ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»"

Transcript

1 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44), διοργανϊνει προωκθτικό πρόγραμμα με τίτλο «2 FOR ONE», ςε ςυνεργαςία και με τθν υποςτιριξθ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑ Α.Ε.» (εφεξισ θ «VILLAGE») που εδρεφει ςτθν οδό Μαρ. Αντφπα 47, Ν. Ηράκλειο, και με τθν υποςτιριξθ τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «UPSTREAM ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Α.Ε.» (εφεξισ θ «UPSTREAM») που εδρεφει ςτο Γζρακα (οδόσ Καςτοριάσ 4 & Μεςςθνίασ). 2. κοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ κάκε ενδιαφερομζνου ςτο πρόγραμμα. 3. Η COSMOTE επιφυλάςςει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ μετά τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ VILLAGE. Η τυχόν μεταβολι των Αναλυτικϊν Όρων του Προγράμματοσ κα πραγματοποιείται κατόπιν προθγοφμενθσ ανακοίνωςθσ ςτο δικτυακό τόπο τθσ COSMOTE και τθσ VILLAGE (εφεξισ τα «Sites»). Οι παρόντεσ όροι κα είναι αναρτθμζνοι ςτα Sites τθσ COSMOTE και τθσ VILLAGE κακ' όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 4. Η COSMOTE ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθν εταιρεία VILLAGE και ωσ εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν αποςκοπεί ςτο να προβάλει μζςω των υπθρεςιϊν τθσ ςτο ευρφ κοινό τθ ςυνεργαςία αυτι. Η COSMOTE, για το ςκοπό αυτό δθμιοφργθςε το προωκθτικό πρόγραμμα «2 FOR ONE» (εφεξισ το «Πρόγραμμα»). 5. Σο Πρόγραμμα παρζχει αποκλειςτικά ςτουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν COSMOTE τθ δυνατότθτα να αγοράςουν δφο ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ ι τζςςερα ειςιτιρια ςτθν τιμι των δφο για να απολαφςουν κάκε Σετάρτθ τθν ταινία που επικυμοφν ςε οποιοδήποηε από ηα Village Cinemas: Αμαροσζίοσ (The Mall), Ρένηη (Village Shopping & More), Παγκραηίοσ, Φαλήροσ, Θεζζαλονίκης (Mediterranean Cosmos) και Βόλοσ.. 6. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του Προγράμματοσ ορίηεται θ 28/01/2008. Η θμερομθνία λιξθσ του Προγράμματοσ κα ανακοινωκεί ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ και 7. Κάκε ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE, είτε ςυμβολαίου είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ («COSMOΚΑΡΣΑ», «WHAT'S UP?» «FROG»), που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο Πρόγραμμα (εφεξισ «υμμετζχων») κα πρζπει να αποςτείλει κενό γραπτό μινυμα SMS (εφεξισ "SMS") ςτον πενταψιφιο αρικμό Η χρζωςθ για τθν αποςτολι κάκε SMS ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ ευρϊ (1 ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 8. Κάκε ςυμμετζχων ςτο Πρόγραμμα αποδζχεται και ςυναινεί ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 11 του Ν. 3471/2006, τθ χριςθ του αρικμοφ του από τθν COSMOTE για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν

2 μθνυμάτων ςτα πλαίςια τθσ υπθρεςίασ αναφορικά με το Πρόγραμμα. Ο κάκε ςυμμετζχων μπορεί να αντιτάςςεται ςτθ ςυλλογι και χρθςιμοποίθςθ των θλεκτρονικϊν του ςτοιχείων με τουσ παρακάτω τρόπουσ: επικοινωνϊντασ με τθν Τπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ COSMOTE ςτον αρικμό 1212 (χρζωςθ /δευτ, χωρίσ χρζωςθ ςτθν αναμονι), ςτζλνοντασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: αποςτζλλοντασ γραπτϊσ το αίτθμά του είτε με fax ςτο , είτε ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: COSMOTE Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν, Σ.Θ 61168, Μαροφςι, κακϊσ και υποβάλλοντασ θλεκτρονικι αίτθςθ από το COSMOTE MY ACCOUNT ςτο site τθσ COSMOTE (www.cosmote.gr ). 9. Με τθν αποςτολι ενόσ SMS ο υμμετζχων κα λαμβάνει απαντθτικό SMS ςτο οποίο κα περιζχεται ζνα θλεκτρονικό κουπόνι, με το οποίο ο υμμετζχων κα μπορεί να αγοράηει δφο ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ για να παρακολουκιςει τθν ταινία τθσ επιλογισ του ςε οποιαδιποτε κζντρο τθσ εταιρείασ VILLAGE κατά τισ προβολζσ κάκε Σετάρτθσ. 10. Κάκε κουπόνι ιςχφει μόνο για μια παράςταςθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ επόμενεσ δφο διαδοχικζσ Σετάρτεσ από τθν ϊρα τθσ λιψθσ του ςτο κινθτό τθλζφωνο του υμμετζχοντα, οι θμερομθνίεσ των οποίων αναγράφονται ςτο απαντθτικό μινυμα SMS (κουπόνι) που λαμβάνει. Σο κουπόνι μετά τθ χριςθ του ακυρϊνεται και δεν μπορεί να ξαναχρθςιμοποιθκεί. θμειϊνεται ότι για τθν αποςτολι μθνυμάτων ςυμμετοχισ κατά τθν θμζρα Σετάρτθ και μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Πζμπτθσ που ακολουκεί, το κουπόνι κα είναι ζγκυρο για τθν ίδια θμζρα Σετάρτθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των προβολϊν που ξεκινοφν το αργότερο μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Πζμπτθσ που ακολουκεί), κακϊσ και για τθν επόμενθ Σετάρτθ. 11. Κάκε υμμετζχων μπορεί να ζχει ςτθν κατοχι του μζχρι δφο (2) κουπόνια, που κα αντιςτοιχοφν ςε ιςάρικμα SMS που ζχει ςτείλει. Κάκε φορά που ζνα κουπόνι χρθςιμοποιείται για τθν αγορά ειςιτθρίων, ο υμμετζχων ζχει αμζςωσ δικαίωμα να ςυμμετάςχει εκ νζου ςτο Πρόγραμμα ςτζλνοντασ νζο SMS για να λάβει ζνα καινοφριο κουπόνι. 12. Σα κουπόνια που ζχει κερδίςει κάκε υμμετζχων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε μαηί είτε χωριςτά εντόσ τθσ περιόδου που κακορίηεται ςτο άρκρο 9 των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων. ε κάκε περίπτωςθ δεν είναι δυνατι θ χριςθ περιςςότερων των δφο κουπονιϊν ανά υμμετζχοντα ανά Σετάρτθ. 13. Προκειμζνου να εξαργυρϊςει ο ςυμμετζχων το κουπόνι ι τα κουπόνια του με ειςιτιρια κα πρζπει: α) να προςζλκει ςτα ταμεία των VILLAGE CINEMAS τθσ εταιρείασ VILLAGE, να δϊςει τον κωδικό που του ζχει αποςταλεί με SMS και εν ςυνεχεία να προβεί ςτθν εξόφλθςθ του αντίτιμου. Η ςυναλλαγι αυτι, μπορεί να γίνει και θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν οκόνθ. Η αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια και αίκουςεσ για τθν επικυμθτι προβολι. τθν περίπτωςθ που θ αγορά δεν ολοκλθρωκεί και τα κουπόνια δεν χρθςιμοποιθκοφν, εξακολουκοφν να είναι ζγκυρα για τισ θμερομθνίεσ ςτισ οποίεσ αντιςτοιχοφν, β) να προςζλκει ςε όλα τα καταςτιματα του Δικτφου Καταςτθμάτων ΓΕΡΜΑΝΟ ςτθν Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Βόλο και Πάτρα, όπου, αφοφ πλθρϊςει μετρθτοίσ ςτο κατάςτθμα το αντίτιμο του

3 ειςιτθρίου, κα παραλαμβάνει το ειδικά εκτυπωμζνο κουπόνι κράτθςθσ κζςθσ, το οποίο αποτελεί και αποδεικτικό για τθν καταβολι του ποςοφ. Κατά τθν προςζλευςι του ςτα VILLAGE CINEMAS ο υμμετζχων κα τοποκετεί το ειδικό κουπόνι ςε αναγνϊςτθ γραμμωτοφ κϊδικα που υπάρχει ςε κάκε ζνα από αυτά και κα παίρνει το ειςιτιριό του χωρίσ άλλθ επιβάρυνςθ. 14. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςχετικά με τισ παραςτάςεισ, πλθν τθσ ακυρϊςεωσ των ειςιτθρίων, περίπτωςθ κατά τθν οποία ο λθφκζν κωδικόσ αυτομάτωσ κα ακυρϊνεται, μποροφν να γίνονται μόνο από τα VILLAGE CINEMAS. 15. Ο υμμετζχων μπορεί να επιλζξει ειςιτιρια για οποιαδιποτε από τισ κανονικζσ προβολζσ των VILLAGE CINEMAS τθσ εταιρείασ VILLAGE ςε όλουσ τουσ τφπουσ αικουςϊν πλθν EUROPA, GOLD CLASS και 3D. Εξαιροφνται επίςθσ οι επίςθμεσ Πρεμιζρεσ και άλλεσ ειδικζσ προβολζσ ι οριςμζνεσ ταινίεσ για τισ οποίεσ κα παρζχεται ανακοίνωςθ από τθν VILLAGE ςτα ταμεία των VILLAGE CINEMAS. Διευκρινίηεται ότι δεν μπορεί να γίνει χριςθ των κουπονιϊν ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ προςφορζσ τθσ COSMOTE ι τθσ VILLAGE. 16. Προκειμζνου να εξαργυρϊςει ο υμμετζχων το κουπόνι ι τα κουπόνια του με ειςιτιρια κα μπορεί επίςθσ να προςζλκει ςε κάποιο από τα επιλεγμζνα κατάςτθμα του Δικτφου Καταςτθμάτων ΓΕΡΜΑΝΟ ςτθν Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Βόλο και Πάτρα όπου κα μπορεί, αφότου κα πλθρϊςει μετρθτοίσ ςτο κατάςτθμα το αντίτιμο του ειςιτθρίου, να ηθτιςει τθν εκτφπωςθ του ειδικά ςχεδιαςμζνου κουπονιοφ κράτθςθσ κζςθσ. To ίδιο το κουπόνι κα είναι και αποδεικτικό είςπραξθσ χρθμάτων. 17. Ο υμμετζχων ςτθ ςυνζχεια προςερχόμενοσ ςτα VILLAGE CINEMAS που ζχει επιλζξει κα τοποκετεί το ειδικό κουπόνι ςε αναγνϊςτθ γραμμωτοφ κϊδικα και κα παίρνει το ειςιτιριό του χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ. 18. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ δεν κα γίνονται από τα καταςτιματα ΓΕΡΜΑΝΟ παρά μόνο από τα VILLAGE CINEMAS. 19. Με τθν αποςτολι του SMS ο αρικμόσ κλιςθσ (εφεξισ «MSISDN») κάκε υμμετζχοντα κα καταχωρείται ςε αυτοματοποιθμζνο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ UPSTREAM. 20. Η COSMOTE κεωρεί ότι κάκε υμμετζχων είναι κάτοχοσ ι ζχει εξαςφαλίςει τθ ρθτι ςυναίνεςθ ι εξουςιοδότθςθ του κατόχου τθσ κάρτασ SIM, που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό κλιςθσ του κινθτοφ με το οποίο ζλαβε μζροσ ςτο Πρόγραμμα. Σα κουπόνια είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται οφτε δφναται να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα ι θ εξαργφρωςι τουσ ςε χριμα ςε οποιαδιποτε τιμι. Η COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE δεν φζρουν οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι οποιουδιποτε υμμετζχοντα ςε περίπτωςθ που αυτόσ δεν κάνει χριςθ του κουπονιοφ εντόσ των κακοριςμζνων με τουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ προκεςμιϊν ι ςε περίπτωςθ που δεν μπορεί να κάνει χριςθ του κουπονιοφ λόγω εξάντλθςθσ ειςιτθρίων για τισ παραςτάςεισ που επικυμεί να δει ο κάκε υμμετζχων ι λόγω πλθρότθτασ των αικουςϊν VILLAGE. 21. H COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE εγγυϊνται ότι κάκε θλεκτρονικό κουπόνι αποςτζλλεται αποκλειςτικά και μοναδικά ςτον αρικμό κινθτοφ (MSISDN) του ςυνδρομθτι COSMOTE ο οποίοσ

4 ςυμμετείχε ςτο Πρόγραμμα και δεν φζρουν καμία ευκφνθ για τθν χριςθ του ςτθν περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ κοινοποίθςε εκοφςια ι ακοφςια το κουπόνι ςε τρίτουσ. 22. Η διακεςιμότθτα των κζςεων ςτισ προβολζσ των VILLAGE CINEMAS δεν είναι εγγυθμζνθ και οι υμμετζχοντεσ δε διατθροφν καμία προτεραιότθτα ζναντι των υπόλοιπων πελατϊν των VILLAGE CINEMAS. Η μθ διακεςιμότθτα κζςεων για κάποια προβολι δεν εγείρει καμία υποχρζωςθ προσ τον υμμετζχοντα, από καμία από τισ εμπλεκόμενεσ COSMOTE, UPSTREAM και VILLAGE. 23. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ δεν είναι δυνατι θ ακφρωςθ τθσ χριςθσ των κουπονιϊν, θ επιςτροφι χρθμάτων ι θ αλλαγι των ειςιτθρίων. Επίςθσ δεν καλφπτονται ειςιτιρια που ζχουν χακεί, κλαπεί ι καταςτραφεί. 24. Κάκε ειςιτιριο αποτελεί άδεια για τθν παρακολοφκθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου κεάματοσ και υπόκειται ςτουσ επιπλζον όρουσ που τυχόν αναγράφονται ςε αυτό. 25. Η VILLAGE διατθρεί το δικαίωμα μεταβολισ των τιμϊν των ειςιτθρίων χωρίσ προειδοποίθςθ. Η COSMOTE και θ UPSTREAM δεν φζρουν καμία ευκφνθ για αλλαγζσ ςτισ τιμζσ των ειςιτθρίων. 26. H COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE επιφυλάςςονται ωσ προσ τθ διακεςιμότθτα των κζςεων ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που προβολζσ ταινιϊν ακυρϊνονται από υπαιτιότθτα του διανομζα τουσ. 27. Η ευκφνθ τθσ COSMOTE περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ των κουπονιϊν. Διευκρινίηεται ότι θ COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE δεν φζρουν καμία ευκφνθ και οι υμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτϊν ςε περίπτωςθ που λόγω ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικϊν ςυνκθκϊν, μθ κανονικι λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ VILLAGE, ακφρωςθ των προβολϊν, απεργίασ κλπ, δεν είναι δυνατι θ πραγματοποίθςθ τθσ προβολισ για τθν οποία χρθςιμοποιικθκε το κουπόνι. Επίςθσ θ COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE δεν φζρουν καμία ευκφνθ και οι υμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτϊν για κάλυψθ τυχόν εξόδων λόγω ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ τθσ προβολισ κατά τα προαναφερόμενα. Η COSMOTE, θ UPSTREAM και θ VILLAGE δεν φζρουν καμία ευκφνθ για τθ μετάβαςθ των υμμετεχόντων ςτουσ κινθματογράφουσ τθσ VILLAGE, κακϊσ και για τθν αςφάλειά τουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθ διεξαγωγι των προβολϊν. 28. Η VILLAGE τθρεί και επεξεργάηεται Αρχείο με δεδομζνα των χρθςτϊν. Αποδζκτεσ ςτοιχείων του Αρχείου για τθν προϊκθςθ, υποςτιριξθ και εξυπθρζτθςθ τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ, δφναται να είναι τα Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα μζςω των οποίων εξοφλοφνται οι χρεϊςεισ του κάκε χριςτθ. 29. Οι παρόντεσ Αναλυτικοί Όροι, ζχουν κατατεκεί ςτθ ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν, Λιδα Λάβδα με ζδρα τθν Ακινα (οδόσ Ζωοδόχου Πθγισ 12-14). Οποιοςδιποτε υμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει, με ζξοδά του, ακριβζσ αντίγραφο των παρόντων όρων, όπωσ αυτοί κα κατατεκοφν ςτθ υμβολαιογράφο. Επίςθσ οι παρόντεσ όροι, κατά τθν Διάρκεια τθσ Τπθρεςίασ και του Προγράμματοσ, κα είναι αναρτθμζνοι και ςτο Site τθσ COSMOTE, και τθσ VILLAGE,

5 30. Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Πρόγραμμα και τθν εφαρμογι των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων κα επιλφεται από τριμελι Επιτροπι κρίςθσ τθσ COSMOTE και τθσ VILLAGE. Η κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι για τουσ υμμετζχοντεσ. 31. Η ςυμμετοχι προχποκζτει και ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του ςυνόλου των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21150 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα