FRANCHISING

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FRANCHISING 1999-2010"

Transcript

1 FRANCHISING Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ Franchising ζηελ Διιεληθή αγνξά. Franchising Απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θξίζεο ύκθωλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνύ FRANCCISE SUCCESS ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνύινπο ηεο THE FRANCHISE CO. ην Franchising παξνπζηάδεη ζεκαληηθά δείγκαηα αληίζηαζεο ζηελ θξίζε ελώ ηαπηόρξνλα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηα νξγαλωκέλα δίθηπα. Πξωηαζιεηέο ζηελ αλάπηπμε είλαη εθείλα ηα δίθηπα πνπ έγθαηξα αλαζρεδίαζαλ ηα δίθηπά ηνπο, αμηνπνίεζαλ ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε θξίζε θαη ηαπηόρξνλα επέλδπζαλ ζε Multiunit θαη Multibrand Concepts. Αλακθηζβήηεηα ην 2010 ήηαλ κηα ρξνληά πνπ απέδεημε φηη ζπλερίδνπκε λα βαδίδνπκε ζε κηα επνρή γεκάηε απφ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο αιιά θαη επθαηξίεο. Τφζν ε Διιεληθή φζν θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία δηαλχεη ζήκεξα ηελ πην δχζθνιε θάζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ζηξαηεγηθήο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ζέιεζεο γηα έγθαηξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φηαλ απηά ήηαλ αθφκα δηαρεηξίζηκα. Τα δίθηπα franchise παξά ηε θξίζε θαη ην θιείζηκν ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ δηαηήξεζαλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζεκείσλ απμάλνληαο ζεκαληηθά ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο. Η κείσζε ηεο δήηεζεο, ε απνπζία δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ράξηε ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο δεκηνχξγεζαλ έληνλεο πηέζεηο θαη αλαηαξάμεηο ζηελ ιεηηνπξγία αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ νξγαλσκέλσλ αιπζίδσλ θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά ζηε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ δηθηχσλ θαη concepts. Πξνηεξαηφηεηα γηα φια ηα δίθηπα είλαη πιένλ ε επηβίσζε, ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ ηνπο, ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη αθνχ επηηεπρηεί θαη απηφ, ν επφκελνο ζηφρνο είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Παξάιιεια ε ζπξξίθλσζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο επέηεηλε ηα πξνβιήκαηα ηφζν ζε επίπεδν κείσζεο ηεο δήηεζεο φζν θαη ζε επίπεδν αλάπηπμεο κηα θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο παξνπζίαζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα κηα

2 αξλεηηθή ζηάζε γηα ρξεκαηνδφηεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Franchising θαη φρη κφλν. Οη ππνςήθηνη γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζην λα παξάζρνπλ ζηηο ηξάπεδεο ηηο απμεκέλεο εμαζθαιίζεηο πνπ απαηηνχλ γηα ηε ιήςε ηνπ απαξαίηεηνπ δαλεηζκνχ ελψ θαη νη εηαηξείεο leasing αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηα πξψηα κηζζψκαηα δεκηνπξγψληαο αθφκα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο φηαλ κάιηζηα ιφγσ αθξηβψο απηήο θαζαπηήο ηεο θξίζεο έρεη απμεζεί ν ρξφλνο επίηεπμεο λεθξνχ ζεκείνπ θαη απαηηείηαη απμεκέλε ζπκκεηνρή κε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο. Παξφια απηά, ε πθηζηάκελε θξίζε απειεπζεξψλεη έλα ηδηαίηεξα ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη αξθεηά ζηειέρε πνπ ηέζεθαλ εθηφο αγνξάο εξγαζίαο ηθαλνί επαγγεικαηίεο κε ζεκαληηθή πξνυπεξεζία ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, ζεκαληηθή εκπεηξία θαη δεμηφηεηεο - αλαδήηεζαλ λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή θαξηέξα. Έλα λέν μεθίλεκα, δεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπο ζέζε εξγαζίαο. Μηα λέα θαηάζηαζε, φπνπ νη νξγαλσκέλεο αιπζίδεο Franchise αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ εηδηθά παθέηα γηα λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηθαλά ηαιέληα εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην δίθηπφ ηνπο, αλαδσνγνλψληαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ην ζχγρξνλν Διιεληθφ επηρεηξείλ πιένλ επηθεληξψλεη επηζεηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο θάζε επηρείξεζεο κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Οη αιπζίδεο ππφ πξνυπνζέζεηο είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία απνθνκίδνληαο νθέιε απφ ηελ αλαδηαλνκή κεξηδίσλ ηεο αγνξάο (θπξίσο απέλαληη ζηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο) αιιά θαη αλαπηχζζνληαο ζηνρεπκέλα ην δίθηπν ηνπο κέζα απφ πνιπθάλαια ζρήκαηα φπνπ ηνfranchise παίδεη ζηξαηεγηθφ ξφιν. Κηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αχμεζε ησλ κνλάδσλ Franchise ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο πρ ην ιηαλεκπφξην, ζπλερίδεη λα είλαη ην Franchise Μεηαηξνπήο γηα κηα αθφκα ρξνληά. Η ηάζε απηή παξακέλεη ηζρπξή ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα κηα θαη ην Franchising απνηειεί δηέμνδν γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ φπσο ε έλδπζε, ε ππφδεζε, ηα αμεζνπάξ, ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο θαζψο θαη άιινη θιάδνη φπνπ ν ζπλερψο απμαλφκελνο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζπκπηέδεη ηα κηθξά αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα. Τν εηδηθφ βάξνο κεγάισλ νκίισλ πνπ αμηνπνίεζαλ ην Franchising σο εξγαιείν αλάπηπμεο απμάλεηαη ξαγδαία. Τν Franchising ζπλερίδεη λα απνηειεί δπλακηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δέρηεθαλ πίεζε ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο.

3 Τν δείγκα ηεο Έξεπλαο Franchising 2010 ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα Franchise θαη Retail θιαδηθφ πεξηνδηθφ FRANCHISE SUCCESS ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο ηεο εηαηξείαο THE FRANCHISE CO. απνηειείηαη απφ 450 αιπζίδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκεία πψιεζεο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα (Πίλαθαο 1). Οη αιπζίδεο θαιχπηνπλ πιεζψξα θιάδσλ επηβεβαηψλνληαο φηη ην franchising απνηειεί εξγαιείν αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ ππν πξνυπνζέζεηο - γηα ην ζχλνιν ηεο αγνξάο. Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ θιάδν ηεο Έλδπζεο θαηεγξάθεζαλ 119 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 26% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθηχσλ, απφ ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο 48 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 10%, απφ ηνλ θιάδν ησλ Τξνθίκσλ Πνηψλ 23 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 5%, απφ ηνλ θιάδν ησλ Υπεξεζηψλ επηιέρζεθαλ 62 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 14%, απφ ηνλ θιάδν ηεο Δζηίαζεο 40 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 9%, απφ ηνλ θιάδν ηεο Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο 36 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 8%, απφ ηνλ θιάδν ηνπ Οηθηαθνχ Δμνπιηζκνχ 53 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 12% θαη ηέινο απφ ηνλ θιάδν ηεο Ληαληθήο 69 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 15%. Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ θαηαζηεκάησλ Franchise, Δηαηξηθψλ, Shop in the Shop θαη Corners θαηά ηα έηε Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ Franchising ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ην 1999 έσο θαη ζήκεξα απνηππψλνληαο ηηο ηάζεηο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο ζεκείσλ πψιεζεο, φζν θαη ζε πνζνζηά ζην ζχλνιν αιιά θαη αλά θιάδν. Πίλαθαο 1: Καηαλνκή Γείγκαηνο ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟ (%) ΑΡΙΘΜΟ (%) ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΑΛΤΙΔΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΕΝΔΤΗ ,4% ,6% ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 48 10,7% ,8% ΣΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΣΑ 23 5,1% ,4% ΤΠΗΡΕΙΕ 62 13,8% ,4% ΕΣΙΑΗ 40 8,9% ,4% ΠΡΟΩΠΙΚΗ 36 8,0% 529 3,1% ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΟΙΚΙΑΚΟ 53 11,8% ,1% ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ 69 15,3% ,2% ΤΝΟΛΟ ,0% ,0% Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Έλδπζε, νη Υπεξεζίεο, ε Πξνζσπηθή Φξνληίδα, ν Οηθηαθφο Δμνπιηζκφο είλαη θιάδνη πνπ άξρηζαλ πξφζθαηα λα πηνζεηνχλ ηε κέζνδν Franchise θαη γη απηφ ηα δίθηπα ηνπο σο αξηζκφο αλά δίθηπν ππνιείπνληαη ηνπ κέζνπ φξνπ. (Πίλαθαο 1). Ιδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ηεο Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο θαη ησλ Υπεξεζηψλ ην θαηλφκελν απηφ παγηψλεηαη κηα θαη:

4 A. Η ζπγθπξία επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ Franchising ζηνπο θιάδνπο απηνχο είηε ιφγσ ηνπ ρακεινχ χςνπο αξρηθήο επέλδπζεο είηε ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα απηναπαζρφιεζε. B. Λφγσ ηνπ φηη νη θιάδνη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή παζνγέλεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ πιεκκειή πξνεηνηκαζία ησλ δηθηχσλ θαη ζηελ επθαηξηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Franchising. Γηάγξακκα 1: Καηαλνκή Σπζηεκάησλ Franchise Η θξίζε νδήγεζε ζηελ κείσζε ησλ εηαηξηθψλ ζεκείσλ σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θαη αληίζηνηρα απμήζεθε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ Franchise. Τνχην νθείιεηαη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηθηχσλ πνπ πεξηφξηζαλ ηνλ αξηζκφ ή κεηέθεξαλ ζε θεληξηθέο εκπνξηθέο δψλεο ηα εηαηξηθά ζεκεία ελψ επλνήζεθε ε δεκηνπξγία ησλ Franchise ζεκείσλ ζε πεξηθεξεηαθέο αγνξέο αμηνπνηψληαο ηελ δπλακηθή ησλ Franchisees σο Managers κε πςειφ βαζκφ παξαθίλεζεο Δπίζεο αξθεηά δηθαηψκαηα δεκηνχξγεζαλ εηδηθά πξνγξάκκαηα κεηαζρεκαηηζκνχ εηαηξηθψλ ζε Franchise, κε Franchisees ηνπο ππαιιήινπο πνπ ήηαλ Managers δηαζθαιίδνληαο ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο θαη θπξίσο βειηίσζε ζην πξνζθεξφκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο (Πίλαθαο 2 θαη Πίλαθαο 2 Α ).

5 Πίλαθαο 2: Γηαρξνληθή Δμέιημε θαη θαηαλνκή Γηθηχσλ Διαχπονική Εξέλιξη και Κατανομή Δικτύων ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS ΤΝΟΛΟ Πίλαθαο 2A: Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλά ηχπν θαηαζηήκαηνο ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ SHOP IN A FRANCHISE SHOP CORNERS ΤΝΟΛΟ ,4% 63,6% 1,8% 1,1% 100,0% ,6% 66,5% 2,5% 1,4% 100,0% ,4% 67,4% 4,0% 1,3% 100,0% ,0% 67,8% 5,0% 1,2% 100,0% ,7% 65,5% 6,4% 1,5% 100,0% ,6% 64,3% 8,9% 1,1% 100,0% ,8% 62,0% 9,3% 0,8% 100,0% ,8% 64,0% 9,6% 0,6% 100,0% ,1% 65,1% 10,1% 0,8% 100,0% ,7% 66,5% 10,1% 0,6% 100,0% ,0% 66,9% 9,3% 0,5% 100,0% ,6% 67,7% 9,0% 0,7% 100,0%

6 Δηάγξακκα 2: Δηαρξνληθή Εμέιημε πλνιηθνύ Αξηζκνύ εκείωλ Πώιεζεο Σην δηάγξακκα 2 παξαηεξνχκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζεκείσλ είλαη ειάρηζηα αξλεηηθφο, ήηνη κείνλ 0,75%. Τνχην νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο: I. Σηε κείσζε ηεο δήηεζεο πνπ νδήγεζε ηα ψξηκα δίθηπα λα είλαη επηθεληξσκέλα ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηθηχσλ, ζηελ θαιχηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή θαη φρη ηφζν ζηελ αλάπηπμε λέσλ II. Σηα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο νθεηιφκελα ζηελ αξλεηηθή πηζησηηθή επέθηαζε θαη ζηελ αχμεζε ησλ εγγπήζεσλ πνπ δεηνχλ νη ηξάπεδεο III. Σην αξλεηηθφ επελδπηηθφ θιίκα θαη ηε γεληθφηεξε αλαζθάιεηα θαη IV. Σηελ αλεγθέθαιε πνιηηηθή νξηζκέλσλ γξαθεηνθξαηψλ δειαδή λα κελ ρξεκαηνδνηνχλε ηα Franchise παξφιν πνπ έρνπλ ππεξδεθαπιάζην δείθηε βησζηκφηεηαο. Δλ ηνχηνηο φινη νη επηκέξνπο δείθηεο ηδηαίηεξα ησλ ψξηκσλ δηθηχσλ παξακέλνπλ ζεηηθνί θαη κάιηζηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν αξρίδνπλ λα δείρλνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία αλάθακςεο. Δηάγξακκα 3: Εμέιημε ζπλνιηθνύ αξηζκνύ θαηαζηεκάηωλ Franchise

7 Δηάγξακκα 4: Δηαρξνληθή εμέιημε θαη θαηαλνκή Ο θιάδνο ηεο Έλδπζεο: Δίλαη γεγνλφο φηη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε είλαη απηφο ηεο Έλδπζεο. Η δήηεζε έρεη ζπξξηθλσζεί φζν πνηέ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε παξαγσγή θαη νη εηζαγσγέο είλαη κεησκέλεο θαη ην ιηαληθφ εκπφξην ιφγσ ππεξθνξεζκνχ θαη ιφγσ δηαζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά πιήηηεηαη έληνλα σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Σπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε κηα κείσζε 1% ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαζψο θαη ζην ζχλνιν ησλ θαηαζηεκάησλ. Η κείσζε απηή φπσο παξαηεξνχκε νθείιεηαη ζηα εηαηξηθά θαη Shop in Shop θαηαζηήκαηα πνπ ην έηνο 2009 ήηαλ θαη σο θαη ην ηέινο ηνπ 2010 κεηψζεθαλ ζηα θαη ηα Shop in Shop πνπ απφ 715 ην 2009 κεηψζεθαλ ζηα 706 ην έηνο Αληρλεχνληαο βαζχηεξα ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε φηη νη πηψζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε αιπζίδεο αμεζνπάξ, δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη θνζκεκάησλ. Τα Franchise θαηαζηήκαηα θαη ηα Corners παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο. Σπγθεθξηκέλα, ην 2009 ππήξραλ Franchise Καηαζηήκαηα ηα νπνία ην 2010 γίλνληαη θαη 29 corners ην 2009 ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κηα ξαγδαία αχμεζε θαη γίλνληαη 48 ιφγσ ηνπ φηη ζηαδηαθά πνιινί αλεμάξηεηνη επηρεηξεκαηίεο μεθηλνχλ σο Corners θαη εμειίζζνληαη ζε Franchise θαηαζηήκαηα. Ο ρψξνο ηεο έλδπζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ηνπ Franchise κεηαηξνπήο, αιιά θαη αιιαγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζπλεξγαζίαο. Βαζηθή ζπληζηψζα είλαη ε κεξηθή ή θαη πιήξεο δηαζθάιηζε ηνπ stock. Ο θιάδνο επίζεο ζπλνιηθά αληηκεησπίδεη ζπλδπαζηηθά κείσζε ζηε δήηεζε θαη ζπκπίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο ησλ εθπησηηθψλ πεξηφδσλ θαη ησλ πνιιαπιψλ πξνζθνξψλ. Ο ρψξνο επίζεο βηψλεη κηα ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ζπγθέληξσζεο θαη ησλ κεξηδίσλ ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη πξνζθέξνπλ «δίθαηε ηηκή».

8 Τν 2011 ζα ππάξμεη αλάπηπμε ζην ρψξν θπξίσο ζηα θαηαζηήκαηα κε αμεζνπάξ, εζψξνπρα, ηα εηδηθά θαηαζηήκαηα (π.ρ. κεγάια κεγέζε ή αζιεηηθά ξνχρα) θαη ζε θαηαζηήκαηα κε ηζρπξφ Brand Name ή πςειή πηζηφηεηα πειαηψλ. Κξίζηκεο επηρεηξεζηαθέο δεμηφηεηεο ζα παξακείλνπλ ηα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Δηάγξακκα 5: Διαχρονική μεταβολή καταστημάτων στον κλάδο της ζνδυσης Δηάγξακκα 6: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζην ζύλνιό ηνπο ζηνλ θιάδν ηεο έλδπζεο θαη ν ξπζκόο αλάπηπμεο.

9 Ο θιάδνο ηεο Εθπαίδεπζεο Σηνλ θιάδν ηεο Δθπαίδεπζεο παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζηα Franchise θαηαζηήκαηα ζε ζρέζε κε πέξπζη αθνχ ην 2009 ηα θαηαζηήκαηα Franchise ήηαλ θαη ην 2010 απμήζεθαλ ζηα Ιδηαίηεξε αλάπηπμε δε παξαηεξείηαη ζηα θέληξα κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά θέληξα μέλσλ γισζζψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά παξνπζηάδεηαη κείσζε ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 170 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 162 αιιά θαη ζηα Shop in a Shop ζεκεία πψιεζεο ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 183 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 177. Η κείσζε απηή παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζρνιψλ ρνξνχ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα δίθηπα πξνεηνηκάδνπλ λένπο ηχπνπο ή λέα concepts ή ιεηηνπξγνχλ αξθεηά ζεκεία σο πηινηηθά, πξνεηνηκαδφκελα γηα έλα λέν θχθιν αλάπηπμεο, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δίαγξακκα 7: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο Δηάγξακκα 8: Δηαρξνληθή κεηαβνιή ζεκείωλ πώιεζεο ζπλνιηθά θαη ξπζκόο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο.

10 Ο Κιάδνο ηωλ Σξνθίκωλ Πόηωλ Παξά ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζην -6% ν θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απνηειεί γηα ηελ ειιεληθή αγνξά έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο θαη κειινληηθά αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο. Σπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηα ζεκεία πψιεζεο Franchise παξαηεξνχκε κείσζε αθνχ ην 2009 ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο ηα νπνία παξνπζίαζαλ θξίζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο πειαηεηαθήο ηνπο αλάπηπμεο αιιά θαη ζηα Super Markets πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχλ αλαδηάξζξσζε δηθηχσλ. Όζνλ αθνξά ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα, παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή κείσζε αθνχ ην 2009 ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα Η κείσζε ησλ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ Super Market θαη ησλ Αξηνπσιείσλ. Τέινο ηα Shop in Shop παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα. Παξά ηελ κείσζε απηή γλσξίδνπκε φηη ν θιάδνο βξίζθεηαη ζε πεξίνδν αλάπηπμεο θπξίσο ζην ρψξν ηνπ Convenience Stores, δειαδή ηα θαηαζηήκαηα θάιπςεο θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. Τν 2011 ζα είλαη κηα δπλακηθή ρξνληά γηα ην ρψξν ελψ ήδε πνιιέο επηρεηξήζεηο κεηαιιάζζνληαη απφ buying groups ζε licensing. Δηάγξακκα 8: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηωλ ηξνθίκωλ Πνηώλ.

11 Δηάγξακκα 9: Δηαρξνληθή εμέιημε ζεκείωλ πώιεζεο ζην ζύλνιό ηνπο θαη ξπζκόο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηωλ Σξνθίκωλ Πνηώλ.

12 Ο Κιάδνο ηωλ Τπεξεζηώλ Αλακθηζβήηεηα ν θιάδνο ησλ Υπεξεζηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ φρη κφλν δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ αιιά παξνπζίαζε θαη αχμεζε ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε πνζνζηφ 9%. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Franchise Success παξαηεξνχκε κηα κεγάιε αχμεζε ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα πνπ ην 2009 ήηαλ 157 θαη ην 2010 απμήζεθαλ ζηα 170 αιιά θαη ζηα Franchise θαηαζηήκαηα πνπ ελψ ην 2009 ήηαλ παξνπζίαζαλ κηα ξαγδαία αχμεζε θαη έθηαζαλ ηα γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα κεζηηηθά γξαθεία, ζηα ζηεγλνθαζαξηζηήξηα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ. Όζνλ αθνξά ζηα εηαηξηθά γλσξίδνπκε φηη ήδε δεκηνπξγνχληαη λέα Concepts θπξίσο ζε ππεξεζίεο B2B, φπνπ ε θξίζε δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο επθαηξίεο, θπξίσο ιφγσ ηεο ηάζεο ησλ εηαηξεηψλ λα αλαζέηνπλ επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο outsourcing. Κχξηνο ιφγνο ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο, φζνλ αθνξά ζηα θαηαζηήκαηα Franchise, είλαη θαη φηη ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ απαηηεί κηθξή αξρηθή επέλδπζε θαη εκπεξηέρεη ρακειφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, ιφγσ ηεο επειημίαο ησλ ρακειψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Αληίζεηα, παξαηεξείηαη κείσζε ζηα ζεκεία πψιεζεο Shop in a Shop ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 171 θαη ην 2010 έθηαζαλ ηα 149 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο ππεξεζίεο δηαθφζκεζεο. Τν 2011 ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πεδίν αλάπηπμεο ηνπ Franchising κε πςειφ βαζκφ απνξξφθεζεο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, πνπ ε θξίζε απειεπζεξψλεη. Δλ ηνχηνηο ε παζνγέλεηα ζην ρψξν θαη ε χπαξμε δηθηχσλ κε ζεκαληηθή πξνβιήκαηα απαηηεί ηδηαίηεξε έξεπλα ζηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε Franchisors. Δηάγξακκα 10: Δηαρξνληθή κεηαβνιή ζεκείωλ πώιεζεο ζηνλ θιάδν ηωλ ππεξεζηώλ.

13 Δηάγξακκα 11: Δηαρξνληθή κεηαβνιή ζεκείωλ πώιεζεο ζην ζύλνιό ηνπο θαη ξπζκόο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηωλ ππεξεζηώλ. Ο Κιάδνο ηεο Εζηίαζεο Αλέθαζελ ν θιάδνο ηεο Δζηίαζεο ραξαθηεξηδφηαλ σο έλα έληνλν πεδίν αληαγσληζκνχ θαη επθαηξηψλ, είηε πξφθεηηαη γηα γξήγνξε εζηίαζε είηε φρη, κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο θαηαζηεκάησλ. Η επηηπρήο πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηδηφρξεζεο απφ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, αιιά θαη ε έιεπζε γλσζηψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, αλέδεημαλ σο επηθξαηέζηεξν ηξφπν αλάπηπμεο, ηε δεκηνπξγία αιπζίδσλ Franchise έλαληη ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαζηεκάησλ. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ πεξηνδηθνχ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο Franchise Co., παξαηεξνχκε κηα ζηαζεξφηεηα ζηα θαηαζηήκαηα Franchise ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν αθνχ ην 2009 ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ θαη ην 2010 έγηλαλ Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ σξίκαλζε ησλ κεγάισλ δηθηχσλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ Concepts πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ θαηφξζσζαλ λα επηβηψζνπλ. Ο ρψξνο φζνλ αθνξά ζηα λέα Concepts απαηηεί επίζεο ζεκαληηθή έξεπλα ζε ζέκαηα ππνδνκψλ, νξγάλσζεο θαη πγηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε ηα εηαηξηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κηα ξαγδαία κείσζε αθνχ ην 2009 ήηαλ 325 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 299 θαηαζηήκαηα. Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζε αιπζίδεο Pizza- Ιηαιηθή Κνπδίλα θαη Snack- Take Away. Τν γεγνλφο απηφ είλαη κηα αθφκα απφδεημε γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο αθνχ ε χπαξμε λέσλ θαηαζηεκάησλ Franchise θαη ε κεηαηξνπή ησλ Δηαηξηθψλ ζε Franchise θαηαζηήκαηα απμάλεηαη νινέλα θαη πην πνιχ. Όζν γηα ηα ζεκεία πψιεζεο Shop in Shop παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε αθνχ ην 2009 ήηαλ 122 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 116 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα δίθηπα café-παγσηφ-ρπκνί.

14 Γηα ην 2011 αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ηάζε κεηαηξνπήο εηαηξηθψλ ζε Franchise, ελψ ζα απμεζνχλ θαη ηα δίθηπα Franchise, ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηνπ Ethnic Food θαη ηνπ Snack. Αληίζεηα ζα ππάξμεη αλαδηάηαμε ζε δίθηπα, πνπ έρνπλ αλειαζηηθή δνκή ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Σην ρψξν επίζεο παξαηεξείηαη ε αλάπηπμε κέζσ multibrand θαη multiunit απφ Franchisees νη νπνίνη αλαδεηνχλ επθαηξίεο εμαγνξψλ κέζα ζην ίδην ην δίθηπφ ηνπο πξνο φθεινο θαη ησλ ίδησλ ησλ Franchisors. Δηάγξακκα 12: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηεο Εζηίαζεο Δηάγξακκα 13: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηεο Εζηίαζεο θαη Ρπζκόο Αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο Εζηίαζεο. Ο θιάδνο ηεο Πξνζωπηθήο Φξνληίδαο. Ωο είδε πξψηεο αλάγθεο γηα κηα βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο αγνξάο ηεο Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο. Μηαο αγνξάο πνπ θαηαγξάθεη εθξεθηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο δηεζλψο, δηεπξχλνληαο ηφζν ην εχξνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ην targetgroup ζην νπνίν απεπζχλεηαη. «Η αγνξά πνπ ζπλερψο δηεπξχλεηαη» είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο θαη Δπεμίαο. Υπεξεζίεο πνπ κέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, πξνζθέξνληαλ απφ κεκνλσκέλνπο επαγγεικαηίεο ή κηθξέο εηαηξείεο, ζήκεξα απνηεινχλ αληηθείκελν κεγάισλ αιπζίδσλ, κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζχκβνπινπο ηεο Franchise Co. παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηα

15 ζεκεία πψιεζεο Franchise ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 252 θαη ην 2010 παξνπζίαζαλ κηα ξαγδαία αχμεζε αθνχ απμήζεθαλ ζηα 291 θαηαζηήκαηα. Η αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ γπκλαζηεξίσλ θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ θέληξσλ αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνλ θιάδν ησλ θέληξσλ δηαηηνινγίαο θαη Spa. Μεγάιε αχμεζε παξνπζηάδεηαη επίζεο ζηα ζεκεία πψιεζεο Corner αθνχ ην 2009 ήηαλ 34 θαη ην 2010 απμήζεθαλ ζηα 50 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ θέληξσλ πγείαο θαη επεμίαο. Τέινο, παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 111 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 100, πνπ νθείιεηαη θαηά κεγάιν κέξνο ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ θαη ησλ εηδψλ πεξηπνίεζεο. Τα Shop in Shop φπσο παξαηεξνχκε παξέκεηλαλ ζηαζεξά. Σηνλ ρψξν απηφ επίζεο παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα θπξίσο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη επεμίαο φπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ Franchisees. Δηάγξακκα 14: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηεο Πξνζωπηθήο Φξνληίδαο. Δηάγξακκα 13: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ θαη Ρπζκόο Αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο Πξνζωπηθήο Φξνληίδαο.

16 Ο θιάδνο ηνπ Οηθηαθνύ Εμνπιηζκνύ Τν ζπίηη είλαη ν θφζκνο καο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο πνπ ην Cocooning έρεη γίλεη ηξφπνο δηαζθέδαζεο θαη επεκεξίαο. Έηζη, ην ζπίηη θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ είλαη έλα ζέκα ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο γηα θάζε θαηαλαισηή. Παξ φια απηά, παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ζηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα είδε δψξσλ θαη ζηα έπηπια. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνχ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. παξαηεξνχκε κηα ζηαζηκφηεηα. Σπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηα θαηαζηήκαηα Franchise ην 2009 ήηαλ 730 ελψ ην 2010 κεηψζεθαλ ειάρηζηα ζηα 722, ηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα επίζεο παξακέλνπλ ζηαζεξά αθνχ ην 2009 ήηαλ 304 θαη ην 2010 ήηαλ 303. Τέινο κηα κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξνχκε ζηα θαηαζηήκαηα Shop in Shop ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 176 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζε 156 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ θιάδν ησλ ζηξσκάησλ φπνπ ηα Shop in Shop κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε θαηαζηήκαηα.. Οη πξνβιέςεηο φκσο γηα ην 2011 φζνλ αθνξά ζην ρψξν ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθέο αλ θαη ζήκεξα παξαηεξείηαη κηα απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα ζηα επψλπκα θαηαζηήκαηα ηνπ θιάδνπ, είηε γηα ηελ εμαξρήο δηακφξθσζε ελφο ζπηηηνχ είηε γηα ηελ αλαλέσζή ηνπ φκσο ηα πνιπθαηαζηήκαηα απνθηνχλ ζεκαληηθφ κεξίδην κηαο θαη πξνζθέξνπλ Value For Money ιχζεηο. Δηάγξακκα 12: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηνπ νηθηαθνύ Εμνπιηζκνύ

17 Δηάγξακκα 13: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηνπ Οηθηαθνύ Εμνπιηζκνύ θαη Ρπζκόο Αλάπηπμεο Ο Κιάδνο ηεο Ληαληθήο Μέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2008 ηα γεγνλφηα πξνκήλπαλ κηα επηβξάδπλζε φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Ληαληθήο. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά. Σήκεξα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλεο αληαγσληζηηθέο πξνθιήζεηο, ελψ απεπζχλνληαη ζε έλα θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ είλαη ςεθηαθά πεξηζζφηεξν εγγξάκκαην απφ πνηέ. Οη θαηαλαισηέο ζήκεξα, ζε ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά, αλαδεηνχλ, ζπγθξίλνπλ θαη αγνξάδνπλ πξντφληα κέζσ Γηαδηθηχνπ. Δλεκεξψλνληαη γηα ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ αμηνπνηψληαο κέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. Δπεξεάδνληαη απφ λέεο κνξθέο πξνψζεζεο (marketing) πνπ δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηαθήκηζεο ζηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ, αιιά επεθηείλνληαη ζην Γηαδίθηπν θαη ζηηο ζπζθεπέο θηλεηήο επηθνηλσλίαο κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο αληαγσλίδνληαη ε κηα ηελ άιιε, κε δηαξθή θαη πεξηζζφηεξν δηάθαλε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηκέο θαη λέα πξντφληα, αμηνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν. Σήκεξα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ FRANCHISE SUCCESS ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζχκβνπινπο ηεο THE FRANCHISE CO. o ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ θιάδνπ ηεο ιηαληθήο κεηψλεηαη ζην -2% πνπ νκνινγνπκέλσο είλαη κηα κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ηα αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο θξίζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ θιάδν απηφ. Ιδηαίηεξα εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε κείσζε απηή δελ πξνέξρεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν αιιά απφ κηθξέο κεηψζεηο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο ιηαληθήο φπσο ηα έξγα ηέρλεο θαη Galleries, ηα είδε home entertainment, ηα θηλεηά θαη ε ςεθηαθή ηερλνινγία ηφζν ζηα θαηαζηήκαηα Franchise φζν θαη ζηα Δηαηξηθά Καηαζηήκαηα. Ιδηαίηεξα ν ρψξνο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε ιφγσ θνξεζκνχ θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο. Σπγθεθξηκέλα, ζχθλσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ FRANCHISE SUCCESS παξαηεξνχκε κηα ειάρηζηε κείσζε ζηα θαηαζηήκαηα Franchise ηα νπνία ην 2009 ήηαλ θαη ην 2010 κεηψζεθαλ κφιηο ζηα Πνιχ κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξείηαη φκσο ζηα Δηαηξηθά Καηαζηήκαηα ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 395 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 361 αιιά θαη ζηα θαηαζηήκαηα Shop in Shop ηα νπνία ην 2009

18 ήηαλ 116 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 103. Τν απνηέιεζκα απηφ θάλεη νινέλα θαη πην θαλεξφ ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα ζηνλ θιάδν ηεο ιηαληθήο κεηαηξέπνληαη ζε θαηαζηήκαηα Franchise αλαδεηψληαο έλα ζίγνπξν κπζηηθφ επηηπρίαο.

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ COFFEERIGHT

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ COFFEERIGHT ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ MBA ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ «Nέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΣΟ Δ - BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2.

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗΗ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΟΛΗΗΚΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο Κύριο ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα