Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ"

Transcript

1 Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΣΟΤ ΙΟΤΝ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πποζθώνηζη Γκηού Β ΣΣ. 2. Έμβλημα Β Σώμαηορ Σηπαηού. 3. Ιζηοπία ηος Β Σώμαηορ Σηπαηού. 4. Ιζηοπία ηηρ Βέποιαρ - Ιζηοπικά ζηοισεία πεπιοσήρ. 5. Τοπικέρ εοπηέρ. 6. Γιαζκέδαζη - Αγοπά. 7. Καηάζηαζη Πολιηιζηικών Αθληηικών κένηπων. 8. Καηάζηαζη ζςγκοινωνιών. 9. Φπήζιμα ηηλέθωνα (ΓΔΗ-ΟΤΔ κλπ) 10. Καηάζηαζη ζσολείων 11. Καηάζηαζη θπονηιζηηπίων. 12. Καηάζηαζη ζςμβεβλημένων ιαηπών Βέποιαρ. 13. Καηάζηαζη θαπμακείων. 14. Καηάζηαζη ξενοδοσείων. 15. ΣΟΑ ΒΝ/ΣΦποςπάρ Βέποιαρ- ΚΑΑΥ Λεπηοκαπςάρ. 16. Φάπηηρ Πόλεωρ Βέποιαρ.

3 - 1 - Β ΨΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Ιουν Αξιότιμε Κύριε α υνάδελφε, Με διαταγή του ΓΕ μετατίθεστε σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης του Β ώματος τρατού. Η Τπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και στο πλευρό της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στη φρουρά. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Σμήμα Μέριμνας Προσωπικού, με Σμηματάρχη τον Ανθλγό (ΠΒ) Αγοραστό Φρήστο, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (ΟΣΕ) και ΕΧΑΔ ( ), εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας στη Υρουρά Βέροιας. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του ΓΕ (www.army.gr) στην επιλογή ΠΤΛΗ (Πληροφορίες Περιοχής). Με εκτίμηση Ο Διοικητής του Β ΨΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ πυρίδων Ε. Παπαδάκης Αντιστράτηγος

4 - 2 - ΕΜΒΛΗΜΑ ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ Το έμβλημα ηοσ Β ώματος τρατού παριζηά: ηην αζπίδα ηοσ πολεμιζηή ηης αρταίας Σπάρηης. Το απόθθεγμα: Η ΣΑΝ Η ΕΠΙ ΣΑ ζηην κορσθή ηοσ εμβλήμαηος είναι γνωζηή προηροπή ηης Σπαρηιάηιζζας μάνας όηαν, ζηέλνονηας ηο γιό ηης ζηον πόλεμο, ηοσ παρέδιδε ηην αζπίδα (Δωρική διάλεκηος). Η ακριβής έννοια ηοσ αποθθέγμαηος είναι: Η να θέρεις πίζω ηην (ΤΑΝ) αζπίδα, ως νικηηής, Η να ζε θέροσν νεκρό ΕΠΙ ηης (ΤΑΣ) αζπίδας.

5 - 3 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β ΣΣ Τν Β ΣΣ ζπγθξνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17 Απγνύζηνπ 1913 θαη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, αλαδηνξγαλώζεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πάηξα. Έιαβε κέξνο, ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Μαθεδνληθό Μέηωπν, κε ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ηεο ΑΝΤΑΝΤ, ήηαλ θαζνξηζηηθή, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηε ζπκκαρηθή λίθε, αθνύ απεηέιεζε ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο, ζηηο δηεμαρζείζεο επηρεηξήζεηο. Έιαβε κέξνο ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. Αλαζπγθξνηήζεθε ζηηο 7 Σεπηεκβξίνπ 1922, ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη εληάρζεθε ζηε Σηξαηηά Έβξνπ. Η 28 Οθηωβξίνπ 1940, βξίζθεη ην Β ΣΣ λα αληηκεηωπίδεη ηελ Ιηαιηθή επίζεζε, δερόκελν ηνλ θύξην όγθν ηωλ Ιηαιηθώλ δπλάκεωλ ζηε ΠΔ ηνπ. Πξηλ ζπκπιεξωζεί ν ηξίηνο κήλαο από ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, νη έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρώξαο καο είραλ θαηαιάβεη νιόθιεξν ζρεδόλ ην ρώξν ηεο Βόξεηνπ Ηπείξνπ, κε ην Β ΣΣ λα δίλεη ζεκαληηθνύο θαη ληθεθόξνπο αγώλεο θζάλνληαο ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 1941, κέρξη ην Πόγξαδεηο θαη ηε Χεηκάξα ζηελ Αδξηαηηθή. Μεηά ηελ θαηνρή αλαζπγθξνηήζεθε ζηε Λάξηζα θαη ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πόιεκνπ , κεηά ηε ιήμε ηνπ νπνίνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κνδάλε. Τν Δθζηξαηεπηηθό Σώκα Διιάδαο (ΔΚΣΔ) ζηελ Κνξέα απνηεινύληαλ θπξίωο από κνλάδεο ηνπ Β ΣΣ. Από ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1950 έωο ηηο 27 Ινπιίνπ 1953 ην ΔΚΣΔ ιακβάλεη κέξνο ζε πνιιέο κάρεο, ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα, θεξδίδνληαο πνιιέο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Τν Β ΣΣ παξέκεηλε ζηελ Κνδάλε κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ 1962 θαη αθνινύζωο κεηεγθαηαζηάζεθε ζηε Βέξνηα, όπνπ θαη παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα.

6 Από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 1998, ην Β ΣΣ ππό ηελ λέα δνκή δελ έρεη πεξηνρή επζύλεο θαη απνηειεί ηελ δύλακε άκεζεο αληίδξαζεο ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ αιιά θαη ζηξαηεγηθή εθεξδεία ηνπ ΓΔΔΘΑ. Από 1 Ινπιίνπ 2002 ην Β ΣΣ ιεηηνπξγεί ωο Γηαθιαδηθν Σηξαηεγείν θαη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κεηνλνκάζζεθε ζε Σηξαηεγείν Γπλάκεωλ Αληίδξαζεο, Δλίζρπζεο, Δθεδξείαο [ΣΓΑΔΔ (Β ΣΣ)]. Από 19 Ινπιίνπ 2005 θαηαξγείηαη από Γηαθιαδηθν Σηξαηεγείν θαη κεηνλνκάδεηαη θαη πάιη ωο Β ΣΣ. Από 26 Σεπ. 2005, ιεηηνπξγεί ωο Μείδνλ Δπηρεηξεζηαθόο Σρεκαηηζκόο ππό ηελ Δπηρεηξεζηαθή Γθζε ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ θαη ηελ ππό δηνηθεηηθή δηνίθεζε ηνπ ΓΔΣ.

7 - 4 - Η πόλη της Βέροιας Βέξνηα, πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ, πόιε παλάξραηα, ηόπνο επινγεκέλνο. Δδώ, θύζε θαη ηζηνξία έζκημαλ ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ. ηνπο αλαηνιηθνύο πξόπνδεο ηνπ κεγαινπξεπνύο Βεξκίνπ, πιάη ζηα κπζηθά Πηέξηα Όξε, ε θηιόμελε Πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ Ηκαζίαο μεδηπιώλεη ηελ αλεπηηήδεπηε νκνξθηά ηεο. Από εδώ εθηείλεηαη ε θαηαπξάζηλε πεδηάδα ηεο ακπαλίαο γηα λα ζπλαληήζεη ηα γαιάδηα λεξά ηνπ Αιηάθκνλα, ηνπ πνηακνύ, πνπ, ζαλ θπζηθό ζύλνξν, ρσξίδεη ηνπο θαηάθπηνπο όγθνπο ηνπ Βεξκίνπ θαη ησλ Πηεξίσλ. Δδώ ηα απνκεηλάξηα ηνπ παξειζόληνο ηεο αξραίαο Βέξνηαο θνληά ζηε Βεξγίλα, ηηο αξραίεο Αηγέο - ην θέληξν ηνπ αξραίνπ Μαθεδνληθνύ Πνιηηηζκνύ - δσληαλεύνπλ ηε ιακπξή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Κνιπκπήζξα θαη ρσλεπηήξη επηδξνκέσλ, θύισλ, ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ, ε Βέξνηα ελζσκάησζε ήζε θαη έζηκα, παξαδόζεηο θαη ζξεζθείεο ζηνλ θακβά ελόο πινύζηνπ πνιηηηζκηθά παξειζόληνο. Οη πνιπάξηζκεο βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο, ηα ηείρε, κε ίρλε από ηνπο ειιεληζηηθνύο αθόκα ρξόλνπο, ηα νζσκαληθά κλεκεία, νη παξαδνζηαθέο ζπλνηθίεο ηεο Κπξηώηηζζαο θαη ηεο Μπαξκπνύηαο, ηεο Παλαγίαο Γεμηάο θαη ηεο Μαθαξηώηηζζαο, ηα εληππσζηαθά λενθιαζηθά θαη εθθιεθηηθηζηηθά θηήξηα, δηάζπαξηα ζηελ πόιε θαη νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, αλελεξγέο ζήκεξα, ζπλππάξρνπλ αξκνληθά κε ηε ζύγρξνλε όςε ηεο, έλα ζύγρξνλν εκπνξηθό, ηζηνξηθόθαη πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο Μαθεδνλίαο. Ο πνηακόο Σξηπόηακνο, πεγή δσήο γηα ηε Βέξνηα εδώ θαη αηώλεο, έκειιε λα ζπλδέζεη ηελ νξκεηηθή ξνή ηνπ κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο πόιεο. ' απηήλ ηελ πξνηθηζκέλε Μαθεδνληθή γε, ηα ππθλά δάζε θαη νη επηβιεηηθέο βνπλνθνξθέο ηνπ Βεξκίνπ, ηα Υηνλνδξνκηθά Κέληξα έιη θαη Σξία Πέληε Πεγάδηα, ε πδάηηλε θπζηθή νκνξθηά ησλ πνηακώλ, ηα αμηόινγα κλεκεία θαη ζύλνια, νη πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο, δξαζηεξηόηεηεο, ζπλζέηνπλ έλα καγεπηηθό θπζηνιαηξηθό, πξνζθελεκαηηθό θαη πνιηηηζηηθό πξννξηζκό πνπ επηπιένλ πξνζθέξεη γαζηξνλνκηθέο απνιαύζεηο. Έλαλ ηόπν όπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ληώζεη ηε γνεηεία ηεο θύζεο θαη ηεο ηζηνξίαο, λα γεπηεί ηα ηνπηθά πξντόληα θαη λα αλαθαιύςεη ηελ γλήζηα πνιηηηζηηθή δσή ηεο πεξηνρήο. Πρόζβαζη 1. Η απόζηαζε από ηη Θεζζαλονίκη: 70 ΥΛΜ., 2. Με πινίν (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) ΛΙΜΔΝΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟ "ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ" ΣΗΛ.: α. Με αεξνπιάλν (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) β. C 130 (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)

8 Η ιζηορία ηης Βέροιας Οικονομία Η αξραία Βέξνηα, όπσο εμάιινπ θαη ε ζεκεξηλή, ζηήξηδε ηελ επκάξεηά ηεο ζηελ εύθνξε πεδηάδα πνπ απιώλεηαη γύξσ από ην νξνπέδηό ηεο. Η γεσξγία ήηαλ ε θύξηα πινπηνπαξαγσγηθή πεγή. Η πεξηνρή ραξαθηεξηδόηαλ από ηελ πιεζώξα θαη ηελ πνηθηιία ησλ θαιιηεξγεηώλ, γεγνλόο πνπ ίζσο αληαλαθιάηαη ζηελ ηνπνζέηεζε από ηνλ Ηξόδνην ησλ θήπσλ ηνπ βαζηιηά Μίδα ζηηο παξεηέο ηνπ Βεξκίνπ. Παξάιιεια κε ηε γεσξγία, ηδηαίηεξε ζεκαζία είραλ ε θηελνηξνθία, ε ζήξα θαη ε αιηεία. Όζν ε πόιε αλαπηπζζόηαλ, απνθηνύζαλ ζηαδηαθά ζπνπδαηόηεηα ε βηνηερλία θαη ην εκπόξην. Οικονομικοί θεζμοί Καηά ηελ αξραηόηεηα νη ειεύζεξνη Μαθεδόλεο πνιίηεο πηζαλόηαηα δελ θνξνινγνύληαλ κε ηαθηηθό πξνζσπηθό θόξν πξνο ηε βαζηιηθή δηνίθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο. Τπόθεηληαλ όκσο ζε έθηαθηεο εηζθνξέο, ηηο «ιεηηνπξγίεο», νη νπνίεο κάιινλ αμηνπνηνύληαλ ζηελ επηδηόξζσζε δξόκσλ, ηε ζίηηζε ηνπ ζηξαηνύ θαη άιιεο παξόκνηεο θνηλσθειείο δξαζηεξηόηεηεο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Σα ηαθηηθά έζνδα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πξνέξρνληαλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ βαζηιηθώλ θηεκάησλ, δαζώλ θαη κεηαιιείσλ, θαζώο θαη από ηνπο ηεισλεηαθνύο δαζκνύο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πξντόλησλ. Δικαζηικοί θεζμοί Παξόηη ππάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία ηεο πόιεο, δελ γλσξίδνπκε παξά ειάρηζηα γηα ηε δηθαζηηθή εμνπζία. Ο γπκλαζηαξρηθόο λόκνο αλαθέξεη «αξκόδηα δηθαζηήξηα», πξάγκα πνπ καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε, όηη νη δηθαζηηθέο αξρέο είραλ αληίζηνηρν βαζκό αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο κε ηηο πνιηηηθέο, αιιά δελ είλαη γλσζηά πώο θαη από πνηνπο απαξηίδνληαλ ηα δηθαζηήξηα απηά, νη αξκνδηόηεηέο ηνπο, ή ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θεζμοί ασηοδιοίκηζης ηελ αξραηόηεηα ε Βέξνηα ήηαλ κηα ηύπνηο αλεμάξηεηε πόιε, κε ζεσξεηηθή αλεμαξηεζία σο πξνο ηελ λνκνζεηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία, άζρεηα κε ην γεγνλόο όηη ππαγόηαλ ζε κηα επξύηεξε θξαηηθή ππόζηαζε. Κοινωνία Οη πιεξνθνξίεο καο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζώο άιιεο πην πεξηγξαθηθέο καξηπξίεο δελ ππάξρνπλ, πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ νλνκάησλ ησλ αλζξώπσλ, ηα νπνία είλαη γλσζηά θπξίσο από ηηο πνιπάξηζκεο επηγξαθέο ηεο πόιεο. Η εμέηαζε ηνπ νλνκαηνινγίνπ ηεο αξραίαο Βέξνηαο έρεη δείμεη, όηη ζηελ θιαζζηθή θαη ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν δύν ήηαλ νη πξσηαγσληζηηθέο θαηεγνξίεο νλνκάησλ: ηα παλειιήληα θαη ηα επηρώξηα ή καθεδνληθά νλόκαηα, ηα νπνία αλαιύνληαη σο ειιεληθά κε ηνπηθό, ηδησκαηηθό ραξαθηήξα. Πολιηική ιζηορία - Χρονολόγιο Η Βέξνηα αξρίδεη λα αλέξρεηαη από ηελ αθάλεηα θαηά ηνλ 5ν αηώλα π.υ., όηαλ, ρσξίνλ αθόκε θαηά ηνλ Θνπθπδίδε, αληηζηέθεηαη επηηπρώο ζηνλ αζελατθό ζηξαηό. Έλαλ αηώλα κεηά, ζηα ηέιε ηνπ 4νπ αηώλα, ε πόιε εκθαλίδεηαη σο ζπληεηαγκέλνο πνιηηηθόο νξγαληζκόο πιένλ, ν νπνίνο δηαζέηεη εληαύζηνπο άξρνληεο θαη εθδίδεη επίζεκα έγγξαθα. Εθνική ζύνθεζη και δημογραθία Όπσο είλαη αλακελόκελν, ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δεκνγξαθηθή εηθόλα ηεο αξραίαο Βέξνηαο είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηα.

9 Επικοινωνίες Λόγσ ηεο ζέζεο ηεο ε Βέξνηα απνηεινύζε δηαρξνληθά ζεκαληηθό επηθνηλσληαθό θόκβν θαη απηόο ήηαλ έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο εμέιημε. Δπξηζθόκελε ζε θνκβηθό ζεκείν ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο, δηέζεηε άξηζηε πξόζβαζε ζηνπο νδηθνύο άμνλεο ηόζν ηεο Γύζεο-Αλαηνιήο, όζν θαη ηνπ Βνξξά-Νόηνπ, πνπ ζπλέδεε ηε Μαθεδνλία κε ηε λόηην Διιάδα. Σηραηός και άμσνα Καηά ηελ πεξίνδν ηεο καθεδνληθήο βαζηιείαο ε Βέξνηα ζπλεηζέθεξε ζην καθεδνληθό ζηξαηό, όπσο όιεο νη πόιεηο θαη πεξηνρέο ηνπ βαζηιείνπ. Πνιινί ζεκαληηθνί αμησκαηηθνί ήηαλ Βεξνηαίνη, ηδίσο ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα, όηαλ ε αξηζηνθξαηία ηεο Βέξνηαο είρε επθνιόηεξε πξόζβαζε ζηε βαζηιηθή δηνίθεζε ιόγσ ηεο θαηαγσγήο ηεο δπλαζηείαο ησλ Αληηγνληδώλ από ηελ πόιε. Θέζη - Οικιζηικό πλέγμα Η Βέξνηα, θόξε ηνπ ήξσα Βέξεηνο θαη αδειθή ηεο Μίεδαο θαη ηνπ Οιγάλνπ θαηά ηε καθεδνληθή κπζνινγία, είλαη κηα από ηηο ειάρηζηεο καθεδνληθέο πόιεηο κε ζπλερή θαηνίθεζε ζηελ ίδηα ζέζε θαη κε ην ίδην όλνκα από ηελ Αξραηόηεηα ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 6ν αηώλα π.υ. κέρξη ζήκεξα. Αρταιότητα Αξραηόηεηα Βπδάληην Σνπξθνθξαηία Νεόηεξνη ρξόλνη Καηά ηελ αξραηόηεηα ε πόιε, ιόγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο, εληζρύζεθε (ην αξγόηεξν θαηά ηνλ 4ν αηώλα π.υ.) κε ηείρε, ε πνξεία ησλ νπνίσλ αθνινπζνύζε ηε θπζηθή νρπξσκαηηθή γξακκή ηνπ νξνπεδίνπ, εθηόο από ηε δπηηθή πιεπξά, ηελ νπνία πξνζηάηεπε απνηειεζκαηηθά ν Σξηπόηακνο. ην θέληξν ζρεδόλ ηεο ηνηρηζκέλεο πεξηνρήο δέζπνδε ε αξραία αγνξά, πεξηβαιιόκελε από ηα ζεκαληηθόηεξα δεκόζηα θηήξηα θαη ηεξά. Βόξεηα θαη λόηηα ηεο αγνξάο, αιιά θαη πέξα από ηνλ Σξηπόηακν, ζηε ζεκεξηλή ζπλνηθία ηνπ Πξνκεζέα, βξίζθνληαλ νη πεξηνρέο ησλ θαηνηθηώλ, ελώ ν βνξεηναλαηνιηθόο ηνκέαο θαίλεηαη πσο έκεηλε ειεύζεξνο από νηθνδνκήκαηα. Οη πξώηεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην νδηθό δίθηπν θαη ην πνιενδνκηθό ζρέδην ηεο πόιεο, αλάγνληαη ζηε ξσκατθή πεξίνδν, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο πξέπεη λα ήηαλ ίδηα θαη ζε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο. Σν πνιενδνκηθό ζρέδην ήηαλ ηππνδάκεην, κε δύν πιαηείο θεληξηθνύο άμνλεο, πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο ζεκεξηλέο νδνύο Μεηξνπόιεσο θαη Βεληδέινπ, θαη ζηελόηεξνπο θάζεηνπο δξόκνπο. Καηά ηε ξσκατθή πεξίνδν ν πξώηνο από ηνπο δύν απηνύο θεληξηθνύο άμνλεο απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζώο νδεγνύζε ζην ηεξό ησλ εβαζηώλ (ησλ Ρσκαίσλ απηνθξαηόξσλ), ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πιαηείαο Γηθαζηεξίσλ, νπόηε πξέπεη λα πεξηβιήζεθε από ζπλερείο θηνλνζηνηρίεο εθαηέξσζελ, πξνζδίλνληαο ζηελ πόιε κεγαιόπξεπε όςε, όπσο άξκνδε ζηελ έδξα ηνπ Κνηλνύ ησλ Μαθεδόλσλ, κεηξόπνιηλ θαη δηο λεσθόξνλ θαη πξσηεύνπζα ηεο Μαθεδνλίαο ζύκθσλα κε ηηο πεγέο απηήο ηεο πεξηόδνπ. Όπσο ζε θάζε αξραία πόιε, ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο αξραίαο Βέξνηαο δελ πεξηνξηδόηαλ ζην θπξίσο άζηπ, αιιά επεθηεηλόηαλ ζηε ελδνρώξα ηεο, ηα όξηα ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα νξηζηνύλ κε βάζε ηα πηζαλά όξηα ηεο ελδνρώξαο ησλ θνληηλόηεξσλ καθεδνληθώλ πόιεσλ θαη ηα θπζηθά γεσγξαθηθά ζύλνξα.

10 Έηζη, ε ρώξα ηεο Βέξνηαο δελ κπνξεί λα επεθηεηλόηαλ ζηα βνξεηναλαηνιηθά πέξαλ ηνπ Λνπδία θαη ηεο ιίκλεο ηνπ, πνπ νξηνζεηνύζαλ ηε ρώξα ηεο Πέιιαο. Σν Βέξκην απνηεινύζε αλακθίβνια ην ζύλνξν κεηαμύ ηεο Βέξνηαο θαη ησλ πεξηνρώλ ηεο Δνξδαίαο θαη ηελ Διίκεηαο ζηα δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά. Πεξηζζόηεξν αβέβαηα είλαη ηα ζύλνξα κεηαμύ Βέξνηαο θαη Μίεδαο (πξνο βνξξά) θαη Αηγώλ (πξνο λόην): ίζσο λα ηνπνζεηνύληαη ζην ξέκα θξόπ (κεηαμύ ηελεκάρνπ θαη Φπηείαο) θαη ζηνλ Αιηάθκνλα αληίζηνηρα. ηνπο απηνθξαηνξηθνύο ρξόλνπο είλαη πηζαλό νη δύν ζεκαληηθέο απηέο καθεδνληθέο πόιεηο, παξεθκαζκέλεο πιένλ, λα ππήρζεζαλ δηνηθεηηθά ζηε Βέξνηα. Η εμέιημε απηή ζα θαηέζηεζε ηελ ελδνρώξα ηεο Βέξνηαο, ήδε αξθεηά εθηεηακέλε ζε ζρέζε κε ηελ ελδνρώξα άιισλ ειιεληθώλ πόιεσλ, κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζηε Μαθεδνλία θαη όρη κόλν. Απνθιεηζηηθή πεγή πιεξνθόξεζήο καο γηα ηα νλόκαηα ησλ νηθηζκώλ ηεο ρώξαο ηεο Βέξνηαο είλαη νη επηγξαθέο, ηόζν ηεο πόιεο, όζν θαη, θπξίσο, ηνπ ηεξνύ ηεο Λεπθόπεηξαο. Οη καξηπξίεο απηέο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο, αιιά δίλνπλ δίρσο ακθηβνιία κηα εηθόλα ηεο ζέζεο ησλ νηθηζκώλ θαη ζε παιαηόηεξεο πεξηνρέο. Δίλαη πηζαλόλ ινηπόλ ζην Κνκλήλην θαη ζηνλ Σξηπόηακν λα βξίζθνληαλ ηα ρσξία ηεο ζεκαληηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Κιαπδίσλ Πηεξηώλσλ, ελώ κε γισζζηθά θξηηήξηα κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ ρνηλά ηελ αξραία θώκε Καλλσλέα (θάλλα = ζρνίλν) θαη ζην θπιιίηζη ηνπο αξραίνπο Κπλαίνπο. Μαξηπξείηαη επίζεο ην όλνκα ηξηώλ αθόκε νηθηζκώλ, ρσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε λα ζπκπεξάλνπκε ηε ζέζε ηνπο: Γξόγα, Βάξε Νηθίνπ θαη Αύξαληνλ. Αξραηνινγηθέο ζέζεηο ηεο ρώξαο ηεο Βέξνηαο ησλ νπνίσλ ην αξραίν όλνκα δελ γλσξίδνπκε έρνπλ επηζεκαλζεί ή πηζαλνινγνύληαη ζηα ρσξηά Σξίινθν, Φπηεία, Αζώκαηα, Ράρε, Μαθξνρώξη, Λαδνρώξη, Νέα Νηθνκήδεηα, ηαπξό θαη Νεζί. Βσζάντιο Καηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν ε πεξίκεηξνο ηεο πόιεο ήηαλ, ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, 3,5 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ. Γύν ζεκεηώκαηα ζε θώδηθεο δίλνπλ ηελ πεξίκεηξν ησλ ηεηρώλ ηεο σο 3,5 θαη 3,9 ρηιηόκεηξα. Η πόιε νξηδόηαλ δπηηθά από ηνλ Σξηπόηακν ή Γύθηηθν ή Βαζηιηθό πνηακό θαη από έλαλ κηθξόηεξν πνηακό ζηα λόηηα. Η αλαηνιηθή πιεπξά έβιεπε πξνο ηνλ θάκπν θαη απαηηείην λα εληζρπζεί κε νρπξώζεηο. Ίρλε νρπξώζεσλ έρνπλ βξεζεί θαη ζηε βόξεηα θαη ηε λνηηνδπηηθή πιεπξά, ελώ γηα ηε δπηηθή πιεπξά δελ έρνπλ βξεζεί ίρλε ηείρνπο. Η βόξεηα (βαζηιηθή) θαη ε δπηηθή πύιε ησλ ηεηρώλ βξίζθνληαλ ζηηο απνιήμεηο ησλ δύν θεληξηθώλ νδηθώλ αξηεξηώλ πνπ ήηαλ παξάιιειεο ή βξίζθνληαλ θαηά κήθνο ησλ νδώλ Βεληδέινπ θαη Μεηξνπόιεσο. ύκθσλα κε ηνλ Καληαθνπδελό, ν ηέθαλνο Γνπζάλ έρηηζε εγθάξζην ηείρνο κέζα ζηελ πόιε από άθξν ζε άθξν θαηεδαθίδνληαο ηα ζπίηηα πνπ ην ηείρνο ζπλαληνύζε ζηε δηαδξνκή ηνπ. Καηʼ απηόλ ηνλ ηξόπν ε πόιε ρσξίζηεθε ζηελ αθξόπνιε θαη ζε δύν άληζνπο κεηαμύ ηνπο ηνκείο, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαλ από ην εγθάξζην ηείρνο. θνπόο ηνπ ήηαλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αληίπαινο θαηαιάκβαλε ηνλ έλα ηνκέα ηεο πόιεο, ε άκπλα λα κπνξνύζε λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ζηνλ άιιν. Ίρλε απηνύ ηνπ ηείρνπο δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη, όηαλ ν Καληαθνπδελόο θαηέιαβε ηελ πόιε, απηό ην ακπληηθό ζύζηεκα ήηαλ αθόκε εκηηειέο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλνηθίεο ηεο βπδαληηλήο πόιεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. ε έγγξαθα ηνπ 1326 θαη 1376 αλαθέξεηαη ε «γεηηνλία ηνπ θσξνλύρνπ», ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο πόιεο. ε έγγξαθν ηνπ 14νπ αηώλα κλεκνλεύεηαη επίζεο ε ηνπνζεζία Διηά πνπ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηε ζεκεξηλή Διεά.

11 Τοσρκοκρατία Μεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, ε πόιε επεθηείλεηαη γηα πξώηε θνξά έμσ από ηα βπδαληηλά ηείρε. ε δεκνζηεπκέλε ηεξνδηθαζηηθή θαηαρώξεζε ηνπ 1599 αλαθέξεηαη ε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Δθηόο απηήο, νη παιηόηεξεο γλσζηέο ζπλνηθίεο θαίλεηαη λα είλαη ηεο Μεηξόπνιεο θαη ηεο Φαλεξσκέλεο (15νο αηώλαο;) αιιά θαη ηνπ Αγίνπ Παηαπίνπ ή Μεγάινπ σηήξα (1602). Ο Δβιηγηά Σζειεκπή (17νο αηώλαο) αλαθέξεη δεθαέμη κνπζνπικαληθέο θαη δεθαπέληε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. ε ηεξνδηθαζηηθή θαηαρώξηζε ηνπ 1759 αλαθέξνληαη δώδεθα κνπζνπικαληθέο θαη δεθαέμη ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. Ο Delacoulonche θαηαγξάθεη ην 1858 δεθαέμη ηδακηά θαη δεθαέμη ρξηζηηαληθέο ελνξίεο. Κηεκαηνινγηθά θαηάζηηρα ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα αλαθέξνπλ έληεθα κνπζνπικαληθέο θαη δεθαπέληε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. Ο Struck αλαθέξεη ην 1908 δώδεθα ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. ε θαλνληζκό ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Βέξνηαο ηνπ 1912 θαηαγξάθνληαη δεθαηξείο ελνξίεο. Σνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηώλα, νη ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο ηεο πόιεο αλαθέξνληαλ ζηα νζσκαληθά έγγξαθα σο «βαξόζη». ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα πνιιά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηεο πόιεο είραλ ηε κνξθή θιεηζηώλ ζπλόισλ γύξσ από θάπνην κλεκείν θαη ήηαλ γλσζηά σο βαθνπθηθά, γηαηί ζπρλά ηα νκνηνγελή θηήξηα ζηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξαγώλνπ αλήθαλ ζε βαθνύθηα. Παξαδείγκαηα βαθνπθηθώλ θηεξίσλ ζώδνληαη γύξσ από ηνπο λανύο Αγίσλ Κεξύθνπ θαη Ινπιίηηεο, Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Μηθξνύ, Πεξηβιέπηνπ, Παλαγίαο Γεμηάο θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ άξρνληνο Καινθξαηά. Σν βνξεηόηεξν ζεκείν εγθαηάζηαζεο ησλ κνπζνπικάλσλ κέζα από ηα ηείρε ηεο πόιεο πξέπεη λα ήηαλ ε ζπλνηθία ηεο Παιηάο Μεηξόπνιεο. Σνπιάρηζηνλ ηνλ 19ν αηώλα ν εληόο ησλ βπδαληηλώλ ηεηρώλ ρώξνο αλήθε ζε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο, ελώ νη πεξηζζόηεξεο κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο βξίζθνληαλ εθηόο ησλ ηεηρώλ. Μόλν ηξεηο κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο (Μπακπά Σεθέ, ηλάλ Μπέε θαη Σζαξζί Μπαζί) θάιππηαλ έλα ηκήκα ηνπ λόηηνπ ηνκέα ηεο βπδαληηλήο πόιεο. Η βόξεηα πιεπξά ηεο Βέξνηαο, ε πεξηνρή βόξεηα ησλ λαώλ ηεο Πεξηβιέπηνπ θαη ηεο Έμσ Παλαγηάο θαζώο θαη ηεο θαηεδαθηζκέλεο Αγίαο Βαξβάξαο, ήηαλ αθαηνίθεηε θαη θαιππηόηαλ από θήπνπο έσο ηελ έιεπζε ησλ κηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ. ήκεξα έρνπλ δηαζσζεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό δύν ζπλνηθίεο πνπ δηαηεξνύλ ηνλ ηζηό ηεο νζσκαληθήο πεξηόδνπ: ε εβξατθή Μπαξκπνύηα θαη ε ρξηζηηαληθή Κπξηώηηζζα. Νεότεροι τρόνοι ηνπο Νεόηεξνπο Υξόλνπο ε πόιε αλαπηύρζεθε ακθηζεαηξηθά θαη θάιπςε δηνηθεηηθά κεγαιύηεξε έθηαζε. Από ην 1920 πεξηέιαβε ηα ρσξηά θαη ηνπο ζπλνηθηζκνύο Καξάηζαιε, Κάησ Λνπδίηζα, Κξεβαηάο, Μαδνρώξηνλ, Μέηζη, Μνπζηαιή, Ράρσβα, Σεξακώληνλ, Σόπιηαλε, Σνπξθνρώξηνλ θαη ηδεξνδξνκηθό ηαζκό Βέξνηαο. Αξγόηεξα (1946) ζηνλ Γήκν Βέξνηαο ππήρζεζαλ νη ζπλνηθηζκνί Καιήο Παλαγηάο, Κπδσλνρσξίνπ, Λαδνρσξίνπ, Μέζεο θαη Σαγαξνρσξίνπ. Άιιεο ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Βέξνηα είλαη νη πεξηνρέο ηνπ Πξνκεζέα, πνπ άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά από ην 1914, ηεο Καιιηζέαο, ηνπ Παπάγνπ θαη ηνπ Γεσξγηθνύ πλνηθηζκνύ.

12 - 5 - ΣΟΠΙΚΕ ΓΙΟΡΣΕ 1. Παύινπ Απνζηόινπ, 29 Ινπλίνπ.Τν εζπέξαο ηεο ενξηήο ηειείηαη κέγαο παλεγπξηθόο εζπεξηλόο ζην ζωδόκελν Βήκα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ. Επίζεο θαζηεξώζεθε ζεηξά ιαηξεπηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεωλ ππό ηνλ ηίηιν «Παύιεηα». 2. Όζηνο Αληώληνο ν λένο, πνιηνύρνο Βεξνίαο, 17 Ιαλνπαξίνπ θαη 1 ε Απγνύζηνπ. 3. Όζηνο Θενθάλεο, πνιηνύρνο Νανύζεο, 19 Απγνύζηνπ. 4. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Βεξνίαο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (16 Οθηωβξίνπ). 5. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Νανύζεο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (17 Οθηωβξίνπ). 4. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Αιεμαλδξείαο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (18 Οθηωβξίνπ).

13 - 6 - Δστιατόρια Σν θαιό θαγεηό, θαη ην άςνγν βέβαηα ζέξβηο ραξαθηεξίδνπλ ηα εζηηαηόξηα ηεο Βέξνηαο. Πνιιά άιια θαη θπζηθά ηα εζηηαηόξηα ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ όηη θαιύηεξν ππάξρεη από ηνπηθή θαη δηεζλή θνπδίλα. Σαβέρνες Η πόιε έρεη πνιιέο ηαβέξλεο. ην θέληξν, ζηνπο θεληξηθνύο πεδόδξνκνπο ζα βξείηε ηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο. ηα γύξν ρσξηά ππάξρνπλ επίζεο πνιιέο ηαβέξλεο κε πνηθηιία εδεζκάησλ. Αγορά Η Βέξνηα θεκίδεηαη γηα ηελ αγνξά ηεο θαη ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ πξντόλησλ πνπ δηαζέηεη. Τπάξρεη πιεζώξα καγαδηώλ, ζπγθεληξσκέλσλ θπξίσο ζην θέληξν, πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο αγνξέο ζαο ζε πνιύ ινγηθέο ηηκέο. Θα βξείηε πνηόηεηα θαη άξηζηε εμππεξέηεζε. ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Η πόιε δηαζέηεη ζύγρξνλα εκπνξηθά θέληξα, πνπ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή. ' απηά ζα βξείηε κπνπηίθ ξνύρσλ θαη δηάζεκεο θίξκεο, ππνδεκαηνπνηεία κε ηηο γλσζηόηεξεο θίξκεο παπνπηζηώλ, αιιά θαη πνιιά άιια καγαδηά. ΛΟΙΠΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Δθηόο από ηα παξαπάλσ εκπνξηθά θέληξα, ε αγνξά έρεη λα επηδείμεη δπλακηθή, κε πιεζώξα θαηαζηεκάησλ ζηνπο θεληξηθνύο θαη παξάπιεπξνπο δξόκνπο. Μπνξείηε λα βξείηε κεγάιε πνηθηιία θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ θαη ζε πνιιά από απηά ζα βξείηε πξντόληα από γλσζηέο θίξκεο ηνπ εμσηεξηθνύ

14 - 6 - Σαβέρνες-Δστιατόρια Βέροιας A/A ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1 Άβαηνλ νθνύ Αθξόπνιε Σεξςηρόξεο Βεξγηώηηθν Θσκατδνπ Βπδαληηλό Πιαηεία Ωξνινγίνπ - 5 Γηόλπζνο πιεζίνλ Ννζνθνκείνπ Διαίαο γε Αλνίμεσο Διεά πάξθν Διεάο Μπαξκπνύηα Σξηπνηάκνπ Κνινηνύκπαο Καζηαληάο Κόρε Μηθξάο Αζίαο Λαδόθνιια Βηθέια Λαδόκπινη Πηεξίσλ Μαλδξαγόξαο Παηξηάξρνπ Ισαθείκ Μεδέ-κεδέ Κνληνγεσξγάθε Παιηά Βέξνηα 16 εο Οθησβξίνπ Ο Παλίθαο (Παηζαηδίδηθν) Βεληδέινπ Ρέκβε Βέξνηα-Αζώκαηα Σν παιηό ζηλεκά Κεληξηθήο Σν ηαβεξλάθη Κεληξηθήο Σν ζηέθη ησλ αγγέισλ Αγγέισλ Σξία θαινπάηηα Μάξθνπ Μπόηζαξε Σζηκπξήο Δδέζζεο Φέξσλαο Ιιηάδνο Φηιίππεην Θεζζαινλίθεο Φιακνπξηέο Π.Δ.Ο. Βέξνηαο-Κνδάλεο

15 - 7 - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΕΡΟΙΑ 1. Γεκνηηθή Κνηλνθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνύ Παηδείαο, 16 εο Οθηωβξίνπ 16, Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Βέξνηαο, Έιιεο 8, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Εωγηνπνύινπ, Εωγηνπνύινπ 5, Σηέγε Γξακκάηωλ θαη Τερλώλ, Αληωληάδε 19, Χώξνο Τερλώλ Σπλεδξηαθό Κέληξν, Παύινπ Μειά, Θέαηξν Μειίλα Μεξθνύξε (Άιζνο Παπάγνπ), ΜΟΤΕΙΑ 1. Βιαρνγηάλλεην, Αλνίμεωο 86, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Βεξνίαο, Βπδαληηλό Μνπζείν, Θωκαϊδνπ 26, ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Δζληθό Σηάδην Βέξνηαο: Σηαδίνπ 34, Αζιεηηθό Κέληξν Φηιίπεην: 16εο Οθηωβξίνπ 5, Γήπεδν Μπάζθεη Διεάο: Κνπληνπξηώηε, ΔΑΚ Μαθξνρώξη 5x5 Πξνκεζέαο: Αθξνπόιεωο Γήπεδν Μπάζθεη (Πξνκεζέαο): Αθξνπόιεωο,

16 - 8 - ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ OΓΙΚΩ Aπό Aθήνα προς Βέροια (517 ρικ.) θαη από Θεζζαλονίκη (75 ρικ.). Δθηεινύληαη ηαθηηθά δξνκνιόγηα κε ιεωθνξεία ηνπ KTEΛ. Tοπικά δρομολόγια: Aπό Βέξνηα εθηεινύληαη ηαθηηθά δξνκνιόγηα πξνο Kνδάλε, Γξεβελά, Νάνπζα θαη Αιεμάλδξεηα. ΣΗΛΔΦΩΝΑ KTEΛ ΑΘΖΝΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ Tειέθωλo: , Ζξαο 28 ΑΠΟΘΖΚΖ ΓΔΜΑΣΩ KTEΛ ΚΟΕΑΝΖ Tειέθωλo: ωηήξε Πέηξνπια 3 ΑΣΗΚΑ KTEΛ Tειέθωλo: ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΩ Aπό Aθήνα προς Βέροια: ηαθηηθά δξνκνιόγηα κε αληαπόθξηζε ζην Πιαηύ θαη από Θεζζαινλίθε. Tοπικά δρομολόγια: Mε ηα δηεξρόκελα ηξέλα ηωλ γξακκώλ Aζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, ε Βέξνηα ζπλδέεηαη κε Έδεζζα, Φιώξηλα, Κνδάλε. ΣΗΛΔΦΩΝΑ OE, Aζήλα, ηει Θεζζαινλίθε, ηει ΟΔ Βέξνηαο ηει Σει ΣΑΞΙ ηελ Βέξνηα ππάξρνπλ αξθεηνί Υώξνη ηάζκεπζεο ΣΑΞΙ - Γηεύζπλζε: Καξαθωζηή, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Σξεκπεζίλαο, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Μεηξνπόιεωο,Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Μαιαθνύζε, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Βεξκίνπ, Tειέθωλo: ΣΗΛΔΦΩΝΟ Ραδηνηαμί, , 62666

17 - 8 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΣΔΛ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΔΡΟΗΑ- ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ - ΒΔΡΟΗΑ 5:30,6:20, 6:30Σ, 7:00, 7:15, 7:45Σ, 8:00, 8:45Σ,9:00, 9:45Σ, 10:00, 10:45Σ, 11:00, 11:45Σ, 12:00, 12:45Σ 13:00, 13:45Σ, 14:00, 14:45Σ,17:00, 17:45Σ, 18:00, 19:00, 19:30Σ, 20:00, 20:45, 21:30 5:40,6:15Σ,6:30, 7:30,8:15Σ,8:30 9:15Σ,9:30,10:00 10:15Σ,10:45,11:15Σ 11:45,12:15Σ,12:45, 13:15Σ,13:45,14:15Σ 14:45,15:15Σ,15:45, 16:15Σ,16:45,17:15Σ 17:45,18:15Σ,18:45, 19:15Σ,19:45,20:45Σ 21:00,21:30 ΒΔΡΟΗΑ-ΑΘΖΝΑ 8:00,15:00,21:00 ΑΘΖΝΑ-ΒΔΡΟΗΑ 8:30,15:00,21:00 6:45, 7:45Σ,8:00, 8:45Σ, 9:00, 9:45Σ, 10:00,10:45Σ, 11:00, 11:45Σ, 12:00, 12:45Σ, 13:00 13:45Σ,14:00, 14:45, 15:00, 15:45Σ, 16:00, 16:45Σ,17:00, 17:45Σ,18:00, 19:00 19:30Σ,20,200, 20:45, 21:30 6:45,7:45,8:45,9:15Σ, 9:45,10:00,10:15Σ, 10:45,11;15Σ,11:45, 12:15Σ,12:45,13:15Σ, 13:45, 14:15Σ,14:45, 15:15Σ,,15:45,16:15Σ 16:45,17:15Σ,17:45,1 8:15Σ,18:45,19:15Σ, 19:45, 20:45Σ,21:30 6:30,7:30,8:30, 9:30,10:30,11:30, 12:30,13:30,14:30, 15:30,16:30,17:30, 18:30,19:30,20:30, 21:30 7:00,8:00,9:00,10:00 11:00,12:00,13:00, 14:00,15:00,16:00, 17:00,18:00,19:00, 20:15,21:00,21:30 ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔ ΒΔΡΟΙΑ-ΘΔ/ΝΙΚΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ-ΒΔΡΟΙΑ ΒΔΡΟΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ 5:35, 7:15Α, 08:02, 09:53,11:33, 12:28, 14:12Α, 15:19Α, 16:50, 17:45,19:06Α, 20:11,21:18,22:30Α 04:48Α,06:18,06:30Α, 06:57,08:38Α,09:54, 11:09,12:31Α, 14:00, 15:11,16:46Α, 17:51, 19:11,20:13Α,22:16 05:37Α, 07:16,08:03, 09:36Α, 10:54, 12:12,13:30Α,15:00, 16:10,17:48Α,18:50, 20:10,21:18Α,23:16 ΟΠΟΤ Α : Γελ εθηεινύληαη άββαην Κπξηαθέο - Αξγίεο

18 - 9 - ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ Γενικό Νοζοκομείο Βεροίας : Αζησνομική Γιεύθσνζη Ημαθίας:ωτήρη Πετρούλα 9, Αζησνομικό Σμήμα : ωτήρη Πετρούλα 9, Γημοηική Αζησνομία : Πσροζβεζηική : ωτήρη Πετρούλα 9, Γικαζηήρια: Πλατεία Ρακτιβάν, Διζαγγελία : Πλατεία Ρακτιβάν 1, Πρωηοδικείο : Μητροπόλεως 14, Πηαιζμαηοδικείο : Πλατεία Ρακτιβάν 1, Β ώμα ηραηού : ΣΔΠ ΒΔΡΟΙΑ: ΣΡΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ , Γήμος Βεροίας : Μητροπόλεως 55, ΟΣΔ: 121. ΓΔΗ: Βενιζέλοσ 87, ΓΔΤΑΒ: Κεντρικής 203, ΓΟΤ: Θεσσαλονίκης 131, ΔΛΣΑ : ολωμού 4, ΚΔΠ : Μητροπόλεως 55, Ιερά Μηηρόπολη Βεροίας : Μητροπόλεως 30,

19 ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΥΟΛΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Cartoon Κενηπικήρ Kinder Land Ιεπαπσών ΚΑΡΑΜΔΛΙΣΑ Νοζοκομείος Παιδικόρ Πλανήηηρ ηπαηή Σζίπκα (Πανόπαμα) Βπεθονηπιακόρ ηαθμόρ Β ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ θιλοξενεί 38 νήπια. (+fax), 1ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Κονηογεωπγάκη ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Απιζηοηέλοςρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Αποζηόλος Παύλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ξενοθώνηορ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ακποπόλεωρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Καπαηάζος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Γαιδάλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ημαθιώνορ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ππούζηρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ρωμανού Γιογένη ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Λςζίος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Πιεπίων ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Καπαηάζος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Αποζηόλος Παύλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Παπανηωνίος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Μιαούλη ο ΓΤΜΝΑΙΟ 16 ηρ Οκηωβπίος ο ΓΤΜΝΑΙΟ Μπελογιάννη ο ΓΤΜΝΑΙΟ Δγναηίαρ ο ΓΤΜΝΑΙΟ Κοςνηοςπιώηη ο ΓΤΜΝΑΙΟ ωηήπη Πέηποςλα ο ΓΤΜΝΑΙΟ Κοςνηοςπιώηη ο ΓΤΜΝΑΙΟ 16 ηρ Οκηωβπίος ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Πύππος 1 ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πανόπαμα ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ωηήπη Πέηποςλα ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Δπγαηικέρ Καηοικίερ ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Δπγαηικέρ Καηοικίερ ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ηαδίος ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ Ολγάνος ΔΙΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ημαθιώνορ ΔΠΔΡΙΝΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Κοςνηοςπγιώηη ΙΓΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ ΙΔΚ ΒΔΡΟΙΑ (Ι.Δ.Κ) ηαδίος Κ.Δ.Κ. (Γνώζη) Μάπκος Μπόηζαπη 13 Κ.Δ.Κ. (ΙΝΣ. ΔΡΓΑΙΑ Γ..Δ.Δ) ωηήπη Πέηποςλα ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗΡΙΑ ΒΔΡΟΙΑ Άμμορ Ι. ΑΦΑΡΙΚΑ Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΗ ΑΝΩΣΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ σ.βαπβάπερ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

20 ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΒΔΡΟΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ Άπηιο Πλαηάνων Έγκενηπο Δληάρ ΔΝΑ Φιλίππος Ιωζηθίδηρ Τπεμπεζίναρ Κύκλορ Μεγ. Αλεξάνδπος Μεθοδικό Βικέλα Όμιλορ Μεγ. Αλεξάνδπος ΠΑΙΓΔΙΑ Μαλακούζη Παιδεία Νάηζιος Μηηποπόλεωρ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +1 Noisis Πίνδος Academia Μάπκος Μπόηζαπη ΑΧΟΝ Μηηποπόλεωρ Βabel Aγ.Γημηηπίος DIDACTICA Βενιζέλος Diploma Μηηποπόλεωρ Μίμα Γημούλα Μηηποπόλεωρ So easy Μηηποπόλεωρ Άλκη Παναγή Τζαλδάπη Δςποπαιδεία Τπεμπεζίναρ Δςπωδιάζηαζη Ακποπόλεωρ Καπάμπελα-Σαμαπά Ήπαρ Κεπαζίδος Γπάμμος Κοςκοςηέγος- Αναζηαζίος Δληάρ Λέξιρ Πλαηεία Ωπολογίος Μποςλάκη-Οικονόμος 28 ηρ Οκηωπίος Σςποπούλος Δληάρ Ο κόζμορ Παζηέπ Σύγσπονο Κονίηζηρ Μπακαλούδη Δλένη Κίμωνορ Σύππη Μεγ. Αλεξάνδπος

21 -12- ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΒΔΡΟΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ 1. Μαπξίδεο Λάδαξνο Μαιαθνύζε Μαξγαξίηεο Λάδαξνο Καξαθωζηή Γηώηαο Κωλ/λνο Δξκνύ Κεζαλίδνπ Διέλε Μαιαθνύζε 4 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 5. Γπκλνπνύινπ Μαξία Βεληδέινπ ΓΑΣΡΔΝΣΟΛΟΓΟΙ 6. Μνύξηδηνο Ηωάλλεο Καξαθωζηή Μαθξπθώζηαο Κωλ/λνο Βεληδέινπ ηδεξόπνπινο Ηωάλεο Ηππνθξάηνπο 32 ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ 9. Αληωληάδεο Νηθόιανο Βεληδέινπ αδαθιίδεο ηαύξνο Καξαθωζηή Μπέξζνο Γεώξγηνο Αγγέιωλ Καινύδεο Κωλ/λνο Ηππνθξάηνπο Μπηιδίξεο Ηωάλλεο Καξαθωζηή Λαδαξίδνπ Άλλα Βεληδέινπ Κόιβαηδεο Κπξηαδήο Καξαθωζηή ηδεξόπνπινο Κωλ/λνο Διεάο ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΙ 17. Καηζακάθαο Αλαζηάζηνο Διεάο Λπζίηζαο Νηθόιανο Βεληδέινπ Σζίιεο Βαζίιεηνο Μ. Αιεμάλδξνπ Νηθνιαϊδνπ Μαξία Αγ.Αληωλίνπ Ρνπζάθεο Παλαγηώηεο Διεάο Σζαπαξόπνπινο Πέηξνο Ηππνθξάηνπο Σαρκαηδίδεο Υξήζηνο Μεηξνπόιεωο Κνπαηζάξεο Αζαλάζηνο Βεληδέινπ Παπαδόπνπινο Απόζηνινο Καξαθωζηή Κόιβαηδεο Θενράξεο Βεληδέινπ Θενδώξνπ Γεώξγηνο Βεληδέινπ Υξηζηνδνπιίδεο Πνιπρξόλεο Διεάο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ 29. Καξαραηδήο Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάδξνπ νύκπνπξνο Νηθόιανο Βεληδέινπ Θεκειή Αλαζηαζία Αξηζηνηέινπο Τγξνπνύινπ Δπηπρία Βεληδέινπ αββαλίδνπ Διέλε 34. Ρνδά-Υ πέηξνπ Γέζπνηλα Μεγ. Αιεμάλδξνπ ΝΔΦΡΟΛΟΓΟΙ 35. Κνξδάηνο Παλαγηώηεο Βεξόεο Παξαζθεπόπνπινο Αιεμ. Ηππνθξάηνπο

22 -12- Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟΙ 37. αββίδεο Μαηζαίνο Ηππνθξάηνπο Βαζηάδεο Αλαζηάζηνο Βεληδέινπ Καηζηθάξεο Γεώξγηνο Μ.Αιεμάλδνπ Πνπιηθίδεο Γεώξγηνο Βεληδέινπ 14Β θακπαξδώλεο Γεκήηξηνο Μεηξνπόιεωο Γήκνπ Νηθόιανο Βεληδέινπ ΟΤΡΟΛΟΓΟΙ 43. Μελάο Γεώξγηνο Μεηξνπόιεωο ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟΙ 44. Υακακηδόγινπ Σξύθωλ Μεηξνπόιεωο ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟΙ 45. ηξαβαθνπκπαιηνύ Λνπϊδα Μαιαθνύζε Πξάπα-Αεδνλίδνπ Νίθε Διεάο Μπόδαο ηέξγηνο Βεληδέινπ αββαϊδεο Ηωάλλεο Βεληδέινπ Μνύξλνπ Εαραξνύια Βεληδέινπ Μεηαιιίδεο ηέθαλνο Βεληδέινπ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 51. Μπάιηνο Νηθόιανο Μαιαθνύζε Εεζέθαο ηέξγηνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πνιπρξνληάδεο Θεόδωξνο Πξνθήηνπ Ζιία αξεγηαλλίδεο Ηωάλλεο Βεληδέινπ Μνπξηδίιαο Ηωάλλεο Σξεκπεζίλαο Κώηζεο Κωλ/λνο Βεληδέινπ Παλαγηωηίδεο ηέξγηνο Παξ.Κάππνπ Κωζηίθαο Γεώξγηνο Μεγ. Αιεμάδξνπ Μάξαο Πεξηθιήο Αξηζηνηέινπο Αλαγλωζηόπνπινο Κωλ/λνο Βεληδέινπ Απνζηνιόπνπινο Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Εωγξάθνπ Μνζρηαλή Μεηξνπόιεωο 40 ΠΑΙΓΙΑΣΡΟΙ 63. Ξεληηίδεο Θεόδωξνο Βεληδέινπ ηδεξόπνπινο Θεόδωξνο Μαιαθνύζε Καξαηδόγινπ Γεκήηξηνο Λνπηξνύ Ρνπζάθε Μάγδα Διεάο ωηεξίνπ Ηωάλλεο Ηππνθξάηνπο Λαδόγινπ Γεκήηξηνο Βεληδέινπ νύκπνπξνπ νπιηάλα Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πακπνπθίδεο Ηάθωβνο Βεληδέινπ Μπνπζκπνύθε Μαξία Καξαθωζηή Σνιηόπνπινο Κωλ/λνο Κεληξηθήο Λαζήξα Υξπζάλζε Βεληδέινπ Θεκειήο Λάδαξνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Βαζηιεηάδεο Παλαγηώηεο Πι. Πιαηάλωλ Σζνιαθίδεο Αληώληνο Βεληδέινπ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ 77. αξξήο Γεκήηξηνο Βεληδέινπ ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΙ 78. «ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ» Καξαθωζηή Κνηξίδεο Κωλ/λνο Καξαηάζνπ ΠΝΔΤΜΟΛΟΓΟΙ 80. Κνππίδνπ νθία Βεληδέινπ Νηανύηεο ηέξγηνο Αγ. Αληωλίνπ

23 -12- Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΠΤΡΗΝΙΚΟ ΙΑΣΡΟ 82. Ρόκηζνπ ηέιια 16 εο Οθηωβξίνπ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 83. Νάηζθνο Θεόδωξνο Π. Σζαιδάξε ΦΤΙΑΣΡΟ 84. Μνπξαηίδνπ Πειαγία Καξαθωζηή ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ 85. Θενραξνπνύινπ Αλζή Βεληδέινπ Παιπάλαο Παλαγηώηεο Μεηξνπόιεωο Σόπεο Γεώξγηνο Πίλδνπ Κνππίδεο Δπζηάζηνο Δκκαλνπήι Παπά Γεωξγηάδνπ Μαηξώλα Δκκαλνπήι Παπά 20Β ΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 90. ηνπθνύξνγινπ Υξήζηνο Βεληδέινπ Σζαρνπξίδεο Υξήζηνο Φέξωλνο 10 ΩΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟΙ 92. Καιακπαιίθαο Δπάγγεινο Διεάο Αζιάλνγινπ Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πνύιηνπ Αζελά Βεληδέινπ Καιακπαιίθαο Γεώξγηνο Διεάο

24 ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ 1. Αλζπκηάδνπ Σβέηα Θεζζαινλίθεο Αληωληάδνπ Τξηαλη. Πηεξίωλ Βέξξνπ Μαξία Πίλδνπ Βερηζαιή Διπηλίθε Μεηξνπόιεωο Γηνπξνύθε Πεηξίλα Τξεκπεζίλαο Τεξκεληδή Διέλε Δδέζζεο Θενδώξνπ Νηθόιανο Πιαηάλωλ Καιακπαιίθαο Ηωάλλεο Κνλίηζεο Καξαγθηδόπνπινο Κ. Βεληδέινπ Καξαθόιε Αλαζηαζία Πηεξίωλ Κιεόηζηθαο Αληώληνο Βεληδέινπ Κνππαηζηάξε Μαξία Βηθέια Κνπξθνύηα Νηθνιέηα Πίλδνπ Λαηνο Μαλόιεο Βεληδέινπ Λεκνλή Παλαγηώηα Τξεκπεζίλαο Ληάθνο Αλαζηάζηνο Θεξκνππιώλ Μαξαδάθε πιεζίνλ Ννζνθνκείνπ Μαηάηεο Βαζίιεηνο Καξαθωζηή Μνπξηδίια Βαζηιηθή Τξεκπεζίλαο Μπάιηνο Θεόδωξνο Μαιαθνύζε Μπνκπνξίδνπ Νάλζε Αγ.Γεκεηξίνπ Μπνπιαζίθεο Δκκαλνπήι Μεγ. Αιεμάλδξνπ Οξθαλίδεο Ηωάλλεο Ήξαο Ούηα Διέλε Μνξάβα Παληαδήο Κωλ/λνο Αϊβαιηνύ Παπαγεωξγίνπ Ηωάλλεο Μεηξνπόιεωο Παπαδνπνύινπ Βαζηιηθή Βεξκίνπ Μαζνύξα Δηξήλε Βεληδέινπ Παπαζηεξγίνπ Μαξία Μεηξνπόιεωο Πνξθύξε Άλλα Καξαηάζνπ Σίκνο Νηθόιανο Μνξάβα Σκπξιή Μαξία Βεληδέινπ Τάθε Μαξία Δκκαλ. Παπά Τεξδάθεο Παληειήο Μεηξνπόιεωο Τξάηνπ Διηζάβεη Δκκ.Εάρνπ Τξνρόπνπινο Γεώξγηνο Βεληδέινπ Τζηαξέα Βηθηόξηα Βεληδέινπ Φνπθαιάο Αξγύξεο Μεηξνπόιεωο Χ γεωξγίνπ Αλδξέαο Τξεκπεζίλαο Μαπξίδεο Αιέμαλδξνο 16 εο Οθηωβξίνπ Ζ πόιε έρεη αξθεηά θαξκαθεία. Σε όια ηα θαξκαθεία ππάξρνπλ πίλαθεο γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο θαη ηηο δηεκεξεύζεηο πνπ θάλνπλ

25 ΚΑΣΑΣΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΒΔΡΟΙΑ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. Αιγέρ Μέλαθπον Νέα Πεπιθ. Οδόρ Βέποιαρ Νάοςζαρ Βεπόη Πλαηεία Ρακηιβάν Βέποια Ε.Ο.Βέποιαρ Έδεζζαρ Βίλλα Εληά Εληάρ Έν Έαπι Ανοίξεωρ Κόκκινο πίηι Ολγάνος Μακεδονία Κονηογεωπγάκη

26 ΟΑ - ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΚΑΑΤ ΟΑ - ΟΜΤ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1 ΟΑ ΕΑΠΠΔΗΟΤ 16 ης ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 2 ΟΑ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 ΟΜΤ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ Π. ΜΔΛΑ 7 8 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΥΡΗ 35 ΠΑΗΓΗΩΝ Tηλέφωνο επικοινωνίας ΚΑΑΤ ΣΟ ΚΑΑΤ ΣΟΤ Β ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΗ ΔΥΔΗ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 83 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΘΔΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ

27 ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΒΔΡΟΙΑ 1. Βήμα Αποστόλος Παύλος 2. Παλαιά Μητπόπολη 3. Παναγιά Γεξιά 4. Ναόρ Αναστάσεωρ τος Χπιστού. 5. Μπαπμπούτα. 6. Παλιά Λοςτπά. 7. Μεντπεσέ Σζαμί.

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ 15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Κ. ΣΑΞΗΑΡΥΟΤ...- 1-2. ΔΜΒΛΖΜΑ 15εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ...- 2-3. ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Δπγελία Φαιθηά Δπίηηκε Γηεπζύληξηα Βπδαληηλνύ θαη Φξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Όπσο είλαη γλσζηό ηα βπδαληηλά κλεκεία ζηελ Διιάδα άξγεζαλ αξθεηά

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ *KOSMASSOS ΣΟ ΝΙΚΟΚΡΔΟΝΣΑ Η ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα