ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.: 1932/ η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, την 01/10/2013 Θέμα: «Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου». Σήμερα την 01/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ., Νέστορος 101, 2 ος όροφος, ύστερα από την υπ αριθμ. 1916/ πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. την 26/09/2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μηλιώνη Παναγιώτα, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Βασιλόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 4. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. 5. Βέργος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 6. Τσιλιάνη Γεωργία, μέλος Δ.Σ. 7. Μακρυγιάννης Σταύρος, μέλος Δ.Σ. 8. Κοκονάκης Αριστείδης, μέλος Δ.Σ. 9. Κρητικού Ακίνδυνη, μέλος Δ.Σ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αθανασόπουλος Απόστολος, μέλος Δ.Σ. 2. Γρετσίστα Ελένη, μέλος Δ.Σ. 3. Κουτσιανάς Πάνος, μέλος Δ.Σ. 4. Φουντούλης Σπύρος, μέλος Δ.Σ. 5. Πιεράκος Χρήστος, μέλος Δ.Σ. 6. Ματαφιάς Τιμόθεος, μέλος Δ.Σ. 1

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου. Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα κάτωθι σχετικά: 1. Το ακριβές απόσπασμα του πρακτικού Νο 2/3 ο / του Β Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, 2. Το ΦΕΚ 1212/ τεύχος Β 3. Το ΦΕΚ 2111/ τεύχος Β 4. Το ΦΕΚ 3206/ τεύχος Β 5. Το τροποποιημένο σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), το οποίο έχει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Οι υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου συγκροτούνται ως εξής: Ι. Πρόεδρος ΙΙ. Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι υπηρεσιακές μονάδες διαρθρώνονται ως εξής: Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής 3. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τμήμα Διοικητικό και Οικονομικό 1.1 Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 1.2 Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης 2. Τμήματα Προσχολικής Αγωγής 2.1 Τμήμα 1 ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 2.2 Τμήμα 2 ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 2.3 Τμήμα 3 ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 2.4 Τμήμα 4 ου Παιδικού Σταθμού 2

3 2.5 Τμήμα 5 ου Παιδικού Σταθμού 2.6 Τμήμα 6 ου Παιδικού Σταθμού 2.7 Τμήμα 7 ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 2.8 Τμήμα 8 ου Παιδικού Σταθμού 2.9 Τμήμα 9 ου Παιδικού Σταθμού 2.10 Τμήμα 10 ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 3. Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας 3.1 Γραφείο 1 ου ΚΑΠΗ 3.2 Γραφείο 2 ου ΚΑΠΗ 3.3 Γραφείο 3 ου ΚΑΠΗ 3.4 Γραφείο 4 ου ΚΑΠΗ 3.5 Γραφείο 5 ου ΚΑΠΗ 3.6 Γραφείο 6 ου ΚΑΠΗ 3.7 Γραφείο 7 ου ΚΑΠΗ 3.8 Γραφείο 8 ου ΚΑΠΗ 4. Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης Άρθρο 3ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης εποπτεύει τα τμήματα, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι του Νομικού Προσώπου. Ειδικότερα: Παρακολουθεί την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των υπαλλήλων του σε όλες τις βαθμίδες, όπως αυτά ορίζονται με γενικές διατάξεις Νόμων και σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό. Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Νομικού Προσώπου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εισηγείται στον Πρόεδρο κάθε θέμα, που αφορά την κατάστασή του, την εσωτερική μετακίνηση των υπαλλήλων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, τον αριθμό και τις ειδικότητες, που απαιτούνται για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του. Προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού. Συντονίζει, κατευθύνει και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες στα τμήματα και γραφεία που συγκροτούν τη Διεύθυνση για την άσκηση των καθηκόντων τους. Παρακολουθεί, συγκεντρώνει και κοινοποιεί στα αρμόδια τμήματα τη νομοθεσία και νομολογία των ΟΤΑ γενικά, ενημερώνοντας περί τούτων και τον Πρόεδρο. Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία και την κατανέμει στα τμήματα ανάλογα με το περιεχόμενό της. Συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο των Παιδικών Σταθμών Φροντίζει για την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου. Επιμελείται τη διοργάνωση των προγραμματισμένων καθώς και όσων εκδηλώσεων πραγματοποιούνται με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Συντάσσει τα διαιτολόγια των παιδιών σε συνεργασία με τον παιδίατρο. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Συμμετέχει στην επιτροπή επιλογής νέων κτιρίων για τη στέγαση των μονάδων του Νομικού Προσώπου. 3

4 Ελέγχει και θεωρεί όλες τις καταστάσεις πληρωμής του προσωπικού, των χρηματικών ενταλμάτων και λοιπών παραστατικών, πριν υπογραφούν από τον Πρόεδρο. Υπογράφει κάθε βεβαιωτικό σημείωμα για τα έσοδα του Νομικού Προσώπου. Μεταβιβάζει τα νομικά και τεχνικά θέματα στην Νομική Υπηρεσία και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αντιστοίχως. Συνυπογράφει με τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού και Οικονομικού τις επιταγές του Νομικού Προσώπου Β. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων έχουν την ευθύνη για την νόμιμη, σωστή και αποδοτική λειτουργία του Τμήματός τους. Ειδικότερα: Εισηγούνται ιεραρχικά τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Κατανέμουν την εργασία στους υπαλλήλους, που υπάγονται στο Τμήμα τους. Έχουν τη φροντίδα και την ευθύνη για τη νόμιμη, έγκαιρη και σωστή διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητας τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται, βοηθούν, συντονίζουν και κατευθύνουν τους υπαλλήλους που εποπτεύουν με γνώμονα τα συμφέροντα του Νομικού Προσώπου και των δημοτών. Μεριμνούν και εποπτεύουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των δημοτών ή εκείνων, που με κάποια υπεύθυνη ιδιότητα συναλλάσσονται με το Νομικό Πρόσωπο για λογαριασμό της υπηρεσίας, που εκπροσωπούν. Καταρτίζουν σε πρώτο βαθμό τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού που υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα τους. Εισηγούνται ιεραρχικά τη λήψη μέτρων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Τμήματός τους. Παραλαμβάνουν την αλληλογραφία, που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους και τη διανέμουν στους υπ αυτούς υπαλλήλους προς διεκπεραίωση. Υπογράφουν το «σχέδιο εγγράφου» όλων των θεμάτων που χειρίζονται οι υπάλληλοι του τμήματός τους. Μεριμνούν για την τακτοποίηση του αρχείου του Τμήματός τους και την περιοδική εκκαθάρισή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσιακής μονάδας που είναι τοποθετημένο το προσωπικό, ανεξάρτητα από την εργασιακή του σχέση, εκτελεί την εργασία που του έχει ανατεθεί με προσοχή, επιμέλεια και ευσυνειδησία, κάτω από τις οδηγίες και κατευθύνσεις των προϊσταμένων του, σύμφωνα με τους Νόμους, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών. Οι συντάκτες των εγγράφων, αποφάσεων, μελετών και αλληλογραφίας γενικά, μονογράφουν αυτά και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών και στοιχείων, που αναφέρονται σ αυτά και προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία ή άλλα παραστατικά της υπηρεσίας. Τηρούν τις προθεσμίες διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή τήρηση των εγγράφων, που έχουν χρεωθεί. Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4

5 Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. Γραφείο Προέδρου Ενημερώνει τον Πρόεδρο για την αλληλογραφία του Νομικού Προσώπου. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Τηρεί το ημερολόγιο των προσωπικών συναντήσεων και επαφών του Προέδρου εντός και εκτός του Νομικού Προσώπου. Μεριμνά και επιμελείται της προπαρασκευής των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου. Παράγει, διεκπεραιώνει και διαχειρίζεται την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου του Νομικού Προσώπου. Τηρεί αρχείο αποφάσεων του Προέδρου. Διευθετεί κάθε υπόθεση που του αναθέτει ο Πρόεδρος και η οποία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. 2. Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Υπεύθυνος του γραφείου αυτού ορίζεται ο Παιδίατρος του Ν.Π. Εξετάζει κατά διαστήματα και κατ ελάχιστο όριο μία φορά το μήνα όλα τα παιδιά των σταθμών, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και συνεργάζεται με το παιδαγωγικό προσωπικό για την τήρηση της ατομικής καρτέλας κάθε παιδιού. Παρακολουθεί την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών και εισηγείται την παραπομπή αυτών στις ανάλογες υπηρεσίες για υποστήριξη όταν συντρέχουν λόγοι. Προσδιορίζει και ελέγχει τα πιστοποιητικά υγείας βρεφών και νηπίων για την εγγραφή τους στους Σταθμούς. Επιμελείται την υγιεινή των χώρων των Βρεφονηπιακών Σταθμών. Μεριμνά για το αναγκαίο υγειονομικό υλικό, που πρέπει να προμηθεύονται οι Σταθμοί σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό. Εισηγείται και οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης για τους εργαζόμενους και τους γονείς. 3. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Νομικού Προσώπου και αντίστοιχα σχεδιάζει, εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. Υποστηρίζει την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων του Νομικού Προσώπου (διαλέξεις, εορτές κλπ), οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών, που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου με γενικό στόχο τη σχετική δραστηριοποίηση των πολιτών. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Νομικού Προσώπου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησής του. 5

6 Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Νομικού Προσώπου. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Νομικού Προσώπου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Νομικού Προσώπου στα ΜΜΕ. Συνεργάζεται κατά τις ανωτέρω δραστηριότητες με την αρμόδια για την Επικοινωνία υπηρεσία του Δήμου. ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) καθώς και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης είναι οι εξής: 1. Τμήμα Διοικητικό και Οικονομικό Ο Προϊστάμενος του Τμήματος, εκτός των γενικών αρμοδιοτήτων του, έχει επιπλέον και τις κάτωθι: Τηρεί το βιβλίο παρουσίας των υπαλλήλων του τμήματος. Μεριμνά για την σύνταξη σχεδίων προϋπολογισμού και απολογισμού σε συνεργασία με τον Διευθυντή πριν διαβιβαστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Εκτελεί κάθε εργασίας που αφορά τα θέματα προϋπολογισμού, παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσής του και εισηγείται, όταν παρίσταται ανάγκη, την αναμόρφωσή του. Επιμελείται την διαχείριση της παγίας προκαταβολής και την εξόφληση κάθε μικροδαπάνης, που μπορεί να πληρωθεί από αυτή. Ελέγχει και υπογράφει τα εκδιδόμενα χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα οποία διαβιβάζονται αρμοδίως. Συντονίζει τις διαδικασίες, που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Μεριμνά για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του τμήματος Διοικητικού και Οικονομικού είναι οι εξής: 1.1 Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσίας σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού του Νομικού Προσώπου. Συντάσσει τους κατά νόμο πίνακες αρχαιότητας των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου. Συγκεντρώνει τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής του υπηρετούντος προσωπικού και κοινοποιεί τις μεταβολές εγκαίρως στο αρμόδιο γραφείο. Ενεργεί όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τις προσλήψεις προσωπικού, προαγωγές, απολύσεις, παραιτήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, συντάξεις, χορήγηση αδειών, πειθαρχικές υποθέσεις και τις κοινοποιεί στο αρμόδιο γραφείο. 6

7 Εκδίδει πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού για κάθε χρήση. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου για την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται της κοινοποίησης αυτών στα μέλη αυτού. Επιμελείται των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποβάλλει αντίγραφα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια Διοικητική αρχή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με το θέμα προς έγκριση. Διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου ή του Δήμου τις αποφάσεις του Διοικητικού ανάλογα με το αντικείμενο της αρμοδιότητας τους. Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και εγκριτικών ή μη. Παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί αυθημερόν τα πάσης φύσεως εισερχομένων εγγράφων. Διανέμει στις οργανικές μονάδες τα εισερχόμενα έγγραφα προς έλεγχο και διεκπεραίωση και αρχειοθετεί τα πρωτότυπα. Διεκπεραιώνει κάθε εισερχόμενο ή εξερχόμενο έγγραφο και τηρεί τα σχετικά βιβλία παράδοσης. Τηρεί το γενικό αρχείο και επιμελείται της εκκαθάρισης αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των δημοπρασιών, των εγγράφων και των πιστοποιητικών διαφόρων αρχών. Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που του αναθέτει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία δεν εντάσσεται στην αρμοδιότητα των άλλων Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. 1.2 Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Φροντίζει για την είσπραξη των εισφορών και εσόδων του Νομικού Προσώπου. Εκδίδει τα βεβαιωτικά σημειώματα των οίκοθεν εισπράξεων των υπόχρεων, όταν αυτό απαιτείται. Επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης του Νομικού Προσώπου. Ελέγχει τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά κάθε δαπάνης καθώς και της ύπαρξης σχετικής πίστωσης για την πληρωμή αυτής. Μεριμνά για την αναγνώριση των πιστωτών του Νομικού Προσώπου, με την προσυπογραφή των πράξεων εκκαθάρισης και έκδοσης των οικείων χρηματικών ενταλμάτων μέσα στα πλαίσια των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Καταχωρεί τα χρηματικά εντάλματα στα οικεία βιβλία και τα αποστέλλει στο Ταμείο για εξόφληση. Τηρεί τα εκ του νόμου οριζόμενα βιβλία. Συντάσσει μισθοδοτικές καταστάσεις όλου του προσωπικού του Νομικού Προσώπου, μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη πληρωμή των πάσης φύσεως αποδοχών όλων των μισθωτών του Νομικού Προσώπου και εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την ασφάλισή του. Διενεργεί κάθε πράξη σχετική με την προμήθεια όλων των ειδών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Νομικού Προσώπου (μελέτες, διακηρύξεις, συμφωνητικά κ.λ.π.). Επιμελείται της έγκαιρης και κανονικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή κάθε προμήθειας και ευθύνεται για την παράδοσή τους στις αποθήκες των τμημάτων ανάλογα με τις ανάγκες τους. 7

8 Συντάσσει σχέδια προϋπολογισμού απολογισμού προκειμένου να τεθεί υπόψη των προϊσταμένων του τμήματος και της Διεύθυνσης πριν τη διαβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιμελείται της σύνταξης αιτιολογημένης έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων και εξόδων του Νομικού Προσώπου. Τηρεί αρχείο κληροδοτημάτων και δωρεών του Νομικού Προσώπου. Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους. Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής. Διεκπεραιώνει τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες. Επιμελείται κάθε θέματος σχετικού με τα οικονομικά του Νομικού Προσώπου. 2. Τμήματα Προσχολικής Αγωγής Έχουν αναπτυχθεί δέκα (10) τμήματα Προσχολικής Αγωγής, ένα (1) ανά σταθμό, με προοπτική να αναπτυχθούν και άλλα για να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών. Κάθε νέος Παιδικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός που θα ιδρύεται, θα αποτελεί χωρίς νέα τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού, Τμήμα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Προϊστάμενος του κάθε Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, εκτός των γενικών αρμοδιοτήτων του, έχει επιπλέον και τις κάτωθι: Συγκαλεί το προσωπικό του σταθμού για ενημέρωση, καθοδήγηση και προγραμματισμό δραστηριοτήτων, υποχρεωτικά με την έναρξη λειτουργίας του σταθμού και όποτε κριθεί αναγκαίο. Επιλαμβάνεται για τον εφοδιασμό του σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά είδη ψυχαγωγίας, εκπαιδευτική ύλη, καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών. Υπογράφει τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής υλικού. Ενημερώνει τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης για την διαγραφή παιδιών. Κρατά τα κλειδιά του σταθμού και της αποθήκης. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω βιβλίων : o Βιβλίο παρουσίας προσωπικού o Δελτία εισαγωγής και εξαγωγής υλικού o Βιβλίο διδαχθείσης ύλης που καταχωρεί και υπογράφει καθημερινά το παιδαγωγικό προσωπικό o Βιβλίο πρωτοκόλλου o Βιβλίο παρουσίας παιδιών o Βιβλίο υλικού o Μητρώο νηπίων Συμμετέχει στο έργο των παιδαγωγών. Το κάθε Τμήμα Προσχολικής Αγωγής επιμελείται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Οργανισμό. Ειδικότερα: Φροντίζει για την παροχή ενιαίας Προσχολικής Αγωγής, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Μεριμνά για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με την ολόπλευρη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. Μεριμνά για την ελαχιστοποίηση των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το πολιτισμικό, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο των γονέων, 8

9 Ενημερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξη των παιδιών τους και μεριμνά για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, Επιμελείται της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, Ευθύνεται για τη διατροφή, αγωγή και φροντίδα των φιλοξενούμενων παιδιών. Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων των σταθμών και των αντικειμένων του καθώς και για τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό τους. Μεριμνά για την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. Το αντικείμενο των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής υλοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του κάτωθι προσωπικού: Νηπιαγωγοί- Βρεφονηπιοκόμοι Φροντίζουν για την σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης και προσφέρουν σ αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Εισηγούνται στον προϊστάμενο του Τμήματος τις ανάγκες εφοδιασμού του σταθμού για την εφαρμογή του προγράμματος με τα απαιτούμενα παιδαγωγικά υλικά. Βοηθούν τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. Παρακολουθούν τη διατροφή τους και την καθαριότητα τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. Φροντίζουν για τη σωστή οργάνωση και τάξη των αιθουσών. Παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών και ενημερώνουν τον Προϊστάμενο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία των παιδιών περιστατικό η οποιοδήποτε άλλο θέμα. Τηρούν το βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνουν τον προϊστάμενο στις περιπτώσεις απουσίας τους. Καταχωρούν και υπογράφουν καθημερινά τη διδαχθείσα ύλη στο σχετικό βιβλίο που τηρείται από τον προϊστάμενο. Είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό που τους έχει διατεθεί. Μεριμνούν για την ανάπαυση των παιδιών σύμφωνα με το πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης. Διοργανώνουν εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του σταθμού. Είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή των παιδιών από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους και την παράδοσή τους σ αυτούς στην είσοδο του Σταθμού. Εργάζονται εκ περιτροπής και σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό της μονάδας, σε όλα τα ηλικιακά τμήματα που εξυπηρετεί ο Σταθμός Βοηθοί Νηπιαγωγού ή Βρεφοκόμου 9

10 Βοηθούν το παιδαγωγικό προσωπικό σε όλα τα καθήκοντα του και εκτελούν τις οδηγίες που παίρνουν από αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του παιδαγωγικού προσωπικού αντικαθιστούν αυτόν απευθυνόμενοι στον Προϊστάμενο του σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη. Επιλαμβάνονται της σωματικής καθαριότητας των νηπίων ή των βρεφών. Μάγειρας-Μαγείρισσα Είναι υπεύθυνος/η για το μαγειρείο και την επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού σύμφωνα με το διαιτολόγιο. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής του φαγητού. Φροντίζει για το σερβίρισμα του προγεύματος και του μεσημεριανού φαγητού. Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή συντήρησή τους και λειτουργία τους. Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση των προμηθευόμενων τροφίμων και ειδών καθαριότητας στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης αυτών και μεριμνά για την διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας του χώρου αυτού Παραλαμβάνει τα εισαγόμενα είδη στην αποθήκη τροφίμων μαζί με το αρμόδιο υπάλληλο και συνυπογράφει το σχετικό δελτίο εισαγωγής και εξαγωγής αυτών. Προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί αναγκαίο για την καλή λειτουργία του μαγειρείου. Βοηθός Μαγειρείου Βοηθά το μάγειρα ή τη μαγείρισσα στην προετοιμασία του φαγητού. Φροντίζει για την διανομή του φαγητού, στα παιδιά και την συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος τους. Αναπληρώνει το μάγειρα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Επιμελείται την καθαριότητα των χώρων εστίασης και τραπεζαρίας και εκτελεί κάθε άλλη αναγκαία εργασία μετά από υπόδειξη του προϊσταμένου. Προσωπικό Καθαριότητας Βοηθητικών εργασιών Εκτελούν τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σταθμού. Είναι αποκλειστικά υπόλογοι για τον γενικό ιματισμό του σταθμού, που παραλαμβάνουν από τον ή την προϊσταμένη του σταθμού και οφείλουν να μεριμνούν για την καλή συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη αυτού στον κατάλληλο χώρο. Βοηθούν το μάγειρα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός μάγειρα, στην προετοιμασία του φαγητού των παιδιών. Βοηθούν την διανομή του φαγητού, παρευρίσκονται δε στο χώρο τραπεζαρίας και βοηθούν τα παιδιά καθ όλη τη διάρκεια του φαγητού. Φροντίζουν μαζί με τον βοηθό μαγειρείου, για την συγκέντρωση και μεταφορά στο χώρο του μαγειρείου των ειδών εστίασης. Βοηθούν εφόσον παρίσταται ανάγκη, στην προετοιμασία των παιδιών του νηπιακού τμήματος για τη μεσημεριανή τους ανάπαυση, καθώς και στην ετοιμασία αυτών για την αποχώρησή τους από τον σταθμό. Σε περίπτωση κωλύματος ή ασθένειας του υπαλλήλου που έχει ορισθεί να ασκεί καθήκοντα μαγείρου και μη υπάρχοντος άλλου στον ίδιο κλάδο βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου, εκτελούν εκ περιτροπής τα καθήκοντα 10

11 του μαγείρου, μέχρι την πρόσληψη εκτάκτου υπαλλήλου προς αναπλήρωση του κωλυομένου ή ασθενούντος. Επιλαμβάνονται της καθαριότητας των παιδιών των τμημάτων απούσης της βοηθού παιδαγωγού. Εκτελούν κάθε άλλη αναγκαία εργασία μετά από υπόδειξη του προϊσταμένου. 3. Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας Έχουν αναπτυχθεί οκτώ (8) γραφεία ΚΑΠΗ, ένα (1) ανά περιοχή. Εάν αναπτυχθούν νέα ΚΑΠΗ αυτά θα εντάσσονται χωρίς νέα τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού, ως Γραφεία στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, εκτός των γενικών αρμοδιοτήτων του, έχει επιπλέον και τις κάτωθι: Επικοινωνεί με τους τοπικούς φορείς της περιοχής με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμετοχή στα υλοποιούμενα προγράμματα. Φροντίζει για τις παραγγελίες υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του τμήματος. Το κάθε γραφείο ΚΑΠΗ επιμελείται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας. Ειδικότερα: Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες για το ΚΑΠΗ με σκοπό την προσέλκυση ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά μεριμνά για την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης Υποδέχεται, ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσπάθεια για την παραμονή των εν λόγω ατόμων στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας των μελών. Μεριμνά για την προσέλκυση εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δομές του ΚΑΠΗ Συνεργάζεται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης των μελών του Μεριμνά για τη φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των εγκαταστάσεων των ΚΑΠΗ. Το αντικείμενο των Γραφείων των ΚΑΠΗ υλοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του κάτωθι προσωπικού: Κοινωνικοί Λειτουργοί Συνεργάζονται με τα μέλη με σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τυχόν κοινωνικοοικονομικών, ψυχολογικών και άλλων προβλημάτων υγείας τόσο του ίδιου του μέλους όσο και της οικογένειάς του. Συνεργάζονται με τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου και έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση των εθελοντών καθώς και τη διοικητική παρακολούθηση της πρακτικής ασκήσεως των σπουδαστών της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας. Έχουν την ευθύνη της επικοινωνίας με τους τοπικούς παράγοντες της περιοχής, που λειτουργεί το Κέντρο, με σκοπό τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 11

12 Οργανώνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, τις διάφορες εκδηλώσεις, ψυχαγωγικές και μορφωτικές του Κέντρου στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τους δημότες ή ιδιώτες εθελοντές, εφόσον υπάρχουν καθώς και με τα μέλη και γενικά αντιμετωπίζουν κάθε έκτακτο θέμα που αφορά τη λειτουργία του Κέντρου. Έχουν την ευθύνη της οικογενειακής βοήθειας στο σπίτι σε συνεργασία με τους οικογενειακούς βοηθούς για τα μέλη του Νομικού Προσώπου, εφόσον κρίνουν ότι είναι αναγκαίο. Συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό άλλων ειδικοτήτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών. Έχουν την ευθύνη της είσπραξης των συνδρομών ή συμμετοχών των μελών και απόδοσής τους. Φροντίζουν για την πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων ή ομάδων. Ασχολούνται με την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης με τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του κοινωνικού έργου του τμήματος. Οικογενειακοί Βοηθοί και Καθαρίστριες Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κυρίως στο σπίτι των μελών στις περιπτώσεις που ζουν μόνοι τους και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες βοήθειας, όπως μαγείρεμα, καθαριότητα προμήθεια τροφίμων, αγορά φαρμάκων Μεριμνούν για τη λειτουργία της καντίνας, την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό όλων των χώρων Φροντίζουν για την είσπραξη χρηματικού αντιτίμου (όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο) κάθε προϊόντος καθώς και της σχετικής απόδοσής του. Επιμελούνται για την προμήθεια αναλώσιμων προϊόντων καντίνας για την παραλαβή και τον έλεγχο ποιότητας και ημερομηνία λήξης του. Είναι υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση των υλικών καθαριότητας, που παραλαμβάνουν. 4. Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων Φροντίδας τρίτης ηλικίας. Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και συνταγογράφησης φαρμάκων από τον υπεύθυνο ιατρό ( που εργάζεται ή συνεργάζεται με το Τμήμα). Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούμενων από τα προγράμματα φροντίδας για την τρίτη ηλικία. Συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. Μεριμνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών, που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Το αντικείμενο του Τμήματος Υγειονομικής Περίθαλψης υλοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του κάτωθι προσωπικού: 12

13 Ιατρός Παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Φροντίζει για την παραπομπή των μελών σε άλλες ειδικότητες κατόπιν εξετάσεως. Συνιστά διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, όταν απαιτείται. Παρέχει οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή, επισκεπτόμενος, σε έκτακτες περιπτώσεις, το μέλος που έχει την ανάγκη του και στο σπίτι. Συνταγογραφεί και εξετάζει τους ηλικιωμένους στο ιατρείο και στο σπίτι εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό άλλων ειδικοτήτων με στόχο την καλύτερη ιατροφαρμακευτική εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων. Διοργανώνει εκδηλώσεις σε θέματα ψυχικής υγείας με εθελοντική συμμετοχή επιστημόνων Επισκέπτες υγείας και νοσηλευτές Ασχολούνται με τα θέματα πρόληψης πρωτοβάθμιας αγωγής υγείας Έχουν την ευθύνη για τη φύλαξη των φαρμάκων και του υγειονομικού υλικού καθώς και την έγκαιρη προμήθεια αυτών. Επισημαίνουν τις περιπτώσεις των μελών που χρειάζονται οδηγίες και παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα ατομικής και δημόσιας υγείας. Επισκέπτονται τα μέλη στο σπίτι, όταν προκύπτουν προβλήματα υγείας εντός των αρμοδιοτήτων τους. Ασχολούνται με τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, μέτρησης σακχάρου, ενεσοθεραπείας, εμβολιασμού, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, παροχής πρώτων βοηθειών, οργάνωσης ιατρείου (με υπεύθυνο γιατρό). Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διατροφικές συνήθειες Έχουν την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, που άπτονται της ειδικότητάς του. Οργανώνουν ομάδες για αυτοβοήθεια ή αυτοφροντίδα σε θέματα υγείας. Συνεργάζονται με τον ιατρό στη συνταγογράφηση. Φυσικοθεραπευτές Εφαρμόζουν φυσικοθεραπευτική αγωγή στα μέλη ύστερα από γραπτή εντολή του ιατρού. Δύναται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στο σπίτι των μελών σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις, που κρίνει ο ιατρός. Απασχολούνται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο μυικό νευρικό-αναπνευστικό και καρδιολογικό σύστημα (ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται οι μέθοδοι και τεχνικές που διδάσκονται στα τμήματα φυσικοθεραπευτηρίου). Έχουν την ευθύνη για την οργάνωση και σωστή λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου. Έχουν την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του. Εργοθεραπευτές Επισημαίνουν την αξιοποίηση της ικανότητας και δραστηριότητας του μέλους για δημιουργική απασχόληση και παραγωγικό έργο. 13

14 Βοηθούν συμβουλευτικά τα μέλη, μετά από αξιολόγηση, στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και στην ανάπτυξη ειδικών ενδιαφερόντων και ικανοτήτων. Δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στο σπίτι μέλους κατόπιν συνεννοήσεως με τον Προϊστάμενο. Διοργανώνουν ομάδες, σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου, με στόχο την κοινωνικοποίηση και την ενεργοποίηση των μελών. Συμβάλλουν στην διατήρηση και βελτίωση της ψυχολογικής- σωματικήςκοινωνικής κατάστασης των ηλικιωμένων, ανάλογα με τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα. Συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση μελών. Έχουν την ευθύνη για την αγορά και παραλαβή υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας ομάδων εργοθεραπείας, για την εκπόνηση και υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Έχουν την ευθύνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών εργοθεραπείας. Οργανώνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διάφορες εκδηλώσεις που άπτονται της ειδικότητάς του. Ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τα μέλη και τις οικογένειές τους σε θέματα που αφορούν σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση, γραφή κ.λ.π.). Συνεργάζονται με άλλους δημοτικούς ή κρατικούς φορείς για την δημιουργική ενασχόληση των μελών. Άρθρο 4ο ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Π. Με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών ανά τομέα και την κάλυψη των αναγκών του καθορίζεται το απαιτούμενο προσωπικό του Νομικού Προσώπου. 1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Νομικού Προσώπου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, Π.Δ. 22/90 και Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στους πίνακες, που ακολουθούν, καταγράφεται η κατηγορία, ο κλάδος, η ειδικότητα και ο αριθμός των προβλεπομένων οργανικών θέσεων, οι οποίες παραμένουν μετά την αυτοδίκαιη κατάργηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 33 του ν.4024/11 η οποία δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ 1212/ Τεύχος Β, 2111/ Τεύχος Β και τις διατηρούμενες θέσεις με βάση τον προαναφερόμενο νόμο οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 3206/ Τεύχος Β. : 14

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού 1 ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας 28 Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού 2 Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών 5 Τ.Ε. Νοσηλευτών 1 Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών 1 ΣΥΝΟΛΟ 37 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων- 10 Παιδοκόμων Δ.Ε. Μαγείρων 6 ΣΥΝΟΛΟ 16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Υ.Ε. Βοηθών Μαγείρων 5 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό 15 Καθαριότητας Υ. Ε. Οικογενειακών Βοηθών 1 Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων- 4 Καθαριστριών ΣΥΝΟΛΟ 25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79 15

16 2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ Τ.Ε. Νηπιαγωγών (Προσωρινός) 4 Τ.Ε.2 Κοινωνικών Λειτουργών 1 Τ.Ε. 18 Εργοθεραπευτών 1 Υ.Ε.15 Οικογενειακών Βοηθών 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 Οι προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις, κενούμενες με οποιοδήποτε τρόπο καταργούνται. 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού 1 Π.Ε. Ιατρών (Παιδιάτρων) 1 Π.Ε. Νηπιαγωγών 4 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας 10 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων- 3 Παιδοκόμων Δ.Ε. Διοικητικού 2 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων 1 Δ.Ε. Μαγείρων 1 Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού 2 Καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ 25 Οι θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωρινές - προσωποπαγείς) κενούμενες με οποιοδήποτε τρόπο καταργούνται. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 21 του Ν.2190/94) Τέλος προβλέπεται πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις προκύπτουσες έκτακτες ανάγκες κάθε φορά, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τις πενήντα πέντε (55) θέσεις με αντίστοιχη εγγραφή στους κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους, που προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 16

17 Άρθρο 5ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Στις Οργανικές μονάδες του Νομικού Προσώπου τοποθετούνται προϊστάμενοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων : α. Προϊστάμενος Διεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός), ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός), ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. β. Προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού επιλέγεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. γ. Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Προσχολικής Αγωγής επιλέγονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός ),ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός ),ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Δ. Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας επιλέγεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Κοινωνικής Εργασίας. Ε. Προϊστάμενος του Τμήματος Υγειονομικής Περίθαλψης επιλέγεται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας. 2.Η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενεργείται με την διαδικασία των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 2801/2009 και Ν. 2829/ Οι ειδικότητες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, TE και ΔΕ που κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας (ΠΔ 19/11) θα είναι αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του μονίμου προσωπικού, που σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι υπάλληλοί τους κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο αυτών. Άρθρο 6ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, από το οποίο εξαρτάται και εποπτεύεται, όπως ορίζεται ειδικότερα από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του, εποπτεύει και ελέγχει αυτές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 7ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και των προϊσταμένων τους θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο 17

18 λειτουργίας τους. Λεπτομερέστερες περιγραφές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των οργανικών μονάδων. Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι θέσεις εργασίας, οι περιγραφές καθηκόντων, οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των τμημάτων, ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου μετά από εισήγηση των αρμόδιων προϊσταμένων. Άρθρο 8ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο Δήμο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. Την αρμοδιότητα σε αντικείμενα που τυχόν δεν αναφέρονται στον παρόντα ΟΕΥ ή σε περίπτωση που προκύψουν αλληλοκαλύψεις αντικειμένων, καθορίζει ο Πρόεδρος με απόφασή του. Επισυνάπτεται σχετικό οργανόγραμμα. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού. Η επιβάρυνση των προϋπολογισμών πέραν του τρέχοντος έτους δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί, διότι είναι συνάρτηση της μελλοντικής οικονομικής δυνατότητας του Δήμου και του προγραμματισμού των προσλήψεων στα πλαίσια των αναγκών των Υπηρεσιών και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις προβλεπόμενες προσλήψεις. Επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου από σύσταση νέων θέσεων δεν υφίσταται επειδή με τον παρόντα ΟΕΥ προβλέπεται μείωση θέσεων. 18

19 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γραφείο ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γραφείο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Γραφείο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Διεύθυνση ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήματα ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τμήμα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1. Γραφείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Γραφείο 1ου Κ.Α.Π.Η. 2. Γραφείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Γραφείο 2ου Κ.Α.Π.Η. Τμήμα 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Γραφείο 3ου Κ.Α.Π.Η. Τμήμα 4ου Παιδικού Σταθμού Γραφείο 4ου Κ.Α.Π.Η. Τμήμα 5ου Παιδικού Σταθμού Γραφείο 5ου Κ.Α.Π.Η. Τμήμα 6ου Παιδικού Σταθμού Γραφείο 6ου Κ.Α.Π.Η. Τμήμα 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Γραφείο 7ου Κ.Α.Π.Η. Τμήμα 8ου Παιδικού Σταθμού Γραφείο 8ου Κ.Α.Π.Η. Τμήμα 9ου Παιδικου Σταθμού Τμήμα 10ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 19

20 α/α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 1 Π.Ε. Διοικητικού-Oικονομικού Π.Ε. Ιατρών (Παιδιάτρων) Π.Ε. Νηπιαγωγών Τ.Ε. Νηπιαγωγών (προσωρινός) Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών Τ.Ε. Νοσηλευτών Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών Τ.Ε. Εργοθεραπευτών α/α ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 20

21 11 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων Δ.Ε. Διοικητικού Δ.Ε. Μαγείρων Υ.Ε. Βοηθών Μαγείρων Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων- Καθαριστριών ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών ΣΥΝΟΛΟ

22 Προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον επικαιροποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.. Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Bασιλόπουλος Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος Βέργος Ιωάννης Τσιλιάνη Γεωργία Μακρυγιάννης Σταύρος Κοκονάκης Αριστείδης Κρητικού Ακίνδυνη 22

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 315 Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1894 15 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4597/104427 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. ΠΑΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ό~ της 27/3/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ Α.Π. 145 ~/ 77 MAR 7~11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ό~ της 27/3/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ Α.Π. 145 ~/ 77 MAR 7~11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ό~ της 27/3/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ Α.Π. 145 ~/ 77 MAR 7~11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 13 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 320/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθ. 16065/02 (ΦΕΚ Β 497/22-4-02) : Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Δηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» Η «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Κ.Δ.Β.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κοζάνης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406 Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/9/2015 με αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 547 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 547 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΨΡΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 547 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

, 17-10-2012 .: , &

, 17-10-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα