ΝΟΤΙΑ ΙΝΔΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΛΑ (10 μέρες)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΤΙΑ ΙΝΔΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΛΑ (10 μέρες)"

Transcript

1 ΝΟΤΙΑ ΙΝΔΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΛΑ (10 μέρες) Τσενάι (Μαντράς) Ναοί Παλλάβα Ποντίτσερι Ταντηόρ Τριτσί Μαντουράι Περιγιάρ Κουμαρακομ - Κοτσίν - Κρουαηιζρα στα υδροφράγματα τθς Κεράλα Το Manessis Travel ανηαποκπινόμενο ζηην διασπονική ποιόηηηα ηων ςπηπεζιών ηος ζαρ ενημεπώνει πάνηα ζηα αναλςηικά ππογπάμμαηα ηος, ηιρ πηήζειρ και ηα ξενοδοσεία, ώζηε να γνωπίζεηε εξαπσήρ και να μποπείηε να ζςγκπίνεηε ηην ςπηπεζία πος αγοπάζεηε σωπίρ δςζάπεζηερ εκπλήξειρ. Ανατωρήσεις 25/06, 30/07, 06/08, 20/08, 10/09 Τιμές κατ άτομο Δίκλινο 1170 Επιβάρσνση Μονόκλινοσ 360 Οι ηιμέρ εμπεπιέσοςν έκπηωζη έγκαιπηρ κπάηηζηρ 30 ημέπερ ππιν ηην ανασώπηζη. Ιζσύοςν για πποκαθοπιζμένο απιθμό θέζεων. 1ε κέξα: Αζήλα Τζελάη (Μαληξάο) Έλα ηαμίδη γεκάην κε ελαιιαγέο ηνπίσλ θαη ρξσκάησλ πνπ κέλνπλ αμέραζηεο. Eλα αλεπαλάιεπην θνιθιόξ πνπ πξνζθέξεη ν ζπλδπαζκόο ησλ πόιεσλ κε ηα κλεκεηαθά γθνπνπξάκ θαη ηα παλέκνξθα ιηζόγιππηα ησλ αξραίσλ λαώλ ηεο Νόηηαο Ιλδίαο. Οινλύρηηα πηήζε. 2ε κέξα: Tζελάη (Μαληξάο) - Μαρακπαιηπνπξάκ Άθημε ζην Σζελάη. ηελ πεξηήγεζε πνπ αθνινπζεί καο πεξηκέλνπλ ηζηνξηθά θαη ζξεζθεπηηθά κλεκεία, ιακπξνί λανί, κεγαινπξεπή gνpuram, ζ έλα παδι απξόζκελεο θαληαζίαο, πνπ ζηνιίδεη ηελ πόιε. Αξγόηεξα ζπλερίδνπκε κε πξννξηζκό ην Mαρακπαιηπνπξάκ, γηα λα θάλεηε θηήκα ζαο κνλαδηθό, ηνπο ιαμεπηνύο θαη παξάθηηνπο λανύο - έλαο από ηνπο πην επηβιεηηθνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Νόηηαο Ιλδίαο - πνπ έρηηζε ε δπλαζηεία Παιιάβα. Η επίζθεςε καο αξρίδεη από ηε Ράζαο λανί ζε ζρήκα άκαμαο - έλα ζπγθξόηεκα κηα θαληαζηηθή πνιηηεία από πέληε ηνλ έλαλ θνληά ζηνλ άιινλ πνιπεξγαζκέλνπο κνλνιηζηθνύο λανύο νη νπνίνη έρνπλ πάξεη ηα νλόκαηα ηνπο, από ηνπο πέληε θύξηνπο ήξσεο πνπ πκλεί ην έπνο Μαρακπαξαηα. Σνπο πέληε αδειθνύο Παιιάβα πνπ είραλ κία κόλν γπλαίθα ηελ Νηξννππάηη. Κάζε λαόο είλαη έλαο ζπκπαγήο βξάρνο ησλ νπνίσλ κνλαρά νη πξνηνκέο έρνπλ δηακνξθσζεί απέμσ γηα λα θαίλνληαη σο λανί. Σν Ράζαο Νηαξκπαξάγηα δηαθξίλεηαη ηόζν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ όζν θαη γηα ηα εθιεθηά αλάγιπθα ηνπ. Λέγεηαη όηη από ην ππέξνρν αλάγιπθν ηεο ζεάο Νηνπξγθά πνπ θάζεηαη πάλνπιε πάλσ ζ έλα ιηνληάξη θαη ρηππάεη ηνλ δαίκνλα Μαζζίλα πνπ έρεη βνπβαιίζην θεθάιη, πήξε ν Πηθαζζό ηελ έκπλεπζε γηα ηνλ πεξίθεκν πίλαθα ηνπ «Γθνπέξληθα» Σν θαηαπιεθηηθό «Καηέβαζκα Σνπ Γάγγε» είλαη ην πην κεγάιν ζε δηαζηάζεηο, ην πην εληππσζηαθό αλάγιπθν πνπ έρεη πνηέ γίλεη ζηνλ θόζκν. Με ηελ άθζαζηε ηειεηόηεηα πνπ δηαθξίλεηαη θαη ζηηο πην κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ζεσξείηαη έλα από ηα πξώηα αξηζηνπξγήκαηα πνπ έρεη λα δείμεη ε Ιλδία. Αθήλνπκε ην εληππσζηαθό ζθεληθό πίζσ καο θαη πεγαίλνπκε ζην μελνδνρείν καο.

2 3ε κέξα: Μαρακπαιηπνπξάκ Πνληίηζεξπ Ταληδόξ (317ρικ 6-7 ώξεο) Σν πξσί ζπλερίδνπκε γηα ην Σαληδόξ, κία πόιε κε ππέξνρα αμηνζέαηα. ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο καο ζα επηζθεθζνύκε ην Πνληίηζεξπ ή «VILLE BLANCHEN. Η πόιε εθηείλεηαη κέρξη ηε ζάιαζζα κε λνζηαιγηθή αηκόζθαηξα θαη απνηθηαθό ύθνο. Αξγόηεξα άθημε ζηελ Σαληδόξ θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν. 4ε κέξα: Tαληδόξ-Tξηηζί-Mαληνπξάη (163ρικ 3,5 ώξεο) H Tαληδόξ έρεη αξθεηά ελδηαθέξνληα αμηνζέαηα λα επηδείμεη. Θα μεθηλήζνπκε κε έλαλ από ηνπο παιαηόηεξνπο λανύο ηεο πεξηνρήο, ηνλ Mπξηραληεζβάξα, από ηα ςειόηεξα κλεκεία ηεο ρώξαο. Tν ηεξό ηνπ απνηειείηαη από έλαλ πύξγν ζε ζρήκα θιηκαθσηήο ππξακίδαο, ε νπνία έρεη 13 επίπεδα θαη ε θνξπθή ηνπ ζηα 72 κέηξα ζηεξίδεη έλαλ κνλόιηζν, πνπ δπγίδεη 80 ηόλνπο. Δίλαη δίπια από ην πνηάκη απ όπνπ ζε πιαηηέο πέηξηλεο ζθάιεο θαηεβαίλνπλ εθεί νη πηζηνί γηα θαζαξκό ρσξίο όκσο λα ππάξρεη ηεξή δεμακελή. Θα θσηνγξαθίζνπκε ην γηγάληην βνύβαιν Nάληη ηνπ ίβα θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ην Mαληνπξάη, ηελ ηεξή πόιε ησλ Iλδνπτζηώλ. ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, ζα επηζθεθζνύκε ην Tηξνληζηξαπάιη, γλσζηό θαη ζαλ Tξηηζί, πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο Ιλδίαο όπνπ ζα πεξηεγεζνύκε ζην κεγάιν ζπγθξόηεκα λαώλ ηνπ γεηηνληθνύ ξηξαλαγθάκ πνπ βξίζθεηαη ζην λεζί ηνπ πνηακνύ Kάβεξλ. Eπηά ζεηξέο ηνηρώλ κε είθνζη γθνπνπξάκ θαηάθνξηα από αγάικαηα πεξηβάιινπλ ην ζπγθξόηεκα ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί ζπίηηα θαη καγαδηά, δεκηνπξγώληαο κηα πόιε, πνπ δε ζα πηζηεύνπλ ηα κάηηα ζαο. Αξγόηεξα ζα πάξνπκε ην δξόκν γηα ην Μαληνπξάη. 5ε κέξα: Mαληνπξάη Πεξηήγεζε Πόιεο Ναόο Μελαζθί Σν πξσί ζα πεξηεγεζνύκε ζην Μαληνπξάτ, πξνζθπλεκαηηθή ηνπνζεζία, βηνκεραληθό θέληξν θαη ππξήλαο ηεο θνπιηνύξαο Σακίι. Αξγόηεξα ζα ζαο θέξνπκε ζην λαό Μελαζθί, γηα λα ζαπκάζεηε έλα αξηζηνύξγεκα ηεο δξαβηδηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 17νπ αηώλα, πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ νκώλπκε ζεά Μελαζθί θαη ζην ίβα, ηελ αξζεληθή δύλακε ζηελ Iλδνπτζηηθή ζξεζθεία. Πξόθεηηαη γηα έλα ζπληαξαθηηθά κεγάιν ζπγθξόηεκα ην νπνίν ζεσξείηαη σο ν κεγαιύηεξνο ίζσο λαόο ζηνλ θόζκν από πεξηηνηρηζκέλα θηίζκαηα, κε απινύο δηαδξόκνπο, εζσηεξηθέο απιέο, θηνλνζηνηρίεο θαη γθνπνπξάκ, ηα νπνία ζηνιίδνληαη κε θαληαρηεξά γιππηά θαη θξεζθνκπνγηαηηζκέλνπο ζε δηαθνξά ρξώκαηα από πιήζνο ζεώλ. ην πεξηβάιινλ ηνπ λανύ ππάξρνπλ 12 ζπλνιηθά αμηνζαύκαζηα gopuram γηα λα θσηνγξαθίζεηε. Σν απόγεπκα έρεηε ρξόλν ειεύζεξν ζηελ πόιε. 6 ε κέξα: Mαληνπξάη-Δζληθό Πάξθν Πεξηγηάξ (142 ρικ 3 ώξεο) Σν πξσί θεύγνπκε γηα ην Πεξηγηάξ, κηα κηθξή πόιε ζηελ πεξηνρή ηεο Κεξάια κε αηειείσηνπο ιόθνπο θαη θπηείεο κπαραξηθώλ, γλσζηή γηα ηα άγξηα δώα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή θαη ηα παλέκνξθα ηνπία ηεο. Άθημε θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν. ηελ ζπλέρεηα ζα «θύγνπκε» κε κηα κηλη θξνπαδηέξα ζηελ ιίκλε, γηα ην γλσζηό θπζηθό θαηαθπγίν αγξίσλ δώσλ ζην Δζληθό Πάξθν Πεξηγηάξ, όπνπ πεγαηλνέξρνληαη ειέθαληεο, καύξα ειάθηα, πίζεθνη καθάθνη, αθόκα θαη ηίγξεηο, πνπ θαηνηθνύλ ζηα δάζε ηνπ. 7ε κέξα: Πεξηγηάξ- Κνπκαξαθόκ-θξνπαδηέξα ζηα πδαηνξξεύκαηα ηεο Κεξάια ην αζηξαθηεξό Κνπκαξαθόκ, ζα ζαο πάκε ζήκεξα όπνπ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ δηάξθεηα ηεο θαινζρεδηαζκέλεο δηαδξνκήο καο, ηνλ έρεη ε παξζέλα θύζε. Απέξαληεο εθηάζεηο από πξάζηλν, έλα ζπγθινληζηηθό δίθηπν από ιίκλεο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε πδαηνξξεύκαηα θαη θαλάιηα πνπ είλαη παγθόζκηα γλσζηά, απνθαιύπηνπλ ηηο ζπάληεο νκνξθηέο ηνπο. Άθημε ζηελ πξνβιήηα επηβίβαζεο ζε Houseboat, θαη ακέζσο «γιηζηξάκε» γηα άιιεο...πνιηηείεο. Απηέο ηεο Κεξάια. Η κεγαιύηεξε ιίκλε ηεο Κεξάια, ε Vembanad Lake, αλήθεη ζηα ιεγόκελα «Kerala Backwater» - δίθηπν από ιίκλεο ηηο νπνίεο ζα δηαζρίζνπκε γηα λα αλαθαιύςνπκε

3 αλαξίζκεηα εμαηξεηηθά ηνπία, πνπ ζηνιίδνπλ ηελ δηαδξνκή καο. Θα θνηκεζείηε ζαλ πνπιάθηα ζην πινηάξην πνπ αξκελίδεη ζε όξγην ινπινπδηώλ. 8ε κέξα: Αιεπέϊ Κνηζίλ - παξαζαιάζζηα πόιε Η θαληαζηηθή καο δηαδξνκή, ζηα πδάηηλα «θνκκάηηα» ηεο Κεξάια, ηειεηώλεη ζήκεξα ην πξσί ζην Αιεπέτ. Ακέζσο θεύγνπκε γηα ην Κνηζίλ θαη ηελ παξαθείκελε πόιε Ernaculam. ην Ernaculam, αληαλαθιάηαη ε εηθόλα ηεο κεγαινύπνιεο κε ηνπο νπξαλνμύζηεο θαη ηνπο θαξδείο θαη ζνξπβώδεηο δξόκνπο, ελώ ην Κνηζίλ απελαληίαο απιώλεηαη πεξηζζόηεξν πάλσ ζηα λεζηά. Καλέλα άιιν κέξνο ηεο δπηηθήο αθηήο ηεο Ιλδίαο, δελ έρεη πεξηζζόηεξα λεζηά θαη ρεξζνλήζνπο γηα λα ζαο ραξίζεη απιόρεξα ηέηνηεο νκνξθηέο. Άθημε ζην μελνδνρείν. Αξγόηεξα ηξηγπξίζηε ζηελ θεληξηθή πιαηεία θαη ζην ηζηνξηθό θέληξν ην νπνίν άιισζηε ζα ζαο γλσξίζνπκε ηελ απξηαλή καο κέξα. 9ε κέξα: Κνηζίλ - πεξηήγεζε πόιεο ήκεξα ζα πάκε ζην νλνκαζηό Dutch Palace (16νο αηώλαο), ην νπνίν παξά ην όλνκά ηνπ, Οιιαλδηθό, εμαληιείηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Πνξηνγάισλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα έιζνπκε ζηε ζπλαγσγή Pardesi, πνπ ηδξύζεθε ην 1568, αλ θαη ην θηίξην είλαη από ηνλ 18ν αηώλα. Η κνλαδηθή αμία ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ, δελ είλαη κόλν ζηελ ηέρλε ηνπ θηηξίνπ, αιιά θαη όηη είλαη μερσξηζηόο ζε νιόθιεξε ηελ Ιλδία. Αξγόηεξα ζα έξζνπκε ζην πνιπάζρνιν Ιζηνξηθό θέληξν θαη ηνπο γύξσ δξόκνπο ηνπ, όπνπ ε θπθινθνξηαθή θίλεζε ην «ζηνιίδεη», κε κηα εληππσζηαθή αηκόζθαηξα, πνπ ζπρλά ην θάλεη καγεπηηθό. Σν βξάδπ ζα δήζνπκε έλα παξαδνζηαθό ζόνπ από ρνξνύο Καζαθάιη (Kathakali), έλα είδνο ρνξνζεάηξνπ ηεο Κεξάια, πνπ αλαπαξηζηά ηα κεγάια Ιλδηθά έπε. Έηζη ζα απνθηήζεηε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πην πινύζηνπ είδνπο παξαδνζηαθνύ ρνξνδξάκαηνο ζε «Mudras», ηελ γιώζζα ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηώλ. 10ε κέξα: Αζήλα Νσξίο ην πξσί κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε ελδηάκεζν ζηαζκό γηα ηελ Αζήλα. Άθημε απζεκεξόλ. Πξνηεηλόκελα Ξελνδνρεία: Μαρακπαιηπνπξάκ - Radisson Resort 5* ( Chariot Garden View) Σαληδόξ - Parisutham 5* (Standard) Mαληνπξάη - Heritage Madurai 5* (Deluxe) Πεξηγηάξ - The Elephant Court 5* (Patio) Κνπκαξαθόκ Deluxe AC houseboat (02 bedroom) Κνηζίλ - Crowne Plaza 5* (Deluxe) Δλδεηθηηθέο πηήζεηο: Αζήλα Νηόρα QR Νηόρα Σζελάη QR Κνηζίλ Νηόρα QR Νηόρα Αζήλα QR Πεξηιακβάλνληαη Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζε νηθνλνκηθή ζέζε κε ελδηάκεζε αιιαγή αεξνζθάθνπο Φηινμελία ζε μελνδνρεία 5* Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά Φηινμελία ζε Houseboat ηελ 7 ε κέξα κε πιήξε δηαηξνθή

4 Κξνπαδηέξα ζηα πδξνθξάγκαηα ηεο Κεξάια Παξάζηαζε ρνξνζεάηξνπ «Kathakali» ζην Κνηζίλ Αζθαιή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο από/πξνο ηα αεξνδξόκηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη γηα όιεο ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπηζθέςεηο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, όπσο πεξηγξάθνληαη Σνπηθνί έκπεηξνη μελαγνί Αξρεγόο/ζπλνδόο από ηελ Διιάδα Σαμηδησηηθή ζήθε κε ελεκεξσηηθά έληππα Αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο Γελ Πεξηιακβάλνληαη: Φόξνη αεξνδξνκίσλ/ηνπηθνί θόξνη, Φηινδσξήκαηα/αρζνθνξηθά, Αηνκηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε 550 Βίδα εηζόδνπ ζηελ Ιλδία, 50 πεξίπνπ ε νπνία εθδίδεηαη κε πξνζσπηθή ζαο παξνπζία ζηελ Ιλδηθή Πξεζβεία (ηει θαη ) Ταμηδηωηηθά έγγξαθα: Έγθπξν δηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ηζρύ θαη κε ηνπιάρηζηνλ 2 θελέο ζειίδεο γηα ηηο ζθξαγίδεο ζεσξήζεσλ άθημεο/αλαρώξεζεο. Σεκεηώζεηο: Σν ηαμίδη εθηειείηαη κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή 15 αηόκσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή είλαη κηθξόηεξε (10 άηνκα ηνπιάρηζηνλ) ην ηαμίδη δελ αθπξώλεηαη θαη εθηειείηαη κε επηβάξπλζε 115 Υγεηνλνκηθέο Πξνθπιάμεηο: Γελ απαηηνύληαη εκβόιηα ή άιινπ είδνπο πξνιεπηηθή αγσγή. Tν λεξό δελ είλαη πόζηκν. Καλνληζκνί γηα ηελ έθδνζε Βίδαο Ιλδίαο: αο ελεκεξώλνπκε όηη γηα ηελ έθδνζε Σνπξηζηηθήο Βίδαο γηα ηελ Ιλδία απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ ηαμηδηώηε ζηελ Ιλδηθή Πξεζβεία. Γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ & ιήςε δαρηπιηθώλ απνηππσκάησλ Πξεζβεία ηεο Ιλδίαο: Κιεάλζνπο 3 Αζήλα, ηει Παξάδνζε: Γεπηέξα Παξαζθεπή 09,00 11,00 Παξαιαβή: Γεπηέξα Παξαζθεπή 15,30 16,30 Σν ππνπξγείν εμσηεξηθώλ ηεο Ιλδίαο κε απόθαζε ηνπ γηα ηελ ρνξήγεζε βίδαο δεηά:

5 Έγθπξν δηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ηζρύ & κε ηνπιάρηζηνλ 2 θελέο ζειίδεο γηα ηηο ζθξαγίδεο ζεσξήζεσλ άθημεο/αλαρώξεζεο. Σελ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ρνξήγεζε βίδαο Γύν (2) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο 5ρ5 βηνκεηξηθέο ζε ιεπθό θόλην Γαρηπιηθά απνηππώκαηα πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε Γύν (2) θσηνηππίεο δηαβαηεξίνπ * Από ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία εμαηξνύληαη παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ & ειηθησκέλνη άλσ ησλ 70 εηώλ, όπνπ κπνξνύκε λα θηλήζνπκε εκείο ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηεο βίδαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ πξεζβεία.

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Yangon* Bagan * Mandalay* Kalaw* Inle Lake 10 days 9 nights Day01:05Feb/Doha Yangon Άθημε ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηεο Γηαλγθόλ, θαισζόξηζκα από ηνλ ηνπηθό μελαγό καο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa

Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa 30 September 11 October, 2009 Ρν παξόλ πξνεηνηκάζηεθε από ηελ: Erasmus Conferences Tours & Travel S.A. Kolofontos 1 & Δvridikis St, 161 21 Athens Greece Ρel:

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΙΝΔΙΩΝ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΙΝΔΙΩΝ Καιθνύηα, άββαην 11 Μαΐνπ ηνπ 2002. Σν αεξνπιάλν ηεο Sahara Airlines πξνεξρόκελν από ην Γειρί, κεηά 2σξε πηήζε, θαηεπζύλεηαη ζην ηνπηθό αεξνδξόκην. Καζώο θαηεβαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ.

ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ. ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο 2010 Μηηζάκηρ Κ. ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Έξεκνο! καο καδί ηεο. πξνθιεηηθή θαη «πεδίν δνθηκήο» ηα ζπκβαηηθά Ταμηδέςηε καδί καο εξήκνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος

Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Μάθημα: Ιζηοπία και θεωπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΣΟ 2008-09 Β ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ: ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΑΚΗ ΝΙΚΟ ΠΑΣΑΒΟ Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ύγκπιζη δςο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα