φνδεςμοσ Παραγωγών Ενζργειασ με Φωτοβολταϊκά τζλιοσ Λουμάκθσ Πρόεδροσ ΠΕΦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φνδεςμοσ Παραγωγών Ενζργειασ με Φωτοβολταϊκά τζλιοσ Λουμάκθσ Πρόεδροσ ΠΕΦ"

Transcript

1 φνδεςμοσ Παραγωγών Ενζργειασ με Φωτοβολταϊκά τζλιοσ Λουμάκθσ Πρόεδροσ ΠΕΦ Σο μζλλον τθσ θλεκτροπαραγωγισ από Φ/Β ςτθν Ελλάδα Ηράκλειο Κριτθσ - 11 Φεβρουαρίου 2013

2 Οι δράςεισ του ΣΡΕΦ 1 Δεκ 12 - Λαν 13 υμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ: 1. Ομάδα εργαςίασ ΑΡΕ του ΥΡΕΚΑ, Φεβ Απρ Ομάδασ εργαςίασ ΕΚΕ (διαςυνδζςεισ) του ΥΡΕΚΑ, Απρ Λουν Ομάδα εργαςίασ για πιςτοποίθςθ εγκαταςτατϊν Φ/Β τθσ HellasCert και του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Λουλ Σεπ υμμετοχι ςε διαβουλεφςεισ: 1. Διαβοφλευςθ ΥΡΕΚΑ για FIT και λοιπά κζματα ΑΡΕ του ΥΡΕΚΑ, Λαν Διαβοφλευςθ ΥΡΕΚΑ για λοιπά κζματα ΑΡΕ, Ρρόγραμμα Ιλιοσ, ν. 4062/12, Φεβ Διαβοφλευςθ ΑΕ α γφροσ για χονδρεμπορικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ και ΑΡΕ, Οκτ Διαβοφλευςθ ΑΕ βϋ γφροσ για μεταςχθματιςμό χονδρεμπορικισ αγοράσ - ςτρεβλϊςεισ, Νοε Διαβοφλευςθ ΥΡΕΚΑ για ΑΡΕ, Δεκ Μελζτεσ - εργαςίεσ: 1. Ροςοτικι ανάλυςθ τθσ αρνθτικισ οικονομικισ επίδραςθσ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ) το α 5μθνο του 2012, Λουν Μελζτθ ΑΡΚ για το αποφευγόμενο κόςτοσ τθσ Ρρομικειασ από τθν λειτουργία των Φ/Β ςτο διαςυνδεδεμζνο ςε ετιςια βάςθ το 2012, Λουλ Μελζτθ ΑΡΚ για τθν ςτρζβλωςθ τθσ ΟΤΣ από τον ΜΜΚ και προςομοίωςθ τθσ αλθκοφσ μζςθσ τιμισ τθσ για το 2012, Λουλ Ροςοτικι ανάλυςθ πρόταςθ για διαχειριςτικι ενοποίθςθ των ταμείων των διαχειριςτϊν ΛΑΓΘΕ ΑΔΜΘΕ για αντιςτάκμιςθ ςτρεβλϊςεων και εξιςορρόπθςθ υπερθμεριϊν ΑΡΕ, Οκτ 2012.

3 Οι δράςεισ του ΣΡΕΦ 2 Δεκ 12 Λαν 13 Ημερίδεσ υνζδρια - Ομιλίεσ: 1. Ομιλία ςτο ςυνζδριο του ΣΕΘΕ για τθν επανεκκίνθςθ τθσ ανάπτυξθσ, Λαν Ομιλία ςτο 9 ο workshop διεκνοφσ ςυνεργαςίασ του ΥΡΕΚΑ για το ςφςτθμα FIT, Λαν Συμμετοχι ςε Θμερίδα Υπ. Εξωτερικϊν για τθν ενεργειακι ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ Ζνωςθσ για τθν Μεςόγειο, Φεβ Ομιλία ςτθν Βουλι των Ελλινων ςτα πλαίςια τθσ ςυηιτθςθσ του ν (Ρρόγραμμα Ιλιοσ και λοιπζσ ρυκμίςεισ ΑΡΕ) ςτθν αρμόδια επιτροπι τθσ Βουλισ, Μαρ Συμμετοχι ςε Συνζδριο του Economist για το νζο ενεργειακό τοπίο, Μαρ Διοργάνωςθ κοινισ Συνζντευξθσ Τφπου ςτο ΕΒΕΑ με ςυνδζςμουσ θλεκτροπαραγωγϊν από ΑΡΕ (ΣΡΕΦ, ΕΛΕΤΑΕΝ, ΕΣΘΑΡΕ, ΕΣΜΥΕ) για τα προβλιματα των πλθρωμϊν, Απρ Ομιλία ςε Θμερίδα του Ρολυτεχνείου Κριτθσ για το κόςτοσ των ΑΡΕ (LCofE Levelised Cost of Energy), Λουλ Ομιλία ςτο πολυςυνζδριο του Capital+Vision για τον ρόλο των ΑΡΕ ςτο νζο μοντζλο ανάπτυξθσ, Σεπτ Ομιλία ςτο ςυνζδριο του ΣΕΘΕ για τθν ανάπτυξθ, Οκτ Ομιλία ςτο πολυςυνζδριο Enertech του ΕΒΕΑ, Νοε Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ για τθν ειςφορά, Νοε Ομιλία ςτο ςυνζδριο του Ελλθνοαραβικοφ Επιμελθτθρίου για τισ επενδφςεισ ςτισ ΑΡΕ, Νοε Ραρζμβαςθ ςε θμερίδα ςτθν Βουλι των Ελλινων του EUFORES για τισ ΑΡΕ 14. Ομιλία ςτο ςυνζδριο του ΤΕΕ για τισ ςτρεβλϊςεισ και τθν ειςφορά ςτισ ΑΡΕ, Δεκ 2012.

4 Θ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ

5 Μερίδια ενζργειασ ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lignite Oil Gas Hydroelectric RES

6 Θ «πακογζνεια» τθσ υπεραδειοδότθςθσ Εξζλιξθ διαδικαςίασ 1. Δόκθκαν άδειεσ (ΑΕ, και όροι ςφνδεςθσ ςτα απαλλαςόμενα) περί τα 7,000 MW επαγγελματικϊν Φ/Β γα εκνικό ςτόχο 2,200 το Πλα αυτά ςυνεχίηουν ακωλφτωσ τθν αδειοδοτικι καταςκευαςτικι τουσ διαδικαςία παρά τθν αναςτολι νζων αδειοδοτιςεων τθσ 10 θσ Αυγοφςτου 2012 και κα καταλιξουν εν δυνάμει ςτον Λειτουργό τθσ Αγοράσ. 3. Από αυτά λειτουργοφςαν τζλθ Δεκ-12 τα 1,237 MW, ενϊ απολφτωσ ϊριμα αδειολογικά και με ςφμβαςθ πϊλθςθσ (ΛΑΓΘΕ/ΔΕΔΔΘΕ) υπογεγραμμζνθ είναι επιπλζον 1,887 MW ,237 Εκν. Στόχοσ 2020, 2,200 MW Εκν. Στόχοσ 2014, 1,500 MW Με ςφμβαςθ ΛΑΓΗΕ

7 Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ςε MW των Φ/Β ςιμερα - τάςεισ ΡΛΝΑΚΑΣ 1 Εν λειτουργία Επαγγελματικά Φ/Β Σφνολο Διαςυνδεδμζνο ΜΔΝ Ρρόςκετθ Λςχφσ Τζλοσ Τζλοσ Τζλοσ Τζλοσ Τζλοσ ΡΛΝΑΚΑΣ 2 Εν λειτουργία Οικιακά Φ/Β Σφνολο Ρρόςκετθ Λςχφσ Τζλοσ Τζλοσ Τζλοσ ΡΛΝΑΚΑΣ 3 Γενικό ςφνολο Επαγγελματικά + Οικιακά Φ/Β Σφνολο Ρρόςκετθ Λςχφσ Τζλοσ Τζλοσ Τζλοσ Τζλοσ Τζλοσ

8 Οι υπερθμερίεσ ςτισ πλθρωμζσ ΑΡΕ από ΛΑΓΘΕ Ρίνακασ 4 Μινασ Παραγωγισ ΑΠΕ Λιξθ 20μερθσ τακτισ προκεςμίασ εξόφλθςθσ ΑΠΕ Ημερ/νία εξόφλθςθσ ΑΠΕ Τπερθμερία πλθρωμών ΑΠΕ ςε θμζρεσ Μζςθ κεωρθτικι υπερθμερία αγοράσ ςυνολικά ςε θμζρεσ Νοζμβριοσ /12/11 8/2/ Δεκζμβριοσ /1/12 28/3/ Λανουάριοσ /3/12 5/5/ Φεβρουάριοσ /3/12 5/7/ Μάρτιοσ /5/12 1/8/ Απρίλιοσ /5/12 15/9/ Μάιοσ /7/12 30/10/ Λοφνιοσ /8/12 31/12/ * Λοφλιοσ /9/12 1/2/ * *Για κφκλο εργαςιϊν ΛΑΓΘΕ + ΑΔΜΘΕ 4,5 δισ ευρϊ και ςυνολικό δομικό και ςυγκυριακό ζλλειμμα τουσ 800 εκατ. ευρϊ, αντιςτοιχεί μζςθ υπερθμερία αγοράσ 65 θμερϊν.

9 Ρλθρωμζσ για ΑΡΕ & ΣΘΚΥΑ Ρίνακασ 5 ΤΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΡΙΟ 1 ΕΝΑΡΙΟ 2 ΕΝΑΡΙΟ 3 ΕΝΑΡΙΟ 4 ΕΝΑΡΙΟ 5 ΕΝΑΡΙΟ 6 ΧΩΡΙ ΕΙΦΟΡΑ, ΧΩΡΙ ΜΕΓΑΛΗ ΗΘΤΑ ΜΕ ΑΡΗ ΜΕ ΕΙΦΟΡΑ, ΧΩΡΙ ΜΕΓΑΛΗ ΗΘΤΑ ΜΕ ΕΙΦΟΡΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΘΤΑ ΧΩΡΙ ΕΙΦΟΡΑ, ΧΩΡΙ ΜΕΓΑΛΗ ΗΘΤΑ ΧΩΡΙ ΕΙΦΟΡΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΘΤΑ ΧΩΡΙ ΕΙΦΟΡΑ ΜΕ ΜΕΓ. ΗΘΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΗ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ Αιολικά MW εν λειτουργία, τζλοσ ζτουσ (1800 MW τζλοσ 2012) Ραραγωγι MWh FIT ΕΥΩ/MWh Ρλθρωμι ΜΥΘ MW εν λειτουργία τζλοσ ζτουσ (213 MW τζλοσ 2012) Ραραγωγι MWh FIT ΕΥΩ/MWh Ρλθρωμι Βιομάηα - Βιοαζριο MW εν λειτουργία, τζλοσ ζτουσ (45 MW τζλοσ 2012) Ραραγωγι MWh FIT ΕΥΩ/MWh Ρλθρωμι ΣΘΚΥΑ MW εν λειτουργία τζλοσ ζτουσ (Μικρι < 35 MW) Ραραγωγι MWh FIT ΕΥΩ/MWh Ρλθρωμι ΣΘΚΥΑ MW εν λειτουργία τζλοσ ζτουσ (Μεγάλθ > 35 MW) Ραραγωγι MWh FIT ΕΥΩ/MWh Ρλθρωμι Φ/Β ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ MW εν λειτουργία τζλοσ ζτουσ (1200 MW τζλοσ 12) Ραραγωγι MWh FIT ΕΥΩ/MWh νζασ ιςχφοσ ζτουσ Ρλθρωμι Φ/Β ΟΛΚΛΑΚΑ MW εν λειτουργία τζλοσ ζτουσ (300 τζλοσ 12) MW Ραραγωγι MWh FIT ΕΥΩ/MWh νζασ ιςχφοσ ζτουσ Ρλθρωμι ΣΥΝΟΛΟ ΛΣΧΥΟΣ ΑΡΕ & ΣΘΚΥΑ MW, τζλοσ ζτουσ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΡΕ & ΣΘΚΥΑ MWh ΣΥΝΟΛΟ ΡΛΘΩΜΩΝ ΑΡΕ & ΣΘΚΥΑ ΕΥΩ

10 Ειδικόσ Λογαριαςμόσ ΑΡΕ Σενάρια και ΕΤΜΕΑ Ρίνακασ 6 ΕΝΑΡΙΟ 1 ΕΝΑΡΙΟ 2 ΕΝΑΡΙΟ 3 ΕΝΑΡΙΟ 4 ΕΝΑΡΙΟ 5 ΕΝΑΡΙΟ 6 ΧΩΡΙ ΕΙΦΟΡΑ, ΧΩΡΙ ΜΕΓΑΛΗ ΗΘΤΑ ΜΕ ΑΡΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΙΦΟΡΑ, ΧΩΡΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΕΙΦΟΡΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΙ ΕΙΦΟΡΑ, ΧΩΡΙ ΧΩΡΙ ΕΙΦΟΡΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΘΤΑ ΗΘΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΗΘΤΑ ΗΘΤΑ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΕΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΕ ΣΤΕΒΛΘ ΟΤΣ ΕΥΩ/MWh ΡΛΘΘΣ ΟΤΣ ΜΕ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΑΔΛ ΕΥΩ/MWh ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΣΤΕΒΛΘ ΟΤΣ * ΕΚΝΛΚΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΕΥΜΑΤΟΣ MWh ΕΣΜΕΑΡ ΕΤΡΩ/MWh 12,1 17,0 13,4 18,1 17,5 23,2 19,0 24,7 13,0 21,3 13,9 22,7 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΕΤΜΕΑ CO2 ΕΥΩ/ΤΟΝΟ ΑΛΚΜΟΣ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΥΡΩΝ % ΤΕΛΟΥΣ ΕΤ ΤΕΛΟΣ ΛΛΓΝΛΤΘ ΕΛΣΦΟΑ Φ/Β ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ ΕΛΣΦΟΑ ΛΟΛΡΕΣ ΑΡΕ & ΣΘΚΥΑ ΛΣΟΗΥΓΛΟ ΕΤΟΥΣ ΡΛΕΟΝΑΣΜΑ - ΕΛΛΕΛΜΜΑ (+/-) ΡΛΑΣΜΑΤΛΚΟ ΕΛΛΕΛΜΜΑ ΑΡΟ ΣΤΕΒΛΩΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΟΤΣ ΕΛΛΕΛΜΜΑ ΕΛΔΛΚΟΥ ΛΟΓΑΛΑΣΜΟΥ ΑΡΕ ΣΕΛΟ 2012 ΣΕΛΟ 2013 ΣΕΛΟ 2014 ΣΕΛΟ 2013 ΣΕΛΟ 2014 ΣΕΛΟ 2013 ΣΕΛΟ 2014 ΣΕΛΟ 2013 ΣΕΛΟ 2014 ΣΕΛΟ 2013 ΣΕΛΟ 2014 ΣΕΛΟ 2013 ΣΕΛΟ ΜΕ ΑΣΘ ΣΤΕΒΛΩΣΕΩΝ ΟΤΣ * Χάριν απλότθτασ περιλαμβάνονται λόγω μικρισ ςυμμετοχισ τουσ και τα ΜΔΝ. Τα ζςοδα ωςτόςο λόγω του τριπλάςιου μεταβλθτοφ κόςτουσ των ςυμβατικϊν μονάδων ςτα νθςιά είναι μεγαλφτερα. ΧΩΡΙ ΕΙΦΟΡΑ ΜΕ ΜΕΓ. ΗΘΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΗ

11 Θ επιβλθκείςα οριηόντια ειςφορά επί του τηίρου, ςτθν χρθματοροι προ φόρων ζνα παράδειγμα για 25% - Ρίνακασ 7 Οικονομικι ανάλυςθ για Φ/Β πάρκο καταςκευισ με παραγγελία εξοπλιςμοφ Απρίλιο 2011 και διαςφνδεςθ Αφγουςτο 2011 με ταρίφεσ 0,45 και 0,40 λεπτά / kwh αναλόγωσ τθσ ιςχφοσ Ιςχφσ πάρκου 100 KW 2MW Ρλιρεσ κόςτοσ ΦΒ πάρκου % Δάνειο * % Μδια ςυμμετοχι Ετιςια αποτελζςματα Ραραγωγι KWh FIT ευρϊ / kwh 0,45 0,40 Σηίροσ Τοκοχρεωλφςιο δανείου 10 ετοφσ διάρκειασ Λειτουργικά + τζλοσ επιτθδεφματοσ Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ΟΑΕΕ εταίρου Α Ζςοδα μείον Ζξοδα προ φόρων Β Ειςφορά 25% επί του τηίρου του ν Γ Αναλογοφν Ποςοςτό ειςφοράσ επί του (Α) (Β/Α) 99% 49% Δ Ζςοδα μείον Ζξοδα μετά τθν Ειςφορά προ φόρων (Α-Β) * Δάνειο 10ετοφσ τοκοχρεωλυτικισ αποπλθρωμισ με 10% επιτόκιο

12 ΤΠΟΔΟΜΕ Φ/Β ΜΕΡΟ Τεκμθρίωςθ του κόςτουσ καταςκευισ των Φ/Β μονάδων του παραδείγματοσ Κόςτοσ καταςκευισ πλιρουσ ποιοτικισ Φ/Β μονάδασ Παραγγελία εξοπλιςμοφ 4οσ / φνδεςθ μζςα KW 2MW Panels Inverters Τθλεμετρία - μετεορολογικό Krinner Βάςεισ ςτιριξθσ με γεϊβιδεσ Καλϊδια AC / DC με διαςταςιολόγθςθ για απϊλειεσ < 1%, ςπιράλ, φρεάτια Ρίνακεσ με εςωτερικι αντικεραυνικι προςταςία, αςφάλειεσ, διακοπτικό υλικό - Διμερείσ DC/AC ανά αντιςτροφζα και Γενικόσ ςτο πάρκο Γειϊςεισ Tesla αλεξικζραυνο - εξωτερικι αντικεραυνικι προςταςία Εργαςία Τποςφνολο Φ/Β μζρουσ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΑ - Ρεριφραξθ 2,5 μ, ςενάηι 0,4 μ. ςτθν βάςθ, αγκακωτι κουλοφρα ςτο άνω μζροσ, είςοδοσ, βάςθ οικίςκου από ςκυρόδεμα ΡΛΘΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ εξωτερικοφ χϊρου - ΚΑΜΕΕΣ - Ρροβολείσ Συναγερμοφ / νυχτερινόσ φωτιςμόσ αςφαλείασ / ανεξάρτθτεσ καλωδιϊςεισ ςπιράλ / εργαςία ΟΛΚΛΣΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΝΕΟΥ - ΡΛΕΣΤΛΚΟ - ΡΛΥΣΤΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΟΟΛ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΔΕΘ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΔΕΛΩΝ - ΤΟΡΟΓΑΦΛΚΑ - ΛΟΛΡΑ ΤΝΟΛΟ Φ/Β ΠΑΡΚΟΤ

13 Συμπεράσματα υμπεράςματα Ο οριηόντιοσ χαρακτιρασ τθσ ειςφοράσ επί του τηίρου οδθγεί ςε υπερβολικι κακαρι επιβάρυνςθ ςτθν προ φόρων κακαρι χρθματοροι των μονάδων αλλά επίςθσ και ςε δραματικζσ αςυμμετρίεσ (νόκευςθ ανταγωνιςμοφ). Σε πάρκο π.χ. 100 kw θ επιβάρυνςθ πλθςιάηει το 100% ενϊ ςε πάρκο των 2 MW το 50% (πίνακασ 7). Συνεπϊσ θ υφιςτάμενθ μικρομεςαία θλεκτροπαραγωγι από Φ/Β απειλείται λόγω τθσ ειςφοράσ με αφελλθνιςμό. Επιπλζον δεν προςφζρκθκε τίποτα το αντιςτακμιςτικό ςτο «τραπεηικό μζτωπο» για μείωςθ επιτοκίων ι ακόμθ ςτθν επζκταςθ τθσ διάρκειασ των ςυμβάςεων ΛΑΓΘΕ. Οι ςτρεβλϊςεισ κα απορροφοφν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ειςφοράσ (πιν. 6) για τα επόμενα χρόνια. Αν δεν αρκοφν ο μθδενιςμόσ του ελλείμματοσ και θ εξομάλυνςθ των πλθρωμϊν κα ζρκει από τθν απαρζγκλιτθ ςυγκράτθςθ ςτουσ ςτόχουσ ΑΡΕ και τθν αφξθςθ του ΕΤΜΕΑ. Θ άρςθ τουσ κα αφαιροφςε αρκετά ευρϊ από το ΕΤΜΕΑ (πίνακασ 6). Στο 1 ο ςενάριο (ςθμερινι κατάςταςθ) χρειάηεται το ΕΤΜΕΑ να φκάςει μεςοςτακμικά το 2013 τα 12 ευρϊ/mwh ϊςτε να μειωκεί το ζλλειμμα κατά 70 εκατ. ςτα τζλθ του Θ ΑΕ με τθν νζα απόφαςθ τθσ το ζκεςε ςτα 9,3 ευρϊ/mwh για το αϋ εξάμθνο, ςυνεπϊσ οφείλει το β εξάμθνο να το προςδιορίςει εκ νζου ςτα 15 ευρϊ/mwh. Στο ιδανικό 5 ο ςενάριο που αναςτζλλεται θ ειςφορά, αίρονται οι ςτρεβλϊςεισ και δεν εντάςςεται ςε κακεςτϊσ FIT θ μεγάλθ ΣΘΚΥΑ, απαιτείται οπωςδιποτε και πάλι ςυγκράτθςθ ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ και αφξθςθ του ΕΤΜΕΑ ςτα 13 και 21 ευρϊ/mwh τθν διετία Στο «δυςμενζςτερο» για τον καταναλωτι ςενάριο χωρίσ ειςφορά ςτισ ΑΡΕ (ςενάριο 4, πιν. 6), με διατιρθςθ των ςτρεβλϊςεων και ζνταξθ ςε FIT τθσ μεγάλθσ ΣΘΚΥΑ το ΕΤΜΕΑ οφείλει να αυξθκεί ςτα 19 24,7 ευρϊ / MWh τθν διετία με ταυτόχρονθ ςυγκράτθςθ ςτουσ ςτόχουσ.

14 Συμπεράσματα υμπεράςματα Ρροσ αποκάρρυνςθ παρερμθνειϊν ωςτόςο αξίηει να αναφερκεί πωσ για κάκε ευρϊ αφξθςθ ςτο ΕΤΜΕΑ το μζςο νοικοκυριό επιβαρφνεται κατά μόλισ 4 ευρϊ / χρόνο. Οπότε ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των ςεναρίων που αναπτφχκθκαν ςυνεπάγεται πρόςκετθ επιβάρυνςθ ςτθν χειρότερθ περίπτωςθ ζωσ 60 ευρϊ/χρόνο. Σε κάκε περίπτωςθ θ μθ υπζρβαςθ των εκνικϊν ςτόχων προβάλει απαραίτθτθ. Δυςτυχϊσ το ΥΡΕΚΑ δεν ζχει λάβει κανζνα μζτρο πεικαρχίασ ςτουσ Εκνικοφσ ςτόχουσ διείςδυςθσ αφοφ πζραν τθσ υπεραδειοδότθςθσ που προζβθ το προθγοφμενο διάςτθμα (7,300 MW Φ/Β για ςτόχο 2,200 το 2020), δεν υπάρχει ρθτόσ μθχανιςμόσ ανάκλθςθσ των χρονιηόντων αδειϊν και πολφ περιςςότερο των όρων ςφνδεςθσ που αν και πλθρϊκθκαν τα ζργα δεν υλοποιοφνται. Ζτςι καταλαμβάνεται άγνωςτο για πόςο ο θλεκτρικόσ χϊροσ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ ςυμβάςεισ ΛΑΓΘΕ που μπορεί να μθν καταςκευαςτοφν οι αντίςτοιχεσ μονάδεσ αλλά ωςτόςο δεν ανακαλοφνται ποτζ. Συνεπϊσ αλλάηοντασ αυτζσ «χζρια» μζςω του εμπορίου αδειϊν και υλοποιοφμενεσ κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον, αδίκωσ κα κατθγορθκοφν εκ νζου οι παραγωγοί για δικεν δικζσ τουσ υπερβολζσ και υπερβάςεισ των ςτόχων! Με απλά λόγια το Ελλθνικό Κράτοσ «φοβάται» να δυςαρεςτιςει τουσ εν δυνάμει επενδυτζσ αλλά δεν διςτάηει εκ των υςτζρων να τιμωρεί αναδρομικά αυτοφσ που πραγματικά επζνδυςαν! Θ υγιισ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ, προχποκζτει προγραμματιςμό από το Κράτοσ και όχι προχειρότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ ότι π.χ. ο κορεςμόσ του δικτφου ι θ πιςτωτικι κρίςθ κα μασ κρατιςουν εντόσ των ορίων ι ότι θ «τφχθ» με κάποιο τρόπο κα παίξει εν τζλει ρυκμιςτικό ρόλο.

15 Συμπεράσματα υμπεράςματα Ρροςοχι χρειάηεται το οικιακό πρόγραμμα. Θ μθ φπαρξθ πλαφόν ςτόχου ςε ετιςια βάςθ μπορεί να αποτελζςει κρυαλλίδα εκτροπισ του λόγω υπερανάπτυξθσ και εν ςυνεχεία περαιτζρω απορρφκμιςθσ των οικονομικϊν του Λειτουργοφ. Για τα οικιακά Φ/Β θ λφςθ του net metering είναι θ μόνθ μακροπρόκεςμα αξιόπιςτθ λφςθ. Επιπλζον πρζπει να ςταματιςουν οι ςυμψθφιςμοί τθσ ΔΕΘ Ρρομικειασ (Λιανικι) ςε αυτά που οφείλει να καταβάλει ςτον ΛΑΓΘΕ με αυτά που θ ΔΕΘ Ραραγωγι δικαιοφται να λάβει, διότι ζτςι μονομερϊσ κζτει αυκαίρετα τον εαυτό τθσ ςε προνομιακι κζςθ ζναντι των υπολοίπων παραγωγϊν χρθςιμοποιϊντασ τθν δεςπόηουςα μονοπωλιακι τθσ κζςθ ςτθν λιανικι. Επίςθσ θ ΔΕΘ Ρρομικεια πρζπει να ςταματιςει τουσ ςυμψθφιςμοφσ οφειλϊν ΘΕΡ προσ τον ΛΑΓΘΕ με πλθρωμζσ που θ ίδια κάνει απευκείασ προσ ΑΡΕ κυρίωσ του οικιακοφ Φ/Β προγράμματοσ αλλά και του μθ διαςυνδεδεμζνου. Με αυτό τον τρόπο ςτερεί πόρουσ ΘΕΡ από τον Λειτουργό, ςθμαντικό μζροσ των οποίων κα κατευκυνόταν προσ τον ειδικό λογαριαςμό ΑΡΕ (βάςει του άρκρου 143, παρ. 2, του ν. 4001/2011) από τον οποίο ςυμμζτρωσ κα πλθρωνόντουςαν όλεσ οι ΑΡΕ. Ο ΛΑΓΘΕ με τθν ςειρά του οφείλει να αςκιςει κάκε μζςο κατά τθσ ςτρζβλωςθσ αυτισ.

16 φνδεςμοσ Παραγωγών Ενζργειασ με Φωτοβολταϊκά τζλιοσ Λουμάκθσ Πρόεδροσ ΠΕΦ Ευχαριςτώ 100 kw - ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Εισφορά στα Φωτοβολταϊκά, ποιους καταστρέφει και γιατί δεν θα αποδώσει από μόνη της Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Ζήτηση TWh

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ (+30 210)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ:

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Πθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 ΓΕ.Π.Θ.77127927000 Ε.ΨΕ.Υ. Βαςιλικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα