Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ"

Transcript

1 Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΣΟΤ ΙΟΤΝ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πποζθώνηζη Γκηού Β ΣΣ. 2. Έμβλημα Β Σώμαηορ Σηπαηού. 3. Ιζηοπία ηος Β Σώμαηορ Σηπαηού. 4. Ιζηοπία ηηρ Βέποιαρ - Ιζηοπικά ζηοισεία πεπιοσήρ. 5. Τοπικέρ εοπηέρ. 6. Γιαζκέδαζη - Αγοπά. 7. Καηάζηαζη Πολιηιζηικών Αθληηικών κένηπων. 8. Καηάζηαζη ζςγκοινωνιών. 9. Φπήζιμα ηηλέθωνα (ΓΔΗ-ΟΤΔ κλπ) 10. Καηάζηαζη ζσολείων 11. Καηάζηαζη θπονηιζηηπίων. 12. Καηάζηαζη ζςμβεβλημένων ιαηπών Βέποιαρ. 13. Καηάζηαζη θαπμακείων. 14. Καηάζηαζη ξενοδοσείων. 15. ΣΟΑ ΒΝ/ΣΦποςπάρ Βέποιαρ- ΚΑΑΥ Λεπηοκαπςάρ. 16. Φάπηηρ Πόλεωρ Βέποιαρ.

3 - 1 - Β ΨΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Ιουν Αξιότιμε Κύριε α υνάδελφε, Με διαταγή του ΓΕ μετατίθεστε σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης του Β ώματος τρατού. Η Τπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και στο πλευρό της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στη φρουρά. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Σμήμα Μέριμνας Προσωπικού, με Σμηματάρχη τον Ανθλγό (ΠΒ) Αγοραστό Φρήστο, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (ΟΣΕ) και ΕΧΑΔ ( ), εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας στη Υρουρά Βέροιας. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του ΓΕ (www.army.gr) στην επιλογή ΠΤΛΗ (Πληροφορίες Περιοχής). Με εκτίμηση Ο Διοικητής του Β ΨΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ πυρίδων Ε. Παπαδάκης Αντιστράτηγος

4 - 2 - ΕΜΒΛΗΜΑ ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ Το έμβλημα ηοσ Β ώματος τρατού παριζηά: ηην αζπίδα ηοσ πολεμιζηή ηης αρταίας Σπάρηης. Το απόθθεγμα: Η ΣΑΝ Η ΕΠΙ ΣΑ ζηην κορσθή ηοσ εμβλήμαηος είναι γνωζηή προηροπή ηης Σπαρηιάηιζζας μάνας όηαν, ζηέλνονηας ηο γιό ηης ζηον πόλεμο, ηοσ παρέδιδε ηην αζπίδα (Δωρική διάλεκηος). Η ακριβής έννοια ηοσ αποθθέγμαηος είναι: Η να θέρεις πίζω ηην (ΤΑΝ) αζπίδα, ως νικηηής, Η να ζε θέροσν νεκρό ΕΠΙ ηης (ΤΑΣ) αζπίδας.

5 - 3 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β ΣΣ Τν Β ΣΣ ζπγθξνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17 Απγνύζηνπ 1913 θαη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, αλαδηνξγαλώζεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πάηξα. Έιαβε κέξνο, ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Μαθεδνληθό Μέηωπν, κε ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ηεο ΑΝΤΑΝΤ, ήηαλ θαζνξηζηηθή, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηε ζπκκαρηθή λίθε, αθνύ απεηέιεζε ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο, ζηηο δηεμαρζείζεο επηρεηξήζεηο. Έιαβε κέξνο ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. Αλαζπγθξνηήζεθε ζηηο 7 Σεπηεκβξίνπ 1922, ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη εληάρζεθε ζηε Σηξαηηά Έβξνπ. Η 28 Οθηωβξίνπ 1940, βξίζθεη ην Β ΣΣ λα αληηκεηωπίδεη ηελ Ιηαιηθή επίζεζε, δερόκελν ηνλ θύξην όγθν ηωλ Ιηαιηθώλ δπλάκεωλ ζηε ΠΔ ηνπ. Πξηλ ζπκπιεξωζεί ν ηξίηνο κήλαο από ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, νη έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρώξαο καο είραλ θαηαιάβεη νιόθιεξν ζρεδόλ ην ρώξν ηεο Βόξεηνπ Ηπείξνπ, κε ην Β ΣΣ λα δίλεη ζεκαληηθνύο θαη ληθεθόξνπο αγώλεο θζάλνληαο ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 1941, κέρξη ην Πόγξαδεηο θαη ηε Χεηκάξα ζηελ Αδξηαηηθή. Μεηά ηελ θαηνρή αλαζπγθξνηήζεθε ζηε Λάξηζα θαη ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πόιεκνπ , κεηά ηε ιήμε ηνπ νπνίνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κνδάλε. Τν Δθζηξαηεπηηθό Σώκα Διιάδαο (ΔΚΣΔ) ζηελ Κνξέα απνηεινύληαλ θπξίωο από κνλάδεο ηνπ Β ΣΣ. Από ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1950 έωο ηηο 27 Ινπιίνπ 1953 ην ΔΚΣΔ ιακβάλεη κέξνο ζε πνιιέο κάρεο, ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα, θεξδίδνληαο πνιιέο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Τν Β ΣΣ παξέκεηλε ζηελ Κνδάλε κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ 1962 θαη αθνινύζωο κεηεγθαηαζηάζεθε ζηε Βέξνηα, όπνπ θαη παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα.

6 Από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 1998, ην Β ΣΣ ππό ηελ λέα δνκή δελ έρεη πεξηνρή επζύλεο θαη απνηειεί ηελ δύλακε άκεζεο αληίδξαζεο ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ αιιά θαη ζηξαηεγηθή εθεξδεία ηνπ ΓΔΔΘΑ. Από 1 Ινπιίνπ 2002 ην Β ΣΣ ιεηηνπξγεί ωο Γηαθιαδηθν Σηξαηεγείν θαη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κεηνλνκάζζεθε ζε Σηξαηεγείν Γπλάκεωλ Αληίδξαζεο, Δλίζρπζεο, Δθεδξείαο [ΣΓΑΔΔ (Β ΣΣ)]. Από 19 Ινπιίνπ 2005 θαηαξγείηαη από Γηαθιαδηθν Σηξαηεγείν θαη κεηνλνκάδεηαη θαη πάιη ωο Β ΣΣ. Από 26 Σεπ. 2005, ιεηηνπξγεί ωο Μείδνλ Δπηρεηξεζηαθόο Σρεκαηηζκόο ππό ηελ Δπηρεηξεζηαθή Γθζε ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ θαη ηελ ππό δηνηθεηηθή δηνίθεζε ηνπ ΓΔΣ.

7 - 4 - Η πόλη της Βέροιας Βέξνηα, πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ, πόιε παλάξραηα, ηόπνο επινγεκέλνο. Δδώ, θύζε θαη ηζηνξία έζκημαλ ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ. ηνπο αλαηνιηθνύο πξόπνδεο ηνπ κεγαινπξεπνύο Βεξκίνπ, πιάη ζηα κπζηθά Πηέξηα Όξε, ε θηιόμελε Πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ Ηκαζίαο μεδηπιώλεη ηελ αλεπηηήδεπηε νκνξθηά ηεο. Από εδώ εθηείλεηαη ε θαηαπξάζηλε πεδηάδα ηεο ακπαλίαο γηα λα ζπλαληήζεη ηα γαιάδηα λεξά ηνπ Αιηάθκνλα, ηνπ πνηακνύ, πνπ, ζαλ θπζηθό ζύλνξν, ρσξίδεη ηνπο θαηάθπηνπο όγθνπο ηνπ Βεξκίνπ θαη ησλ Πηεξίσλ. Δδώ ηα απνκεηλάξηα ηνπ παξειζόληνο ηεο αξραίαο Βέξνηαο θνληά ζηε Βεξγίλα, ηηο αξραίεο Αηγέο - ην θέληξν ηνπ αξραίνπ Μαθεδνληθνύ Πνιηηηζκνύ - δσληαλεύνπλ ηε ιακπξή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Κνιπκπήζξα θαη ρσλεπηήξη επηδξνκέσλ, θύισλ, ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ, ε Βέξνηα ελζσκάησζε ήζε θαη έζηκα, παξαδόζεηο θαη ζξεζθείεο ζηνλ θακβά ελόο πινύζηνπ πνιηηηζκηθά παξειζόληνο. Οη πνιπάξηζκεο βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο, ηα ηείρε, κε ίρλε από ηνπο ειιεληζηηθνύο αθόκα ρξόλνπο, ηα νζσκαληθά κλεκεία, νη παξαδνζηαθέο ζπλνηθίεο ηεο Κπξηώηηζζαο θαη ηεο Μπαξκπνύηαο, ηεο Παλαγίαο Γεμηάο θαη ηεο Μαθαξηώηηζζαο, ηα εληππσζηαθά λενθιαζηθά θαη εθθιεθηηθηζηηθά θηήξηα, δηάζπαξηα ζηελ πόιε θαη νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, αλελεξγέο ζήκεξα, ζπλππάξρνπλ αξκνληθά κε ηε ζύγρξνλε όςε ηεο, έλα ζύγρξνλν εκπνξηθό, ηζηνξηθόθαη πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο Μαθεδνλίαο. Ο πνηακόο Σξηπόηακνο, πεγή δσήο γηα ηε Βέξνηα εδώ θαη αηώλεο, έκειιε λα ζπλδέζεη ηελ νξκεηηθή ξνή ηνπ κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο πόιεο. ' απηήλ ηελ πξνηθηζκέλε Μαθεδνληθή γε, ηα ππθλά δάζε θαη νη επηβιεηηθέο βνπλνθνξθέο ηνπ Βεξκίνπ, ηα Υηνλνδξνκηθά Κέληξα έιη θαη Σξία Πέληε Πεγάδηα, ε πδάηηλε θπζηθή νκνξθηά ησλ πνηακώλ, ηα αμηόινγα κλεκεία θαη ζύλνια, νη πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο, δξαζηεξηόηεηεο, ζπλζέηνπλ έλα καγεπηηθό θπζηνιαηξηθό, πξνζθελεκαηηθό θαη πνιηηηζηηθό πξννξηζκό πνπ επηπιένλ πξνζθέξεη γαζηξνλνκηθέο απνιαύζεηο. Έλαλ ηόπν όπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ληώζεη ηε γνεηεία ηεο θύζεο θαη ηεο ηζηνξίαο, λα γεπηεί ηα ηνπηθά πξντόληα θαη λα αλαθαιύςεη ηελ γλήζηα πνιηηηζηηθή δσή ηεο πεξηνρήο. Πρόζβαζη 1. Η απόζηαζε από ηη Θεζζαλονίκη: 70 ΥΛΜ., 2. Με πινίν (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) ΛΙΜΔΝΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟ "ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ" ΣΗΛ.: α. Με αεξνπιάλν (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) β. C 130 (ΜΔΥΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)

8 Η ιζηορία ηης Βέροιας Οικονομία Η αξραία Βέξνηα, όπσο εμάιινπ θαη ε ζεκεξηλή, ζηήξηδε ηελ επκάξεηά ηεο ζηελ εύθνξε πεδηάδα πνπ απιώλεηαη γύξσ από ην νξνπέδηό ηεο. Η γεσξγία ήηαλ ε θύξηα πινπηνπαξαγσγηθή πεγή. Η πεξηνρή ραξαθηεξηδόηαλ από ηελ πιεζώξα θαη ηελ πνηθηιία ησλ θαιιηεξγεηώλ, γεγνλόο πνπ ίζσο αληαλαθιάηαη ζηελ ηνπνζέηεζε από ηνλ Ηξόδνην ησλ θήπσλ ηνπ βαζηιηά Μίδα ζηηο παξεηέο ηνπ Βεξκίνπ. Παξάιιεια κε ηε γεσξγία, ηδηαίηεξε ζεκαζία είραλ ε θηελνηξνθία, ε ζήξα θαη ε αιηεία. Όζν ε πόιε αλαπηπζζόηαλ, απνθηνύζαλ ζηαδηαθά ζπνπδαηόηεηα ε βηνηερλία θαη ην εκπόξην. Οικονομικοί θεζμοί Καηά ηελ αξραηόηεηα νη ειεύζεξνη Μαθεδόλεο πνιίηεο πηζαλόηαηα δελ θνξνινγνύληαλ κε ηαθηηθό πξνζσπηθό θόξν πξνο ηε βαζηιηθή δηνίθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο. Τπόθεηληαλ όκσο ζε έθηαθηεο εηζθνξέο, ηηο «ιεηηνπξγίεο», νη νπνίεο κάιινλ αμηνπνηνύληαλ ζηελ επηδηόξζσζε δξόκσλ, ηε ζίηηζε ηνπ ζηξαηνύ θαη άιιεο παξόκνηεο θνηλσθειείο δξαζηεξηόηεηεο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Σα ηαθηηθά έζνδα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πξνέξρνληαλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ βαζηιηθώλ θηεκάησλ, δαζώλ θαη κεηαιιείσλ, θαζώο θαη από ηνπο ηεισλεηαθνύο δαζκνύο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πξντόλησλ. Δικαζηικοί θεζμοί Παξόηη ππάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία ηεο πόιεο, δελ γλσξίδνπκε παξά ειάρηζηα γηα ηε δηθαζηηθή εμνπζία. Ο γπκλαζηαξρηθόο λόκνο αλαθέξεη «αξκόδηα δηθαζηήξηα», πξάγκα πνπ καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε, όηη νη δηθαζηηθέο αξρέο είραλ αληίζηνηρν βαζκό αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο κε ηηο πνιηηηθέο, αιιά δελ είλαη γλσζηά πώο θαη από πνηνπο απαξηίδνληαλ ηα δηθαζηήξηα απηά, νη αξκνδηόηεηέο ηνπο, ή ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θεζμοί ασηοδιοίκηζης ηελ αξραηόηεηα ε Βέξνηα ήηαλ κηα ηύπνηο αλεμάξηεηε πόιε, κε ζεσξεηηθή αλεμαξηεζία σο πξνο ηελ λνκνζεηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία, άζρεηα κε ην γεγνλόο όηη ππαγόηαλ ζε κηα επξύηεξε θξαηηθή ππόζηαζε. Κοινωνία Οη πιεξνθνξίεο καο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζώο άιιεο πην πεξηγξαθηθέο καξηπξίεο δελ ππάξρνπλ, πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ νλνκάησλ ησλ αλζξώπσλ, ηα νπνία είλαη γλσζηά θπξίσο από ηηο πνιπάξηζκεο επηγξαθέο ηεο πόιεο. Η εμέηαζε ηνπ νλνκαηνινγίνπ ηεο αξραίαο Βέξνηαο έρεη δείμεη, όηη ζηελ θιαζζηθή θαη ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν δύν ήηαλ νη πξσηαγσληζηηθέο θαηεγνξίεο νλνκάησλ: ηα παλειιήληα θαη ηα επηρώξηα ή καθεδνληθά νλόκαηα, ηα νπνία αλαιύνληαη σο ειιεληθά κε ηνπηθό, ηδησκαηηθό ραξαθηήξα. Πολιηική ιζηορία - Χρονολόγιο Η Βέξνηα αξρίδεη λα αλέξρεηαη από ηελ αθάλεηα θαηά ηνλ 5ν αηώλα π.υ., όηαλ, ρσξίνλ αθόκε θαηά ηνλ Θνπθπδίδε, αληηζηέθεηαη επηηπρώο ζηνλ αζελατθό ζηξαηό. Έλαλ αηώλα κεηά, ζηα ηέιε ηνπ 4νπ αηώλα, ε πόιε εκθαλίδεηαη σο ζπληεηαγκέλνο πνιηηηθόο νξγαληζκόο πιένλ, ν νπνίνο δηαζέηεη εληαύζηνπο άξρνληεο θαη εθδίδεη επίζεκα έγγξαθα. Εθνική ζύνθεζη και δημογραθία Όπσο είλαη αλακελόκελν, ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δεκνγξαθηθή εηθόλα ηεο αξραίαο Βέξνηαο είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηα.

9 Επικοινωνίες Λόγσ ηεο ζέζεο ηεο ε Βέξνηα απνηεινύζε δηαρξνληθά ζεκαληηθό επηθνηλσληαθό θόκβν θαη απηόο ήηαλ έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο εμέιημε. Δπξηζθόκελε ζε θνκβηθό ζεκείν ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο, δηέζεηε άξηζηε πξόζβαζε ζηνπο νδηθνύο άμνλεο ηόζν ηεο Γύζεο-Αλαηνιήο, όζν θαη ηνπ Βνξξά-Νόηνπ, πνπ ζπλέδεε ηε Μαθεδνλία κε ηε λόηην Διιάδα. Σηραηός και άμσνα Καηά ηελ πεξίνδν ηεο καθεδνληθήο βαζηιείαο ε Βέξνηα ζπλεηζέθεξε ζην καθεδνληθό ζηξαηό, όπσο όιεο νη πόιεηο θαη πεξηνρέο ηνπ βαζηιείνπ. Πνιινί ζεκαληηθνί αμησκαηηθνί ήηαλ Βεξνηαίνη, ηδίσο ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα, όηαλ ε αξηζηνθξαηία ηεο Βέξνηαο είρε επθνιόηεξε πξόζβαζε ζηε βαζηιηθή δηνίθεζε ιόγσ ηεο θαηαγσγήο ηεο δπλαζηείαο ησλ Αληηγνληδώλ από ηελ πόιε. Θέζη - Οικιζηικό πλέγμα Η Βέξνηα, θόξε ηνπ ήξσα Βέξεηνο θαη αδειθή ηεο Μίεδαο θαη ηνπ Οιγάλνπ θαηά ηε καθεδνληθή κπζνινγία, είλαη κηα από ηηο ειάρηζηεο καθεδνληθέο πόιεηο κε ζπλερή θαηνίθεζε ζηελ ίδηα ζέζε θαη κε ην ίδην όλνκα από ηελ Αξραηόηεηα ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 6ν αηώλα π.υ. κέρξη ζήκεξα. Αρταιότητα Αξραηόηεηα Βπδάληην Σνπξθνθξαηία Νεόηεξνη ρξόλνη Καηά ηελ αξραηόηεηα ε πόιε, ιόγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο, εληζρύζεθε (ην αξγόηεξν θαηά ηνλ 4ν αηώλα π.υ.) κε ηείρε, ε πνξεία ησλ νπνίσλ αθνινπζνύζε ηε θπζηθή νρπξσκαηηθή γξακκή ηνπ νξνπεδίνπ, εθηόο από ηε δπηηθή πιεπξά, ηελ νπνία πξνζηάηεπε απνηειεζκαηηθά ν Σξηπόηακνο. ην θέληξν ζρεδόλ ηεο ηνηρηζκέλεο πεξηνρήο δέζπνδε ε αξραία αγνξά, πεξηβαιιόκελε από ηα ζεκαληηθόηεξα δεκόζηα θηήξηα θαη ηεξά. Βόξεηα θαη λόηηα ηεο αγνξάο, αιιά θαη πέξα από ηνλ Σξηπόηακν, ζηε ζεκεξηλή ζπλνηθία ηνπ Πξνκεζέα, βξίζθνληαλ νη πεξηνρέο ησλ θαηνηθηώλ, ελώ ν βνξεηναλαηνιηθόο ηνκέαο θαίλεηαη πσο έκεηλε ειεύζεξνο από νηθνδνκήκαηα. Οη πξώηεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην νδηθό δίθηπν θαη ην πνιενδνκηθό ζρέδην ηεο πόιεο, αλάγνληαη ζηε ξσκατθή πεξίνδν, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο πξέπεη λα ήηαλ ίδηα θαη ζε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο. Σν πνιενδνκηθό ζρέδην ήηαλ ηππνδάκεην, κε δύν πιαηείο θεληξηθνύο άμνλεο, πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο ζεκεξηλέο νδνύο Μεηξνπόιεσο θαη Βεληδέινπ, θαη ζηελόηεξνπο θάζεηνπο δξόκνπο. Καηά ηε ξσκατθή πεξίνδν ν πξώηνο από ηνπο δύν απηνύο θεληξηθνύο άμνλεο απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζώο νδεγνύζε ζην ηεξό ησλ εβαζηώλ (ησλ Ρσκαίσλ απηνθξαηόξσλ), ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πιαηείαο Γηθαζηεξίσλ, νπόηε πξέπεη λα πεξηβιήζεθε από ζπλερείο θηνλνζηνηρίεο εθαηέξσζελ, πξνζδίλνληαο ζηελ πόιε κεγαιόπξεπε όςε, όπσο άξκνδε ζηελ έδξα ηνπ Κνηλνύ ησλ Μαθεδόλσλ, κεηξόπνιηλ θαη δηο λεσθόξνλ θαη πξσηεύνπζα ηεο Μαθεδνλίαο ζύκθσλα κε ηηο πεγέο απηήο ηεο πεξηόδνπ. Όπσο ζε θάζε αξραία πόιε, ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο αξραίαο Βέξνηαο δελ πεξηνξηδόηαλ ζην θπξίσο άζηπ, αιιά επεθηεηλόηαλ ζηε ελδνρώξα ηεο, ηα όξηα ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα νξηζηνύλ κε βάζε ηα πηζαλά όξηα ηεο ελδνρώξαο ησλ θνληηλόηεξσλ καθεδνληθώλ πόιεσλ θαη ηα θπζηθά γεσγξαθηθά ζύλνξα.

10 Έηζη, ε ρώξα ηεο Βέξνηαο δελ κπνξεί λα επεθηεηλόηαλ ζηα βνξεηναλαηνιηθά πέξαλ ηνπ Λνπδία θαη ηεο ιίκλεο ηνπ, πνπ νξηνζεηνύζαλ ηε ρώξα ηεο Πέιιαο. Σν Βέξκην απνηεινύζε αλακθίβνια ην ζύλνξν κεηαμύ ηεο Βέξνηαο θαη ησλ πεξηνρώλ ηεο Δνξδαίαο θαη ηελ Διίκεηαο ζηα δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά. Πεξηζζόηεξν αβέβαηα είλαη ηα ζύλνξα κεηαμύ Βέξνηαο θαη Μίεδαο (πξνο βνξξά) θαη Αηγώλ (πξνο λόην): ίζσο λα ηνπνζεηνύληαη ζην ξέκα θξόπ (κεηαμύ ηελεκάρνπ θαη Φπηείαο) θαη ζηνλ Αιηάθκνλα αληίζηνηρα. ηνπο απηνθξαηνξηθνύο ρξόλνπο είλαη πηζαλό νη δύν ζεκαληηθέο απηέο καθεδνληθέο πόιεηο, παξεθκαζκέλεο πιένλ, λα ππήρζεζαλ δηνηθεηηθά ζηε Βέξνηα. Η εμέιημε απηή ζα θαηέζηεζε ηελ ελδνρώξα ηεο Βέξνηαο, ήδε αξθεηά εθηεηακέλε ζε ζρέζε κε ηελ ελδνρώξα άιισλ ειιεληθώλ πόιεσλ, κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζηε Μαθεδνλία θαη όρη κόλν. Απνθιεηζηηθή πεγή πιεξνθόξεζήο καο γηα ηα νλόκαηα ησλ νηθηζκώλ ηεο ρώξαο ηεο Βέξνηαο είλαη νη επηγξαθέο, ηόζν ηεο πόιεο, όζν θαη, θπξίσο, ηνπ ηεξνύ ηεο Λεπθόπεηξαο. Οη καξηπξίεο απηέο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο, αιιά δίλνπλ δίρσο ακθηβνιία κηα εηθόλα ηεο ζέζεο ησλ νηθηζκώλ θαη ζε παιαηόηεξεο πεξηνρέο. Δίλαη πηζαλόλ ινηπόλ ζην Κνκλήλην θαη ζηνλ Σξηπόηακν λα βξίζθνληαλ ηα ρσξία ηεο ζεκαληηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Κιαπδίσλ Πηεξηώλσλ, ελώ κε γισζζηθά θξηηήξηα κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ ρνηλά ηελ αξραία θώκε Καλλσλέα (θάλλα = ζρνίλν) θαη ζην θπιιίηζη ηνπο αξραίνπο Κπλαίνπο. Μαξηπξείηαη επίζεο ην όλνκα ηξηώλ αθόκε νηθηζκώλ, ρσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε λα ζπκπεξάλνπκε ηε ζέζε ηνπο: Γξόγα, Βάξε Νηθίνπ θαη Αύξαληνλ. Αξραηνινγηθέο ζέζεηο ηεο ρώξαο ηεο Βέξνηαο ησλ νπνίσλ ην αξραίν όλνκα δελ γλσξίδνπκε έρνπλ επηζεκαλζεί ή πηζαλνινγνύληαη ζηα ρσξηά Σξίινθν, Φπηεία, Αζώκαηα, Ράρε, Μαθξνρώξη, Λαδνρώξη, Νέα Νηθνκήδεηα, ηαπξό θαη Νεζί. Βσζάντιο Καηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν ε πεξίκεηξνο ηεο πόιεο ήηαλ, ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, 3,5 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ. Γύν ζεκεηώκαηα ζε θώδηθεο δίλνπλ ηελ πεξίκεηξν ησλ ηεηρώλ ηεο σο 3,5 θαη 3,9 ρηιηόκεηξα. Η πόιε νξηδόηαλ δπηηθά από ηνλ Σξηπόηακν ή Γύθηηθν ή Βαζηιηθό πνηακό θαη από έλαλ κηθξόηεξν πνηακό ζηα λόηηα. Η αλαηνιηθή πιεπξά έβιεπε πξνο ηνλ θάκπν θαη απαηηείην λα εληζρπζεί κε νρπξώζεηο. Ίρλε νρπξώζεσλ έρνπλ βξεζεί θαη ζηε βόξεηα θαη ηε λνηηνδπηηθή πιεπξά, ελώ γηα ηε δπηηθή πιεπξά δελ έρνπλ βξεζεί ίρλε ηείρνπο. Η βόξεηα (βαζηιηθή) θαη ε δπηηθή πύιε ησλ ηεηρώλ βξίζθνληαλ ζηηο απνιήμεηο ησλ δύν θεληξηθώλ νδηθώλ αξηεξηώλ πνπ ήηαλ παξάιιειεο ή βξίζθνληαλ θαηά κήθνο ησλ νδώλ Βεληδέινπ θαη Μεηξνπόιεσο. ύκθσλα κε ηνλ Καληαθνπδελό, ν ηέθαλνο Γνπζάλ έρηηζε εγθάξζην ηείρνο κέζα ζηελ πόιε από άθξν ζε άθξν θαηεδαθίδνληαο ηα ζπίηηα πνπ ην ηείρνο ζπλαληνύζε ζηε δηαδξνκή ηνπ. Καηʼ απηόλ ηνλ ηξόπν ε πόιε ρσξίζηεθε ζηελ αθξόπνιε θαη ζε δύν άληζνπο κεηαμύ ηνπο ηνκείο, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαλ από ην εγθάξζην ηείρνο. θνπόο ηνπ ήηαλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αληίπαινο θαηαιάκβαλε ηνλ έλα ηνκέα ηεο πόιεο, ε άκπλα λα κπνξνύζε λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ζηνλ άιιν. Ίρλε απηνύ ηνπ ηείρνπο δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη, όηαλ ν Καληαθνπδελόο θαηέιαβε ηελ πόιε, απηό ην ακπληηθό ζύζηεκα ήηαλ αθόκε εκηηειέο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλνηθίεο ηεο βπδαληηλήο πόιεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. ε έγγξαθα ηνπ 1326 θαη 1376 αλαθέξεηαη ε «γεηηνλία ηνπ θσξνλύρνπ», ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο πόιεο. ε έγγξαθν ηνπ 14νπ αηώλα κλεκνλεύεηαη επίζεο ε ηνπνζεζία Διηά πνπ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηε ζεκεξηλή Διεά.

11 Τοσρκοκρατία Μεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, ε πόιε επεθηείλεηαη γηα πξώηε θνξά έμσ από ηα βπδαληηλά ηείρε. ε δεκνζηεπκέλε ηεξνδηθαζηηθή θαηαρώξεζε ηνπ 1599 αλαθέξεηαη ε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Δθηόο απηήο, νη παιηόηεξεο γλσζηέο ζπλνηθίεο θαίλεηαη λα είλαη ηεο Μεηξόπνιεο θαη ηεο Φαλεξσκέλεο (15νο αηώλαο;) αιιά θαη ηνπ Αγίνπ Παηαπίνπ ή Μεγάινπ σηήξα (1602). Ο Δβιηγηά Σζειεκπή (17νο αηώλαο) αλαθέξεη δεθαέμη κνπζνπικαληθέο θαη δεθαπέληε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. ε ηεξνδηθαζηηθή θαηαρώξηζε ηνπ 1759 αλαθέξνληαη δώδεθα κνπζνπικαληθέο θαη δεθαέμη ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. Ο Delacoulonche θαηαγξάθεη ην 1858 δεθαέμη ηδακηά θαη δεθαέμη ρξηζηηαληθέο ελνξίεο. Κηεκαηνινγηθά θαηάζηηρα ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα αλαθέξνπλ έληεθα κνπζνπικαληθέο θαη δεθαπέληε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. Ο Struck αλαθέξεη ην 1908 δώδεθα ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο. ε θαλνληζκό ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Βέξνηαο ηνπ 1912 θαηαγξάθνληαη δεθαηξείο ελνξίεο. Σνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηώλα, νη ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο ηεο πόιεο αλαθέξνληαλ ζηα νζσκαληθά έγγξαθα σο «βαξόζη». ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα πνιιά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηεο πόιεο είραλ ηε κνξθή θιεηζηώλ ζπλόισλ γύξσ από θάπνην κλεκείν θαη ήηαλ γλσζηά σο βαθνπθηθά, γηαηί ζπρλά ηα νκνηνγελή θηήξηα ζηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξαγώλνπ αλήθαλ ζε βαθνύθηα. Παξαδείγκαηα βαθνπθηθώλ θηεξίσλ ζώδνληαη γύξσ από ηνπο λανύο Αγίσλ Κεξύθνπ θαη Ινπιίηηεο, Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Μηθξνύ, Πεξηβιέπηνπ, Παλαγίαο Γεμηάο θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ άξρνληνο Καινθξαηά. Σν βνξεηόηεξν ζεκείν εγθαηάζηαζεο ησλ κνπζνπικάλσλ κέζα από ηα ηείρε ηεο πόιεο πξέπεη λα ήηαλ ε ζπλνηθία ηεο Παιηάο Μεηξόπνιεο. Σνπιάρηζηνλ ηνλ 19ν αηώλα ν εληόο ησλ βπδαληηλώλ ηεηρώλ ρώξνο αλήθε ζε ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο, ελώ νη πεξηζζόηεξεο κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο βξίζθνληαλ εθηόο ησλ ηεηρώλ. Μόλν ηξεηο κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο (Μπακπά Σεθέ, ηλάλ Μπέε θαη Σζαξζί Μπαζί) θάιππηαλ έλα ηκήκα ηνπ λόηηνπ ηνκέα ηεο βπδαληηλήο πόιεο. Η βόξεηα πιεπξά ηεο Βέξνηαο, ε πεξηνρή βόξεηα ησλ λαώλ ηεο Πεξηβιέπηνπ θαη ηεο Έμσ Παλαγηάο θαζώο θαη ηεο θαηεδαθηζκέλεο Αγίαο Βαξβάξαο, ήηαλ αθαηνίθεηε θαη θαιππηόηαλ από θήπνπο έσο ηελ έιεπζε ησλ κηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ. ήκεξα έρνπλ δηαζσζεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό δύν ζπλνηθίεο πνπ δηαηεξνύλ ηνλ ηζηό ηεο νζσκαληθήο πεξηόδνπ: ε εβξατθή Μπαξκπνύηα θαη ε ρξηζηηαληθή Κπξηώηηζζα. Νεότεροι τρόνοι ηνπο Νεόηεξνπο Υξόλνπο ε πόιε αλαπηύρζεθε ακθηζεαηξηθά θαη θάιπςε δηνηθεηηθά κεγαιύηεξε έθηαζε. Από ην 1920 πεξηέιαβε ηα ρσξηά θαη ηνπο ζπλνηθηζκνύο Καξάηζαιε, Κάησ Λνπδίηζα, Κξεβαηάο, Μαδνρώξηνλ, Μέηζη, Μνπζηαιή, Ράρσβα, Σεξακώληνλ, Σόπιηαλε, Σνπξθνρώξηνλ θαη ηδεξνδξνκηθό ηαζκό Βέξνηαο. Αξγόηεξα (1946) ζηνλ Γήκν Βέξνηαο ππήρζεζαλ νη ζπλνηθηζκνί Καιήο Παλαγηάο, Κπδσλνρσξίνπ, Λαδνρσξίνπ, Μέζεο θαη Σαγαξνρσξίνπ. Άιιεο ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Βέξνηα είλαη νη πεξηνρέο ηνπ Πξνκεζέα, πνπ άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά από ην 1914, ηεο Καιιηζέαο, ηνπ Παπάγνπ θαη ηνπ Γεσξγηθνύ πλνηθηζκνύ.

12 - 5 - ΣΟΠΙΚΕ ΓΙΟΡΣΕ 1. Παύινπ Απνζηόινπ, 29 Ινπλίνπ.Τν εζπέξαο ηεο ενξηήο ηειείηαη κέγαο παλεγπξηθόο εζπεξηλόο ζην ζωδόκελν Βήκα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ. Επίζεο θαζηεξώζεθε ζεηξά ιαηξεπηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεωλ ππό ηνλ ηίηιν «Παύιεηα». 2. Όζηνο Αληώληνο ν λένο, πνιηνύρνο Βεξνίαο, 17 Ιαλνπαξίνπ θαη 1 ε Απγνύζηνπ. 3. Όζηνο Θενθάλεο, πνιηνύρνο Νανύζεο, 19 Απγνύζηνπ. 4. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Βεξνίαο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (16 Οθηωβξίνπ). 5. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Νανύζεο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (17 Οθηωβξίνπ). 4. Απειεπζέξωζε ηεο πόιεο ηεο Αιεμαλδξείαο από ηνλ ηνύξθηθν δπγό (18 Οθηωβξίνπ).

13 - 6 - Δστιατόρια Σν θαιό θαγεηό, θαη ην άςνγν βέβαηα ζέξβηο ραξαθηεξίδνπλ ηα εζηηαηόξηα ηεο Βέξνηαο. Πνιιά άιια θαη θπζηθά ηα εζηηαηόξηα ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ όηη θαιύηεξν ππάξρεη από ηνπηθή θαη δηεζλή θνπδίλα. Σαβέρνες Η πόιε έρεη πνιιέο ηαβέξλεο. ην θέληξν, ζηνπο θεληξηθνύο πεδόδξνκνπο ζα βξείηε ηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο. ηα γύξν ρσξηά ππάξρνπλ επίζεο πνιιέο ηαβέξλεο κε πνηθηιία εδεζκάησλ. Αγορά Η Βέξνηα θεκίδεηαη γηα ηελ αγνξά ηεο θαη ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ πξντόλησλ πνπ δηαζέηεη. Τπάξρεη πιεζώξα καγαδηώλ, ζπγθεληξσκέλσλ θπξίσο ζην θέληξν, πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο αγνξέο ζαο ζε πνιύ ινγηθέο ηηκέο. Θα βξείηε πνηόηεηα θαη άξηζηε εμππεξέηεζε. ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Η πόιε δηαζέηεη ζύγρξνλα εκπνξηθά θέληξα, πνπ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή. ' απηά ζα βξείηε κπνπηίθ ξνύρσλ θαη δηάζεκεο θίξκεο, ππνδεκαηνπνηεία κε ηηο γλσζηόηεξεο θίξκεο παπνπηζηώλ, αιιά θαη πνιιά άιια καγαδηά. ΛΟΙΠΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Δθηόο από ηα παξαπάλσ εκπνξηθά θέληξα, ε αγνξά έρεη λα επηδείμεη δπλακηθή, κε πιεζώξα θαηαζηεκάησλ ζηνπο θεληξηθνύο θαη παξάπιεπξνπο δξόκνπο. Μπνξείηε λα βξείηε κεγάιε πνηθηιία θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ θαη ζε πνιιά από απηά ζα βξείηε πξντόληα από γλσζηέο θίξκεο ηνπ εμσηεξηθνύ

14 - 6 - Σαβέρνες-Δστιατόρια Βέροιας A/A ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1 Άβαηνλ νθνύ Αθξόπνιε Σεξςηρόξεο Βεξγηώηηθν Θσκατδνπ Βπδαληηλό Πιαηεία Ωξνινγίνπ - 5 Γηόλπζνο πιεζίνλ Ννζνθνκείνπ Διαίαο γε Αλνίμεσο Διεά πάξθν Διεάο Μπαξκπνύηα Σξηπνηάκνπ Κνινηνύκπαο Καζηαληάο Κόρε Μηθξάο Αζίαο Λαδόθνιια Βηθέια Λαδόκπινη Πηεξίσλ Μαλδξαγόξαο Παηξηάξρνπ Ισαθείκ Μεδέ-κεδέ Κνληνγεσξγάθε Παιηά Βέξνηα 16 εο Οθησβξίνπ Ο Παλίθαο (Παηζαηδίδηθν) Βεληδέινπ Ρέκβε Βέξνηα-Αζώκαηα Σν παιηό ζηλεκά Κεληξηθήο Σν ηαβεξλάθη Κεληξηθήο Σν ζηέθη ησλ αγγέισλ Αγγέισλ Σξία θαινπάηηα Μάξθνπ Μπόηζαξε Σζηκπξήο Δδέζζεο Φέξσλαο Ιιηάδνο Φηιίππεην Θεζζαινλίθεο Φιακνπξηέο Π.Δ.Ο. Βέξνηαο-Κνδάλεο

15 - 7 - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΕΡΟΙΑ 1. Γεκνηηθή Κνηλνθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνύ Παηδείαο, 16 εο Οθηωβξίνπ 16, Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Βέξνηαο, Έιιεο 8, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Εωγηνπνύινπ, Εωγηνπνύινπ 5, Σηέγε Γξακκάηωλ θαη Τερλώλ, Αληωληάδε 19, Χώξνο Τερλώλ Σπλεδξηαθό Κέληξν, Παύινπ Μειά, Θέαηξν Μειίλα Μεξθνύξε (Άιζνο Παπάγνπ), ΜΟΤΕΙΑ 1. Βιαρνγηάλλεην, Αλνίμεωο 86, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Βεξνίαο, Βπδαληηλό Μνπζείν, Θωκαϊδνπ 26, ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Δζληθό Σηάδην Βέξνηαο: Σηαδίνπ 34, Αζιεηηθό Κέληξν Φηιίπεην: 16εο Οθηωβξίνπ 5, Γήπεδν Μπάζθεη Διεάο: Κνπληνπξηώηε, ΔΑΚ Μαθξνρώξη 5x5 Πξνκεζέαο: Αθξνπόιεωο Γήπεδν Μπάζθεη (Πξνκεζέαο): Αθξνπόιεωο,

16 - 8 - ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ OΓΙΚΩ Aπό Aθήνα προς Βέροια (517 ρικ.) θαη από Θεζζαλονίκη (75 ρικ.). Δθηεινύληαη ηαθηηθά δξνκνιόγηα κε ιεωθνξεία ηνπ KTEΛ. Tοπικά δρομολόγια: Aπό Βέξνηα εθηεινύληαη ηαθηηθά δξνκνιόγηα πξνο Kνδάλε, Γξεβελά, Νάνπζα θαη Αιεμάλδξεηα. ΣΗΛΔΦΩΝΑ KTEΛ ΑΘΖΝΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ Tειέθωλo: , Ζξαο 28 ΑΠΟΘΖΚΖ ΓΔΜΑΣΩ KTEΛ ΚΟΕΑΝΖ Tειέθωλo: ωηήξε Πέηξνπια 3 ΑΣΗΚΑ KTEΛ Tειέθωλo: ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΩ Aπό Aθήνα προς Βέροια: ηαθηηθά δξνκνιόγηα κε αληαπόθξηζε ζην Πιαηύ θαη από Θεζζαινλίθε. Tοπικά δρομολόγια: Mε ηα δηεξρόκελα ηξέλα ηωλ γξακκώλ Aζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, ε Βέξνηα ζπλδέεηαη κε Έδεζζα, Φιώξηλα, Κνδάλε. ΣΗΛΔΦΩΝΑ OE, Aζήλα, ηει Θεζζαινλίθε, ηει ΟΔ Βέξνηαο ηει Σει ΣΑΞΙ ηελ Βέξνηα ππάξρνπλ αξθεηνί Υώξνη ηάζκεπζεο ΣΑΞΙ - Γηεύζπλζε: Καξαθωζηή, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Σξεκπεζίλαο, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Μεηξνπόιεωο,Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Μαιαθνύζε, Tειέθωλo: Γηεύζπλζε: Βεξκίνπ, Tειέθωλo: ΣΗΛΔΦΩΝΟ Ραδηνηαμί, , 62666

17 - 8 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΣΔΛ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΔΡΟΗΑ- ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ - ΒΔΡΟΗΑ 5:30,6:20, 6:30Σ, 7:00, 7:15, 7:45Σ, 8:00, 8:45Σ,9:00, 9:45Σ, 10:00, 10:45Σ, 11:00, 11:45Σ, 12:00, 12:45Σ 13:00, 13:45Σ, 14:00, 14:45Σ,17:00, 17:45Σ, 18:00, 19:00, 19:30Σ, 20:00, 20:45, 21:30 5:40,6:15Σ,6:30, 7:30,8:15Σ,8:30 9:15Σ,9:30,10:00 10:15Σ,10:45,11:15Σ 11:45,12:15Σ,12:45, 13:15Σ,13:45,14:15Σ 14:45,15:15Σ,15:45, 16:15Σ,16:45,17:15Σ 17:45,18:15Σ,18:45, 19:15Σ,19:45,20:45Σ 21:00,21:30 ΒΔΡΟΗΑ-ΑΘΖΝΑ 8:00,15:00,21:00 ΑΘΖΝΑ-ΒΔΡΟΗΑ 8:30,15:00,21:00 6:45, 7:45Σ,8:00, 8:45Σ, 9:00, 9:45Σ, 10:00,10:45Σ, 11:00, 11:45Σ, 12:00, 12:45Σ, 13:00 13:45Σ,14:00, 14:45, 15:00, 15:45Σ, 16:00, 16:45Σ,17:00, 17:45Σ,18:00, 19:00 19:30Σ,20,200, 20:45, 21:30 6:45,7:45,8:45,9:15Σ, 9:45,10:00,10:15Σ, 10:45,11;15Σ,11:45, 12:15Σ,12:45,13:15Σ, 13:45, 14:15Σ,14:45, 15:15Σ,,15:45,16:15Σ 16:45,17:15Σ,17:45,1 8:15Σ,18:45,19:15Σ, 19:45, 20:45Σ,21:30 6:30,7:30,8:30, 9:30,10:30,11:30, 12:30,13:30,14:30, 15:30,16:30,17:30, 18:30,19:30,20:30, 21:30 7:00,8:00,9:00,10:00 11:00,12:00,13:00, 14:00,15:00,16:00, 17:00,18:00,19:00, 20:15,21:00,21:30 ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔ ΒΔΡΟΙΑ-ΘΔ/ΝΙΚΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ-ΒΔΡΟΙΑ ΒΔΡΟΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ 5:35, 7:15Α, 08:02, 09:53,11:33, 12:28, 14:12Α, 15:19Α, 16:50, 17:45,19:06Α, 20:11,21:18,22:30Α 04:48Α,06:18,06:30Α, 06:57,08:38Α,09:54, 11:09,12:31Α, 14:00, 15:11,16:46Α, 17:51, 19:11,20:13Α,22:16 05:37Α, 07:16,08:03, 09:36Α, 10:54, 12:12,13:30Α,15:00, 16:10,17:48Α,18:50, 20:10,21:18Α,23:16 ΟΠΟΤ Α : Γελ εθηεινύληαη άββαην Κπξηαθέο - Αξγίεο

18 - 9 - ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ Γενικό Νοζοκομείο Βεροίας : Αζησνομική Γιεύθσνζη Ημαθίας:ωτήρη Πετρούλα 9, Αζησνομικό Σμήμα : ωτήρη Πετρούλα 9, Γημοηική Αζησνομία : Πσροζβεζηική : ωτήρη Πετρούλα 9, Γικαζηήρια: Πλατεία Ρακτιβάν, Διζαγγελία : Πλατεία Ρακτιβάν 1, Πρωηοδικείο : Μητροπόλεως 14, Πηαιζμαηοδικείο : Πλατεία Ρακτιβάν 1, Β ώμα ηραηού : ΣΔΠ ΒΔΡΟΙΑ: ΣΡΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ , Γήμος Βεροίας : Μητροπόλεως 55, ΟΣΔ: 121. ΓΔΗ: Βενιζέλοσ 87, ΓΔΤΑΒ: Κεντρικής 203, ΓΟΤ: Θεσσαλονίκης 131, ΔΛΣΑ : ολωμού 4, ΚΔΠ : Μητροπόλεως 55, Ιερά Μηηρόπολη Βεροίας : Μητροπόλεως 30,

19 ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΟΛΔΙΩΝ ΥΟΛΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Cartoon Κενηπικήρ Kinder Land Ιεπαπσών ΚΑΡΑΜΔΛΙΣΑ Νοζοκομείος Παιδικόρ Πλανήηηρ ηπαηή Σζίπκα (Πανόπαμα) Βπεθονηπιακόρ ηαθμόρ Β ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ θιλοξενεί 38 νήπια. (+fax), 1ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Κονηογεωπγάκη ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Απιζηοηέλοςρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Αποζηόλος Παύλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ξενοθώνηορ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ακποπόλεωρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Καπαηάζος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Γαιδάλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ημαθιώνορ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ππούζηρ ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ρωμανού Γιογένη ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Λςζίος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Πιεπίων ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Καπαηάζος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Αποζηόλος Παύλος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Παπανηωνίος ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Μιαούλη ο ΓΤΜΝΑΙΟ 16 ηρ Οκηωβπίος ο ΓΤΜΝΑΙΟ Μπελογιάννη ο ΓΤΜΝΑΙΟ Δγναηίαρ ο ΓΤΜΝΑΙΟ Κοςνηοςπιώηη ο ΓΤΜΝΑΙΟ ωηήπη Πέηποςλα ο ΓΤΜΝΑΙΟ Κοςνηοςπιώηη ο ΓΤΜΝΑΙΟ 16 ηρ Οκηωβπίος ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Πύππος 1 ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πανόπαμα ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ωηήπη Πέηποςλα ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Δπγαηικέρ Καηοικίερ ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Δπγαηικέρ Καηοικίερ ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ηαδίος ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ Ολγάνος ΔΙΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Ημαθιώνορ ΔΠΔΡΙΝΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Κοςνηοςπγιώηη ΙΓΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ ΙΔΚ ΒΔΡΟΙΑ (Ι.Δ.Κ) ηαδίος Κ.Δ.Κ. (Γνώζη) Μάπκος Μπόηζαπη 13 Κ.Δ.Κ. (ΙΝΣ. ΔΡΓΑΙΑ Γ..Δ.Δ) ωηήπη Πέηποςλα ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗΡΙΑ ΒΔΡΟΙΑ Άμμορ Ι. ΑΦΑΡΙΚΑ Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΗ ΑΝΩΣΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ σ.βαπβάπερ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

20 ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΒΔΡΟΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ Άπηιο Πλαηάνων Έγκενηπο Δληάρ ΔΝΑ Φιλίππος Ιωζηθίδηρ Τπεμπεζίναρ Κύκλορ Μεγ. Αλεξάνδπος Μεθοδικό Βικέλα Όμιλορ Μεγ. Αλεξάνδπος ΠΑΙΓΔΙΑ Μαλακούζη Παιδεία Νάηζιος Μηηποπόλεωρ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +1 Noisis Πίνδος Academia Μάπκος Μπόηζαπη ΑΧΟΝ Μηηποπόλεωρ Βabel Aγ.Γημηηπίος DIDACTICA Βενιζέλος Diploma Μηηποπόλεωρ Μίμα Γημούλα Μηηποπόλεωρ So easy Μηηποπόλεωρ Άλκη Παναγή Τζαλδάπη Δςποπαιδεία Τπεμπεζίναρ Δςπωδιάζηαζη Ακποπόλεωρ Καπάμπελα-Σαμαπά Ήπαρ Κεπαζίδος Γπάμμος Κοςκοςηέγος- Αναζηαζίος Δληάρ Λέξιρ Πλαηεία Ωπολογίος Μποςλάκη-Οικονόμος 28 ηρ Οκηωπίος Σςποπούλος Δληάρ Ο κόζμορ Παζηέπ Σύγσπονο Κονίηζηρ Μπακαλούδη Δλένη Κίμωνορ Σύππη Μεγ. Αλεξάνδπος

21 -12- ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΒΔΡΟΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ 1. Μαπξίδεο Λάδαξνο Μαιαθνύζε Μαξγαξίηεο Λάδαξνο Καξαθωζηή Γηώηαο Κωλ/λνο Δξκνύ Κεζαλίδνπ Διέλε Μαιαθνύζε 4 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 5. Γπκλνπνύινπ Μαξία Βεληδέινπ ΓΑΣΡΔΝΣΟΛΟΓΟΙ 6. Μνύξηδηνο Ηωάλλεο Καξαθωζηή Μαθξπθώζηαο Κωλ/λνο Βεληδέινπ ηδεξόπνπινο Ηωάλεο Ηππνθξάηνπο 32 ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ 9. Αληωληάδεο Νηθόιανο Βεληδέινπ αδαθιίδεο ηαύξνο Καξαθωζηή Μπέξζνο Γεώξγηνο Αγγέιωλ Καινύδεο Κωλ/λνο Ηππνθξάηνπο Μπηιδίξεο Ηωάλλεο Καξαθωζηή Λαδαξίδνπ Άλλα Βεληδέινπ Κόιβαηδεο Κπξηαδήο Καξαθωζηή ηδεξόπνπινο Κωλ/λνο Διεάο ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΙ 17. Καηζακάθαο Αλαζηάζηνο Διεάο Λπζίηζαο Νηθόιανο Βεληδέινπ Σζίιεο Βαζίιεηνο Μ. Αιεμάλδξνπ Νηθνιαϊδνπ Μαξία Αγ.Αληωλίνπ Ρνπζάθεο Παλαγηώηεο Διεάο Σζαπαξόπνπινο Πέηξνο Ηππνθξάηνπο Σαρκαηδίδεο Υξήζηνο Μεηξνπόιεωο Κνπαηζάξεο Αζαλάζηνο Βεληδέινπ Παπαδόπνπινο Απόζηνινο Καξαθωζηή Κόιβαηδεο Θενράξεο Βεληδέινπ Θενδώξνπ Γεώξγηνο Βεληδέινπ Υξηζηνδνπιίδεο Πνιπρξόλεο Διεάο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ 29. Καξαραηδήο Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάδξνπ νύκπνπξνο Νηθόιανο Βεληδέινπ Θεκειή Αλαζηαζία Αξηζηνηέινπο Τγξνπνύινπ Δπηπρία Βεληδέινπ αββαλίδνπ Διέλε 34. Ρνδά-Υ πέηξνπ Γέζπνηλα Μεγ. Αιεμάλδξνπ ΝΔΦΡΟΛΟΓΟΙ 35. Κνξδάηνο Παλαγηώηεο Βεξόεο Παξαζθεπόπνπινο Αιεμ. Ηππνθξάηνπο

22 -12- Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟΙ 37. αββίδεο Μαηζαίνο Ηππνθξάηνπο Βαζηάδεο Αλαζηάζηνο Βεληδέινπ Καηζηθάξεο Γεώξγηνο Μ.Αιεμάλδνπ Πνπιηθίδεο Γεώξγηνο Βεληδέινπ 14Β θακπαξδώλεο Γεκήηξηνο Μεηξνπόιεωο Γήκνπ Νηθόιανο Βεληδέινπ ΟΤΡΟΛΟΓΟΙ 43. Μελάο Γεώξγηνο Μεηξνπόιεωο ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟΙ 44. Υακακηδόγινπ Σξύθωλ Μεηξνπόιεωο ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟΙ 45. ηξαβαθνπκπαιηνύ Λνπϊδα Μαιαθνύζε Πξάπα-Αεδνλίδνπ Νίθε Διεάο Μπόδαο ηέξγηνο Βεληδέινπ αββαϊδεο Ηωάλλεο Βεληδέινπ Μνύξλνπ Εαραξνύια Βεληδέινπ Μεηαιιίδεο ηέθαλνο Βεληδέινπ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 51. Μπάιηνο Νηθόιανο Μαιαθνύζε Εεζέθαο ηέξγηνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πνιπρξνληάδεο Θεόδωξνο Πξνθήηνπ Ζιία αξεγηαλλίδεο Ηωάλλεο Βεληδέινπ Μνπξηδίιαο Ηωάλλεο Σξεκπεζίλαο Κώηζεο Κωλ/λνο Βεληδέινπ Παλαγηωηίδεο ηέξγηνο Παξ.Κάππνπ Κωζηίθαο Γεώξγηνο Μεγ. Αιεμάδξνπ Μάξαο Πεξηθιήο Αξηζηνηέινπο Αλαγλωζηόπνπινο Κωλ/λνο Βεληδέινπ Απνζηνιόπνπινο Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Εωγξάθνπ Μνζρηαλή Μεηξνπόιεωο 40 ΠΑΙΓΙΑΣΡΟΙ 63. Ξεληηίδεο Θεόδωξνο Βεληδέινπ ηδεξόπνπινο Θεόδωξνο Μαιαθνύζε Καξαηδόγινπ Γεκήηξηνο Λνπηξνύ Ρνπζάθε Μάγδα Διεάο ωηεξίνπ Ηωάλλεο Ηππνθξάηνπο Λαδόγινπ Γεκήηξηνο Βεληδέινπ νύκπνπξνπ νπιηάλα Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πακπνπθίδεο Ηάθωβνο Βεληδέινπ Μπνπζκπνύθε Μαξία Καξαθωζηή Σνιηόπνπινο Κωλ/λνο Κεληξηθήο Λαζήξα Υξπζάλζε Βεληδέινπ Θεκειήο Λάδαξνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Βαζηιεηάδεο Παλαγηώηεο Πι. Πιαηάλωλ Σζνιαθίδεο Αληώληνο Βεληδέινπ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ 77. αξξήο Γεκήηξηνο Βεληδέινπ ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΙ 78. «ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ» Καξαθωζηή Κνηξίδεο Κωλ/λνο Καξαηάζνπ ΠΝΔΤΜΟΛΟΓΟΙ 80. Κνππίδνπ νθία Βεληδέινπ Νηανύηεο ηέξγηνο Αγ. Αληωλίνπ

23 -12- Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΙΑΣΡΔΙΟΤ ΠΤΡΗΝΙΚΟ ΙΑΣΡΟ 82. Ρόκηζνπ ηέιια 16 εο Οθηωβξίνπ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 83. Νάηζθνο Θεόδωξνο Π. Σζαιδάξε ΦΤΙΑΣΡΟ 84. Μνπξαηίδνπ Πειαγία Καξαθωζηή ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ 85. Θενραξνπνύινπ Αλζή Βεληδέινπ Παιπάλαο Παλαγηώηεο Μεηξνπόιεωο Σόπεο Γεώξγηνο Πίλδνπ Κνππίδεο Δπζηάζηνο Δκκαλνπήι Παπά Γεωξγηάδνπ Μαηξώλα Δκκαλνπήι Παπά 20Β ΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 90. ηνπθνύξνγινπ Υξήζηνο Βεληδέινπ Σζαρνπξίδεο Υξήζηνο Φέξωλνο 10 ΩΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟΙ 92. Καιακπαιίθαο Δπάγγεινο Διεάο Αζιάλνγινπ Ηωάλλεο Μεγ. Αιεμάλδξνπ Πνύιηνπ Αζελά Βεληδέινπ Καιακπαιίθαο Γεώξγηνο Διεάο

24 ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ 1. Αλζπκηάδνπ Σβέηα Θεζζαινλίθεο Αληωληάδνπ Τξηαλη. Πηεξίωλ Βέξξνπ Μαξία Πίλδνπ Βερηζαιή Διπηλίθε Μεηξνπόιεωο Γηνπξνύθε Πεηξίλα Τξεκπεζίλαο Τεξκεληδή Διέλε Δδέζζεο Θενδώξνπ Νηθόιανο Πιαηάλωλ Καιακπαιίθαο Ηωάλλεο Κνλίηζεο Καξαγθηδόπνπινο Κ. Βεληδέινπ Καξαθόιε Αλαζηαζία Πηεξίωλ Κιεόηζηθαο Αληώληνο Βεληδέινπ Κνππαηζηάξε Μαξία Βηθέια Κνπξθνύηα Νηθνιέηα Πίλδνπ Λαηνο Μαλόιεο Βεληδέινπ Λεκνλή Παλαγηώηα Τξεκπεζίλαο Ληάθνο Αλαζηάζηνο Θεξκνππιώλ Μαξαδάθε πιεζίνλ Ννζνθνκείνπ Μαηάηεο Βαζίιεηνο Καξαθωζηή Μνπξηδίια Βαζηιηθή Τξεκπεζίλαο Μπάιηνο Θεόδωξνο Μαιαθνύζε Μπνκπνξίδνπ Νάλζε Αγ.Γεκεηξίνπ Μπνπιαζίθεο Δκκαλνπήι Μεγ. Αιεμάλδξνπ Οξθαλίδεο Ηωάλλεο Ήξαο Ούηα Διέλε Μνξάβα Παληαδήο Κωλ/λνο Αϊβαιηνύ Παπαγεωξγίνπ Ηωάλλεο Μεηξνπόιεωο Παπαδνπνύινπ Βαζηιηθή Βεξκίνπ Μαζνύξα Δηξήλε Βεληδέινπ Παπαζηεξγίνπ Μαξία Μεηξνπόιεωο Πνξθύξε Άλλα Καξαηάζνπ Σίκνο Νηθόιανο Μνξάβα Σκπξιή Μαξία Βεληδέινπ Τάθε Μαξία Δκκαλ. Παπά Τεξδάθεο Παληειήο Μεηξνπόιεωο Τξάηνπ Διηζάβεη Δκκ.Εάρνπ Τξνρόπνπινο Γεώξγηνο Βεληδέινπ Τζηαξέα Βηθηόξηα Βεληδέινπ Φνπθαιάο Αξγύξεο Μεηξνπόιεωο Χ γεωξγίνπ Αλδξέαο Τξεκπεζίλαο Μαπξίδεο Αιέμαλδξνο 16 εο Οθηωβξίνπ Ζ πόιε έρεη αξθεηά θαξκαθεία. Σε όια ηα θαξκαθεία ππάξρνπλ πίλαθεο γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο θαη ηηο δηεκεξεύζεηο πνπ θάλνπλ

25 ΚΑΣΑΣΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΒΔΡΟΙΑ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 1. Αιγέρ Μέλαθπον Νέα Πεπιθ. Οδόρ Βέποιαρ Νάοςζαρ Βεπόη Πλαηεία Ρακηιβάν Βέποια Ε.Ο.Βέποιαρ Έδεζζαρ Βίλλα Εληά Εληάρ Έν Έαπι Ανοίξεωρ Κόκκινο πίηι Ολγάνος Μακεδονία Κονηογεωπγάκη

26 ΟΑ - ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΚΑΑΤ ΟΑ - ΟΜΤ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1 ΟΑ ΕΑΠΠΔΗΟΤ 16 ης ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 2 ΟΑ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 3 ΟΜΤ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ Π. ΜΔΛΑ 7 8 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΚΡΙΣΑ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΥΡΗ 35 ΠΑΗΓΗΩΝ Tηλέφωνο επικοινωνίας ΚΑΑΤ ΣΟ ΚΑΑΤ ΣΟΤ Β ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΗ ΔΥΔΗ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 83 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΘΔΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ

27 ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΒΔΡΟΙΑ 1. Βήμα Αποστόλος Παύλος 2. Παλαιά Μητπόπολη 3. Παναγιά Γεξιά 4. Ναόρ Αναστάσεωρ τος Χπιστού. 5. Μπαπμπούτα. 6. Παλιά Λοςτπά. 7. Μεντπεσέ Σζαμί.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα