Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 250/Α/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 250/Α/29-10-1980)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 1082/80 Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 250/Α/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: Άρθρον 1 1. Αι κατά τον Α.Ν. 1777/51 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου του Α.Ν. 866/1946» κυρωθέντος δια του Ν. 1901/1951, «περί κυρώσεως του Α.Ν. 1777/1951 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου του Α.Ν. 866/1946», έκτακτοι οικονομικαί ενισχύσεις καταβάλλονται, ως επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εις τους μισθωτούς εις το ακέραιον, εφ'όσον η εργασιακή σχέσις τούτων διήρκεσε καθ'ολην την χρονικήν περίοδον, εις μεν την περίπτωσιν του επιδόματος εορτών Πάσχα, από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 30ής Απριλίου, εις δε την τοιαύτην του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εις περίπτωσιν καθ'ην η εργασιακή σχέσις του μισθωτού δεν διήρκεσε καθ'όλον το ανωτέρω χρονικόν διάστημα, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογον προς την εντός του χρονικού τούτου διαστήματος διάρκειαν της εργασιακής του σχέσεως. 2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον, επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, υπολογιζόμενα επί των τακτικών αποδοχών των μισθωτών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, καταβάλλονται την Μεγάλην Τετάρτην και την 21ην Δεκεμβρίου αντιστοίχως. Ο εργοδότης δύναται να παρακρατήση το μέχρι της 3οής Απριλίου ή της 31ης Δεκεμβρίου αναλογούν ποσόν του επιδόματος, όπερ πάντως δεν δύναται να καταβληθή βραδύτερον των ημερομηνιών τούτων. 3. Δια των, κατά τον Α.Ν. 1777/51, κυρωθέντα δια του Ν. 1901/51, αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας δύναται να ορισθή πάγιον σύστημα υπολογισμού των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί εις την χορήγησιν τούτων, το ύψος εν εξαρτήσει προς το γενικόν κατώτατον όριον μισθού ή ημερομισθίου δι' ειδικάς κατηγορίας μισθωτών και ο τρόπος απολήψεως και το ύψος των επιδομάτων τούτων, προκειμένου περί μισθωτών αμειβομένων δια ποσοστών, φιλοδωρημάτων, κατά μονάδα εργασίας ή κατ'άλλον σύστημα, πλην επί μισθώ ή ημερομισθίω, ή απασχολουμένων εις μη σταθερόν εργοδότην, ως και μισθωτών τελούντων κατά τον χρόνον καταβολής ή διατελεσάντων κατά την κρίσιμον περίοδον εν καταστάσει ασθενείας, λοχείας ή στρατεύσεως. 4. Δι'ομοίων αποφάσεων καθορίζονται αι, δια την απόληψιν των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, προσαυξήσεις των τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών, εργατών κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείων, αρχιεργατών, σημειωτών και φυλάκων εμπορευμάτων των λιμένων και πόλεων, των διεπομένων υπό των διατάξεων των άρθρων 37 και 39 του Ν. 3239/55, «περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού

2 Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόμων», ως και τα των προϋποθέσεων και όρων της κατανομής εις τούτους του εντεύθεν προϊόντος. Άρθρον 2 Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. Διατάγματος 4020/1959 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Αι εκάστοτε ισχύουσαι περί ελαχίστων ορίων αποδοχών και λοιπών όρων εργασίας συλλογικαί συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικαί αποφάσεις δια το υπαλληλικόν και υπηρετικόν προσωπικόν γραφείων και αποθηκών Ανωνύμων Εταιρειών και επιχειρήσεων εν γένει, ως και αι τοιαύται περί λογιστών και βοηθών λογιστών του ιδιωτικού τομέως, εφαρμόζονται από της ισχύος των και επί του αντιστοίχου προσωπικού του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων εις Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα ή Οργανισμούς εv γένει, αποσκοπούντας εις την προστασίαν της δημοσίας υγείας, εξαιρέσει των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν. Δ/τος 2592/1953 «περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως». Άρθρον 3 1. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύναται να συσταθή παρ'εκάστη Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή Ξηράς Λογαριασμός προς καταβολήν επιδόματος γάμου εις τους φορτοεκφορτωτάς, εργάτας κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείου και σημειωτάς. 2. Δι'αποφάσεων του αυτού Υπουργού ρυθμίζονται αι προϋποθέσεις, ο χρόνος και η διαδικασία χορηγήσεως, ως και το ύψος του ως άνω επιδόματος, ο τρόπος διοικήσεως, διαχειρίσεως και ελέγχου, αι δαπάναι διοικήσεως και λειτουργίας του Λογαριασμού, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού. 3. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας καθορίζονται οι πόροι του Λογαριασμού Επιδόματος Γάμου, συνιστάμενοι εις ειδικήν επαύξησιν των τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών, εργατών κομιστικής Υπηρεσίας Τελωνείων και σημειωτών βαρύνουσα τους Φορτοπαραλήπτας των εμπορευμάτων. 4. Εις περίπτωσιν οικονομικής αδυναμίας εκπληρώσεως του υπό της παρ.1 του παρόντος άρθρου προσδιοριζομένου σκοπού, ο οικείος Λογαριασμός Επιδόματος Γάμου δύναται να επιδοτήται υπό του Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.). 5. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί των φορτοεκφορτωτών, εργατών της κομιστικής υπηρεσίας του Τελωνείου, αρχιεργατών και σημειωτών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). Εις την περίπτωσιν ταύτην αι κατά τας παρ.1 2 και 3 διοικητικαί πράξεις, εκδίδονται τη συμπράξει και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρον 4 Όπου, εν τω Ν. 103/75 «περί καταβολής εφ'άπαξ χρηματικού βοηθήματος εις τους εκ της υπηρεσίας αποχωρούντας, λόγω συνταξιοδοτήσεως, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.

3 απάσης της Χώρας» προβλέπεται καταβολή χρηματικών ποσών υπό των Ν.Π.Δ.Δ. εις τους κατά τας διατάξεις αυτού δικαιούχους, είτε προς συμπλήρωσιν του εφ'άπαξ χρηματικού βοηθήματος είτε ως συμπληρωματικόν βοήθημα, κατά το υπολειπόμενον της υπό τούτου οριζομένης αποζημιώσεως ποσόν, αύτη προκειμένου περί τακτικών υπαλλήλων των Κεφαλαίων Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) ενεργείται υπό του Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.), εφ'όσον υφίσταται οικονομική αδυναμία του οικείου Κεφαλαίου (ΚΑΦ) μετά πρότασιν της Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.) αυτού, διαπιστουμένη δι'ητιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. Άρθρον 5 1. Τα μετά την απομάκρυνσιν εκ του επαγγέλματος των φορτοεκφορτωτών της κατηγορίας ιχθύων- πάγου εναπομείνανται χρηματικά ποσά εις τον παρά τω ΚΑΦ Λιμένος Πατρών τηρούμενον λογαριασμόν της ανωτέρω κατηγορίας εργατών, καταν'μεονται εις τους διατελέσαντας μετόχους του εν λόγω λογαριασμού, αναλόγως των εν ετών συμμετοχής εκάστου εις το ανωτέρω ΚΑΦ. 2. Αι λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου ρυθμίζονται δια του Κανονισμού του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Πατρών. Άρθρον 6 1. Αι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 2212/40 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών των «περί φορτοεκφορτώσεων νόμων», έχουν εφαρμογήν και επί των εργατών της κομιστικής υπηρεσίας των Τελωνείων Ξηράς. Εις την περίπτωσιν ταύτην την εν γένει ρύθμισιν βάσει των περί φορτοεκφορτωτικών εργασιών λιμένων διατάξεων, αναλόγως εφαρμοζομένων, ασκούν αι οικείαι Επιτροπαί Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς. Όπου κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτείται κοινή απόφασις των Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας εις την περίπτωσιν των εργατών της κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείων Ξηράς η αρμοδιότης ασκείται υπό μόνου του Υπουργού Εργασίας. 2. Των Επιτροπών Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων λιμένων ή ξηράς μετέχει ως μέλος υπάλληλος του οικείου Τελωνείου, οριζόμενος υπό του προϊσταμένου αυτού, οσάκις συζητούνται θέματα εργατών κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείων. Άρθρον 7 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων Νόμων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Αι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου φορτοεκφορτωτικαί εργασίαι, αι πραγματοποιούμεναι εις χώρους κοινής χρήσεως, διενεργούνται αποκλειστικώς παρ' εργατών, εφοδιασμένων δι' επαγγελματικού βιβλιαρίου φορτοεκφορτωτού ξηράς. 3. Ως χώροι κοινής χρήσεως δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου θεωρούνται: α) Οι υπό των άρθρων 966 και 967 του Α.Κ. χαρακτηριζόμενοι ως κοινόχρηστοι χώροι ή προοριζόμενοι εις την εξυπηρέτησιν δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών σκοπών. Προς τοιούτους χώρους εξομοιούνται και οι χώροι ή τα καταστήματα των

4 αγορών χονδρικής πωλήσεως λαχανικών, οπωρών ή σφαγίων, έστω και αν την χρήσιν τούτων έχουν ιδιώται και β) Οι χώροι, των οποίων η κατά προορισμόν χρήσις συνίσταται εις την συγκέντρωσιν, εναπόθεσιν, αποθήκευσιν ή αποταμίευσιν πάσης φύσεως αγαθών, των οποίων την χρήσιν έχουν το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αι Γεωργικαί Συνεταιριστικαί Οργανώσεις, η Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως εγχωρίων προϊόντων, αι Τράπεζαι και αι αποθήκαι υποκειμένων εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως τον εις ποίον ανήκουν τα φορτοεκφορτωνόμενα εμπορεύματα ή είδη». 2. Αι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αριθμούνται αντιστοίχως εις 4, 5 και Εις το τέλος του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949, ως τούτο τροποποιείται δια του παρόντος, προστίθεται παράγραφος 7, έχουσα ως ακολούθως: «7. Επιφυλλασσομένων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αι ιδιωτικαί επιχειρήσεις δύνανται να διενεργούν τας δια τας ανάγκας των φορτοεκφορτώσεις εντός των επαγγελματικών των χώρων και εγκαταστάσεων, δι' ιδίων εργατικών δυνάμεων, εφ' όσον απασχολούν δυνάμει συμβάσεως εργασίας επαρκή, δια την αιτίαν ταύτην αριθμόν εργατών. Προς τούτο, αποφαίνεται δι' αποφάσεως της η αρμοδία κατά τόπον Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων επί τη αιτήσει της επιχειρήσεως, υποβαλλομένης εντός προθεσμίας εξ μηνών από της προσλήψεως τοιούτου προσωπικού». 4. Άδειαι χορηγηθείσαι εις επιχειρήσεις κατά την διαδικασίαν του άρθρου 14 του Κ.Ν. 5167/1932 «περί ρυθμίσεως των εις τους λιμένας φορτοεκφορτωτικών εργασιών», ως ετροποποιήθη δια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. Δ/τος 3789/1957 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας», εξακολουθούν ισχύουσαι. 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Την χορήγησιν των επαγγελματικών βιβλιαρίων εις τους έχοντας τα κατά το άρθρον 4 του παρόντος προσόντα». 6. Εις το τέλος του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 1254/1949, προστίθεται παρ. 6 έχουσα ως ακολούθως: «6. Την έκδοσιν της κατά τας διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του παρόντος αποφάσεως περί της επαρκείας του παρά των ιδιωτικών επιχειρήσεων προσλαμβανομένου δια τας ιδίας αυτών φορτοεκφορτώσεις προσωπικού». 7. Το άρθρον 4 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρον 4. Εφ' εξής, δια να αποκτήση κανείς βιβλιάριον επαγγελματικής ταυτότητος φορτοεκφορτωτού ξηράς, απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα: α) Να είναι Έλλην υπήκοος. β) Να έχη ηλικίαν άνω των 18 ετών και κάτω των 40. γ) Να είναι εξ απόψεως υγείας ικανός δια την άσκησιν του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτού βάσει ιατρικής γνωματεύσεως των υγιεινομικών επιτροπών του Ι.Κ.Α. ή άλλου Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος. δ) Να μη έχη καταδικασθή δια ποινής συνεπαγόμενης στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων δι' εγκλήματα: αα) Κατά της ασφαλείας των συγκοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων. ββ) Δι' εγκλήματα λαθρεμπορίας, και γγ) Δι' εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας».

5 8. Κυρούται η υπ' αριθ /9182/ απόφασις του Υπουργού Εργασίας «περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ /4120/ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, περί λήξεως της θητείας συνθέσεως και συγκροτήσεως των Ε.Ρ.Φ.Ξ. Αθηνών και Πειραιώς» (ΦΕΚ 962 τεύχος Β' της ). Άρθρον 8 Αι κατά τας διατάξεις του στοιχ.δ' της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 901/1976 «περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του Π.Δ.189/1975 και «περί της οικονομικής ενισχύσεως των επί τη βάσει του Ν.89/1975 ανασυσταθέντων εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων» αιτήσεις ως και τα σχετικά δικαιολογητικά των εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων δια την λήψιν οικονομικής ενισχύσεως παρά του Οργανισμού Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωματείων (ΟΔΕΠΕΣ), ειδικώς δια τα έτη 1978 και 1979 θεωρούνται ως εμπρόθεσμοι, εφ'όσον υποβληθούν εις τον ΟΔΕΠΕΣ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους Άρθρον 9 1. Επιφυλασσομένων των περί Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού διατάξεων, απαγορεύεται πάσα μεσολάβησις φυσικού ή νομικού προσώπου επ'ανταλλάγματι δια την πρόσληψιν ημεδαπού προς απασχόλησιν εις την αλλοδαπήν, η ανάληψις υποχρεώσεως προς εξασφάλισιν εις ημεδαπόν απασχολήσεως εν τη αλλοδαπή, ως και η καθ'οιονδήποτε τρόπον, ιδία δια δημοσιευμάτων, εγκυκλίων ή οδηγιών επ'ανταλλάγματι παρότρυνσις ημεδαπού προς απασχόλησιν εις την αλλοδαπήν. Ως αντάλλαγμα δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου νοείται και ο μισθός ή οιαδήποτε αποζημίωσις. 2. Ο παραβαίνων τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου τιμωρείται με τας ποινάς του άρθρ.458 του Ποινικού Κώδικος, εφ'όσον δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή υπό άλλης διατάξεως. 3. Η ποινική δίωξις χωρεί αυτεπαγγέλτως. Άρθρον Δια την Επαγγελματικήν και Τεχνικήν κατάρτισιν Ελλήνων εργαζομένων εν Δυτική Γερμανία, ως και των τέκνων αυτών ηλικίας μέχρι 20 ετών, μέσω του Γερμανικού Κοινωνικού Οργανισμού Νεότητος, δύναται, δι'αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και εισήγησιν της εν Βόννη Ελληνικής Πρεσβείας να καθορίζωνται αι προς τον σκοπόν τούτον διατιθέμεναι παρά του ΟΑΕΔ πιστώσεις, ο τρόπος πραγματοποιήσεως των σχετικών δαπανών ως και η παροχή χρηματικών βραβείων εις τους εξ αυτών επιτυχώς περατούντας έκαστον κύκλον σπουδών. 2. Δια των αυτών ή ομοίων αποφάσεων, δύναται να καθορίζεται μηνιαίον εκπαιδευτικόν επίδομα, όπερ θα καταβάλλεται, εις βάρος του ΟΑΕΔ, εις Ελληνόπαιδας ηλικίας μέχρι 20 ετών, παρακολουθούντας, κανονικώς εν Δυτική Γερμανία ειδικά προγράμματα δια την επαγγελματικήν κατάρτισιν αλλοδαπών νέων (M.B.S.E.) ή έτερα συναφή, των λεπτομερειών καταβολής ρυθμιζομένων δια των ιδίων αποφάσεων.

6 3. Κατά την αυτήν ωσαύτως διαδικασίαν, δύναται να καθορίζεται μηνιαίον εκπαιδευτικόν επίδομα και δια τα τέκνα ελλήνων εργαζομένων εν Δυτική Γερμανία, τα οποία φοιτούν ως κανονικοί μαθηταί εις τας τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα γενικής και επαγγελματικής και τεχνικής εκπαιδεύσεως, αι οποίαι λειτουργούν εις ελληνικά σχολεία της ημεδαπής προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια δια την ένταξιν των εις το εκπαιδευτικόν σύστημα της χώρας. 4. Αι διατάξεις των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί των τέκνων Ελλήνων εργαζομένων και εις άλλας χώρας, τα οποία παρακολουθούν τακτικώς αντίστοιχα προγράμματα της αλλοδαπής ή τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα γενικής και επαγγελματικής και τεχνικής εκπαιδεύσεως, αι οποίαι λειτουργούν εις τα ελληνικά σχολεία της ημεδαπής. Άρθρον Η διάταξις της παρ.3 του άρθρ.15 του Β.Δ. 993/66 «περί εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικος επί των υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», εφαρμόζεται από της και επί των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 2. Αι υπό της περιπτ.ι της παρ.1 του άρθρου 24 του Β.Δ. 404/1971 «περί καθορισμού των τακτικών θέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού», ως αύτη αντικατεστάθη υπό της παρ.2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 350/73 «περί αντικαταστάσεως ενίων περιπτώσεων της παρ.1 του άρθρ.24 του υπ'αριθ. 404/71 Β.Δ/τος» προβλεπόμεναι θέσεις καθαριστριών μερικής απασχολήσεως μετατρέπονται εις τοιαύτας πλήρους απασχολήσεως. Αι ήδη υπηρετούσαι καθαρίστριαι μερικής απασχολήσεως καταλαμβάνουν αυτοδικαίως, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ισαρίθμους κενάς θέσεις πλήρους απασχολήσεως. 3. Εις το τακτικόν προσωπικόν των Κλάδων ΣΕ των υπηρεσιών εσωτερικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δύναται να χορηγούνται κατ'έτους, δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού 2 ενδυμασίαι, ήτοι μία θερινή και μία χειμερινή. 4. Η διάταξις της παρ.3 του άρθρ.2 του Ν. 359/1976 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινών του Ν.Δ. 580/70 κλπ.» εφαρμόζεται και επί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) του υπηρετούντος κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, προκειμένου περί προϋπηρεσίας διανυθείσης εις Δημοσίας Επαγγελματικάς Σχολάς και Κέντρα ή Σχολάς του ΟΑΕΔ. Η αναγνώρισις της προϋπηρεσίας ενεργείται δια πράξεως του Διοικητού του ΟΑΕΔ, μετά γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 5. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόμου ανήκοντες εις τους κατά το άρθρ.1 της υπ'αριθ /1664/1978 κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας (ΦΕΚ 640 τ.β') κλάδους τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, εφ'όσον κέκτηνται ή αποκτήσουν πτυχίον της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίον συναφών προς τας εις την ΣΕΛΕΤΕ σπουδών εις την αλλοδαπήν ή πτυχίον εκπαιδευτού του Προτύπου ΚΕΚΑΤΕ Αθηνών, εντάσσονται δια πράξεως του Διοικητού κατόπιν κρίσεως του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις κενάς ή κενωθησομένας θέσεις του αμέσως ανωτέρου του κατεχομένου μισθολογικού

7 κλιμακίου του κλάδου των από του χρόνου κτήσεως του υπ'αυτών κατεχομένου, μέχρι της εντάξεως, μισθολογικού κλιμακίου, άνευ δικαιώματος απολήψεως αναδρομικής διαφοράς αποδοχών. 6. Αι δια της παρ.3 του άρθρου 24 του Β.Δ. 404/71 «περί του καθορισμού των τακτικών θέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» συσταθείσαι επί βαθμολογική αντιστοιχία εξ θέσεις ιατρών του ΟΑΕΔ ορίζονται ως μονίμου ιατρικού προσωπικού τοιαύται. Οι ήδη υπηρετούντες, ο Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας, οι ιατροί αντιστοίχου ειδικότητος και οδοντίατρος του ΟΑΕΔ καταλαμβάνουν αυτοδικαίως ισαρίθμους αντιστοίχους θέσεις. 7. Η παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 119/1975 «περί μονιμοποιήσεως των Ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συστάσεως Γενικής Διευθύνσεως Υγειονομικών Υπηρεσιών παρ'αυτώ και άλλων τινών διατάξεων» εφαρμόζεται αναλόγως και επί του εν παρ.6 του παρόντος ιατρικού προσωπικού του ΟΑΕΔ. 8. Αι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 887/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.» εφαρμόζονται από της ισχύος των και επί των εκ μετατάξεως εκ Ν.Π.Δ.Δ. εις το Δημόσιον υπηρετούντων υπαλλήλων, εφ'όσον ούτοι κατά την εφαρμογήν του Ν. 1811/1951 εις τα Ν.Π.Δ.Δ. υπηρέτουν εις ταύτα. 9. Συνιστώνται παρά τω Οργανισμώ Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5 θέσεις δικηγόρων επί εμμίσθω εντολή πέραν των υπό των διατάξεων του Β.Δ. 404/1971 και του Ν. 254/1976 προβλεπομένων θέσεων. Τας θέσεις ταύτας καταλαμβάνουν αυτοδικαίως δικηγόροι απολυθέντες της υπηρεσίας από 21 Απριλίου 1967 μέχρι 23 Ιουλίου 1974 και επανελθόντες εις προσωρινάς θέσεις δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 168/74 «περί συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 76/1974 «περί επαναφοράς απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων εις παραίτησιν υπαλλήλων κλπ. και άλλων συναφών διατάξεων», ως και οι προσληφθέντες δικηγόροι από 24 Ιουλίου 1974 μέχρι και του έτους Άρθρον 12 Η δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως αναγνώρισις του δικαιώματος προαγωγής υπαλλήλου επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις βαθμόν, εις τον οποίον εδικαιούτο να προαχθή βάσει του διέποντος αυτόν κανονισμού ή οργανισμού βαθμολογικής και μισθολογικής εξελίξεως, λογίζεται πραγματοποιηθείσα αφ'ου χρόνου έδει να είχε συντελεσθή η προαγωγή τούτου. Εις περίπτωσιν ακυρώσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως ανατρέπεται η επί ταύτης βασισθείσα προαγωγή. Άρθρον Συμβάσεις υπαλληλικού ή εργατοτεχνικού προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου, μετατρέπονται αυτοδικαίως από 1ης Ιανουαρίου 1980 εις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Υπό την αυτήν σχέσιν συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου παραμένουν εν τη υπηρεσία και οι προσληφθέντες εις τον Αυτόνομον Οργανισμόν Εργατικής Κατοικίας, δυνάμει του άρθρου 14 του Ν. 678/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων

8 τινών διατάξεων». 2. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις τα περί ων η προηγουμένη παράγραφος Ν.Π.Δ.Δ., εντάσσονται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εις υφισταμένας κενάς μονίμους θέσεις ή εις τοιαύτας συνιστωμένας παρ'αυτοίς, αναλόγως των αναγκών των, δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων εντός προθεσμίας εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Εργασίας ή κατά τα οριζόμενα εν παραγράφοις 1 και 5 του Ν.38/1975 «περί ρυθμίσεως εξοφλήσεως οφειλών κλπ.». Δια των Προεδρικών Διαταγμάτων καθορίζονται οι κλάδοι και βαθμοί των δι'αυτών συνιστωμένων θέσεων, επιτρεπομένης και της συμπληρώσεως των δια ταύτας προβλεπομένων ειδικών τυπικών προσόντων, επί συστάσεως δε νέων κλάδων τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού. 3. Δια την κατά την προηγουμένην παράγραφον ένταξιν εφαρμόζονται αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 έως 9 του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 169/1969 «περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Προκειμένου ειδικώς περί προσωπικού προερχομένου εκ του Εθνικού Ιδρύματος «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ», ως προϋπηρεσία δια την ένταξιν αναγνωρίζεται και η διανυθείσα τοιαύτη παρά τω Ιδρύματι τούτω. 5. Ουδείς εκ των κατά τας διατάξεις του παρόντος εντασσομένων λαμβάνει συνολικάς εν γένει αποδοχάς ολιγωτέρας των προ της εντάξεώς του. Τυχόν επί πλέον διαφορά διατηρείται ως προσωρινόν επίδομα, μέχρι της καθ'οιονδήποτε τρόπον καλύψεώς της. 6. Οι μη, δι'οιονδήποτε λόγον, εντασσόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος, παραμένουν εν τη υπηρεσία επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρμοζομένων των περί αυτής ισχυουσών συναφών διατάξεων. 7. Ωσαύτως, δύνανται, κατά τας διατάξεις της παρ.3 του παρόντος, να ενταγούν τη αιτήσει των εντός διμήνου εις τον εις ον ανήκουν κλάδον και μόνιμοι τεχνικοί υπάλληλοι κλάδων ΑΤ του Ο.Ε.Κ., διορισθέντες μέχρι και έχοντες χρόνον πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας ανώτερον του κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτουμένου δια την μέχρι και του κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών εξέλιξιν. 8. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντος μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Ε.Κ. των κλάδων ΜΕ, κεκτημένοι το κατά τας παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν.434/1976 τυπικόν προσόν, κατατάσσονται αυτοδικαίως εις κλάδους ΑΤ ή ΑΡ με τον ον κέκτηνται βαθμόν, εκτός εάν κατέχουν βαθμόν κατώτερον του εισαγωγικού των κλάδων τούτων, οπότε κατατάσσονται εις τον εισαγωγικόν βαθμόν. 9. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κατάταξις διενεργείται, εκδιδομένης προς τούτο διαπιστωτικής πράξεως και, εν περιπτώσει μη υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων, δια της αυτοδικαίας μεταφοράς των θέσεων, ας κατέχουν οι υπάλληλοι ούτοι των κλάδων ΜΕ εις τους κλάδους εις ους διενεργείται η κατάταξις. Άρθρον Η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 704/1977 «περί συστάσεως θέσεων προσωπικού εις το Υπουργείον Εργασίας και ετέρων τινων διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

9 «4. Οι μεταταχθησόμενοι υπάλληλοι δύνανται κατ' εκλογήν των είτε να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τα Ταμεία Προνοίας ή Λογαριασμούς Προνοίας (Νόμου 103/1975), ως και εις τα Ταμεία Επικουρικής Ασφαλίσεως, εις α μέχρι της μετατάξεώς των επήγοντο, είτε να υπαχθούν εις τα τοιαύτα εις α ασφαλίζεται το προσωπικόν του Υπουργείου Εργασίας, της προϋπηρεσίας των θεωρουμένης ως δημοσίας. Εφ' όσον οι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τους Λογαριασμούς Προνοίας του Ν. 103/1975 τυχόν καταβληθείσαι εισφοραί εις το Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων μεταφέρονται εις τους εν λόγω Λογαριασμούς Προνοίας εις τους οποίους οι υπάλληλοι ούτοι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τας υπό των προαναφερθεισών διατάξεων οριζομένας εισφοράς μέχρι της εξόδου των εκ της υπηρεσίας, του μεσολαβήσαντος χρόνου λογιζομένου ως διανυθέντος εν υπηρεσία δια την απόληψιν του βοηθήματος του Ν. 103/1975». 2. Αι κατά τας διατάξεις του εδαφ.α' της παρ.1 του άρθρου 42 του Π.Δ. 1156/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» 2 θέσεις ειδικών συμβούλων ορίζονται ως τοιαύται παρά τω Υπουργώ Εργασίας. Οι ειδικοί σύμβουλοι υπηρετούν εις το γραφείον του Υπουργού. 3. Αι διατάξεις του εδαφ. α' της παρ. 2 του άρθρου 42 του Π. Δ/τος 1156/1977 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «α) Δια την μίαν θέσιν ειδικών συμβούλων πτυχίον ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμον πτυχίον αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής και 25ετής ευδόκιμος υπηρεσία, εκ της οποίας δεκαετής τουλάχιστον εις ανωτέρους ή ανωτάτους βαθμούς παρά τω Υπουργείω Εργασίας ή τους παρ' αυτού εποπτευομένους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής και εξειδίκευσις εις θέματα Κοινωνικής πολιτικής, προσηκόντως αποδεικνυομένη και δια την ετέραν πείραν επί θεμάτων του συνδικαλιστικού κινήματος, προσηκόντως αποδεικνυομένη». Άρθρον Αι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 6 και 7 της υπ'αριθ. 6/1979 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών «περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων εργασίας των μισθωτών απάσης της Χώρας», κηρυχθείσης εκτελεστής δια της υπ'αριθ /1979 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 194 Β'), ων το κείμενον παρατίθεται εν τέλει του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ότι είναι έγκυροι από του εν αυταίς οριζομένου χρόνου ισχύος και ότι πληρούν άπαντας τους υπό των διατάξεων του Ν. 3239/1955 «περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόμων», ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως, τιθεμένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς. 2. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 15 του Ν. 3239/1955 δύναται δι'ομοίων συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων διαιτησίας να τροποποιώνται και συμπληρούνται αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος διατάξεις και διαρκούντος έτι του χρόνου ισχύος αυτών, επί τω τέλει απροσκόπτου εφαρμογής των δι'αυτών, εισαγομένων θεσμών, ιδία δε του περί χρονικών ορίων εργασίας τοιούτου. «Άρθρον 3.

10 Εξομοίωσις κανονικών αδειών. 1.Από 1 ης Ιανουαρίου 1981 η ελάχιστη διάρκεια της κατ έτος αδείας μετ αποδοχών της οποίας δικαιούνται πάντες οι μισθωτοί των υποκειμένων εις την παρούσαν επιχειρήσεων ή εργασιών ορίζεται εις δώδεκα (12) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας. Η κατά τ ανωτέρω διάρκεια της αδείας μετ αποδοχών επαυξάνεται κατά μίαν εργάσιμον ημέραν, δι εκάστην πλέον του βασικού χρόνου, εξαμηνίαν απασχολήσεως, χωρίς να δύναται εν συνόλω να επερβή τας είκοσιν εξ (26) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας. 2.Προκειμένου περί μισθωτών επιχειρήσεων ή εργασιών, περί των οποίων τα εδάφια γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 «περί χορηγήσεως κατ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ αποδοχών», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, η ελάχιστη διάρκεια της αδείας της οποίας δικαιούνται ούτοι, δια την περίοδον από 1 ης Ιανουαρίου 1979 έως 31 ης Δεκεμβρίου 1980, ορίζεται: δια το έτος 1979 εις δέκα (10) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας, δια δε το έτος 1980 εις ένδεκα (11) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας. Η κατά τ ανωτέρω διάρκεια της αδείας μετ αποδοχών επαυξάνεται κατά μίαν εργάσιμον ημέραν δι εκάστην, πλέον του βασικού χρόνου εξαμηνίαν απασχολήσεως, χωρίς να δύναται εν συνόλω να υπερβή δια το έτος 1979 τας είκοσι μίαν (21) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας, δια δε το έτος 1980 τας είκοσι τέσσερας (24) αλλεπαλλήλους εργασίμους ημέρας. 3. Μισθωτοί εκ των υποκειμένων εις τας διατάξεις της παρούσης, τύχοντες δια το τρέχον έτος και μέχρι της εκδόσεως της παρούσης, αδείας μετ αποδοχών μικροτέρας της δια της παρ.2 του παρόντος άρθρου οριζομένης, δικαιούνται της προκυπτούσης διαφοράς αδείας, συμπληρωματικώς, εις χρόνον ορισθησόμενον κατά την κρίσιν του εργοδότου εντός του τρέχοντος έτους. Άρθρον 4 Άδειαι σπουδαστών. 1. Μισθωτοί τυγχάνοντες μαθηταί ή σπουδασταί ή φοιτηταί εκπαιδευτικών μονάδων οιουδήποτε τύπου και οιαδήποτε βαθμίδος, του Δημοσίου ή υπ αυτού εποπτευομένων καθ οιοδήποτε τρόπον, δικαιούνται κατά πάσαν περίπτωσιν αδείας μετ αποδοχών κατ ελάχιστον όριον δέκα οκτώ (18) αλλεπαλλήλων εργασίμων ημερών, εκτός εάν δικαιούνται μεγαλυτέρας διαρκείας τοιαύτης κατ αλλας διατάξεις. 2.Οι, περί των οποίων η προηγουμένη παράγραφος μισθωτοί, δικαιούνται ωσαύτως, κατ έτος ειδικώς δια την συμμετοχήν των εις τας εξετάσεις, προσθέτου αδείας απουσίας άνευ αποδοχών, διαρκείας εξ (6) εργασίμων ημερών, συνεχών ή διακεκομμένων. 3. Αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών οι οποίοι δεν συνεπλήρωσαν το 24 ον έτος της ηλικίας των, προς δε προκειμένου περί σπουδαστών ή φοιτητών υπό την πρόσθετον προϋπόθεσιν ότι διατηρούν την φοιτητικήν των, ιδιότητα. 4. Η ιδιότης του μαθητού ή σπουδαστού ή φοιτητού, ως και η συμμετοχή τούτου εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της οικείας Σχολής, υποβαλλόμενης υπό του μισθωτού προς τον εργοδότην. Άρθρον 6

11 Μείωσις ωρών εβδομαδιαίας εργασίας. 1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, ως και του άρθρου 8 της παρούσης, η διάρκεια της καθ εβδομάδα εργασίας των παρ οιωδήποτε εργοδότη επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων μισθωτών, ορίζεται ως ακολούθως: α)από 1 ης Οκτωβρίου 1979 εις τεσσεράκοντα τέσσερας (44) ώρας. β) Από 1 ης Οκτωβρίου 1980 εις τεσσεράκοντα τρείς (43) ώρας και γ)από 1 ης Οκτωβρίου 1981 και επέκεινα εις τεσσεράκοντα δυο (42) ώρας. 2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 της από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. «περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ωρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών», εφαρμόζεται αναλόγως και κατά την περίπτωσιν των πέραν της κατά τ ανωτέρω ορίων υπερεργασίας. 3.Ωράρια εβδομαδιαίας εργασίας ισχύοντα ή συμβατικώς εφαρμοζόμενα βραχύτερα των υπό της παρ.1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων δεν θίγονται υπό της παρούσης. 4. Επί των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, των οποίων η συνεχής λειτουργία, επιβαλλομένη εκ της φύσεως αυτών, πρέπει να εξασφαλίζηται δια διαδοχικών εναλλαγών προσωπικού εφαρμόζονται αποκλειστικώς αι διατάξεις του Π.Δ. της 27 ης Ιουνίου-4 ης Ιουλίου 1932 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των «περί 8ώρου εργασίας και διατάξεων», ως αυταί ισχύουν νυν, συμπληρωματικώς δε αι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης. 5. Επί του προσωπικού κινήσεως των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, των αμαξηλάτων, δηζελοκινήτων και ηλεκτροκινήτων σιδηροδρόμων, και επί των οδηγών, συνοδηγών και βοηθών των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως των τουριστικών λεωφορείων, των αγοραίων επιβατικών αυτοκινήτων και των ταξί, εφαρμόζονται αποκλειστικώς αι περί αυτών ισχύουσαι διατάξεις, περί χρονικών ορίων εργασίας, συμπληρωματικώς δε αι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης. Άρθρον 7 Αμοιβή υπερεργασίας 1.Η συμπεφωνημένη ή νόμιμος αμοιβή, δια 45ώρων εβδομαδιαίαν εργασίαν οφείλεται από 1 Οκτωβρίου 1979 δια την οριζομένην υπό της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου διάρκειαν εβδομαδιαίας εργασίας. 2. Εργοδόται απασχολούντες τους παρ αυτοίς μισθωτούς, πέραν των υπό του προηγουμένου άρθρου ορίων εργασίας, υποχρούνται εις την καταβολήν συμπληρωματικής αμοιβής οριζομένης ως ακολούθως: α) Από 1 ης Οκτωβρίου 1979 μέχρι 30 ης Σεπτεμβρίου 1980, δια την 45 ην ώραν το εις αυτήν αντοιστοιχούν ωρομίσθιον, δι εκάστην δε ώραν υπερεργασίας πέραν των 45 ωρών αντιστοιχούν προσηυξημένον κατά 25%. β) Από 1 ης Οκτωβρίου 1980 μέχρι 30 ης Σεπτεμβρίου 1981, δια την 44 ην ώραν το εις αυτήν αντοιστοιχούν ωρομίσθιον, δι εκάστην δε ώραν υπερεργασίας πέραν των 44 ωρών αντιστοιχούν προσηυξημένον κατά 25%. γ) Από 1 ης Οκτωβρίου 1981 μέχρι 30 ης Σεπτεμβρίου 1982, δια την 43 ην ώραν το εις αυτήν αντοιστοιχούν ωρομίσθιον, δι εκάστην δε ώραν υπερεργασίας πέραν των 43 ωρών αντιστοιχούν προσηυξημένον κατά 25%. δ) Από 1 ης Οκτωβρίου 1982 και επέκεινα, δι εκάστην ώραν υπερεργασίας πέραν

12 των 42 ωρών αντιστοιχούν προσηυξημένον κατά 25%. 3.Εάν αι, πέραν των υπό του άρθρου 6 της παρούσης οριζομένων, ώραι απασχολήσεως του μισθωτού εμπίπτουν εις τα όρια της νυκτερινής εργασίας ή της εργασίας κατά Κυριακάς και εξαιρεσίμους ημέρας, εκτός του κατά την προηγουμένην παράγραφον ωρομισθίου, μετά των επ αυτού τυχόν αυξήσεων, οφείλονται και αι προσαυξήσεις, αι οποίαι λέπονται υπό των κειμένων διατάξεων δια νυκτερινήν εργασίαν και εργασίαν κατά Κυριακάς και εξαιρεσίμους ημέρας. 4. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου, μισθωτοί επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών των οποίων η συνεχής λειτουργία, ως εκ της φύσεως αυτών πρέπει να εξασφαλίζεται δια διαδοχικών εναλλαγών προσωπικού, απασχολούμενοι πέραν των υπό της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου οριζομένων ορίων και μέχρι του κατά τις κείμενας διατάξεις ανωτάτου τοιούτου, δικαιούνται προσαυξήσεως της κανονικής των αμοιβής, των υπό της παρ.2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενων ωρομισθίων καθ εβδομάδα, τας εν αυτή διακρίσεις. 5. Επί των κατά την πρηγουμένην παράγραφον επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, επιτρέπεται η απασχόλησις των μισθωτών πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερησίας εργασίας, ως και του υπό του προηγουμένου άρθρου οριζομένου ορίου εβδομαδιαίας τοιαύτης, άνευ καταβολής προσθέτου τινός αμοιβής εκ της τοιαύτης υπερβάσεως, υπό την προϋπόθεσιν ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμόν των υπό του προηγουμένου άρθρου οριζομένων ωρών εβδομαδιαίας εργασίας. 6.Επί μισθωτών, περί των οποίων η παρ. 5 του προηγουμένου άρθρου απασχολουμένων πέραν των υπό της παρ.1 του αυτού άρθρου οριζομένων ωρών εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παρ.4 του παρόντος άρθρου. 7.Αι περί καταβολής συμπληρωματικής αμοιβής διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, δεν έχουν εφαρμογήν επί των μισθωτών των αμειβομένων κατ άλλον σύστημα, πλην του επί μισθώ ή ημερομισθίω. Προκειμένου, όμως περί μισθωτών αμειβομένων δια μικτού συστήματος αι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως, προσδιοριζομένου του οφειλομένου ωρομισθίου και της επ αυτού προσαυξήσεως επί τη βάσει του συμπεφωνημένου ή νομίμου τακτικώς και περιοδικώς καταβαλλομένου μισθού ή ημερομισθίου. 8.Εν περιπτώσει μειώσεως των ωρών εργασίας μέχρι του κατά την παρ.1 του προηγουμένου άρθρου ορίου εβδομαδαιαίως, οι κατά μονάδα εργασίας ή κατ άλλον σύστημα, πλην του επί μισθώ ή ημερομησθίω, αμειβομένοι μισθωτοί δικαιούνται καθ εβδομάδα της τυχόν προκυπτούσης διαφοράς μεταξύ, του κατά το εφαρμοζόμενον σύστημα αμοιβής των, προϊόντος και του εξαπλασίου του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομησθίου ή κατά την οικείαν Συλλογικήν Σύμβασιν κατωτάτου ορίου ημερομησθίου της ειδικότητος των». Άρθρον Μισθωτοί απασχολούμενοι επί σχέσει εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις εργοδότην υπαγόμενον εις τας διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, εις περίπτωσιν λύσεως της σχέσεως εργασίας των καθ'οιονδήποτε τρόπον ή λήξεως της εποχιακής απασχολήσεώς των, πριν συμπληρώσουν δωδεκάμηνον εν τη σχέσει εργασίας, δικαιούνται παρά του εργοδότου τόσων ημερησίων μισθών, όσοι οι μήνες απασχολήσεώς των εις αυτόν, ανεξαρτήτως άλλης εξ άλλου λόγου τυχόν οφειλομένης αποζημιώσεως. Προκειμένου περί ανηλίκων μη συμπληρωσάντων το

13 18ον έτος της ηλικίας των ή περί προσώπων περί των οποίων το άρθρον 4 της υπ'αριθ.6/1979 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Διαιτητικού Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών, το ανωτέρω ποσόν ορίζεται εις ένα και ήμισυ ημερήσιον μισθόν δι'έκαστον μήνα απασχολήσεως. Δια απασχόλησιν ελάσσονα του μηνός καταβάλλεται ανάλογον κλάσμα. Δια την εφαρμογήν των προηγουμένων εδαφίων, προκειμένου περί των παρεχόντων εκ περιτροπής ή διαλείπουσαν εργασίαν, ως μην, λογίζονται 25 ημέραι απασχολήσεως. Κατά τα λοιπά έχουν και εν προκειμένω εφαρμογήν αι διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. 2. Οι μισθωτοί των οποίων η σχέσις εργασίας ελύθη ή η εποχιακή απασχόλησις έληξεν εντός του έτους 1980 και μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, λαβόντες ποσόν μικρότερον του υπό της προηγουμένης παραγράφου οριζομένου, δικαιούνται της προκυπτούσης διαφοράς. Άρθρον 17 Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) καθορίζεται η εκ μέρους του Οργανισμού τούτου καταβολή αποδοχών εις τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 6/1979 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών, απέχοντας εκ της εργασίας των μισθωτούς, το ύψος των αποδοχών τούτων, μη δυνάμενον να υπερβή δι' εκάστην ημέραν, το εκάστοτε ισχύον γενικόν κατώτατον όριον ημερομισθίου (ημερομίσθιον ασφαλείας), ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Άρθρον Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται όπως κατά την εξόφλησιν των αποδοχών του προσωπικού των χορηγούν εκκαθαριστικόν σημείωμα, ή, εις περίπτωσιν εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυσιν μισθοδοσίας. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις δέον όπως απεικονίζωνται αναλυτικώς αι πάσης φύσεως αποδοχαί του προσωπικού, ως και αι επ'αυτών γενόμεναι κρατήσεις. 2. Εις τον πρώτον στίχον της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. Δ/τος 515/1970 και μετά τας λέξεις «των ανωτέρω πινάκων» προστίθεται αι λέξεις «άνευ της στήλης των καταβαλλομένων αποδοχών». Άρθρον 19 Η περίπτωσις γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Νόμου 678/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Η αγορά ακινήτων προοριζομένων δια την εξυπηρέτησιν των σκοπών του Οργανισμού». Άρθρον 20 Αι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.754/1978 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων

14 των ΝΠΔΔ, ως και άλλων τινών συναφών διατάξεων» έχουν εφαρμογήν και επί των ιατρών των απασχολουμένων επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, τους έχοντας βαθμολογικήν ή μισθολογικήν αντιστοιχίαν προς τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους. Άρθρον Η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. Δ/τος 2961/1954, «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 2 του Ν. 3464/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των «περί ασφαλίσεως ανεργίας διατάξεων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Εξαιρούνται της ασφαλίσεως ανεργίας: α) Οι ανήλικοι μέχρι συμπληρώσεως του 15ου έτους της ηλικίας των και οι μαθηταί τεχνίται περί ων το Β.Δ. της «περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών». β) Οι σύζυγοι, οι γονείς ή τα τέκνα εφ' όσον απασχολούνται εις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ασκουμένας υπό του (ή της) συζύγου, πατρός ή μητρός ή τέκνου. γ) Οι εκ των ανωτέρω προσώπων υπό στοιχείον β απασχολούμενοι εις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις αι οποίαι λειτουργούν υπό μορφήν εταιρίας, εφ' όσον εν ή περισσότερα εκ των συγγενικών τούτων προσώπων συμμετέχει εις την εταιρίαν κατά ποσοστόν μείζον του 50 %. δ) Οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι του Δημοσίου ή των πάσης φύσεως Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, πλην του ΟΓΑ. ε) Οι τακτικοί υπάλληλοι και υπηρέται του Δημοσίου και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου. στ) Τα πρόσωπα τα παρέχοντα εξηρτημένην εργασίαν ουχί προς σταθερόν εργοδότην (ως φορτοεκφορτωταί, εργάται εκδοράς και σφαγείς, νεκροπομποί κλπ.) των οποίων η εις τον οικείον φορέα δια τον κλάδον ασθενείας ασφάλισις συντελείται μέσω των επαγγελματικών αυτών Σωματείων ή Συνεταιρισμών, δυνάμει ειδικού Κανονισμού. ζ) Οι οικόσιτοι μισθωτοί. η) Οι ησφαλισμένοι δια τον κίνδυνον της ανεργίας παρ' ετέρω Ταμείω ασφαλίσεως έχοντι την μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. θ) Οι απασχολούμενοι εις γεωργικάς, δασικάς και κτηνοτροφικάς εργασίας, πλην των υπαγομένων εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ». 2. Τα δεύτερον και τρίτον εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. Δ/τος 2961/1954 «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», ως αύτη συνεπληρώθη υπό της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 74/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων», αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Η κατά τα ανωτέρω έκτακτος επιδότησις δύναται να παρέχηται και εις ανέργους - μέλη ή μη δασοκομικών ή αλιευτικών ασφαλιστικών συνεταιρισμών, ησφαλισμένους εις το ΙΚΑ, μη υπαγομένους όμως εις την κατά της ανεργίας ασφάλισιν του Οργανισμού, εφ' όσον η κατά το προηγούμενον έτος εποχιακή απασχόλησις των εις τον οικείον κλάδον δεν ήτο πλήρης, ως επίσης και εις ανέργους μισθωτούς μη υπαγομένους εις την ασφάλισιν ανεργίας, ησφαλισμένους όμως εις ένα των λοιπών κλάδων του Οργανισμού. Οι ειδικώτεροι όροι και προϋποθέσεις της τοιαύτης επιδοτήσεως ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας». Άρθρον 22

15 1. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας προς έγκρισιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων ή ετέρων οργάνων των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, δύναται να καταργώνται δια Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει αυτού, μετά γνώμην του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αρμοδιότητες των περί ων η προηγουμένη παράγραφος Διοικητικών Συμβουλίων δύναται δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας μετά γνώμην αυτών να μεταβιβάζωνται εις νομίμως συνεστημένην παρ'εκάστω Οργανισμώ Επιτροπήν ή έτερα υπηρεσιακά όργανα αυτού. Άρθρον Το άρθρον 29 του Ν. Δ/τος 2961/1954, «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 9 του Νόμου 3464/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των «περί ασφαλίσεως ανεργίας διατάξεων», τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρον 29. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου της ανεργίας των επιδοτουμένων ανέργων καθ' άπασαν την Χωράν, η κατά περιοχάς ή κατηγορίας μισθωτών, ως και αι επιβαλλόμεναι κυρώσεις εις τους μη συμμορφουμένους προς τας υποχρεώσεις των ανέργους». 2. Το άρθρον 30 του Ν. Διατάγματος 2961/1954 τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρον 30. Ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται προ πάσης καταβολής εις τούτον επιδόματος ανεργίας να υποβάλη εις τον ΟΑΕΔ υπεύθυνον δήλωσιν κατά τας διατάξεις του Ν. Διατάγματος 105/1969 περί του ότι δεν έχει απασχόλησιν κατά την έννοιαν της παρ. 1 του άρθρου 16. Εις περίπτωσιν παραλείψεως υποβολής της ανωτέρω δηλώσεως διακόπτεται η επιδότησις». Άρθρον 24 Το υπό της παρ.2 του άρθρου 2 του Α.Ν.173/1967 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν.99/1967 κλπ., «προβλεπόμενον ανώτατον όριον οφειλομένης αποζημιώσεως, ως τούτο ηυξήθη δια του Ν.Δ.207/1974, «περί αυξήσεως του ανωτάτου ορίου οφειλομένης αποζημιώσεως κλπ.», αυξάνεται από της ισχύος του παρόντος εις το ποσόν του δραχμών. Άρθρον Εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν η εγκυμοσύνη γυναικός μισθωτού έχει καταστή καθ' οιονδήποτε τρόπον γνωστή εις τον εργοδότην, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρος η παρ' αυτού καταγγελία της μετά της κυοφορούσης σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου, εκτός εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος προς τούτο. Ως σπουδαίος λόγος δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να θεωρηθή η οφειλομένη εις την κύησιν μείωσις της αποδοτικότητας της εργασίας της κυοφορούσης. 2. Η ισχύς των διατάξεων περί απαγορεύσεως της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας κατά την διάρκειαν της υποχρεωτικής αποχής της μισθωτού προ και μετά τον τοκετόν ή της απουσίας ταύτης επί μακρότερον χρόνον λόγω ασθενείας,

16 οφειλομένης εις την κύησιν ή τον τοκετόν, δεν θίγεται. Άρθρον 26 Κυρούνται αφ ης ίσχυσαν αι παρ.iv και V της από Ειδικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας «περί των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Τραπεζών», ήτις δυνάμει της υπ'αριθ.13726/1979 αποφάσεως του Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας εδημοσιεύθη εις το υπ'αριθ.495 (Τεύχος Β') της 21ης Μαΐου 1979, φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρον 27 Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ. Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 24 Οκτωβρίου 1980 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ. ΕΒΕΡΤ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς Εν Αθήναις τη 25 Οκτωβρίου 1980 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 4943/971/77 Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 11399/1709 - ΦΕΚ τ. Β 276

Αριθ. 11399/1709 - ΦΕΚ τ. Β 276 Αριθ. 11399/1709 - ΦΕΚ τ. Β 276 Περί δηµοσιεύσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε. περί προσαρµογής των γενικών κατώτατων ορίων ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Περί της από 26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας

Περί της από 26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας ΝΟΜΟΣ: 133/75 Περί της από 26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας «περί της εφαρµογής των αρχών ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ηµερών αδείας αναπαύσεως των εργατών

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ ) ΝΟΜΟΣ: 549/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/23-02-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών»

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών» ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/95

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτον

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτον ΝΟΜΟΣ: 1157/81 Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Πρασσάς Βασίλης - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ.

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ. Υμηττός 07 Σεπτέμβρη 2012 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ. ΚΟΙΝ.: Σωματεία Εργαζομένων Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). Εργαζόμενους Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). Σωματεία Εργαζομένων Θυγατρικών ΜΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» Σήμερα την 22 Ιουλίου 2010 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. που βρίσκονται στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών -Άρθρο 40 Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών 1. Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα την 06 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202

Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202 Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202 Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και εργασίας των τεχνικών Τύπου, λόγω αλλαγής τεχνολογίας.- (Α' 202). Άρθρον 1. 1. Ο παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Εργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Π.Κ.: 4/11-1-2001 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/28-05-2004) Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α34/606 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 ΑΡΙΘ. 95 : 10241

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΡΑΚΑ 39 73 100 ΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-94505 FAX: 0821-95001 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-94505

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κλ,π. µε µορφή Ν.Π.Ι. ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1414 Έτος: 1984 ΦΕΚ: Α 10 19840202 Τέθηκε σε ισχύ: 02.02.1984 Ημ.Υπογραφής: 30.01.1984 Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα