Σθαίπερ Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων. Α. Καμέαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σθαίπερ Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων. Α. Καμέαρ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σθαίπερ Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων Α. Καμέαρ Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ & Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, Πεπίληψη ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην όξακα ηεο Πεξηξξένπζαο Ννεκνζύλεο θαη νη ηερλνινγίεο πνπ νδεγνύλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη εηζάγνληαη νη κεηαθνξέο ηεο Πεξηξξένπζαο Οηθνινγίαο θαη ηεο θαίξαο Γξαζηεξηόηεηαο. Έλα θαληαζηηθό ζελάξην εθαξκνγήο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ζύγρξνλσλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη λα επηθεληξσζνύκε ηδηαίηεξα ζην ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηα πζηήκαηα Γηάρπηνπ Τπνινγηζκνύ. Λέξειρ κλειδιά: πεπιππέοςζα νοημοζύνη, ζθαίπα δπαζηηπιόηηηαρ, έξςπνοι διαμεζολαβηηέρ 1. Ειζαγωγή Σν όξακα ηεο Πεξηξξένπζαο Ννεκνζύλεο (ΠΝ) αλαθέξεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ όπνπ ζπλππάξρνπλ σο ππνδνκή δηάθνξεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) θαη εμεηδηθεπκέλεο δηεπαθέο, κέζα από ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη όηη αιιειεπηδξνύλ κε ηελ ηερλνινγία. Έηζη, αληίζεηα κε όηη ζπκβαίλεη ζήκεξα, νη άλζξσπνη εμαθνινπζνύλ λα δηεμάγνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο κε θπζηθό ηξόπν, ρσξίο ε ηερλνινγηθή ππνδνκή λα γίλεηαη αηζζεηή. Ο δξόκνο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηεο ΠΝ απαηηεί ηε ζύλζεζε θαηλνηόκσλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμέιημε κηαο ζεηξάο ηερλνινγηώλ (ISTAG, 2001), όπσο "δηαθξηηηθό", ζρεδόλ αόξαην πιηθό, κηα "αθαλή" αζύξκαηε ππνδνκή πνπ δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ησλ επηθνηλσληώλ, δπλακηθά θαη ηζρπξά θαηαλεκεκέλα δίθηπα ππνινγηζηώλ, θπζηθέο (δειαδή, θνληά ζηνλ αλζξώπηλν ηξόπν δηάδξαζεο) δηεπαθέο ρξήζεο, αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα. Όκσο θαζνξηζηηθό ξόιν θαη κέζν γηα ηελ απνδνρή ηνπ νξάκαηνο ηεο ΠΝ απνηεινύλ ηα αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο πνπ ελζσκαηώλνπλ ηηο ηερλνινγίεο απηέο (ηα ιεγόκελα ηερλνπξγήκαηα). Σα αληηθείκελα απηά ελζσκαηώλνπλ αηζζεηήξεο, κηθξνζθνπηθέο πιαθέηεο κε επεμεξγαζηή θαη κλήκε θαη θάξηεο αζύξκαησλ δηθηύσλ, ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα θαη είλαη βειηηζηνπνηεκέλα σο πξνο ην πεξηνξηζκέλν ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ. Σα ηερλνπξγήκαηα απνθηνύλ κηα δπηθή ππόζηαζε: είλαη θπζηθά αληηθείκελα θαη ηαπηόρξνλα έρνπλ ςεθηαθή ππόζηαζε θαη επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξώπνπο λα πξαγκαηνπνηνύλ λέεο δξαζηεξηόηεηεο, ή παιηέο δξαζηεξηόηεηεο κε λένπο, πην απνηειεζκαηηθνύο ή πην επράξηζηνπο ηξόπνπο. Έηζη, ε ππνινγηζηηθή ηζρύο "απειεπζεξώλεηαη" από ηνλ ππνινγηζηή θαη "δηαρέεηαη" ζε νηθεία αληηθείκελα θαη πεξηβάιινληα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο (Weiser, 1993). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 4 Ο ππνινγηζηήο "εμαθαλίδεηαη" κέζα ζηνλ ηζηό ηεο δσήο θαη ν άλζξσπνο ηειηθά γίλεηαη ρξήζηεο ελόο ζπζηήκαηνο δηάρπηνπ ππνινγηζκνύ (ΓΤ). Η δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο απνηειεί κηα θαζνξηζηηθή λέα ηδηόηεηα ησλ ηερλνπξγεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα, ε νπνία δηεπθνιύλεη ηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ δηάρπηνπ ππνινγηζκνύ θαη ηελ αλάδπζε λέσλ, κε πξνβιέςηκσλ ζπιινγηθώλ ζπκπεξηθνξώλ (Kameas, 2005). 2. Ένα ζενάπιο Σν ζελάξην πνπ αθνινπζεί απνηειεί εμέιημε απηνύ πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ζην (Κακέαο θαη Καξαγηαλλίδεο, 2009). Αο αθνινπζήζνπκε ηνλ Αιέμε, έλα καζεηή ηεο Α Λπθείνπ, ζε κηα "ηππηθή" εκέξα ζην ζρνιείν. Ο Αιέμεο, όπσο όινη νη θίινη ηνπ, δηαζέηεη ηνλ πξνζσπηθό ςεθηαθό βνεζό ηνπ (ην Νηηθ), ν νπνίνο παξαθνινπζεί ζπλερώο ηνλ Αιέμε, θη έηζη ηνλ καζαίλεη όιν θαη θαιύηεξα - ηηο δεμηόηεηέο ηνπ, ηηο δπζθνιίεο ηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, θιπ. Ο Νηηθ είλαη ζπλερώο ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηξξένπζαο Ννεκνζύλεο γηα λα βνεζά ηνλ Αιέμε ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο. Καζώο πξνεηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη γηα ην ζρνιείν ηνπ, ν Νηηθ έρεη ήδε δηαπεξάζεη ην πξόγξακκα ηεο εκέξαο θαη έρεη επηιέμεη ηα βηβιία θαη ην ινηπό πιηθό πνπ ζα ρξεηαζηεί λα έρεη καδί ηνπ. ήκεξα ν Αιέμεο έρεη πξνγξακκαηίζεη λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα "ηάμε" Φπζηθήο. Ο Νηηθ έρεη θαηαγξάςεη όηη ν Αιέμεο δελ έρεη αθόκε απαληήζεη ζην πξνθαηαξθηηθό ηεζη Φπζηθήο, όπσο όθεηιε. Σα ςεθηαθά βηβιία έρνπλ κεηαθνξησζεί ζην ςεθηαθό λέθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Αιέμεο όηαλ βξίζθεηαη εθηόο ζπηηηνύ, ώζηε λα έρεη πξόζβαζε ζε απηά από καθξηά. Σαπηόρξνλα, ζα ρξεηαζηεί λα κεηαθέξεη θαη ηελ θηζάξα ηνπ, θαζώο κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα ρξεηαζηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πξόβα γηα κηα εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ. Ο Νηηθ έρεη ελεκεξώζεη ηελ θηζάξα θαη απηή βνεζά ηνλ Αιέμε λα ηελ εληνπίζεη εθπέκπνληαο νπηηθό ζήκα. Σέινο, ελεκεξώλεη ηνλ Αιέμε γηα ην ηεζη Φπζηθήο θαη ηνπ πξνηείλεη λα ην επεμεξγαζηεί ελώ ζα πξνρσξά πξνο ην ζρνιείν. Ο Αιέμεο θεύγεη από ην ζπίηη ηνπ. Ο Νηηθ βεβαηώλεηαη όηη έρεη πάξεη καδί ηνπ όια όζα ρξεηάδεηαη. Καζώο είλαη ν ηειεπηαίνο πνπ θεύγεη, ν Νηηθ επηθνηλσλεί κε ην έμππλν ζπίηη, θιείλεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Αιέμε θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε θάπνησλ από απηέο όηαλ ν Αιέμεο επηζηξέςεη. Ο Νηηθ έρεη ήδε επηθνηλσλήζεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο βνεζνύο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ Αιέμε, θαη δηαπίζησζε όηη ν Κώζηαο θαη ε Διεάλλα "ηαηξηάδνπλ", δειαδή έρνπλ παξόκνηα ελδηαθέξνληα. Έηζη, νη ηξεηο ηνπο ζα ζπγθξνηήζνπλ κηα θνηλή εξγαζηεξηαθή νκάδα. Καζώο πξνρσξά πξνο ην Λύθεην, ν Αιέμεο δεηά από ηνλ Νηηθ λα ηνπ ζπλνςίζεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο, ώζηε λα απαληήζεη ζην ηεζη Φπζηθήο. ηε ζπλέρεηα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηεζη θαη δεηά από ηνλ Νηηθ λα ην απνζηείιεη ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σν εξγαζηήξην Φπζηθήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζήκεξα ζηελ αίζνπζα Ο12 ηνπ γεηηνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ. Ο Αιέμεο δελ έρεη μαλαπάεη εθεί, αλ θαη κεξηθέο θνξέο ζπρλάδεη ζην θπιηθείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Καζώο ν Αιέμεο εηνηκάδεηαη λα βγεη από ην ρώξν ηνπ Λπθείνπ, δεηά από ηνλ Νηηθ λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζεκεξηλό πξόγξακκα. Ο Νηηθ ηνπ ππελζπκίδεη όηη πξόθεηηαη λα πινπνηήζνπλ έλα πείξακα πνπ ν θάζε καζεηήο έρεη πξνεηνηκάζεη αηνκηθά ζην ζπίηη ηνπ, θαη ηνπ πξνηείλεη κηα ζύληνκε επαλάιεςε. Ο Αιέμεο ιέεη ζηνλ Νηηθ λα ηνλ θέξεη άκεζα ζε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο δύν ηεο νκάδαο. Καζώο αξρίδεη ε ζπδήηεζε, ν Αιέμεο δεηά από ηνλ Νηηθ λα πξνβάιιεη ζε όινπο έλα παιαηόηεξν πείξακα πνπ κνηάδεη κε ην ζεκεξηλό. Σα ηξία παηδηά βιέπνπλ ην πείξακα θαη, κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, κνηξάδνπλ κεηαμύ ηνπο ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ζην ζεκεξηλό εξγαζηήξην. Σα ηξία παηδηά ζπλαληηνύληαη ζηελ είζνδν ηεο Ο12 θαη πξνρσξνύλ πξνο ηνλ πάγθν κε αξηζκό 4. Μόιηο θάζνληαη γύξσ ηνπ, ηξεηο επίπεδεο ελζσκαησκέλεο νζόλεο ελεξγνπνηνύληαη θαη ηνπο θαισζνξίδνπλ. Οη έμππλνη βνεζνί ησλ παηδηώλ έρνπλ ήδε θξνληίζεη λα ελεκεξώζνπλ ηελ αίζνπζα γηα ηα καζεζηαθά πξνθίι ησλ καζεηώλ, ελώ ην ζύζηεκα αλαγλσξίδεη ην πξόζσπν θάζε καζεηή θαη θαηαγξάθεη ηελ παξνπζία ηνπ. Ο θαζεγεηήο κπαίλεη ζηελ αίζνπζα θαη πεγαίλεη ζηελ έμππλε έδξα, ε νπνία ηνλ ελεκεξώλεη όηη όινη νη καζεηέο ηνπ (εθηόο από δύν) είλαη παξόληεο, θαη επνκέλσο ην κάζεκα κπνξεί λα μεθηλήζεη. Η έδξα ηνπ θαζεγεηή επηθνηλσλεί κε ηνπο πάγθνπο ησλ καζεηώλ κέζα από έλα αζύξκαην ηνπηθό δίθηπν. Ο θαζεγεηήο έρεη εηνηκάζεη κηα παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ καζήκαηνο, θαη δεηά από ηελ αίζνπζα λα αξρίζεη ηελ πξνβνιή ηεο. Καζώο μεθηλά λα κηιά, ηα θώηα ζηελ αίζνπζα ξπζκίδνληαη αλάινγα (ρακειώλνπλ ειαθξώο ηα θώηα πξνο ηνπο καζεηέο θαη θσηίδεηαη ιίγν πεξηζζόηεξν ν θαζεγεηήο ) θαη μεθηλά ε απηόκαηε πξνβνιή ηνπ πιηθνύ πνπ έρεη εηνηκάζεη ν θαζεγεηήο ζηνλ έμππλν πίλαθα. Οη έμππλνη βνεζνί ησλ καζεηώλ ιακβάλνπλ ηελ παξνπζίαζε, ηελ πξνβάιινπλ ζηηο νζόλεο ησλ πάγθσλ, θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ζεκεηώζεηο πνπ θξαηά ν θάζε καζεηήο. Σα ηξία παηδηά ζπκθσλνύλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο βνεζνύο ηνπο λα αληαιιάζζνπλ ζεκεηώζεηο. Δθείλε ηε ζηηγκή ζηελ νζόλε θάζε καζεηή εκθαλίδεηαη ε αίηεζε ηεο Σξηαληαθπιιηάο λα ζπκκεηάζρεη ζην εξγαζηήξην. Η Σξηαληαθπιιηά είλαη ε κηα από ηηο δύν καζήηξηεο πνπ απνπζηάδνπλ θαη έρεη πάξεη άδεηα από ηνλ θαζεγεηή λα ζπκκεηάζρεη από ην ζπίηη ηεο. Σα ηξία παηδηά (θαη ηδηαίηεξα ν Κώζηαο) ηεο πξνηείλνπλ λα εληαρζεί ζηελ νκάδα ηνπο. Απηή ζπκθσλεί θαη νη πξνζσπηθνί βνεζνί ησλ ηξηώλ παηδηώλ αλαιακβάλνπλ λα ελεκεξώζνπλ ηνλ πξνζσπηθό βνεζό ηεο Σξηαληαθπιιηάο γηα ην ζεκεξηλό εξγαζηήξην. ην κεηαμύ, ν θαζεγεηήο ζηακαηά πξνζσξηλά ηε δηάιεμε θαη δεηά από ηνπο καζεηέο λα αξρίζνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο. Καζώο ζπλαληνύλ κηα δύζθνιε έλλνηα, ν Αιέμεο δεκνζηεύεη ζηνλ ρώξν ζπδεηήζεσλ ηεο ηάμεο κηα αίηεζε γηα βνήζεηα. Γπζηπρώο δελ ππάξρεη αληαπόθξηζε από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, νπόηε ν θαζεγεηήο πιεζηάδεη ηνλ πάγθν ηνπο. Έρνληαο ήδε ελεκεξσζεί γηα ηελ απνξία, ν πξνζσπηθόο βνεζόο ηνπ θαζεγεηή έρεη ζπλζέζεη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε πνπ ζα βνεζήζεη ηα ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 6 παηδηά λα μεπεξάζνπλ ην δύζθνιν ζεκείν. Η πξνβνιή αξρίδεη ζε κηα νζόλε πνπ βξίζθεηαη πίζσ από ηελ νκάδα, ελώ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Αιέμε πξνζσξηλά κεηαθέξεηαη ζηελ νζόλε ηνπ πάγθνπ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, νη ςεθηαθνί βνεζνί πξνγξακκαηίδνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ γηα ην ζπίηη, θαζώο θαη ηελ επόκελε ζπλάληεζε - πηζαλώο κε ηε ζπκκεηνρή θαη κεξηθώλ άιισλ ζπκκαζεηώλ, ησλ νπνίσλ ηα ελδηαθέξνληα (απ ό,ηη ιέλε νη ςεθηαθνί ηνπο βνεζνί) ηαηξηάδνπλ κε απηά ηνπ Αιέμε, ηνπ Κώζηα θαη ηεο Διεάλλαο. 3. Σθαίπερ δπαζηηπιόηηηαρ Υξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν «Πεξηξξένπζα Οηθνινγία» (ΠΟ) γηα λα πεξηγξάςνπκε έλα ρώξν, ν νπνίνο πεξηέρεη «έμππλα» αληηθείκελα θαη ζπζθεπέο, ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, κε ηνπο ρξήζηεο θαη κε ην πεξηβάιινλ, κε ζηόρν λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ (Goumopoulos and Kameas, 2008). Μπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη νη πόξνη κηαο ΠΟ δηαηίζεληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Υξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν «θαίξα Γξαζηεξηόηεηαο» (Γ) γηα λα αλαθεξζνύκε ζην ζύλνιν ησλ πόξσλ κηαο ΠΟ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο, καδί κε όπνηα δεδνκέλα ή γλώζε ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή, αιιά θαη ηηο ππνινγηζηηθέο πιαηθόξκεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο (Seremeti et al, 2009). Μηα Γ ζπλήζσο νδεγεί ζηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ ηνπ ρξήζηε ηδηνθηήηε ηεο, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε ππν-ζηόρνπο, ελέξγεηεο θιπ. Η πεξηγξαθή ησλ ζηόρσλ θαη ελεξγεηώλ γίλεηαη κε ηξόπν αλεμάξηεην από νπνηαδήπνηε ΠΟ. Με ηνλ ηξόπν απηό, κπνξεί λα επηηεπρζεί πξνζαξκνγή ηεο πινπνίεζεο κηαο Γ ζε δηαθνξεηηθέο ΠΟ, ζπλεπώο νη Γ είλαη κεηαθέξζηκεο. ην ζελάξην πνπ παξαηέζεθε, κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε πνιιέο Γ: πξνεηνηκαζία γηα ην ζρνιείν, επαλάιεςε καζήκαηνο, επηθνηλσλία κε ζπκκαζεηέο, εληνπηζκόο αίζνπζαο, πξνζαξκνγή ζπλζεθώλ, δηεμαγσγή καζήκαηνο, ζπκκεηνρή από απόζηαζε θιπ. Δίλαη δπλαηό λα πινπνηεζνύλ; Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο καο επηηξέπνπλ λα είκαζηε αηζηόδνμνη. Καηαξράο, εληνπίδνπκε ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν πνπ έρνπλ νη πξνζσπηθνί βνεζνί ησλ καζεηώλ. εκαληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ρώξν ησλ έμππλσλ δηακεζνιαβεηώλ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ηα νπνία παξαηεξνύλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θαη δηαζέηνπλ κνληέια θαη πιαίζηα γηα ηελ εξκελεία απηώλ. εκαληηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή κνληέισλ ησλ ελλνηώλ θαη ησλ ζπζρεηίζεώλ ηνπο, ελώ είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζε κεγάια απνζεηήξηα γλώζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό είλαη δπλαηή ε αλαπαξάζηαζε γλώζεο θαη ν ζπλδπαζκόο γλώζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από εηεξνγελείο πεγέο. Δπηπιένλ, αξρίδεη λα δηαδίδεηαη ε ρξήζε έμππλσλ δηακεζνιαβεηώλ σο πξνζσπηθώλ θαζεγεηώλ. Σέινο, νη πξνζσπηθνί βνεζνί αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο κάζεζεο, πξνζαξκνγήο θαη αλαγλώξηζεο ζπλαηζζεκάησλ. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γεύηεξε ζεκαληηθή δηάζηαζε απνηειεί ε ύπαξμε ηεο ΠΟ. Ο Αιέμεο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ θηλνύληαη ζε ρώξνπο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηερλνπξγήκαηα θαη όπνπ είλαη ζπλερήο ε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν θαη ε πξόζβαζε ζε απνζεηήξηα ςεθηαθνύ πιηθνύ θαη ζε εθαξκνγέο. Η εθαξκνγή ηερλνινγηώλ λέθνπο πξόθεηηαη λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ πινπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζηώλ. Σαπηόρξνλα, ε ρξήζε ζεκαζηνινγηθά πινύζησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ θαη ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ, επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπο από εθαξκνγέο ΠΝ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη νη έμππλνη δηακεζνιαβεηέο. Η ΠΟ απνηειεί θαη ηελ πεγή πιεξνθνξηώλ πιαηζίνπ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνζαξκνδόκελσλ Γ (Hwang and Yang, 2008). ην πξναλαθεξζέλ ζελάξην, ην ζύζηεκα εληνπίδεη ηε ζέζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπ θαζεγεηή θαη ξπζκίδεη αλάινγα ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο Γ πνπ πεξηγξάθεη ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, ελώ ν Αιέμεο εηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη από ην ζπίηη ηνπ, ε θηζάξα ηνπ θάλεη ηελ παξνπζία ηεο αηζζεηή. Η ΠΟ παξέρεη πιήζνο από πςειά δηαδξαζηηθά ηερλνπξγήκαηα, ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο ρξήζηεο. Οη βαζηθέο ηνπο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη ηελ επηθνηλσλία. εκαληηθή δηάζηαζε είλαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο κηαο ππεξεζίαο από κηα ζπζθεπή ζε άιιε (π.ρ. από κηα νζόλε ζε άιιε), ώζηε λα κε δηαθόπηεηαη ε πινπνίεζε ηεο Γ. Η επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία πινπνηνύληαη ηόζν κε ηε βνήζεηα ζπζθεπώλ, όπσο ην θηλεηό ηειέθσλν, όζν θαη κε εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Σέινο, ζεκαληηθή εμέιημε απνηεινύλ ηα ζπζηήκαηα ηειε-παξνπζίαο, ηα νπνία, μεπεξλώληαο ηα θπζηθά όξηα, κεηαθέξνπλ ηελ αίζζεζε ηεο παξνπζίαο ζηελ ηάμε ελόο απνκαθξπζκέλνπ αηόκνπ, ελώ ηαπηόρξνλα δηακνξθώλνπλ αλάινγα ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην άηνκν απηό. 4. Ο πόλορ ηηρ γνώζηρ Η πινπνίεζε ησλ Γ βαζίδεηαη ζηελ δηαζεζηκόηεηα ζεκαληηθήο «πνζόηεηαο» γλώζεο, ε νπνία θσδηθνπνηεί: Σελ θαηάζηαζε, ηηο ηδηόηεηεο, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ πόξσλ ηεο ΠΟ (ζε απηνύο πεξηιακβάλνληαη ζπζθεπέο θαη ππεξεζίεο, αιιά θαη ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, έμππλνη δηακεζνιαβεηέο θιπ) Σελ πιεξνθνξία πιαηζίνπ πνπ είλαη δηαζέζηκε θαη ε νπνία κπνξεί λα πξνέξρεηαη από αηζζεηήξεο, ζπζθεπέο, αιιά από θαηαγεγξακκέλε εκπεηξία ηεο ΠΟ Σηο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ (π.ρ. γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ θαηά ηε ρξήζε πόξσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θιπ) ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 8 Σν πξνθίι ηνπ θάζε αηόκνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΠΟ θαη ζρεηίδεηαη κε κηα Γ (ζε απηό πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηδηαίηεξα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηόκνπ) Σελ ηεξαξρία ζηόρσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηεί ε Γ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηεξαξρία καζεζηαθώλ ζηόρσλ, εάλ ε Γ έρεη εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα Γύξσ από ηελ ηειεπηαία ζπγθεληξώλεηαη όιε ε γλώζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε κηαο Γ. Με άιια ιόγηα, ε πεξηγξαθή ησλ ζηόρσλ κηαο Γ ζα θαζνξίζεη ηελ επηινγή ηεο γλώζεο θαη ησλ πόξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 5. Σςμπεπάζμαηα Η ΠΝ θαίλεηαη όηη κπνξεί λα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο, πξνζαξκνδόκελεο κάζεζεο. Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο είλαη ε θηιηθόηεηα θαη ε δηαζέζηκε γλώζε. Βιβλιογραφία ISTAG website: retrieved 10/12/2010. Goumopoulos, C. and Kameas, A. (2008). Ambient Ecologies in Smart Homes. The Computer Journal, 52(8), Oxford Univ. Press, pp Hwang, G.J. and Yang, S.J. (2008). Criteria, strategies and research issues of contextaware ubiquitous learning. Educational Technology and Society, 11(2), pp Kameas, A. Mavrommati, I. and Markopoulos, P. (2005). Computing in-tangible: using artefacts as components of Ambient Intelligence environments. In Ambient Intelligence (G. Riva et al, eds), IOS Press, pp Κακέαο, Α. θαη Καξαγηαλλίδεο, Υ. (2009). Σςνεπγαηικά Σςζηήμαηα Διάσςηος Υπολογιζμού και Πεπιππέοςζαρ Νοημοζύνηρ. ην Ν. Αβνύξεο, Υ. Καξαγηαλλίδεο, Β. Κόκεο (Eds), Δηζαγσγή ζηε πλεξγαζία Τπνζηεξηδόκελε από Τπνινγηζηή πζηήκαηα θαη Μνληέια πλεξγαζίαο γηα Δξγαζία, Μάζεζε, Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο θαη Οηθνδόκεζεο Γλώζεο, Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο, ζζ Seremeti, L., Goumopoulos, C. and Kameas, A. (2009). Ontology-based modeling of dynamic ubiquitous computing applications as evolving activity spheres. Pervasive and Mobile Computing, 5(5), Elsevier Science, pp Weiser, M. (1993). Some computer science issues in ubiquitous computing. Communications of the ACM, 36(7), pp ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 331 Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, kirginas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για ηο Moodle

Ένα Moodle για ηο Moodle 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, e.pilavi@gmail.com, m.tsopanoglou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη

Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 677 Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη Χ. Πεπδικίδος 1, Σ. Τέγορ 2 1 Πξσηνβάζκηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 67 Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ Π. Αναζηαζιάδηρ 1, Α. Μικπόποςλορ 2, Α. Σοθόρ 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα