ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 30 ης Μαΐου 2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 30 ης Μαΐου 2013)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 200 & ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 30 ης Μαΐου 2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ο Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων" (ΕΕΔΕ) και στην Αγγλική γλώσσα "HELLENIC MANAGEMENT ASSOCIATION" (ΗΜΑ). Άρθρο 2 ο Σκοπός - Μέσα 1. Η Εταιρία επιδιώκει κοινωφελείς και μορφωτικούς σκοπούς. Αυτοί συνίστανται: α) Στη μελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής, της σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων, γενικά του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας. β) Στην οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών που είτε απασχολούνται ή υπηρετούν ήδη σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο 1/22

2 μέλλον σ αυτές. Η εκπαίδευση θα παρέχεται κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες, κ.λ.π. μορφωτικού χαρακτήρα με κύριο περιεχόμενο την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών διοίκησης. γ) Στην ανάδειξή της ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα διοίκησης. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία δύναται: α) Να εκπροσωπεί ή συνεργάζεται με πανεπιστήμια, κολλέγια, επαγγελματικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη φοίτηση και απόκτηση τίτλων σπουδών στους τομείς της διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. β) Να σχεδιάζει, διοργανώνει, αναλαμβάνει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και έρευνες, μελέτες και εκδόσεις, συναφείς προς τους σκοπούς της. γ) Να αναλαμβάνει τη διαχείριση προγραμμάτων επενδυτικών, κρατικών ενισχύσεων, κατάρτισης κοινοτικών πρωτοβουλιών και καινοτομικών, τεχνολογικών προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, καθώς και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. δ) Να ιδρύει εντός ή εκτός της Αθήνας ή και εκτός της Ελλάδας ή να συμμετέχει στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς ή συναφείς και συμπληρωματικούς με τους σκοπούς της Εταιρίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται στην πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της. Δύναται ακόμη να ιδρύει και να συμμετέχει με τρίτους σε κοινοπραξίες ή σε ενώσεις προσώπων, προκειμένου να συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς και κάθε είδους αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. ε) Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, να δημιουργεί ή μισθώνει κατάλληλες εγκαταστάσεις, να προσλαμβάνει ειδικευμένους συνεργάτες, επιστήμονες, καθηγητές ή να αναθέτει έργα και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων εξειδικευμένων φορέων, να προβαίνει σε εκδόσεις και παραγωγές ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων. στ) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση τις κτιριακές εγκαταστάσεις της σε εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, να προμηθεύεται, χρησιμοποιεί και διαθέτει για την υλοποίηση των σκοπών αυτής τα κατάλληλα εκάστοτε όργανα, μηχανήματα και σύγχρονα μέσα βελτιστοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, καθώς και της προβολής και διάδοσης των αρχών της διοίκησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. ζ) Να χρησιμοποιεί γενικά κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της. Ένα μέρος των εξόδων τα οποία θα απαιτούνται για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρίας ενδέχεται να καλύπτονται από εθνικούς 2/22

3 πόρους, πόρους των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους νόμιμους πόρους ή από συμμετοχή, στο σύνολο ή σε μέρος των εξόδων των ανωτέρω δραστηριοτήτων της Εταιρίας, όσων συμμετέχουν σ αυτές. Άρθρο 3 ο Σφραγίδα - Έμβλημα Η Εταιρία έχει ιδίαν σφραγίδα και ίδιον έμβλημα τα οποία καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ Άρθρο 4 ο Διάκριση των Μελών 1. Μέλη της Εταιρίας δύνανται να είναι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 2. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, φοιτητές, αντεπιστέλλοντα, εταίρους, αρωγά και επίτιμα. α) Τακτικά μέλη δύνανται να είναι: 1) Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες: - Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την εγγραφή τους (i) και για μία τουλάχιστον τριετία είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων ή ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, νομικών προσώπων γενικά και δημοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργό διοίκηση ή (ii) και για μία τουλάχιστον πενταετία είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα μάνατζμεντ ή (iii) και για μία τουλάχιστον πενταετία είναι εκπαιδευτές σεμιναρίων μάνατζμεντ. - Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές σε θέματα μάνατζμεντ εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου. - Όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρίας τα οποία αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων κατατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μελών της 20ης Μαΐου Μη πτυχιούχοι οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία διετέλεσαν ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων γενικά και δημοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργό διοίκηση. - Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία διετέλεσαν ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή νομικών 3/22

4 προσώπων γενικά και δημοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργό διοίκηση. 2) Νομικά πρόσωπα εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, και είναι: - Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου - Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και - Εργοδοτικές οργανώσεις, ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμοί που δεν υπάγονται στην προηγούμενη κατηγορία. Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στην Εταιρία από εκπρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, που ορίζουν κάθε φορά τα ίδια, ο οποίος να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του ως τακτικού μέλους της Εταιρίας. β) Έκτακτα μέλη δύνανται να είναι φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες: 1) Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίοι κατά την εγγραφή τους - και για μία τουλάχιστον διετία είναι στελέχη που κατέχουν θέση ευθύνης σε επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα γενικώς και δημόσιες υπηρεσίες - και για μία τουλάχιστον τριετία είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα μάνατζμεντ ή εκπαιδευτές σεμιναρίων μάνατζμεντ 2) Μη πτυχιούχοι οι οποίοι κατά την εγγραφή τους έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. 3) Όλα τα έκτακτα μέλη της Εταιρίας τα οποία αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων κατατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μελών της 20ης Μαΐου γ) Φοιτητές μέλη δύνανται να είναι όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Εταιρίας και διανύουν το προτελευταίο ή τελευταίο έτος των σπουδών τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Πανεπιστημιακού επιπέδου. Οι μεν άρρενες μέλη φοιτητές δύνανται να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή έως και τέσσερα έτη μετά το πέρας των σπουδών τους, τα δε μέλη φοιτήτριες δύνανται να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή έως και τρία έτη μετά το πέρας των σπουδών τους. Και για τις δύο περιπτώσεις ο χρόνος παράτασης της διατήρησης της ιδιότητας του μέλους επιμηκύνεται κατά το διάστημα τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές αυτές. δ) Αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και επιδεικνύουν ενδιαφέρον για το σκοπό της Εταιρίας. 4/22

5 ε) Εταίροι μπορούν να ανακηρυχθούν φυσικά πρόσωπα και εκπρόσωποι νομικών προσώπων μελών τα οποία διακρίνονται για το κύρος, την ηθική, υλική και οικονομική συνεισφορά τους καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και το έργο που προσφέρουν για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία του άρθρου 5, παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Ο συνολικός αριθμός των Εταίρων δεν δύναται να υπερβαίνει τους εκατό. Η ιδιότητα του Εταίρου διαρκεί μία πενταετία από την ανακήρυξή του και δύναται να ανανεώνεται. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Εταίρων καθορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους που έχει ανακηρυχθεί Εταίρος διατηρεί, εφόσον το επιθυμεί, την ιδιότητα του Εταίρου ακόμη και εάν, για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να είναι εκπρόσωπος του νομικού προσώπου μέλους με την ιδιότητα του οποίου ανακηρύχθηκε Εταίρος. στ) Αρωγά μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να συνδράμουν την Εταιρία για επίτευξη του σκοπού της. ζ) Επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρυχθούν πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνέβαλαν εξαιρετικά στην πρόοδό της καθώς και φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που έχουν διακριθεί για την εξαιρετική συμβολή τους στην πρόοδο της Εταιρίας, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη της. Επιπρόσθετα, επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρυχθούν φυσικά πρόσωπα που, με το έργο τους, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη της Εταιρίας. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται από την πρώτη, μετά την απόφαση, Γενική Συνέλευση. 3. Δεν δύναται να είναι μέλος της Εταιρίας: α) όποιος αποστερήθηκε αμετάκλητα των πολιτικών δικαιωμάτων του, και β) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, βιασμό, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία όσον αφορά την υπηρεσία, παραχάραξη και κιβδηλεία. Άρθρο 5 ο Εισδοχή των Μελών 1. Για την εισδοχή τακτικού, έκτακτου, φοιτητή, αντεπιστέλλοντος και αρωγού μέλους, απαιτείται αίτηση αυτού υποστηριζόμενη από δύο τακτικά μέλη και συνοδευόμενη από: α) δήλωση αυτού ότι έλαβε γνώση του παρόντος Καταστατικού και ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου 4, γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή σύντομο σημείωμα για τους σκοπούς και τη δράση του προκειμένου για νομικό πρόσωπο, και δ) το ποσό της καθορισμένης εισφοράς για την εγγραφή του. 5/22

6 2. Σχετικά με την αποδοχή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, της αίτησης εγγραφής μέλους, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του σε τακτική συνεδρίαση. Άρθρο 6 ο Δικαιώματα των Μελών 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στη Διοίκηση της Εταιρίας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμιακώς εν τάξει, και τα επίτιμα μέλη. 2. Τα υπόλοιπα μέλη, εκτός από τα τακτικά και τα επίτιμα, δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. 3. Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις της Εταιρίας. Άρθρο 7 ο Υποχρεώσεις των Μελών 1. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας, να εκτελούν πρόθυμα τις εργασίες που έχουν αναλάβει και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών. 2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά και ανελλιπώς τη συνδρομή τους και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρία, εξαιρουμένων των επίτιμων μελών, των εταίρων και των αρωγών, τα οποία απαλλάσσονται συνδρομής για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν αυτή την ιδιότητα. Άρθρο 8 ο Αποβολή Ιδιότητας Μέλους - Πειθαρχική Διαδικασία 1. Αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Εταιρίας: α) τα τακτικά μέλη που οριστικά πλέον δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 4, παράγραφος 2, εδάφιο α, β) τα μέλη που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 4, παράγραφος 3 γ) τα μέλη που παραιτούνται με τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου και δ) αποβάλλουν επίσης την ιδιότητα του μέλους της Εταιρίας τα μέλη που καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους σ αυτή πέραν του έτους με διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου. 2. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη της Εταιρίας: α) κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τα Σωματεία, β) κάθε παράβαση του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη με το σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρίας, και δ) η ανάρμοστη και αντίθετη με την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά. 6/22

7 Τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώματα επισύρουν τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α) επίπληξη, β) πρόστιμο μέχρι του ποσού των κατ ελάχιστο και κατά μέγιστο το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι έξι μηνών και δ) διαγραφή από την Εταιρία. Με γενικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να αυξομειώνονται τα ανωτέρω όρια προστίμου και διάρκειας στέρησης των δικαιωμάτων του μέλους. 3. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του εκάστοτε αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου με τον περιορισμό ότι: α) επιβάλλεται πάντοτε η ποινή της διαγραφής από την Εταιρία για σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών, για αντίθεση στο σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρίας και για ανάρμοστη ή αντίθετη με την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά, και β) επιβάλλεται η ποινή της διαγραφής από την Εταιρία για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων στην Εταιρία μέχρι έξι μηνών πέραν του έτους και εφόσον έχουν προηγηθεί δύο έγγραφες ειδοποιήσεις προς το μέλος. 4. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 18 παράγραφος 2, περίπτωση ε, αρμόδιο όργανο για την επιβολή πειθαρχικών ποινών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για επιβολή πειθαρχικής ποινής λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για τη διαγραφή μέλους από την Εταιρία, δύναται το διαγραφέν μέλος να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή άλλης πειθαρχικής ποινής, δύναται το τιμωρηθέν μέλος να ασκήσει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση εντός δέκα ημερών από τη γνωστοποίηση σ αυτό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Δεν είναι δυνατόν να γίνει εκ νέου δεκτό ως μέλος της Εταιρίας το μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως αυτή την ιδιότητα για τους λόγους της παραγράφου 1, περίπτωση β και εκείνο που διαγράφηκε για τους λόγους της παραγράφου 3, περίπτωση α του παρόντος άρθρου. 6. Μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή για τους λόγους της παραγράφου 1, περίπτωση γ ή που διαγράφηκε για τους λόγους της παραγράφου 3, περίπτωση β του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να γίνει εκ νέου δεκτό ως μέλος της Εταιρίας κατόπιν αίτησής του και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν μέσα σ ένα μήνα από τη γνωστοποίηση σ αυτό της διαγραφής του εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρία, καταβάλλοντας συγχρόνως πρόσθετη εισφορά, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν δύναται να υπερβεί το μισό (1/2) των ως άνω οφειλών του. 7. Μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή για τους λόγους της παραγράφου 1, περίπτωση α και δ του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να γίνει εκ νέου δεκτό ως μέλος της Εταιρίας εάν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 4, παράγραφος 2 ή εξέλιπαν οι όροι της παραγράφου 3 και συντρέχουν οι όροι του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2. 7/22

8 8. Κάθε μέλος που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή ή διαγράφηκε από την Εταιρία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, εξακολουθεί να ευθύνεται για τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρία μέχρι και την ημέρα της αποβολής της ιδιότητάς του ως μέλους ή της διαγραφής του. Η ετήσια συνδρομή νοείται οφειλόμενη ολόκληρη, ανεξάρτητα από το χρόνο αποβολής της ιδιότητας του μέλους ή διαγραφής του κατά τη διάρκεια του έτους. Άρθρο 9 ο Παραίτηση των Μελών 1. Κάθε μέλος της Εταιρίας δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και καθ οιονδήποτε χρόνο από την ιδιότητά του αυτή, με απλή έγγραφη δήλωσή του σχετικά μ αυτό προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα κατά την οποία αναγνώστηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 10 ο Περιφερειακά Τμήματα-Ινστιτούτα-Τομείς 1. Η Εταιρία δύναται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, να συνιστά Περιφερειακά Τμήματα εκτός της έδρας της, εντός ή εκτός της Ελλάδας, μέσω εκάστου εκ των οποίων επιδιώκονται οι σκοποί της σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται μέλη της επαγγελματικά. Επίσης, η Εταιρία, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, δύναται να παύσει ή αναστείλει τη λειτουργία Περιφερειακού Τμήματος, εφόσον κριθεί ότι αυτό παύει να εξυπηρετεί τους σκοπούς της. 2. Η Εταιρία δύναται να διατηρεί και άλλα γραφεία εκτός από τα κεντρικά, εντός ή εκτός της Αθήνας ή εκτός της Ελλάδας. Τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων αυτών ρυθμίζονται με σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς. 3. Μέλη της Εταιρίας με κοινά ενδιαφέροντα σε ειδική λειτουργία της διοίκησης των επιχειρήσεων ή που επιδιώκουν κοινούς σχετικούς ειδικούς στόχους, δύνανται να συστήσουν, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιμέρους ομάδες με τη μορφή Ινστιτούτου. Αποστολή και έργο των Ινστιτούτων είναι η έρευνα και μελέτη θεμάτων καθώς και ο σχεδιασμός και η οργάνωση δραστηριοτήτων της Εταιρίας στον τομέα του ενδιαφέροντός τους. Η Εταιρία, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, δύναται να παύσει ή αναστείλει τη λειτουργία Ινστιτούτου, εφόσον κριθεί ότι αυτό έπαψε να εξυπηρετεί τους σκοπούς της. 4. Μέλη με κοινά ενδιαφέροντα σε ειδικό τομέα του ευρύτερου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, που άπτεται δύο ή περισσότερων λειτουργιών της διοίκησης των επιχειρήσεων, δύνανται να συστήσουν, με ειδική απόφαση του Διοικητικού 8/22

9 Συμβουλίου, Τομείς. Αποστολή και έργο των Τομέων είναι η έρευνα, μελέτη και προώθηση ειδικών θεμάτων καθώς και ο σχεδιασμός και η οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η Εταιρία, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα επικυρώνεται την πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, δύναται να παύσει ή αναστείλει τη λειτουργία των Τομέων, εφόσον κριθεί ότι αυτοί έπαψαν να εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν. 5. Τακτικά μέλη της Εταιρίας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε Περιφερειακό Τμήμα, Ινστιτούτο ή Τομέα, εκλέγουν μεταξύ αυτών Διοικούσα Επιτροπή η οποία συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του Περιφερειακού Τμήματος, Ινστιτούτου ή Τομέα, κατά τα οριζόμενα στους οικείους εσωτερικούς κανονισμούς. 6. Τα υπόλοιπα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας εκάστου Περιφερειακού Τμήματος και εκάστου Ινστιτούτου ή Τομέα ρυθμίζονται από σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται, αναθεωρούνται, τροποποιούνται ή αναστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 7. Τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων, τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Τομέων, δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή εξηρτημένη εργασία στην Εταιρία ή να συνάπτουν με αυτή συμφωνίες που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά άλλων υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στην Εταιρία. Σε ειδικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παράσχει ειδική έγκριση εξαίρεσης κάποιου μέλους Διοικούσας Επιτροπής Ινστιτούτου ή Τομέα από την ανωτέρω αναφερόμενη δέσμευση. Επιπλέον, τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων δεν δύνανται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να μετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε επιχείρηση η οποία επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής. Ως παρεμφερής δραστηριότητα δεν νοείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 11 ο Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαεπτά έως είκοσι πέντε μέλη. Από αυτά ένα μέλος είναι πάντοτε αυτοδικαίως ο εκάστοτε προηγούμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία ως μέλους αυτού έληξε (σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου), εκτός αν αυτός επανεξελέγη από τη Γενική Συνέλευση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το μισό συν ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (από τα μέλη της που αναφέρονται στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 17). Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν 9/22

10 υποψηφιότητα εκλογής περισσότεροι του ενός από την ίδια επιχείρηση. Εκτός των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη αυτού είναι ex officio ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, οι Πρόεδροι των Ινστιτούτων και Τομέων της Εταιρίας και αυτοδικαίως οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων της, εφόσον τα τελευταία αυτά έχουν αριθμό τακτικών μελών ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού αριθμού των ταμειακώς ενήμερων, στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τακτικών μελών της Εταιρίας. Οι Πρόεδροι των Ινστιτούτων και Τομέων επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα εκλεγέντα από την Γενική Συνέλευση μέλη της Διοικούσας Επιτροπής καθενός Ινστιτούτου και Τομέα. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η επιλογή Προέδρου Ινστιτούτου ή Τομέα, ανεξαρτήτως του αν προέρχεται από την ίδια επιχείρηση, από τα υπόλοιπα εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τουλάχιστον δέκα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία ασκούν ενεργό διοίκηση. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που αφορά οποιαδήποτε εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση αυτού δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, τις σχετικές θέσεις καταλαμβάνουν κατά σειρά επιτυχίας όσοι από τους επιλαχόντες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γενικού Διευθυντή, δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία στην Εταιρία ή να συνάπτουν με αυτή συμφωνίες που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς την Εταιρία. Επιπλέον τα μέλη αυτά δεν δύνανται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να μετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε επιχείρηση η οποία επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής. Ως παρεμφερής δραστηριότητα δεν νοείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Τα εκλεγόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα για δύο συνεχόμενες θητείες. Επανεκλογή για τρίτη τριετία μπορεί να επιτραπεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά μεν την περίπτωση εκλογής του κατά την έναρξη της τριετίας ισχύουν τα ανωτέρω, στην δε περίπτωση εκλογής του μετά την έναρξη της τριετίας, οι τριετίες του προσμετρώνται από την έναρξη της πρώτης ολοκληρωμένης τριετίας του, εφόσον μέχρι τότε διατήρησε συνεχώς το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί όσο χρόνο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός που τον διαδέχτηκε στην Προεδρία. Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ήθελε παραμείνει κενή η θέση του ex officio πρώην Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να πληρώσει τη θέση αυτή με κάποιον από αυτούς που διετέλεσαν πρόεδροι αυτού και του οποίου η θητεία διαρκεί όσο χρόνο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνος που κατά τον ορισμό του είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 10/22

11 Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πληρώσει τη θέση του μέλους αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε νόμιμη συγκρότηση και με την έλλειψή του. Για τη θητεία των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων ορίζεται ότι, εάν κάποιος απ αυτούς μετά το πέρας δύο συνεχόμενων τριετών θητειών του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει διατελέσει λιγότερα έτη ως Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής απ' ό,τι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει δικαίωμα να επανεπιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για μία ακόμη τριετία ως Πρόεδρος Διοικούσης Επιτροπής Ινστιτούτου. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο διαρκεί για όσο χρόνο κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή. 3. Η σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με βάση τις υποψηφιότητες ή προτάσεις που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες νωρίτερα. Κανείς δεν δύναται να εκλεγεί, εάν δεν υποβάλει υποψηφιότητα ή δεν προταθεί από τρία τουλάχιστον άλλα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17. Με βάση τις ως άνω υποψηφιότητες και προτάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά όλους όσοι δήλωσαν υποψηφιότητα ή προτάθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με σταυρό προτίμησης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ακολουθεί διαλογή και αρίθμηση των σταυρών προτίμησης και ως Σύμβουλοι εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι οι οποίοι έχουν τους περισσότερους σε αριθμό σταυρούς προτίμησης και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών. Πλην των σταυρών προτίμησης κάθε άλλη σημείωση ή προσθήκη στο ψηφοδέλτιο δεν λαμβάνεται υπόψη. 4. Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου: α) όποιος απουσιάζει από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του ή από τέσσερις συνολικά τακτικές συνεδριάσεις κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, εκτός εάν η απουσία οφείλεται σε ασθένεια ή ταξίδι εκτός της Ελλάδας, υποβάλλοντας τα σχετικά με αυτό το λόγο δικαιολογητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά από κάθε απουσία, β) όποιος παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, γ) όποιος απέβαλε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Εταιρίας ή διαγράφηκε απ αυτή δ) όποιος σύμφωνα με το άρθρο 17 απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητα του εκπροσώπου νομικού προσώπου μέλους της Εταιρίας με την οποία εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντικαταστάθηκε από το εκπροσωπούμενο νομικό πρόσωπο μέλος και ε) ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου - μέλους της Εταιρίας που απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή ή διαγράφηκε από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητά του αυτή με απλή σχετική δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αναγνώσθηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου. 11/22

12 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, να πληροί προσωρινά μέχρι έξι κατ' ανώτατο όριο κενούμενες (για κάποιο λόγο των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου) θέσεις των μελών που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή ex officio ή που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου με αντίστοιχο αριθμό από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 17 με προτίμηση στα μέλη Εταίρους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται κατ αυτό τον τρόπο διαρκεί μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, θεωρείται δε αυτοδικαίως αναγεγραμμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτής η πλήρωση με εκλογή ή άλλο τρόπο των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καλύφτηκαν προσωρινά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το τμήμα της θητείας που διανύθηκε μ αυτό τον τρόπο δεν θεωρείται ολόκληρη θητεία και δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των δύο συνεχών θητειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 7. Σε περίπτωση κενώσεως (για κάποιον από τους λόγους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου) περισσότερων από πέντε θέσεων από αυτούς που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή ex officio ή που ορίζονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, συγκαλείται απ αυτό έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πλήρωση των κενών αυτών θέσεων καθώς (με εξαίρεση όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο) και αυτών που ίσως καλύφθηκαν προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 8. Τα εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται εντός οκτώ ημερών από την εκλογή τους, με πρόσκληση του, προ της Γενικής Συνέλευσης, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκλέγουν τα ex officio μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τους Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων και Τομέων της Εταιρίας. Αμέσως στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του (με εξαίρεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, τον αυτοδικαίως πρώην Πρόεδρο), τον Πρόεδρο, τρεις Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα του και τον Αναπληρωτή του, τον Ταμία της ΕΕΔΕ καθώς επίσης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, για θητεία ενός έτους στα ανωτέρω αξιώματα, με εξαίρεση τη θητεία του Προέδρου ο οποίος εκλέγεται άπαξ για μία συνεχή τριετία. 9. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, ανανέωση ή αναπλήρωση των Μελών του να προβεί σε νέα κατανομή των αξιωμάτων του, σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο. 10. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα σ αυτό δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από το αξίωμα αυτό με απλή σχετική έγγραφη δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αναγνώστηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου. Όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκείμενη. 12/22

13 Άρθρο 12 ο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρίας και δεσμεύει την Εταιρία ενοχικώς και εμπραγμάτως. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το πρόγραμμα δράσης της Εταιρίας, αποφασίζει τη λήψη κάθε μέτρου που κατά τη κρίση του είναι πρόσφορο για την εκπλήρωση του σκοπού της, εγκρίνει, τροποποιεί και καταργεί τους Εσωτερικούς Κανονισμούς (με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 18 παράγραφος 2, περίπτωση α) και γενικά διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρίας. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις συγκροτηθεί σε Σώμα δύναται να ορίσει Εκτελεστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από πέντε έως εννέα μέλη του. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Οι αρμοδιότητες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά τη λήψη αυτών συνεδρίασή του. 5.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του συνολικά ή εν μέρει, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους ή από κοινού ή σε περισσότερους από ένα από τους ανωτέρω με καθοριζόμενη από αυτό έκταση και χρόνο δικαιοδοσίας, που δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ανάθεσης, αυτός προς τον οποίο έγινε η ανάθεση υποκαθίσταται στα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το μέρος που αυτά ανετέθησαν σ αυτόν. Το αυτό δικαίωμα ανάθεσης έχει και η Εκτελεστική Επιτροπή, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους. Το αυτό δικαίωμα έχει και η Εκτελεστική Επιτροπή, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Προκειμένου περί Αρχών και των Δικαστηρίων, οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 13 ο Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο πέντε τουλάχιστον μέλη του τα οποία αναφέρουν απαραίτητα στο έγγραφό τους τα συζητητέα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας ακόμα και εκτός της έδρας της, εντός ή εκτός της Ελλάδας. Την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων 13/22

14 του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει ο Πρόεδρος ο οποίος και διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται πάντοτε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη του η οποία περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν, στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται από πέντε τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτη συνεδρίαση αυτού, ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών ημερών, δύνανται να πράξουν αυτό όσοι το ζητούν με έγγραφη πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη η οποία θα περιέχει απαραίτητα τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται εννέα τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό, το Νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 5. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θεωρείται ότι έχει δύο ψήφους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός ψήφων που απαιτείται για το σχηματισμό της πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου είναι άκυρες και ανίσχυρες. 6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται ακριβώς γι αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία ή, σε περίπτωση απουσίας κάποιου ή και των δύο των τελευταίων, από ένα ή δύο άλλα από τα μέλη που παρίστανται αντίστοιχα. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Διευθυντής. Άρθρο 14 ο Πρόεδρος 1. Ο Πρόεδρος, πέρα από τις υπόλοιπες αρμοδιότητές του που πηγάζουν από το παρόν Καταστατικό, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες της Εταιρίας, εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της προς τρίτους δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον κάθε αρχής και κάθε δικαστηρίου και υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρίας. 2. Σε ειδικές περιπτώσεις με την εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε κάποιο άλλο μέλος του την εκπροσώπηση της Εταιρίας όπως αυτή αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 14/22

15 3. Εάν ο Πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει, ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους τρεις Αντιπροέδρους και αυτόν ένας από τους άλλους δύο και αυτόν ο τρίτος, σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσής τους στην πρώτη μετά από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 15 ο Γενικός Γραμματεύς 1. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τήρησης των διαδικασιών εισδοχής, μετάταξης και διαγραφής μελών και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Επιμελείται της σύνταξης και τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το Γενικό Γραμματέα, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Άρθρο 16 ο Ταμίας 1. Με την επιφύλαξη των παρεχομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέσεων και εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες υπερτερούν του παρόντος, ο Ταμίας: α) εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση του ταμείου της Εταιρίας με βάση τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και τις σχετικές κάθε φορά διευκρινιστικές, συμπληρωματικές ή τροποποιητικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ευθύνεται για κάθε οικονομική ανωμαλία καθώς και για τη διαφύλαξη της περιουσίας της Εταιρίας, β) προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές και υπογράφει συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό της Εταιρίας ως εκδότριας ή οπισθογράφου δύναται δε να αναθέτει αυτές τις πράξεις με έγγραφη εντολή του στο αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, γ) μεριμνά για την κατάθεση στη Τράπεζα από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο των χρημάτων της Εταιρίας που δεν είναι αναγκαία για τις καθημερινές συναλλαγές και σε κάθε περίπτωση του ταμειακού υπολοίπου πέρα από το όριο που κάθε φορά προβλέπεται από το Νόμο, δύναται δε να αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (ή να το αναθέτει με έγγραφη εντολή του στο αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο) χρήματα από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δ) επιμελείται της υποβολής για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των μηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τη χρηματική κατάσταση του ταμείου της Εταιρίας, του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού της, ε) επιμελείται της τήρησης των λογιστικών βιβλίων της Εταιρίας, δηλαδή του Ημερολογίου Ταμείου, του Ημερολογίου Διαφόρων Πράξεων και του Γενικού Καθολικού καθώς και άλλων τυχόν παρόμοιων που επιβάλλονται κάθε φορά από το Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να καθορίζει διαφορετικά τα τηρητέα βιβλία, εκτός από αυτά που επιβάλλονται από το Νόμο. 2. Τον Ταμία, εάν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα (εκτός από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και το Γενικό Γραμματέα) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο, και το γεγονός αυτό αναφέρεται στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και μνημονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασής του. Εάν η απουσία ή το κώλυμα του Ταμία πρόκειται να υπερβεί το τρίμηνο, αυτός αντικαθίσταται οριστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος του. 15/22

16 Άρθρο 16 ο (α) Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας προσλαμβάνεται και απολύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Διευθύνει τις Υπηρεσίες της Εταιρίας στην έδρα και τα Περιφερειακά Τμήματα και ευθύνεται για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 2. Εισηγείται στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες καθενός, το πρόγραμμα δράσης της Εταιρίας και γενικά κάθε μέτρο που δύναται να συμβάλει στην καλή λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρίας, την επιτυχία του έργου και την εκπλήρωση των σκοπών της. 3. Εισηγείται τον προϋπολογισμό της Εταιρίας και επιμελείται της εκτέλεσής του. 4. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών οι οποίες έχουν συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα της εκτέλεσης του προγράμματος δράσης της Εταιρίας εντός των πλαισίων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία και τα προπαρασκευαστικά ή διαβιβαστικά έγγραφα της Εταιρίας και μονογράφει τα έγγραφα που υποβάλλονται στον Πρόεδρο για υπογραφή. 7. Με βάση τις σχετικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις του Ταμία, προβαίνει στην πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών εντός των ορίων του προϋπολογισμού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, θεωρεί τα σχετικά με τις πληρωμές της Εταιρίας παραστατικά, υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα για την (από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) ανάληψη χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και τις σχετικές επιταγές για την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε Τράπεζες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 17 ο Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται αφενός μεν από τα φυσικά πρόσωπα τακτικά μέλη της Εταιρίας, αφετέρου δε από τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων-τακτικών μελών της και τα επίτιμα μέλη. Τα λοιπά φυσικά πρόσωπαμέλη της Εταιρίας δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς δικαίωμα ψήφου. 16/22

17 2. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος με έγγραφό του προς την Εταιρία αμέσως μετά την εισδοχή του ως μέλους της, ορίζει τον εκπρόσωπό του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μέσω του οποίου αφενός μεν επικοινωνεί με την Εταιρία, αφετέρου δε εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του μ αυτή. Οι ως άνω εκπρόσωποι που ορίζονται από τα νομικά πρόσωπα-τακτικά μέλη της Εταιρίας πρέπει απαραίτητα να ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες του άρθρου 4, παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 1. Όσα ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 για τα φυσικά πρόσωπα-μέλη της Εταιρίας έχουν εφαρμογή και για τους ως άνω εκπροσώπους των νομικών προσώπων-μελών της Εταιρίας. 3. Αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα τού ως άνω εκπρόσωπου νομικού προσώπου-μέλους της Εταιρίας όποιος εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 4, παράγραφος Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος της Εταιρίας δύναται ελεύθερα και οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τον ως άνω εκπρόσωπό του. Η αντικατάσταση αυτή ισχύει από την επόμενη ημέρα κατά την οποία το σχετικό έγγραφο του Νομικού προσώπουμέλους περιέλθει στην Εταιρία. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος της Εταιρίας υποχρεούται να αντικαταστήσει οπωσδήποτε τον ως άνω εκπρόσωπό του, εφόσον το ζητήσει εγγράφως η Εταιρία (μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία), για κάποιο από τους λόγους του άρθρου 8 παράγραφος 2. Εάν το νομικό πρόσωπο-μέλος μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την περιέλευση σ αυτό του σχετικού ανωτέρω εγγράφου δεν προβεί στην σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικατάσταση του εκπροσώπου του, ο τελευταίος αυτός αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή από την επόμενη της λήξης τού εν λόγω δεκαπενθημέρου. 5. Δεν είναι δυνατό να ορισθεί εκ νέου ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου-μέλους στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας όποιος απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή για κάποιο από τους λόγους της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και όποιος αντικαταστάθηκε ή απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφια της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 18 ο Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικά με την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας. 2. Ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης: α) η έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των Εσωτερικών Κανονισμών με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα τα οποία ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας, εφόσον είναι υποχρεωτική κατά νόμον αυτή η έγκριση, τροποποίηση ή κατάργηση, β) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των Ελεγκτών, γ) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, δ) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, ε) η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η διαγραφή τους από 17/22

18 την Εταιρία, στ) η τροποποίηση του Καταστατικού και ζ) η διάλυση της Εταιρίας και η μετά απ αυτή διάθεση της περιουσίας της. Άρθρο 19 ο Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, εκτάκτως δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή που το ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της Εταιρίας αναφέροντας απαραίτητα στο έγγραφό του τα συζητητέα θέματα. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών Γραφείων της Εταιρίας, όχι όμως και εκτός της έδρας της. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποστέλλεται σε κάθε τακτικό μέλος δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες νωρίτερα, δημοσιεύεται δε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πριν από την ίδια προθεσμία και περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης καθώς και μνεία των ορισμών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δύναται να ζητήσει τη σύγκληση αυτή έως την 31η Ιουλίου το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρίας τηρώντας απαραίτητα όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Εάν, στην περίπτωση που το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρίας αιτείται έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει αυτή εντός δέκα ημερών, δύνανται να το πράξουν όσοι το ζητούν με έγγραφη πρόσκλησή τους στα υπόλοιπα τακτικά μέλη τηρώντας απαραίτητα όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 3. Καθένα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 είναι δυνατόν να εκπροσωπείται σ αυτή από κάποιο άλλο απ αυτά τα μέλη της με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και κατατίθεται σ αυτόν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ο εν λόγω εκπρόσωπος έχει στη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα του εκπροσωπούμενου τα σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό ή όσα παρέχει σ αυτόν ο εκπροσωπούμενος με την ως άνω έγγραφη εξουσιοδότησή του. Καθένα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 δύναται να εκπροσωπεί μέχρι δύο κατ' ανώτατο όριο τέτοια μέλη. 4. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά από αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των τακτικών μελών της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση (είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τους ίδιους τους αιτούντες), η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει θέματα άλλα εκτός από όσα αναφέρονται στο έγγραφο των αιτούντων προς το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου). Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να αποφασίσει για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 18/22

19 5. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα τακτικά μέλη της που παρίστανται νόμιμα ή εκπροσωπούνται αποτελούν τουλάχιστον το 33% του συνόλου των μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφων. Διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου στον ίδιο τόπο και τον ίδιο χρόνο της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται χωρίς να απαιτείται νέα σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή διάλυση της Εταιρίας, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται απαραίτητα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που παρίστανται νόμιμα ή εκπροσωπούνται να είναι περισσότερα από τα μέλη της που απουσιάζουν και έχουν δικαίωμα ψήφων. 6. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από τον προσωρινό Πρόεδρο, στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο της η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και δύο Εφόρους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να είναι μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου αυτής εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δι' ανατάσεως της χειρός, ενώ διεξάγεται κατ' εξαίρεση μυστική ψηφοφορία για: α) εκλογή ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, β) ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων, του ισολογισμού και του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη και δ) προσωπικά εν γένει ζητήματα. 8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, για μεν την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών, τη διαγραφή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρία, την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, τη διάλυση της Εταιρίας και τη διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυσή της, για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, για την εκλογή δε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών εκλέγονται οι πρώτοι σύμφωνα με τη σειρά αριθμού ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα λύεται με κλήρο. 9. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή του Νόμου είναι άκυρες και ανίσχυρες. Κάθε ένσταση κατά του κύρους κάποιας απόφασης πρέπει να υποβάλλεται στην ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία και αποφαίνεται αμέσως γι αυτή. Ένσταση κατά της τελευταίας αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται έγκυρα δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη της Εταιρίας που παρίστανται ή απουσιάζουν ή που διαφωνούν. 10. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει 19/22

20 και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 20 ο Πόροι 1. Οι πόροι της Εταιρίας είναι: α) οι εισφορές εισδοχής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές τους, καθώς και οι έκτακτες εισφορές αυτών, β) οι πρόσθετες ετήσιες εισφορές των Εταίρων μελών, γ) οι ετήσιες εισφορές των μελών των Ινστιτούτων, οι δωρεές μελών και τρίτων προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας και οι κληρονομίες, καθώς και οι, χορηγίες των μελών και τρίτων για υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων και ενεργειών της Εταιρίας. 2. Επίσης πόροι της Εταιρίας είναι τα έσοδα α) από δημόσιες εκδηλώσεις, β) από τις εν γένει εκπαιδευτικές, μορφωτικές και εκδοτικές δραστηριότητες της Εταιρίας, καθώς και τις επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών εκ μέρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γ) συμμετοχές των εκπαιδευομένων ή των εργοδοτών τους στις δαπάνες της Εταιρίας για την επιτέλεση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αυτής, δ) οι αμοιβές από κατάρτιση μελετών και ερευνών και λοιπών δραστηριοτήτων για την υποβοήθηση του σκοπού της Εταιρίας, ε) Τα έσοδα από μισθώματα ή λοιπά έσοδα από την εκμίσθωση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Εταιρίας, καθώς και άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία. 3. Η εισφορά εισδοχής μέλους στην Εταιρία και η συνδρομή των μελών για κάθε ημερολογιακό έτος, η πρόσθετη ετήσια εισφορά των Εταίρων μελών καθώς και η ετήσια εισφορά των μελών τα οποία ανήκουν σε περισσότερα από ένα Ινστιτούτα ορίζονται ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δύναται να καθορίσει διαφορετική εισφορά εισδοχής και ετήσια εισφορά για κάθε μια κατηγορία μελών του άρθρου 4, παράγραφος 2. Τα νέα μέλη που γίνονται δεκτά μετά την 30η Ιουνίου κάθε έτους καταβάλλουν για το τρέχον έτος της εισδοχής τους το μισό (1/2) της ως άνω καθορισμένης ετήσιας συνδρομής. 4. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι, το αργότερο, την ημερομηνία της συνεδρίασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Η συνδρομή των νέων μελών για το τρέχον κάθε φορά έτος καταβάλλεται μαζί με την εισφορά εισδοχής τους. 5. Στα επίτιμα μέλη δεν επιβάλλεται καμιά οικονομική υποχρέωση προς την Εταιρία. Άρθρο 20α Κτήση, Διαχείριση και Διάθεση Περιουσίας 1. Κτήση: Για την κτήση από την Εταιρία από επαχθή αιτία ακινήτων ή κινητών, αξίας μεγαλύτερης από το όριο το οποίο καθορίζει κατ' έτος η τακτική Γενική 20/22

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα.

Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα. Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοποί του σωματείου είναι: 1. Η αλληλοαποδοχή, αλληλοϋποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα