KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013"

Transcript

1 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ ζα δηεμαρζεί από ηις 27 Απριλίοσ έως και ηις 2 Μαΐοσ 2013 ζηελ Κσ. Δίλαη έλα ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ δηαθνξεηηθό από όια ηα άιια. Δίλαη κηα εθδήισζε πνπ πεξηθιείεη ηνλ Αθληηιζμό, ηνλ Πολιηιζμό, ηνλ Σοσριζμό θαη ηελ Εκπαίδεσζη. ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ Πξνηδνύληνξ ( 04/ 05) 6X6 Τδνύληνξ ( 02/ 03) 9X9 Πακπαηδηθό ( 00/ 01) 11X11 Παηδηθό ( 98/ 99) 11X11 Δθεβηθό ( 95/ 96/ 97) 11X11 ΠΑΡΟΥΕ Τνπιάρηζηνλ 5 παηρλίδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνπξλνπά. Βξαβεία, δώξα, θύπειια θαη κεηάιιηα ζηηο 3 πξώηεο νκάδεο θαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο. Δθδξνκέο θαη μελάγεζε ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη πνιιά happenings. Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα όινπο ηνπο αζιεηέο κε ηελ αηγίδα ηεο ABS ζε ζπλεξγαζία κε ην Πανεπιζηήμιο ηοσ Novi Sad. Γσξεάλ ο προπονηηής ανά ημήμα και ο γενικός αρτηγός κάθε ακαδημίας. Τν ηνπξλνπά ζα έρεη ηειενπηηθή θάιπςε από ηo NOVA θαη ζα ζπκκεηέρνπλ κεγάινη ζύιινγνη από ηελ Διιάδα θαη από ην Δμσηεξηθό. ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΑΘΛΗΣΗ Η ηηκή αλά αζιεηή είλαη ζηα 80 MONO!!! θαη πεξηιακβάλεη ηα κεηαθνξηθά Πεηξαηά Κσο Πεηξαηά, 5 δηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό θαη 2 γεύκαηα θαζεκεξηλά, ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ Κσ, ηηο εηζόδνπο ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ. Μόιηο ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο ησλ πξώησλ 500 ζπκκεηνρώλ (ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) ηο κόζηος για ηις ίδιες παροτές ηων επόμενων αθληηών πέραν ηων 500 θα είναι 145. Η δηακνλή ησλ αζιεηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα εμήο μελνδνρεία: 4* Kipriotis Village (http://www.kipriotis.gr) θαη ζην 5* Ramira Beach Hotel (http://www.mitsishotels.com/hotels/ramira-beach hotel/welcome_146.htm ) ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΕ ΑΝΑ ΤΝΟΔΟ ΓΟΝΕΑ* 250 εσρώ Fullboard (*πρωινό και 2 γεύμαηα) 210 εσρώ (*πρωινό και 1 γεύμα) 190 (*μόνο πρωινό) *πξσηλό American Buffet breakfast **ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα ζ απηήλ ηελ ηηκή ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ (0-6 τρονών) Μεδεληθό γηα ηελ δηακνλή ζην μελνδνρείν θαη ηελ δηαηξνθή κέζα ζ απηό. 50 ηα αθηνπιντθά ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ (7-17 τρονών) (Kipriotis Village) (5εκεξε δηαλπθηέξεπζε, πξσηλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό γεύκα, ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα (Πεηξαηάο - Κσο - Πεηξαηάο) θαη νη κεηαθνξέο από θαη πξνο ην γήπεδν (Ramira Beach Hotel) (5εκεξε δηαλπθηέξεπζε, πξσηλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό γεύκα, ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα (Πεηξαηάο Κσο - Πεηξαηάο) θαη νη κεηαθνξέο από θαη πξνο ην γήπεδν

2 Τα αλαςπθηηθά θαη ηα πνηά δεν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή. Σηηο παξαπάλσ ηηκέο δεν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. Οη παξαπάλσ ηηκέο αθνξνύλ δηακνλή ζε 2κλινα θαη 3κλινα δσκάηηα. Σηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθηνπιντθά!!! Άθιξη ομάδων (07:00-11:00π.μ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ Από ηιρ ππώηερ ππωινέρ ώπερ έωρ και ηιρ θα ππαγμαηοποιηθεί η άθιξη ηων αθληηών. Σηοςρ ζηαθμούρ πποζέλεςζηρ (αεποδπόμιο ή λιμάνι) θα ηοςρ πεπιμένοςν λεωθοπεία και θα ηοςρ μεηαθέποςν ζηο σώπο διαμονήρ ηοςρ. Τακηοποίηζη ζηα δωμάηια, ππωινό ζνακ, πποεηοιμαζία ηων ομάδων. Οι ζςνοδοί/πποπονηηέρ οθείλοςν καηά ηην άθιξη, να παπαδώζοςν ζηον ςπεύθςνο ηηρ διοπγανώηπιαρ εηαιπίαρ ηοςρ θακέλοςρ με ηα δεληία, ιαηπικά έγγπαθα και μία θωηογπαθία ηος κάθε αθληηή και ηων ζςνοδών/πποπονηηών ηοςρ, ώζηε να εηοιμαζηούν οι ηαςηόηηηερ ειζόδος ζηοςρ σώποςρ ηων αγώνων. 1Η ΜΔΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Σελεηή Έναπξηρ (17:00μ.μ.-19:00μ.μ.) Η ηελεηή έναπξηρ θα ππαγμαηοποιηθεί ζηο μεγαλύηεπο ζηάδιο, καηά ηην οποία οι ομάδερ θα παπελάζοςν και θα ακολοςθήζοςν ομιλίερ επίηιμων πποζώπων. Σηη ζςνέσεια ο κ. Δήμαπσορ θα ανακοινώζει ηην έναπξη ηων αγώνων. Μεηά ηο πέπαρ ηηρ έναπξηρ ηων Αγώνων οι ομάδερ θα αποσωπήζοςν ζε ζειπά όπος θα μεηαβούν ζηα καηαλύμαηα ηοςρ. Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν ηο ππωινό ηοςρ. Πποκπιμαηικοί Αγώνερ (09:00π.μ.-15:00μ.μ.) 2Η ΜΔΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 1 η αγωνιζηική για ηιρ καηηγοπίερ pro-junior (04/05), junior (02/03), παμπαιδικό (00/01), παιδικό (98/99), εθηβικό (95/96/97). Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 6 διαθοπεηικά γήπεδα. Πποκπιμαηικοί Αγώνερ (17:00μ.μ.-20:00μ.μ.)

3 2 η αγωνιζηική για ηιρ καηηγοπίερ pro-junior, junior, παμπαιδικό, παιδικό, εθηβικό. Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 6 διαθοπεηικά γήπεδα. Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν ηο ππωινό ηοςρ. Πποκπιμαηικοί Αγώνερ (09:00π.μ.-15:00μ.μ.) 3Η ΜΔΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 3 η αγωνιζηική για ηιρ καηηγοπίερ pro-junior ( ), junior ( ), παμπαιδικό ( ), παιδικό ( ), εθηβικό ( ). Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 4 διαθοπεηικά γήπεδα. Ώπερ Δκπαίδεςζηρ (10:00π.μ.-14:00μ.μ.) Ππιν και μεηά ηο ηέλορ ηων αγώνων θα ππαγμαηοποιούνηαι ζεμινάπια για ηα παιδιά, με ηα παπακάηω θέμαηα. - Ναπκωηικά και Doping - Ινηεπνέη και μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ και - Δπαγγελμαηικόρ πποζαναηολιζμόρ. Η διάπκεια ηων ζεμιναπίων θα είναι ωπιαία. Πολιηιζηικά Γπώμενα Οι ομάδερ θα επιζκεθηούν απσαιολογικούρ σώποςρ, μοςζεία κ.α. Βόληα ζηην Πόλη (18:00μ.μ.-21:00μ.μ.) Καθημεπινά οι ομάδερ θα επιζκέπηονηαι ηην πόλη οπού θα ξεναγούνηαι ζηοςρ δπόμοςρ και ηα αξιοθέαηα ηηρ. Σηην πόλη θα βπίζκεηαι και μια Έκθεση πος θα πεπιλαμβάνει ηοπικά πποϊόνηα κ.α. από ηην οποία θα πεπνάνε καθημεπινά. 4Η ΜΔΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ

4 Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν ηο ππωινό ηοςρ. Πποημιηελικοί Αγώνερ (09:00π.μ.-15:00μ.μ.) Καηηγοπίερ pro-junior, junior, παμπαιδικό, παιδικό, εθηβικό. Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 4 διαθοπεηικά γήπεδα. Διάπκεια Αγώνερ taekwondo (09.00π.μ μ.μ.) Θα ππαγμαηοποιηθούν ζε κλειζηό γήπεδο και οι αγώνερ θα γίνοςν ζηα ππόηςπα ηηρ ΕΛ.Ο.Τ. με ηην σπήζη απλών θωπάκων. Ώπερ Δκπαίδεςζηρ (10:00π.μ.-14:00μ.μ.) Ππιν και μεηά ηο ηέλορ ηων αγώνων θα ππαγμαηοποιούνηαι ζεμινάπια για ηα παιδιά, με ηα παπακάηω θέμαηα. ü Ναπκωηικά και Doping ü Ινηεπνέη και μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ και ü επαγγελμαηικόρ πποζαναηολιζμόρ. Η διάπκεια ηων ζεμιναπίων θα είναι ωπιαία. Δπίδειξη taekwondo(16:00μ.μ.-18:00μ.μ.) Όλοι οι αθληηέρ θα παπακολοςθήζοςν ηην επίδειξη πος θα ππαγμαηοποιηθεί από ηιρ ηοπικέρ ομάδερ και εν ζςνεσεία θα γίνοςν οι ηελικοί αγώνερ. Πολιηιζηικά Γπώμενα Οι ομάδερ θα επιζκεθηούν απσαιολογικούρ σώποςρ, μοςζεία κ.α. Βόληα ζηην Πόλη (18:00μ.μ.-21:00μ.μ.) Καθημεπινά οι ομάδερ θα επιζκέπηονηαι ηην πόλη οπού θα ξεναγούνηαι ζηοςρ δπόμοςρ και ηα αξιοθέαηα ηηρ. Σηην πόλη θα βπίζκεηαι και μια Έκθεση πος θα πεπιλαμβάνει ηοπικά πποϊόνηα κ.α. από ηην οποία θα πεπνάνε καθημεπινά. Βπαδιά Παπαδοζιακών Υοπών (21:00μ.μ.-23:00μ.μ.) Οι ομάδερ θα έσοςν ηην εςκαιπία να παπακολοςθήζοςν ηοπικά ζςγκποηήμαηα και να γεςηούν παπαδοζιακά θαγηηά. Επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο ανοικηή. 5Η ΜΔΡΑ 1Η ΜΑΪΟΤ Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ θα πάποςν ηο ππωινό ηοςρ.

5 Ημιηελικοί Αγώνερ (10:00π.μ.-13:00μ.μ.) Καηηγοπίερ pro-junior, junior, παμπαιδικό, παιδικό, εθηβικό. Οι αγώνερ θα ππαγμαηοποιηθούν ζε 5 διαθοπεηικά γήπεδα. Διάπκεια Ώπερ Δκπαίδεςζηρ (10:00π.μ.-14:00μ.μ.) Ππιν και μεηά ηο ηέλορ ηων αγώνων θα ππαγμαηοποιούνηαι ζεμινάπια για ηα παιδιά, με ηα παπακάηω θέμαηα. ü Ναπκωηικά και Doping ü Ινηεπνέη και μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ και ü επαγγελμαηικόρ πποζαναηολιζμόρ. Η διάπκεια ηων ζεμιναπίων θα είναι ωπιαία. εμινάπιο Πποπονηηών (13:00μ.μ.-15:00μ.μ.) Το ζεμινάπιο με θέμα «Σακηική». θα ππαγμαηοποιηθεί από ξένοςρ πποπονηηέρ με δικαίωμα ζςμμεηοσήρ και πποπονηηών εκηόρ ηος ηοςπνοςά. Μία ώπα θεωπία και μια ππακηική. Παποςζίαζη Ολςμπιακών Αθλημάηων (15:00μ.μ.-17:00μ.μ.) Ομάδα γςμναζηών πποπονηηών θα παπαθέζει επίδειξη από μια ζειπά Ολςμπιακών αθλημάηων. εμινάπιο για Δνηλίκοςρ (12:00π.μ.-14:00μ.μ.) Καηά ηην διάπκεια ηηρ ημέπαρ θα ππαγμαηοποιηθεί ζεμινάπιο με θέμα «Παιδική Ψςσολογία». Θα απεςθύνεηαι ζηοςρ γονείρ-ζςνοδούρ ηων αθληηών και ζε όποιον εκδηλώζει ενδιαθέπον. Πολιηιζηικά Γπώμενα Οι ομάδερ θα επιζκεθηούν απσαιολογικούρ σώποςρ, μοςζεία κ.α. Βόληα ζηην Πόλη (17:00μ.μ.-22:00μ.μ.) Καθημεπινά οι ομάδερ θα επιζκέπηονηαι ηην πόλη οπού θα ξεναγούνηαι ζηοςρ δπόμοςρ και ηα αξιοθέαηα ηηρ. Σηην πόλη θα βπίζκεηαι και μια Έκθεση πος θα πεπιλαμβάνει ηοπικά πποϊόνηα κ.α. από ηην οποία θα πεπνάνε καθημεπινά. 6Η ΜΔΡΑ 2 ΜΑΪΟΤ Σελικοί Αγώνερ (10:00π.μ.-14:00μ.μ.)

6 Θα ππαγμαηοποιηθούν οι ηελικοί αγώνερ όλων ηων καηηγοπιών ζηο ίδιο γήπεδο πος θα γίνει και η Σελεηή Λήξηρ. Οι μικποί ηελικοί θα ππαγμαηοποιηθούν ζε άλλο σώπο με διάθοπα μίαρ ώπαρ. Σελεηή Λήξηρ (14:00μ.μ.-16:00μ.μ.) Θα ππαγμαηοποιηθεί ζηο μεγαλύηεπο ζηάδιο, καηά ηην οποία οι ομάδερ θα παπελάζοςν. Θα ακολοςθήζοςν οι Βπαβεύζειρ ηων ππώηων ομάδων, ηων αθληηών ηος taekwondo, ζκόπεπ κ.η.λ. Έπειηα θα ακολοςθήζοςν ομιλίερ επίηιμων πποζώπων και ζηη ζςνέσεια ο κ. Δήμαπσορ θα ανακοινώζει ηην Λήξη ηων αγώνων. Οι ομάδερ θα αποσωπήζοςν ζε ζειπά όπος θα μεηαβούν ζηα καηαλύμαηα ηοςρ. Γεύμα Ξεκούπαζη (16:00μ.μ.-18:00μ.μ.) Από ηιρ 16.00μ.μ. έωρ και ηιρ 18.00μ.μ. θα ζεπβίπεηε ηο μεζημεπιανό γεύμα. Αποσώπηζη Ομάδων (19:00μ.μ.) Από ηιρ 19.00μ.μ. θα ππαγμαηοποιηθεί η μεηαθοπά ηων ζςμμεηεσόνηων ππορ ηοςρ ζηαθμούρ ανασώπηζηρ. ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Το κόζηορ ζςμμεηοσήρ είναι ζηα 80 εςπώ ανά παιδί. ΠΡΟΟΥΗ: Η ΣΙΜΗ ΑΤΣΗ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ ΣΑ 500 ΠΡΩΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΘΑ «ΚΛΔΙΟΤΝ» ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΣΩ 15 ΔΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΜΟ. Σηην ηιμή πεπιλαμβάνονηαι όλα ηα έξοδα (μεηαθοπά από και ππορ ηον Πειπαιά, η διαμονή, η πλήπηρ διαηποθή, οι ηοπικέρ μεηαθοπέρ ζηην Κω). Τα έξοδα ηων πποπονηηών ανά καηηγοπία αλλά και ηος Γ. Απσηγού ηηρ ομάδαρ καλύπηονηαι από ηην διοπγανώηπια εηαιπία. Είναι δωπεάν έναρ πποπονηηήρ ανά ημήμα ζςν ο Γεν. Απσηγόρ ηηρ Ομάδαρ ή δύο πποπονηηέρ δωπεάν για δςο ημήμαηα ζςν ο Γεν. Απσηγόρ ηηρ Ομάδαρ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ-ΤΜΜΔΣΟΥΔ: Agenda Sport Action

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος ΘΕΜΑ 14734 Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R 1 = 4 Ω και R 2 = 2 Ω συνδεδεµένων σε σειρά µεταξύ τους. 1) Αν το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2)  Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7 Σωμαηίδια με κινηηική ενέπγεια 20 ev πποζπίπηοςν ζε άηομα ςδπογόνος πος βπίζκονηαι ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη. Τα άηομα διεγείπονηαι ζε όλερ ηιρ πιθανέρ διεγεπμένερ καηαζηάζειρ έωρ ηην ηπίηη διεγεπμένη (n

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε Σν ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην αξραηφηεξν ίζσο πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, πνπ κε απιά ιφγηα ιέεη ην εμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Κσδηθνί Γηάγλσζεο Βιαβώλ Τβξηδηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ςζηημαηική βοηανική είναι η επιζηήμη ηηρ ποικιλόηηηαρ ηυν θςηικών οπγανιζμών. Ανηικείμενό ηηρ είναι η ανακάλςτη, πεπιγπαθή και επμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.:Γ19Α 5041356 ΔΞ 2013 Γ/ΝΗ 19 η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα