ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)»... 1 Προσκλήσεις Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπο ρική Εταιρεία» σε έκτακτη Γενική συνέλευση... 2 Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΣΠΕΙΣ ΣΟΡΤ (SPACE SHORT) ΣΕΡ ΒΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 3 την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»... 4 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΤΤΙ ΑΛΜΕΡ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟ ΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «LOTTI ALMER SA»... 5 την επωνυμία «ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»... 6 την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΩΝ» με δ.τ. «ΠΑΛΛΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ»... 7 Εται επω νυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS ΑΕ»... 8 την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 9 την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε» την επωνυμία «ΠΡΙΑΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΙΑΜΟΣ ΑΕ» 12 την επωνυμία «ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕ» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑ ΡΗΚΟΙΑΣ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ELIPOS BEACH HOTEL» 16 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης ευθύνης με την επω νυμία «ALAMED ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώ ου Ανωνύμων Εταιρειών /73/Β/09/25 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΟΤΑ)» με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.(ΟΤΑ)» καθώς επίσης και η υπ αριθμό 4080/ απόφαση του Νομάρχη Χανίων με την οποία δόθηκε η άδεια σύ στασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ αριθμό 32716/ πράξη της Συμβολαιογράφου Χανίων Γρηγορίας Μαλεφάκη Αποστολάκη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και λοιπών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 265 και 269 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) όπως ετροποποιήθη το άνω άρθρο 269 δυνάμει του άρθρου 25 του ν.3613/2007 του άρθρου 30 ν. 3563/2007. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΟΤΑ)» με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.(ΟΤΑ)». Έδρα: Δήμος Χανίων, Νομού Χανίων. Σκοπός: 1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμ μάτων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων (συλλο γή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση, καθαριότητα κοινό χρηστων χώρων, ειδικές περιπτώσεις και εν γένει κάθε δράση ή περίπτωση που αφορά στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων). 2. Η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, σε ότι αφορά στο σύνολο των φάσεων της διαχείρισης όπως: α) Η μηχανική αποκομιδή, συμπεριλαμβανόμενης της πλύσης κάδων προσωρινής αποθήκευσης. β) Η μεταφορά και μεταφόρτωση. γ) Η υγειονομική ταφή. δ) Η ανάκτηση και ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποί ησης των αποβλήτων. ε) Η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα μολυσματικά νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα κλπ. 3. Η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με βάση τους εξής επί μέρους σκοπούς/άξονες, με ειδικότερους στόχους: α) Η βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο. β) Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. γ) Η μεγιστοποίηση της οικονομικότητας και αποτε λεσματικότητας του συστήματος. δ) Η βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολο γίας και η συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων. ε) Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων) με αντικείμενο τη συνεχή ανά πτυξη και υποστήριξη του ΠΕ.Σ.Δ.Α. στ) Η διενέργεια διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων υποδομής, τις προμήθειες εξοπλισμού, την εκπόνηση μελετών και γενικά την διεκπεραίωση όλων εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση και την εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α. σύμφωνα με τους όρους της επιστήμης και της τέχνης στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού/ θεσμικού πλαισίου. ι) Η παροχή υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με την καθαριότητα και την διαχείριση των αποβλήτων εν γέ νει πέραν των προαναφερθέντων, όπως σάρωση και καθαρισμός υπαίθριων και στεγασμένων χώρων, καθα ρισμός ακτών, ρεμάτων, εθνικών και νομαρχιακών οδών, χωματουργικές εργασίες συλλογής και μεταφοράς απο βλήτων, διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων κλπ. ια) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και άλλης υποστήρι ξης σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/ και ιδιωτικού δικαίου σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. ιβ) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και εταιρείες με στόχο τη δραστηριοποίηση της εταιρείας σε τομείς σχετικούς με την επίτευξη των παραπάνω. 4. Η υλοποίηση έργων διαχείρισης, αξιοποίησης, επανά κτησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης αποβλήτων, καθώς και η λειτουργία ή χρήση αυτών. 5. Η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων και επαναξι οποιήσιμων υλικών. 6. Η προώθηση προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων και ενεργειών από την Ε.Ε., καθώς επίσης και η συμμετοχή, διαχείριση και εφαρμογή αυτών. 7. Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ ή φορέων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και προ στασίας του Περιβάλλοντος. 8. Η εκπόνηση, τεχνικών, οικονομοτεχνικών και άλλων μελετών σε ότι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων (έργα, προμήθειες, projects κλπ.). 9. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε ενέργειες και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευ σης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. 10. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία. 11. Η συγκέντρωση στοιχείων, η επεξεργασία τους, η επιτόπου διερεύνηση και η καταγραφή σε θέματα στερεών αποβλήτων. 12. Η διαχείριση και εφαρμογή έργων και ενεργειών που αφορούν την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οχλούσες δραστηριότητες κλπ.). 13. Η δημιουργία επιχειρήσεων και η συμμετοχή ή η συ νεργασία με υφιστάμενες, με παρεμφερείς σκοπούς. 14. Η πρόληψη ή και η μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων ιδίως με: α) την ανάπτυξη καθαρών και πιο οικονομικών τεχνο λογιών με τις οποίες να μπορεί να γίνεται ηπιότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. β) την ανάπτυξη καταλλήλων τεχνικών για τη τελική διάθεση των επικινδύνων ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερο γενών πρώτων υλών ή προϊόντων. 16. Η περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλή των με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας: α) των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς και β) των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης. 17. Η χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγής ενέργειας. 18. Η περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξι οποίησης και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, με στόχο την αειφορία. 19. Η ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Διάρκεια: Πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία της καταχώρησης της εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την εποπτεύουσα υπηρεσία έως το έτος Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ,9455 διαιρούμενο σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920 ονομαστικής αξίας καθεμιάς μετοχής Ευρώ 55 και σχηματίζεται με εισφορά σε είδος το οποίο ποσό αποτελεί το υπόλοιπο της εξ Ευρώ καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ΔΕΔΙΣΑ όπως αποτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 μείον Ευρώ 84870,0545 που διαιρείται σε 1543 μετοχές χωρίς ψήφον προς το παρόν και σε ποσοστό 0,0919ο/οοο σε 4 μετοχές εξ αδιαιρέτου άνευ ψήφου του ποσοστού αυτού προς το παρόν που το ποσό αυτό αντιστοιχεί αναλογικά στη συμμετοχή του μη υπογράψαντος το άνω συμβόλαιο της μετατροπής Δήμου Πλατανιά μέ λους της μετατρεπομένης ΔΕΔΙΣΑ σε Α.Ε. για το οποίο ποσό δημιουργήθηκε ισόποσος λογαριασμός ειδικού αποθεματικού εκ μετατροπής. Οι μετοχές θα είναι κοινές, δεσμευμένες, ονομαστικές και θα περιέλθουν ως εξής: α) εις τον Δήμο Χανίων είκοσι πέντε χιλιάδες πεντα κόσιες επτά (25.507) β) εις τον Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου τρείς χιλιάδες ογδόντα εννέα (3089) γ) εις τον Δήμο Σούδας δύο χιλιάδες τριάντα δύο (2032) δ) εις τον Δήμο Νέας Κυδωνιάς δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ε) εις τον Δήμο Θερίσου χίλιες εξακόσιες εξήντα δύο (1662) στ) εις τον Δήμο Μουσούρων χίλιες εκατό τριάντα δύο (1132) και ζ) εις τον Δήμο Κεραμιών τριακόσιες εβδομήντα επτά (377). Τέσσερις μετοχές ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε όλους τους επτά (7) Δήμους και στον μη υπογράφοντα το παρόν Δήμο Πλατανιά με τα ακόλουθα ποσοστά σε κάθε Δήμο: α) Δήμος Χανίων 0,7147 ο/οοο β) Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου 0, 9327 ο/οοο γ) Δήμος Σούδας 0,5649 ο/οοο δ) Δήμος Νέας Κυδωνιάς 0,5922 ο/οοο ε) Δήμος Θερίσου 0, 6527ο/οοο, στ) Δήμος Μουσούρων 0,0882 ο/οοο ζ) Δήμος Πλατανιά 0,0919 ο/οοο, που το ποσοστό αυτό επί των 4 εξ αδιαιρέτου μετοχών δεν έχει ψήφο η) Δήμος Κεραμιών 0,3627 ο/οοο. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους Πρώτη εταιρική χρήση: Έως Αριθμός μελών του Δ.Σ. και θητεία αυτού: Από έντεκα (11) μέλη των οποίων η θητεία είναι τετραετής. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απο τελείται από τους: 1. Θεοχαρούλα Εμμανουήλ Μυλωνάκη, ιατρός δημο τικός σύμβουλος Χανίων, κάτοικος Χανίων (Ανδρ.Πα πανδρέου 81), Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Β /1969 Τ.Α. Καστελλίου, Πρόεδρος του Διοικη τικού Συμβουλίου 2. Γεώργιο Χαραλάμπους Τσαπάκο, Δήμαρχος Θερί σου, κάτοικος Βαμβακόπουλο Δήμου Θερίσου (Μ.Ασίας 31), Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ /2005 Τ.Α.Χανίων, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Ελευθέριο Νικολάου Κοπάση, ηλεκτρολόγος μηχα νικός, Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων, κάτοικος Χανίων, (Αντ. Κοντογιάννη 2) Ελληνας Υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ /2007 Τ.Α.Χανίων, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, 4. Εμμανουήλ Θεοδώρου Κεμεσίδη, Δήμαρχος Ελευθε ρίου Βενιζέλου,κάτοικος Χανίων (Μαναρώλη 4), Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ /1994 Τ.Α. Χανίων 5. Ιωάννης Γεωργίου Περάκης, Δήμαρχος Σούδας, κά τοικος Τσικαλαριών Δήμου Σούδας, Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Τ /2000 Τ.Α.Σούδας 6. Εμμανουήλ Αρτεμίου Σταματάκη, Δήμαρχος Νέας Κυ δωνιάς, κάτοικος Χανίων (Σειραδάκη 11), Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ /2008 Τ.Α. Νέας Κυδωνιάς, 7. Βασίλειο Νικολάου Ζερβουδάκη, Πρόεδρος εργα ζομένων στη μετατρεπομένη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κάτοικος Χανίων (Πλάτωνος 1), Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Κ /1975 Τ.Α.Χανίων, 8. Γεώργιο Γεωργίου Κουκλάκη, Τραπεζικός υπάλλη λος δημοτικός σύμβουλος Χανίων, κάτοικος Χανίων (Αρχολέων 5), Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Β /1963 Τ.Α. Χανίων 9. Γρηγόριο Πέτρου Αναστασάκη, συνταξιούχος ΙΚΑ, κάτοικος Χανίων (Σκίνερ 58), Ελληνας υπήκοος,κάτοχος του ΑΔΤ Β /1962 Τ.Α. Χανίων 10. Ευάγγελο Εμμανουήλ Μπεμπλιδάκη, αγρότης Δη μοτικός Σύμβουλος Πλατανιά, κάτοικος Χανίων (Ρούφου 3), Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Μ /1982 Τ.Α. Χανίων, 11. Χρύσα Μιχαήλ Χαριτάκη Μακράκη, γεωπόνος Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων, κάτοικος Χανίων (Καλ λιτσουνάκη 5), Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Χ /2003 Τ.Α. Χανίων. Ο παραπάνω διευθύνων σύμβουλος Ελευθέριος Νικο λάου Κοπάσης θα δεσμεύει την Εταιρεία από σήμερα και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Εται ρείας που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2011 και ανατίθενται εις αυτόν όλα τα δικαιώματα και όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή πλην εκείνων που απαιτούνται δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ως και η διαχείριση της

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ περιουσίας αυτής και των υποθέσεων της και εν γένει όλες οι διαχειριστικές πράξεις αυτής εις την Ελλάδα και εις το εξωτερικό, μπορεί δε να αντικακαθίσταται με άλλο πρόσωπο σε όλες τις άνω αρμοδιότητες του ή σε μέρος αυτών κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης όπου επιτρέπεται αυτή. Εις την άνω Πρόεδρο του Δ.Σ. θα πρέπει να απο στέλονται όλα τα έγγραφα προς την Εταιρεία και στη διεύθυνση, Χανιά, οδός Ανδρέου Παπανδρέου 81. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο του έτους Ελεγκτές: Ελεγκτές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της ΣΟΛ. Τακτικοί: 1) Αλίκη Ιωάννου Ζακυνθινάκη, κάτοικος Αθηνών, Φωκ. Νέγρη 3 με ΑΔΤ ΑΕ /2007 Τ.Α. Πεύκης, με AM ΣΟΛ και 1) Θεοδοσία Προδρόμου Λύτρα, κάτοικος Αθηνών, Φωκ. Νέγρη 3, με ΑΔΤ /2006 Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών με AM ΣΟΛ και Αναπληρωματικοί: 1) Νικόλαος Τσιρώνης, κάτοικος Αθηνών, Φωκ.Νέγρη 3, με ΑΔΤ Μ /1983 Α.Τ. Αγρινίου με AM ΣΟΛ και 2) Σωτήριος Ιωάννου Δανούσης, κάτοικος Αθηνών, Φωκ. Νέγρη 3, με ΑΔΤ ΑΕ /2007 Τ.Α.Αμαρουσίου με AM ΣΟΛ Χανιά, 29 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (2) Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» σε έκτακτη Γενική συνέλευση. ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7099/02/Β/86/979) Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 29 του καταστατικού της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε έκτα κτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά οδός Χαϊδαρίου αρ. 13. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Εγκριση συμβάσεων μετά μελών του Δ.Σ. 2. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) την επωνυμία «ΣΠΕΙΣ ΣΟΡΤ (SPACE SHORT) ΣΕΡΒΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗ ΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΕΙΣ ΣΟΡΤ (SPACE SHORT) ΣΕΡΒΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕ ΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 63270/01/Β/07/326 που εδρεύει στο Δήμο Αθήνα (Φαέθοντος 1) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέ χθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με 5/ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ορέστης του Χαραλάμπους κάτοικος Αργυρούπολης οδός Ρούμελης 41 και ΑΔΤ ΑΖ ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Χρύσανθου κάτοικος Μόβρης Αχαίας και ΑΔΤ ΑΗ ως Μέλος 3. ΜΠΑΡΛΗ Κωνσταντίνα του Νικολάου κάτοικος Κολω νού οδός Σιατίστης και ΑΔΤ Σ ως μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καλογερόπουλο Ορέστη όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπο γραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (4) Εται επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΧΩΡΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και με αριθ μό Μητρώου 62001/01/Β/06/631, που εδρεύει στο Δήμο Αθήνας με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 21 Αυγούστου 2009 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (5) Εται επωνυμία «ΛΟΤΤΙ ΑΛΜΕΡ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «LOTTI ALMER SA». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΤΤΙ ΑΛ ΜΕΡ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LOTTI ALMER SA» και αριθμό Μητρώου 5097/01/Β/86/5095 που εδρεύει στο Δήμο Ταύρος. 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για την χρήση όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Τμηματάρχης Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (6) Α νακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων την επωνυμία «ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑ ΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΟ ΛΩΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και αριθμό Μητρώου 14403/01/Β/86/6112 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (7) Εται επωνυμία «ΠΑΛΛΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΠΑΛΛΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «ΠΑΛΛΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Μη τρώου 40144/01/Β/98/131 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007, για την χρήση 2007, όπως εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της και Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 (8) Εται επω νυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS ΑΕ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 21329/01/Β/90/130 που εδρεύει στο Δήμο Αθήνα. 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1.1/ οι εξής: Τακτικοί: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Νικόλαος με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Αντώνιος του Φωτίου με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού. Αναπληρωματικοί: ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Κων/νος με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. (9) Εται επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 29186/01/Β/93/331 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1.1/ οι εξής: Τακτικός: Εμμανουήλ Μιχαλιός με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: Νικόλαος Ιωάννου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ (10) Εται επω νυμία «ΠΑΝΤΕΛΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙ ΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 16986/01/Β/88/226 που εδρεύει στο Δήμο Αθη ναίων. 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης (11) Εται επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου /01 /Β/95/324 που εδρεύει στο Δήμο Αθήνα. 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 (12) Εται επωνυμία «ΠΡΙΑΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΙΑΜΟΣ ΑΕ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΙΑΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΙΑΜΟΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 20986/01/Β/90/30 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης (13) Εται επω νυμία «ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 19028/01/Β/89/124 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης (14) Εται επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ» με δ.τ. και αριθμό Μητρώου 68599/01 /Β/09/319 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Νικόλαος Βράιλας του Γεωργίου, κάτοικος Καστέλας Πειραιά επί της οδού Ηρακλείου 6Γ, επιχειρηματίας, κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ του ΤΑ Πειραιώς. 2. Αντιπρόεδρος ο Αναστάσιος Δράσσας του Ιωάννη, κά τοικος Ναυπλίου επί της οδού Μαρίας Ράδου 12, πολιτικός μηχανικός, κάτοχος ΑΔΤ Χ του ΤΑ Ναυπλίου. Μέλος η Μαρία Γρηγοροπούλου του Προκοπίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε το έτος 1947, κάτοχο δελ τίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ /2005 του Α.Τ. Ελληνικού και με Α.Φ.Μ Β) Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Νικόλαος Βράιλας του Γεωργίου με μόνη την υπογραφή του. Γ) Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: Ακαδημίας αρ. 35, Αθήνα (ΤΚ 10672). Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Με εντολή Νομάρτχη (15) Εται επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 23966/73/Β/91/05 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γεώργιος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ του Σωκράτη, κάτοικος Αθη νών Αγία Παρασκευή, Α.Δ.Τ. Ν ως Πρόεδρος 2) Εμμανουήλ Αρτέμιου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, κάτοικος Χα νίων Άγιοι Απόστολοι Νέας Κυδωνίας, ΑΔ.Τ. Ε ως Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Εμμανουήλ Αντώνιου ΜΑΝΔΡΑΜΠΑΖΑΚΗΣ, κάτοι κος Χανίων Α.Δ.Τ. ΑΗ ως Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπο γραφή τους, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, οι διευθύνοντες σύμβουλοι Εμμανουήλ Σταματάκης και Εμμανουήλ Μανδραμπαζάκης οι οποίοι δεσμεύουν από κοινού την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εται ρική επωνυμία. Χανιά, 23 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ (16) Εται επωνυμία «ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ELIPOS BEACH HOTEL». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΝΤΑΡΑ ΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ELIPOS BEACH HOTEL» και αριθμό Μητρώου 17080/73/Β/88/16 1. Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1/ οι εξής: Τακτικός: ΝΙΚΗΤΟΣ Διονύσιος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. Ο Αναπληρωματικός: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΡΑ Ελευθερία με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. Ο Χανιά, 28 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (17) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης ευθύνης με την επω νυμία «ALAMED ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΠΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Περίληψη της υπ αριθμ / πράξης του Συμβολαιογράφου Πατρών Αθανασίου Αποστόλου Σα λαμαλίκη με την οποία λύεται η Εταιρεία Περιωρισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «ALAMED ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε αρ. φύλλου 8483/ Σε εκτέλεση των από α) 3 Ιουλίου 2008, β) 14 Αυγού στου 2008 και γ) 29 Απριλίου 2009 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζεται η λύση της εταιρείας η οποία παύει τις εργασίες της, εκτός από

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ εκείνες που είναι αναγκαίες για το πέρας της εκκαθάρι σης, τελεί δε από 1 Οκτωβρίου 2009 υπό εκκαθάριση και θα διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, ενώ στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάρι ση». Επιπλέον, κατά τροποποίηση του σχετικού όρου του καταστατικού, διορίζεται μόνος εκκαθαριστής ο Κωνσταντίνος Τελίδης του Νικολάου, ο οποίος θα ενερ γήσει όλες τις αναγκαίες και νόμιμες ενέργειες για την εκκαθάριση της εταιρείας, υπογράφοντας προς τούτο κάθε απαιτηθησόμενο έγγραφο με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπως αυτή ισχύει εφεξής. Πράξη λύσης: / συμβολαιογράφου Πα τρών Αθανασίου Αποστόλου Σαλαμαλίκη που δημο σιεύθηκε νομικά στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Πατρών με αύξοντα αριθμό 1017/Ε.Π.Ε 169/ Ο Συμβολαιογράφος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα