ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 1. Έννοια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 1. Έννοια"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1. Έννοια Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 269 επ., Δένδιας Μ., Διοικητικό Δίκαιο, Α, σελ. 125 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1995, παρ. 82 επ., Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, σελ. 247 επ., Ο ίδιος, Θεωρία της ατοµικής διοικητικής πράξεως, 1937, Παπανικολαΐδης Δ., Σύστηµα Διοικητικού Δίκαίου, Α, 1992, σελ. 327 επ., Παπαχατζής Γ., Σύστηµα Διοικητικού Δικαίου, 1992, σελ. 770 επ., Παραράς Α., Η σύνθετη διοικητική ενέργεια, 2004, σελ. 34 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 103 επ., Στασινόπουλος Μ., Μαθήµατα Διοικητικού Δικαίου, 1951, παρ , Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 559 επ. Σύµφωνα µε τον πιο διαδεδοµένο ορισµό 265, διοικητική πράξη είναι η δήλωση βούλησης διοικητικού οργάνου που πραγµατώνεται µε ορισµένη διαδικασία και µε την οποία θεσπίζεται µονοµερώς κανόνας δικαίου. Με τη διοικητική πράξη το διοικητικό όργανο ασκεί µονοµερώς, δίχως τη σύµπραξη άλλου προσώπου, τη δηµόσια εξουσία του να θεσπίζει µία νοµική ρύθµιση. Κατά τον ορισµό αυτό, τα εννοιολογικά στοιχεία της διοικητικής πράξης είναι δύο, δηλαδή η µονοµερής θέσπιση κανόνων δικαίου 266 και η προέλευση από διοικητικό όργανο Βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ Η µονοµερής θέσπιση ρύθµισης είναι εκείνη που διαφοροποιεί τη διοικητική πράξη από τη διοικητική σύµβαση, η οποία κατά το ελληνικό δίκαιο, αντίθετα µε το γαλλικό και το γερµανικό δίκαιο, δεν κατατάσσεται στις διοικητικές πράξεις. Στο γερµανικό δίκαιο µε τη διοικητική πράξη θεσπίζονται εξ ορισµού αποκλειστικά και µόνον ατοµικοί κανόνες δικαίου, ενώ οι - κατ αντιστοιχία µε την ελληνική ορολογία - κανονιστικές πράξεις, αυτές δηλαδή που περιέχουν απρόσωπους κανόνες δικαίου, θεωρούνται εννοιολογικά διαφορετικό γένος πράξεων και δεν κατατάσσονται στις διοικητικές πράξεις. 267 Στην ελληνική νοµοθεσία, επιστήµη και νοµολογία χρησιµοποιούνται και οι όροι «εκτελεστή διοικητική πράξη», «εκτελεστή πράξη της Διοίκησης» κ.λπ. Ωστόσο, ο επιθετικός 105

2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κατ άλλο ορισµό 268, ατοµική διοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής µε την οποία ρυθµίζεται µία συγκεκριµένη περίπτωση διοικητικού δικαίου µε εξωτερικές έννοµες συνέπειες και άµεση ισχύ. Στον ορισµό αυτό προτιµάται αφενός ο όρος «πράξη» αντί της «δήλωσης βούλησης», επειδή ο τελευταίος προσιδιάζει περισσότερο στο ιδιωτικό παρά στο δηµόσιο δίκαιο και επιπλέον συνδέεται και µε την υποκειµενική (ψυχολογική) κατάσταση του δηλούντος, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του διοικητικού οργάνου, και αφετέρου ο όρος «διοικητική αρχή» αντί του όρου «διοικητικό όργανο», επειδή η διοικητική αρχή ασκεί κατ εξοχήν εξωτερικές αρµοδιότητες, δηλαδή απευθύνεται προς τα έξω, προς τους ιδιώτες, όπως ακριβώς και η διοικητική πράξη. 233 Αναφέρθηκε προηγουµένως, ότι χαρακτηριστικό της διοικητικής πράξης είναι η προέλευσή της από διοικητικό όργανο (ή αρχή). Ωστόσο, ορισµένες πράξεις του Προέδρου της Δηµοκρατίας ή της Κυβέρνησης συγκροτούν ιδιαίτερη κατηγορία, επειδή αποκλείονται από τον δικαστικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, δεν προσβάλλονται δηλαδή µε αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή 269. Οι πράξεις αυτές καλούνται «κυβερνητικές πράξεις» ή «πράξεις κυβερνήσεως». Για τον χαρακτηρισµό µίας πράξης ως «κυβερνητικής» δεν υπάρχει σταθερό κριτήριο. Το Συµβούλιο της Επικρατείας, επιφυλάσσει στον εαυτό του την αποκλειστική αρµοδιότητα χαρακτηρισµού µίας διοικητικής πράξης ως κυβερνητικής 270. Έτσι, ως κυβερνητικές χαρακτηρίζονται οι πράξεις που ρυθµίζουν τις σχέσεις νοµοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας αλλά και της κυβέρνησης εσωτερικά 271, την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια του Κράτους, τις διεπροσδιορισµός µίας διοικητικής πράξης ως «εκτελεστής», συνιστά, για το ελληνικό δίκαιο τουλάχιστον, πλεονασµό, διότι η εκτελεστότητα είναι, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, εγγενές χαρακτηριστικό της διοικητικής πράξης µία εκτελεστή πράξη της Διοίκησης είναι διοικητική πράξη και µία διοικητική πράξη είναι εξ ορισµού εκτελεστή. Πρβλ. και το άρθρο 30 ΚΔιοικΔιαδ. 268 Βλ. Δαγτόγλου Π., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 2004, σελ Το απαράδεκτο της προσβολής των πράξεων αυτών, κατά µία άποψη, αντίκειται στο συνταγ- µατικό δικαίωµα για παροχή δικαστικής προστασίας, ενώ κατ αντίθετη άποψη δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 (α) Συντ., διότι ο συντακτικός νοµοθέτης είχε υπόψη του την εξαίρεση αυτή κατά την θέσπιση των πιο πάνω συνταγµατικών κανόνων. 270 Βλ. ΣτΕ 2438/1966, 2528/1974, 105/ Π.χ. το ζήτηµα της σύγκλησης ή της διάλυσης της Βουλής, η πράξη προκήρυξης εκλογών, η πράξη αποδοχής παραίτησης της Κυβέρνησης κ.λπ. Βλ. ΣτΕ 1199/1986, 286/1995, 1397/ 2000, 2279/2001, 557/

3 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ θνείς σχέσεις της χώρας 272, την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας ή την κήρυξη επιστράτευσης και την απονοµή χάρης 273. Ο χαρακτηρισµός, πάντως, µίας πράξης ως κυβερνητικής δεν επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχό της µε το ένδικο βοήθηµα της αίτησης ακυρώσεως, δεν όµως αποκλείει την αστική ευθύνη του Κράτους, που µπορεί να προκύψει και από αυτές. Σύµφωνα µε τον ανωτέρω ορισµό, εξάλλου, περί προέλευσης της διοικητικής πράξης από διοικητικό όργανο (ή αρχή), διοικητικές πράξεις εκδίδουν µόνον τα όργανα της κρατικής εξουσίας, κεντρικής (Πρωθυπουργός, υπουργεία) και περιφερειακής (Γενικοί γραµµατείς Περιφέρειας) καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τίθεται, ωστόσο, το ζήτηµα, ποιά είναι η φύση των πράξεων των λοιπών νοµικών προσώπων, που ασκούν δηµόσια διοίκηση µε τη λειτουργική έννοια 274 καθώς των ιδιωτών που ασκούν παραχωρηθείσα δηµόσια υπηρεσία. Έχει υποστηριχθεί και η άποψη 275, ότι τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν δηµόσια εξουσία εκδίδουν διοικητικές πράξεις. Η νοµολογία, ωστόσο, εφαρµόζοντας το οργανικό κριτήριο, αποκρούει κατ αρχήν την δυνατότητα των οργάνων αυτών να εκδίδουν διοικητικές πράξεις. Κατ εξαίρεση, κάνει δεκτό σε ορισµένες περιπτώσεις ότι ένα νοµικό πρόσωπο ενεργεί ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ασκώντας διοικητική αρµοδιότητα και κατ επέκταση εκδίδοντας εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Τα νοµικά πρόσωπα αυτά καλούνται «διφυή Π.χ. οι διεθνείς συµβάσεις, Βλ. ΣτΕ 873/1934, 352/1938, 678/1939, 164/1940, 885/ Βλ. ΣτΕ 213/1945, 2163/ Βλ. παραπάνω, υπό πλαγ Βλ. Δαρζέντας Εµ., Οι λειτουργικές διοικητικές πράξεις σε Νοµικά Κείµενα, 1993, σελ Ως διφυή νοµικά πρόσωπα έχουν χαρακτηριστεί από τη νοµολογία του ΣτΕ η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ως προς την αρµοδιότητά της για την εποπτεία επί των γεωργικών συνεταιρισµών (ΣτΕ 191/1931), ο Αυτόνοµος Σταφιδικός Οργανισµός ως προς τη ρύθµιση της καλλιέργειας και εµπορίας της σταφίδας, η ΔΕΗ παλαιότερα, όταν ενεργούσε ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης των υπαλλήλων της (ΣτΕ 865/1970), η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού της (ΣτΕ 1665/1973) και οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης ως προς την κήρυξη απαλλοτρίωσης για την ικανοποίηση των σκοπών τους (ΣτΕ 108/1991). Βλ. σχετικά Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ. 380 επ. Τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα, όταν ασκούν τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές πράξεις που υπόκεινται σε προσβολή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 107

4 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επίσης, οι πράξεις του Προέδρου της Βουλής, οι σχετικές µε την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της Βουλής συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες προσβάλλονται µε διαπλαστικά ένδικα βοηθήµατα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων 277. Εξάλλου, υπάρχουν πράξεις, που αναµφισβήτητα προέρχονται από τη διοίκηση αλλά δεν συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης και εποµένως δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιες. Πρόκειται κατ αρχήν, για τις λεγόµενες προπαρασκευαστικές πράξεις, όπως είναι η πρόσκληση του διοικουµένου σε απολογία, η εντολή για παροχή πληροφοριών ή δικαιολογητικών κ.λπ. Επίσης, δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα οι απλές βεβαιώσεις, που παρέχει η Διοίκηση, π.χ. ότι ο ενδιαφερόµενος είναι δηµόσιος υπάλληλος ή η έκδοση αντιγράφων δηµόσιων εγγράφων ή η χορήγηση πιστοποιητικών σχετικών µε εγγραφές σε δηµόσια βιβλία, π.χ. αντιγράφου ποινικού µητρώου, µεταγραφής στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου κ.λπ. Το ίδιο συµβαίνει, προκειµένου για τη πράξη εκείνη, µε την οποία η διοίκηση επιβεβαιώνει χωρίς νέα έρευνα της υπόθεσης προηγούµενη ρύθµισή της 278, ακόµη και αν εκδίδεται από προϊστάµενη αρχή. Αντίθετα, όταν η πράξη εκδίδεται µετά από νέα ουσιαστική έρευνα, δηλαδή µετά από συνεκτίµηση νέων ή διαφορετικών στοιχείων έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Τέλος, στερούνται εκτελεστότητας οι πράξεις εκτέλεσής της ως µίας εκτελεστής διοικητικής πράξης, όπως π.χ. οι ανακοινώσεις και οι προειδοποιήσεις για συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων, το σήµα κατεδάφισης αυθαιρέτων κ.α. Περαιτέρω, µέτρα εσωτερικής τάξης, όπως είναι για παράδειγµα οι πειθαρχικές ποινές και άλλα µέτρα, που επιβάλλονται στο πλαίσιο ειδικών κυριαρχικών σχέσεων (π.χ. επί µαθητών σχολείου, δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ.), εφόσον δεν επηρεάζουν τον πυρήνα της ειδικής κυριαρχικής σχέσης 279, στερούνται εκτελεστότητας. Το ίδιο ισχύει προκειµένου για τα διαβιβαστικά έγγραφα, τις εκθέσεις και τα πρακτικά διοικητικών οργάνων, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, συστάσεις, οδηγίες κ.λπ. 280 που εκδίδονται στο πλαίσιο ιεραρχικού ελέγχου. Αντίθετα είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις οι λεγόµενες 277 Βλ. άρθρο 65 παρ. 6 Συντ. 278 Βλ. ΣτΕ 745/ Όπως π.χ. συµβαίνει στην περίπτωση της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος µαθητή. 280 Βλ. ΣτΕ 2779/1989, 641/

5 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «κανονιστικές εγκύκλιοι» µε τις οποίες προβλέπονται πρόσθετες, πέραν των οριζοµένων στο νόµο υποχρεώσεις και δικαιώµατα 281. Ιδιοµορφίες παρουσιάζει η περίπτωση, όπου ένα όργανο γνωµοδοτεί 282 σχετικά µε την πράξη που εκδίδει άλλο διοικητικό όργανο. H γνωµοδότηση ή γνώµη είναι οικειοθελής, όταν το αποφασίζον όργανο, µολονότι δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, την ζητεί από το γνωµοδοτικό όργανο. Στην αντίθετη περίπτωση, η οποία είναι και η πλέον συνήθης, το αποφασίζον όργανο είναι υποχρεωµένο από το νόµο να ζητήσει τη γνωµοδότηση. Η γνωµοδότηση µπορεί να είναι: (i) απλή, όταν το αποφασίζον όργανο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και διαφορετικά, (ii) σύµφωνη, στην περίπτωση, που το αποφασίζον όργανο δεσµεύεται να εκδώσει τη διοικητική πράξη σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση ή, να µην εκδώσει καθόλου την πράξη. Η τελευταία αυτή δυνατότητα της µη έκδοσης της πράξης υφίσταται µόνον όταν το αποφασίζον όργανο δρα στα πλαίσια διακριτικής ευχέρειας. Εάν, αντίθετα, το αποφασίζον όργανο δρα κατά δέσµια αρµοδιότητα και δεν εκδώσει την πράξη, η παράλειψή του συνιστά παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας. Αµιγή γνωµοδοτικό χαρακτήρα έχει η αρµοδιότητα του οργάνου στην περίπτωση της απλής ή θετικής σύµφωνης γνώµης 283. Αντίθετα, όταν πρόκειται για αρνητική σύµφωνη γνώµη, το αποφασίζον όργανο δεσµεύεται να µην εκδώσει την πράξη. Ως εκ τούτου, η αρνητική σύµφωνη γνώµη συνιστά εκτελεστή πράξη και προσβάλλεται αυτοτελώς µε ένδικα βοηθήµατα 284. Μορφή σύµφωνης γνωµοδότησης είναι και η πρόταση αλλά διαφέρει από αυτή κατά τούτο, ότι δηλαδή υποβάλλεται µε πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Αντίθετα, η γνωµοδότηση διατυπώνεται µετά από πρωτοβουλία του αποφασίζοντος οργάνου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και στη σύµφωνη γνωµοδότηση. Διαφορετική είναι η περίπτωση της υποχρεωτικής γνωµοδότησης που είναι αυτοτελής διοικητική πράξη 285, η οποία δεσµεύει το αποφασίζον όργανο Βλ. ΣτΕ 4237/ Για το ζήτηµα της γνωµοδότησης βλ. και άρθρο 20 ΚΔιοικΔιαδ. 283 Βλ. ΣτΕ 619/1989, 2284/ Βλ. ΣτΕ 3915/1989, 2575/1991, 3984/1996, 2523/ Από ορισµένους συγγραφείς αντί για τον όρο «υποχρεωτική» χρησιµοποιείται ο όρος «δεσµευτική». Βλ. και ΣτΕ 5116/

6 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ να εκδώσει πράξη οµοίου περιεχοµένου. Η υποχρεωτική γνωµοδότηση έχει εκτελεστό χαρακτήρα Όσες γνωµοδοτήσεις δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις συνιστούν προπαρασκευαστικές πράξεις σε σχέση µε την πράξη του αποφασίζοντος οργάνου και ενσωµατώνονται σε αυτή 286. Τέλος, σε περίπτωση που ορισµένη πράξη χρειάζεται την έγκριση άλλου οργάνου του ιδίου νοµικού προσώπου, η εγκρινόµενη πράξη δεν είναι αυτοτελής διοικητική πράξη, αλλά ενσωµατώνεται στην εγκριτική πράξη στο πλαίσιο µίας σύνθετης διοικητικής ενέργειας 287. Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας 288, αυτοτέλεια δεν έχει η εγκρινόµενη πράξη ούτε όταν η εγκριτική πράξη προέρχεται από όργανο άλλου νοµικού προσώπου, αν και υποστηρίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση η εγκρινόµενη διατηρεί την αυτοτέλειά της και δεν ενσωµατώνεται στην εγκριτική πράξη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η διοικητική πράξη συνιστά µονοµερή εκδήλωση δηµόσιας εξουσίας. Το διοικητικό όργανο προβαίνει αυτεπάγγελτα στην έκδοση της πράξης, όταν συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. Τυχόν σύ- µπραξη του ενδιαφεροµένου πολίτη υπό τη µορφή της υποβολής αίτησης 289 προς την αρµόδια αρχή δεν τον καθιστά συναρµόδιο για την έκδοσή της. Η αίτηση αποτελεί κατ αρχήν παρακίνηση προς τη διοίκηση για δράση. Όταν, όµως, προβλέπεται από το νόµο ως αναγκαία η υποβολή της αποτελεί όρο της έκδοσής της και όχι συστατικό στοιχείο της πράξης 290. Έννοµες συνέπειες έχει η αίτηση του ενδιαφεροµένου, όταν το διοικητικό όργανο είναι υποχρεωµένο να εκδώσει την πράξη, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος (δέσµια αρµοδιότητα). Στην περίπτωση αυτή, εάν περάσει άπρακτο το χρονικό διάστηµα που θέτει ο νόµος από την υποβολή της αίτησης ή, εάν δεν ορίζει τέτοιο, ένα τρίµηνο, θεωρείται ότι υπάρχει σιωπηρή άρνηση 286 Βλ. ΣτΕ 619/ Βλ. ΣτΕ 178/ Βλ. ΣτΕ 2898/ Βλ. και άρθρο 4 ΚΔιοικΔιαδ για τις υποχρεώσεις των διοικητικών αρχών µετά από την υποβολή αίτησης προς αυτές. 290 Βλ. ΣτΕ 272/

7 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ της διοίκησης να εκδώσει την πράξη 291, η οποία είναι δυνατό να προσβληθεί µε αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή 292. Οι διοικητικές πράξεις έχουν δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή το τεκµήριο νοµιµότητας και την εκτελεστότητα 293. Τεκµήριο νοµιµότητας είναι η αρχή, σύµφωνα µε την οποία η διοικητική πράξη, από την έναρξη ισχύος έως την εξαφάνισή της µε οποιοδήποτε τρόπο (ακύρωση µε δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη, ανάκληση, κατάργηση, λήξη ισχύος κ.λπ.) παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της, ακόµη και αν πάσχει από νοµικά ελαττώµατα Συνέπεια του τεκµηρίου είναι αφενός ότι ο κανόνας δικαίου που θέτει η διοικητική πράξη επιφέρει αµέσως και πλήρως τα έννοµα αποτελέσµατά του και αφετέρου ότι τόσο ο ενδιαφερόµενος όσο και η διοίκηση δεν µπορούν να θεωρήσουν την πράξη ανίσχυρη έως την ακύρωση ή την κατάργησή της µε άλλο τρόπο. Επίσης, λόγω του τεκµηρίου νοµιµότητας, µετά την παρέλευση της προθεσµίας για προσβολή µίας διοικητικής πράξης, αυτή δεν µπορεί κατ αρχήν να ελεγχθεί παρεµπιπτόντως από τα διοικητικά δικαστήρια επ ευκαιρία του ελέγχου άλλης διοικητικής πράξης, η οποία προσβλήθηκε εµπρόθεσµα 295, 296 εκτός εάν υπάρχει ρητή διάταξη νόµου, που το επιτρέπει 297. Εξάλλου, και οι λοιπές διοικητικές αρχές δεν µπορούν ελέγξουν παρεµπιπτόντως τη νοµιµότητα πράξης πράξεων άλλου διοικητικού οργάνου 298 παρά µόνον είτε να προκαλέσουν την ανάκλησή της είτε να την προσβάλουν µε ένδικο βοήθηµα Ή αποδοχή της αίτησης και κατ επέκταση έκδοση της πράξης, εφόσον αυτό προβλέπεται ειδικά. 292 Βλ. ΣτΕ 2495/ Υπάρχει και η άποψη (πρβλ. Δαγτόγλου Π., Διοικητικό Δίκαιο, 2004, σελ. 297), ότι η εκτελεστότητα δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των διοικητικών πράξεων, αφού η εκτελεστή πράξη ουσιαστικά ταυτίζεται µε τη διοικητική πράξη. 294 Βλ. ΣτΕ 2120/1953, 1544/1992, 560/ Βλ. ΣτΕ 61/ Παρεµπίπτων έλεγχος διοικητικής πράξης από διοικητικό δικαστήριο επιτρέπεται στην περίπτωση εκδίκασης αγωγής αποζηµίωσης, όταν από την πράξη αυτή πηγάζει η αξίωση αποζηµίωσης και εφόσον, βέβαια, δεν υπάρχει ήδη δεδικασµένο. 297 Βλ. ΣτΕ 412/ Βλ. ΣτΕ 1261/1995, 4557/ Απόκλιση από την απαγόρευση υπάρχει στις περιπτώσεις του ελέγχου από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς για την αναγνώριση ασφαλιστικών παροχών στο πλαίσιο της διαδοχικής 111

8 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το τεκµήριο της νοµιµότητας δεν εφαρµόζεται επί ανυπόστατων και κανονιστικών πράξεων. Οι τελευταίες ελέγχονται και παρεµπιπτόντως τόσο από τα δικαστήρια και τα διοικητικά όργανα καθ όλη τη διάρκεια της ισχύος τους, ανεξάρτητα εάν έχει παρέλθει η προθεσµία για την προσβολή τους µε αίτηση ακυρώσεως, µε αποτέλεσµα, εκτός των άλλων, εάν βρεθούν νοµικά πληµµελείς, να συµπαρασύρουν στην ακυρότητα και τις ατοµικές πράξεις που στηρίχθηκαν σε αυτές. Εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης σηµαίνει, ότι η ρύθµιση που θεσπίζεται µε αυτή είναι υποχρεωτική τόσο για τους ενδιαφεροµένους όσο και τα όργανα της διοίκησης, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή απόφαση. Η εκτελεστότητα εξασφαλίζεται µε την απειλή κυρώσεων σε περίπτωση αθέτησης της διοικητικής πράξης. Συνέπεια της εκτελεστότητας είναι η αρµοδιότητα των διοικητικών οργάνων, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του διοικουµένου να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο της διοικητικής πράξης, να προβαίνουν µε µονοµερείς διοικητικές πράξεις ή υλικές ενέργειες στον εξαναγκασµό του. Οι σχετικοί κανόνες συγκροτούν το δίκαιο του διοικητικού καταναγκασµού, στο οποίο θα επανέλθουµε. Και η άσκηση του διοικητικού καταναγκασµού υπόκειται στις αρχές της νοµιµότητας και της αναλογικότητας, τυχόν δε παράνοµη άσκησή του γεννά αστική ευθύνη του Κράτους και ποινική ευθύνη του παρανοµούντος φορέα του διοικητικού οργάνου. 2. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 299 επ., Δένδιας Μ., Διοικητικό Δίκαιο, Α, σελ. 125 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1992, σελ. 296, Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, σελ. 247 επ., Ο ίδιος, Θεωρία της ατοµικής διοικητικής πράξεως, 1937, Παπανικολαΐδης Δ., Σύστηµα Διοικητικού Δίκαίου, Α, 1992, σελ. 327 επ., Παπαχατζής Γ., Σύστηµα Διοικητικού Δικαίου, 1992, σελ. 787 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 123 επ., Στασινόπουλος Μ., Μαθήµατα Διοικητικού Δικαίου, 1957, παρ , Ο ίδιος, Το δίκαιο των διοικητικών πράξεων, 1957, παρ. 12, Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 559 επ. ασφάλισης και του ελέγχου των δαπανών του Κράτους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης και στην περίπτωση της προσβολής µίας κανονιστικής πράξης, ελέγχεται και η νοµιµότητα της ατοµικής πράξης, στην οποία τυχόν θεµελιώθηκε η έκδοση της προσβαλλόµενης κανονιστικής, βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ

9 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τόσο στην επιστήµη όσο και στη νοµολογία γίνεται διάκριση των διοικητικών πράξεων σε κατηγορίες µε ποικίλα κριτήρια, για την καλύτερη συστηµατική κατάταξη και έρευνά τους. Βασική διάκριση των διοικητικών πράξεων είναι αυτή που γίνεται σε κανονιστικές και ατοµικές, µε κριτήριο τη φύση και το περιεχόµενό τους, δηλαδή εάν ο κανόνας δικαίου που τίθεται µε αυτές είναι γενικός και απρόσωπος (αφηρηµένος) ή ειδικός και συγκεκριµένος. Ως κανονιστικές χαρακτηρίζονται εκείνες οι διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες τίθενται απρόσωποι και γενικοί κανόνες δικαίου, οι οποίοι αφενός δεν αναφέρονται σε πρόσωπα εκ των προτέρων γνωστά και περιορισµένα, αλλά σε έναν κύκλο προσώπων ακαθόριστο κατ αριθµό και ταυτότητα (π.χ. φορολογούµενοι πολίτες, δηµότες ενός δή- µου κ.λπ.) και αφετέρου δεν περιορίζονται σε µία συγκεκριµένη περίπτωση ή οµάδα συγκεκριµένων περιπτώσεων, αλλά σε όλες τις κατά γένος όµοιες περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά ατοµική διοικητική πράξη είναι αυτή, µε την οποία τίθεται ατοµικός κανόνας δικαίου που αναφέρεται σε συγκεκριµένη περίπτωση. Πέραν της διάκρισης σε ατοµικές και κανονιστικές πράξεις, η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει διαµορφώσει την έννοια της ατοµικής πράξης γενικού περιεχοµένου (ή γενική ατοµική πράξη), η οποία αποτελεί σύνολο ατοµικών πράξεων, ορίζει τους αποδέκτες της κατά γενικό αλλά προσδιορίσιµο τρόπο και αναλύεται σε τόσες ατοµικές πράξεις, όσοι είναι και οι θιγόµενοι από αυτή 300. Τέτοια είναι για παράδειγµα η πράξη έγκρισης γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και σχεδίου πόλης εκτός του σκέλους, µε το οποίο θεσπίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης 301, επιβολής ή κήρυξης υποχρεωτικού αναδασµού 302, επιβολής αναδάσωσης 303, καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού 304, η διαταγή, µε την οποία καλούνται στρατεύσιµοι Η πράξη αυτή πρέπει να διακρίνεται από τη σωρευτική διοικητική πράξη, όπου σωρεύονται στο ίδιο κείµενο περισσότερες ατοµικές πράξεις, π.χ. διάταγµα διορισµού περισσοτέρων υπαλλήλων. 301 Βλ. ΣτΕ 1675/1962, 2281/1992. Είναι, όµως, κατά την ορθότερη γνώµη, κανονιστική η εγκριτική πράξη που θεσπίζει όρους και περιορισµούς δόµησης, βλ. ΣτΕ 1643/ Βλ. ΣτΕ 4067/ Βλ. ΣτΕ 4730/1995 και 3456/ Βλ. ΣτΕ 1598/

10 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προς κατάταξη 305, η απόφαση περί αναπροσαρµογής συντάξεων 306 κ.λπ. Οι ατοµικές πράξεις γενικού περιεχοµένου πρέπει να δηµοσιεύονται Αµφισβήτηση γεννάται, εξάλλου, ως προς τη φύση της πράξης που αφορά ιδιότητα πράγµατος, ιδίως ακινήτου, ως δηµόσιου πράγµατος ή την χρησιµοποίησή του από το κοινό (εµπράγµατες ή πραγµατοπαγείς πράξεις). Τέτοιες είναι για παράδειγµα η πράξη χαρακτηρισµού ενός κτίσµατος ως αυθαίρετου και κατεδαφιστέου, καθορισµού ενός δρόµου ως κοινόχρηστου χώρου, η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως για την ανέγερση δηµοσίου κτιρίου, η έγκριση µεταφοράς συντελεστή δόµησης, η κήρυξη µίας περιοχής ή ενός κτιρίου ως ιδιαίτερης αρχαιολογικής, ιστορικής κ.λπ. σηµασίας και χρήζοντος ειδικής προστασίας κ.λπ. Στη νοµολογία άλλες από τις παραπάνω πράξεις αντι- µετωπίζονται ως ατοµικές και άλλες ως κανονιστικές (διοικητικές πράξεις) 307. Άλλη διάκριση των διοικητικών πράξεων είναι σε συστατικές ή διαπλαστικές και διαπιστωτικές. Με τις πρώτες διαπλάθεται, δηλαδή ιδρύεται, τροποποιείται ή αίρεται µία έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου 308, τίθεται δηλαδή µία νοµική ρύθµιση, που µεταβάλλει την έννοµη τάξη. Οι διαπλαστικές πράξεις είναι οι πλέον συνηθισµένες, αφού αποτελούν το µέσο, µε το οποίο συγκεκριµενοποιείται ο σχετικός απρόσωπος κανόνας δικαίου. Παραδείγµατα διαπλαστικών πράξεων είναι ο διορισµός ή η απόλυση δηµοσίου υπαλλήλου, η χορήγηση άδειας οικοδοµής, άσκησης επαγγέλµατος ή ίδρυσης ενός καταστή- µατος, η επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών ποινών, η απονοµή σύνταξης ή τιµητικής διάκρισης, η πολιτογράφηση αλλοδαπού, η κήρυξη φοιτητή ως πτυχιούχου, η τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου κ.λπ. Διαπιστωτικές είναι οι ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες διαπιστώνεται µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο η τετελεσµένη ή µέλλουσα υπαγωγή ορισµένου προσώπου ή πράγµατος σε έναν κανόνα δικαίου που είναι προϋπόθεση για την επέλευση των νοµικών συνεπειών του κανόνα δικαίου. Δηλαδή, µε τις εν λόγω διοικητικές πράξεις διαπιστώνεται ορισµένη νοµικά ση- µαντική ιδιότητα προσώπου ή πράγµατος, η οποία συνιστά προϋπόθεση για 305 Βλ. ΣτΕ 2873/ Βλ. ΣτΕ 1249/ Βλ. ΣτΕ 1930, 3530/1978, 3466/1985, 2640/1983, 969/1998, 2204/1971 κ.α. 308 Με διοικητική πράξη µπορεί να διαπλάσσεται και έννοµη σχέση ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. είναι η έγκριση ή διάλυση ενός ιδρύµατος ιδιωτικού δικαίου ή η έγκριση του καταστατικού µίας ανώνυµης εταιρίας. 114

11 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ την εφαρµογή ορισµένου κανόνα δικαίου. Απαιτείται, εποµένως, µία νοµικά δεσµευτική διαπίστωση και δεν αρκεί µία ανακοίνωση ή έκφραση γνώµης ή ελεύθερη εκτίµηση από την πλευρά του διοικητικού οργάνου. Τέτοιες πράξεις είναι η σύνταξη µητρώου αρρένων και στρατολογικού καταλόγου, η πράξη που βεβαιώνει τη συµπλήρωση 35ετίας υπηρεσίας δηµοσίου υπαλλήλου, προκειµένου για τη συνταξιοδότησή του, η άρση µη συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ. 309 Οι διοικητικές πράξεις είναι δυνατόν να είναι επωφελείς (ή ευµενείς) ή επαχθείς (ή δυσµενείς) για τον ενδιαφερόµενο. Επωφελείς είναι οι πράξεις που βελτιώνουν ή αποτρέπουν τη χειροτέρευση της νοµικής θέσης του ενδιαφεροµένου, είτε ιδρύοντας δικαίωµα υπέρ αυτού ή υποχρέωση σε βάρος ενός διοικητικού οργάνου και υπέρ του ενδιαφεροµένου είτε δηµιουργώντας µία κατάσταση, από την οποία αντλούνται δικαιώµατα ή έννοµα συµφέροντα. Τέτοιες πράξεις για παράδειγµα είναι ο διορισµός προσώπου ως δηµοσίου υπαλλήλου, η χορήγηση άδειας ή ακύρωσης ή ανάκλησης µίας διοικητικής ποινής κ.λπ. Δυσµενείς είναι αντίστροφα οι πράξεις που χειροτερεύουν ή κωλύουν τη βελτίωση της νοµικής θέσης του ενδιαφεροµένου, µε την επιβολή υποχρεώσεων για πράξη ή παράλειψη ή ανοχή ή την κατάργηση δικαιωµάτων 310. Η διάκριση των πράξεων σε ευµενείς και δυσµενείς έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα ζητήµατα της αιτιολόγησης και ανάκλησης των σχετικών πράξεων και της άσκησης του δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης του διοικουµένου. Περαιτέρω θετικές είναι οι διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες δηµιουργείται ένα δικαίωµα ή γίνεται δεκτή µία αίτηση ή εγκρίνεται πράξη άλλου διοικητικού οργάνου. Αρνητικές είναι αντίστοιχα οι πράξεις, µε τις οποίες απορρίπτεται αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι διοικητικές πράξεις µπορεί να είναι ρητές ή σιωπηρές. Οι ρητές πράξεις αποτελούν προϊόν (ρητής) και σαφούς εκδήλωσης της βούλησης του διοικητικού οργάνου, ενώ οι σιωπηρές παράγονται από την παράλειψη του αρµοδίου Οι διαπιστωτικές πράξεις πρέπει να διακρίνονται από τις πράξεις που βεβαιώνουν προηγού- µενη ρύθµιση της διοίκησης χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα (βεβαιωτικές). 310 Δεν αποκλείονται και οι πράξεις που έχουν τόσο ευµενείς όσο και δυσµενείς συνέπειες για τον διοικούµενο, π.χ. χορήγηση µίας άδειας, η οποία συνεπάγεται και την ταυτόχρονη ανάληψη υποχρεώσεων. 115

12 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ διοικητικού οργάνου να εκδώσει µία πράξη σε ορισµένη προθεσµία που καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις ορίζεται ότι η παράλειψη ενέργειας του οργάνου συνιστά αποδοχή της αίτησης του ενδιαφεροµένου, αλλά συχνότερα οι διατάξεις ορίζουν ότι η σιωπή του οργάνου σηµαίνει την απόρριψη της αίτησης ή του ένδικου βοηθήµατος Ειδική περίπτωση σιωπηρής αρνητικής πράξης είναι η λεγόµενη παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, η οποία παράγεται όταν το διοικητικό όργανο υποχρεούται 311 να εκδώσει ορισµένη διοικητική πράξη 312, ο ενδιαφερόµενος (δικαιούµενος) έχει ασκήσει εµπρόθεσµα αίτηση και η διοίκηση δεν εκδίδει την πράξη εντός της προθεσµίας που ορίζουν οι αντίστοιχες νοµοθετικές διατάξεις ή, εάν δεν προβλέπεται σχετική προθεσµία, εντός τριµήνου 313. Κατ άλλη διάκριση, οι διοικητικές πράξεις κατατάσσονται σε αυτές που εκδίδονται κατά δέσµια αρµοδιότητα διακριτική ευχέρεια. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι πράξεις, τις οποίες το αρµόδιο διοικητικό όργανο είναι υποχρεωµένο να εκδώσει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος 314. Στην κατηγορία των πράξεων διακριτικής ευχέρειας εντάσσονται όσες πράξεις το διοικητικό όργανο είτε µπορεί αλλά δεν υποχρεούται να εκδώσει είτε αυτές που υποχρεούται να εκδώσει αλλά έχει την ευχέρεια να επιλέξει το χρονικό σηµείο της έκδοσής τους είτε αυτές όπου το διοικητικό όργανο µπορεί να επιλέξει µεταξύ εξίσου νοµίµων λύσεων. Η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης δεν είναι αυθαίρετη, αλλά διέπεται, όπως και το σύνολο της διοικητικής δράσης της διοίκησης, από την αρχή της νοµιµότητας, υποκεί- µενη σε δικαστικό έλεγχο Εποµένως, δεν συνιστά παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας η σιωπηρή άρνηση ανάκλησης παράνοµης διοικητικής πράξης, αφού η διοίκηση δεν υποχρεούται κατ αρχήν να ανακαλεί παράνοµες πράξεις. Επίσης δεν υπάρχει παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, όταν η διοίκηση δρα κατά διακριτική ευχέρεια, µπορεί δηλαδή και να µην εκδώσει την πράξη. 312 Ή να χορηγεί πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, αντίγραφα εγγράφων κ.λπ. 313 Βλ. και άρθρα 4, 5 ΚΔιοικΔιαδ. 314 Π.χ. χορήγηση σύνταξης, όταν έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος συντάξιµος χρόνος και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. 315 Τα άκρα όρια, εντός των οποίων ασκείται η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης καθορίζονται από το λογικό περιεχόµενο της αόριστης έννοιας, την οποία η διοίκηση καλείται να συγκεκριµενοποιήσει, τα διδάγµατα της κοινής πείρας, τον σκοπό των σχετικών διατάξεων, το δηµόσιο συµφέρον καθώς και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. 116

13 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3. Πρόσθετοι ορισµοί της διοικητικής πράξης Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 311 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1992, σελ. 305 επ., Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, παρ. 82, Παπαχατζής Γ., Σύστηµα Διοικητικού Δικαίου, 1992, σελ. 815 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 181 επ., Στασινόπουλος Μ., Το δίκαιο των διοικητικών πράξεων, 1957, παρ. 14, Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 631 επ. Η ισχύς ή τα έννοµα αποτελέσµατα της διοικητικής πράξης µπορούν να προσδιορισθούν περαιτέρω ή να περιορισθούν µε τη συµπερίληψη των λεγόµενων προσθέτων όρων, όπως είναι η προθεσµία, η αίρεση, η επιφύλαξη ανάκλησης και η επιφύλαξη αναθεώρησης. Οι πρόσθετοι όροι πρέπει να προβλέπονται ρητά από το νόµο και δεν αρκεί να µην απαγορεύονται από αυτόν ή να συνάδουν µε το σκοπό του. Επιπλέον, πρέπει να µην επιβάλλουν υποχρεώσεις νοµικά ή πραγµατικά αδύνατες, να µην αίρουν ή περιορίζουν παράνοµα δικαιώµατα του διοικουµένου και να µην καθιστούν τη διοικητική πράξη αντιφατική ή αβέβαιη. Όταν µία διοικητική πράξη συνοδεύεται από προθεσµία, αυτό σηµαίνει ότι τα έννοµα αποτελέσµατα της πράξης είτε αρχίζουν από ορισµένο χρονικό σηµείο (αναβλητική προθεσµία) είτε παύουν σε ορισµένο χρονικό σηµείο (διαλυτική προθεσµία) είτε διαρκούν για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Διοικητικές πράξεις υπό αναβλητική ή διαλυτική προθεσµία είναι πολύ σπάνιες, ενώ συχνότερες είναι οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διοίκηση επιτρέπει ορισµένη ενέργεια του ενδιαφεροµένου να γίνει µόνον εντός ορισµένου χρονικού πλαισίου 316. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών εφαρµόζονται οι κανόνες του άρθρων του Αστικού Κώδικα. Είναι σηµαντικό οι προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου να διακριθούν από τις προθεσµίες που τάσσει ο νοµοθέτης στη διοίκηση και στους ενδιαφεροµένους, δηλαδή τις διοικητικές προθεσµίες, για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Οι προθεσµίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφεροµένου καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι κατ αρχήν αποκλειστι Όπως είναι για παράδειγµα η χορήγηση άδειας θήρας, µε την οποία επιτρέπεται το κυνήγι για ορισµένη περίοδο. 117

14 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ κές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν. Αντίθετα, οι προθεσµίες για τη διοίκηση είναι κατ αρχήν ενδεικτικές, εκτός αν από τις οικείες διατάξεις προκύπτει ότι είναι αποκλειστικές. Ωστόσο, οι προθεσµίες για την έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων, δυσµενών για το πρόσωπο, στο οποίο αφορούν άµεσα, είναι αποκλειστικές. Υπέρβαση των προθεσµιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας Αίρεση είναι η εξάρτηση της επέλευσης (αναβλητική αίρεση) ή της ανατροπής (διαλυτική αίρεση) των αποτελεσµάτων της διοικητικής πράξης από περιστατικό µελλοντικό και αβέβαιο. Επειδή η διοίκηση πρέπει να ασκεί την αρµοδιότητά της εν όψει της πραγµατικής κατάστασης που υπάρχει κατά τον χρόνο έκδοσης των πράξεων της, δεν επιτρέπεται να εξαρτηθεί η ισχύς µίας διοικητικής πράξης από αναβλητική αίρεση ούτε και στην περίπτωση που η διοίκηση δρα κατά διακριτική ευχέρεια 317. Αντίθετα, δεν αποκλείεται η διοίκηση να εξαρτήσει την περάτωση των εννόµων αποτελεσµάτων µίας διοικητικής πράξης από ένα γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο 318, δηλαδή από µία διαλυτική αίρεση. Η αίρεση αποτελεί ενιαίο σύνολο µε τη διοικητική πράξη και έτσι δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά µόνο µαζί µε τη διοικητική πράξη, τυχόν δε ακυρότητα της αίρεσης συµπαρασύρει σε ακυρότητα και την υπό αίρεση διοικητική πράξη. Εξάλλου, όταν παρέχεται στη διοίκηση η σχετική διακριτική ευχέρεια και προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, είναι επιτρεπτή η προσθήκη όρων στη διοικητική πράξη, δηλαδή ορισµών, µε τους οποίους επιβάλλεται στον ενδιαφερόµενο πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Η τήρηση των όρων συνιστά προϋπόθεση για την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της πράξης 319. Οι όροι προσαρτώνται σε ευµενείς διοικητικές πράξεις και δεν νοούνται χωρίς την κύρια πράξη, η οποία, αντίθετα, υφίσταται και χωρίς τον όρο. Η ακυρότητα του όρου δεν καθιστά αυτόµατα άκυρη και την κύρια πράξη 320. Ο όρος είναι δυνατόν να ανακληθεί αλλά και να προσβληθεί αυτοτελώς. Η πλήρωσή του µπορεί να επιτευχθεί και αυτοτελώς µε µέτρα διοικητικού καταναγκασµού. Οι όροι συνήθως προστίθενται για την εξασφάλιση της νόµιµης 317 Βλ. ΣτΕ 1220/1959, 1125/ Π.χ. τη λήξη µίας απεργίας. 319 Βλ. ΣτΕ 829/ Βλ. ΣτΕ 5166/1954 πρβλ., όµως, ΣτΕ 829/

15 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ άσκησης ενός χορηγηθέντος δικαιώµατος 321 ή την εξισορρόπηση αρνητικών συνεπειών επί του κοινωνικού συνόλου που προκαλούνται από τη χορήγηση ενός δικαιώµατος σε συγκεκριµένο ενδιαφερόµενο 322. Η πιο σηµαντική περίπτωση επιβολής όρου είναι η πρόβλεψη περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση δηµόσιων έργων που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον 323. Η έγκριση των όρων στην περίπτωση αυτή συντελείται µε αυτοτελή διοικητική πράξη και προηγείται χρονικά της εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση, που ορισµένη διοικητική πράξη δεν προβλέπεται ως ή είναι από τη φύση της αµετάκλητη, µπορεί να εµπεριέχει επιφύλαξη ανάκλησης. Η επιφύλαξη αυτή καθιστά επιτρεπτή την ανάκληση µίας νόµιµης επωφελούς διοικητικής πράξης 324. Στις περιπτώσεις δε, που επιτρέπεται η επιφύλαξη ανάκλησης σε µία πράξη, επιτρέπεται αντίστοιχα και η διατύπωση επιφύλαξης αναθεώρησης Διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης Τύπος, ισχύς, αιτιολογία Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 320 επ. και 345 επ., Δένδιας Μ., Διοικητικό Δίκαιο, Α, σελ. 132 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1992, σελ. 323 επ., Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, σελ. 420 επ. Παπαχατζής Γ., Σύστηµα Διοικητικού Δικαίου, 1992, σελ. 810 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 163 επ., Στασινόπουλος Μ., Το δίκαιο των διοικητικών πράξεων, 1957, σελ. 279 επ., Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 589 επ. Με τον όρο τύπος της διοικητικής πράξης νοείται η µορφή, υπό την οποία διατυπώνεται η νοµική ρύθµιση που τίθεται µε αυτή. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται µε τους «τύπους», δηλαδή τους διαδικαστικούς κανόνες έκδοσης της διοικητικής πράξης που προβλέπονται από το νόµο και οι οποίοι, Π.χ. επιβολή όρων ασφαλείας και υγιεινής κατά τη χορήγηση άδειας εργοστασίου. 322 Π.χ. υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθµευσης κατά τη χορήγηση άδειας οικοδοµής. 323 Ν. 1650/1986, άρθρα 3 και 4, όπως ισχύουν µετά το Ν. 3010/2002, άρθρο 1 και Βλ. ΣτΕ 803/1935, 2338/ Οι συνεχείς αναθεωρήσεις των διοικητικών πράξεων διέπονται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου. 119

16 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ εφόσον είναι ουσιώδεις και δεν τηρηθούν, µπορεί να οδηγήσουν στην ακύρωση της πράξης Μεγάλο µέρος των κανόνων σχετικά µε τη διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης και ειδικά τον τύπο έχουν καθιερωθεί νοµολογιακά. Σηµαντικό µέρος από αυτούς είναι αποτυπωµένο στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η διοικητική πράξη πρέπει κατ αρχήν να είναι έγγραφη 327, ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια του περιεχοµένου και να καθίσταται ευχερέστερος ο δικαστικός έλεγχός της. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η παραγωγή προφορικής διοικητικής πράξης, εφόσον πράγµατι αποδεικνύεται η δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου 328 και είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόµενου µε αυτή σκοπού 329. Τέτοιες προφορικές διοικητικές πράξεις είναι για παράδειγµα αυτές που γίνονται µε χειρονοµίες και σήµατα, όπως η ρύθµιση της κυκλοφορίας από τα αστυνοµικά όργανα ή η διαταγή για διάλυση µία συγκέντρωσης 330. Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, η διοικητική πράξη πρέπει να είναι ρητή. Ωστόσο αναγνωρίζονται και σιωπηρές διοικητικές πράξεις, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται ειδικά από το νόµο, όπως συµβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία η διοικητική πράξη τεκµαίρεται ύστερα από την άπρακτη παρέλευση ορισµένης ανατρεπτικής προθεσµίας 331. Μία τέτοια σιωπηρή (αρνητική) πράξη είναι και η παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, για την οποία έγινε λόγος σε προηγούµενη παράγραφο 332. Η διοικητική πράξη πρέπει να αναφέρει την εκδούσα αρχή, να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του αρµοδίου οργάνου 333. Όταν η πράξη είναι προϊόν συλλογικής αρµοδιότητας, απαιτείται η υπογραφή όλων των αρµόδιων οργάνων. Οι πράξεις των συλλογικών οργάνων υπογράφονται από τον 326 Πρβλ. άρθρο 48 Π.Δ. 18/ Πρβλ. άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α ΚΔιοικΔιαδ. 328 Βλ. ΣτΕ 3191/1987, 1288/ Βλ. άρθρο 16 παρ. 2 εδ. α ΚΔιοικΔιαδ και ΣτΕ 2201/ Όχι, όµως, η απλή παρουσία και επιτήρηση µίας συγκέντρωσης από την αστυνοµία. 331 Βλ. για παράδειγµα άρθρο 177 παρ. 3 Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 332 Βλ. παραπάνω, υπό πλαγ Βλ. άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α ΚΔιοικΔιαδ. 120

17 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του 334. Στην περίπτωση που οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν την προσυπογραφή της πράξης από άλλο όργανο, αυτή απαιτείται για το έγκυρο της πράξης. Πράξη που δεν φέρει την απαιτούµενη υπογραφή δεν έχει τη φύση της διοικητικής πράξης αλλά σχεδίου αυτής 335. Η χρονολόγηση της διοικητικής πράξης απαιτείται, προκειµένου να µπορεί να διαπιστωθεί το πραγµατικό και νοµικό καθεστώς, το οποίο ίσχυε κατά την έκδοσή της 336. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, οι πράξεις που περιέχουν απρόσωπους ή ατοµικούς κανόνες δικαίου πρέπει να καθίστανται γνωστές στους αποδέκτες τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δηµοσιότητά τους. Η δηµοσιότητα περιλαµβάνει (i) τη δηµοσίευση, δηλαδή τη γνωστοποίηση προς το κοινό, η οποία λαµβάνει χώρα συνήθως µέσω της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή διά του τύπου 337, της τηλεόρασης, της τοιχοκόλλησης 338, της ανακοίνωσης µε µεγάφωνα 339, της καταχώρισης σε ειδικώς τηρούµενο βιβλίο, προσιτό στο κοινό κ.λπ. και (ii) την κοινοποίηση, δηλαδή την ατοµική γνωστοποίηση της διοικητικής πράξης σε αυτόν που αφορά καθώς και σε άλλους τυχόν θιγοµένους από αυτήν. Όταν από τις κείµενες διατάξεις απαιτείται δηµοσίευση πράξης (κανονιστικής ή ατοµικής), αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της πράξης 340, µε την έννοια ότι χωρίς και έως τη δηµοσίευση αυτή, η πράξη είναι ανυπόστατη 341. Τυχόν άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατ αυτής απορρίπτεται ως απαράδεκτη 342, εκτός εάν η διοίκηση εφάρµοσε ήδη την πράξη, οπότε παρήχθησαν νοµικά αποτελέσµατα Βλ. άρθρο 15 παρ. 8 ΚΔιοικΔιαδ. Πρέπει, βέβαια, να έχουν τηρηθεί και οι υπόλοιποι κανόνες που ρυθµίζουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συλλογικού οργάνου, βλ. άρθρα ΚΔιοικΔιαδ. 335 Βλ. ΣτΕ 517/ Βλ. ΣτΕ 1588/ Π.χ. πράξεις νοµαρχών. 338 Π.χ. αποφάσεις δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων. 339 Όταν πρόκειται π.χ. για προφορικές διοικητικές πράξεις. 340 Βλ. ΣτΕ 3906/1994, 3378/1995, 3008/ Βλ. ΣτΕ 1893/1966, 735/1970, 3411/ Βλ. ΣτΕ 1642/ Βλ. ΣτΕ 233/

18 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στην ελληνική έννοµη τάξη, δηµοσιευτέες είναι όλες οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης 344. Με τη δηµοσίευσή τους ολοκληρώνεται και η έκδοσή τους 345 και ξεκινά η τυπική ισχύς τους. Η υποχρέωση δηµοσίευσης των κανονιστικών πράξεων θεµελιώνεται στο Σύνταγµα (42 παρ. 1). Έχει κριθεί όµως, ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγµα διάταξη, που απαγορεύει τη δηµοσίευση των πράξεων του Υπουργείου Άµυνας, οι οποίες σχετίζονται µε τη σύνθεση και τη διάταξη των ενόπλων δυνάµεων της χώρας 346. Θα πρέπει, όµως, να γνωστοποιούνται στις αρµόδιες αρχές καθώς και στους αποδέκτες τους 347. Επίσης δηµοσιεύονται οι ατοµικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχοµένου 348, αν και δεν απαιτείται η δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 349. Η δηµοσίευση ατοµικών διοικητικών πράξεων διενεργείται µόνον όταν αυτό επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις 350 διαφορετικά η πράξη κοινοποιείται στον άµεσα ενδιαφερόµενο 351. Η ατοµική πράξη πάντως θεωρείται ήδη εκδοθείσα, «τελειωθείσα», από την υπογραφή και τη χρονολόγησή της, πριν δηλαδή από την κοινοποίησή της ακόµα και όταν ο νόµος επιβάλλει αυτή την κοινοποίηση 352. Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, έλλειψη κοινοποίησης ή ελαττωµατική κοινοποίηση δεν θίγει το κύρος της πράξης αυτής καθ εαυτήν 353, αλλά ασκεί επιρροή µόνο στην έναρξη προθεσµίας δικαστικής προσβολής της πράξης, υπό την έννοια ότι η προθεσµία αυτή δεν κινείται από τη νόµιµη κοινοποίηση της πράξης ή τη γνώση της µε άλλο τρόπο Βλ. ΣτΕ 503/ Βλ. άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 301/ Βλ. ΣτΕ 2124/1997, 4250/1980, 5037/ Βλ. ΣτΕ ΠΕ 699/ Βλ. ΣτΕ 3378/ Βλ. ΣτΕ 1647/ Βλ., όµως, τη ΣτΕ 393/1980, κατά την οποία η µη δηµοσίευση δηµοσιευτέας ατοµικής διοικητική πράξης δεν συνιστά νοµικό ελάττωµά της. 351 Βλ. άρθρο 19 ΚΔιοικΔιαδ. 352 Βλ. άρθρα 18 παρ. 1 εδ. α και 19 παρ. 1 ΚΔιοικΔιαδ. 353 Βλ. ΣτΕ 1704/1984, 2160/ Βλ. ΣτΕ 4964/

19 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης λαµβάνεται η ηµεροµηνία που φέρει το αντίστοιχο φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, εφόσον αυτή αντιστοιχεί µε την ηµεροµηνία πραγµατικής κυκλοφορίας του φύλλου 355. Η τυπική ισχύς των διοικητικών πράξεων έχει ως αφετηρία την έκδοσή τους. Στην περίπτωση των κανονιστικών πράξεων η έκδοση συµπίπτει µε τη δηµοσίευσή τους, στις δε ατοµικές συντελείται µε την υπογραφή και τη χρονολόγησή τους εκτός αν είναι δηµοσιευτέες, οπότε πρέπει να συντελεστούν οι διατυπώσεις δηµοσίευσης 356. Η ουσιαστική ισχύς συνδέεται µε αφενός τη δηµοσίευση όσον αφορά στις δηµοσιευτέες πράξεις και αφετέρου την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο, όταν απαιτείται κοινοποίηση 357. Η διοικητική πράξη µπορεί, ωστόσο, να ορίζει και χρόνο έναρξης ισχύος µεταγενέστερο ή και προγενέστερο της έκδοσής της 358. Στη δεύτερη περίπτωση, τούτο είναι δυνατό µόνον όπου αυτό επιτρέπεται, διότι κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, τόσο οι κανονιστικές όσο και οι ατοµικές διοικητικές πράξεις δεν µπορούν να έχουν αναδροµική ισχύ, να ορίζουν δηλαδή, ότι τα έννοµα αποτελέσµατά τους ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής τους 359. Εξάλλου, η έναρξη ισχύος µίας διοικητικής πράξης δεν µπορεί να εξαρτηθεί από αναβλητική αίρεση. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η αναδροµική ισχύς διοικητικών πράξεων στις περιπτώσεις: i) της πράξης, που εκδίδεται σε συµµόρφωση µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, ii) της πράξης, που εκδίδεται µετά την ακύρωση προηγούµενης πράξης για τυπικούς λόγους 360 µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο και την ίδια νοµική και πραγµατική βάση, αλλά χωρίς το τυπικό ελάττωµα, iii) της πράξης, µε την οποία ανακαλείται παράνοµη ατοµική πράξη, η οποία ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της παράνοµης πράξης και iv) όπου αυτό προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις Η διοικητική πράξη παύει να ισχύει την ηµεροµηνία που αυτή η ίδια ορίζει ως ηµεροµηνία λήξης ισχύος ή όταν παρέλθει η προβλεπόµενη διάρκεια. 355 Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 2 και 3 ΚΔιοικΔιαδ και άρθρο 7 παρ. 3 και 4 Ν. 301/ Ή από ειδικές διατάξεις ορίζεται ως συστατικό στοιχείο της πράξης η κοινοποίησή τους. 357 Ειδικά, όταν η ατοµική διοικητική πράξη είναι δυσµενής για τον ενδιαφερόµενο, δεν µπορεί να αντιταχθεί σε αυτόν, εάν προηγουµένως δεν του έχει κοινοποιηθεί. 358 Βλ. ΣτΕ 785/1962, 1717/ Βλ. ΣτΕ 2359/1988, 669/1995, ΑΠ 328/ Π.χ. κακή σύνθεση συλλογικού οργάνου. 123

20 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Λήξη ισχύος έχουµε και στην περίπτωση που πληρωθεί η διαλυτική αίρεση ή πληρωθεί (ή δεν πληρωθεί, ανάλογα µε το περιεχόµενό του) ο όρος 361, τον οποίον τυχόν περιέχει η πράξη. Επί προσωποπαγών ή πραγµατοπαγών πράξεων λήξη ισχύος επέρχεται, όταν εκλείψει το αντικείµενο της πράξης, π.χ. µε τον θάνατο του ενδιαφεροµένου ή την έκλειψη του πράγµατος, στο οποίο αφορά η πράξη. Τη λήξη ισχύος των διοικητικών πράξεων επιφέρει και η κατάργησή τους µε διάταξη νόµου ή κανονιστική ή ατοµική διοικητική πράξη, η ανάκλησή τους, η παραίτηση του ενδιαφεροµένου, όταν αυτό επιτρέπεται από το νόµο, καθώς και η δικαστική ή διοικητική ακύρωσή τους Αιτιολογία µίας διοικητικής πράξης είναι η παράθεση των κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν την έκδοση της συγκεκριµένης διοικητικής πράξης 362, των πραγµατικών και νοµικών καταστάσεων 363 που συντρέχουν στην κρίσιµη περίπτωση και η διαπίστωση, ότι τα πραγµατικά αυτά περιστατικά ή οι νο- µικές καταστάσεις υπάγονται στον επιλεγέντα κανόνα δικαίου και οδηγούν τη διοίκηση στην έκδοση (ή τη µη έκδοση) της πράξης 364. Με την αιτιολογία, εποµένως, το διοικητικό όργανο εκθέτει τους λόγους (νοµικούς και πραγµατικούς), για τους οποίους κρίνει, ότι πρέπει να εκδοθεί ή να παραλειφθεί η έκδοση µίας διοικητικής πράξης. Αιτιολογία επίσης συνιστά και η παράθεση από το διοικητικό όργανο των κριτηρίων, βάσει των οποίων επέλεξε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, όταν αυτό δρα κατά διακριτική ευχέρεια. Η αιτιολογία των ατοµικών διοικητικών πράξεων επιβάλλεται από το άρθρο 17 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που ορίζει ότι: «Η ατο- µική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία» 365. Οι κανονιστικές πράξεις δεν απαιτείται να αιτιολογούνται, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόµο 366. Πάντως είθισται στις πράξεις αυτές να αναφέρονται στο προοίµιό 361 Για την έννοια της αίρεσης και του όρου, βλ. την προηγούµενη παράγραφο του παρόντος Κεφαλαίου. 362 Βλ. ΣτΕ 2027/ Βλ. ΣτΕ 2732/ Βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ. 177 επ. 365 Βλ. και άρθρο 190 ΣυνθΕΚ περί της υποχρέωσης αιτιολόγησης των πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 366 Επί κανονιστικών διαταγµάτων επιβάλλεται και επεξεργασία από το ΣτΕ (άρθρ. 95 παρ. 1 εδ. δ Συντ.). 124

21 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τους οι εξουσιοδοτικές και λοιπές διατάξεις που ελήφθησαν υπ όψη από τη διοίκηση για την έκδοσή τους 367. Όταν η αιτιολογία επιβάλλεται από τις σχετικές µε την έκδοση της πράξης διατάξεις 368, αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνεται έστω και περιληπτικά στο σώµα της διοικητικής πράξης, ενώ τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου µπορούν µόνο να τη συµπληρώσουν, όχι όµως να την αναπληρώσουν. Η αιτιολογία σε αυτήν την περίπτωση συνιστά ουσιώδη τύπο, του οποίου η παράβαση αποτελεί ελάττωµα της πράξης και οδηγεί στην ακύρωσή της λόγω παράλειψης ουσιώδους τύπου. Όταν η αιτιολογία δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις αλλά η πράξη είναι από τη φύση της αιτιολογητέα, διότι διαφορετικά είναι αδύνατος ο έλεγχος της νοµιµότητας της 369, η αιτιολογία δεν είναι αναγκαίο να περιλαµβάνεται στο σώµα της πράξης αλλά µπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, όπως είναι οι γνωµοδοτήσεις, τεχνικές εκθέσεις, εισηγήσεις, πορίσµατα, αποφάσεις πρωτοβάθµιων οργάνων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι προσιτά στον ενδιαφερόµενο και να αναφέρονται σε γεγονότα προγενέστερα της έκδοσης της πράξης. Όταν ελλείπει η αιτιολογία στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει έλλειψη ουσιώδους τύπου αλλά παράβαση κατ ουσία διάταξης νόµου. Η αιτιολογία της πράξης πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής 370, δηλαδή δεν επιτρέπεται να συνίσταται σε απλή παράθεση γενικών σκέψεων ή έκθεση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης χωρίς συσχετισµό µε τους κανόνες δικαίου ή αόριστα και ανεπίδεκτα δικαστικής εκτίµησης στοιχεία. Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η αιτιολογία µπορεί να προκύπτει και από τον φάκελο της πράξης, εκτός εάν ρητά προβλέπεται από το νόµο, ότι πρέπει να περιλαµβάνεται στο σώµα της Βλ. και ΣτΕ 2465/ Όταν αναφέρει π.χ. ότι: «Η Διοίκηση µε αιτιολογηµένη απάντησή της ή πράξη της...» κ.λπ. 369 Από τη φύση τους αιτιολογητέες έχει κριθεί ότι είναι οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατά διακριτική ευχέρεια, οι δυσµενείς για τον ενδιαφερόµενο πράξεις, οι πράξεις οι αντίθετες µε προηγούµενη ρύθµιση της Διοίκησης ή αυτές που αποκλίνουν από προηγούµενες γνώµες συµβουλευτικών οργάνων και οι πράξεις, που εκδίδονται µε βάση διάταξη, που καθιερώνει εξαίρεση από κανόνα. Βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ. 177 επ. 370 Βλ. άρθρο 17 παρ. 2 ΚΔιοικΔιαδ. 125

22 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ πράξης 371. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπάγγελτα, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται µε πρωτοβουλία του αρµόδιου διοικητικού οργάνου. Όταν όµως την έκδοση της πράξης ζητά ο ενδιαφερόµενος, αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εκτός εάν αυτά είναι ήδη στη διάθεση της αρµόδιας διοικητικής αρχής Μορφές συµµετοχής του ενδιαφεροµένου στη διοικητική διαδικασία Βιβλιογραφία: Γέροντας Α., Η συµµετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων στη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων, 1986, Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 329 επ., Ο ίδιος, Συνταγµατικό Δίκαιο Ατοµικά Δικαιώµατα, 1991, σελ. 644 επ., 1503 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1992, σελ. 182 επ., Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, σελ. 394 επ., Λαζαράτος Π., Το δικαίωµα ακροάσεως στη διοικητική διαδικασία, 1992, Παπανικολαΐδης Δ., Σύστηµα διοικητικού δικαίου, Α, 1992, σελ. 443, Παραράς Π., Σύνταγµα 1975 Corpus I, σελ. 319 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 167 επ., Στασινόπουλος Μ., Η ακρόασις του ενδιαφεροµένου εν τη διοικητική διαδικασία, 1966, Ο ίδιος, Το δικαίωµα της υπερασπίσεως ενώπιον των διοικητικών αρχών, 1974, Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 589 επ., Ο ίδιος, Ερµηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2003, εκδ. β, σελ. 250, 418 επ. 286 Η διοικητική πράξη συνίσταται στη µονοµερή, από τη διοίκηση, θέσπιση νοµικών ρυθµίσεων, ώστε να µην νοείται κατ αρχήν σύµπραξη των ενδιαφεροµένων, στην έκδοση της διοικητικής πράξης. Ωστόσο, προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις µορφές συµµετοχής του ενδιαφεροµένου και ιδίως σειρά δικαιωµάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης. 371 Μετά την θέση σε ισχύ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 17 του ΚΔιοικΔιαδ, κατά την οποία όλες οι ατοµικές διοικητικές πράξεις πρέπει να περιέχουν αιτιολογία, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι δεν έχει πια πρακτική σηµασία η διάκριση σε διοικητικές πράξεις αιτιολογητέες από το νόµο και διοικητικές πράξεις αιτιολογητέες από τη φύση τους, αφού όλες οι ατοµικές διοικητικές πράξεις κατέστησαν αιτιολογητέες εκ του νόµου, λόγω της ρητής διάταξης του άρθρου 17 παρ. 1 ΚΔιοικΔιαδ. Πλην, όµως, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο του ιδίου άρθρου, η αιτιολογία µπορεί να προκύπτει και από τον φάκελο της πράξης, κατ εξαίρεση δε πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης, µόνο όταν προβλέπεται ρητά στο νόµο. Εποµένως, το συµπέρασµα που συνάγεται είναι ότι ο νοµοθέτης διατηρεί τη διάκριση και υπό το ισχύον δίκαιο. 372 Άρθρο 17 παρ. 3 ΚΔιοικΔιαδ. 126

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο.

Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο. Αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) και διοικούμενου. Η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται άνιση, κυρίως γιατί η ΔΔ εκδίδει πράξεις αφ εαυτού εκτελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. ΕΔΕΥΑ 2163/ ερωτήματος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ) προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. ΕΔΕΥΑ 2163/ ερωτήματος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ) προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αρμοδιότητα Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος

Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος 2013-2014 Υπάρχουν τέσσερα (4) θέματα και κάθε θέμα έχει δύο (2) ερωτήσεις. Θα πρέπει να απαντηθεί μία (1) ερώτηση από κάθε θέμα Όλα τα θέματα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11.4.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Παναγιώτης Σκουρής, δκηγόρος, δν Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Εισαγωγή Το ζήτημα της δικαστικής προστασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο διδάσκοντες: Ανδρ. Δημητρόπουλος, καθηγητής, Θ. Αντωνίου, επ. καθηγήτρια εισήγηση: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 215/2013/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Αθηναίων secrgeneral@cityofathens.gr 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση Ι. Η καταγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα