1 ν Γεληθφ Λχθεην Σξηθάισλ Project 3. Θέκα εξγαζίαο: ΣΑ ΜΔΣΔΩΡΑ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ν Γεληθφ Λχθεην Σξηθάισλ Project 3. Θέκα εξγαζίαο: ΣΑ ΜΔΣΔΩΡΑ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ"

Transcript

1 1 ν Γεληθφ Λχθεην Σξηθάισλ Project 3 Θέκα εξγαζίαο: ΣΑ ΜΔΣΔΩΡΑ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ Τπννκάδεο: 1) Σα Μεηέσξα σο θπζηθφ θαηλφκελν (Αξθνκάλεο Ησάλλεο, Βαξζάκε Γήκεηξα, Γθηξεκέδεο Θεφδσξνο, Καζηψια Άλλα-Μαξία) 2) Σα Μεηέσξα σο ηφπνο αζθεηηζκνχ (Αλαγλψζηνπ Απφζηνινο, Αζπξνχδε Διέλε, Γθηλάη Γαβξηέια, Γθφηδηαο Κσλ/λνο, Εηψγα Απνζηνιία) 3) Μεηέσξα θαη ηνπηθή θνηλσλία (Βαζηιάθνπ Διηζάβεη, Εαραξάθεο Βάηνο, Εέξβα Παξαζθεπή, Θενράξε Δπαγγειία) 4) Σα Μεηέσξα ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο (Βαιθαληψηε Μαξία, Γθηνχξθε ηπιηαλή, Γνπξδηψηεο Παλαγηψηεο, Κιηάθα Ζιέθηξα) ρνιηθφ Έηνο: Τπεχζπλεο Καζεγήηξηεο: Λεπηνθαξίδνπ Διηζάβεη Ρψζζηνπ Βαζηιηθή Σξίθαια, Ηαλνπάξηνο 2012

2 1. ΣΑ ΜΔΣΔΩΡΑ Ω ΦΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΓΔΝΙΚΑ ην Ννκφ Σξηθάισλ θαη ζε απφζηαζε 20ρι. απφ ηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ, πάλσ απφ ηελ θσκφπνιε ηεο Καιακπάθαο, πςψλνληαη πεξήθαλνη θαη επηβιεηηθνί νη πέηξηλνη βξάρνη ησλ ΑΓΗΧΝ ΜΔΣΔΧΡΧΝ, γεκάηνη απνιηζσκέλα φζηξαθα, καξηπξψληαο έλα κνλαδηθφ γεσινγηθφ θαηλφκελν. ην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο Θεζζαιηθήο γεο, αλάκεζα ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Πίλδνπ θαη ησλ Αληηραζίσλ, θνληά ζηελ αγθαιηά ηνπ Πελεηνχ, ζπληξνθεπκέλνη, απφ ηα παλάξραηα ρξφληα, απφ ηηο λχκθεο ησλ Διιεληθψλ δξπκψλ θαη πνηακψλ, ηηο δξπάδεο θαη λατάδεο, πςψλνληαη ζησπεινί θαη αθίλεηνη νη πέηξηλνη γίγαληεο ησλ Μεηεψξσλ θαη κε ην πεξίθεκν θαη επηβιεηηθφ ηνπο παξάζηεκα δηαθφπηνπλ απφηνκα, πάλσ απφ ηελ Καιακπάθα θαη ην γξαθηθφ Καζηξάθη, ηε κνλνηνλία ηνπ ηνπίνπ ηνπ απέξαληνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ, πξνθαιψληαο δένο θαη έθζηαζε. Σα Μεηέσξα, ε «Θεβαίδα» ησλ ηαγψλ, ην πέηξηλν δάζνο ησλ ζεφζηαιησλ βξάρσλ, έλα ζχκπιεγκα απφ παλχςεινπο θαη γηγάληηνπο ζθνηεηλφρξσκνπο βξάρνπο, ζρεκαηίδεη έλα απφ ηα πην ζαπκαζηά θαη ππνβιεηηθά ηνπία ηνπ θφζκνπ. Σν φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ Άγην Αζαλάζην ηνλ Μεηεσξίηε, θηήηνξα ηεο Μνλήο ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο (Μεγάιν Μεηέσξν), ν νπνίνο νλφκαζε έηζη ηνλ «πιαηχ ιίζν», ζηνλ νπνίν αλέβεθε γηα πξψηε θνξά ην Απνηεινχλ έλα κνλαδηθφ ζε νκνξθηά γεσινγηθφ θαηλφκελν αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ κλεκείν ηεο Οξζνδνμίαο, κεηά ην Άγην Όξνο, είλαη ην ζεκαληηθφηεξν κνλαζηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ.

3 Σα μεθνκκέλα κεηαμχ ηνπο βξάρηα θηάλνπλ ζε χςνο έσο ηα 400κ. θαη θηινμελνχλ ζηηο θνξπθέο ηνπο κνλαζηεξηαθέο θνηλφηεηεο. Οη βξάρνη βξίζθνληαη κεηαμχ νπξαλνχ θαη γεο. Όζνη είραλ ηελ ππνκνλή λα ηνπο κεηξήζνπλ βξήθαλ φηη μεπεξλνχλ ηνπο ρίιηνπο. Σα πξψηα ίρλε ηεο ηζηνξίαο ησλ Μεηεψξσλ ράλνληαη κέζα ζηελ αριχ ησλ ζξχισλ θαη ησλ παξαδφζεσλ. Φαίλεηαη πσο απφ ηνλ ΗΑ ήδε αηψλα νη πξψηνη εξεκίηεο, αςεθψληαο κε ηελ αιχγηζηε ζέιεζή ηνπο ηα αγξηνθαίξηα θαη ηηο θαηαηγίδεο, ζθαξθάισζαλ ζαλ ηα αγξηνπνχιηα ηνπ νπξαλνχ θαη θνχξληαζαλ ζηα θνηιψκαηα ησλ αλεκφδαξησλ βξάρσλ, αλαδεηψληαο εθεί ηελ ςπρηθή ηνπο πιεξφηεηα θαη ιχηξσζε. ηηο θνηιφηεηεο ησλ βξάρσλ, ζηηο ζρηζκέο ηνπο θαη ζηηο θνξπθέο ηνπο βξήθαλ πξνζηαζία νη άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο απφ ηηο επηδξνκέο δηαθφξσλ θαηαθηεηψλ θαη απηψλ πνπ πέξαζαλ απφ ηελ πεξηνρή. ηηο απάηεηεο θαη αλεκνδαξκέλεο θνξθέο ησλ ζεφξαησλ κεηεσξίηηθσλ βξάρσλ, νπιηζκέλνη κε αιφγηζηε ζέιεζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα θαη κε βαζηά πίζηε ζην Θεφ, αλαξξηρήζεθαλ νη πξψηνη ηνικεξνί εξεκίηεο θαη αλαρσξεηέο θαη έζηεζαλ εθεί ηελ αζθεηηθή ηνπο θαιχβα, απνδεηψληαο λα βξνπλ ηελ ςπρηθή εξεκία θαη γαιήλε, καθξηά απφ ην ζφξπβν θαη ηε δάιε ηνπ θφζκνπ. Δθεί κε ηηο αδηάιεηπηεο πξνζεπρέο ηνπο, κε ηνπο πλεπκαηηθνχο κφρζνπο θαη ηδξψηεο ηνπο, έζηεζαλ ζηαζεξά ηα βάζξα θαη χςσζαλ ζηέξεα ηε λνεηή θιίκαθα πνπ νδεγεί ζηα δψκαηα ηνπ νπξαλνχ θαη θαηαιήγεη ζηελ έλσζε κε ην Θείν. Σν 1989 ε Unesco θαηέγξαςε ηα Μεηέσξα ζηνλ θαηάινγν ησλ Μλεκείσλ ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο, γηαηί απνηεινχλ έλα αξκνληθφ ζπληαίξηαζκα βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθήο νκνξθηάο. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΒΡΑΥΩΝ Ζ δεκηνπξγία ηνπ γεσινγηθνχ ηνπίνπ, αλ θαη έρεη θαηά θαηξνχο απαζρνιήζεη πνιινχο Έιιελεο θαη μέλνπο γεσιφγνπο, δελ έρεη αθφκε μεθάζαξα εξκελεπηεί. Δδψ θαη ρίιηα ρξφληα πεξίπνπ άξρηζαλ λα αζρνινχληαη νη ηζηνξηθνί θαη νη γεσιφγνη κε ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ βξάρσλ, δηαηππψλνληαο δηάθνξεο ζεσξίεο. χκθσλα κε ηε κπζνινγία, ηα βξάρηα ξίρηεθαλ εθεί απφ ηνπο γίγαληεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξνκεξήο κάρεο ηνπο κε ηνλ Γία θαη ηνπο Θενχο ηνπ Οιχκπνπ. χκθσλα φκσο κε ηελ παξάδνζε, έλαο κεγάινο ζεηζκφο ρψξηζε ηα βνπλά ζηα δχν θαη αλάκεζα ζηνλ Όιπκπν θαη ζηνλ Κίζζαβν ζρεκαηίζηεθε έλα πέξαζκα, ηα Σέκπε. Σα λεξά ρχζεθαλ ζηε ζάιαζζα θαη ε Θεζζαιία έγηλε κηα πεδηάδα. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο, φηη ην παξάμελν απηφ γεσινγηθφ θαηλφκελν, δελ αλαθέξεηαη απφ ηνπο αξραίνπο ηζηνξηθνχο. Δηθάδεηαη, πσο νη βξάρνη κέρξη ηα Ρσκατθά ρξφληα, ήηαλ ελσκέλνη κεηαμχ ηνπο κε ρψκαηα, άκκν ή άιια πιηθά, ηα νπνία κε ξαγδαίεο βξνρέο, ηεθηνληθά ξήγκαηα θαη άιιεο αηηίεο, παξαζχξζεθαλ πξνο ηα θάησ θαη απνγχκλσζαλ ηνπο

4 βξάρνπο. Ζ αηνιηθή δηάβξσζε έπαημε ην ξφιν ηεο ζηα κεηέπεηηα ρξφληα, νπφηε θαη δεκηνπξγήζεθε ε ζεκεξηλή εηθφλα ησλ Μεηεψξσλ. Ζ επηθξαηέζηεξε φκσο ζεσξία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη απηή ηνπ Γεξκαλνχ Γεσιφγνπ Φίιηπζνλ, ν νπνίνο ήξζε ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ έλαο κεγάινο πνηακφο είρε ηηο εθβνιέο ηνπ ζηελ πεξηνρή απηή, πνπ γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα θαιχπηνληαλ απφ έλα ζηελφ θαη βαζχ ζαιάζζην ηκήκα. Σα λεξά ηνπ πνηακνχ ελαπνζέηνπλ ζηηο εθβνιέο θεξηέο χιεο θαη πέηξεο θαη γεληθφηεξα δηάθνξα πιηθά πνπ κεηαθέξνληαλ κε ηα λεξά ηνπ απφ βνξεηφηεξα ηκήκαηα ηεο αξρέγνλεο θεληξηθήο Δπξψπεο. Απφ ηελ ζπζζψξεπζε απηψλ ησλ πιηθψλ ζρεκαηηζηήθαλ δειηνγελλείο θψλνη. Πξηλ απφ εθαηνκκχξηα ρξφληα κεηά απφ γεσινγηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ, αλπςψζεθε ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ζεκεξηλήο Διιάδαο θαη βπζίζηεθε ε πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, ε νπνία απνηέιεζε κηα ιίκλε. Αξγφηεξα δεκηνπξγήζεθε ην άλνηγκα ησλ Σεκπψλ, κε απνηέιεζκα ηα λεξά λα ρπζνχλ ζην ζεκεξηλφ Αηγαίν θαη λα απνθαιπθζεί ε Θεζζαιηθή πεδηάδα. Καηά ηελ ηξηηνγελή πεξίνδν ζηε δηάξθεηα ησλ αιπηθψλ πηπρψζεσλ, απνθφπεθαλ νη ζπκπαγείο φγθνη ησλ «βξάρσλ» απφ ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη κε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ ζρεκαηίζηεθε αλάκεζά ηνπο ε θνηιάδα ηνπ Πελεηνχ Πνηακνχ. Ζ ζηεξενπνίεζε ησλ πνηακίζησλ ιίζσλ θαη ηεο άκκνπ ζε ζπκπαγείο βξάρνπο, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δηάιπζεο ησλ αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ, θαζψο θαη ηεο πίεζεο πνπ γηα ρηιηάδεο ρξφληα αζθήζεθε ζηα ρακειφηεξα απνιηζψκαηα απφ ηα πςειφηεξα. Με ηελ ζπλερή δηάβξσζε απφ ηνπο αλέκνπο θαη ηηο βξνρέο, θαζψο θαη απφ άιιεο γεσινγηθέο κεηαβνιέο, νη βξάρνη απηνί ζην πέξαζκα εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ πήξαλ ηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. Ζ άπνςε ηνπ Φίιηπζνλ ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε, επεηδή εμεγεί ην βνηζαισηφ ραξαθηήξα ησλ βξάρσλ θαη ησλ ιφθσλ θαη επεηδή νη εμεγήζεηο δελ βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξάδνζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζάιαζζα ηεο Θεζζαιίαο.

5 1.1 ΜΟΝΑΓΙΚΑ ΦΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ ΠΑΓΚΟΜΙΩ Árbol de Piedra, Βνιηβία ηελ ακκψδε έξεκν Siloli ηεο επαξρίαο Πνηνζί ηεο Βνιηβίαο βξίζθεηαη ην Stone Tree. Απηφ ην θπζηθφ κλεκείν νθείιεηαη ζηελ αηνιηθή δηάβξσζε πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα εθαηζηεηνγελή πεηξψκαηα ηεο πεξηνρήο.

6 Λίκλε ηνπ Myvatn, Ιζιαλδία ηελ εθαηζηεηνγελή πεξηνρή ηνπ Myvatn, ζην βφξεην κέξνο ηεο Ηζιαλδίαο, βξίζθεηαη κία ξερή ιίκλε κε εμσπξαγκαηηθφ πξάζηλν ρξψκα. Ζ ιίκλε θαη νη πδξνβηφηνπνη πνπ ηελ πεξηηξηγπξίδνπλ είλαη ην απνηέιεζκα εθαηζηεηαθήο έθξεμεο πνπ έγηλε πξηλ απφ δχν ρηιηάδεο ρξφληα. Σν θαινθαίξη πξαγκαηνπνηείηαη εθεί καξαζψληνο. Ζ ιίκλε γίλεηαη ζεκείν ζπλάληεζεο θάζε κχγαο ηεο πεξηνρήο, άιισζηε my ζηα ηζιαλδηθά ζεκαίλεη κχγα θαη vatn ιίκλε.

7 Καππαδνθία, Σνπξθία Έηζη νλνκάδεηαη ε πεξηνρή ζηελ επαξρία Nevşehir ηεο θεληξηθήο Σνπξθίαο φκνηαο ηεο νπνίαο δελ ππάξρεη ζηνλ πιαλήηε. Ζ ζεκεξηλή ηεο κνξθή νθείιεηαη ζε εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο πνπ έγηλαλ πξηλ απφ δέθα ρηιηάδεο ρξφληα.

8 Great Barrier Reef, Απζηξαιία Βνξεηναλαηνιηθά ηεο Απζηξαιίαο βξίζθεηαη έλα κέξνο απίζηεπηεο θπζηθήο νκνξθηάο. Πεξηζζφηεξνη απφ χθαινη ζε ζπλνιηθή έθηαζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, θάλνπλ ην Great Barrier Reef ην κεγαιχηεξν ζχζηεκα πθάισλ ζηνλ θφζκν. Γελ είλαη έλα άςπρν ζπλνλζχιεπκα απφ ρψκα, πέηξεο θαη ζθφλε, ην Great Barrier Reef, είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο. Έρεη αλαθεξπρηεί Μλεκείν Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο απφ ηελ UNESCO θαη είλαη ην κνλαδηθφ θπζηθφ κλεκείν νξαηφ απφ ην δηάζηεκα.

9 Κνηιάδα ηνπ Φεγγαξηνύ, Υηιή Σν ζειεληαθφ απηφ ηνπίν βξίζθεηαη 13ρικ. δπηηθά ηνπ San Pedro de Atacama, ζηε κέζε ηεο εξήκνπ Atacama. Οη βξάρνη θαη ε άκκνο εθεί νθείινπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπο κνξθή ζηνλ άλεκν θαη ην λεξφ πνπ ηα ζθπξειαηνχλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα θάλνληαο ηελ θνηιάδα λα κνηάδεη κε κία ηεξάζηηα θπζηθή έθζεζε αθεξεκέλεο γιππηηθήο. Σα εληππσζηαθά ρξψκαηα θαη ε πθή ηνπ, θαζψο θαη νη πνιιέο απνμεξακέλεο ιίκλεο πνπ απφ καθξηά ζπκίδνπλ θξαηήξεο.

10 Salar de Uyuni, Βνιηβία Με έθηαζε η.ρικ., ην Salar de Uyuni ή αιιηψο Salar de Tunupa, ζηε λνηηνδπηηθή Βνιηβία, είλαη ε κεγαιχηεξε έξεκνο αιαηηνχ ηνπ πιαλήηε. Δίλαη ην απνηέιεζκα αιιαγψλ πνπ ππέζηεζαλ έλα ζχλνιν ιηκλψλ πνπ βξίζθνληαλ εθεί απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή. Καιχπηεηαη απφ κία θξνχζηα αιαηηνχ πάρνπο ελφο κέηξνπ θάησ απφ ηελ νπνία ππάξρεη λεξφ πινχζην ζε ιίζην. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη ην 50% κε 70% ηεο παγθφζκηαο ζπγθέληξσζεο ιηζίνπ. Αλ θαη δελ ππάξρεη θάπνηα πφιε θνληά, ζην Salar έρνπλ ρηηζηεί αξθεηά μελνδνρεία. ε ηέηνην έδαθνο φκσο, θξίζεθε αλαγθαίν λα ρηηζηνχλ θη απηά απφ αιάηη.

11 ΝΔΚΡΑ ΘΑΛΑΑ Νεκρά θάλαζζα ή Αλμυρά θάλαζζα, ή Θάιαζζα Αξαβά, θαηά ηελ Παιαηά Δηαζήθε, νλνκάδεηαη ε μεγάλη λίμνη πνπ βξίζθεηαη ζηα ζύλνξα Ινξδαλίαο θαη Ιζξαήι. Έρεη κήθνο 77 θαη πιάηνο 16ρικ. Η επηθάλεηά ηεο βξίζθεηαη πάλω από 400 κέηξα θάηω από ηελ επηθάλεηα ηεο Μεζνγείνπ, θάηη πνπ ηε θάλεη ην ρακειόηεξν ζεκείν επηθάλεηαο ζηελ επεηξωηηθή Γε, ελώ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πηώζε ηνπ επηπέδνπ ζηάζκεο ηεο, πεξίπνπ 1 κέηξν ην ρξόλν, θπξίωο εμαηηίαο ηεο κείωζεο ηωλ απνξξνώλ ηνπ Ινξδάλε πνηακό αιιά θαη ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο.

12 Η ΚΟΙΛΑΓΑ ΣΩΝ ΛΟΤΛΟΤΓΙΩΝ Η κοιλάδα ηων λουλουδιών, βξίζθεηαη ζηελ Ινδία, ζηηο πιαγηέο ηωλ δυηικών Ιμαλάϊων θαη ζεωξείηαη έλα από ηα πην όκνξθα κέξε πάλω ζηε Γε. Τα ακέηξεηα αγριολούλουδα, κε ηα ηόζα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα, θαιύπηνπλ πιήξωο ηελ θνηιάδα θαη δεκηνπξγνύλ κηα καγεπηηθή ζέα.

13 Angel Falls, Μπνιίβαξ Δίλαη ν ςειφηεξνο θαηαξξάθηεο ηνπ θφζκνπ, κε χςνο 979 κ. (3.212 πφδηα) θαη κηα βνπηηά απφ 807m (2.648ft). Ο θαηαξξάθηεο πέθηεη πάλσ απφ ηελ άθξε ηνπ βνπλνχ Auyantepui ζην Canaima Δζληθφ Πάξθν (ηζπαληθά: Parque Nacional Canaima), ηεο UNESCO κλεκείν παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο Gran Sabana ηνπ θξάηνπο Μπνιίβαξ.

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Δθθιεζηαζηηθά κλεκεία, Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο. Ννκαξρηαθή Απηνδηφίθεζε Σξηθάισλ, Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο. 2. ΜΔΣΔΧΡΑ Οδνηπνξηθφ, Γ.Ε. νθηαλνχ. Έθδνζε, Ηεξά Μνλή Μεηακνξθψζεσο (ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΣΔΧΡΟ) 3. Γηαδίθηπν www. Kalampaka. com Γηαδίθηπν

15 2. Σα Μεηέσξα σο ηόπνο αζθεηηζκνύ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Ηζηνξηθή αλαδξνκή Ο κνλαρηζκφο ζηελ Διιάδα θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ πξψησλ εξεκηηψλ Οη Ηεξέο Μνλέο ησλ Μεηεψξσλ Σα ρεηξφγξαθα ησλ Μεηεψξσλ Σν ηππηθφ ιεηηνπξγίαο ησλ Ηεξψλ Μνλψλ Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ κνλαρψλ Απεηιεηηθνί παξάγνληεο ζηελ χπαξμε ησλ Ηεξψλ Μνλψλ Δπίινγνο

16 ΔΙΑΓΩΓΗ Σα Μεηέσξα απνηεινχλ, κεηά ην Άγην Όξνο, ην κεγαιχηεξν θαη κε ζπλερή παξνπζία, απφ ηελ επνρή ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξψησλ αζθεηψλ κέρξη ζήκεξα, κνλαζηηθφ ζχλνιν ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Απφ ηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Μνλέο ησλ Μεηεψξσλ ήηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο 30, κφλν νη 6 ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα θαη δέρνληαη πιήζνο πξνζθπλεηψλ. Ζ νλνκαζία «Μεηέσξα» είλαη λεφηεξε θαη δελ αλαθέξεηαη απφ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο. Σν φλνκά ηνπο νθείιεηαη ζηνλ Άγην Αζαλάζην ηνλ Μεηεσξίηε, θηήηνξα ηεο Μνλήο ηεο Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο. Σα 6 επηζθέςηκα κνλαζηήξηα ησλ Μεηεψξσλ, είλαη ζήκεξα αλαζηεισκέλα κε ζπληεξεκέλν ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ηνλ ηνηρνγξαθηθφ ηνπο δηάθνζκν. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ Απφ ηνλ 11 ν αηψλα αξρίδεη ε κνλαδηθή ηζηνξία ησλ Μεηεψξσλ. Μέζα ζηηο δηάθνξεο θνηιφηεηεο ησλ βξάρσλ θαηέθεπγαλ θαζεκεξηλά αζθεηέο θαη αλαρσξεηέο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο απφ ηε γχξσ πεξηνρή. Δθεί ζηνράδνληαη, αλαπέκπνπλ ςαικσδίεο, πξνζεχρνληαη. αλ θέληξν ηνπο έρνπλ ην «ζηχιν ηεο Γνχπηαλεο» πάλσ απφ ην Καζηξάθη θαη θαζεκεξηλά πιεζαίλνπλ. ήκεξα αθφκε θαίλνληαη ίρλε αγηνγξαθηψλ ζε ηέηνηεο θξχπηεο-θνηιφηεηεο. Ζ παξάδνζε ζέιεη λα έδεζαλ ζρνηληά ζηα πφδηα ησλ αεηψλ θαη φηαλ ηα ζρνηληά γαληδψζεθαλ ζηηο θνξπθέο νη αζθεηέο αλαξξηρήζεθαλ ζπξφκελνη απφ ηα ζρνηληά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έθηαζαλ εθεί κε ην ζχζηεκα ηεο ζθαισζηάο θαη ηεο θαηαζθεπήο μχιηλσλ θιηκάθσλ, φπνπ πξνζθεξφηαλ. θάιηδαλ ηξχπεο ζηνπο βξάρνπο, έβαδαλ ηα δνθάξηα κέζα θαη κεηά ζπλέρηδαλ ην ίδην πξνο ηα πάλσ ζηελ θνξπθή. Γνπιεηά δχζθνιε, βαζαληζηηθή, επηθίλδπλε. Όηαλ έθηαζαλ επηηέινπο ζηηο άγνλεο θαη έξεκεο θνξπθέο θαη θαηαζθεχαζαλ ηα πξψηα πξνζεπρεηάξηα, αθαίξεζαλ ηηο ζθαισζηέο θαη θαηαζθεχαζαλ καθξφζηελεο μχιηλεο ζθάιεο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο έζπξαλ ην βξάδπ πάλσ γηα λα έρνπλ αζθάιεηα. Γηα ηε κεηαθνξά πξαγκάησλ, παξαζθεχαζαλ ην δίρηπ πνπ ην ηξαβνχζαλ κε αλέκε. Θεακαηηθφηαηε θαη άθξνο επηθίλδπλε θάζε αλάβαζε θαη θάζνδνο απφ ηελ θνξπθή ζηνλ πάην θαη αληηζηξφθσο. Ο ζφξπβνο φκσο ησλ αηγνπξνβάησλ, ησλ βνζθψλ θαη ησλ πεξαζηηθψλ αλαγθάδνπλ ηνπο εζπραζηέο εθείλνπο, λα αλαδεηήζνπλ εξεκφηεξα κέξε. Αηελίδνπλ ηηο απάηεηεο θνξπθέο ησλ απφθξεκλσλ βξάρσλ (κεξηθνί έρνπλ χςνο 400κ. απφ ηε βάζε ηνπο) θαη παίξλνπλ ηελ απφθαζε λα ζθαξθαιψζνπλ εθεί. ηηο θνηιφηεηεο ησλ βξάρσλ, ζηηο ζρηζκέο ηνπο θαη ζηηο θνξπθέο ηνπο βξήθαλ πξνζηαζία νη άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο απφ ηηο επηδξνκέο δηαθφξσλ θαηαθηεηψλ θαη απηψλ πνπ πέξαζαλ απφ ηελ πεξηνρή. ηνπο βξάρνπο απηνχο βξήθαλ θαηαθχγην θαη αξθεηνί ηνικεξνί εξεκίηεο θαη

17 αλαρσξεηέο νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ ςπρηθή εξεκία, γαιήλε θαη κε ηελ πξνζεπρή επηδίσθαλ ηελ ρξηζηηαληθή ηειεηφηεηα. ηελ αξρή νη αζθεηέο ήηαλ απνκνλσκέλνη θαη πξνζεχρνληαλ ζε κηθξά παξεθθιήζηα, ηα ιεγφκελα «πξνζεπράδηα», φρη κφλν γηα ηε δηθή ηνπο ζσηεξία αιιά θαη γηα ηε ζσηεξία φισλ ησλ αλζξψπσλ. Ζ δσή ηνπο ήηαλ ιηηή θαη ε εξγαζία επίπνλε.

18 Ο ΜΟΝΑΥΙΜΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ Η ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΡΩΣΩΝ ΔΡΗΜΙΣΩΝ Ζ αξρή ηνπ κνλαρηζκνχ μεθηλά ηελ πεξίνδν ησλ δησγκψλ θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ φπνπ ηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο αλαδεηνχλ αζθάιεηα κέζσ ηεο απφζπξζεο ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη εθεί ππνβνεζνχκελνη απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επηδίδνληαλ ζηελ άζθεζε. Έηζη φηαλ ν Μνλαρηζκφο εηζήιζε ζηελ Διιάδα ην άγξην ηνπίν θαη ην απξνζπέιαζην ηνπ ραξαθηήξα ηνπ απνηέιεζε ηνλ ηδαληθφηεξν ρψξν γηα αζθάιεηα, απνρή απφ ηα εγθφζκηα θαη νπξάληα γαιήλε ησλ πξψησλ αζθεηψλ. Οη πξψηνη εξεκίηεο νξγάλσζαλ θήηεο κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ αθξηβήο ρξνλνινγία εγθαηάζηαζεο ησλ πξψησλ αζθεηψλ δελ είλαη γλσζηή, αιιά ζχκθσλα κε θάπνηεο απφςεηο μεθίλεζε πξηλ ηελ αξρή ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο. Ηζηνξηθέο πεγέο αλαθέξνπλ σο πξψην νηθηζηή θάπνηνλ Βαξλάβα ν νπνίνο ην ίδξπζε ηελ θήηε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Σν 1020 θάπνηνο Κξεηηθφο κνλαρφο Αλδξφληθνο ηδξχεη ηελ θήηε ηεο Μεηακνξθψζεσο θαη ην 1160 ηδξχεηαη ε θήηε ηαγψλ ή Γνχπηαλε. Μεηά απφ 200 ρξφληα, ν αζθεηήο Βαξιαάκ ηδξχεη ην Μνλαζηήξη ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ θαη ησλ Αγίσλ Πάλησλ. Ο κνλαρφο Νείινο, ζηα κέζα ηνπ 14 νπ αηψλα, ζπγθέληξσζε ηνπο κνλαρνχο πνπ δνχζαλ ζε ζπειηέο ησλ βξάρσλ, γχξσ απφ ηε θήηε ηεο Γνχπηαλεο νξγαλψλνληαο έηζη ηνλ κνλαρηζκφ ζηα Μεηέσξα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζηε Θεζζαιία, πνιινί ππφδνπινη Έιιελεο θαηαθεχγνπλ ζηα Μεηέσξα γηα πξνζηαζία. Δμαηηίαο ηνπ δχζβαηνπ εδάθνπο αθέζεθαλ εθεί πνιιά κλεκεία ηνπ πνιηηηζκνχ καο θαζψο θαη έξγα ηεο κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο. Ζ θάκςε ζηελ κνλαζηηθή δσή ησλ Μεηεψξσλ ήξζε σο ζπλέπεηα ηεο θαηάθηεζεο ηεο Θεζζαιίαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο(1393). Γελ άξγεζε φκσο ε αλάθακςή ηνπο, θαζψο ηδξχεηαη αξγφηεξα ε κνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Αξγφηεξα δεκηνπξγνχληαη απφ άγλσζηνπο ηεξσκέλνπο ηα κνλαζηήξηα Αγίνπ ηεθάλνπ, Τπαπαληήο, Ρνπζάλνπ ή Αξζάλνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Μαλδειά, Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Αλάπαπζα, Παλαγίαο ηεο Μήθαλεο, Αγίσλ Θενδψξσλ, Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Μπάληνβα, Αγίσλ Απνζηφισλ, Αγίνπ Γξεγνξίνπ, Αγίνπ Αλησλίνπ, Παληνθξάηνξα, Αγίαο Μνλήο, Πξνδξφκνπ, Μνλήο Τςεισηέξαο ή Καιιηγξάθσλ, Μνδέζηνπ, Αιχζεσο, Απνζηφινπ Πέηξνπ, Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Καιιηζηξάηνπ, Σαμηαξρψλ θαη Ησάλλνπ ηνπ Μπνπλήια. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε κνλαζηεξηαθή απηή πνιηηεία άξρηζε λα εληζρχεηαη κε κνλαρνχο γηα λα θζάζεη ζην απφγεην ηεο αθκήο ηεο ηνλ 17 ν αηψλα. Απφ απηή ηελ επνρή φκσο αξρίδεη θαη ε παξαθκή θαη έηζη ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα κφλν ηα κνλαζηήξηα Μεηακφξθσζεο, Βαξιαάκ, Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Αλάπαπζα, Ρνπζάλνπ, Αγίαο Σξηάδνο θαη Αγίνπ ηεθάλνπ θαζψο θαη θάπνηα ηκήκαηα νξηζκέλσλ άιισλ Μνλψλ.

19 ΟΙ ΙΔΡΔ ΜΟΝΔ ΣΩΝ ΜΔΣΔΩΡΩΝ Ι. Μ. ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΔΩ ΣΟΤ ΩΣΗΡΩ / ΜΔΓΑΛΟΤ ΜΔΣΔΩΡΟΤ Ηδξχζεθε ζηα κέζα ηνπ 14 νπ αηψλα απφ ηνλ φζην Αζαλάζην ηνλ Μεηεσξίηε (πξψην θηήηνξα θαη νξγαλσηή ηνπ κνλαζηεξηαθνχ θνηλνβίνπ) ζην κεγαιχηεξν βξάρν πνπ νλνκάζηεθε «Πιαηχο Λίζνο». ην ηεξφ ηνπ θαζνιηθνχ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ηνηρνγξαθίεο ηεο Μαθεδνληθήο ζρνιήο..

20 Ι. Μ. ΒΑΡΛΑΑΜ Βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην Μεγάιν Μεηέσξν. Ηδξπηήο ηεο είλαη ν αζθεηήο Βαξιαάκ ζηα κέζα ηνπ 14 νπ αηψλα. Σν θαζνιηθφ ηεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ησλ Αγίσλ Πάλησλ θαη ην έρηηζαλ νη αδειθνί κνλαρνί Θενθάλεο θαη Νεθηάξηνο ην

21 Ι. Μ. ΑΓΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ Ήηαλ αξρηθά αλδξηθή αιιά ην 1961 εγθαηαζηάζεθε ζε απηή γπλαηθεία αδειθφηεηα. Κηήηνξεο είλαη ν φζηνο Αληψληνο σο θαη ηα κέζα ηνπ 15 νπ αηψλα θαη ν φζηνο Φηιφζενο, ν νπνίνο ζηα κέζα ηνπ 16 νπ αηψλα μαλάρηηζε ην λαφ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ.

22 Ι. Μ. ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΓΟ Βξίζθεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο πην εληππσζηαθνχο βξάρνπο ησλ Μεηεψξσλ. Απφ ην 1362 ππήξμε νξγαλσκέλν κνλαζηήξη θαη ην θαζνιηθφ ρηίζηεθε απφ ην ηελ Μνλή ππάξρεη ην παξεθθιήζη ηνπ Σίκηνπ Ησάλλε Πξνδξφκνπ κέζα ζε ιαμεπκέλν βξάρν κε ζεκαληηθέο ηνηρνγξαθίεο απφ ην 1682.

23 Ι. Μ. ΡΟΤΑΝΟΤ Ήηαλ πξψηα αλδξηθή ελψ ηψξα γπλαηθεία. Οη πξψηνη θηήηνξεο έθηηζαλ ην κνλαζηήξη ηνλ 14 ν κε 15 ν αηψλα. Σν θαζνιηθφ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο. Δπίζεο ηηκάηαη θαη ε κλήκε ηεο Αγίαο Βαξβάξαο (4 Γεθεκβξίνπ).

24 Ι. Μ. ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΑΠΑΤΑ Δίλαη ην πξψην κνλαζηήξη πνπ ζπλαληάκε αλεβαίλνληαο πξνο ηα Άγηα Μεηέσξα. Ζ ίδξπζή ηνπ αλάγεηαη ζηηο αξρέο σο ηα κέζα ηνπ 14 νπ αηψλα. ηηο ηνηρνγξαθίεο δηαθξίλνπκε ηελ κεγάιε ηειεηφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κνξθψλ θαη ηελ άξηζηε ρξσκαηηθή απφδνζε. Σα ιίγα ρεηξφγξαθα ηεο Μνλήο θπιάζζνληαη ζην θπιάθην ηεο Μνλήο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ.

25 ΣΑ ΥΔΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΩΝ ΜΔΣΔΩΡΩΝ Αμηφινγεο θαη κε πινχζην πεξηερφκελν είλαη νη βηβιηνζήθεο ησλ Μνλψλ ησλ Μεηεψξσλ, φπνπ απφ ηελ πξψηκε αθφκε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπο, ιεηηνπξγνχζαλ εξγαζηήξηα αληηγξαθήο ρεηξνγξάθσλ. ηηο Μνλέο ησλ Μεηεψξσλ, εμάιινπ, θιεξνδνηήζεθαλ αμηφινγεο ηδησηηθέο ζπιινγέο ρεηξνγξάθσλ απφ ιφγηνπο άλδξεο, νη νπνίνη κφλαζαλ εθεί θαηά θαηξνχο. Αξθεηά ρεηξφγξαθα θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνπο πνιέκνπο θαη ηεο θαθέο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ή δηέξξεπζαλ ζε βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ (ηδίσο ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παξηζηνχ, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα) θαη άιια, πεξίπνπ 350, κεηαθέξζεθαλ, ην 1882, ζηελ Δζληθή βηβιηνζήθε ηεο Διιάδαο. ήκεξα ζηηο Μνλέο ησλ Μεηεψξσλ ζψδνληαη πεξίπνπ 1200 θψδηθεο, απφ ηνπο νπνίνπο 661 ζηε Μνλή Μεηακφξθσζεο, 269 ζηε Μνλή Βαξιαάκ, 103 ζηε Μνλή Αγίνπ ηεθάλνπ, φπνπ επίζεο θπιάζζνληαη θαη ηα ρεηξφγξαθα ησλ Μνλψλ Ρνπζάλνπ (52), Αγίνπ Νηθνιάνπ Αλάπαπζα (35) θαη Αγίαο Σξηάδαο (47). Μεηαμχ ησλ ρεηξνγξάθσλ ζπγθαηαιέγνληαη αξθεηέο παιαηφηαηεο πεξγακελέο. Σν ρεηξφγξαθα κε ην λνχκεξν 591 ηεο Μνλήο Μεηακφξθσζεο θέξεη θσδηθνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ έηνπο , έλδεημε πνπ ην θαζηζηά ην αξραηφηεξν ρξνλνινγεκέλν ρεηξφγξαθν πνπ έρεη εληνπηζηεί ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ θαηάηαμε, πεξηγξαθή θαη κειέηε ησλ κεηεσξηθψλ ρεηξνγξάθσλ εξγάζηεθε άνθλα ν βπδαληηλνιφγνο Νίθνο Βέεο, ν νπνίνο ζηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ πνπ δηεμήγαγε ζηα Μεηέσξα ( ) αλαθάιπςε ζηηο θξχπηεο ησλ κνλαζηεξηψλ ζρεδφλ 300 ρεηξφγξαθα εληειψο άγλσζηα κέρξη ηφηε. Σν έξγν ηεο πεξαηηέξσ έξεπλαο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ αξρείσλ ησλ Μεηεσξηθψλ Μνλψλ έρεη αλαιάβεη ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Νένπ Διιεληζκνχ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. ΣΟ ΣΤΠΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΙΔΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ε φια ηα κνλαζηήξηα ησλ Μεηεψξσλ ππάξρεη θνηλή ηξάπεδα (θαγεηφ), φια είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο κνλαρνχο, δειαδή ιεηηνπξγνχλ σο θνηλφβηα. Τπάξρεη έλαο ππεχζπλνο εγνχκελνο γηα ην ηακείν πνπ είλαη θνηλφ γηα φινπο θαη θξνληίδεη κε αγάπε γηα φιε ηελ αδειθφηεηα ηνπ κνλαζηεξηνχ. Ο εγνχκελνο δίλεη ηελ άδεηα θαη ηελ επινγία ηνπ ζηνλ κνλαρφ πνπ ηνπ δεηά θαη ηνλ θαζνδεγεί πλεπκαηηθά έηζη ψζηε ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ λα αγηαζηεί. Οη βαζηθνί θαλφλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηεξήζνπλ νη κνλαρνί είλαη ηξεηο: ππαθνή, αγλφηεηα, αθηεκνζχλε. Σν θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ησλ κνλαρψλ είλαη: αθχπληζε ζηηο 3:30π.κ. θαη πξνζεπρή έσο 7:30π.κ. ν θαζέλαο ζην θειί ηνπ ρσξηζηά. ην λαφ γίλνληαη νη αθνινπζίεο ηνπ Μεζνλπθηίνπ, ηνπ Όξζξνπ θαη ησλ Χξψλ. ηε λεζηεία θαη ζηελ πξνζεπρή αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο. Βνεζνχλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη θξνληίδνπλ γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπο. Οη λένη πνπ ελδηαθέξνληαη λα κνλάζνπλ δνθηκάδνληαη γηα ηξία ρξφληα σο δφθηκνη θαη κεηά γίλνληαη κνλαρνί κε ηελ άδεηα ηνπ Μεηξνπνιίηε. Υξεηάδεηαη βέβαηα θαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ εγνπκέλνπ.

26 ΟΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΩΝ ΜΟΝΑΥΩΝ Σν πξψην κέιεκα ησλ κνλαρψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηα εγθφζκηα είλαη ε πξνζεπρή θαη ε ζσηεξία ηεο ςπρήο. Γηα λα δήζνπλ ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ζπλδπάδνπλ ηελ εξγαζία κε ηελ πξνζεπρή. Οη εξγαζίεο ησλ κνλαρψλ ιέγνληαη δηαθνλήκαηα γηαηί γίλνληαη κε επιάβεηα, κε πξνζεπρή, κε αγάπε θαη ζπζία. Σα δηαθνλήκαηα πνπ κέλνπλ ζηαζεξά είλαη ηα εξγφρεηξα, νη αγηνγξαθίεο, ε παξαζθεπή θεξηψλ θαη ζπκηάκαηνο, ηα ρξπζνθεληήκαηα θ.ά.. Απηά πνπ ελαιιάζζνληαη θάζε εβδνκάδα είλαη ηεο θνπδίλαο, ηεο εθθιεζίαο, ηνπ μελψλα θ.ά.. Μηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ησλ κνλαρψλ είλαη ε ππνδνρή ηνπ θφζκνπ (αξρνληάξεο), ε μελάγεζε απηνχ, ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη επηζθέπηεο ησλ Μεηεψξσλ θεξδίδνπλ πνιιά απφ ηε δσληαλή πίζηε ησλ κνλαρψλ θαη απφ ηελ Οξζφδνμε Παξάδνζε. ΑΠΔΙΛΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΣΩΝ ΙΔΡΩΝ ΜΟΝΩΝ Ο θπξηφηεξνο απεηιεηηθφο παξάγνληαο ήηαλ νη δηάθνξνη πφιεκνη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαηαζηξάθεθε ε Ηεξά Μνλή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Μεηεψξσλ απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ επεηδή ζε απηή ηελ πεξηνρή είρε ην αξρεγείν ηνπ ν θινγεξφο ηεξσκέλνο Παπα-Θχκηνο Βιαράβαο. Μεηά ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα (1809) ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ηνπ νπνίνπ ππνθηλεηήο ήηαλ ν Βιαράβαο, νη Σνχξθνη ζθξάγηζαλ ηα κνλαζηήξηα θαη νη εγνχκελνη θπιαθίζηεθαλ ζηα Ησάλληλα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινγεξκαληθήο θαηνρήο ( ) θαη ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ πξνθιήζεθαλ πνιιέο δεκίεο ζηα κνλαζηήξηα, επεηδή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ πνιεκηθά θαηαθχγηα ή νξκεηήξηα απφ ηνπο Έιιελεο. Γηα παξάδεηγκα, νη γεξκαληθνί φικνη θαηέζηξεςαλ ηνλ ηξνχιν ηνπ λένπ θαζνιηθνχ ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο ηεο Ηεξάο Μνλήο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Ο ηξνχινο ήηαλ αγηνγξαθεκέλνο κε ηνλ Παληνθξάηνξα θαη ηνπο ηέζζεξηο Δπαγγειηζηέο. Δπίζεο, θαηέζηξεςαλ ζην ίδην κνλαζηήξη, αιιά ζην παιηφ θαζνιηθφ ηα πξφζσπα θαη ηδίσο ηα κάηηα ησλ Αγίσλ. ΔΠΙΛΟΓΟ Δλάληηα ινηπφλ ζηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεζαλ είηε απφ αλζξψπνπο είηε απφ θπζηθά ζηνηρεία, ηα Μεηέσξα ζε πείζκα ησλ θαηξψλ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ φιν κεγαινπξέπεηα θαη δένο, γελλψληαο αλάινγα ζπλαηζζήκαηα ζηε ςπρή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ πνπ θαηαθζάλνπλ απφ θάζε γσληά ηεο γεο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, Διιαδηθή Δγθπθινπαίδεηα.

27 3. Μεηέσξα θαη ηνπηθή θνηλσλία Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Πξφινγνο Μεηέσξα Άλζξσπνη πνπ ηα επηζθέπηνληαη Καιακπάθα Ζ UNESCO γηα ηα Μεηέσξα Ζ ζπκβνιή ησλ Μεηεψξσλ ζηελ παηδεία ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο Πξνζθνξά ησλ Μεηεψξσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζε ζέκαηα παηδείαο Ζ πξνζθνξά ησλ Μεηεψξσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο θαη Μεηέσξα Ζ αμηνπνίεζε ησλ Μεηεψξσλ ζήκεξα πλεληεχμεηο κε ηνπο: Αληηπεξηθεξεηάξρε Σξηθάισλ Πξφεδξν Ξελνδφρσλ Σξηθάισλ Δπίινγνο

28 ΔΙΑΓΩΓΗ Παξάδνζε είλαη ην ζχλνιν ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ έζλνπο καο, ε κλήκε ηνπ παξειζφληνο πνπ θσηίδεη ην παξφλ θαη δηαζθαιίδεη ην κέιινλ. Απηή ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απνηειεί ηηο ξίδεο καο θαη ηελ ηαπηφηεηά καο. Δίλαη φηη έρνπκε απνθηήζεη απφ ηνπο πξνγφλνπο καο. Σν θαζήθνλ καο είλαη λα ηε δηαθπιάμνπκε θαη λα ηελ παξαδψζνπκε κε ηε ζεηξά καο ζηηο επφκελεο γεληέο. Ζ ηαπηφηεηά καο, ινηπφλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δνχκε. Ζ απψιεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ή θπζηθήο θιεξνλνκηάο είλαη ζαλ ηελ ακλεζία. Ζ απψιεηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε άγλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζεκαίλεη φηη ράλνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ καο θαη απνμελσλφκαζηε απφ ηνλ θνξκφ ηνπ έζλνπο καο. Όπνηνο αξλείηαη ην παξειζφλ, είλαη ζαλ λα αξλείηαη ηνλ εαπηφ ηνπ! Ή «βήνονηας ένα κομμάηι από ηο παρελθόν είναι ζαν να ζβήνοσμε κι ένα ανηίζηοιτο κομμάηι από ηο μέλλον». Κάπνηνη ρψξνη θαη κλεκεία είλαη κάξηπξεο ηνπ παξειζφληνο θαη πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν απφ δηάθνξεο αηηίεο (άγλνηα, αλεπζπλφηεηα, αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, θηψρεηα, ξχπαλζε, αζηηθνπνίεζε, πφιεκνη θ.ά.). Ο θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, πξνζπαζνχκε λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ θιεξνλνκηά καο, γηαηί φινη έρνπκε ρξένο απέλαληη ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, φινη είκαζηε ππεχζπλνη γηα ηε θχζε θαη ηα κλεκεία. «Γεν πρέπει να θσζιάζοσμε καθεηί παραδοζιακό ζηο όνομα μιας αμείλικηης προόδοσ, ποσ ζσνηρίβει κάθε ζσναιζθημαηικό δέζιμο με ηο παρελθόν».

29 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Καιακπάθα θαη ην Καζηξάθη έγηλαλ γλσζηά παγθνζκίσο ράξε ζηε γεηηλίαζή ηνπο κε ηνπο βξάρνπο θαη ηηο Ηεξέο Μνλέο ησλ Μεηεψξσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην δεχηεξν, κεηά ην Άγην Όξνο, κνλαζηηθφ θέληξν ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ πξνζθνξά ησλ Μνλψλ ζηνλ Διιεληζκφ ππήξμε αδηακθηζβήηεηε ζηα ρξφληα ηεο καθξαίσλεο δνπιείαο, φηαλ εθηφο ησλ άιισλ ζπλέβαιαλ ζηελ ίδξπζε θαη ζπληήξεζε ζρνιείσλ. Αιιά θαη ζήκεξα κε ηελ πξνζέιθπζε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ πξνζθπλεηψλ ή απιψλ ηνπξηζηψλ, απνηεινχλ ζείν δψξν θαη πεγή δσήο γηα ηελ γχξσ πεξηνρή.

30 ΜΔΣΔΩΡΑ ηηο απάηεηεο απηέο θνξθέο ησλ γπκλψλ θαη ραξηησκέλσλ απφ ην Θεφ, βξάρσλ, ν παξάηνικνο θαη απνθαζηζηηθφο αζθεηήο αλαθάιπςε ηελ νδφ πνπ νδεγεί ζηα νπξάληα δψκαηα θαη θαηαιήγεη ζηελ πνζεηή ζέσζε. Γη' απηφ θαη νη βξάρνη, πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ γεο θαη νπξαλνχ - πξνζθέξνληαο ηελ αζθεηηθή θιίκαθα ηεο πλεπκαηηθήο αλαβάζεσο - νλνκάζηεθαλ «Μεηέσξα», απφ ηνλ φζην Αζαλάζην ηνλ Μεηεσξίηε (θηήηνξα ηεο Μνλήο ηνπ Μεγάινπ Μεηεψξνπ) ηνλ 14ν αη. Σα Άγηα Μεηέσξα θαηέζηεζαλ έθηνηε καξηπξία Υξηζηνχ, δσληαλή ζπλέρεηα ηεο Μίαο Αγίαο Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο Σνπ. Ζ Μνλαζηηθή Εσή, κέζα ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία, είλαη ζενζχζηαηνο ζεζκφο πνπ πξνυπνζέηεη εηδηθή θιήζε θαη εηδηθφ ράξηζκα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. θνπφο ηνπ Μνλαρηζκνχ είλαη ν αγηαζκφο, ε ζέσζε, κέζσ ηεο ππαθνήο, ηεο αζθήζεσο θαη ηεο πξνζεπρήο. Οη Μνλαρνί θνπηάδνπλ κέξα - λχρηα κε λεζηεία, αγξππλία, εξγαζία, δεφκελνη, φρη κφλνλ ππέξ ηεο δηθήο ηνπο ζσηεξίαο, αιιά θαη ππέξ ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ, κε πνιχσξεο ζεξκέο πξνζεπρέο θαη παξαθιήζεηο.

31 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΤ ΣΑ ΔΠΙΚΔΠΣΟΝΣΑΙ Γπλεηηθνί επηζθέπηεο ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη Κχπξηνη, Ρψζνη, Βνχιγαξνη, έξβνη, Ρνπκάλνη, απφδεκνη Έιιελεο απφ ηηο δπηηθέο θαη βφξεηεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ηελ Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία, ηελ Αθξηθή, παλεπηζηεκηαθέο νκάδεο ζξεζθεπηηθψλ αξραηνινγηθψλ βπδαληηλψλ ζπνπδψλ απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ, εξαζηηερληθνί ζχιινγνη αγηνγξαθίαο, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο (μπιφγιππηα), νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί απφ ηε πξία, Λίβαλν, Ηξάθ, θαζψο θαη απφ ηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ (πεξίπνπ ).

32 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ζ Καιακπάθα κηα κηθξή πφιε, ζρεηηθά αδηάθνξε παιηφηεξα, επαξρηαθή πφιε πνπ φκσο είρε ην πξνλφκην λα είλαη ρηηζκέλε ζηε ζθηά ησλ κεγαιφπξεπσλ βξάρσλ ησλ Μεηεψξσλ. Έηζη έγηλε ε πην ηνπξηζηηθή πφιε ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο. ήκεξα ε Καιακπάθα έρεη ηε κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ νπνηαδήπνηε κε παξαζαιάζζηα πφιε ηεο Διιάδαο. Απνηειεί πφιν έιμεο επηζθεπηψλ, φρη κφλν απφ ηελ Διιάδα, αιιά θαη απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Απηφ βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κε θαηαιχκαηα, ρψξνπο εζηίαζεο, θαηαζηήκαηα εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θαη εξγαζηεξίσλ αγηνγξαθίαο, κε απνηέιεζκα ε πιεηνςεθία ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ λα εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ. Αλ θαη δελ έρεη παξάθηηα δψλε ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.

33 UNESCO Ζ UNESCO έρεη ραξαθηεξίζεη ηα Άγηα Μεηέσξα σο δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο Αλζξσπφηεηαο. Σα κνλαζηήξηα ησλ Μεηεψξσλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα Μλεκεία Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, γηαηί απνηεινχλ έλα κνλαδηθφ αξκνληθφ ζπληαίξηαζκα βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθήο νκνξθηάο. Ο ρψξνο ησλ Αγίσλ Μεηεψξσλ, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1995 κε λφκν ηεο πνιηηείαο (λ.2531/ ) - θαη σο ζπλέρεηα ζρεηηθήο απνθάζεσο απφ ην 1990 ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο εθθιεζίαο ηεο Διιάδαο - αλαθεξχρηεθε «Σφπνο Ηεξφο, αλαιινίσηνο θαη απαξαβίαζηνο», γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ Οξζφδνμε απζεληηθφηεηά ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΜΔΣΔΩΡΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΓΔΙΑ ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΗ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΙΑ H χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Μνλψλ ησλ Μεηεψξσλ θνληά ζηα Σξίθαια ζπλέβαιε νπσζδήπνηε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ γξακκάησλ ζηε γχξσ πεξηνρή. Ζ παηδεία ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο είλαη ζηελά θαη αλαπφζπαζηα δεκέλε κε ηελ Δθθιεζία, ηεο νπνίαο ε πξνζθνξά ζηελ αθχπληζε ηνπ Διιεληζκνχ ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή. Δίλαη γλσζηφ φηη νη πεξηζζφηεξνη ιφγηνη θαη δηδάζθαινη ήζαλ θιεξηθνί θαη φια ζρεδφλ ηα ζρνιεία θαη ηδίσο ηα θνηλά, ζηεγάδνληαλ ζηα κνλαζηήξηα, ζηνπο λανχο θαη ζηα ζπίηηα ησλ θιεξηθψλ. ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηεο Γ. Θεζζαιίαο ηα ζεκαληηθφηεξα κνλαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, δει. ε Μνλή Γνπζίθνπ θαη νη Μνλέο ησλ Μεηεψξσλ, έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν. ηα κέζα ηνπ ΗΣ αηψλα ν Εαθπλζηλφο ηεξνκφλαρνο θαη δηδάζθαινο Παρψκηνο Ρνπζάλνο ( ) επηζθέθηεθε ηε Μνλή Γνπζίθνπ θαη βνήζεζε ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο παηδείαο ηνπ ππφδνπινπ Διιεληζκνχ δηδάζθνληαο δσξεάλ ζε φζα κέξε πεξλνχζε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία πνιιψλ Βιάρσλ σο κνλαρψλ ζηα Μεηέσξα, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ ίδξπζε ή ελίζρπζε ζρνιείσλ, θαζψο θαη ζηελ ελζάξξπλζε θηινκαζψλ λέσλ γηα ζπνπδέο. Δθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο νκψλπκεο ρνιήο, νη Μνλέο ησλ Μεηεψξσλ αλέπηπμαλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ παηδεία ζηελ πεξηνρή Σξηθάισλ θαη Καιακπάθαο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ν εγνχκελνο Κσλζηάληηνο ρξεκαηνδφηεζε ην 1893, εμ ηδίσλ ηελ αλέγεξζε ζηε γελέηεηξά ηνπ ηελ Καιακπάθα, ζρνιείν ην νπνίν πξνο ηηκήλ ηνπ νλνκάζηεθε «Κσλζηάληηνο ρνιή». Σν θηίξην απηφ δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα θαη ζηεγάδεη ην 2 ν θαη 5 ν Νεπηαγσγείν Καιακπάθαο. Αθφκε ν Κσλζηάληηνο άθεζε ιίξεο γηα ηελ αλέγεξζε Γπκλαζίνπ ζηα Σξίθαια.

34 Μεηά ηε ιήμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ειεχζεξνπ θξάηνπο, ζην νπνίν δε ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε Θεζζαιία, νη ππφδνπινη Θεζζαινί ζπλέρηζαλ ηνλ αγψλα ησλ κνλαρψλ γηα ηελ εζληθή απνθαηάζηαζή ηνπο, αιιά παξάιιεια ζπλέρηζαλ κε δήιν λα θξνληίδνπλ γηα ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή φρη κφλνλ ελίζρπζαλ θαη βειηίσζαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ππαξρφλησλ ζρνιείσλ αιιά πξνέβεζαλ θαη ζηελ ίδξπζε λέσλ. Απφ ηα ιίγα ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξακε, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη Μνλέο ησλ Μεηεψξσλ, ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαη ηελ εζληθή αθχπληζε ησλ ππφδνπισλ θαηνίθσλ ηεο Γ. Θεζζαιίαο, επηηειψληαο έηζη ζπνπδαίν εζληθφ έξγν, αθνχ βνήζεζαλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο ησλ Διιήλσλ ζηα δχζθνια εθείλα ρξφληα. ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΔΣΔΩΡΩΝ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΙΓΔΙΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝ Ζ πξνζθνξά ηνπ κνλαζηεξηνχ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζε ζέκαηα παηδείαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ο Καιακπαθηψηεο εγνχκελνο Κσλζηάληηνο κε έμνδά ηνπ έθηηζε (1850) ηελ "Κσλζηάληην ρνιή" ζηελ Καιακπάθα θαη πξφζθεξε κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ αλέγεξζε ζρνιείνπ ζηα Σξίθαια. ην κνλαζηήξη απηφ θαηέθπγε ν δηάζεκνο ηεξάξρεο θαη ειιελνδηδάζθαινο Γσξφζενο ρνιάξηνο ( ) απφ ηνλ Ακάξαλην Καιακπάθαο, γηα λα κνξθσζεί. Αιιά θαη πξφζθαηα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, ιεηηνχξγεζε εδψ κε επηηπρία Οξθαλνηξνθείν - Γεκνηηθφ ρνιείν Θειέσλ κε δαζθάιεο κνλαρέο ηνπ κνλαζηεξηνχ.

35 ΠΑΡΟΝ ήκεξα νη εγνχκελνη ησλ Ηεξψλ Μνλψλ ησλ Μεηεψξσλ κε έζνδα ησλ κνλαζηεξηψλ βνεζνχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θάλνληαο δηάθνξεο δσξεέο, δίλνπλ βηβιία ζε βηβιηνζήθεο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζε Γεκνηηθά ρνιεία, Γπκλάζηα, Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (2 ν ΔΠΑ.Λ. Καιακπάθαο). Κχξηνο ζθνπφο ηνπο φκσο είλαη λα ζπληεξνχλ έγγξαθα θαη γεληθά ηα βηβιία. Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΔΣΔΩΡΩΝ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σα κνλαζηήξηα ησλ Μεηεψξσλ είλαη κε δηαθνξά ε λνχκεξν έλα πεγή πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή καο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Π.Ο.Σ.), ν ηδίξνο απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ ππνινγίδεηαη ζε 15 δηο επξψ, ζε παγθφζκην επίπεδν. Πεξίπνπ 300 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ηαμηδεχνπλ θάζε ρξφλν ζε ζξεζθεπηηθνχο ηφπνπο, ελψ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζρεδφλ ηξία δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ ζξεζθεπηηθέο αλαθνξέο θαη απνηεινχλ ελ δπλάκεη ηνπξίζηεο απηνχ ηνπ είδνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ απνηειείηαη απφ μέλνπο επηζθέπηεο ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ νη νπνίνη αζπάδνληαη ηε ρξηζηηαληθή νξζφδνμε πίζηε, φπσο Κχπξηνη, Ρψζνη, Βνχιγαξνη, έξβνη θαη Ρνπκάλνη. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη παλεπηζηεκηαθέο νκάδεο γιππηηθήο θαζψο θαη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί απφ πξία, Λίβαλν, Ηξάθ, Αιεμάλδξεηα θαη Αίγππην.

36

37 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΣΔΩΡΑ Καζίζηαηαη, επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο πξνψζεζεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, εηδηθά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ζξεζθεπηηθή θιεξνλνκηά ησλ Μεηεψξσλ πξνζειθχεη επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ θφζκν, νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ηηο εθθιεζίεο θαη ηα κνλαζηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζε κία πεξηνρή κε εμαηξεηηθφ θαη κνλαδηθφ ηνπίν. Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο ζπλδπάδεη πλεπκαηηθά, πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά ζέκαηα θαη παξάιιεια αλαδεηθλχεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ηεο Διιάδαο. Ζ γεληθφηεξε αίζζεζε είλαη φηη δελ ππάξρεη επαξθήο αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε αλαθνξά ζηε ζξεζθεία θαη εηδηθά ησλ ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ κε δηεζλή εκβέιεηα θαη αλαγλσζηκφηεηα, φπσο ηα Μεηέσξα. Αθφκε, κεγάιε ζεκαζία έρεη ε αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ «ζξεζθεπηηθψλ αμηνζέαησλ», θάηη πνπ απμάλεη ηε ζπλνιηθή ειθπζηηθφηεηα ηνπ κλεκείνπ ρσξίο απηφ λα κεηψλεη ή λα αληηηίζεηαη ζηα ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Τπάξρνπλ ζε πνιιέο Μνλέο αγηνγξαθήζεηο, μπιφγιππηα, ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά, θ.ά. κε εθηφο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή αμία. Oη πξνζθπλεκαηηθέο πεξηεγήζεηο μεθεχγνπλ απφ ην ζηελφ πιαίζην ηνπ ηνπξηζηηθνχ κνληέινπ πνπ φινη γλσξίδνπκε. Γε ζηνρεχνπλ απιά ζηελ απαξαίηεηε αλαςπρή θαη μεθνχξαζε πνπ αλαδεηά ελαγσλίσο, πνιιέο θνξέο, ν άλζξσπνο ηεο επνρήο καο, αιιά επηδηψθνπλ λα εξεζίζνπλ ηα πλεπκαηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ηνπ αηζζεηήξηα, θαιψληαο ηνλ ζε θάηη ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ. Αμηνπνηείηαη έηζη θαη κηα αλάγθε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ αλζξψπνπ λα έξζεη ζε επαθή κε ηφπνπο, πξφζσπα, παξαζηάζεηο θαη εηθφλεο, ηα νπνία θνπβαινχλ έλα εηδηθφ βάξνο, πεξηέρνπλ ζαπκαζηνχο ζπκβνιηζκνχο θαη δίλνπλ αθνξκέο γηα έλαλ κνλαδηθφ δηάινγν κε ην παξειζφλ, πνπ ζπκπιέθεηαη εθπιεθηηθά κε ην παξφλ, κεηαθέξνληαο ην άξσκα ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ελππάξρνπλ θαη δηαζψδνληαη κέζα ζηα Μεηέσξα. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ Μεηεψξσλ είλαη αλαγθαία ε ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο εθθιεζίαο κε ηελ νπνηαδήπνηε ηδησηηθή ε ηνπηθή πξσηνβνπιία κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο ρψξαο καο γεληθφηεξα ζε κηα πνιχ δχζθνιε πεξίνδν. Ζ ζπκκεηνρή ηεο εθθιεζίαο ζα ζπκβάιεη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απζεληηθφηεηα, λα εγγπεζεί ζαλ ζεκαηνθχιαθαο πσο δελ ζα αιινησζεί ε ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ θαζψο ε ζπλχπαξμε ηνπ πξνζθπλεκαηηθνχ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζηνηρείνπ αιινηψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζξεζθεπηηθήο εθδήισζεο. Έηζη, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβάλησλ θαη ζπρλά ηα ζξεζθεπηηθά δξψκελα ράλνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο ζεκαζία ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ, δηφηη αθφκα θαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη απζεληηθά δελ πξνθαινχλ ηελ απαηηνχκελε ζξεζθεπηηθή θαηάλπμε ζηνπο ζεαηέο/ηνπξίζηεο, νχηε φκσο θαη ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο απνηειεί ην θνξέα ηεο ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο. Ο πξνζθπλεκαηηζκφο είλαη κηα ηδέα πνπ πεξηέρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ζπλδπάδνληαο ην θαγεηφ, ηε θπζηνιαηξία, ηελ ηζηνξία, ηελ κνπζηθή, ηε ζενινγία θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπξηζκνχ. Παξαηαχηα ν πξνζθπλεκαηηζκφο εκπεξηέρεη θαη κηα εζηθή

38 δηάζηαζε. Ο ζεβαζκφο ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ, αμηψλ, ηεξψλ ηφπσλ θαη,θπζηθά, ε θξνληίδα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ζεκαληηθά. Γηα ηελ αλάδεημε φισλ ησλ κνξθψλ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή απαηηείηαη ε ελεξγφο εκπινθή θαη ε ζπκπαξάζηαζε ηεο Δθθιεζίαο, αθνχ ζηα Μεηέσξα νη ζξεζθεπηηθνί πφξνη θαη «πφινη έιμεο» είλαη ζξεζθεπηηθά ελεξγνί. Καηά ζπλέπεηα, ζε απηή ηε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ απαηηείηαη κηα ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε. Θα πξέπεη λα ραξαρζεί κηα εηδηθή ζηξαηεγηθή κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ψζηε λα αλαδεηρζεί θαη λα πξνβιεζεί ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο θαη ε γεληθφηεξε πνιηηηζηηθή αμία ησλ ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ πνπ απνηεινχλ πφινπο έιμεο φρη κφλν νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ. Οη λανί θαη νη ζξεζθεπηηθνί ρψξνη απνηεινχλ θιεξνλνκηά φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΜΔΣΔΩΡΩΝ ΗΜΔΡΑ Έλα βαζηθφ ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη είλαη νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αχμεζε ρξφλνπ παξακνλήο θάζε ηνπξίζηα ζηελ πεξηνρή ππνδνρήο πέξαλ ηεο κηαο εκέξαο, πνπ ζπλήζσο ηζρχεη ζήκεξα. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαζθεπή απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ζηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα λα επλνεζεί ε πνιπήκεξε παξακνλή θάζε ηνπξίζηα ζην ζξεζθεπηηθφ ρψξν. Ζ επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ ζα εληζρπζεί κε ηε ζπλέξγεηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ κε άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ (ηνπξηζκφ δηαθνπψλ, νηθνηνπξηζκφ, πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ, πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ θ.ιπ.) κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο θάζε ηνπξίζηα θαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Αθφκε ε δεκηνπξγία ελφο θαινχ επηπέδνπ ππνδνκψλ πξφζβαζεο πξνο ηα ζξεζθεπηηθά κλεκεία, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σα ππφινηπα ηνπξηζηηθά ζέιγεηξα πνπ βξίζθνληαη ζηε ζθηά ησλ Μεηεψξσλ φπσο ην ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο θαη ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ δελ έρνπλ ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνζνρή πνπ ζα έπξεπε. Γελ έρεη γίλεη ηίπνηα ζεκαληηθφ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ηνπξηζηηθά. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα κε ηζφξξνπε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζε έλα Γήκν κε ηεξάζηηα έθηαζε αιιά κε πνιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Αδπλαηεί λα γίλεη θχξηνο πξννξηζκφο κε κπνξψληαο λα αμηνπνηήζεη ηνπο πινχζηνπο πφξνπο, ηελ πνηθηινκνξθία θαη κνλαδηθφηεηα ηνπ ηφπνπ. Ζ καγηά γηα λα δηακνξθψζνπκε ην ζρέδην αλάπηπμεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 1. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ 2. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε 3. Σνπηθά πξντφληα θαη γαζηξνλνκία

39 4. Ζ αζθάιεηα 5. Οη ινγηθέο ηηκέο 6. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (ήζε έζηκα κνλαζηήξηα θ.ιπ.) 7. Σα γξαθηθά ρσξηά - βνπλά 8. Σν ήζπρν πεξηβάιινλ 9. Οη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αμηνπνίεζε κνλνπαηηψλ) Δπνκέλσο πξσηαξρηθφο ζηφρνο καο ζα πξέπεη λα είλαη ε δηακφξθσζε ελφο πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ην νπνίν κέζα απφ ηε κνλαδηθφηεηα, πνηθηινκνξθία θαη απζεληηθφηεηά ηνπ ζα θαηαθέξεη κε ηελ θαηάιιειε πξνβνιή ηνπ λα παξαηείλεη, λα δηπιαζηάζεη αιιά θαη λα πνιιαπιαζηάζεη ην ρξφλν παξακνλήο ησλ επηζθεπηψλ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ 1. Με ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε Σξηθάισλ, θ. Μηραιάθε Γεληθά Σα Μεηέσξα είλαη πξνζηαηεπφκελν κλεκείν ηεο UNESCO κεηά ην Άγην Όξνο. Οη Μνλέο ηνπ Μεγάινπ Μεηέσξνπ, Βαξιαάκ, Άγηνπ Ρνπζζάλνπ, Αγίνπ ηέθαλνπ θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ ιεηηνπξγνχλ 600 ρξφληα. 1. Ση ζρεδηάδεη ε πεξηθέξεηα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ Μεηεώξσλ; Θα θάλνπλ κηα θακπάληα νη ηνπηθνί θνξείο θαη νη μελνδφρνη γηα λα δηαθεκηζηνχλ ηα ηνπηθά αμηνζέαηα. Θα πξνζπαζήζνπλ λα είλαη ηα Μεηέσξα απφ ηα πξψηα κλεκεία ηεο Θεζζαιίαο ζηα έληππα πνπ ζα παξνπζηάζνπλ. 2. Ση κέηξα έρνπλ ιεθζεί θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ ζην κέιινλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ Ιεξώλ Μνλώλ; Ζ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ελεξγνχλ δξαζηηθά ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζε άξηηα θαηάζηαζε νη Μνλέο θαη λα επηδηνξζψλνληαη ηπρφλ βιάβεο. Δθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ζπληεξείηαη ν πξναχιηνο θαη γεληθά ν εμσηεξηθφο ρψξνο. Οη Ννκαξρίεο σζηφζν ρξεκαηνδνηνχλ ηηο Μνλέο κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε πεξηθέξεηα αλαθαηαζθεπάδεη ηνπο δξφκνπο γηα κεγαιχηεξε επθνιία ζηε κεηαθίλεζε. Παξ φια απηά, ηα παξαπάλσ νηθνλνκηθά έζνδα δελ επαξθνχλ. Οη Μνλέο, απηφλνκα, κέζσ ηεο επηζθεςηκφηεηαο πνπ δέρνληαη θαζψο θαη απφ θάπνηεο πσιήζεηο πνπ θάλνπλ, δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κε απνηέιεζκα ηελ απηνζπληήξεζή ηνπο.

40 3. Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ λα καο δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό όθεινο ησλ Μεηεώξσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία; Ζ πεξηνρή ηεο Καιακπάθαο δελ έρεη πξηκνδνηεζεί θαηάιιεια ψζηε λα πξνζειθχεη ηνλ επηζθέπηε γηα θάηη πέξα απφ ηα Μεηέσξα. Σν θαηλφκελν είλαη αλεζπρεηηθφ. Λφγσ ηνπ θαηεπζπλφκελνπ ηνπξηζκνχ δελ ππάξρνπλ πφξνη γηα λα κείλνπλ νη ηνπξίζηεο ζηελ πεξηνρή. Ζ πξνπαγάλδα ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαηεπζχλεη ηνπο επηζθέπηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο νπνηεζδήπνηε αγνξέο ηνπο ζην δηακνξθσκέλν ρψξν ησλ Μεηεψξσλ θαη λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο. Έηζη ε αγνξά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αδξαλεί. Ζ παξαπάλσ θαηάζηαζε απνηειεί απνηέιεζκα θαηεπζπλφκελνπ ηνπξηζκνχ, ηελ νπνία φκσο κπνξνχκε λα δηαθνξνπνηήζνπκε. Έλα ζεκαληηθφ κέηξν πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε είλαη λα παξνπζηάζνπκε ηα αμηνζέαηα κε δηαθνξεηηθφ θαη ζσζηφ ηξφπν ψζηε λα πξνζειθχνπλ ηνπο επηζθέπηεο πεξηζζφηεξν, λα μνδέςνπλ ρξήκαηα παληνχ, ψζηε ε αγνξά λα βξίζθεηαη ζε θίλεζε επξέσο. 4. Πηζηεύεηαη όηη ε Πεξηθέξεηα θαη θαη επέθηαζε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ αλαδεηθλύεη ηα Μεηέσξα σο παγθόζκην κλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο; Αλ λαη, κε πνην ηξόπν; Ναη, θαη απηφο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ αλήθεη ζηελ UNESCO. Με ζσζηή δηαθήκηζε εκθαλίδεη ζρεδφλ ζε νιφθιεξν ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθεκίζεψλ ηεο ηα αμηνζέαηα ησλ Μεηεψξσλ, ελψ πξνβάιινληαη επίζεο θαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 5. ηεξίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ηα Μεηέσξα; Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α) ζπλδξάκεη ζηε ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή ησλ γχξσ δξφκσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ αλαςπρήο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ρξεκαηνδνηεί κε 95% ηα Μεηέσξα θαη ην ππφινηπν 5% ε ρψξα καο.

41 2. Με ηνλ Πξόεδξν Ξελνδόρσλ Σξηθάισλ, θ. Κνπξνύπα Γεληθά Ο ηνπξηζκφο ζηα Μεηέσξα είλαη πνιηηηζηηθφο. Σα θίλεηξα ησλ επηζθεπηψλ, είλαη λα γλσξίζνπλ ην πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο καο θαζψο θαη ε επαθή ηνπο κε ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν. Οη κε νξζφδνμνη έξρνληαη λα ζαπκάζνπλ ην γεσινγηθφ θαηλφκελν ησλ Μεηεψξσλ. Ση δεκηνχξγεζε ε θχζε θαη ηη ηερλνπνίεζε ν άλζξσπνο. Ζ πεξηνρή καο δέρεηαη επηζθέπηεο απ φιε ηελ πθήιην εθηφο ηεο επείξνπ ηεο Αθξηθήο ιφγσ ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Φαληαζηείηε πφζε απφζηαζε δηαλχνπλ κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα επηζθεθηνχλ ηα Μεηέσξα. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ινηπφλ φηη αλήθνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Γη απηφ πξέπεη λα ζνβαξεπηνχκε θαη λα πξάμνπκε φηη είλαη δπλαηφλ γηα λα ηα αλαδείμνπκε.

42 1. Πόζνη επηζθέπηεο δηαλπθηεξεύνπλ ζηελ Καιακπάθα; Οη Έιιελεο θαη μέλνη επηζθέπηεο ησλ Μεηεψξσλ εηεζίσο, θηάλνπλ ηα 2 εθ.. Δθείλνη φκσο πνπ δηαλπθηεξεχνπλ ζηελ πεξηνρή, είλαη κφιηο Ο ιφγνο πνπ επηθξαηεί ε θαηάζηαζε απηή, επζχλεηαη ζηνλ νξγαληθφ ηνπξηζκφ. Σν είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζκνχ δηαζέηεη έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζφ ρξεκάησλ γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ ζηελ Διιάδα. Οπφηε γηα ηελ παξάηαζε ηεο επίζθεςεο θαη παξακνλήο ηνπο, πξέπεη λα απμεζεί ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη, θάηη πνπ δελ είλαη επηζπκεηφ απφ ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη πνπ θπζηθά πξαγκαηνπνηείηαη ζην ειάρηζην. Απφ κέξνπο καο ζα πξέπεη λα βειηηψζνπκε ηηο ππνδνκέο καο ψζηε λα πξνζειθχζνπκε πεξηζζφηεξν θφζκν. 2. ε ηη πνζνζηό αλέξρεηαη ε επηζθεςηκόηεηα ησλ Μεηεώξσλ; Σν 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ έξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ ελψ κφιηο ην 30% απνηεινχλ νη Έιιελεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Μεηέσξα βξίζθνληαη ζηελ 20 ε ζέζε ηνπξηζηηθήο επηζθεςηκφηεηαο παγθνζκίσο. 3. Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη μελνδόρνη ηεο πεξηνρήο; Γεληθά αληηκεησπίδνπλ θάπνηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ κέζα θαη έμσ απφ ην μελνδνρείν.

43 Δηδηθφηεξα, έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε ζπλελλφεζε κέζσ ησλ μέλσλ γισζζψλ. Δπηπιένλ ε έιιεηςε ινγηζηή ζηα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία νδεγεί ζηα πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο κε ζπλέπεηα λα ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο. Δπίζεο ιφγσ ηνπ αλχπαξθηνπ θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ν μελνδφρνο αλαγθάδεηαη λα παξαζηεί θαη κε άιινπο εξγαζηαθνχο ξφινπο ζηελ ππεξεζία ηνπ μελνδνρείνπ. Θεηηθφ ζηνηρείν ησλ κηθξψλ μελνδνρείσλ, είλαη ε άκεζε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ηνλ μελνδφρν, ην νπνίν έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζ απηφλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία θηιηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπο. Σέινο ζην καδηθφ ηνπξηζκφ πνπ απνηειεί ην 90% δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχκε πιήξσο εμαηηίαο ηνπ ιηγνζηνχ πξνζσπηθνχ. Χζηφζν ην θέξδνο πνπ εηζπξάηηνπκε είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ζε ζρέζε κε άιια είδε ηνπξηζκνχ. ΔΠΙΛΟΓΟ Οη Μνλέο αλήθαλ θαη ζα αλήθνπλ πάληα ζηνπο κνλαρνχο θαη ζηνπο πηζηνχο, πνπ ηηο ζέβνληαη θαη ηηο επηζθέπηνληαη σο πξνζθπλεηέο. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φινη φηη ηα Μεηέσξα ρσξίο κνλαρνχο θαη ρσξίο ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ δε λννχληαη. Ζ αλαθήξπμή ηνπο σο Ιερού Υώροσ είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε, αιιά θαη ε κφλε ιχζε. Σν λα δεκηνπξγνχκε ζήκεξα πξνβιήκαηα ρσξίο ιφγν είλαη αλεπίηξεπηε πνιπηέιεηα.

44 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΔ Σξηθαιηλά: Δηήζην θηινινγηθφ ηζηνξηθφ ιανγξαθηθφ ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ ζχγγξακκα Σξηθαιηλά: Σφκνη 14,15 1 ν Γπκλάζην Καιακπάθαο: Μλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο Σα κνλαζηήξηα ησλ Μεηεψξσλ (Νεκάο Θεφδσξνο Φηιφινγνο) ΦΗ.ΛΟ. (γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα κεηέσξα) πλέληεπμε απ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σξηθάισλ, θ. Μηραιάθε πλέληεπμε απ ηνλ Πξφεδξν μελνδφρσλ, θ. Κνπξνχπα Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην (Καξπνχδα Μαξία) Ζ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ Μεηεψξσλ ηεο Καιακπάθαο Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην (Νηειιή Βάηα) Σκήκα Γεσγξαθίαο. ρέζε θαηνίθσλ κνλαρψλ Tour Portel Archive Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο

45 4. Η πκβνιή ησλ Μεηεώξσλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο Σν απνθάιεζαλ ζαχκα ηεο θχζεο, ζπάλην γεσινγηθφ θαηλφκελν, ηφπν ηνπ Θενχ. Οη ηεξάζηηνη θαη παλχςεινη επηβιεηηθνί φγθνη πξνθαινχλ δένο ζηνπο ηαμηδηψηεο. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξάζεηο απφ ηελ πεξηνρή θαη λα κε κείλεηο έθζακβνο κε απηνχο ηνπο επηβιεηηθνχο ζεφξαηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Ζ Καιακπάθα δεη θπξηνιεθηηθά ζηε ζθηά ησλ Μεηεψξσλ αθνχ νη πέηξηλνη γίγαληεο δείρλνπλ λα ηελ πνιηνξθνχλ κε ην ζεφξαην παξάζηεκά ηνπο. Ο ξόινο ησλ Μεηεώξσλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθόο Πξφθεηηαη γηα ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ηεξάζηην πφιν έιμεο ησλ Μεηεψξσλ (έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα κλεκεία ζηνλ θφζκν, πξνζηαηεπφκελν απφ ηελ UNESCO), αιιά θαη ζηελ πιεζψξα κνλαζηεξηψλ, ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ θαη ηφπσλ ιαηξείαο. Σν πξντφλ απηφ ζα πξέπεη αξρηθά λα νκαδνπνηεζεί ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν, ψζηε λα κπνξεί ν επηζθέπηεο λα ζπλδπάζεη θαη λα επηζθεθηεί πεξηζζφηεξα απφ έλα κνλαζηήξηα. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα πξνβάιινληαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα εκπινπηίδνπλ ην πξντφλ (π.ρ. επίζθεςε ζε θάπνην εξγαζηήξη αγηνγξαθίαο, γιέληη ζε θάπνην ηνπηθφ παλεγχξη θ.ά.). ΔΡΓΟ: «ΔΚΠΟΜΠΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ»

46 ηξαηεγηθή ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Σν ζρέδην κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο μεθάζαξεο θαη ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθήο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Θεζζαιίαο ζηηο επηιεγκέλεο γεσγξαθηθέο αγνξέο (αγνξέο ζηφρνη) θαη ζηα επηιεγκέλα ηκήκαηα απηψλ ησλ αγνξψλ (θνηλά ζηφρνη). Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη «ε επαλαηνπνζέηεζε ηεο Θεζζαιίαο ζηελ παγθφζκηα θαη εγρψξηα ηνπξηζηηθή αγνξά σο πνιπδηάζηαηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ». Με δεδνκέλν ην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, ε δηαθήκηζε ζε έληππα γηα ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν πξνηείλεηαη λα είλαη ζπγθξαηεκέλε πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθή. Ζ ελέξγεηα απηή έρεη θχξην ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή απηή απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε πξνβνιή ζην εμσηεξηθφ δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξνβνιή θαη κε άιια κέζα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί δηείζδπζε ζε πεξηζζφηεξα θαη δηαθνξεηηθά θνηλά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαιπθζεί ε πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε Απζηξία θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ζηηο νπνίεο δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζε εθζέζεηο, αιιά απνηεινχλ αγνξέο ζηφρνπο ηεο. ηελ εγρψξηα αγνξά απφ ηελ άιιε δελ ππάξρεη απηφ ην θελφ θαζψο ππάξρεη πξφβιεςε γηα εθηεηακέλε πξνβνιή θαη δηαζέηεη πιηθφ κέζσ ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ.

47 Οη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο πξνηείλεηαη λα ζηεξηρζεί ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή είλαη: Φπζηθφ πεξηβάιινλ Πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ χγρξνλν πξφζσπν ηεο Θεζζαιίαο Δλαιιαθηηθέο επηινγέο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα επηδνζεί ν ηνπξίζηαο. Άμνλαο 1: Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο Γηαρείξηζε & Αλάπηπμε Πεξηερνκέλνπ Ζ λέα ηζηνζειίδα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ εξγαιείν δηάζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο ηφζν γηα ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη γηα ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. Άμνλαο 2 : Γηαθήκηζε Γηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν θαη ζε Έληππα ηνπ Δμσηεξηθνχ Ζ δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν απνηειεί αλακθηζβήηεηα ην ηζρπξφηεξν εξγαιείν πξνβνιήο κε δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε, ε νπνία πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηνλ δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Άμνλαο 3: Δθζέζεηο θαη Πξνσζεηηθέο Δλέξγεηεο (Δθζέζεηο ζην Δμσηεξηθφ, Πξνσζεηηθέο Δλέξγεηεο ζηελ Διιάδα) Οη εθζέζεηο απνηεινχλ ην πην παξαδνζηαθφ κέζν πξνβνιήο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ. Άμνλαο 4: Γεκφζηεο ρέζεηο Ο άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα λέα πιηθά πξνβνιήο. Άμνλαο 5: Γεκηνπξγία θαη Παξαγσγή Τιηθνχ Σν λέν πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί πεξηιακβάλεη έλα Φεθηαθφ ζπνη πξνβνιήο, έλα DVD παξνπζίαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζε 4 γιψζζεο ηνπιάρηζηνλ θαη έλα γεληθφ ηνπξηζηηθφ έληππν γηα ρξήζε ζηηο εθζέζεηο, ζηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο Διιάδαο/Δμσηεξηθνχ θαη ζηελ ηζηνζειίδα, internet banners, ζεκαηηθέο θαηαρσξήζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαθήκηζε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.

48 Αλαβάζκηζε, εθζπγρξνληζκφο ή ζπκπιήξσζε ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο Αλάπηπμε Βειηίσζε άιισλ ππνδνκψλ / ηερληθή ππνζηήξημε Πξνβνιή ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε, θαηάξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Οη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ είλαη: i. Άλνδνο ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηεγνξίαο ησλ ηνπξηζηψλ ii. Αχμεζε ηεο μελνδνρεηαθήο πιεξφηεηαο iii. Αληηζηξνθή ηεο ηάζεο κείσζεο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ iv. Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο Θεζζαιίαο ζηνλ ηνπξηζκφ κε επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη αχμεζε παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ. Σα Άγηα Μεηέσξα είλαη αλαγλσξηζκέλα σο δηαηεξεηέν θαη πξνζηαηεπφκελν κλεκείν ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηελ UNESCO θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ UNESCO έρεη ραξαθηεξίζεη ηα Άγηα Μεηέσξα σο «δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο Αλζξσπφηεηαο». Γελ αλήθνπλ κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, έηζη πξνβάιιεηαη ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πφιεο. Δπεηδή ηα κνλαζηήξηα είλαη θνξείο πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο δελ πεξηνξίδεηαη ζε θακία παηξίδα. Βέβαηα θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε, εμέιημε θαη ζπληήξεζε ησλ κνλαζηεξηψλ, εθηφο απφ ην θξάηνο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ίδηα ηα κνλαζηήξηα. Κπξίσο Καιακπαθηψηεο θαη Σξηθαιηλνί βνήζεζαλ ηδηαίηεξα.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα