Ν. 158(Η)/99. Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 158(Η)/99. Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ. 3378. 31.12.99"

Transcript

1 Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ Ν. 158(Η)/99 Ο πεξί. ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνο ηνλ 1999 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.. πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. Έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Έλαξμε ηζρχνο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Δλεκέξσζε γηα ηα κέζα ζεξαπείαο Αξηζκφο 158(1) ηνπ 1999 ΝΟΜΟΗ ΠΟΤ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΔΗ ΣΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΖ ΓΡΑΖ ΣΖ ΓΖΜΟ1Α ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΡΟ Η-ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνο ηνπ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- "αλαβιεηηθή αίξεζε" ζεκαίλεη φξν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε εμαξηά ηελ επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ γεγνλφο κειινληηθφ θαη αβέβαην- "δηνίθεζε" πεξηιακβάλεη θάζε δηνηθεηηθφ φξγαλν "δηνηθεηηθή αξρή" ζεκαίλεη δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα- "δηνηθεηηθή πξάμε" ζεκαίλεη αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν θαζνξίδεη κνλνκεξψο ηη πξέπεη λα ηζρχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε- "δηνηθεηηθφ φξγαλν" ζεκαίλεη ην κνλνκειέο ή ζπιινγηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ πνπ είλαη δηνηθεηηθή αξρή "θαλνληζηηθή πξάμε" ζεκαίλεη πξάμε ε νπνία ζέηεη θαλφλεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γεληθνχο θαη απξφζσπνπο, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πεξηπηψζεηο αφξηζηεο, ππάξρνπζεο ή κειινληηθέο "λφκνο" ζεκαίλεη ην λφκν δπλάκεη ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ή αλαθαιείηαη ' ζπγθεθξηκέλε πξάμε- "φξγαλν" ζεκαίλεη δηνηθεηηθφ φξγαλν "πξάμε" ζεκαίλεη δηνηθεηηθή πξάμε. ΜΔΡΟ ΗΗ-ΟΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 3. Ζ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο γίλεηαη κε ηε δηαηχπσζε ηεο βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 4. Ζ νπζηαζηηθή ηζρχο κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ε δήισζε ηεο βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Όηαλ ν λφκνο θαζηζηά ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξάμεο ηε δεκπζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε νπζηαζηηθή ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο. 5. Ζ δηνίθεζε νθείιεη ζην έγγξαθν κε ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξάμε λα ελεκεξψλεη ιόν ελδηαθεξφκελν γηα ηηο ζεξαπείεο πνπ έρεη γηα λα πξνζβάιεη ηελ πξάμε. ην έγγξαθν πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε θχζε θαη ε κνξθή ηεο ζεξαπείαο. ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ηε χληαγκα ή ν λφκνο θαη ην αξκφδην δηθαζηήξην ή δηνηθεηηθφ φξγαλν πξνο ην νπνίν κπνξεί να απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο.

2 6.-(1) Σα έλλνκα απνηειέζκαηα κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο αξρίδνπλ φηαλ αξρίδεη ε νπζηαζηηθή ηζρχο ηεο, έθηνο αλ νξηζηεί ζηε δηνηθεηηθή πξάμε φηη ε επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαηίζεηαη ρξνληθά είηε ζην κέιινλ είηε ζην παξειζφλ. (2) ην κέιινλ κεηαηίζεηαη ε επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο, φηαλ πξνζηεζεί ζ' απηή αλαβιεηηθή αίξεζε ή πξνζεζκία. ην παξειζφλ κεηαηίζεηαη ε επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο, φηαλ απηή νπιηζηεί κε αλαδξνκηθή ηζρχ. 7. Μηα δηνηθεηηθή πξάμε δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ, έθηνο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) Αλ επηηξέπεη ηελ αλαδξνκηθφηεηα ηεο πξάμεο ν λφκνο. (β) αλ εθδίδεηαη γηα ζπκκφξθσζε κε απφθαζε TOO Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ε αλαδξνκηθή ηζρχο είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο (γ) φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν επαλαιακβάλεη πξάμε ηνπ πνπ αθπξψζεθε γηα ιφγνπο ηππηθνχο, εθφζνλ ε λέα πξάμε έρεη ην ίδην κε ηελ αθπξσζείζα πεξηερφκελν θαη εθδίδεηαη κέζα ζε εχινγν απφ ηελ πξψηε πξάμε ρξφλν θαη κε βάζε ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ίδηεο λνκηθέο δηαηάμεηο, Γελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ πξάμε πνπ επαλαιακβάλεη πξνεγνχκελε απφθαζε ε νπνία αθπξψζεθε γηα παξάβαζε λφκνπ ή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ (δ) φηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε αλαθαιεί άιιε πξάμε ηεο δηνίθεζεο πνπ είλαη παξάλνκε ή πνπ αληηβαίλεη πξνο ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ (ε) 479 Κ. 158(Η)/99 φηαλ απνθιεηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο πξάμεο είλαη ε δηαπίζησζε πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ε αλαδξνκηθή ηζρχο επηβάιιεηαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη δε ζίγεη φεκηνπξγεζείζεο θαηαζηάζεηοο (ζη) φηαλ ε αλαδξνκηθή ηζρχο επηβάιιεηαη γηα λα απνθαηαζηαζεί αδηθία πνπ έγηλε ζε βάξνο δηνηθνχκελνπ απφ παξάιεηςε νθεηιφκελε ελέξγεηαο ηεο δηνίθεζεο. ΜΞΡΟΞ ΗΗΗ-Ζ ΑΡΥΖ ΣΖΗ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ! 8.-(l) Οη δξαζηεξηφηεηεο, ηεο δηνίθεζεο πξνζδηνξίδνληαη θαη πεξηνξίδνληαη ατηφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ δίθαην. (2) Οη θαλφλεο, δηθαίνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα θαη ηελ έθηαζε ηεο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο ππαγνξεχνληαη απφ ην χληαγκα, ηνπο ηππηθνχο λφκνπο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ εθδίδνληαη θαη : εμνπζηνδφηεζε λφκνπ. 9. Όηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πξφθεηηαη λα εθδψζεη κηα πξάμε, χζηεξα απφ αίηεζε, ζα βαζηζηεί ζην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο, αλεμάξηεηα αλ απηφ ήηαλ δηαθνξεηηθφ θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Όηαλ ε δηνίθεζε, έπεηηα απφ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ, παξαιείπεη λα πξνβεί ζηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά ην ηέινο, ηεο εθπλνήο ηνπ εχινγνη) ρξφλνπ. 10. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πξέπεη λα αζθεί ηελ αξκνδηφηεηα, ηνπ κέζα ΠΞ εχινγν ρξφλν, ψζηε ε απφθαζε ηνπ λα είλαη επίθαηξε ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά ή λνκηθά γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη. Ο θαζνξηζκφο ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε εηδηθέο ζπλζήθεο. Έλαξμε έλλνκσλ απνηειεζκάησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Αλαδξνκηθή ηζρχο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Νφκηκα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο Κξίζηκν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Άζθεζε αξκνδηφηεηαο κέζα ζε εχινγν ρξφλν.

3 Ν. 158(Η)/ Πξνζεζκίεο. Αλαγλψξηζε πξάμεσλ άιισλ νξγάλσλ. Σήξεζε ησλ ηχπσλ. Γηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο Νφκηκε ππφζηαζε ηνπ νξγάλνπ. Πξάμεηο νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε άδεηα δηαζεζηκφηεηαο ή πξναθππεξεηηθή άδεηα. Αξκνδηφηεηα Οξγάλνπ. 11.(l) Οη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη γηα έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη ελδεηθηηθέο, εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά φηη είλαη αλαηξεπηηθέο. Όκσο ε πξάμε δελ κπνξεί λφκηκα λα εθδνζεί, αλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πέξαζε ππέξκεηξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηδξά νπζηαζηηθά ζηηο λνκηθέο ή πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηεο πξάμεο. (2) Οη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο δηνηθνχκελνπο γηα ηθαλνπνίεζε αηηήκαηνο είλαη, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, αλαηξεπηηθέο.'" (3) Αηηήζεηο ππνβάιινληαη είηε κε παξάδνζε είηε κε απνζηνιή κε ηειενκνηφηππν ή νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ κέζν είηε κε ην ηαρπδξνκείν. Όηαλ-ππνβάιιεηαη αίηεζε.κε ην ηαρπδξνκείν, σο εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη ε εκέξα -.πνπ ζηε ζπλήζε πνξεία -ηνπ ηαρπδξνκείνπ ε αίηεζε ζα παξαιεθζεί. (4) Τπέξβαζε αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή αλ ππάξρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ε ππέξβαζε δελ παξαβιάπηεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ δηνηθνχκελνπ. 12. Έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ αλα γλσξίδεη σο ηζρπξέο θαη εθαξκφδεη ηηο πξάμεηο άιισλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ εμσηεξηθά ηα γλσξίζκαηα έγθπξσλ πξάμεσλ. 13.-(1) Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα ηεξεί ηνπο ηχπνπο πνπ απαηηεί ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ θαζηζηά ηελ πξάμε παξάλνκε. (2) Σν απνθαζηζηηθφ θξηηήξην ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηχπσλ ζε νπζηψδεηο θαη επνπζηψδεηο είλαη ε ελδερφκελε επίδξαζε ηεο κε ηήξεζεο ηνπο ζην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο. Αλ ε παξαηππία επέδξαζε ζην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο πνπ πάξζεθε, ζεσξείηαη νπζηψδεο. (3) Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ε δηνίθεζε κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα παξαπιήζηα δηαδηθαζία πνπ παξέρεη ηα ίδηα ερέγγπα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν. 14.-(1) Ζ δηνίθεζε, πξνηνχ ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξα δηνηθεηηθνχ θαηαλαγθαζκνχ γηα εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ηεο, ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ απεηζνχληα πνιίηε, ε δε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ δελ πξέπεη λα ππενβαίλεη ην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. (2) Μέηξα άκεζνπ θαηαλαγθαζκνχ πνπ δελ απνβιέπνπλ ζε εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κπνξεί λα ιακβάλνληαη κφλν φηαλ- (α) πληξέρεη επείγνπζα θαη ζνβαξή αλάγθε πνπ αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο (β) είλαη αδχλαηε ε ζπκκφξθσζε ηνπ δηνηθνχκελνπ κε ηε ιήςε ελαληίνλ ηνπ άιισλ κέηξσλ θαηαλαγθαζκνχ. 15. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα είλαη κία δηνηθεηηθή πξάμε έγθπξε είλαη ε λφκηκε ππφζηαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηελ εθδίδεη. 16.-(1) Μνλνκειέο δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ βξίζθεηαη ζε θαλνληθή άδεηα αλάπαπζεο κπνξεί έγθπξα λα εθδψζεη πξάμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, αλ πξνεγνπκέλσο δειψζεη εγγξάθσο δηαθνπή ηεο άδεηαο ηνπ. (2) Πξάμεηο κνλνκεινχο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηαζεζηκφηεηα ή άδεηα πξηλ απφ ηελ αθππεξέηεζή ηνπ είλαη παξάλνκεο. I7.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ εθδίδεη κηα πξάμε πξέπεη λα είλαη αξκφδην θαζ χιελ, θαηά ηφπν θαη θαηά ρξφλν.

4 481 Ν. I58(I)/99 (2) Ζ αξκνδηφηεηα ελφο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαζνξίδεηαη απφ ην χληαγκα ή απφ ην λφκν ή απφ θαλνληζηηθή ή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζε λφκνπ. (3) Ζ παξαλνκία κηαο πξάμεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ αλαξκφδην φξγαλν δε ζεξαπεχεηαη, έζησ θαη αλ ηελ πξάμε απηή εγθξίλεη κεηαγελέζηεξα ην αξκφδην φξγαλν. (4) Όηαλ ν λφκνο αλαζέηεη ηελ άζθεζε κηαο εμνπζίαο ζε έλα φξγαλν, ην φξγαλν απηφ δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ηελ εμνπζία ηνπ απηή ζε άιιν φξγαλν, ρσξίο λα ππάξρεη ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ πνπ λα ην επηηξέπεη. (5) Αλ κηα αίηεζε ππνβιεζεί ζε αλαξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, ην αλαξκφδην φξγαλν νθείιεη λα ηε δηαβηβάζεη ζην αξκφδην, πιεξνθνξψληαο πεξί ηνχηνπ ηνλ ελδηαθεξφκελν. (6) Ζ δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα πξέπεη λα αζθείηαη απφ ην φξγαλν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί απφ ην λφκν. (7) Ζ απιή έγθξηζε ησλ ζπζηάζεσλ πθηζηάκελνπ νξγάλνπ, ρσξίο ην αξκφδην φξγαλν λα αληηκεησπίζεη ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, ζπληζηά απνρή απφ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. (8) Γε ζπληζηά απνρή απφ άζθεζε αξκνδηφηεηαο ε πηνζέηεζε ελφο ζεκεηψκαηνο ή κηαο πξφηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ πθηζηάκελν ππάιιειν ή φξγαλν ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, αλ ην ζεκείσκα ή ε πξφηαζε πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε θαη απφ ην ζχλνιν ηεο φιεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο πξνθχπηεη φηη ην αξκφδην φξγαλν άζθεζε νπζηαζηηθά ηελ απνθαζηζηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα. I8. (1) Ζ εμνπζία ηνπ πξντζηακέλνπ λα Διέγρεη ηνλ πθηζηάκελν πξνθχπηεη ηεξαηηθφο απφ ηελ ηεξαξρηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. (2) Σν ηεξαξρηθά πξντζηάκελν φξγαλν κπνξεί πάληα λα αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπ νξγάλνπ. (3) Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ επηηαγψλ ηνπ δηθαίνπ, είηε απηέο πεξηέρνληαη ζην χληαγκα, ζηνπο λφκνπο, ζηηο θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο είηε επηηάζζνληαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ. δηθαίνπ. (4) Σν ηεξαξρηθά πξντζηάκελν φξγαλν δελ έρεη εμνπζία λα αθπξψζεη ή λα κεηαξξπζκίζεη γηα ιφγνπο νπζηαζηηθνχο ηηο πξάμεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπ νξγάλνπ, φηαλ ν λφκνο αλέζεζε απνθιεηζηηθά ζην πθηζηάκελν φξγαλν ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο. 19. Όηαλ απαηηείηαη απφ ην λφκν έγθξηζε απφ Τπνπξγφ ή απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξάμεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε πξάμε ησλ ηειεπηαίσλ δελ είλαη έγθπξε πξηλ απφ ηελ έγθξηζε. ΜΔΡΟ IV-TA ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ' 20.-(1) Γηα λα είλαη λφκηκν έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα είλαη ζπγθξνηεκέλν απφ φια ηα πξφζσπα πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο. (2) Ζ χπαξμε θελήο ζέζεσο ιφγσ ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ελφο κέινπο δελ επηηξέπεη ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ ν λφκνο πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά. 21.-(1) Σν ζπιινγηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη κε λφκηκε ζχλζεζε. Γελ είλαη λφκηκα ζπληεζεηκέλν, αλ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ παξίζηαηαη " ~ Ηεξαξρηθφο έιεγρνο. Πξάμεηο πνπ απαηηνχλ έγθξηζε. πγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. χλζεζε θαη ζπλεδξίεο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.

5 Ν. 158(Η)/ Αιιαγή ζηε ζχλζεζε. Απαξηία. Σήξεζε πξαθηηθψλ. πξφζσπν πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην λφκν, έζησ θαη αλ 'δελ έιαβε κέξνο ζηελ ςεθνθνξία, έθηνο αλ πξφθεηηαη γηα ππάιιειν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. (2) Γε ζπληζηά θαθή ζχλζεζε ηνλ νξγάλνπ ε παξνπζία ζηε ζπλεδξία ηνπ ζπιινγηθνχ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ ή άιισλ πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαηαηνπηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ πξνζαγσγή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απηά απνρσξήζνπλ πξηλ απφ ηε δηαβνχιεπζε γηα ιήςε ηεο απφθαζεο. (3) Γηα λα ζπλεδξηάζεη λφκηκα έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα θιεζνχλ λνκφηππα θαη εκπξφζεζκα φια ηα κέιε ηνπ ζηε ζπλεδξία, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην ζπιινγηθφ φξγαλν ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηέο ήκεξεο θαη ψξεο. (4) Αλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ εθδφζεθε αθπξσζείζα πξάμε θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο επαλεμέηαζεο δελ επήιζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ ζπιινγη θνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ζηελ επαλεμέηαζε θαη ζηε ιήςε λέαο απφθαζεο θαινχληαη ηα κέιε ηνπ πνπ κεηείραλ ζηε ζπλεδξία θαηά ηελ νπνία ιήθζεθε ε πξάμε πνπ αθπξψζεθε. ' (5) Αλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ εθδφζεθε αθπξσζείζα πξάμε θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο επαλεμέηαζεο επήιζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζχλδεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ζηελ επαλεμέηαζε θαη ζηε ιήςε λέαο απφθαζεο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 22. Ζ δηαδηθαζία ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο γηα νξηζκέλν ζέκα πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο απφ ηα ίδηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.. Αλ ε δηαδηθαζία παξαηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο θαη ε ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ κεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία αιιάμεη κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ πνπ ήηαλ απφληα ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο, ην ζπιινγηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα ιάβεη έγθπξε απφθαζε ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία, εθηφο αλ ζηε ζπλεδξία απηή επαλαιεθζεί απφ ηελ αξρή ε δηαδηθαζία θαη ε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε. Απηφ δελ απαηηείηαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνπζία απφ ζπλεδξία πνπ αζρνιήζεθε κε πξνθαηαξθηηθά ζέκαηα ή φηαλ ηα κέιε ηα νπνία ιακβάλνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 23.-(1) Γηα λα ζπλεδξηάδεη λφκηκα ην ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απαξηία, δειαδή λα παξίζηαηαη θαηά ηε ζπλεδξία ν θαηψηεξνο αξηζκφο κειψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. (2) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, απαξηία ππάξρεη ζε πεξίπησζε πνπ παξεπξίζθεηαη ε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. (3) Απαξηία ππάξρεη έζησ θαη αλ κεξηθά απφ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απέρνπλ θαηά ηελ ςεθνθνξία. 24.-(1) Πξέπεη λα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ζηα νπνία λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Ζ ηήξεζε άξηησλ πξαθηηθψλ είλαη ππνρξέσζε θάζε νξγάλνπ πνπ αζθεί δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. (2) ηηο πεξηπηψζεηο δηνξηζκψλ ή πξναγσγψλ επηβάιιεηαη ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη θάζε άιινπ γεγνλφηνο πνπ επελεξγεί ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Γελ απαηηείηαη ε θαηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο νχηε θαη ε θαηαγξαθή ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ κειψλ γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςήθησλ. Οη ηπρφλ πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ησλ

6 483 Ν. I58(I)/99 κειψλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςήθησλ ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, αλ έγηλε, παξαδίδνληαη απφ ηα κέιε ακέζσο κεηά ην πέξαο, ηεο, δηαδηθαζίαο, πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ νηθείνπ θαθέινπ. 25.-(1) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, νη απνθάζεηο, ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ιακβάλνληαη, κε απιή πιεηνςεθία θαη. ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. (2) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξφληα θαη κε θσιπφκελα κέιε. (3) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, ε ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. (4) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν. φηαλ νη απνθάζεηο ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία, δε 1 είλαη απαξαίηεην λα αηηηνινγείηαη θαη ε απφθαζε ηεο κεηνςεθίαο. Όκσο, ηα δηαθσλνχληα κέιε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα δηαηππσζνχλ ζηελ απφθαζε νη ιφγνη ηεο δηαθσλίαο ηνπο. ΜΞΡΟΞ λ-αησηολοπα ΣΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ 26.-(1) Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο-εθδίδνληαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη επαξθψο θαη δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο νη νπνίεο- (α) Δίλαη δπζκελείο γηα ην δηνηθνχκελν (β) είλαη αληίζεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο κε πξνεγεζείζα γλσκνδφηεζε, πξφηαζε, εηζήγεζε ή έθζεζε αξκφδηνπ νξγάλνπ ή κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ (γ) είλαη αληίζεηεο κε ραξαρζείζα πνιηηηθή ή ηαθηηθή- (δ) ζπληζηνχλ εμαηξεηηθφ κέηξν ελέξγεηαο- (ε) είλαη αηηηνινγεηέεο απφ ην λφκν. (2) Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε ηεο επηβαιιφκελεο αηηηνινγίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε πξάμε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. 27. Γε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία- (α) Πξάμεηο πνπ δελ εθδίδνληαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο (β) πξάμεηο πνπ δέρνληαη πιήξσο ην αίηεκα ηνπ δηνηθνχκελνπ ή πνπ γεληθά είλαη επεξγεηηθέο γηα έλα δηνηθνχκελν, ρσξίο λα ζίγνπλ έλλνκα ζπκθέξνληα ηξίησλ (γ) πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη νκνηφκνξθα σι κεγάιν αξηζκφ ή κε κεραληθά ή- κε ειεθηξνληθά κέζα (δ) δηνηθεηηθέο πξάμεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη. (ε) πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο νξίδεη ξεηά ν λφκνο φηη δε ρξεηάδνληαη αηηην ινγία. 28.-(1) Ζ αηηηνινγία κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ψζηε λα κελ αθήλεη ακθηβνιίεο σο πξνο ην πνηνο ήηαλ ν πξαγκαηηθφο ιφγνο πνπ νδήγεζε ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. (2) Γελ απνηειεί επαξθή αηηηνινγία ε αλαθνξά ζηελ απφθαζε γεληθψλ ραξαθηεξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη λα ηζρχνπλ γηα θάζε πεξίπησζε νχηε ε απιή αλαθνξά ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ λφκνπ πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. (3) Αλαηηηνιφγεηε είλαη κηα πξάμε πνπ επηθαιείηαη γεληθά θαη αφξηζηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σν δεκφζην ζπκθέξνλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επίθιεζε πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ε θξίζε ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Λήςε απνθάζεσλ. Αηηηνινγεηέεο Πξάμεηο. Πξάμεηο πνπ δε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία. Δπαξθήο αηηηνινγία

7 πκπιήξσζε θαη αλαπιήξσζε ηεο αηηηνινγίαο. Μεηαγελέζηεξε αηηηνινγία. Δζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία. Πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο. Ν. 158(1)/ Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε νπνηνπδήπνηε λφκνπ, ε αίηην) γηα κηαο πξάμεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ή λα αλαπιεξσζεί απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ φπσο ".αϊ απφ ην ζχλνιν ηεο φιεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο. 30. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη, εμαηξεηηθά, ζηε δηνίθεζε αηηηνινγήζεη κεηαγελέζηεξα ηελ πξάμε ηεο, ζηεξηδφκελε φκσο ζε ζηνηρεία, γεγνλφηα πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ πξάμε θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπ ρζνχλ απφ ην δηνηθεηηθφ θάθειν. 31. Δζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία δελ νδεγεί ζε αθχξσζε ηεο πξάμεο, αλ ε πξάμε κπνξεί λα έρεη άιιν λνκηθφ έξεηζκα. 32. Όηαλ ε πξάμε έρεη πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο θαη κία απφ απηέο είλαη ιαλζαζκέλε, ε πξάμε είλαη αθπξσηέα, εθηφο αλ θξηζεί φηη ε ιαλζαζκέλε αηηηνινγία ήηαλ επηθνπξηθή ή δεπηεξεχνπζα ηεο νξζήο αηηηνινγψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επεξέαζε ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν ζηε ιήςε η απφθαζεο. Πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο αλαθνξάο. Πξνζθπγή ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην. Φχζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξψλ. ΜΔΡΟ VI-ΛΗΚΑΗΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 33.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 29 ηνπ πληάγκαηνο, δηθαίσκα αλαθνξάο- (α) Παξέρεηαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζηε Γεκνθξαηία, αλεμάξ ηεηα αλ απηφ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνιίηεο ή αιινδαπφο (β) θαιχπηεη ηελ ππνβνιή παξαπφλνπ ή αηηήκαηνο γηα λα πξνβεί ε δηνίθεζε ζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή γηα ηελ αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε πξάμεο πνπ έρεη ήδε εθδνζεί ή γηα ηελ απνηξνπή ή επαλφξζσζε εζηθήο πιηθήο βιάβεο (γ) δελ θαιχπηεη αίηεκα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, εθηφο αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. (2) Σν δηθαίσκα αλαθνξάο δελ παξαβηάδεηαη, αλ ε δηνίθεζε παξέιεηςε λα απαληήζεη ζε αίηεκα ή παξάπνλν, επεηδή γηα ην ίδην αίηεκα ή παξάπνλν είρε δψζεη πξνεγνπκέλσο αηηηνινγεκέλε απάληεζε, εθηφο αλ κε ην λέν αίηεκα παξάπνλν γίλεηαη επίθιεζε λέσλ γεγνλφησλ ή κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππήξραλ, φηαλ δφζεθε ε απάληεζε. (3) Αλ κε ηελ αλαθνξά δεηείηαη ε αλάθιεζε ή ε ηξνπνπνίεζε πξάμεο πνπ έρεη ήδε εθδνζεί, γηα ηελ πξνζβνιή ηεο νπνίαο ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ άζθεζε ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πξνο ην νπνίν ε αλαθνξά έρεη απεπζπλζεί δελ ηελ εμεηάδεη, αιιά πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηνλ αηηεηή. (4) Ζ αλαθνξά απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή. Αλ ε αλαθνξά απεπζχλεηαη ζε αλαξκφδηα αξρή, απηή δελ ηελ εμεηάδεη, αιιά ηε δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα αξρή. 34. Ζ ππνρξέσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 29 ηνπ πληάγκαηνο, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, έζησ θαη αλ γηα ην ίδην ζέκα έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 146 ηνπ πληάγκαηνο. 35. Ζ ππνρξέσζε γηα απάληεζε κέζα ζε πξνζεζκία, ηξηάληα εκεξψλ ππάξρεη, φηαλ ε ιήςε ηεο απφθαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή είλαη εθηθηή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ θάζε ππφζεζεο. Ζ δηνίθεζε νθείιεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα δίλεη εγγξάθσο κέζν. ζηελ πξνζεζκία ησλ. ηξηάληα ήκεξσλ.πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο ππφζεζεο. r

8 485 Ν. 158(Η)/ Μεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο αλαθνξάο ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα ζεσξήζεη ηελ παξάιεηςε ηεο αξκφδηαο αξρήο λα. ηνπ απαληήζεη άξλεζε ηεο λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλαθνξά ηνπ θαη λα πξνζβάιεη ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ παξάιεηςε απηή σο άξλεζε ηθαλνπνίεζεο ηεο αλαθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα πξνζβάιεη, κε βάζε ην Άξζξν 29 ηνπ πληάγκαηνο, ηελ παξάιεηςε απάληεζεο, έθηνο αλ απφ ηελ παξάιεηςε έρεη ππνζηεί βιάβε. 37. Κάζε πξφζσπν πνπ ζίγεηαη απφ πξάμε ή πνπ δηθαηνχηαη λα θάλεη Εήηεζε ρξήζε κηαο πξάμεο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο λα ηνπ δνζεί πιήξεο αληίγξαθν ηεο. Σν αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα απνξξίςεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ αηηήκαηνο, αλ ε.ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαβιάπηεη ην ππεξεζηαθφ ζπκθέξνλ ή ην ζπκθέξνλ ηξίηνπ πξνζψπνπ. ΜΔΡΟ VII-APXH ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ 38. (Η) Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ επηβάιιεη ζηε δηνίθεζε ηελ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, ίζε ή νκνηφκνξθε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πνιηηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. (2) Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο παξαβηάδεηαη, φηαλ ε δηνίθεζε απνθαζίδεη ζε κηα πεξίπησζε κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ κε ηνλ νπνίν απνθάζηζε ζην παξειζφλ ζε.άιιε παξφκνηα πεξίπησζε, εθηφο αλ έρεη απνθαζίζεη λα αιιάμεη ηαθηηθή σο πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηνίθεζε πξέπεη λα δψζεη εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφθαζε ηεο λα αιιάμεη ηαρηηθή. (3) Ζ ίζε κεηαρείξηζε ησλ άληζσλ είλαη ην ίδην απαξάδεθηε κε ηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ ίζσλ. 39. Αλ ε δηνίθεζε έρεη ζε κηα πεξίπησζε αζθήζεη ηε δηαθξηηηθή ηεο εμνπζία παξάλνκα. δελ πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ παξαλνκία ζε άιιεο παξφκνηεο πεξίπηψζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ, δηφηη δελ αλαγλσξίδεηαη ηζφηεηα ζηελ παξαλνκία. 40. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, επηβάιιεηαη ε παξνρή ίζσλ δπλαηνηήησλ ζηα δχν θχια θαη επηηξέπνληαη απνθιίζεηο, φηαλ απηέο δηθαηνινγνχληαη είηε γηα ιφγνπο νη νπνίνη αλάγνληαη ζηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ηεο γπλαίθαο, θαη κάιηζηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηξφηεηα, ην γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα, είηε γηα ιφγνπο νη νπνίνη αλάγνληαη ζε θαζαξά βηνινγηθέο δηαθνξέο. 41.-(1) Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο δηνίθεζεο επηβάιιεη ηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε θάζε πνιίηε γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο ή αμηψκαηνο ζηελ πνιηηεία. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν φξνο "δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο" πεξηιακβάλεη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. (2) Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο είλαη ζεκειηψδεο πνιηηηθφ δηθαίσκα, ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. (3) Ζ ίζε πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο επηβάιιεη ηελ θαηάιεςε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αμηνθξαηίαο. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. ΜΔΡΟ VIII - ΑΡΥΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 42.-(1) Κάζε δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ κεηέρεη ζηελ παξαγσγή δηνηθεηηθήο Αξρή ηεο πξάμεο πξέπεη λα παξέρεη ηα ερέγγπα, ηεο ακεξφιεπηεο θξίζεο. Πξνζβνιή παξάιεςεο απάληεζεο σο αξλεηηθήο απφθαζεο. Εήηεζε αληηγξάθνπ. Πεξηερφκελν ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Με αλαγλψξηζε ηζφηεηαο ζηελ παξαλνκία. Ηζφηεηα ησλ θχισλ. Ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο. Αξρή ηεο ακεξνιεςίαο.

9 Ν. 158(Η)/ Γηθαίσκα Αθξφαζεο Άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο. (2) Γε κεηέρεη ζηελ παξαγσγή δηνηθεηηθήο πξάμεο πξφζσπν πνπ έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε ή ζπγγεληθφ δεζκφ εμ αίκαηνο ή εο αγρηζηείαο κέρξη θαη του ηέηαξηνπ βαζκνχ ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε ην άηνκν πνπ αθνξά ε εμεηαδφκελε ππφζεζε ή πνπ έρεη ζπκθέξνλ γηα ηελ έθβαζε ηεο. (3) Ζ θαηά ην εδάθην (2) πην πάλσ. ζπκκεηνρή ζε δηνηθεηηθφ φξγαλν επηηξέπεηαη, φηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε δελ κπνξεί λα εθδνζεί απφ άιιν, θαηά ' λφκν αξκφδην φξγαλν ή φηαλ ην. αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα ζπλέιζεη επεηδή δε ζα ππάξρεη απαξηία. 43.-(1) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο παξέρεηαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ν λφκνο πξνβιέπεη ξεηά. ζε θάζε πξφζσπν πνπ 6α επεξεαζηεί απφ ηελ έθδνζε πξάμεο ή απφ ηε ιήςε δηνηθεηηθνχ κέηξνπ πνπ είλαη πεηζαξρηθήο θχζεο ή πνπ έρεη ην ραξαθηήξα ηεο θχξσζεο ε πνπ είλαη άιισο πσο δπζκελνχο θχζεο. (2) Γηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ πξνηίζεηαη λα ζηεξίμεη ηελ απφθαζε ηνπ ζε ηζρπξηζκνχο ελαληίνλ ελφο πξνζψπνπ νθείιεη λα παξάζρεη ηελ επθαηξία ζην πξφζσπν απηφ λα ππνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο. (3) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο αζθείηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα δηθεγφξνπ ηεο εθινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. (4) Ζ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη πξνθνξηθά. Δίλαη αξθεηφ, αλ δεηεζεί απφ απηφλ, λα εθζέζεη γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπ, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη ην αληίζεην..(5) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο αλαγλσξίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, εθηφο αλ ε λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηελ άζθεζε ηεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ξεηά επηηξέπεη ζην αξκφδην φξγαλν λα κελ παξέρεη ην δηθαίσκα αθξφαζεο. (6) Κάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη δηθαίσκα αθξφαζεο κπνξεί χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ, λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεηηθνχ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ. Σν αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα απνξξίςεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ αηηήκαηνο, αλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαβιάπηεη ην ππεξεζηαθφ ζπκθέξνλ ή ην ζπκθέξνλ ηξίηνπ πξνζψπνπ. ΜΔΡΟ IX - ΟΡΘΖ ΑΚΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΖ ΔΞΟΤ1Α 44.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο απφ ην λφκν έρεη ηε λνκηθή ππνρξέσζε λα ηελ αζθήζεη. (2) Λελ είλαη επηηξεπηφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν λα ππνθαζίζηαηαη ή λα θαηεπζχλεηαη ζηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπζίαο απφ άιιν φξγαλν. (3) Γελ επηηξέπεηαη ζην αξκφδην φξγαλν λα απνθαζίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη θαηά ηξφπν γεληθφ ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ. (4) Γελ απαγνξεχεηαη ζε δηνηθεηηθφ φξγαλν λα αζθήζεη ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία ζε κηα ππφζεζε, κε βάζε γεληθή πνιηηηθή ή θξηηήξηα πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ην ίδην γηα παξφκνηεο ππνζέζεηο., εθφζνλ ε πνιηηηθή ή ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ραξάμεη ζπλάδνπλ κε ην λφκν. θαη λα εμεηάδεη ηδηαίηεξα θάζε ππφζεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα εμεηάδεη αλ ηα ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά.ηεο ππφζεζεο δηθαηνινγνχλ απφθιηζε απφ ηε γεληθή πνιηηηθή ή ηα θξηηήξηα πνπ ράξαμε. (5) Γελ απαγνξεχεηαη ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπζίαο λα θαζνδεγείηαη απφ εγθπθιίνπο ή γεληθνχ ραξα-

10 487 Ν. l58(1)/99 θηήξα δηνηθεηηθέο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηεξαξρηθά αλψηεξα ηνπ φξγαλα θαη πνπ θαζνξίδνπλ ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζε έλα ζέκα, εθφζνλ απηέο νη εγθχθιηνη ή νη νδεγίεο δε ζπγθξνχνληαη κε ην λφκν. (6) Δπηηξέπεηαη ζην αξκφδην φξγαλν λα αζθεί ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία κε βάζε ηχπνπο θαη δεζκεχζεηο πνπ ην ίδην έρεη θαζνξίζεη θαη πνπ δελ επηβάιινληαη, αιιά νχηε απαγνξεχνληαη απφ ην λφκν. 45. (1) Ζ δηνίθεζε, θαηά ηελ άζθεζε ηεο. δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε επαξθή έξεπλα φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ππφζεζε γεγνλφησλ. (2) Ζ έθηαζε ηεο έξεπλαο εμαξηάηαη απφ ηα πεξηζηαηηθά θάζε ππφζεζεο. ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν ελαπφθεηηαη λα επηιέμεη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί είηε απφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν είηε δηα κέζνπ άιινπ νξγάλνπ ή πξνζψπνπ. 46. (1) Αλ ε δηνίθεζε, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη εμ αληηθείκελνπ αλχπαξθηα ή αλ παξαιείπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο νπζηψδε πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ελεξγεί κε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα. (2) Αλ ε πιάλε έρεη επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, είλαη νπζηψδεο θαη θαζηζηά ηελ πξάμε παξάλνκε. (3) Ζ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο απνδεηθηηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ θαη ε επηινγή νξηζκέλσλ απφ απηά ζηα νπνία βαζίζηεθε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε δηνίθεζε δε ζπληζηνχλ πιάλε, εθφζνλ ε επηινγή ήηαλ γηα ηε δηνίθεζε ινγηθά επηηξεπηή. 47. Σα ζηνηρεία πνπ ε δηνίθεζε νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη λφκηκα θαη ζρεηηθά κε ηνλ επηδησθφκελν απφ ην λφκν ζθνπφ. 48. Ζ επηδίσμε ζθνπνχ θαηάδεια μέλνπ πξνο ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ, φπσο επίζεο ε ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο, ζπληζηνχλ θαηάρξεζε εμνπζίαο. 49.-(1) ε πξάμε πνπ εθδίδεηαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο Όξνη κπνξεί λα πεξηιεθζεί φξνο ή αίξεζε, εθφζνλ απηφ δελ είλαη αληίζεην κε ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ. (2) Αλ φξνο ή αίξεζε πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζε δηνηθεηηθή πξάμε είλαη παξάλνκνο, επηδξά ζην θχξνο νιφθιεξεο ηεο πξάμεο θαη ηελ παξαζχξεη ζε αθπξφηεηα, αλ πξνθχπηεη φηη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν δε ζα εμέδηδε ηελ πξάμε, αλ ηεινχζε ζε γλψζε ηνπ παξάλνκνπ ηνπ φξνπ ή ηεο αίξεζεο. ΜΔΡΟ Χ - ΑΡΥΔ ΣΖ ΥΡΖΓΓΚ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 50. Οη αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο επηβάιινπλ ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα. θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπο εμνπζίαο, λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα, ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα απνθεχγνληαη αλεπηεηθείο θαη άδηθεο ιχζεηο. 51. (1) Ζ δηνίθεζε δελ επηηξέπεηαη λα ελεξγεί κε ηξφπν αζπλεπή, αληίθαηηθφ ή θαθφπηζην, ψζηε λα εμαπαηά ή λα ηαιαηπσξεί ρσξίο ιφγν ην δηνηθνχκελν. (2) Ζ δηνίθεζε οι. δηθαηνχηαη, επηθαινχκελε ηηο ίδηεο ηεο ηηο παξαιείςεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη ππαίηηνο ν δηνηθνχκελνο, λα αγλνεί κηα επλντθή Δπαξθήο έξεπλα Πιάλε ηνηρεία θξίζεο Καηάρξεζε εμνπζίαο Όξνη θαη αηξέζεηο Πεξηερφκελν ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Αξρή ηεο θαιήο πίζηεο

11 Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο Αλαδήηεζε αρξεσζηήησλ Αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ν. l58(i)/ γη' απηφλ θαηάζηαζε ε νπνία έρεη δηαξθέζεη αξθεηφ ρξφλν θαη λα αξλείηαη ηελ ππέξ ηνπ δηνηθνχκελνπ ζπλαγσγή ησλ σθειεκάησλ θαη ησλ λφκηκσλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε απηή. (3) Γελ είλαη επηηξεπηφ ζηε δηνίθεζε λα αίξεη εθ ησλ πζηέξσλ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θίλεηξα πνπ πξνέβιεςε ν λφκνο ή πνπ ε ίδηα έζεζε γηα λα πξνζειθχζεη νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθνχκελσλ. (4) Γελ είλαη επηηξεπηφ δηνηθεηηθέο πξάμεηο λα αληίθεηληαη ζε παξαζηάζεηο ή πιεξνθνξίεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ή ζε πιεξνθνξίεο, ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεη ν λφκνο, εθφζνλ νη παξαζηάζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη ζχκθσλεο κε ην λφκν. 52.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπ ζίαο, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα ζηαζκίδεη φια ηα άκεζα αλακηγκέλα ζηελ ππφζεζε ζπκθέξνληα. (2) Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε ζηηο ελέξγεηεο ηεο πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Δπέκβαζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (3) Αλ ε δηνίθεζε έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ λφκηκσλ ιχζεσλ, νθείιεη λα πξνηηκήζεη εθείλε πνπ είλαη ιηγφηεξν επαρζήο γηα ην δηνηθνχκελν. (4) Κάζε πεηζαξρηθφ ή δηνηθεηηθφ κέηξν πνπ ιακβάλεη ε δηνίθεζε πξέπεη λα έρεη αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηελ ππνρξέσζε πνπ παξαβηάζηεθε θαη λ βξίζθεηαη ζε εχινγε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. (5) Οη δπζκελείο γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηνηθνχκελνπο ζπλέπεηεο κηα δηνηθεηηθήο πξάμεο δελ πξέπεη λα είλαη δπζαλάινγεο κε ηνλ επηδησθφκελν κ ηελ πξάμε ζθνπφ. 53. Αληίθεηηαη πξνο ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο θαη ηεο εχξπζκεο δηνίθεζεο κεηά πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ αλαδξνκηθή αλαδήηεζε ρξεκάησλ πνπ ε δηνίθεζε θαηέβαιε παξάλνκα θαη πνπ έιαβαλ θαιφπηζηα νη πνιίηεο, φπσο απνδνρέο ζπληάμεηο. 54.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πην θάησ εδαθίσλ, ζεσξείηαη παξάβαζε ηα αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ε αλάθιεζε απφ ηε δηνίθεζε κεηά πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ πξάμεο ηεο έζησ θαη παξάλνκεο, πνπ ζην κεηαμχ δεκηνχξγεζαλ δηθαηψκαηα θαη γεληθά επλντθέο γηα ην δηνηθνχκελν θαηαζηάζεηο. Ζ χπαξμε ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ θξίλεηαη απφ ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο θάζε ππφζεζεο. (2) Ζ αλάθιεζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο επηηξέπεηαη θαη κεηά παξέιεπζε εχινγνπ ρξφλνπ, αλ απηή εθδφζεθε έπεηηα απφ δφιηα ή απαηειή ελέξγεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή αλ ν ελδηαθεξφκελνο ήηαλ ελήκεξνο ηεο παξαλνκίαο ηεο πξάμεο θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο ή γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (3) Ζ αλάθιεζε θαη λφκηκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, αθφκε θαη αλ πέξαζε εχινγν ρξνληθφ, δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζε ηεο δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (4) Δπηηξέπεηαη ε αλάθιεζε δηνηθεηηθήο πξάμεο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε έθδνζε ηεο ή πνπ απ ηεινχζαλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο. (5) Ζ, κε βάζε ηα εδάθηα (3) θαη (4), αλάθιεζε ηζρχεη γηα ην κέιινλ θαη. 5 έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ.

12 489 Ν. 158(I)/99 (6) Οη πην πάλσ γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, πνπ δηέπνπλ ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, δελ ηζρχνπλ, φηαλ ε αλάθιεζε ξπζκίδεηαη εηδηθά απφ ην λφκν. 55.-(1) Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε πξάμεο είλαη ην φξγαλν πνπ ηελ έρεη εθδψζεη, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. (2) Γηα ηελ αλαθίλεζε λφκηκεο πξάμεο πξέπεη λα ηεξείηαη ν ηχπνο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ αλαθαιείηαη. (3) Γηα ηελ αλάθιεζε παξάλνκεο πξάμεο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ηχπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ έθδνζεο ηεο πξάμεο πνπ αλαθαιείηαη, εθηφο αλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηάγλσζε ηεο παξαλνκίαο ηεο. 56. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή πξάμε κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα αλαζηείιεη ή λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο, αλ ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ην επηβάιινπλ. ΜΔΡΟ XI - ΤΜΜΟΡΦΩΒ ΣΖ Γ1ΟΗΚΚΚΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΞΔ ΣΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟΤ ΛΗΚΑΣΖΡ10Ύ ΚΑΗ ΓΞΛΗΚΑΜΔΝΟ 57. Έπεηηα απφ αθπξσηηθή απφθαζε ε πξάμε εμαθαλίδεηαη θαη ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ αθπξψζεθε. 58. Καηά ηελ επαλεμέηαζε πξάμεο ηεο πνπ έρεη αθπξσζεί, ε δηνίθεζε νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ην πξαγκαηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν πνπ εθδφζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο. Καη' εμαίξεζηλ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ είλαη εθαξκνζηέν ην θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο λέαο πξάμεο λνκηθφ θαζεζηψο, φηαλ ην λεφηεξν λνκνζέηεκα είλαη αλαδξνκηθήο ηζρχνο ή φηαλ πξνθχπηεη απφ απηφ φηη ν λνκνζέηεο δελ αλέρεηαη ζην εμήο ηελ εθαξκνγή ησλ παιαηψλ δηαηάμεσλ. 59.-(1) Οη απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ έρνπλ ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Ζ αθπξσηηθή απφθαζε ηζρχεη έλαληη φισλ. Ζ απνξξηπηηθή απφθαζε ηζρχεη έλαληη ηνπ αηηνχληνο. (2} Καηά ηελ.επαλεμέηαζε, ε δηνίθεζε δεζκεχεηαη απφ ην δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πθίζηαλην θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο. ΜΔΡΟ XII - ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΞ ΠΡΑΞΔΗ 60. (1) Δίλαη αλίζρπξε θαλνληζηηθή πξάμε ε νπνία εθδφζεθε ρσξίο λα παξέρεηαη εμνπζία πξνο απηφ απφ λφκν ή εμέξρεηαη ησλ νξίσλ ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ δφζεθε κε λφκν ή αληηβαίλεη πξνο νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο λφκνπ ή εθδφζεθε ρσξίο λα ηεξεζεί ν αλαγθαίνο γηα ηελ έγθπξε έθδνζε ηεο ηχπνο. (2) Γηνηθεηηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ζε άιιν φξγαλν ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ πήξε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, εθηφο αλ ξεηά ή ζησπεξά παξέρεηαη εμνπζία απφ ην λφκν. (3) Καλνληζηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο, εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζε λφκνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ, εθηφο αλ ν λφκνο ν νπνίνο παξέρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ξεηά ην επηηξέπεη. 61. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο απνθηνχλ ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Αξκνδηφηεηα θαη ηχπνο ηεο αλάθιεζεο Αλαζηνιή θαη δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο Απνηειέζκαηα αθπξσηηθήο απφθαζεο Πξαγκαηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο θαηά ηελ επαλεμεηάζε. Γεδηθαζκέλν. Αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο θαλνληζηηθήο εμνπζίαο. Σχπνο ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.

13 Φακ.: Σηλ.: Φαξ.: Κ Τ Π Ρ Η Α Κ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1443 ΛΕΤΚΩΙΑ 24 Αςγούζηος, 2001 ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΕΠΙΣΟΛΗ Αιηήζειρ/Έγγπαθα ηηος ςποβάλλονηαι ζε αναπμόδια διοικηηικά όπγανα Αλαθεξόκελνο ζην πην πάλσ ζέκα, επηζπκώ λα ζεκεηώζσ όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αηηήζεηο/έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζε αλαξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα δελ δηαβηβάδνληαη ή δηαβηβάδνληαη κε θαζπζηέξεζε ζηα αξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα, κε απνηέιεζκα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηίζεληαη ρξνληθά όξηα ή πξνζεζκίεο, ηα έγγξαθα απηά λα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκα ή λα κε γίλνληαη δεθηά. Δπηζεκαίλεηαη όηη επί ηνπ ζέκαηνο ππάξρεη ζαθήο λνκνζεηηθή δηάηαμε (άξζξν 17(5) ηνπ πεξί ησλ Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ Νόκνπ ηνπ 1999 (Ν.158(1)799)), ην νπνίν πξνλνεί ηα εμήο: 4 «Αν μια αίηηζη ςποβληθεί ζε αναπμόδιο διοικηηικό όπγανο, ηο αναπμόδιο όπγανο οθείλει να ηη διαβιβάζει ζηο απμόδιο, πληποθοπώνηαρ πεπί ηούηος ηον ενδιαθεπόμενο». Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαιείζζε όπσο κεξηκλήζεηε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα πηζηή ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ πξνλνηώλ ηνπ Νόκνπ. Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Υπεξεζίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, Γεληθό Διεγθηή, Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, Γεληθνύο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, Υπνπξγείσλ, Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γεληθό Λνγηζηή, Αξρηπξσηνθνιιεηή, Γξακκαηέα Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, Γηεπζπληή Γξαθείνπ Πξνέδξνπ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Διεςθςνηήρ Τπηπεζίαρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Πποζωπικού ΓΠ/ΣΚ.02 (Εγκύκλιορ)

14 Κ Τ Π Ρ Η Α Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΕΓΚΤΚΛΙΟ Απ (Φακ.: ) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1443ΛΕΤΚΩΙΑ 14 εηηηεμβπίος, Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Υπεξεζίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, Γεληθό Διεγθηή, Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, Γεληθνύο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, Υπνπξγείσλ θαη Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γεληθό Λνγηζηή, Αξρηπξσηνθνιιεηή, Γξακκαηέα Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, Γηεπζπληή Γξαθείνπ Πξνέδξνπ, Νόμος ποσ κωδικοποιεί r/c Γενικές Απσέρ ηοσ Διοικηηικού Δικαίοσ ποσ πρέπει να διέποσν ηη δράζη ηης Δημόζιας Διοίκηζης Έρσ νδεγίεο λ' αλαθεξζώ ζηνλ πην πάλσ Νόκν (Ν.158(!)/99), ν νπνίνο δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο Με ηε ζέζπηζε ηνπ Νόκνπ απηνύ θσδηθνπνηνύληαη νη γεληθέο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, νη νπνίεο έρνπλ πάγηα θαζηεξσζεί θαη είλαη γεληθά απνδεθηέο, θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα λόκηκα όξηα δξάζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Οη αξρέο απηέο, νη νπνίεο είλαη δηάζπαξηεο ζε πιεζώξα απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ζε λνκηθά ζπγγξάκκαηα, δελ είλαη επαξθώο γλσζηέο ζε όζνπο κεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο νύηε ζηνπο πνιίηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε θσδηθνπνίεζε ηνπο ζπληζηά έλα πνιύηηκν γηα όινπο εξγαιείν θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ πξνο ηηο αξρέο. Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ Κππξηαθνύ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ. 3. Οη δηαηάμεηο ηνπ ππό αλαθνξά Νόκνπ, αλαθέξνληαη, επηγξακκαηηθά, ζηα πην θάησ: Μέπορ Ι - Ειζαγωγικέρ Διαηάξειρ, Επμηνεία. Μέπορ II - Οι Διοικηηικέρ Ππάξειρ: Έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, έλαξμε ηζρύνο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ελεκέξσζε γηα ηα κέζα ζεξαπείαο, έλαξμε έλλνκσλ απνηειεζκάησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, αλαδξνκηθή ηζρύο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ. Μέπορ IIΙ - Η Απσή ηηρ Νομιμόηηηαρ: Νόκηκα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, θξίζηκν λνκνζεηηθό θαζεζηώο, άζθεζε αξκνδηόηεηαο κέζα ζε εύινγν ρξόλν, πξνζεζκίεο, αλαγλώξηζε πξάμεσλ άιισλ νξγάλσλ, ηήξεζε ηύπσλ, δηνηθεηηθόο θαηαλαγθαζκόο, λνκηθή ππόζηαζε νξγάλνπ, πξάμεηο νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε άδεηα,

15 Μέπορ IV Μέπορ V Μέπορ VΙ Μέπορ VII Μέπορ VIII Μέπορ IX Μέπορ Υ Μέπορ XI Μέπορ XII δηαζεζηκόηεηα ή πξναθππεξεηηθή άδεηα, αξκνδηόηεηα νξγάλνπ, ηεξαξρηθόο έιεγρνο, πξάμεηο πνπ απαηηνύλ έγθξηζε. ςλλογικά Διοικηηικά Όπγανα: Σπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, ζύλζεζε θαη ζπλεδξίεο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, αιιαγή ζηε ζύλζεζε, απαξηία, ηήξεζε πξαθηηθώλ, ιήςε απνθάζεσλ. Αιηιολογία ηων Διοικηηικών Ππάξεων: Αηηηνινγηηέεο πξάμεηο, πξάμεηο πνπ δε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία, επαξθήο αηηηνινγία, ζπκπιήξσζε θαη αλαπιήξσζε ηεο αηηηνινγίαο, κεηαγελέζηεξε αηηηνινγία, εζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία, πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο. Δικαίωμα Αναθοπάρ: Πεξηερόκελν ηνπ δηθαηώκαηνο αλαθνξάο, πξνζθπγή ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην, θύζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξώλ, πξνζβνιή παξάιεηςεο απάληεζεο σο αξλεηηθήο απόθαζεο, δήηεζε αληηγξάθνπ. Απσή ηηρ Ιζόηηηαρ: Πεξηερόκελν ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο, κε αλαγλώξηζε ηζόηεηαο ζηελ παξαλνκία, ηζόηεηα ησλ θύισλ, ηζόηεηα πξόζβαζεο ζηηο δεκόζηεο ιεηηνπξγίεο. Απσέρ ηηρ Φςζικήρ Δικαιοζύνηρ: Αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, δηθαίσκα αθξόαζεο. Οπθή Άζκηζη ηηρ Διακπιηικήρ Εξοςζίαρ: Άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο, επαξθήο έξεπλα, πιάλε, ζηνηρεία θξίζεο, θαηάρξεζε εμνπζίαο, όξνη θαη αηξέζεηο. Απσέρ ηηρ Υπηζηήρ Διοίκηζηρ: Πεξηερόκελν ησλ αξρώλ ρξεζηήο δηνίθεζεο, αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, αλαδήηεζε αρξεσζηήησλ, αλάθιεζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, αξκνδηόηεηα θαη ηύπνο ηεο αλάθιεζεο, αλαζηνιή θαη δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο. ςμμόπθωζη ηηρ Διοίκηζηρ ζηιρ Αποθάζειρ ηος Ανωηάηος Δικαζηηπίος και Δεδικαζμένο: Απνηειέζκαηα αθπξσηηθήο απόθαζεο, πξαγκαηηθό θαη λνκηθό θαζεζηώο θαηά ηελ επαλεμέηαζε, δεδηθαζκέλν. Κανονιζηικέρ Ππάξειρ: Αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο θαλνληζηηθήο εμνπζίαο, ηύπνο ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ. 4. Παξάθιεζε είλαη όπσο δώζεηε νδεγίεο ώζηε όινη νη ιεηηνπξγνί ηνπ Υπνπξγείνπ/Αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ ζαο πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν αζθνύλ δεκόζηα εμνπζία εθαξκόδνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, πηζηά θαη κε ζρνιαζηηθόηεηα ηνλ πην πάλσ Νόκν. Παξάθιεζε είλαη, επίζεο, όπσο ε ίδηα ππνρξέσζε αλαιεθζεί θαη από ηνπο ιεηηνπξγνύο ησλ Ηκηθξαηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη Αξρώλ Τνπηθήο Γηνίθεζεο γηα ηνπο νπνίνπο ην Υπνπξγείν ζαο είλαη αξκόδην. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Διεςθςνηήρ Τπηπεζίαρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Πποζωπικού ΑΓ/ΜΓ (engikl12.md/engiklios)

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε

Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε Οδεγόο ηνπ δεκόηε Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο ηνπ Γήκνπ 2011 ειίδα - 1 - απφ 37 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ζει. ΜΤΝΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS 1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS ρνιή: Ννκηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα: Ννκηθό Δμάκελν: 4 ν (εαξηλό) Μάζεκα: Αηνκηθά θαη Κνηλωληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα