Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ"

Transcript

1 Υ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΥΥΥΥΥΥκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Σν απεξρφκελν Γ ηνπ σκαηείνπ καο επέιεμε ηνλ αγσληζηηθφ δξφκν ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη πινπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο καο. Σν Γ εξγάζηεθε ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, θαζψο ηελ ηειεπηαία δηεηία νμχλζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ππήξμαλ κεζνδεχζεηο ππνβάζκηζεο θαη αιινίσζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ξφινπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Σν Γ απεπζχλζεθε κε εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπλαδέιθνπο, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο πξαγκαηηθνχο ππεχζπλνπο γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη νη πξνηάζεηο ηνπ πηνζεηεζήθαλ απ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ ζσκαηείνπ. Μέζα απφ ηηο απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ αλαδείρζεθαλ νη επζχλεο ησλ ηδξπηηθψλ θνξέσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο εγεζίαο ηεο ΓΔΔ γηα ηελ πνξεία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ. Δπηβεβαηψζεθε ην γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε ζην Ηλζηηηνχην ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή θπβεξλήζεσλ - ηξφηθαο (ΔΔ, ΓΝΣ) πνπ νδεγεί ζε θαηεδάθηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Οη αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ σκαηείνπ καο δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά αλέδεημαλ ηα δεηήκαηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κε βάζε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ. ην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ σκαηείνπ αμηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο κνξθέο φπσο: 1. Παξεκβάζεηο ζην Γ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ζηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο θαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 2. Απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, 3. Παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο ζηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ, 4. Γεκνζηνπνίεζε (ζπλέληεπμε ηχπνπ κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, απνζηνιή κελπκάησλ, ζπιινγή ππνγξαθψλ, ζπιινγή ςεθηζκάησλ απφ ζπλδηθαιηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο), 5. Αμηνπνίεζε δηθαησκάησλ πνπ καο δίλεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία (αζθαιηζηηθά κέηξα, θαηαγγειία ζηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο). ήκεξα φινη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ζε πφζν ρεηξφηεξε ζέζε ζα ήκαζηαλ αλ δελ είρακε επηιέμεη ην δξφκν ηεο καρεηηθήο δηεθδίθεζεο. Ζ δξάζε καο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα έθεξε απνηειέζκαηα: 1. ζην κεγάιν πξφβιεκα ηεο θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ, 2. ζηελ απνηξνπή ηεο πξνψζεζεο αληηδξαζηηθψλ κέηξσλ πνπ ήδε απφ ην 2010 έρνπλ ηεζεί ζην «ηξαπέδη» (π.ρ. επηζηνιέο ΔΔΔ γηα θιείζηκν παξαξηεκάησλ θαη αλαδηαξζξψζεηο, επηζηνιή πξψελ Γελ. Γηεπζπληή γηα «πιενλάδνλ» πξνζσπηθφ, ζπδεηήζεηο γηα κεηψζεηο κηζζψλ, ζπδεηήζεηο γηα ππαγσγή ΔΛΗΝΤΑΔ ζην δεκφζην ζε κηα πεξίνδν φπνπ δεκφζηνη ππάιιεινη βγαίλνπλ ζε εθεδξεία ή απνιχνληαη, πξφζθαηεο πξνηάζεηο Πξνέδξνπ θ.ιπ.), 3. ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηελ θνηλσλία γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα. Παξφιαπηα, θαλείο δελ κπνξεί λα ππνηηκήζεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Βξηζθφκαζηε θαη πάιη απιήξσηνη, κε ην ρξένο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ην δεκφζην θ.ιπ. λα μεπεξλά ην 1 εθ. ρσξίο λα έρεη δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, ελψ απφ ηελ άιιε, ζπδεηηνχληαη ζην Γ ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ νη πξνηάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ γηα θιείζηκν Παξαξηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ζηελ νπζία απνιχζεηο, γηα κεηψζεηο κηζζψλ θαη γηα «εθ πεξηηξνπήο» εξγαζία. Ζ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο αλαδεηθλχεη φηη ε θιηκάθσζε ηνπ αγψλα είλαη κνλφδξνκνο γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Γελ πξέπεη θαη δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε πξνηάζεηο πνπ ζπζηάδνπλ ηα δηθαηψκαηά καο θαη κεηαηξέπνπλ ην Ηλζηηηνχην ζε θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ είλαη απαξαίηεηε, αιιά θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη ζπλεπψο απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ηνπ ελίζρπζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ ζα πξέπεη επηηέινπο λα επηιπζεί ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, ψζηε λα αληαπνθξηζεί νπζηαζηηθά ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ. Σν ζεκεξηλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ φρη κφλν είλαη απαξαίηεην, αιιά ρξεηάδεηαη ελίζρπζε, ψζηε λα αλαιεθζνχλ κε επηηπρία ηα παξαπάλσ θαζήθνληα. Οη εξγαδφκελνη δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Οη ηδξπηηθνί θνξείο ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηνπ θαη φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ έρεη ιάβεη ην Ηλζηηηνχην κέρξη ζήκεξα (ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην ΛΑΔΚ, Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά.), αιιά θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ. Αλαδεηθλχνληαη νη επζχλεο ηεο εγεζίαο ηεο ΓΔΔ, πνπ ελψ θαηά θαηξνχο κε αλαθνηλψζεηο ηεο δήζελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη αιιειέγγπα ζε εξγαδνκέλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θηλεηνπνηήζεηο γηα κεηψζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή απνδέρεηαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πξφιεςεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ην Ηλζηηηνχην, απνδέρεηαη ηελ νκεξία απιήξσησλ ππαιιήισλ κε εξγνδφηε ηελ ίδηα, ππαιιήισλ πνπ απεηινχληαη κε απφιπζε, κε κείσζε κηζζνχ, κε αλαδηάξζξσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Γηεθδηθνχκε: 1. Σελ άκεζε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ νθεηιψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα ηακεία, 2. Σε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πιαίζην θαη ηε δηεθδίθεζε απφ ηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηεο αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΛΑΔΚ, 3. Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε ρψξνπο, θιάδνπο θαη ζέκαηα φπνπ ππάξρεη επηδείλσζε ηεο ΤΑΔ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, 4. Σελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηνπ ζσκαηείνπ καο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, πεξηιακβάλνληαο θαη πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, 5. Σελ ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηλζηηηνχηνπ κε φξνπο πιήξνπο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο θαη κε βάζε ηηο επλντθφηεξεο γηα ηνλ εξγαδφκελν θιαδηθέονκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Παξακέλνπκε ζε αγσληζηηθή εηνηκφηεηα θαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο, ην επφκελν δηάζηεκα ζα αμηνπνηήζνπκε κνξθέο δξάζεο φπσο: 1. Απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο, 2. Αμηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ καο κε βάζε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, 3. πλέληεπμε Σχπνπ θ.ιπ. ΔΤΜΔΝΔ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΣΟΤ ΚΔ..Τ. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΘΡΙΑΙΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΘΔΣΙΚΗ Η ΔΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΘΩΩΣΙΚΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Ζ Δηζήγεζε πξνο ην ΚΔ..Τ. ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν εκπεηξνγλψκνλεο, πξνηείλεη λα κεηαθεξζνχλ 9 ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ απφ άιια Ννζνθνκεία ζην Θξηάζην Γ.Ν.Ν. Διεπζίλαο. Αλ ε Δηζήγεζε ηνπ δεχηεξνπ εκπεηξνγλψκνλα δελ θηάζεη έγθαηξα ην ζέκα ζα ζπδεηεζεί ζε επφκελε ζπλεδξίαζε, ελψ θεκνινγείηαη αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ ΚΔ..Τ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ε πξψηε Δηζήγεζε αλαθέξεη: Δμφθζαικα παξάινγν ήηαλ ζηα ηφζα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο λα κελ έρεη νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ ην Γ.Ν.Α. Θξηάζην, δεδνκέλνπ φηη είλαη ην κνλαδηθφ πνπ δηαζέηεη Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ κνλαδηθνχ ζηελ παηξίδα καο Σνκέα Γεκόζηαο Τγείαο εληφο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.). Δλδεηθηηθφ αλνξζνινγηζκνχ κάιηζηα είλαη ην θαηλφκελν φηη ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Ν.Ν. Θξηάζην πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν (Π.Γ. 415/1994) πξαθηηθή άζθεζε δηάξθεηαο 8 κελψλ, αιιά δελ πθίζηαληαη νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπφκελσλ. Σν Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Ν.Ν. Θξηάζην έρεη πιήξε ζηειέρσζε κε Δηδηθνχο Ηαηξνχο Δξγαζίαο θαη πιεηάδα εξγαζηεξηαθψλ θαη θιηληθψλ ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο λνζεξόηεηαο (alerted clinicians). Σαπηφρξνλα ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Ν.Α. Θξηάζην έρεη αλαπηχμεη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο ζε φιν ην θάζκα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηαηξηθήο κε παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο, θαζψο θαη κε Ηλζηηηνύηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (φπσο είλαη ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ), δηνξγαλψλνληαο κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ. Δπηπξνζζέησο, παξέρεη ππεξεζίεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γ.Ν.Α. Θξηάζην θαη άιισλ Ννζνθνκείσλ, έρεη νξγαλσκέλα εηδηθά ηαηξεία θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ θνηλσλία κέζσ ησλ ζπληνληζκέλσλ δξάζεψλ ηνπ ζε ζέκαηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Γεκόζηαο Τγείαο ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο κε πςε-ιή βηνκεραληθή παξαγσγή, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα εζληθφ πφιν πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί ζεζκηθά θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο. Δπνκέλσο είλαη απηνλφεην φηη πθίζηαηαη επάξθεηα γηα ρνξήγεζε πιήξνπο ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηά 9 εηδηθεπφκελνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο. Δίλαη κάιηζηα εμαηξεηηθά παξάδνμν λα πθίζηαληαη νξγαληθέο ζέζεηο εηδίθεπζεο ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο, ζε Ννζνθνκεία φπνπ δελ ππάξρεη θαλείο Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο θαη κε ηελ επθαηξία ηεο επηθνηλσλίαο απηήο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη 9 ζέζεηο πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ απφ άιια Ννζνθνκεία, φπνπ δελ ππάξρεη νχηε έλαο Δηδηθφο ζπλάδειθνο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο απηήο. Θα ήηαλ ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε εθδνρή λα εληζρπζνχλ κε νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθφηεηαο ηα Ννζνθνκεία φπνπ ππεξεηνχλ Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο (Θξηάζην, Αηηηθφ θαη αιινχ) θαη λα νξηζζνχλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνη πληνληζηέο γηα ηε Νφηηα θαη ηε Βφξεηα Διιάδα Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο (θαηά ην πξφηππν ηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο, πνπ ιεηηνπξγεί εχξπζκα). Σαπηφρξνλα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε απνπζία εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηελ Υεηξνπξγηθή θαη ηελ Φπρηαηξηθή απνηεινχλ θελφ πνπ επείγεη λα ζεξαπεπζεί. Ζ φιε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλε ζε δεηήκαηα αλαγλψξηζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο λνζεξφηεηαο, αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ ζε επίπεδν Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ.) θαη νξγάλσζε ζρεκάησλ πξφιεςεο. Δπηπξνζζέησο ε Θεσξεηηθή Καηάξηηζε ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα μεθχγεη απφ ην πξφηππν ηεο απφ έδξαο δηδαζθαιίαο θαη λα κπνξεί λα έρεη ραξαθηήξα εθπαίδεπζεο ζε αθαδεκατθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ νξγαλσκέλε ππεξεζία Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ψζηε ηαπηφρξνλα κε ηε δηδαζθαιία λα ζπκκεηέρνπλ νη εηδηθεπφκελνη ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε Μειεηώλ Αλάιπζεο Δπαγγεικαηηθώλ Κηλδύλσλ θαη Δπαγγεικαηηθήο Δπηδεκηνινγίαο, ψζηε κε ηνλ ηξφπν απηφλ λα απνθνκίδεηαη εκπεηξία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή εηδηθφηεηα. Δπνκέλσο ε Θεσξεηηθή Καηάξηηζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο απφ ηελ Αζήλα θαη ζηε Βφξεηα Διιάδα (φπσο έρεη ήδε πξνηαζεί πξνο ην ΚΔ..Τ. απφ ηηο Ηαηξηθέο ρνιέο Α.Π.Θ., Γ.Π.Θ. θαη ηελ Δ..Γ.Τ.), αιιά θαη ζε φια ηα παλεπηζηεκηαθά Δξγαζηήξηα Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο ησλ Ηαηξηθψλ ρνιψλ, φπνπ νη εηδηθεπφκελνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ην πιήξεο σξάξην ησλ ηαηξψλ Δ..Τ., φπσο ηζρχεη γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα επηθαηξνπνηεζεί ν Καηάινγνο Δπηρεηξήζεσλ γηα Πξαθηηθή Αζθεζε ζηελ εηδηθφηεηα θαη λα νξηζζεί φηη κε επζχλε ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπ πληνληζηή απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζε Ννζνθνκεία, Βηνκεραλίεο, Δπηρεηξήζεηο, θαζψο θαη Ν.Π.Γ.Γ. - Ν.Π.Η.Γ. (φπσο ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.), φπνπ πθίζηαηαη νξγαλσκέλε κνλάδα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ε νπνία ζηειερψλεηαη κε Δηδηθφ Ηαηξφ Δξγαζίαο. ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΣΑ «ΜΑΣΩΜΔΝΑ» ΡΟΤΥΑ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΛΑΝΣΔ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Γεκνζηνγξαθηθφ θείκελν ηεο θ. Κ. Παλαγηώηνπ, ζηελ εθεκεξίδα 6 κέξεο ζηηο , αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο ππξθαγηάο ζε εξγνζηάζην ελδπκάησλ ζηελ Νηάθα ηνπ Μπαγθιαληέο. χκθσλα κε ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ, νη εξγάηεο μεζεθψζεθαλ γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ παληειή έιιεηςε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Σν πιήξεο θείκελν έρεη σο εμήο: «Σα ζπζηαηηθά γηα κηα παγίδα ζαλάηνπ ζε ρψξν εξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα είλαη έλαο εξγνδφηεο ρσξίο εζηθνχο ελδνηαζκνχο, δηεθζαξκέλν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη έιιεηςε ζπζηεκάησλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. Καη ζηηο δπν πξφζθαηεο πεξηπηψζεηο ππξθαγηάο ζε εξγνζηάζηα ξνχρσλ ζην Μπαγθιαληέο, ηελ πξψηε κε εθαηφκβε ζπκάησλ, φινη απηνί νη παξάγνληεο ήηαλ απνιχησο ελεξγνί ζε βάξνο ησλ ζηνηρεησδψλ κέηξσλ αζθαιείαο. Οχησο ή άιισο απηή ε πνιχ παξαπάλσ απφ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ζπλζέηεη ην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Αζίαο. Σν αββαηνθχξηαθν, ρηιηάδεο άλζξσπνη θαηέθιπζαλ ηνπο δξφκνπο ζηελ Νηάθα απαηηψληαο βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη απνλνκή δηθαηνζχλεο ζηνλ βαζκφ πνπ ππάξρνπλ επζχλεο γηα εθείλνπο πνπ ράζεθαλ. Καλείο ίζσο δελ κπνξεί εχθνια λα θαληαζηεί ηνλ ηξφκν κέζα ζηνλ νπνίν δεθάδεο άλζξσπνη παγηδεχηεθαλ κέζα ζηηο θιφγεο θαη νη πεξηζζφηεξνη θάεθαλ δσληαλνί ζε έλα αθαηάιιειν θηίξην θάπνπ ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο θησρνγεηηνληέο ζηα πεξίρσξα ηεο πξσηεχνπζαο Νηάθα. Δθαηφλ δέθα άηνκα ζχκαηα, αλάκεζά ηνπο νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο. Ληγφηεξν απφ έλα 48σξν αξγφηεξα νη θιφγεο ηχιημαλ ην δσδεθαψξνθν θηίξην, ζην νπνίν ζηεγάδνληαλ ηέζζεξα εξγνζηάζηα, πνιχ θνληά ζηελ πξσηεχνπζα. Σνπιάρηζηνλ νθηψ εξγαδφκελνη ηξαπκαηίζηεθαλ αιιά ε θσηηά ηέζεθε ππφ έιεγρν. Δθαηνληάδεο εξγνζηάζηα παξέκεηλαλ ζηε ζπλέρεηα θιεηζηά θαη ε ζεκεξηλή θεξχρζεθε κέξα πέλζνπο. «Γελ κπφξεζα λα βξσ ηε κεηέξα κνπ. Απαηηψ λα απνδνζεί δηθαηνζχλε», θψλαδε κηα γπλαίθα κεηαμχ ΑΝΑΡΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ΣΖ ΕΟΤΓΚΛΑ ΣΟΤ ZOUGLA.GR Tελ Γχν ηειεπηαία λέα δεκνζηεχκαηα ηνπ πλνή πάλσ ζηελ ζην ηζηνζειίδα Ο πινίαξρνο zougla.gr ηνπ θνξηεγνχ αλαθέξνληαη πινίνπ θαξάβη φπνπ εξγαδφηαλ, άθεζε ν αηζζάλζεθε αδηαζεζία θαη έραζε ηηο Διιελαο θαη πάιη πινίαξρνο ζην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., πνπ ήηαλ ειηθίαο ηνλ 51 Πξφεδξν αηζζήζεηο ηνπ ηνπ. Ηλζηηηνχηνπ, Σνπ παξαζρέζεθαλ ην Γ.., νη εηψλ θαη ηνπο θαη ήηαλ εξγαδφκελνπο. λαπηνινγεκέλνο Σν πξψην ζην πξψηεο δεκνζίεπκα, βνήζεηεο, πνπ αιιά αλαξηήζεθε φηαλ έθηαζε θνξηεγφ ζηηο πινίν Argyroula κε ηίηιν ζεκαίαο «ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. γηαηξφο ζην πινίν Ωρ δηαπηζηψζεθε Ακάλ» θαη ν Marshall Islands. ζάλαηφο ηνπ. ραξαθηεξηζηηθή αηζζεηηθή, νξζνγξαθία θαη πεξηερφκελν έρεη σο Σν πινίν βξηζθφηαλ ζην ιηκάλη ηεο Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ Οδεζζνχ εμήο: «Πξφεδξνο φηαλ ζπλέβε - ην Γ.. πεξηζηαηηθφ, - Δξγαδφκελνη: αξκφδηα Όινη ηαηξνδηθαζηηθή ζε δνπιεχνπλ Τπεξεζία ζε ηεο ζχκθσλα ππεξεληαηηθνχο κε ηε ζρεηηθή ξπζκνχο. αλαθνίλσζε Πξνηείλσ πνπ Οδεζζνχ ζηνπο γηα θνηλσληθνχο λεθξνςία θαη εηαίξνπο λεθξνηνκή. εθδφζεθε ζηελ Αζήλα απφ ην Γξαθείν Πξναλάθξηζε πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο αληί κηζζνχ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Σχπνπ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο. απφ ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πεηξαηά. ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. λα δίλνπλ απφ κηα δσδεθάδα θαλέιεο ζε θάζε εξγαδφκελν. ηνπο Γηπινζεζίηεο Καιφ είλαη λα δίλνπλ 2 δσδεθάδεο. Σφζα ρξφληα πέθηνπλ ρξήκαηα ζε απηή ηε ρνάλε θαη θαλέλαο δελ ελδηαθέξεηε. Τπνπξγφο Δξγαζίαο Τπάξρεη». Λίγν αξγφηεξα, ηελ ίδηα κέξα κηα λέα αλάξηεζε παξεκθεξνχο πεξηερνκέλνπ ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα κε ηίηιν: «ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. Απνθάιπςε - Πόηε;» αλαθέξεη: «Ρε θίιε πνπ ηνπο μεηξχπσζεο απηνχο ηνπο αξαρηνχο. Ο Πξφεδξνο απηνχ ηνπ καγαδηνχ γηαηί παξακέλεη; Τπάξρεη αμηνπξέπεηα ή φηη αξπάμνπκε, νπφηε ην αξπάμνπκε αξθεί λα έρνπκε ιακβάλεηλ Πξφηαζε: 1. Να καδεπηνχλ ηα γξαθεία θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε θξεβάηηα. 2. Να ζηακαηήζεη ε πιεξσκή ηνπ ειεθηξηθνχ θαη λα γίλεη παξάλνκε ζχλδεζε κε μέλν ξνιφη. 3. Να γίλνπλ πξνζιήςεηο εδψ θαη ηψξα Ζ δνπιεηά είλαη πνιχ. 4. Να γίλνπλ 10 έθηαθηα Γ θαη λα θαηαβιεζνχλ ηα ρξήκαηα ζηα κέιε άκεζα. 5. Σα λεχξα καο κέρξη πφηε ζα πιεξψλνπκε». ησλ δηαδεισηψλ ζηελ Νηάθα, βηνκεραληθψλ εξγαηψλ θαη κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ έλσζαλ ηε θσλή ηνπο. Πεξίπνπ 4500 εξγνζηάζηα ζην Μπαγθιαληέο, δεχηεξε εμαγσγφ ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο έλδπζεο κεηά ηελ Κίλα, απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ δχν εθαηνκκχξηα εξγάηεο. Σα ξνχρα ζπληζηνχλ ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εμαγσγψλ ηνπ Μπαγθιαληέο, πνπ δίλνπλ ζηε ρψξα 24 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Πεξηζζφηεξα απφ 300 εξγνζηάζηα θνληά ζηελ πξσηεχνπζα παξέκεηλαλ θιεηζηά γηα πεξίπνπ κία εβδνκάδα πξηλ ιίγν θαηξφ, θαζψο νη εξγαδφκελνη απαηηνχζαλ πςειφηεξα εκεξνκίζζηα θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Πνιινί παξάγνληεο ζπλεγνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα ηεο Αζίαο. πλήζσο πξφθεηηαη γηα ρψξνπο πνπ δελ πιεξνχλ νχηε ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο αζθαιείαο. Κιεηζηέο κε ινπθέηα έμνδνη, ζε ζηελέο ρσξίο πξνδηαγξαθέο αίζνπζεο, δηαδξφκνπο εξγνλνκηθά κε ιεηηνπξγηθνχο θαη αλχπαξθηα ζπζηήκαηα αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. πρλά επίζεο νη εξγάηεο δηαρεηξίδνληαη εχθιεθηα πιηθά. Ζ θαλνληζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο δελ θζάλεη πνηέ ζηελ άζθεζε νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ θαη νη πηζηνπνηήζεηο θαηαιιειφηεηαο ρνξεγνχληαη αλεμαξηήησο θάιπςεο πξνδηαγξαθψλ. Ζ δηαθζνξά δηεπθνιχλεη ηνπο εξγνδφηεο, ζπζηάδνληαο ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ Δθζηξαηεία Καζαξά Ρνύρα (Clean Clothes Campaign) είλαη ε κεγαιχηεξε δηεζλήο έλσζε εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ελδπκάησλ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνλ ρψξν. Ζ Δθζηξαηεία ζεσξεί φηη πνιπεζληθέο εηαηξείεο έλδπζεο (νη πεξηζζφηεξεο επψλπκεο) επηδεηθλχνπλ εγθιεκαηηθή ακέιεηα ζηελ επηβνιή θαη ηελ επίβιεςε ηεο ηήξεζεο ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ αζθαιείαο, επηθαινχκελεο σο άιινζη ηηο αλχπαξθηεο πξνδηαγξαθέο ζηηο ρψξεο φπνπ βξίζθνληαη ηα εξγνζηάζηα». ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ ΔΦΖΜΔΡΗΧΝ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηηο πιεξσκέο ησλ θαη εθεκεξηψλ, ην ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθόιαν Πνιύδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε κέρξη ηψξα δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ Καζηεξψλεηαη κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζεκάλεη, θαζψο ηα πηζαλφηαηα, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ.

2 ΔΤΡΩΠΑΪΚΔΟΓΗΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑ ΣΗΤΓ ΔΙΑ 2 εργασiαυγεία 5 ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ Π.Α.ΜΔ. ΓΙΑ ΝΔΑ ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Σηο Θέζεηο θαη ην πιαίζην πάιεο γηα ηελ ππνγξαθή λέαο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.), γηα ην επφκελν έηνο, παξνπζίαζε, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ Παλειιήληνπ Αγσληζηηθνύ Μεηώπνπ (Π.Α.ΜΔ.) κε αξθεηέο αλαθνξέο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα Δξγαηηθά Αηπρήκαηα θαη ηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα. Ζ πξφηαζε ηνπ Π.Α.ΜΔ., γηα ηε λέα Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο, πξνηείλεη ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ λφκσλ, κε ηνπο νπνίνπο κεηψζεθαλ νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν Π.Α.ΜΔ. απνξξίπηεη θάζε πξφηαζε γηα κείσζε κηζζψλ, πεξηνξηζκφ δηθαησκάησλ θαη θνηλσληθψλ παξνρψλ, ζην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο. Πξνηείλεη ηελ επαλαθνξά ησλ κηζζψλ ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηηο κεηψζεηο, αιιά θαη γηα απμήζεηο ησλ κηζζψλ θαη βειηίσζε ζπλνιηθά ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε Τγεία, Παηδεία, Πξφλνηα, Αζιεηηζκφ, Πνιηηηζκφ θ.ά. χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Ρηδνζπάζηεο, ππξήλαο ηεο λέαο Δ.Γ...Δ. είλαη ε αμίσζε, απηή λα είλαη εθηειεζηή απφ φινπο ηνπο εξγνδφηεο θαη γηα ηα θαηψηεξα φξηα απνδνρψλ λα πξνβιέπεη φηη απφ ηελ ην θαηψηεξν εκεξνκίζζην θαη ν θαηψηεξνο κηζζφο επαλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 33,54 επξψ θαη 751,41 επξψ θαη ζ απηά λα πξνζηεζεί σο πνζνζηφ αχμεζεο κέξνο ησλ απσιεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο. Δπηπιένλ, αχμεζε απφ ηελ 1ε Ηνχιε 2013 ζηα θαηψηαηα φξηα ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ πιεζσξηζκφ. Παξάιιεια, μεθαζάξηζε, φηη ην Π.Α.ΜΔ. δελ απεκπνιεί ην ζηφρν ησλ επξψ θαηψηεξν κηζζφ, πνπ είρε ζέζεη θαη δηεθδηθνχζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ην ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα - ππνγξάκκηζε - ηζρχεη πάληα ην αμίσκα φηη νη εξγαδφκελνη δελ είλαη «θφζηνο», απηνί παξάγνπλ ηνλ πινχην θαη θξηηήξην ζηε δηακφξθσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο δελ κπνξεί παξά λα είλαη νη ζχγρξνλεο δηεπξπκέλεο αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο νηθνγέλεηαο. Ζ πξνηαζή καο, ζεκείσζε ην ζηέιερνο ηνπ Π.Α.ΜΔ., απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, γη απηφ ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη πιαηηά ζπδήηεζε παληνχ κέζα ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, κε ζπγθεληξψζεηο, ζπζθέςεηο, ζπλειεχζεηο θαη θπξίσο λα νξγαλσζεί ε πάιε άκεζα, γηα λα κελ πινπνηεζνχλ ηα βάξβαξα κέηξα πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, λα ππνγξαθνχλ λέεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γη' απηφ, κπξνζηά ζηε λέα απηή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αγψλα, απαηηείηαη έλα άιιν θίλεκα. Δλα θίλεκα πνπ ζα ζηέθεηαη απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ζα αληηπαιεχεη ηελ πνιηηηθή ηεο E.E., αιιά θαη ηνλ εξγνδνηηθφ θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηνλ εθθπιηζκφ πνπ πξνθαιεί. Δλα θίλεκα απαιιαγκέλν απ' φια απηά ηα βαξίδηα, πνπ ζα δψζεη πξννπηηθή, ζα δψζεη δηέμνδν, ζα θέξεη ζην πξνζθήλην ηνλ άιιν δξφκν αλάπηπμεο, έλα δξφκν πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην Π.Α.ΜΔ. ζπζηξαηεχεη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαη ζα δψζεη ηε κάρε ην επφκελν δηάζηεκα. Ο θ. Γηώξγνο Πέξξνο θαπηεξίαζε ηε ζηάζε ησλ Μ.Μ.Δ., πνπ απνζησπνχλ ηε δξάζε ηνπ Π.Α.ΜΔ. θαη ηνπο αγψλεο ησλ ζπλδηθάησλ πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζ απηφ, ελψ άζθεζε θξηηηθή ζηα πξνγξάκκαηα θνξντδίαο γηα ηελ εξγαζία ησλ λέσλ πνπ παξνπζίαζε ν Yπνπξγφο Δξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά νχηε αλαθνπθίδνπλ ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αλέξγνπο, νχηε δίλνπλ ιχζεηο ζηε λέα γέληα, ζεκείσζε ν ζπλδηθαιηζηήο θαη θάιεζε ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο, καδί κε ηηο παιηφηεξεο γεληέο, λα δψζνπλ ηε κάρε, λα νξγαλσζνχλ ζηα ζπλδηθάηα, λα παιέςνπλ γηα ηε δσή πνπ ηνπο αμίδεη. Παξάιιεια, θαηήγγεηιε ηε ιεζηεία ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηα Σακεία, κέζσ ηνπ λένπ «θνπξέκαηνο» πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηε ζπγθπβέξλεζε θαη ηελ ηξφηθα. Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Α.ΜΔ. έρεη σο εμήο: «Σν Π.Α.ΜΔ. πξνηείλεη γηα ην 2013 ηνπο εμήο άμνλεο δηεθδίθεζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.) γηα ζπκθσλία θαη ππνγξαθή κε ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο ζέηεη γηα ζπδήηεζε θαη δηεθδίθεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζε φια ηα πλδηθάηα. Αξονας 1ος Οη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηάξηηζεο ηεο θαη απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο είλαη ππνρξεσηηθά εθηειεζηνί γηα θάζε εξγνδφηε (εθηφο άκεζνπ δεκφζηνπ ηνκέα), είηε αλήθεη, είηε φρη ζε εξγνδνηηθή νξγάλσζε ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ 1. Σξηεηηώλ. Σα επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ εζληθέο γεληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή φκνηαο έθηαζεο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, ππνινγίδνληαη επί ησλ εθάζηνηε γεληθψλ θαησηάησλ νξίσλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ. Οη ππάιιεινη θαη νη εξγαηνηερλίηεο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο δηθαηνχληαη γηα θάζε ηξηεηία ππεξεζίαο πξνζαχμεζε 10% επί ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπο. 2. Γάκνπ. ηνλ έγγακν κηζζσηφ ρνξεγείηαη επίδνκα γάκνπ πνζνζηνχ 10%. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηεο κε αξηζ. 10/76 απφθαζεο ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ. Σν επίδνκα γάκνπ ππνινγίδεηαη ζην θαηψηαην φξην ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ. πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ελδερφκελα κεγαιχηεξν πνζνζηφ γάκνπ ππεξηζρχνπλ. Αξονας 3ος ΓΗΑ ΣΗ ΤΜΒΑΔΗ, ΣΑ ΩΡΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΗΑ Σν σξάξην εξγαζίαο απνηειεί ζηαζεξή θαη ππνρξεσηηθή δέζκεπζε γηα θάζε εξγνδφηε. Καζνξίδεηαη κε βάζε ηελ 8σξε εξγαζία γηα φινπο. Γηαηεξείηαη ζε φζνπο θιάδνπο έρεη θαηαθηεζεί ην 7σξν ε αθφκα κηθξφηεξν σξάξην. Με βάζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηεχζπλζε είλαη ε θαζηέξσζε 35 σξψλ εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο επί πελζήκεξν απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Γηα ην ιφγν απηφ απφ ην ζεκεξηλφ ηζρχνλ σξάξην εξγαζίαο ζπλνιηθά ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηα επφκελα ρξφληα κεηψλεηαη θαηά κηα ψξα, ρσξίο κείσζε απνδνρψλ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ πέξαλ ηνπ σξαξίνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε απαηηεί εηδηθή άδεηα θαη ε ακνηβή είλαη πξνζαπμεκέλε 75% ηεο θαλνληθήο ψξαο εξγαζίαο γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαη γηα άββαηα, Κπξηαθέο θαη αξγίεο ζην 100% ηεο θαζεκεξηλήο ακνηβήο. Γηα εξγαδφκελνπο καζεηέο, ζπνπδαζηέο, θνηηεηέο ην αλψηαην εκεξήζην σξάξην είλαη 6 ψξεο κε πιήξεηο απνδνρέο. Απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε εξγαδφκελνπ, εξγαδφκελεο κε νπνηαδήπνηε κνξθή πξνζσξηλήο ζχκβαζεο πέξαλ ηνπ 2κήλνπ. Μεηά ην 2κελν φιεο νη ζπκβάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Αξονας 4ος ΓΗΑ ΣΗ ΑΠΟΛΤΔΗ, ΣΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Ζ απφιπζε εξγαδφκελνπ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε εηδηθήο 3κεινχο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα ηνπ.δπ.δ. κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε απφιπζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ απνδνρψλ ελφο κήλα γηα θάζε ρξφλν εξγαζίαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξψην 2κελν εξγαζίαο θαη αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ (δειαδή θαη φζνπο δελ έρνπλ ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα, ππαιιήινπο, εξγαηνηερλίηεο θαη εξγαδφκελνπο κε θάζε ζρέζε εξγαζίαο). Καηά ηα ινηπά, ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο επαλέξρεηαη ζηα επίπεδα πνπ ίζρπαλ ην έηνο Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο εξγαδφκελνπ πξηλ ηελ ηειεπηαία 5εηία ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ, παξά κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο εξγαδφκελνπ πνπ ππέζηε εξγαηηθφ αηχρεκα ζηελ επηρείξεζε πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο εγγξάθεηαη απηφκαηα ζηνπο θαηαιφγνπο αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη επηδνηείηαη κε ην 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο ηνπ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ην επίδνκα αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. άκεζα απμάλεηαη απφ απφ ηα 368 ζηα 500 επξψ θαη επηκεθχλεηαη ε επηδφηεζε αλεξγίαο θαηά έλα αθφκα έηνο. ηνπο θαηαιφγνπο αλεξγίαο εγγξάθνληαη θαη επηδνηνχληαη κε ην βαζηθφ επίδνκα αλεξγίαο 500 επξψ φινη νη απφθνηηνη ησλ Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η., Λπθείσλ, θ.ά. πνπ αλαδεηνχλ θαη δε βξίζθνπλ εξγαζία, φπσο θαη θάζε εξγαδφκελνο πνπ επηζπκεί λα εξγαζηεί θαη ρσξίο δηθή ηνπ επζχλε δε βξίζθεη εξγαζία. Αξονας 5ος ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ κεηά ην πξψην δίκελν εξγαζίαο, ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά. ε πεξίπησζε ζρέζεο εξγαζίαο θάησ ηνπ έηνπο ε άδεηα αλαινγεί ζε 2 εκέξεο κεη' απνδνρψλ αλά κήλα εξγαζίαο. Καηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν επίδνκα αδείαο. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε έηνπο απαζρφιεζεο ζηνλ Ίδην εξγνδφηε, ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε επίδνκα αδείαο πνπ ηζνχηαη κε ηηο απνδνρέο ηνπ κελφο. Αδεηα γάκνπ θαη γέλλεζεο ηέθλνπ: Οη εξγαδφκελνη πνπ ηεινχλ γάκν δηθαηνχληαη άδεηα 6 εκεξψλ κε απνδνρέο πνπ δε ζπκςεθίδεηαη ζηελ εηήζηα άδεηα αλαςπρήο. ηελ πεξίπησζε γέλλεζεο ηέθλνπ ν παηέξαο δηθαηνχηαη 2 εκέξεο άδεηα κε απνδνρέο γηα ην θάζε ηέθλν. Αδεηα κεηξόηεηαο: Ζ ζπλνιηθή άδεηα κεηξφηεηαο νξίδεηαη ζε 30 εβδνκάδεο. Ο ρξφλνο απηφο ηεο άδεηαο ακείβεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο απαγνξεχεηαη ε λπρηεξηλή εξγαζία φπσο θαη ε απαζρφιεζή ηεο εγθχνπ νε ηκήκα πνπ δελ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Αδεηα θξνληίδαο παηδηώλ: Οη εξγαδφκελεο κεηέξεο δηθαηνχληαη γηα tic αλάγθεο ζειαζκνχ θαη θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο κεησκέλν σξάξην 1 ψξαο ηελ εκέξα θαηά ηελ πξνζέιεπζε ή ηελ απνρψξεζε. Δλαιιαθηηθά ε άδεηα απηή κπνξεί λα ρνξεγείηαη εθάπαμ ή κε άιιν ηξφπν. Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο: Γνλέαο εξγαδφκελνο ζε επηρείξεζε πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν εξγαζίαο κπνξεί λα ιάβεη άδεηα αλαηξνθήο παηδηνχ ρσξίο απνδνρέο κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 3,5 εηψλ. Αδεηα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: Ο άγακνο γνλέαο ή ρήξνο ή γνλέαο πνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ ηνπ, δηθαηνχηαη επηπιένλ άδεηα 6 εκεξψλ ην ρξφλν πέξαλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο αλαςπρήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπ κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ. Αδεηα εμαξηώκελσλ κειώλ: ε πεξίπησζε αζζέλεηαο εμαξησκέλσλ παηδηψλ ή ζπγγελψλ κέρξη 2νπ βαζκνχ ζπγγελείαο θαζνξίδεηαη ζε 12 εξγάζηκεο εκέξεο θάζε ρξφλν. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ αζζέλεηεο πνπ απαηηνχλ κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή αηκνθαζάξζεηο δηθαηνχληαη πξφζζεηε άδεηα 10 εκεξψλ ην ρξφλν κε απνδνρέο. Αδεηα ιόγσ ζαλάηνπ ζπγγελνύο: ηνπο εξγαδφκελνπο ρνξεγείηαη άδεηα 4 εκεξψλ κε απνδνρέο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ παηδηψλ, γνλέσλ, ζπδχγνπ ή αδειθψλ θαη εμ αγρηζηείαο. Αδεηα γηα κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ: Δξγαδφκελνη πνπ πάζρνπλ απφ λφζν πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζε δηθαηνχληαη πξφζζεηε άδεηα 22 εκεξψλ ην ρξφλν κε απνδνρέο. Αδεηα καζεηώλ, ζπνπδαζηώλ θαη θνηηεηώλ: Δξγαδφκελνη καζεηέο, ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο ειηθίαο θάησ ησλ 28 εηψλ δηθαηνχληαη άδεηα ζπνπδψλ κε απνδνρέο γηα ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ. Οζνη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ θαη ινηπψλ ζπνπδψλ δηθαηνχληαη άδεηα 10 εκεξψλ γηα 2 έηε ρσξίο απνδνρέο. Αδεηα αλαπεξίαο: Δξγαδφκελνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ δηθαηνχληαη πξφζζεηε άδεηα 6 εκεξψλ ην ρξφλν πέξαλ ηεο θαλνληθήο. Αξονας 7ος ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ Ο εξγαδφκελνο/ε πνπ λνζήζεη ζχκθσλα κε βεβαίσζε γηαηξνχ ηνπ Σακείνπ ηνπ δηθαηνχηαη άδεηαο, δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο ζηηο δεκφζηεο δνκέο θαη θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπ κε επζχλε ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ εξγνδφηε. Αξονας 2ος ΚΑΣΩΣΑΣΑ ΟΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΩΝ Σα θαηψηεξα φξηα κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ απνηεινχλ θαηψηαηα φξηα ακνηβήο κηζζσηψλ ηεο ρψξαο πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ακείβνληαη κε κηζζφ, εκεξνκίζζην θαηά κνλάδα ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα. Σελ ην εκεξνκίζζην επαλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 33,54 επξψ θαη ν κεληαίνο κηζζφο ζην πνζφλ ησλ 751,41 επξψ. Να πξνβιεθζεί λα επηζηξαθεί κέζσ πνζνζηνχ αχμεζεο ηνπ κηζζνχ κέξνο ησλ απσιεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο. Καηαξγνχληαη νη λφκνη 4046/2012, ην κλεκφλην 2, ε πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 6/2012 θαη θάζε ζπλαθήο δηάηαμε λφκνπ πνπ πεξηθφπηεη ηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα. Σελ 1ε Ηνχιε 2013 αλαπξνζαξκφδνληαη ηα θαηψηαηα φξηα απνδνρψλ κε βάζε ην πνζνζηφ ηνπ εζληθνχ πιεζσξηζκνχ. Σα πξνβιεπφκελα ρξνλνεπηδφκαηα θαη άιια επηδφκαηα (γάκνπ, ηέθλσλ, ζπνπδψλ, αδείαο, δψξσλ θ.ι.π.) πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Δ.Γ...Δ. αιιά θαη ζηηο άιιεο..δ. δηαηεξνχληαη. Σν πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ησλ απνδνρψλ πνπ θάζε θνξά θαζνξίδεηαη ζα πξνζηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη πξνζαπμήζεηο Κπξηαθήο, λπρηεξηλήο εξγαζίαο, ππεξεξγαζίαο, ππεξσξίαο, επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο φπσο θαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ εθηφο έδξα εξγαζία. Σα ζπλνιηθά γεληθά θαηψηαηα φξηα κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ εθαξκφδνληαη ηφζν ζηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ φζν θαη ζηνπο καζεηεπφκελνπο εξγαηνηερλίηεο θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 15 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ Πξνυπεξεζία γηα ππάιιειν ε εξγαηνηερλίηε ζεσξείηαη ε ππεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία θαη εηδηθφηεηα. ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΤΝΣΑΞΖ Απαγνξεχεηαη απζηεξά (κε πξφζηηκα, κε πνηλέο κε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο) ε απαζρφιεζε εξγαδφκελνπ ρσξίο αζθάιηζε, ε νπνία πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε έλα έλζεκν αλά εκέξα εξγαζίαο. Δξγαδφκελνο/ε πνπ ζπκπιεξψλεη 3,5 ψξεο εξγαζίαο ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ δηθαηνχηαη νιφθιεξν ην έλζεκν. Οη θξαηήζεηο γηα ηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαηαξγνχληαη θαη νη κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα απμάλνληαη θαηά ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ε εξγνδνζία θαη ην θξάηνο αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα ηνπ εξγαδφκελνπ. Βηβιηάξην αζζέλεηαο δηθαηνχηαη φπνηνο είλαη πάλσ απφ 18 εηψλ θαη δελ θαιχπηεηαη απφ έκκεζε αζθάιηζε. Ο εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη ζχληαμε κεηά ηε ζπκπιήξσζε 30 ρξφλσλ εξγαζίαο ρσξίο φξην ειηθίαο. ε θάζε πεξίπησζε φξην ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ηνπ άλδξα ην 60ν έηνο θαη ηεο γπλαίθαο ην 55ν. Να επαλέιζνπλ νη θιάδνη πνπ απνραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλφ θαη λα εληαρζνχλ θαη λένη θιάδνη πνπ πξνηείλνπλ ηα ζπλδηθάηα. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα ην φξην ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ην 55ν έηνο γηα ηνλ άλδξα θαη ην 50ν γηα ηε γπλαίθα. Καηψηεξε βαζηθή ζχληαμε γηα φινπο θαη γηα φια ηα Σακεία είλαη ην 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηεο Δ.Γ...Δ., πνπ ιάκβαλε θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. Ο ρξφλνο ινρείαο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ν ρξφλνο ζηξάηεπζεο γηα ηνπο άληξεο, ν ρξφλνο αλεξγίαο θαη αζζέλεηαο πξνζκεηξάηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Αξονας 6ος ΑΓΔΗΔ Δηήζηα άδεηα κε απνδνρέο: Κάζε εξγαδφκελνο πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηθαηνχηαη άδεηα αλαςπρήο 30 εκεξψλ κεηά ην πξψην έηνο απαζρφιεζεο. Ζ άδεηα ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ Οπνηνο εξγνδφηεο δελ ηεξεί ηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίαο έρεη θπξψζεηο θαη πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη απφ ην.δπ.δ. κέρξη επξψ γηα θάζε παξάβαζε, ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΑΝΔΡΓΩΝ Κακία δηαθνπή ξεχκαηνο, λεξνχ, ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, ζε άλεξγνπο, απιήξσηνπο εξγαδφκελνπο. Γσξεάλ κεηαθίλεζε ζε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, αλαζηνιή θάζε ππνρξέσζεο πξνο ηξάπεδεο θαη δεκφζην. Δπηδφηεζε ελνηθίνπ γηα ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο, δηάζεζε ηξνθίκσλ, ξνπρηζκνχ, ζρνιηθψλ εηδψλ, εηδψλ πγηεηλήο, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ θξαηηθφ δίθηπν γηα άλεξγνπο θαη εξγαδφκελνπο κε ρακειφ εηζφδεκα. Ακεζν πάγσκα ηηκψλ ζε φια ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο θαη θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ κε αληίζηνηρε κείσζε ηηκψλ ζε φια ηα είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο, θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ, κείσζε θαηά 50% ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξψελ ΓΔΚΟ. Καηάξγεζε ηνπ αλαηνθηζκνχ φισλ ησλ δαλείσλ, απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο θαη δεπηεξεπνχζεο θαηνηθίαο. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΓΤΝΑΗΚΔ Δπηδφηεζε ηεο ζηέγαζεο γηα θάζε θνηηεηή, ζπνπδαζηή πνπ ρσξίο δηθή ηνπ επζχλε είλαη εθηφο θνηηεηηθήο εζηίαο θαη ζπνπδάδεη καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ έρεη εηζφδεκα θάησ ησλ επξψ εηεζίσο πξνζαπμεκέλν θαηά επξψ γηα θάζε παηδί. Γσξεάλ κεηαθίλεζε καζεηψλ θνηηεηψλ, ζπνπδαζηψλ ζε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Ακεζε απνξξφθεζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο θαη βξεθηθνχο ζηαζκνχο κε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κε ηελ πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ».

3 εργασiαυγεία 53

4 ΡΩΠΑΪΚΔ ΟΓΗΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΗ ΤΓ ΔΙΑ 4 εργασiαυγεία 5 ΝΔA OΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΟΡΗΜΟ ΡΔΤΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΖΜΑΣΩΝ Οη ξεπκαηηθέο παζήζεηο είλαη έλα ζχλνιν λνζεκάησλ, πάλσ απφ 100 ζε αξηζκφ, πνπ πξνζβάιινπλ ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. ε απηέο αλήθνπλ νη θιεγκνλψδεηο αξζξίηηδεο (ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ςσξηαζηθή αξζξίηηδα, αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιαξζξίηηδα) θαη άιιεο απηνάλνζεο παζήζεηο (ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο, ζθιεξφδεξκα, θιπ). Απφ ηηο θιεγκνλψδεηο αξζξίηηδεο νη πην ζπρλέο ζε εκθάληζε είλαη ε Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα θαη νη πνλδπιαξζξίηηδεο. Οη ξεπκαηηθέο παζήζεηο πξνζβάιινπλ άηνκα φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη απνηεινχλ θχξην αίηην ιεηηνπξγηθήο αληθαλφηεηαο αηφκσλ παξαγσγηθήο ειηθίαο. Όκσο, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε έγθαηξε παξέκβαζε κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ησλ λνζεκάησλ απηψλ. Σα ηειεπηαία, ζρεδφλ 15 ρξφληα, ε Ηαηξηθή έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαηλνηφκα θάξκαθα (βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη άιιεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο) ε ρξήζε ησλ νπνίσλ άιιαμε ξηδηθά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ παζήζεσλ επηθέξνληαο κεγάιε βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη θαη επέθηαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε Ρεπκαηηθά Ννζήκαηα (PN). Ο ΛΟΓΟ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ήκεξα, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο, ηα άηνκα κε ΡΝ δηεθδηθνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη έξεπλα πνπ εθπφλεζε ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο θαηά ησλ Ρεπκαηηθψλ Παζήζεσλ (EULAR) ζρεηηθά κε ην πψο αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηα άηνκα κε ΡΝ, θαηέδεημε φηη νη ξεπκαηνπαζείο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα εξγάδνληαη γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, αιιά θαη γηα ιφγνπο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα αηηήκαηα ησλ ξεπκαηνπαζψλ, ησλ ξεπκαηνιφγσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ φπσο ηα θαηέγξαςε ε έξεπλα ηεο EULAR είλαη ηα εμήο: Αηηήκαηα ξεπκαηνπαζώλ: πξνζαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, επέιηθην σξάξην εξγαζίαο, ππνζηήξημε απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ Αηηήκαηα ξεπκαηνιόγσλ: πξφζβαζε ζε επηζεηηθέο αγσγέο ζε πξψηκν ζηάδην αλεμάξηεηα απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, ηφπν δηακνλήο, θιπ, ελεκέξσζε γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο αζζελείο, αιιά θαη γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ Αηηήκαηα εξγνδνηψλ: θξαηηθή επηδφηεζε θαη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο.* * «Ρεπκαηηθά λνζήκαηα θαη εξγαζία», απνηειέζκαηα ειιεληθήο έξεπλαο, Παλειιήλην Ρεπκαηνινγηθφ πλέδξην, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2009 Παξάιιεια, ε γεληθφηεξε επξσπατθή αληίιεςε είλαη ε κείσζε ηεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπλερνχο εμάξηεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ην Κξάηνο Πξφλνηαο κε αληίζηνηρε πξνψζεζε πνιηηηθψλ πνπ θηλεηξνδνηνχλ ηελ παξακνλή ζηελ εξγαζία. ηελ Διιάδα δηαπηζηψλεηαη έιιεηκκα θαηαγξαθήο θαη ζπγθέληξσζεο επίζεκσλ επηδεκηνινγηθψλ, θιηληθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα ΡΝ, ηνλ αξηζκφ ησλ παζρφλησλ, ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηα εμήο: Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο παξνπζηάδεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θπζηνινγηθνχ πιεζπζκνχ (Laas et al, 2009, Hyphantis et al., 2006). Γηα ηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα, νη άκεζεο δαπάλεο, ζε ζχγθξηζε κε ην έκκεζν θφζηνο, απνηεινχλ ζπλήζσο κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (Dagenais et al, 2008; Kobelt, 2007; Lundkvist et al, 2008). Οη έκκεζεο δαπάλεο αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ απνπζία απφ ηελ εξγαζία, ηε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, ηελ απψιεηα ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ ΡΝ. (Dagenais et al, 2008; Alavinia θαη Burdorf, 2008). Φαίλεηαη πσο ε ηθαλφηεηα γηα εξγαζία επεξεάδεηαη γηα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κέζα ζηα πξψηα 5 ρξφληα (WHO Scientific Group, 2003). Ο Young et al. (2002) έδσζε κηα εθηίκεζε φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ αζζελψλ κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα απνρσξεί απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 5 ρξφληα κεηά ηε δηάγλσζε, ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθαλ πνζνζηά αλεξγίαο ηξεηο θνξέο πςειφηεξα κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιαξζξίηηδα απ φ,ηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ (Boonen et al, 2001). Μάιηζηα, φζν κεγαιχηεξε ε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο ηφζν πεξηζζφηεξεο κέξεο εξγαζίαο ράλνληαη, γεγνλφο πνπ εκθαλίδεηαη εληνλφηεξν φηαλ ππάξρνπλ θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σέινο, αλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη πςειή δηαθχκαλζε ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 30-50% (Lundkvist et al., 2008). O Lundkvist et al. (2008) ππνιφγηζε φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο αληηκεηψπηζεο ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο ζηελ Διιάδα αγγίδεη ηα 585 εθαη., πεξηιακβάλνληαο ηα ηαηξηθά έμνδα, ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, κεηαηξηθά έμνδα, ην θφζηνο ηεο άηππεο θξνληίδαο θαη άιιεο έκκεζεο δαπάλεο. Ζ ρξήζε ζχγρξνλσλ ζεξαπεηψλ (βηνινγηθψλ παξαγφλησλ) έρεη απνδεηρζεί κε ζρεηηθή έξεπλα ζε Έιιελεο αζζελείο φηη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε ΡΝ (Settas et al, 2011), ελψ ή έγθαηξε παξέκβαζε κε ζχγρξνλεο ζεξαπείεο κεηψλεη θαη ηηο απνπζίεο από ηελ εξγαζία (absenteeism), αιιά θπξίσο βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ αζζελψλ όηαλ βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο (presenteeism) (Maksymowych et al, 2010; Van Vollenhoven et al, 2010). Απηά ηα νθέιε καθξνπξφζεζκα αληηζηαζκίδνπλ ην απμεκέλν θφζηνο απηψλ ησλ ζεξαπεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ νη νπνηεζδήπνηε πνιηηηθέο πγείαο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα βξαρπρξφλην αιιά θπξίσο έλα καθξνρξφλην ραξαθηήξα εμεηάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. πκπεξαζκαηηθά, είλαη πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο λα πηνζεηεζνχλ πνιηηηθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαη ζα πξνσζνχλ ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε ΡΝ. Δίλαη θαη ππνρξέσζε, φκσο, φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ λα εξγαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ ε ηδηαίηεξα δπζκελήο νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία λα κελ ιεηηνπξγήζεη σο αθνξκή γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θάπνηα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πνπ λα δηαζθαιίδεη ή λα πξνάγεη ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε ΡΝ. Οη φπνηεο επλντθέο ξπζκίζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία κε βάζε ην Νφκν 2643/98. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν ελ ιφγσ λφκνο πξνβιέπεη επηδφηεζε ησλ εξγνδνηψλ γηα εξγνλνκηθέο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πιελ φκσο νη ξπζκίζεηο απηέο παξακέλνπλ θαηά θχξην ιφγν αλαμηνπνίεηεο. Δπηπιένλ, ζηε ρψξα καο δελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζπγγελνχο αλαπεξίαο θαη ηεο αλαπεξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ εξγαζηαθνχο παξάγνληεο. Σν πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ππνρξεψλεη ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη φζσλ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ κηα παξάιεηςε ελφο εξγαδφκελνπ. Παξάιιεια, ην λνκηθφ πιαίζην ππνρξεψλεη ηνλ εξγνδφηε γηα ηε ιήςε κέηξσλ κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο φισλ ησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνπ έρεη κέζα ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα, Πνιηηεία θαη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πεηζηεί λα επελδχζνπλ ζηελ πξφιεςε, πξνθεηκέλνπ κεζνπξφζεζκα λα ππάξρεη φθεινο θαη ζηελ νηθνλνκία. Παλεπξσπατθά είλαη ζαθέο φηη ην θφζηνο ησλ εξγαζηαθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ή ην θφζηνο γεληθά ην ζρεηηδφκελν κε εξγαζηαθή λνζεξφηεηα, ην επσκίδεηαη ε εξγνδνζία. ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ε επίπεδν επξσπατθψλ νξγάλσλ ππάξρεη έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. πγθεθξηκέλα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ πξφζθαηε ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηεο Κνηλνηηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη αξθεηά θξάηε - κέιε δελ εζηίαζαλ ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε Κνηλνηηθή ηξαηεγηθή, κε θχξην άμνλα απηφλ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο. Σφληζε ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, επεζήκαλε κεηαμχ άιισλ ηελ έιιεηςε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ηελ αδπλακία εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ πξναγσγήο ηεο πγείαο, θπξίσο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ελψ θάιεζε ηα θξάηε-κέιε λα θαηαξηίζνπλ πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ππφςε ην ηζηνξηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα βαζίδνληαη ζε θνηλνχο πγεηνλνκηθνχο δείθηεο θαη επηδεκηνινγηθά εξγαιεία. Κάιεζε, επίζεο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ζπληάμεη νινθιεξσκέλε λνκνζεηηθή πξφηαζε γηα ηηο κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο, αιιά θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζε εξγαδφκελνπο κε ρξφληεο παζήζεηο. εκαληηθή εμέιημε είλαη, επίζεο, φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θέξλεη ζην επίθεληξν ην δήηεκα κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν , ε νπνία κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλεη θπξψζεηο ζε εηαηξείεο πνπ αγλννχλ ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ε λέα Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή είλαη εμαηξεηηθή αθνξκή γηα κηα ζπληνληζκέλε παξέκβαζε. Ζ ηειεπηαία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελζσκάησζε, θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, πξνηάζεσλ ησλ εξγνδνηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ παζρφλησλ θαη κε, θαη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ νη ξεπκαηηθέο θαη νη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο λα κελ απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηνλ ζηφρν ησλ επξσπατθψλ θνξέσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηξαηεγηθήο ΔΔ-2020 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απαζρφιεζε.* * in-a-nutshell/targets/index_en.htm ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ - ΠΡΟΣΑΔΗ Με δεδνκέλα φια ηα παξαπάλσ, ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ηθαλνί γηα Δξγαζία» δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ΡΝ. Δηδηθφηεξα, ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Οκάδαο ζηνρεχεη: 1. ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο, αιιά θαη ηεο πξφιεςεο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε κπνζθειεηηθψλ θαη ξεπκαηηθψλ παζήζεσλ, ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο Τγηεηλήο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (έιεγρνο εθαξκνγήο λνκνζεζίαο, ππνδνκέο ππνζηήξημεο, ππεξεζίεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο εληαγκέλεο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, θιπ). 2. ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε, ζηελ θαηαγξαθή ησλ λνζεκάησλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ζην πιαίζην ελφο δεκφζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. 3. ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ κε ΡΝ πξνσζψληαο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο ζηε ζέζε εξγαζίαο. 4. ηελ ελζάξξπλζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο (εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα) γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη ζπληνληζκέλε δξάζε κεηαμχ αζζελψλ, εξγνδνηψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. ην έξγν ηεο Οκάδαο πεξηιακβάλεηαη ν νξηζκόο ηνπ πεξηζηαηηθνύ (case definition) ησλ ΡΝ, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ έλα κίληκνπκ πξνδηαγξαθψλ δηάγλσζεο, απαηηνχκελεο λνζειείαο θαη ζεξαπείαο ψζηε ηα άηνκα κε ΡΝ λα έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. ΠΡΟΣΑΔΗ Παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ θαη άξα ηελ παξακνλή ησλ ξεπκαηνπαζψλ ζηελ εξγαζία (πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ ξεπκαηνπαζψλ) είλαη ελδεηθηηθά: Δξγνλνκηθέο παξεκβάζεηο: 1. Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία (π.ρ. αλειθπζηήξαο, ξάκπα, ζηεξίγκαηα ζε ζθάιεο θιπ). 2. Δξγνλνκηθή δηάηαμε πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (π.ρ. ςειά γξαθεία, ρακειά ληνπιάπηα, θαηάιιειεο ιαβέο, θιπ). Οξγάλσζε ρξόλνπ εξγαζίαο: 1. Γπλαηφηεηα επηινγήο βάξδηαο. 2. Δπειημία ζηελ ψξα πξνζέιεπζεο θαη αλαρψξεζεο. 3. ε πεξηφδνπο έμαξζεο ηεο λφζνπ, δπλαηφηεηα κεηάηαμεο ζε ιηγφηεξν α- παηηεηηθά ηκήκαηα, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη ηε κε απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ απφ ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηώλ: 1. Δλεκέξσζε θαη εθαξκνγή ησλ ππαξρνπζψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 2. Παξνρή θηλήηξσλ βάζεη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ παξάιιεια ηα ηδηαίηεξα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε Ρεπκαηηθά Ννζήκαηα (ελδεηθηηθά: επηδφηεζε απαζρφιεζεο, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, θαη επηδφηεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ). 3. Δλεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε πξφζιεςε θαη ε παξακνλή ζηελ εξγαζία αηφκσλ κε ΡΝ δελ πξνθαιεί δεκηά ζηελ παξαγσγή ή ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη φηη νη πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ επηθέξνπλ θαλέλα ή κηθξφ θφζηνο. Γηα ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο: 1. Δλεκέξσζε ή/θαη εθπαίδεπζε φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γχξσ απφ ηα ΡΝ ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη έγθαηξα ηα ζπκπηψκαηα θαη λα παξαπέκπνληαη νη αζζελείο ζηελ θαηάιιειε εηδηθφηεηα.* 2. Δλεκέξσζε ή/θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ψζηε ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε λα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία ησλ αηφκσλ κε ΡΝ. * Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη κε βάζε κειέηε πνπ έγηλε απφ ηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηε Ρεπκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΠΑΓΝΖ θαη ηνλ ύιινγν Ρεπκαηνπαζώλ Κξήηεο, πξνέθπςαλ ηα εμήο: I. Σν 48% ησλ αζζελψλ επηζθέπηνληαη πξψηα ηνλ νξζνπεδηθφ. II. ην 73% ησλ ξεπκαηνπαζψλ ε δηάγλσζε γίλεηαη κεηά ηνπο ηξεηο κήλεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. III. Αξα, κφλν ην 27% ησλ αζζελψλ έρεη ηε ζσζηή δηάγλσζε κέζα ζηνπο 3 πξψηνπο κήλεο. IV. Σν θφζηνο γηα ην χζηεκα Τγείαο απφ ηελ παξακνλή ηνπ αζζελνχο ζε ιάζνο γηαηξφ, ζε αθαηάιιειε ζεξαπεία, ελδερνκέλσο θαη ζε επεκβάζεηο, είλαη γχξσ ζηα επξψ. (6ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΓΤ, Αζήλα 2010). Γηα ηελ Πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία: 1. Καηαγξαθή πεξηπηψζεσλ θαη δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ (registry) γηα ηα θιεγκνλψδε ξεπκαηηθά λνζήκαηα 2. Αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ Τγείαο θαη Απαζρφιεζεο ησλ ξεπκαηνπαζψλ. 5. Τινπνίεζε πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο. 6. Τινπνίεζεο κηαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα ΡΝ πνπ κεηαμχ άιισλ ζα ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ξεπκαηνπαζψλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε ζεκαζία θαη ην φθεινο πνπ επηθέξεη ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζηελ θνηλσλία ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε έγθαηξε παξέκβαζε. 7. πγθξηηηθή αλάιπζε - επηζθόπεζε - αμηνιόγεζε (comparative analysis) ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. 8. Δθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ αζζελψλ κε ΡΝ. 9. ηνρεπκέλε αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 10. Τινπνίεζε ζρεηηθνχ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ηθαλνί γηα Δξγαζία» ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ Alavinia, S.M. and Burdorf, A. (2008). Unemployment and retirement and ill-health: a cross sectional analysis across European countries. International Archives of Occupational and Environmental Health, 82, Boonen, A., Chorus, A., Miedema, H., van der Heijde, Landewé, D.R., Schouten, H., et al., (2001). Withdrawal from labour force due to work disability in patients with ankylosing spondylitis. Annals of Rheumatic Diseases, 60, Dagenais, S., Caro, J. and Haldeman, S. (2008). A systematic review of low back pain cost of illness studies in the United States and internationally. The Spine Journal, 8, 8-20 Hyphantis, T. N., Bai, M., Siafaka, V., Georgiadis, A. N., Voulgari, P. V., Mavreas, V., et al., (2006). Psychological distress and personality traits in early rheumatoid arthritis: A preliminary survey. Rheumatology International, 26 (9), Kobelt, G. (2007). Thoughts on health economics in rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases, 66, Laas K et al. Health-related quality of life in patients with common rheumatic diseases referred to a university clinic. Rheumatol Int (2009) 29: Lundkvist, J., Kastang, F. and Kobelt, G. (2008). The burden of rheumatoid arthritis and access to treatment: health burden and costs. European Journal of Health Economics, 8 (Supple 2), Maksymowych et al. Impact of Age, Sex, Physical Function, Health-related Quality of Life, and Treatment with Adalimumab on Work Status and Work Productivity of Patients with Ankylosing Spondylitis. J. Rheumatology 2010; 37: Settas L., Papadopoulos, Pikazis A., Vassilopoulos B., Katsounaros, Latsou, Kritikou P, Vlachopioti Z, Floros A, and Yfantopoulos J. Measuring the health-related quality of life in patients with Rheumatoid Arthritis treated with Adalimumab in Greece: Comparing the results of one generic (EQ-5D) and one diseasespecific (HAQ) instrument. Presented at 14th Annual European ISPOR Congress, 5-8/11/11, Madrid, Spain Van Vollenhoven RF et al. Improvement in Work Place and Household Productivity for Patients With Early Rheumatoid Arthritis Treated With Adalimumab Plus Methotrexate: Work Outcomes and Their Correlations With Clinical and Radiographic Measures From a Randomized Controlled Trial Companion Study. Arthritis Care & Research, Vol. 62, No. 2, February 2010, pp WHO Scientific Group (2003). The burden of musculoskeletal conditions at the start of the new millennium. Geneva: WHO Young, A., Dixey, J., Kulinskaya, E., Cox, N., Davies, P., Devlin, J., Emery, P., Gough, A., James, D., Prouse, P., Williams, P. and Winfield, P. (2002). Which patients stop working because of rheumatoid arthritis? Results of five years follow up in 732 patients from the early RA study (ERAS). Annals of Rheumatic Diseases, 61,

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΘΑΝΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΘΧΝΗΑΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ.

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ 2008 Η146/84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Απνδνρέο Σωλ Μηζζωηώλ θαη ε ύλδεζε ηνπο κε ηελ Παξαγωγηθόηεηα Τπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα