θειμένα ἐπὶ αἰῶνες εἰς τὴν βροχή, εἶχαν, ἐν τούτοις, δια - τηρήσει τὰ πoλὺ ὡραία τους κοσμήματα καὶ τὰ ἔντονα χρώματά τους (27 Φεβρουαρίου). Τὸ βασικὸ δεῖγμα τῆς συγκριτικῆς του μεθόδου, κατ αὐτὴν τὴν δοκιμαστικὴ ἀνασκαφὴ, ὑπῆρξε ὅτι τὰ γυναι κεῖα πήλινα εἰδώλια παριστοῦν τὴν βοιώτιδα Ἥρα, συγκρίνοντάς τα πρὸς τὰ τρωικὰ τῆς προηγου - μένης εἰς Τροίαν ἀνασκαφῆς. Τὴν 2α Μαρτίου, κατόπιν τηλεγραφήματος τῆς κεντρικῆς διοικήσεως, ὁ Σλῆμαν ἠξετάσθη ἀπὸ τὸν τοπικὸ διοικητὴ τῆς ἀστυνομίας (Ναύπλιον) Λεωνίδα Λεωνάρδο, ὁ ὁποῖος συνέταξε ἕνα πρωτόκολλο, στὸ ὁποῖο ἀνεγράφετο ὅτι τὰ ὄστρακα ποὺ τοῦ παρουσίασε ὁ Σλῆμαν συναντῶνται παντοῦ στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους ὅλων τῶν ἀρχαίων πόλεων τῆς Ἑλλάδος, καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο τοῦ τὰ παρέδωσε πίσω. Κάποια ἀπὸ τὰ εὑρήματα αὐτὰ εἶχαν σχεδιασθῆ ὑπὸ τῆς δίδας L. Burnouf, θυγατρὸς τοῦ Διευθυντοῦ τῆς ἐν Ἀθnναις Γαλλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς καὶ πιστοῦ φίλου τοῦ Ἑρρίκου Σλῆμαν Emile Burnouf, ἀλλὰ ἔκτοτε τὰ σχέδια ἔχουν χαθεῖ. V. Ἔρευνα εἰς τὸ Σπήλαιον τοῦ Νέστορος (1874) Εἰς τὸ πλαίσιον τῶν περιοδειῶν του ἀνὰ τὴν Ἑλλά - δα τῷ 1874, ἐπεσκέφθη τὴν Πύλο (14/26 Αὐγούστου 1874), τὴν ὁποία δὲν διστάζει νὰ χαρακτηρίσῃ ὡς «πόλι ὡραία καὶ καθαρά διαθέτουσα λαμπρὰ πλατεῖα μὲ μεγίστας πλατάνας ἐπὶ τοῦ ὡραιοτέρου κόλπου τοῦ κόσμου». Τὴν ἑπομένη ἐπεχείρησε τὴν «ἀνάβασι εἰς τὸ ἀρχαῖον Κορυφάσιον. Πάντοτε κατὰ τὸ ἡμερολόγιόν του, ποὺ ἐναπόκειται εἰς τὴν Γεννάδειον Βιβλιοθήκην, ἀναγράφει: «ἐφθάσαμεν ἐπὶ τέλους εἰς τὸ μέγα σταλα - κτιτικὸν σπήλαιον ὅπου ὁ Ἑρμῆς ἔκρυψε τοὺς βόας τοῦ Ἀπόλλωνος -παράξενα σχήματα σταλακτίτου ὡς δέρ - ματα βόων ἄρτι ἐδειρόμενα. Ἡ ἐπισώρευσις στάκτης καὶ ὀστῶν καὶ πετρῶν 3 ἢ 4 μέτρων ἀποδεικνύει (οὕτω) ὅτι ἐθυσίαζον ἐδῶ ἐπ αἰῶνας 2 πόρται διὰ ἀνθρώπους καὶ θεούς ἡ τελευταία χρησιμεύσασα καὶ ὡς καπνο - δόχος, εἶναι τεχνικῶς κεκομμένη διὰ τοῦ βράχου 2 μ. πάχος πολὺ tesson (ἐννοεῖ ὄστρακα) ἀρχαιότατον ὁμοιάζον πρὸς τὸ τῶν Μυκηνῶν... ὅλα τὰ ἀγγεῖα ἐπὶ τοῦ τροχοῦ τοῦ κεραμέως πεποιημένα καὶ χρωματισμένα εὕρηκα ἐκεῖ καὶ ἧλον χάλκινον. Ψεῦμα λέγει ὁ Παυσα - νίας ὅτι «τὸ σπήλαιον ἐχρησίμευε τῷ Νέστορι ὡς ἱππό - σταυλος». Ὁ Ἑρρ. Σλῆμαν ἐδημοσίευσε τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὸ ἄντρον τοῦ Ἑρμοῦ ἐν Πύλῳ καὶ ἐτόνισε: «Σπoυδαιo - τάτη εὐεργεσία διὰ τὴν ἐπιστήμην θὰ ἦτo ὁ καθαρισμὸς ὁλοκλήρου τοῦ ἄντρου τούτου. Τὸ ἔργον εἶναι εὐκολώ - τατον καὶ τὰ ἔξοδα δὲν δύνανται νὰ ὑπερβώσι τὰς 400 δραχμάς. Πρέπει ὅμως, νὰ γείνῃ μὲ προσοχὴν ἳνα μὴ χαθῇ οὐδὲν τεμάχιον κεραμείας. Ἐὰν οἱ πολυμαθεῖς διευθυνταὶ τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας θέλουν νὰ ἀναλάβουν τὸ μικρὸν αὐτὸ ἔργον, εἶμαι ἑτοι - μότατος νὰ πληρώσω τὰ ἔξοδα». 25 Αἱ περγαμηναί του εἶναι εὐσύνοπτοι καὶ ἀκριβεῖς καὶ ἀρκεῖ τῆς μόνης ὑπ αὐτοῦ μνημονευομένης ἡ ἐπα - νάληψις: «Ἐξετάζων λοιπὸν ἀκριβῶς τὰ ἀνασκαφέντα χώματα τοῦ ἄντρου εὗρον ἐν αὐτοῖς πολλὰ τεμάχια παναρχαιοτάτων κεχρωματισμένων πηλίνων ἀγγείων πεποιημένων ἐπὶ τοῦ τροχοῦ τοῦ κεραμέως. Πρὸς τοῖς ἄλλοις εὗρον τεμάχιον μακροῦ καὶ στενοῦ πηλίνου κυπέλλου, τὸ ὁποῖον, ὡς φαίνεται, εἶχε δυὸ λαβὰς καὶ παριστάνει ἐπὶ ἀνοικτοῦ ἐρυθροῦ χρώματος εἰκόνα ἀνδρός, ἐξ οὗ μαρτυρεῖται ἔργον τοῦ πρώτου σταδίου τῆς τέχνης ἀπαραλλάκτως καθὼς τὰ ἐνταῦθα ἐν τῷ ὑπουργείῳ τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως εὑρισκόμενα παναρχαιότατα ἀγγεῖα. Ἐπὶ τοῦ κάτω μέρους τοῦ σώ - ματος φαίνεται ὁ θώραξ, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ δὲ ποδὸς ἡ κνημίς, ὁ ἄλλος ποὺς λείπει, ὁ τράχηλος καὶ οἱ δυὸ ὦμοι διαγράφονται δι ὀρθῶν γραμμῶν. 26 Τὰ τεμάχια τῶν ἄλλων κεράμειων (οὕτω), διὰ τὸ εἶδος τῶν κοσμημάτων καὶ τὴν ζωηρότητα τῶν χρωμά - των, δύναμαι νὰ παραβάλω πρὸς τὰς ὑπ ἐμοῦ ἐν Μυκή - ναις, εἰς βάθος 5 καὶ 6 μέτρων, ἐπὶ τοῦ παρθε νικοῦ ἐδάφους εὑρεθείσας κεραμείας μακρὸν ὅμως ἀπέχου - σιν ὃλαι αἱ κεράμειαι αὗται τῶν τῆς Τρῳάδος κερά - μειων, ἄνευ ἐξαιρέσεως, εἶναι πεπoιημέναι διὰ τῆς χει - ρὸς καὶ ἔχουσι μόνον ἐγχαραγμένα, οὐδέποτε δὲ ἐζω - γραφημένα στολίσματα». Ἐνδεικτικὸν παράδειγμα ἐπιστημoνικῆς ἀντιλή - ψεως καὶ δεοντολογίας παραμένει αὐτὴ ἡ διαπίστωσι καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ Σλῆμαν, ὁ ὁποῖος κατενόησε κατὰ τὴν πρώτην του ἤδη ἐπίσκεψι τὴν σημασία τοῦ ὑλικοῦ ποὺ ὑπῆρχε εἰς τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σπηλαίου καὶ ἐξεδή - λωσε τὴν πρόθεσί του νὰ συμβάλλῃ εἰς τὴν διενέργεια τῆς σχετικῆς ἔρευνας. Ἡ ἀνάγκη αὐτὴ ὡδήγησε τὸν Ἑρρ. Σλῆμαν πρὸ τῶν δυσμῶν τοῦ βίου του ἐκ νέου εἰς 25. Schliemann 1874γ, 4 Schliemann Πρβ. Κορρὲς 1974α, ἀριθ. 56, Παρόμοιον ὄστρακον ἀνευρέθη καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀνασκαφικῆς ἐρεύνης τῷ Τὰ εὑρήματα ἐκ τῶν ἐπι - σκέψεων τοῦ Σλῆμαν εἰς τὸ σπήλαιον εὕρηντο εἰς τὸ Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, Inv. ΝΕ

Ἔτος 23, εκέμβριος 2004, Ἀρ. 275

Ἔτος 23, εκέμβριος 2004, Ἀρ. 275 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 23, Νοέμβριος 2004, Ἀρ. 274

Ἔτος 23, Νοέμβριος 2004, Ἀρ. 274 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 43 4.00 ΑΝΟΙΞΗ 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριµηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς ------------------------------------------------------------------------------ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΣΤΡΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο ὅ ρος Φυ σι ο θε ρα πεί α (καὶ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κή) δὲν ἔ χει καμμί α ἀ πο λύ τως συγ γέ νεια ἢ ἄλ λη σχέ ση μὲ τὴν συ νη θι σμέ νη Φυ σι ο θε ρα πεί α, ποὺ ὅ λοι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 54 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ Α.Ε.Μ. 1020 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εποπτεία. Επιμέλεια Έκδοσης. Γλωσσική Επιμέλεια. Φιλοτέχνηση Εξωφύλλου. Διοικητικό Προσωπικό

Γενική Εποπτεία. Επιμέλεια Έκδοσης. Γλωσσική Επιμέλεια. Φιλοτέχνηση Εξωφύλλου. Διοικητικό Προσωπικό 1 1 2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης Γενική Εποπτεία Γαβριήλ Καράλλης Προϊστάμενος Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης Επιμέλεια Έκδοσης Σίμος Συμεού, Λειτουργός Π.Ι., Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΩΤΕΣ

Περιεχόμενα ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡ/ΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25 Τ.Κ. 10678-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ.

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό» του, σελ. 16 18. Οἰκογ. Ἀναργύρου καί ήμητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παιδιά-ἀγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες 2004 στό Ολυμπιακό Χωριό Μεγάλες ἐκδηλώσεις φιλοξένησε ὁ Αθλητικός Σύλλογος Φοῖβος

Ημέρες 2004 στό Ολυμπιακό Χωριό Μεγάλες ἐκδηλώσεις φιλοξένησε ὁ Αθλητικός Σύλλογος Φοῖβος Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών Φύλλο 33ο Ιανουάριος 2012 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας. dekeleianews.blogspot.com Ημέρες 2004 στό Ολυμπιακό Χωριό Μεγάλες ἐκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχέγονη Ελλάδα : μεταξύ ονείρου και αρχαιολογίας

Η αρχέγονη Ελλάδα : μεταξύ ονείρου και αρχαιολογίας Η αρχέγονη Ελλάδα : μεταξύ ονείρου και αρχαιολογίας Εισαγωγή Οι πολιτισμοί του Αιγαίου στο Γαλλικό Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «Αυτή η παράδοξη μορφή [ ] φανερώνει την ύπαρξη μιας άγνωστης Ελλάδας μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ EΦHMEPIΔEΣ ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Aριθμός Άδειας (X+7) EKΔOTΩN ΠEPIOΔIKA ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 KΩΔIKOΣ 2966 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» ΕΤΟΣ 52ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. μη εκτιμώντας σωστά την ανακάλυψη αρνείται τη δωρεά. O θησαυρός

A ΦIEPΩMA. μη εκτιμώντας σωστά την ανακάλυψη αρνείται τη δωρεά. O θησαυρός A ΦIEPΩMA KYPIAKH 21 MAΪOY 1995 2-32 AΦIEPΩMA Θησαυρός του Πριάμου: έ- νας ζωντανός μύθος. H ιστορία του «χαμένου» θησαυρού από την ανακάλυψή του το 1873 στην Tροία από τον Σλήμαν ώς την επανανακάλυψή

Διαβάστε περισσότερα

Το θαλάσσιο ταξίδι στους αρχαίους χρόνους

Το θαλάσσιο ταξίδι στους αρχαίους χρόνους Το θαλάσσιο ταξίδι στους αρχαίους χρόνους Αναστάσιος Ι. Τζαμτζής Πλοίαρχος Ε.Ν. - Ιστορικός Πότε άρχισαν οι άνθρωποι που κατοίκησαν στις ακτές και τα νησιά της Μεσογείου να επικοινωνούν μεταξύ τους από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο ς. το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα

Π ρ ο ς. το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα Π ρ ο ς το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα (για την Κοινή Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος) Υ Π Ο Μ Ν Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 185 / ΤΙΜΗ 0,90 ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 185 / ΤΙΜΗ 0,90 ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ Ἀντιφωνητὴς ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς μητρός; Πάντως ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησε καί ὡς ηὐδόκησεν. Ἄσαρκος γάρ ὤν, ἐσαρκώθη ἑκών. Καί γέγονεν ὁ Ὤν, ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Να αναλάβουν τη διαχείριση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ ζητούν οι περιφερειάρχες

Να αναλάβουν τη διαχείριση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ ζητούν οι περιφερειάρχες ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθ. φύλλου 4424 Τιμή φύλ. : 0,15 Ολοκληρώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα