ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 1. Έννοια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 1. Έννοια"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1. Έννοια Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 269 επ., Δένδιας Μ., Διοικητικό Δίκαιο, Α, σελ. 125 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1995, παρ. 82 επ., Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, σελ. 247 επ., Ο ίδιος, Θεωρία της ατοµικής διοικητικής πράξεως, 1937, Παπανικολαΐδης Δ., Σύστηµα Διοικητικού Δίκαίου, Α, 1992, σελ. 327 επ., Παπαχατζής Γ., Σύστηµα Διοικητικού Δικαίου, 1992, σελ. 770 επ., Παραράς Α., Η σύνθετη διοικητική ενέργεια, 2004, σελ. 34 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 103 επ., Στασινόπουλος Μ., Μαθήµατα Διοικητικού Δικαίου, 1951, παρ , Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 559 επ. Σύµφωνα µε τον πιο διαδεδοµένο ορισµό 265, διοικητική πράξη είναι η δήλωση βούλησης διοικητικού οργάνου που πραγµατώνεται µε ορισµένη διαδικασία και µε την οποία θεσπίζεται µονοµερώς κανόνας δικαίου. Με τη διοικητική πράξη το διοικητικό όργανο ασκεί µονοµερώς, δίχως τη σύµπραξη άλλου προσώπου, τη δηµόσια εξουσία του να θεσπίζει µία νοµική ρύθµιση. Κατά τον ορισµό αυτό, τα εννοιολογικά στοιχεία της διοικητικής πράξης είναι δύο, δηλαδή η µονοµερής θέσπιση κανόνων δικαίου 266 και η προέλευση από διοικητικό όργανο Βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ Η µονοµερής θέσπιση ρύθµισης είναι εκείνη που διαφοροποιεί τη διοικητική πράξη από τη διοικητική σύµβαση, η οποία κατά το ελληνικό δίκαιο, αντίθετα µε το γαλλικό και το γερµανικό δίκαιο, δεν κατατάσσεται στις διοικητικές πράξεις. Στο γερµανικό δίκαιο µε τη διοικητική πράξη θεσπίζονται εξ ορισµού αποκλειστικά και µόνον ατοµικοί κανόνες δικαίου, ενώ οι - κατ αντιστοιχία µε την ελληνική ορολογία - κανονιστικές πράξεις, αυτές δηλαδή που περιέχουν απρόσωπους κανόνες δικαίου, θεωρούνται εννοιολογικά διαφορετικό γένος πράξεων και δεν κατατάσσονται στις διοικητικές πράξεις. 267 Στην ελληνική νοµοθεσία, επιστήµη και νοµολογία χρησιµοποιούνται και οι όροι «εκτελεστή διοικητική πράξη», «εκτελεστή πράξη της Διοίκησης» κ.λπ. Ωστόσο, ο επιθετικός 105

2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κατ άλλο ορισµό 268, ατοµική διοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής µε την οποία ρυθµίζεται µία συγκεκριµένη περίπτωση διοικητικού δικαίου µε εξωτερικές έννοµες συνέπειες και άµεση ισχύ. Στον ορισµό αυτό προτιµάται αφενός ο όρος «πράξη» αντί της «δήλωσης βούλησης», επειδή ο τελευταίος προσιδιάζει περισσότερο στο ιδιωτικό παρά στο δηµόσιο δίκαιο και επιπλέον συνδέεται και µε την υποκειµενική (ψυχολογική) κατάσταση του δηλούντος, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του διοικητικού οργάνου, και αφετέρου ο όρος «διοικητική αρχή» αντί του όρου «διοικητικό όργανο», επειδή η διοικητική αρχή ασκεί κατ εξοχήν εξωτερικές αρµοδιότητες, δηλαδή απευθύνεται προς τα έξω, προς τους ιδιώτες, όπως ακριβώς και η διοικητική πράξη. 233 Αναφέρθηκε προηγουµένως, ότι χαρακτηριστικό της διοικητικής πράξης είναι η προέλευσή της από διοικητικό όργανο (ή αρχή). Ωστόσο, ορισµένες πράξεις του Προέδρου της Δηµοκρατίας ή της Κυβέρνησης συγκροτούν ιδιαίτερη κατηγορία, επειδή αποκλείονται από τον δικαστικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, δεν προσβάλλονται δηλαδή µε αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή 269. Οι πράξεις αυτές καλούνται «κυβερνητικές πράξεις» ή «πράξεις κυβερνήσεως». Για τον χαρακτηρισµό µίας πράξης ως «κυβερνητικής» δεν υπάρχει σταθερό κριτήριο. Το Συµβούλιο της Επικρατείας, επιφυλάσσει στον εαυτό του την αποκλειστική αρµοδιότητα χαρακτηρισµού µίας διοικητικής πράξης ως κυβερνητικής 270. Έτσι, ως κυβερνητικές χαρακτηρίζονται οι πράξεις που ρυθµίζουν τις σχέσεις νοµοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας αλλά και της κυβέρνησης εσωτερικά 271, την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια του Κράτους, τις διεπροσδιορισµός µίας διοικητικής πράξης ως «εκτελεστής», συνιστά, για το ελληνικό δίκαιο τουλάχιστον, πλεονασµό, διότι η εκτελεστότητα είναι, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, εγγενές χαρακτηριστικό της διοικητικής πράξης µία εκτελεστή πράξη της Διοίκησης είναι διοικητική πράξη και µία διοικητική πράξη είναι εξ ορισµού εκτελεστή. Πρβλ. και το άρθρο 30 ΚΔιοικΔιαδ. 268 Βλ. Δαγτόγλου Π., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 2004, σελ Το απαράδεκτο της προσβολής των πράξεων αυτών, κατά µία άποψη, αντίκειται στο συνταγ- µατικό δικαίωµα για παροχή δικαστικής προστασίας, ενώ κατ αντίθετη άποψη δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 (α) Συντ., διότι ο συντακτικός νοµοθέτης είχε υπόψη του την εξαίρεση αυτή κατά την θέσπιση των πιο πάνω συνταγµατικών κανόνων. 270 Βλ. ΣτΕ 2438/1966, 2528/1974, 105/ Π.χ. το ζήτηµα της σύγκλησης ή της διάλυσης της Βουλής, η πράξη προκήρυξης εκλογών, η πράξη αποδοχής παραίτησης της Κυβέρνησης κ.λπ. Βλ. ΣτΕ 1199/1986, 286/1995, 1397/ 2000, 2279/2001, 557/

3 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ θνείς σχέσεις της χώρας 272, την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας ή την κήρυξη επιστράτευσης και την απονοµή χάρης 273. Ο χαρακτηρισµός, πάντως, µίας πράξης ως κυβερνητικής δεν επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχό της µε το ένδικο βοήθηµα της αίτησης ακυρώσεως, δεν όµως αποκλείει την αστική ευθύνη του Κράτους, που µπορεί να προκύψει και από αυτές. Σύµφωνα µε τον ανωτέρω ορισµό, εξάλλου, περί προέλευσης της διοικητικής πράξης από διοικητικό όργανο (ή αρχή), διοικητικές πράξεις εκδίδουν µόνον τα όργανα της κρατικής εξουσίας, κεντρικής (Πρωθυπουργός, υπουργεία) και περιφερειακής (Γενικοί γραµµατείς Περιφέρειας) καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τίθεται, ωστόσο, το ζήτηµα, ποιά είναι η φύση των πράξεων των λοιπών νοµικών προσώπων, που ασκούν δηµόσια διοίκηση µε τη λειτουργική έννοια 274 καθώς των ιδιωτών που ασκούν παραχωρηθείσα δηµόσια υπηρεσία. Έχει υποστηριχθεί και η άποψη 275, ότι τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν δηµόσια εξουσία εκδίδουν διοικητικές πράξεις. Η νοµολογία, ωστόσο, εφαρµόζοντας το οργανικό κριτήριο, αποκρούει κατ αρχήν την δυνατότητα των οργάνων αυτών να εκδίδουν διοικητικές πράξεις. Κατ εξαίρεση, κάνει δεκτό σε ορισµένες περιπτώσεις ότι ένα νοµικό πρόσωπο ενεργεί ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ασκώντας διοικητική αρµοδιότητα και κατ επέκταση εκδίδοντας εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Τα νοµικά πρόσωπα αυτά καλούνται «διφυή Π.χ. οι διεθνείς συµβάσεις, Βλ. ΣτΕ 873/1934, 352/1938, 678/1939, 164/1940, 885/ Βλ. ΣτΕ 213/1945, 2163/ Βλ. παραπάνω, υπό πλαγ Βλ. Δαρζέντας Εµ., Οι λειτουργικές διοικητικές πράξεις σε Νοµικά Κείµενα, 1993, σελ Ως διφυή νοµικά πρόσωπα έχουν χαρακτηριστεί από τη νοµολογία του ΣτΕ η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ως προς την αρµοδιότητά της για την εποπτεία επί των γεωργικών συνεταιρισµών (ΣτΕ 191/1931), ο Αυτόνοµος Σταφιδικός Οργανισµός ως προς τη ρύθµιση της καλλιέργειας και εµπορίας της σταφίδας, η ΔΕΗ παλαιότερα, όταν ενεργούσε ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης των υπαλλήλων της (ΣτΕ 865/1970), η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού της (ΣτΕ 1665/1973) και οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης ως προς την κήρυξη απαλλοτρίωσης για την ικανοποίηση των σκοπών τους (ΣτΕ 108/1991). Βλ. σχετικά Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ. 380 επ. Τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα, όταν ασκούν τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές πράξεις που υπόκεινται σε προσβολή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 107

4 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επίσης, οι πράξεις του Προέδρου της Βουλής, οι σχετικές µε την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της Βουλής συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες προσβάλλονται µε διαπλαστικά ένδικα βοηθήµατα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων 277. Εξάλλου, υπάρχουν πράξεις, που αναµφισβήτητα προέρχονται από τη διοίκηση αλλά δεν συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης και εποµένως δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιες. Πρόκειται κατ αρχήν, για τις λεγόµενες προπαρασκευαστικές πράξεις, όπως είναι η πρόσκληση του διοικουµένου σε απολογία, η εντολή για παροχή πληροφοριών ή δικαιολογητικών κ.λπ. Επίσης, δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα οι απλές βεβαιώσεις, που παρέχει η Διοίκηση, π.χ. ότι ο ενδιαφερόµενος είναι δηµόσιος υπάλληλος ή η έκδοση αντιγράφων δηµόσιων εγγράφων ή η χορήγηση πιστοποιητικών σχετικών µε εγγραφές σε δηµόσια βιβλία, π.χ. αντιγράφου ποινικού µητρώου, µεταγραφής στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου κ.λπ. Το ίδιο συµβαίνει, προκειµένου για τη πράξη εκείνη, µε την οποία η διοίκηση επιβεβαιώνει χωρίς νέα έρευνα της υπόθεσης προηγούµενη ρύθµισή της 278, ακόµη και αν εκδίδεται από προϊστάµενη αρχή. Αντίθετα, όταν η πράξη εκδίδεται µετά από νέα ουσιαστική έρευνα, δηλαδή µετά από συνεκτίµηση νέων ή διαφορετικών στοιχείων έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Τέλος, στερούνται εκτελεστότητας οι πράξεις εκτέλεσής της ως µίας εκτελεστής διοικητικής πράξης, όπως π.χ. οι ανακοινώσεις και οι προειδοποιήσεις για συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων, το σήµα κατεδάφισης αυθαιρέτων κ.α. Περαιτέρω, µέτρα εσωτερικής τάξης, όπως είναι για παράδειγµα οι πειθαρχικές ποινές και άλλα µέτρα, που επιβάλλονται στο πλαίσιο ειδικών κυριαρχικών σχέσεων (π.χ. επί µαθητών σχολείου, δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ.), εφόσον δεν επηρεάζουν τον πυρήνα της ειδικής κυριαρχικής σχέσης 279, στερούνται εκτελεστότητας. Το ίδιο ισχύει προκειµένου για τα διαβιβαστικά έγγραφα, τις εκθέσεις και τα πρακτικά διοικητικών οργάνων, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, συστάσεις, οδηγίες κ.λπ. 280 που εκδίδονται στο πλαίσιο ιεραρχικού ελέγχου. Αντίθετα είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις οι λεγόµενες 277 Βλ. άρθρο 65 παρ. 6 Συντ. 278 Βλ. ΣτΕ 745/ Όπως π.χ. συµβαίνει στην περίπτωση της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος µαθητή. 280 Βλ. ΣτΕ 2779/1989, 641/

5 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «κανονιστικές εγκύκλιοι» µε τις οποίες προβλέπονται πρόσθετες, πέραν των οριζοµένων στο νόµο υποχρεώσεις και δικαιώµατα 281. Ιδιοµορφίες παρουσιάζει η περίπτωση, όπου ένα όργανο γνωµοδοτεί 282 σχετικά µε την πράξη που εκδίδει άλλο διοικητικό όργανο. H γνωµοδότηση ή γνώµη είναι οικειοθελής, όταν το αποφασίζον όργανο, µολονότι δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, την ζητεί από το γνωµοδοτικό όργανο. Στην αντίθετη περίπτωση, η οποία είναι και η πλέον συνήθης, το αποφασίζον όργανο είναι υποχρεωµένο από το νόµο να ζητήσει τη γνωµοδότηση. Η γνωµοδότηση µπορεί να είναι: (i) απλή, όταν το αποφασίζον όργανο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και διαφορετικά, (ii) σύµφωνη, στην περίπτωση, που το αποφασίζον όργανο δεσµεύεται να εκδώσει τη διοικητική πράξη σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση ή, να µην εκδώσει καθόλου την πράξη. Η τελευταία αυτή δυνατότητα της µη έκδοσης της πράξης υφίσταται µόνον όταν το αποφασίζον όργανο δρα στα πλαίσια διακριτικής ευχέρειας. Εάν, αντίθετα, το αποφασίζον όργανο δρα κατά δέσµια αρµοδιότητα και δεν εκδώσει την πράξη, η παράλειψή του συνιστά παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας. Αµιγή γνωµοδοτικό χαρακτήρα έχει η αρµοδιότητα του οργάνου στην περίπτωση της απλής ή θετικής σύµφωνης γνώµης 283. Αντίθετα, όταν πρόκειται για αρνητική σύµφωνη γνώµη, το αποφασίζον όργανο δεσµεύεται να µην εκδώσει την πράξη. Ως εκ τούτου, η αρνητική σύµφωνη γνώµη συνιστά εκτελεστή πράξη και προσβάλλεται αυτοτελώς µε ένδικα βοηθήµατα 284. Μορφή σύµφωνης γνωµοδότησης είναι και η πρόταση αλλά διαφέρει από αυτή κατά τούτο, ότι δηλαδή υποβάλλεται µε πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Αντίθετα, η γνωµοδότηση διατυπώνεται µετά από πρωτοβουλία του αποφασίζοντος οργάνου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και στη σύµφωνη γνωµοδότηση. Διαφορετική είναι η περίπτωση της υποχρεωτικής γνωµοδότησης που είναι αυτοτελής διοικητική πράξη 285, η οποία δεσµεύει το αποφασίζον όργανο Βλ. ΣτΕ 4237/ Για το ζήτηµα της γνωµοδότησης βλ. και άρθρο 20 ΚΔιοικΔιαδ. 283 Βλ. ΣτΕ 619/1989, 2284/ Βλ. ΣτΕ 3915/1989, 2575/1991, 3984/1996, 2523/ Από ορισµένους συγγραφείς αντί για τον όρο «υποχρεωτική» χρησιµοποιείται ο όρος «δεσµευτική». Βλ. και ΣτΕ 5116/

6 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ να εκδώσει πράξη οµοίου περιεχοµένου. Η υποχρεωτική γνωµοδότηση έχει εκτελεστό χαρακτήρα Όσες γνωµοδοτήσεις δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις συνιστούν προπαρασκευαστικές πράξεις σε σχέση µε την πράξη του αποφασίζοντος οργάνου και ενσωµατώνονται σε αυτή 286. Τέλος, σε περίπτωση που ορισµένη πράξη χρειάζεται την έγκριση άλλου οργάνου του ιδίου νοµικού προσώπου, η εγκρινόµενη πράξη δεν είναι αυτοτελής διοικητική πράξη, αλλά ενσωµατώνεται στην εγκριτική πράξη στο πλαίσιο µίας σύνθετης διοικητικής ενέργειας 287. Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας 288, αυτοτέλεια δεν έχει η εγκρινόµενη πράξη ούτε όταν η εγκριτική πράξη προέρχεται από όργανο άλλου νοµικού προσώπου, αν και υποστηρίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση η εγκρινόµενη διατηρεί την αυτοτέλειά της και δεν ενσωµατώνεται στην εγκριτική πράξη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η διοικητική πράξη συνιστά µονοµερή εκδήλωση δηµόσιας εξουσίας. Το διοικητικό όργανο προβαίνει αυτεπάγγελτα στην έκδοση της πράξης, όταν συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. Τυχόν σύ- µπραξη του ενδιαφεροµένου πολίτη υπό τη µορφή της υποβολής αίτησης 289 προς την αρµόδια αρχή δεν τον καθιστά συναρµόδιο για την έκδοσή της. Η αίτηση αποτελεί κατ αρχήν παρακίνηση προς τη διοίκηση για δράση. Όταν, όµως, προβλέπεται από το νόµο ως αναγκαία η υποβολή της αποτελεί όρο της έκδοσής της και όχι συστατικό στοιχείο της πράξης 290. Έννοµες συνέπειες έχει η αίτηση του ενδιαφεροµένου, όταν το διοικητικό όργανο είναι υποχρεωµένο να εκδώσει την πράξη, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος (δέσµια αρµοδιότητα). Στην περίπτωση αυτή, εάν περάσει άπρακτο το χρονικό διάστηµα που θέτει ο νόµος από την υποβολή της αίτησης ή, εάν δεν ορίζει τέτοιο, ένα τρίµηνο, θεωρείται ότι υπάρχει σιωπηρή άρνηση 286 Βλ. ΣτΕ 619/ Βλ. ΣτΕ 178/ Βλ. ΣτΕ 2898/ Βλ. και άρθρο 4 ΚΔιοικΔιαδ για τις υποχρεώσεις των διοικητικών αρχών µετά από την υποβολή αίτησης προς αυτές. 290 Βλ. ΣτΕ 272/

7 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ της διοίκησης να εκδώσει την πράξη 291, η οποία είναι δυνατό να προσβληθεί µε αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή 292. Οι διοικητικές πράξεις έχουν δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή το τεκµήριο νοµιµότητας και την εκτελεστότητα 293. Τεκµήριο νοµιµότητας είναι η αρχή, σύµφωνα µε την οποία η διοικητική πράξη, από την έναρξη ισχύος έως την εξαφάνισή της µε οποιοδήποτε τρόπο (ακύρωση µε δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη, ανάκληση, κατάργηση, λήξη ισχύος κ.λπ.) παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της, ακόµη και αν πάσχει από νοµικά ελαττώµατα Συνέπεια του τεκµηρίου είναι αφενός ότι ο κανόνας δικαίου που θέτει η διοικητική πράξη επιφέρει αµέσως και πλήρως τα έννοµα αποτελέσµατά του και αφετέρου ότι τόσο ο ενδιαφερόµενος όσο και η διοίκηση δεν µπορούν να θεωρήσουν την πράξη ανίσχυρη έως την ακύρωση ή την κατάργησή της µε άλλο τρόπο. Επίσης, λόγω του τεκµηρίου νοµιµότητας, µετά την παρέλευση της προθεσµίας για προσβολή µίας διοικητικής πράξης, αυτή δεν µπορεί κατ αρχήν να ελεγχθεί παρεµπιπτόντως από τα διοικητικά δικαστήρια επ ευκαιρία του ελέγχου άλλης διοικητικής πράξης, η οποία προσβλήθηκε εµπρόθεσµα 295, 296 εκτός εάν υπάρχει ρητή διάταξη νόµου, που το επιτρέπει 297. Εξάλλου, και οι λοιπές διοικητικές αρχές δεν µπορούν ελέγξουν παρεµπιπτόντως τη νοµιµότητα πράξης πράξεων άλλου διοικητικού οργάνου 298 παρά µόνον είτε να προκαλέσουν την ανάκλησή της είτε να την προσβάλουν µε ένδικο βοήθηµα Ή αποδοχή της αίτησης και κατ επέκταση έκδοση της πράξης, εφόσον αυτό προβλέπεται ειδικά. 292 Βλ. ΣτΕ 2495/ Υπάρχει και η άποψη (πρβλ. Δαγτόγλου Π., Διοικητικό Δίκαιο, 2004, σελ. 297), ότι η εκτελεστότητα δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των διοικητικών πράξεων, αφού η εκτελεστή πράξη ουσιαστικά ταυτίζεται µε τη διοικητική πράξη. 294 Βλ. ΣτΕ 2120/1953, 1544/1992, 560/ Βλ. ΣτΕ 61/ Παρεµπίπτων έλεγχος διοικητικής πράξης από διοικητικό δικαστήριο επιτρέπεται στην περίπτωση εκδίκασης αγωγής αποζηµίωσης, όταν από την πράξη αυτή πηγάζει η αξίωση αποζηµίωσης και εφόσον, βέβαια, δεν υπάρχει ήδη δεδικασµένο. 297 Βλ. ΣτΕ 412/ Βλ. ΣτΕ 1261/1995, 4557/ Απόκλιση από την απαγόρευση υπάρχει στις περιπτώσεις του ελέγχου από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς για την αναγνώριση ασφαλιστικών παροχών στο πλαίσιο της διαδοχικής 111

8 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το τεκµήριο της νοµιµότητας δεν εφαρµόζεται επί ανυπόστατων και κανονιστικών πράξεων. Οι τελευταίες ελέγχονται και παρεµπιπτόντως τόσο από τα δικαστήρια και τα διοικητικά όργανα καθ όλη τη διάρκεια της ισχύος τους, ανεξάρτητα εάν έχει παρέλθει η προθεσµία για την προσβολή τους µε αίτηση ακυρώσεως, µε αποτέλεσµα, εκτός των άλλων, εάν βρεθούν νοµικά πληµµελείς, να συµπαρασύρουν στην ακυρότητα και τις ατοµικές πράξεις που στηρίχθηκαν σε αυτές. Εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης σηµαίνει, ότι η ρύθµιση που θεσπίζεται µε αυτή είναι υποχρεωτική τόσο για τους ενδιαφεροµένους όσο και τα όργανα της διοίκησης, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή απόφαση. Η εκτελεστότητα εξασφαλίζεται µε την απειλή κυρώσεων σε περίπτωση αθέτησης της διοικητικής πράξης. Συνέπεια της εκτελεστότητας είναι η αρµοδιότητα των διοικητικών οργάνων, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του διοικουµένου να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο της διοικητικής πράξης, να προβαίνουν µε µονοµερείς διοικητικές πράξεις ή υλικές ενέργειες στον εξαναγκασµό του. Οι σχετικοί κανόνες συγκροτούν το δίκαιο του διοικητικού καταναγκασµού, στο οποίο θα επανέλθουµε. Και η άσκηση του διοικητικού καταναγκασµού υπόκειται στις αρχές της νοµιµότητας και της αναλογικότητας, τυχόν δε παράνοµη άσκησή του γεννά αστική ευθύνη του Κράτους και ποινική ευθύνη του παρανοµούντος φορέα του διοικητικού οργάνου. 2. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 299 επ., Δένδιας Μ., Διοικητικό Δίκαιο, Α, σελ. 125 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1992, σελ. 296, Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, σελ. 247 επ., Ο ίδιος, Θεωρία της ατοµικής διοικητικής πράξεως, 1937, Παπανικολαΐδης Δ., Σύστηµα Διοικητικού Δίκαίου, Α, 1992, σελ. 327 επ., Παπαχατζής Γ., Σύστηµα Διοικητικού Δικαίου, 1992, σελ. 787 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 123 επ., Στασινόπουλος Μ., Μαθήµατα Διοικητικού Δικαίου, 1957, παρ , Ο ίδιος, Το δίκαιο των διοικητικών πράξεων, 1957, παρ. 12, Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 559 επ. ασφάλισης και του ελέγχου των δαπανών του Κράτους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης και στην περίπτωση της προσβολής µίας κανονιστικής πράξης, ελέγχεται και η νοµιµότητα της ατοµικής πράξης, στην οποία τυχόν θεµελιώθηκε η έκδοση της προσβαλλόµενης κανονιστικής, βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ

9 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τόσο στην επιστήµη όσο και στη νοµολογία γίνεται διάκριση των διοικητικών πράξεων σε κατηγορίες µε ποικίλα κριτήρια, για την καλύτερη συστηµατική κατάταξη και έρευνά τους. Βασική διάκριση των διοικητικών πράξεων είναι αυτή που γίνεται σε κανονιστικές και ατοµικές, µε κριτήριο τη φύση και το περιεχόµενό τους, δηλαδή εάν ο κανόνας δικαίου που τίθεται µε αυτές είναι γενικός και απρόσωπος (αφηρηµένος) ή ειδικός και συγκεκριµένος. Ως κανονιστικές χαρακτηρίζονται εκείνες οι διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες τίθενται απρόσωποι και γενικοί κανόνες δικαίου, οι οποίοι αφενός δεν αναφέρονται σε πρόσωπα εκ των προτέρων γνωστά και περιορισµένα, αλλά σε έναν κύκλο προσώπων ακαθόριστο κατ αριθµό και ταυτότητα (π.χ. φορολογούµενοι πολίτες, δηµότες ενός δή- µου κ.λπ.) και αφετέρου δεν περιορίζονται σε µία συγκεκριµένη περίπτωση ή οµάδα συγκεκριµένων περιπτώσεων, αλλά σε όλες τις κατά γένος όµοιες περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά ατοµική διοικητική πράξη είναι αυτή, µε την οποία τίθεται ατοµικός κανόνας δικαίου που αναφέρεται σε συγκεκριµένη περίπτωση. Πέραν της διάκρισης σε ατοµικές και κανονιστικές πράξεις, η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει διαµορφώσει την έννοια της ατοµικής πράξης γενικού περιεχοµένου (ή γενική ατοµική πράξη), η οποία αποτελεί σύνολο ατοµικών πράξεων, ορίζει τους αποδέκτες της κατά γενικό αλλά προσδιορίσιµο τρόπο και αναλύεται σε τόσες ατοµικές πράξεις, όσοι είναι και οι θιγόµενοι από αυτή 300. Τέτοια είναι για παράδειγµα η πράξη έγκρισης γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και σχεδίου πόλης εκτός του σκέλους, µε το οποίο θεσπίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης 301, επιβολής ή κήρυξης υποχρεωτικού αναδασµού 302, επιβολής αναδάσωσης 303, καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού 304, η διαταγή, µε την οποία καλούνται στρατεύσιµοι Η πράξη αυτή πρέπει να διακρίνεται από τη σωρευτική διοικητική πράξη, όπου σωρεύονται στο ίδιο κείµενο περισσότερες ατοµικές πράξεις, π.χ. διάταγµα διορισµού περισσοτέρων υπαλλήλων. 301 Βλ. ΣτΕ 1675/1962, 2281/1992. Είναι, όµως, κατά την ορθότερη γνώµη, κανονιστική η εγκριτική πράξη που θεσπίζει όρους και περιορισµούς δόµησης, βλ. ΣτΕ 1643/ Βλ. ΣτΕ 4067/ Βλ. ΣτΕ 4730/1995 και 3456/ Βλ. ΣτΕ 1598/

10 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προς κατάταξη 305, η απόφαση περί αναπροσαρµογής συντάξεων 306 κ.λπ. Οι ατοµικές πράξεις γενικού περιεχοµένου πρέπει να δηµοσιεύονται Αµφισβήτηση γεννάται, εξάλλου, ως προς τη φύση της πράξης που αφορά ιδιότητα πράγµατος, ιδίως ακινήτου, ως δηµόσιου πράγµατος ή την χρησιµοποίησή του από το κοινό (εµπράγµατες ή πραγµατοπαγείς πράξεις). Τέτοιες είναι για παράδειγµα η πράξη χαρακτηρισµού ενός κτίσµατος ως αυθαίρετου και κατεδαφιστέου, καθορισµού ενός δρόµου ως κοινόχρηστου χώρου, η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως για την ανέγερση δηµοσίου κτιρίου, η έγκριση µεταφοράς συντελεστή δόµησης, η κήρυξη µίας περιοχής ή ενός κτιρίου ως ιδιαίτερης αρχαιολογικής, ιστορικής κ.λπ. σηµασίας και χρήζοντος ειδικής προστασίας κ.λπ. Στη νοµολογία άλλες από τις παραπάνω πράξεις αντι- µετωπίζονται ως ατοµικές και άλλες ως κανονιστικές (διοικητικές πράξεις) 307. Άλλη διάκριση των διοικητικών πράξεων είναι σε συστατικές ή διαπλαστικές και διαπιστωτικές. Με τις πρώτες διαπλάθεται, δηλαδή ιδρύεται, τροποποιείται ή αίρεται µία έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου 308, τίθεται δηλαδή µία νοµική ρύθµιση, που µεταβάλλει την έννοµη τάξη. Οι διαπλαστικές πράξεις είναι οι πλέον συνηθισµένες, αφού αποτελούν το µέσο, µε το οποίο συγκεκριµενοποιείται ο σχετικός απρόσωπος κανόνας δικαίου. Παραδείγµατα διαπλαστικών πράξεων είναι ο διορισµός ή η απόλυση δηµοσίου υπαλλήλου, η χορήγηση άδειας οικοδοµής, άσκησης επαγγέλµατος ή ίδρυσης ενός καταστή- µατος, η επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών ποινών, η απονοµή σύνταξης ή τιµητικής διάκρισης, η πολιτογράφηση αλλοδαπού, η κήρυξη φοιτητή ως πτυχιούχου, η τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου κ.λπ. Διαπιστωτικές είναι οι ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες διαπιστώνεται µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο η τετελεσµένη ή µέλλουσα υπαγωγή ορισµένου προσώπου ή πράγµατος σε έναν κανόνα δικαίου που είναι προϋπόθεση για την επέλευση των νοµικών συνεπειών του κανόνα δικαίου. Δηλαδή, µε τις εν λόγω διοικητικές πράξεις διαπιστώνεται ορισµένη νοµικά ση- µαντική ιδιότητα προσώπου ή πράγµατος, η οποία συνιστά προϋπόθεση για 305 Βλ. ΣτΕ 2873/ Βλ. ΣτΕ 1249/ Βλ. ΣτΕ 1930, 3530/1978, 3466/1985, 2640/1983, 969/1998, 2204/1971 κ.α. 308 Με διοικητική πράξη µπορεί να διαπλάσσεται και έννοµη σχέση ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. είναι η έγκριση ή διάλυση ενός ιδρύµατος ιδιωτικού δικαίου ή η έγκριση του καταστατικού µίας ανώνυµης εταιρίας. 114

11 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ την εφαρµογή ορισµένου κανόνα δικαίου. Απαιτείται, εποµένως, µία νοµικά δεσµευτική διαπίστωση και δεν αρκεί µία ανακοίνωση ή έκφραση γνώµης ή ελεύθερη εκτίµηση από την πλευρά του διοικητικού οργάνου. Τέτοιες πράξεις είναι η σύνταξη µητρώου αρρένων και στρατολογικού καταλόγου, η πράξη που βεβαιώνει τη συµπλήρωση 35ετίας υπηρεσίας δηµοσίου υπαλλήλου, προκειµένου για τη συνταξιοδότησή του, η άρση µη συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ. 309 Οι διοικητικές πράξεις είναι δυνατόν να είναι επωφελείς (ή ευµενείς) ή επαχθείς (ή δυσµενείς) για τον ενδιαφερόµενο. Επωφελείς είναι οι πράξεις που βελτιώνουν ή αποτρέπουν τη χειροτέρευση της νοµικής θέσης του ενδιαφεροµένου, είτε ιδρύοντας δικαίωµα υπέρ αυτού ή υποχρέωση σε βάρος ενός διοικητικού οργάνου και υπέρ του ενδιαφεροµένου είτε δηµιουργώντας µία κατάσταση, από την οποία αντλούνται δικαιώµατα ή έννοµα συµφέροντα. Τέτοιες πράξεις για παράδειγµα είναι ο διορισµός προσώπου ως δηµοσίου υπαλλήλου, η χορήγηση άδειας ή ακύρωσης ή ανάκλησης µίας διοικητικής ποινής κ.λπ. Δυσµενείς είναι αντίστροφα οι πράξεις που χειροτερεύουν ή κωλύουν τη βελτίωση της νοµικής θέσης του ενδιαφεροµένου, µε την επιβολή υποχρεώσεων για πράξη ή παράλειψη ή ανοχή ή την κατάργηση δικαιωµάτων 310. Η διάκριση των πράξεων σε ευµενείς και δυσµενείς έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα ζητήµατα της αιτιολόγησης και ανάκλησης των σχετικών πράξεων και της άσκησης του δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης του διοικουµένου. Περαιτέρω θετικές είναι οι διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες δηµιουργείται ένα δικαίωµα ή γίνεται δεκτή µία αίτηση ή εγκρίνεται πράξη άλλου διοικητικού οργάνου. Αρνητικές είναι αντίστοιχα οι πράξεις, µε τις οποίες απορρίπτεται αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι διοικητικές πράξεις µπορεί να είναι ρητές ή σιωπηρές. Οι ρητές πράξεις αποτελούν προϊόν (ρητής) και σαφούς εκδήλωσης της βούλησης του διοικητικού οργάνου, ενώ οι σιωπηρές παράγονται από την παράλειψη του αρµοδίου Οι διαπιστωτικές πράξεις πρέπει να διακρίνονται από τις πράξεις που βεβαιώνουν προηγού- µενη ρύθµιση της διοίκησης χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα (βεβαιωτικές). 310 Δεν αποκλείονται και οι πράξεις που έχουν τόσο ευµενείς όσο και δυσµενείς συνέπειες για τον διοικούµενο, π.χ. χορήγηση µίας άδειας, η οποία συνεπάγεται και την ταυτόχρονη ανάληψη υποχρεώσεων. 115

12 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ διοικητικού οργάνου να εκδώσει µία πράξη σε ορισµένη προθεσµία που καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις ορίζεται ότι η παράλειψη ενέργειας του οργάνου συνιστά αποδοχή της αίτησης του ενδιαφεροµένου, αλλά συχνότερα οι διατάξεις ορίζουν ότι η σιωπή του οργάνου σηµαίνει την απόρριψη της αίτησης ή του ένδικου βοηθήµατος Ειδική περίπτωση σιωπηρής αρνητικής πράξης είναι η λεγόµενη παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, η οποία παράγεται όταν το διοικητικό όργανο υποχρεούται 311 να εκδώσει ορισµένη διοικητική πράξη 312, ο ενδιαφερόµενος (δικαιούµενος) έχει ασκήσει εµπρόθεσµα αίτηση και η διοίκηση δεν εκδίδει την πράξη εντός της προθεσµίας που ορίζουν οι αντίστοιχες νοµοθετικές διατάξεις ή, εάν δεν προβλέπεται σχετική προθεσµία, εντός τριµήνου 313. Κατ άλλη διάκριση, οι διοικητικές πράξεις κατατάσσονται σε αυτές που εκδίδονται κατά δέσµια αρµοδιότητα διακριτική ευχέρεια. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι πράξεις, τις οποίες το αρµόδιο διοικητικό όργανο είναι υποχρεωµένο να εκδώσει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος 314. Στην κατηγορία των πράξεων διακριτικής ευχέρειας εντάσσονται όσες πράξεις το διοικητικό όργανο είτε µπορεί αλλά δεν υποχρεούται να εκδώσει είτε αυτές που υποχρεούται να εκδώσει αλλά έχει την ευχέρεια να επιλέξει το χρονικό σηµείο της έκδοσής τους είτε αυτές όπου το διοικητικό όργανο µπορεί να επιλέξει µεταξύ εξίσου νοµίµων λύσεων. Η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης δεν είναι αυθαίρετη, αλλά διέπεται, όπως και το σύνολο της διοικητικής δράσης της διοίκησης, από την αρχή της νοµιµότητας, υποκεί- µενη σε δικαστικό έλεγχο Εποµένως, δεν συνιστά παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας η σιωπηρή άρνηση ανάκλησης παράνοµης διοικητικής πράξης, αφού η διοίκηση δεν υποχρεούται κατ αρχήν να ανακαλεί παράνοµες πράξεις. Επίσης δεν υπάρχει παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, όταν η διοίκηση δρα κατά διακριτική ευχέρεια, µπορεί δηλαδή και να µην εκδώσει την πράξη. 312 Ή να χορηγεί πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, αντίγραφα εγγράφων κ.λπ. 313 Βλ. και άρθρα 4, 5 ΚΔιοικΔιαδ. 314 Π.χ. χορήγηση σύνταξης, όταν έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος συντάξιµος χρόνος και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. 315 Τα άκρα όρια, εντός των οποίων ασκείται η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης καθορίζονται από το λογικό περιεχόµενο της αόριστης έννοιας, την οποία η διοίκηση καλείται να συγκεκριµενοποιήσει, τα διδάγµατα της κοινής πείρας, τον σκοπό των σχετικών διατάξεων, το δηµόσιο συµφέρον καθώς και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. 116

13 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3. Πρόσθετοι ορισµοί της διοικητικής πράξης Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 311 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1992, σελ. 305 επ., Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, παρ. 82, Παπαχατζής Γ., Σύστηµα Διοικητικού Δικαίου, 1992, σελ. 815 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 181 επ., Στασινόπουλος Μ., Το δίκαιο των διοικητικών πράξεων, 1957, παρ. 14, Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 631 επ. Η ισχύς ή τα έννοµα αποτελέσµατα της διοικητικής πράξης µπορούν να προσδιορισθούν περαιτέρω ή να περιορισθούν µε τη συµπερίληψη των λεγόµενων προσθέτων όρων, όπως είναι η προθεσµία, η αίρεση, η επιφύλαξη ανάκλησης και η επιφύλαξη αναθεώρησης. Οι πρόσθετοι όροι πρέπει να προβλέπονται ρητά από το νόµο και δεν αρκεί να µην απαγορεύονται από αυτόν ή να συνάδουν µε το σκοπό του. Επιπλέον, πρέπει να µην επιβάλλουν υποχρεώσεις νοµικά ή πραγµατικά αδύνατες, να µην αίρουν ή περιορίζουν παράνοµα δικαιώµατα του διοικουµένου και να µην καθιστούν τη διοικητική πράξη αντιφατική ή αβέβαιη. Όταν µία διοικητική πράξη συνοδεύεται από προθεσµία, αυτό σηµαίνει ότι τα έννοµα αποτελέσµατα της πράξης είτε αρχίζουν από ορισµένο χρονικό σηµείο (αναβλητική προθεσµία) είτε παύουν σε ορισµένο χρονικό σηµείο (διαλυτική προθεσµία) είτε διαρκούν για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Διοικητικές πράξεις υπό αναβλητική ή διαλυτική προθεσµία είναι πολύ σπάνιες, ενώ συχνότερες είναι οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διοίκηση επιτρέπει ορισµένη ενέργεια του ενδιαφεροµένου να γίνει µόνον εντός ορισµένου χρονικού πλαισίου 316. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών εφαρµόζονται οι κανόνες του άρθρων του Αστικού Κώδικα. Είναι σηµαντικό οι προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου να διακριθούν από τις προθεσµίες που τάσσει ο νοµοθέτης στη διοίκηση και στους ενδιαφεροµένους, δηλαδή τις διοικητικές προθεσµίες, για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Οι προθεσµίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφεροµένου καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι κατ αρχήν αποκλειστι Όπως είναι για παράδειγµα η χορήγηση άδειας θήρας, µε την οποία επιτρέπεται το κυνήγι για ορισµένη περίοδο. 117

14 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ κές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν. Αντίθετα, οι προθεσµίες για τη διοίκηση είναι κατ αρχήν ενδεικτικές, εκτός αν από τις οικείες διατάξεις προκύπτει ότι είναι αποκλειστικές. Ωστόσο, οι προθεσµίες για την έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων, δυσµενών για το πρόσωπο, στο οποίο αφορούν άµεσα, είναι αποκλειστικές. Υπέρβαση των προθεσµιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας Αίρεση είναι η εξάρτηση της επέλευσης (αναβλητική αίρεση) ή της ανατροπής (διαλυτική αίρεση) των αποτελεσµάτων της διοικητικής πράξης από περιστατικό µελλοντικό και αβέβαιο. Επειδή η διοίκηση πρέπει να ασκεί την αρµοδιότητά της εν όψει της πραγµατικής κατάστασης που υπάρχει κατά τον χρόνο έκδοσης των πράξεων της, δεν επιτρέπεται να εξαρτηθεί η ισχύς µίας διοικητικής πράξης από αναβλητική αίρεση ούτε και στην περίπτωση που η διοίκηση δρα κατά διακριτική ευχέρεια 317. Αντίθετα, δεν αποκλείεται η διοίκηση να εξαρτήσει την περάτωση των εννόµων αποτελεσµάτων µίας διοικητικής πράξης από ένα γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο 318, δηλαδή από µία διαλυτική αίρεση. Η αίρεση αποτελεί ενιαίο σύνολο µε τη διοικητική πράξη και έτσι δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά µόνο µαζί µε τη διοικητική πράξη, τυχόν δε ακυρότητα της αίρεσης συµπαρασύρει σε ακυρότητα και την υπό αίρεση διοικητική πράξη. Εξάλλου, όταν παρέχεται στη διοίκηση η σχετική διακριτική ευχέρεια και προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, είναι επιτρεπτή η προσθήκη όρων στη διοικητική πράξη, δηλαδή ορισµών, µε τους οποίους επιβάλλεται στον ενδιαφερόµενο πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Η τήρηση των όρων συνιστά προϋπόθεση για την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της πράξης 319. Οι όροι προσαρτώνται σε ευµενείς διοικητικές πράξεις και δεν νοούνται χωρίς την κύρια πράξη, η οποία, αντίθετα, υφίσταται και χωρίς τον όρο. Η ακυρότητα του όρου δεν καθιστά αυτόµατα άκυρη και την κύρια πράξη 320. Ο όρος είναι δυνατόν να ανακληθεί αλλά και να προσβληθεί αυτοτελώς. Η πλήρωσή του µπορεί να επιτευχθεί και αυτοτελώς µε µέτρα διοικητικού καταναγκασµού. Οι όροι συνήθως προστίθενται για την εξασφάλιση της νόµιµης 317 Βλ. ΣτΕ 1220/1959, 1125/ Π.χ. τη λήξη µίας απεργίας. 319 Βλ. ΣτΕ 829/ Βλ. ΣτΕ 5166/1954 πρβλ., όµως, ΣτΕ 829/

15 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ άσκησης ενός χορηγηθέντος δικαιώµατος 321 ή την εξισορρόπηση αρνητικών συνεπειών επί του κοινωνικού συνόλου που προκαλούνται από τη χορήγηση ενός δικαιώµατος σε συγκεκριµένο ενδιαφερόµενο 322. Η πιο σηµαντική περίπτωση επιβολής όρου είναι η πρόβλεψη περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση δηµόσιων έργων που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον 323. Η έγκριση των όρων στην περίπτωση αυτή συντελείται µε αυτοτελή διοικητική πράξη και προηγείται χρονικά της εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση, που ορισµένη διοικητική πράξη δεν προβλέπεται ως ή είναι από τη φύση της αµετάκλητη, µπορεί να εµπεριέχει επιφύλαξη ανάκλησης. Η επιφύλαξη αυτή καθιστά επιτρεπτή την ανάκληση µίας νόµιµης επωφελούς διοικητικής πράξης 324. Στις περιπτώσεις δε, που επιτρέπεται η επιφύλαξη ανάκλησης σε µία πράξη, επιτρέπεται αντίστοιχα και η διατύπωση επιφύλαξης αναθεώρησης Διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης Τύπος, ισχύς, αιτιολογία Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 320 επ. και 345 επ., Δένδιας Μ., Διοικητικό Δίκαιο, Α, σελ. 132 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1992, σελ. 323 επ., Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, σελ. 420 επ. Παπαχατζής Γ., Σύστηµα Διοικητικού Δικαίου, 1992, σελ. 810 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 163 επ., Στασινόπουλος Μ., Το δίκαιο των διοικητικών πράξεων, 1957, σελ. 279 επ., Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 589 επ. Με τον όρο τύπος της διοικητικής πράξης νοείται η µορφή, υπό την οποία διατυπώνεται η νοµική ρύθµιση που τίθεται µε αυτή. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται µε τους «τύπους», δηλαδή τους διαδικαστικούς κανόνες έκδοσης της διοικητικής πράξης που προβλέπονται από το νόµο και οι οποίοι, Π.χ. επιβολή όρων ασφαλείας και υγιεινής κατά τη χορήγηση άδειας εργοστασίου. 322 Π.χ. υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθµευσης κατά τη χορήγηση άδειας οικοδοµής. 323 Ν. 1650/1986, άρθρα 3 και 4, όπως ισχύουν µετά το Ν. 3010/2002, άρθρο 1 και Βλ. ΣτΕ 803/1935, 2338/ Οι συνεχείς αναθεωρήσεις των διοικητικών πράξεων διέπονται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου. 119

16 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ εφόσον είναι ουσιώδεις και δεν τηρηθούν, µπορεί να οδηγήσουν στην ακύρωση της πράξης Μεγάλο µέρος των κανόνων σχετικά µε τη διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης και ειδικά τον τύπο έχουν καθιερωθεί νοµολογιακά. Σηµαντικό µέρος από αυτούς είναι αποτυπωµένο στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η διοικητική πράξη πρέπει κατ αρχήν να είναι έγγραφη 327, ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια του περιεχοµένου και να καθίσταται ευχερέστερος ο δικαστικός έλεγχός της. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η παραγωγή προφορικής διοικητικής πράξης, εφόσον πράγµατι αποδεικνύεται η δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου 328 και είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόµενου µε αυτή σκοπού 329. Τέτοιες προφορικές διοικητικές πράξεις είναι για παράδειγµα αυτές που γίνονται µε χειρονοµίες και σήµατα, όπως η ρύθµιση της κυκλοφορίας από τα αστυνοµικά όργανα ή η διαταγή για διάλυση µία συγκέντρωσης 330. Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, η διοικητική πράξη πρέπει να είναι ρητή. Ωστόσο αναγνωρίζονται και σιωπηρές διοικητικές πράξεις, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται ειδικά από το νόµο, όπως συµβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία η διοικητική πράξη τεκµαίρεται ύστερα από την άπρακτη παρέλευση ορισµένης ανατρεπτικής προθεσµίας 331. Μία τέτοια σιωπηρή (αρνητική) πράξη είναι και η παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, για την οποία έγινε λόγος σε προηγούµενη παράγραφο 332. Η διοικητική πράξη πρέπει να αναφέρει την εκδούσα αρχή, να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του αρµοδίου οργάνου 333. Όταν η πράξη είναι προϊόν συλλογικής αρµοδιότητας, απαιτείται η υπογραφή όλων των αρµόδιων οργάνων. Οι πράξεις των συλλογικών οργάνων υπογράφονται από τον 326 Πρβλ. άρθρο 48 Π.Δ. 18/ Πρβλ. άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α ΚΔιοικΔιαδ. 328 Βλ. ΣτΕ 3191/1987, 1288/ Βλ. άρθρο 16 παρ. 2 εδ. α ΚΔιοικΔιαδ και ΣτΕ 2201/ Όχι, όµως, η απλή παρουσία και επιτήρηση µίας συγκέντρωσης από την αστυνοµία. 331 Βλ. για παράδειγµα άρθρο 177 παρ. 3 Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 332 Βλ. παραπάνω, υπό πλαγ Βλ. άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α ΚΔιοικΔιαδ. 120

17 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του 334. Στην περίπτωση που οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν την προσυπογραφή της πράξης από άλλο όργανο, αυτή απαιτείται για το έγκυρο της πράξης. Πράξη που δεν φέρει την απαιτούµενη υπογραφή δεν έχει τη φύση της διοικητικής πράξης αλλά σχεδίου αυτής 335. Η χρονολόγηση της διοικητικής πράξης απαιτείται, προκειµένου να µπορεί να διαπιστωθεί το πραγµατικό και νοµικό καθεστώς, το οποίο ίσχυε κατά την έκδοσή της 336. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, οι πράξεις που περιέχουν απρόσωπους ή ατοµικούς κανόνες δικαίου πρέπει να καθίστανται γνωστές στους αποδέκτες τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δηµοσιότητά τους. Η δηµοσιότητα περιλαµβάνει (i) τη δηµοσίευση, δηλαδή τη γνωστοποίηση προς το κοινό, η οποία λαµβάνει χώρα συνήθως µέσω της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή διά του τύπου 337, της τηλεόρασης, της τοιχοκόλλησης 338, της ανακοίνωσης µε µεγάφωνα 339, της καταχώρισης σε ειδικώς τηρούµενο βιβλίο, προσιτό στο κοινό κ.λπ. και (ii) την κοινοποίηση, δηλαδή την ατοµική γνωστοποίηση της διοικητικής πράξης σε αυτόν που αφορά καθώς και σε άλλους τυχόν θιγοµένους από αυτήν. Όταν από τις κείµενες διατάξεις απαιτείται δηµοσίευση πράξης (κανονιστικής ή ατοµικής), αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της πράξης 340, µε την έννοια ότι χωρίς και έως τη δηµοσίευση αυτή, η πράξη είναι ανυπόστατη 341. Τυχόν άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατ αυτής απορρίπτεται ως απαράδεκτη 342, εκτός εάν η διοίκηση εφάρµοσε ήδη την πράξη, οπότε παρήχθησαν νοµικά αποτελέσµατα Βλ. άρθρο 15 παρ. 8 ΚΔιοικΔιαδ. Πρέπει, βέβαια, να έχουν τηρηθεί και οι υπόλοιποι κανόνες που ρυθµίζουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συλλογικού οργάνου, βλ. άρθρα ΚΔιοικΔιαδ. 335 Βλ. ΣτΕ 517/ Βλ. ΣτΕ 1588/ Π.χ. πράξεις νοµαρχών. 338 Π.χ. αποφάσεις δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων. 339 Όταν πρόκειται π.χ. για προφορικές διοικητικές πράξεις. 340 Βλ. ΣτΕ 3906/1994, 3378/1995, 3008/ Βλ. ΣτΕ 1893/1966, 735/1970, 3411/ Βλ. ΣτΕ 1642/ Βλ. ΣτΕ 233/

18 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στην ελληνική έννοµη τάξη, δηµοσιευτέες είναι όλες οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης 344. Με τη δηµοσίευσή τους ολοκληρώνεται και η έκδοσή τους 345 και ξεκινά η τυπική ισχύς τους. Η υποχρέωση δηµοσίευσης των κανονιστικών πράξεων θεµελιώνεται στο Σύνταγµα (42 παρ. 1). Έχει κριθεί όµως, ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγµα διάταξη, που απαγορεύει τη δηµοσίευση των πράξεων του Υπουργείου Άµυνας, οι οποίες σχετίζονται µε τη σύνθεση και τη διάταξη των ενόπλων δυνάµεων της χώρας 346. Θα πρέπει, όµως, να γνωστοποιούνται στις αρµόδιες αρχές καθώς και στους αποδέκτες τους 347. Επίσης δηµοσιεύονται οι ατοµικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχοµένου 348, αν και δεν απαιτείται η δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 349. Η δηµοσίευση ατοµικών διοικητικών πράξεων διενεργείται µόνον όταν αυτό επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις 350 διαφορετικά η πράξη κοινοποιείται στον άµεσα ενδιαφερόµενο 351. Η ατοµική πράξη πάντως θεωρείται ήδη εκδοθείσα, «τελειωθείσα», από την υπογραφή και τη χρονολόγησή της, πριν δηλαδή από την κοινοποίησή της ακόµα και όταν ο νόµος επιβάλλει αυτή την κοινοποίηση 352. Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, έλλειψη κοινοποίησης ή ελαττωµατική κοινοποίηση δεν θίγει το κύρος της πράξης αυτής καθ εαυτήν 353, αλλά ασκεί επιρροή µόνο στην έναρξη προθεσµίας δικαστικής προσβολής της πράξης, υπό την έννοια ότι η προθεσµία αυτή δεν κινείται από τη νόµιµη κοινοποίηση της πράξης ή τη γνώση της µε άλλο τρόπο Βλ. ΣτΕ 503/ Βλ. άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 301/ Βλ. ΣτΕ 2124/1997, 4250/1980, 5037/ Βλ. ΣτΕ ΠΕ 699/ Βλ. ΣτΕ 3378/ Βλ. ΣτΕ 1647/ Βλ., όµως, τη ΣτΕ 393/1980, κατά την οποία η µη δηµοσίευση δηµοσιευτέας ατοµικής διοικητική πράξης δεν συνιστά νοµικό ελάττωµά της. 351 Βλ. άρθρο 19 ΚΔιοικΔιαδ. 352 Βλ. άρθρα 18 παρ. 1 εδ. α και 19 παρ. 1 ΚΔιοικΔιαδ. 353 Βλ. ΣτΕ 1704/1984, 2160/ Βλ. ΣτΕ 4964/

19 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης λαµβάνεται η ηµεροµηνία που φέρει το αντίστοιχο φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, εφόσον αυτή αντιστοιχεί µε την ηµεροµηνία πραγµατικής κυκλοφορίας του φύλλου 355. Η τυπική ισχύς των διοικητικών πράξεων έχει ως αφετηρία την έκδοσή τους. Στην περίπτωση των κανονιστικών πράξεων η έκδοση συµπίπτει µε τη δηµοσίευσή τους, στις δε ατοµικές συντελείται µε την υπογραφή και τη χρονολόγησή τους εκτός αν είναι δηµοσιευτέες, οπότε πρέπει να συντελεστούν οι διατυπώσεις δηµοσίευσης 356. Η ουσιαστική ισχύς συνδέεται µε αφενός τη δηµοσίευση όσον αφορά στις δηµοσιευτέες πράξεις και αφετέρου την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο, όταν απαιτείται κοινοποίηση 357. Η διοικητική πράξη µπορεί, ωστόσο, να ορίζει και χρόνο έναρξης ισχύος µεταγενέστερο ή και προγενέστερο της έκδοσής της 358. Στη δεύτερη περίπτωση, τούτο είναι δυνατό µόνον όπου αυτό επιτρέπεται, διότι κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, τόσο οι κανονιστικές όσο και οι ατοµικές διοικητικές πράξεις δεν µπορούν να έχουν αναδροµική ισχύ, να ορίζουν δηλαδή, ότι τα έννοµα αποτελέσµατά τους ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής τους 359. Εξάλλου, η έναρξη ισχύος µίας διοικητικής πράξης δεν µπορεί να εξαρτηθεί από αναβλητική αίρεση. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η αναδροµική ισχύς διοικητικών πράξεων στις περιπτώσεις: i) της πράξης, που εκδίδεται σε συµµόρφωση µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, ii) της πράξης, που εκδίδεται µετά την ακύρωση προηγούµενης πράξης για τυπικούς λόγους 360 µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο και την ίδια νοµική και πραγµατική βάση, αλλά χωρίς το τυπικό ελάττωµα, iii) της πράξης, µε την οποία ανακαλείται παράνοµη ατοµική πράξη, η οποία ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της παράνοµης πράξης και iv) όπου αυτό προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις Η διοικητική πράξη παύει να ισχύει την ηµεροµηνία που αυτή η ίδια ορίζει ως ηµεροµηνία λήξης ισχύος ή όταν παρέλθει η προβλεπόµενη διάρκεια. 355 Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 2 και 3 ΚΔιοικΔιαδ και άρθρο 7 παρ. 3 και 4 Ν. 301/ Ή από ειδικές διατάξεις ορίζεται ως συστατικό στοιχείο της πράξης η κοινοποίησή τους. 357 Ειδικά, όταν η ατοµική διοικητική πράξη είναι δυσµενής για τον ενδιαφερόµενο, δεν µπορεί να αντιταχθεί σε αυτόν, εάν προηγουµένως δεν του έχει κοινοποιηθεί. 358 Βλ. ΣτΕ 785/1962, 1717/ Βλ. ΣτΕ 2359/1988, 669/1995, ΑΠ 328/ Π.χ. κακή σύνθεση συλλογικού οργάνου. 123

20 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Λήξη ισχύος έχουµε και στην περίπτωση που πληρωθεί η διαλυτική αίρεση ή πληρωθεί (ή δεν πληρωθεί, ανάλογα µε το περιεχόµενό του) ο όρος 361, τον οποίον τυχόν περιέχει η πράξη. Επί προσωποπαγών ή πραγµατοπαγών πράξεων λήξη ισχύος επέρχεται, όταν εκλείψει το αντικείµενο της πράξης, π.χ. µε τον θάνατο του ενδιαφεροµένου ή την έκλειψη του πράγµατος, στο οποίο αφορά η πράξη. Τη λήξη ισχύος των διοικητικών πράξεων επιφέρει και η κατάργησή τους µε διάταξη νόµου ή κανονιστική ή ατοµική διοικητική πράξη, η ανάκλησή τους, η παραίτηση του ενδιαφεροµένου, όταν αυτό επιτρέπεται από το νόµο, καθώς και η δικαστική ή διοικητική ακύρωσή τους Αιτιολογία µίας διοικητικής πράξης είναι η παράθεση των κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν την έκδοση της συγκεκριµένης διοικητικής πράξης 362, των πραγµατικών και νοµικών καταστάσεων 363 που συντρέχουν στην κρίσιµη περίπτωση και η διαπίστωση, ότι τα πραγµατικά αυτά περιστατικά ή οι νο- µικές καταστάσεις υπάγονται στον επιλεγέντα κανόνα δικαίου και οδηγούν τη διοίκηση στην έκδοση (ή τη µη έκδοση) της πράξης 364. Με την αιτιολογία, εποµένως, το διοικητικό όργανο εκθέτει τους λόγους (νοµικούς και πραγµατικούς), για τους οποίους κρίνει, ότι πρέπει να εκδοθεί ή να παραλειφθεί η έκδοση µίας διοικητικής πράξης. Αιτιολογία επίσης συνιστά και η παράθεση από το διοικητικό όργανο των κριτηρίων, βάσει των οποίων επέλεξε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, όταν αυτό δρα κατά διακριτική ευχέρεια. Η αιτιολογία των ατοµικών διοικητικών πράξεων επιβάλλεται από το άρθρο 17 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που ορίζει ότι: «Η ατο- µική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία» 365. Οι κανονιστικές πράξεις δεν απαιτείται να αιτιολογούνται, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόµο 366. Πάντως είθισται στις πράξεις αυτές να αναφέρονται στο προοίµιό 361 Για την έννοια της αίρεσης και του όρου, βλ. την προηγούµενη παράγραφο του παρόντος Κεφαλαίου. 362 Βλ. ΣτΕ 2027/ Βλ. ΣτΕ 2732/ Βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ. 177 επ. 365 Βλ. και άρθρο 190 ΣυνθΕΚ περί της υποχρέωσης αιτιολόγησης των πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 366 Επί κανονιστικών διαταγµάτων επιβάλλεται και επεξεργασία από το ΣτΕ (άρθρ. 95 παρ. 1 εδ. δ Συντ.). 124

21 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τους οι εξουσιοδοτικές και λοιπές διατάξεις που ελήφθησαν υπ όψη από τη διοίκηση για την έκδοσή τους 367. Όταν η αιτιολογία επιβάλλεται από τις σχετικές µε την έκδοση της πράξης διατάξεις 368, αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνεται έστω και περιληπτικά στο σώµα της διοικητικής πράξης, ενώ τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου µπορούν µόνο να τη συµπληρώσουν, όχι όµως να την αναπληρώσουν. Η αιτιολογία σε αυτήν την περίπτωση συνιστά ουσιώδη τύπο, του οποίου η παράβαση αποτελεί ελάττωµα της πράξης και οδηγεί στην ακύρωσή της λόγω παράλειψης ουσιώδους τύπου. Όταν η αιτιολογία δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις αλλά η πράξη είναι από τη φύση της αιτιολογητέα, διότι διαφορετικά είναι αδύνατος ο έλεγχος της νοµιµότητας της 369, η αιτιολογία δεν είναι αναγκαίο να περιλαµβάνεται στο σώµα της πράξης αλλά µπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, όπως είναι οι γνωµοδοτήσεις, τεχνικές εκθέσεις, εισηγήσεις, πορίσµατα, αποφάσεις πρωτοβάθµιων οργάνων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι προσιτά στον ενδιαφερόµενο και να αναφέρονται σε γεγονότα προγενέστερα της έκδοσης της πράξης. Όταν ελλείπει η αιτιολογία στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει έλλειψη ουσιώδους τύπου αλλά παράβαση κατ ουσία διάταξης νόµου. Η αιτιολογία της πράξης πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής 370, δηλαδή δεν επιτρέπεται να συνίσταται σε απλή παράθεση γενικών σκέψεων ή έκθεση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης χωρίς συσχετισµό µε τους κανόνες δικαίου ή αόριστα και ανεπίδεκτα δικαστικής εκτίµησης στοιχεία. Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η αιτιολογία µπορεί να προκύπτει και από τον φάκελο της πράξης, εκτός εάν ρητά προβλέπεται από το νόµο, ότι πρέπει να περιλαµβάνεται στο σώµα της Βλ. και ΣτΕ 2465/ Όταν αναφέρει π.χ. ότι: «Η Διοίκηση µε αιτιολογηµένη απάντησή της ή πράξη της...» κ.λπ. 369 Από τη φύση τους αιτιολογητέες έχει κριθεί ότι είναι οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατά διακριτική ευχέρεια, οι δυσµενείς για τον ενδιαφερόµενο πράξεις, οι πράξεις οι αντίθετες µε προηγούµενη ρύθµιση της Διοίκησης ή αυτές που αποκλίνουν από προηγούµενες γνώµες συµβουλευτικών οργάνων και οι πράξεις, που εκδίδονται µε βάση διάταξη, που καθιερώνει εξαίρεση από κανόνα. Βλ. Σπηλιωτόπουλου Επ., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2002, σελ. 177 επ. 370 Βλ. άρθρο 17 παρ. 2 ΚΔιοικΔιαδ. 125

22 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ πράξης 371. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπάγγελτα, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται µε πρωτοβουλία του αρµόδιου διοικητικού οργάνου. Όταν όµως την έκδοση της πράξης ζητά ο ενδιαφερόµενος, αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εκτός εάν αυτά είναι ήδη στη διάθεση της αρµόδιας διοικητικής αρχής Μορφές συµµετοχής του ενδιαφεροµένου στη διοικητική διαδικασία Βιβλιογραφία: Γέροντας Α., Η συµµετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων στη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων, 1986, Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 329 επ., Ο ίδιος, Συνταγµατικό Δίκαιο Ατοµικά Δικαιώµατα, 1991, σελ. 644 επ., 1503 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1992, σελ. 182 επ., Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Β, 1961, σελ. 394 επ., Λαζαράτος Π., Το δικαίωµα ακροάσεως στη διοικητική διαδικασία, 1992, Παπανικολαΐδης Δ., Σύστηµα διοικητικού δικαίου, Α, 1992, σελ. 443, Παραράς Π., Σύνταγµα 1975 Corpus I, σελ. 319 επ., Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 167 επ., Στασινόπουλος Μ., Η ακρόασις του ενδιαφεροµένου εν τη διοικητική διαδικασία, 1966, Ο ίδιος, Το δικαίωµα της υπερασπίσεως ενώπιον των διοικητικών αρχών, 1974, Τάχος Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 589 επ., Ο ίδιος, Ερµηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2003, εκδ. β, σελ. 250, 418 επ. 286 Η διοικητική πράξη συνίσταται στη µονοµερή, από τη διοίκηση, θέσπιση νοµικών ρυθµίσεων, ώστε να µην νοείται κατ αρχήν σύµπραξη των ενδιαφεροµένων, στην έκδοση της διοικητικής πράξης. Ωστόσο, προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις µορφές συµµετοχής του ενδιαφεροµένου και ιδίως σειρά δικαιωµάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης. 371 Μετά την θέση σε ισχύ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 17 του ΚΔιοικΔιαδ, κατά την οποία όλες οι ατοµικές διοικητικές πράξεις πρέπει να περιέχουν αιτιολογία, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι δεν έχει πια πρακτική σηµασία η διάκριση σε διοικητικές πράξεις αιτιολογητέες από το νόµο και διοικητικές πράξεις αιτιολογητέες από τη φύση τους, αφού όλες οι ατοµικές διοικητικές πράξεις κατέστησαν αιτιολογητέες εκ του νόµου, λόγω της ρητής διάταξης του άρθρου 17 παρ. 1 ΚΔιοικΔιαδ. Πλην, όµως, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο του ιδίου άρθρου, η αιτιολογία µπορεί να προκύπτει και από τον φάκελο της πράξης, κατ εξαίρεση δε πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης, µόνο όταν προβλέπεται ρητά στο νόµο. Εποµένως, το συµπέρασµα που συνάγεται είναι ότι ο νοµοθέτης διατηρεί τη διάκριση και υπό το ισχύον δίκαιο. 372 Άρθρο 17 παρ. 3 ΚΔιοικΔιαδ. 126

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 εδάφ. α,β και παρ. 5 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ,ζ, και η του Ν. 1902 90 σχετικά με τις προϋπόθεσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και οδηγίες για τους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης Α. Ορολογία/Αποσαφήνιση εννοιών: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα