Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ"

Transcript

1 Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΣΟΤ ΙΟΤΝ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πποζθώνηζη Γκηού Β ΣΣ. 2. Έμβλημα Β Σώμαηορ Σηπαηού. 3. Ιζηοπία ηος Β Σώμαηορ Σηπαηού. 4. Ιζηοπία ηηρ Βέποιαρ - Ιζηοπικά ζηοισεία πεπιοσήρ. 5. Τοπικέρ εοπηέρ. 6. Γιαζκέδαζη - Αγοπά. 7. Καηάζηαζη Πολιηιζηικών Αθληηικών κένηπων. 8. Καηάζηαζη ζςγκοινωνιών. 9. Φπήζιμα ηηλέθωνα (ΓΔΗ-ΟΤΔ κλπ) 10. Καηάζηαζη ζσολείων 11. Καηάζηαζη θπονηιζηηπίων. 12. Καηάζηαζη ζςμβεβλημένων ιαηπών Βέποιαρ. 13. Καηάζηαζη θαπμακείων. 14. Καηάζηαζη ξενοδοσείων. 15. ΣΟΑ ΒΝ/ΣΦποςπάρ Βέποιαρ- ΚΑΑΥ Λεπηοκαπςάρ. 16. Φάπηηρ Πόλεωρ Βέποιαρ.

3 - 1 - Β ΨΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Ιουν Αξιότιμε Κύριε α υνάδελφε, Με διαταγή του ΓΕ μετατίθεστε σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης του Β ώματος τρατού. Η Τπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και στο πλευρό της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στη φρουρά. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Σμήμα Μέριμνας Προσωπικού, με Σμηματάρχη τον Ανθλγό (ΠΒ) Αγοραστό Φρήστο, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (ΟΣΕ) και ΕΧΑΔ ( ), εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας στη Υρουρά Βέροιας. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του ΓΕ (www.army.gr) στην επιλογή ΠΤΛΗ (Πληροφορίες Περιοχής). Με εκτίμηση Ο Διοικητής του Β ΨΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ πυρίδων Ε. Παπαδάκης Αντιστράτηγος

4 - 2 - ΕΜΒΛΗΜΑ ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ Το έμβλημα ηοσ Β ώματος τρατού παριζηά: ηην αζπίδα ηοσ πολεμιζηή ηης αρταίας Σπάρηης. Το απόθθεγμα: Η ΣΑΝ Η ΕΠΙ ΣΑ ζηην κορσθή ηοσ εμβλήμαηος είναι γνωζηή προηροπή ηης Σπαρηιάηιζζας μάνας όηαν, ζηέλνονηας ηο γιό ηης ζηον πόλεμο, ηοσ παρέδιδε ηην αζπίδα (Δωρική διάλεκηος). Η ακριβής έννοια ηοσ αποθθέγμαηος είναι: Η να θέρεις πίζω ηην (ΤΑΝ) αζπίδα, ως νικηηής, Η να ζε θέροσν νεκρό ΕΠΙ ηης (ΤΑΣ) αζπίδας.

5 - 3 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β ΣΣ Τν Β ΣΣ ζπγθξνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17 Απγνύζηνπ 1913 θαη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, αλαδηνξγαλώζεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πάηξα. Έιαβε κέξνο, ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Μαθεδνληθό Μέηωπν, κε ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ηεο ΑΝΤΑΝΤ, ήηαλ θαζνξηζηηθή, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηε ζπκκαρηθή λίθε, αθνύ απεηέιεζε ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο, ζηηο δηεμαρζείζεο επηρεηξήζεηο. Έιαβε κέξνο ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. Αλαζπγθξνηήζεθε ζηηο 7 Σεπηεκβξίνπ 1922, ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη εληάρζεθε ζηε Σηξαηηά Έβξνπ. Η 28 Οθηωβξίνπ 1940, βξίζθεη ην Β ΣΣ λα αληηκεηωπίδεη ηελ Ιηαιηθή επίζεζε, δερόκελν ηνλ θύξην όγθν ηωλ Ιηαιηθώλ δπλάκεωλ ζηε ΠΔ ηνπ. Πξηλ ζπκπιεξωζεί ν ηξίηνο κήλαο από ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, νη έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρώξαο καο είραλ θαηαιάβεη νιόθιεξν ζρεδόλ ην ρώξν ηεο Βόξεηνπ Ηπείξνπ, κε ην Β ΣΣ λα δίλεη ζεκαληηθνύο θαη ληθεθόξνπο αγώλεο θζάλνληαο ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 1941, κέρξη ην Πόγξαδεηο θαη ηε Χεηκάξα ζηελ Αδξηαηηθή. Μεηά ηελ θαηνρή αλαζπγθξνηήζεθε ζηε Λάξηζα θαη ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πόιεκνπ , κεηά ηε ιήμε ηνπ νπνίνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κνδάλε. Τν Δθζηξαηεπηηθό Σώκα Διιάδαο (ΔΚΣΔ) ζηελ Κνξέα απνηεινύληαλ θπξίωο από κνλάδεο ηνπ Β ΣΣ. Από ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1950 έωο ηηο 27 Ινπιίνπ 1953 ην ΔΚΣΔ ιακβάλεη κέξνο ζε πνιιέο κάρεο, ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα, θεξδίδνληαο πνιιέο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Τν Β ΣΣ παξέκεηλε ζηελ Κνδάλε κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ 1962 θαη αθνινύζωο κεηεγθαηαζηάζεθε ζηε Βέξνηα, όπνπ θαη παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα.

6 Από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 1998, ην Β ΣΣ ππό ηελ λέα δνκή δελ έρεη πεξηνρή επζύλεο θαη απνηειεί ηελ δύλακε άκεζεο αληίδξαζεο ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ αιιά θαη ζηξαηεγηθή εθεξδεία ηνπ ΓΔΔΘΑ. Από 1 Ινπιίνπ 2002 ην Β ΣΣ ιεηηνπξγεί ωο Γηαθιαδηθν Σηξαηεγείν θαη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κεηνλνκάζζεθε ζε Σηξαηεγείν Γπλάκεωλ Αληίδξαζεο, Δλίζρπζεο, Δθεδξείαο [ΣΓΑΔΔ (Β ΣΣ)]. Από 19 Ινπιίνπ 2005 θαηαξγείηαη από Γηαθιαδηθν Σηξαηεγείν θαη κεηνλνκάδεηαη θαη πάιη ωο Β ΣΣ. Από 26 Σεπ. 2005, ιεηηνπξγεί ωο Μείδνλ Δπηρεηξεζηαθόο Σρεκαηηζκόο ππό ηελ Δπηρεηξεζηαθή Γθζε ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ θαη ηελ ππό δηνηθεηηθή δηνίθεζε ηνπ ΓΔΣ.

7 - 4 - Η πόλη της Βέροιας Βέξνηα, πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ, πόιε παλάξραηα, ηόπνο επινγεκέλνο. Δδώ, θύζε θαη ηζηνξία έζκημαλ ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ. ηνπο αλαηνιηθνύο πξόπνδεο ηνπ κεγαινπξεπνύο Βεξκίνπ, πιάη ζηα κπζηθά Πηέξηα Όξε, ε θηιόμελε Πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ Ηκαζίαο μεδηπιώλεη ηελ αλεπηηήδεπηε νκνξθηά ηεο. Από εδώ εθηείλεηαη ε θαηαπξάζηλε πεδηάδα ηεο ακπαλίαο γηα λα ζπλαληήζεη ηα γαιάδηα λεξά ηνπ Αιηάθκνλα, ηνπ πνηακνύ, πνπ, ζαλ θπζηθό ζύλνξν, ρσξίδεη ηνπο θαηάθπηνπο όγθνπο ηνπ Βεξκίνπ θαη ησλ Πηεξίσλ. Δδώ ηα απνκεηλάξηα ηνπ παξειζόληνο ηεο αξραίαο Βέξνηαο θνληά ζηε Βεξγίλα, ηηο αξραίεο Αηγέο - ην θέληξν ηνπ αξραίνπ Μαθεδνληθνύ Πνιηηηζκνύ - δσληαλεύνπλ ηε ιακπξή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Κνιπκπήζξα θαη ρσλεπηήξη επηδξνκέσλ, θύισλ, ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ, ε Βέξνηα ελζσκάησζε ήζε θαη έζηκα, παξαδόζεηο θαη ζξεζθείεο ζηνλ θακβά ελόο πινύζηνπ πνιηηηζκηθά παξειζόληνο. Οη πνιπάξηζκεο βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο, ηα ηείρε, κε ίρλε από ηνπο ειιεληζηηθνύο αθόκα ρξόλνπο, ηα νζσκαληθά κλεκεία, νη παξαδνζηαθέο ζπλνηθίεο ηεο Κπξηώηηζζαο θαη ηεο Μπαξκπνύηαο, ηεο Παλαγίαο Γεμηάο θαη ηεο Μαθαξηώηηζζαο, ηα εληππσζηαθά λενθιαζηθά θαη εθθιεθηηθηζηηθά θηήξηα, δηάζπαξηα ζηελ πόιε θαη νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, αλελεξγέο ζήκεξα, ζπλππάξρνπλ αξκνληθά κε ηε ζύγρξνλε όςε ηεο, έλα ζύγρξνλν εκπνξηθό, ηζηνξηθόθαη πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο Μαθεδνλίαο. Ο πνηακόο Σξηπόηακνο, πεγή δσήο γηα ηε Βέξνηα εδώ θαη αηώλεο, έκειιε λα ζπλδέζεη ηελ νξκεηηθή ξνή ηνπ κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο πόιεο. ' απηήλ ηελ πξνηθηζκέλε Μαθεδνληθή γε, ηα ππθλά δάζε θαη νη επηβιεηηθέο βνπλνθνξθέο ηνπ Βεξκίνπ, ηα Υηνλνδξνκηθά Κέληξα έιη θαη Σξία Πέληε Πεγάδηα, ε πδάηηλε θπζηθή νκνξθηά ησλ πνηακώλ, ηα αμηόινγα κλεκεία θαη ζύλνια, νη πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο, δξαζηεξηόηεηεο, ζπλζέηνπλ έλα καγεπηηθό θπζηνιαηξηθό, πξνζθελεκαηηθό θαη πνιηηηζηηθό πξννξηζκό πνπ επηπιένλ πξνζθέξεη γαζηξνλνκηθέο απνιαύζεηο. Έλαλ ηόπν όπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ληώζεη ηε γνεηεία ηεο θύζεο θαη ηεο ηζηνξίαο, λα γεπηεί ηα ηνπηθά πξντόληα θαη λα αλαθαιύςεη ηελ γλήζηα πνιηηηζηηθή δσή ηεο πεξηνρήο. Πρόζβαζη 1. Η απόζηαζε από ηη Θεζζαλονίκη: 70 ΥΛΜ., 2. Με πινίν (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) ΛΙΜΔΝΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟ "ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ" ΣΗΛ.: α. Με αεξνπιάλν (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) β. C 130 (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)

8 Η ιζηορία ηης Βέροιας Οικονομία Η αξραία Βέξνηα, όπσο εμάιινπ θαη ε ζεκεξηλή, ζηήξηδε ηελ επκάξεηά ηεο ζηελ εύθνξε πεδηάδα πνπ απιώλεηαη γύξσ από ην νξνπέδηό ηεο. Η γεσξγία ήηαλ ε θύξηα πινπηνπαξαγσγηθή πεγή. Η πεξηνρή ραξαθηεξηδόηαλ από ηελ πιεζώξα θαη ηελ πνηθηιία ησλ θαιιηεξγεηώλ, γεγνλόο πνπ ίζσο αληαλαθιάηαη ζηελ ηνπνζέηεζε από ηνλ Ηξόδνην ησλ θήπσλ ηνπ βαζηιηά Μίδα ζηηο παξεηέο ηνπ Βεξκίνπ. Παξάιιεια κε ηε γεσξγία, ηδηαίηεξε ζεκαζία είραλ ε θηελνηξνθία, ε ζήξα θαη ε αιηεία. Όζν ε πόιε αλαπηπζζόηαλ, απνθηνύζαλ ζηαδηαθά ζπνπδαηόηεηα ε βηνηερλία θαη ην εκπόξην. Οικονομικοί θεζμοί Καηά ηελ αξραηόηεηα νη ειεύζεξνη Μαθεδόλεο πνιίηεο πηζαλόηαηα δελ θνξνινγνύληαλ κε ηαθηηθό πξνζσπηθό θόξν πξνο ηε βαζηιηθή δηνίθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο. Τπόθεηληαλ όκσο ζε έθηαθηεο εηζθνξέο, ηηο «ιεηηνπξγίεο», νη νπνίεο κάιινλ αμηνπνηνύληαλ ζηελ επηδηόξζσζε δξόκσλ, ηε ζίηηζε ηνπ ζηξαηνύ θαη άιιεο παξόκνηεο θνηλσθειείο δξαζηεξηόηεηεο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Σα ηαθηηθά έζνδα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πξνέξρνληαλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ βαζηιηθώλ θηεκάησλ, δαζώλ θαη κεηαιιείσλ, θαζώο θαη από ηνπο ηεισλεηαθνύο δαζκνύο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πξντόλησλ. Δικαζηικοί θεζμοί Παξόηη ππάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία ηεο πόιεο, δελ γλσξίδνπκε παξά ειάρηζηα γηα ηε δηθαζηηθή εμνπζία. Ο γπκλαζηαξρηθόο λόκνο αλαθέξεη «αξκόδηα δηθαζηήξηα», πξάγκα πνπ καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε, όηη νη δηθαζηηθέο αξρέο είραλ αληίζηνηρν βαζκό αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο κε ηηο πνιηηηθέο, αιιά δελ είλαη γλσζηά πώο θαη από πνηνπο απαξηίδνληαλ ηα δηθαζηήξηα απηά, νη αξκνδηόηεηέο ηνπο, ή ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θεζμοί ασηοδιοίκηζης ηελ αξραηόηεηα ε Βέξνηα ήηαλ κηα ηύπνηο αλεμάξηεηε πόιε, κε ζεσξεηηθή αλεμαξηεζία σο πξνο ηελ λνκνζεηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία, άζρεηα κε ην γεγνλόο όηη ππαγόηαλ ζε κηα επξύηεξε θξαηηθή ππόζηαζε. Κοινωνία Οη πιεξνθνξίεο καο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζώο άιιεο πην πεξηγξαθηθέο καξηπξίεο δελ ππάξρνπλ, πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ νλνκάησλ ησλ αλζξώπσλ, ηα νπνία είλαη γλσζηά θπξίσο από ηηο πνιπάξηζκεο επηγξαθέο ηεο πόιεο. Η εμέηαζε ηνπ νλνκαηνινγίνπ ηεο αξραίαο Βέξνηαο έρεη δείμεη, όηη ζηελ θιαζζηθή θαη ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν δύν ήηαλ νη πξσηαγσληζηηθέο θαηεγνξίεο νλνκάησλ: ηα παλειιήληα θαη ηα επηρώξηα ή καθεδνληθά νλόκαηα, ηα νπνία αλαιύνληαη σο ειιεληθά κε ηνπηθό, ηδησκαηηθό ραξαθηήξα. Πολιηική ιζηορία - Χρονολόγιο Η Βέξνηα αξρίδεη λα αλέξρεηαη από ηελ αθάλεηα θαηά ηνλ 5ν αηώλα π.υ., όηαλ, ρσξίνλ αθόκε θαηά ηνλ Θνπθπδίδε, αληηζηέθεηαη επηηπρώο ζηνλ αζελατθό ζηξαηό. Έλαλ αηώλα κεηά, ζηα ηέιε ηνπ 4νπ αηώλα, ε πόιε εκθαλίδεηαη σο ζπληεηαγκέλνο πνιηηηθόο νξγαληζκόο πιένλ, ν νπνίνο δηαζέηεη εληαύζηνπο άξρνληεο θαη εθδίδεη επίζεκα έγγξαθα. Εθνική ζύνθεζη και δημογραθία Όπσο είλαη αλακελόκελν, ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δεκνγξαθηθή εηθόλα ηεο αξραίαο Βέξνηαο είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηα.

9 Επικοινωνίες Λόγσ ηεο ζέζεο ηεο ε Βέξνηα απνηεινύζε δηαρξνληθά ζεκαληηθό επηθνηλσληαθό θόκβν θαη απηόο ήηαλ έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο εμέιημε. Δπξηζθόκελε ζε θνκβηθό ζεκείν ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο, δηέζεηε άξηζηε πξόζβαζε ζηνπο νδηθνύο άμνλεο ηόζν ηεο Γύζεο-Αλαηνιήο, όζν θαη ηνπ Βνξξά-Νόηνπ, πνπ ζπλέδεε ηε Μαθεδνλία κε ηε λόηην Διιάδα. Σηραηός και άμσνα Καηά ηελ πεξίνδν ηεο καθεδνληθήο βαζηιείαο ε Βέξνηα ζπλεηζέθεξε ζην καθεδνληθό ζηξαηό, όπσο όιεο νη πόιεηο θαη πεξηνρέο ηνπ βαζηιείνπ. Πνιινί ζεκαληηθνί αμησκαηηθνί ήηαλ Βεξνηαίνη, ηδίσο ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα, όηαλ ε αξηζηνθξαηία ηεο Βέξνηαο είρε επθνιόηεξε πξόζβαζε ζηε βαζηιηθή δηνίθεζε ιόγσ ηεο θαηαγσγήο ηεο δπλαζηείαο ησλ Αληηγνληδώλ από ηελ πόιε. Θέζη - Οικιζηικό πλέγμα Η Βέξνηα, θόξε ηνπ ήξσα Βέξεηνο θαη αδειθή ηεο Μίεδαο θαη ηνπ Οιγάλνπ θαηά ηε καθεδνληθή κπζνινγία, είλαη κηα από ηηο ειάρηζηεο καθεδνληθέο πόιεηο κε ζπλερή θαηνίθεζε ζηελ ίδηα ζέζε θαη κε ην ίδην όλνκα από ηελ Αξραηόηεηα ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 6ν αηώλα π.υ. κέρξη ζήκεξα. Αρταιότητα Αξραηόηεηα Βπδάληην Σνπξθνθξαηία Νεόηεξνη ρξόλνη Καηά ηελ αξραηόηεηα ε πόιε, ιόγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο, εληζρύζεθε (ην αξγόηεξν θαηά ηνλ 4ν αηώλα π.υ.) κε ηείρε, ε πνξεία ησλ νπνίσλ αθνινπζνύζε ηε θπζηθή νρπξσκαηηθή γξακκή ηνπ νξνπεδίνπ, εθηόο από ηε δπηηθή πιεπξά, ηελ νπνία πξνζηάηεπε απνηειεζκαηηθά ν Σξηπόηακνο. ην θέληξν ζρεδόλ ηεο ηνηρηζκέλεο πεξηνρήο δέζπνδε ε αξραία αγνξά, πεξηβαιιόκελε από ηα ζεκαληηθόηεξα δεκόζηα θηήξηα θαη ηεξά. Βόξεηα θαη λόηηα ηεο αγνξάο, αιιά θαη πέξα από ηνλ Σξηπόηακν, ζηε ζεκεξηλή ζπλνηθία ηνπ Πξνκεζέα, βξίζθνληαλ νη πεξηνρέο ησλ θαηνηθηώλ, ελώ ν βνξεηναλαηνιηθόο ηνκέαο θαίλεηαη πσο έκεηλε ειεύζεξνο από νηθνδνκήκαηα. Οη πξώηεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην νδηθό δίθηπν θαη ην πνιενδνκηθό ζρέδην ηεο πόιεο, αλάγνληαη ζηε ξσκατθή πεξίνδν, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο πξέπεη λα ήηαλ ίδηα θαη ζε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο. Σν πνιενδνκηθό ζρέδην ήηαλ ηππνδάκεην, κε δύν πιαηείο θεληξηθνύο άμνλεο, πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο ζεκεξηλέο νδνύο Μεηξνπόιεσο θαη Βεληδέινπ, θαη ζηελόηεξνπο θάζεηνπο δξόκνπο. Καηά ηε ξσκατθή πεξίνδν ν πξώηνο από ηνπο δύν απηνύο θεληξηθνύο άμνλεο απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζώο νδεγνύζε ζην ηεξό ησλ εβαζηώλ (ησλ Ρσκαίσλ απηνθξαηόξσλ), ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πιαηείαο Γηθαζηεξίσλ, νπόηε πξέπεη λα πεξηβιήζεθε από ζπλερείο θηνλνζηνηρίεο εθαηέξσζελ, πξνζδίλνληαο ζηελ πόιε κεγαιόπξεπε όςε, όπσο άξκνδε ζηελ έδξα ηνπ Κνηλνύ ησλ Μαθεδόλσλ, κεηξόπνιηλ θαη δηο λεσθόξνλ θαη πξσηεύνπζα ηεο Μαθεδνλίαο ζύκθσλα κε ηηο πεγέο απηήο ηεο πεξηόδνπ. Όπσο ζε θάζε αξραία πόιε, ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο αξραίαο Βέξνηαο δελ πεξηνξηδόηαλ ζην θπξίσο άζηπ, αιιά επεθηεηλόηαλ ζηε ελδνρώξα ηεο, ηα όξηα ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα νξηζηνύλ κε βάζε ηα πηζαλά όξηα ηεο ελδνρώξαο ησλ θνληηλόηεξσλ καθεδνληθώλ πόιεσλ θαη ηα θπζηθά γεσγξαθηθά ζύλνξα.

10 Έηζη, ε ρώξα ηεο Βέξνηαο δελ κπνξεί λα επεθηεηλόηαλ ζηα βνξεηναλαηνιηθά πέξαλ ηνπ Λνπδία θαη ηεο ιίκλεο ηνπ, πνπ νξηνζεηνύζαλ ηε ρώξα ηεο Πέιιαο. Σν Βέξκην απνηεινύζε αλακθίβνια ην ζύλνξν κεηαμύ ηεο Βέξνηαο θαη ησλ πεξηνρώλ ηεο Δνξδαίαο θαη ηελ Διίκεηαο ζηα δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά. Πεξηζζόηεξν αβέβαηα είλαη ηα ζύλνξα κεηαμύ Βέξνηαο θαη Μίεδαο (πξνο βνξξά) θαη Αηγώλ (πξνο λόην): ίζσο λα ηνπνζεηνύληαη ζην ξέκα θξόπ (κεηαμύ ηελεκάρνπ θαη Φπηείαο) θαη ζηνλ Αιηάθκνλα αληίζηνηρα. ηνπο απηνθξαηνξηθνύο ρξόλνπο είλαη πηζαλό νη δύν ζεκαληηθέο απηέο καθεδνληθέο πόιεηο, παξεθκαζκέλεο πιένλ, λα ππήρζεζαλ δηνηθεηηθά ζηε Βέξνηα. Η εμέιημε απηή ζα θαηέζηεζε ηελ ελδνρώξα ηεο Βέξνηαο, ήδε αξθεηά εθηεηακέλε ζε ζρέζε κε ηελ ελδνρώξα άιισλ ειιεληθώλ πόιεσλ, κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζηε Μαθεδνλία θαη όρη κόλν. Απνθιεηζηηθή πεγή πιεξνθόξεζήο καο γηα ηα νλόκαηα ησλ νηθηζκώλ ηεο ρώξαο ηεο Βέξνηαο είλαη νη επηγξαθέο, ηόζν ηεο πόιεο, όζν θαη, θπξίσο, ηνπ ηεξνύ ηεο Λεπθόπεηξαο. Οη καξηπξίεο απηέο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο, αιιά δίλνπλ δίρσο ακθηβνιία κηα εηθόλα ηεο ζέζεο ησλ νηθηζκώλ θαη ζε παιαηόηεξεο πεξηνρέο. Δίλαη πηζαλόλ ινηπόλ ζην Κνκλήλην θαη ζηνλ Σξηπόηακν λα βξίζθνληαλ ηα ρσξία ηεο ζεκαληηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Κιαπδίσλ Πηεξηώλσλ, ελώ κε γισζζηθά θξηηήξηα κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ ρνηλά ηελ αξραία θώκε Καλλσλέα (θάλλα = ζρνίλν) θαη ζην θπιιίηζη ηνπο αξραίνπο Κπλαίνπο. Μαξηπξείηαη επίζεο ην όλνκα ηξηώλ αθόκε νηθηζκώλ, ρσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε λα ζπκπεξάλνπκε ηε ζέζε ηνπο: Γξόγα, Βάξε Νηθίνπ θαη Αύξαληνλ. Αξραηνινγηθέο ζέζεηο ηεο ρώξαο ηεο Βέξνηαο ησλ νπνίσλ ην αξραίν όλνκα δελ γλσξίδνπκε έρνπλ επηζεκαλζεί ή πηζαλνινγνύληαη ζηα ρσξηά Σξίινθν, Φπηεία, Αζώκαηα, Ράρε, Μαθξνρώξη, Λαδνρώξη, Νέα Νηθνκήδεηα, ηαπξό θαη Νεζί. Βσζάντιο Καηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν ε πεξίκεηξνο ηεο πόιεο ήηαλ, ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, 3,5 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ. Γύν ζεκεηώκαηα ζε θώδηθεο δίλνπλ ηελ πεξίκεηξν ησλ ηεηρώλ ηεο σο 3,5 θαη 3,9 ρηιηόκεηξα. Η πόιε νξηδόηαλ δπηηθά από ηνλ Σξηπόηακν ή Γύθηηθν ή Βαζηιηθό πνηακό θαη από έλαλ κηθξόηεξν πνηακό ζηα λόηηα. Η αλαηνιηθή πιεπξά έβιεπε πξνο ηνλ θάκπν θαη απαηηείην λα εληζρπζεί κε νρπξώζεηο. Ίρλε νρπξώζεσλ έρνπλ βξεζεί θαη ζηε βόξεηα θαη ηε λνηηνδπηηθή πιεπξά, ελώ γηα ηε δπηηθή πιεπξά δελ έρνπλ βξεζεί ίρλε ηείρνπο. Η βόξεηα (βαζηιηθή) θαη ε δπηηθή πύιε ησλ ηεηρώλ βξίζθνληαλ ζηηο απνιήμεηο ησλ δύν θεληξηθώλ νδηθώλ αξηεξηώλ πνπ ήηαλ παξάιιειεο ή βξίζθνληαλ θαηά κήθνο ησλ νδώλ Βεληδέινπ θαη Μεηξνπόιεσο. ύκθσλα κε ηνλ Καληαθνπδελό, ν ηέθαλνο Γνπζάλ έρηηζε εγθάξζην ηείρνο κέζα ζηελ πόιε από άθξν ζε άθξν θαηεδαθίδνληαο ηα ζπίηηα πνπ ην ηείρνο ζπλαληνύζε ζηε δηαδξνκή ηνπ. Καηʼ απηόλ ηνλ ηξόπν ε πόιε ρσξίζηεθε ζηελ αθξόπνιε θαη ζε δύν άληζνπο κεηαμύ ηνπο ηνκείο, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαλ από ην εγθάξζην ηείρνο. θνπόο ηνπ ήηαλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αληίπαινο θαηαιάκβαλε ηνλ έλα ηνκέα ηεο πόιεο, ε άκπλα λα κπνξνύζε λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ζηνλ άιιν. Ίρλε απηνύ ηνπ ηείρνπο δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη, όηαλ ν Καληαθνπδελόο θαηέιαβε ηελ πόιε, απηό ην ακπληηθό ζύζηεκα ήηαλ αθόκε εκηηειέο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλνηθίεο ηεο βπδαληηλήο πόιεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. ε έγγξαθα ηνπ 1326 θαη 1376 αλαθέξεηαη ε «γεηηνλία ηνπ θσξνλύρνπ», ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο πόιεο. ε έγγξαθν ηνπ 14νπ αηώλα κλεκνλεύεηαη επίζεο ε ηνπνζεζία Διηά πνπ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηε ζεκεξηλή Διεά.

11 Τοσρκοκρατία Μεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, ε πόιε επεθηείλεηαη γηα πξώηε θνξά έμσ από ηα βπδαληηλά ηείρε. ε δεκνζηεπκέλε ηεξνδηθαζηηθή θαηαρώξεζε ηνπ 1599 αλαθέξεηαη ε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Δθηόο απηήο, νη παιηόηεξεο γλσζηέο ζπλνηθίεο θαίλεηαη λα είλαη ηεο Μεηξόπνιεο θαη ηεο Φαλεξσκέλεο (15νο αηώλαο;) αιιά θαη ηνπ Αγίνπ Παηαπίνπ ή Μεγάινπ σηήξα (1602). Ο Δβιηγηά Σζειεκπή (17νο αηώλαο) αλαθέξεη δεθαέμη κνπζνπικαληθέο θαη δεθαπέληε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. ε ηεξνδηθαζηηθή θαηαρώξηζε ηνπ 1759 αλαθέξνληαη δώδεθα κνπζνπικαληθέο θαη δεθαέμη ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. Ο Delacoulonche θαηαγξάθεη ην 1858 δεθαέμη ηδακηά θαη δεθαέμη ρξηζηηαληθέο ελνξίεο. Κηεκαηνινγηθά θαηάζηηρα ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα αλαθέξνπλ έληεθα κνπζνπικαληθέο θαη δεθαπέληε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. Ο Struck αλαθέξεη ην 1908 δώδεθα ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. ε θαλνληζκό ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Βέξνηαο ηνπ 1912 θαηαγξάθνληαη δεθαηξείο ελνξίεο. Σνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηώλα, νη ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο ηεο πόιεο αλαθέξνληαλ ζηα νζσκαληθά έγγξαθα σο «βαξόζη». ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα πνιιά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηεο πόιεο είραλ ηε κνξθή θιεηζηώλ ζπλόισλ γύξσ από θάπνην κλεκείν θαη ήηαλ γλσζηά σο βαθνπθηθά, γηαηί ζπρλά ηα νκνηνγελή θηήξηα ζηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξαγώλνπ αλήθαλ ζε βαθνύθηα. Παξαδείγκαηα βαθνπθηθώλ θηεξίσλ ζώδνληαη γύξσ από ηνπο λανύο Αγίσλ Κεξύθνπ θαη Ινπιίηηεο, Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Μηθξνύ, Πεξηβιέπηνπ, Παλαγίαο Γεμηάο θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ άξρνληνο Καινθξαηά. Σν βνξεηόηεξν ζεκείν εγθαηάζηαζεο ησλ κνπζνπικάλσλ κέζα από ηα ηείρε ηεο πόιεο πξέπεη λα ήηαλ ε ζπλνηθία ηεο Παιηάο Μεηξόπνιεο. Σνπιάρηζηνλ ηνλ 19ν αηώλα ν εληόο ησλ βπδαληηλώλ ηεηρώλ ρώξνο αλήθε ζε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο, ελώ νη πεξηζζόηεξεο κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο βξίζθνληαλ εθηόο ησλ ηεηρώλ. Μόλν ηξεηο κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο (Μπακπά Σεθέ, ηλάλ Μπέε θαη Σζαξζί Μπαζί) θάιππηαλ έλα ηκήκα ηνπ λόηηνπ ηνκέα ηεο βπδαληηλήο πόιεο. Η βόξεηα πιεπξά ηεο Βέξνηαο, ε πεξηνρή βόξεηα ησλ λαώλ ηεο Πεξηβιέπηνπ θαη ηεο Έμσ Παλαγηάο θαζώο θαη ηεο θαηεδαθηζκέλεο Αγίαο Βαξβάξαο, ήηαλ αθαηνίθεηε θαη θαιππηόηαλ από θήπνπο έσο ηελ έιεπζε ησλ κηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ. ήκεξα έρνπλ δηαζσζεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό δύν ζπλνηθίεο πνπ δηαηεξνύλ ηνλ ηζηό ηεο νζσκαληθήο πεξηόδνπ: ε εβξατθή Μπαξκπνύηα θαη ε ρξηζηηαληθή Κπξηώηηζζα. Νεότεροι τρόνοι ηνπο Νεόηεξνπο Υξόλνπο ε πόιε αλαπηύρζεθε ακθηζεαηξηθά θαη θάιπςε δηνηθεηηθά κεγαιύηεξε έθηαζε. Από ην 1920 πεξηέιαβε ηα ρσξηά θαη ηνπο ζπλνηθηζκνύο Καξάηζαιε, Κάησ Λνπδίηζα, Κξεβαηάο, Μαδνρώξηνλ, Μέηζη, Μνπζηαιή, Ράρσβα, Σεξακώληνλ, Σόπιηαλε, Σνπξθνρώξηνλ θαη ηδεξνδξνκηθό ηαζκό Βέξνηαο. Αξγόηεξα (1946) ζηνλ Γήκν Βέξνηαο ππήρζεζαλ νη ζπλνηθηζκνί Καιήο Παλαγηάο, Κπδσλνρσξίνπ, Λαδνρσξίνπ, Μέζεο θαη Σαγαξνρσξίνπ. Άιιεο ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Βέξνηα είλαη νη πεξηνρέο ηνπ Πξνκεζέα, πνπ άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά από ην 1914, ηεο Καιιηζέαο, ηνπ Παπάγνπ θαη ηνπ Γεσξγηθνύ πλνηθηζκνύ.

12 - 5 - ΣΟΠΙΚΕ ΓΙΟΡΣΕ 1. Παύινπ Απνζηόινπ, 29 Ινπλίνπ.Τν εζπέξαο ηεο ενξηήο ηειείηαη κέγαο παλεγπξηθόο εζπεξηλόο ζην ζωδόκελν Βήκα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ. Επίζεο θαζηεξώζεθε ζεηξά ιαηξεπηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεωλ ππό ηνλ ηίηιν «Παύιεηα». 2. Όζηνο Αληώληνο ν λένο, πνιηνύρνο Βεξνίαο, 17 Ιαλνπαξίνπ θαη 1 ε Απγνύζηνπ. 3. Όζηνο Θενθάλεο, πνιηνύρνο Νανύζεο, 19 Απγνύζηνπ. 4. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Βεξνίαο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (16 Οθηωβξίνπ). 5. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Νανύζεο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (17 Οθηωβξίνπ). 4. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Αιεμαλδξείαο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (18 Οθηωβξίνπ).

13 - 6 - Δστιατόρια Σν θαιό θαγεηό, θαη ην άςνγν βέβαηα ζέξβηο ραξαθηεξίδνπλ ηα εζηηαηόξηα ηεο Βέξνηαο. Πνιιά άιια θαη θπζηθά ηα εζηηαηόξηα ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ όηη θαιύηεξν ππάξρεη από ηνπηθή θαη δηεζλή θνπδίλα. Σαβέρνες Η πόιε έρεη πνιιέο ηαβέξλεο. ην θέληξν, ζηνπο θεληξηθνύο πεδόδξνκνπο ζα βξείηε ηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο. ηα γύξν ρσξηά ππάξρνπλ επίζεο πνιιέο ηαβέξλεο κε πνηθηιία εδεζκάησλ. Αγορά Η Βέξνηα θεκίδεηαη γηα ηελ αγνξά ηεο θαη ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ πξντόλησλ πνπ δηαζέηεη. Τπάξρεη πιεζώξα καγαδηώλ, ζπγθεληξσκέλσλ θπξίσο ζην θέληξν, πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο αγνξέο ζαο ζε πνιύ ινγηθέο ηηκέο. Θα βξείηε πνηόηεηα θαη άξηζηε εμππεξέηεζε. ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Η πόιε δηαζέηεη ζύγρξνλα εκπνξηθά θέληξα, πνπ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή. ' απηά ζα βξείηε κπνπηίθ ξνύρσλ θαη δηάζεκεο θίξκεο, ππνδεκαηνπνηεία κε ηηο γλσζηόηεξεο θίξκεο παπνπηζηώλ, αιιά θαη πνιιά άιια καγαδηά. ΛΟΙΠΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Δθηόο από ηα παξαπάλσ εκπνξηθά θέληξα, ε αγνξά έρεη λα επηδείμεη δπλακηθή, κε πιεζώξα θαηαζηεκάησλ ζηνπο θεληξηθνύο θαη παξάπιεπξνπο δξόκνπο. Μπνξείηε λα βξείηε κεγάιε πνηθηιία θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ θαη ζε πνιιά από απηά ζα βξείηε πξντόληα από γλσζηέο θίξκεο ηνπ εμσηεξηθνύ

14 - 6 - Σαβέρνες-Δστιατόρια Βέροιας A/A ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1 Άβαηνλ νθνύ Αθξόπνιε Σεξςηρόξεο Βεξγηώηηθν Θσκατδνπ Βπδαληηλό Πιαηεία Ωξνινγίνπ - 5 Γηόλπζνο πιεζίνλ Ννζνθνκείνπ Διαίαο γε Αλνίμεσο Διεά πάξθν Διεάο Μπαξκπνύηα Σξηπνηάκνπ Κνινηνύκπαο Καζηαληάο Κόρε Μηθξάο Αζίαο Λαδόθνιια Βηθέια Λαδόκπινη Πηεξίσλ Μαλδξαγόξαο Παηξηάξρνπ Ισαθείκ Μεδέ-κεδέ Κνληνγεσξγάθε Παιηά Βέξνηα 16 εο Οθησβξίνπ Ο Παλίθαο (Παηζαηδίδηθν) Βεληδέινπ Ρέκβε Βέξνηα-Αζώκαηα Σν παιηό ζηλεκά Κεληξηθήο Σν ηαβεξλάθη Κεληξηθήο Σν ζηέθη ησλ αγγέισλ Αγγέισλ Σξία θαινπάηηα Μάξθνπ Μπόηζαξε Σζηκπξήο Δδέζζεο Φέξσλαο Ιιηάδνο Φηιίππεην Θεζζαινλίθεο Φιακνπξηέο Π.Δ.Ο. Βέξνηαο-Κνδάλεο

15 - 7 - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΕΡΟΙΑ 1. Γεκνηηθή Κνηλνθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνύ Παηδείαο, 16 εο Οθηωβξίνπ 16, Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Βέξνηαο, Έιιεο 8, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Εωγηνπνύινπ, Εωγηνπνύινπ 5, Σηέγε Γξακκάηωλ θαη Τερλώλ, Αληωληάδε 19, Χώξνο Τερλώλ Σπλεδξηαθό Κέληξν, Παύινπ Μειά, Θέαηξν Μειίλα Μεξθνύξε (Άιζνο Παπάγνπ), ΜΟΤΕΙΑ 1. Βιαρνγηάλλεην, Αλνίμεωο 86, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Βεξνίαο, Βπδαληηλό Μνπζείν, Θωκαϊδνπ 26, ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Δζληθό Σηάδην Βέξνηαο: Σηαδίνπ 34, Αζιεηηθό Κέληξν Φηιίπεην: 16εο Οθηωβξίνπ 5, Γήπεδν Μπάζθεη Διεάο: Κνπληνπξηώηε, ΔΑΚ Μαθξνρώξη 5x5 Πξνκεζέαο: Αθξνπόιεωο Γήπεδν Μπάζθεη (Πξνκεζέαο): Αθξνπόιεωο,

16 - 8 - ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ OΓΙΚΩ Aπό Aθήνα προς Βέροια (517 ρικ.) θαη από Θεζζαλονίκη (75 ρικ.). Δθηεινύληαη ηαθηηθά δξνκνιόγηα κε ιεωθνξεία ηνπ KTEΛ. Tοπικά δρομολόγια: Aπό Βέξνηα εθηεινύληαη ηαθηηθά δξνκνιόγηα πξνο Kνδάλε, Γξεβελά, Νάνπζα θαη Αιεμάλδξεηα. ΣΗΛΔΦΩΝΑ KTEΛ ΑΘΖΝΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ Tειέθωλo: , Ζξαο 28 ΑΠΟΘΖΚΖ ΓΔΜΑΣΩ KTEΛ ΚΟΕΑΝΖ Tειέθωλo: ωηήξε Πέηξνπια 3 ΑΣΗΚΑ KTEΛ Tειέθωλo: ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΩ Aπό Aθήνα προς Βέροια: ηαθηηθά δξνκνιόγηα κε αληαπόθξηζε ζην Πιαηύ θαη από Θεζζαινλίθε. Tοπικά δρομολόγια: Mε ηα δηεξρόκελα ηξέλα ηωλ γξακκώλ Aζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, ε Βέξνηα ζπλδέεηαη κε Έδεζζα, Φιώξηλα, Κνδάλε. ΣΗΛΔΦΩΝΑ OE, Aζήλα, ηει Θεζζαινλίθε, ηει ΟΔ Βέξνηαο ηει Σει ΣΑΞΙ ηελ Βέξνηα ππάξρνπλ αξθεηνί Υώξνη ηάζκεπζεο ΣΑΞΙ - Γηεύζπλζε: Καξαθωζηή, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Σξεκπεζίλαο, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Μεηξνπόιεωο,Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Μαιαθνύζε, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Βεξκίνπ, Tειέθωλo: ΣΗΛΔΦΩΝΟ Ραδηνηαμί, , 62666

17 - 8 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΣΔΛ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΔΡΟΗΑ- ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ - ΒΔΡΟΗΑ 5:30,6:20, 6:30Σ, 7:00, 7:15, 7:45Σ, 8:00, 8:45Σ,9:00, 9:45Σ, 10:00, 10:45Σ, 11:00, 11:45Σ, 12:00, 12:45Σ 13:00, 13:45Σ, 14:00, 14:45Σ,17:00, 17:45Σ, 18:00, 19:00, 19:30Σ, 20:00, 20:45, 21:30 5:40,6:15Σ,6:30, 7:30,8:15Σ,8:30 9:15Σ,9:30,10:00 10:15Σ,10:45,11:15Σ 11:45,12:15Σ,12:45, 13:15Σ,13:45,14:15Σ 14:45,15:15Σ,15:45, 16:15Σ,16:45,17:15Σ 17:45,18:15Σ,18:45, 19:15Σ,19:45,20:45Σ 21:00,21:30 ΒΔΡΟΗΑ-ΑΘΖΝΑ 8:00,15:00,21:00 ΑΘΖΝΑ-ΒΔΡΟΗΑ 8:30,15:00,21:00 6:45, 7:45Σ,8:00, 8:45Σ, 9:00, 9:45Σ, 10:00,10:45Σ, 11:00, 11:45Σ, 12:00, 12:45Σ, 13:00 13:45Σ,14:00, 14:45, 15:00, 15:45Σ, 16:00, 16:45Σ,17:00, 17:45Σ,18:00, 19:00 19:30Σ,20,200, 20:45, 21:30 6:45,7:45,8:45,9:15Σ, 9:45,10:00,10:15Σ, 10:45,11;15Σ,11:45, 12:15Σ,12:45,13:15Σ, 13:45, 14:15Σ,14:45, 15:15Σ,,15:45,16:15Σ 16:45,17:15Σ,17:45,1 8:15Σ,18:45,19:15Σ, 19:45, 20:45Σ,21:30 6:30,7:30,8:30, 9:30,10:30,11:30, 12:30,13:30,14:30, 15:30,16:30,17:30, 18:30,19:30,20:30, 21:30 7:00,8:00,9:00,10:00 11:00,12:00,13:00, 14:00,15:00,16:00, 17:00,18:00,19:00, 20:15,21:00,21:30 ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔ ΒΔΡΟΙΑ-ΘΔ/ΝΙΚΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ-ΒΔΡΟΙΑ ΒΔΡΟΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ 5:35, 7:15Α, 08:02, 09:53,11:33, 12:28, 14:12Α, 15:19Α, 16:50, 17:45,19:06Α, 20:11,21:18,22:30Α 04:48Α,06:18,06:30Α, 06:57,08:38Α,09:54, 11:09,12:31Α, 14:00, 15:11,16:46Α, 17:51, 19:11,20:13Α,22:16 05:37Α, 07:16,08:03, 09:36Α, 10:54, 12:12,13:30Α,15:00, 16:10,17:48Α,18:50, 20:10,21:18Α,23:16 ΟΠΟΤ Α : Γελ εθηεινύληαη άββαην Κπξηαθέο - Αξγίεο

18 - 9 - ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ Γενικό Νοζοκομείο Βεροίας : Αζησνομική Γιεύθσνζη Ημαθίας:ωτήρη Πετρούλα 9, Αζησνομικό Σμήμα : ωτήρη Πετρούλα 9, Γημοηική Αζησνομία : Πσροζβεζηική : ωτήρη Πετρούλα 9, Γικαζηήρια: Πλατεία Ρακτιβάν, Διζαγγελία : Πλατεία Ρακτιβάν 1, Πρωηοδικείο : Μητροπόλεως 14, Πηαιζμαηοδικείο : Πλατεία Ρακτιβάν 1, Β ώμα ηραηού : ΣΔΠ ΒΔΡΟΙΑ: ΣΡΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ , Γήμος Βεροίας : Μητροπόλεως 55, ΟΣΔ: 121. ΓΔΗ: Βενιζέλοσ 87, ΓΔΤΑΒ: Κεντρικής 203, ΓΟΤ: Θεσσαλονίκης 131, ΔΛΣΑ : ολωμού 4, ΚΔΠ : Μητροπόλεως 55, Ιερά Μηηρόπολη Βεροίας : Μητροπόλεως 30,

19 ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΥΟΛΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Cartoon Κενηπικήρ Kinder Land Ιεπαπσών ΚΑΡΑΜΔΛΙΣΑ Νοζοκομείος Παιδικόρ Πλανήηηρ ηπαηή Σζίπκα (Πανόπαμα) Βπεθονηπιακόρ ηαθμόρ Β ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ θιλοξενεί 38 νήπια. (+fax), 1ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Κονηογεωπγάκη ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Απιζηοηέλοςρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Αποζηόλος Παύλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ξενοθώνηορ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ακποπόλεωρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Καπαηάζος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Γαιδάλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ημαθιώνορ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ππούζηρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ρωμανού Γιογένη ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Λςζίος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Πιεπίων ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Καπαηάζος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Αποζηόλος Παύλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Παπανηωνίος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Μιαούλη ο ΓΤΜΝΑΙΟ 16 ηρ Οκηωβπίος ο ΓΤΜΝΑΙΟ Μπελογιάννη ο ΓΤΜΝΑΙΟ Δγναηίαρ ο ΓΤΜΝΑΙΟ Κοςνηοςπιώηη ο ΓΤΜΝΑΙΟ ωηήπη Πέηποςλα ο ΓΤΜΝΑΙΟ Κοςνηοςπιώηη ο ΓΤΜΝΑΙΟ 16 ηρ Οκηωβπίος ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Πύππος 1 ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πανόπαμα ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ωηήπη Πέηποςλα ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Δπγαηικέρ Καηοικίερ ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Δπγαηικέρ Καηοικίερ ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ηαδίος ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ Ολγάνος ΔΙΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ημαθιώνορ ΔΠΔΡΙΝΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Κοςνηοςπγιώηη ΙΓΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ ΙΔΚ ΒΔΡΟΙΑ (Ι.Δ.Κ) ηαδίος Κ.Δ.Κ. (Γνώζη) Μάπκος Μπόηζαπη 13 Κ.Δ.Κ. (ΙΝΣ. ΔΡΓΑΙΑ Γ..Δ.Δ) ωηήπη Πέηποςλα ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗΡΙΑ ΒΔΡΟΙΑ Άμμορ Ι. ΑΦΑΡΙΚΑ Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΗ ΑΝΩΣΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ σ.βαπβάπερ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

20 ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΒΔΡΟΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ Άπηιο Πλαηάνων Έγκενηπο Δληάρ ΔΝΑ Φιλίππος Ιωζηθίδηρ Τπεμπεζίναρ Κύκλορ Μεγ. Αλεξάνδπος Μεθοδικό Βικέλα Όμιλορ Μεγ. Αλεξάνδπος ΠΑΙΓΔΙΑ Μαλακούζη Παιδεία Νάηζιος Μηηποπόλεωρ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +1 Noisis Πίνδος Academia Μάπκος Μπόηζαπη ΑΧΟΝ Μηηποπόλεωρ Βabel Aγ.Γημηηπίος DIDACTICA Βενιζέλος Diploma Μηηποπόλεωρ Μίμα Γημούλα Μηηποπόλεωρ So easy Μηηποπόλεωρ Άλκη Παναγή Τζαλδάπη Δςποπαιδεία Τπεμπεζίναρ Δςπωδιάζηαζη Ακποπόλεωρ Καπάμπελα-Σαμαπά Ήπαρ Κεπαζίδος Γπάμμος Κοςκοςηέγος- Αναζηαζίος Δληάρ Λέξιρ Πλαηεία Ωπολογίος Μποςλάκη-Οικονόμος 28 ηρ Οκηωπίος Σςποπούλος Δληάρ Ο κόζμορ Παζηέπ Σύγσπονο Κονίηζηρ Μπακαλούδη Δλένη Κίμωνορ Σύππη Μεγ. Αλεξάνδπος

21 -12- ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΒΔΡΟΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ 1. Μαπξίδεο Λάδαξνο Μαιαθνύζε Μαξγαξίηεο Λάδαξνο Καξαθωζηή Γηώηαο Κωλ/λνο Δξκνύ Κεζαλίδνπ Διέλε Μαιαθνύζε 4 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 5. Γπκλνπνύινπ Μαξία Βεληδέινπ ΓΑΣΡΔΝΣΟΛΟΓΟΙ 6. Μνύξηδηνο Ηωάλλεο Καξαθωζηή Μαθξπθώζηαο Κωλ/λνο Βεληδέινπ ηδεξόπνπινο Ηωάλεο Ηππνθξάηνπο 32 ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ 9. Αληωληάδεο Νηθόιανο Βεληδέινπ αδαθιίδεο ηαύξνο Καξαθωζηή Μπέξζνο Γεώξγηνο Αγγέιωλ Καινύδεο Κωλ/λνο Ηππνθξάηνπο Μπηιδίξεο Ηωάλλεο Καξαθωζηή Λαδαξίδνπ Άλλα Βεληδέινπ Κόιβαηδεο Κπξηαδήο Καξαθωζηή ηδεξόπνπινο Κωλ/λνο Διεάο ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΙ 17. Καηζακάθαο Αλαζηάζηνο Διεάο Λπζίηζαο Νηθόιανο Βεληδέινπ Σζίιεο Βαζίιεηνο Μ. Αιεμάλδξνπ Νηθνιαϊδνπ Μαξία Αγ.Αληωλίνπ Ρνπζάθεο Παλαγηώηεο Διεάο Σζαπαξόπνπινο Πέηξνο Ηππνθξάηνπο Σαρκαηδίδεο Υξήζηνο Μεηξνπόιεωο Κνπαηζάξεο Αζαλάζηνο Βεληδέινπ Παπαδόπνπινο Απόζηνινο Καξαθωζηή Κόιβαηδεο Θενράξεο Βεληδέινπ Θενδώξνπ Γεώξγηνο Βεληδέινπ Υξηζηνδνπιίδεο Πνιπρξόλεο Διεάο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ 29. Καξαραηδήο Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάδξνπ νύκπνπξνο Νηθόιανο Βεληδέινπ Θεκειή Αλαζηαζία Αξηζηνηέινπο Τγξνπνύινπ Δπηπρία Βεληδέινπ αββαλίδνπ Διέλε 34. Ρνδά-Υ πέηξνπ Γέζπνηλα Μεγ. Αιεμάλδξνπ ΝΔΦΡΟΛΟΓΟΙ 35. Κνξδάηνο Παλαγηώηεο Βεξόεο Παξαζθεπόπνπινο Αιεμ. Ηππνθξάηνπο

22 -12- Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟΙ 37. αββίδεο Μαηζαίνο Ηππνθξάηνπο Βαζηάδεο Αλαζηάζηνο Βεληδέινπ Καηζηθάξεο Γεώξγηνο Μ.Αιεμάλδνπ Πνπιηθίδεο Γεώξγηνο Βεληδέινπ 14Β θακπαξδώλεο Γεκήηξηνο Μεηξνπόιεωο Γήκνπ Νηθόιανο Βεληδέινπ ΟΤΡΟΛΟΓΟΙ 43. Μελάο Γεώξγηνο Μεηξνπόιεωο ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟΙ 44. Υακακηδόγινπ Σξύθωλ Μεηξνπόιεωο ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟΙ 45. ηξαβαθνπκπαιηνύ Λνπϊδα Μαιαθνύζε Πξάπα-Αεδνλίδνπ Νίθε Διεάο Μπόδαο ηέξγηνο Βεληδέινπ αββαϊδεο Ηωάλλεο Βεληδέινπ Μνύξλνπ Εαραξνύια Βεληδέινπ Μεηαιιίδεο ηέθαλνο Βεληδέινπ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 51. Μπάιηνο Νηθόιανο Μαιαθνύζε Εεζέθαο ηέξγηνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πνιπρξνληάδεο Θεόδωξνο Πξνθήηνπ Ζιία αξεγηαλλίδεο Ηωάλλεο Βεληδέινπ Μνπξηδίιαο Ηωάλλεο Σξεκπεζίλαο Κώηζεο Κωλ/λνο Βεληδέινπ Παλαγηωηίδεο ηέξγηνο Παξ.Κάππνπ Κωζηίθαο Γεώξγηνο Μεγ. Αιεμάδξνπ Μάξαο Πεξηθιήο Αξηζηνηέινπο Αλαγλωζηόπνπινο Κωλ/λνο Βεληδέινπ Απνζηνιόπνπινο Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Εωγξάθνπ Μνζρηαλή Μεηξνπόιεωο 40 ΠΑΙΓΙΑΣΡΟΙ 63. Ξεληηίδεο Θεόδωξνο Βεληδέινπ ηδεξόπνπινο Θεόδωξνο Μαιαθνύζε Καξαηδόγινπ Γεκήηξηνο Λνπηξνύ Ρνπζάθε Μάγδα Διεάο ωηεξίνπ Ηωάλλεο Ηππνθξάηνπο Λαδόγινπ Γεκήηξηνο Βεληδέινπ νύκπνπξνπ νπιηάλα Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πακπνπθίδεο Ηάθωβνο Βεληδέινπ Μπνπζκπνύθε Μαξία Καξαθωζηή Σνιηόπνπινο Κωλ/λνο Κεληξηθήο Λαζήξα Υξπζάλζε Βεληδέινπ Θεκειήο Λάδαξνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Βαζηιεηάδεο Παλαγηώηεο Πι. Πιαηάλωλ Σζνιαθίδεο Αληώληνο Βεληδέινπ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ 77. αξξήο Γεκήηξηνο Βεληδέινπ ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΙ 78. «ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ» Καξαθωζηή Κνηξίδεο Κωλ/λνο Καξαηάζνπ ΠΝΔΤΜΟΛΟΓΟΙ 80. Κνππίδνπ νθία Βεληδέινπ Νηανύηεο ηέξγηνο Αγ. Αληωλίνπ

23 -12- Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΠΤΡΗΝΙΚΟ ΙΑΣΡΟ 82. Ρόκηζνπ ηέιια 16 εο Οθηωβξίνπ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 83. Νάηζθνο Θεόδωξνο Π. Σζαιδάξε ΦΤΙΑΣΡΟ 84. Μνπξαηίδνπ Πειαγία Καξαθωζηή ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ 85. Θενραξνπνύινπ Αλζή Βεληδέινπ Παιπάλαο Παλαγηώηεο Μεηξνπόιεωο Σόπεο Γεώξγηνο Πίλδνπ Κνππίδεο Δπζηάζηνο Δκκαλνπήι Παπά Γεωξγηάδνπ Μαηξώλα Δκκαλνπήι Παπά 20Β ΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 90. ηνπθνύξνγινπ Υξήζηνο Βεληδέινπ Σζαρνπξίδεο Υξήζηνο Φέξωλνο 10 ΩΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟΙ 92. Καιακπαιίθαο Δπάγγεινο Διεάο Αζιάλνγινπ Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πνύιηνπ Αζελά Βεληδέινπ Καιακπαιίθαο Γεώξγηνο Διεάο

24 ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ 1. Αλζπκηάδνπ Σβέηα Θεζζαινλίθεο Αληωληάδνπ Τξηαλη. Πηεξίωλ Βέξξνπ Μαξία Πίλδνπ Βερηζαιή Διπηλίθε Μεηξνπόιεωο Γηνπξνύθε Πεηξίλα Τξεκπεζίλαο Τεξκεληδή Διέλε Δδέζζεο Θενδώξνπ Νηθόιανο Πιαηάλωλ Καιακπαιίθαο Ηωάλλεο Κνλίηζεο Καξαγθηδόπνπινο Κ. Βεληδέινπ Καξαθόιε Αλαζηαζία Πηεξίωλ Κιεόηζηθαο Αληώληνο Βεληδέινπ Κνππαηζηάξε Μαξία Βηθέια Κνπξθνύηα Νηθνιέηα Πίλδνπ Λαηνο Μαλόιεο Βεληδέινπ Λεκνλή Παλαγηώηα Τξεκπεζίλαο Ληάθνο Αλαζηάζηνο Θεξκνππιώλ Μαξαδάθε πιεζίνλ Ννζνθνκείνπ Μαηάηεο Βαζίιεηνο Καξαθωζηή Μνπξηδίια Βαζηιηθή Τξεκπεζίλαο Μπάιηνο Θεόδωξνο Μαιαθνύζε Μπνκπνξίδνπ Νάλζε Αγ.Γεκεηξίνπ Μπνπιαζίθεο Δκκαλνπήι Μεγ. Αιεμάλδξνπ Οξθαλίδεο Ηωάλλεο Ήξαο Ούηα Διέλε Μνξάβα Παληαδήο Κωλ/λνο Αϊβαιηνύ Παπαγεωξγίνπ Ηωάλλεο Μεηξνπόιεωο Παπαδνπνύινπ Βαζηιηθή Βεξκίνπ Μαζνύξα Δηξήλε Βεληδέινπ Παπαζηεξγίνπ Μαξία Μεηξνπόιεωο Πνξθύξε Άλλα Καξαηάζνπ Σίκνο Νηθόιανο Μνξάβα Σκπξιή Μαξία Βεληδέινπ Τάθε Μαξία Δκκαλ. Παπά Τεξδάθεο Παληειήο Μεηξνπόιεωο Τξάηνπ Διηζάβεη Δκκ.Εάρνπ Τξνρόπνπινο Γεώξγηνο Βεληδέινπ Τζηαξέα Βηθηόξηα Βεληδέινπ Φνπθαιάο Αξγύξεο Μεηξνπόιεωο Χ γεωξγίνπ Αλδξέαο Τξεκπεζίλαο Μαπξίδεο Αιέμαλδξνο 16 εο Οθηωβξίνπ Ζ πόιε έρεη αξθεηά θαξκαθεία. Σε όια ηα θαξκαθεία ππάξρνπλ πίλαθεο γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο θαη ηηο δηεκεξεύζεηο πνπ θάλνπλ

25 ΚΑΣΑΣΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΒΔΡΟΙΑ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. Αιγέρ Μέλαθπον Νέα Πεπιθ. Οδόρ Βέποιαρ Νάοςζαρ Βεπόη Πλαηεία Ρακηιβάν Βέποια Ε.Ο.Βέποιαρ Έδεζζαρ Βίλλα Εληά Εληάρ Έν Έαπι Ανοίξεωρ Κόκκινο πίηι Ολγάνος Μακεδονία Κονηογεωπγάκη

26 ΟΑ - ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΚΑΑΤ ΟΑ - ΟΜΤ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1 ΟΑ ΕΑΠΠΔΗΟΤ 16 ης ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 2 ΟΑ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 ΟΜΤ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ Π. ΜΔΛΑ 7 8 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΥΡΗ 35 ΠΑΗΓΗΩΝ Tηλέφωνο επικοινωνίας ΚΑΑΤ ΣΟ ΚΑΑΤ ΣΟΤ Β ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΗ ΔΥΔΗ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 83 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΘΔΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ

27 ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΒΔΡΟΙΑ 1. Βήμα Αποστόλος Παύλος 2. Παλαιά Μητπόπολη 3. Παναγιά Γεξιά 4. Ναόρ Αναστάσεωρ τος Χπιστού. 5. Μπαπμπούτα. 6. Παλιά Λοςτπά. 7. Μεντπεσέ Σζαμί.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα