1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ"

Transcript

1 Κώςτασ Καρυωτάκθσ - Kostas Kariotakis (30/10/ /7/ 1928) 1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ Γυρίηουν το κλειδί ςτθν πόρτα, παίρνουν τα παλιά, φυλαγμζνα γράμματά τουσ, διαβάηουν ιςυχα, κι ζπειτα ςζρνουν για τελευταία φορά τα βιματά τουσ. Θταν θ ηωι τουσ, λζνε, τραγωδία. Ιεζ μου, το φρικτό γζλιο των ανκρϊπων, τα δάκρυα, ο ίδρωσ, θ νοςταλγία των ουρανϊν, θ ερθμία των τόπων. Στζκονται ςτο παράκυρο, κοιτάνε τα δζντρα, τα παιδιά, πζρα τθ φφςθ, τουσ μαρμαράδεσ που ςφυροκοπάνε, τον ιλιο που για πάντα κζλει δφςει. Πλα τελείωςαν. Το ςθμείωμα να το, ςφντομο, απλό, βακφ, κακϊσ ταιριάηει, αδιαφορία, ςυγχϊρθςθ γεμάτο για κείνον που κα κλαίει και κα διαβάηει. 1

2 Βλζπουν τον κακρζφτθ, βλζπουν τθν ϊρα, ρωτοφν αν είναι τρζλα τάχα ι λάκοσ, «όλα τελείωςαν» ψικυρίηουν «τϊρα», πωσ κ' αναβάλουν βζβαιοι κατά βάκοσ... (Από τθ ςυλλογι «Ελεγεία και ςάτιρεσ», 1927) Suicidi ideali Giran la chiave nella toppa, prendono le vecchie lettere ben conservate, le leggono con calma, e poi trascinano i loro passi per l ultima volta. La loro vita-dicono- era un dramma. Dio mio, il terribile riso degli uomini, le lacrime, il sudore, nostalgia dei cieli, solitudine dei luoghi. In piedi stanno alla finestra, guardano gli alberi, i bimbi, più in là la natura, i marmisti che battono il martello, il sole che per sempre sta calando. Tutto è finito. Ecco il biglietto, breve, semplice ma profondo, come è d uopo, pieno d indifferenza e di perdono per colui che piangendo leggerà. Un occhiata allo specchio, un altra all ora il dubbio che non sia follia, o uno sbaglio, tutto è finito mormorano adesso, sicuri in cuore che rimanderanno. Suicidio ideale Chiudono la porta a chiave, prendono le loro vecchie lettere conservate, le leggono con calma, e poi trascinano per l ultima volta i loro passi. Dicono che la loro vita sia stata una tragedia. Mio Dio l orribile sorriso degli uomini, le lacrime, il sudore, la nostalgia dei cieli, la solitudine dei luoghi. Si fermano davanti alla finestra, guardano gli alberi, i bambini, più in là la natura, il marmo scolpito dai marmisti e, il sole che tramonterà per sempre. Tutto è finito. Ecco il biglietto breve, semplice, profondo quanto si deve, pieno di indifferenza e di perdono per chi lo leggerà scoppiando in pianto. Guardano lo specchio, guardano l ora, si domandano se è una pazzia o un errore, Tutto è finito sussurrano adesso certi in fondo che rimanderanno. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Suicidi perfetti Girano la chiave nella toppa, prendono le loro vecchie lettere custodite con cura leggon serenamente e trascinano poi per un ultima volta i loro passi. Suicidi ideali Girano la chiave nella porta, prendono le loro vecchie e custodite lettere, le leggono con calma, e in seguito trascinano per l ultima volta i loro passi. Era la loro vita -dicono- una tragedia Mio Dio, l orrendo riso degli uomini, le lacrime, il sudore, la nostalgia E 'stata la loro vita, dicono, tragedia. Dio mio, l orribile sorriso della gente, le lacrime, il sudore, la nostalgia 2

3 dei cieli, la solitudine dei luoghi In piedi alla finestra guardano gli alberi, i bambino, più oltre la natura, i marmisti che martellano, il sole che vuol sempre tramontare Tutto è finito. Ecco il biglietto, conciso, semplice, così come s addice pieno d indifferenza e di perdono per colui che piangendo leggerà Guardano lo specchio, guardano l ora si chiedono se è mai pazzia o errore tutto è finito sussurrano ora Certi nel più profondo che poi rimanderanno. dei cieli, la solitudine dei luoghi. Stanno alla finestra, guardano gli alberi, i bambini, oltre la natura, i marmisti che percuotono il marmo, il sole che per sempre tramonterà. Tutto è finito. L annotazione eccola, breve, semplice, profonda, come conviene, indifferente, piena di perdono per quelli che piangeranno e leggeranno. Guardano lo specchio, guardano l ora, chiedono se è una pazzia o errore, "tutto è finito" sussurrano "adesso" sicuri in fondo che rimanderanno.. (Dalla raccolta Elegie e Satire, 1927) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Traduzione dal greco: Antonio Verrina Certi suicidi Girano la chiave nella porta,prendono le vecchie lettere messe da parte, leggono tranquillamente, e trascinano per l ultima volta i loro passi La loro vita era, dicono tragedia. Dio mio,l orrendo riso degli uomini, le lacrime, il sudore, la nostalgia degli uomini, la desolazione dei luoghi. Stanno in piedi alla finestra, guardano gli alberi, i ragazzi, più in là la natura, i marmisti che martellano il sole che vuole tramontare per sempre. Tutto è finito. Il biglietto eccolo, conciso, semplice, profondo, come conviene, pieno d indifferenza e di perdono, per colui che piangerà e leggerà. Guardano lo specchio, guardano l ora si chiedono se sia mai pazzia o errore tutto è finito sussurrano ora che rimanderanno nel profondo certi. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri 3

4 2. είμαςτε κάτι...(β. Δθμθτρίου Είμαςτε κάτι ξεχαρβαλωμζνεσ κικάρεσ ο άνεμοσ όταν περνάει, ςτίχουσ ιχουσ παράφωνουσ ξυπνάει ςτισ χορδζσ που κρζμονται ςαν καδζνεσ. Είμαςτε κάτι απίςτευτεσ αντζνεσ υψϊνονται ςα δάχτυλα ςτα χάθ ςτθν κορυφι τουσ το άπειρο αντθχάει μα γριγορα κα πζςουνε ςπαςμζνεσ. Είμαςτε κάτι διάχυτεσ αιςκιςεισ χωρίσ ελπίδα να ςυγκεντρωκοφμε ςτα νεφρα μασ μπερδεφεται όλθ θ φφςισ Στο ςϊμα, ςτθν ενκφμθςθ, πονοφμε μασ διϊχνουνε τα πράγματα κι θ ποίθςισ είναι το καταφφγιο που φκονοφμε. ( Από τθ ςυλλογι «Ελεγεία και ςάτιρεσ», 1927) Noi siamo cetre Noi siamo cetre un poco sgangherate. Il vento, quando passa sulle corde, come catene sospese, risveglia dei versi, dei rumori dissonanti. Noi siamo antenne un poco singolari. Come dita s innalzano nel caos, in cima ad esse echeggia l infinito, ma ben presto cadranno giù spezzate. Noi siamo sensazioni un po disperse senza speranza di concentrazione. Nei nostri nervi tutto si confonde. Ci duole il corpo, duole la memoria. Ci scacciano le cose, e la poesia è il rifugio che sempre più invidiamo. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani Siamo come chitarre. Siamo certe chitarre sgangherate. Quando il vento passa tra le corde, che stanno lì appese come catene, risveglia suoni musicali discordanti. Noi siamo incredibili antenne come le dita s innalzano nel caos, in cima ad esse riecheggia l infinito, ma ben presto cadranno giù spezzate. Siamo sensazioni un po diffuse senza speranza di concentrazione. Nei nostri nervi si confonde la natura ci duole Il corpo, la memoria ci duole siamo sopraffatti dalle cose e la poesia è il rifugio che odiamo sempre di più. (Dalla raccolta Elegie e Satire, 1927) Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 4

5 Siamo delle chitarre sfasciate Siamo come Siamo delle chitarre sfasciate il vento risveglia quando passa versi e suoni stonati dalle corde che pendon come fossero catene Siamo delle antenne straordinarie che come dita s innalzano nel caos in cima ad esse risuona l infinito ma in fretta crolleranno frantumate Siamo delle sparse sensazioni senza speranza che ci raduniamo nei nostri nervi l intera natura si confonde nel corpo, nel ricordo, abbiam dolore ci scacciano le cose e la poesia è il rifugio che invidiamo. Siamo come chitarre sgangherate Il vento quando soffia, sveglia versi e suoni dissonanti tra le corde che pendono come catene. Siamo come incredibili antenne innalzate come dita nel caos sulla loro cima echeggia l infinito ma presto cadranno spezzettate Siamo come sensi spontanei Senza speranza che ci concentriamo nei nostri sogni si confonde tutta la natura nel corpo e nel ricordo, soffriamo ci mandano via le cose e la poesia è il rifugio che odiamo. (Dalla raccolta Elegie e Satire, 1927) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Traduzione dal greco: Antonio Verrina Siamo come certi... Siamo come certe chitarre scassate che quando il vento soffia risveglia versi e suoni dissonanti fra le corde che pendono come catene Siamo come certe incredibili antenne che si innalzano come dita nel caos sulla loro cima l infinito risuona ma subito cadranno rotte. Siamo come certe sensazioni indistinte senza speranza di concentrazione nei nostri nervi si confonde tutta la natura. Nel corpo, nella mente, soffriamo le cose ci scacciano e la poesia è il rifugio che invidiamo. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri 5

6 3. Κι αν ζςβθςε ςαν ίςκιοσ (Λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ, Χαΐνθδεσ) Κι αν ζςβθςε ςαν ίςκιοσ τ' όνειρό μου, κι αν ζχαςα για πάντα τθ χαρά, κι αν ςζρνομαι ςτ' ακάκαρτα του δρόμου, πουλάκι με ςπαςμζνα τα φτερά Κι αν ζχει, πριν ανοίξει, το λουλοφδι ςτον κιπο τθσ καρδιάσ μου μαρακεί, το λεφτερο που εςκζφτθκα τραγοφδι κι αν ξζρω πωσ ποτζ δε κα ειπωκεί Κι αν ζκαψα τθν ίδια τθ ηωι μου βακιά μζςα ςτον πόνο που πονϊκακάρια πωσ ταράηεται θ ψυχι μου ςα βλζπω το μεγάλο ουρανό, Η κάλαςςα ςαν ζρχεται μεγάλθ, και ογραίνοντασ τθν άμμο το πρωί, μου λζει για κάποιο γνϊριμο ακρογιάλι, μου λζει για κάποια που 'ηθςα ηωι! Anche se si è spento E se si è spento come un ombra il mio sogno, e se ho perso per sempre la gioia, e se mi trascino tra la sporcizia delle strade, un uccellino dalle ali spezzate. E se il fiore, nel giardino del mio cuore appassisce,prima ancora di essere sbocciato anche se so che non si sentirà mai la canzone di libertà che ho pensato E se ho sepolto la mia stessa vita, profondamente, nel dolore che sento come si agita la mia anima pura quando vedo il grande universo. Il mare quando è agitato, e sedimenta la sabbia al mattino, mi racconta di una spiaggia conosciuta, mi racconta di una vita che ho vissuto. Anche se-un ombra-il mio sogno Anche se-un ombra-il mio sogno è svanito, anche se ho perso per sempre la gioia, anche se giro nella strada lurida, come uccellino con le ali spezzate anche se il fiore, prima di sbocciare, è appassito nell orto del mio cuore, anche se so che la canzone libera, che avevo in mente non sarà mai detta; e se ho sepolto la mia stessa vita profonda assai nel dolore che provoquanto si turba la mia anima pura quando contemplo il cielo sterminato. O quando il mare giunge a riva, grosso, e, bagnando la sabbia mattutina, mi parla di una sponda conosciuta, mi parla di una vita che ho vissuto. Traduzione dal greco di Policarpo Saltalamacchia Traduzione dal greco Filippomaria Pontani 6

7 Se anche svanito è come un ombra Se anche il sogno mio svanito è come un ombra e per sempre ho perduto la mia gioia se anche mi trascino nella sudicia strada piccolo uccello con le ali spezzate E se è appassito prima della schiusa il fiore nel giardino del mio cuore e se so che giammai sarà ascoltata la libera canzone che ho pensata Anche se ho seppellito la stessa vita mia in fondo nel dolore di cui soffro com è turbata la linda anima mia appena vedo il cielo sterminato Appena il vasto mare arriva bagnando la sabbia al mattino mi parla di una spiaggia familiare mi parla di una vita che ho vissuta anche si è spazzato via come un ombra Anche si è spazzato via come un ombra il mio sogno anche se ho perso per sempre la gioia Anche se mi trascino nello sporco della strada Come un uccellino con le ali spezzate Anche se è appassito, prima di sbocciare, il fiore nel giardino del mio cuore, la canzone libera che ho pensato anche se so che mai sarà cantata Anche se ho seppellito la mia stessa vita profondamente in mezzo al dolore che mi duolecome si agita pura la mia anima quando guardo il grande cielo Il mare quando diventa grande e bagna la sabbia al mattino mi parla di una spiaggia conosciuta mi parla di una vita che ho vissuto!! (dalla raccolta Nepenti ) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Traduzione dal greco: Antonio Verrina 7

8 4. Εμβατιριο πζνκιμο και κατακόρυφο(μωρά ςτθ φωτιά) Στο ταβάνι βλζπω τουσ γφψουσ. Μαίανδροι ςτο χορό τουσ με τραβάνε. Η ευτυχία μου, ςκζπτομαι, κα 'ναι ηιτθμα φψουσ. Σφμβολα ηωισ υπερτζρασ, ρόδα αναλλοίωτα, μετουςιωμζνα, λευκζσ άκανκεσ ολόγυρα ς' ζνα Αμάλκειο κζρασ. (Ταπεινι τζχνθ χωρίσ φφοσ, πόςο αργά δζχομαι το δίδαγμα ςου!) Ονειρο ανάγλυφο, κα 'ρκω κοντά ςου κατακορφφωσ. Οι ορίηοντεσ κα μ' ζχουν πνίξει. Σ' όλα τα κλίματα, ς' όλα τα πλάτθ, αγϊνεσ για το ψωμί και το αλάτι, ζρωτεσ, πλιξθ. Α! πρζπει τϊρα να φορζςω τ' ωραίο εκείνο γφψινο ςτεφάνι. ζτςι, με πλαίςιο γφρω το ταβάνι, πολφ κ' αρζςω. (Από τθ ςυλλογι «Ελεγεία και Σάτιρεσ» 1927) Marcia funebre e verticale Guardo gli stucchi del soffitto. I meandri m attraggono alla danza. La mia felicità è questione, penso, di altezza. Simboli di vita più alta, rose intangibili, trasfigurate, e tutto intorno a un corno di Amaltea acanti bianchi. (Umile arte senza uno stile, quanto tardi la tua lezione apprendo!) Sogno a rilievo, ti verrò vicino Marcia funebre e verticale Guardo gli stucchi sul soffitto. M affascinano le volute della loro danza. La mia felicità, io penso, sarà questione d altezza. Simboli di una vita superiore rose immutabili, fatte d altra sostanza acanti bianchi intorno a un corno d Amaltea. (Umile arte senza uno stile quanto tardi mi vien la tua lezione!) Sogno in rilievo, verrò a te vicino 8

9 verticalmente. Mi avranno soffocato gli orizzonti. In tutti i climi e le latitudini battaglie per il sale, per il pane amori, noia. ecco!adesso devo indossare quella elegante corona di gesso. E così, incorniciato dal soffitto, piacerò molto. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani verticalmente. Gli orizzonti mi avranno soffocato in tutti i climi e in ogni latitudine lotte per il pane e per il sale amori, noia. Ah! bisogna che ora indossi quella bella corona di gesso così, con una cornice intorno al soffitto piacerò molto (Dalla raccolta Elegia e satire) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Marcia funebre e precipitosa Guardo gli stucchi del soffitto. i meandri mi attraggono nella loro danza. Penso che la mia felicità sia una questione di altezza. Simboli di una vita superiore, rose immutate, trasformate, bianche spine tutte intorno ad un corno di Amaltheia. (Arte umile e senza stile quanto tardi comprendo la tua lezione!) Sogno di bassorilievo, ti verrò vicino, precipitosamente. Gli orizzonti mi avranno affogato. In tutti i climi, in tutte le latitudini, le lotte per il pane e per il sale, gli amori, la noia. Ah! ora debbo indossare questa bella corona di gesso, così con la cornice del soffitto attorno sarò assai bello. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 9

10 5. Σε παλιό ςυμφοιτθτι(λζνα Πλάτωνοσ-Δ. Παπαδθμθτρίου Φίλε, θ καρδιά μου τϊρα ςαν να εγζραςε Τελείωςεν θ ηωι μου τθσ Ακινασ, που όμοια γλυκά και με το γλζντι επζραςε και με τθν πίκρα κάποτε τθσ πείνασ. Δε κα 'ρκω πια ςτον τόπο που θ πατρίδα μου τον ζδωκε το γιόρταςμα τθσ νιότθσ, παρά περαςτικόσ, με τθν ελπίδα μου, με τ' όνειρο που εςβιςτθ, ταξιδιϊτθσ. Ρροςκυνθτισ κα πάω κατά το ςπίτι ςου και κα μου πουν δεν ξζρουν τι εγίνθσ. Μ' άλλον μαηί κα ιδϊ τθν Αφροδίτθ ςου κι άλλοι το ςπίτι κα 'χουν τθσ Ειρινθσ. Ια πάω προσ τθν ταβζρνα, το ςαμιϊτικο που επίναμε για να ξαναηθτιςω. Ια λείπεισ, το κραςί τουσ κα' ναι αλλιϊτικο, όμωσ εγϊ κα πιω και κα μεκφςω. Ι' ανζβω τραγουδϊντασ και τρεκλίηοντασ ςτο Ζάππειο που ετραβοφςαμεν αντάμα. Τριγφρω κα 'ναι ωραία πλατφσ ο ορίηοντασ, και κα 'ναι το τραγοφδι μου ςαν κλάμα. (Από τθ ςυλλογι «Νθπενκι», 1921) Ad un vecchio compagno di studi Amico, il cuore mio ora s è fatto vecchio la mia vita ad Atene ormai è terminata la vita che trascorse simile a dolce e in festa e con l amaro a volte della fame. Non verrò più laddove la mia patria di gioventù la festa m ha donato quasi passante, con la mia speranza, col sogno che s è spento, viaggiatore. E pellegrino andrò davanti alla tua casa di ciò che t è accaduto diranno che non sanno A un vecchio compagno di studi Amico, ora il mio cuore è come se fosse invecchiato è terminata la mia vita ad Atene, dove si è trascorsa dolcemente tra divertim enti e a volte con l amarezza della fame. Non tornerò più nel luogo che è stato la mia patria nella festa della gioventù, se non di passaggio, come un viaggiatore con la mia speranza,con il sogno che ormai sarà spento. 10

11 Insieme a un altro vedrò la tua Afrodite e d Irene la casa altri possiederanno. Alla taverna andrò a chieder nuovamente quel bel vino di Samo che bevemmo Non ci sarai e il loro vino sarà diverso comunque lo berrò per potermi ubriacare Cantando e barcollando salirò allo Zappio lì dove assieme ci dirigevamo E intorno sarà bello quell orizzonte vasto e la canzone mia sarà qual pianto. (Dalla raccolta Nepenti ) Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Come pellegrino andrò verso la tua casa e mi diranno che non sanno più che fine hai fatto vedrò un altro assieme alla tua Afrodite ed altri abiteranno nella casa di Irene Andrò alla taverna dove bevevamo il vino di Samo, per ordinarlo nuovamente. Tu non ci sarai, il loro vino sarà diverso, però io berrò e mi ubriacherò Salirò cantando e barcollando sullo Zappio dove andavamo insieme. Sarà bello il vasto orizzonte lì attorno, e la mia canzone sarà come un pianto. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Ad un vecchio compagno di studi Amico, il mio cuore è invecchiato È finita la mia vita in Atene che identica dolce e con le feste è trascorsa e con il sapore della fame di una volta. Non tornerò più nel mio luogo dove la mia patria mi ha regalato la festa della giovinezza, passerò, con la mia speranza, con il sogno che si è spento, da viaggiatore. Come per un voto andrò a casa tua e mi diranno che non sanno cosa è successo. Insieme con un altro vedrò la tua Afrotide e altri, la casa d Irene, avranno. Andrò verso la taverna, dove chiederò quello di Samo che bevevamo. Tu mancherai, il loro vino avrà un gusto diverso Però lo stesso io berrò e mi ubriacherò. Salirò cantando e barcollando allo Zappio dove andavamo insieme. intorno sarà bello ampio l orizzonte e la mia canzone sarà come pianto. Traduzione dal greco: Antonio Verrina 11

12 6. Χαμόγελο: (Λζνα Πλάτωνοσ) Χωρίσ να το μάθει ποτζ, εδάκρυςε, ίςωσ γιατί ζπρεπε να δακρφςει, ίςωσ γιατί οι ςυφορζσ ζρχονται. Απόψε είναι ςαν όνειρο το δείλι απόψε θ λαγκαδιά ςτα μάγια μζνει. Δεν βρζχει πια.κι θ κόρθ αποςταμζνθ ςτο μουςκεμζνο ξάπλωςε τριφφλλι. Σα δυο κεράςια χϊριςαν τα χείλθ κι ζτςι βακιά,γιομάτα ωσ αναςαίνει, ςτο ςτικοσ τθσ ανεβοκατεβαίνει το πλζον αδρό τριαντάφυλλο τ' Απρίλθ. Ξεφεφγουνε απ'το ςφννεφον αχτίδεσ και κρφβονται ςτα μάτια τθσ.τθ βρζχει μια λεμονιά με δυο δροςοςταλίδεσ που ςτάκθκαν ςτο μάγουλο διαμάντια και που καρρείσ το δάκρυ τθσ πωσ τρζχει κακϊσ χαμογελάει ςτον ιλιο αγνάντια. (Από τθ ςυλλογι «ο πόνοσ του ανκρϊπου και των πραγμάτων», 1919) Sorriso Senza mai averlo imparato, ha pianto, forse perché piangere bisognava o perché si avvicinano sciagure. Stasera è come un sogno il vespro e la valle come sotto un sortilegio. Non piove più. E la fanciulla stanca s è distesa sul rorido trifoglio. In due ciliegie le labbra son divise e così scure e piene al suo respiro, nel petto suo scende e sale la più generosa rosa d Aprile. Raggi di sole sfuggon dalle nubi e si celano dentro ai suoi occhi. Un limone la irrora con due gocce di rugiada che, diamanti, son ferme sulla guancia ed è come se il pianto suo scorresse nel mentre lei sorride innanzi al sole. Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Sorriso [Senza mai saperlo, ha pianto Forse perché avrebbe dovuto piangere, forse perché le sciagure si sentono vicine+ Questa sera è come un sogno il tramonto questa sera la valle rimane incantata. Non piove più. E la ragazza stanca si è sdraiata sull erba che è bagnata. le labbra come due ciliegie separate e mentre lei respira così profondamente, nel suo petto sale e scende la più bella rosa di Aprile. Scappano dalle nuvole raggi di sole e si nascondono nei suoi occhi. La bagna con due gocce di rugiada un albero di limone, diamanti che si sono fermati sulle guance e sembra che il suo pianto scorra mentre sorride di fronte al sole. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 12

13 Sorriso [Senza mai saperlo, pianse forse perché doveva piangere forse perché le sciagure càpitano.+ Il vespero stasera è come un sogno e la valle, stasera, una magia. Non piove più. Sfinita la fanciulla si distende sul prato zuppo d acqua. Come ciliegie s aprono le labbra: e dal suo respiro così fondo e pieno, sopra il suo petto sale e scende e sale la più robusta rosa di aprile. Dalle nuvole sfuggono dei raggi, nei suoi occhi si celano; la bagnano da un limone due gocce di rugiada, diventano diamanti sulla guancia: sembrano la sua lacrima che corre mentre sorride dirimpetto al sole. Sorriso [Senza saperlo mai, ha pianto, forse perché doveva piangere forse perché le infelicità stanno arrivando,) Stasera è come un sogno il crepuscolo stasera la valle è immersa nella magia. Non piove più. E la ragazza riposata è distesa sui trifogli bagnati. Come due ciliegie sono socchiuse le labbra e così profondamente, pieno del suo respiro, il suo seno sale e scende la bella rosa d Aprile. Ripartono oltre le nuvole i raggi e si nascondono nei suoi occhi. La bagna un albero di limone con due gocce di rugiada Che si fermarono sulla guancia come diamanti e sembra la sua lacrima che corre quando sorride guardando il sole. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani Traduzione dal greco: Antonio Verrina 7. Πρζβεηα (Δ. Μοφτςθσ- Γ. Γλζηοσ) Ιάνατοσ είναι οι κάργιεσ που χτυπιοφνται ςτουσ μαφρουσ τοίχουσ και τα κεραμίδια, κάνατοσ οι γυναίκεσ που αγαπιοφνται κακϊσ να κακαρίηανε κρεμμφδια. Ιάνατοσ οι λεροί κι αςιμαντοι δρόμοι, με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τουσ, ο ελαιϊνασ πίςω θ κάλαςςα κι ακόμθ ο ιλιοσ κάνατοσ μεσ ςτουσ κανάτουσ. Ιάνατοσ ο αςτυνόμοσ που διπλϊνει για να ηυγίςει μια ελλειπι μερίδα, κάνατοσ τα ηουμποφλια ςτο μπαλκόνι κι ο δάςκαλοσ με τθν εφθμερίδα. 13

14 Βάςισ φρουρά εξθκονταρχία Ρρεβζηθσ. Τθν Κυριακι κ' ακοφςουμε τθν μπάντα. Επιρα ζνα βιβλιάριο τραπζηθσ, πρϊτθ κατάκεςισ δραχμαί τριάντα. Ρερπατϊντασ αργά ςτθν προκυμαία "Υπάρχω" λεσ κι φςτερα "Δεν υπάρχεισ". Φτάνει το πλοίο υψωμζνθ ςθμαία. Ίςωσ ζρχεται ο κφριοσ νομάρχθσ. *Αν τουλάχιςτον, μζςα ςτουσ ανκρϊπουσ ζνασ πζκαινε από αθδία... Σιωπθλοί, κλιμμζνοι, με ςεμνοφσ τρόπουσ, κα διαςκεδάηαμε όλοι ςτθν κθδεία+ (Από τθ ςυλλογι «τα τελευταία κείμενα», 1928) Prèveza Morte sono i corbacci che s abbattono sui muri neri e sulle rosse tegole, morte le donne che fanno l amore come se sminuzzassero cipolle. Prèveza Morte sono i corvi che s abbattono sui muri neri e sulle tegole, morte le donne che fanno l amore come se mondassero cipolle. Morte le strade sporche, irrilevanti, coi loro nomi illustri, altisonanti, e l oliveto, e il mare attorno, e ancora il sole, morte in mezzo alle altri morti. E morte il poliziotto che accartoccia e pesa una razione difettosa, morte i giacinti in fiore sul balcone, e il professore che legge il giornale. Distretto, Base Guarnigione Prèveza. La banda ascolteremo di domenica. Ho pure aperto un libretto di banca, primo deposito drachme quaranta. Passeggiando sul molo lentamente domandi esisto? e poi no, non esisti!. La nave arriva, in alto la bandiera. Chissà se porterà il signor Prefetto. Fra tutte queste persone, se almeno se almeno una morisse di disgusto Contriti, silenziosi, compassati, al funerale ci divertiremmo. Morte sono le strade sporche, irrilevanti, coi loro nomi illustri, l uliveto circostante e ancora morte è il sole in mezzo alle altri morti. Morte il poliziotto che piega per pesare una razione mancante, morte i giacinti sul balcone, e il maestro con il giornale. Truppe delle guardie del distretto di Prèveza. Domenica andremo a sentire anche la banda. Ho aperto un libretto di deposito in banca, primo deposito trenta dracme. Passeggiando lentamente sulla banchina, esisto? ti domandi e dopo non, non esisto! Giunge la nave ed issa la bandiera. Forse arriva il signor Prefetto. Fra tutte queste persone, se almeno una morisse di disgusto Contriti, silenziosi, compassati, ci divertiremmo tutti al funerale. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 14

15 Preveza Morte sono le taccole che duellano sui muri neri e sulle tegole morte le donne che fanno l amore proprio come pelassero cipolle. Morte le strade sporche ed insignificanti coi loro nomi illustri e altisonanti il mare e l uliveto dietro e ancora il sole morte fra le morti. Morte il poliziotto che piega per pesarla una razione scarsa morte i giacinti che sono sul balcone ed il maestro con il suo giornale. Base, presidio, distretto di Preveza. La domenica sentiremo la banda. Ho preso anche un libretto di risparmio primo deposito dracme trenta. Passeggiando sul tardi sopra il molo Esisto dici e dopo Non esisto Giunge una nave con insegna issata Forse è il signor prefetto che arriva. [E se almeno, tra tutti questi uomini uno morisse di disgusto Silenziosi, afflitti, con modi decorosi, festeggeremmo tutti al funerale] Traduzione dal greco: Francamaria Gaglione Preveza Morte sono i corvi che si azzuffano sui muri neri e sulle tegole, morte le donne che fanno l amore come se pelassero cipolle. Morte le strade anonime e sporche con i loro nomi altisonanti, l uliveto dietro il mare e ancora il sole morte tra i morti. Morte è il poliziotto che piega per pesare una porzione scarsa, morte i giacinti sul balcone e il maestro con il giornale. Base presidio distretto di Preveza. Domenica sentiremo la banda. Ho preso un libretto di banca primo deposito trenta dracme. Passeggiando piano sul molo esisto dici e dopo non esisti arriva la nave con la bandiera issata. Forse arriva il signor prefetto. ( Se almeno, fra gli uomini uno morisse di disgusto... Silenziosi, afflitti, con modi composti, ci divertiremmo tutti al funerale. Traduzione dal greco: Maria Grazia Tafuri Hanno partecipato: Ester Basso Francamaria Gaglione Maria Grazia Tafuri Mitzi Marotta- Gigli Policarpo Saltalamacchia Antonio Verrina Le traduzioni di Filippomaria Pontani dal libro: Poeti Greci del novecento, Mondadori,

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

(11 /1/ 1910 10/2/ 1975)

(11 /1/ 1910 10/2/ 1975) (11 /1/ 1910 10/2/ 1975) Νίκοσ Καββαδίασ- Nikos Kavadìas 1. Θεςςαλονίκθ (Θ.Μικροφτςικοσ) Ιταν εκείνθ τθ νυχτιά που φφςαγε ο Βαρδάρθσ το κφμα θ πλϊρθ εκζρδιηεν οργιά με τθν οργιά ς' ζςτειλε ο πρϊτοσ τα

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca.

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca. 1 Project: ATTENBERG Original Title: ATTENBERG Director: Athina Rachel Tsangari Translated Title: Attenberg Translator: Caterina Carpinato Language: GREEK Subtitles: 559 Words: 3407 Creation Date: 19.

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Ο αρχικός τίτλος της παρέµβασής µου ήταν «Γιατί είµαι περήφανος για την ιδιαίτερή µου πατρίδα». Συνειδητοποιώντας όµως πόσα πολλά πράγµατα θα είχα να σας πω, αισθάνθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι «...Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα, που ερχόταν στο κατώφλι μας κάθε χρονιά, την εποχή που γίνονται τα μούρα, ζητώντας με ευγένεια να της δώσουμε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE B PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki

Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki 1 Η συσχέτιση ελεύθερου χρόνου και βιβλίου αποκλείει αναγκαστικά αυτή μεταξύ του χρόνου και του βιβλίου. Αναφέρομαι στην ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis POETI GRECI CONTEMPORANEI Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis 1 Poeti Greci Contemporanei III. Vassìlis Laliòtis 2 Condannato alla poesia Βασίλης Λαλιώτης, Vassìlis Laliòtis Ciò che subito si sente in Vassìlis

Διαβάστε περισσότερα

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale:

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Il rito matrimoniale Ruoli e compiti nella casa L altra: L etera Un mondo alla rovescia: La città delle donne Le Amazzoni Credits Il rito matrimoniale

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Χιόνια στο καµπαναριό

Χιόνια στο καµπαναριό Νικηφόρος Λύτρας : τα κάλαντα Χιόνια στο καµπαναριό Χιόνια στο καµπαναριό που Χριστούγεννα σηµαίνει Χιόνια στο καµπαναριό ξύπνησε όλο το χωριό. Κι όλοι παν στην εκκλησιά τον Χριστό να προσκυνήσουν Κι όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 1 Editorial Editorial Μετά από μια μεγάλη απουσία, επιστρέψαμε δυναμικά με καινούρια θέματα και ιδέες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA I Talenti 13 GIOVANNI DAMASCENO ESPOSIZIONE DELLA FEDE De fide orthodoxa TESTO CRITICO B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, BIBLIOGRAFIA, TRADUZIONE E NOTE Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 TOMMASO BRACCINI PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 In una voce non firmata presente nel trentacinquesimo e ultimo volume dell'enciclopedia italiana (1937), la ventriloquia è definita come

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia Due miracoli nella Parafrasi del Vangelo di San Giovanni di Nonno di Panopoli: il

Διαβάστε περισσότερα

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Ambasciata d'italia Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Il progetto della mostra di Architettura cipriota ha origine da una serie di interrogativi che nascono dal ruolo che ricopre

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B2 secondo il Consiglio d Europa FASE I comprensione di

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Qualifications- response to Steki Nadir:

Qualifications- response to Steki Nadir: Qualifications- response to Steki Nadir: A few thoughts on our use of technology by some luddites: The internet and what it is good for The internet is a great resource. It enables comrades to research

Διαβάστε περισσότερα

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T Manuale d istruzioni Piano di cottura da incasso Operating and maintenance instruction for hobs Electric hobs Οδηγιες λειτουργιας και

Διαβάστε περισσότερα

Una nell. Δήμος Αστυπάλαιας Municipality of Astypalea Comune di Astypalea

Una nell. Δήμος Αστυπάλαιας Municipality of Astypalea Comune di Astypalea Una nell Δήμος Αστυπάλαιας Municipality of Astypalea Comune di Astypalea 2014 Una nell Δήμος Αστυπάλαιας Χώρα Αστυπάλαιας 85900 Αστυπάλαια Τηλ: 22433 60021 Φαξ: 22430 61166 http://www.astypalaia.gr/ Εκδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 31 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεµ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδηµοσιεύση κειµένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται µόνο µε την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσία Μουζάκη (για Β Ανωτέρα)

Διονυσία Μουζάκη (για Β Ανωτέρα) Διονυσία Μουζάκη (για Β Ανωτέρα) Caldara, Al....... Sebben crudele (aria antica) Handel, G.F... Then shall the eyes of the blind... He shall feed His flock από «The Messiah» Recit. No.19 και Aria No.20

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO

STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO Histos 5 (2011) 107 16 STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO 1 È divenuta oramai una prassi consolidata quella d identificare ed etichettare la storia del Mediterraneo orientale

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 34 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

CLAUDIO DE STEFANI. Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario *

CLAUDIO DE STEFANI. Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario * Incontri di filologia classica 11 (2011-2012), 217-231 CLAUDIO DE STEFANI Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario * L aureo consiglio di Martin West secondo cui, prima di accingersi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Ὦ γῆς παλαιὸν Ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί, ὅθεν ποτ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM BL300 English (Original Instructions) 2 (Original Instructions) English Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Ιταλία καταλαμβάνει έκταση 301.245 Km 2 με πληθυσμό 57.46 εκατομμύρια κατοίκων. Η Ιταλία επηρέασε έντονα την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 www.blackanddecker.eu 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 5 4 3 6 2 7 9 8 A 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύεται το 1953 με προσπάθειες επιφανών Λευκαδίων, όπως ο ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης, ο συμβολαιογράφος Τάκης Μαμαλούκας και άλλοι που βρήκαν

Διαβάστε περισσότερα

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap CJ750 ENGLISH (Original instructions) Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap Intended use Your Black & Decker citrus juicer

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Considerata una delle fonti fondamentali per la storia dell arte bizantina, entrata in

Considerata una delle fonti fondamentali per la storia dell arte bizantina, entrata in Sommario Premessa... I Introduzione... 2 I. L autore e l opera... 5 I.2 La vita... 5 I.2 L opera... 10 II. La descrizione della Chiesa dei Ss. Apostoli a Costantinopoli... 17 II.1 L edificio... 17 II.2

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων»

Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων» simboli araldici a grottesca sulle pareti nella sala del Cavaliere Paolo Guidotti Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων» grottesche sulla volta

Διαβάστε περισσότερα

Notizie 32. H Διοίκηση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. L Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco

Notizie 32. H Διοίκηση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. L Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco Notizie 32 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

MAX ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

MAX ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 MAX 1000ml 500ml ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 2 3 1 4 5 MAX 1000ml 6 500ml 2 5 A B 4 5 7 C D 4 RESET 3 E 3 9 F 8 11 10 G H 4 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker water filter has been designed

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα