Υέρουσα Ικανότητα Σουριστικής Ανάπτυξης νήσου ΚΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υέρουσα Ικανότητα Σουριστικής Ανάπτυξης νήσου ΚΩ"

Transcript

1 Υέρουσα Ικανότητα Σουριστικής Ανάπτυξης νήσου ΚΩ ΛΑΓΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΑΚΟΜΙΦΑΛΗ ΜΙΦΑΛΗ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Ηπείρου Περίληψη: Σκοπός της έρευνας είναι να αναλύσει την προσέγγιση των ορίων ανάπτυξης του τουρισμού όπως αυτά προσεγγίζονται και αξιολογούνται μέσω του μεθοδολογικού εργαλείου της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης σε τοπική κλίμακα. Η περιοχή μελέτης που διερευνήθηκε η εφαρμογή της φέρουσας ικανότητας είναι το νησί Κως της Δωδεκανήσου. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των ορίων της τουριστικής ανάπτυξης είναι και η φέρουσα ικανότητα τουρισμού. Η αειφορία έχει γίνει σημαντικό θέμα πολιτικής στον τομέα του τουρισμού, που προκαλεί μια αυξανόμενη συζήτηση και κριτική και μια αυξανόμενη ανάγκη να κατανοηθεί η φύση των ορίων ανάπτυξης. Η Φέρουσα Ικανότητα εκτιμάται μέσα από την ερμηνεία πολλών δεικτών που προσδιορίζουν το μέγιστο βαθμό τουριστικής φόρτισης μιας περιοχής. Από τη μελέτη των Δεικτών ΦΙΤΑ που εκτιμήθηκαν ανά Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα προέκυψε ότι η περιοχή μελέτης έχει υψηλό επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης που πλησιάζει τα όρια κορεσμού σε ορισμένες περιπτώσεις και υποδηλώνει ότι υπάρχουν προβλήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανασταλτικοί παράγοντες στη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η εργασία καταλήγει στην πρόταση συγκεκριμένων μέτρων, όπως πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω ενός μηχανισμού δράσεων που συνδέει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών παρέμβασης και την εισαγωγή δέσμης κινήτρων υποστήριξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Λέξεις κλειδιά: αειφόρος ανάπτυξη, φέρουσα ικανότητα τουρισμού, νήσος Κω

2 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Οι επιπτώσεις του τουρισμού έχουν λάβει αυξημένη προσοχή σε πραγματείες και μελέτες σχετικής ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες,. Η βιομηχανία έχει τεράστια ικανότητα για να παράγει ανάπτυξη σε περιοχές τουριστικού προορισμού. Από την άλλη πλευρά, οι αυξανόμενες επιπτώσεις της έχουν οδηγήσει σε ένα φάσμα προφανών και πιθανών προβλημάτων και περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων για τουριστικούς προορισμούς και συστήματα, δημιουργώντας την ανάγκη για φιλικές προς το περιβάλλον αναπτυξιακές πρακτικές και πολιτικές. Η μεγάλη ακαδημαϊκή ανησυχία για τις αρνητικές συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης, χρονολογείται τουλάχιστον από την δεκαετία του 60. Όμως, η έρευνα ως προς την φέρουσα ικανότητα τουριστικής ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, αποτέλεσε τη βάση για την προσέγγιση και τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων (O Reilly 1986; Wall 1982). Η ιδέα του αειφόρου τουρισμού προϋποθέτει την αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων και την ανάγκη για τη διαχείρισή τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης. Η φέρουσα ικανότητα είναι ένα από τα κεντρικά πλαίσια εντός των οποίων τα ζητήματα μπορούν να μελετηθούν σε τοπική κλίμακα (Lindberg et al 1997:461). Ένα κοινό και βασικό θέμα είναι η ιδέα των ορίων στην τουριστική χρήση και οι αλλαγές στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον να θεωρηθούν αποδεκτές (Butler 1996, 1999). Τόσο η βιωσιμότητα όσο και η φέρουσα ικανότητα αναφέρονται στην κλίμακα της δραστηριότητας του τουρισμού που μπορεί να εμφανιστεί σε μια χωρική μονάδα χωρίς να προκαλέσει καμία σοβαρή βλάβη στα φυσικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία των προορισμών. Για πρακτικούς λόγους σαφήνειας, το εξής πλαίσιο των κύριων παραδόσεων των ορίων ανάπτυξης του τουρισμού αναφέρεται συνεχώς στον αειφόρο τουρισμό ή στην αειφορία του τουρισμού, εκτός αν η συγκεκριμένη συζήτηση συνδέεται αποκλειστικά και μόνο σε θέματα φέρουσας ικανότητας. Η φέρουσα ικανότητα μπορεί να θεωρηθεί σε γενικές γραμμές ως το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης σε μια περιοχή. Όμως, η εφαρμογή ενός ορίου σε πρακτικό επίπεδο συναντά δυσκολίες, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες εφαρμογές να είναι λιγοστές σε επίπεδο σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης. Οι πρώτες εφαρμογές έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως σε προγράμματα διαχείρισης εθνικών πάρκων (Fisher και Krutilla 1972), ενώ έγιναν και προσπάθειες να εκτιμηθεί η χρησιμότητα της έννοιας σε τουριστικά θέρετρα, πόλεις (Borg 1991) και νησιά (Coccosis και Parpairis 1995). Η ανάλυση της φέρουσας ικανότητα, παρ όλους τους περιορισμούς, είναι μια από τις βασικότερες μεθόδους στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης, όπου μέσω αυτής επιδιώκεται η βέλτιστη χρήση των τουριστικών πόρων. Ειδικότερα, η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας για τις παράκτιες περιοχές πρέπει να συμφωνεί με τις πολιτικές για αειφόρο ανάπτυξη, να ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Περιοχών και να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης (UNEP/MAP/PAP 1996). Όταν χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, η φέρουσα ικανότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως «οδηγός», δηλαδή να αποκτήσει «κανονιστικό» χαρακτήρα ως σταθερότυπο, υποβοηθώντας την εκτίμηση και τον έλεγχο των μεγεθών. Στη συνήθη πρακτική της μορφή, η φέρουσα ικανότητα ορίζεται έμμεσα σε όρους έντασης της χρήσης του χώρου ως πυκνότητα τουριστών (ή κλινών)

3 ανά επιφάνεια οικοδομήσιμης έκτασης ή επιφάνειας παραλίας με αμμουδιά (π.χ. 10 τ.μ. ανά τουρίστα). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO 1983) υιοθετεί την έκφραση της φέρουσας ικανότητας ως σταθερότυπου σε όρους έντασης της χρήσης του χώρου, με βάση την ξενοδοχειακή πυκνότητα (13 35 τ.μ. ανά άτομο) ή την πυκνότητα της ευρύτερης τουριστικής περιοχής ( κλίνες ανά εκτάριο ). Έχουν αναπτυχθεί και σύνθετες τεχνικές υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής, είτε με το συνδυασμό παραγόντων και πόρων (φυσικοί πόροι: ανανεώσιμοι και μη, πληθυσμός κ.λ.π.) ( Ricci 1976), είτε με τη χρήση πινάκων πολλαπλών επιπτώσεων. Η φέρουσα ικανότητα λειτουργεί είτε ως όριο είτε ως στόχος, δίνοντας έμφαση στον αναλυτικό ή κανονιστικό της χαρακτήρα. Στην πράξη, τις περισσότερες φορές υιοθετούνται και τα δύο μαζί, όπου η φέρουσα ικανότητα του τουριστικού προορισμού καθορίζει την επιλογή βέλτιστου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και το επιθυμητό πρότυπο καθορίζει την αποδεκτή φέρουσα ικανότητα. Αυτό είναι απόρροια της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ ανάλυσης και σύνθεσης και του κυκλικού χαρακτήρα της διαδικασίας του σχεδιασμού. Στην περίπτωση νησιωτικών ή παράκτιων περιοχών, περιοριστικό ρόλο στην κατάρτιση και επιλογή ενός σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης έχουν συχνά οι φυσικοί πόροι (έδαφος, νερό κ.λ.π.), οι υποδομές (διάθεσης αποβλήτων, μεταφορών κ.λ.π.) και τα κοινωνικοπολιτιστικά και δημογραφικά στοιχεία της φέρουσας ικανότητας. Η αύξηση του τουρισμού σε αυτές τις περιοχές παρέχει δυνατότητες για εισόδημα και απασχόληση, αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους. Η εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος, η ευαισθησία των νησιωτικών οικοσυστημάτων και τοπίων, η έλλειψη επαρκούς υδροδότησης, αλλά και η αυξημένη ζήτηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η αναποτελεσματικότητα των μέσων μεταφοράς, ο μικρός βαθμός οικονομικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, η ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και, τέλος, οι χαρακτηριστικές κουλτούρες, τρόποι συμπεριφοράς και η ύπαρξη κλειστών κοινοτήτων με μοναδικό τοπικό χαρακτήρα καθιστούν τις νησιωτικές περιοχές προβληματικές για τουριστική ανάπτυξη και απαιτούν την ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας πιο ελαστικής προσέγγισης της φέρουσας ικανότητας. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης μέσω της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού στην Νήσο Κω. Η εργασία εστιάζεται σε μια ευρεία ζώνη που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Δικαίου, Ηρακλειδών και Κω, των οποίων διερευνώνται τα «όρια τουριστικής αντοχής» και οι επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται είναι της φέρουσας ικανότητας (Carrying Capacity Assessment) που στηρίζεται στο γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη συνέχεια. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ένα σύνθετο πλαίσιο δεικτών (βασικοί δείκτες, δείκτες χωρητικότητας γης, υποδομών και δείκτες χωρητικότητας ακτών) για την εκτίμηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας της νήσου Κω με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών της μελέτης.

4 2. ΣΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗ ΥΕΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΤΠΑΡΞΗ ΟΡΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η ανάγκη για πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες αειφόρες πρακτικές στην τουριστική βιομηχανία αυξήθηκε ραγδαία κατά τη δεκαετία του 80.. Ο ορισμός και η ιδέα της αειφορίας μεταφέρθηκαν στον τουρισμό από την ιδεολογία της αειφόρου ανάπτυξης που ακολούθησε τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής Brundtland, Το κοινό μας μέλλον, το 1987 (WCED 1987). Υπήρξαν κάποιες ακαδημαϊκές και πολιτικές συζητήσεις σχετικά με την αειφορία και τα όρια της ανάπτυξης στον τουρισμό, πριν από την έκθεση Brundtland (Gossing and Hall 2005), αλλά από την έκθεση και μετά η αειφορία αποτέλεσε το κεντρικό θέμα σε συζητήσεις σχετικά με τον τουρισμό και τις πολιτικές για τη διαχείρισή του. Η έκθεση της επιτροπής ορίζει την αειφόρο ανάπτυξη ως μια διαδικασία που ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς να διακινδυνεύσει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες (WCED 1987). Η αειφορία εξαρτάται από τρία συνυφασμένα στοιχεία: το οικολογικό, το κοινωνικό πολιτισμικό και το οικονομικό. Επιπλέον, υπάρχουν τρείς θεμελιώδεις αρχές: μέλλον, ισότητα και ολοκρατία (Redcliffe and Woodgate 1997). Μετά από την «Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής» των Ηνωμένων Εθνών το 1992 η ανάγκη για την εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης σε ευρύτερες οικονομίες και κοινωνικές διεργασίες υπογράμμισε το ρόλο της αειφορίας και της δυναμικής του τουρισμού για την προώθηση των στόχων της εν λόγω ανάπτυξης (Berry and Ladkin 1997; Pigram and Wahab 1997). Η αυξανόμενη ανάγκη για αειφορία ήταν επίσης αποτέλεσμα της αυξανόμενης γνώσης και ανησυχίας για τον τουρισμό και το περιβάλλον γενικής σειράς (Holden 2003: 95-96). Πολλά από τα ζητήματα αυτά χρονολογούνται στην δεκαετία του 60 και του 70, αντανακλώντας ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης (Meadows, Meadows, Renders and Behrens III 1972). Οι αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού έγιναν εμφανείς αρκετά νωρίς στους μαζικούς προορισμούς στις ακτές της Μεσογείου από τη δεκαετίας του 80, και φάνηκαν απειλητικές για την αειφορία και την εικόνα του κλάδου (Robinson 1996; Wolfe 1983). Η ιδέα της αειφορίας του τουρισμού έχει αναδειχθεί ως ένα νέο πρότυπο. Ο ορισμός της αειφόρου ανάπτυξης έχει περιγραφεί ως πολύπλοκος, κανονιστικός, ανακριβής και μη λειτουργικός, αλλά δεν είναι μόνο η προφανής ασάφεια (1987) της πρότασης του WCED ή πολλών μεταγενέστερων ορισμών που δημιουργούν μια θολή εικόνα της ιδέας καθώς και της σύγκρουσης των συμφερόντων (Duffy 2002; Wall 1997). Η έννοια είναι ιδεολογικά και πολιτικά προσβαλλόμενη και πρέπει να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων, οι οποίες δεν έχουν εύκολα αναγνωρίσιμο κοινό παρανομαστή (Spangenberg 2005). Σε αντίθεση με τον αειφόρο τουρισμό, η έννοια της φέρουσας ικανότητας δεν υπαινίσσεται ρητορικά παγκόσμιες ή εντός και μεταξύ των γενεών λύσεις, αλλά έχει ως στόχο να προσφέρει περισσότερο χρόνο/χώρο, συγκεκριμένες απαντήσεις σε τοπικό επίπεδο. Ως λύση τοπικής κλίμακας, η φέρουσα ικανότητα έχει μακρά παράδοση έρευνας, ιδίως μεταξύ γεωγράφων που μελετούν τον τουρισμό και την αναψυχή. Η έννοια της φέρουσας ικανότητας κατέχει κεντρική θέση σε σχέση με τον αειφόρο τουρισμό, στο ότι πολλές από τις αρχές του τελευταίου είναι στην πραγματικότητα βασισμένες σε αυτή την θεωρία (Tribe,

5 Font, Grittis, Vickery and Yale 2000:44-45). Η ΦΙΤΑ έχει ερμηνευθεί κατά καιρούς ως εφαρμογή του αειφόρου τουρισμού (Butler 1999:9), υπονοώντας ότι μπορούν να συνυπάρξουν και μπορεί και οι δύο να είναι χρήσιμοι ως έννοιες και πλαίσια για την ανάλυση των επιπτώσεων και των ορίων ανάπτυξης (Butler 1996). Φέρουσα ικανότητα έχει οριστεί γενικώς «ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν τόπο χωρίς καμία μη αποδεκτή τροποποίηση στο φυσικό περιβάλλον και χωρίς καμία μη αποδεκτή μείωση της ποιότητας της εμπειρίας που αποκτάται από τους τουρίστες» (Mathieson and Wall 1982:21). Επίσης, η φέρουσα ικανότητα (carrying capacity) σύμφωνα με τον World Tourism Organization είναι «ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να επισκεφθούν ταυτοχρόνως ένα τουριστικό προορισμό, χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές στο φυσικό, οικονομικό και κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και μια μη παραδεκτή απαξίωση της ποιότητας της και ικανοποίησης του επισκέπτη». Ο Donald Getz (1983) έχει διακρίνει την έννοια της Φέρουσας Ικανότητας σε έξι υποκατηγορίες (φυσική, οικονομική, αντιληπτική, κοινωνική, οικολογική και πολιτική), καθεμία με διαφορετικές επιπτώσεις. Η αναζήτηση ενός αντικειμενικού υπολογισμού του μέγιστου αποδεκτού αριθμού των τουριστών σε έναν προορισμό είναι δύσκολη επειδή η φέρουσα ικανότητα δεν σχετίζεται μόνο με ένα συγκεκριμένο πόρο και τον αριθμό των τουριστών ή την ένταση των πραγματικών επιπτώσεων. Αποτελεί και θέμα των ανθρώπινων αξιών και εναλλασσόμενων αντιλήψεων σχετικά με πόρους, δείκτες, κριτήρια και επιπτώσεις (Hughes and Furley 1996; Lindberg, McCool and Stankey 1997; Odell 1975). 4. ΣΟ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΥΕΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ο γνωστός κύκλος εξέλιξης ενός τουριστικού προορισμού που προτείνει ο Butler (1980) περιγράφει τις διάφορες φάσεις - στάδια που ακολουθεί η αναπτυξιακή του διαδικασία. Το στοιχείο που περιορίζει την ανάπτυξη, το οποίο αναφέρεται στο μοντέλο ως φέρουσα ικανότητα, είναι στο στάδιο της στασιμότητας του τουριστικού προορισμού και απεικονίζεται ως μια σχετικά στατική ζώνη που ελέγχει το μέγεθος της ανάπτυξης σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Η διασύνδεση μεταξύ του κύκλου ζωής που εκπροσωπεί την τουριστική ανάπτυξη και της φέρουσας ικανότητας είναι μια δυναμική διαδικασία (Butler 1997:116; Martin and Uysal 1990). Παρά το γεγονός ότι απεριόριστη ανάπτυξη σε οποιοδήποτε προορισμό είναι αδύνατη, όμως αυτή μπορεί να έχει κυκλικό χαρακτήρα (Baum 1998? Butler 2004). Ειδικότερα, κατά το τελικό στάδιο της στασιμότητας ή ακόμα και νωρίτερα, αν έχουν εισαχθεί νέα σημαντικά προϊόντα ή συστήματα εμπορίας, ο κύκλος ζωής του τουριστικού προορισμού μπορεί να αρχίσει και πάλι να παρουσιάζει ανάπτυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υπάρξει πτώση (Tooman 1997). Έτσι, το όριο της ανάπτυξης στο μοντέλο εξέλιξη του Butler δεν βασίζεται κατά κύριο λόγο στην χωρητικότητα του προορισμού και τους "αρχικούς" πόρους για την απορρόφηση τουρισμού, αλλά στην βιομηχανία (δραστηριότητα) και την ικανότητά της. Η εξελικτική πορεία των ορίων ανάπτυξης του τουριστικού προορισμού παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1: Διάγραμμα 1 Θεωρητικό πλαίσιο ΦΙΤΑ

6 Αποτελέσματα (εκροές) 9 Οριακό Σημείο Γ 7 Σημείο Καμπής Β 3 Α Εισροές Σύμφωνα με το μοντέλο που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1, στον οριζόντιο άξονα της καμπύλης αποτυπώνονται οι εισροές στον τουρισμό και στον κάθετο οι εκροές. Με τον όρο εισροές εννοούνται οι επισκέπτες, οι τουριστικές υποδομές και ανωδομές και το φυσικό περιβάλλον. Με τον όρο εκροές εννοούνται τα αποτέλεσμα που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα σε μια περιοχή. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε. αν μια περιοχή μπορεί ή όχι να δεχτεί και άλλες εισροές, ή εάν θα πρέπει να τεθούν φραγμοί και σε ποιο σημείο. Στην τεθλασμένη γραμμή, το σημείο Α απεικονίζει τις περιοχές με ήπια χαρακτηριστικά και λανθάνουσα δυναμική τουριστικής ανάπτυξης. Προς το σημείο Β, αυξάνονται οι εισροές, δηλαδή έχουμε προσέλευση επισκεπτών, υπάρχουν βελτιώσεις στις τεχνικές υποδομές και στην ανωδομή, η παραγωγική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας στηρίζεται στον τουρισμό και σημειώνεται σταδιακή τουριστική ανάπτυξη με θετικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία και συνεπώς κίνητρα για περαιτέρω μεγέθυνση της τουριστικής προσφοράς μέσω της προβολής του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Το κρίσιμο σημείο είναι το σημείο Γ, όπου το οριακό (τουριστικό) προϊόν μηδενίζεται και οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για την περιοχή. Στόχος της θεωρίας αυτής είναι όταν φθάσει στην ωρίμανση (σημείο Γ) να βρεθούν τρόποι για να διαφοροποιηθεί το προϊόν, με σκοπό να περάσει ξανά στην φάση της ανάπτυξης και ωρίμανσης, δηλαδή σε μια διαδικασία αειφόρου ανάπτυξης. Σις περιοχές που έχουν περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης που «τοποθετούνται» ή είναι κάτω από το σημείο Α ή ακόμα και στο Α. Οι υπόψη περιοχές βρίσκονται στα πρώτα στάδια τουριστικής ανάπτυξης διότι υστερούν σε πολλές παραμέτρους που καθιστούν έναν τόπο τουριστικό προορισμό, και έχουν τα περιθώρια να αναπτυχθούν εξ αρχής ορθολογικά και ολοκληρωμένα, με θετικά αποτελέσματα. Σις περιοχές που δέχονται απειλές, εντοπίζονται μεταξύ του σημείου Α και Β. Παρουσιάζουν αρχικά μια σταδιακή άνοδο, με συνεχή αύξηση της εισροής επισκεπτών. Η μορφή αυτής της καμπύλης δηλώνει ότι οι επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία από τον τουρισμό είναι θετικές. Η εξέλιξη πέρα από το σημείο Α απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή αφού αυξάνεται το οριακό τουριστικό προϊόν, αλλά με φθίνοντα ρυθμό.

7 Σις περιοχές που βρίσκονται σε οριακό σημείο ή έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα εντοπίζονται στο τμήμα μεταξύ του Β και του Γ (οριακό σημείο) ή έχουν ξεπεράσει το Γ. Οι περιοχές αυτές έχουν έντονη ανάπτυξη και είναι πολύ κοντά στο να ξεπεράσουν το σημείο καμπής της φέρουσας ικανότητά τους, όπου τα αποτελέσματα του τουρισμού στην περιοχή επιδρούν όλο και λιγότερο θετικά στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Αυτές οι περιοχές χρήζουν προστασίας προκειμένου να μην ξεπεράσουν το οριακό σημείο. Όσον αφορά τις εκτιμήσεις του «μέγιστου ανεκτού» και του «επιθυμητού» επιπέδου χρήσης, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση αποτελεί ένα θεωρητικό μέγιστο και μπορεί να εκτιμηθεί με βάση πολλαπλές θεωρήσεις συνήθως σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο και τους κρίσιμους πόρους στην περιοχή. Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο και επηρεάζεται από το «επιτρεπτό», όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. πολεοδομικοί κανόνες και ρυθμίσεις) εκφράζοντας τους επιθυμητούς στόχους ως προς τη χρήση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής. Το «επιθυμητό» προφανώς εκφράζεται μέσω διαδικασιών συναίνεσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού. Γι αυτόν τον λόγο η φέρουσα ικανότητα δεν είναι μόνο αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης, αλλά και προϊόν κοινωνικής συναίνεσης και σχεδιασμού. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εμπειρική εκτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας κάθε περιοχής. Η έννοια της φέρουσας ικανότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτο μέγεθος, αλλά στο πλαίσιο κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών συνθηκών. 5. ΣΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΥΕΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η επιλογή των περιοχών εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού βασίσθηκε στα αναλυτικά στοιχεία προσφοράς και ζήτησης της παράκτιας περιοχής της νήσου Κω. Η ανάλυση εστίασε το ενδιαφέρον της τόσο στο συνολικό επίπεδο των περιοχών όσο και σε ζώνες υψηλής τουριστικής φόρτισης, που βρίσκονται στα όρια των παραλιακών ΟΤΑ, ενσωματώνοντας και την προσφορά κλινών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Οι επιλεγείσες περιοχές καλύπτουν ένα φάσμα διαφορετικής τυπολογίας τουριστικών περιοχών με βάση κριτήρια όπως: Ύπαρξη ισχυρού αστικού τουριστικού κέντρου. Σύνθεση τουριστικής επισκεψιμότητας, όπως πολιτιστικός τουρισμός και παραθερισμός. Αμιγώς τουριστικοί τόποι, αυτάρκεις. Απομονωμένες μικρές περιοχές παραθερισμού. Περιοχή παραθερισμού γύρω από τουριστικό ημιαστικό κέντρο. Περιοχή παραθερισμού με ιδιαίτερη συγκέντρωση σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο υπολογισμός της φέρουσας τουριστικής ικανότητας γίνεται με εμπειρικά κριτήρια, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων τόπων και χώρων (συγκριτική αξιολόγηση). Τα κριτήρια αυτά είναι του χώρου και του χρόνου, τα οποία σχετίζονται μια σειρά από δόκιμους δείκτες που διεθνώς χρησιμοποιούνται όπως είναι (Παρπαϊρης 1993):

8 1. Δείκτης λειτουργικότητας τουριστικών εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων (περιοχή ανά μονάδα και αριθμό εξυπηρετουμένων τουριστών). 2. Δείκτης πυκνότητας (κλίνες ανά κατηγορία εγκατάστασης και πληθυσμού ή τουρίστες κατά μήκος/ επιφάνεια ακτής). 3. Δείκτης χωρητικότητας (συνολικές εξυπηρετήσεις σε καταλύματα, κέντρα εστίασης, εμπορικά καταστήματα κλπ προς τον τοπικό πληθυσμό). 4. Δείκτης έντασης (κλίνες ανά τουριστική περιοχή προς τον τοπικό πληθυσμό). 5. Δείκτης διανυκτερεύσεων (διανυκτερεύσεις προς μόνιμο πληθυσμό). 6. Δείκτης χωρητικότητας εγκαταστάσεων (σχέση τουριστών και πληθυσμού προς διατιθέμενους πόρους όπως νερό, δίκτυα, χώροι άθλησης, απασχόληση, κλπ). 7. Δείκτης δόμησης (κτίρια τουριστικών εγκαταστάσεων προς κτίρια άλλων κατηγοριών και διατιθέμενη επιφάνεια γης). 8. Δείκτης ανέσεως (ποιοτικά χαρακτηριστικά καταλυμάτων προς τη συνολική τουριστική πυκνότητα). 9. Δείκτης προσελκυστικότητας (αλλοδαποί προς ημεδαπούς τουρίστες). 10. Δείκτης διατάραξης οικολογικής ισορροπίας (ποσοστιαίες αλλαγές διαχρονικά στις χρήσεις γης). 11. Δείκτης ικανοποίησης μη ικανοποίησης (σύνθετος δείκτης). 12. Δείκτης συμπεριφοράς χρηστών (διαχρονική επιβάρυνση της συμπεριφοράς τουριστών τοπικού πληθυσμού απασχολουμένων). 13. Δείκτης συμφόρησης (μποτιλιάρισμα, αδιέξοδα). 14. Δείκτης προσπελασιμότητας πόρων (φυσικών, πολιτιστικών). 15. Δείκτης χρήσης των πόρων (κόστος ωφέλεια) ΒΑΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΥΙΣΑ 1 Δείκτης τουριστικής λειτουργίας (Δ.Τ.Λ.) Σ 1= (B/P) * Δείκτες τουριστικής πυκνότητας (ΔΤΠ) Σ 2= (B *100/ (P * S) 3 Σ 3= (Ν *100/ (S*365) 4 Σ 4= (Ν * 1000/ (P *365) 5 Δείκτες τουριστικής έντασης (ΔΣΕ) Σ 5= (Α/P) * 1ΟΟ 6 Σ 6= (Κ/P) 7 Δείκτης Οικονομικά ενεργός πληθυσμός / Κλίνες Σ 7= (ΕP/ Κ) 8 Δείκτης ανεκτού τουριστικού πληθυσμού (ΔΑΣΠ) Σ 8= (ΑΣα/P) 9 Δείκτης διανυκτερεύσεων (ΔΔ) Σ 9= (Ν /P) 10 Δείκτες τουριστικής διείσδυσης (ΔΣΔ) Σ 10= (Να *100) / (P *360) 11 Σ 11= (Νη *100) / (P *360) 12 Δείκτης προσελκυστικότητας Σ 12= (ΑΣ/ΗΣ) Δείκτες τουριστικής συγκέντρωσης (ΔΣ) 13 Δείκτης Κλίνες / Ha Σ 13= Κλίνες / Ha 14 Δείκτης Διανυκτερεύσεις/Ha Σ 14= Διανυκτερεύσεις/Ha 15 Σ 15=Σύνολο παραθεριστών Δείκτες τουριστικής πίεσης (ΔΣΠ) αιχμής/ Μόνιμο Πληθυσμό 16 Σ 16= Τουρίστες/τ. χλμ 17 Σ 17=Τουρίστες/μέτρο ακτής Όπου:

9 B= σύνολο κλινών P= πληθυσμός περιοχής S= επιφάνεια (έκταση σε τετρ.χιλ) της περιοχής. Ν= σύνολο διανυκτερεύσεων Α= αφίξεις τουριστών Κ= κλίνες ΕP= οικονομικά ενεργός πληθυσμός περιοχής ΑΤα= αριθμός τουριστών ανά ημέρα αιχμής Να= Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Νη= Διανυκτερεύσεις ημεδαπών ΑΤ= αριθμός αλλοδαπών τουριστών ΗΤ= αριθμός ημεδαπών τουριστών ΔΕΙΚΣΕ ΦΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΗ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ. Για την εκτίμηση της χωρητικότητας γης και υποδομών εξετάζονται οι παρακάτω επιμέρους δείκτεςπαράμετροι: Φωρητικότητα Γης Η χωρητικότητα της γης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως: τα δάση, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα νερά, η υφιστάμενη πυκνότητα δόμησης και οι εκτός σχεδίου θύλακες οικιστικής παραθεριστικής ανάπτυξης, η γη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας και το ανάγλυφο (κλίσεις του εδάφους). Για την ποσοτική εκτίμηση αυτού του δείκτη με βάση κλίμακα τριών βαθμίδων κατά αντίστροφη τάξη έντασης του προβλήματος από 0, για την ανυπαρξία έντονων πιέσεων (Διαθεσιμότητας γης), 1 για την ύπαρξη πιέσεων (απαιτείται πλαίσιο σχεδιασμού), μέχρι 2 για την ύπαρξη έντονων πιέσεων (απαιτούνται περιοριστικά μέτρα). Φωρητικότητα Τποδομών που διακρίνεται σε: i. Ειδικές Σουριστικές Τποδομές ii. Σεχνικές Τποδομές που περιλαμβάνουν: Ύδρευση, Αποχέτευση και Οδικό Δίκτυο: Η αξιολόγηση της χωρητικότητας των τεχνικών υποδομών (ΔΤΥ) βασίζεται στην υφιστάμενη κατάσταση και πληροφορίες σχετικά με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό. Η ανάλυση υιοθετεί μια βαθμολόγηση κατά αντίστροφη τάξη ένταξης του προβλήματος, από τη σχέση Κανένα Πρόβλημα- Πλήρης Επάρκεια, μέχρι τη σχέση Μεγάλο Πρόβλημα- Μη ενταγμένο σε σχεδιασμό. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βαθμολογία 0-2, που δηλώνει την ανεπάρκεια υποδομών (0 βαθμοί), μέτριο επίπεδο υποδομών (1 βαθμός) και υψηλό επίπεδο υποδομών (2 βαθμοί). Η σχετική αξιολόγηση γίνεται του δείκτη τεχνικών υποδομών (ΔΤΥ) σε συνάρτηση με τον δείκτη ανεκτού τουριστικού πληθυσμού (ΔΑΤΠ). Ο ΔΤΥ από μόνος του παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τοπικό πληθυσμό, ενώ σε σχέση με τον ΔΑΤΠ λαμβάνει υπόψη του και το τουριστικό πλήθος. Ανάλογα με τους συνδυασμούς των δεικτών ΔΤΥ και ΔΑΤΠ, διαμορφώνεται η βαθμολογία που μπορεί να δηλώνει 1) διατήρηση ισορροπίας, αλλά αδυναμία να δεχτεί τουριστικό πληθυσμό, 2) υπέρβαση φέρουσας ικανότητας ανάγκη ελέγχου τουριστικής κίνησης ή βελτίωσης τεχνικών υποδομών, 3)

10 διατήρηση ισορροπίας, δυνατότητα να δεχτεί μικρό αριθμό τουριστών, 4) διατήρηση ισορροπίας, αλλά αδυναμία να δεχτεί επιπλέον τουριστικό πληθυσμό, 5) υπέρβαση φέρουσας ικανότητας ανάγκη ελέγχου τουριστικής κίνησης ή βελτίωσης τεχνικών υποδομών, 6) διατήρηση ισορροπίας, δυνατότητα να δεχτεί τουρίστες, 7) διατήρηση ισορροπίας, δυνατότητα να δεχτεί (ελεγχόμενα) τουρίστες, 8) διατήρηση ισορροπίας, αλλά αδυναμία να δεχτεί επιπλέον τουρίστες, 9) υπέρβαση φέρουσας ικανότητας ανάγκη ελέγχου τουριστικής κίνησης ή βελτίωσης τεχνικών υποδομών, 10) διατήρηση ισορροπίας, δυνατότητα να δεχτεί τουρίστες, 11) υπέρβαση φέρουσας ικανότητας ανάγκη ελέγχου τουριστικής κίνησης ή βελτίωσης τεχνικών υποδομών ΔΕΙΚΣΕ ΦΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΚΣΩΝ Για την εκτίμηση της χωρητικότητας των ακτών υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές ( 1 ): α. Εκτίμηση της έκτασης των ακτών σε τ.μ. αξιολογείται με συντελεστή 1, για Άριστες ή πολύ καλές παραλίες, με 0,5 για Καλές παραλίες, και 0,2 για Κακές παραλίες. β. Εκτίμηση της θεωρητικής χωρητικότητας (Θ.Χ.) των ακτών μετριέται στη βάση του συντελεστής 5 τ.μ./ άτομο. γ. Η Εκτίμηση της Πραγματικής Φωρητικότητας (Π..Φ.) των ακτών αποδίδεται από το 85%της Θεωρητικής Χωρητικότητας. δ. Εκτίμηση του αριθμού των λουομένων ανά ημέρα και ώρα αιχμής εκτιμάται από το δείκτη που περιλαμβάνει το Μόνιμο πληθυσμό της περιοχής, το Υπόλοιπο πληθυσμού του Νομού, τον αριθμό Παραθεριστών και Επισκεπτών. ε. Δείκτης Κάλυψης υπολογίζεται με τον Αριθμό λουομένων ανά ημέρα και ώρα αιχμής / Πραγματική Χωρητικότητα, ενώ ο δείκτης κάλυψης συσχετίζεται με την εκτιμηθείσα Πραγματική Χωρητικότητα έτσι ώστε να υπάρξει μια ενδεικτική ποσοτική τάξη του βαθμού κάλυψης- χρήσης των ακτών σε ημέρες και ώρες αιχμής. στ. Δείκτης χρήστες / γραμμικό μέτρο ακτών Ο δείκτης χρήστες / γραμμικό μέτρο ακτών εκφράζει τον αριθμό των λουομένων σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα των κολυμβητικών ακτών. Η ερμηνεία των δεικτών δίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1. : 1 Ανάλογη προσέγγιση χρησιμοποιείται και στη μελέτη του ΕΟΤ «Τουριστική ανάπτυξη περιφέρειας Πελοποννήσου » (Κοτζαμπόπουλος Παυλάκης).

11 ΠΙΝΑΚΑ 1 T1 T6 T8 Η επμηνεία ηος (Γ.Σ.Λ.) έσει υρ ακολούθυρ: - Δ.Τ.Λ. > 500 υπεπβολική / εντατική τουπιστική ανάπτυξη. - Γ.Σ.Λ. = μεγάλη / ζσεδόν αποκλειζηική ηοςπιζηική ανάπηςξη - Γ.Σ.Λ. = κύπια ανάπηςξη ζε ζσέζη με άλλοςρ ηομείρ / κλάδοςρ - Γ.Σ.Λ. = ζημανηική αλλά όσι κύπια ανάπηςξη - Γ.Σ.Λ. = 4-10 μικπή ή πολύ μικπή ηοςπιζηική ανάπηςξη Οι ςπότη δείκηερ βαθμολογούνηαι από 0 έυρ 2, όπος: 0 < ΓΣΔ < 1 : βαθμόρ 1 σαμηλό επίπεδο ηοςπιζηικών εξςπηπεηήζευν- ζημανηικά πεπιθώπια ανάπηςξηρ 1 < ΓΣΔ < 3 : βαθμόρ 1,5 ικανοποιηηικό επίπεδο ηοςπιζηικών εξςπηπεηήζευν- πεπιθώπια ανάπηςξηρ ΓΔ > 3 : βαθμόρ 2 ςτηλό επίπεδο ηοςπιζηικών εξςπηπεηήζευν- ςπέπβαζη θέποςζαρ ικανόηηηαρ. Βαθμολογείηαι από 0 έυρ 2, όπος: 0 < ΓΑΣΠ < 1 : βαθμόρ 1 σαμηλόρ απιθμόρ ηοςπιζηών - δςναηόηηηα να δεσθεί (η πεπιοσή) μεγαλύηεπο απιθμό. 1 < ΓΑΣΠ < 2 : βαθμόρ 1,5 ανεκηόρ απιθμόρ ηοςπιζηών - ανάγκη για ελεγσόμενη ειζποή ηοςπιζηών. ΓΑΣΠ = 2 : βαθμόρ 2 κπίζιμο ζημείο ςπέπβαζηρ θέποςζαρ ικανόηηηαρ - έλεγσορ ηοςπιζηικήρ κίνηζηρ. ΓΑΣΠ > 2 : βαθμόρ >2 ςπέπβαζη θέποςζαρ ικανόηηηαρ - έλεγσορ ηοςπιζηικήρ κίνηζηρ. 6. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Από την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στους Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσματα της νήσου Κω, που έγινε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και με συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο που απαρτίζεται από πλήθος δεικτών, προέκυψε ότι η περιοχή μελέτης έχει υψηλό επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης που πλησιάζει τα όρια κορεσμού σε ορισμένες περιπτώσεις και υποδηλώνει ότι υπάρχουν προβλήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανασταλτικοί παράγοντες στη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Οι Δείκτες ΦΙΤΑ που εκτιμήθηκαν ανά Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο Πίνακα 2. Πίνακας 2. ΓΗΜΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΑΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔΦΔΡΟΤΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Σ8 Σ9 ΓΙΚΑΙΟΤ 155 2, ,6 0,29 1,1 98 ΑΦΕΝΔΙΟΤ 79 2, ,8 0,57 0,5 85 ΠΤΛΙΟΤ 90 3, ,9 0,50 0,7 112 ΗΡΑΚΛΔΙΓΩΝ 291 1, ,9 0,16 2,0 223 ΑΝΣΙΜΑΥΕΙΑ 163 3, ,5 0,25 1,5 270 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ , ,3 0,11 2,3 426 ΚΕΦΑΛΟΤ 59 0, ,6 0,83 0,3 37 ΚΩ 160 2, ,6 0,30 1,1 115 ΚΩ 160 2, ,6 0,30 1,1 115 ΓΗΜΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟ- ΣΗΣΑ ΑΚΣΩΝ ΥΡΗΣΔ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΚΣΩΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ Σ10 Σ11 Σ12 Σ13 Σ14 Σ15 Σ16 Σ17 ΓΙΚΑΙΟΤ 26 0, ,1 56 0,5 0,29 0,40 ΑΦΕΝΔΙΟΤ 23 0, ,5 23 0,2 0,15 0,20 ΠΤΛΙΟΤ 30 1, ,7 42 0,3 0,25 0,34 ΗΡΑΚΛΔΙΓΩΝ 61 0, ,0 22 0,2 0,11 0,15 ΑΝΣΙΜΑΥΕΙΑ 74 0, ,5 48 0,4 0,24 0,33 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 117 1, ,3 33 0,3 0,16 0,22 ΚΕΦΑΛΟΤ 10 0, ,0 0,02 0,03 ΚΩ 30 2, ,1 82 0,7 0,42 0,57 ΚΩ 30 2, ,1 82 0,7 0,42 0,57 Από τη σύγκριση των ευρημάτων των δεικτών σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα των Δήμων της νήσου Κω προκύπτει ότι υπάρχουν τιμές δεικτών που υπερβαίνουν τα όρια ή τα σταθερότυπα (standards) που διεθνώς έχουν οριστεί. Γενικά, οι τιμές των δεικτών, σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται στα ανώτατα

12 επίπεδα και υποδηλώνουν το υψηλό επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης που βρίσκεται η περιοχή μελέτης και πλησιάζει τα όρια κορεσμού σε μερικές περιοχές. Η τουριστική χωρητικότητα της παράκτιας ζώνης δεν έχει υπερκαλυφθεί, ωστόσο η υπερσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες αιχμής προκαλεί ήδη επιβαρύνσεις στους πόρους και κυρίως στις ακτές και το νερό. Τα όρια ημερήσιας χωρητικότητας των ακτών για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη βρίσκονται σε ανεκτά επίπεδα στους μήνες της τουριστικής αιχμής. Όμως, υπάρχουν ακόμα αποθέματα για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Η ανάλυση ευαισθησίας (με την μεταβολή βασικών παραμέτρων του βασικού σεναρίου που επηρεάζουν τους δείκτες της φέρουσας ικανότητας τουρισμού), έδειξε ότι στην περίπτωση που υπάρξει αύξηση των κλινών από 40% - 100% και αντίστοιχη αύξηση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις θα υπάρξει εντατική τουριστική ανάπτυξη που θα δημιουργήσει προβλήματα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, δηλαδή θα υπάρξει υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας τουρισμού σε πολλές περιοχές, που θα δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη. Επισημαίνεται ότι στην ανάλυση ευαισθησίας καλύπτεται και η περίπτωση που οι αδήλωτες ξενοδοχειακές κλίνες είναι στα ίδια επίπεδα με αυτές που καταγράφει η ΕΤΕ (δηλ. ξενοδοχειακές και ενοικιαζομένων δωματίων). Έτσι, εκτιμήθηκε η ΦΙΤΑ στο διπλάσιο των υφιστάμενων κλινών (δηλ κλίνες συνολικά). Τέλος, εκτιμάται ότι το τουριστικό προϊόν μερικών περιοχών των υπόψη Δήμων, ιδιαίτερα στο βόρειο και ανατολικό τμήμα αυτών, βρίσκεται σε στάδιο κορεσμού και γενικά η περιοχή παρουσιάζει υψηλό βαθμό τουριστικής εξειδίκευσης και συγκέντρωσης των τουριστικών εγκαταστάσεων και έχει αυξημένη πιθανότητα για φθίνουσα οικονομική απόδοση του τουριστικού πόρου. Συνεπώς, με βάση τους εκτιμηθέντες δείκτες της φέρουσας ικανότητας, οι περιοχές έχουν περιορισμένα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης, με βάση το υφιστάμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. 7. ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Η απαίτηση για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στην νήσο Κω με προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η μεθοδολογική προσέγγιση της ΦΙΤΑ προσφέρει πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, δια μέσου ενός μηχανισμού δράσεων που συνδέει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών παρέμβασης αντί για αποσπασματικές ή μεμονομένες δράσεις και την εισαγωγή δέσμης κινήτρων υποστήριξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα μπορούσαν να δρομολογηθούν οι παρακάτω πρωτοβουλίες: i. Σην οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε τρεις ζώνες: Ζώνη Α: Περιοχές ποιοτικής αναβάθμισης εντατικών τουριστικών δραστηριοτήτων, με άμεση ανάγκη ελέγχου του είδους της ανάπτυξής τους. Ζώνη Β: Περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης Ζώνη Γ: Περιοχές ειδικών δράσεων και μορφών τουρισμού ii. Ση χωρική κατανομή των νέων τουριστικών κλινών που εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθούν (ζώνες Β &Γ) να γίνει τόσο στην ενδοχώρα κάθε Δήμου όσο στην παράκτια ζώνη των Δ.Δ. των Δήμων (μικτό μοντέλο).

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Σεραφείμ Πολύζος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ.

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Μ. ΔΤΕ/0031 «ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα