ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 30 ης Μαΐου 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 30 ης Μαΐου 2013)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 200 & ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 30 ης Μαΐου 2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ο Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων" (ΕΕΔΕ) και στην Αγγλική γλώσσα "HELLENIC MANAGEMENT ASSOCIATION" (ΗΜΑ). Άρθρο 2 ο Σκοπός - Μέσα 1. Η Εταιρία επιδιώκει κοινωφελείς και μορφωτικούς σκοπούς. Αυτοί συνίστανται: α) Στη μελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής, της σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων, γενικά του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας. β) Στην οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών που είτε απασχολούνται ή υπηρετούν ήδη σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο 1/22

2 μέλλον σ αυτές. Η εκπαίδευση θα παρέχεται κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες, κ.λ.π. μορφωτικού χαρακτήρα με κύριο περιεχόμενο την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών διοίκησης. γ) Στην ανάδειξή της ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα διοίκησης. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία δύναται: α) Να εκπροσωπεί ή συνεργάζεται με πανεπιστήμια, κολλέγια, επαγγελματικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη φοίτηση και απόκτηση τίτλων σπουδών στους τομείς της διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. β) Να σχεδιάζει, διοργανώνει, αναλαμβάνει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και έρευνες, μελέτες και εκδόσεις, συναφείς προς τους σκοπούς της. γ) Να αναλαμβάνει τη διαχείριση προγραμμάτων επενδυτικών, κρατικών ενισχύσεων, κατάρτισης κοινοτικών πρωτοβουλιών και καινοτομικών, τεχνολογικών προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, καθώς και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. δ) Να ιδρύει εντός ή εκτός της Αθήνας ή και εκτός της Ελλάδας ή να συμμετέχει στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς ή συναφείς και συμπληρωματικούς με τους σκοπούς της Εταιρίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται στην πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της. Δύναται ακόμη να ιδρύει και να συμμετέχει με τρίτους σε κοινοπραξίες ή σε ενώσεις προσώπων, προκειμένου να συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς και κάθε είδους αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. ε) Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, να δημιουργεί ή μισθώνει κατάλληλες εγκαταστάσεις, να προσλαμβάνει ειδικευμένους συνεργάτες, επιστήμονες, καθηγητές ή να αναθέτει έργα και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων εξειδικευμένων φορέων, να προβαίνει σε εκδόσεις και παραγωγές ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων. στ) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση τις κτιριακές εγκαταστάσεις της σε εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, να προμηθεύεται, χρησιμοποιεί και διαθέτει για την υλοποίηση των σκοπών αυτής τα κατάλληλα εκάστοτε όργανα, μηχανήματα και σύγχρονα μέσα βελτιστοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, καθώς και της προβολής και διάδοσης των αρχών της διοίκησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. ζ) Να χρησιμοποιεί γενικά κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της. Ένα μέρος των εξόδων τα οποία θα απαιτούνται για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρίας ενδέχεται να καλύπτονται από εθνικούς 2/22

3 πόρους, πόρους των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους νόμιμους πόρους ή από συμμετοχή, στο σύνολο ή σε μέρος των εξόδων των ανωτέρω δραστηριοτήτων της Εταιρίας, όσων συμμετέχουν σ αυτές. Άρθρο 3 ο Σφραγίδα - Έμβλημα Η Εταιρία έχει ιδίαν σφραγίδα και ίδιον έμβλημα τα οποία καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ Άρθρο 4 ο Διάκριση των Μελών 1. Μέλη της Εταιρίας δύνανται να είναι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 2. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, φοιτητές, αντεπιστέλλοντα, εταίρους, αρωγά και επίτιμα. α) Τακτικά μέλη δύνανται να είναι: 1) Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες: - Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την εγγραφή τους (i) και για μία τουλάχιστον τριετία είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων ή ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, νομικών προσώπων γενικά και δημοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργό διοίκηση ή (ii) και για μία τουλάχιστον πενταετία είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα μάνατζμεντ ή (iii) και για μία τουλάχιστον πενταετία είναι εκπαιδευτές σεμιναρίων μάνατζμεντ. - Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές σε θέματα μάνατζμεντ εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου. - Όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρίας τα οποία αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων κατατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μελών της 20ης Μαΐου Μη πτυχιούχοι οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία διετέλεσαν ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων γενικά και δημοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργό διοίκηση. - Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία διετέλεσαν ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή νομικών 3/22

4 προσώπων γενικά και δημοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργό διοίκηση. 2) Νομικά πρόσωπα εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, και είναι: - Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου - Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και - Εργοδοτικές οργανώσεις, ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμοί που δεν υπάγονται στην προηγούμενη κατηγορία. Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στην Εταιρία από εκπρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, που ορίζουν κάθε φορά τα ίδια, ο οποίος να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του ως τακτικού μέλους της Εταιρίας. β) Έκτακτα μέλη δύνανται να είναι φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες: 1) Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την εγγραφή τους - και για μία τουλάχιστον διετία είναι στελέχη που κατέχουν θέση ευθύνης σε επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα γενικώς και δημόσιες υπηρεσίες - και για μία τουλάχιστον τριετία είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα μάνατζμεντ ή εκπαιδευτές σεμιναρίων μάνατζμεντ 2) Μη πτυχιούχοι οι οποίοι κατά την εγγραφή τους έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. 3) Όλα τα έκτακτα μέλη της Εταιρίας τα οποία αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων κατατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μελών της 20ης Μαΐου γ) Φοιτητές μέλη δύνανται να είναι όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Εταιρίας και διανύουν το προτελευταίο ή τελευταίο έτος των σπουδών τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Πανεπιστημιακού επιπέδου. Οι μεν άρρενες μέλη φοιτητές δύνανται να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή έως και τέσσερα έτη μετά το πέρας των σπουδών τους, τα δε μέλη φοιτήτριες δύνανται να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή έως και τρία έτη μετά το πέρας των σπουδών τους. Και για τις δύο περιπτώσεις ο χρόνος παράτασης της διατήρησης της ιδιότητας του μέλους επιμηκύνεται κατά το διάστημα τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές αυτές. δ) Αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και επιδεικνύουν ενδιαφέρον για το σκοπό της Εταιρίας. 4/22

5 ε) Εταίροι μπορούν να ανακηρυχθούν φυσικά πρόσωπα και εκπρόσωποι νομικών προσώπων μελών τα οποία διακρίνονται για το κύρος, την ηθική, υλική και οικονομική συνεισφορά τους καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και το έργο που προσφέρουν για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία του άρθρου 5, παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Ο συνολικός αριθμός των Εταίρων δεν δύναται να υπερβαίνει τους εκατό. Η ιδιότητα του Εταίρου διαρκεί μία πενταετία από την ανακήρυξή του και δύναται να ανανεώνεται. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Εταίρων καθορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους που έχει ανακηρυχθεί Εταίρος διατηρεί, εφόσον το επιθυμεί, την ιδιότητα του Εταίρου ακόμη και εάν, για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να είναι εκπρόσωπος του νομικού προσώπου μέλους με την ιδιότητα του οποίου ανακηρύχθηκε Εταίρος. στ) Αρωγά μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να συνδράμουν την Εταιρία για επίτευξη του σκοπού της. ζ) Επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρυχθούν πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνέβαλαν εξαιρετικά στην πρόοδό της καθώς και φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που έχουν διακριθεί για την εξαιρετική συμβολή τους στην πρόοδο της Εταιρίας, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη της. Επιπρόσθετα, επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρυχθούν φυσικά πρόσωπα που, με το έργο τους, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη της Εταιρίας. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται από την πρώτη, μετά την απόφαση, Γενική Συνέλευση. 3. Δεν δύναται να είναι μέλος της Εταιρίας: α) όποιος αποστερήθηκε αμετάκλητα των πολιτικών δικαιωμάτων του, και β) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, βιασμό, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία όσον αφορά την υπηρεσία, παραχάραξη και κιβδηλεία. Άρθρο 5 ο Εισδοχή των Μελών 1. Για την εισδοχή τακτικού, έκτακτου, φοιτητή, αντεπιστέλλοντος και αρωγού μέλους, απαιτείται αίτηση αυτού υποστηριζόμενη από δύο τακτικά μέλη και συνοδευόμενη από: α) δήλωση αυτού ότι έλαβε γνώση του παρόντος Καταστατικού και ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου 4, γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή σύντομο σημείωμα για τους σκοπούς και τη δράση του προκειμένου για νομικό πρόσωπο, και δ) το ποσό της καθορισμένης εισφοράς για την εγγραφή του. 5/22

6 2. Σχετικά με την αποδοχή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, της αίτησης εγγραφής μέλους, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του σε τακτική συνεδρίαση. Άρθρο 6 ο Δικαιώματα των Μελών 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στη Διοίκηση της Εταιρίας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμιακώς εν τάξει, και τα επίτιμα μέλη. 2. Τα υπόλοιπα μέλη, εκτός από τα τακτικά και τα επίτιμα, δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. 3. Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις της Εταιρίας. Άρθρο 7 ο Υποχρεώσεις των Μελών 1. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας, να εκτελούν πρόθυμα τις εργασίες που έχουν αναλάβει και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών. 2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά και ανελλιπώς τη συνδρομή τους και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρία, εξαιρουμένων των επίτιμων μελών, των εταίρων και των αρωγών, τα οποία απαλλάσσονται συνδρομής για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν αυτή την ιδιότητα. Άρθρο 8 ο Αποβολή Ιδιότητας Μέλους - Πειθαρχική Διαδικασία 1. Αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Εταιρίας: α) τα τακτικά μέλη που οριστικά πλέον δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 4, παράγραφος 2, εδάφιο α, β) τα μέλη που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 4, παράγραφος 3 γ) τα μέλη που παραιτούνται με τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου και δ) αποβάλλουν επίσης την ιδιότητα του μέλους της Εταιρίας τα μέλη που καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους σ αυτή πέραν του έτους με διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου. 2. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη της Εταιρίας: α) κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τα Σωματεία, β) κάθε παράβαση του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη με το σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρίας, και δ) η ανάρμοστη και αντίθετη με την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά. 6/22

7 Τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώματα επισύρουν τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α) επίπληξη, β) πρόστιμο μέχρι του ποσού των κατ ελάχιστο και κατά μέγιστο το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι έξι μηνών και δ) διαγραφή από την Εταιρία. Με γενικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να αυξομειώνονται τα ανωτέρω όρια προστίμου και διάρκειας στέρησης των δικαιωμάτων του μέλους. 3. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του εκάστοτε αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου με τον περιορισμό ότι: α) επιβάλλεται πάντοτε η ποινή της διαγραφής από την Εταιρία για σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών, για αντίθεση στο σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρίας και για ανάρμοστη ή αντίθετη με την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά, και β) επιβάλλεται η ποινή της διαγραφής από την Εταιρία για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων στην Εταιρία μέχρι έξι μηνών πέραν του έτους και εφόσον έχουν προηγηθεί δύο έγγραφες ειδοποιήσεις προς το μέλος. 4. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 18 παράγραφος 2, περίπτωση ε, αρμόδιο όργανο για την επιβολή πειθαρχικών ποινών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για επιβολή πειθαρχικής ποινής λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για τη διαγραφή μέλους από την Εταιρία, δύναται το διαγραφέν μέλος να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή άλλης πειθαρχικής ποινής, δύναται το τιμωρηθέν μέλος να ασκήσει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση εντός δέκα ημερών από τη γνωστοποίηση σ αυτό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Δεν είναι δυνατόν να γίνει εκ νέου δεκτό ως μέλος της Εταιρίας το μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως αυτή την ιδιότητα για τους λόγους της παραγράφου 1, περίπτωση β και εκείνο που διαγράφηκε για τους λόγους της παραγράφου 3, περίπτωση α του παρόντος άρθρου. 6. Μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή για τους λόγους της παραγράφου 1, περίπτωση γ ή που διαγράφηκε για τους λόγους της παραγράφου 3, περίπτωση β του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να γίνει εκ νέου δεκτό ως μέλος της Εταιρίας κατόπιν αίτησής του και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν μέσα σ ένα μήνα από τη γνωστοποίηση σ αυτό της διαγραφής του εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρία, καταβάλλοντας συγχρόνως πρόσθετη εισφορά, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν δύναται να υπερβεί το μισό (1/2) των ως άνω οφειλών του. 7. Μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή για τους λόγους της παραγράφου 1, περίπτωση α και δ του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να γίνει εκ νέου δεκτό ως μέλος της Εταιρίας εάν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 4, παράγραφος 2 ή εξέλιπαν οι όροι της παραγράφου 3 και συντρέχουν οι όροι του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2. 7/22

8 8. Κάθε μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή ή διαγράφηκε από την Εταιρία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, εξακολουθεί να ευθύνεται για τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρία μέχρι και την ημέρα της αποβολής της ιδιότητάς του ως μέλους ή της διαγραφής του. Η ετήσια συνδρομή νοείται οφειλόμενη ολόκληρη, ανεξάρτητα από το χρόνο αποβολής της ιδιότητας του μέλους ή διαγραφής του κατά τη διάρκεια του έτους. Άρθρο 9 ο Παραίτηση των Μελών 1. Κάθε μέλος της Εταιρίας δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και καθ οιονδήποτε χρόνο από την ιδιότητά του αυτή, με απλή έγγραφη δήλωσή του σχετικά μ αυτό προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα κατά την οποία αναγνώστηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 10 ο Περιφερειακά Τμήματα-Ινστιτούτα-Τομείς 1. Η Εταιρία δύναται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, να συνιστά Περιφερειακά Τμήματα εκτός της έδρας της, εντός ή εκτός της Ελλάδας, μέσω εκάστου εκ των οποίων επιδιώκονται οι σκοποί της σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται μέλη της επαγγελματικά. Επίσης, η Εταιρία, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, δύναται να παύσει ή αναστείλει τη λειτουργία Περιφερειακού Τμήματος, εφόσον κριθεί ότι αυτό παύει να εξυπηρετεί τους σκοπούς της. 2. Η Εταιρία δύναται να διατηρεί και άλλα γραφεία εκτός από τα κεντρικά, εντός ή εκτός της Αθήνας ή εκτός της Ελλάδας. Τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων αυτών ρυθμίζονται με σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς. 3. Μέλη της Εταιρίας με κοινά ενδιαφέροντα σε ειδική λειτουργία της διοίκησης των επιχειρήσεων ή που επιδιώκουν κοινούς σχετικούς ειδικούς στόχους, δύνανται να συστήσουν, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιμέρους ομάδες με τη μορφή Ινστιτούτου. Αποστολή και έργο των Ινστιτούτων είναι η έρευνα και μελέτη θεμάτων καθώς και ο σχεδιασμός και η οργάνωση δραστηριοτήτων της Εταιρίας στον τομέα του ενδιαφέροντός τους. Η Εταιρία, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, δύναται να παύσει ή αναστείλει τη λειτουργία Ινστιτούτου, εφόσον κριθεί ότι αυτό έπαψε να εξυπηρετεί τους σκοπούς της. 4. Μέλη με κοινά ενδιαφέροντα σε ειδικό τομέα του ευρύτερου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, που άπτεται δύο ή περισσότερων λειτουργιών της διοίκησης των επιχειρήσεων, δύνανται να συστήσουν, με ειδική απόφαση του Διοικητικού 8/22

9 Συμβουλίου, Τομείς. Αποστολή και έργο των Τομέων είναι η έρευνα, μελέτη και προώθηση ειδικών θεμάτων καθώς και ο σχεδιασμός και η οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η Εταιρία, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, δύναται να παύσει ή αναστείλει τη λειτουργία των Τομέων, εφόσον κριθεί ότι αυτοί έπαψαν να εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν. 5. Τακτικά μέλη της Εταιρίας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε Περιφερειακό Τμήμα, Ινστιτούτο ή Τομέα, εκλέγουν μεταξύ αυτών Διοικούσα Επιτροπή η οποία συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του Περιφερειακού Τμήματος, Ινστιτούτου ή Τομέα, κατά τα οριζόμενα στους οικείους εσωτερικούς κανονισμούς. 6. Τα υπόλοιπα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας εκάστου Περιφερειακού Τμήματος και εκάστου Ινστιτούτου ή Τομέα ρυθμίζονται από σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται, αναθεωρούνται, τροποποιούνται ή αναστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 7. Τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων, τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Τομέων, δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή εξηρτημένη εργασία στην Εταιρία ή να συνάπτουν με αυτή συμφωνίες που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά άλλων υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στην Εταιρία. Σε ειδικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παράσχει ειδική έγκριση εξαίρεσης κάποιου μέλους Διοικούσας Επιτροπής Ινστιτούτου ή Τομέα από την ανωτέρω αναφερόμενη δέσμευση. Επιπλέον, τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων δεν δύνανται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να μετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε επιχείρηση η οποία επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής. Ως παρεμφερής δραστηριότητα δεν νοείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 11 ο Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαεπτά έως είκοσι πέντε μέλη. Από αυτά ένα μέλος είναι πάντοτε αυτοδικαίως ο εκάστοτε προηγούμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία ως μέλους αυτού έληξε (σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου), εκτός αν αυτός επανεξελέγη από τη Γενική Συνέλευση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το μισό συν ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (από τα μέλη της που αναφέρονται στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 17). Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν 9/22

10 υποψηφιότητα εκλογής περισσότεροι του ενός από την ίδια επιχείρηση. Εκτός των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη αυτού είναι ex officio ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, οι Πρόεδροι των Ινστιτούτων και Τομέων της Εταιρίας και αυτοδικαίως οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων της, εφόσον τα τελευταία αυτά έχουν αριθμό τακτικών μελών ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού αριθμού των ταμειακώς ενήμερων, στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τακτικών μελών της Εταιρίας. Οι Πρόεδροι των Ινστιτούτων και Τομέων επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα εκλεγέντα από την Γενική Συνέλευση μέλη της Διοικούσας Επιτροπής καθενός Ινστιτούτου και Τομέα. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η επιλογή Προέδρου Ινστιτούτου ή Τομέα, ανεξαρτήτως του αν προέρχεται από την ίδια επιχείρηση, από τα υπόλοιπα εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τουλάχιστον δέκα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία ασκούν ενεργό διοίκηση. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που αφορά οποιαδήποτε εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση αυτού δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, τις σχετικές θέσεις καταλαμβάνουν κατά σειρά επιτυχίας όσοι από τους επιλαχόντες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γενικού Διευθυντή, δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία στην Εταιρία ή να συνάπτουν με αυτή συμφωνίες που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς την Εταιρία. Επιπλέον τα μέλη αυτά δεν δύνανται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να μετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε επιχείρηση η οποία επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής. Ως παρεμφερής δραστηριότητα δεν νοείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Τα εκλεγόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα για δύο συνεχόμενες θητείες. Επανεκλογή για τρίτη τριετία μπορεί να επιτραπεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά μεν την περίπτωση εκλογής του κατά την έναρξη της τριετίας ισχύουν τα ανωτέρω, στην δε περίπτωση εκλογής του μετά την έναρξη της τριετίας, οι τριετίες του προσμετρώνται από την έναρξη της πρώτης ολοκληρωμένης τριετίας του, εφόσον μέχρι τότε διατήρησε συνεχώς το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί όσο χρόνο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός που τον διαδέχτηκε στην Προεδρία. Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ήθελε παραμείνει κενή η θέση του ex officio πρώην Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να πληρώσει τη θέση αυτή με κάποιον από αυτούς που διετέλεσαν πρόεδροι αυτού και του οποίου η θητεία διαρκεί όσο χρόνο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνος που κατά τον ορισμό του είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 10/22

11 Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πληρώσει τη θέση του μέλους αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε νόμιμη συγκρότηση και με την έλλειψή του. Για τη θητεία των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων ορίζεται ότι, εάν κάποιος απ αυτούς μετά το πέρας δύο συνεχόμενων τριετών θητειών του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει διατελέσει λιγότερα έτη ως Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής απ' ό,τι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει δικαίωμα να επανεπιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για μία ακόμη τριετία ως Πρόεδρος Διοικούσης Επιτροπής Ινστιτούτου. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο διαρκεί για όσο χρόνο κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή. 3. Η σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με βάση τις υποψηφιότητες ή προτάσεις που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες νωρίτερα. Κανείς δεν δύναται να εκλεγεί, εάν δεν υποβάλει υποψηφιότητα ή δεν προταθεί από τρία τουλάχιστον άλλα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17. Με βάση τις ως άνω υποψηφιότητες και προτάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά όλους όσοι δήλωσαν υποψηφιότητα ή προτάθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με σταυρό προτίμησης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ακολουθεί διαλογή και αρίθμηση των σταυρών προτίμησης και ως Σύμβουλοι εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι οι οποίοι έχουν τους περισσότερους σε αριθμό σταυρούς προτίμησης και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών. Πλην των σταυρών προτίμησης κάθε άλλη σημείωση ή προσθήκη στο ψηφοδέλτιο δεν λαμβάνεται υπόψη. 4. Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου: α) όποιος απουσιάζει από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του ή από τέσσερις συνολικά τακτικές συνεδριάσεις κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, εκτός εάν η απουσία οφείλεται σε ασθένεια ή ταξίδι εκτός της Ελλάδας, υποβάλλοντας τα σχετικά με αυτό το λόγο δικαιολογητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά από κάθε απουσία, β) όποιος παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, γ) όποιος απέβαλε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Εταιρίας ή διαγράφηκε απ αυτή δ) όποιος σύμφωνα με το άρθρο 17 απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητα του εκπροσώπου νομικού προσώπου μέλους της Εταιρίας με την οποία εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντικαταστάθηκε από το εκπροσωπούμενο νομικό πρόσωπο μέλος και ε) ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου - μέλους της Εταιρίας που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή ή διαγράφηκε από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητά του αυτή με απλή σχετική δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αναγνώσθηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου. 11/22

12 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, να πληροί προσωρινά μέχρι έξι κατ' ανώτατο όριο κενούμενες (για κάποιο λόγο των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου) θέσεις των μελών που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή ex officio ή που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου με αντίστοιχο αριθμό από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 17 με προτίμηση στα μέλη Εταίρους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται κατ αυτό τον τρόπο διαρκεί μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, θεωρείται δε αυτοδικαίως αναγεγραμμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτής η πλήρωση με εκλογή ή άλλο τρόπο των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καλύφτηκαν προσωρινά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το τμήμα της θητείας που διανύθηκε μ αυτό τον τρόπο δεν θεωρείται ολόκληρη θητεία και δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των δύο συνεχών θητειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 7. Σε περίπτωση κενώσεως (για κάποιον από τους λόγους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου) περισσότερων από πέντε θέσεων από αυτούς που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή ex officio ή που ορίζονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, συγκαλείται απ αυτό έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πλήρωση των κενών αυτών θέσεων καθώς (με εξαίρεση όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο) και αυτών που ίσως καλύφθηκαν προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 8. Τα εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται εντός οκτώ ημερών από την εκλογή τους, με πρόσκληση του, προ της Γενικής Συνέλευσης, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκλέγουν τα ex officio μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τους Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων και Τομέων της Εταιρίας. Αμέσως στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του (με εξαίρεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, τον αυτοδικαίως πρώην Πρόεδρο), τον Πρόεδρο, τρεις Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα του και τον Αναπληρωτή του, τον Ταμία της ΕΕΔΕ καθώς επίσης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, για θητεία ενός έτους στα ανωτέρω αξιώματα, με εξαίρεση τη θητεία του Προέδρου ο οποίος εκλέγεται άπαξ για μία συνεχή τριετία. 9. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, ανανέωση ή αναπλήρωση των Μελών του να προβεί σε νέα κατανομή των αξιωμάτων του, σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο. 10. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα σ αυτό δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από το αξίωμα αυτό με απλή σχετική έγγραφη δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αναγνώστηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου. Όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκείμενη. 12/22

13 Άρθρο 12 ο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρίας και δεσμεύει την Εταιρία ενοχικώς και εμπραγμάτως. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το πρόγραμμα δράσης της Εταιρίας, αποφασίζει τη λήψη κάθε μέτρου που κατά τη κρίση του είναι πρόσφορο για την εκπλήρωση του σκοπού της, εγκρίνει, τροποποιεί και καταργεί τους Εσωτερικούς Κανονισμούς (με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 18 παράγραφος 2, περίπτωση α) και γενικά διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρίας. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις συγκροτηθεί σε Σώμα δύναται να ορίσει Εκτελεστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από πέντε έως εννέα μέλη του. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Οι αρμοδιότητες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά τη λήψη αυτών συνεδρίασή του. 5.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του συνολικά ή εν μέρει, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους ή από κοινού ή σε περισσότερους από ένα από τους ανωτέρω με καθοριζόμενη από αυτό έκταση και χρόνο δικαιοδοσίας, που δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ανάθεσης, αυτός προς τον οποίο έγινε η ανάθεση υποκαθίσταται στα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το μέρος που αυτά ανετέθησαν σ αυτόν. Το αυτό δικαίωμα ανάθεσης έχει και η Εκτελεστική Επιτροπή, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους. Το αυτό δικαίωμα έχει και η Εκτελεστική Επιτροπή, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Προκειμένου περί Αρχών και των Δικαστηρίων, οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 13 ο Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο πέντε τουλάχιστον μέλη του τα οποία αναφέρουν απαραίτητα στο έγγραφό τους τα συζητητέα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας ακόμα και εκτός της έδρας της, εντός ή εκτός της Ελλάδας. Την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων 13/22

14 του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει ο Πρόεδρος ο οποίος και διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται πάντοτε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη του η οποία περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν, στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται από πέντε τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτη συνεδρίαση αυτού, ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών ημερών, δύνανται να πράξουν αυτό όσοι το ζητούν με έγγραφη πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη η οποία θα περιέχει απαραίτητα τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται εννέα τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό, το Νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 5. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θεωρείται ότι έχει δύο ψήφους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός ψήφων που απαιτείται για το σχηματισμό της πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου είναι άκυρες και ανίσχυρες. 6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται ακριβώς γι αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία ή, σε περίπτωση απουσίας κάποιου ή και των δύο των τελευταίων, από ένα ή δύο άλλα από τα μέλη που παρίστανται αντίστοιχα. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Διευθυντής. Άρθρο 14 ο Πρόεδρος 1. Ο Πρόεδρος, πέρα από τις υπόλοιπες αρμοδιότητές του που πηγάζουν από το παρόν Καταστατικό, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες της Εταιρίας, εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της προς τρίτους δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον κάθε αρχής και κάθε δικαστηρίου και υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρίας. 2. Σε ειδικές περιπτώσεις με την εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε κάποιο άλλο μέλος του την εκπροσώπηση της Εταιρίας όπως αυτή αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 14/22

15 3. Εάν ο Πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει, ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους τρεις Αντιπροέδρους και αυτόν ένας από τους άλλους δύο και αυτόν ο τρίτος, σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσής τους στην πρώτη μετά από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 15 ο Γενικός Γραμματεύς 1. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τήρησης των διαδικασιών εισδοχής, μετάταξης και διαγραφής μελών και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Επιμελείται της σύνταξης και τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το Γενικό Γραμματέα, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Άρθρο 16 ο Ταμίας 1. Με την επιφύλαξη των παρεχομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέσεων και εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες υπερτερούν του παρόντος, ο Ταμίας: α) εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση του ταμείου της Εταιρίας με βάση τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και τις σχετικές κάθε φορά διευκρινιστικές, συμπληρωματικές ή τροποποιητικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ευθύνεται για κάθε οικονομική ανωμαλία καθώς και για τη διαφύλαξη της περιουσίας της Εταιρίας, β) προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές και υπογράφει συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό της Εταιρίας ως εκδότριας ή οπισθογράφου δύναται δε να αναθέτει αυτές τις πράξεις με έγγραφη εντολή του στο αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, γ) μεριμνά για την κατάθεση στη Τράπεζα από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο των χρημάτων της Εταιρίας που δεν είναι αναγκαία για τις καθημερινές συναλλαγές και σε κάθε περίπτωση του ταμειακού υπολοίπου πέρα από το όριο που κάθε φορά προβλέπεται από το Νόμο, δύναται δε να αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (ή να το αναθέτει με έγγραφη εντολή του στο αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο) χρήματα από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δ) επιμελείται της υποβολής για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των μηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τη χρηματική κατάσταση του ταμείου της Εταιρίας, του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού της, ε) επιμελείται της τήρησης των λογιστικών βιβλίων της Εταιρίας, δηλαδή του Ημερολογίου Ταμείου, του Ημερολογίου Διαφόρων Πράξεων και του Γενικού Καθολικού καθώς και άλλων τυχόν παρόμοιων που επιβάλλονται κάθε φορά από το Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να καθορίζει διαφορετικά τα τηρητέα βιβλία, εκτός από αυτά που επιβάλλονται από το Νόμο. 2. Τον Ταμία, εάν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα (εκτός από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και το Γενικό Γραμματέα) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο, και το γεγονός αυτό αναφέρεται στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και μνημονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασής του. Εάν η απουσία ή το κώλυμα του Ταμία πρόκειται να υπερβεί το τρίμηνο, αυτός αντικαθίσταται οριστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος του. 15/22

16 Άρθρο 16 ο (α) Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας προσλαμβάνεται και απολύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Διευθύνει τις Υπηρεσίες της Εταιρίας στην έδρα και τα Περιφερειακά Τμήματα και ευθύνεται για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 2. Εισηγείται στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες καθενός, το πρόγραμμα δράσης της Εταιρίας και γενικά κάθε μέτρο που δύναται να συμβάλει στην καλή λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρίας, την επιτυχία του έργου και την εκπλήρωση των σκοπών της. 3. Εισηγείται τον προϋπολογισμό της Εταιρίας και επιμελείται της εκτέλεσής του. 4. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών οι οποίες έχουν συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα της εκτέλεσης του προγράμματος δράσης της Εταιρίας εντός των πλαισίων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία και τα προπαρασκευαστικά ή διαβιβαστικά έγγραφα της Εταιρίας και μονογράφει τα έγγραφα που υποβάλλονται στον Πρόεδρο για υπογραφή. 7. Με βάση τις σχετικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις του Ταμία, προβαίνει στην πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών εντός των ορίων του προϋπολογισμού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, θεωρεί τα σχετικά με τις πληρωμές της Εταιρίας παραστατικά, υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα για την (από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) ανάληψη χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και τις σχετικές επιταγές για την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε Τράπεζες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 17 ο Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται αφενός μεν από τα φυσικά πρόσωπα τακτικά μέλη της Εταιρίας, αφετέρου δε από τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων-τακτικών μελών της και τα επίτιμα μέλη. Τα λοιπά φυσικά πρόσωπαμέλη της Εταιρίας δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς δικαίωμα ψήφου. 16/22

17 2. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος με έγγραφό του προς την Εταιρία αμέσως μετά την εισδοχή του ως μέλους της, ορίζει τον εκπρόσωπό του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μέσω του οποίου αφενός μεν επικοινωνεί με την Εταιρία, αφετέρου δε εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του μ αυτή. Οι ως άνω εκπρόσωποι που ορίζονται από τα νομικά πρόσωπα-τακτικά μέλη της Εταιρίας πρέπει απαραίτητα να ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες του άρθρου 4, παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 1. Όσα ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 για τα φυσικά πρόσωπα-μέλη της Εταιρίας έχουν εφαρμογή και για τους ως άνω εκπροσώπους των νομικών προσώπων-μελών της Εταιρίας. 3. Αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα τού ως άνω εκπρόσωπου νομικού προσώπου-μέλους της Εταιρίας όποιος εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 4, παράγραφος Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος της Εταιρίας δύναται ελεύθερα και οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τον ως άνω εκπρόσωπό του. Η αντικατάσταση αυτή ισχύει από την επόμενη ημέρα κατά την οποία το σχετικό έγγραφο του Νομικού προσώπουμέλους περιέλθει στην Εταιρία. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος της Εταιρίας υποχρεούται να αντικαταστήσει οπωσδήποτε τον ως άνω εκπρόσωπό του, εφόσον το ζητήσει εγγράφως η Εταιρία (μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία), για κάποιο από τους λόγους του άρθρου 8 παράγραφος 2. Εάν το νομικό πρόσωπο-μέλος μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την περιέλευση σ αυτό του σχετικού ανωτέρω εγγράφου δεν προβεί στην σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικατάσταση του εκπροσώπου του, ο τελευταίος αυτός αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή από την επόμενη της λήξης τού εν λόγω δεκαπενθημέρου. 5. Δεν είναι δυνατό να ορισθεί εκ νέου ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου-μέλους στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας όποιος απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή για κάποιο από τους λόγους της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και όποιος αντικαταστάθηκε ή απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφια της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 18 ο Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικά με την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας. 2. Ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης: α) η έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των Εσωτερικών Κανονισμών με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα τα οποία ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας, εφόσον είναι υποχρεωτική κατά νόμον αυτή η έγκριση, τροποποίηση ή κατάργηση, β) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των Ελεγκτών, γ) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, δ) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, ε) η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η διαγραφή τους από 17/22

18 την Εταιρία, στ) η τροποποίηση του Καταστατικού και ζ) η διάλυση της Εταιρίας και η μετά απ αυτή διάθεση της περιουσίας της. Άρθρο 19 ο Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, εκτάκτως δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή που το ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της Εταιρίας αναφέροντας απαραίτητα στο έγγραφό του τα συζητητέα θέματα. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών Γραφείων της Εταιρίας, όχι όμως και εκτός της έδρας της. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποστέλλεται σε κάθε τακτικό μέλος δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες νωρίτερα, δημοσιεύεται δε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πριν από την ίδια προθεσμία και περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης καθώς και μνεία των ορισμών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δύναται να ζητήσει τη σύγκληση αυτή έως την 31η Ιουλίου το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρίας τηρώντας απαραίτητα όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Εάν, στην περίπτωση που το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρίας αιτείται έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει αυτή εντός δέκα ημερών, δύνανται να το πράξουν όσοι το ζητούν με έγγραφη πρόσκλησή τους στα υπόλοιπα τακτικά μέλη τηρώντας απαραίτητα όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 3. Καθένα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 είναι δυνατόν να εκπροσωπείται σ αυτή από κάποιο άλλο απ αυτά τα μέλη της με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και κατατίθεται σ αυτόν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ο εν λόγω εκπρόσωπος έχει στη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα του εκπροσωπούμενου τα σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό ή όσα παρέχει σ αυτόν ο εκπροσωπούμενος με την ως άνω έγγραφη εξουσιοδότησή του. Καθένα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 δύναται να εκπροσωπεί μέχρι δύο κατ' ανώτατο όριο τέτοια μέλη. 4. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά από αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των τακτικών μελών της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση (είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τους ίδιους τους αιτούντες), η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει θέματα άλλα εκτός από όσα αναφέρονται στο έγγραφο των αιτούντων προς το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου). Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να αποφασίσει για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 18/22

19 5. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα τακτικά μέλη της που παρίστανται νόμιμα ή εκπροσωπούνται αποτελούν τουλάχιστον το 33% του συνόλου των μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφων. Διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου στον ίδιο τόπο και τον ίδιο χρόνο της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται χωρίς να απαιτείται νέα σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή διάλυση της Εταιρίας, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται απαραίτητα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που παρίστανται νόμιμα ή εκπροσωπούνται να είναι περισσότερα από τα μέλη της που απουσιάζουν και έχουν δικαίωμα ψήφων. 6. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από τον προσωρινό Πρόεδρο, στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο της η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και δύο Εφόρους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να είναι μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου αυτής εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δι' ανατάσεως της χειρός, ενώ διεξάγεται κατ' εξαίρεση μυστική ψηφοφορία για: α) εκλογή ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, β) ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων, του ισολογισμού και του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη και δ) προσωπικά εν γένει ζητήματα. 8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, για μεν την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών, τη διαγραφή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρία, την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, τη διάλυση της Εταιρίας και τη διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυσή της, για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, για την εκλογή δε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών εκλέγονται οι πρώτοι σύμφωνα με τη σειρά αριθμού ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα λύεται με κλήρο. 9. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή του Νόμου είναι άκυρες και ανίσχυρες. Κάθε ένσταση κατά του κύρους κάποιας απόφασης πρέπει να υποβάλλεται στην ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία και αποφαίνεται αμέσως γι αυτή. Ένσταση κατά της τελευταίας αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται έγκυρα δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη της Εταιρίας που παρίστανται ή απουσιάζουν ή που διαφωνούν. 10. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει 19/22

20 και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 20 ο Πόροι 1. Οι πόροι της Εταιρίας είναι: α) οι εισφορές εισδοχής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές τους, καθώς και οι έκτακτες εισφορές αυτών, β) οι πρόσθετες ετήσιες εισφορές των Εταίρων μελών, γ) οι ετήσιες εισφορές των μελών των Ινστιτούτων, οι δωρεές μελών και τρίτων προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας και οι κληρονομίες, καθώς και οι, χορηγίες των μελών και τρίτων για υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων και ενεργειών της Εταιρίας. 2. Επίσης πόροι της Εταιρίας είναι τα έσοδα α) από δημόσιες εκδηλώσεις, β) από τις εν γένει εκπαιδευτικές, μορφωτικές και εκδοτικές δραστηριότητες της Εταιρίας, καθώς και τις επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών εκ μέρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γ) συμμετοχές των εκπαιδευομένων ή των εργοδοτών τους στις δαπάνες της Εταιρίας για την επιτέλεση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αυτής, δ) οι αμοιβές από κατάρτιση μελετών και ερευνών και λοιπών δραστηριοτήτων για την υποβοήθηση του σκοπού της Εταιρίας, ε) Τα έσοδα από μισθώματα ή λοιπά έσοδα από την εκμίσθωση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Εταιρίας, καθώς και άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία. 3. Η εισφορά εισδοχής μέλους στην Εταιρία και η συνδρομή των μελών για κάθε ημερολογιακό έτος, η πρόσθετη ετήσια εισφορά των Εταίρων μελών καθώς και η ετήσια εισφορά των μελών τα οποία ανήκουν σε περισσότερα από ένα Ινστιτούτα ορίζονται ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δύναται να καθορίσει διαφορετική εισφορά εισδοχής και ετήσια εισφορά για κάθε μια κατηγορία μελών του άρθρου 4, παράγραφος 2. Τα νέα μέλη που γίνονται δεκτά μετά την 30η Ιουνίου κάθε έτους καταβάλλουν για το τρέχον έτος της εισδοχής τους το μισό (1/2) της ως άνω καθορισμένης ετήσιας συνδρομής. 4. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι, το αργότερο, την ημερομηνία της συνεδρίασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Η συνδρομή των νέων μελών για το τρέχον κάθε φορά έτος καταβάλλεται μαζί με την εισφορά εισδοχής τους. 5. Στα επίτιμα μέλη δεν επιβάλλεται καμιά οικονομική υποχρέωση προς την Εταιρία. Άρθρο 20α Κτήση, Διαχείριση και Διάθεση Περιουσίας 1. Κτήση: Για την κτήση από την Εταιρία από επαχθή αιτία ακινήτων ή κινητών, αξίας μεγαλύτερης από το όριο το οποίο καθορίζει κατ' έτος η τακτική Γενική 20/22

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη», που αποτελεί νομικό πρόσωπο με έδρα την Αθήνα. Ο Σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικές Διατάξεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικές Διατάξεις. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα - Διάρκεια 1. Συστήνεται σωματείο μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 4 Διάρκεια Η διάρκεια του σωµατείου ορίζεται για περίοδο 30 ετών από την ίδρυσή του. Η λειτουργία του δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα