ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κείμενο/Φωτογράφθςθ: Χάρθσ Παπαϊωάννου Στόχοσ του παρόντοσ άρκρου είναι θ εξερεφνθςθ του ςχεδιαςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ςυςτθματικι παρουςίαςθ κάποιων βαςικϊν παραμζτρων που τον επθρεάηουν. Τα παραδείγματα που χρθςιμοποιοφνται εδϊ αφοροφν αποκλειςτικά ςε resort hotels και αποτελοφν ζργα τθσ τελευταίασ τετραετίασ του γραφείου «Χάρθσ Παπαϊωάννου & Συνεργάτεσ» που δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ ανακαίνιςθσ ξενοδοχείων ςτον ελλθνικό χϊρο. Το βαςικότερο ςτοιχείο για τθ χωροκζτθςθ μιασ ξενοδοχειακισ εγκατάςταςθσ είναι θ τοποκεςία (location). Ειδικά αν πρόκειται για παρακεριςμό, επιχειρείται θ ζντονθ παρουςία τησ θάλαςςασ και θ ποιότητα τησ θέασ. Αυτό όμωσ ςυχνά ςθμαίνει παράλλθλα και ζνα ζντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, που με τθ ςειρά του ζχει ςυνζπειεσ ςτθ γενικι διαμόρφωςθ του χϊρου και μιά πρόςκετθ δυςκολία ςτθ διαχείριςθ των κινιςεων, προςβάςεων και μεταβάςεων από επίπεδο ςε επίπεδο. Κεντρικό ςτοιχείο του ςχεδιαςμοφ αποτελεί θ πιςίνα ςε ςυνδυαςμό με ςυναφείσ χριςεισ, όπωσ ο χϊροσ που τθν περιβάλλει (pool area) και το αντίςτοιχο μπαρ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ τθ λφςθ δίνουν οι ίδιεσ οι υψομετρικζσ καμπφλεσ. Οι κινιςεισ ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να παράγονται άξονεσ κυκλοφορίασ με διαδοχικζσ θζεσ που να υπόςχονται ζνα τερματικό ςθμείο-το χϊρο ςτάςθσ και παραμονισ ςε ζνα χϊρο άνετο και γαλινιο. H επιδίωξθ αυτι εκφράηεται με τθ χωροκζτθςθ τθσ κεντρικισ πιςίνασ ωσ οπτική ςυνζχεια τησ ίδιασ τησ θάλαςςασ. Η αίςκθςθ τθσ ςυνζχειασ, ςε ςυνδυαςμό με το βάθοσ πεδίου, τον προςανατολιςμό και τθν ποιότητα τησ θζασ ζρχεται να ολοκλθρϊςει τθν εικόνα. Φωτ.1 : Αποψθ του χϊρου τθσ κεντρικισ πιςίνασ του ξενοδοχείου Aquis Pelekas Beach Hotel -Corfu (181 δωματίων, 4*- 2008). Παρατθρείται θ παράλλθλθ χωροκζτθςθ τθσ πιςίνασ ςε ςχζςθ με τθ κζα. Στο χϊρο γφρω από τθν πιςίνα είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ η επιλογή του υλικοφ δαπεδόςτρωςησ. Πολλζσ φορζσ επιλζγεται θ διάςτρωςθ ξφλινου δαπζδου τφπου deck (που προςομοιάηει ςε κατάςτρωμα πλοίου/ςκάφουσ) προκειμζνου να τονίηεται θ αίςκθςθ τθσ κάλαςςασ, αλλά και προκειμζνου να δίδεται μια αίςκθςθ-αφι οικειότθτασ ςτο γυμνό πζλμα. Στθν περίπτωςθ του ξενοδοχείου Kipriotis Panorama Hotel & Suites (5* ) ο χϊροσ γφρω από τθν πιςίνα αντιμετωπίςτθκε ωσ μια τεχνθτι αμμουδιά. Ζτςι, θ δαπεδόςτρωςθ ζγινε με ειδικά επεξεργαςμζνθ τςιμεντοκονία ςτο χρϊμα τθσ άμμου και με τελικι επίπαςθ άμμου που ςτακεροποιικθκε με κατάλλθλο κυλινδριςμό και επαλείφκθκε ςτθ ςυνζχεια με ειδικά βερνίκια για τθν ενίςχυςθ τθσ αντοχισ τθσ. (βλ. Φωτ.2)

2 Φωτ.2 : Γενικι άποψθ του χϊρου τθσ πιςίνασ ςτο Kipriotis Panorama Hotel & Suites, Kos. Η εικονογραφία που ςυνδζεται με το ςχεδιαςμό εμπλουτίηεται από τισ αντανακλάςεισ που προςφζρουν τα ςτοιχεία του χϊρου ςτθν υδάτινθ επιφάνεια. Τα ςχιματα διπλαςιάηονται και προκφπτει θ αίςκθςθ ότι «ολοκλθρϊνονται» αιςκθτικά. Για το λόγο αυτό, ο ςχεδιαςμόσ δεν παραμζνει ςτο «άμεςα ορατό», αλλά επεκτείνεται ςτο «ζμμεςα ορατό», ζνα αιςκθτικό δθλαδι αποτζλεςμα που μπορεί να καταςτιςει το χϊρο ακόμα πιο ελκυςτικό. Ειδικά ςε περίπτωςθ εκδθλϊςεων, τα είδωλα και οι αντανακλάςεισ πολλαπλαςιάηουν τθν αίςκθςθ του χϊρου και δθμιουργοφν ζνα πρόςκετο κλίμα άνεςθσ και απόλαυςθσ. Φωτ.3 (Άποψθ από το ίδιο ξενοδοχείο). Η ποικιλία των αντανακλάςεων δθμιουργεί μια πλοφςια εικονογραφία. Αυτό επιδιϊκεται ιδθ από τον αρχικό ςχεδιαςμό. Δεδομζνου ότι το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου παραμονισ τουσ οι επιςκζπτεσ το αναλϊνουν ςτον υπαίκριο χϊρο, ο ςχεδιαςμόσ δίνει μεγάλθ προςοχι ςε χώρουσ ηλιαςμοφ και ςκίαςησ προκειμζνου να διατθρθκεί μια ομαλι ιςορροπία παρζχοντασ προςταςία χωρίσ όμωσ να χακεί θ επαφι με τθ κζα ι τισ διαδορετικζσ δραςτθριότθτεσ. Εδϊ, μζροσ του υπαίκριου χϊρου παρζμεινε χωρίσ ςτζγαςτρα (δόκθκε θ δυνατότθτα ςε ομπρζλλεσ με το ςκεπτικό τθσ ευελιξίασ ςτθ ςκίαςθ), ενϊ ζνα άλλο μζροσ φιλοξζνθςε ςτζγαςτρα ςε δφο επίπεδα προκειμζνου για τον μη-εγκλωβιςμό τησ φυςικήσ θερμότητασ. Φωτ.4 (Άποψθ από το ίδιο ξενοδοχείο). Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ προςδίδει μεγαλφτερθ ευελιξία, χαμθλότερο κόςτοσ ςυντιρθςθσ ςε ςχζςθ με το ξφλο και δίνει τθ δυνατότθτα ςε πολλαπλζσ διαμορφϊςεισ με εφελκυόμενα ςτοιχεία από ειδικά τεντόπανα με μικροδιάτρθςθ.

3 Σε κάκε περίπτωςθ, το ηθτοφμενο είναι η μζγιςτη δυνατή ευελιξία προκειμζνου να φιλοξενοφνται διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ ςε διαφορετικζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ αλλά και ςε διαφορετικζσ εποχζσ (θ τουριςτικι ςεηόν διαρκεί ςυνικωσ από τα μζςα Απριλίου μζχρι τα τζλθ Οκτωβρίου), ενϊ παράλλθλα να μποροφν να εξυπθρετθκοφν ομάδεσ επιςκεπτϊν με διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ και προτιμιςεισ. Παράλλθλα, θ ευελιξία δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ να εξελίςςουν διαρκϊσ τισ εγκαταςτάςεισ τουσ χωρίσ να χρειάηεται να αποξθλϊνουν τισ παλαιϊτερεσ και επιτυγχάνοντασ ζτςι χαμθλότερα κοςτολόγια. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνα πλαίςιο αναφοράσ με δυνατότθτεσ διαφορετικισ κάκε φορά διαμόρφωςθσ. Στθν περίπτωςθ των ςτεγάςτρων, ο ςκελετόσ υλοποιείται με υλικά ιδιαίτερθσ αντοχισ (π.χ. ςιδθρζσ διατομζσ) ςε διαιρζςεισ ςχθμάτων τζτοιεσ που να μπορεί να καλυφκοφν με ςτοιχεία που να μποροφν αντικαταςτακοφν εφκολα και οικονομικά ανά πάςα ςτιγμι. Χαρακτθριςτικά αναφζρονται τα ξφλινα τελάρα και τα τεντόπανα εξωτερικοφ χϊρου. Η διαίρεςθ αυτι ςε επιμζρουσ ςχιματα ζχει και μία παράπλευρθ χρθςιμότθτα: ευνοεί ςχιματα μικρότερθσ κλίμακασ, επιτυγχάνοντασ ζτςι ζνα αποτζλεςμα πιο κοντινό ςτα ανκρωπομετρικά μεγζκθ, μιά κλίμακα μικρότερθ, πιο ανκρϊπινθ, και πιο οικεία. Η οικειότητα αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςε χϊρουσ φιλοξενίασ όπωσ οι τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ και καλλιεργεί μια μεγαλφτερθ άνεςη και ευχαρίςτθςθ ςτον επιςκζπτθ. Φωτ.5 : Συνδυαςμόσ υλικϊν (τεντόπανα και ξφλινα τελάρα ςε μεταλλικό ςκελετό) ςτα ςτζγαςτρα του εςτιατορίου του ξενοδοχείου Kipriotis Panorama Hotel & Suites ςτθν Κω (2010). Η καταςκευι από μεταλλικό ςκελετό δίνει τθ δυνατότθτα όχι μόνο τθσ ευελιξίασ ςε υλικά, αλλά και ςε ποικιλία προτάςεων ςε ςυςτιματα φωτιςμοφ και ιχου. Η χριςθ ειδικϊν εφελκυόμενων τεντόπανων αποτελεί μια λφςθ μεγάλθσ ευελιξίασ, και διακζτει μια μεγάλθ ποικιλία ςτισ μορφζσ που μπορεί να παράγει. Στθν περίπτωςθ του εςτιατορίου του ξενοδοχείου Kipriotis Panorama Hotel & Suites ςτθν Κω (2010)(βλ. Φωτ.5) τοποκετικθκαν γραμμικά ςτοιχεία ςε κεκλιμζνθ διάταξθ προκειμζνου να επιτρζπουν ςτον άνεμο να τα διαπερνά. Η μορφι των εφελκυόμενων ςτεγάςτρων μπορεί παράλλθλα να λειτουργιςει ωσ ζνα μζςο μετάβαςησ από το παραδοςιακό φφοσ ςτο μοντζρνο. Στθν περίπτωςθ του Archipelagos Resort Hotel & Villas (5*)ςτθν Πάρο (θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου ζγινε ςε ςυνεργαςία με το γραφείο Land-Art- Stelios Voutsinos & Assοciates ) ο ςυνδυαςμόσ τουσ επζτρεψε όχι μόνο τθν ανάδειξθ τθσ ειςόδου του ξενοδοχείου, αλλά και τθ μετάβαςθ από τθν οικιςτικι κλίμακα τθσ αρχιτεκτονικισ του ςυγκροτιματοσ ςτθν ανκρϊπινθ κλίμακα του υπαίκριου χϊρου. Η επιλογι του λευκοφ τεντόπανου ζγινε όχι μόνο με κριτιρια τθν αντοχι ςτισ ανεμοπιζςεισ, αλλά και ωσ προσ τθ ςχζςη των χρωμάτων: το λευκό ωσ χρϊμα τθσ όψθσ των οικιςτικϊν μονάδων βρίςκεται ςε διαλεκτικι ςχζςθ με το

4 λευκό ςτζγαςτρο τονίηοντασ το πζραςμα από το ζνα φφοσ ςτο άλλο και διαμορφϊνοντασ ζτςι ζναν ιδιαίτερο χαρακτιρα. Φωτ.6-7: Ο ςυνδυαςμόσ των εφελκυόμενων ςτεγάςτρων ςτθν είςοδο του ξενοδοχείου Archipelagos Resort Hotel & Villas (5*)ςτθν Πάρο. Επιςτρζφοντασ ςτθ ςθμαςία του γεωμορφολογικοφ αναγλφφου, τα διαδοχικά επίπεδα προςφζρουν τθν ευκαιρία ςε μια ποικιλία χριςεων και εκδθλϊςεων. Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ του Aquis Ag.Gordios Beach Hotel Corfu (246 δωματίων, 4*- 2008) διαμορφϊκθκε μπαρ με προϊόντα υγιεινισ διατροφισ, πλατφόρμα για γυμναςτικι και εναλλακτικζσ μεκόδουσ κεραπείασ (γιόγκα, τάϊ-τςι, κλπ) με δυνατότθτα προςωρινισ ςτζγαςθσ και υπαίκρια Jacuzzi. Φωτ.8 : Στο ξενοδοχείο Aquis Ag.Gordios Beach Hotel -Corfu(246 δωματίων, 4*-2008) διαμορφϊκθκε χϊροσ εκδθλϊςεων με nutrition bar και «love corner» (ζνασ μικρόσ χϊροσ για να φωτογραφίηονται ρομαντικά οι επιςκζπτεσ με φόντο το θλιοβαςίλεμα) Σε όλα τα επίπεδα που διαμορφϊνονται δίδεται πάντα ιδιαίτερθ προςοχι όχι μόνο ςτισ βαςικζσ προςβάςεισ των επιςκεπτϊν, αλλά επίςθσ και ςε εξόδουσ κινδφνου, πακθτικισ πυροπροςταςίασ, τροφοδοςίασ και μεταφοράσ εξοπλιςμοφ (π.χ. βαρζλια μπφρασ ςε υπαίκρια μπαρ). Σε περιπτϊςεισ μεγάλων κλίςεων χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ βοθκθτικοί υπαίκριοι ανελκυςτιρεσ, ράμπεσ και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ τελεφερίκ. (όπωσ ςτθν περίπτωςθ του Aquis Pelekas Beach Hotel). Κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, ο ςχεδιαςμόσ του φωτιςμοφ μπορεί να διαμορφϊςει διαφορετικζσ εντυπϊςεισ και να ποικίλει από επίπεδο ςε επίπεδο τονίηοντασ τθ κζα τθσ κάλαςςασ, το γεωμορφολογικό ανάγλυφο, τθ φυςικι βλάςτθςθ (ι τισ τεχνθτζσ φυτεφςεισ), τον αρχιτεκτονικό χϊρο, κλπ.

5 Φωτ.9 : Στο ξενοδοχείο Aquis Ag.Gordios Beach Hotel -Corfu(246 δωματίων, 4*-2008) το «μπαλκόνι», μια βαςικι βεράντα ανάμεςα ςε καλά φωτιςμζνουσ φοίνικεσ ςποτελεί βαςικό εςτιακό ςθμείο και επιλογι του ςχεδιαςμοφ. Η ποικιλία δραςτηριοτήτων προβλζπεται ιδθ από το ςχεδιαςμό: εκτόσ από ό,τι ςχετίηεται με τθν πιςίνα, τθν ξεκοφραςθ και τισ ρομαντικζσ ςτιγμζσ, θ τουριςτικι βιομθχανία αναηθτά να προςφζρει και άλλεσ δυνατότθτεσ ςτουσ επιςκζπτεσ. Τζτοιεσ είναι κάποιεσ «ειδικζσ δραςτθριότθτεσ», όπωσ για παράδειγμα δραςτηριότητεσ τφπου «περιπζτειασ», που μπορεί να περιλαμβάνουν εκδρομζσ με ποδιλατο ςτο βουνό, πεηοπορίεσ, αναρριχιςεισ ι ακόμα και δυνατότθτα ελεφκερθσ πτϊςθσ. (βλ. Εικ.10) Για το λόγο αυτό προβλζπονται ειδικζσ καταςκευζσ που κα πρζπει να ςυμφωνοφν με προδιαγραφζσ που ςυχνά παρζχει το τουριςτικό πρακτορείο. Πρζπει εδϊ να τονιςτεί ότι ςυνικωσ τζτοιεσ δυνατότθτεσ δεν περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ ςυμφωνίεσ τφπου all inclusive (που περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ διαμονισ και διατροφισ), και άρα αποτελοφν πρόςκετουσ οικονομικοφσ πόρουσ για τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ. Είναι λοιπόν βαςικό ςτοιχείο του ςχεδιαςμοφ και τθσ γενικισ διάταξθσ του χϊρου να «φαίνονται» αυτζσ οι εγκαταςτάςεισ όταν υπάρχουν, να τονίηονται, να τραβοφν τθν προςοχι και να προςελκφουν τουσ επιςκζπτεσ. Φωτ.10 : Ειδικι μεταλλικι καταςκευι για ελεγχόμενθ ελεφκερθ πτϊςθ ςτο ξενοδοχείο Aquis Sandy Beach Resort -Corfu (566 δωματίων- 2009) Η χωροκζτθςθ ζγινε με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι ορατι θ οποιαδιποτε δραςτθριότθτα από τθν κεντρικι πιςίνα, να δθμιουργεί περιζργεια και να ωκεί τουσ επιςκζπτεσ ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν που χρεϊνονται επιπλζον. Χαρακτθριςτικι μπορεί να είναι για μια περιοχι θ ιδθ υπάρχουςα βλάςτθςθ, ι θ προχπάρχουςα τεχνθτι φφτευςθ. Τα είδθ που ςυναντϊνται, θ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται και θ διάταξι τουσ είναι καταλυτικοί παράγοντεσ. Γι αυτό το λόγο το υπάρχον φυτικό υλικό καταγράφεται και αποτυπϊνεται χωροκετικά, διαςταςιολογικά και ποιοτικά. Στθν περίπτωςθ του Kipriotis Hippocrates Hotel (168 δωματίων, 4* ), διαπιςτϊκθκε ότι μια ςυςτάδα από φοίνικεσ πολφ κοντά ςτο χϊρο τθσ κεντρικισ πιςίνασ δεν είχε αξιοποιθκεί και ζτςι δε ςυμμετείχε ουςιαςτικά ςτον τελικά διαμορφωμζνο

6 υπαίκριο χϊρο. Το ιδιαίτερο ςτοιχείο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ιταν θ κανονικότθτα ςτθ διάταξι τουσ. Ζτςι, με κατάλλθλο κλάδεμα, περιποίθςθ, διαμόρφωςθ τθσ εδαφοκάλυψθσ και φωτιςμό, μπόρεςε να λειτουργιςει ωσ το βαςικό ςτοιχείο του χϊρου, και ωσ ζνα ςτοιχείο αναφοράσ ςτο νυχτερινό τοπίο τθσ περιοχισ. Φωτ.11 Γενικι άποψθ τθσ ςυςτάδασ φοινίκων ςτο Kipriotis Hippocrates Hotel (2009) Είναι ςαφζσ ότι κακορίηοντασ μια τζτοια ςχεδιαςτικι κατεφκυνςθ κα ζπρεπε και θ ευρφτερθ διαμόρφωςθ να ςυμβαδίηει. Ζτςι, ο επίςθμοσ χαρακτιρασ κακόριςε το είδοσ των επεμβάςεων και των τελικϊν προτάςεων όχι μόνο ςτον αναςχεδιαςμό του περιβάλλοντοσ χϊρου, αλλά και ςτθν αναδιαμόρφωςθ των όψεων και των βαςικϊν αρχιτεκτονικϊν ςτοιχείων. Φωτ.12 Γενικι άποψθ τθσ κεντρικισ ειςόδου ςτο Kipriotis Hippocrates Hotel (2009) Αλαθεθαιαηώλοληας, ηολίδεηαη ο ζτεδηαζκός δελ αποηειεί έλα κολοδηάζηαηο προχόλ αρτηηεθηοληθής ζύλζεζες ζε ζσλζήθες ζτεδηαζηερίοσ, αιιά κηα δηαδηθαζία ποσ επηδηώθεη δσλακηθή ηζορροπία αλάκεζα ζηης αρτηηεθηοληθές επηιογές θαη ηης ελδόηερες ηδηόηεηες θαη ταραθηερηζηηθά ηοσ ηοπίοσ. Γλώζεης γεφπολίας θαη αρτηηεθηοληθής ζα πρέπεη λα ζσλδσάδοληαη θαη λα ζσλσπάρτοσλ αρκοληθά. Παράιιεια, ζα πρέπεη λα ιακβάλεηαη σπόυε ηόζο ηο οηθολοκηθό θαη θοηλφληθό πιαίζηο ηοσ επηζθέπηε ποσ ζα βηώζεη ηο τώρο, όζο θαη ε ιεηηοσργηθή προζέγγηζε από ηελ πιεσρά ηες ηοσρηζηηθής επητείρεζες. Ασηή είλαη ποσ ότη κόλο τρεκαηοδοηεί ηα έργα, αιιά θαη ποσ επφκίδεηαη ηα όποηα ιάζε αλαιακβάλοληας ηελ εσζύλε γηα ηελ εύρρσζκε ιεηηοσργία ηοσ τώροσ.

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα