Α.ΜΕΛΕΤΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (155/2015 ΑΔΑ:ΩΤΖ6ΩΡ2-44Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.ΜΕΛΕΤΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (155/2015 ΑΔΑ:ΩΤΖ6ΩΡ2-44Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ"

Transcript

1 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 862 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΝΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ», προϋπολογισμού ,88 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει προς κάθε αρμόδια Δημόσια αρχή τα κάτωθι που αφορούν την νομιμότητα και το κύρος του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Θερμαϊκού, για την ανάθεση των εργασιών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ», προϋπολογισμού ,88. Α.ΜΕΛΕΤΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (155/2015 ΑΔΑ:ΩΤΖ6ΩΡ2-44Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Στην με αριθμό 25/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στο τιμολόγιό της, για τις εργασίες αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικίνδυνων αποβλήτων και την φόρτωση και μεταφορά απορριμματοκιβωτίων, οι μελετητές ορθά παραθέτουν διάφορα κόστη (εργατοώρας, καυσίμου, συντήρησης απορριμματοφόρων κ.ά.), όμως δεν εξηγούν (δεν παραθέτουν τους απαραίτητους υπολογισμούς, για το πως προκύπτουν η τιμή μονάδας για την πρώτη εργασία που αφορά στην μηνιαία αποζημίωση του αναδόχου της εργασίας ,00 και για την δεύτερη εργασία που αφορά την τιμή δρομολογίου 250,00. Επίσης με βάσει τις παραδοχές αυτές το κόστος για τον Δήμο της μηνιαίας αποζημίωσης ενός οδηγού του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 2.604,80 (8ώρεςΧ14,8 /ώραχ22 ημέρες), ενώ το αντίστοιχο ποσό για ένα εργαζόμενο του Δήμου είναι 1.364,00 (οδηγός Δ.Ε. ΣΤ Βαθμού με ένα παιδί). Τα σχετικά ποσά για τον εργάτη αποκομιδής απορριμμάτων είναι 2.323,20 (8ώρεςΧ13,2 /ώραχ22ημέρες) και 1.337,32 (Υ.Ε. προσωπικού καθαριότητας ΣΤ Βαθμού, με ένα παιδί) αντίστοιχα. Επίσης το κόστος απόσβεσης του απαιτούμενου εξοπλισμού ποσού το έτος, είναι υπερβολικό, αφού αυτό που έπρεπε να ληφθεί υπόψιν ήταν το έτος (7 απορριμματοφόρα μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάστασηχ /10 έτη ο χρόνος ζωής των απορριμματοφόρων). Με την ίδια λογική είναι υπερβολικά και τα κόστη απόσβεσης του οχήματος φορτηγού τύπου γάντζου ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου, των τεσσάρων κλειστών

2 απορριμματοδεκτών και του ειδικού οχήματος αποκομιδής και μεταφοράς θνησιμαίων ζώων. Επιπρόσθετα ενώ αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης, άρθρο και η συμβατική υποχρέωση πλυσίματος των κάδων, δυο φορές τον μήνα τους καλοκαιρινούς μήνες και μια φορά τους χειμερινούς, η εργασία αυτή έπρεπε να τιμολογείται ξεχωριστά, με συνέπεια σε περίπτωση μη παροχής της από τον ανάδοχο να μην είναι ξεκάθαρη η μείωση της αμοιβής του αναδόχου. Όσον αφορά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) αυτή είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι βάσει της αιτιολογικής έκθεσης της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, απαραίτητα στοιχεία της αιτιολογίας που πρέπει να περιέχει η εν λόγω απόφαση είναι:... - η εφαρμογή των κριτηρίων..., της οικονομίας κλίμακας... Στην με αριθμό 155/2015 Α.Δ.Σ. για να προκύψει η οικονομία κλίμακας θα έπρεπε να υπάρχει εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία θα συγκρίνονταν το κόστος των προς ανάθεση υπηρεσιών από τον ανάδοχο (δηλαδή ο προϋπολογισμός της μελέτης), με το κόστος των ίδιων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου. Για προφανείς λόγους δεν ζητήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία η σύνταξή της, αφού θα προέκυπτε ότι η ανάθεση των υπηρεσιών στον ιδιώτη δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα. Το κόστος των ίδιων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου, έπρεπε να είναι το πολύ ίσο με τον προϋπολογισμό της μελέτης, έτσι ώστε με την προσφορά του ο ανάδοχος με την έκπτωση που θα προσέφερε θα καθιστούσε το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικά συμφέρον για το Δήμο και κατ επέκταση και για τους δημότες. Αντί αυτού στην απόφαση του Δ.Σ. παρατίθεται ο κατωτέρω πίνακας: Πίνακας 2 Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία υπηρεσιών καθαριότητας για τα έτη ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΣ 2012 ΚΟΣΤΟΣ 2013 Συνολικό εργατικό κόστος έκτακτου προσωπικού , ,72 Κόστος συνεργείων συντήρησης οχημάτων , ,64 Κόστος καυσίμων , ,28 Μίσθωση απορριμματοφόρων , ,56 ΣΥΝΟΛΟ , ,20 Δηλαδή μέρος του κόστους της υπηρεσίας καθαριότητας για το έτος 2012 και για το έτος 2013 (ενώ ήταν ήδη διαθέσιμα τα στοιχεία που αφορούν το 2014) και το άθροισμά τους συγκρίνεται με τον προϋπολογισμό της μελέτης. Όμως παραπλανητικά και λανθασμένα, συγκρίνονται ανόμοια πράγματα κατά συνέπεια η δήθεν αιτιολόγηση να είναι πλημμελής, διότι περιλαμβάνει α) το κόστος μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού, το

3 οποίο σε κάθε περίπτωση θα καταβάλει ο δήμος αφού θα απασχολεί έκτακτο προσωπικό και όταν ανατεθεί μέρος των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη, β) το συνολικό κόστος συντήρησης, ασφάλισης, τεχνικού ελέγχου και τελών κυκλοφορίας όλων των οχημάτων καθαριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και φορτηγών αποκομιδής ογκωδών και ακτοκαθαριστών και όχι μόνο των απορριμματοφόρων που θα χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης και γ) το συνολικό κόστος των καυσίμων όλων πάλι των οχημάτων καθαριότητας (βλέπε Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ-Πράξη 307/2012). Άρα δεν μπορεί να προκύψει από τα ανωτέρω ότι η ανάθεση σε τρίτο είναι οικονομικά συμφέρουσα. Όπως είπε και στην συζήτηση του σχετικού θέματος στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (1 Απριλίου 2015), ο Πρόεδρος των Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού, δεν εξαντλήθηκαν σκοπίμως στο ακέραιο οι δυνατότητες προμήθειας του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, ενδεικτικής δαπάνης αγοράς (6 απορριμματοφόρα μεταχειρισμένα πολύ καλής κατάστασης), από την ανάληψη της θητείας της νέας Δημοτικής αρχής το Σεπτέμβριο του Επίσης όσον αφορά στην πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες συμβάσεις), δεν υποβλήθηκε αίτημα για την έγκριση 52 συμβάσεων (όσες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας σύμφωνα με την υπηρεσία,) για το έτος 2015 παρά μόνο για 23, έτσι ώστε πάντα να μην επαρκεί το εργατοτεχνικό προσωπικό. Β.ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α.Ο.Ε.179/2015,ΑΔΑ:6ΙΟΟΩΡ2-ΧΤΕ)ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσον αφορά στον ορισμό της επιτροπής του διαγωνισμού, αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Η έννοια των «προϋποθέσεων από το νόμο» στη φράση: «...τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο, είναι εκείνες που τίθενται από το ισχύον-σχετικό με τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών εκάστου συλλογικού οργάνου με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργωνθεσμικό πλαίσιο, το οποίο κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός συγκρότησης των εν λόγω οργάνων, δηλαδή η διατύπωση εμπεριστατωμένης και αμερόληπτης κρίσης καθώς και η εξυπηρέτηση του Δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται σκόπιμο, κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης κλήρωσης, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαμβάνεται υπόψη, από τις καθ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, η ανάγκη διασφάλισης του στοιχείου της γνώσης της διαδικασίας και του αντικειμένου. Θα πρέπει δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη αν τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω

4 συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση. (υπ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Στην σχετική Α.Ο.Ε. ορίζονται κατά παράβαση των ανωτέρω ως τακτικά μέλη της επιτροπής οι υπάλληλοι: α) Αικατερίνη Αγγελιδάκη κλάδου Υ.Ε. Κλητήρων και β) Ασημίνα Πολυκανδριώτη κλάδου Υ.Ε. Κλητήρων Θυρωρών Γενικών Καθηκόντων. Άρα η μη νόμιμη σύνθεση της επιτροπής έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι σύννομη και η όλη διαδικασία, (συνεδριάσεις της, σύνταξη πρακτικών της και αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνουν τα πρακτικά). Γ.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ενώ στην σχετική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφέρεται ως ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η π.μ., στη με αριθμό 319/2015 Α.Ο.Ε. η οποία ενέκρινε το με αριθμό πρωτοκόλλου 18281/ πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αναφέρεται η 9.00 π.μ. και στο πρακτικό της επιτροπής δεν αναφέρεται η ώρα έναρξης της συνεδρίασης της επιτροπής. Όσον αφορά την διαδικασία παραθέτουμε αυτούσια την σχετική καταγγελία των Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Σήμερα 30/7/2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Θερμαϊκού στην Περαία και ώρα 14:15 συνεδρίασαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έκτακτα χωρίς επίδοση προσκλήσεων στα μέλη και χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου και αποφάσισαν την συνέχιση του διαγωνισμού για την εργασία «Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού για 24 μήνες», χωρίς να προσδιορίζουν στην απόφασή τους ημερομηνία, ώρα και τόπο συνέχισης της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού. Επισημαίνουμε ότι προηγήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Μηχανιώνας διακοπή της συνεδρίασης της εν λόγω επιτροπής στις 10:30 π.μ. κατόπιν παρέμβασης εργαζομένων του Νομού Θεσσαλονίκης και μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Κατά την παρουσία των εργαζομένων στον χώρο συνεδρίασης της Επιτροπής διαπιστώθηκε και καταγγέλλεται ότι κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής από την έναρξη της συνεδρίασης της έως και τις 10:30 παρευρισκόταν ο Γ.Γ. του Δήμου Θερμαϊκού. Κατά την εξέλιξη των διαβουλεύσεων μεταξύ των εργαζομένων και της Επιτροπής Διαγωνισμού με σκοπό την ματαίωση του Διαγωνισμού συνεχώς παρενέβαιναν ασκώντας πίεση στα μέλη της Επιτροπής είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεφωνικές οχλήσεις οι Αντιδήμαρχοι, ο ίδιος ο Δήμαρχος. Όταν είχε διαμορφωθεί το πρακτικό της Επιτροπής με το οποίο αποφασιζόταν η διακοπή της συνεδρίασης της επιτροπής ο Γ.Γ του Δήμου Θερμαϊκού παρενέβη παρουσία όλων των εργαζομένων και εξαλείφτηκε ολόκληρη η πρόταση από το πρακτικό. Μόνο μετά την επίμονη αντίδραση συμπεριλήφθηκε η επίμαχη πρόταση. Όταν ολοκληρώθηκε η σύνταξη του πρακτικού και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής, η Πρόεδρος της Επιτροπής κλήθηκε στο γραφείο του

5 Δημάρχου όπου και της υποδεικνύονταν η σύνταξη νέας εισήγησης και η συνέχιση της διαδικασίας. Περαία, 30/7/2015 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 1.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 2.ΧΟΡΟΖΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 3.ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5.ΚΑΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2.ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αφού λοιπόν, υπήρχαν τέτοιες παρεμβάσεις από την Δημοτική αρχή, προς την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης και μελών του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εύκολα μπορεί κανείς να συμπεράνει τι έλαβε χώρα στις άλλες συνεδριάσεις της επιτροπής. 2.ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 319/2015 (ΑΔΑ:7Β9ΛΩΡ2-ΞΗΣ) για την έγκριση πρακτικού του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και συνέχιση της διαδικασίας. Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων(παρ.6, άρθρο 75 του Ν.3852/2010-ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'). Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση της Ο.Ε. δεν υπήρξε η σχετική πρόσκληση πριν την έναρξη της συνεδρίασης, αλλά κυρίως δεν υπήρχε και η σχετική εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού. Η Ο.Ε. στις και ώρα 14.00, αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισμού, αόριστα. Όπως προκύπτει από την με αριθμό 327/2015 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΒΛ4ΩΡ2-ΖΣΩ) και το σχετικό πρακτικό, η επιτροπή διαγωνισμού, συνεδρίασε το απόγευμα της 30ης Ιουλίου της ίδιας μέρας στις δηλαδή εκτός ωραρίου και μάλιστα στο πρακτικό που συνέταξε έδωσε τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου με τον αριθμό πρωτοκόλλου του πρακτικού που συνέταξε και αφορούσε την διακοπή της αρχικής συνεδρίασης. Αυτό όμως που είναι σίγουρα παράτυπο είναι ότι παραβιάστηκε η σχετική νομοθεσία που αφορά στην εκτελεστότητα και την ισχύ των πράξεων που αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4210/2013, με την παρ.4 του άρθρου 23 ορίζεται κατά τρόπο ξεκάθαρο ότι οι µη δηµοσιευτέες πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, όπως η συγκεκριμένη

6 απόφαση 319/2015 της Ο.Ε. ισχύουν μόνον μετά την ανάρτησή τους στη «Διαύγεια». Με άλλες λέξεις η ανάρτηση στην «Διαύγεια» καθίσταται όρος ισχύος των πράξεων αυτών. Συνεπώς, η ανάρτηση των ως άνω πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια αποκτά εξέχουσα σημασία, εφόσον η ανάρτησή τους ανάγεται σε όρο όχι μόνο εκτέλεσης αλλά και ισχύος αυτών. Με την ως άνω διάταξη ισχυροποιείται σημαντικά το Πρόγραμμα Διαύγεια και αποτρέπεται κάθε είδους καταστρατήγηση της υποχρέωσης των φορέων για αμελλητί ανάρτηση. Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/ ). Αφού λοιπόν η απόφαση της Ο.Ε. αναρτήθηκε στην Διαύγεια, στις 11:49:37 της 3ης Αυγούστου, πως συνεδρίασε νομίμως η επιτροπή διαγωνισμού 4 μέρες πριν η απόφαση αναρτηθεί, πριν καταστεί εκτελεστή η απόφαση; Αφού λοιπόν δεν συνεδρίασε νομίμως η επιτροπή, δεν έχει ισχύ και το πρακτικό μέρος β και κατά συνέπεια και η απόφαση της Ο.Ε. που το ενέκρινε, άρα και όλη η μετέπειτα διαδικασία. Ο Πρόεδρος Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο Γεν. Γραμματέας Θέμης Μπαλασόπουλος Βασίλης Πετρόπουλος

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. Νικόλαο Βούτση Σταδίου Αθήνα 2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. Παύλο Πολάκη Σταδίου Αθήνα 3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη Σταδίου Αθήνα 4. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ κ. Δρ. Νικήτα Φραγκισκάκη Καθηγητή Ρωσίδου 11 & Οικονομίδη Τάκη Θεσσαλονίκη 5. ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τσόχα & Βουρνάζου Αθήνα 6. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ. Λέανδρο Ρακιντζή Λεωφ. Κηφισίας Αθήνα 7. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου Περαία

Νίκαια, 12-2-2014 Αρ.Πρωτ. 10234

Νίκαια, 12-2-2014 Αρ.Πρωτ. 10234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002747868 2015-05-04

15REQ002747868 2015-05-04 15REQ002747868 2015-05-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 278/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού, πρ/σμού μελέτης 29.520

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 4 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002510208 2014-12-30

14PROC002510208 2014-12-30 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 Ημερομηνία : 30/12/2014 Αριθμ. Πρωτοκ. : 26591 Αριθμός μελέτης: 20/2014 Παροχή Υπηρεσιών :Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 113.821,14 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 26.178,86 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002973612 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-08-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 22425/11-8-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»

«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμός Μελέτης:02ΠΥ/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)».

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10885 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 825 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 12-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1154 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Τηλέφωνο:210-9602130

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσα 14 Αυγούστου 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Α.Π. οικ. 19788 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Δελφών

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσα 14 Αυγούστου 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Α.Π. οικ. 19788 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Δελφών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσα 14 Αυγούστου 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Α.Π. οικ. 19788 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. & Φ. Τσίγκα 14 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ. 2265072009, 23766 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης

Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης 1 Αρ.Πρωτ.: 5100 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης Αριθμός απόφασης : 195/2014 Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συλλογής και μεταφοράς στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015 15PROC002663467 2015-03-26 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 32211/06-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 32211/06-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 32211/06-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημαρχείο Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 63200 Νέα Μουδανιά Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879666 2015-06-29

15PROC002879666 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα