Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 250/Α/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 250/Α/29-10-1980)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 1082/80 Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 250/Α/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: Άρθρον 1 1. Αι κατά τον Α.Ν. 1777/51 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου του Α.Ν. 866/1946» κυρωθέντος δια του Ν. 1901/1951, «περί κυρώσεως του Α.Ν. 1777/1951 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου του Α.Ν. 866/1946», έκτακτοι οικονομικαί ενισχύσεις καταβάλλονται, ως επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εις τους μισθωτούς εις το ακέραιον, εφ'όσον η εργασιακή σχέσις τούτων διήρκεσε καθ'ολην την χρονικήν περίοδον, εις μεν την περίπτωσιν του επιδόματος εορτών Πάσχα, από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 30ής Απριλίου, εις δε την τοιαύτην του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εις περίπτωσιν καθ'ην η εργασιακή σχέσις του μισθωτού δεν διήρκεσε καθ'όλον το ανωτέρω χρονικόν διάστημα, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογον προς την εντός του χρονικού τούτου διαστήματος διάρκειαν της εργασιακής του σχέσεως. 2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον, επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, υπολογιζόμενα επί των τακτικών αποδοχών των μισθωτών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, καταβάλλονται την Μεγάλην Τετάρτην και την 21ην Δεκεμβρίου αντιστοίχως. Ο εργοδότης δύναται να παρακρατήση το μέχρι της 3οής Απριλίου ή της 31ης Δεκεμβρίου αναλογούν ποσόν του επιδόματος, όπερ πάντως δεν δύναται να καταβληθή βραδύτερον των ημερομηνιών τούτων. 3. Δια των, κατά τον Α.Ν. 1777/51, κυρωθέντα δια του Ν. 1901/51, αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας δύναται να ορισθή πάγιον σύστημα υπολογισμού των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί εις την χορήγησιν τούτων, το ύψος εν εξαρτήσει προς το γενικόν κατώτατον όριον μισθού ή ημερομισθίου δι' ειδικάς κατηγορίας μισθωτών και ο τρόπος απολήψεως και το ύψος των επιδομάτων τούτων, προκειμένου περί μισθωτών αμειβομένων δια ποσοστών, φιλοδωρημάτων, κατά μονάδα εργασίας ή κατ'άλλον σύστημα, πλην επί μισθώ ή ημερομισθίω, ή απασχολουμένων εις μη σταθερόν εργοδότην, ως και μισθωτών τελούντων κατά τον χρόνον καταβολής ή διατελεσάντων κατά την κρίσιμον περίοδον εν καταστάσει ασθενείας, λοχείας ή στρατεύσεως. 4. Δι'ομοίων αποφάσεων καθορίζονται αι, δια την απόληψιν των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, προσαυξήσεις των τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών, εργατών κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείων, αρχιεργατών, σημειωτών και φυλάκων εμπορευμάτων των λιμένων και πόλεων, των διεπομένων υπό των διατάξεων των άρθρων 37 και 39 του Ν. 3239/55, «περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού

2 Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόμων», ως και τα των προϋποθέσεων και όρων της κατανομής εις τούτους του εντεύθεν προϊόντος. Άρθρον 2 Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. Διατάγματος 4020/1959 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Αι εκάστοτε ισχύουσαι περί ελαχίστων ορίων αποδοχών και λοιπών όρων εργασίας συλλογικαί συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικαί αποφάσεις δια το υπαλληλικόν και υπηρετικόν προσωπικόν γραφείων και αποθηκών Ανωνύμων Εταιρειών και επιχειρήσεων εν γένει, ως και αι τοιαύται περί λογιστών και βοηθών λογιστών του ιδιωτικού τομέως, εφαρμόζονται από της ισχύος των και επί του αντιστοίχου προσωπικού του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων εις Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα ή Οργανισμούς εv γένει, αποσκοπούντας εις την προστασίαν της δημοσίας υγείας, εξαιρέσει των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν. Δ/τος 2592/1953 «περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως». Άρθρον 3 1. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύναται να συσταθή παρ'εκάστη Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή Ξηράς Λογαριασμός προς καταβολήν επιδόματος γάμου εις τους φορτοεκφορτωτάς, εργάτας κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείου και σημειωτάς. 2. Δι'αποφάσεων του αυτού Υπουργού ρυθμίζονται αι προϋποθέσεις, ο χρόνος και η διαδικασία χορηγήσεως, ως και το ύψος του ως άνω επιδόματος, ο τρόπος διοικήσεως, διαχειρίσεως και ελέγχου, αι δαπάναι διοικήσεως και λειτουργίας του Λογαριασμού, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού. 3. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας καθορίζονται οι πόροι του Λογαριασμού Επιδόματος Γάμου, συνιστάμενοι εις ειδικήν επαύξησιν των τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών, εργατών κομιστικής Υπηρεσίας Τελωνείων και σημειωτών βαρύνουσα τους Φορτοπαραλήπτας των εμπορευμάτων. 4. Εις περίπτωσιν οικονομικής αδυναμίας εκπληρώσεως του υπό της παρ.1 του παρόντος άρθρου προσδιοριζομένου σκοπού, ο οικείος Λογαριασμός Επιδόματος Γάμου δύναται να επιδοτήται υπό του Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.). 5. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί των φορτοεκφορτωτών, εργατών της κομιστικής υπηρεσίας του Τελωνείου, αρχιεργατών και σημειωτών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). Εις την περίπτωσιν ταύτην αι κατά τας παρ.1 2 και 3 διοικητικαί πράξεις, εκδίδονται τη συμπράξει και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρον 4 Όπου, εν τω Ν. 103/75 «περί καταβολής εφ'άπαξ χρηματικού βοηθήματος εις τους εκ της υπηρεσίας αποχωρούντας, λόγω συνταξιοδοτήσεως, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.

3 απάσης της Χώρας» προβλέπεται καταβολή χρηματικών ποσών υπό των Ν.Π.Δ.Δ. εις τους κατά τας διατάξεις αυτού δικαιούχους, είτε προς συμπλήρωσιν του εφ'άπαξ χρηματικού βοηθήματος είτε ως συμπληρωματικόν βοήθημα, κατά το υπολειπόμενον της υπό τούτου οριζομένης αποζημιώσεως ποσόν, αύτη προκειμένου περί τακτικών υπαλλήλων των Κεφαλαίων Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) ενεργείται υπό του Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.), εφ'όσον υφίσταται οικονομική αδυναμία του οικείου Κεφαλαίου (ΚΑΦ) μετά πρότασιν της Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.) αυτού, διαπιστουμένη δι'ητιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. Άρθρον 5 1. Τα μετά την απομάκρυνσιν εκ του επαγγέλματος των φορτοεκφορτωτών της κατηγορίας ιχθύων- πάγου εναπομείνανται χρηματικά ποσά εις τον παρά τω ΚΑΦ Λιμένος Πατρών τηρούμενον λογαριασμόν της ανωτέρω κατηγορίας εργατών, καταν'μεονται εις τους διατελέσαντας μετόχους του εν λόγω λογαριασμού, αναλόγως των εν ετών συμμετοχής εκάστου εις το ανωτέρω ΚΑΦ. 2. Αι λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου ρυθμίζονται δια του Κανονισμού του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Πατρών. Άρθρον 6 1. Αι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 2212/40 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών των «περί φορτοεκφορτώσεων νόμων», έχουν εφαρμογήν και επί των εργατών της κομιστικής υπηρεσίας των Τελωνείων Ξηράς. Εις την περίπτωσιν ταύτην την εν γένει ρύθμισιν βάσει των περί φορτοεκφορτωτικών εργασιών λιμένων διατάξεων, αναλόγως εφαρμοζομένων, ασκούν αι οικείαι Επιτροπαί Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς. Όπου κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτείται κοινή απόφασις των Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας εις την περίπτωσιν των εργατών της κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείων Ξηράς η αρμοδιότης ασκείται υπό μόνου του Υπουργού Εργασίας. 2. Των Επιτροπών Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων λιμένων ή ξηράς μετέχει ως μέλος υπάλληλος του οικείου Τελωνείου, οριζόμενος υπό του προϊσταμένου αυτού, οσάκις συζητούνται θέματα εργατών κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείων. Άρθρον 7 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων Νόμων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Αι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου φορτοεκφορτωτικαί εργασίαι, αι πραγματοποιούμεναι εις χώρους κοινής χρήσεως, διενεργούνται αποκλειστικώς παρ' εργατών, εφοδιασμένων δι' επαγγελματικού βιβλιαρίου φορτοεκφορτωτού ξηράς. 3. Ως χώροι κοινής χρήσεως δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου θεωρούνται: α) Οι υπό των άρθρων 966 και 967 του Α.Κ. χαρακτηριζόμενοι ως κοινόχρηστοι χώροι ή προοριζόμενοι εις την εξυπηρέτησιν δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών σκοπών. Προς τοιούτους χώρους εξομοιούνται και οι χώροι ή τα καταστήματα των

4 αγορών χονδρικής πωλήσεως λαχανικών, οπωρών ή σφαγίων, έστω και αν την χρήσιν τούτων έχουν ιδιώται και β) Οι χώροι, των οποίων η κατά προορισμόν χρήσις συνίσταται εις την συγκέντρωσιν, εναπόθεσιν, αποθήκευσιν ή αποταμίευσιν πάσης φύσεως αγαθών, των οποίων την χρήσιν έχουν το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αι Γεωργικαί Συνεταιριστικαί Οργανώσεις, η Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως εγχωρίων προϊόντων, αι Τράπεζαι και αι αποθήκαι υποκειμένων εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως τον εις ποίον ανήκουν τα φορτοεκφορτωνόμενα εμπορεύματα ή είδη». 2. Αι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αριθμούνται αντιστοίχως εις 4, 5 και Εις το τέλος του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949, ως τούτο τροποποιείται δια του παρόντος, προστίθεται παράγραφος 7, έχουσα ως ακολούθως: «7. Επιφυλλασσομένων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αι ιδιωτικαί επιχειρήσεις δύνανται να διενεργούν τας δια τας ανάγκας των φορτοεκφορτώσεις εντός των επαγγελματικών των χώρων και εγκαταστάσεων, δι' ιδίων εργατικών δυνάμεων, εφ' όσον απασχολούν δυνάμει συμβάσεως εργασίας επαρκή, δια την αιτίαν ταύτην αριθμόν εργατών. Προς τούτο, αποφαίνεται δι' αποφάσεως της η αρμοδία κατά τόπον Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων επί τη αιτήσει της επιχειρήσεως, υποβαλλομένης εντός προθεσμίας εξ μηνών από της προσλήψεως τοιούτου προσωπικού». 4. Άδειαι χορηγηθείσαι εις επιχειρήσεις κατά την διαδικασίαν του άρθρου 14 του Κ.Ν. 5167/1932 «περί ρυθμίσεως των εις τους λιμένας φορτοεκφορτωτικών εργασιών», ως ετροποποιήθη δια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. Δ/τος 3789/1957 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας», εξακολουθούν ισχύουσαι. 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Την χορήγησιν των επαγγελματικών βιβλιαρίων εις τους έχοντας τα κατά το άρθρον 4 του παρόντος προσόντα». 6. Εις το τέλος του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 1254/1949, προστίθεται παρ. 6 έχουσα ως ακολούθως: «6. Την έκδοσιν της κατά τας διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του παρόντος αποφάσεως περί της επαρκείας του παρά των ιδιωτικών επιχειρήσεων προσλαμβανομένου δια τας ιδίας αυτών φορτοεκφορτώσεις προσωπικού». 7. Το άρθρον 4 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρον 4. Εφ' εξής, δια να αποκτήση κανείς βιβλιάριον επαγγελματικής ταυτότητος φορτοεκφορτωτού ξηράς, απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα: α) Να είναι Έλλην υπήκοος. β) Να έχη ηλικίαν άνω των 18 ετών και κάτω των 40. γ) Να είναι εξ απόψεως υγείας ικανός δια την άσκησιν του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτού βάσει ιατρικής γνωματεύσεως των υγιεινομικών επιτροπών του Ι.Κ.Α. ή άλλου Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος. δ) Να μη έχη καταδικασθή δια ποινής συνεπαγόμενης στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων δι' εγκλήματα: αα) Κατά της ασφαλείας των συγκοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων. ββ) Δι' εγκλήματα λαθρεμπορίας, και γγ) Δι' εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας».

5 8. Κυρούται η υπ' αριθ /9182/ απόφασις του Υπουργού Εργασίας «περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ /4120/ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, περί λήξεως της θητείας συνθέσεως και συγκροτήσεως των Ε.Ρ.Φ.Ξ. Αθηνών και Πειραιώς» (ΦΕΚ 962 τεύχος Β' της ). Άρθρον 8 Αι κατά τας διατάξεις του στοιχ.δ' της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 901/1976 «περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του Π.Δ.189/1975 και «περί της οικονομικής ενισχύσεως των επί τη βάσει του Ν.89/1975 ανασυσταθέντων εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων» αιτήσεις ως και τα σχετικά δικαιολογητικά των εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων δια την λήψιν οικονομικής ενισχύσεως παρά του Οργανισμού Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωματείων (ΟΔΕΠΕΣ), ειδικώς δια τα έτη 1978 και 1979 θεωρούνται ως εμπρόθεσμοι, εφ'όσον υποβληθούν εις τον ΟΔΕΠΕΣ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους Άρθρον 9 1. Επιφυλασσομένων των περί Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού διατάξεων, απαγορεύεται πάσα μεσολάβησις φυσικού ή νομικού προσώπου επ'ανταλλάγματι δια την πρόσληψιν ημεδαπού προς απασχόλησιν εις την αλλοδαπήν, η ανάληψις υποχρεώσεως προς εξασφάλισιν εις ημεδαπόν απασχολήσεως εν τη αλλοδαπή, ως και η καθ'οιονδήποτε τρόπον, ιδία δια δημοσιευμάτων, εγκυκλίων ή οδηγιών επ'ανταλλάγματι παρότρυνσις ημεδαπού προς απασχόλησιν εις την αλλοδαπήν. Ως αντάλλαγμα δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου νοείται και ο μισθός ή οιαδήποτε αποζημίωσις. 2. Ο παραβαίνων τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου τιμωρείται με τας ποινάς του άρθρ.458 του Ποινικού Κώδικος, εφ'όσον δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή υπό άλλης διατάξεως. 3. Η ποινική δίωξις χωρεί αυτεπαγγέλτως. Άρθρον Δια την Επαγγελματικήν και Τεχνικήν κατάρτισιν Ελλήνων εργαζομένων εν Δυτική Γερμανία, ως και των τέκνων αυτών ηλικίας μέχρι 20 ετών, μέσω του Γερμανικού Κοινωνικού Οργανισμού Νεότητος, δύναται, δι'αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και εισήγησιν της εν Βόννη Ελληνικής Πρεσβείας να καθορίζωνται αι προς τον σκοπόν τούτον διατιθέμεναι παρά του ΟΑΕΔ πιστώσεις, ο τρόπος πραγματοποιήσεως των σχετικών δαπανών ως και η παροχή χρηματικών βραβείων εις τους εξ αυτών επιτυχώς περατούντας έκαστον κύκλον σπουδών. 2. Δια των αυτών ή ομοίων αποφάσεων, δύναται να καθορίζεται μηνιαίον εκπαιδευτικόν επίδομα, όπερ θα καταβάλλεται, εις βάρος του ΟΑΕΔ, εις Ελληνόπαιδας ηλικίας μέχρι 20 ετών, παρακολουθούντας, κανονικώς εν Δυτική Γερμανία ειδικά προγράμματα δια την επαγγελματικήν κατάρτισιν αλλοδαπών νέων (M.B.S.E.) ή έτερα συναφή, των λεπτομερειών καταβολής ρυθμιζομένων δια των ιδίων αποφάσεων.

6 3. Κατά την αυτήν ωσαύτως διαδικασίαν, δύναται να καθορίζεται μηνιαίον εκπαιδευτικόν επίδομα και δια τα τέκνα ελλήνων εργαζομένων εν Δυτική Γερμανία, τα οποία φοιτούν ως κανονικοί μαθηταί εις τας τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα γενικής και επαγγελματικής και τεχνικής εκπαιδεύσεως, αι οποίαι λειτουργούν εις ελληνικά σχολεία της ημεδαπής προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια δια την ένταξιν των εις το εκπαιδευτικόν σύστημα της χώρας. 4. Αι διατάξεις των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί των τέκνων Ελλήνων εργαζομένων και εις άλλας χώρας, τα οποία παρακολουθούν τακτικώς αντίστοιχα προγράμματα της αλλοδαπής ή τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα γενικής και επαγγελματικής και τεχνικής εκπαιδεύσεως, αι οποίαι λειτουργούν εις τα ελληνικά σχολεία της ημεδαπής. Άρθρον Η διάταξις της παρ.3 του άρθρ.15 του Β.Δ. 993/66 «περί εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικος επί των υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», εφαρμόζεται από της και επί των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 2. Αι υπό της περιπτ.ι της παρ.1 του άρθρου 24 του Β.Δ. 404/1971 «περί καθορισμού των τακτικών θέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού», ως αύτη αντικατεστάθη υπό της παρ.2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 350/73 «περί αντικαταστάσεως ενίων περιπτώσεων της παρ.1 του άρθρ.24 του υπ'αριθ. 404/71 Β.Δ/τος» προβλεπόμεναι θέσεις καθαριστριών μερικής απασχολήσεως μετατρέπονται εις τοιαύτας πλήρους απασχολήσεως. Αι ήδη υπηρετούσαι καθαρίστριαι μερικής απασχολήσεως καταλαμβάνουν αυτοδικαίως, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ισαρίθμους κενάς θέσεις πλήρους απασχολήσεως. 3. Εις το τακτικόν προσωπικόν των Κλάδων ΣΕ των υπηρεσιών εσωτερικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δύναται να χορηγούνται κατ'έτους, δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού 2 ενδυμασίαι, ήτοι μία θερινή και μία χειμερινή. 4. Η διάταξις της παρ.3 του άρθρ.2 του Ν. 359/1976 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινών του Ν.Δ. 580/70 κλπ.» εφαρμόζεται και επί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) του υπηρετούντος κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, προκειμένου περί προϋπηρεσίας διανυθείσης εις Δημοσίας Επαγγελματικάς Σχολάς και Κέντρα ή Σχολάς του ΟΑΕΔ. Η αναγνώρισις της προϋπηρεσίας ενεργείται δια πράξεως του Διοικητού του ΟΑΕΔ, μετά γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 5. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόμου ανήκοντες εις τους κατά το άρθρ.1 της υπ'αριθ /1664/1978 κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας (ΦΕΚ 640 τ.β') κλάδους τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, εφ'όσον κέκτηνται ή αποκτήσουν πτυχίον της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίον συναφών προς τας εις την ΣΕΛΕΤΕ σπουδών εις την αλλοδαπήν ή πτυχίον εκπαιδευτού του Προτύπου ΚΕΚΑΤΕ Αθηνών, εντάσσονται δια πράξεως του Διοικητού κατόπιν κρίσεως του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις κενάς ή κενωθησομένας θέσεις του αμέσως ανωτέρου του κατεχομένου μισθολογικού

7 κλιμακίου του κλάδου των από του χρόνου κτήσεως του υπ'αυτών κατεχομένου, μέχρι της εντάξεως, μισθολογικού κλιμακίου, άνευ δικαιώματος απολήψεως αναδρομικής διαφοράς αποδοχών. 6. Αι δια της παρ.3 του άρθρου 24 του Β.Δ. 404/71 «περί του καθορισμού των τακτικών θέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» συσταθείσαι επί βαθμολογική αντιστοιχία εξ θέσεις ιατρών του ΟΑΕΔ ορίζονται ως μονίμου ιατρικού προσωπικού τοιαύται. Οι ήδη υπηρετούντες, ο Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας, οι ιατροί αντιστοίχου ειδικότητος και οδοντίατρος του ΟΑΕΔ καταλαμβάνουν αυτοδικαίως ισαρίθμους αντιστοίχους θέσεις. 7. Η παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 119/1975 «περί μονιμοποιήσεως των Ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συστάσεως Γενικής Διευθύνσεως Υγειονομικών Υπηρεσιών παρ'αυτώ και άλλων τινών διατάξεων» εφαρμόζεται αναλόγως και επί του εν παρ.6 του παρόντος ιατρικού προσωπικού του ΟΑΕΔ. 8. Αι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 887/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.» εφαρμόζονται από της ισχύος των και επί των εκ μετατάξεως εκ Ν.Π.Δ.Δ. εις το Δημόσιον υπηρετούντων υπαλλήλων, εφ'όσον ούτοι κατά την εφαρμογήν του Ν. 1811/1951 εις τα Ν.Π.Δ.Δ. υπηρέτουν εις ταύτα. 9. Συνιστώνται παρά τω Οργανισμώ Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5 θέσεις δικηγόρων επί εμμίσθω εντολή πέραν των υπό των διατάξεων του Β.Δ. 404/1971 και του Ν. 254/1976 προβλεπομένων θέσεων. Τας θέσεις ταύτας καταλαμβάνουν αυτοδικαίως δικηγόροι απολυθέντες της υπηρεσίας από 21 Απριλίου 1967 μέχρι 23 Ιουλίου 1974 και επανελθόντες εις προσωρινάς θέσεις δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 168/74 «περί συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 76/1974 «περί επαναφοράς απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων εις παραίτησιν υπαλλήλων κλπ. και άλλων συναφών διατάξεων», ως και οι προσληφθέντες δικηγόροι από 24 Ιουλίου 1974 μέχρι και του έτους Άρθρον 12 Η δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως αναγνώρισις του δικαιώματος προαγωγής υπαλλήλου επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις βαθμόν, εις τον οποίον εδικαιούτο να προαχθή βάσει του διέποντος αυτόν κανονισμού ή οργανισμού βαθμολογικής και μισθολογικής εξελίξεως, λογίζεται πραγματοποιηθείσα αφ'ου χρόνου έδει να είχε συντελεσθή η προαγωγή τούτου. Εις περίπτωσιν ακυρώσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως ανατρέπεται η επί ταύτης βασισθείσα προαγωγή. Άρθρον Συμβάσεις υπαλληλικού ή εργατοτεχνικού προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου, μετατρέπονται αυτοδικαίως από 1ης Ιανουαρίου 1980 εις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Υπό την αυτήν σχέσιν συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου παραμένουν εν τη υπηρεσία και οι προσληφθέντες εις τον Αυτόνομον Οργανισμόν Εργατικής Κατοικίας, δυνάμει του άρθρου 14 του Ν. 678/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων

8 τινών διατάξεων». 2. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις τα περί ων η προηγουμένη παράγραφος Ν.Π.Δ.Δ., εντάσσονται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εις υφισταμένας κενάς μονίμους θέσεις ή εις τοιαύτας συνιστωμένας παρ'αυτοίς, αναλόγως των αναγκών των, δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων εντός προθεσμίας εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Εργασίας ή κατά τα οριζόμενα εν παραγράφοις 1 και 5 του Ν.38/1975 «περί ρυθμίσεως εξοφλήσεως οφειλών κλπ.». Δια των Προεδρικών Διαταγμάτων καθορίζονται οι κλάδοι και βαθμοί των δι'αυτών συνιστωμένων θέσεων, επιτρεπομένης και της συμπληρώσεως των δια ταύτας προβλεπομένων ειδικών τυπικών προσόντων, επί συστάσεως δε νέων κλάδων τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού. 3. Δια την κατά την προηγουμένην παράγραφον ένταξιν εφαρμόζονται αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 έως 9 του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 169/1969 «περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Προκειμένου ειδικώς περί προσωπικού προερχομένου εκ του Εθνικού Ιδρύματος «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ», ως προϋπηρεσία δια την ένταξιν αναγνωρίζεται και η διανυθείσα τοιαύτη παρά τω Ιδρύματι τούτω. 5. Ουδείς εκ των κατά τας διατάξεις του παρόντος εντασσομένων λαμβάνει συνολικάς εν γένει αποδοχάς ολιγωτέρας των προ της εντάξεώς του. Τυχόν επί πλέον διαφορά διατηρείται ως προσωρινόν επίδομα, μέχρι της καθ'οιονδήποτε τρόπον καλύψεώς της. 6. Οι μη, δι'οιονδήποτε λόγον, εντασσόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος, παραμένουν εν τη υπηρεσία επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρμοζομένων των περί αυτής ισχυουσών συναφών διατάξεων. 7. Ωσαύτως, δύνανται, κατά τας διατάξεις της παρ.3 του παρόντος, να ενταγούν τη αιτήσει των εντός διμήνου εις τον εις ον ανήκουν κλάδον και μόνιμοι τεχνικοί υπάλληλοι κλάδων ΑΤ του Ο.Ε.Κ., διορισθέντες μέχρι και έχοντες χρόνον πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας ανώτερον του κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτουμένου δια την μέχρι και του κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών εξέλιξιν. 8. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντος μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Ε.Κ. των κλάδων ΜΕ, κεκτημένοι το κατά τας παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν.434/1976 τυπικόν προσόν, κατατάσσονται αυτοδικαίως εις κλάδους ΑΤ ή ΑΡ με τον ον κέκτηνται βαθμόν, εκτός εάν κατέχουν βαθμόν κατώτερον του εισαγωγικού των κλάδων τούτων, οπότε κατατάσσονται εις τον εισαγωγικόν βαθμόν. 9. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κατάταξις διενεργείται, εκδιδομένης προς τούτο διαπιστωτικής πράξεως και, εν περιπτώσει μη υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων, δια της αυτοδικαίας μεταφοράς των θέσεων, ας κατέχουν οι υπάλληλοι ούτοι των κλάδων ΜΕ εις τους κλάδους εις ους διενεργείται η κατάταξις. Άρθρον Η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 704/1977 «περί συστάσεως θέσεων προσωπικού εις το Υπουργείον Εργασίας και ετέρων τινων διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

9 «4. Οι μεταταχθησόμενοι υπάλληλοι δύνανται κατ' εκλογήν των είτε να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τα Ταμεία Προνοίας ή Λογαριασμούς Προνοίας (Νόμου 103/1975), ως και εις τα Ταμεία Επικουρικής Ασφαλίσεως, εις α μέχρι της μετατάξεώς των επήγοντο, είτε να υπαχθούν εις τα τοιαύτα εις α ασφαλίζεται το προσωπικόν του Υπουργείου Εργασίας, της προϋπηρεσίας των θεωρουμένης ως δημοσίας. Εφ' όσον οι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τους Λογαριασμούς Προνοίας του Ν. 103/1975 τυχόν καταβληθείσαι εισφοραί εις το Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων μεταφέρονται εις τους εν λόγω Λογαριασμούς Προνοίας εις τους οποίους οι υπάλληλοι ούτοι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τας υπό των προαναφερθεισών διατάξεων οριζομένας εισφοράς μέχρι της εξόδου των εκ της υπηρεσίας, του μεσολαβήσαντος χρόνου λογιζομένου ως διανυθέντος εν υπηρεσία δια την απόληψιν του βοηθήματος του Ν. 103/1975». 2. Αι κατά τας διατάξεις του εδαφ.α' της παρ.1 του άρθρου 42 του Π.Δ. 1156/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» 2 θέσεις ειδικών συμβούλων ορίζονται ως τοιαύται παρά τω Υπουργώ Εργασίας. Οι ειδικοί σύμβουλοι υπηρετούν εις το γραφείον του Υπουργού. 3. Αι διατάξεις του εδαφ. α' της παρ. 2 του άρθρου 42 του Π. Δ/τος 1156/1977 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «α) Δια την μίαν θέσιν ειδικών συμβούλων πτυχίον ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμον πτυχίον αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής και 25ετής ευδόκιμος υπηρεσία, εκ της οποίας δεκαετής τουλάχιστον εις ανωτέρους ή ανωτάτους βαθμούς παρά τω Υπουργείω Εργασίας ή τους παρ' αυτού εποπτευομένους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής και εξειδίκευσις εις θέματα Κοινωνικής πολιτικής, προσηκόντως αποδεικνυομένη και δια την ετέραν πείραν επί θεμάτων του συνδικαλιστικού κινήματος, προσηκόντως αποδεικνυομένη». Άρθρον Αι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 6 και 7 της υπ'αριθ. 6/1979 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών «περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων εργασίας των μισθωτών απάσης της Χώρας», κηρυχθείσης εκτελεστής δια της υπ'αριθ /1979 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 194 Β'), ων το κείμενον παρατίθεται εν τέλει του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ότι είναι έγκυροι από του εν αυταίς οριζομένου χρόνου ισχύος και ότι πληρούν άπαντας τους υπό των διατάξεων του Ν. 3239/1955 «περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόμων», ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως, τιθεμένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς. 2. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 15 του Ν. 3239/1955 δύναται δι'ομοίων συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων διαιτησίας να τροποποιώνται και συμπληρούνται αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος διατάξεις και διαρκούντος έτι του χρόνου ισχύος αυτών, επί τω τέλει απροσκόπτου εφαρμογής των δι'αυτών, εισαγομένων θεσμών, ιδία δε του περί χρονικών ορίων εργασίας τοιούτου. «Άρθρον 3.

10 Εξομοίωσις κανονικών αδειών. 1.Από 1 ης Ιανουαρίου 1981 η ελάχιστη διάρκεια της κατ έτος αδείας μετ αποδοχών της οποίας δικαιούνται πάντες οι μισθωτοί των υποκειμένων εις την παρούσαν επιχειρήσεων ή εργασιών ορίζεται εις δώδεκα (12) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας. Η κατά τ ανωτέρω διάρκεια της αδείας μετ αποδοχών επαυξάνεται κατά μίαν εργάσιμον ημέραν, δι εκάστην πλέον του βασικού χρόνου, εξαμηνίαν απασχολήσεως, χωρίς να δύναται εν συνόλω να επερβή τας είκοσιν εξ (26) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας. 2.Προκειμένου περί μισθωτών επιχειρήσεων ή εργασιών, περί των οποίων τα εδάφια γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 «περί χορηγήσεως κατ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ αποδοχών», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, η ελάχιστη διάρκεια της αδείας της οποίας δικαιούνται ούτοι, δια την περίοδον από 1 ης Ιανουαρίου 1979 έως 31 ης Δεκεμβρίου 1980, ορίζεται: δια το έτος 1979 εις δέκα (10) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας, δια δε το έτος 1980 εις ένδεκα (11) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας. Η κατά τ ανωτέρω διάρκεια της αδείας μετ αποδοχών επαυξάνεται κατά μίαν εργάσιμον ημέραν δι εκάστην, πλέον του βασικού χρόνου εξαμηνίαν απασχολήσεως, χωρίς να δύναται εν συνόλω να υπερβή δια το έτος 1979 τας είκοσι μίαν (21) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας, δια δε το έτος 1980 τας είκοσι τέσσερας (24) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας. 3. Μισθωτοί εκ των υποκειμένων εις τας διατάξεις της παρούσης, τύχοντες δια το τρέχον έτος και μέχρι της εκδόσεως της παρούσης, αδείας μετ αποδοχών μικροτέρας της δια της παρ.2 του παρόντος άρθρου οριζομένης, δικαιούνται της προκυπτούσης διαφοράς αδείας, συμπληρωματικώς, εις χρόνον ορισθησόμενον κατά την κρίσιν του εργοδότου εντός του τρέχοντος έτους. Άρθρον 4 Άδειαι σπουδαστών. 1. Μισθωτοί τυγχάνοντες μαθηταί ή σπουδασταί ή φοιτηταί εκπαιδευτικών μονάδων οιουδήποτε τύπου και οιαδήποτε βαθμίδος, του Δημοσίου ή υπ αυτού εποπτευομένων καθ οιοδήποτε τρόπον, δικαιούνται κατά πάσαν περίπτωσιν αδείας μετ αποδοχών κατ ελάχιστον όριον δέκα οκτώ (18) αλλεπαλλήλων εργασίμων ημερών, εκτός εάν δικαιούνται μεγαλυτέρας διαρκείας τοιαύτης κατ αλλας διατάξεις. 2.Οι, περί των οποίων η προηγουμένη παράγραφος μισθωτοί, δικαιούνται ωσαύτως, κατ έτος ειδικώς δια την συμμετοχήν των εις τας εξετάσεις, προσθέτου αδείας απουσίας άνευ αποδοχών, διαρκείας εξ (6) εργασίμων ημερών, συνεχών ή διακεκομμένων. 3. Αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών οι οποίοι δεν συνεπλήρωσαν το 24 ον έτος της ηλικίας των, προς δε προκειμένου περί σπουδαστών ή φοιτητών υπό την πρόσθετον προϋπόθεσιν ότι διατηρούν την φοιτητικήν των, ιδιότητα. 4. Η ιδιότης του μαθητού ή σπουδαστού ή φοιτητού, ως και η συμμετοχή τούτου εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της οικείας Σχολής, υποβαλλόμενης υπό του μισθωτού προς τον εργοδότην. Άρθρον 6

11 Μείωσις ωρών εβδομαδιαίας εργασίας. 1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, ως και του άρθρου 8 της παρούσης, η διάρκεια της καθ εβδομάδα εργασίας των παρ οιωδήποτε εργοδότη επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων μισθωτών, ορίζεται ως ακολούθως: α)από 1 ης Οκτωβρίου 1979 εις τεσσεράκοντα τέσσερας (44) ώρας. β) Από 1 ης Οκτωβρίου 1980 εις τεσσεράκοντα τρείς (43) ώρας και γ)από 1 ης Οκτωβρίου 1981 και επέκεινα εις τεσσεράκοντα δυο (42) ώρας. 2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 της από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. «περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ωρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών», εφαρμόζεται αναλόγως και κατά την περίπτωσιν των πέραν της κατά τ ανωτέρω ορίων υπερεργασίας. 3.Ωράρια εβδομαδιαίας εργασίας ισχύοντα ή συμβατικώς εφαρμοζόμενα βραχύτερα των υπό της παρ.1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων δεν θίγονται υπό της παρούσης. 4. Επί των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, των οποίων η συνεχής λειτουργία, επιβαλλομένη εκ της φύσεως αυτών, πρέπει να εξασφαλίζηται δια διαδοχικών εναλλαγών προσωπικού εφαρμόζονται αποκλειστικώς αι διατάξεις του Π.Δ. της 27 ης Ιουνίου-4 ης Ιουλίου 1932 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των «περί 8ώρου εργασίας και διατάξεων», ως αυταί ισχύουν νυν, συμπληρωματικώς δε αι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης. 5. Επί του προσωπικού κινήσεως των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, των αμαξηλάτων, δηζελοκινήτων και ηλεκτροκινήτων σιδηροδρόμων, και επί των οδηγών, συνοδηγών και βοηθών των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως των τουριστικών λεωφορείων, των αγοραίων επιβατικών αυτοκινήτων και των ταξί, εφαρμόζονται αποκλειστικώς αι περί αυτών ισχύουσαι διατάξεις, περί χρονικών ορίων εργασίας, συμπληρωματικώς δε αι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης. Άρθρον 7 Αμοιβή υπερεργασίας 1.Η συμπεφωνημένη ή νόμιμος αμοιβή, δια 45ώρων εβδομαδιαίαν εργασίαν οφείλεται από 1 Οκτωβρίου 1979 δια την οριζομένην υπό της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου διάρκειαν εβδομαδιαίας εργασίας. 2. Εργοδόται απασχολούντες τους παρ αυτοίς μισθωτούς, πέραν των υπό του προηγουμένου άρθρου ορίων εργασίας, υποχρούνται εις την καταβολήν συμπληρωματικής αμοιβής οριζομένης ως ακολούθως: α) Από 1 ης Οκτωβρίου 1979 μέχρι 30 ης Σεπτεμβρίου 1980, δια την 45 ην ώραν το εις αυτήν αντοιστοιχούν ωρομίσθιον, δι εκάστην δε ώραν υπερεργασίας πέραν των 45 ωρών αντιστοιχούν προσηυξημένον κατά 25%. β) Από 1 ης Οκτωβρίου 1980 μέχρι 30 ης Σεπτεμβρίου 1981, δια την 44 ην ώραν το εις αυτήν αντοιστοιχούν ωρομίσθιον, δι εκάστην δε ώραν υπερεργασίας πέραν των 44 ωρών αντιστοιχούν προσηυξημένον κατά 25%. γ) Από 1 ης Οκτωβρίου 1981 μέχρι 30 ης Σεπτεμβρίου 1982, δια την 43 ην ώραν το εις αυτήν αντοιστοιχούν ωρομίσθιον, δι εκάστην δε ώραν υπερεργασίας πέραν των 43 ωρών αντιστοιχούν προσηυξημένον κατά 25%. δ) Από 1 ης Οκτωβρίου 1982 και επέκεινα, δι εκάστην ώραν υπερεργασίας πέραν

12 των 42 ωρών αντιστοιχούν προσηυξημένον κατά 25%. 3.Εάν αι, πέραν των υπό του άρθρου 6 της παρούσης οριζομένων, ώραι απασχολήσεως του μισθωτού εμπίπτουν εις τα όρια της νυκτερινής εργασίας ή της εργασίας κατά Κυριακάς και εξαιρεσίμους ημέρας, εκτός του κατά την προηγουμένην παράγραφον ωρομισθίου, μετά των επ αυτού τυχόν αυξήσεων, οφείλονται και αι προσαυξήσεις, αι οποίαι λέπονται υπό των κειμένων διατάξεων δια νυκτερινήν εργασίαν και εργασίαν κατά Κυριακάς και εξαιρεσίμους ημέρας. 4. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου, μισθωτοί επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών των οποίων η συνεχής λειτουργία, ως εκ της φύσεως αυτών πρέπει να εξασφαλίζεται δια διαδοχικών εναλλαγών προσωπικού, απασχολούμενοι πέραν των υπό της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου οριζομένων ορίων και μέχρι του κατά τις κείμενας διατάξεις ανωτάτου τοιούτου, δικαιούνται προσαυξήσεως της κανονικής των αμοιβής, των υπό της παρ.2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενων ωρομισθίων καθ εβδομάδα, τας εν αυτή διακρίσεις. 5. Επί των κατά την πρηγουμένην παράγραφον επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, επιτρέπεται η απασχόλησις των μισθωτών πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερησίας εργασίας, ως και του υπό του προηγουμένου άρθρου οριζομένου ορίου εβδομαδιαίας τοιαύτης, άνευ καταβολής προσθέτου τινός αμοιβής εκ της τοιαύτης υπερβάσεως, υπό την προϋπόθεσιν ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμόν των υπό του προηγουμένου άρθρου οριζομένων ωρών εβδομαδιαίας εργασίας. 6.Επί μισθωτών, περί των οποίων η παρ. 5 του προηγουμένου άρθρου απασχολουμένων πέραν των υπό της παρ.1 του αυτού άρθρου οριζομένων ωρών εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παρ.4 του παρόντος άρθρου. 7.Αι περί καταβολής συμπληρωματικής αμοιβής διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, δεν έχουν εφαρμογήν επί των μισθωτών των αμειβομένων κατ άλλον σύστημα, πλην του επί μισθώ ή ημερομισθίω. Προκειμένου, όμως περί μισθωτών αμειβομένων δια μικτού συστήματος αι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως, προσδιοριζομένου του οφειλομένου ωρομισθίου και της επ αυτού προσαυξήσεως επί τη βάσει του συμπεφωνημένου ή νομίμου τακτικώς και περιοδικώς καταβαλλομένου μισθού ή ημερομισθίου. 8.Εν περιπτώσει μειώσεως των ωρών εργασίας μέχρι του κατά την παρ.1 του προηγουμένου άρθρου ορίου εβδομαδαιαίως, οι κατά μονάδα εργασίας ή κατ άλλον σύστημα, πλην του επί μισθώ ή ημερομησθίω, αμειβομένοι μισθωτοί δικαιούνται καθ εβδομάδα της τυχόν προκυπτούσης διαφοράς μεταξύ, του κατά το εφαρμοζόμενον σύστημα αμοιβής των, προϊόντος και του εξαπλασίου του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομησθίου ή κατά την οικείαν Συλλογικήν Σύμβασιν κατωτάτου ορίου ημερομησθίου της ειδικότητος των». Άρθρον Μισθωτοί απασχολούμενοι επί σχέσει εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις εργοδότην υπαγόμενον εις τας διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, εις περίπτωσιν λύσεως της σχέσεως εργασίας των καθ'οιονδήποτε τρόπον ή λήξεως της εποχιακής απασχολήσεώς των, πριν συμπληρώσουν δωδεκάμηνον εν τη σχέσει εργασίας, δικαιούνται παρά του εργοδότου τόσων ημερησίων μισθών, όσοι οι μήνες απασχολήσεώς των εις αυτόν, ανεξαρτήτως άλλης εξ άλλου λόγου τυχόν οφειλομένης αποζημιώσεως. Προκειμένου περί ανηλίκων μη συμπληρωσάντων το

13 18ον έτος της ηλικίας των ή περί προσώπων περί των οποίων το άρθρον 4 της υπ'αριθ.6/1979 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Διαιτητικού Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών, το ανωτέρω ποσόν ορίζεται εις ένα και ήμισυ ημερήσιον μισθόν δι'έκαστον μήνα απασχολήσεως. Δια απασχόλησιν ελάσσονα του μηνός καταβάλλεται ανάλογον κλάσμα. Δια την εφαρμογήν των προηγουμένων εδαφίων, προκειμένου περί των παρεχόντων εκ περιτροπής ή διαλείπουσαν εργασίαν, ως μην, λογίζονται 25 ημέραι απασχολήσεως. Κατά τα λοιπά έχουν και εν προκειμένω εφαρμογήν αι διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. 2. Οι μισθωτοί των οποίων η σχέσις εργασίας ελύθη ή η εποχιακή απασχόλησις έληξεν εντός του έτους 1980 και μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, λαβόντες ποσόν μικρότερον του υπό της προηγουμένης παραγράφου οριζομένου, δικαιούνται της προκυπτούσης διαφοράς. Άρθρον 17 Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) καθορίζεται η εκ μέρους του Οργανισμού τούτου καταβολή αποδοχών εις τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 6/1979 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών, απέχοντας εκ της εργασίας των μισθωτούς, το ύψος των αποδοχών τούτων, μη δυνάμενον να υπερβή δι' εκάστην ημέραν, το εκάστοτε ισχύον γενικόν κατώτατον όριον ημερομισθίου (ημερομίσθιον ασφαλείας), ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Άρθρον Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται όπως κατά την εξόφλησιν των αποδοχών του προσωπικού των χορηγούν εκκαθαριστικόν σημείωμα, ή, εις περίπτωσιν εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυσιν μισθοδοσίας. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις δέον όπως απεικονίζωνται αναλυτικώς αι πάσης φύσεως αποδοχαί του προσωπικού, ως και αι επ'αυτών γενόμεναι κρατήσεις. 2. Εις τον πρώτον στίχον της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. Δ/τος 515/1970 και μετά τας λέξεις «των ανωτέρω πινάκων» προστίθεται αι λέξεις «άνευ της στήλης των καταβαλλομένων αποδοχών». Άρθρον 19 Η περίπτωσις γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Νόμου 678/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Η αγορά ακινήτων προοριζομένων δια την εξυπηρέτησιν των σκοπών του Οργανισμού». Άρθρον 20 Αι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.754/1978 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων

14 των ΝΠΔΔ, ως και άλλων τινών συναφών διατάξεων» έχουν εφαρμογήν και επί των ιατρών των απασχολουμένων επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, τους έχοντας βαθμολογικήν ή μισθολογικήν αντιστοιχίαν προς τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους. Άρθρον Η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. Δ/τος 2961/1954, «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 2 του Ν. 3464/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των «περί ασφαλίσεως ανεργίας διατάξεων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Εξαιρούνται της ασφαλίσεως ανεργίας: α) Οι ανήλικοι μέχρι συμπληρώσεως του 15ου έτους της ηλικίας των και οι μαθηταί τεχνίται περί ων το Β.Δ. της «περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών». β) Οι σύζυγοι, οι γονείς ή τα τέκνα εφ' όσον απασχολούνται εις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ασκουμένας υπό του (ή της) συζύγου, πατρός ή μητρός ή τέκνου. γ) Οι εκ των ανωτέρω προσώπων υπό στοιχείον β απασχολούμενοι εις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις αι οποίαι λειτουργούν υπό μορφήν εταιρίας, εφ' όσον εν ή περισσότερα εκ των συγγενικών τούτων προσώπων συμμετέχει εις την εταιρίαν κατά ποσοστόν μείζον του 50 %. δ) Οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι του Δημοσίου ή των πάσης φύσεως Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, πλην του ΟΓΑ. ε) Οι τακτικοί υπάλληλοι και υπηρέται του Δημοσίου και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου. στ) Τα πρόσωπα τα παρέχοντα εξηρτημένην εργασίαν ουχί προς σταθερόν εργοδότην (ως φορτοεκφορτωταί, εργάται εκδοράς και σφαγείς, νεκροπομποί κλπ.) των οποίων η εις τον οικείον φορέα δια τον κλάδον ασθενείας ασφάλισις συντελείται μέσω των επαγγελματικών αυτών Σωματείων ή Συνεταιρισμών, δυνάμει ειδικού Κανονισμού. ζ) Οι οικόσιτοι μισθωτοί. η) Οι ησφαλισμένοι δια τον κίνδυνον της ανεργίας παρ' ετέρω Ταμείω ασφαλίσεως έχοντι την μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. θ) Οι απασχολούμενοι εις γεωργικάς, δασικάς και κτηνοτροφικάς εργασίας, πλην των υπαγομένων εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ». 2. Τα δεύτερον και τρίτον εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. Δ/τος 2961/1954 «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», ως αύτη συνεπληρώθη υπό της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 74/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων», αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Η κατά τα ανωτέρω έκτακτος επιδότησις δύναται να παρέχηται και εις ανέργους - μέλη ή μη δασοκομικών ή αλιευτικών ασφαλιστικών συνεταιρισμών, ησφαλισμένους εις το ΙΚΑ, μη υπαγομένους όμως εις την κατά της ανεργίας ασφάλισιν του Οργανισμού, εφ' όσον η κατά το προηγούμενον έτος εποχιακή απασχόλησις των εις τον οικείον κλάδον δεν ήτο πλήρης, ως επίσης και εις ανέργους μισθωτούς μη υπαγομένους εις την ασφάλισιν ανεργίας, ησφαλισμένους όμως εις ένα των λοιπών κλάδων του Οργανισμού. Οι ειδικώτεροι όροι και προϋποθέσεις της τοιαύτης επιδοτήσεως ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας». Άρθρον 22

15 1. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας προς έγκρισιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων ή ετέρων οργάνων των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, δύναται να καταργώνται δια Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει αυτού, μετά γνώμην του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αρμοδιότητες των περί ων η προηγουμένη παράγραφος Διοικητικών Συμβουλίων δύναται δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας μετά γνώμην αυτών να μεταβιβάζωνται εις νομίμως συνεστημένην παρ'εκάστω Οργανισμώ Επιτροπήν ή έτερα υπηρεσιακά όργανα αυτού. Άρθρον Το άρθρον 29 του Ν. Δ/τος 2961/1954, «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 9 του Νόμου 3464/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των «περί ασφαλίσεως ανεργίας διατάξεων», τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρον 29. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου της ανεργίας των επιδοτουμένων ανέργων καθ' άπασαν την Χωράν, η κατά περιοχάς ή κατηγορίας μισθωτών, ως και αι επιβαλλόμεναι κυρώσεις εις τους μη συμμορφουμένους προς τας υποχρεώσεις των ανέργους». 2. Το άρθρον 30 του Ν. Διατάγματος 2961/1954 τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρον 30. Ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται προ πάσης καταβολής εις τούτον επιδόματος ανεργίας να υποβάλη εις τον ΟΑΕΔ υπεύθυνον δήλωσιν κατά τας διατάξεις του Ν. Διατάγματος 105/1969 περί του ότι δεν έχει απασχόλησιν κατά την έννοιαν της παρ. 1 του άρθρου 16. Εις περίπτωσιν παραλείψεως υποβολής της ανωτέρω δηλώσεως διακόπτεται η επιδότησις». Άρθρον 24 Το υπό της παρ.2 του άρθρου 2 του Α.Ν.173/1967 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν.99/1967 κλπ., «προβλεπόμενον ανώτατον όριον οφειλομένης αποζημιώσεως, ως τούτο ηυξήθη δια του Ν.Δ.207/1974, «περί αυξήσεως του ανωτάτου ορίου οφειλομένης αποζημιώσεως κλπ.», αυξάνεται από της ισχύος του παρόντος εις το ποσόν του δραχμών. Άρθρον Εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν η εγκυμοσύνη γυναικός μισθωτού έχει καταστή καθ' οιονδήποτε τρόπον γνωστή εις τον εργοδότην, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρος η παρ' αυτού καταγγελία της μετά της κυοφορούσης σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου, εκτός εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος προς τούτο. Ως σπουδαίος λόγος δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να θεωρηθή η οφειλομένη εις την κύησιν μείωσις της αποδοτικότητας της εργασίας της κυοφορούσης. 2. Η ισχύς των διατάξεων περί απαγορεύσεως της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας κατά την διάρκειαν της υποχρεωτικής αποχής της μισθωτού προ και μετά τον τοκετόν ή της απουσίας ταύτης επί μακρότερον χρόνον λόγω ασθενείας,

16 οφειλομένης εις την κύησιν ή τον τοκετόν, δεν θίγεται. Άρθρον 26 Κυρούνται αφ ης ίσχυσαν αι παρ.iv και V της από Ειδικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας «περί των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Τραπεζών», ήτις δυνάμει της υπ'αριθ.13726/1979 αποφάσεως του Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας εδημοσιεύθη εις το υπ'αριθ.495 (Τεύχος Β') της 21ης Μαΐου 1979, φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρον 27 Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ. Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 24 Οκτωβρίου 1980 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ. ΕΒΕΡΤ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς Εν Αθήναις τη 25 Οκτωβρίου 1980 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ.

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ. Υμηττός 07 Σεπτέμβρη 2012 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ. ΚΟΙΝ.: Σωματεία Εργαζομένων Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). Εργαζόμενους Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). Σωματεία Εργαζομένων Θυγατρικών ΜΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

προηγήθηκαν της άδειας.»

προηγήθηκαν της άδειας.» Από την τηλεφωνική επικοινωνία που έχετε μαζί μας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιάφερον για διευκρινήσεις σε νομικά ζητήματα. Γι αυτό και θα συνεχίσουμε να απαντούμε σε κάθε ερώτημα σας, ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αργυρούπολη, 14/4/2014 Λ.ΚΥΠΡΟΥ 68 Αργυρούπολη ΤΚ 16452 Αρ.Πρωτ.: 12820 Τηλ. Κέντρο 213.20.18.700

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα