Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ"

Transcript

1 Υ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΥΥΥΥΥΥκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Σν απεξρφκελν Γ ηνπ σκαηείνπ καο επέιεμε ηνλ αγσληζηηθφ δξφκν ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη πινπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο καο. Σν Γ εξγάζηεθε ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, θαζψο ηελ ηειεπηαία δηεηία νμχλζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ππήξμαλ κεζνδεχζεηο ππνβάζκηζεο θαη αιινίσζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ξφινπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Σν Γ απεπζχλζεθε κε εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπλαδέιθνπο, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο πξαγκαηηθνχο ππεχζπλνπο γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη νη πξνηάζεηο ηνπ πηνζεηεζήθαλ απ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ ζσκαηείνπ. Μέζα απφ ηηο απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ αλαδείρζεθαλ νη επζχλεο ησλ ηδξπηηθψλ θνξέσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο εγεζίαο ηεο ΓΔΔ γηα ηελ πνξεία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ. Δπηβεβαηψζεθε ην γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε ζην Ηλζηηηνχην ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή θπβεξλήζεσλ - ηξφηθαο (ΔΔ, ΓΝΣ) πνπ νδεγεί ζε θαηεδάθηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Οη αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ σκαηείνπ καο δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά αλέδεημαλ ηα δεηήκαηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κε βάζε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ. ην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ σκαηείνπ αμηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο κνξθέο φπσο: 1. Παξεκβάζεηο ζην Γ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ζηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο θαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 2. Απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, 3. Παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο ζηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ, 4. Γεκνζηνπνίεζε (ζπλέληεπμε ηχπνπ κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, απνζηνιή κελπκάησλ, ζπιινγή ππνγξαθψλ, ζπιινγή ςεθηζκάησλ απφ ζπλδηθαιηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο), 5. Αμηνπνίεζε δηθαησκάησλ πνπ καο δίλεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία (αζθαιηζηηθά κέηξα, θαηαγγειία ζηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο). ήκεξα φινη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ζε πφζν ρεηξφηεξε ζέζε ζα ήκαζηαλ αλ δελ είρακε επηιέμεη ην δξφκν ηεο καρεηηθήο δηεθδίθεζεο. Ζ δξάζε καο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα έθεξε απνηειέζκαηα: 1. ζην κεγάιν πξφβιεκα ηεο θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ, 2. ζηελ απνηξνπή ηεο πξνψζεζεο αληηδξαζηηθψλ κέηξσλ πνπ ήδε απφ ην 2010 έρνπλ ηεζεί ζην «ηξαπέδη» (π.ρ. επηζηνιέο ΔΔΔ γηα θιείζηκν παξαξηεκάησλ θαη αλαδηαξζξψζεηο, επηζηνιή πξψελ Γελ. Γηεπζπληή γηα «πιενλάδνλ» πξνζσπηθφ, ζπδεηήζεηο γηα κεηψζεηο κηζζψλ, ζπδεηήζεηο γηα ππαγσγή ΔΛΗΝΤΑΔ ζην δεκφζην ζε κηα πεξίνδν φπνπ δεκφζηνη ππάιιεινη βγαίλνπλ ζε εθεδξεία ή απνιχνληαη, πξφζθαηεο πξνηάζεηο Πξνέδξνπ θ.ιπ.), 3. ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηελ θνηλσλία γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα. Παξφιαπηα, θαλείο δελ κπνξεί λα ππνηηκήζεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Βξηζθφκαζηε θαη πάιη απιήξσηνη, κε ην ρξένο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ην δεκφζην θ.ιπ. λα μεπεξλά ην 1 εθ. ρσξίο λα έρεη δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, ελψ απφ ηελ άιιε, ζπδεηηνχληαη ζην Γ ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ νη πξνηάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ γηα θιείζηκν Παξαξηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ζηελ νπζία απνιχζεηο, γηα κεηψζεηο κηζζψλ θαη γηα «εθ πεξηηξνπήο» εξγαζία. Ζ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο αλαδεηθλχεη φηη ε θιηκάθσζε ηνπ αγψλα είλαη κνλφδξνκνο γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Γελ πξέπεη θαη δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε πξνηάζεηο πνπ ζπζηάδνπλ ηα δηθαηψκαηά καο θαη κεηαηξέπνπλ ην Ηλζηηηνχην ζε θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ είλαη απαξαίηεηε, αιιά θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη ζπλεπψο απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ηνπ ελίζρπζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ ζα πξέπεη επηηέινπο λα επηιπζεί ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, ψζηε λα αληαπνθξηζεί νπζηαζηηθά ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ. Σν ζεκεξηλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ φρη κφλν είλαη απαξαίηεην, αιιά ρξεηάδεηαη ελίζρπζε, ψζηε λα αλαιεθζνχλ κε επηηπρία ηα παξαπάλσ θαζήθνληα. Οη εξγαδφκελνη δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Οη ηδξπηηθνί θνξείο ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηνπ θαη φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ έρεη ιάβεη ην Ηλζηηηνχην κέρξη ζήκεξα (ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην ΛΑΔΚ, Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά.), αιιά θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ. Αλαδεηθλχνληαη νη επζχλεο ηεο εγεζίαο ηεο ΓΔΔ, πνπ ελψ θαηά θαηξνχο κε αλαθνηλψζεηο ηεο δήζελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη αιιειέγγπα ζε εξγαδνκέλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θηλεηνπνηήζεηο γηα κεηψζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή απνδέρεηαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πξφιεςεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ην Ηλζηηηνχην, απνδέρεηαη ηελ νκεξία απιήξσησλ ππαιιήισλ κε εξγνδφηε ηελ ίδηα, ππαιιήισλ πνπ απεηινχληαη κε απφιπζε, κε κείσζε κηζζνχ, κε αλαδηάξζξσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Γηεθδηθνχκε: 1. Σελ άκεζε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ νθεηιψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα ηακεία, 2. Σε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πιαίζην θαη ηε δηεθδίθεζε απφ ηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηεο αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΛΑΔΚ, 3. Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε ρψξνπο, θιάδνπο θαη ζέκαηα φπνπ ππάξρεη επηδείλσζε ηεο ΤΑΔ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, 4. Σελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηνπ ζσκαηείνπ καο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, πεξηιακβάλνληαο θαη πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, 5. Σελ ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηλζηηηνχηνπ κε φξνπο πιήξνπο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο θαη κε βάζε ηηο επλντθφηεξεο γηα ηνλ εξγαδφκελν θιαδηθέονκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Παξακέλνπκε ζε αγσληζηηθή εηνηκφηεηα θαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο, ην επφκελν δηάζηεκα ζα αμηνπνηήζνπκε κνξθέο δξάζεο φπσο: 1. Απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο, 2. Αμηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ καο κε βάζε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, 3. πλέληεπμε Σχπνπ θ.ιπ. ΔΤΜΔΝΔ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΣΟΤ ΚΔ..Τ. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΘΡΙΑΙΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΘΔΣΙΚΗ Η ΔΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΘΩΩΣΙΚΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Ζ Δηζήγεζε πξνο ην ΚΔ..Τ. ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν εκπεηξνγλψκνλεο, πξνηείλεη λα κεηαθεξζνχλ 9 ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ απφ άιια Ννζνθνκεία ζην Θξηάζην Γ.Ν.Ν. Διεπζίλαο. Αλ ε Δηζήγεζε ηνπ δεχηεξνπ εκπεηξνγλψκνλα δελ θηάζεη έγθαηξα ην ζέκα ζα ζπδεηεζεί ζε επφκελε ζπλεδξίαζε, ελψ θεκνινγείηαη αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ ΚΔ..Τ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ε πξψηε Δηζήγεζε αλαθέξεη: Δμφθζαικα παξάινγν ήηαλ ζηα ηφζα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο λα κελ έρεη νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ ην Γ.Ν.Α. Θξηάζην, δεδνκέλνπ φηη είλαη ην κνλαδηθφ πνπ δηαζέηεη Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ κνλαδηθνχ ζηελ παηξίδα καο Σνκέα Γεκόζηαο Τγείαο εληφο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.). Δλδεηθηηθφ αλνξζνινγηζκνχ κάιηζηα είλαη ην θαηλφκελν φηη ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Ν.Ν. Θξηάζην πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν (Π.Γ. 415/1994) πξαθηηθή άζθεζε δηάξθεηαο 8 κελψλ, αιιά δελ πθίζηαληαη νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπφκελσλ. Σν Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Ν.Ν. Θξηάζην έρεη πιήξε ζηειέρσζε κε Δηδηθνχο Ηαηξνχο Δξγαζίαο θαη πιεηάδα εξγαζηεξηαθψλ θαη θιηληθψλ ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο λνζεξόηεηαο (alerted clinicians). Σαπηφρξνλα ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Ν.Α. Θξηάζην έρεη αλαπηχμεη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο ζε φιν ην θάζκα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηαηξηθήο κε παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο, θαζψο θαη κε Ηλζηηηνύηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (φπσο είλαη ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ), δηνξγαλψλνληαο κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ. Δπηπξνζζέησο, παξέρεη ππεξεζίεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γ.Ν.Α. Θξηάζην θαη άιισλ Ννζνθνκείσλ, έρεη νξγαλσκέλα εηδηθά ηαηξεία θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ θνηλσλία κέζσ ησλ ζπληνληζκέλσλ δξάζεψλ ηνπ ζε ζέκαηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Γεκόζηαο Τγείαο ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο κε πςε-ιή βηνκεραληθή παξαγσγή, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα εζληθφ πφιν πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί ζεζκηθά θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο. Δπνκέλσο είλαη απηνλφεην φηη πθίζηαηαη επάξθεηα γηα ρνξήγεζε πιήξνπο ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηά 9 εηδηθεπφκελνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο. Δίλαη κάιηζηα εμαηξεηηθά παξάδνμν λα πθίζηαληαη νξγαληθέο ζέζεηο εηδίθεπζεο ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο, ζε Ννζνθνκεία φπνπ δελ ππάξρεη θαλείο Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο θαη κε ηελ επθαηξία ηεο επηθνηλσλίαο απηήο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη 9 ζέζεηο πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ απφ άιια Ννζνθνκεία, φπνπ δελ ππάξρεη νχηε έλαο Δηδηθφο ζπλάδειθνο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο απηήο. Θα ήηαλ ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε εθδνρή λα εληζρπζνχλ κε νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθφηεηαο ηα Ννζνθνκεία φπνπ ππεξεηνχλ Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο (Θξηάζην, Αηηηθφ θαη αιινχ) θαη λα νξηζζνχλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνη πληνληζηέο γηα ηε Νφηηα θαη ηε Βφξεηα Διιάδα Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο (θαηά ην πξφηππν ηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο, πνπ ιεηηνπξγεί εχξπζκα). Σαπηφρξνλα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε απνπζία εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηελ Υεηξνπξγηθή θαη ηελ Φπρηαηξηθή απνηεινχλ θελφ πνπ επείγεη λα ζεξαπεπζεί. Ζ φιε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλε ζε δεηήκαηα αλαγλψξηζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο λνζεξφηεηαο, αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ ζε επίπεδν Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ.) θαη νξγάλσζε ζρεκάησλ πξφιεςεο. Δπηπξνζζέησο ε Θεσξεηηθή Καηάξηηζε ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα μεθχγεη απφ ην πξφηππν ηεο απφ έδξαο δηδαζθαιίαο θαη λα κπνξεί λα έρεη ραξαθηήξα εθπαίδεπζεο ζε αθαδεκατθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ νξγαλσκέλε ππεξεζία Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ψζηε ηαπηφρξνλα κε ηε δηδαζθαιία λα ζπκκεηέρνπλ νη εηδηθεπφκελνη ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε Μειεηώλ Αλάιπζεο Δπαγγεικαηηθώλ Κηλδύλσλ θαη Δπαγγεικαηηθήο Δπηδεκηνινγίαο, ψζηε κε ηνλ ηξφπν απηφλ λα απνθνκίδεηαη εκπεηξία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή εηδηθφηεηα. Δπνκέλσο ε Θεσξεηηθή Καηάξηηζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο απφ ηελ Αζήλα θαη ζηε Βφξεηα Διιάδα (φπσο έρεη ήδε πξνηαζεί πξνο ην ΚΔ..Τ. απφ ηηο Ηαηξηθέο ρνιέο Α.Π.Θ., Γ.Π.Θ. θαη ηελ Δ..Γ.Τ.), αιιά θαη ζε φια ηα παλεπηζηεκηαθά Δξγαζηήξηα Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο ησλ Ηαηξηθψλ ρνιψλ, φπνπ νη εηδηθεπφκελνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ην πιήξεο σξάξην ησλ ηαηξψλ Δ..Τ., φπσο ηζρχεη γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα επηθαηξνπνηεζεί ν Καηάινγνο Δπηρεηξήζεσλ γηα Πξαθηηθή Αζθεζε ζηελ εηδηθφηεηα θαη λα νξηζζεί φηη κε επζχλε ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπ πληνληζηή απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζε Ννζνθνκεία, Βηνκεραλίεο, Δπηρεηξήζεηο, θαζψο θαη Ν.Π.Γ.Γ. - Ν.Π.Η.Γ. (φπσο ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.), φπνπ πθίζηαηαη νξγαλσκέλε κνλάδα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ε νπνία ζηειερψλεηαη κε Δηδηθφ Ηαηξφ Δξγαζίαο. ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΣΑ «ΜΑΣΩΜΔΝΑ» ΡΟΤΥΑ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΛΑΝΣΔ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Γεκνζηνγξαθηθφ θείκελν ηεο θ. Κ. Παλαγηώηνπ, ζηελ εθεκεξίδα 6 κέξεο ζηηο , αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ππξθαγηάο ζε εξγνζηάζην ελδπκάησλ ζηελ Νηάθα ηνπ Μπαγθιαληέο. χκθσλα κε ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ, νη εξγάηεο μεζεθψζεθαλ γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ παληειή έιιεηςε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Σν πιήξεο θείκελν έρεη σο εμήο: «Σα ζπζηαηηθά γηα κηα παγίδα ζαλάηνπ ζε ρψξν εξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα είλαη έλαο εξγνδφηεο ρσξίο εζηθνχο ελδνηαζκνχο, δηεθζαξκέλν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη έιιεηςε ζπζηεκάησλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. Καη ζηηο δπν πξφζθαηεο πεξηπηψζεηο ππξθαγηάο ζε εξγνζηάζηα ξνχρσλ ζην Μπαγθιαληέο, ηελ πξψηε κε εθαηφκβε ζπκάησλ, φινη απηνί νη παξάγνληεο ήηαλ απνιχησο ελεξγνί ζε βάξνο ησλ ζηνηρεησδψλ κέηξσλ αζθαιείαο. Οχησο ή άιισο απηή ε πνιχ παξαπάλσ απφ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ζπλζέηεη ην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Αζίαο. Σν αββαηνθχξηαθν, ρηιηάδεο άλζξσπνη θαηέθιπζαλ ηνπο δξφκνπο ζηελ Νηάθα απαηηψληαο βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη απνλνκή δηθαηνζχλεο ζηνλ βαζκφ πνπ ππάξρνπλ επζχλεο γηα εθείλνπο πνπ ράζεθαλ. Καλείο ίζσο δελ κπνξεί εχθνια λα θαληαζηεί ηνλ ηξφκν κέζα ζηνλ νπνίν δεθάδεο άλζξσπνη παγηδεχηεθαλ κέζα ζηηο θιφγεο θαη νη πεξηζζφηεξνη θάεθαλ δσληαλνί ζε έλα αθαηάιιειν θηίξην θάπνπ ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο θησρνγεηηνληέο ζηα πεξίρσξα ηεο πξσηεχνπζαο Νηάθα. Δθαηφλ δέθα άηνκα ζχκαηα, αλάκεζά ηνπο νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο. Ληγφηεξν απφ έλα 48σξν αξγφηεξα νη θιφγεο ηχιημαλ ην δσδεθαψξνθν θηίξην, ζην νπνίν ζηεγάδνληαλ ηέζζεξα εξγνζηάζηα, πνιχ θνληά ζηελ πξσηεχνπζα. Σνπιάρηζηνλ νθηψ εξγαδφκελνη ηξαπκαηίζηεθαλ αιιά ε θσηηά ηέζεθε ππφ έιεγρν. Δθαηνληάδεο εξγνζηάζηα παξέκεηλαλ ζηε ζπλέρεηα θιεηζηά θαη ε ζεκεξηλή θεξχρζεθε κέξα πέλζνπο. «Γελ κπφξεζα λα βξσ ηε κεηέξα κνπ. Απαηηψ λα απνδνζεί δηθαηνζχλε», θψλαδε κηα γπλαίθα κεηαμχ ΑΝΑΡΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ΣΖ ΕΟΤΓΚΛΑ ΣΟΤ ZOUGLA.GR Tελ Γχν ηειεπηαία λέα δεκνζηεχκαηα ηνπ πλνή πάλσ ζηελ ζην ηζηνζειίδα Ο πινίαξρνο zougla.gr ηνπ θνξηεγνχ αλαθέξνληαη πινίνπ θαξάβη φπνπ εξγαδφηαλ, άθεζε ν αηζζάλζεθε αδηαζεζία θαη έραζε ηηο Διιελαο θαη πάιη πινίαξρνο ζην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., πνπ ήηαλ ειηθίαο ηνλ 51 Πξφεδξν αηζζήζεηο ηνπ ηνπ. Ηλζηηηνχηνπ, Σνπ παξαζρέζεθαλ ην Γ.., νη εηψλ θαη ηνπο θαη ήηαλ εξγαδφκελνπο. λαπηνινγεκέλνο Σν πξψην ζην πξψηεο δεκνζίεπκα, βνήζεηεο, πνπ αιιά αλαξηήζεθε φηαλ έθηαζε θνξηεγφ ζηηο πινίν Argyroula κε ηίηιν ζεκαίαο «ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. γηαηξφο ζην πινίν Ωρ δηαπηζηψζεθε Ακάλ» θαη ν Marshall Islands. ζάλαηφο ηνπ. ραξαθηεξηζηηθή αηζζεηηθή, νξζνγξαθία θαη πεξηερφκελν έρεη σο Σν πινίν βξηζθφηαλ ζην ιηκάλη ηεο Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ Οδεζζνχ εμήο: «Πξφεδξνο φηαλ ζπλέβε - ην Γ.. πεξηζηαηηθφ, - Δξγαδφκελνη: αξκφδηα Όινη ηαηξνδηθαζηηθή ζε δνπιεχνπλ Τπεξεζία ζε ηεο ζχκθσλα ππεξεληαηηθνχο κε ηε ζρεηηθή ξπζκνχο. αλαθνίλσζε Πξνηείλσ πνπ Οδεζζνχ ζηνπο γηα θνηλσληθνχο λεθξνςία θαη εηαίξνπο λεθξνηνκή. εθδφζεθε ζηελ Αζήλα απφ ην Γξαθείν Πξναλάθξηζε πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο αληί κηζζνχ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Σχπνπ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο. απφ ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πεηξαηά. ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. λα δίλνπλ απφ κηα δσδεθάδα θαλέιεο ζε θάζε εξγαδφκελν. ηνπο Γηπινζεζίηεο Καιφ είλαη λα δίλνπλ 2 δσδεθάδεο. Σφζα ρξφληα πέθηνπλ ρξήκαηα ζε απηή ηε ρνάλε θαη θαλέλαο δελ ελδηαθέξεηε. Τπνπξγφο Δξγαζίαο Τπάξρεη». Λίγν αξγφηεξα, ηελ ίδηα κέξα κηα λέα αλάξηεζε παξεκθεξνχο πεξηερνκέλνπ ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα κε ηίηιν: «ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. Απνθάιπςε - Πόηε;» αλαθέξεη: «Ρε θίιε πνπ ηνπο μεηξχπσζεο απηνχο ηνπο αξαρηνχο. Ο Πξφεδξνο απηνχ ηνπ καγαδηνχ γηαηί παξακέλεη; Τπάξρεη αμηνπξέπεηα ή φηη αξπάμνπκε, νπφηε ην αξπάμνπκε αξθεί λα έρνπκε ιακβάλεηλ Πξφηαζε: 1. Να καδεπηνχλ ηα γξαθεία θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε θξεβάηηα. 2. Να ζηακαηήζεη ε πιεξσκή ηνπ ειεθηξηθνχ θαη λα γίλεη παξάλνκε ζχλδεζε κε μέλν ξνιφη. 3. Να γίλνπλ πξνζιήςεηο εδψ θαη ηψξα Ζ δνπιεηά είλαη πνιχ. 4. Να γίλνπλ 10 έθηαθηα Γ θαη λα θαηαβιεζνχλ ηα ρξήκαηα ζηα κέιε άκεζα. 5. Σα λεχξα καο κέρξη πφηε ζα πιεξψλνπκε». ησλ δηαδεισηψλ ζηελ Νηάθα, βηνκεραληθψλ εξγαηψλ θαη κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ έλσζαλ ηε θσλή ηνπο. Πεξίπνπ 4500 εξγνζηάζηα ζην Μπαγθιαληέο, δεχηεξε εμαγσγφ ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο έλδπζεο κεηά ηελ Κίλα, απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ δχν εθαηνκκχξηα εξγάηεο. Σα ξνχρα ζπληζηνχλ ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εμαγσγψλ ηνπ Μπαγθιαληέο, πνπ δίλνπλ ζηε ρψξα 24 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Πεξηζζφηεξα απφ 300 εξγνζηάζηα θνληά ζηελ πξσηεχνπζα παξέκεηλαλ θιεηζηά γηα πεξίπνπ κία εβδνκάδα πξηλ ιίγν θαηξφ, θαζψο νη εξγαδφκελνη απαηηνχζαλ πςειφηεξα εκεξνκίζζηα θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Πνιινί παξάγνληεο ζπλεγνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα ηεο Αζίαο. πλήζσο πξφθεηηαη γηα ρψξνπο πνπ δελ πιεξνχλ νχηε ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο αζθαιείαο. Κιεηζηέο κε ινπθέηα έμνδνη, ζε ζηελέο ρσξίο πξνδηαγξαθέο αίζνπζεο, δηαδξφκνπο εξγνλνκηθά κε ιεηηνπξγηθνχο θαη αλχπαξθηα ζπζηήκαηα αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. πρλά επίζεο νη εξγάηεο δηαρεηξίδνληαη εχθιεθηα πιηθά. Ζ θαλνληζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο δελ θζάλεη πνηέ ζηελ άζθεζε νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ θαη νη πηζηνπνηήζεηο θαηαιιειφηεηαο ρνξεγνχληαη αλεμαξηήησο θάιπςεο πξνδηαγξαθψλ. Ζ δηαθζνξά δηεπθνιχλεη ηνπο εξγνδφηεο, ζπζηάδνληαο ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ Δθζηξαηεία Καζαξά Ρνύρα (Clean Clothes Campaign) είλαη ε κεγαιχηεξε δηεζλήο έλσζε εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ελδπκάησλ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνλ ρψξν. Ζ Δθζηξαηεία ζεσξεί φηη πνιπεζληθέο εηαηξείεο έλδπζεο (νη πεξηζζφηεξεο επψλπκεο) επηδεηθλχνπλ εγθιεκαηηθή ακέιεηα ζηελ επηβνιή θαη ηελ επίβιεςε ηεο ηήξεζεο ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ αζθαιείαο, επηθαινχκελεο σο άιινζη ηηο αλχπαξθηεο πξνδηαγξαθέο ζηηο ρψξεο φπνπ βξίζθνληαη ηα εξγνζηάζηα». ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ ΔΦΖΜΔΡΗΧΝ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηηο πιεξσκέο ησλ θαη εθεκεξηψλ, ην ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθόιαν Πνιύδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε κέρξη ηψξα δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ Καζηεξψλεηαη κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζεκάλεη, θαζψο ηα πηζαλφηαηα, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ.

2 ΔΤΡΩΠΑΪΚΔΟΓΗΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑ ΣΗΤΓ ΔΙΑ 2 εργασiαυγεία 5 ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ Π.Α.ΜΔ. ΓΙΑ ΝΔΑ ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Σηο Θέζεηο θαη ην πιαίζην πάιεο γηα ηελ ππνγξαθή λέαο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.), γηα ην επφκελν έηνο, παξνπζίαζε, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ Παλειιήληνπ Αγσληζηηθνύ Μεηώπνπ (Π.Α.ΜΔ.) κε αξθεηέο αλαθνξέο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα Δξγαηηθά Αηπρήκαηα θαη ηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα. Ζ πξφηαζε ηνπ Π.Α.ΜΔ., γηα ηε λέα Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο, πξνηείλεη ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ λφκσλ, κε ηνπο νπνίνπο κεηψζεθαλ νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν Π.Α.ΜΔ. απνξξίπηεη θάζε πξφηαζε γηα κείσζε κηζζψλ, πεξηνξηζκφ δηθαησκάησλ θαη θνηλσληθψλ παξνρψλ, ζην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο. Πξνηείλεη ηελ επαλαθνξά ησλ κηζζψλ ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηηο κεηψζεηο, αιιά θαη γηα απμήζεηο ησλ κηζζψλ θαη βειηίσζε ζπλνιηθά ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε Τγεία, Παηδεία, Πξφλνηα, Αζιεηηζκφ, Πνιηηηζκφ θ.ά. χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Ρηδνζπάζηεο, ππξήλαο ηεο λέαο Δ.Γ...Δ. είλαη ε αμίσζε, απηή λα είλαη εθηειεζηή απφ φινπο ηνπο εξγνδφηεο θαη γηα ηα θαηψηεξα φξηα απνδνρψλ λα πξνβιέπεη φηη απφ ηελ ην θαηψηεξν εκεξνκίζζην θαη ν θαηψηεξνο κηζζφο επαλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 33,54 επξψ θαη 751,41 επξψ θαη ζ απηά λα πξνζηεζεί σο πνζνζηφ αχμεζεο κέξνο ησλ απσιεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο. Δπηπιένλ, αχμεζε απφ ηελ 1ε Ηνχιε 2013 ζηα θαηψηαηα φξηα ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ πιεζσξηζκφ. Παξάιιεια, μεθαζάξηζε, φηη ην Π.Α.ΜΔ. δελ απεκπνιεί ην ζηφρν ησλ επξψ θαηψηεξν κηζζφ, πνπ είρε ζέζεη θαη δηεθδηθνχζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ην ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα - ππνγξάκκηζε - ηζρχεη πάληα ην αμίσκα φηη νη εξγαδφκελνη δελ είλαη «θφζηνο», απηνί παξάγνπλ ηνλ πινχην θαη θξηηήξην ζηε δηακφξθσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο δελ κπνξεί παξά λα είλαη νη ζχγρξνλεο δηεπξπκέλεο αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο νηθνγέλεηαο. Ζ πξνηαζή καο, ζεκείσζε ην ζηέιερνο ηνπ Π.Α.ΜΔ., απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, γη απηφ ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη πιαηηά ζπδήηεζε παληνχ κέζα ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, κε ζπγθεληξψζεηο, ζπζθέςεηο, ζπλειεχζεηο θαη θπξίσο λα νξγαλσζεί ε πάιε άκεζα, γηα λα κελ πινπνηεζνχλ ηα βάξβαξα κέηξα πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, λα ππνγξαθνχλ λέεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γη' απηφ, κπξνζηά ζηε λέα απηή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αγψλα, απαηηείηαη έλα άιιν θίλεκα. Δλα θίλεκα πνπ ζα ζηέθεηαη απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ζα αληηπαιεχεη ηελ πνιηηηθή ηεο E.E., αιιά θαη ηνλ εξγνδνηηθφ θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηνλ εθθπιηζκφ πνπ πξνθαιεί. Δλα θίλεκα απαιιαγκέλν απ' φια απηά ηα βαξίδηα, πνπ ζα δψζεη πξννπηηθή, ζα δψζεη δηέμνδν, ζα θέξεη ζην πξνζθήλην ηνλ άιιν δξφκν αλάπηπμεο, έλα δξφκν πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην Π.Α.ΜΔ. ζπζηξαηεχεη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαη ζα δψζεη ηε κάρε ην επφκελν δηάζηεκα. Ο θ. Γηώξγνο Πέξξνο θαπηεξίαζε ηε ζηάζε ησλ Μ.Μ.Δ., πνπ απνζησπνχλ ηε δξάζε ηνπ Π.Α.ΜΔ. θαη ηνπο αγψλεο ησλ ζπλδηθάησλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζ απηφ, ελψ άζθεζε θξηηηθή ζηα πξνγξάκκαηα θνξντδίαο γηα ηελ εξγαζία ησλ λέσλ πνπ παξνπζίαζε ν Yπνπξγφο Δξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά νχηε αλαθνπθίδνπλ ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αλέξγνπο, νχηε δίλνπλ ιχζεηο ζηε λέα γέληα, ζεκείσζε ν ζπλδηθαιηζηήο θαη θάιεζε ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο, καδί κε ηηο παιηφηεξεο γεληέο, λα δψζνπλ ηε κάρε, λα νξγαλσζνχλ ζηα ζπλδηθάηα, λα παιέςνπλ γηα ηε δσή πνπ ηνπο αμίδεη. Παξάιιεια, θαηήγγεηιε ηε ιεζηεία ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηα Σακεία, κέζσ ηνπ λένπ «θνπξέκαηνο» πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηε ζπγθπβέξλεζε θαη ηελ ηξφηθα. Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Α.ΜΔ. έρεη σο εμήο: «Σν Π.Α.ΜΔ. πξνηείλεη γηα ην 2013 ηνπο εμήο άμνλεο δηεθδίθεζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.) γηα ζπκθσλία θαη ππνγξαθή κε ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο ζέηεη γηα ζπδήηεζε θαη δηεθδίθεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζε φια ηα πλδηθάηα. Αξονας 1ος Οη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηάξηηζεο ηεο θαη απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο είλαη ππνρξεσηηθά εθηειεζηνί γηα θάζε εξγνδφηε (εθηφο άκεζνπ δεκφζηνπ ηνκέα), είηε αλήθεη, είηε φρη ζε εξγνδνηηθή νξγάλσζε ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ 1. Σξηεηηώλ. Σα επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ εζληθέο γεληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή φκνηαο έθηαζεο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, ππνινγίδνληαη επί ησλ εθάζηνηε γεληθψλ θαησηάησλ νξίσλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ. Οη ππάιιεινη θαη νη εξγαηνηερλίηεο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο δηθαηνχληαη γηα θάζε ηξηεηία ππεξεζίαο πξνζαχμεζε 10% επί ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπο. 2. Γάκνπ. ηνλ έγγακν κηζζσηφ ρνξεγείηαη επίδνκα γάκνπ πνζνζηνχ 10%. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηεο κε αξηζ. 10/76 απφθαζεο ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ. Σν επίδνκα γάκνπ ππνινγίδεηαη ζην θαηψηαην φξην ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ. πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ελδερφκελα κεγαιχηεξν πνζνζηφ γάκνπ ππεξηζρχνπλ. Αξονας 3ος ΓΗΑ ΣΗ ΤΜΒΑΔΗ, ΣΑ ΩΡΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΗΑ Σν σξάξην εξγαζίαο απνηειεί ζηαζεξή θαη ππνρξεσηηθή δέζκεπζε γηα θάζε εξγνδφηε. Καζνξίδεηαη κε βάζε ηελ 8σξε εξγαζία γηα φινπο. Γηαηεξείηαη ζε φζνπο θιάδνπο έρεη θαηαθηεζεί ην 7σξν ε αθφκα κηθξφηεξν σξάξην. Με βάζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηεχζπλζε είλαη ε θαζηέξσζε 35 σξψλ εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο επί πελζήκεξν απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Γηα ην ιφγν απηφ απφ ην ζεκεξηλφ ηζρχνλ σξάξην εξγαζίαο ζπλνιηθά ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηα επφκελα ρξφληα κεηψλεηαη θαηά κηα ψξα, ρσξίο κείσζε απνδνρψλ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ πέξαλ ηνπ σξαξίνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε απαηηεί εηδηθή άδεηα θαη ε ακνηβή είλαη πξνζαπμεκέλε 75% ηεο θαλνληθήο ψξαο εξγαζίαο γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαη γηα άββαηα, Κπξηαθέο θαη αξγίεο ζην 100% ηεο θαζεκεξηλήο ακνηβήο. Γηα εξγαδφκελνπο καζεηέο, ζπνπδαζηέο, θνηηεηέο ην αλψηαην εκεξήζην σξάξην είλαη 6 ψξεο κε πιήξεηο απνδνρέο. Απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε εξγαδφκελνπ, εξγαδφκελεο κε νπνηαδήπνηε κνξθή πξνζσξηλήο ζχκβαζεο πέξαλ ηνπ 2κήλνπ. Μεηά ην 2κελν φιεο νη ζπκβάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Αξονας 4ος ΓΗΑ ΣΗ ΑΠΟΛΤΔΗ, ΣΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Ζ απφιπζε εξγαδφκελνπ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε εηδηθήο 3κεινχο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα ηνπ.δπ.δ. κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε απφιπζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ απνδνρψλ ελφο κήλα γηα θάζε ρξφλν εξγαζίαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξψην 2κελν εξγαζίαο θαη αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ (δειαδή θαη φζνπο δελ έρνπλ ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα, ππαιιήινπο, εξγαηνηερλίηεο θαη εξγαδφκελνπο κε θάζε ζρέζε εξγαζίαο). Καηά ηα ινηπά, ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο επαλέξρεηαη ζηα επίπεδα πνπ ίζρπαλ ην έηνο Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο εξγαδφκελνπ πξηλ ηελ ηειεπηαία 5εηία ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ, παξά κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο εξγαδφκελνπ πνπ ππέζηε εξγαηηθφ αηχρεκα ζηελ επηρείξεζε πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο εγγξάθεηαη απηφκαηα ζηνπο θαηαιφγνπο αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη επηδνηείηαη κε ην 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο ηνπ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ην επίδνκα αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. άκεζα απμάλεηαη απφ απφ ηα 368 ζηα 500 επξψ θαη επηκεθχλεηαη ε επηδφηεζε αλεξγίαο θαηά έλα αθφκα έηνο. ηνπο θαηαιφγνπο αλεξγίαο εγγξάθνληαη θαη επηδνηνχληαη κε ην βαζηθφ επίδνκα αλεξγίαο 500 επξψ φινη νη απφθνηηνη ησλ Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η., Λπθείσλ, θ.ά. πνπ αλαδεηνχλ θαη δε βξίζθνπλ εξγαζία, φπσο θαη θάζε εξγαδφκελνο πνπ επηζπκεί λα εξγαζηεί θαη ρσξίο δηθή ηνπ επζχλε δε βξίζθεη εξγαζία. Αξονας 5ος ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ κεηά ην πξψην δίκελν εξγαζίαο, ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά. ε πεξίπησζε ζρέζεο εξγαζίαο θάησ ηνπ έηνπο ε άδεηα αλαινγεί ζε 2 εκέξεο κεη' απνδνρψλ αλά κήλα εξγαζίαο. Καηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν επίδνκα αδείαο. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε έηνπο απαζρφιεζεο ζηνλ Ίδην εξγνδφηε, ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε επίδνκα αδείαο πνπ ηζνχηαη κε ηηο απνδνρέο ηνπ κελφο. Αδεηα γάκνπ θαη γέλλεζεο ηέθλνπ: Οη εξγαδφκελνη πνπ ηεινχλ γάκν δηθαηνχληαη άδεηα 6 εκεξψλ κε απνδνρέο πνπ δε ζπκςεθίδεηαη ζηελ εηήζηα άδεηα αλαςπρήο. ηελ πεξίπησζε γέλλεζεο ηέθλνπ ν παηέξαο δηθαηνχηαη 2 εκέξεο άδεηα κε απνδνρέο γηα ην θάζε ηέθλν. Αδεηα κεηξόηεηαο: Ζ ζπλνιηθή άδεηα κεηξφηεηαο νξίδεηαη ζε 30 εβδνκάδεο. Ο ρξφλνο απηφο ηεο άδεηαο ακείβεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο απαγνξεχεηαη ε λπρηεξηλή εξγαζία φπσο θαη ε απαζρφιεζή ηεο εγθχνπ νε ηκήκα πνπ δελ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Αδεηα θξνληίδαο παηδηώλ: Οη εξγαδφκελεο κεηέξεο δηθαηνχληαη γηα tic αλάγθεο ζειαζκνχ θαη θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο κεησκέλν σξάξην 1 ψξαο ηελ εκέξα θαηά ηελ πξνζέιεπζε ή ηελ απνρψξεζε. Δλαιιαθηηθά ε άδεηα απηή κπνξεί λα ρνξεγείηαη εθάπαμ ή κε άιιν ηξφπν. Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο: Γνλέαο εξγαδφκελνο ζε επηρείξεζε πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν εξγαζίαο κπνξεί λα ιάβεη άδεηα αλαηξνθήο παηδηνχ ρσξίο απνδνρέο κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 3,5 εηψλ. Αδεηα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: Ο άγακνο γνλέαο ή ρήξνο ή γνλέαο πνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ ηνπ, δηθαηνχηαη επηπιένλ άδεηα 6 εκεξψλ ην ρξφλν πέξαλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο αλαςπρήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπ κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ. Αδεηα εμαξηώκελσλ κειώλ: ε πεξίπησζε αζζέλεηαο εμαξησκέλσλ παηδηψλ ή ζπγγελψλ κέρξη 2νπ βαζκνχ ζπγγελείαο θαζνξίδεηαη ζε 12 εξγάζηκεο εκέξεο θάζε ρξφλν. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ αζζέλεηεο πνπ απαηηνχλ κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή αηκνθαζάξζεηο δηθαηνχληαη πξφζζεηε άδεηα 10 εκεξψλ ην ρξφλν κε απνδνρέο. Αδεηα ιόγσ ζαλάηνπ ζπγγελνύο: ηνπο εξγαδφκελνπο ρνξεγείηαη άδεηα 4 εκεξψλ κε απνδνρέο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ παηδηψλ, γνλέσλ, ζπδχγνπ ή αδειθψλ θαη εμ αγρηζηείαο. Αδεηα γηα κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ: Δξγαδφκελνη πνπ πάζρνπλ απφ λφζν πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζε δηθαηνχληαη πξφζζεηε άδεηα 22 εκεξψλ ην ρξφλν κε απνδνρέο. Αδεηα καζεηώλ, ζπνπδαζηώλ θαη θνηηεηώλ: Δξγαδφκελνη καζεηέο, ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο ειηθίαο θάησ ησλ 28 εηψλ δηθαηνχληαη άδεηα ζπνπδψλ κε απνδνρέο γηα ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ. Οζνη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ θαη ινηπψλ ζπνπδψλ δηθαηνχληαη άδεηα 10 εκεξψλ γηα 2 έηε ρσξίο απνδνρέο. Αδεηα αλαπεξίαο: Δξγαδφκελνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ δηθαηνχληαη πξφζζεηε άδεηα 6 εκεξψλ ην ρξφλν πέξαλ ηεο θαλνληθήο. Αξονας 7ος ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ Ο εξγαδφκελνο/ε πνπ λνζήζεη ζχκθσλα κε βεβαίσζε γηαηξνχ ηνπ Σακείνπ ηνπ δηθαηνχηαη άδεηαο, δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο ζηηο δεκφζηεο δνκέο θαη θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπ κε επζχλε ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ εξγνδφηε. Αξονας 2ος ΚΑΣΩΣΑΣΑ ΟΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΩΝ Σα θαηψηεξα φξηα κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ απνηεινχλ θαηψηαηα φξηα ακνηβήο κηζζσηψλ ηεο ρψξαο πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ακείβνληαη κε κηζζφ, εκεξνκίζζην θαηά κνλάδα ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα. Σελ ην εκεξνκίζζην επαλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 33,54 επξψ θαη ν κεληαίνο κηζζφο ζην πνζφλ ησλ 751,41 επξψ. Να πξνβιεθζεί λα επηζηξαθεί κέζσ πνζνζηνχ αχμεζεο ηνπ κηζζνχ κέξνο ησλ απσιεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο. Καηαξγνχληαη νη λφκνη 4046/2012, ην κλεκφλην 2, ε πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 6/2012 θαη θάζε ζπλαθήο δηάηαμε λφκνπ πνπ πεξηθφπηεη ηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα. Σελ 1ε Ηνχιε 2013 αλαπξνζαξκφδνληαη ηα θαηψηαηα φξηα απνδνρψλ κε βάζε ην πνζνζηφ ηνπ εζληθνχ πιεζσξηζκνχ. Σα πξνβιεπφκελα ρξνλνεπηδφκαηα θαη άιια επηδφκαηα (γάκνπ, ηέθλσλ, ζπνπδψλ, αδείαο, δψξσλ θ.ι.π.) πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Δ.Γ...Δ. αιιά θαη ζηηο άιιεο..δ. δηαηεξνχληαη. Σν πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ησλ απνδνρψλ πνπ θάζε θνξά θαζνξίδεηαη ζα πξνζηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη πξνζαπμήζεηο Κπξηαθήο, λπρηεξηλήο εξγαζίαο, ππεξεξγαζίαο, ππεξσξίαο, επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο φπσο θαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ εθηφο έδξα εξγαζία. Σα ζπλνιηθά γεληθά θαηψηαηα φξηα κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ εθαξκφδνληαη ηφζν ζηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ φζν θαη ζηνπο καζεηεπφκελνπο εξγαηνηερλίηεο θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 15 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ Πξνυπεξεζία γηα ππάιιειν ε εξγαηνηερλίηε ζεσξείηαη ε ππεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία θαη εηδηθφηεηα. ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΤΝΣΑΞΖ Απαγνξεχεηαη απζηεξά (κε πξφζηηκα, κε πνηλέο κε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο) ε απαζρφιεζε εξγαδφκελνπ ρσξίο αζθάιηζε, ε νπνία πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε έλα έλζεκν αλά εκέξα εξγαζίαο. Δξγαδφκελνο/ε πνπ ζπκπιεξψλεη 3,5 ψξεο εξγαζίαο ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ δηθαηνχηαη νιφθιεξν ην έλζεκν. Οη θξαηήζεηο γηα ηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαηαξγνχληαη θαη νη κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα απμάλνληαη θαηά ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ε εξγνδνζία θαη ην θξάηνο αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα ηνπ εξγαδφκελνπ. Βηβιηάξην αζζέλεηαο δηθαηνχηαη φπνηνο είλαη πάλσ απφ 18 εηψλ θαη δελ θαιχπηεηαη απφ έκκεζε αζθάιηζε. Ο εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη ζχληαμε κεηά ηε ζπκπιήξσζε 30 ρξφλσλ εξγαζίαο ρσξίο φξην ειηθίαο. ε θάζε πεξίπησζε φξην ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ηνπ άλδξα ην 60ν έηνο θαη ηεο γπλαίθαο ην 55ν. Να επαλέιζνπλ νη θιάδνη πνπ απνραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλφ θαη λα εληαρζνχλ θαη λένη θιάδνη πνπ πξνηείλνπλ ηα ζπλδηθάηα. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα ην φξην ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ην 55ν έηνο γηα ηνλ άλδξα θαη ην 50ν γηα ηε γπλαίθα. Καηψηεξε βαζηθή ζχληαμε γηα φινπο θαη γηα φια ηα Σακεία είλαη ην 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηεο Δ.Γ...Δ., πνπ ιάκβαλε θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. Ο ρξφλνο ινρείαο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ν ρξφλνο ζηξάηεπζεο γηα ηνπο άληξεο, ν ρξφλνο αλεξγίαο θαη αζζέλεηαο πξνζκεηξάηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Αξονας 6ος ΑΓΔΗΔ Δηήζηα άδεηα κε απνδνρέο: Κάζε εξγαδφκελνο πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηθαηνχηαη άδεηα αλαςπρήο 30 εκεξψλ κεηά ην πξψην έηνο απαζρφιεζεο. Ζ άδεηα ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ Οπνηνο εξγνδφηεο δελ ηεξεί ηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίαο έρεη θπξψζεηο θαη πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη απφ ην.δπ.δ. κέρξη επξψ γηα θάζε παξάβαζε, ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΑΝΔΡΓΩΝ Κακία δηαθνπή ξεχκαηνο, λεξνχ, ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, ζε άλεξγνπο, απιήξσηνπο εξγαδφκελνπο. Γσξεάλ κεηαθίλεζε ζε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, αλαζηνιή θάζε ππνρξέσζεο πξνο ηξάπεδεο θαη δεκφζην. Δπηδφηεζε ελνηθίνπ γηα ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο, δηάζεζε ηξνθίκσλ, ξνπρηζκνχ, ζρνιηθψλ εηδψλ, εηδψλ πγηεηλήο, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ θξαηηθφ δίθηπν γηα άλεξγνπο θαη εξγαδφκελνπο κε ρακειφ εηζφδεκα. Ακεζν πάγσκα ηηκψλ ζε φια ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο θαη θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ κε αληίζηνηρε κείσζε ηηκψλ ζε φια ηα είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο, θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ, κείσζε θαηά 50% ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξψελ ΓΔΚΟ. Καηάξγεζε ηνπ αλαηνθηζκνχ φισλ ησλ δαλείσλ, απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο θαη δεπηεξεπνχζεο θαηνηθίαο. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΓΤΝΑΗΚΔ Δπηδφηεζε ηεο ζηέγαζεο γηα θάζε θνηηεηή, ζπνπδαζηή πνπ ρσξίο δηθή ηνπ επζχλε είλαη εθηφο θνηηεηηθήο εζηίαο θαη ζπνπδάδεη καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ έρεη εηζφδεκα θάησ ησλ επξψ εηεζίσο πξνζαπμεκέλν θαηά επξψ γηα θάζε παηδί. Γσξεάλ κεηαθίλεζε καζεηψλ θνηηεηψλ, ζπνπδαζηψλ ζε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Ακεζε απνξξφθεζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο θαη βξεθηθνχο ζηαζκνχο κε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κε ηελ πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ».

3 εργασiαυγεία 53

4 ΡΩΠΑΪΚΔ ΟΓΗΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΗ ΤΓ ΔΙΑ 4 εργασiαυγεία 5 ΝΔA OΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΟΡΗΜΟ ΡΔΤΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΖΜΑΣΩΝ Οη ξεπκαηηθέο παζήζεηο είλαη έλα ζχλνιν λνζεκάησλ, πάλσ απφ 100 ζε αξηζκφ, πνπ πξνζβάιινπλ ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. ε απηέο αλήθνπλ νη θιεγκνλψδεηο αξζξίηηδεο (ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ςσξηαζηθή αξζξίηηδα, αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιαξζξίηηδα) θαη άιιεο απηνάλνζεο παζήζεηο (ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο, ζθιεξφδεξκα, θιπ). Απφ ηηο θιεγκνλψδεηο αξζξίηηδεο νη πην ζπρλέο ζε εκθάληζε είλαη ε Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα θαη νη πνλδπιαξζξίηηδεο. Οη ξεπκαηηθέο παζήζεηο πξνζβάιινπλ άηνκα φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη απνηεινχλ θχξην αίηην ιεηηνπξγηθήο αληθαλφηεηαο αηφκσλ παξαγσγηθήο ειηθίαο. Όκσο, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε έγθαηξε παξέκβαζε κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ησλ λνζεκάησλ απηψλ. Σα ηειεπηαία, ζρεδφλ 15 ρξφληα, ε Ηαηξηθή έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαηλνηφκα θάξκαθα (βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη άιιεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο) ε ρξήζε ησλ νπνίσλ άιιαμε ξηδηθά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ παζήζεσλ επηθέξνληαο κεγάιε βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη θαη επέθηαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε Ρεπκαηηθά Ννζήκαηα (PN). Ο ΛΟΓΟ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ήκεξα, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο, ηα άηνκα κε ΡΝ δηεθδηθνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη έξεπλα πνπ εθπφλεζε ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο θαηά ησλ Ρεπκαηηθψλ Παζήζεσλ (EULAR) ζρεηηθά κε ην πψο αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηα άηνκα κε ΡΝ, θαηέδεημε φηη νη ξεπκαηνπαζείο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα εξγάδνληαη γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, αιιά θαη γηα ιφγνπο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα αηηήκαηα ησλ ξεπκαηνπαζψλ, ησλ ξεπκαηνιφγσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ φπσο ηα θαηέγξαςε ε έξεπλα ηεο EULAR είλαη ηα εμήο: Αηηήκαηα ξεπκαηνπαζώλ: πξνζαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, επέιηθην σξάξην εξγαζίαο, ππνζηήξημε απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ Αηηήκαηα ξεπκαηνιόγσλ: πξφζβαζε ζε επηζεηηθέο αγσγέο ζε πξψηκν ζηάδην αλεμάξηεηα απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, ηφπν δηακνλήο, θιπ, ελεκέξσζε γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο αζζελείο, αιιά θαη γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ Αηηήκαηα εξγνδνηψλ: θξαηηθή επηδφηεζε θαη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο.* * «Ρεπκαηηθά λνζήκαηα θαη εξγαζία», απνηειέζκαηα ειιεληθήο έξεπλαο, Παλειιήλην Ρεπκαηνινγηθφ πλέδξην, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2009 Παξάιιεια, ε γεληθφηεξε επξσπατθή αληίιεςε είλαη ε κείσζε ηεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπλερνχο εμάξηεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ην Κξάηνο Πξφλνηαο κε αληίζηνηρε πξνψζεζε πνιηηηθψλ πνπ θηλεηξνδνηνχλ ηελ παξακνλή ζηελ εξγαζία. ηελ Διιάδα δηαπηζηψλεηαη έιιεηκκα θαηαγξαθήο θαη ζπγθέληξσζεο επίζεκσλ επηδεκηνινγηθψλ, θιηληθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα ΡΝ, ηνλ αξηζκφ ησλ παζρφλησλ, ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηα εμήο: Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο παξνπζηάδεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θπζηνινγηθνχ πιεζπζκνχ (Laas et al, 2009, Hyphantis et al., 2006). Γηα ηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα, νη άκεζεο δαπάλεο, ζε ζχγθξηζε κε ην έκκεζν θφζηνο, απνηεινχλ ζπλήζσο κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (Dagenais et al, 2008; Kobelt, 2007; Lundkvist et al, 2008). Οη έκκεζεο δαπάλεο αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ απνπζία απφ ηελ εξγαζία, ηε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, ηελ απψιεηα ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ ΡΝ. (Dagenais et al, 2008; Alavinia θαη Burdorf, 2008). Φαίλεηαη πσο ε ηθαλφηεηα γηα εξγαζία επεξεάδεηαη γηα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κέζα ζηα πξψηα 5 ρξφληα (WHO Scientific Group, 2003). Ο Young et al. (2002) έδσζε κηα εθηίκεζε φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ αζζελψλ κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα απνρσξεί απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 5 ρξφληα κεηά ηε δηάγλσζε, ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθαλ πνζνζηά αλεξγίαο ηξεηο θνξέο πςειφηεξα κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιαξζξίηηδα απ φ,ηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ (Boonen et al, 2001). Μάιηζηα, φζν κεγαιχηεξε ε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο ηφζν πεξηζζφηεξεο κέξεο εξγαζίαο ράλνληαη, γεγνλφο πνπ εκθαλίδεηαη εληνλφηεξν φηαλ ππάξρνπλ θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σέινο, αλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη πςειή δηαθχκαλζε ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 30-50% (Lundkvist et al., 2008). O Lundkvist et al. (2008) ππνιφγηζε φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο αληηκεηψπηζεο ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο ζηελ Διιάδα αγγίδεη ηα 585 εθαη., πεξηιακβάλνληαο ηα ηαηξηθά έμνδα, ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, κεηαηξηθά έμνδα, ην θφζηνο ηεο άηππεο θξνληίδαο θαη άιιεο έκκεζεο δαπάλεο. Ζ ρξήζε ζχγρξνλσλ ζεξαπεηψλ (βηνινγηθψλ παξαγφλησλ) έρεη απνδεηρζεί κε ζρεηηθή έξεπλα ζε Έιιελεο αζζελείο φηη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε ΡΝ (Settas et al, 2011), ελψ ή έγθαηξε παξέκβαζε κε ζχγρξνλεο ζεξαπείεο κεηψλεη θαη ηηο απνπζίεο από ηελ εξγαζία (absenteeism), αιιά θπξίσο βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ αζζελψλ όηαλ βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο (presenteeism) (Maksymowych et al, 2010; Van Vollenhoven et al, 2010). Απηά ηα νθέιε καθξνπξφζεζκα αληηζηαζκίδνπλ ην απμεκέλν θφζηνο απηψλ ησλ ζεξαπεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ νη νπνηεζδήπνηε πνιηηηθέο πγείαο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα βξαρπρξφλην αιιά θπξίσο έλα καθξνρξφλην ραξαθηήξα εμεηάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. πκπεξαζκαηηθά, είλαη πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο λα πηνζεηεζνχλ πνιηηηθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαη ζα πξνσζνχλ ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε ΡΝ. Δίλαη θαη ππνρξέσζε, φκσο, φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ λα εξγαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ ε ηδηαίηεξα δπζκελήο νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία λα κελ ιεηηνπξγήζεη σο αθνξκή γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θάπνηα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πνπ λα δηαζθαιίδεη ή λα πξνάγεη ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε ΡΝ. Οη φπνηεο επλντθέο ξπζκίζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία κε βάζε ην Νφκν 2643/98. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν ελ ιφγσ λφκνο πξνβιέπεη επηδφηεζε ησλ εξγνδνηψλ γηα εξγνλνκηθέο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πιελ φκσο νη ξπζκίζεηο απηέο παξακέλνπλ θαηά θχξην ιφγν αλαμηνπνίεηεο. Δπηπιένλ, ζηε ρψξα καο δελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζπγγελνχο αλαπεξίαο θαη ηεο αλαπεξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ εξγαζηαθνχο παξάγνληεο. Σν πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ππνρξεψλεη ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη φζσλ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ κηα παξάιεηςε ελφο εξγαδφκελνπ. Παξάιιεια, ην λνκηθφ πιαίζην ππνρξεψλεη ηνλ εξγνδφηε γηα ηε ιήςε κέηξσλ κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο φισλ ησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνπ έρεη κέζα ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα, Πνιηηεία θαη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πεηζηεί λα επελδχζνπλ ζηελ πξφιεςε, πξνθεηκέλνπ κεζνπξφζεζκα λα ππάξρεη φθεινο θαη ζηελ νηθνλνκία. Παλεπξσπατθά είλαη ζαθέο φηη ην θφζηνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ή ην θφζηνο γεληθά ην ζρεηηδφκελν κε εξγαζηαθή λνζεξφηεηα, ην επσκίδεηαη ε εξγνδνζία. ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ε επίπεδν επξσπατθψλ νξγάλσλ ππάξρεη έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. πγθεθξηκέλα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ πξφζθαηε ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηεο Κνηλνηηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη αξθεηά θξάηε - κέιε δελ εζηίαζαλ ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε Κνηλνηηθή ηξαηεγηθή, κε θχξην άμνλα απηφλ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο. Σφληζε ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, επεζήκαλε κεηαμχ άιισλ ηελ έιιεηςε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ηελ αδπλακία εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ πξναγσγήο ηεο πγείαο, θπξίσο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ελψ θάιεζε ηα θξάηε-κέιε λα θαηαξηίζνπλ πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ππφςε ην ηζηνξηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα βαζίδνληαη ζε θνηλνχο πγεηνλνκηθνχο δείθηεο θαη επηδεκηνινγηθά εξγαιεία. Κάιεζε, επίζεο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ζπληάμεη νινθιεξσκέλε λνκνζεηηθή πξφηαζε γηα ηηο κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο, αιιά θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζε εξγαδφκελνπο κε ρξφληεο παζήζεηο. εκαληηθή εμέιημε είλαη, επίζεο, φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θέξλεη ζην επίθεληξν ην δήηεκα κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν , ε νπνία κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλεη θπξψζεηο ζε εηαηξείεο πνπ αγλννχλ ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ε λέα Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή είλαη εμαηξεηηθή αθνξκή γηα κηα ζπληνληζκέλε παξέκβαζε. Ζ ηειεπηαία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελζσκάησζε, θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, πξνηάζεσλ ησλ εξγνδνηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ παζρφλησλ θαη κε, θαη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ νη ξεπκαηηθέο θαη νη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο λα κελ απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηνλ ζηφρν ησλ επξσπατθψλ θνξέσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηξαηεγηθήο ΔΔ-2020 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απαζρφιεζε.* * in-a-nutshell/targets/index_en.htm ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ - ΠΡΟΣΑΔΗ Με δεδνκέλα φια ηα παξαπάλσ, ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ηθαλνί γηα Δξγαζία» δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ΡΝ. Δηδηθφηεξα, ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Οκάδαο ζηνρεχεη: 1. ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο, αιιά θαη ηεο πξφιεςεο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε κπνζθειεηηθψλ θαη ξεπκαηηθψλ παζήζεσλ, ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο Τγηεηλήο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (έιεγρνο εθαξκνγήο λνκνζεζίαο, ππνδνκέο ππνζηήξημεο, ππεξεζίεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο εληαγκέλεο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, θιπ). 2. ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε, ζηελ θαηαγξαθή ησλ λνζεκάησλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ζην πιαίζην ελφο δεκφζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. 3. ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ κε ΡΝ πξνσζψληαο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο ζηε ζέζε εξγαζίαο. 4. ηελ ελζάξξπλζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο (εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα) γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη ζπληνληζκέλε δξάζε κεηαμχ αζζελψλ, εξγνδνηψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. ην έξγν ηεο Οκάδαο πεξηιακβάλεηαη ν νξηζκόο ηνπ πεξηζηαηηθνύ (case definition) ησλ ΡΝ, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ έλα κίληκνπκ πξνδηαγξαθψλ δηάγλσζεο, απαηηνχκελεο λνζειείαο θαη ζεξαπείαο ψζηε ηα άηνκα κε ΡΝ λα έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. ΠΡΟΣΑΔΗ Παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ θαη άξα ηελ παξακνλή ησλ ξεπκαηνπαζψλ ζηελ εξγαζία (πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ ξεπκαηνπαζψλ) είλαη ελδεηθηηθά: Δξγνλνκηθέο παξεκβάζεηο: 1. Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία (π.ρ. αλειθπζηήξαο, ξάκπα, ζηεξίγκαηα ζε ζθάιεο θιπ). 2. Δξγνλνκηθή δηάηαμε πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (π.ρ. ςειά γξαθεία, ρακειά ληνπιάπηα, θαηάιιειεο ιαβέο, θιπ). Οξγάλσζε ρξόλνπ εξγαζίαο: 1. Γπλαηφηεηα επηινγήο βάξδηαο. 2. Δπειημία ζηελ ψξα πξνζέιεπζεο θαη αλαρψξεζεο. 3. ε πεξηφδνπο έμαξζεο ηεο λφζνπ, δπλαηφηεηα κεηάηαμεο ζε ιηγφηεξν α- παηηεηηθά ηκήκαηα, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη ηε κε απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ απφ ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηώλ: 1. Δλεκέξσζε θαη εθαξκνγή ησλ ππαξρνπζψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 2. Παξνρή θηλήηξσλ βάζεη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ παξάιιεια ηα ηδηαίηεξα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε Ρεπκαηηθά Ννζήκαηα (ελδεηθηηθά: επηδφηεζε απαζρφιεζεο, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, θαη επηδφηεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ). 3. Δλεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε πξφζιεςε θαη ε παξακνλή ζηελ εξγαζία αηφκσλ κε ΡΝ δελ πξνθαιεί δεκηά ζηελ παξαγσγή ή ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη φηη νη πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ επηθέξνπλ θαλέλα ή κηθξφ θφζηνο. Γηα ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο: 1. Δλεκέξσζε ή/θαη εθπαίδεπζε φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γχξσ απφ ηα ΡΝ ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη έγθαηξα ηα ζπκπηψκαηα θαη λα παξαπέκπνληαη νη αζζελείο ζηελ θαηάιιειε εηδηθφηεηα.* 2. Δλεκέξσζε ή/θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ψζηε ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε λα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία ησλ αηφκσλ κε ΡΝ. * Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη κε βάζε κειέηε πνπ έγηλε απφ ηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηε Ρεπκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΠΑΓΝΖ θαη ηνλ ύιινγν Ρεπκαηνπαζώλ Κξήηεο, πξνέθπςαλ ηα εμήο: I. Σν 48% ησλ αζζελψλ επηζθέπηνληαη πξψηα ηνλ νξζνπεδηθφ. II. ην 73% ησλ ξεπκαηνπαζψλ ε δηάγλσζε γίλεηαη κεηά ηνπο ηξεηο κήλεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. III. Αξα, κφλν ην 27% ησλ αζζελψλ έρεη ηε ζσζηή δηάγλσζε κέζα ζηνπο 3 πξψηνπο κήλεο. IV. Σν θφζηνο γηα ην χζηεκα Τγείαο απφ ηελ παξακνλή ηνπ αζζελνχο ζε ιάζνο γηαηξφ, ζε αθαηάιιειε ζεξαπεία, ελδερνκέλσο θαη ζε επεκβάζεηο, είλαη γχξσ ζηα επξψ. (6ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΓΤ, Αζήλα 2010). Γηα ηελ Πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία: 1. Καηαγξαθή πεξηπηψζεσλ θαη δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ (registry) γηα ηα θιεγκνλψδε ξεπκαηηθά λνζήκαηα 2. Αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ Τγείαο θαη Απαζρφιεζεο ησλ ξεπκαηνπαζψλ. 5. Τινπνίεζε πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο. 6. Τινπνίεζεο κηαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα ΡΝ πνπ κεηαμχ άιισλ ζα ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ξεπκαηνπαζψλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε ζεκαζία θαη ην φθεινο πνπ επηθέξεη ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζηελ θνηλσλία ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε έγθαηξε παξέκβαζε. 7. πγθξηηηθή αλάιπζε - επηζθόπεζε - αμηνιόγεζε (comparative analysis) ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. 8. Δθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ αζζελψλ κε ΡΝ. 9. ηνρεπκέλε αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 10. Τινπνίεζε ζρεηηθνχ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ηθαλνί γηα Δξγαζία» ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ Alavinia, S.M. and Burdorf, A. (2008). Unemployment and retirement and ill-health: a cross sectional analysis across European countries. International Archives of Occupational and Environmental Health, 82, Boonen, A., Chorus, A., Miedema, H., van der Heijde, Landewé, D.R., Schouten, H., et al., (2001). Withdrawal from labour force due to work disability in patients with ankylosing spondylitis. Annals of Rheumatic Diseases, 60, Dagenais, S., Caro, J. and Haldeman, S. (2008). A systematic review of low back pain cost of illness studies in the United States and internationally. The Spine Journal, 8, 8-20 Hyphantis, T. N., Bai, M., Siafaka, V., Georgiadis, A. N., Voulgari, P. V., Mavreas, V., et al., (2006). Psychological distress and personality traits in early rheumatoid arthritis: A preliminary survey. Rheumatology International, 26 (9), Kobelt, G. (2007). Thoughts on health economics in rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases, 66, Laas K et al. Health-related quality of life in patients with common rheumatic diseases referred to a university clinic. Rheumatol Int (2009) 29: Lundkvist, J., Kastang, F. and Kobelt, G. (2008). The burden of rheumatoid arthritis and access to treatment: health burden and costs. European Journal of Health Economics, 8 (Supple 2), Maksymowych et al. Impact of Age, Sex, Physical Function, Health-related Quality of Life, and Treatment with Adalimumab on Work Status and Work Productivity of Patients with Ankylosing Spondylitis. J. Rheumatology 2010; 37: Settas L., Papadopoulos, Pikazis A., Vassilopoulos B., Katsounaros, Latsou, Kritikou P, Vlachopioti Z, Floros A, and Yfantopoulos J. Measuring the health-related quality of life in patients with Rheumatoid Arthritis treated with Adalimumab in Greece: Comparing the results of one generic (EQ-5D) and one diseasespecific (HAQ) instrument. Presented at 14th Annual European ISPOR Congress, 5-8/11/11, Madrid, Spain Van Vollenhoven RF et al. Improvement in Work Place and Household Productivity for Patients With Early Rheumatoid Arthritis Treated With Adalimumab Plus Methotrexate: Work Outcomes and Their Correlations With Clinical and Radiographic Measures From a Randomized Controlled Trial Companion Study. Arthritis Care & Research, Vol. 62, No. 2, February 2010, pp WHO Scientific Group (2003). The burden of musculoskeletal conditions at the start of the new millennium. Geneva: WHO Young, A., Dixey, J., Kulinskaya, E., Cox, N., Davies, P., Devlin, J., Emery, P., Gough, A., James, D., Prouse, P., Williams, P. and Winfield, P. (2002). Which patients stop working because of rheumatoid arthritis? Results of five years follow up in 732 patients from the early RA study (ERAS). Annals of Rheumatic Diseases, 61,

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο,

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο, ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΠΛΖΣΔΙ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Θεφθηινο Γεξνληφπνπινο, Δξεπλεηηθφ Θέαηξν Θξάθεο ΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΤΑΔ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΤΑΔ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ

ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. ρρρ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ Υ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Απνδνρέο Σωλ Μηζζωηώλ θαη ε ύλδεζε ηνπο κε ηελ Παξαγωγηθόηεηα Τπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012

ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012 ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012 Ζ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΒΑΘΑΗΝΔΗ- ΣΑ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΑ ΑΓΗΔΞΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΕΟΝΣΑΗ- Ζ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝΔΗ Νέα, απμεκέλα θαζήθνληα κπαίλνπλ κπξνζηά ζην εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008

7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΙΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008 ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Ζ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΓΗΛΩΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΤΔΛΙΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ Γεληθήο Γηνίθεζεο ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Διαζηηθή Γηεπζέηεζε ηνπ Υξφλνπ Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Δπηβιέπσλ: Ισάλλεο Κνπδήο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας : Γρηγοριάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα