FRANCHISING

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FRANCHISING 1999-2010"

Transcript

1 FRANCHISING Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ Franchising ζηελ Διιεληθή αγνξά. Franchising Απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θξίζεο ύκθωλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνύ FRANCCISE SUCCESS ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνύινπο ηεο THE FRANCHISE CO. ην Franchising παξνπζηάδεη ζεκαληηθά δείγκαηα αληίζηαζεο ζηελ θξίζε ελώ ηαπηόρξνλα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηα νξγαλωκέλα δίθηπα. Πξωηαζιεηέο ζηελ αλάπηπμε είλαη εθείλα ηα δίθηπα πνπ έγθαηξα αλαζρεδίαζαλ ηα δίθηπά ηνπο, αμηνπνίεζαλ ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε θξίζε θαη ηαπηόρξνλα επέλδπζαλ ζε Multiunit θαη Multibrand Concepts. Αλακθηζβήηεηα ην 2010 ήηαλ κηα ρξνληά πνπ απέδεημε φηη ζπλερίδνπκε λα βαδίδνπκε ζε κηα επνρή γεκάηε απφ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο αιιά θαη επθαηξίεο. Τφζν ε Διιεληθή φζν θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία δηαλχεη ζήκεξα ηελ πην δχζθνιε θάζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ζηξαηεγηθήο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ζέιεζεο γηα έγθαηξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φηαλ απηά ήηαλ αθφκα δηαρεηξίζηκα. Τα δίθηπα franchise παξά ηε θξίζε θαη ην θιείζηκν ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ δηαηήξεζαλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζεκείσλ απμάλνληαο ζεκαληηθά ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο. Η κείσζε ηεο δήηεζεο, ε απνπζία δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ράξηε ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο δεκηνχξγεζαλ έληνλεο πηέζεηο θαη αλαηαξάμεηο ζηελ ιεηηνπξγία αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ νξγαλσκέλσλ αιπζίδσλ θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά ζηε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ δηθηχσλ θαη concepts. Πξνηεξαηφηεηα γηα φια ηα δίθηπα είλαη πιένλ ε επηβίσζε, ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ ηνπο, ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη αθνχ επηηεπρηεί θαη απηφ, ν επφκελνο ζηφρνο είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Παξάιιεια ε ζπξξίθλσζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο επέηεηλε ηα πξνβιήκαηα ηφζν ζε επίπεδν κείσζεο ηεο δήηεζεο φζν θαη ζε επίπεδν αλάπηπμεο κηα θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο παξνπζίαζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα κηα

2 αξλεηηθή ζηάζε γηα ρξεκαηνδφηεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Franchising θαη φρη κφλν. Οη ππνςήθηνη γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζην λα παξάζρνπλ ζηηο ηξάπεδεο ηηο απμεκέλεο εμαζθαιίζεηο πνπ απαηηνχλ γηα ηε ιήςε ηνπ απαξαίηεηνπ δαλεηζκνχ ελψ θαη νη εηαηξείεο leasing αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηα πξψηα κηζζψκαηα δεκηνπξγψληαο αθφκα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο φηαλ κάιηζηα ιφγσ αθξηβψο απηήο θαζαπηήο ηεο θξίζεο έρεη απμεζεί ν ρξφλνο επίηεπμεο λεθξνχ ζεκείνπ θαη απαηηείηαη απμεκέλε ζπκκεηνρή κε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο. Παξφια απηά, ε πθηζηάκελε θξίζε απειεπζεξψλεη έλα ηδηαίηεξα ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη αξθεηά ζηειέρε πνπ ηέζεθαλ εθηφο αγνξάο εξγαζίαο ηθαλνί επαγγεικαηίεο κε ζεκαληηθή πξνυπεξεζία ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, ζεκαληηθή εκπεηξία θαη δεμηφηεηεο - αλαδήηεζαλ λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή θαξηέξα. Έλα λέν μεθίλεκα, δεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπο ζέζε εξγαζίαο. Μηα λέα θαηάζηαζε, φπνπ νη νξγαλσκέλεο αιπζίδεο Franchise αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ εηδηθά παθέηα γηα λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηθαλά ηαιέληα εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην δίθηπφ ηνπο, αλαδσνγνλψληαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ην ζχγρξνλν Διιεληθφ επηρεηξείλ πιένλ επηθεληξψλεη επηζεηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο θάζε επηρείξεζεο κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Οη αιπζίδεο ππφ πξνυπνζέζεηο είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία απνθνκίδνληαο νθέιε απφ ηελ αλαδηαλνκή κεξηδίσλ ηεο αγνξάο (θπξίσο απέλαληη ζηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο) αιιά θαη αλαπηχζζνληαο ζηνρεπκέλα ην δίθηπν ηνπο κέζα απφ πνιπθάλαια ζρήκαηα φπνπ ηνfranchise παίδεη ζηξαηεγηθφ ξφιν. Κηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αχμεζε ησλ κνλάδσλ Franchise ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο πρ ην ιηαλεκπφξην, ζπλερίδεη λα είλαη ην Franchise Μεηαηξνπήο γηα κηα αθφκα ρξνληά. Η ηάζε απηή παξακέλεη ηζρπξή ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα κηα θαη ην Franchising απνηειεί δηέμνδν γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ φπσο ε έλδπζε, ε ππφδεζε, ηα αμεζνπάξ, ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο θαζψο θαη άιινη θιάδνη φπνπ ν ζπλερψο απμαλφκελνο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζπκπηέδεη ηα κηθξά αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα. Τν εηδηθφ βάξνο κεγάισλ νκίισλ πνπ αμηνπνίεζαλ ην Franchising σο εξγαιείν αλάπηπμεο απμάλεηαη ξαγδαία. Τν Franchising ζπλερίδεη λα απνηειεί δπλακηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δέρηεθαλ πίεζε ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο.

3 Τν δείγκα ηεο Έξεπλαο Franchising 2010 ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα Franchise θαη Retail θιαδηθφ πεξηνδηθφ FRANCHISE SUCCESS ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο ηεο εηαηξείαο THE FRANCHISE CO. απνηειείηαη απφ 450 αιπζίδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκεία πψιεζεο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα (Πίλαθαο 1). Οη αιπζίδεο θαιχπηνπλ πιεζψξα θιάδσλ επηβεβαηψλνληαο φηη ην franchising απνηειεί εξγαιείν αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ ππν πξνυπνζέζεηο - γηα ην ζχλνιν ηεο αγνξάο. Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ θιάδν ηεο Έλδπζεο θαηεγξάθεζαλ 119 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 26% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθηχσλ, απφ ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο 48 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 10%, απφ ηνλ θιάδν ησλ Τξνθίκσλ Πνηψλ 23 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 5%, απφ ηνλ θιάδν ησλ Υπεξεζηψλ επηιέρζεθαλ 62 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 14%, απφ ηνλ θιάδν ηεο Δζηίαζεο 40 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 9%, απφ ηνλ θιάδν ηεο Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο 36 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 8%, απφ ηνλ θιάδν ηνπ Οηθηαθνχ Δμνπιηζκνχ 53 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 12% θαη ηέινο απφ ηνλ θιάδν ηεο Ληαληθήο 69 αιπζίδεο κε πνζνζηηαία θαηαλνκή 15%. Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ θαηαζηεκάησλ Franchise, Δηαηξηθψλ, Shop in the Shop θαη Corners θαηά ηα έηε Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ Franchising ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ην 1999 έσο θαη ζήκεξα απνηππψλνληαο ηηο ηάζεηο ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο ζεκείσλ πψιεζεο, φζν θαη ζε πνζνζηά ζην ζχλνιν αιιά θαη αλά θιάδν. Πίλαθαο 1: Καηαλνκή Γείγκαηνο ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟ (%) ΑΡΙΘΜΟ (%) ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΑΛΤΙΔΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΕΝΔΤΗ ,4% ,6% ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 48 10,7% ,8% ΣΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΣΑ 23 5,1% ,4% ΤΠΗΡΕΙΕ 62 13,8% ,4% ΕΣΙΑΗ 40 8,9% ,4% ΠΡΟΩΠΙΚΗ 36 8,0% 529 3,1% ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΟΙΚΙΑΚΟ 53 11,8% ,1% ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ 69 15,3% ,2% ΤΝΟΛΟ ,0% ,0% Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Έλδπζε, νη Υπεξεζίεο, ε Πξνζσπηθή Φξνληίδα, ν Οηθηαθφο Δμνπιηζκφο είλαη θιάδνη πνπ άξρηζαλ πξφζθαηα λα πηνζεηνχλ ηε κέζνδν Franchise θαη γη απηφ ηα δίθηπα ηνπο σο αξηζκφο αλά δίθηπν ππνιείπνληαη ηνπ κέζνπ φξνπ. (Πίλαθαο 1). Ιδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ηεο Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο θαη ησλ Υπεξεζηψλ ην θαηλφκελν απηφ παγηψλεηαη κηα θαη:

4 A. Η ζπγθπξία επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ Franchising ζηνπο θιάδνπο απηνχο είηε ιφγσ ηνπ ρακεινχ χςνπο αξρηθήο επέλδπζεο είηε ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα απηναπαζρφιεζε. B. Λφγσ ηνπ φηη νη θιάδνη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή παζνγέλεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ πιεκκειή πξνεηνηκαζία ησλ δηθηχσλ θαη ζηελ επθαηξηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Franchising. Γηάγξακκα 1: Καηαλνκή Σπζηεκάησλ Franchise Η θξίζε νδήγεζε ζηελ κείσζε ησλ εηαηξηθψλ ζεκείσλ σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θαη αληίζηνηρα απμήζεθε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ Franchise. Τνχην νθείιεηαη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηθηχσλ πνπ πεξηφξηζαλ ηνλ αξηζκφ ή κεηέθεξαλ ζε θεληξηθέο εκπνξηθέο δψλεο ηα εηαηξηθά ζεκεία ελψ επλνήζεθε ε δεκηνπξγία ησλ Franchise ζεκείσλ ζε πεξηθεξεηαθέο αγνξέο αμηνπνηψληαο ηελ δπλακηθή ησλ Franchisees σο Managers κε πςειφ βαζκφ παξαθίλεζεο Δπίζεο αξθεηά δηθαηψκαηα δεκηνχξγεζαλ εηδηθά πξνγξάκκαηα κεηαζρεκαηηζκνχ εηαηξηθψλ ζε Franchise, κε Franchisees ηνπο ππαιιήινπο πνπ ήηαλ Managers δηαζθαιίδνληαο ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο θαη θπξίσο βειηίσζε ζην πξνζθεξφκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο (Πίλαθαο 2 θαη Πίλαθαο 2 Α ).

5 Πίλαθαο 2: Γηαρξνληθή Δμέιημε θαη θαηαλνκή Γηθηχσλ Διαχπονική Εξέλιξη και Κατανομή Δικτύων ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS ΤΝΟΛΟ Πίλαθαο 2A: Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλά ηχπν θαηαζηήκαηνο ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ SHOP IN A FRANCHISE SHOP CORNERS ΤΝΟΛΟ ,4% 63,6% 1,8% 1,1% 100,0% ,6% 66,5% 2,5% 1,4% 100,0% ,4% 67,4% 4,0% 1,3% 100,0% ,0% 67,8% 5,0% 1,2% 100,0% ,7% 65,5% 6,4% 1,5% 100,0% ,6% 64,3% 8,9% 1,1% 100,0% ,8% 62,0% 9,3% 0,8% 100,0% ,8% 64,0% 9,6% 0,6% 100,0% ,1% 65,1% 10,1% 0,8% 100,0% ,7% 66,5% 10,1% 0,6% 100,0% ,0% 66,9% 9,3% 0,5% 100,0% ,6% 67,7% 9,0% 0,7% 100,0%

6 Δηάγξακκα 2: Δηαρξνληθή Εμέιημε πλνιηθνύ Αξηζκνύ εκείωλ Πώιεζεο Σην δηάγξακκα 2 παξαηεξνχκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζεκείσλ είλαη ειάρηζηα αξλεηηθφο, ήηνη κείνλ 0,75%. Τνχην νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο: I. Σηε κείσζε ηεο δήηεζεο πνπ νδήγεζε ηα ψξηκα δίθηπα λα είλαη επηθεληξσκέλα ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηθηχσλ, ζηελ θαιχηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή θαη φρη ηφζν ζηελ αλάπηπμε λέσλ II. Σηα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο νθεηιφκελα ζηελ αξλεηηθή πηζησηηθή επέθηαζε θαη ζηελ αχμεζε ησλ εγγπήζεσλ πνπ δεηνχλ νη ηξάπεδεο III. Σην αξλεηηθφ επελδπηηθφ θιίκα θαη ηε γεληθφηεξε αλαζθάιεηα θαη IV. Σηελ αλεγθέθαιε πνιηηηθή νξηζκέλσλ γξαθεηνθξαηψλ δειαδή λα κελ ρξεκαηνδνηνχλε ηα Franchise παξφιν πνπ έρνπλ ππεξδεθαπιάζην δείθηε βησζηκφηεηαο. Δλ ηνχηνηο φινη νη επηκέξνπο δείθηεο ηδηαίηεξα ησλ ψξηκσλ δηθηχσλ παξακέλνπλ ζεηηθνί θαη κάιηζηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν αξρίδνπλ λα δείρλνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία αλάθακςεο. Δηάγξακκα 3: Εμέιημε ζπλνιηθνύ αξηζκνύ θαηαζηεκάηωλ Franchise

7 Δηάγξακκα 4: Δηαρξνληθή εμέιημε θαη θαηαλνκή Ο θιάδνο ηεο Έλδπζεο: Δίλαη γεγνλφο φηη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε είλαη απηφο ηεο Έλδπζεο. Η δήηεζε έρεη ζπξξηθλσζεί φζν πνηέ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε παξαγσγή θαη νη εηζαγσγέο είλαη κεησκέλεο θαη ην ιηαληθφ εκπφξην ιφγσ ππεξθνξεζκνχ θαη ιφγσ δηαζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά πιήηηεηαη έληνλα σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Σπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε κηα κείσζε 1% ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαζψο θαη ζην ζχλνιν ησλ θαηαζηεκάησλ. Η κείσζε απηή φπσο παξαηεξνχκε νθείιεηαη ζηα εηαηξηθά θαη Shop in Shop θαηαζηήκαηα πνπ ην έηνο 2009 ήηαλ θαη σο θαη ην ηέινο ηνπ 2010 κεηψζεθαλ ζηα θαη ηα Shop in Shop πνπ απφ 715 ην 2009 κεηψζεθαλ ζηα 706 ην έηνο Αληρλεχνληαο βαζχηεξα ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε φηη νη πηψζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε αιπζίδεο αμεζνπάξ, δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη θνζκεκάησλ. Τα Franchise θαηαζηήκαηα θαη ηα Corners παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο. Σπγθεθξηκέλα, ην 2009 ππήξραλ Franchise Καηαζηήκαηα ηα νπνία ην 2010 γίλνληαη θαη 29 corners ην 2009 ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κηα ξαγδαία αχμεζε θαη γίλνληαη 48 ιφγσ ηνπ φηη ζηαδηαθά πνιινί αλεμάξηεηνη επηρεηξεκαηίεο μεθηλνχλ σο Corners θαη εμειίζζνληαη ζε Franchise θαηαζηήκαηα. Ο ρψξνο ηεο έλδπζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ηνπ Franchise κεηαηξνπήο, αιιά θαη αιιαγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζπλεξγαζίαο. Βαζηθή ζπληζηψζα είλαη ε κεξηθή ή θαη πιήξεο δηαζθάιηζε ηνπ stock. Ο θιάδνο επίζεο ζπλνιηθά αληηκεησπίδεη ζπλδπαζηηθά κείσζε ζηε δήηεζε θαη ζπκπίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο ησλ εθπησηηθψλ πεξηφδσλ θαη ησλ πνιιαπιψλ πξνζθνξψλ. Ο ρψξνο επίζεο βηψλεη κηα ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ζπγθέληξσζεο θαη ησλ κεξηδίσλ ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη πξνζθέξνπλ «δίθαηε ηηκή».

8 Τν 2011 ζα ππάξμεη αλάπηπμε ζην ρψξν θπξίσο ζηα θαηαζηήκαηα κε αμεζνπάξ, εζψξνπρα, ηα εηδηθά θαηαζηήκαηα (π.ρ. κεγάια κεγέζε ή αζιεηηθά ξνχρα) θαη ζε θαηαζηήκαηα κε ηζρπξφ Brand Name ή πςειή πηζηφηεηα πειαηψλ. Κξίζηκεο επηρεηξεζηαθέο δεμηφηεηεο ζα παξακείλνπλ ηα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Δηάγξακκα 5: Διαχρονική μεταβολή καταστημάτων στον κλάδο της ζνδυσης Δηάγξακκα 6: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζην ζύλνιό ηνπο ζηνλ θιάδν ηεο έλδπζεο θαη ν ξπζκόο αλάπηπμεο.

9 Ο θιάδνο ηεο Εθπαίδεπζεο Σηνλ θιάδν ηεο Δθπαίδεπζεο παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζηα Franchise θαηαζηήκαηα ζε ζρέζε κε πέξπζη αθνχ ην 2009 ηα θαηαζηήκαηα Franchise ήηαλ θαη ην 2010 απμήζεθαλ ζηα Ιδηαίηεξε αλάπηπμε δε παξαηεξείηαη ζηα θέληξα κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά θέληξα μέλσλ γισζζψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά παξνπζηάδεηαη κείσζε ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 170 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 162 αιιά θαη ζηα Shop in a Shop ζεκεία πψιεζεο ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 183 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 177. Η κείσζε απηή παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζρνιψλ ρνξνχ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα δίθηπα πξνεηνηκάδνπλ λένπο ηχπνπο ή λέα concepts ή ιεηηνπξγνχλ αξθεηά ζεκεία σο πηινηηθά, πξνεηνηκαδφκελα γηα έλα λέν θχθιν αλάπηπμεο, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δίαγξακκα 7: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο Δηάγξακκα 8: Δηαρξνληθή κεηαβνιή ζεκείωλ πώιεζεο ζπλνιηθά θαη ξπζκόο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο.

10 Ο Κιάδνο ηωλ Σξνθίκωλ Πόηωλ Παξά ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζην -6% ν θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απνηειεί γηα ηελ ειιεληθή αγνξά έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο θαη κειινληηθά αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο. Σπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηα ζεκεία πψιεζεο Franchise παξαηεξνχκε κείσζε αθνχ ην 2009 ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο ηα νπνία παξνπζίαζαλ θξίζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο πειαηεηαθήο ηνπο αλάπηπμεο αιιά θαη ζηα Super Markets πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχλ αλαδηάξζξσζε δηθηχσλ. Όζνλ αθνξά ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα, παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή κείσζε αθνχ ην 2009 ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα Η κείσζε ησλ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ Super Market θαη ησλ Αξηνπσιείσλ. Τέινο ηα Shop in Shop παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα. Παξά ηελ κείσζε απηή γλσξίδνπκε φηη ν θιάδνο βξίζθεηαη ζε πεξίνδν αλάπηπμεο θπξίσο ζην ρψξν ηνπ Convenience Stores, δειαδή ηα θαηαζηήκαηα θάιπςεο θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. Τν 2011 ζα είλαη κηα δπλακηθή ρξνληά γηα ην ρψξν ελψ ήδε πνιιέο επηρεηξήζεηο κεηαιιάζζνληαη απφ buying groups ζε licensing. Δηάγξακκα 8: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηωλ ηξνθίκωλ Πνηώλ.

11 Δηάγξακκα 9: Δηαρξνληθή εμέιημε ζεκείωλ πώιεζεο ζην ζύλνιό ηνπο θαη ξπζκόο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηωλ Σξνθίκωλ Πνηώλ.

12 Ο Κιάδνο ηωλ Τπεξεζηώλ Αλακθηζβήηεηα ν θιάδνο ησλ Υπεξεζηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ φρη κφλν δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ αιιά παξνπζίαζε θαη αχμεζε ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε πνζνζηφ 9%. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Franchise Success παξαηεξνχκε κηα κεγάιε αχμεζε ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα πνπ ην 2009 ήηαλ 157 θαη ην 2010 απμήζεθαλ ζηα 170 αιιά θαη ζηα Franchise θαηαζηήκαηα πνπ ελψ ην 2009 ήηαλ παξνπζίαζαλ κηα ξαγδαία αχμεζε θαη έθηαζαλ ηα γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα κεζηηηθά γξαθεία, ζηα ζηεγλνθαζαξηζηήξηα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ. Όζνλ αθνξά ζηα εηαηξηθά γλσξίδνπκε φηη ήδε δεκηνπξγνχληαη λέα Concepts θπξίσο ζε ππεξεζίεο B2B, φπνπ ε θξίζε δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο επθαηξίεο, θπξίσο ιφγσ ηεο ηάζεο ησλ εηαηξεηψλ λα αλαζέηνπλ επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο outsourcing. Κχξηνο ιφγνο ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο, φζνλ αθνξά ζηα θαηαζηήκαηα Franchise, είλαη θαη φηη ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ απαηηεί κηθξή αξρηθή επέλδπζε θαη εκπεξηέρεη ρακειφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, ιφγσ ηεο επειημίαο ησλ ρακειψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Αληίζεηα, παξαηεξείηαη κείσζε ζηα ζεκεία πψιεζεο Shop in a Shop ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 171 θαη ην 2010 έθηαζαλ ηα 149 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο ππεξεζίεο δηαθφζκεζεο. Τν 2011 ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πεδίν αλάπηπμεο ηνπ Franchising κε πςειφ βαζκφ απνξξφθεζεο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, πνπ ε θξίζε απειεπζεξψλεη. Δλ ηνχηνηο ε παζνγέλεηα ζην ρψξν θαη ε χπαξμε δηθηχσλ κε ζεκαληηθή πξνβιήκαηα απαηηεί ηδηαίηεξε έξεπλα ζηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε Franchisors. Δηάγξακκα 10: Δηαρξνληθή κεηαβνιή ζεκείωλ πώιεζεο ζηνλ θιάδν ηωλ ππεξεζηώλ.

13 Δηάγξακκα 11: Δηαρξνληθή κεηαβνιή ζεκείωλ πώιεζεο ζην ζύλνιό ηνπο θαη ξπζκόο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηωλ ππεξεζηώλ. Ο Κιάδνο ηεο Εζηίαζεο Αλέθαζελ ν θιάδνο ηεο Δζηίαζεο ραξαθηεξηδφηαλ σο έλα έληνλν πεδίν αληαγσληζκνχ θαη επθαηξηψλ, είηε πξφθεηηαη γηα γξήγνξε εζηίαζε είηε φρη, κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο θαηαζηεκάησλ. Η επηηπρήο πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηδηφρξεζεο απφ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, αιιά θαη ε έιεπζε γλσζηψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, αλέδεημαλ σο επηθξαηέζηεξν ηξφπν αλάπηπμεο, ηε δεκηνπξγία αιπζίδσλ Franchise έλαληη ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαζηεκάησλ. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ πεξηνδηθνχ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο Franchise Co., παξαηεξνχκε κηα ζηαζεξφηεηα ζηα θαηαζηήκαηα Franchise ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν αθνχ ην 2009 ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ θαη ην 2010 έγηλαλ Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ σξίκαλζε ησλ κεγάισλ δηθηχσλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ Concepts πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ θαηφξζσζαλ λα επηβηψζνπλ. Ο ρψξνο φζνλ αθνξά ζηα λέα Concepts απαηηεί επίζεο ζεκαληηθή έξεπλα ζε ζέκαηα ππνδνκψλ, νξγάλσζεο θαη πγηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε ηα εηαηξηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κηα ξαγδαία κείσζε αθνχ ην 2009 ήηαλ 325 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 299 θαηαζηήκαηα. Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζε αιπζίδεο Pizza- Ιηαιηθή Κνπδίλα θαη Snack- Take Away. Τν γεγνλφο απηφ είλαη κηα αθφκα απφδεημε γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο αθνχ ε χπαξμε λέσλ θαηαζηεκάησλ Franchise θαη ε κεηαηξνπή ησλ Δηαηξηθψλ ζε Franchise θαηαζηήκαηα απμάλεηαη νινέλα θαη πην πνιχ. Όζν γηα ηα ζεκεία πψιεζεο Shop in Shop παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε αθνχ ην 2009 ήηαλ 122 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 116 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα δίθηπα café-παγσηφ-ρπκνί.

14 Γηα ην 2011 αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ηάζε κεηαηξνπήο εηαηξηθψλ ζε Franchise, ελψ ζα απμεζνχλ θαη ηα δίθηπα Franchise, ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηνπ Ethnic Food θαη ηνπ Snack. Αληίζεηα ζα ππάξμεη αλαδηάηαμε ζε δίθηπα, πνπ έρνπλ αλειαζηηθή δνκή ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Σην ρψξν επίζεο παξαηεξείηαη ε αλάπηπμε κέζσ multibrand θαη multiunit απφ Franchisees νη νπνίνη αλαδεηνχλ επθαηξίεο εμαγνξψλ κέζα ζην ίδην ην δίθηπφ ηνπο πξνο φθεινο θαη ησλ ίδησλ ησλ Franchisors. Δηάγξακκα 12: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηεο Εζηίαζεο Δηάγξακκα 13: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηεο Εζηίαζεο θαη Ρπζκόο Αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο Εζηίαζεο. Ο θιάδνο ηεο Πξνζωπηθήο Φξνληίδαο. Ωο είδε πξψηεο αλάγθεο γηα κηα βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο αγνξάο ηεο Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο. Μηαο αγνξάο πνπ θαηαγξάθεη εθξεθηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο δηεζλψο, δηεπξχλνληαο ηφζν ην εχξνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ην targetgroup ζην νπνίν απεπζχλεηαη. «Η αγνξά πνπ ζπλερψο δηεπξχλεηαη» είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο θαη Δπεμίαο. Υπεξεζίεο πνπ κέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, πξνζθέξνληαλ απφ κεκνλσκέλνπο επαγγεικαηίεο ή κηθξέο εηαηξείεο, ζήκεξα απνηεινχλ αληηθείκελν κεγάισλ αιπζίδσλ, κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζχκβνπινπο ηεο Franchise Co. παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηα

15 ζεκεία πψιεζεο Franchise ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 252 θαη ην 2010 παξνπζίαζαλ κηα ξαγδαία αχμεζε αθνχ απμήζεθαλ ζηα 291 θαηαζηήκαηα. Η αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ γπκλαζηεξίσλ θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ θέληξσλ αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνλ θιάδν ησλ θέληξσλ δηαηηνινγίαο θαη Spa. Μεγάιε αχμεζε παξνπζηάδεηαη επίζεο ζηα ζεκεία πψιεζεο Corner αθνχ ην 2009 ήηαλ 34 θαη ην 2010 απμήζεθαλ ζηα 50 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ θέληξσλ πγείαο θαη επεμίαο. Τέινο, παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 111 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 100, πνπ νθείιεηαη θαηά κεγάιν κέξνο ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ θαη ησλ εηδψλ πεξηπνίεζεο. Τα Shop in Shop φπσο παξαηεξνχκε παξέκεηλαλ ζηαζεξά. Σηνλ ρψξν απηφ επίζεο παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα θπξίσο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη επεμίαο φπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ Franchisees. Δηάγξακκα 14: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηεο Πξνζωπηθήο Φξνληίδαο. Δηάγξακκα 13: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ θαη Ρπζκόο Αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο Πξνζωπηθήο Φξνληίδαο.

16 Ο θιάδνο ηνπ Οηθηαθνύ Εμνπιηζκνύ Τν ζπίηη είλαη ν θφζκνο καο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο πνπ ην Cocooning έρεη γίλεη ηξφπνο δηαζθέδαζεο θαη επεκεξίαο. Έηζη, ην ζπίηη θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ είλαη έλα ζέκα ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο γηα θάζε θαηαλαισηή. Παξ φια απηά, παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ζηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα είδε δψξσλ θαη ζηα έπηπια. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνχ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. παξαηεξνχκε κηα ζηαζηκφηεηα. Σπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηα θαηαζηήκαηα Franchise ην 2009 ήηαλ 730 ελψ ην 2010 κεηψζεθαλ ειάρηζηα ζηα 722, ηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα επίζεο παξακέλνπλ ζηαζεξά αθνχ ην 2009 ήηαλ 304 θαη ην 2010 ήηαλ 303. Τέινο κηα κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξνχκε ζηα θαηαζηήκαηα Shop in Shop ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 176 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζε 156 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ θιάδν ησλ ζηξσκάησλ φπνπ ηα Shop in Shop κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε θαηαζηήκαηα.. Οη πξνβιέςεηο φκσο γηα ην 2011 φζνλ αθνξά ζην ρψξν ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθέο αλ θαη ζήκεξα παξαηεξείηαη κηα απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα ζηα επψλπκα θαηαζηήκαηα ηνπ θιάδνπ, είηε γηα ηελ εμαξρήο δηακφξθσζε ελφο ζπηηηνχ είηε γηα ηελ αλαλέσζή ηνπ φκσο ηα πνιπθαηαζηήκαηα απνθηνχλ ζεκαληηθφ κεξίδην κηαο θαη πξνζθέξνπλ Value For Money ιχζεηο. Δηάγξακκα 12: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηνπ νηθηαθνύ Εμνπιηζκνύ

17 Δηάγξακκα 13: Δηαρξνληθή κεηαβνιή θαηαζηεκάηωλ ζηνλ θιάδν ηνπ Οηθηαθνύ Εμνπιηζκνύ θαη Ρπζκόο Αλάπηπμεο Ο Κιάδνο ηεο Ληαληθήο Μέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2008 ηα γεγνλφηα πξνκήλπαλ κηα επηβξάδπλζε φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Ληαληθήο. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά. Σήκεξα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλεο αληαγσληζηηθέο πξνθιήζεηο, ελψ απεπζχλνληαη ζε έλα θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ είλαη ςεθηαθά πεξηζζφηεξν εγγξάκκαην απφ πνηέ. Οη θαηαλαισηέο ζήκεξα, ζε ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά, αλαδεηνχλ, ζπγθξίλνπλ θαη αγνξάδνπλ πξντφληα κέζσ Γηαδηθηχνπ. Δλεκεξψλνληαη γηα ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ αμηνπνηψληαο κέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. Δπεξεάδνληαη απφ λέεο κνξθέο πξνψζεζεο (marketing) πνπ δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηαθήκηζεο ζηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ, αιιά επεθηείλνληαη ζην Γηαδίθηπν θαη ζηηο ζπζθεπέο θηλεηήο επηθνηλσλίαο κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο αληαγσλίδνληαη ε κηα ηελ άιιε, κε δηαξθή θαη πεξηζζφηεξν δηάθαλε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηκέο θαη λέα πξντφληα, αμηνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν. Σήκεξα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ FRANCHISE SUCCESS ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζχκβνπινπο ηεο THE FRANCHISE CO. o ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ θιάδνπ ηεο ιηαληθήο κεηψλεηαη ζην -2% πνπ νκνινγνπκέλσο είλαη κηα κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ηα αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο θξίζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ θιάδν απηφ. Ιδηαίηεξα εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε κείσζε απηή δελ πξνέξρεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν αιιά απφ κηθξέο κεηψζεηο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο ιηαληθήο φπσο ηα έξγα ηέρλεο θαη Galleries, ηα είδε home entertainment, ηα θηλεηά θαη ε ςεθηαθή ηερλνινγία ηφζν ζηα θαηαζηήκαηα Franchise φζν θαη ζηα Δηαηξηθά Καηαζηήκαηα. Ιδηαίηεξα ν ρψξνο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε ιφγσ θνξεζκνχ θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο. Σπγθεθξηκέλα, ζχθλσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ FRANCHISE SUCCESS παξαηεξνχκε κηα ειάρηζηε κείσζε ζηα θαηαζηήκαηα Franchise ηα νπνία ην 2009 ήηαλ θαη ην 2010 κεηψζεθαλ κφιηο ζηα Πνιχ κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξείηαη φκσο ζηα Δηαηξηθά Καηαζηήκαηα ηα νπνία ην 2009 ήηαλ 395 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 361 αιιά θαη ζηα θαηαζηήκαηα Shop in Shop ηα νπνία ην 2009

18 ήηαλ 116 θαη ην 2010 κεηψζεθαλ ζηα 103. Τν απνηέιεζκα απηφ θάλεη νινέλα θαη πην θαλεξφ ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα ζηνλ θιάδν ηεο ιηαληθήο κεηαηξέπνληαη ζε θαηαζηήκαηα Franchise αλαδεηψληαο έλα ζίγνπξν κπζηηθφ επηηπρίαο.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΜΟΡΦΔ ΑΓΟΡΑ 1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο φξνο «πνιπηειήο» ( Luxury ), ηζηνξηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη εθείλα ηα αγαζά, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπαληφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα