Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια με τη χρήση τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού Προβλήματα και προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια με τη χρήση τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού Προβλήματα και προοπτικές"

Transcript

1 Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια με τη χρήση τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού Προβλήματα και προοπτικές Γ. Πανάρας, Ε. Μαθιουλάκης, Β. Μπελεσιώτης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 15310, Αγία Παρασκευή Αττικής Tηλ.: +30 (210) ; Φαξ: +30 (210) ; address: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση φορτίων κλιματισμού σε συνδυασμό με τον αξιοσημείωτο ταυτοχρονισμό προσφοράς ηλιακού δυναμικού και ζήτησης ψύξης στα κτήρια, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μια ένταση των δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης στον τομέα του ηλιακού κλιματισμού. Εντούτοις, και παρά το ικανοποιητικό τεχνολογικό επίπεδο των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες και έχουν κυρίως επιδεικτικό χαρακτήρα. Στην εργασία διερευνώνται τα σημαντικότερα ζητήματα που άπτονται των δυνατοτήτων ευρύτερης διείσδυσης των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού στον κτηριακό τομέα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνολογίες ηλιακού κλιματισμού μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα εξοικονόμησης ενέργειας, τονίζοντας τον ταυτοχρονισμό διαθεσιμότητας ηλιακής ενέργειας και των φορτίων κλιματισμού σε ημερήσια ή και εποχιακή βάση. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι δράσεις Ε&Α σχετικά με τις τεχνολογίες ηλιακού κλιματισμού, όπως προκύπτει και από τη σχετική βιβλιογραφία (Deng et al, 2011; Wang et al, 2009; Kim and Infante Ferreira, 2008; Henning, 2007). Ως αποτέλεσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, ο βαθμός τεχνολογικής ωριμότητας έχει αυξηθεί σημαντικά και εμφανίζονται συγκεκριμένα εμπορικά προϊόντα. Παράλληλα, οι τεχνολογίες επιτρέπουν την αξιοποίηση θερμοκρασιών που είναι συμβατές με τη χρήση απλών επίπεδων ηλιακών συλλεκτών. Βέβαια, όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια, έχουν αναπτυχθεί και συστήματα που επιτρέπουν την αξιοποίηση υψηλών θερμοκρασιών με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας τους. Η διείσδυση των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα. Η εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων για το μέγεθος της εξοικονόμησης αυτής αντιμετωπίζει τη δυσκολία της μη διαθεσιμότητας αξιόπιστων στοιχείων για το κόστος και την αποδοτικότητα των συστημάτων. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, τα περισσότερα έργα είναι ερευνητικά ή επιδεικτικά, με αποτέλεσμα το κόστος να επιβαρύνεται από διάφορους παράγοντες (όπως π.χ. το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των δεδομένων λειτουργίας). Παράλληλα, παρατηρείται έλλειψη στοιχείων ως προς την λεπτομερή αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων και της δυνατότητας τους να καλύψουν τα απαιτούμενα φορτία. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να εντοπίσει τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία εμποδίζουν την ευρεία διείσδυση των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού. Τα εντοπιζόμενα εμπόδια για τη διείσδυση των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχει η κάθε τεχνολογία και τις προοπτικές τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ανάλυση θα επιχειρήσει να αντλήσει πληροφορία και γνώση τόσο από την εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά με τις εμπλεκόμενες τεχνολογίες όσο και από προσεγγίσεις αξιολόγησης των υφιστάμενων έργων, δίνοντας έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Λέξεις κλειδιά : ηλιακός κλιματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

2 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2.1 Γενικά Τα συστήματα ηλιακής ψύξης διακρίνονται σε συστήματα κλειστού και ανοικτού κύκλου. Η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στην επανάχρηση του ψυκτικού μέσου (συστήματα κλειστού κύκλου) ή την απόρριψη του στο περιβάλλον (συστήματα ανοικτού κύκλου). Σύστημα κλειστού κύκλου αποτελεί και το πλέον διαδεδομένο σύστημα (συμβατικής) ψύξης, το σύστημα συμπίεσης ατμών. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την ενεργειακή τροφοδοσία μιας αντλίας θερμότητας έχει απασχολήσει τους ερευνητές. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την απ ευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από διάταξη φωτοβολταϊκού, είτε με την μετατροπή της θερμικής ηλιακής ενέργειας σε μηχανική (θερμομηχανική διεργασία), όπως αυτή μπορεί να γίνει μέσω ενός κύκλου Rankine ή Stirling. Εναλλακτική επιλογή αποτελεί και η αντικατάσταση του συμβατικού συμπιεστή με εγχυτήρα, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης θερμικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Grossman (2002), η βασική κατεύθυνση για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας σε εφαρμογές ψύξης είναι η κατασκευή αντλιών θερμότητας βασισμένες στη διεργασία της ρόφησης, καθώς οι εναλλακτικές επιλογές χαρακτηρίζονται από χαμηλή αποδοτικότητα και δεν έχουν καταφέρει να περάσουν τα στενά όρια της εργαστηριακής μελέτης. Η ρόφηση περιλαμβάνει την προσέλκυση του ατμού του ψυκτικού μέσου και τη δημιουργία φυσικού ή χημικού δεσμού, με το μέσο ρόφησης, το οποίο μπορεί να είναι υγρό ή στερεό, με συνέπεια τη δημιουργία ψύξης λόγω εξάτμισης του ψυκτικού μέσου. Η διεργασία της ρόφησης (sorption) μπορεί να εφαρμοστεί και σε συστήματα ανοικτού κύκλου, όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια. 2.2 Συστήματα απορρόφησης Η τεχνολογία των συστημάτων απορρόφησης (absorption) θεωρείται η πλέον ώριμη, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες. Το επικρατέστερο εργαζόμενο μέσο είναι το διάλυμα LiBr (απορροφητικό μέσο) σε νερό (ψυκτικό μέσο), ενώ διαδεδομένη είναι και η χρήση του διαλύμματος νερού (απορροφητικό μέσο) αμμωνίας (ψυκτικό μέσο), σημειώνοντας την ικανότητα του τελευταίου να ανταποκριθεί και σε εφαρμογές που απαιτούν ψύξη σε θερμοκρασίες χαμηλότερες του 0 ο C. Η αρχή λειτουργίας παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτή των συστημάτων συμπίεσης ατμών, με τη σημαντική διαφορά ότι τη θέση του συμπιεστή την κατέχει η διάταξη απορροφητή αναγεννητή, και η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως θερμικός συμπιεστής. Οι ατμοί του εργαζόμενου μέσου στον εξατμιστή απορροφώνται από το απορροφητικό μέσο. Το πλούσιο σε LiBr διάλυμα οδηγείται στον αναγεννητή, όπου και αποδεσμεύονται οι ατμοί του ψυκτικού μέσου, μέσω της εκμετάλλευσης θερμικής (ηλιακής) ενέργειας. Οι ατμοί του ψυκτικού μέσου οδηγούνται στον συμπυκνωτή όπου και γίνεται απόρριψη της θερμικής ενέργειας που έχουν συλλέξει. Για την απόρριψη χρησιμοποιείται κατάλληλη συσκευή, συνηθέστερα πύργος ψύξης. Η αρχή λειτουργίας παρουσιάζεται στο σχ.2. Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας που μόλις περιγράφηκε, είναι δυνατή η αναγέννηση του πλούσιου διαλύματος σε έναν αναγεννητή, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη από τη θερμική (π.χ. ηλιακή) πηγή ενέργεια, και στη συνέχεια η αναγέννηση του σε δεύτερο αναγεννητή χρησιμοποιώντας την απορριπτόμενη ενέργεια στο συμπυκνωτή. Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως διβάθμια, ενώ είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και περισσότερες βαθμίδες, οπότε γίνεται λόγος για πολυβάθμια συστήματα εν γένει. Τα διβάθμια συστήματα είναι διαθέσιμα και ως εμπορικά προϊόντα (Grossman, 2002). Οι θερμοκρασίες αναγέννησης είναι της τάξης των ο C για τα μονοβάθμια συστήματα, ενώ για διβάθμια συστήματα είναι της τάξης των ο C (Deng et al, 2011, Balaras et al, 2007; Henning, 2007). Τα συστήματα νερού αμμωνίας παρουσιάζουν χαμηλότερη αποδοτικότητα σε σχέση με τα συστήματα LiBr νερού, ενώ απαιτούν υψηλότερη θερμοκρασία για την αναγέννηση του

3 απορροφητή. Παράλληλα η αμμωνία είναι εύφλεκτη, τοξική και είναι δύσκολη η χρήση χαλκού για τα υδραυλικά κυκλώματα λόγω διάβρωσης (Deng et al, 2011). Από την άλλη τονίζεται η δυνατότητα ψύξης των συστημάτων αμμωνίας από αερόψυκτα συστήματα, άρα και η δυνατότητα εγκατάστασης τους σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα διαθεσιμότητας υδατικών πόρων. Σχήμα 1 Αρχή λειτουργίας συστήματος ψύξης με απορρόφηση Τα συστήματα LiBr εγείρουν ειδικές τεχνολογικές απαιτήσεις καθώς λειτουργούν υπό κενό, σε υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζουν προβλήματα διάβρωσης, ενώ λόγω κρυστάλλωσης του απορροφητή θα πρέπει το ψυχρό σημείο του κύκλου να είναι σε θερμοκρασίες μέχρι 40 ο C. Τα συστήματα απορρόφησης χρησιμοποιούν θερμική ενέργεια για τη λειτουργία τους, καθώς και ποσό ηλεκτρικής ενέργειας στην αντλία προσαγωγής του πλούσιου διαλύματος απορροφητή στον αναγεννητή. Το ποσό αυτό αν και δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό ενδέχεται να είναι σημαντικό σε μικρά συστήματα, για το λόγο αυτό προτείνονται αντλίες οι οποίες δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, μέσω της κατάλληλης χρήσης φυσαλίδων και της εκμετάλλευσης ανωστικών δυνάμεων (bubble pump) (Wang et al, 2009). Οι ερευνητικές προσπάθειες προσανατολίζονται σε αερόψυκτα μονοβάθμια συστήματα μικρής κλίμακας (Deng et al, 2011). Γενικά το ζήτημα της μικρής κλίμακας αποτελεί βασική ερευνητική προτεραιότητα (Henning, 2007). Επίσης σημειώνεται η δυνατότητα χρήσης καταβόθρων θερμότητας εδάφους (ground-source heat sinks) (Wang et al, 2009), όπως και η δυνατότητα εφαρμογής νανορευστών ώστε να αυξηθούν οι ρυθμοί μεταφοράς θερμότητας και μάζας (Deng et al, 2011). 2.3 Συστήματα προσρόφησης Τα συστήματα προσρόφησης (adsorption) χρησιμοποιούν την ίδια αρχή λειτουργίας με τα συστήματα απορρόφησης, με δεδομένες τις διαφοροποιήσεις που οφείλονται στη διαφορετική φύση του μέσου προσρόφησης, το οποίο είναι στερεό. Τυπική διάταξη παρουσιάζεται στο σχ.2. Σχήμα 2 Σύστημα ψύξης με προσρόφηση

4 Λόγω της στερεάς φύσης του μέσου, η λειτουργία των συστημάτων είναι διακοπτόμενη, καθώς το μέσο απορρόφησης πρέπει να αναγεννηθεί. Η λειτουργία σε διάταξη η οποία περιέχει δύο τμήματα με απορροφητικό μέσο είναι ημιδιακοπτόμενη, όπως φαίνεται και στη διάταξη του σχ.2. Τα συστήματα προσρόφησης επιτρέπουν την εκμετάλλευση σχετικά χαμηλότερων θερμοκρασιών, παρουσιάζοντας σχετικά χαμηλότερη αποδοτικότητα, σε σχέση με τα συστήματα απορρόφησης. Επικρατέστερο εργαζόμενο μέσο θεωρείται η πυριτική γέλη (silica gel) (προσροφητής) νερό (ψυκτικό μέσο). Το βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων προσρόφησης είναι το μεγάλο κλάσμα όγκου προς ψυκτική ικανότητα (ειδικά σε σχέση με τα συστήματα απορρόφησης), και το οποίο αποδίδεται στη χαμηλή θερμική αγωγιμότητα του μέσoυ προσρόφησης (Deng et al, 2011; Wang et al, 2009). Παράλληλα σημειώνεται πως η στερεά φύση του μέσου προσρόφησης οδηγεί σε μη σταθερό ρυθμό προσρόφησης, φαινόμενο αντίστοιχο με την μη σταθερή παροχή ψυκτικού μέσου σε ένα συμβατικό σύστημα (Wang et al, 2009). Οι ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στη μείωση του όγκου των συστημάτων. 2.4 Συστήματα στερεών αφυγραντικών μέσων Τα συστήματα στερεών αφυγραντικών μέσων (solid desiccant) αποτελούν συστήματα ανοικτού κύκλου, καθώς το εργαζόμενο μέσο (υδρατμός) απορρίπτεται μετά το πέρας ενός κύκλου λειτουργίας. Βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων κλιματισμού με στερεά αφυγραντικά μέσα αποτελεί η ικανότητά τους να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία και την υγρασία του κλιματιζόμενου χώρου, καθώς και το ποσοστό ανανέωσης του αέρα, αποτελούν δηλαδή ολοκληρωμένα συστήματα κλιματισμού. Η αρχή λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού με στερεά αφυγραντικά μέσα προβλέπει την αφύγρανση του προσαγόμενου αέρα, δίνοντας τη δυνατότητα για ψύξη του με την εφαρμογή διεργασίας ψύξης με εξάτμιση. Σύμφωνα με την αρχή αυτή και όπως παρουσιάζεται στην τυπική διάταξη του σχ.3, βασικό στοιχείο των συστημάτων αποτελεί ο τροχός αφύγρανσης, στον οποίο επιτυγχάνεται η αφύγρανση του προσαγόμενου αέρα, με ταυτόχρονη θέρμανσή του λόγω της ενθαλπίας συμπύκνωσης των υδρατμών και της μετάδοσης θερμότητας από το θερμό ρεύμα αναγέννησης του τροχού. Ο εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας συνεισφέρει στην ψύξη του αέρα προσαγωγής, αξιοποιώντας τη χαμηλότερη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου αέρα επιστροφής από το κτήριο (ρεύμα απαγωγής). Το ρεύμα προσαγωγής, πριν την είσοδο του στον κλιματιζόμενο χώρο ψύχεται περαιτέρω με τη χρήση υγραντήρα, ο οποίος αποτελεί συσκευή ψύξης με εξάτμιση νερού. Για την αποτελεσματικότερη ψύξη του αέρα απαγωγής, χρησιμοποιείται επίσης υγραντήρας. Το ρεύμα απαγωγής, πριν την είσοδό του στον τροχό αφύγρανσης, και αφού έχει ανακτήσει τμήμα της θερμότητας του ξηρού και θερμού αέρα που εξέρχεται από τον τροχό στο ρεύμα προσαγωγής, θερμαίνεται σε θερμοκρασία κατάλληλη για την αναγέννηση του αφυγραντικού υλικού (Πανάρας, 2010). Υγραντήρας Αφυγραντικός τροχός 2 1 Προσαγωγή Κτίριο Περιβάλλον Απαγωγή 6 Υγραντήρας 7 Εναλλάκτης αέρα - αέρα Θερμική πηγή Σχήμα 3 - Δομή συστήματος κλιματισμού με στερεά αφυγραντικά μέσα

5 Τα συστήματα κλιματισμού με στερεά αφυγραντικά μέσα θεωρούνται ως μια υποσχόμενη εναλλακτική λύση, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού, ειδικά αν χρησιμοποιούνται κεντρικά συστήματα αερισμού, με δεδομένο ότι αποτελούν συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνθηκών του χώρου (Henning, 2007). Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι το silica gel, το οποίο αξιοποιεί θερμοκρασίες αναγέννησης της τάξης των ο C, ενώ σημειώνεται επίσης και η χρήση του LiCl, το οποίο όμως αναγεννάται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 70 ο C, καθώς και των συνθετικών ζεόλιθων, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν βαθεία αφύγρανση, με παράλληλη απαίτηση υψηλών θερμοκρασιών αναγέννησης της τάξης των ο C (Πανάρας, 2010). Παραδοσιακά τα συστήματα desiccant χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αποθήκευσης, ελέγχου των συνθηκών σε φαρμακευτικές βιομηχανίες, παγοδρόμια, καταστήματα διάθεσης τροφίμων, εφαρμογές δηλαδή στις οποίες έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η διατήρηση της υγρασίας σε χαμηλά επίπεδα (Deng et al, 2011) ή χαρακτηρίζονται από υψηλό λανθάνον φορτίο (Kim and Infante Ferreira, 2008). Η χρήση τους ήταν αρκετά εκτεταμένη τη δεκαετία του 80 στην αμερικανική αγορά, κάνοντας λόγο για συστήματα τροφοδοτούμενα από συμβατική πηγή ενέργειας, συνηθέστερα φυσικό αέριο (AGCC, 1998). Στα μειονεκτήματα των συστημάτων αναφέρεται το μεγάλο μέγεθος του εξοπλισμού, καθώς και η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την κυκλοφορία του αέρα (Deng et al, 2011). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των περιορισμών που εμφανίζουν στην ικανοποίηση φορτίων σε υγρά κλίματα (Henning et al, 2007; Dhar and Singh, 2001), οι ποσότητες αέρα, άρα και το μέγεθος των απαιτούμενων υποσυστημάτων, είναι αρκετά μεγαλύτερα σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις συμβατικών συστημάτων (Panaras, 2011). Η περαιτέρω διείσδυση των συστημάτων κλιματισμού με στερεά αφυγραντικά μέσα απαιτεί τη βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων. Οι ερευνητικές προσπάθειες προβλέπουν τη διαφοροποίηση από τους βασικούς κύκλους που περιγράφηκαν, αναφέροντας τη διεργασία της βαθμωτής αναγέννησης (Staged regeneration) (Deng et al, 2011), ή τη χρήση δύο τροχών αφύγρανσης (Henning et al, 2007). Η ισόθερμη αφύγρανση, η οποία προβλέπει την ταυτόχρονη ψύξη του αέρα κατά τη διεργασία (Deng et al, 2011; Henning et al, 2007), αναμένεται να αυξήσει τόσο την απόδοση της όσο και την ικανότητα του συστήματος σε αισθητό φορτίο, καθώς η θέρμανση λόγω της ενθαλπίας συμπύκνωσης αλλά και της θερμότητας αναγέννησης θεωρείται ανεπιθύμητη σε εφαρμογές ψύξης. Λόγω των περιορισμών αυτών, στη βιβλιογραφία αντιμετωπίζεται και η περίπτωση συνδυασμού συστήματος desiccant με συμβατικό σύστημα, το οποίο υποβοηθά στην κάλυψη του αισθητού φορτίου (Henning et al, 2007; Dhar and Singh, 2001). Σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντική θεωρείται και η ώθηση που μπορεί να δώσει η εισαγωγή καινοτόμων υλικών, υψηλότερης απόδοσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (Deng et al, 2011; Henning et al, 2007). 2.5 Συστήματα υγρών αφυγραντικών μέσων Τα συστήματα υγρών αφυγραντικών μέσων (liquid desiccant) παρουσιάζουν αντίστοιχη λειτουργία με των στερεών, με τις διαφοροποιήσεις που επιβάλλει η φύση του αφυγραντικού μέσου. Τυπική διάταξη παρουσιάζεται στο σχ.4. Τα συστήματα υγρών αφυγραντικών μέσων θεωρούνται λιγότερο ώριμα τεχνολογικά σε σχέση με τα συστήματα στερεού αφυγραντικού μέσου, διαθέτοντας και χαμηλότερη εμπορική ωριμότητα (Balaras et al, 2007; Henning, 2007). Στα μειονεκτήματα τους συγκαταλέγονται προβλήματα διάβρωσης (για το λόγο αυτό προτείνεται η χρήση πολυμερών για τα υδραυλικά εξαρτήματα), η πιθανή διαρροή, μέσω του ρεύματος αέρα, ποσοστού του μέσου αφύγρανσης στον κλιματιζόμενο χώρο, καθώς και οι απαιτήσεις σε άντληση για την κυκλοφορία του μέσου αφύγρανσης (Deng et al, 2011; Wang et al, 2009; Kim and Infante Ferreira, 2008; Balaras et al, 2007). Από την άλλη, και συγκρινόμενα με τα συστήματα στερεού μέσου, απαιτούνται πιο απλές γεωμετρίες για τον απορροφητή και τον αναγεννητή, σημειώνοντας και τη δυνατότητα ταυτόχρονης ψύξης του αέρα κατά την αφύγρανση, κάτι που έχει ως συνέπεια την καλύτερη απόδοση, όπως και

6 τη μικρότερη πτώση πίεσης, καθώς και η αντιβακτηριδιακή δράση (βακτηριοστατικές ιδιότητες) του αφυγραντικού μέσου, δυνατότητα που μπορεί να είναι σημαντική για κάποιες εφαρμογές. Η δυνατότητα αποθήκευσης του αφυγραντικού μέσου παρέχει πλεονεκτήματα σε επίπεδο αξιοποίησης μεταβαλλόμενης θερμικής πηγής, όπως η ηλιακή, και προσαρμογής στις μεταβολές του φορτίου του κλιματιζόμενου χώρου (Deng et al, 2011, Balaras et al, 2007). Σχήμα 4 - Δομή συστήματος κλιματισμού με υγρά αφυγραντικά μέσα Τα θέματα έρευνας στρέφονται στο πεδίο των υλικών, και στη διερεύνηση υλικών με χαμηλή τάση ατμών, καθώς και σε επίπεδο βελτίωσης της γεωμετρίας των διατάξεων απορροφητή και αναγεννητή (Deng et al, 2011; NREL, 1998). 3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τα συστήματα απορρόφησης θεωρούνται ως τα πλέον ώριμα και διαθέσιμα σε εμπορικό επίπεδο και στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί κατασκευαστές. Τα συστήματα με LiBr εμφανίζουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε σχέση με τα συστήματα αμμωνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των συστημάτων με ψυκτική ισχύ <100 kw, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και κάποια συστήματα ψυκτικής ισχύος <30 kw (Balaras et al, 2007; Henning, 2007). Η έρευνα προσανατολίζεται σε μικρά συστήματα (μέχρι 5 kw). Όσον αφορά τα πολυβάθμια συστήματα, εμπορικά διαθέσιμα είναι συστήματα διπλής δράσης, ενώ τα συστήματα τριπλής δράσης βρίσκονται σε επίπεδο πρωτοτύπου (Deng et al, 2011). Τα συστήματα προσρόφησης δεν εμφανίζουν την εμπορική ωριμότητα των συστημάτων απορρόφησης, και αναφέρονται δύο βασικοί κατασκευαστές, από την Ιαπωνία (Henning, 2007). Οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα συστημάτων χαμηλής ψυκτικής ισχύος είναι επίσης παρόντες, σημειώνοντας ωστόσο την πρόσφατη παρουσίαση από Γερμανική εταιρεία συστήματος ψυκτικής ισχύος 5.5 kw (Deng et al, 2011). Τα συστήματα στερεού αφυγραντικού μέσου εμφανίζουν κάποιες ιδιαιτερότητες, καθώς αν και τα βασικά τους υποσυστήματα είναι εμπορικά διαθέσιμα, τα συστήματα αυτά καθαυτά χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό τυποποίησης. Ειδικότερα, στην αγορά εμφανίζονται αρκετοί κατασκευαστές τροχών αφύγρανσης, το οποίο θεωρείται και το πιο σύνθετο υποσύστημα από πλευράς τεχνογνωσίας. Τα ολοκληρωμένα συστήματα αναπτύσσονται στη βάση ενσωμάτωσης των διαθέσιμων υποσυστημάτων, συχνά από τους κατασκευαστές των τροχών αφύγρανσης ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε εφαρμογές κλιματισμού και αφύγρανσης. Ως συνεπακόλουθο, τα συστήματα είναι μη τυποποιημένα (custom made) (Πανάρας, 2010). Τα συστήματα υγρού αφυγραντικού μέσου εμφανίζουν αρκετά περιορισμένη εμπορική διαθεσιμότητα, καθώς κάποιοι ερευνητές σημειώνουν ότι είναι κοντά στην εισαγωγή τους στην αγορά (Henning, 2007), ενώ σε άλλες εργασίες σημειώνεται η ύπαρξη δύο εταιρειών από την Αμερική, οι οποίες διαθέτουν συστήματα στην αγορά (Deng et al, 2011; SolAir).

7 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σύμφωνα με την ανάλυση των χαρακτηριστικών των τεχνολογιών, οι διαθέσιμες τεχνολογίες εμφανίζουν την ικανότητα να ανταποκριθούν σε εφαρμογές με ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο ως προς τα επιβαλλόμενα φορτία και τις συνθήκες υγιεινής, και για τις οποίες είναι δυνατόν να δράσουν ανταγωνιστικά ως προς τα συμβατικά συστήματα. Τεχνολογία Θερμοκρασία θερμής πηγής - Τυπικό COP Πλεονεκτήματα Απορρόφηση C Ώριμη & δοκιμασμένη (LiBr) τεχνολογία C Διαθεσιμότητα εμπορικών (LiBr, 2-βάθμια) προϊόντων C 0.5 (NH 3 ) - Συστήματα αμμωνίας: δυνατότητα ψύξης σε θερμοκρασίες < 0 ο C Προσρόφηση C Χαμηλή θερμοκρασία αναγέννησης - Μικρές απαιτήσεις συντήρησης - Διαθεσιμότητα εμπορικών προϊόντων Στερεά αφυγραντικά μέσα Υγρά αφυγραντικά μέσα >50 0 C Δεν εφαρμόζεται >40 0 C Δεν εφαρμόζεται - Ολοκληρωμένη διαχείριση συνθηκών χώρου (αερισμός - θερμοκρασία - υγρασία) - Δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου εύρους θερμοκρασιών αναγέννησης - Ολοκληρωμένη διαχείριση συνθηκών χώρου - Δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου εύρους θερμοκρασιών αναγέννησης - Αντιβακτηριδιακή δράση Μειονεκτήματα -Σχετικά υψηλή θερμοκρασία αναγέννησης -Προβλήματα συντήρησης (π.χ. κρυστάλλωση, διατήρηση κενού) - Αμμωνία: εύφλεκτη, τοξική. προβλήματα διάβρωσης - Απουσία μονάδων χαμηλού φορτίου - Μεγάλος όγκος βάρος - Σημαντικοί χρόνοι εναλλαγής τμημάτων μηχανής μείωση απόδοσης - Περιορισμένο εύρος εμπορικών προϊόντων απουσία μονάδων χαμηλού φορτίου - Μεγάλος όγκος - Απουσία τυποποιημένων λύσεων - Ανεπαρκής υφιστάμενη τεχνογνωσία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης των συστημάτων - Πολύπλοκο σύστημα control - Εξαιρετικά περιορισμένη εμπορική διαθεσιμότητα - Απουσία τυποποιημένων λύσεων - Προβλήματα διάβρωσης - Πιθανότητα διαφυγής του αφυγραντικού μέσου στον κλιματιζόμενο χώρο Πίνακας 1 Βασικά χαρακτηριστικά τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού Ειδικότερα, είναι δυνατό να εντοπιστούν και να προταθούν συγκεκριμένες εφαρμογές οι οποίες ευνοούν τη διείσδυση των συστημάτων, δίνοντας έμφαση στον Ελληνικό χώρο. - Οι εφαρμογές σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τα οποία εμφανίζουν χρήσεις που μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν θερμική ηλιακή ενέργεια, θα πρέπει να μελετηθούν σε σχέση με την αδυναμία εκμετάλλευσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Η διεποχιακή αποθήκευση θα μπορούσε να αποτελέσει λύση, όπως επίσης και η αξιοποίηση της συλλεγόμενης θερμότητας για θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες.

8 - Εφαρμογές σε χώρους συνάθροισης, δημόσια κτήρια, γραφεία, μουσεία, αθλητικά κέντρα όπου είναι πιθανή και η υψηλή απαίτηση σε λανθάνον φορτίο. - Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας σε χώρους νοσοκομείων οι οποίες εμφανίζουν υψηλά φορτία λανθάνοντα σε συνδυασμό με ειδικές απαιτήσεις υγιεινής. - Εφαρμογές σε βιομηχανίες-αποθηκευτικούς χώρους, περιλαμβάνοντας τις εγκαταστάσεις και τις διεργασίες, καθώς και τη δυνατότητα διαθεσιμότητας απορριπτόμενης θερμότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται εφαρμογές όπως οι γαλακτοβιομηχανίες (IEA Task 38). - Αποκεντρωμένες εφαρμογές σε σύνδεση με την κτηνοτροφία, σημειώνοντας την περίπτωση μονάδων όπως τα τυροκομεία. - Εφαρμογές μικρής κλίμακας σε παραθεριστικές κατοικίες ή τουριστικά καταλύματα, σημειώνοντας ωστόσο την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες. - Εφαρμογές μικρής κλίμακας σε κατοικίες, στη λογική προέκτασης των συνδυασμένων συστημάτων κάλυψης των αναγκών σε ζεστό νερό, θέρμανση (combisystems) και για την κάλυψη φορτίων κλιματισμού. Οι εφαρμογές αυτές εν τούτοις αντιμετωπίζουν ευνοϊκότερες συνθήκες διείσδυσης στην Κεντρική Ευρώπη, όπου και είναι διαθέσιμα σε ευρεία κλίμακα τα συστήματα combi. 5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5.1 Διεθνές επίπεδο Στη σχετική βιβλιογραφία, κυρίως στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες καταγραφής και ανάλυσης της εμπειρίας από την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ηλιακής ψύξης (Henning, 2007; CLIMASOL; IEA Task38; SACE; SOLAIR; SOLCO). Η πιο πρόσφατη αναφέρεται στην πρωτοβουλία του IEA, Task38. Ειδικότερα αναφέρονται 113 έργα μεγάλης κλίμακας και 163 μικρής κλίμακας, ανά τον κόσμο, με την συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων (ποσοστό 92%) να είναι στην Ευρώπη, σημειώνοντας τη σημαντική αύξηση των εγκαταστάσεων σε σχέση με προηγούμενες καταγραφές. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των έργων, μπορούν να διατυπωθούν οι ακόλουθες επισημάνσεις: - στα έργα μεγάλης κλίμακας, η πλειοψηφία (ποσοστό 71%) αφορά την τεχνολογία απορρόφησης, το οποίο για τα μικρά συστήματα είναι αυξημένο (ποσοστό 90%). - στα έργα μικρής κλίμακας δεν συγκαταλέγονται τεχνολογίες desiccant. - στα έργα μικρής κλίμακας, σημαντική είναι η διείσδυση ενός συγκεκριμένου εμπορικού προϊόντος, η οποία αγγίζει το 50%. - η πλειοψηφία των εφαρμογών αναφέρονται σε χώρους γραφείων (ποσοστό 38% στα συστήματα μικρής κλίμακας και 53% στα μεγάλης), ενώ άλλες χρήσεις αναφέρουν σπίτια, βιομηχανίες, σχολεία-πανεπιστήμια, αθλητικά κέντρα, εργαστήρια. Στα μεγάλης κλίμακας έργα συμπεριλαμβάνονται και τα ξενοδοχεία. - όσον αφορά στο ηλιακό σύστημα, η μελέτη παραθέτει στοιχεία μόνο για τα μεγάλα συστήματα, και η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 86%), αφορά επίπεδους συλλέκτες ή συλλέκτες σωλήνων κενού. - η πλειοψηφία των συστημάτων δεν έχει δεξαμενές αποθήκευσης θερμότητας. Σε μικρό ποσοστό παρατηρείται η χρήση δεξαμενών ψυχρού νερού. Επίσης, εμφανίζεται η πρακτική του συμβατικού βοηθητικού συστήματος παροχής θερμικής ενέργειας ή συμβατικού βοηθητικού συστήματος κλιματισμού. Γενικά η αποτίμηση της εμπειρίας από τα υφιστάμενα έργα, όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, δεν υπεισέρχεται σε λεπτομερείς κρίσεις σχετικά με την αποδοτικότητα και αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων. Σημειώνεται εν τούτοις πως τα συστήματα δεν καταφέρνουν σε πολλές περιπτώσεις να ικανοποιήσουν τα προσδοκώμενα ενεργειακά οφέλη, καθώς η παρασιτική ενεργειακή κατανάλωση των βοηθητικών εξαρτημάτων, όπως των πύργων ψύξης ή των

9 ανεμιστήρων σε συστήματα desiccant είναι υψηλή. Η αποτύπωση δε των μεγεθών αυτών δεν είναι προφανής και απαιτεί την παρουσία ενός λεπτομερούς και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής των δεδομένων (monitoring), τονίζοντας έτσι και τη σημασία του monitoring. Παράλληλα ένα τέτοιο σύστημα κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο στο επίπεδο εντοπισμού πιθανών δυσλειτουργιών ή προβλημάτων στον έλεγχο του συστήματος (Henning, 2007). Επιπρόσθετα τίθενται ζητήματα αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης, ιδιαίτερα όταν ο κατασκευαστής δεν προέρχεται από την χώρα εγκατάστασης (NEGST; DESSHC). 5.2 Η περίπτωση της Ελλάδας Στην Ελλάδα αναφέρονται συνολικά 7 εγκαταστάσεις, οι οποίες είτε είναι σε λειτουργία ή όχι (QAiST; CLIMASOL; NEGST; SOLCO). Οι εγκαταστάσεις παρoυσιάζονται στον πίνακα 2. Τόπος Αθήνα, Αγία Παρασκευή Βοιωτία Ρέθυμνο, Κρήτη Αθήνα, Αγία Παρασκευή, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ρέθυμνο, Κρήτη Αθήνα, Π. Φάληρο Τεχνολογία Ισχύς Absorption 168 kw Adsorption 700 kw Absorption 105 kw Absorption 35 kw Absorption 105 kw Absorption 35 kw Συλλέκτες Επιφάνεια Σωλήνες κενού 615 m 2 Εφαρμογή Κτήρια εκπαίδευσης Αποθήκες Επίπεδοι 2700 m 2 Κτήρια Βιομηχανίας Καλλυντικών Επίπεδοι 450 m 2 Ξενοδοχείο Επίπεδοι 160 m 2 Γραφείο Εργαστήριο Φορέας υλοποίησης / Ιδιοκτήτης Έτος λειτουργίας Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών, 1984 Σαράντης, 1999 Κουτρούλης Αφοι, 2000 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2001 Επίπεδοι 448 m 2 Ξενοδοχείο Λεντζάκης, 2002 Επίπεδοι 79 m 2 Γραφείο Αθήνα, Πικέρμι Desiccant Επίπεδοι 10 m 2 Γραφείο Εργαστήριο Πίνακας 2 Εγκατεστημένα συστήματα ηλιακής ψύξης στην Ελλάδα Sol Energy Hellas, 2006 ΚΑΠΕ, 2007 Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις, μπορούν να διατυπωθούν τα ακόλουθα: - Η τεχνολογία με τη μεγαλύτερη διείσδυση είναι αυτή της απορρόφησης. Εν τούτοις, στις εφαρμογές εμφανίζεται το σύνολο των διαθέσιμων τεχνολογιών σε εμπορικό επίπεδο. - Τα μεγέθη των εγκαταστάσεων καθορίζονται από τα διαθέσιμα εμπορικά προϊόντα κατά την περίοδο εγκατάστασης, σημειώνοντας την απουσία μικρών συστημάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί πολύ πρόσφατα στην αγορά. - Χρησιμοποιούνται επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες σε όλες τις εγκαταστάσεις, εξαιρουμένης της παλαιότερης για την οποία χρησιμοποιούνται συλλέκτες με σωλήνες κενού. - Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν γραφεία, σε σύνδεση με ερευνητικούς φορείς ή συνεργαζόμενους φορείς με τεχνογνωσία στο εν λόγω αντικείμενο, π.χ. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΚΑΠΕ, Sol Energy. Η παρουσία της βιομηχανίας καλλυντικών αλλά και των δύο ξενοδοχείων αποτελεί μια πρώτη απόπειρα να περάσουν τα συστήματα από

10 ερευνητικό επιδεικτικό επίπεδο σε επίπεδο αγοράς. Δεν παρατηρείται εγκατάσταση συστημάτων σε κατοικίες. Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την αποτίμηση της λειτουργίας των συστημάτων είναι περιορισμένα, τόσο σε επίπεδο απόδοσης και αξιολόγησης των σχεδιαστικών επιλογών όσο και σχετικά με πιθανά προβλήματα σχετιζόμενα με την αξιοπιστία των συστημάτων. Οι κρίσεις είναι ως επί το πλείστον γενικές, και εκφράζουν την ικανοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων από τη λειτουργία των συστημάτων. 6. ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παρά το ικανοποιητικό τεχνολογικό επίπεδο των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων, όπως επιβεβαιώθηκε και από την σχετική ανάλυση ( 2-4), οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες και έχουν κυρίως επιδεικτικό χαρακτήρα ( 5). Οι βασικότεροι λόγοι αναλύονται στη συνέχεια: - Κόστος συστημάτων Στην πλειοψηφία των εργασιών που συναντώνται στη βιβλιογραφία ως βασική αιτία αναφέρεται το κόστος (Wang et al, 2009; Zeigler 2009; Balaras et al, 2006; Πανάρας και Μπελεσιώτης, 2004). Το κόστος περιλαμβάνει το κόστος της ψυκτικής μηχανής, σημειώνοντας πως αυτό είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με το κόστος των συμβατικών συστημάτων. Επιπρόσθετα το κόστος επιβαρύνεται με το κόστος του ηλιακού συστήματος, και το οποίο σύμφωνα με τον Grossman (2002) είναι αυτό είναι αυτό το οποίο επιφέρει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Σημαντική παράμετρος θεωρείται και το κόστος συντήρησης (Wang et al, 2009; SOLAIR). Μια άλλη παράμετρος που αξίζει να επισημανθεί είναι το γεγονός πως στο κόστος της συμβατικής ενέργειας, την οποία υποκαθιστούν τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού, δεν συνυπολογίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά την παραγωγή της ενέργειας αυτής, με αποτέλεσμα να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή η ανταγωνιστικότητα των συμβατικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αντανακλάται στην αγορά ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού, το γεγονός δηλαδή ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον. - Εμπορική διαθεσιμότητα Αν εξαιρεθούν οι τεχνολογίες απορρόφησης, η εμπορική διαθεσιμότητα των συστημάτων είναι περιορισμένη. Συμπεριλαμβανομένων δε και των τεχνολογιών απορρρόφησης, παρατηρείται απουσία συστημάτων μικρής ψυκτικής ισχύος, σε επίπεδο δηλαδή οικιακών εφαρμογών. Όσο μειώνεται το μέγεθος των συστημάτων, το κόστος αυξάνει δυσανάλογα, καθώς πρόκειται περισσότερο για μεμονωμένες κατασκευές παρά για παραγωγή ευρείας κλίμακας (SOLAIR). Παράλληλα, σημαντικό θεωρείται και το ζήτημα του χαμηλού βαθμού τυποποίησης των συστημάτων, κυρίως εστιάζοντας στα συστήματα αφυγραντικών μέσων, αλλά και στο συζευγμένο σύστημα μηχανής ψύξης ηλιακού θερμικού συστήματος για το σύνολο των τεχνολογιών (Henning et al, 2007; Πανάρας και Μπελεσιώτης, 2004; DESSHC). - Τεχνογνωσία σχεδιασμού υλοποίησης εγκαταστάσεων Τα τεχνικά θέματα που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό έχουν σχέση με τη διαθεσιμότητα των χώρων, το είδος της διαθέσιμης θερμικής πηγής, την παρουσία εναλλακτικής (συμβατικής) θερμικής πηγής ή συμβατικού συστήματος ψύξης, κλπ. Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα συνδυασμού με υφιστάμενο σύστημα, κάτι που δρα προς την κατεύθυνση βελτίωσης των οικονομικών όρων της επένδυσης. Στη βιβλιογραφία τονίζεται η συνεισφορά του σχεδιασμού προς την κατεύθυνση αύξησης της αποδοτικότητας των προτεινόμενων λύσεων (Henning et al, 2007; Πανάρας και Μπελεσιώτης, 2004; IEA Task 38). Ειδικά η σύνδεση των συστημάτων με ηλιακό πεδίο, και με δεδομένη την διακύμανση

11 σε ημερήσιο αλλά και εποχιακό επίπεδο της ηλιακής θερμικής πηγής, δημιουργεί ειδικές απαιτήσεις ως προς την αποδοτική και αποτελεσματική κάλυψη των φορτίων. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητείται είναι η ύπαρξη προτυποτεχνικών μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία θα υποστηρίξουν μια ανάλυση ευαισθησίας για τη βελτιστοποίηση της τελικής επιλογής, με το τελικό κριτήριο να είναι μάλλον οικονομικό (Panaras et al, 2011). Σε επίπεδο υλοποίησης των εγκαταστάσεων, με δεδομένο ότι η σύνδεση με ηλιακό σύστημα αυξάνει την πολυπλοκότητα, τονίζεται η σημασία της απλοποίησης των υδραυλικών συστημάτων (Henning et al, 2007; NEGST). Το θέμα του συστήματος ελέγχου (Henning et al, 2007; Πανάρας και Μπελεσιώτης, 2004) θεωρείται επίσης σημαντικό, και αποτελεί ένα τομέα στον οποίο τα βήματα προόδου δεν έρχονται τόσο γρήγορα (Balaras et al, 2006). - Τεχνολογικοί περιορισμοί Η αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων, αναμένεται να επιφέρει πολλά οφέλη, σημειώνοντας τη μείωση του κόστους καθώς θα απαιτούνται μικρότερα συστήματα για την κάλυψη των φορτίων, ενώ θα μειωθεί και το μέγεθος του ηλιακού συστήματος. Βέβαια η αποδοτικότητα των συστημάτων είναι δυνατό να αυξηθεί στα πλαίσια που επιτρέπουν οι σχετικοί θερμοδυναμικοί κύκλοι. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης (Henning et al, 2007). Η αύξηση της αποδοτικότητας αναμένεται να μειώσει και το μέγεθος των απαιτούμενων χώρων για την εγκατάσταση των συστημάτων, παράγοντας που επιβαρύνεται από το μέγεθος των συστημάτων κλιματισμού, ειδικά για τα συστήματα προσρόφησης και στερεών αφυγραντικών μέσων, αλλά κυρίως από το μέγεθος του ηλιακού πεδίου και του χώρου που δεσμεύουν τα υποσυστήματα αποθήκευσης θερμότητας. Οι δράσεις Ε&Α κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων, στην κατεύθυνση βελτιστοποίησης των διεργασιών και εξεύρεσης νέων υλικών. Άλλες κατευθύνσεις αναφέρονται στην ανάπτυξη πολυβάθμιων συστημάτων, τα οποία βέβαια θα απαιτούν και υψηλότερες θερμοκρασίες αναγέννησης, εγείροντας ιδιαίτερες απαιτήσεις και στο κομμάτι του ηλιακού συστήματος (συγκεντρωτικές τεχνολογίες). - Άλλα ζητήματα Όπως αναλύθηκε και στην παρουσίαση των εγκατεστημένων έργων, απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της τεχνικής υποστήριξης, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας (SOLCO; Πανάρας και Μπελεσιώτης, 2004). Παράλληλα με την απόκτηση τεχνογνωσίας σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης της εγκατάστασης, σημασία έχει και η διάχυση της γνώσης και η δυνατότητα πρόσβασης των ενδιαφερόμενων φορέων (SACE, SOLAIR, SOLCO). Τέλος, και σε θέματα νομοθεσίας, όπως αυτά άπτονται κανονισμών εγκατάστασης αλλά και δυνατοτήτων χρηματοδότησης των έργων, στη σχετική βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι μπορούν να αναπτυχθούν σχετικές δράσεις (SOLCO). 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το επίπεδο των τεχνολογικών λύσεων των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού θεωρείται αρκετά ώριμο, εν τούτοις η διείσδυση των συστημάτων είναι αρκετά περιορισμένη, με τις εγκαταστάσεις ηλιακού κλιματισμού να έχουν κυρίως επιδεικτικό χαρακτήρα. Οι βασικότεροι λόγοι αφορούν το κόστος των συστημάτων, την περιορισμένη εμπορική τους διαθεσιμότητα, ειδικά σε συστήματα μικρής ψυκτικής ισχύος, το χαμηλό βαθμό τυποποίησης, την έλλειψη τεχνογνωσίας στο σχεδιασμό των συστημάτων καθώς και τεχνολογικούς περιορισμούς οι οποίοι συνδέονται με την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας των συστημάτων. Από την άλλη, τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού είναι δυνατό να ανταποκριθούν σε ένα εύρος εφαρμογών και απαιτήσεων φορτίων, στις οποίες οι τεχνικοοικονομικοί όροι εκμετάλλευσης να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί αν όχι καλύτεροι από αυτούς των συμβατικών συστημάτων.

12 Χαρακτηριστικά εντοπίζονται εφαρμογές στον ξενοδοχειακό τομέα, σε χώρους συνάθροισης, νοσοκομεία, βιομηχανικές ή και αποκεντρωμένες εφαρμογές σε σύνδεση με την τοπική οικονομία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες απαιτήσεις φορτίων κλιματισμού, αλλά και θερμικών φορτίων και χρήσεων γενικότερα. Το υφιστάμενο επίπεδο τεχνογνωσίας θερμικών ηλιακών συστημάτων στον Ελληνικό χώρο, σε συνδυασμό με την τεχνολογική ωριμότητα των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού και την εμπειρία των φορέων έρευνας και ανάπτυξης αποτελούν βασικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη δράσεων επιδεικτικού χαρακτήρα, οι οποίες να αναδείξουν τις δυνατότητες των τεχνολογιών αυτών να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Balaras C.A., Grossman G., Henning H.-M., Infante Ferreira C.A., Podesser E., Wang L., Wiemken E., Solar airconditioning in Europe - Αn overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews 11, Balaras C.A, Henning H.-M.,Wiemken E., Grossman G., Podesser E., Ferreira C.I., Solar Cooling, An overview of European Applications & Design Guidelines, ASHRAE Journal, June 2006, CLIMASOL, Promoting Solar Air-conditioning, Altener Programme Deng J., Wang R.Z., Han G.Y., A review of thermally activated cooling technologies for combined cooling, heating and power systems. Progress in Energy and Combustion Science 37, DESSHC, Demonstrating the Efficiency of Solar Space Heating and Cooling, ENERGY-FP5 Dhar P.L., Singh S.K., Studies on solid desiccant based hybrid air-conditioning systems. Applied Thermal Engineering 21, Florides G.A., Tassou S.A., Kalogirou S.A., Wrobel L.C., Review of solar and low energy cooling technologies for buildings. Renewable and Sustainable Energy Reviews 6, Grossman G., 2002.Solar-powered systems for cooling, dehumidification and air-conditioning. Solar Energy 72(1), Gupta Y., Metchop L., Frantzis A., Phelan P.E., Comparative analysis of thermally activated, environmentally friendly cooling systems. Energy Conversion and Management 49, Henning, H.-M., Solar assisted air conditioning of buildings - An overview. Applied Thermal Engineering 27, Henning, H.-M., Pagano, T., Mola S., Wiemken E., Micro tri-generation system for indoor air conditioning in the Mediterranean climate. Applied Thermal Engineering 27, IEA, Solar Heating and Cooling Programme, Task 38 - Solar Air-Conditioning and Refrigeration IEA, Solar Heating and Cooling Programme, Task 25 - Solar Assisted Air-Conditioning of Buildings Kim D.S., Infante Ferreira C.A., Solar refrigeration options - A state-of-the-art review. International Journal of Refrigeration 32, NREL (1998), Advanced Commercial Liquid-Desiccant Technology Development Study Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., Solid desiccant air-conditioning systems Design parameters. Energy 36(5), Πανάρας Γ. Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση συστήματος ηλιακού κλιματισμού με στερεά αφυγραντικά μέσα. Διδακτορική Διατριβή. ΑΠΘ, Πανάρας Γ., Μπελεσιώτης Β., "Σχεδιασμός, Διαστασιολόγηση και Ένταξη Συστημάτων Ηλιακού Κλιματισμού σε Αυτόνομα Κτήρια", Παραδοτέο Έργου: "Ένταξη θερμικών ηλιακών σε κτήρια - Νέοι ηλιακοί συλλέκτες υψηλής απόδοσης, ηλιακός κλιματισμός, εποχιακή αποθήκευση θερμότητας, βέλτιστος ενεργειακός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση". Γ ΚΠΣ-ΕΠΑΝ SOLAIR, Increasing the Market Implementation of Solar Air-conditioning Systems for Small and Medium applications in Residential and Commercial Buildings, Intelligent Energy Europe SOLCO, Removal of non-technological barriers to Solar Cooling technology across southern European islands", Intelligent Energy - Europe (IEE) programme Wang R.Z., Ge T.S., Chen C.J., Ma Q., Xiong Z.Q., Solar sorption cooling systems for residential applications: Options and guidelines. International Journal of Refrigeration 32, Ziegler F., Sorption heat pumping technologies: Comparisons and challenges. International Journal of Refrigeration 32,

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ (1859). Η

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ (1859). Η Κ.Α. Μπαλαράς ρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, /ντης Ερευνών costas@meteo.noa.gr Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΟΕΕ) 1995-2009 www.energycon.org Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ. Εφαρμογή ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων» (40 ώρες) Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου

Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου Κατανάλωση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό και Τριτογενή Τομέα ΑΘΗΝΑ 20 Ιουνίου 2008 Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου Ε. Κορωνάκη, Σχολή Μηχ. Μηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ : ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης 5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου Δημήτρης Χασάπης Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ή απλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ Καταναλώνουν το 40% της συνολικής ενέργειας Ευθύνονται για το 35% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 50% των εκπομπών SO 2, 35% των εκπομπών CO 2 25% των εκπομπών NOx και 10% των εκπεμπόμενων σωματιδίων Καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αναγκαία και επιβαλλόμενη η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης Συστήματα για συνδυασμένη Ψύξη, Θέρμανση και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης Τυποποιημένες διατάξεις συστημάτων Λύσεις Ολοκληρωμένα Προϊόντα στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ήαπλά combi : ηλιακά θερμικά

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα Η παρούσα κατάσταση Ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα......καλείται να συμβάλει ακόμα (πολύ) περισσότερο, αποδοτικότερα, ευρύτερα. (σχετικά) Ισχυρός παραγωγικός (& εξαγωγικός) κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης Επικοινωνία Αυστρία: AEE INTEC (www.aee intec.at) Γαλλία: Tecsol (www.tecsol.fr) Γερμανία: Fraunhofer ISE (www.ise.fraunhofer.de) Ελλάδα: ΚΑΠΕ (www.cres.gr) 19 ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 19009, Πικέρμι Τ:2106603300,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα Ημερίδα 12 Ιουνίου 2008 Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Ενότητα ΙΙ Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions 01 τεύχος Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρµανσης Κολυµβητικών εξαµενών Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ Τµήµα Θερµικών Ηλιακών 1. Εισαγωγή 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ Γιάννης Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμοί σε χώρους IT. 31 / 05 / 2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ PRECISION VS COMFORT

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας Air Conditioning Applied Systems Refrigeration Θανάσης Καλομοίρης Μηχανολόγος Μηχανικός Παρουσίαση ASHRAE Οικιακή θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας Ελένη Αλούμπη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ. Τσούτσος, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 25.02.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NEW TIMES Τώρα η θέρμανση είναι για όλους H NanoDomi έχοντας μακροχρόνια πείρα στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ταξινόµηση Συστηµάτων. Τα κριτήρια ταξινόµησης των ψυκτικών µονάδων απορρόφησης Η 2 Ο LiBr είναι ο τρόπος θέρµανσης της κύριας ατµογεννήτριας και το αν η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά.

1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά. 1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά. 1996 δημιουργείται η Carrier Ελλάς Κλιματισμού Α.Ε 2009 η επωνυμία της εταιρείας μετατρέπεται σε Carrier Νότιας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 31.05.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13 Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων / ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Προς μια μακρόχρονη κρίση ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Εκδήλωση ASHRAE, 07.04.2015 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντια επιφάνεια Μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Air Source Heat Pumps

Air Source Heat Pumps Air Source Heat Pumps ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος -Εισαγωγή στην νέα εποχή των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και της θέρμανσης -Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων ENERGIE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βιομηχανικές Εφαρμογές των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Χασάπης Δημήτριος Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ Τμήμα Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων - Κ.Α.Π.Ε Ενεργειακή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 17-33 kw Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας 25 ΧΡΟΝΙΑ... Συνέπεια - Εμπιστοσύνη Ποιότητα - Τεχνογνωσία Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα