ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. "Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. "Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ""

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία ηεο ιγαο Καξνπνχινπ "Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα " Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Αζ. Γθφηνβνο ΗΧΑΝΝΗΝΑ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Α' ΜΔΡΟ 1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ 1.2 Δζλoηηθή ζύλζεζε ηεο κεηνλόηεηαο 1.3 Ζ γισζζηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο κεηνλόηεηαο 1.4 Ζ εμέιημε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο από ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο κέρξη ζήκεξα θαη ην λνκηθό θαζεζηώο Α Πεξίνδνο Μεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο Β Πεξίνδνο Μεηαπνιεκηθέο ξπζκίζεηο Γ Πεξίνδνο Μεηαπνιηηεπηηθέο ξπζκίζεηο Β ΜΔΡΟ 2. Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ 2.1 Γηνηθεηηθή δνκή ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο 2.2 Δθπαηδεπηηθνί ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ 2.3 Αλαιπηηθά θαη σξνιόγηα πξνγξάκκαηα 2.4 Σα βηβιία ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ 2.5 Πξνζρνιηθή αγσγή 2.6 Μεηνλνηηθά ρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 2.7 Μεηνλνηηθά ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γεκόζηα ρνιεία ζε ακηγώο κεηνλνηηθνύο νηθηζκνύο 2.8 Ηεξνζπνπδαζηήξηα 2.9 Σξηηνβάζκηα Μεηνλνηηθή Δθπαίδεπζε Δηδηθή Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο (Δ.Π.Α.Θ) 2

3 Γ ΜΔΡΟ 3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 3.1 Ζ αύμεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 4. Ζ ΔΞΔΣΑΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ 4.1 Ζ καζεηηθή δηαξξνή από ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 4.2 Ζ εμέηαζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο από ην δεκνηηθό ζην γπκλάζην 4.3 Ζ εμέηαζε ηεο δηαξξνήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην γπκλάζην Ζ εμέηαζε ηεο καζεηηθήο ξνήο Αλάιπζε ηεο θνίηεζεο σο πξνο ην θύιν 5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ 6. Ζ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΖΜΔΡΑ 7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΠΗΛΟΓΟ 3

4 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ Αληηθείκελν απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ κεηνλνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ε πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αλεπάξθεηα ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηα θαηλφκελα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη καζεηηθήο δηαξξνήο, θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηε κεξηά ηεο Πνιηηείαο θαη ε έληαμε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ ζην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αθφκε επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη θξαγκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ε ιεηηνπξγία ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εμέιημή ηεο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, θαζψο θαη γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηεο κεηνλνηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Παξνπζηάδεηαη ην κεηνλνηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο αλάδπζήο ηνπ, ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην πεξηερφκελν θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη επηζεκαίλνληαη νη πξνζπάζεηεο ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπ. 4

5 Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε αλαπηχζζεηαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο θαη απεπζχλεηαη ζε ηξεηο κεηνλνηηθέο-εζλνηηθέο νκάδεο: ζηνπο ηνπξθνγελείο, ηνπο Πνκάθνπο θαη ηνπο Αζίγγαλνπο, Έιιελεο πνιίηεο, κνπζνπικάλνπο ζην ζξήζθεπκα θαηνίθνπο ηεο Θξάθεο, νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα πνπ αξηζκεί πεξίπνπ κέιε 1. Οη ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο αλάγνληαη ζηελ ειιελνηνπξθηθή ζπλζήθε γηα ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, πνπ ππνγξάθηεθε ην 1923, γλσζηή σο ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο, κεηά ηελ ήηηα ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε Μηθξά Αζία. χκθσλα κε ηε ζπλζήθε απηή, εμαηξέζεθαλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, νη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ λεζηψλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, θαζψο θαη νη κνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο, αθνχ ραξαθηεξίζζεθαλ σο κε αληαιιάμηκνη πιεζπζκνί, κε ζθνπφ λα απνηειέζνπλ ηε "γέθπξα ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο", φπσο αλαθέξεηαη ζηηο δηαθεξχμεηο ησλ Κεκάι Βεληδέινπ. Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα απνηειεί ην 1/3 πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηεο Θξάθεο θαη παξά ην θνηλφ ζξήζθεπκα είλαη εζλνηηθά, γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά αλνκνηνγελήο εθφζνλ δηαθξίλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο νκάδεο σο πξνο ηε γιψζζα θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο θαηαβνιέο: Οη ηνπξθφθσλνη θαη ηνπξθνγελείο κνπζνπικάλνη πνπ δνπλ θπξίσο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Θξάθεο, νη Πνκάθνη κε κεηξηθή γιψζζα ηελ πνκαθηθή πνπ ζεσξνχληαη απηφρζνλεο θαη δνπλ θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο, αιιά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζε νξηζκέλεο πεδηλέο πεξηνρέο θαη νη Αζίγγαλνη κε κεηξηθή γιψζζα ηε Ρνκαλί πνπ δηακέλνπλ θπξίσο ζηηο παξπθέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. 1 Ζ. Νηθνιαθφπνπινο " Ζ πνξεία πξνο ηελ απηφλνκε πνιηηηθή ζπγθξφηεζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Γπηηθή Θξάθε", ζην "Μεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα" Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Αζήλα

6 χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή (2001) 2 ν πξνζσξηλφο πιεζπζκφο ηεο Θξάθεο αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο. Απφ απηνχο είλαη ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη απφ ηνπο νπνίνπο ην 50% είλαη ηνπξθνγελείο, ην 35% Πνκάθνη θαη ην 15% Ρνκά. πγθεθξηκέλα νη κνπζνπικάλνη δηαθξίλνληαη ζε Πνκάθνπο, Αζίγγαλνπο θαη ηνπξθνθαλείο-ηνπξθνγελείο. Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο απνηειεί κηα ηδηφηππε θνηλφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο "ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα" θαη ηαπηφρξνλα ζεσξείηαη νκνηνγελήο ηφζν απφ γισζζηθή άπνςε φζν θαη πξνέιεπζε. Σείλεη δειαδή λα ζεσξείηαη φηη απνηειεί κηα πνιηηηζκηθή ελφηεηα παξά ην γεγνλφο φηη απνηειείηαη απφ ηξεηο νκαδψζεηο, δηαθνξεηηθέο σο πξνο ηε γιψζζα θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο θαηαβνιέο. Θεζκηθά ε ππφζηαζε ηεο κεηνλφηεηαο νξίζηεθε εληαία κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ζξεζθείαο, φπνπ ε θχξηα δηάθξηζε ησλ πιεζπζκψλ ήηαλ ε ζξεζθεπηηθή. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 εθδειψζεθε έληνλα ε δηακάρε γηα ην ραξαθηήξα ηεο κεηνλφηεηαο, αλ δειαδή ζα νλνκαζηεί εζληθή ή ζξεζθεπηηθή. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε κεηά απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν ειιελνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο θαη κεηά απφ ηνπξθηθέο πηέζεηο κεηνλνκάδεη ην 1954 ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία απφ "κνπζνπικαληθά" ζε "ηνπξθηθά", αλαγλσξίδνληαο έηζη ηνλ εζληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεηνλφηεηαο (Ν.Γ 3065/54). χληνκα φκσο ε κεηνλφηεηα πξνζδηνξίζηεθε θαη πάιη σο ζξεζθεπηηθή, εθφζνλ ε πξνζέγγηζε ησλ δπν ρσξψλ δελ θξάηεζε γηα πνιχ. Έηζη ε ειιεληθή θπβέξλεζε επέζηξεςε ζηνλ αξρηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεηνλφηεηαο σο ζξεζθεπηηθήο, φπσο άιισζηε νξίδεη θαη ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο. Σν λνκηθφ θαζεζηψο ηεο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο νξίδεηαη αθελφο κελ απφ δηεζλείο θαλφλεο πνπ είηε δεζκεχνπλ δηκεξψο ηα δχν θξάηε, είηε έρνπλ 2 Σα ζηνηρεία απηά βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 θαη αλαθνηλψζεθαλ ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Υψξνο θαη πεξηβάιινλ: Παγθνζκηνπνίεζε- Γηαθπβέξλεζε- Βησζηκφηεηα, Πάληεην Παλεπηζηήκην,

7 επξχηεξε ηζρχ, φπσο νη δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη αθεηέξνπ απφ έλα πνιχπινθν ζχλνιν εζσηεξηθψλ θαλφλσλ πνπ απνηειείηαη απφ λφκνπο, δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο απνηειεί έλα ηδηφηππν θνηλσληθφ ζχλνιν κε δηθφ ηνπ αμηαθφ ζχζηεκα, πνπ δελ αθνινχζεζε ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη δελ θαηάθεξε λα ελζσκαησζεί ζε απηή. Απνηειεί κηα αγξνηηθή θαηά βάζε θνηλσλία πνπ δηαηεξεί παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δσήο. Δδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη θπξίσο ην πνκαθηθφ ζηνηρείν, αζρνιείηαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζρεδφλ κνλνπσιεί ηελ θαιιηέξγεηα θαη επεμεξγαζία θαπλνχ, δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπληείλεη ζηελ απνκφλσζή ηνπ ιφγσ ηεο παξαδνζηαθά νηθνγελεηαθήο εθκεηάιιεπζεο. Oη θάηνηθνη ησλ νξεηλψλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηηο παξαδφζεηο ηνπο θαη είλαη επηθπιαθηηθνί ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζα αλέηξεπε ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα. Ζ πξνζθφιιεζε θαη ε κνλνζήκαληε εμάξηεζε ηνπ κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηε γε, θαζψο θαη ε πξνζήισζή ηνπ ζε ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο, απνηειεί επίζεκα ηελ θπξηφηεξε αηηία γηα ην ρακειφ κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν. Σφζν ε πιεηνλφηεηα φζν θαη ε κεηνλφηεηα ζηε Θξάθε δνπλ ρσξηζκέλεο ζε ακηγείο νηθηζκνχο, αθνχ κφλν ην 12% απφ ηνπο 500 νηθηζκνχο ηεο επαξρίαο είλαη πιεζπζκηαθά κηθηνί. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηχπνο ηεο εθηεηακέλεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο νινέλα θαη ππνρσξεί, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε ηνπ δείθηε γελλεηηθφηεηαο, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ αζηπθηιία. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξρε ηζρπξφ κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα είηε πξνο ηελ Σνπξθία, είηε πξνο ηε Γεξκαλία θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, θαζψο θαη κηα ηάζε γηα εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηελ Αζήλα (Ν. Αζθνχλε " Ζ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε, Αιεμάλδξεηα,1996). Σα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ζπληεινχληαη κεγάιεο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο κεηνλφηεηαο. Ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πνπ αιιάδεη ε ζηάζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο απέλαληη ζηε κεηνλφηεηα, αξρίδνπλ λα 7

8 παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο, θαζψο ε κεηνλνηηθή θνηλσλία κπαίλεη ζε κηα δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ. ιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη ησλ νξεηλψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ εγθαηαιείπνπλ ηελ αγξνηηθή θνηλσλία θαη εγθαζίζηαληαη ζηηο πεδηλέο θσκνπφιεηο θαη πφιεηο ηεο Θξάθεο, αιιάδνληαο ζπρλά επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη δεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπο ππξεληθή νηθνγέλεηα. Ζ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα δηνηθείηαη ζξεζθεπηηθά απφ ηνπο ηξεηο κνπθηήδεο (κνπζνπικάλνη θιεξηθνί) ηεο Θξάθεο νη νπνίνη δηνξίδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο (λ.1920/91). ηε Θξάθε ππάξρνπλ ηξεηο Μνπθηείεο: ζηελ Ξάλζε, ηελ Κνκνηελή θαη ην Γηδπκφηεηρν. ρεδφλ φιεο νη εμνπζίεο, ιαηξεία, δηνίθεζε, δηαρείξηζε βαθνπθηθήο πεξηνπζίαο, δηθαηνζχλε αιιά θαη ε εθπαίδεπζε ζε κεγάιν πνζνζηφ αζθνχληαη απφ ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ζξεζθείαο ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε θνηλσληθφ ζεζκφ πνπ θαζνξίδεη θαηά κεγάιν κέξνο ηνπο θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο ζρέζεηο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Οη κνπθηήδεο, κε βάζε ην ηζιακηθφ δίθαην, έρνπλ επξχηαηεο δηθαηνδνζίεο ηδίσο ζε ζέκαηα αηνκηθήο θαηάζηαζεο θαη νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ θαη έηζη γηα νξηζκέλα δεηήκαηα, νη κνπζνπικάλνη απνιακβάλνπλ έλα είδνο εηεξνδηθίαο: Γελ δηθάδνληαη κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, αιιά κε ην ηζιακηθφ δίθαην. Οη κνπζνπικάλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο γισζζηθέο νκάδεο ηεο Θξάθεο εθπαηδεχνληαη ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο θαη ηελ Διιεληθή Πνιηηεία. Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε γεληθή εθπαίδεπζε, ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο. Δίλαη δίγισζζε θαη παξέρεηαη ζε ηδηαίηεξα εθπαηδεπηήξηα, ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. Πεξηιακβάλεη ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δεκνηηθά), δεπηεξνβάζκηαο (γπκλάζηα, ιχθεηα θαη ηεξνζπνπδαζηήξηα-κεληξεζέδεο) θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Δηδηθή Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο), φπνπ θνηηνχλ απνθιεηζηηθά κνπζνπικαλφπαηδεο. Ζ ίδξπζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ήηαλ δπλαηφηεηα θαη 8

9 πξντφλ λνκηθήο απαίηεζεο, δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ 3, ψζηε νη κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ηεο Θξάθεο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηδξχνπλ ηδηαίηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Ζ δεκηνπξγία ηνπο βαζίζηεθε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40,41 θαη 45 ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο. Ζ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή παηδεία πνπ παξέρεη ε ειιεληθή πνιηηεία, σο απφξξνηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηζηηθή απηνλνκία ησλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ, ζρεδηάδνληαη δε θαη αλακνξθψλνληαη ζε ζρέζε ακνηβαηφηεηαο κε ηε γείηνλα ρψξα. Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε αθνινπζεί ακθίδξνκν γισζζηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη δχν γιψζζεο, ειιεληθή θαη ηνπξθηθή, δηδάζθνληαη θαη σο γισζζηθά καζήκαηα αιιά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ θαη ζεηηθψλ αληηθεηκέλσλ. θνπφο ηεο Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο, "είλαη ε εμαζθάιηζηο ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο αλαπηχμεσο θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζπκθψλσο πξνο ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο ελ Διιάδη γεληθήο εθπαηδεχζεσο θαη ηαο εηο ηα πξνγξάκκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ ηεο Υψξαο θαζνξηδνκέλαο αξράο" (άξζ. 2 λ.694/1977). Δπίζεο ζθνπφο ηεο Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα, ε δηδαζθαιία, ε πξνβνιή θαη ε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο, παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο, ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ, "ε ζπκβνιή ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε θαη ζπλεξγαζία αηφκσλ θαη νκάδσλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, 3 Α. πλζήθε Δηξήλεο κεηά ηεο Σνπξθίαο θαη ινηπέο πξάμεηο ππνγξαθείζαη ελ Λσδάλε ηε 30 Ηαλνπαξίνπ θαη ηε 24 Ηνπιίνπ Β. Μνξθσηηθή πκθσλία 1951 (Ν.2Ο73 ηεο 18/23 Απξηιίνπ 1952 (Α 1Ο3). Πεξί θπξψζεσο ηεο κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο κνξθσηηθήο πκθσλίαο ηεο 20εο Απξηιίνπ 1951). Γ. Σν Διιελνηνπξθηθφ Μνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο ελ Αζήλαηο ηε 2Οε Γεθεκβξίνπ

10 πνπ δνπλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο". Ζ ειιεληθή Πνιηηεία αθνινχζεζε κηα πνιηηηθή πνπ δελ ζπληέιεζε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο κεηνλφηεηαο θαη δελ ηελ απαζρφιεζε ε ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηεο ηδηαηηεξφηεηα, θαζψο ε πνιηηηθή ηεο δηακνξθψζεθε απφ ηελ εθάζηνηε αληίιεςε γηα ηα εζληθά ζπκθέξνληα (Ν. Αζθνχλε). Οη ζρέζεηο κε ηελ Σνπξθία θαη ε βίαηε ζπξξίθλσζε ηεο εθεί ειιελνξζφδνμεο κεηνλφηεηαο έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε πνπ έηπρε ε κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο. H εμάξηεζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ηε δηκεξή δηάζηαζε ηεο εθαηέξσζελ πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ δηακφξθσζε κηα κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε: επηβιήζεθε ζηηο δηάθνξεο νκάδεο ηεο κεηνλφηεηαο κηα ζεζκηθή ζρέζε κε ην ηνπξθηθφ θξάηνο πξνζδηνξίδνληαο ηελ Σνπξθία σο εζληθφ ηνπο θέληξν. Ζ Διιάδα αληί λα παξέκβεη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο κεηνλφηεηαο πξναζπηδφκελε ην κεηνλνηηθφ πνιηηηζκφ ηεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηεξφηεηα σο πεγή έκπλεπζεο γηα κηα πνιηηηζκηθή αλαγέλλεζε ηεο κεηνλφηεηαο, έδξαζε εζληθηζηηθά: πξφζθεξε κηα ζηελή, θνξηηζκέλε κε ζπγθξνχζεηο θαη αληηθάζεηο λνκηκνπνίεζε ζηε ζξεζθεπηηθή κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα βαζαίλνληαο πνιηηηζκηθά ράζκαηα θαη θαιιηεξγψληαο ηε ζχγρπζε θαη ηελ αζηάζεηα ζ' απηή ηελ ηδηαίηεξα επαίζζεηε πεξηνρή κηθηνχ εζλνηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα 4. Σν κεηνλνηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο δνκή θαη νξγάλσζε δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη θαη λα πξναγάγεη ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε ηελ ειεχζεξε πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή έθθξαζε ηεο κεηνλφηεηαο. Χο ιεηηνπξγία θαη σο πεξηερφκελν δελ θαηάθεξε λα εθνδηάζεη ηε κεηνλφηεηα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή έληαμή ηεο ζηηο αλψηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, απνηπγράλνληαο έηζη λα ηελ ελζσκαηψζεη ζηελ 4 Σξνπκπέηα,. (2001) Καηαζθεπάδνληαο ηαπηφηεηεο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο. Σν παξάδεηγκα ησλ Πνκάθσλ θαη ησλ Σζηγγάλσλ. Αζήλα, ΚΔΜΟ 10

11 επξχηεξε θνηλσλία θαη νδεγψληαο ηε ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζηνλ απνθιεηζκφ. Σν πεξηερφκελν, νη κέζνδνη θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο θαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζε απηή ζηεξνχληαλ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ, θαζψο δελ ιάκβαλαλ ππφςε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ κνπζνπικάλσλ καζεηψλ. Έηζη ε ιεηηνπξγία ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζπληέιεζε ζηε δηακφξθσζε κηαο ηδηαίηεξεο θαηάζηαζεο: νη κεηνλνηηθνί καζεηέο κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε "λα έρνπλ πξψηνλ εληζρχζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ρσξίο ηαπηφρξνλα λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε θάπνηα απφ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη δεχηεξνλ λα έρνπλ θαηαθηήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα θαη ζε αζχγθξηηα ρακειφηεξν επίπεδν ηελ ειιεληθή". 5 Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά εκπφδηδαλ ηελ πξφζβαζε ή δπζθφιεπαλ ηε θνίηεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έηζη κεγάινο αξηζκφο δελ ζπκπιήξσλε ηνλ θχθιν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κηθξά πνζνζηά νινθιήξσλαλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ακειεηέν ήηαλ ην πνζνζηφ πνπ ζπλέρηδε ζηελ ηξηηνβάζκηα. Ζ γλσζηηθή πζηέξεζε ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ειιεληθήο απνηεινχζε ηαπηφρξνλα πζηέξεζε θαη ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε απνθιείνληαο ηνπο καζεηέο απηνχο απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο. Ζ εθπαίδεπζε σο κέζν θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο έληαμεο ησλ καζεηψλ πνπ ζεζκηθά θαη λνκηθά έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζε φινπο θαη κε ίζν ηξφπν γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο δελ θαηάθεξε λα δερηεί νχηε λα θξαηήζεη ζηνπο θφιπνπο ηεο φια ηα παηδηά θαη θαηέιεμε λα γίλεη ηζρπξφο κεραληζκφο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ραξαθηεξίζηεθε 5 Σξέζζνπ, Δ. Μεηνλνηηθή Δθπαίδεπζε ζηε Θξάθε: Σα αίηηα ηεο απνηπρίαο. 11

12 απφ έιιεηςε μεθάζαξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αδπλακία πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ ηεο. Ηζηνξηθά ε αδπλακία ηνπο απηή απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζην ζεκείν λα απνηειεί ζπλψλπκν ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ πνξεία ησλ απνθνίησλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζην γπκλάζην φπσο έρεη θαηαγξαθεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο κέρξη ηψξα, έρεη αλαδείμεη ηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ γπκλαζίνπ, θαζψο θαη ηελ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα εληάμεη ηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα κέρξη πξφζθαηα ρξεζηκνπνηνχκελα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα κε έληνλν κνλνπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιηζκφ, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο φξνπο ηεο δηπνιηηηζκηθήο δηγισζζηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ, απνηέιεζαλ εκπφδην γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνίηεζεο ησλ απνθνίησλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ πνξεία γηα ηε δεπηεξνβάζκηα ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έρεη αλαδείμεη φηη νη καζεηέο είλαη αλέηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηνηρεησδψο ζηηο απαηηήζεηο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ γπκλαζίνπ ηφζν ζην γισζζηθφ επίπεδν πνπ αθνξά ζηελ θαηνρή θαη ρξήζε ηεο γιψζζαο, φζν θαη ζην γλσζηνινγηθφ πνπ αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ειιείςεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζαθψο ζηελ ππνβαζκηζκέλε θαη ειιεηκκαηηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ καζεηηθή δηαξξνή θαη ε ζρνιηθή απνηπρία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε θνίηεζε ησλ κνπζνπικάλσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη παξάγσγν ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο πξσηνβάζκηαο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο, θαζειψλνπλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ζε 12

13 αλαιθαβεηηζκφ, κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ησλ κνπζνπικάλσλ λα εληαρζνχλ παξαγσγηθά ζην ζχζηεκα θαηαλνκήο εξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ-πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ζπλαθφινπζα ηελ θαζίδεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θξάθεο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Οη αηηίεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο βξίζθνληαη ζηε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζαλ ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία ζρεηηθά κε ηε κεηνλφηεηα, θαζψο φιεο νη απνθάζεηο, νη ζρεδηαζκνί θαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ήηαλ ζέκα πνιηηηθψλ θπξίσο επηινγψλ. Μεηά απφ καθξφρξνλε απνπζία νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο, κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ειιεληθή Πνιηηεία άξρηζε λα θάλεη θάπνηα βήκαηα πξνο ηελ αλαβάζκηζή ηεο, σζνχκελε θαη απφ ην ελδηαθέξνλ ηεο Δπξψπεο γηα ηηο κεηνλφηεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Πνιηηεία αλαγλψξηζε φηη ε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε αξλεηηθή ηεο ζηάζε απέλαληη ζηα πξφηππα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ξηδηθά. Έηζη εγθαηλίαζε ζηαδηαθά κηα λέα πνιηηηθή πνπ πξνβάιιεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο σο Διιήλσλ πνιηηψλ, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο. Σελ πξνζπάζεηα γηα αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ ζην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλέιαβε ην πξφγξακκα "Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ" ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ( , θαη ), ην νπνίν έρεη ζπκβάιεη κε ην έξγν ηνπ ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο κεηνλφηεηαο. Ζ πξσηνβνπιία απηή ηεο ειιεληθήο 13

14 Πνιηηείαο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα ζηεξίμεη ηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζην ρψξν ηεο Θξάθεο, πηνζεηψληαο ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Κάπνηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο απηήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί θαη παξνπζηάδνπλ ζαθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπίνπ ηεο κεηνλφηεηαο, φπσο εκθαλίδεηαη κέζα απφ ηα θαηλφκελα ηεο κείσζεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηεο έληαμεο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Βέβαηα ε απφθιηζε απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν είλαη αθφκε πνιχ κεγάιε, ελψ ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο παξακέλεη αλεπαξθέο γηα ηε ζρνιηθή εμέιημε. πγθεθξηκέλα ε δηαξξνή απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν κεηψζεθε ζεκαληηθά, εμαθνινπζεί, φκσο, λα είλαη πνιχ πςειή γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο (ε πςειφηεξε απφ φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα). Δηδηθά γηα ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηα πνζνζηά δηαξξνήο παξακέλνπλ απμεκέλα θαη θαίλεηαη λα ρξεηάδνληαη πνιιά ρξφληα κέρξη λα θαηαθέξνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ εζληθφ κέζν φξν. κσο έρνπλ ήδε αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν πνπ δείρλνπλ φηη ε εθπαίδεπζε αξρίδεη λα απνθηά ζεκαζία γηα ηε κεηνλφηεηα, εθφζνλ απηή απνηειεί ην φρεκα γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηεο ζέζεο. 14

15 1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλεο, ην βαζηθφ λνκηθφ θείκελν πνπ θαζνξίδεη ηελ παξακνλή ησλ Μνπζνπικάλσλ ζηελ Διιάδα, αλαθεξφηαλ θαη αλαγλψξηδε ηελ χπαξμε κηαο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε ρσξίο εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηδηαίηεξε εζλνηηθή, πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη πξνέιεπζε ησλ επηκέξνπο κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ ηε ζπλέζεηαλ, αιιά ζεζκηθά ε ππφζηαζε ηεο κεηνλφηεηαο νξίζηεθε εληαία κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ζξεζθείαο. κσο παξά ην θνηλφ ζξήζθεπκα, ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ εζλνηηθή, γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νη νπνίεο εληαία απνθαινχληαη κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Ν. Παλαγησηίδε (Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα θαη εζληθή ζπλείδεζε, 1995), ε αλαθνξά ζηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο θάζε κηαο νκάδαο θξίλεηαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην ηζιακηθφ απηφ ζχλνιν, πνπ δηαθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία, αθεηέξνπ δε λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο εζλνηηθέο νκάδεο ηεο κεηνλφηεηαο. 15

16 1.2 ΔΘΝΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ π σο πξναλαθέξζεθε, ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο πεξηιακβάλεη ηξεηο κεγάιεο εζλνηηθέο νκάδεο: ηνπο Σνπξθνγελείο, ηνπο Πνκάθνπο θαη ηνπο Αζίγγαλνπο. Σνπξθνγελείο Οη Σνπξθνγελείο πνπ απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε εζλνηηθή νκάδα ηεο κεηνλφηεηαο, θαζψο απνηεινχλ ην κηζφ ζρεδφλ ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ, είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ησλ λνκψλ Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο θαη ζηα αζηηθά θέληξα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ γιψζζα επηθνηλσλίαο ηελ ηνπξθηθή. ηα παιαηφηεξα ρξφληα δηαθξίλνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο ππννκάδεο. Έηζη, έρνπκε ηνπο ειηδνχθνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Οζκαλνχο ή Οζσκαλνχο, θινγεξνχο ππέξκαρνπο ηνπ Ηζιακηζκνχ. Οη ππφινηπεο νκάδεο ησλ Σνπξθνγελψλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο Παπιηθαλνχο, ηνπο Κηδεικπάζεδεο (Κνθθηλνζθνχθεδεο) θαη ηνπο Κηξθάζηνπο (ηζιακηθά κνλαζηηθά ηάγκαηα θαη ηα δχν) (Ρνδάθε, 1991), ηνπο Μπεθηαζήδεο (πνπ έδξαζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 16

17 ηεο Θξάθεο θαη δέρζεθαλ επηδξάζεηο απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο, αιιά θαη ην Βνπδηζκφ) (Εεγθίλεο, 1988) θαη, ηέινο, ηνπο Γεξβίζεδεο, έλα είδνο ηζιακηζηψλ κνλαρψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε δηάθνξεο αζθήζεηο φπσο απηνζπγθέληξσζε, πξνζεπρέο, ρνξφο, θαη ησλ νπνίσλ νη ηεθέδεο ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Έβξνπ (ν ηεθέο ηνπ Μηθξνχ Γεξείνπ, ν ηεθέο Ηκπξαρήκ Μπακπά ησλ Φεξψλ) (Μηξκίινγινπ, 1988). Πνκάθνη Ζ νκάδα ησλ Πνκάθσλ απνηειεί ηε δεχηεξε ζε πιεζπζκφ εζλφηεηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο θαη θαηνηθεί ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ρνδφπεο. Οη Πνκάθνη απνηεινχλ αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηφζν γηα ηνπο Έιιελεο, φζν θαη γηα ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Βνχιγαξνπο, κε θάζε θξάηνο λα δηεθδηθεί ηελ παηξφηεηα ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο. Έηζη νη Πνκάθνη ζεσξνχληαη απφ πνιινχο Έιιελεο ζπγγξαθείο σο ειιεληθή θπιή 6 πνπ θαηνηθεί απφ ηελ αξραηφηεηα ζηελ πεξηνρή απηή κε ηδηαίηεξε γιψζζα, ζξεζθεία, ήζε θαη έζηκα. Έιιελεο κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ηα αλζξσπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πνκάθσλ αλήθνπλ ζηηο Ηλδνεπξσπατθέο νξεηλέο θπιέο ζε αληίζεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ, πνπ είλαη φκνηα κε απηά ησλ κνγγνιηθψλ θχισλ. Οη έξεπλεο νξηζκέλσλ εζλνιφγσλ εθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη νη Πνκάθνη ήηαλ απφγνλνη ησλ αξραίσλ Θξαθψλ 7 θαη ην φλνκά ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραηνειιεληθή ιέμε "πφκαμ" (πφηεο), ιφγσ ηεο αγάπεο ησλ Αξραίσλ Θξαθψλ γηα ηελ νηλνπνζία. πγθεθξηκέλα ζεσξνχληαη φηη είλαη γεγελείο θάηνηθνη ηεο Θξάθεο θαη έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνπο αξραίνπο Αγξηάλεο, ιανχ πνιεκηθνχ πνπ θαηνηθνχζε ζηα νξεηλά ηεο νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο, εθφζνλ νη ίδηνη απηναπνθαινχληαη Α(γ)ξέλ ή Α(ρ)ξέλ. Λείςαλα άιισζηε ηεο δσήο ησλ Αγξηάλσλ ζπλαληνχκε αθφκε θαη 6 7 Γ. Μαγθξηψηεο "Πνκάθνη ή Ρνδνπαίνη", Θξαθηθά 3, , Ν. Ξεξνηχξεο, " Ίδηαη παξαηεξήζεηο επί ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ νκάδσλ ηνπ αίκαηνο εηο ηνπο Πνκάθνπο" 1971 Ληάπεο, Α. (1983), Οη Πνκάθνη κέζα ζην ρξφλν, θαη Ξπξνηχξεο (1975) Αγξηάλεο θαη Πνκάθνη 17

18 ζήκεξα ζην ρψξν φπνπ ηψξα θαηνηθνχλ νη Πνκάθνη, φπσο ε ζπλνηθία ζην παιηφ ηκήκα ηεο Ξάλζεο πνπ νλνκάδεηαη "Αρξηάλ καραιεζί" ή ην ιεγφκελν "Αρξηάλ κπνπλάξ", δειαδή βξχζε ησλ Αγξηάλσλ, ζηα φξηα ησλ λνκψλ Ρνδφπεο θαη Έβξνπ (Ξεξνηχξεο,1975) Ζ νλνκαζία ησλ Πνκάθσλ πξνέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Παλαγησηίδε (1995), απφ ηε Βνπιγαξηθή ιέμε pomagam, δειαδή "βνεζψ", ελψ νη ίδηνη νη Βνχιγαξνη ηνπο απνθαινχζαλ "πνκαγθάηο", δειαδή βνεζεηηθνχο, ππνηειείο, ρσξίο δηθή ηνπο νληφηεηα, θπξίσο επεηδή ζηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ, αιιά θαη επί Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ηνπο έβξηζθαλ ζπλερψο κπξνζηά ηνπο σο αληηπάινπο. Οη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί ηεο Σνπξθίαο ππνζηεξίδνπλ φηη νη Πνκάθνη είλαη απφγνλνη ησλ Κνκάλσλ θαη ησλ Πεηζελέγθσλ. 8 Καηά κηα άιιε εθδνρή ε νλνκαζία Πνκάθνη πξνήιζε απφ ηελ ηνπξθηθή ιέμε "κπνκάθ" πνπ ζεκαίλεη ζηξαγγαιηζηήο θαη δφζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο κεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο βνπιγαξηθήο επαλάζηαζεο ην 1876, θαηά ηελ νπνία νη Πνκάθνη ζηξαγγάιηζαλ ηνπο αιιφζξεζθνπο Βνχιγαξνπο. Οη Πνκάθνη είλαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο πιεζπζκνχο ησλ Βαιθαλίσλ πνπ εμηζιακίζζεθαλ κε ηε βία γχξσ ζην 1656, σο ζπλέπεηα ηεο βαξχηαηεο θνξνινγίαο πνπ επέβαιε ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ζε βάξνο ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ. Ζ δπζβάζηαρηε θνξνινγηθή πνιηηηθή ψζεζε πνιινχο ρξηζηηαλνχο ζηνλ εθνχζην εμηζιακηζκφ, κεηαμχ απηψλ ην ζχλνιν ησλ Πνκάθσλ, νη νπνίνη δψληαο ζηηο άγνλεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ρνδφπεο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψλνπλ ηνπο λένπο θφξνπο. Οη Πνκάθνη έρνπλ ηε δηθή ηνπο κεηξηθή γιψζζα, ηελ πνκαθηθή, έλα γισζζηθφ θξάκα αξραίαο ειιεληθήο, βνπιγαξηθήο θαη ηνπξθηθήο, φπνπ θπξηαξρεί έλα ζιαβνβνπιγαξηθφ ηδίσκα κε δηθά ηνπ φκσο γισζζηθά ), Ν. Παλαγησηίδεο (Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα θαη εζληθή ζπλείδεζε, 18

19 ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηνκνξθίεο, ην νπνίν αθνινχζεζε ηε δηθή ηνπ θπζηθή εμέιημε θαη παξνπζίαζε λεσηεξηζκνχο. Αζίγγαλνη Οη καξηπξίεο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε κεηνλφηεηα ησλ Αζίγγαλσλ είλαη εμαηξεηηθά ιηγνζηέο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία πξνζέγγηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ ελδννηθνγελεηαθφ ρψξν ησλ Σζηγγάλσλ γηα άληιεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Οη πξψηεο αλαθνξέο γηα ηνπο Αζίγγαλνπο εκθαλίδνληαη ήδε επί Βπδαληίνπ θαη θάλνπλ ιφγν γηα άηνκα κε καληηθέο ηθαλφηεηεο, ραξαθηεξηδφκελα σο κάγνη. Οη Βπδαληηλνί αλαθέξνληαλ ζε απηνχο κε ππνηηκεηηθφ θαη εηξσληθφ πεξηερφκελν. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ Αίγππην, ελψ άιινη πηζηεχνπλ φηη ε γιψζζα ησλ Σζηγγάλσλ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηλδηθή, άξα έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ Ηλδία, παξά ηηο φπνηεο αξαβηθέο, ειιεληθέο, ξνπκαληθέο θαη νπγγξηθέο ιέμεηο πνπ έρνπλ παξεηζθξχζεη ζην ιεμηιφγηφ ηνπο. ηε βφξεηα Διιάδα ηνπο απνθαινχλ θαη θαηζίβεινπο θαη απηφ, θαηά ηνλ Παλαγησηίδε πάιη, πξνέθπςε απφ ην ιαηηληθφ captivus πνπ ζεκαίλεη αηρκάισηνο, πνπ κε ην ρξφλν έγηλε cattivo θαη θαηέιεμε cattivello, δειαδή ειεεηλφο, ηαιαηπσξεκέλνο, εμαζιησκέλνο. Οη Αζίγγαλνη πνπ επηκέλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ξνκαλί είλαη πεξίπνπ άηνκα πνπ δνχλε ζε δχν ζπγθεθξηκέλνπο θαηαπιηζκνχο ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Αζίγγαλσλ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο Σνχξθνη, κηινχλ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα θαη δηαβηνχλ ζην λνκφ Έβξνπ. Καη νη ηξεηο εζλνηηθέο απηέο νκάδεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο ζηελ νπνία δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζξεζθεπηηθφ θαη φρη ζηνλ εζλνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο, απνηέιεζαλ ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο θαη βξήθαλ θαηαθχγην ζην Ηζιάκ παξά ηε δηαθνξεηηθή κεηαμχ ηνπο πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη εζλνηηθή θαηαγσγή. 19

20 1.3 Ζ ΓΛΧΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλεο, ζηα άξζξα 40 θαη 41 νξίδεη φηη ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε, Διιάδα θαη Σνπξθία, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο ζξεζθείαο θαη ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο. κσο ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε ίδηα θαη γηα ηηο ηξεηο νκαδψζεηο ηεο κεηνλφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Μαπξνκκάηε (2005) πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο κεηνλφηεηαο έρνπλ σο κεηξηθή ηνπο γιψζζα ηελ ηνπξθηθή, νη ππφινηπνη ηελ πνκαθηθή ελψ ιηγφηεξνη απφ ην 1/20 έρνπλ σο κεηξηθή ηε ξνκαλί. Ο ίδηνο εξεπλεηήο αλαθέξεη φηη, "ζρεδφλ φινη νη κνπζνπικάλνη είλαη επαξθείο ηνπξθφθσλνη θαη ζρεδφλ φινη γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή" 9. Οη Σξέζζνπ & ηάζε 9 Μαπξνκκάηεο, Γ. (2005). Σα παηδηά ηεο Καιθάληδαο. Δθπαίδεπζε, θηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζε κηα θνηλφηεηα κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο. Αζήλα: Μεηαίρκην. 20

21 (1997) αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ κεηνλνηηθψλ κε ηελ ειιεληθή γιψζζα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο δελ έρνπλ θακία επαθή κε ηελ ειιεληθή γιψζζα πξηλ απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν. Λφγσ ησλ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, εηδηθά ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ε ειιεληθή γιψζζα απνθιείεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ κνπζνπικάλσλ 10. H ειιεληθή είλαη ε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζην δεκφζην ρψξν, ελψ ηα ηνπξθηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Ζ ειιεληθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ λεψηεξα άηνκα, σο επί ην πιείζηνλ άληξεο, πνπ δηακέλνπλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη αλήθνπλ ζε αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ελψ ν ππφινηπνο πιεζπζκφο πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπξθηθή. Ζ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο ζεσξείηαη πιενλέθηεκα θαη απνηειεί ην δηαβαηήξην γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλέιημε, εθφζνλ είλαη ε γιψζζα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζε απηήλ πξνζδίδεηαη θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θχξνο. Ζ ηνπξθηθή είλαη ε γιψζζα ηεο ελδνκεηνλνηηθήο ζπλελλφεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή κεγάινπ κέξνπο ηεο κεηνλφηεηαο θαη εθπξνζσπεί θαη ηε γιψζζα ηεο ζξεζθείαο. Ζ ζξεζθεία ηνπ κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ εληζρχεη ην αίζζεκα θαρππνςίαο απέλαληη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο πιεηνλφηεηαο θαη ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηεο ηνπξθηθήο σο πξψηεο γιψζζαο ηεο κεηνλφηεηαο. Έηζη ε ηνπξθηθή γιψζζα ιεηηνπξγψληαο σο επίζεκε γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο πνπ έρεη δηθά ηεο εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δεκηνπξγεί θνηλή ζπιινγηθή ζπλείδεζε ζηα κέιε ηεο πνπ εθδειψλεηαη κε ηελ ίδξπζε ζσκαηείσλ 10 Σξέζζνπ, Δ., & ηάζε, Π. (1997). Άξζξν κε ηίηιν: Μεηνλνηηθή Δθπαίδεπζε ζηε Θξάθε: ηα αίηηα ηεο απνηπρίαο. Πεξηνδηθφ χγρξνλα Θέκαηα, η

22 θαη ζπιιφγσλ θαη πξνβάιιεη θνηλά αηηήκαηα θαη δηεθδηθήζεηο. Ζ απνδνρή απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο ηαχηηζεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο κεηνλφηεηαο κε ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, νδήγεζε ζηελ εληαία αληηκεηψπηζε ησλ νκαδψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ιαλζαζκέλα ε ηνπξθηθή γιψζζα σο κεηξηθή γηα φινπο ηνπο Έιιελεο κνπζνπικάλνπο πνιίηεο. (Καλαθίδνπ, 1994). Ζ εληαία ρξήζε ηεο ηνπξθηθήο ηφζν απφ ηνπο ηνπξθφθσλνπο, φζν θαη απφ ηνπο Πνκάθνπο θαη ηνπο Αζίγγαλνπο "ηζρπξνπνηνχλ ηε δηαθνξεηηθή εζλνηηθή ζπλείδεζε ησλ ηνπξθφθσλσλ θαη θαζηζηνχλ ηελ ελ ιφγσ νκάδα γισζζηθή κεηνλφηεηα" 11 Δηδηθφηεξα, νη ηνπξθνγελείο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, αιιά θαη νη κνπζνπικάλνη Σζηγγάλνη ζηε Θξάθε εκθαλίδνπλ γεληθεπκέλε ηνπξθνθσλία, ε ηνπξθηθή είλαη δειαδή ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ ειάρηζηνη νηθηζκνί ζηνπο νπνίνπο ε ξνκαλί είλαη θπξίαξρε (παξαδείγκαηα απνηεινχλ έλα πξνάζηην ηεο Κνκνηελήο, ην Αιάλ Κνπγηνχ θαη έλα ρσξηφ ηεο Ξάλζεο, ην Γξνζεξφ). Ο Εεγθίλεο (1994) απνδίδεη ηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Σζηγγάλσλ ππέξ ηεο ηνπξθηθήο θαη εηο βάξνο ηεο ξνκαλί ζηε ζηάζε ησλ Σνπξθνγελψλ απέλαληη ζηνπο Αζηγγάλνπο, πνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 πεξίπνπ άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη ππέξ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δχν εζλνηηθψλ νκάδσλ. Ο Μαπξνκκάηεο (2005) ζε ζρεηηθή έξεπλα αλαθαιχπηεη φηη ε επηινγή ησλ πεξηζζφηεξσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Καιθάληδαο -πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ ηεο Κνκνηελήο- λα απηνπξνζδηνξίδνληαη Σνχξθνη γίλεηαη γηα λα απαιιαρζνχλ απφ ην ζηίγκα ηνπ Σζηγγάλνπ θαη ζεκαίλεη ηελ, έζησ θαη ζπκβνιηθά, θνηλσληθή ηνπο άλνδν. Σν πξψην βήκα, ινηπφλ, γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηελ νκάδα ησλ ηνπξθνγελψλ είλαη ε εγθαηάιεηςε ηεο ξνκαλί θαη ε πηνζέηεζε σο κεηξηθήο ηεο ηνπξθηθήο. Σα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ε ηνπξθηθή γιψζζα απνθηά ζηαδηαθά 11 Σζηηζειίθεο Υξηζηφπνπινο: Σν κεηνλνηηθφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα 22

23 πνιχ ηζρπξή παξνπζία ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο ηνχξθηθεο ηειεφξαζεο, ηελ θπθινθνξία ηνπξθηθνχ εκεξήζηνπ ηχπνπ, θαζψο θαη κηαο νινθιεξσκέλεο εθεκεξίδαο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ελφο πεξηνδηθνχ, φπσο θαη ηελ χπαξμε πνιιψλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ πνπ εθπέκπνπλ ζηα ηνπξθηθά. Ζ ηζρπξή παξνπζία ηεο ηνπξθηθήο κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο νδεγεί ζηελ εκπέδσζή ηεο απφ ην ζχλνιν ηεο κεηνλφηεηαο, ζπληειψληαο παξάιιεια ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπξθηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη Πνκάθνη, απηφρζνλν ζξαθηθφ θχιν πνπ εμηζιακίζηεθε ην 17ν αηψλα θαη δελ έρεη θακηά γισζζηθή ζπγγέλεηα κε ηνπο ηνπξθνγελείο κνπζνπικάλνπο, εμαλαγθάδεηαη λα κηιάεη ηελ ηνπξθηθή. Ζ πνκαθηθή είλαη ε γιψζζα ησλ Πνκάθσλ κνπζνπικάλσλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο κε ραξαθηεξηζηηθά βνπιγαξηθήο δηαιέθηνπ θαη είλαη κηα γιψζζα πξνθνξηθήο παξάδνζεο, ρσξίο γξαπηφ θψδηθα. Οη ιφγνη εγθαηάιεηςεο ηεο πνκαθηθήο είλαη : 1)ηζηνξηθνί, πνπ νθείινληαη ζηηο βίαηεο πξνζπάζεηεο εθβνπιγαξηζκνχ ησλ Πνκάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο ηεο Θξάθεο, 2)θνηλσληθνί, εθφζνλ νη Πνκάθνη γηα λα απνθχγνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη γηα λα απνθηήζνπλ θνηλή ηαπηφηεηα κε ηνπο ηνπξθνγελείο θπξίσο ιφγσ ηεο ζξεζθείαο, πηνζέηεζαλ ηελ ηνπξθηθή θαη 3)πνιηηηθνί, ιφγσ ηεο ειιεληθήο ζηάζεο ζην παξειζφλ πνπ αθνινχζεζε αθνκνησηηθέο πξαθηηθέο θαη επλφεζε ην κεηνλνηηθφ επεθηαηηζκφ ησλ Σνχξθσλ. Χζηφζν, ε πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή ρξήζε ηεο πνκαθηθήο, ή ε δεκνγξαθηθή βαξχηεηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηε κηιά δελ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ χπαξμε. πρλά πξνβάιιεηαη ην αίηεκα ησλ Πνκάθσλ γηα δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ζηε ζεζκνζεηεκέλε εθπαίδεπζε, ην νπνίν φκσο θχθινη ηεο 23

24 κεηνλφηεηαο αληηκεησπίδνπλ κε ζθεπηηθηζκφ θαη θαρππνςία. Θεσξνχλ φηη βξίζθεη αληίζεηε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ Πνκάθσλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζέιεη λα δηαζπάζεη ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα. χκθσλα κε ηνπο Μπαιηζηψηε Σζηηζειίθε, "αλ θαη δελ ππάξρεη λνκηθφ θψιπκα γηα ηε δηδαζθαιία άιιεο γιψζζαο απφ ηελ ηνπξθηθή, ε πξννπηηθή απηή θαίλεηαη λα απνθιείεηαη ηφζν απφ ηελ Σνπξθία πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ησλ ζιαβφθσλσλ σο δηαθξηηή νκάδα ηεο κεηνλφηεηαο, φζν θαη απφ ηζρπξφ ηκήκα ησλ ίδησλ ησλ Πνκάθσλ πνπ δελ ζέινπλ λα ακθηζβεηεζεί ε ηνπξθηθή ηνπο ηαπηφηεηα". 12 Ζ άπνςε απηή φκσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πλεχκα ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο θαη αληηβαίλεη ηε βαζηθή αξρή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε κεηνλνηηθή θνηλσλία. Ζ δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ή κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε γιψζζα απηή, απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηε δηαηήξεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο εζλνηηθήο, γισζζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο. Οη Πνκάθνη δνπλ ζε θαζεζηψο ηξηγισζζίαο, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ηα Πνκάθηθα, σο κεηξηθή, ελδννηθνγελεηαθή θαη ελδνεζλνηηθή γιψζζα, ηα Σνπξθηθά, σο γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ελδνκεηνλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηα Διιεληθά, σο γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο, ησλ αξρψλ θαη ησλ εμσκεηνλνηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζπλαιιαγψλ, δηαηξέρνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο εζλνηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. χκθσλα κε ηελ Σξνπκπέηα (2001), απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε θνηλφηεηα ησλ Πνκάθσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πφισζε πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο δχν επδηάθξηησλ θαη δπλάκεη αληηηηζέκελσλ ηάζεσλ. Ζ πξψηε είλαη 12 Σζηηζειίθεο -Υξηζηφπνπινο " Σν κεηνλνηηθφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα".Κξηηηθή,

25 απηή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ σο Πνκάθνπ, ελψ ε άιιε είλαη απηή ηεο ηαχηηζεο κε ηνπο κεηνλνηηθνχο Σνχξθνπο. Ο απηνπξνζδηνξηζκφο κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο σο Πνκάθσλ, ζπλερίδεη ε ζπγγξαθέαο, ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί κάιινλ ζαλ αληίζεζε θαη άξλεζε ηαχηηζεο κε ηνπο κεηνλνηηθνχο Σνχξθνπο παξά σο ζέζε, ελψ ηαπηφρξνλα παξαπέκπεη ζηελ επηζπκία θαη αγσλία ηνπο λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οη πνκαθφθσλνη καζεηέο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην δίγισζζν πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ παξάιιεια κε ηελ πνκαθηθή πνπ απνηειεί ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη κηιηέηαη ζην ζπίηη. Γεγνλόο πάλησο είλαη όηη ε εγθαηάιεηςε ηεο πνκαθηθήο πξνο όθεινο ηεο ηνπξθηθήο, ηδηαίηεξα ζην λνκό Ρνδόπεο, ζπληέιεζε ζηελ εμνηθείσζε ησλ Πνκάθσλ κε ηα ηνπξθηθά πξόηππα δσήο θαη ζηε ζηαδηαθή απνβνιή ησλ ηζηνξηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ. Αληίζεηα, όπσο θαηέγξαςε πξόζθαηε έξεπλα ( Σξνπκπέηα), νη Πνκάθνη ηνπ λνκνύ Ξάλζεο θαίλεηαη λα επηιέγνπλ ηελ ειιεληθή θαη αθνινπζνύλ πην εύθνια από ηνπο ηνπξθόθσλνπο ηε κέζε εθπαίδεπζε ζε ειιεληθά ζρνιεία θαη όρη ζε κεηνλνηηθά, θαζώο θαη αλώηεξε θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε ζε ειιεληθά ηδξύκαηα θαη όρη ζε νκόβαζκα ηδξύκαηα ηεο Σνπξθίαο. Γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ σο κεηξηθή ηελ ηνπξθηθή, νη δπζθνιίεο εληνπίδνληαη θαη ζην ζέκα ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπληήξεζεο ηξηψλ γισζζψλ, πνπ κε δεδνκέλν ην ρακειφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ θνηλσληψλ απηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ κφλν αλαζηαιηηθά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γεληθφηεξα, ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα θάζε κηα απφ ηηο γιψζζεο απηέο. Δπηπιένλ, γηα ηνπο καζεηέο απηνχο, ε απνπζία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο απφ ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιεί ζπκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο ζην καζεηή ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηνπ, ε αλνηρηή ρξήζε ηεο νπνίαο ηνπ πξνθαιεί αλαζηνιέο θαη δεκηνπξγείηαη έηζη έλα αξλεηηθφ δηαιεθηηθφ δίπνιν γηα λα νδεγεζεί ζηαδηαθά ην παηδί απφ ηελ απνπνίεζε ηεο κεηξηθή γιψζζαο ζηελ ππνηίκεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη ην αληίζηξνθν (Βαθαιηφο, ζ.32). 25

26 Ζ ηνπξθηθή γιψζζα δελ απνηέιεζε εμ αξρήο γιψζζα αλαθνξάο θαη δηδαζθαιίαο. Μέρξη ην 1960 ππήξραλ θαη ζρνιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ αξαβηθή γξαθή θαη θαιιηεξγνχζαλ ηελ πνκαθηθή θαη ππήξρε δηαρσξηζκφο ησλ ζρνιείσλ ζε πνκαθηθά θαη κνπζνπικαληθά ζρνιεία 13. ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Θξάθεο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αξαβηθνχ αιθαβήηνπ κε ην ιαηηληθφ έγηλε ζηαδηαθά θαη ζηελ αξρή άηππα θαη θάησ απφ ηε δπλακηθή πνπ δεκηνχξγεζε ε ππεξνρή ησλ "λεσηεξηζηψλ" έλαληη ησλ "ζπληεξεηηθψλ" θαη θαζηεξψζεθε, ηππηθά, κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο κνξθσηηθέο ζπκθσλίεο ηνπ Σν Ν.Γ. 3065/ (ΦΔΚ Α 239/1954) "Πεξί ηξφπνπ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπξθηθψλ ζρνιείσλ ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο Γπηηθήο Θξάθεο θαη ξπζκίζεσο δεηεκάησλ αθνξψλησλ εηο ηελ επνπηείαλ απηψλ θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο Σνπξθηθψλ ζρνιείσλ Γπηηθήο Θξάθεο" 14 κε ην νπνίν πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία "ηνπξθηθψλ" ζρνιείσλ ζηε Θξάθε θαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε / (ΦΔΚ Β 162/1958) "πεξί αλαιπηηθνχ θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κνπζνπικαληθψλ ζρνιείσλ" πνπ θαζηεξψλεη θαη ηελ ηνπξθηθή σο γιψζζα δηδαζθαιίαο ζηα κνπζνπικαληθά ζρνιεία ηεο Θξάθεο, δε ζηεξίδνληαη ζε θείκελα θαη δηαηάμεηο δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ. Ζ επίζεκε θαζηέξσζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο σο κεηξηθήο γηα ην ζχλνιν ηεο κεηνλφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ην Μνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ θαη 13 ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΤΡΓΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Άξηζ. 86 ηεο 12 Μαίνπ 13 Ηνπλ (ΦΔΚ Α'80) Πεξί xoξεγήζεσο κεληαίνπ εηδηθνχ επηδνκαηνο εηο ηνπο Γηδαζθάινπο ηνπξθηθήο Γιψζζεο Μνπζνπικαληθψλ ρνιείσλ. Δθπξψζε δηα ηνπ άξζξνπ 36 Ν.Γ Λαβφλ ππ' φςεη: 1) Πξφηαζηλ ησλ επί ησλ Δμσηεξίθψλ θαη Παηδείαο θ.θ. Τπνπξγψλ πεξί νηθνλνκηθήο εληζρχζεσο ησλ Διιήλσλ δηδαζθάισλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζεο είο ηα Πνκαθηθά θαη Μνπζνπικαληθά ρνιεία ηεο Θξάθεο ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψο δπζκελψλ φξσλ εξγαζίαο ησλ δηδαζθάισλ ηνχησλ. 14 Σξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.Γ. 1109/1972 (ΦΔΚ Α 17/1972) "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3065/1954 θαη ξπζκίζεσο δεηεκάησλ ηηλψλ αθνξψλησλ γεληθψο εηο ηελ εθπαίδεπζηλ ηεο ελ Γπηηθή Θξάθε κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο". 15 ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΖ πλεδξηάζεηο ηεο Διιελνηνπξθηθήο Μνξθσηηθήο Δπηηξνπήο ελ Aγθχξα θαη Αζήλαηο. η. ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΖ ΓΛΧΑ 1. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά φπσο ην πθηζηάκελνλ θαζεζηψο ελ ησ ζέκαηη ηεο ρξήζεσο ελ ηαηο κεηνλνηηθαίο ζρνιαίο ηεο κεηνλνηηθήο θαη ηεο επηζήκνπ γιψζζεο,εμαθνινπζήζε εθαξκνδφκελνλ ελ ησ κέιινληη σο θαη θαηά ην παξειζφλ. Δηδηθφηεξνλ: α) Σα κέρξη ζήκεξνλ εηο ηελ επίζεκνλ γιψζζα δηδαζθφκελα καζήκαηα ζα 26

27 ηελ ππ' αξηζκ. Γη / εξκελεπηηθή εγθχθιην ηεο Γ' Πνιηηηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ην "Διιελνηνπξθηθφλ Πξσηφθνιινλ "επί εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ", ε νπνία θαζνξίδεη φηη πιένλ "σο κεηνλνηηθή γιψζζα ζεσξείηαη ε Σνπξθηθή". Πξηλ απφ ηελ εγθχθιην απηή, ην θαζεζηψο ηεο κεηνλoηηθήο γιψζζαο δηδαζθαιίαο δελ ήηαλ ζαθέο, εθφζνλ ζε πεξηνρέο φπνπ δίδαζθαλ δάζθαινη πνκαθηθήο θαηαγσγήο, απφθνηηoη ησλ ηεξνζπνπδαζηεξίσλ ή ζρνιείσλ εθκάζεζεο Κνξαλίνπ (Παιαηνκνπζνπικάλνη), ε δηδαζθαιία πεξηνξηδφηαλ ζην Κνξάλην θαη ηελ εθκάζεζε κφλν ηεο αξαβηθήο γξαθήο θαη ζε πνιιά ζρνιεία γηλφηαλ πξνθνξηθή ρξήζε ηεο πνκαθηθήο, ελψ ζε ζρνιεία πνπ δίδαζθαλ απφθνηηoη ησλ ηνπξθηθψλ δηδαζθαιείσλ (Κεκαιηζηέο), νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαλ θαη σο "πξνζνληνχρνη", ε δηδαζθαιία γηλφηαλ ζηελ ηνπξθηθή θαη ηε λέα ηνπξθηθή γξαθή κε ιαηηληθoχο ραξαθηήξεο. Σν ειιελνηνπξθηθφ Μνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ 1968, ην νπνίν ζεσξείηαη πσο απνηέιεζε ζεκείν απνθιεηζκνχ ησλ Πνκάθσλ θαη ησλ Σζηγγάλσλ απφ ην ζρνιείν, νξηζηηθνπνίεζε θαη αλέδεημε ηελ ηνπξθηθή σο κνλαδηθή κεηνλνηηθή γιψζζα δηδαζθαιίαο, ελψ παξάιιεια απνθιείζηεθαλ νη δχν άιιεο γιψζζεο ηεο κεηνλφηεηαο: ε πνκαθηθή θαη ε ξνκαλί. Οη Πνκάθνη θαη νη Αζίγγαλνη κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έρνληαο δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο γιψζζεο, έξρνληαλ αληηκέησπνη κε δχν άιιεο μέλεο γιψζζεο, ηελ ηνπξθηθή θαη ηελ ειιεληθή, ελψ πνιιέο θνξέο ε κεηξηθή ηνπο ηεινχζε ππφ απαγφξεπζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ην Μνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν, ζην θεθάιαην Η-1β "κεηνλνηηθή γιψζζα", νξίδεηαη φηη ε ρψξα καο έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε κεηνλνηηθή γιψζζα. "Ζ δηδαζθαιία πάλησλ ησλ άιισλ καζεκάησλ ζα γίλεηαη εηο ηελ κεηνλνηηθήλ δηδάζθσληαη θαη ελ ησ κέιινληη εηο ηελ απηήλ γιψζζαλ. β) Ζ δηδαζθαιία πάλησλ ησλ άιισλ καζεκάησλ ζα γίλεηαη εηο ηελ κεηoλνηηθήλ γιψζζαλ άλεπ εμαηξέζεσο. 1) Δλ ζρέζεη πξνο ηαο πξνεγνπκέλαο δηαηάμεηο, ε Δπηηξνπή ζπληζηά ηελ δηα ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ αληαιιαγή θαηαιφγσλ ησλ ελ ηαηο αληηζηνίρνηο κεηνλνηηθαίο νρνιαίο εηο ηελ επίζεκνλ θαη κεηνλνηηθήλ γιψζζαλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ. 27

28 γιψζζαλ άλεπ εμαηξέζεσο". Μεηνλνηηθή γιψζζα θαη κε ηε δηπιή ζπλδξνκή ηεο Διιάδαο, κηα κε ηε ξεηή αλαθνξά ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 1968, ζε κία θαη κφλε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη θαηά δεχηεξν κε ηελ εξκελεία πνπ δφζεθε απφ ηε Γ Πνιηηηθή Γηεχζπλζε ηνπ ΤΠ.ΔΞ., σο κεηνλνηηθή γιψζζα ππνρξεσηηθή, "κεηξηθή" γηα φινπο θαζίζηαηαη ε ηνπξθηθή. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 παξαηεξείηαη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηε κεξηά ηεο Πνιηηείαο λα πξνσζήζεη ηελ ηξηκεξή ζχζηαζε ηεο κεηνλφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ εηεξφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη απνδπλακψλνληαο παξάιιεια ηελ θπξίαξρε νκάδα (ηελ ηνπξθηθή), αθνχ ηελ κεηαηξέπεη ζε κία κφλν ζπληζηψζα απφ ηηο άιιεο δχν. ' απηή ηελ πξνζπάζεηα εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ησλ Πνκάθσλ εληάζζνληαη νη θηλήζεηο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ εμσζεζκηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο πνκαθηθήο (ζπγγξαθή γξακκαηηθήο θαη ιεμηθνχ), κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Πνκάθσλ θαη ηαπηφρξνλα ηεο εηεξφηεηαο κέζα ζηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα. Οη θηλήζεηο απηέο γηα ππεξάζπηζε ησλ πιεζπζκηαθά αζζελέζηεξσλ ηαπηνηήησλ ηεο κεηνλφηεηαο ήηαλ κηα πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ην θελφ πνπ αθήλεη ε Πνιηηεία κε ηελ αδπλακία ηεο λα ππεξαζπηζηεί ηηο ππφινηπεο κεηνλνηηθέο γιψζζεο θαη ηαπηφηεηεο πέξαλ ηεο ηνπξθηθήο ζην εζσηεξηθφ ηεο κεηνλφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εγεζία ηεο κεηνλφηεηαο πνπ αθνινπζεί ηελ ηνπξθηθή εζληθηζηηθή πνιηηηθή θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηνπξθηθήο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο γηα φια ηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο, αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο, θαιιηεξγψληαο έηζη ην έδαθνο γηα κειινληηθέο πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο. Ζ ειιεληθή Πνιηηεία κε ηελ άξλεζε ή ηελ αδπλακία ηεο λα κηιήζεη δεκφζηα γηα ηελ ελδνκεηνλνηηθή εηεξνγέλεηα ζηε Θξάθε ζηα πιαίζηα κηαο επξσπατθά ζπκβαηήο θαη επηζπκεηήο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, αθνινπζεί κηα ζπλεηδεηή πνιηηηθή εθπαηδεπηηθνχ θαηεπλαζκνχ απέλαληη ζηηο απαηηήζεηο 28

29 ηεο κεηνλνηηθήο εγεζίαο. 16 πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ πξνζπαζεί λα εθπαηδεπηεί θαη λα κνξθσζεί θάησ απφ πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο, αθνχ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέζα απφ ηειείσο μέλν γισζζηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα έθθξαζήο ηνπ. Ζ θαηά παξάβαζε, ινηπφλ, ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο θαζηέξσζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, σο κφλεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο δηδαζθαιίαο ζπλεηέιεζε ψζηε ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζήκεξα ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία λα παξoπζηάδεη ραξαθηήξα έληνλα "εζληθνηνπξθν-θεληξηθφ". 17 Με ηνλ ηξφπν απηφ νη κνπζνπικάλνη Πνκάθνη θαη νη κνπζνπικάλνη Σζηγγάλνη νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία εζλνηηθή θαη γισζζηθή ζπγγέλεηα κε ηνπο ηνπξθνγελείο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο, ππέζηεζαλ θαη πθίζηαληαη έλα γισζζηθφ θαη θαη' επέθηαζε πνιηηηζκηθφ επλνπρηζκφ. Χο κφλε δηέμνδνο απφ ηελ θαηάζηαζε απηή αλαδεηθλχεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα θάζε μερσξηζηήο γισζζηθήο νκάδαο, ψζηε λα κελ είλαη επάισηεο ζε θάζε είδνπο πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο. Ζ κειέηε αιιά θαη ε ηζηνξηθή δηάζσζε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Πνκάθσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κεγάιε αιινίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, απνηειεί δείθηε πςεινχ πνιηηηζκηθνχ επηπέδνπ, αθνχ πνιηηηζκέλε θνηλσλία ζεσξείηαη εθείλε φπνπ ζέβεηαη θαη πξνζηαηεχεη θάζε κνξθήο θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη εζλνηηθή δηαθνξεηηθφηεηα. 1.4 Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΘΡΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΧΕΑΝΝΖ Χ ΖΜΔΡΑ Αζ. Γθφηνβνο, άξζξν ζηε πγθξηηηθή θαη Γηεζλή Δπηζεψξεζε, ηεχρνο 9, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2007 Παλαγησηίδεο Ν. 'Σν κεηνλνηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο",

30 ΚΑΗ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ θάζεηο. Ζ νλνκαζία ηεο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο έρεη πεξάζεη απφ δηάθνξεο Ζ πξψηε ξχζκηζε πνπ αθνξά "κνπζνπικαληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα" ζηελ Διιάδα πεξηέρεηαη ζε πλζήθε πνπ ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ην 1913 (Ν. 4213/6/ ). Ζ πξψηε φκσο αληίιεςε ηεο ζέζπηζεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ μεθίλεζε κε ηε πλδηάζθεςε Δηξήλεο ηνπ 1919 θαη πεξηιάκβαλε ζρέδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ κεηνλνηηθψλ πξνβιεκάησλ. Δδψ έγηλε γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζην ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, πνπ ήδε απφ ηελ επνρή απηή ζεσξνχληαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξναγσγή ηεο γισζζηθήο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο ηεο θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο. κσο, ην πξψην θαη νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ πξνάζπηζε ηέηνηνπ είδνπο δεηεκάησλ έγηλε απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηαξθνχο Γηθαηνζχλεο (Γ.Γ.Γ.Γ.), πνπ έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ κεηνλνηήησλ. Δίλαη γλσζηή ε δηαπίζησζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. φηη " ε χπαξμε κεηνλνηήησλ είλαη δήηεκα πξαγκαηηθφ θαη φρη λνκηθφ" θαη αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ησλ κειψλ ησλ κεηνλνηήησλ λα ηδξχνπλ, λα δηεπζχλνπλ θαη λα ρξεκαηνδνηνχλ ζρνιεία ή άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ εθεί ειεχζεξα ηε γιψζζα ηνπο, ελψ ε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο λα κπνξεί λα δηδάζθεηαη παξάιιεια ζε απηά ηα ζρνιεία (Μπαιηζηψηεο, 2001). Με ηε ιήμε ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ , ηελ πξνζάξηεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, πεξηζζφηεξνη απφ έλα εθαηνκκχξην πξφζθπγεο ειιεληθήο θαηαγσγήο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ηνπξθφθσλνη, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη απέθηεζαλ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Οη αληαιιαγέο πιεζπζκψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ηφζν κε ηε Βνπιγαξία ην 1919, φζν θαη κε ηελ Σνπξθία ην 1923, ππαγνξεχηεθαλ απφ 30

31 πνιηηηθνζηξαηησηηθά γεγνλφηα θαη απφ ηε δηάζεζε γηα νξηζηηθή επίιπζε ηνπ κεηνλνηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Απφ ηηο αληαιιαγέο απηέο εμαηξέζεθαλ νη πιεζπζκνί ησλ ειιελνξζφδνμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, φπσο νξίζηεθε απφ ηελ ειιελνηνπξθηθή ζπλζήθε πνπ ππνγξάθηεθε ην 1923, γλσζηή σο ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο. χκθσλα κε ηε ζπλζήθε απηή νη κεηνλφηεηεο νη νπνίεο δνχζαλ ζηελ ειιαδηθή Θξάθε ραξαθηεξίζηεθαλ κνπζνπικαληθέο, δειαδή ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζέκα ζην νπνίν επέκεηλαλ πνιχ νη Σνχξθνη αληηπξφζσπνη. Ζ ζεκαζία απηήο ηεο επηινγήο έρεη ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ πεξηερφκελν θαη κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ην ζχζηεκα ησλ νζσκαληθψλ κηιιηέη 18, φπνπ ε θχξηα δηάθξηζε ησλ πιεζπζκψλ ήηαλ ε ζξεζθεπηηθή (Μπαιηζηψηεο- Σζηηζειίθεο). Αξγφηεξα ν Σνχξθνο εγέηεο Κεκάι Αηαηνχξθ πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη θνζκηθφ - εζληθφ θξάηνο θαη ζπλάληεζε αληίζηαζε απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο ηζιακηζηέο, αληίζηαζε πνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο μεθηλψληαο απφ ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ πνπ ήζειε λα πξνρσξήζεη ζην ζηεξέσκα ηεο ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, ζηάζεθαλ ζην πιεπξφ ησλ Κεκαιηζηψλ. Απηή ε ζηάζε ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ επέηξεςε ηε δηείζδπζε ηνπ θεκαιηζκνχ ζηνλ παιαηνκνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ ηεο Γ. Θξάθεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ ηνπξθνπνίεζε φισλ ησλ κνπζνπικαληθψλ νκάδσλ ηεο πεξηνρήο θαη πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ παιαηνκνπζνπικάλσλ αληηθεκαιηθψλ πνπ έβιεπαλ κε νξγή ηελ εηζαγσγή ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ θαη ην θιείζηκν ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζρνιείσλ ηνπο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ ε κεηνλφηεηα νλνκάζηεθε "ηνπξθηθή", πξάγκα πνπ επηθπξψζεθε θαη κε ην λφκν 3065/ Ζ ινγηθή απηή αθνξά θαη ηα δίγισζζα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 31

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: H ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ: ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σρνιή Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Μεηαπηπρηαθή εξγαζία Θέκα εξγαζίαο: «Η Γηαπνιηηηζκηθή Δπάξθεηα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

«Οη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο»

«Οη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ..: ποσδές ζηης Γιώζζες θαη ηολ Ποιηηηζκό ηωλ Υωρώλ ηες Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα