Ν. 158(Η)/99. Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 158(Η)/99. Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ. 3378. 31.12.99"

Transcript

1 Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ Ν. 158(Η)/99 Ο πεξί. ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνο ηνλ 1999 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.. πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. Έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Έλαξμε ηζρχνο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Δλεκέξσζε γηα ηα κέζα ζεξαπείαο Αξηζκφο 158(1) ηνπ 1999 ΝΟΜΟΗ ΠΟΤ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΔΗ ΣΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΖ ΓΡΑΖ ΣΖ ΓΖΜΟ1Α ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΡΟ Η-ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνο ηνπ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- "αλαβιεηηθή αίξεζε" ζεκαίλεη φξν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε εμαξηά ηελ επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ γεγνλφο κειινληηθφ θαη αβέβαην- "δηνίθεζε" πεξηιακβάλεη θάζε δηνηθεηηθφ φξγαλν "δηνηθεηηθή αξρή" ζεκαίλεη δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα- "δηνηθεηηθή πξάμε" ζεκαίλεη αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν θαζνξίδεη κνλνκεξψο ηη πξέπεη λα ηζρχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε- "δηνηθεηηθφ φξγαλν" ζεκαίλεη ην κνλνκειέο ή ζπιινγηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ πνπ είλαη δηνηθεηηθή αξρή "θαλνληζηηθή πξάμε" ζεκαίλεη πξάμε ε νπνία ζέηεη θαλφλεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γεληθνχο θαη απξφζσπνπο, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πεξηπηψζεηο αφξηζηεο, ππάξρνπζεο ή κειινληηθέο "λφκνο" ζεκαίλεη ην λφκν δπλάκεη ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ή αλαθαιείηαη ' ζπγθεθξηκέλε πξάμε- "φξγαλν" ζεκαίλεη δηνηθεηηθφ φξγαλν "πξάμε" ζεκαίλεη δηνηθεηηθή πξάμε. ΜΔΡΟ ΗΗ-ΟΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 3. Ζ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο γίλεηαη κε ηε δηαηχπσζε ηεο βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 4. Ζ νπζηαζηηθή ηζρχο κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ε δήισζε ηεο βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Όηαλ ν λφκνο θαζηζηά ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξάμεο ηε δεκπζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε νπζηαζηηθή ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο. 5. Ζ δηνίθεζε νθείιεη ζην έγγξαθν κε ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξάμε λα ελεκεξψλεη ιόν ελδηαθεξφκελν γηα ηηο ζεξαπείεο πνπ έρεη γηα λα πξνζβάιεη ηελ πξάμε. ην έγγξαθν πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε θχζε θαη ε κνξθή ηεο ζεξαπείαο. ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ηε χληαγκα ή ν λφκνο θαη ην αξκφδην δηθαζηήξην ή δηνηθεηηθφ φξγαλν πξνο ην νπνίν κπνξεί να απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο.

2 6.-(1) Σα έλλνκα απνηειέζκαηα κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο αξρίδνπλ φηαλ αξρίδεη ε νπζηαζηηθή ηζρχο ηεο, έθηνο αλ νξηζηεί ζηε δηνηθεηηθή πξάμε φηη ε επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαηίζεηαη ρξνληθά είηε ζην κέιινλ είηε ζην παξειζφλ. (2) ην κέιινλ κεηαηίζεηαη ε επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο, φηαλ πξνζηεζεί ζ' απηή αλαβιεηηθή αίξεζε ή πξνζεζκία. ην παξειζφλ κεηαηίζεηαη ε επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο, φηαλ απηή νπιηζηεί κε αλαδξνκηθή ηζρχ. 7. Μηα δηνηθεηηθή πξάμε δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ, έθηνο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) Αλ επηηξέπεη ηελ αλαδξνκηθφηεηα ηεο πξάμεο ν λφκνο. (β) αλ εθδίδεηαη γηα ζπκκφξθσζε κε απφθαζε TOO Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ε αλαδξνκηθή ηζρχο είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο (γ) φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν επαλαιακβάλεη πξάμε ηνπ πνπ αθπξψζεθε γηα ιφγνπο ηππηθνχο, εθφζνλ ε λέα πξάμε έρεη ην ίδην κε ηελ αθπξσζείζα πεξηερφκελν θαη εθδίδεηαη κέζα ζε εχινγν απφ ηελ πξψηε πξάμε ρξφλν θαη κε βάζε ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ίδηεο λνκηθέο δηαηάμεηο, Γελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ πξάμε πνπ επαλαιακβάλεη πξνεγνχκελε απφθαζε ε νπνία αθπξψζεθε γηα παξάβαζε λφκνπ ή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ (δ) φηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε αλαθαιεί άιιε πξάμε ηεο δηνίθεζεο πνπ είλαη παξάλνκε ή πνπ αληηβαίλεη πξνο ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ (ε) 479 Κ. 158(Η)/99 φηαλ απνθιεηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο πξάμεο είλαη ε δηαπίζησζε πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ε αλαδξνκηθή ηζρχο επηβάιιεηαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη δε ζίγεη φεκηνπξγεζείζεο θαηαζηάζεηοο (ζη) φηαλ ε αλαδξνκηθή ηζρχο επηβάιιεηαη γηα λα απνθαηαζηαζεί αδηθία πνπ έγηλε ζε βάξνο δηνηθνχκελνπ απφ παξάιεηςε νθεηιφκελε ελέξγεηαο ηεο δηνίθεζεο. ΜΞΡΟΞ ΗΗΗ-Ζ ΑΡΥΖ ΣΖΗ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ! 8.-(l) Οη δξαζηεξηφηεηεο, ηεο δηνίθεζεο πξνζδηνξίδνληαη θαη πεξηνξίδνληαη ατηφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ δίθαην. (2) Οη θαλφλεο, δηθαίνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα θαη ηελ έθηαζε ηεο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο ππαγνξεχνληαη απφ ην χληαγκα, ηνπο ηππηθνχο λφκνπο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ εθδίδνληαη θαη : εμνπζηνδφηεζε λφκνπ. 9. Όηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πξφθεηηαη λα εθδψζεη κηα πξάμε, χζηεξα απφ αίηεζε, ζα βαζηζηεί ζην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο, αλεμάξηεηα αλ απηφ ήηαλ δηαθνξεηηθφ θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Όηαλ ε δηνίθεζε, έπεηηα απφ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ, παξαιείπεη λα πξνβεί ζηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά ην ηέινο, ηεο εθπλνήο ηνπ εχινγνη) ρξφλνπ. 10. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πξέπεη λα αζθεί ηελ αξκνδηφηεηα, ηνπ κέζα ΠΞ εχινγν ρξφλν, ψζηε ε απφθαζε ηνπ λα είλαη επίθαηξε ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά ή λνκηθά γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη. Ο θαζνξηζκφο ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε εηδηθέο ζπλζήθεο. Έλαξμε έλλνκσλ απνηειεζκάησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Αλαδξνκηθή ηζρχο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Νφκηκα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο Κξίζηκν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Άζθεζε αξκνδηφηεηαο κέζα ζε εχινγν ρξφλν.

3 Ν. 158(Η)/ Πξνζεζκίεο. Αλαγλψξηζε πξάμεσλ άιισλ νξγάλσλ. Σήξεζε ησλ ηχπσλ. Γηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο Νφκηκε ππφζηαζε ηνπ νξγάλνπ. Πξάμεηο νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε άδεηα δηαζεζηκφηεηαο ή πξναθππεξεηηθή άδεηα. Αξκνδηφηεηα Οξγάλνπ. 11.(l) Οη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη γηα έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη ελδεηθηηθέο, εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά φηη είλαη αλαηξεπηηθέο. Όκσο ε πξάμε δελ κπνξεί λφκηκα λα εθδνζεί, αλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πέξαζε ππέξκεηξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηδξά νπζηαζηηθά ζηηο λνκηθέο ή πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηεο πξάμεο. (2) Οη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο δηνηθνχκελνπο γηα ηθαλνπνίεζε αηηήκαηνο είλαη, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, αλαηξεπηηθέο.'" (3) Αηηήζεηο ππνβάιινληαη είηε κε παξάδνζε είηε κε απνζηνιή κε ηειενκνηφηππν ή νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ κέζν είηε κε ην ηαρπδξνκείν. Όηαλ-ππνβάιιεηαη αίηεζε.κε ην ηαρπδξνκείν, σο εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη ε εκέξα -.πνπ ζηε ζπλήζε πνξεία -ηνπ ηαρπδξνκείνπ ε αίηεζε ζα παξαιεθζεί. (4) Τπέξβαζε αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή αλ ππάξρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ε ππέξβαζε δελ παξαβιάπηεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ δηνηθνχκελνπ. 12. Έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ αλα γλσξίδεη σο ηζρπξέο θαη εθαξκφδεη ηηο πξάμεηο άιισλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ εμσηεξηθά ηα γλσξίζκαηα έγθπξσλ πξάμεσλ. 13.-(1) Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα ηεξεί ηνπο ηχπνπο πνπ απαηηεί ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ θαζηζηά ηελ πξάμε παξάλνκε. (2) Σν απνθαζηζηηθφ θξηηήξην ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηχπσλ ζε νπζηψδεηο θαη επνπζηψδεηο είλαη ε ελδερφκελε επίδξαζε ηεο κε ηήξεζεο ηνπο ζην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο. Αλ ε παξαηππία επέδξαζε ζην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο πνπ πάξζεθε, ζεσξείηαη νπζηψδεο. (3) Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ε δηνίθεζε κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα παξαπιήζηα δηαδηθαζία πνπ παξέρεη ηα ίδηα ερέγγπα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν. 14.-(1) Ζ δηνίθεζε, πξνηνχ ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξα δηνηθεηηθνχ θαηαλαγθαζκνχ γηα εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ηεο, ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ απεηζνχληα πνιίηε, ε δε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ δελ πξέπεη λα ππενβαίλεη ην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. (2) Μέηξα άκεζνπ θαηαλαγθαζκνχ πνπ δελ απνβιέπνπλ ζε εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κπνξεί λα ιακβάλνληαη κφλν φηαλ- (α) πληξέρεη επείγνπζα θαη ζνβαξή αλάγθε πνπ αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο (β) είλαη αδχλαηε ε ζπκκφξθσζε ηνπ δηνηθνχκελνπ κε ηε ιήςε ελαληίνλ ηνπ άιισλ κέηξσλ θαηαλαγθαζκνχ. 15. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα είλαη κία δηνηθεηηθή πξάμε έγθπξε είλαη ε λφκηκε ππφζηαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηελ εθδίδεη. 16.-(1) Μνλνκειέο δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ βξίζθεηαη ζε θαλνληθή άδεηα αλάπαπζεο κπνξεί έγθπξα λα εθδψζεη πξάμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, αλ πξνεγνπκέλσο δειψζεη εγγξάθσο δηαθνπή ηεο άδεηαο ηνπ. (2) Πξάμεηο κνλνκεινχο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηαζεζηκφηεηα ή άδεηα πξηλ απφ ηελ αθππεξέηεζή ηνπ είλαη παξάλνκεο. I7.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ εθδίδεη κηα πξάμε πξέπεη λα είλαη αξκφδην θαζ χιελ, θαηά ηφπν θαη θαηά ρξφλν.

4 481 Ν. I58(I)/99 (2) Ζ αξκνδηφηεηα ελφο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαζνξίδεηαη απφ ην χληαγκα ή απφ ην λφκν ή απφ θαλνληζηηθή ή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζε λφκνπ. (3) Ζ παξαλνκία κηαο πξάμεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ αλαξκφδην φξγαλν δε ζεξαπεχεηαη, έζησ θαη αλ ηελ πξάμε απηή εγθξίλεη κεηαγελέζηεξα ην αξκφδην φξγαλν. (4) Όηαλ ν λφκνο αλαζέηεη ηελ άζθεζε κηαο εμνπζίαο ζε έλα φξγαλν, ην φξγαλν απηφ δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ηελ εμνπζία ηνπ απηή ζε άιιν φξγαλν, ρσξίο λα ππάξρεη ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ πνπ λα ην επηηξέπεη. (5) Αλ κηα αίηεζε ππνβιεζεί ζε αλαξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, ην αλαξκφδην φξγαλν νθείιεη λα ηε δηαβηβάζεη ζην αξκφδην, πιεξνθνξψληαο πεξί ηνχηνπ ηνλ ελδηαθεξφκελν. (6) Ζ δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα πξέπεη λα αζθείηαη απφ ην φξγαλν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί απφ ην λφκν. (7) Ζ απιή έγθξηζε ησλ ζπζηάζεσλ πθηζηάκελνπ νξγάλνπ, ρσξίο ην αξκφδην φξγαλν λα αληηκεησπίζεη ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, ζπληζηά απνρή απφ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. (8) Γε ζπληζηά απνρή απφ άζθεζε αξκνδηφηεηαο ε πηνζέηεζε ελφο ζεκεηψκαηνο ή κηαο πξφηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ πθηζηάκελν ππάιιειν ή φξγαλν ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, αλ ην ζεκείσκα ή ε πξφηαζε πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε θαη απφ ην ζχλνιν ηεο φιεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο πξνθχπηεη φηη ην αξκφδην φξγαλν άζθεζε νπζηαζηηθά ηελ απνθαζηζηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα. I8. (1) Ζ εμνπζία ηνπ πξντζηακέλνπ λα Διέγρεη ηνλ πθηζηάκελν πξνθχπηεη ηεξαηηθφο απφ ηελ ηεξαξρηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. (2) Σν ηεξαξρηθά πξντζηάκελν φξγαλν κπνξεί πάληα λα αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπ νξγάλνπ. (3) Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ επηηαγψλ ηνπ δηθαίνπ, είηε απηέο πεξηέρνληαη ζην χληαγκα, ζηνπο λφκνπο, ζηηο θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο είηε επηηάζζνληαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ. δηθαίνπ. (4) Σν ηεξαξρηθά πξντζηάκελν φξγαλν δελ έρεη εμνπζία λα αθπξψζεη ή λα κεηαξξπζκίζεη γηα ιφγνπο νπζηαζηηθνχο ηηο πξάμεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπ νξγάλνπ, φηαλ ν λφκνο αλέζεζε απνθιεηζηηθά ζην πθηζηάκελν φξγαλν ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο. 19. Όηαλ απαηηείηαη απφ ην λφκν έγθξηζε απφ Τπνπξγφ ή απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξάμεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε πξάμε ησλ ηειεπηαίσλ δελ είλαη έγθπξε πξηλ απφ ηελ έγθξηζε. ΜΔΡΟ IV-TA ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ' 20.-(1) Γηα λα είλαη λφκηκν έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα είλαη ζπγθξνηεκέλν απφ φια ηα πξφζσπα πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο. (2) Ζ χπαξμε θελήο ζέζεσο ιφγσ ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ελφο κέινπο δελ επηηξέπεη ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ ν λφκνο πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά. 21.-(1) Σν ζπιινγηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη κε λφκηκε ζχλζεζε. Γελ είλαη λφκηκα ζπληεζεηκέλν, αλ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ παξίζηαηαη " ~ Ηεξαξρηθφο έιεγρνο. Πξάμεηο πνπ απαηηνχλ έγθξηζε. πγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. χλζεζε θαη ζπλεδξίεο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.

5 Ν. 158(Η)/ Αιιαγή ζηε ζχλζεζε. Απαξηία. Σήξεζε πξαθηηθψλ. πξφζσπν πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην λφκν, έζησ θαη αλ 'δελ έιαβε κέξνο ζηελ ςεθνθνξία, έθηνο αλ πξφθεηηαη γηα ππάιιειν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. (2) Γε ζπληζηά θαθή ζχλζεζε ηνλ νξγάλνπ ε παξνπζία ζηε ζπλεδξία ηνπ ζπιινγηθνχ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ ή άιισλ πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαηαηνπηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ πξνζαγσγή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απηά απνρσξήζνπλ πξηλ απφ ηε δηαβνχιεπζε γηα ιήςε ηεο απφθαζεο. (3) Γηα λα ζπλεδξηάζεη λφκηκα έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα θιεζνχλ λνκφηππα θαη εκπξφζεζκα φια ηα κέιε ηνπ ζηε ζπλεδξία, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην ζπιινγηθφ φξγαλν ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηέο ήκεξεο θαη ψξεο. (4) Αλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ εθδφζεθε αθπξσζείζα πξάμε θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο επαλεμέηαζεο δελ επήιζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ ζπιινγη θνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ζηελ επαλεμέηαζε θαη ζηε ιήςε λέαο απφθαζεο θαινχληαη ηα κέιε ηνπ πνπ κεηείραλ ζηε ζπλεδξία θαηά ηελ νπνία ιήθζεθε ε πξάμε πνπ αθπξψζεθε. ' (5) Αλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ εθδφζεθε αθπξσζείζα πξάμε θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο επαλεμέηαζεο επήιζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζχλδεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ζηελ επαλεμέηαζε θαη ζηε ιήςε λέαο απφθαζεο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 22. Ζ δηαδηθαζία ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο γηα νξηζκέλν ζέκα πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο απφ ηα ίδηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.. Αλ ε δηαδηθαζία παξαηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο θαη ε ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ κεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία αιιάμεη κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ πνπ ήηαλ απφληα ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο, ην ζπιινγηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα ιάβεη έγθπξε απφθαζε ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία, εθηφο αλ ζηε ζπλεδξία απηή επαλαιεθζεί απφ ηελ αξρή ε δηαδηθαζία θαη ε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε. Απηφ δελ απαηηείηαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνπζία απφ ζπλεδξία πνπ αζρνιήζεθε κε πξνθαηαξθηηθά ζέκαηα ή φηαλ ηα κέιε ηα νπνία ιακβάλνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 23.-(1) Γηα λα ζπλεδξηάδεη λφκηκα ην ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απαξηία, δειαδή λα παξίζηαηαη θαηά ηε ζπλεδξία ν θαηψηεξνο αξηζκφο κειψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. (2) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, απαξηία ππάξρεη ζε πεξίπησζε πνπ παξεπξίζθεηαη ε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. (3) Απαξηία ππάξρεη έζησ θαη αλ κεξηθά απφ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απέρνπλ θαηά ηελ ςεθνθνξία. 24.-(1) Πξέπεη λα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ζηα νπνία λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Ζ ηήξεζε άξηησλ πξαθηηθψλ είλαη ππνρξέσζε θάζε νξγάλνπ πνπ αζθεί δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. (2) ηηο πεξηπηψζεηο δηνξηζκψλ ή πξναγσγψλ επηβάιιεηαη ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη θάζε άιινπ γεγνλφηνο πνπ επελεξγεί ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Γελ απαηηείηαη ε θαηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο νχηε θαη ε θαηαγξαθή ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ κειψλ γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςήθησλ. Οη ηπρφλ πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ησλ

6 483 Ν. I58(I)/99 κειψλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςήθησλ ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, αλ έγηλε, παξαδίδνληαη απφ ηα κέιε ακέζσο κεηά ην πέξαο, ηεο, δηαδηθαζίαο, πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ νηθείνπ θαθέινπ. 25.-(1) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, νη απνθάζεηο, ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ιακβάλνληαη, κε απιή πιεηνςεθία θαη. ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. (2) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξφληα θαη κε θσιπφκελα κέιε. (3) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, ε ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. (4) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν. φηαλ νη απνθάζεηο ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία, δε 1 είλαη απαξαίηεην λα αηηηνινγείηαη θαη ε απφθαζε ηεο κεηνςεθίαο. Όκσο, ηα δηαθσλνχληα κέιε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα δηαηππσζνχλ ζηελ απφθαζε νη ιφγνη ηεο δηαθσλίαο ηνπο. ΜΞΡΟΞ λ-αησηολοπα ΣΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ 26.-(1) Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο-εθδίδνληαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη επαξθψο θαη δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο νη νπνίεο- (α) Δίλαη δπζκελείο γηα ην δηνηθνχκελν (β) είλαη αληίζεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο κε πξνεγεζείζα γλσκνδφηεζε, πξφηαζε, εηζήγεζε ή έθζεζε αξκφδηνπ νξγάλνπ ή κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ (γ) είλαη αληίζεηεο κε ραξαρζείζα πνιηηηθή ή ηαθηηθή- (δ) ζπληζηνχλ εμαηξεηηθφ κέηξν ελέξγεηαο- (ε) είλαη αηηηνινγεηέεο απφ ην λφκν. (2) Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε ηεο επηβαιιφκελεο αηηηνινγίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε πξάμε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. 27. Γε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία- (α) Πξάμεηο πνπ δελ εθδίδνληαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο (β) πξάμεηο πνπ δέρνληαη πιήξσο ην αίηεκα ηνπ δηνηθνχκελνπ ή πνπ γεληθά είλαη επεξγεηηθέο γηα έλα δηνηθνχκελν, ρσξίο λα ζίγνπλ έλλνκα ζπκθέξνληα ηξίησλ (γ) πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη νκνηφκνξθα σι κεγάιν αξηζκφ ή κε κεραληθά ή- κε ειεθηξνληθά κέζα (δ) δηνηθεηηθέο πξάμεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη. (ε) πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο νξίδεη ξεηά ν λφκνο φηη δε ρξεηάδνληαη αηηην ινγία. 28.-(1) Ζ αηηηνινγία κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ψζηε λα κελ αθήλεη ακθηβνιίεο σο πξνο ην πνηνο ήηαλ ν πξαγκαηηθφο ιφγνο πνπ νδήγεζε ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. (2) Γελ απνηειεί επαξθή αηηηνινγία ε αλαθνξά ζηελ απφθαζε γεληθψλ ραξαθηεξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη λα ηζρχνπλ γηα θάζε πεξίπησζε νχηε ε απιή αλαθνξά ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ λφκνπ πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. (3) Αλαηηηνιφγεηε είλαη κηα πξάμε πνπ επηθαιείηαη γεληθά θαη αφξηζηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σν δεκφζην ζπκθέξνλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επίθιεζε πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ε θξίζε ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Λήςε απνθάζεσλ. Αηηηνινγεηέεο Πξάμεηο. Πξάμεηο πνπ δε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία. Δπαξθήο αηηηνινγία

7 πκπιήξσζε θαη αλαπιήξσζε ηεο αηηηνινγίαο. Μεηαγελέζηεξε αηηηνινγία. Δζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία. Πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο. Ν. 158(1)/ Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε νπνηνπδήπνηε λφκνπ, ε αίηην) γηα κηαο πξάμεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ή λα αλαπιεξσζεί απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ φπσο ".αϊ απφ ην ζχλνιν ηεο φιεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο. 30. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη, εμαηξεηηθά, ζηε δηνίθεζε αηηηνινγήζεη κεηαγελέζηεξα ηελ πξάμε ηεο, ζηεξηδφκελε φκσο ζε ζηνηρεία, γεγνλφηα πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ πξάμε θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπ ρζνχλ απφ ην δηνηθεηηθφ θάθειν. 31. Δζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία δελ νδεγεί ζε αθχξσζε ηεο πξάμεο, αλ ε πξάμε κπνξεί λα έρεη άιιν λνκηθφ έξεηζκα. 32. Όηαλ ε πξάμε έρεη πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο θαη κία απφ απηέο είλαη ιαλζαζκέλε, ε πξάμε είλαη αθπξσηέα, εθηφο αλ θξηζεί φηη ε ιαλζαζκέλε αηηηνινγία ήηαλ επηθνπξηθή ή δεπηεξεχνπζα ηεο νξζήο αηηηνινγψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επεξέαζε ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν ζηε ιήςε η απφθαζεο. Πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο αλαθνξάο. Πξνζθπγή ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην. Φχζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξψλ. ΜΔΡΟ VI-ΛΗΚΑΗΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 33.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 29 ηνπ πληάγκαηνο, δηθαίσκα αλαθνξάο- (α) Παξέρεηαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζηε Γεκνθξαηία, αλεμάξ ηεηα αλ απηφ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνιίηεο ή αιινδαπφο (β) θαιχπηεη ηελ ππνβνιή παξαπφλνπ ή αηηήκαηνο γηα λα πξνβεί ε δηνίθεζε ζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή γηα ηελ αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε πξάμεο πνπ έρεη ήδε εθδνζεί ή γηα ηελ απνηξνπή ή επαλφξζσζε εζηθήο πιηθήο βιάβεο (γ) δελ θαιχπηεη αίηεκα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, εθηφο αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. (2) Σν δηθαίσκα αλαθνξάο δελ παξαβηάδεηαη, αλ ε δηνίθεζε παξέιεηςε λα απαληήζεη ζε αίηεκα ή παξάπνλν, επεηδή γηα ην ίδην αίηεκα ή παξάπνλν είρε δψζεη πξνεγνπκέλσο αηηηνινγεκέλε απάληεζε, εθηφο αλ κε ην λέν αίηεκα παξάπνλν γίλεηαη επίθιεζε λέσλ γεγνλφησλ ή κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππήξραλ, φηαλ δφζεθε ε απάληεζε. (3) Αλ κε ηελ αλαθνξά δεηείηαη ε αλάθιεζε ή ε ηξνπνπνίεζε πξάμεο πνπ έρεη ήδε εθδνζεί, γηα ηελ πξνζβνιή ηεο νπνίαο ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ άζθεζε ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πξνο ην νπνίν ε αλαθνξά έρεη απεπζπλζεί δελ ηελ εμεηάδεη, αιιά πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηνλ αηηεηή. (4) Ζ αλαθνξά απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή. Αλ ε αλαθνξά απεπζχλεηαη ζε αλαξκφδηα αξρή, απηή δελ ηελ εμεηάδεη, αιιά ηε δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα αξρή. 34. Ζ ππνρξέσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 29 ηνπ πληάγκαηνο, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, έζησ θαη αλ γηα ην ίδην ζέκα έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 146 ηνπ πληάγκαηνο. 35. Ζ ππνρξέσζε γηα απάληεζε κέζα ζε πξνζεζκία, ηξηάληα εκεξψλ ππάξρεη, φηαλ ε ιήςε ηεο απφθαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή είλαη εθηθηή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ θάζε ππφζεζεο. Ζ δηνίθεζε νθείιεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα δίλεη εγγξάθσο κέζν. ζηελ πξνζεζκία ησλ. ηξηάληα ήκεξσλ.πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο ππφζεζεο. r

8 485 Ν. 158(Η)/ Μεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο αλαθνξάο ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα ζεσξήζεη ηελ παξάιεηςε ηεο αξκφδηαο αξρήο λα. ηνπ απαληήζεη άξλεζε ηεο λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλαθνξά ηνπ θαη λα πξνζβάιεη ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ παξάιεηςε απηή σο άξλεζε ηθαλνπνίεζεο ηεο αλαθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα πξνζβάιεη, κε βάζε ην Άξζξν 29 ηνπ πληάγκαηνο, ηελ παξάιεηςε απάληεζεο, έθηνο αλ απφ ηελ παξάιεηςε έρεη ππνζηεί βιάβε. 37. Κάζε πξφζσπν πνπ ζίγεηαη απφ πξάμε ή πνπ δηθαηνχηαη λα θάλεη Εήηεζε ρξήζε κηαο πξάμεο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο λα ηνπ δνζεί πιήξεο αληίγξαθν ηεο. Σν αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα απνξξίςεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ αηηήκαηνο, αλ ε.ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαβιάπηεη ην ππεξεζηαθφ ζπκθέξνλ ή ην ζπκθέξνλ ηξίηνπ πξνζψπνπ. ΜΔΡΟ VII-APXH ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ 38. (Η) Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ επηβάιιεη ζηε δηνίθεζε ηελ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, ίζε ή νκνηφκνξθε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πνιηηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. (2) Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο παξαβηάδεηαη, φηαλ ε δηνίθεζε απνθαζίδεη ζε κηα πεξίπησζε κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ κε ηνλ νπνίν απνθάζηζε ζην παξειζφλ ζε.άιιε παξφκνηα πεξίπησζε, εθηφο αλ έρεη απνθαζίζεη λα αιιάμεη ηαθηηθή σο πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηνίθεζε πξέπεη λα δψζεη εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφθαζε ηεο λα αιιάμεη ηαρηηθή. (3) Ζ ίζε κεηαρείξηζε ησλ άληζσλ είλαη ην ίδην απαξάδεθηε κε ηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ ίζσλ. 39. Αλ ε δηνίθεζε έρεη ζε κηα πεξίπησζε αζθήζεη ηε δηαθξηηηθή ηεο εμνπζία παξάλνκα. δελ πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ παξαλνκία ζε άιιεο παξφκνηεο πεξίπηψζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ, δηφηη δελ αλαγλσξίδεηαη ηζφηεηα ζηελ παξαλνκία. 40. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, επηβάιιεηαη ε παξνρή ίζσλ δπλαηνηήησλ ζηα δχν θχια θαη επηηξέπνληαη απνθιίζεηο, φηαλ απηέο δηθαηνινγνχληαη είηε γηα ιφγνπο νη νπνίνη αλάγνληαη ζηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ηεο γπλαίθαο, θαη κάιηζηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηξφηεηα, ην γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα, είηε γηα ιφγνπο νη νπνίνη αλάγνληαη ζε θαζαξά βηνινγηθέο δηαθνξέο. 41.-(1) Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο δηνίθεζεο επηβάιιεη ηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε θάζε πνιίηε γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο ή αμηψκαηνο ζηελ πνιηηεία. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν φξνο "δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο" πεξηιακβάλεη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. (2) Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο είλαη ζεκειηψδεο πνιηηηθφ δηθαίσκα, ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. (3) Ζ ίζε πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο επηβάιιεη ηελ θαηάιεςε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αμηνθξαηίαο. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. ΜΔΡΟ VIII - ΑΡΥΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 42.-(1) Κάζε δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ κεηέρεη ζηελ παξαγσγή δηνηθεηηθήο Αξρή ηεο πξάμεο πξέπεη λα παξέρεη ηα ερέγγπα, ηεο ακεξφιεπηεο θξίζεο. Πξνζβνιή παξάιεςεο απάληεζεο σο αξλεηηθήο απφθαζεο. Εήηεζε αληηγξάθνπ. Πεξηερφκελν ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Με αλαγλψξηζε ηζφηεηαο ζηελ παξαλνκία. Ηζφηεηα ησλ θχισλ. Ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο. Αξρή ηεο ακεξνιεςίαο.

9 Ν. 158(Η)/ Γηθαίσκα Αθξφαζεο Άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο. (2) Γε κεηέρεη ζηελ παξαγσγή δηνηθεηηθήο πξάμεο πξφζσπν πνπ έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε ή ζπγγεληθφ δεζκφ εμ αίκαηνο ή εο αγρηζηείαο κέρξη θαη του ηέηαξηνπ βαζκνχ ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε ην άηνκν πνπ αθνξά ε εμεηαδφκελε ππφζεζε ή πνπ έρεη ζπκθέξνλ γηα ηελ έθβαζε ηεο. (3) Ζ θαηά ην εδάθην (2) πην πάλσ. ζπκκεηνρή ζε δηνηθεηηθφ φξγαλν επηηξέπεηαη, φηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε δελ κπνξεί λα εθδνζεί απφ άιιν, θαηά ' λφκν αξκφδην φξγαλν ή φηαλ ην. αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα ζπλέιζεη επεηδή δε ζα ππάξρεη απαξηία. 43.-(1) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο παξέρεηαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ν λφκνο πξνβιέπεη ξεηά. ζε θάζε πξφζσπν πνπ 6α επεξεαζηεί απφ ηελ έθδνζε πξάμεο ή απφ ηε ιήςε δηνηθεηηθνχ κέηξνπ πνπ είλαη πεηζαξρηθήο θχζεο ή πνπ έρεη ην ραξαθηήξα ηεο θχξσζεο ε πνπ είλαη άιισο πσο δπζκελνχο θχζεο. (2) Γηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ πξνηίζεηαη λα ζηεξίμεη ηελ απφθαζε ηνπ ζε ηζρπξηζκνχο ελαληίνλ ελφο πξνζψπνπ νθείιεη λα παξάζρεη ηελ επθαηξία ζην πξφζσπν απηφ λα ππνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο. (3) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο αζθείηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα δηθεγφξνπ ηεο εθινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. (4) Ζ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη πξνθνξηθά. Δίλαη αξθεηφ, αλ δεηεζεί απφ απηφλ, λα εθζέζεη γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπ, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη ην αληίζεην..(5) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο αλαγλσξίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, εθηφο αλ ε λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηελ άζθεζε ηεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ξεηά επηηξέπεη ζην αξκφδην φξγαλν λα κελ παξέρεη ην δηθαίσκα αθξφαζεο. (6) Κάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη δηθαίσκα αθξφαζεο κπνξεί χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ, λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεηηθνχ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ. Σν αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα απνξξίςεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ αηηήκαηνο, αλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαβιάπηεη ην ππεξεζηαθφ ζπκθέξνλ ή ην ζπκθέξνλ ηξίηνπ πξνζψπνπ. ΜΔΡΟ IX - ΟΡΘΖ ΑΚΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΖ ΔΞΟΤ1Α 44.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο απφ ην λφκν έρεη ηε λνκηθή ππνρξέσζε λα ηελ αζθήζεη. (2) Λελ είλαη επηηξεπηφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν λα ππνθαζίζηαηαη ή λα θαηεπζχλεηαη ζηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπζίαο απφ άιιν φξγαλν. (3) Γελ επηηξέπεηαη ζην αξκφδην φξγαλν λα απνθαζίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη θαηά ηξφπν γεληθφ ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ. (4) Γελ απαγνξεχεηαη ζε δηνηθεηηθφ φξγαλν λα αζθήζεη ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία ζε κηα ππφζεζε, κε βάζε γεληθή πνιηηηθή ή θξηηήξηα πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ην ίδην γηα παξφκνηεο ππνζέζεηο., εθφζνλ ε πνιηηηθή ή ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ραξάμεη ζπλάδνπλ κε ην λφκν. θαη λα εμεηάδεη ηδηαίηεξα θάζε ππφζεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα εμεηάδεη αλ ηα ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά.ηεο ππφζεζεο δηθαηνινγνχλ απφθιηζε απφ ηε γεληθή πνιηηηθή ή ηα θξηηήξηα πνπ ράξαμε. (5) Γελ απαγνξεχεηαη ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπζίαο λα θαζνδεγείηαη απφ εγθπθιίνπο ή γεληθνχ ραξα-

10 487 Ν. l58(1)/99 θηήξα δηνηθεηηθέο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηεξαξρηθά αλψηεξα ηνπ φξγαλα θαη πνπ θαζνξίδνπλ ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζε έλα ζέκα, εθφζνλ απηέο νη εγθχθιηνη ή νη νδεγίεο δε ζπγθξνχνληαη κε ην λφκν. (6) Δπηηξέπεηαη ζην αξκφδην φξγαλν λα αζθεί ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία κε βάζε ηχπνπο θαη δεζκεχζεηο πνπ ην ίδην έρεη θαζνξίζεη θαη πνπ δελ επηβάιινληαη, αιιά νχηε απαγνξεχνληαη απφ ην λφκν. 45. (1) Ζ δηνίθεζε, θαηά ηελ άζθεζε ηεο. δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε επαξθή έξεπλα φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ππφζεζε γεγνλφησλ. (2) Ζ έθηαζε ηεο έξεπλαο εμαξηάηαη απφ ηα πεξηζηαηηθά θάζε ππφζεζεο. ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν ελαπφθεηηαη λα επηιέμεη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί είηε απφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν είηε δηα κέζνπ άιινπ νξγάλνπ ή πξνζψπνπ. 46. (1) Αλ ε δηνίθεζε, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη εμ αληηθείκελνπ αλχπαξθηα ή αλ παξαιείπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο νπζηψδε πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ελεξγεί κε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα. (2) Αλ ε πιάλε έρεη επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, είλαη νπζηψδεο θαη θαζηζηά ηελ πξάμε παξάλνκε. (3) Ζ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο απνδεηθηηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ θαη ε επηινγή νξηζκέλσλ απφ απηά ζηα νπνία βαζίζηεθε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε δηνίθεζε δε ζπληζηνχλ πιάλε, εθφζνλ ε επηινγή ήηαλ γηα ηε δηνίθεζε ινγηθά επηηξεπηή. 47. Σα ζηνηρεία πνπ ε δηνίθεζε νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη λφκηκα θαη ζρεηηθά κε ηνλ επηδησθφκελν απφ ην λφκν ζθνπφ. 48. Ζ επηδίσμε ζθνπνχ θαηάδεια μέλνπ πξνο ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ, φπσο επίζεο ε ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο, ζπληζηνχλ θαηάρξεζε εμνπζίαο. 49.-(1) ε πξάμε πνπ εθδίδεηαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο Όξνη κπνξεί λα πεξηιεθζεί φξνο ή αίξεζε, εθφζνλ απηφ δελ είλαη αληίζεην κε ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ. (2) Αλ φξνο ή αίξεζε πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζε δηνηθεηηθή πξάμε είλαη παξάλνκνο, επηδξά ζην θχξνο νιφθιεξεο ηεο πξάμεο θαη ηελ παξαζχξεη ζε αθπξφηεηα, αλ πξνθχπηεη φηη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν δε ζα εμέδηδε ηελ πξάμε, αλ ηεινχζε ζε γλψζε ηνπ παξάλνκνπ ηνπ φξνπ ή ηεο αίξεζεο. ΜΔΡΟ Χ - ΑΡΥΔ ΣΖ ΥΡΖΓΓΚ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 50. Οη αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο επηβάιινπλ ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα. θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπο εμνπζίαο, λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα, ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα απνθεχγνληαη αλεπηεηθείο θαη άδηθεο ιχζεηο. 51. (1) Ζ δηνίθεζε δελ επηηξέπεηαη λα ελεξγεί κε ηξφπν αζπλεπή, αληίθαηηθφ ή θαθφπηζην, ψζηε λα εμαπαηά ή λα ηαιαηπσξεί ρσξίο ιφγν ην δηνηθνχκελν. (2) Ζ δηνίθεζε οι. δηθαηνχηαη, επηθαινχκελε ηηο ίδηεο ηεο ηηο παξαιείςεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη ππαίηηνο ν δηνηθνχκελνο, λα αγλνεί κηα επλντθή Δπαξθήο έξεπλα Πιάλε ηνηρεία θξίζεο Καηάρξεζε εμνπζίαο Όξνη θαη αηξέζεηο Πεξηερφκελν ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Αξρή ηεο θαιήο πίζηεο

11 Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο Αλαδήηεζε αρξεσζηήησλ Αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ν. l58(i)/ γη' απηφλ θαηάζηαζε ε νπνία έρεη δηαξθέζεη αξθεηφ ρξφλν θαη λα αξλείηαη ηελ ππέξ ηνπ δηνηθνχκελνπ ζπλαγσγή ησλ σθειεκάησλ θαη ησλ λφκηκσλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε απηή. (3) Γελ είλαη επηηξεπηφ ζηε δηνίθεζε λα αίξεη εθ ησλ πζηέξσλ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θίλεηξα πνπ πξνέβιεςε ν λφκνο ή πνπ ε ίδηα έζεζε γηα λα πξνζειθχζεη νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθνχκελσλ. (4) Γελ είλαη επηηξεπηφ δηνηθεηηθέο πξάμεηο λα αληίθεηληαη ζε παξαζηάζεηο ή πιεξνθνξίεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ή ζε πιεξνθνξίεο, ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεη ν λφκνο, εθφζνλ νη παξαζηάζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη ζχκθσλεο κε ην λφκν. 52.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπ ζίαο, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα ζηαζκίδεη φια ηα άκεζα αλακηγκέλα ζηελ ππφζεζε ζπκθέξνληα. (2) Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε ζηηο ελέξγεηεο ηεο πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Δπέκβαζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (3) Αλ ε δηνίθεζε έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ λφκηκσλ ιχζεσλ, νθείιεη λα πξνηηκήζεη εθείλε πνπ είλαη ιηγφηεξν επαρζήο γηα ην δηνηθνχκελν. (4) Κάζε πεηζαξρηθφ ή δηνηθεηηθφ κέηξν πνπ ιακβάλεη ε δηνίθεζε πξέπεη λα έρεη αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηελ ππνρξέσζε πνπ παξαβηάζηεθε θαη λ βξίζθεηαη ζε εχινγε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. (5) Οη δπζκελείο γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηνηθνχκελνπο ζπλέπεηεο κηα δηνηθεηηθήο πξάμεο δελ πξέπεη λα είλαη δπζαλάινγεο κε ηνλ επηδησθφκελν κ ηελ πξάμε ζθνπφ. 53. Αληίθεηηαη πξνο ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο θαη ηεο εχξπζκεο δηνίθεζεο κεηά πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ αλαδξνκηθή αλαδήηεζε ρξεκάησλ πνπ ε δηνίθεζε θαηέβαιε παξάλνκα θαη πνπ έιαβαλ θαιφπηζηα νη πνιίηεο, φπσο απνδνρέο ζπληάμεηο. 54.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πην θάησ εδαθίσλ, ζεσξείηαη παξάβαζε ηα αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ε αλάθιεζε απφ ηε δηνίθεζε κεηά πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ πξάμεο ηεο έζησ θαη παξάλνκεο, πνπ ζην κεηαμχ δεκηνχξγεζαλ δηθαηψκαηα θαη γεληθά επλντθέο γηα ην δηνηθνχκελν θαηαζηάζεηο. Ζ χπαξμε ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ θξίλεηαη απφ ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο θάζε ππφζεζεο. (2) Ζ αλάθιεζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο επηηξέπεηαη θαη κεηά παξέιεπζε εχινγνπ ρξφλνπ, αλ απηή εθδφζεθε έπεηηα απφ δφιηα ή απαηειή ελέξγεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή αλ ν ελδηαθεξφκελνο ήηαλ ελήκεξνο ηεο παξαλνκίαο ηεο πξάμεο θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο ή γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (3) Ζ αλάθιεζε θαη λφκηκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, αθφκε θαη αλ πέξαζε εχινγν ρξνληθφ, δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζε ηεο δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (4) Δπηηξέπεηαη ε αλάθιεζε δηνηθεηηθήο πξάμεο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε έθδνζε ηεο ή πνπ απ ηεινχζαλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο. (5) Ζ, κε βάζε ηα εδάθηα (3) θαη (4), αλάθιεζε ηζρχεη γηα ην κέιινλ θαη. 5 έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ.

12 489 Ν. 158(I)/99 (6) Οη πην πάλσ γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, πνπ δηέπνπλ ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, δελ ηζρχνπλ, φηαλ ε αλάθιεζε ξπζκίδεηαη εηδηθά απφ ην λφκν. 55.-(1) Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε πξάμεο είλαη ην φξγαλν πνπ ηελ έρεη εθδψζεη, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. (2) Γηα ηελ αλαθίλεζε λφκηκεο πξάμεο πξέπεη λα ηεξείηαη ν ηχπνο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ αλαθαιείηαη. (3) Γηα ηελ αλάθιεζε παξάλνκεο πξάμεο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ηχπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ έθδνζεο ηεο πξάμεο πνπ αλαθαιείηαη, εθηφο αλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηάγλσζε ηεο παξαλνκίαο ηεο. 56. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή πξάμε κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα αλαζηείιεη ή λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο, αλ ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ην επηβάιινπλ. ΜΔΡΟ XI - ΤΜΜΟΡΦΩΒ ΣΖ Γ1ΟΗΚΚΚΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΞΔ ΣΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟΤ ΛΗΚΑΣΖΡ10Ύ ΚΑΗ ΓΞΛΗΚΑΜΔΝΟ 57. Έπεηηα απφ αθπξσηηθή απφθαζε ε πξάμε εμαθαλίδεηαη θαη ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ αθπξψζεθε. 58. Καηά ηελ επαλεμέηαζε πξάμεο ηεο πνπ έρεη αθπξσζεί, ε δηνίθεζε νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ην πξαγκαηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν πνπ εθδφζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο. Καη' εμαίξεζηλ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ είλαη εθαξκνζηέν ην θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο λέαο πξάμεο λνκηθφ θαζεζηψο, φηαλ ην λεφηεξν λνκνζέηεκα είλαη αλαδξνκηθήο ηζρχνο ή φηαλ πξνθχπηεη απφ απηφ φηη ν λνκνζέηεο δελ αλέρεηαη ζην εμήο ηελ εθαξκνγή ησλ παιαηψλ δηαηάμεσλ. 59.-(1) Οη απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ έρνπλ ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Ζ αθπξσηηθή απφθαζε ηζρχεη έλαληη φισλ. Ζ απνξξηπηηθή απφθαζε ηζρχεη έλαληη ηνπ αηηνχληνο. (2} Καηά ηελ.επαλεμέηαζε, ε δηνίθεζε δεζκεχεηαη απφ ην δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πθίζηαλην θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο. ΜΔΡΟ XII - ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΞ ΠΡΑΞΔΗ 60. (1) Δίλαη αλίζρπξε θαλνληζηηθή πξάμε ε νπνία εθδφζεθε ρσξίο λα παξέρεηαη εμνπζία πξνο απηφ απφ λφκν ή εμέξρεηαη ησλ νξίσλ ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ δφζεθε κε λφκν ή αληηβαίλεη πξνο νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο λφκνπ ή εθδφζεθε ρσξίο λα ηεξεζεί ν αλαγθαίνο γηα ηελ έγθπξε έθδνζε ηεο ηχπνο. (2) Γηνηθεηηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ζε άιιν φξγαλν ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ πήξε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, εθηφο αλ ξεηά ή ζησπεξά παξέρεηαη εμνπζία απφ ην λφκν. (3) Καλνληζηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο, εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζε λφκνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ, εθηφο αλ ν λφκνο ν νπνίνο παξέρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ξεηά ην επηηξέπεη. 61. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο απνθηνχλ ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Αξκνδηφηεηα θαη ηχπνο ηεο αλάθιεζεο Αλαζηνιή θαη δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο Απνηειέζκαηα αθπξσηηθήο απφθαζεο Πξαγκαηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο θαηά ηελ επαλεμεηάζε. Γεδηθαζκέλν. Αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο θαλνληζηηθήο εμνπζίαο. Σχπνο ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.

13 Φακ.: Σηλ.: Φαξ.: Κ Τ Π Ρ Η Α Κ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1443 ΛΕΤΚΩΙΑ 24 Αςγούζηος, 2001 ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΕΠΙΣΟΛΗ Αιηήζειρ/Έγγπαθα ηηος ςποβάλλονηαι ζε αναπμόδια διοικηηικά όπγανα Αλαθεξόκελνο ζην πην πάλσ ζέκα, επηζπκώ λα ζεκεηώζσ όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αηηήζεηο/έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζε αλαξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα δελ δηαβηβάδνληαη ή δηαβηβάδνληαη κε θαζπζηέξεζε ζηα αξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα, κε απνηέιεζκα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηίζεληαη ρξνληθά όξηα ή πξνζεζκίεο, ηα έγγξαθα απηά λα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκα ή λα κε γίλνληαη δεθηά. Δπηζεκαίλεηαη όηη επί ηνπ ζέκαηνο ππάξρεη ζαθήο λνκνζεηηθή δηάηαμε (άξζξν 17(5) ηνπ πεξί ησλ Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ Νόκνπ ηνπ 1999 (Ν.158(1)799)), ην νπνίν πξνλνεί ηα εμήο: 4 «Αν μια αίηηζη ςποβληθεί ζε αναπμόδιο διοικηηικό όπγανο, ηο αναπμόδιο όπγανο οθείλει να ηη διαβιβάζει ζηο απμόδιο, πληποθοπώνηαρ πεπί ηούηος ηον ενδιαθεπόμενο». Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαιείζζε όπσο κεξηκλήζεηε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα πηζηή ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ πξνλνηώλ ηνπ Νόκνπ. Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Υπεξεζίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, Γεληθό Διεγθηή, Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, Γεληθνύο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, Υπνπξγείσλ, Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γεληθό Λνγηζηή, Αξρηπξσηνθνιιεηή, Γξακκαηέα Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, Γηεπζπληή Γξαθείνπ Πξνέδξνπ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Διεςθςνηήρ Τπηπεζίαρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Πποζωπικού ΓΠ/ΣΚ.02 (Εγκύκλιορ)

14 Κ Τ Π Ρ Η Α Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΕΓΚΤΚΛΙΟ Απ (Φακ.: ) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1443ΛΕΤΚΩΙΑ 14 εηηηεμβπίος, Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Υπεξεζίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, Γεληθό Διεγθηή, Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, Γεληθνύο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, Υπνπξγείσλ θαη Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γεληθό Λνγηζηή, Αξρηπξσηνθνιιεηή, Γξακκαηέα Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, Γηεπζπληή Γξαθείνπ Πξνέδξνπ, Νόμος ποσ κωδικοποιεί r/c Γενικές Απσέρ ηοσ Διοικηηικού Δικαίοσ ποσ πρέπει να διέποσν ηη δράζη ηης Δημόζιας Διοίκηζης Έρσ νδεγίεο λ' αλαθεξζώ ζηνλ πην πάλσ Νόκν (Ν.158(!)/99), ν νπνίνο δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο Με ηε ζέζπηζε ηνπ Νόκνπ απηνύ θσδηθνπνηνύληαη νη γεληθέο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, νη νπνίεο έρνπλ πάγηα θαζηεξσζεί θαη είλαη γεληθά απνδεθηέο, θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα λόκηκα όξηα δξάζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Οη αξρέο απηέο, νη νπνίεο είλαη δηάζπαξηεο ζε πιεζώξα απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ζε λνκηθά ζπγγξάκκαηα, δελ είλαη επαξθώο γλσζηέο ζε όζνπο κεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο νύηε ζηνπο πνιίηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε θσδηθνπνίεζε ηνπο ζπληζηά έλα πνιύηηκν γηα όινπο εξγαιείν θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ πξνο ηηο αξρέο. Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ Κππξηαθνύ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ. 3. Οη δηαηάμεηο ηνπ ππό αλαθνξά Νόκνπ, αλαθέξνληαη, επηγξακκαηηθά, ζηα πην θάησ: Μέπορ Ι - Ειζαγωγικέρ Διαηάξειρ, Επμηνεία. Μέπορ II - Οι Διοικηηικέρ Ππάξειρ: Έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, έλαξμε ηζρύνο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ελεκέξσζε γηα ηα κέζα ζεξαπείαο, έλαξμε έλλνκσλ απνηειεζκάησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, αλαδξνκηθή ηζρύο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ. Μέπορ IIΙ - Η Απσή ηηρ Νομιμόηηηαρ: Νόκηκα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, θξίζηκν λνκνζεηηθό θαζεζηώο, άζθεζε αξκνδηόηεηαο κέζα ζε εύινγν ρξόλν, πξνζεζκίεο, αλαγλώξηζε πξάμεσλ άιισλ νξγάλσλ, ηήξεζε ηύπσλ, δηνηθεηηθόο θαηαλαγθαζκόο, λνκηθή ππόζηαζε νξγάλνπ, πξάμεηο νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε άδεηα,

15 Μέπορ IV Μέπορ V Μέπορ VΙ Μέπορ VII Μέπορ VIII Μέπορ IX Μέπορ Υ Μέπορ XI Μέπορ XII δηαζεζηκόηεηα ή πξναθππεξεηηθή άδεηα, αξκνδηόηεηα νξγάλνπ, ηεξαξρηθόο έιεγρνο, πξάμεηο πνπ απαηηνύλ έγθξηζε. ςλλογικά Διοικηηικά Όπγανα: Σπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, ζύλζεζε θαη ζπλεδξίεο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, αιιαγή ζηε ζύλζεζε, απαξηία, ηήξεζε πξαθηηθώλ, ιήςε απνθάζεσλ. Αιηιολογία ηων Διοικηηικών Ππάξεων: Αηηηνινγηηέεο πξάμεηο, πξάμεηο πνπ δε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία, επαξθήο αηηηνινγία, ζπκπιήξσζε θαη αλαπιήξσζε ηεο αηηηνινγίαο, κεηαγελέζηεξε αηηηνινγία, εζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία, πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο. Δικαίωμα Αναθοπάρ: Πεξηερόκελν ηνπ δηθαηώκαηνο αλαθνξάο, πξνζθπγή ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην, θύζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξώλ, πξνζβνιή παξάιεηςεο απάληεζεο σο αξλεηηθήο απόθαζεο, δήηεζε αληηγξάθνπ. Απσή ηηρ Ιζόηηηαρ: Πεξηερόκελν ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο, κε αλαγλώξηζε ηζόηεηαο ζηελ παξαλνκία, ηζόηεηα ησλ θύισλ, ηζόηεηα πξόζβαζεο ζηηο δεκόζηεο ιεηηνπξγίεο. Απσέρ ηηρ Φςζικήρ Δικαιοζύνηρ: Αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, δηθαίσκα αθξόαζεο. Οπθή Άζκηζη ηηρ Διακπιηικήρ Εξοςζίαρ: Άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο, επαξθήο έξεπλα, πιάλε, ζηνηρεία θξίζεο, θαηάρξεζε εμνπζίαο, όξνη θαη αηξέζεηο. Απσέρ ηηρ Υπηζηήρ Διοίκηζηρ: Πεξηερόκελν ησλ αξρώλ ρξεζηήο δηνίθεζεο, αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, αλαδήηεζε αρξεσζηήησλ, αλάθιεζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, αξκνδηόηεηα θαη ηύπνο ηεο αλάθιεζεο, αλαζηνιή θαη δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο. ςμμόπθωζη ηηρ Διοίκηζηρ ζηιρ Αποθάζειρ ηος Ανωηάηος Δικαζηηπίος και Δεδικαζμένο: Απνηειέζκαηα αθπξσηηθήο απόθαζεο, πξαγκαηηθό θαη λνκηθό θαζεζηώο θαηά ηελ επαλεμέηαζε, δεδηθαζκέλν. Κανονιζηικέρ Ππάξειρ: Αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο θαλνληζηηθήο εμνπζίαο, ηύπνο ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ. 4. Παξάθιεζε είλαη όπσο δώζεηε νδεγίεο ώζηε όινη νη ιεηηνπξγνί ηνπ Υπνπξγείνπ/Αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ ζαο πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν αζθνύλ δεκόζηα εμνπζία εθαξκόδνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, πηζηά θαη κε ζρνιαζηηθόηεηα ηνλ πην πάλσ Νόκν. Παξάθιεζε είλαη, επίζεο, όπσο ε ίδηα ππνρξέσζε αλαιεθζεί θαη από ηνπο ιεηηνπξγνύο ησλ Ηκηθξαηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη Αξρώλ Τνπηθήο Γηνίθεζεο γηα ηνπο νπνίνπο ην Υπνπξγείν ζαο είλαη αξκόδην. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Διεςθςνηήρ Τπηπεζίαρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Πποζωπικού ΑΓ/ΜΓ (engikl12.md/engiklios)

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Καλόλεο ζπγθξόηεζεο, ζύλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο. Ο έιεγρνο λνκηκόηεηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα