Ν. 158(Η)/99. Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 158(Η)/99. Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ. 3378. 31.12.99"

Transcript

1 Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ Ν. 158(Η)/99 Ο πεξί. ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνο ηνλ 1999 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.. πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. Έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Έλαξμε ηζρχνο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Δλεκέξσζε γηα ηα κέζα ζεξαπείαο Αξηζκφο 158(1) ηνπ 1999 ΝΟΜΟΗ ΠΟΤ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΔΗ ΣΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΖ ΓΡΑΖ ΣΖ ΓΖΜΟ1Α ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΡΟ Η-ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνο ηνπ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- "αλαβιεηηθή αίξεζε" ζεκαίλεη φξν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε εμαξηά ηελ επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ γεγνλφο κειινληηθφ θαη αβέβαην- "δηνίθεζε" πεξηιακβάλεη θάζε δηνηθεηηθφ φξγαλν "δηνηθεηηθή αξρή" ζεκαίλεη δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα- "δηνηθεηηθή πξάμε" ζεκαίλεη αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν θαζνξίδεη κνλνκεξψο ηη πξέπεη λα ηζρχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε- "δηνηθεηηθφ φξγαλν" ζεκαίλεη ην κνλνκειέο ή ζπιινγηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ πνπ είλαη δηνηθεηηθή αξρή "θαλνληζηηθή πξάμε" ζεκαίλεη πξάμε ε νπνία ζέηεη θαλφλεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γεληθνχο θαη απξφζσπνπο, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πεξηπηψζεηο αφξηζηεο, ππάξρνπζεο ή κειινληηθέο "λφκνο" ζεκαίλεη ην λφκν δπλάκεη ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ή αλαθαιείηαη ' ζπγθεθξηκέλε πξάμε- "φξγαλν" ζεκαίλεη δηνηθεηηθφ φξγαλν "πξάμε" ζεκαίλεη δηνηθεηηθή πξάμε. ΜΔΡΟ ΗΗ-ΟΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 3. Ζ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο γίλεηαη κε ηε δηαηχπσζε ηεο βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 4. Ζ νπζηαζηηθή ηζρχο κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ε δήισζε ηεο βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Όηαλ ν λφκνο θαζηζηά ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξάμεο ηε δεκπζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε νπζηαζηηθή ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο. 5. Ζ δηνίθεζε νθείιεη ζην έγγξαθν κε ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξάμε λα ελεκεξψλεη ιόν ελδηαθεξφκελν γηα ηηο ζεξαπείεο πνπ έρεη γηα λα πξνζβάιεη ηελ πξάμε. ην έγγξαθν πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε θχζε θαη ε κνξθή ηεο ζεξαπείαο. ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ηε χληαγκα ή ν λφκνο θαη ην αξκφδην δηθαζηήξην ή δηνηθεηηθφ φξγαλν πξνο ην νπνίν κπνξεί να απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο.

2 6.-(1) Σα έλλνκα απνηειέζκαηα κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο αξρίδνπλ φηαλ αξρίδεη ε νπζηαζηηθή ηζρχο ηεο, έθηνο αλ νξηζηεί ζηε δηνηθεηηθή πξάμε φηη ε επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαηίζεηαη ρξνληθά είηε ζην κέιινλ είηε ζην παξειζφλ. (2) ην κέιινλ κεηαηίζεηαη ε επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο, φηαλ πξνζηεζεί ζ' απηή αλαβιεηηθή αίξεζε ή πξνζεζκία. ην παξειζφλ κεηαηίζεηαη ε επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο, φηαλ απηή νπιηζηεί κε αλαδξνκηθή ηζρχ. 7. Μηα δηνηθεηηθή πξάμε δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ, έθηνο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) Αλ επηηξέπεη ηελ αλαδξνκηθφηεηα ηεο πξάμεο ν λφκνο. (β) αλ εθδίδεηαη γηα ζπκκφξθσζε κε απφθαζε TOO Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ε αλαδξνκηθή ηζρχο είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο (γ) φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν επαλαιακβάλεη πξάμε ηνπ πνπ αθπξψζεθε γηα ιφγνπο ηππηθνχο, εθφζνλ ε λέα πξάμε έρεη ην ίδην κε ηελ αθπξσζείζα πεξηερφκελν θαη εθδίδεηαη κέζα ζε εχινγν απφ ηελ πξψηε πξάμε ρξφλν θαη κε βάζε ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ίδηεο λνκηθέο δηαηάμεηο, Γελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ πξάμε πνπ επαλαιακβάλεη πξνεγνχκελε απφθαζε ε νπνία αθπξψζεθε γηα παξάβαζε λφκνπ ή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ (δ) φηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε αλαθαιεί άιιε πξάμε ηεο δηνίθεζεο πνπ είλαη παξάλνκε ή πνπ αληηβαίλεη πξνο ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ (ε) 479 Κ. 158(Η)/99 φηαλ απνθιεηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο πξάμεο είλαη ε δηαπίζησζε πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ε αλαδξνκηθή ηζρχο επηβάιιεηαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη δε ζίγεη φεκηνπξγεζείζεο θαηαζηάζεηοο (ζη) φηαλ ε αλαδξνκηθή ηζρχο επηβάιιεηαη γηα λα απνθαηαζηαζεί αδηθία πνπ έγηλε ζε βάξνο δηνηθνχκελνπ απφ παξάιεηςε νθεηιφκελε ελέξγεηαο ηεο δηνίθεζεο. ΜΞΡΟΞ ΗΗΗ-Ζ ΑΡΥΖ ΣΖΗ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ! 8.-(l) Οη δξαζηεξηφηεηεο, ηεο δηνίθεζεο πξνζδηνξίδνληαη θαη πεξηνξίδνληαη ατηφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ δίθαην. (2) Οη θαλφλεο, δηθαίνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα θαη ηελ έθηαζε ηεο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο ππαγνξεχνληαη απφ ην χληαγκα, ηνπο ηππηθνχο λφκνπο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ εθδίδνληαη θαη : εμνπζηνδφηεζε λφκνπ. 9. Όηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πξφθεηηαη λα εθδψζεη κηα πξάμε, χζηεξα απφ αίηεζε, ζα βαζηζηεί ζην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο, αλεμάξηεηα αλ απηφ ήηαλ δηαθνξεηηθφ θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Όηαλ ε δηνίθεζε, έπεηηα απφ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ, παξαιείπεη λα πξνβεί ζηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά ην ηέινο, ηεο εθπλνήο ηνπ εχινγνη) ρξφλνπ. 10. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πξέπεη λα αζθεί ηελ αξκνδηφηεηα, ηνπ κέζα ΠΞ εχινγν ρξφλν, ψζηε ε απφθαζε ηνπ λα είλαη επίθαηξε ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά ή λνκηθά γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη. Ο θαζνξηζκφο ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε εηδηθέο ζπλζήθεο. Έλαξμε έλλνκσλ απνηειεζκάησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Αλαδξνκηθή ηζρχο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Νφκηκα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο Κξίζηκν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Άζθεζε αξκνδηφηεηαο κέζα ζε εχινγν ρξφλν.

3 Ν. 158(Η)/ Πξνζεζκίεο. Αλαγλψξηζε πξάμεσλ άιισλ νξγάλσλ. Σήξεζε ησλ ηχπσλ. Γηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο Νφκηκε ππφζηαζε ηνπ νξγάλνπ. Πξάμεηο νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε άδεηα δηαζεζηκφηεηαο ή πξναθππεξεηηθή άδεηα. Αξκνδηφηεηα Οξγάλνπ. 11.(l) Οη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη γηα έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη ελδεηθηηθέο, εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά φηη είλαη αλαηξεπηηθέο. Όκσο ε πξάμε δελ κπνξεί λφκηκα λα εθδνζεί, αλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πέξαζε ππέξκεηξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηδξά νπζηαζηηθά ζηηο λνκηθέο ή πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηεο πξάμεο. (2) Οη πξνζεζκίεο πνπ ηάζζνληαη γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο δηνηθνχκελνπο γηα ηθαλνπνίεζε αηηήκαηνο είλαη, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, αλαηξεπηηθέο.'" (3) Αηηήζεηο ππνβάιινληαη είηε κε παξάδνζε είηε κε απνζηνιή κε ηειενκνηφηππν ή νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ κέζν είηε κε ην ηαρπδξνκείν. Όηαλ-ππνβάιιεηαη αίηεζε.κε ην ηαρπδξνκείν, σο εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη ε εκέξα -.πνπ ζηε ζπλήζε πνξεία -ηνπ ηαρπδξνκείνπ ε αίηεζε ζα παξαιεθζεί. (4) Τπέξβαζε αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή αλ ππάξρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ε ππέξβαζε δελ παξαβιάπηεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ δηνηθνχκελνπ. 12. Έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ αλα γλσξίδεη σο ηζρπξέο θαη εθαξκφδεη ηηο πξάμεηο άιισλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ εμσηεξηθά ηα γλσξίζκαηα έγθπξσλ πξάμεσλ. 13.-(1) Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα ηεξεί ηνπο ηχπνπο πνπ απαηηεί ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ θαζηζηά ηελ πξάμε παξάλνκε. (2) Σν απνθαζηζηηθφ θξηηήξην ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηχπσλ ζε νπζηψδεηο θαη επνπζηψδεηο είλαη ε ελδερφκελε επίδξαζε ηεο κε ηήξεζεο ηνπο ζην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο. Αλ ε παξαηππία επέδξαζε ζην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο πνπ πάξζεθε, ζεσξείηαη νπζηψδεο. (3) Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ε δηνίθεζε κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα παξαπιήζηα δηαδηθαζία πνπ παξέρεη ηα ίδηα ερέγγπα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν. 14.-(1) Ζ δηνίθεζε, πξνηνχ ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξα δηνηθεηηθνχ θαηαλαγθαζκνχ γηα εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ηεο, ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ απεηζνχληα πνιίηε, ε δε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ δελ πξέπεη λα ππενβαίλεη ην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. (2) Μέηξα άκεζνπ θαηαλαγθαζκνχ πνπ δελ απνβιέπνπλ ζε εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κπνξεί λα ιακβάλνληαη κφλν φηαλ- (α) πληξέρεη επείγνπζα θαη ζνβαξή αλάγθε πνπ αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο (β) είλαη αδχλαηε ε ζπκκφξθσζε ηνπ δηνηθνχκελνπ κε ηε ιήςε ελαληίνλ ηνπ άιισλ κέηξσλ θαηαλαγθαζκνχ. 15. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα είλαη κία δηνηθεηηθή πξάμε έγθπξε είλαη ε λφκηκε ππφζηαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηελ εθδίδεη. 16.-(1) Μνλνκειέο δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ βξίζθεηαη ζε θαλνληθή άδεηα αλάπαπζεο κπνξεί έγθπξα λα εθδψζεη πξάμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, αλ πξνεγνπκέλσο δειψζεη εγγξάθσο δηαθνπή ηεο άδεηαο ηνπ. (2) Πξάμεηο κνλνκεινχο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηαζεζηκφηεηα ή άδεηα πξηλ απφ ηελ αθππεξέηεζή ηνπ είλαη παξάλνκεο. I7.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ εθδίδεη κηα πξάμε πξέπεη λα είλαη αξκφδην θαζ χιελ, θαηά ηφπν θαη θαηά ρξφλν.

4 481 Ν. I58(I)/99 (2) Ζ αξκνδηφηεηα ελφο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαζνξίδεηαη απφ ην χληαγκα ή απφ ην λφκν ή απφ θαλνληζηηθή ή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζε λφκνπ. (3) Ζ παξαλνκία κηαο πξάμεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ αλαξκφδην φξγαλν δε ζεξαπεχεηαη, έζησ θαη αλ ηελ πξάμε απηή εγθξίλεη κεηαγελέζηεξα ην αξκφδην φξγαλν. (4) Όηαλ ν λφκνο αλαζέηεη ηελ άζθεζε κηαο εμνπζίαο ζε έλα φξγαλν, ην φξγαλν απηφ δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ηελ εμνπζία ηνπ απηή ζε άιιν φξγαλν, ρσξίο λα ππάξρεη ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ πνπ λα ην επηηξέπεη. (5) Αλ κηα αίηεζε ππνβιεζεί ζε αλαξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, ην αλαξκφδην φξγαλν νθείιεη λα ηε δηαβηβάζεη ζην αξκφδην, πιεξνθνξψληαο πεξί ηνχηνπ ηνλ ελδηαθεξφκελν. (6) Ζ δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα πξέπεη λα αζθείηαη απφ ην φξγαλν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί απφ ην λφκν. (7) Ζ απιή έγθξηζε ησλ ζπζηάζεσλ πθηζηάκελνπ νξγάλνπ, ρσξίο ην αξκφδην φξγαλν λα αληηκεησπίζεη ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, ζπληζηά απνρή απφ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. (8) Γε ζπληζηά απνρή απφ άζθεζε αξκνδηφηεηαο ε πηνζέηεζε ελφο ζεκεηψκαηνο ή κηαο πξφηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ πθηζηάκελν ππάιιειν ή φξγαλν ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, αλ ην ζεκείσκα ή ε πξφηαζε πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε θαη απφ ην ζχλνιν ηεο φιεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο πξνθχπηεη φηη ην αξκφδην φξγαλν άζθεζε νπζηαζηηθά ηελ απνθαζηζηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα. I8. (1) Ζ εμνπζία ηνπ πξντζηακέλνπ λα Διέγρεη ηνλ πθηζηάκελν πξνθχπηεη ηεξαηηθφο απφ ηελ ηεξαξρηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. (2) Σν ηεξαξρηθά πξντζηάκελν φξγαλν κπνξεί πάληα λα αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπ νξγάλνπ. (3) Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ επηηαγψλ ηνπ δηθαίνπ, είηε απηέο πεξηέρνληαη ζην χληαγκα, ζηνπο λφκνπο, ζηηο θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο είηε επηηάζζνληαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ. δηθαίνπ. (4) Σν ηεξαξρηθά πξντζηάκελν φξγαλν δελ έρεη εμνπζία λα αθπξψζεη ή λα κεηαξξπζκίζεη γηα ιφγνπο νπζηαζηηθνχο ηηο πξάμεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπ νξγάλνπ, φηαλ ν λφκνο αλέζεζε απνθιεηζηηθά ζην πθηζηάκελν φξγαλν ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο. 19. Όηαλ απαηηείηαη απφ ην λφκν έγθξηζε απφ Τπνπξγφ ή απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξάμεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε πξάμε ησλ ηειεπηαίσλ δελ είλαη έγθπξε πξηλ απφ ηελ έγθξηζε. ΜΔΡΟ IV-TA ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ' 20.-(1) Γηα λα είλαη λφκηκν έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα είλαη ζπγθξνηεκέλν απφ φια ηα πξφζσπα πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο. (2) Ζ χπαξμε θελήο ζέζεσο ιφγσ ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ελφο κέινπο δελ επηηξέπεη ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ ν λφκνο πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά. 21.-(1) Σν ζπιινγηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη κε λφκηκε ζχλζεζε. Γελ είλαη λφκηκα ζπληεζεηκέλν, αλ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ παξίζηαηαη " ~ Ηεξαξρηθφο έιεγρνο. Πξάμεηο πνπ απαηηνχλ έγθξηζε. πγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. χλζεζε θαη ζπλεδξίεο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.

5 Ν. 158(Η)/ Αιιαγή ζηε ζχλζεζε. Απαξηία. Σήξεζε πξαθηηθψλ. πξφζσπν πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην λφκν, έζησ θαη αλ 'δελ έιαβε κέξνο ζηελ ςεθνθνξία, έθηνο αλ πξφθεηηαη γηα ππάιιειν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. (2) Γε ζπληζηά θαθή ζχλζεζε ηνλ νξγάλνπ ε παξνπζία ζηε ζπλεδξία ηνπ ζπιινγηθνχ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ ή άιισλ πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαηαηνπηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ πξνζαγσγή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απηά απνρσξήζνπλ πξηλ απφ ηε δηαβνχιεπζε γηα ιήςε ηεο απφθαζεο. (3) Γηα λα ζπλεδξηάζεη λφκηκα έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα θιεζνχλ λνκφηππα θαη εκπξφζεζκα φια ηα κέιε ηνπ ζηε ζπλεδξία, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην ζπιινγηθφ φξγαλν ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηέο ήκεξεο θαη ψξεο. (4) Αλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ εθδφζεθε αθπξσζείζα πξάμε θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο επαλεμέηαζεο δελ επήιζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ ζπιινγη θνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ζηελ επαλεμέηαζε θαη ζηε ιήςε λέαο απφθαζεο θαινχληαη ηα κέιε ηνπ πνπ κεηείραλ ζηε ζπλεδξία θαηά ηελ νπνία ιήθζεθε ε πξάμε πνπ αθπξψζεθε. ' (5) Αλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ εθδφζεθε αθπξσζείζα πξάμε θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο επαλεμέηαζεο επήιζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζχλδεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ζηελ επαλεμέηαζε θαη ζηε ιήςε λέαο απφθαζεο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 22. Ζ δηαδηθαζία ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο γηα νξηζκέλν ζέκα πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο απφ ηα ίδηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.. Αλ ε δηαδηθαζία παξαηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο θαη ε ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ κεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία αιιάμεη κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ πνπ ήηαλ απφληα ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο, ην ζπιινγηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα ιάβεη έγθπξε απφθαζε ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία, εθηφο αλ ζηε ζπλεδξία απηή επαλαιεθζεί απφ ηελ αξρή ε δηαδηθαζία θαη ε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε. Απηφ δελ απαηηείηαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνπζία απφ ζπλεδξία πνπ αζρνιήζεθε κε πξνθαηαξθηηθά ζέκαηα ή φηαλ ηα κέιε ηα νπνία ιακβάλνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 23.-(1) Γηα λα ζπλεδξηάδεη λφκηκα ην ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απαξηία, δειαδή λα παξίζηαηαη θαηά ηε ζπλεδξία ν θαηψηεξνο αξηζκφο κειψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. (2) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, απαξηία ππάξρεη ζε πεξίπησζε πνπ παξεπξίζθεηαη ε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. (3) Απαξηία ππάξρεη έζησ θαη αλ κεξηθά απφ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απέρνπλ θαηά ηελ ςεθνθνξία. 24.-(1) Πξέπεη λα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ζηα νπνία λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Ζ ηήξεζε άξηησλ πξαθηηθψλ είλαη ππνρξέσζε θάζε νξγάλνπ πνπ αζθεί δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. (2) ηηο πεξηπηψζεηο δηνξηζκψλ ή πξναγσγψλ επηβάιιεηαη ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη θάζε άιινπ γεγνλφηνο πνπ επελεξγεί ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Γελ απαηηείηαη ε θαηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο νχηε θαη ε θαηαγξαθή ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ κειψλ γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςήθησλ. Οη ηπρφλ πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ησλ

6 483 Ν. I58(I)/99 κειψλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςήθησλ ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, αλ έγηλε, παξαδίδνληαη απφ ηα κέιε ακέζσο κεηά ην πέξαο, ηεο, δηαδηθαζίαο, πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ νηθείνπ θαθέινπ. 25.-(1) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, νη απνθάζεηο, ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ιακβάλνληαη, κε απιή πιεηνςεθία θαη. ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. (2) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξφληα θαη κε θσιπφκελα κέιε. (3) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν, ε ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. (4) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν. φηαλ νη απνθάζεηο ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία, δε 1 είλαη απαξαίηεην λα αηηηνινγείηαη θαη ε απφθαζε ηεο κεηνςεθίαο. Όκσο, ηα δηαθσλνχληα κέιε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα δηαηππσζνχλ ζηελ απφθαζε νη ιφγνη ηεο δηαθσλίαο ηνπο. ΜΞΡΟΞ λ-αησηολοπα ΣΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ 26.-(1) Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο-εθδίδνληαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη επαξθψο θαη δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο νη νπνίεο- (α) Δίλαη δπζκελείο γηα ην δηνηθνχκελν (β) είλαη αληίζεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο κε πξνεγεζείζα γλσκνδφηεζε, πξφηαζε, εηζήγεζε ή έθζεζε αξκφδηνπ νξγάλνπ ή κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ (γ) είλαη αληίζεηεο κε ραξαρζείζα πνιηηηθή ή ηαθηηθή- (δ) ζπληζηνχλ εμαηξεηηθφ κέηξν ελέξγεηαο- (ε) είλαη αηηηνινγεηέεο απφ ην λφκν. (2) Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε ηεο επηβαιιφκελεο αηηηνινγίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε πξάμε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. 27. Γε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία- (α) Πξάμεηο πνπ δελ εθδίδνληαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο (β) πξάμεηο πνπ δέρνληαη πιήξσο ην αίηεκα ηνπ δηνηθνχκελνπ ή πνπ γεληθά είλαη επεξγεηηθέο γηα έλα δηνηθνχκελν, ρσξίο λα ζίγνπλ έλλνκα ζπκθέξνληα ηξίησλ (γ) πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη νκνηφκνξθα σι κεγάιν αξηζκφ ή κε κεραληθά ή- κε ειεθηξνληθά κέζα (δ) δηνηθεηηθέο πξάμεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη. (ε) πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο νξίδεη ξεηά ν λφκνο φηη δε ρξεηάδνληαη αηηην ινγία. 28.-(1) Ζ αηηηνινγία κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ψζηε λα κελ αθήλεη ακθηβνιίεο σο πξνο ην πνηνο ήηαλ ν πξαγκαηηθφο ιφγνο πνπ νδήγεζε ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. (2) Γελ απνηειεί επαξθή αηηηνινγία ε αλαθνξά ζηελ απφθαζε γεληθψλ ραξαθηεξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη λα ηζρχνπλ γηα θάζε πεξίπησζε νχηε ε απιή αλαθνξά ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ λφκνπ πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. (3) Αλαηηηνιφγεηε είλαη κηα πξάμε πνπ επηθαιείηαη γεληθά θαη αφξηζηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σν δεκφζην ζπκθέξνλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επίθιεζε πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ε θξίζε ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Λήςε απνθάζεσλ. Αηηηνινγεηέεο Πξάμεηο. Πξάμεηο πνπ δε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία. Δπαξθήο αηηηνινγία

7 πκπιήξσζε θαη αλαπιήξσζε ηεο αηηηνινγίαο. Μεηαγελέζηεξε αηηηνινγία. Δζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία. Πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο. Ν. 158(1)/ Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε νπνηνπδήπνηε λφκνπ, ε αίηην) γηα κηαο πξάμεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ή λα αλαπιεξσζεί απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ φπσο ".αϊ απφ ην ζχλνιν ηεο φιεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο. 30. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη, εμαηξεηηθά, ζηε δηνίθεζε αηηηνινγήζεη κεηαγελέζηεξα ηελ πξάμε ηεο, ζηεξηδφκελε φκσο ζε ζηνηρεία, γεγνλφηα πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ πξάμε θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπ ρζνχλ απφ ην δηνηθεηηθφ θάθειν. 31. Δζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία δελ νδεγεί ζε αθχξσζε ηεο πξάμεο, αλ ε πξάμε κπνξεί λα έρεη άιιν λνκηθφ έξεηζκα. 32. Όηαλ ε πξάμε έρεη πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο θαη κία απφ απηέο είλαη ιαλζαζκέλε, ε πξάμε είλαη αθπξσηέα, εθηφο αλ θξηζεί φηη ε ιαλζαζκέλε αηηηνινγία ήηαλ επηθνπξηθή ή δεπηεξεχνπζα ηεο νξζήο αηηηνινγψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επεξέαζε ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν ζηε ιήςε η απφθαζεο. Πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο αλαθνξάο. Πξνζθπγή ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην. Φχζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξψλ. ΜΔΡΟ VI-ΛΗΚΑΗΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 33.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 29 ηνπ πληάγκαηνο, δηθαίσκα αλαθνξάο- (α) Παξέρεηαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζηε Γεκνθξαηία, αλεμάξ ηεηα αλ απηφ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνιίηεο ή αιινδαπφο (β) θαιχπηεη ηελ ππνβνιή παξαπφλνπ ή αηηήκαηνο γηα λα πξνβεί ε δηνίθεζε ζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή γηα ηελ αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε πξάμεο πνπ έρεη ήδε εθδνζεί ή γηα ηελ απνηξνπή ή επαλφξζσζε εζηθήο πιηθήο βιάβεο (γ) δελ θαιχπηεη αίηεκα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, εθηφο αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. (2) Σν δηθαίσκα αλαθνξάο δελ παξαβηάδεηαη, αλ ε δηνίθεζε παξέιεηςε λα απαληήζεη ζε αίηεκα ή παξάπνλν, επεηδή γηα ην ίδην αίηεκα ή παξάπνλν είρε δψζεη πξνεγνπκέλσο αηηηνινγεκέλε απάληεζε, εθηφο αλ κε ην λέν αίηεκα παξάπνλν γίλεηαη επίθιεζε λέσλ γεγνλφησλ ή κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππήξραλ, φηαλ δφζεθε ε απάληεζε. (3) Αλ κε ηελ αλαθνξά δεηείηαη ε αλάθιεζε ή ε ηξνπνπνίεζε πξάμεο πνπ έρεη ήδε εθδνζεί, γηα ηελ πξνζβνιή ηεο νπνίαο ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ άζθεζε ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πξνο ην νπνίν ε αλαθνξά έρεη απεπζπλζεί δελ ηελ εμεηάδεη, αιιά πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηνλ αηηεηή. (4) Ζ αλαθνξά απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή. Αλ ε αλαθνξά απεπζχλεηαη ζε αλαξκφδηα αξρή, απηή δελ ηελ εμεηάδεη, αιιά ηε δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα αξρή. 34. Ζ ππνρξέσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 29 ηνπ πληάγκαηνο, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, έζησ θαη αλ γηα ην ίδην ζέκα έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 146 ηνπ πληάγκαηνο. 35. Ζ ππνρξέσζε γηα απάληεζε κέζα ζε πξνζεζκία, ηξηάληα εκεξψλ ππάξρεη, φηαλ ε ιήςε ηεο απφθαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή είλαη εθηθηή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ θάζε ππφζεζεο. Ζ δηνίθεζε νθείιεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα δίλεη εγγξάθσο κέζν. ζηελ πξνζεζκία ησλ. ηξηάληα ήκεξσλ.πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο ππφζεζεο. r

8 485 Ν. 158(Η)/ Μεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο αλαθνξάο ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα ζεσξήζεη ηελ παξάιεηςε ηεο αξκφδηαο αξρήο λα. ηνπ απαληήζεη άξλεζε ηεο λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλαθνξά ηνπ θαη λα πξνζβάιεη ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ παξάιεηςε απηή σο άξλεζε ηθαλνπνίεζεο ηεο αλαθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα πξνζβάιεη, κε βάζε ην Άξζξν 29 ηνπ πληάγκαηνο, ηελ παξάιεηςε απάληεζεο, έθηνο αλ απφ ηελ παξάιεηςε έρεη ππνζηεί βιάβε. 37. Κάζε πξφζσπν πνπ ζίγεηαη απφ πξάμε ή πνπ δηθαηνχηαη λα θάλεη Εήηεζε ρξήζε κηαο πξάμεο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο λα ηνπ δνζεί πιήξεο αληίγξαθν ηεο. Σν αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα απνξξίςεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ αηηήκαηνο, αλ ε.ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαβιάπηεη ην ππεξεζηαθφ ζπκθέξνλ ή ην ζπκθέξνλ ηξίηνπ πξνζψπνπ. ΜΔΡΟ VII-APXH ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ 38. (Η) Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ επηβάιιεη ζηε δηνίθεζε ηελ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, ίζε ή νκνηφκνξθε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πνιηηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. (2) Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο παξαβηάδεηαη, φηαλ ε δηνίθεζε απνθαζίδεη ζε κηα πεξίπησζε κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ κε ηνλ νπνίν απνθάζηζε ζην παξειζφλ ζε.άιιε παξφκνηα πεξίπησζε, εθηφο αλ έρεη απνθαζίζεη λα αιιάμεη ηαθηηθή σο πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηνίθεζε πξέπεη λα δψζεη εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφθαζε ηεο λα αιιάμεη ηαρηηθή. (3) Ζ ίζε κεηαρείξηζε ησλ άληζσλ είλαη ην ίδην απαξάδεθηε κε ηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ ίζσλ. 39. Αλ ε δηνίθεζε έρεη ζε κηα πεξίπησζε αζθήζεη ηε δηαθξηηηθή ηεο εμνπζία παξάλνκα. δελ πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ παξαλνκία ζε άιιεο παξφκνηεο πεξίπηψζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ, δηφηη δελ αλαγλσξίδεηαη ηζφηεηα ζηελ παξαλνκία. 40. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, επηβάιιεηαη ε παξνρή ίζσλ δπλαηνηήησλ ζηα δχν θχια θαη επηηξέπνληαη απνθιίζεηο, φηαλ απηέο δηθαηνινγνχληαη είηε γηα ιφγνπο νη νπνίνη αλάγνληαη ζηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ηεο γπλαίθαο, θαη κάιηζηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηξφηεηα, ην γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα, είηε γηα ιφγνπο νη νπνίνη αλάγνληαη ζε θαζαξά βηνινγηθέο δηαθνξέο. 41.-(1) Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο δηνίθεζεο επηβάιιεη ηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε θάζε πνιίηε γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο ή αμηψκαηνο ζηελ πνιηηεία. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν φξνο "δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο" πεξηιακβάλεη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. (2) Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο είλαη ζεκειηψδεο πνιηηηθφ δηθαίσκα, ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. (3) Ζ ίζε πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο επηβάιιεη ηελ θαηάιεςε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αμηνθξαηίαο. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. ΜΔΡΟ VIII - ΑΡΥΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 42.-(1) Κάζε δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ κεηέρεη ζηελ παξαγσγή δηνηθεηηθήο Αξρή ηεο πξάμεο πξέπεη λα παξέρεη ηα ερέγγπα, ηεο ακεξφιεπηεο θξίζεο. Πξνζβνιή παξάιεςεο απάληεζεο σο αξλεηηθήο απφθαζεο. Εήηεζε αληηγξάθνπ. Πεξηερφκελν ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Με αλαγλψξηζε ηζφηεηαο ζηελ παξαλνκία. Ηζφηεηα ησλ θχισλ. Ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο. Αξρή ηεο ακεξνιεςίαο.

9 Ν. 158(Η)/ Γηθαίσκα Αθξφαζεο Άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο. (2) Γε κεηέρεη ζηελ παξαγσγή δηνηθεηηθήο πξάμεο πξφζσπν πνπ έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε ή ζπγγεληθφ δεζκφ εμ αίκαηνο ή εο αγρηζηείαο κέρξη θαη του ηέηαξηνπ βαζκνχ ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε ην άηνκν πνπ αθνξά ε εμεηαδφκελε ππφζεζε ή πνπ έρεη ζπκθέξνλ γηα ηελ έθβαζε ηεο. (3) Ζ θαηά ην εδάθην (2) πην πάλσ. ζπκκεηνρή ζε δηνηθεηηθφ φξγαλν επηηξέπεηαη, φηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε δελ κπνξεί λα εθδνζεί απφ άιιν, θαηά ' λφκν αξκφδην φξγαλν ή φηαλ ην. αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα ζπλέιζεη επεηδή δε ζα ππάξρεη απαξηία. 43.-(1) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο παξέρεηαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ν λφκνο πξνβιέπεη ξεηά. ζε θάζε πξφζσπν πνπ 6α επεξεαζηεί απφ ηελ έθδνζε πξάμεο ή απφ ηε ιήςε δηνηθεηηθνχ κέηξνπ πνπ είλαη πεηζαξρηθήο θχζεο ή πνπ έρεη ην ραξαθηήξα ηεο θχξσζεο ε πνπ είλαη άιισο πσο δπζκελνχο θχζεο. (2) Γηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ πξνηίζεηαη λα ζηεξίμεη ηελ απφθαζε ηνπ ζε ηζρπξηζκνχο ελαληίνλ ελφο πξνζψπνπ νθείιεη λα παξάζρεη ηελ επθαηξία ζην πξφζσπν απηφ λα ππνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο. (3) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο αζθείηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα δηθεγφξνπ ηεο εθινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. (4) Ζ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη πξνθνξηθά. Δίλαη αξθεηφ, αλ δεηεζεί απφ απηφλ, λα εθζέζεη γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπ, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη ην αληίζεην..(5) Σν δηθαίσκα αθξφαζεο αλαγλσξίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, εθηφο αλ ε λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηελ άζθεζε ηεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ξεηά επηηξέπεη ζην αξκφδην φξγαλν λα κελ παξέρεη ην δηθαίσκα αθξφαζεο. (6) Κάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη δηθαίσκα αθξφαζεο κπνξεί χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ, λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεηηθνχ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ. Σν αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα απνξξίςεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ αηηήκαηνο, αλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαβιάπηεη ην ππεξεζηαθφ ζπκθέξνλ ή ην ζπκθέξνλ ηξίηνπ πξνζψπνπ. ΜΔΡΟ IX - ΟΡΘΖ ΑΚΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΖ ΔΞΟΤ1Α 44.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο απφ ην λφκν έρεη ηε λνκηθή ππνρξέσζε λα ηελ αζθήζεη. (2) Λελ είλαη επηηξεπηφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν λα ππνθαζίζηαηαη ή λα θαηεπζχλεηαη ζηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπζίαο απφ άιιν φξγαλν. (3) Γελ επηηξέπεηαη ζην αξκφδην φξγαλν λα απνθαζίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη θαηά ηξφπν γεληθφ ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ. (4) Γελ απαγνξεχεηαη ζε δηνηθεηηθφ φξγαλν λα αζθήζεη ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία ζε κηα ππφζεζε, κε βάζε γεληθή πνιηηηθή ή θξηηήξηα πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ην ίδην γηα παξφκνηεο ππνζέζεηο., εθφζνλ ε πνιηηηθή ή ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ραξάμεη ζπλάδνπλ κε ην λφκν. θαη λα εμεηάδεη ηδηαίηεξα θάζε ππφζεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα εμεηάδεη αλ ηα ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά.ηεο ππφζεζεο δηθαηνινγνχλ απφθιηζε απφ ηε γεληθή πνιηηηθή ή ηα θξηηήξηα πνπ ράξαμε. (5) Γελ απαγνξεχεηαη ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπζίαο λα θαζνδεγείηαη απφ εγθπθιίνπο ή γεληθνχ ραξα-

10 487 Ν. l58(1)/99 θηήξα δηνηθεηηθέο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηεξαξρηθά αλψηεξα ηνπ φξγαλα θαη πνπ θαζνξίδνπλ ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζε έλα ζέκα, εθφζνλ απηέο νη εγθχθιηνη ή νη νδεγίεο δε ζπγθξνχνληαη κε ην λφκν. (6) Δπηηξέπεηαη ζην αξκφδην φξγαλν λα αζθεί ηε δηαθξηηηθή ηνπ εμνπζία κε βάζε ηχπνπο θαη δεζκεχζεηο πνπ ην ίδην έρεη θαζνξίζεη θαη πνπ δελ επηβάιινληαη, αιιά νχηε απαγνξεχνληαη απφ ην λφκν. 45. (1) Ζ δηνίθεζε, θαηά ηελ άζθεζε ηεο. δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε επαξθή έξεπλα φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ππφζεζε γεγνλφησλ. (2) Ζ έθηαζε ηεο έξεπλαο εμαξηάηαη απφ ηα πεξηζηαηηθά θάζε ππφζεζεο. ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν ελαπφθεηηαη λα επηιέμεη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί είηε απφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν είηε δηα κέζνπ άιινπ νξγάλνπ ή πξνζψπνπ. 46. (1) Αλ ε δηνίθεζε, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο, ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη εμ αληηθείκελνπ αλχπαξθηα ή αλ παξαιείπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο νπζηψδε πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ελεξγεί κε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα. (2) Αλ ε πιάλε έρεη επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, είλαη νπζηψδεο θαη θαζηζηά ηελ πξάμε παξάλνκε. (3) Ζ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο απνδεηθηηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ θαη ε επηινγή νξηζκέλσλ απφ απηά ζηα νπνία βαζίζηεθε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε δηνίθεζε δε ζπληζηνχλ πιάλε, εθφζνλ ε επηινγή ήηαλ γηα ηε δηνίθεζε ινγηθά επηηξεπηή. 47. Σα ζηνηρεία πνπ ε δηνίθεζε νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη λφκηκα θαη ζρεηηθά κε ηνλ επηδησθφκελν απφ ην λφκν ζθνπφ. 48. Ζ επηδίσμε ζθνπνχ θαηάδεια μέλνπ πξνο ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ, φπσο επίζεο ε ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο, ζπληζηνχλ θαηάρξεζε εμνπζίαο. 49.-(1) ε πξάμε πνπ εθδίδεηαη έπεηηα απφ άζθεζε δηαθξηηηθήο εμνπζίαο Όξνη κπνξεί λα πεξηιεθζεί φξνο ή αίξεζε, εθφζνλ απηφ δελ είλαη αληίζεην κε ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ. (2) Αλ φξνο ή αίξεζε πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζε δηνηθεηηθή πξάμε είλαη παξάλνκνο, επηδξά ζην θχξνο νιφθιεξεο ηεο πξάμεο θαη ηελ παξαζχξεη ζε αθπξφηεηα, αλ πξνθχπηεη φηη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν δε ζα εμέδηδε ηελ πξάμε, αλ ηεινχζε ζε γλψζε ηνπ παξάλνκνπ ηνπ φξνπ ή ηεο αίξεζεο. ΜΔΡΟ Χ - ΑΡΥΔ ΣΖ ΥΡΖΓΓΚ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 50. Οη αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο επηβάιινπλ ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα. θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπο εμνπζίαο, λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα, ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα απνθεχγνληαη αλεπηεηθείο θαη άδηθεο ιχζεηο. 51. (1) Ζ δηνίθεζε δελ επηηξέπεηαη λα ελεξγεί κε ηξφπν αζπλεπή, αληίθαηηθφ ή θαθφπηζην, ψζηε λα εμαπαηά ή λα ηαιαηπσξεί ρσξίο ιφγν ην δηνηθνχκελν. (2) Ζ δηνίθεζε οι. δηθαηνχηαη, επηθαινχκελε ηηο ίδηεο ηεο ηηο παξαιείςεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη ππαίηηνο ν δηνηθνχκελνο, λα αγλνεί κηα επλντθή Δπαξθήο έξεπλα Πιάλε ηνηρεία θξίζεο Καηάρξεζε εμνπζίαο Όξνη θαη αηξέζεηο Πεξηερφκελν ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Αξρή ηεο θαιήο πίζηεο

11 Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο Αλαδήηεζε αρξεσζηήησλ Αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ν. l58(i)/ γη' απηφλ θαηάζηαζε ε νπνία έρεη δηαξθέζεη αξθεηφ ρξφλν θαη λα αξλείηαη ηελ ππέξ ηνπ δηνηθνχκελνπ ζπλαγσγή ησλ σθειεκάησλ θαη ησλ λφκηκσλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε απηή. (3) Γελ είλαη επηηξεπηφ ζηε δηνίθεζε λα αίξεη εθ ησλ πζηέξσλ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θίλεηξα πνπ πξνέβιεςε ν λφκνο ή πνπ ε ίδηα έζεζε γηα λα πξνζειθχζεη νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθνχκελσλ. (4) Γελ είλαη επηηξεπηφ δηνηθεηηθέο πξάμεηο λα αληίθεηληαη ζε παξαζηάζεηο ή πιεξνθνξίεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ή ζε πιεξνθνξίεο, ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεη ν λφκνο, εθφζνλ νη παξαζηάζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη ζχκθσλεο κε ην λφκν. 52.-(1) Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπ ζίαο, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα ζηαζκίδεη φια ηα άκεζα αλακηγκέλα ζηελ ππφζεζε ζπκθέξνληα. (2) Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε ζηηο ελέξγεηεο ηεο πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Δπέκβαζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (3) Αλ ε δηνίθεζε έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ λφκηκσλ ιχζεσλ, νθείιεη λα πξνηηκήζεη εθείλε πνπ είλαη ιηγφηεξν επαρζήο γηα ην δηνηθνχκελν. (4) Κάζε πεηζαξρηθφ ή δηνηθεηηθφ κέηξν πνπ ιακβάλεη ε δηνίθεζε πξέπεη λα έρεη αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηελ ππνρξέσζε πνπ παξαβηάζηεθε θαη λ βξίζθεηαη ζε εχινγε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. (5) Οη δπζκελείο γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηνηθνχκελνπο ζπλέπεηεο κηα δηνηθεηηθήο πξάμεο δελ πξέπεη λα είλαη δπζαλάινγεο κε ηνλ επηδησθφκελν κ ηελ πξάμε ζθνπφ. 53. Αληίθεηηαη πξνο ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο θαη ηεο εχξπζκεο δηνίθεζεο κεηά πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ αλαδξνκηθή αλαδήηεζε ρξεκάησλ πνπ ε δηνίθεζε θαηέβαιε παξάλνκα θαη πνπ έιαβαλ θαιφπηζηα νη πνιίηεο, φπσο απνδνρέο ζπληάμεηο. 54.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πην θάησ εδαθίσλ, ζεσξείηαη παξάβαζε ηα αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ε αλάθιεζε απφ ηε δηνίθεζε κεηά πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ πξάμεο ηεο έζησ θαη παξάλνκεο, πνπ ζην κεηαμχ δεκηνχξγεζαλ δηθαηψκαηα θαη γεληθά επλντθέο γηα ην δηνηθνχκελν θαηαζηάζεηο. Ζ χπαξμε ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ θξίλεηαη απφ ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο θάζε ππφζεζεο. (2) Ζ αλάθιεζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο επηηξέπεηαη θαη κεηά παξέιεπζε εχινγνπ ρξφλνπ, αλ απηή εθδφζεθε έπεηηα απφ δφιηα ή απαηειή ελέξγεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή αλ ν ελδηαθεξφκελνο ήηαλ ελήκεξνο ηεο παξαλνκίαο ηεο πξάμεο θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο ή γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (3) Ζ αλάθιεζε θαη λφκηκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, αθφκε θαη αλ πέξαζε εχινγν ρξνληθφ, δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζε ηεο δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. (4) Δπηηξέπεηαη ε αλάθιεζε δηνηθεηηθήο πξάμεο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε έθδνζε ηεο ή πνπ απ ηεινχζαλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο. (5) Ζ, κε βάζε ηα εδάθηα (3) θαη (4), αλάθιεζε ηζρχεη γηα ην κέιινλ θαη. 5 έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ.

12 489 Ν. 158(I)/99 (6) Οη πην πάλσ γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, πνπ δηέπνπλ ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, δελ ηζρχνπλ, φηαλ ε αλάθιεζε ξπζκίδεηαη εηδηθά απφ ην λφκν. 55.-(1) Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε πξάμεο είλαη ην φξγαλν πνπ ηελ έρεη εθδψζεη, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. (2) Γηα ηελ αλαθίλεζε λφκηκεο πξάμεο πξέπεη λα ηεξείηαη ν ηχπνο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ αλαθαιείηαη. (3) Γηα ηελ αλάθιεζε παξάλνκεο πξάμεο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ηχπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ έθδνζεο ηεο πξάμεο πνπ αλαθαιείηαη, εθηφο αλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηάγλσζε ηεο παξαλνκίαο ηεο. 56. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή πξάμε κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα αλαζηείιεη ή λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο, αλ ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ην επηβάιινπλ. ΜΔΡΟ XI - ΤΜΜΟΡΦΩΒ ΣΖ Γ1ΟΗΚΚΚΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΞΔ ΣΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟΤ ΛΗΚΑΣΖΡ10Ύ ΚΑΗ ΓΞΛΗΚΑΜΔΝΟ 57. Έπεηηα απφ αθπξσηηθή απφθαζε ε πξάμε εμαθαλίδεηαη θαη ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ αθπξψζεθε. 58. Καηά ηελ επαλεμέηαζε πξάμεο ηεο πνπ έρεη αθπξσζεί, ε δηνίθεζε νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ην πξαγκαηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν πνπ εθδφζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο. Καη' εμαίξεζηλ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ είλαη εθαξκνζηέν ην θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο λέαο πξάμεο λνκηθφ θαζεζηψο, φηαλ ην λεφηεξν λνκνζέηεκα είλαη αλαδξνκηθήο ηζρχνο ή φηαλ πξνθχπηεη απφ απηφ φηη ν λνκνζέηεο δελ αλέρεηαη ζην εμήο ηελ εθαξκνγή ησλ παιαηψλ δηαηάμεσλ. 59.-(1) Οη απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ έρνπλ ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Ζ αθπξσηηθή απφθαζε ηζρχεη έλαληη φισλ. Ζ απνξξηπηηθή απφθαζε ηζρχεη έλαληη ηνπ αηηνχληνο. (2} Καηά ηελ.επαλεμέηαζε, ε δηνίθεζε δεζκεχεηαη απφ ην δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πθίζηαλην θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο. ΜΔΡΟ XII - ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΞ ΠΡΑΞΔΗ 60. (1) Δίλαη αλίζρπξε θαλνληζηηθή πξάμε ε νπνία εθδφζεθε ρσξίο λα παξέρεηαη εμνπζία πξνο απηφ απφ λφκν ή εμέξρεηαη ησλ νξίσλ ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ δφζεθε κε λφκν ή αληηβαίλεη πξνο νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο λφκνπ ή εθδφζεθε ρσξίο λα ηεξεζεί ν αλαγθαίνο γηα ηελ έγθπξε έθδνζε ηεο ηχπνο. (2) Γηνηθεηηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ζε άιιν φξγαλν ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ πήξε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, εθηφο αλ ξεηά ή ζησπεξά παξέρεηαη εμνπζία απφ ην λφκν. (3) Καλνληζηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο, εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζε λφκνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ, εθηφο αλ ν λφκνο ν νπνίνο παξέρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ξεηά ην επηηξέπεη. 61. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο απνθηνχλ ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Αξκνδηφηεηα θαη ηχπνο ηεο αλάθιεζεο Αλαζηνιή θαη δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο Απνηειέζκαηα αθπξσηηθήο απφθαζεο Πξαγκαηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο θαηά ηελ επαλεμεηάζε. Γεδηθαζκέλν. Αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο θαλνληζηηθήο εμνπζίαο. Σχπνο ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.

13 Φακ.: Σηλ.: Φαξ.: Κ Τ Π Ρ Η Α Κ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1443 ΛΕΤΚΩΙΑ 24 Αςγούζηος, 2001 ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΕΠΙΣΟΛΗ Αιηήζειρ/Έγγπαθα ηηος ςποβάλλονηαι ζε αναπμόδια διοικηηικά όπγανα Αλαθεξόκελνο ζην πην πάλσ ζέκα, επηζπκώ λα ζεκεηώζσ όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αηηήζεηο/έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζε αλαξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα δελ δηαβηβάδνληαη ή δηαβηβάδνληαη κε θαζπζηέξεζε ζηα αξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα, κε απνηέιεζκα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηίζεληαη ρξνληθά όξηα ή πξνζεζκίεο, ηα έγγξαθα απηά λα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκα ή λα κε γίλνληαη δεθηά. Δπηζεκαίλεηαη όηη επί ηνπ ζέκαηνο ππάξρεη ζαθήο λνκνζεηηθή δηάηαμε (άξζξν 17(5) ηνπ πεξί ησλ Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ Νόκνπ ηνπ 1999 (Ν.158(1)799)), ην νπνίν πξνλνεί ηα εμήο: 4 «Αν μια αίηηζη ςποβληθεί ζε αναπμόδιο διοικηηικό όπγανο, ηο αναπμόδιο όπγανο οθείλει να ηη διαβιβάζει ζηο απμόδιο, πληποθοπώνηαρ πεπί ηούηος ηον ενδιαθεπόμενο». Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαιείζζε όπσο κεξηκλήζεηε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα πηζηή ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ πξνλνηώλ ηνπ Νόκνπ. Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Υπεξεζίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, Γεληθό Διεγθηή, Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, Γεληθνύο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, Υπνπξγείσλ, Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γεληθό Λνγηζηή, Αξρηπξσηνθνιιεηή, Γξακκαηέα Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, Γηεπζπληή Γξαθείνπ Πξνέδξνπ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Διεςθςνηήρ Τπηπεζίαρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Πποζωπικού ΓΠ/ΣΚ.02 (Εγκύκλιορ)

14 Κ Τ Π Ρ Η Α Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΕΓΚΤΚΛΙΟ Απ (Φακ.: ) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1443ΛΕΤΚΩΙΑ 14 εηηηεμβπίος, Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Υπεξεζίαο, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, Γεληθό Διεγθηή, Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, Γεληθνύο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, Υπνπξγείσλ θαη Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γεληθό Λνγηζηή, Αξρηπξσηνθνιιεηή, Γξακκαηέα Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, Γηεπζπληή Γξαθείνπ Πξνέδξνπ, Νόμος ποσ κωδικοποιεί r/c Γενικές Απσέρ ηοσ Διοικηηικού Δικαίοσ ποσ πρέπει να διέποσν ηη δράζη ηης Δημόζιας Διοίκηζης Έρσ νδεγίεο λ' αλαθεξζώ ζηνλ πην πάλσ Νόκν (Ν.158(!)/99), ν νπνίνο δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο Με ηε ζέζπηζε ηνπ Νόκνπ απηνύ θσδηθνπνηνύληαη νη γεληθέο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, νη νπνίεο έρνπλ πάγηα θαζηεξσζεί θαη είλαη γεληθά απνδεθηέο, θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα λόκηκα όξηα δξάζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Οη αξρέο απηέο, νη νπνίεο είλαη δηάζπαξηεο ζε πιεζώξα απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ζε λνκηθά ζπγγξάκκαηα, δελ είλαη επαξθώο γλσζηέο ζε όζνπο κεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο νύηε ζηνπο πνιίηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε θσδηθνπνίεζε ηνπο ζπληζηά έλα πνιύηηκν γηα όινπο εξγαιείν θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ πξνο ηηο αξρέο. Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ Κππξηαθνύ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ. 3. Οη δηαηάμεηο ηνπ ππό αλαθνξά Νόκνπ, αλαθέξνληαη, επηγξακκαηηθά, ζηα πην θάησ: Μέπορ Ι - Ειζαγωγικέρ Διαηάξειρ, Επμηνεία. Μέπορ II - Οι Διοικηηικέρ Ππάξειρ: Έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, έλαξμε ηζρύνο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ελεκέξσζε γηα ηα κέζα ζεξαπείαο, έλαξμε έλλνκσλ απνηειεζκάησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, αλαδξνκηθή ηζρύο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ. Μέπορ IIΙ - Η Απσή ηηρ Νομιμόηηηαρ: Νόκηκα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, θξίζηκν λνκνζεηηθό θαζεζηώο, άζθεζε αξκνδηόηεηαο κέζα ζε εύινγν ρξόλν, πξνζεζκίεο, αλαγλώξηζε πξάμεσλ άιισλ νξγάλσλ, ηήξεζε ηύπσλ, δηνηθεηηθόο θαηαλαγθαζκόο, λνκηθή ππόζηαζε νξγάλνπ, πξάμεηο νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε άδεηα,

15 Μέπορ IV Μέπορ V Μέπορ VΙ Μέπορ VII Μέπορ VIII Μέπορ IX Μέπορ Υ Μέπορ XI Μέπορ XII δηαζεζηκόηεηα ή πξναθππεξεηηθή άδεηα, αξκνδηόηεηα νξγάλνπ, ηεξαξρηθόο έιεγρνο, πξάμεηο πνπ απαηηνύλ έγθξηζε. ςλλογικά Διοικηηικά Όπγανα: Σπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, ζύλζεζε θαη ζπλεδξίεο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, αιιαγή ζηε ζύλζεζε, απαξηία, ηήξεζε πξαθηηθώλ, ιήςε απνθάζεσλ. Αιηιολογία ηων Διοικηηικών Ππάξεων: Αηηηνινγηηέεο πξάμεηο, πξάμεηο πνπ δε ρξεηάδνληαη αηηηνινγία, επαξθήο αηηηνινγία, ζπκπιήξσζε θαη αλαπιήξσζε ηεο αηηηνινγίαο, κεηαγελέζηεξε αηηηνινγία, εζθαικέλε λνκηθή αηηηνινγία, πνιιαπιέο ή δηαδεπθηηθέο αηηηνινγίεο. Δικαίωμα Αναθοπάρ: Πεξηερόκελν ηνπ δηθαηώκαηνο αλαθνξάο, πξνζθπγή ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην, θύζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξώλ, πξνζβνιή παξάιεηςεο απάληεζεο σο αξλεηηθήο απόθαζεο, δήηεζε αληηγξάθνπ. Απσή ηηρ Ιζόηηηαρ: Πεξηερόκελν ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο, κε αλαγλώξηζε ηζόηεηαο ζηελ παξαλνκία, ηζόηεηα ησλ θύισλ, ηζόηεηα πξόζβαζεο ζηηο δεκόζηεο ιεηηνπξγίεο. Απσέρ ηηρ Φςζικήρ Δικαιοζύνηρ: Αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, δηθαίσκα αθξόαζεο. Οπθή Άζκηζη ηηρ Διακπιηικήρ Εξοςζίαρ: Άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο, επαξθήο έξεπλα, πιάλε, ζηνηρεία θξίζεο, θαηάρξεζε εμνπζίαο, όξνη θαη αηξέζεηο. Απσέρ ηηρ Υπηζηήρ Διοίκηζηρ: Πεξηερόκελν ησλ αξρώλ ρξεζηήο δηνίθεζεο, αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, αλαδήηεζε αρξεσζηήησλ, αλάθιεζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, αξκνδηόηεηα θαη ηύπνο ηεο αλάθιεζεο, αλαζηνιή θαη δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο. ςμμόπθωζη ηηρ Διοίκηζηρ ζηιρ Αποθάζειρ ηος Ανωηάηος Δικαζηηπίος και Δεδικαζμένο: Απνηειέζκαηα αθπξσηηθήο απόθαζεο, πξαγκαηηθό θαη λνκηθό θαζεζηώο θαηά ηελ επαλεμέηαζε, δεδηθαζκέλν. Κανονιζηικέρ Ππάξειρ: Αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο θαλνληζηηθήο εμνπζίαο, ηύπνο ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ. 4. Παξάθιεζε είλαη όπσο δώζεηε νδεγίεο ώζηε όινη νη ιεηηνπξγνί ηνπ Υπνπξγείνπ/Αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ ζαο πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν αζθνύλ δεκόζηα εμνπζία εθαξκόδνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, πηζηά θαη κε ζρνιαζηηθόηεηα ηνλ πην πάλσ Νόκν. Παξάθιεζε είλαη, επίζεο, όπσο ε ίδηα ππνρξέσζε αλαιεθζεί θαη από ηνπο ιεηηνπξγνύο ησλ Ηκηθξαηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη Αξρώλ Τνπηθήο Γηνίθεζεο γηα ηνπο νπνίνπο ην Υπνπξγείν ζαο είλαη αξκόδην. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Διεςθςνηήρ Τπηπεζίαρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Πποζωπικού ΑΓ/ΜΓ (engikl12.md/engiklios)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή

Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή ΠΕΣΡΟ ΣΑΓΚΟ Καθηγηηήρ, Νομική σολή Α.Π.Θ. Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή Γελ ζθνπεχσ λα γίλσ ηηκεηήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 1 ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 2 Πρόλογος Αγαπηηές και Αγαπηηοί ζσνάδελθοι, Μεηά ηελ ζεηηθή ζέισ λα πηζηεχσ αληαπφθξηζή ζαο ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ παξφληνο,

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) 1 U.S. Department of Homeland Security ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα