1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ"

Transcript

1 Κώςτασ Καρυωτάκθσ - Kostas Kariotakis (30/10/ /7/ 1928) 1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ Γυρίηουν το κλειδί ςτθν πόρτα, παίρνουν τα παλιά, φυλαγμζνα γράμματά τουσ, διαβάηουν ιςυχα, κι ζπειτα ςζρνουν για τελευταία φορά τα βιματά τουσ. Θταν θ ηωι τουσ, λζνε, τραγωδία. Ιεζ μου, το φρικτό γζλιο των ανκρϊπων, τα δάκρυα, ο ίδρωσ, θ νοςταλγία των ουρανϊν, θ ερθμία των τόπων. Στζκονται ςτο παράκυρο, κοιτάνε τα δζντρα, τα παιδιά, πζρα τθ φφςθ, τουσ μαρμαράδεσ που ςφυροκοπάνε, τον ιλιο που για πάντα κζλει δφςει. Πλα τελείωςαν. Το ςθμείωμα να το, ςφντομο, απλό, βακφ, κακϊσ ταιριάηει, αδιαφορία, ςυγχϊρθςθ γεμάτο για κείνον που κα κλαίει και κα διαβάηει. 1

2 Βλζπουν τον κακρζφτθ, βλζπουν τθν ϊρα, ρωτοφν αν είναι τρζλα τάχα ι λάκοσ, «όλα τελείωςαν» ψικυρίηουν «τϊρα», πωσ κ' αναβάλουν βζβαιοι κατά βάκοσ... (Από τθ ςυλλογι «Ελεγεία και ςάτιρεσ», 1927) Suicidi ideali Giran la chiave nella toppa, prendono le vecchie lettere ben conservate, le leggono con calma, e poi trascinano i loro passi per l ultima volta. La loro vita-dicono- era un dramma. Dio mio, il terribile riso degli uomini, le lacrime, il sudore, nostalgia dei cieli, solitudine dei luoghi. In piedi stanno alla finestra, guardano gli alberi, i bimbi, più in là la natura, i marmisti che battono il martello, il sole che per sempre sta calando. Tutto è finito. Ecco il biglietto, breve, semplice ma profondo, come è d uopo, pieno d indifferenza e di perdono per colui che piangendo leggerà. Un occhiata allo specchio, un altra all ora il dubbio che non sia follia, o uno sbaglio, tutto è finito mormorano adesso, sicuri in cuore che rimanderanno. Suicidio ideale Chiudono la porta a chiave, prendono le loro vecchie lettere conservate, le leggono con calma, e poi trascinano per l ultima volta i loro passi. Dicono che la loro vita sia stata una tragedia. Mio Dio l orribile sorriso degli uomini, le lacrime, il sudore, la nostalgia dei cieli, la solitudine dei luoghi. Si fermano davanti alla finestra, guardano gli alberi, i bambini, più in là la natura, il marmo scolpito dai marmisti e, il sole che tramonterà per sempre. Tutto è finito. Ecco il biglietto breve, semplice, profondo quanto si deve, pieno di indifferenza e di perdono per chi lo leggerà scoppiando in pianto. Guardano lo specchio, guardano l ora, si domandano se è una pazzia o un errore, Tutto è finito sussurrano adesso certi in fondo che rimanderanno. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Suicidi perfetti Girano la chiave nella toppa, prendono le loro vecchie lettere custodite con cura leggon serenamente e trascinano poi per un ultima volta i loro passi. Suicidi ideali Girano la chiave nella porta, prendono le loro vecchie e custodite lettere, le leggono con calma, e in seguito trascinano per l ultima volta i loro passi. Era la loro vita -dicono- una tragedia Mio Dio, l orrendo riso degli uomini, le lacrime, il sudore, la nostalgia E 'stata la loro vita, dicono, tragedia. Dio mio, l orribile sorriso della gente, le lacrime, il sudore, la nostalgia 2

3 dei cieli, la solitudine dei luoghi In piedi alla finestra guardano gli alberi, i bambino, più oltre la natura, i marmisti che martellano, il sole che vuol sempre tramontare Tutto è finito. Ecco il biglietto, conciso, semplice, così come s addice pieno d indifferenza e di perdono per colui che piangendo leggerà Guardano lo specchio, guardano l ora si chiedono se è mai pazzia o errore tutto è finito sussurrano ora Certi nel più profondo che poi rimanderanno. dei cieli, la solitudine dei luoghi. Stanno alla finestra, guardano gli alberi, i bambini, oltre la natura, i marmisti che percuotono il marmo, il sole che per sempre tramonterà. Tutto è finito. L annotazione eccola, breve, semplice, profonda, come conviene, indifferente, piena di perdono per quelli che piangeranno e leggeranno. Guardano lo specchio, guardano l ora, chiedono se è una pazzia o errore, "tutto è finito" sussurrano "adesso" sicuri in fondo che rimanderanno.. (Dalla raccolta Elegie e Satire, 1927) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Traduzione dal greco: Antonio Verrina Certi suicidi Girano la chiave nella porta,prendono le vecchie lettere messe da parte, leggono tranquillamente, e trascinano per l ultima volta i loro passi La loro vita era, dicono tragedia. Dio mio,l orrendo riso degli uomini, le lacrime, il sudore, la nostalgia degli uomini, la desolazione dei luoghi. Stanno in piedi alla finestra, guardano gli alberi, i ragazzi, più in là la natura, i marmisti che martellano il sole che vuole tramontare per sempre. Tutto è finito. Il biglietto eccolo, conciso, semplice, profondo, come conviene, pieno d indifferenza e di perdono, per colui che piangerà e leggerà. Guardano lo specchio, guardano l ora si chiedono se sia mai pazzia o errore tutto è finito sussurrano ora che rimanderanno nel profondo certi. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri 3

4 2. είμαςτε κάτι...(β. Δθμθτρίου Είμαςτε κάτι ξεχαρβαλωμζνεσ κικάρεσ ο άνεμοσ όταν περνάει, ςτίχουσ ιχουσ παράφωνουσ ξυπνάει ςτισ χορδζσ που κρζμονται ςαν καδζνεσ. Είμαςτε κάτι απίςτευτεσ αντζνεσ υψϊνονται ςα δάχτυλα ςτα χάθ ςτθν κορυφι τουσ το άπειρο αντθχάει μα γριγορα κα πζςουνε ςπαςμζνεσ. Είμαςτε κάτι διάχυτεσ αιςκιςεισ χωρίσ ελπίδα να ςυγκεντρωκοφμε ςτα νεφρα μασ μπερδεφεται όλθ θ φφςισ Στο ςϊμα, ςτθν ενκφμθςθ, πονοφμε μασ διϊχνουνε τα πράγματα κι θ ποίθςισ είναι το καταφφγιο που φκονοφμε. ( Από τθ ςυλλογι «Ελεγεία και ςάτιρεσ», 1927) Noi siamo cetre Noi siamo cetre un poco sgangherate. Il vento, quando passa sulle corde, come catene sospese, risveglia dei versi, dei rumori dissonanti. Noi siamo antenne un poco singolari. Come dita s innalzano nel caos, in cima ad esse echeggia l infinito, ma ben presto cadranno giù spezzate. Noi siamo sensazioni un po disperse senza speranza di concentrazione. Nei nostri nervi tutto si confonde. Ci duole il corpo, duole la memoria. Ci scacciano le cose, e la poesia è il rifugio che sempre più invidiamo. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani Siamo come chitarre. Siamo certe chitarre sgangherate. Quando il vento passa tra le corde, che stanno lì appese come catene, risveglia suoni musicali discordanti. Noi siamo incredibili antenne come le dita s innalzano nel caos, in cima ad esse riecheggia l infinito, ma ben presto cadranno giù spezzate. Siamo sensazioni un po diffuse senza speranza di concentrazione. Nei nostri nervi si confonde la natura ci duole Il corpo, la memoria ci duole siamo sopraffatti dalle cose e la poesia è il rifugio che odiamo sempre di più. (Dalla raccolta Elegie e Satire, 1927) Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 4

5 Siamo delle chitarre sfasciate Siamo come Siamo delle chitarre sfasciate il vento risveglia quando passa versi e suoni stonati dalle corde che pendon come fossero catene Siamo delle antenne straordinarie che come dita s innalzano nel caos in cima ad esse risuona l infinito ma in fretta crolleranno frantumate Siamo delle sparse sensazioni senza speranza che ci raduniamo nei nostri nervi l intera natura si confonde nel corpo, nel ricordo, abbiam dolore ci scacciano le cose e la poesia è il rifugio che invidiamo. Siamo come chitarre sgangherate Il vento quando soffia, sveglia versi e suoni dissonanti tra le corde che pendono come catene. Siamo come incredibili antenne innalzate come dita nel caos sulla loro cima echeggia l infinito ma presto cadranno spezzettate Siamo come sensi spontanei Senza speranza che ci concentriamo nei nostri sogni si confonde tutta la natura nel corpo e nel ricordo, soffriamo ci mandano via le cose e la poesia è il rifugio che odiamo. (Dalla raccolta Elegie e Satire, 1927) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Traduzione dal greco: Antonio Verrina Siamo come certi... Siamo come certe chitarre scassate che quando il vento soffia risveglia versi e suoni dissonanti fra le corde che pendono come catene Siamo come certe incredibili antenne che si innalzano come dita nel caos sulla loro cima l infinito risuona ma subito cadranno rotte. Siamo come certe sensazioni indistinte senza speranza di concentrazione nei nostri nervi si confonde tutta la natura. Nel corpo, nella mente, soffriamo le cose ci scacciano e la poesia è il rifugio che invidiamo. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri 5

6 3. Κι αν ζςβθςε ςαν ίςκιοσ (Λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ, Χαΐνθδεσ) Κι αν ζςβθςε ςαν ίςκιοσ τ' όνειρό μου, κι αν ζχαςα για πάντα τθ χαρά, κι αν ςζρνομαι ςτ' ακάκαρτα του δρόμου, πουλάκι με ςπαςμζνα τα φτερά Κι αν ζχει, πριν ανοίξει, το λουλοφδι ςτον κιπο τθσ καρδιάσ μου μαρακεί, το λεφτερο που εςκζφτθκα τραγοφδι κι αν ξζρω πωσ ποτζ δε κα ειπωκεί Κι αν ζκαψα τθν ίδια τθ ηωι μου βακιά μζςα ςτον πόνο που πονϊκακάρια πωσ ταράηεται θ ψυχι μου ςα βλζπω το μεγάλο ουρανό, Η κάλαςςα ςαν ζρχεται μεγάλθ, και ογραίνοντασ τθν άμμο το πρωί, μου λζει για κάποιο γνϊριμο ακρογιάλι, μου λζει για κάποια που 'ηθςα ηωι! Anche se si è spento E se si è spento come un ombra il mio sogno, e se ho perso per sempre la gioia, e se mi trascino tra la sporcizia delle strade, un uccellino dalle ali spezzate. E se il fiore, nel giardino del mio cuore appassisce,prima ancora di essere sbocciato anche se so che non si sentirà mai la canzone di libertà che ho pensato E se ho sepolto la mia stessa vita, profondamente, nel dolore che sento come si agita la mia anima pura quando vedo il grande universo. Il mare quando è agitato, e sedimenta la sabbia al mattino, mi racconta di una spiaggia conosciuta, mi racconta di una vita che ho vissuto. Anche se-un ombra-il mio sogno Anche se-un ombra-il mio sogno è svanito, anche se ho perso per sempre la gioia, anche se giro nella strada lurida, come uccellino con le ali spezzate anche se il fiore, prima di sbocciare, è appassito nell orto del mio cuore, anche se so che la canzone libera, che avevo in mente non sarà mai detta; e se ho sepolto la mia stessa vita profonda assai nel dolore che provoquanto si turba la mia anima pura quando contemplo il cielo sterminato. O quando il mare giunge a riva, grosso, e, bagnando la sabbia mattutina, mi parla di una sponda conosciuta, mi parla di una vita che ho vissuto. Traduzione dal greco di Policarpo Saltalamacchia Traduzione dal greco Filippomaria Pontani 6

7 Se anche svanito è come un ombra Se anche il sogno mio svanito è come un ombra e per sempre ho perduto la mia gioia se anche mi trascino nella sudicia strada piccolo uccello con le ali spezzate E se è appassito prima della schiusa il fiore nel giardino del mio cuore e se so che giammai sarà ascoltata la libera canzone che ho pensata Anche se ho seppellito la stessa vita mia in fondo nel dolore di cui soffro com è turbata la linda anima mia appena vedo il cielo sterminato Appena il vasto mare arriva bagnando la sabbia al mattino mi parla di una spiaggia familiare mi parla di una vita che ho vissuta anche si è spazzato via come un ombra Anche si è spazzato via come un ombra il mio sogno anche se ho perso per sempre la gioia Anche se mi trascino nello sporco della strada Come un uccellino con le ali spezzate Anche se è appassito, prima di sbocciare, il fiore nel giardino del mio cuore, la canzone libera che ho pensato anche se so che mai sarà cantata Anche se ho seppellito la mia stessa vita profondamente in mezzo al dolore che mi duolecome si agita pura la mia anima quando guardo il grande cielo Il mare quando diventa grande e bagna la sabbia al mattino mi parla di una spiaggia conosciuta mi parla di una vita che ho vissuto!! (dalla raccolta Nepenti ) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Traduzione dal greco: Antonio Verrina 7

8 4. Εμβατιριο πζνκιμο και κατακόρυφο(μωρά ςτθ φωτιά) Στο ταβάνι βλζπω τουσ γφψουσ. Μαίανδροι ςτο χορό τουσ με τραβάνε. Η ευτυχία μου, ςκζπτομαι, κα 'ναι ηιτθμα φψουσ. Σφμβολα ηωισ υπερτζρασ, ρόδα αναλλοίωτα, μετουςιωμζνα, λευκζσ άκανκεσ ολόγυρα ς' ζνα Αμάλκειο κζρασ. (Ταπεινι τζχνθ χωρίσ φφοσ, πόςο αργά δζχομαι το δίδαγμα ςου!) Ονειρο ανάγλυφο, κα 'ρκω κοντά ςου κατακορφφωσ. Οι ορίηοντεσ κα μ' ζχουν πνίξει. Σ' όλα τα κλίματα, ς' όλα τα πλάτθ, αγϊνεσ για το ψωμί και το αλάτι, ζρωτεσ, πλιξθ. Α! πρζπει τϊρα να φορζςω τ' ωραίο εκείνο γφψινο ςτεφάνι. ζτςι, με πλαίςιο γφρω το ταβάνι, πολφ κ' αρζςω. (Από τθ ςυλλογι «Ελεγεία και Σάτιρεσ» 1927) Marcia funebre e verticale Guardo gli stucchi del soffitto. I meandri m attraggono alla danza. La mia felicità è questione, penso, di altezza. Simboli di vita più alta, rose intangibili, trasfigurate, e tutto intorno a un corno di Amaltea acanti bianchi. (Umile arte senza uno stile, quanto tardi la tua lezione apprendo!) Sogno a rilievo, ti verrò vicino Marcia funebre e verticale Guardo gli stucchi sul soffitto. M affascinano le volute della loro danza. La mia felicità, io penso, sarà questione d altezza. Simboli di una vita superiore rose immutabili, fatte d altra sostanza acanti bianchi intorno a un corno d Amaltea. (Umile arte senza uno stile quanto tardi mi vien la tua lezione!) Sogno in rilievo, verrò a te vicino 8

9 verticalmente. Mi avranno soffocato gli orizzonti. In tutti i climi e le latitudini battaglie per il sale, per il pane amori, noia. ecco!adesso devo indossare quella elegante corona di gesso. E così, incorniciato dal soffitto, piacerò molto. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani verticalmente. Gli orizzonti mi avranno soffocato in tutti i climi e in ogni latitudine lotte per il pane e per il sale amori, noia. Ah! bisogna che ora indossi quella bella corona di gesso così, con una cornice intorno al soffitto piacerò molto (Dalla raccolta Elegia e satire) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Marcia funebre e precipitosa Guardo gli stucchi del soffitto. i meandri mi attraggono nella loro danza. Penso che la mia felicità sia una questione di altezza. Simboli di una vita superiore, rose immutate, trasformate, bianche spine tutte intorno ad un corno di Amaltheia. (Arte umile e senza stile quanto tardi comprendo la tua lezione!) Sogno di bassorilievo, ti verrò vicino, precipitosamente. Gli orizzonti mi avranno affogato. In tutti i climi, in tutte le latitudini, le lotte per il pane e per il sale, gli amori, la noia. Ah! ora debbo indossare questa bella corona di gesso, così con la cornice del soffitto attorno sarò assai bello. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 9

10 5. Σε παλιό ςυμφοιτθτι(λζνα Πλάτωνοσ-Δ. Παπαδθμθτρίου Φίλε, θ καρδιά μου τϊρα ςαν να εγζραςε Τελείωςεν θ ηωι μου τθσ Ακινασ, που όμοια γλυκά και με το γλζντι επζραςε και με τθν πίκρα κάποτε τθσ πείνασ. Δε κα 'ρκω πια ςτον τόπο που θ πατρίδα μου τον ζδωκε το γιόρταςμα τθσ νιότθσ, παρά περαςτικόσ, με τθν ελπίδα μου, με τ' όνειρο που εςβιςτθ, ταξιδιϊτθσ. Ρροςκυνθτισ κα πάω κατά το ςπίτι ςου και κα μου πουν δεν ξζρουν τι εγίνθσ. Μ' άλλον μαηί κα ιδϊ τθν Αφροδίτθ ςου κι άλλοι το ςπίτι κα 'χουν τθσ Ειρινθσ. Ια πάω προσ τθν ταβζρνα, το ςαμιϊτικο που επίναμε για να ξαναηθτιςω. Ια λείπεισ, το κραςί τουσ κα' ναι αλλιϊτικο, όμωσ εγϊ κα πιω και κα μεκφςω. Ι' ανζβω τραγουδϊντασ και τρεκλίηοντασ ςτο Ζάππειο που ετραβοφςαμεν αντάμα. Τριγφρω κα 'ναι ωραία πλατφσ ο ορίηοντασ, και κα 'ναι το τραγοφδι μου ςαν κλάμα. (Από τθ ςυλλογι «Νθπενκι», 1921) Ad un vecchio compagno di studi Amico, il cuore mio ora s è fatto vecchio la mia vita ad Atene ormai è terminata la vita che trascorse simile a dolce e in festa e con l amaro a volte della fame. Non verrò più laddove la mia patria di gioventù la festa m ha donato quasi passante, con la mia speranza, col sogno che s è spento, viaggiatore. E pellegrino andrò davanti alla tua casa di ciò che t è accaduto diranno che non sanno A un vecchio compagno di studi Amico, ora il mio cuore è come se fosse invecchiato è terminata la mia vita ad Atene, dove si è trascorsa dolcemente tra divertim enti e a volte con l amarezza della fame. Non tornerò più nel luogo che è stato la mia patria nella festa della gioventù, se non di passaggio, come un viaggiatore con la mia speranza,con il sogno che ormai sarà spento. 10

11 Insieme a un altro vedrò la tua Afrodite e d Irene la casa altri possiederanno. Alla taverna andrò a chieder nuovamente quel bel vino di Samo che bevemmo Non ci sarai e il loro vino sarà diverso comunque lo berrò per potermi ubriacare Cantando e barcollando salirò allo Zappio lì dove assieme ci dirigevamo E intorno sarà bello quell orizzonte vasto e la canzone mia sarà qual pianto. (Dalla raccolta Nepenti ) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Come pellegrino andrò verso la tua casa e mi diranno che non sanno più che fine hai fatto vedrò un altro assieme alla tua Afrodite ed altri abiteranno nella casa di Irene Andrò alla taverna dove bevevamo il vino di Samo, per ordinarlo nuovamente. Tu non ci sarai, il loro vino sarà diverso, però io berrò e mi ubriacherò Salirò cantando e barcollando sullo Zappio dove andavamo insieme. Sarà bello il vasto orizzonte lì attorno, e la mia canzone sarà come un pianto. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Ad un vecchio compagno di studi Amico, il mio cuore è invecchiato È finita la mia vita in Atene che identica dolce e con le feste è trascorsa e con il sapore della fame di una volta. Non tornerò più nel mio luogo dove la mia patria mi ha regalato la festa della giovinezza, passerò, con la mia speranza, con il sogno che si è spento, da viaggiatore. Come per un voto andrò a casa tua e mi diranno che non sanno cosa è successo. Insieme con un altro vedrò la tua Afrotide e altri, la casa d Irene, avranno. Andrò verso la taverna, dove chiederò quello di Samo che bevevamo. Tu mancherai, il loro vino avrà un gusto diverso Però lo stesso io berrò e mi ubriacherò. Salirò cantando e barcollando allo Zappio dove andavamo insieme. intorno sarà bello ampio l orizzonte e la mia canzone sarà come pianto. Traduzione dal greco: Antonio Verrina 11

12 6. Χαμόγελο: (Λζνα Πλάτωνοσ) Χωρίσ να το μάθει ποτζ, εδάκρυςε, ίςωσ γιατί ζπρεπε να δακρφςει, ίςωσ γιατί οι ςυφορζσ ζρχονται. Απόψε είναι ςαν όνειρο το δείλι απόψε θ λαγκαδιά ςτα μάγια μζνει. Δεν βρζχει πια.κι θ κόρθ αποςταμζνθ ςτο μουςκεμζνο ξάπλωςε τριφφλλι. Σα δυο κεράςια χϊριςαν τα χείλθ κι ζτςι βακιά,γιομάτα ωσ αναςαίνει, ςτο ςτικοσ τθσ ανεβοκατεβαίνει το πλζον αδρό τριαντάφυλλο τ' Απρίλθ. Ξεφεφγουνε απ'το ςφννεφον αχτίδεσ και κρφβονται ςτα μάτια τθσ.τθ βρζχει μια λεμονιά με δυο δροςοςταλίδεσ που ςτάκθκαν ςτο μάγουλο διαμάντια και που καρρείσ το δάκρυ τθσ πωσ τρζχει κακϊσ χαμογελάει ςτον ιλιο αγνάντια. (Από τθ ςυλλογι «ο πόνοσ του ανκρϊπου και των πραγμάτων», 1919) Sorriso Senza mai averlo imparato, ha pianto, forse perché piangere bisognava o perché si avvicinano sciagure. Stasera è come un sogno il vespro e la valle come sotto un sortilegio. Non piove più. E la fanciulla stanca s è distesa sul rorido trifoglio. In due ciliegie le labbra son divise e così scure e piene al suo respiro, nel petto suo scende e sale la più generosa rosa d Aprile. Raggi di sole sfuggon dalle nubi e si celano dentro ai suoi occhi. Un limone la irrora con due gocce di rugiada che, diamanti, son ferme sulla guancia ed è come se il pianto suo scorresse nel mentre lei sorride innanzi al sole. Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Sorriso [Senza mai saperlo, ha pianto Forse perché avrebbe dovuto piangere, forse perché le sciagure si sentono vicine+ Questa sera è come un sogno il tramonto questa sera la valle rimane incantata. Non piove più. E la ragazza stanca si è sdraiata sull erba che è bagnata. le labbra come due ciliegie separate e mentre lei respira così profondamente, nel suo petto sale e scende la più bella rosa di Aprile. Scappano dalle nuvole raggi di sole e si nascondono nei suoi occhi. La bagna con due gocce di rugiada un albero di limone, diamanti che si sono fermati sulle guance e sembra che il suo pianto scorra mentre sorride di fronte al sole. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 12

13 Sorriso [Senza mai saperlo, pianse forse perché doveva piangere forse perché le sciagure càpitano.+ Il vespero stasera è come un sogno e la valle, stasera, una magia. Non piove più. Sfinita la fanciulla si distende sul prato zuppo d acqua. Come ciliegie s aprono le labbra: e dal suo respiro così fondo e pieno, sopra il suo petto sale e scende e sale la più robusta rosa di aprile. Dalle nuvole sfuggono dei raggi, nei suoi occhi si celano; la bagnano da un limone due gocce di rugiada, diventano diamanti sulla guancia: sembrano la sua lacrima che corre mentre sorride dirimpetto al sole. Sorriso [Senza saperlo mai, ha pianto, forse perché doveva piangere forse perché le infelicità stanno arrivando,) Stasera è come un sogno il crepuscolo stasera la valle è immersa nella magia. Non piove più. E la ragazza riposata è distesa sui trifogli bagnati. Come due ciliegie sono socchiuse le labbra e così profondamente, pieno del suo respiro, il suo seno sale e scende la bella rosa d Aprile. Ripartono oltre le nuvole i raggi e si nascondono nei suoi occhi. La bagna un albero di limone con due gocce di rugiada Che si fermarono sulla guancia come diamanti e sembra la sua lacrima che corre quando sorride guardando il sole. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani Traduzione dal greco: Antonio Verrina 7. Πρζβεηα (Δ. Μοφτςθσ- Γ. Γλζηοσ) Ιάνατοσ είναι οι κάργιεσ που χτυπιοφνται ςτουσ μαφρουσ τοίχουσ και τα κεραμίδια, κάνατοσ οι γυναίκεσ που αγαπιοφνται κακϊσ να κακαρίηανε κρεμμφδια. Ιάνατοσ οι λεροί κι αςιμαντοι δρόμοι, με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τουσ, ο ελαιϊνασ πίςω θ κάλαςςα κι ακόμθ ο ιλιοσ κάνατοσ μεσ ςτουσ κανάτουσ. Ιάνατοσ ο αςτυνόμοσ που διπλϊνει για να ηυγίςει μια ελλειπι μερίδα, κάνατοσ τα ηουμποφλια ςτο μπαλκόνι κι ο δάςκαλοσ με τθν εφθμερίδα. 13

14 Βάςισ φρουρά εξθκονταρχία Ρρεβζηθσ. Τθν Κυριακι κ' ακοφςουμε τθν μπάντα. Επιρα ζνα βιβλιάριο τραπζηθσ, πρϊτθ κατάκεςισ δραχμαί τριάντα. Ρερπατϊντασ αργά ςτθν προκυμαία "Υπάρχω" λεσ κι φςτερα "Δεν υπάρχεισ". Φτάνει το πλοίο υψωμζνθ ςθμαία. Ίςωσ ζρχεται ο κφριοσ νομάρχθσ. *Αν τουλάχιςτον, μζςα ςτουσ ανκρϊπουσ ζνασ πζκαινε από αθδία... Σιωπθλοί, κλιμμζνοι, με ςεμνοφσ τρόπουσ, κα διαςκεδάηαμε όλοι ςτθν κθδεία+ (Από τθ ςυλλογι «τα τελευταία κείμενα», 1928) Prèveza Morte sono i corbacci che s abbattono sui muri neri e sulle rosse tegole, morte le donne che fanno l amore come se sminuzzassero cipolle. Prèveza Morte sono i corvi che s abbattono sui muri neri e sulle tegole, morte le donne che fanno l amore come se mondassero cipolle. Morte le strade sporche, irrilevanti, coi loro nomi illustri, altisonanti, e l oliveto, e il mare attorno, e ancora il sole, morte in mezzo alle altri morti. E morte il poliziotto che accartoccia e pesa una razione difettosa, morte i giacinti in fiore sul balcone, e il professore che legge il giornale. Distretto, Base Guarnigione Prèveza. La banda ascolteremo di domenica. Ho pure aperto un libretto di banca, primo deposito drachme quaranta. Passeggiando sul molo lentamente domandi esisto? e poi no, non esisti!. La nave arriva, in alto la bandiera. Chissà se porterà il signor Prefetto. Fra tutte queste persone, se almeno se almeno una morisse di disgusto Contriti, silenziosi, compassati, al funerale ci divertiremmo. Morte sono le strade sporche, irrilevanti, coi loro nomi illustri, l uliveto circostante e ancora morte è il sole in mezzo alle altri morti. Morte il poliziotto che piega per pesare una razione mancante, morte i giacinti sul balcone, e il maestro con il giornale. Truppe delle guardie del distretto di Prèveza. Domenica andremo a sentire anche la banda. Ho aperto un libretto di deposito in banca, primo deposito trenta dracme. Passeggiando lentamente sulla banchina, esisto? ti domandi e dopo non, non esisto! Giunge la nave ed issa la bandiera. Forse arriva il signor Prefetto. Fra tutte queste persone, se almeno una morisse di disgusto Contriti, silenziosi, compassati, ci divertiremmo tutti al funerale. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 14

15 Preveza Morte sono le taccole che duellano sui muri neri e sulle tegole morte le donne che fanno l amore proprio come pelassero cipolle. Morte le strade sporche ed insignificanti coi loro nomi illustri e altisonanti il mare e l uliveto dietro e ancora il sole morte fra le morti. Morte il poliziotto che piega per pesarla una razione scarsa morte i giacinti che sono sul balcone ed il maestro con il suo giornale. Base, presidio, distretto di Preveza. La domenica sentiremo la banda. Ho preso anche un libretto di risparmio primo deposito dracme trenta. Passeggiando sul tardi sopra il molo Esisto dici e dopo Non esisto Giunge una nave con insegna issata Forse è il signor prefetto che arriva. [E se almeno, tra tutti questi uomini uno morisse di disgusto Silenziosi, afflitti, con modi decorosi, festeggeremmo tutti al funerale] Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Preveza Morte sono i corvi che si azzuffano sui muri neri e sulle tegole, morte le donne che fanno l amore come se pelassero cipolle. Morte le strade anonime e sporche con i loro nomi altisonanti, l uliveto dietro il mare e ancora il sole morte tra i morti. Morte è il poliziotto che piega per pesare una porzione scarsa, morte i giacinti sul balcone e il maestro con il giornale. Base presidio distretto di Preveza. Domenica sentiremo la banda. Ho preso un libretto di banca primo deposito trenta dracme. Passeggiando piano sul molo esisto dici e dopo non esisti arriva la nave con la bandiera issata. Forse arriva il signor prefetto. ( Se almeno, fra gli uomini uno morisse di disgusto... Silenziosi, afflitti, con modi composti, ci divertiremmo tutti al funerale. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri Hanno partecipato: Ester Basso Francamaria Gaglione Maria Grazia Tafuri Mitzi Marotta- Gigli Policarpo Saltalamacchia Antonio Verrina Le traduzioni di Filippomaria Pontani dal libro: Poeti Greci del novecento, Mondadori,

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos. ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ

Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos. ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ Aυτά τα δζντρα δε βολεφονται με λιγότερο ουρανό, αυτζσ οι πζτρεσ δε βολεφονται κάτου απ' τα ξζνα βιματα, αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

(2/11/ 1911 18/3/1996) 1. Το κοχφλι. Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω. Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο

(2/11/ 1911 18/3/1996) 1. Το κοχφλι. Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω. Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο (2/11/ 1911 18/3/1996) 1. Το κοχφλι Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο Πζραςαν όλεσ οι κοπζλεσ με τα μαγιό και τισ ομπρζλεσ Ύςτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλησ Αναγνωςτάκησ- Manolis Anaghostàkis (10/3/1925 23/6/ 2005)

Μανόλησ Αναγνωςτάκησ- Manolis Anaghostàkis (10/3/1925 23/6/ 2005) Μανόλησ Αναγνωςτάκησ- Manolis Anaghostàkis (10/3/1925 23/6/ 2005) 1. Μιλώ (Μίκησ Θεοδωράκησ) Μιλϊ για τα τελευταία ςαλπίςματα των νικθμζνων ςτρατιωτϊν Για τα τελευταία κουρζλια από τα γιορτινά μασ φορζματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Νίκος Καρούζος Nikos Karùzos

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Νίκος Καρούζος Nikos Karùzos POETI GRECI CONTEMPORANEI Νίκος Καρούζος Nikos Karùzos 1 Poeti Greci Contemporanei II. Nikos Karùzos 2 Νίκος Καρούζος, Nikos Karùzos La poesia arriva, non solo nei momenti ma soprattutto nei modi più inattesi.

Διαβάστε περισσότερα

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU A Giuseppe Russo di Salerno 1.Ricordo che durante un dibattito tra gente di alta cultura e un cardinale di Santa Romana Chiesa, un professore di diritto internazionale si

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

Tra le acque dell Egeo

Tra le acque dell Egeo Tra le acque dell Egeo da "Zorba il greco" di Nikos Kazantzakis IL MARE, LA DOLCEZZA AUTUNNALE, LE ISOLE INONDATE di sole, la pioggerellina che come un velo trasparente copriva la nudità immortale della

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA THE COLOUR TRANSPARENCIES OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA Was born in Gravina in Puglia, in Bari Province. A childhood in the workshop, with his father goldsmith

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Nella prima metà del Quattrocento, la casa di Borgogna, sotto il regno di Filippo il Buono, estende

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

(11 /1/ 1910 10/2/ 1975)

(11 /1/ 1910 10/2/ 1975) (11 /1/ 1910 10/2/ 1975) Νίκοσ Καββαδίασ- Nikos Kavadìas 1. Θεςςαλονίκθ (Θ.Μικροφτςικοσ) Ιταν εκείνθ τθ νυχτιά που φφςαγε ο Βαρδάρθσ το κφμα θ πλϊρθ εκζρδιηεν οργιά με τθν οργιά ς' ζςτειλε ο πρϊτοσ τα

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca.

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca. 1 Project: ATTENBERG Original Title: ATTENBERG Director: Athina Rachel Tsangari Translated Title: Attenberg Translator: Caterina Carpinato Language: GREEK Subtitles: 559 Words: 3407 Creation Date: 19.

Διαβάστε περισσότερα

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps.

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. 1 L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. Il punto di partenza del nostro studio del capitolo finale del Vangelo

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι «...Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα, που ερχόταν στο κατώφλι μας κάθε χρονιά, την εποχή που γίνονται τα μούρα, ζητώντας με ευγένεια να της δώσουμε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Ο αρχικός τίτλος της παρέµβασής µου ήταν «Γιατί είµαι περήφανος για την ιδιαίτερή µου πατρίδα». Συνειδητοποιώντας όµως πόσα πολλά πράγµατα θα είχα να σας πω, αισθάνθηκα

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE B PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

L EDUCAZIONE A PArOLE

L EDUCAZIONE A PArOLE Luciano Lanzi Roberto Rossi L EDUCAZIONE A PArOLE R. Rossi, L. Lanzi Con parole ornate Cappelli Editore 2010 1 Essere giovani in Grecia Breve excursus sulla παιδεία del mondo antico Nelle diverse poleis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55)

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DipSUm) DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA CLASSICA (XIII Ciclo) TESI DOTTORATO in LETTERATURA GRECA Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione,

Διαβάστε περισσότερα

Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki

Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki 1 Η συσχέτιση ελεύθερου χρόνου και βιβλίου αποκλείει αναγκαστικά αυτή μεταξύ του χρόνου και του βιβλίου. Αναφέρομαι στην ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis POETI GRECI CONTEMPORANEI Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis 1 Poeti Greci Contemporanei III. Vassìlis Laliòtis 2 Condannato alla poesia Βασίλης Λαλιώτης, Vassìlis Laliòtis Ciò che subito si sente in Vassìlis

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE Per un introduzione generale sulla figura del medico greco vd. J. Jouanna, Ippocrate, tr. it. Torino 1994, pp. 75-11 e 188. Per maggiori informazioni

Διαβάστε περισσότερα

Sequenza C - Italiano-->Greco-->Inglese TESTO ORIGINALE L isola volante di G. Pontiggia pp.66-73

Sequenza C - Italiano-->Greco-->Inglese TESTO ORIGINALE L isola volante di G. Pontiggia pp.66-73 TESTO ORIGINALE L isola volante di G. Pontiggia pp.66-73 L associazione di tempo libero e libro esclude necessariamente quella tra tempo professionale e libro. Alludo alla lettura editoriale, che definirei

Διαβάστε περισσότερα

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze Incontri triestini di filologia classica 9 (2009-2010), 153-173 Tommaso Braccini Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze «Talento limitato personalità poco simpatica

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITÀ NAZIONALE E CAPODISTRIACA DI ATENE DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ΗΜΕΡΙΔΑ / CONVEGNO ITALOELLENICA.

Διαβάστε περισσότερα

Atene παίδευσις e Atene τύραννος

Atene παίδευσις e Atene τύραννος Atene παίδευσις e Atene τύραννος Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi: Tucidide V 111-116 CXI. ΑΘ. τούτων µὲν καὶ πεπειραµένοις ἄν τι γένοιτο καὶ ὑµῖν καὶ οὐκ ἀνεπιστήµοσιν ὅτι οὐδ ἀπὸ µιᾶς πώποτε πολιορκίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell'antichità: Letterature, Storia e Archeologia Tesi di Laurea ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Relatore Ch. Prof.ssa Claudia Antonetti

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χιόνια στο καµπαναριό

Χιόνια στο καµπαναριό Νικηφόρος Λύτρας : τα κάλαντα Χιόνια στο καµπαναριό Χιόνια στο καµπαναριό που Χριστούγεννα σηµαίνει Χιόνια στο καµπαναριό ξύπνησε όλο το χωριό. Κι όλοι παν στην εκκλησιά τον Χριστό να προσκυνήσουν Κι όλοι

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις 1 Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντῆς Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις Σκοπός τῆς παρούσας μελέτης 1 εἶναι ὁ ἐντοπισμός καί ὁ κριτικός

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale:

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Il rito matrimoniale Ruoli e compiti nella casa L altra: L etera Un mondo alla rovescia: La città delle donne Le Amazzoni Credits Il rito matrimoniale

Διαβάστε περισσότερα

IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa

IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa 1. Il pronome riflessivo pg. 2 2. Uso del pronome riflessivo pg. 3 3. Bibliografia pg. 8 1 1. Il pronome riflessivo. I pronomi personali sono, nella specie

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

2 UdA. 2 UdA In Italia: conoscere gente, salutare, presentarsi. Obiettivi. Ascolta http://tts.imtranslator.net/67rw o leggi:

2 UdA. 2 UdA In Italia: conoscere gente, salutare, presentarsi. Obiettivi. Ascolta http://tts.imtranslator.net/67rw o leggi: 2 UdA In Italia: conoscere gente, salutare, presentarsi Obiettivi. Ascolta http://tts.imtranslator.net/67rw o leggi: salutare, presentarsi; chiedere e dare informazioni relative a: nome, origine, nazionalità,

Διαβάστε περισσότερα

Erodoto descrive i. Babilonesi

Erodoto descrive i. Babilonesi Babilonia Storia Società Economia Erodoto descrive i Divinità Babilonesi Medicina Versioni Curiosità Oggi Bibliografia Citta` Erodoto descrive a fu costruita: i Babilonesi erano soliti scavare dei fossati

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate e Demostene a confronto. di Fabio Macciò

Isocrate e Demostene a confronto. di Fabio Macciò Isocrate e Demostene a confronto Esame di Isocrate, Sulla pace, 41-50, e Demostene, Terza Olintiaca, 23-32 sulla base di Dionigi di Alicarnasso, Sullo stile di Demostene, 17-22 di Fabio Macciò PREMESSA

Διαβάστε περισσότερα

124.* [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.]

124.* [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.] [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.] 124.* Ψελλός, ψελλίζειν, ψελλίζεσθαι, ψελλότης, ψελλισµός. τραυλός, τραυλίζειν, τραυλότης, τραυλισµός. ἰσχωνόφωνος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA I Talenti 13 GIOVANNI DAMASCENO ESPOSIZIONE DELLA FEDE De fide orthodoxa TESTO CRITICO B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, BIBLIOGRAFIA, TRADUZIONE E NOTE Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Storiografia e Plutarco; geografia e periegesi

Storiografia e Plutarco; geografia e periegesi L età imperiale Storiografia e Plutarco; geografia e periegesi Vite T. 6 La morte di Cesare nella Vita di Bruto Plutarco, Vita di Bruto 16-17 Proponiamo ora la versione che lo stesso Plutarco dà della

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori MACRÌ, Gabriella. La ricezione di Primo Levi in Grecia. Ricercare le radici: Primo Levi lettore- Lettori di Primo Levi. Nuovi studi su Primo Levi, a cura di Raniero Speelman, Elisabetta Tonello & Silvia

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo Scuola di Dottorato in Humanae Litterae Dipartimento di Scienze dell antichità Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo PLATONE E PLUTARCO: INTRECCI TEMATICI TRA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση) ΕΠΙΠΕΔΑ Β (Β1 και Β) NOΕΜΒΡΙΟΣ 013 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα.

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα. καμίσιν Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013 5:07 μμ Σημασία: Ένδυμα από λευκό λινό ύφασμα που συνήθως φθάνει μέχρι τα γόνατα και το γυναικείο ακόμη παρακάτω, κα που φοριώταν κατάσαρκα. Βλ. Vocabolario Etimologico

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920)

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920) L'«attualità» ci fa vivere davvero il passato, la psicologia degli uomini del passato. E ci chiarisce le idee, e ci obbliga a trasformare il vocabolario. Lasciamo cadere la parola «tiranno»: sostituiamola

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE

HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE Σὺ μὲν οὖν ἀεὶ καὶ δύνῃ καὶ δύναιο κάλλιστα χρωμένη τῷ δύνασθαι, Tu hai sempre il tuo prestigio e mi auguro possa servirtene nel modo migliore. Synesius lett. LXXXI ALLA FILOSOFA

Διαβάστε περισσότερα