Η χρήση των τεχνητών λειμώνων στην παραγωγή βαριών σφαγίων αρνιών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση των τεχνητών λειμώνων στην παραγωγή βαριών σφαγίων αρνιών στην Ελλάδα"

Transcript

1 Η χρήση των τεχνητών λειμώνων στην παραγωγή βαριών σφαγίων αρνιών στην Ελλάδα Γ. Αρσένος, Ν. Κατσαούνης, Κ. Σταματάρης και Δ. Ζυγογιάννης Εργαστήριο Ζωοτεχνίας. Τομέας Ζωική; Παραγωγή;, Ιχθuολογίας, Οικολογίας και Προοτασίας του Περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διερευνήθηκε η δυνατότητα χρησιμοποίησης τεχνητού λειμώνα (Lolium perenne + Trίfolium repens)για την πάχυνση aπογαλακτισμένων, εγχώριων, ελληνικών αρνιών. Ο λειμώνας εγκαταστάθηκε σε αρδευόμενη έκταση, που χρηmμοποιούνταν προηγούμενα για βαμβακοκαλλιέργεια. Χρηmμοποιήθηκαν \08, συνολικά, αρσενικά αρνιά, 36 από κάθε μία από τις φυλές Μπούτσκο, Σερρών και Καραγκούνικο, που στην έναρξη του πειραματισμού ήταν ηλικίας 42 ημερών. Lτην πρώτη φάση του πειραματισμού (63 ημ.), τα αρνιά εκτράφηκαν στο προβατοστάσιο, σε ομάδες (3 για κάθε φυλή), των 12 ζώων. Τα ζώα της κάθε ομάδας κατανάλωναν ημερήσια καθορισμένη, διαφορετική ποσότητα μίγματος (επίπεδα διατροφής Υ, Μ και Χ) και σανό μηδικής ad libitum. Lτη δεύτερη φάση, όλα τα αρνιά, σε ένα κοπάδι, παχύνθηκαν στον τεχνητό λειμώνα και σφάχτηκαν σε προκαθορισμένα L.B., που αντιστοιχούσαν στο 48% και το 55% του Σ.Β.Ε. της φυλής τους. Το επίπεδο διατροφής στο προβατοστάmο, ενώ δεν επηρέασε σημαντικά τη Μ.Η.Α. κατά την περίοδο βόσκησης των Μπούτσκων, είχε επίδραση σε εκείνη των Lερρών και των Καραγκούνικων. Η διάρκεια της περιόδου πάχυνσης επηρεάστηκε κυρίως από τη συνολική πρόσκτηση Σ. Β., που πραγματοποίησαν τα αρνιά της κάθε φυλής. Τα αρνιά που σφάχτηκαν στο 48% του Σ.Β.Ε. έδωσαν, ποιοτικά, ανώτερα σφάγια. Το ύψος του χόρτου του λειμώνα διατηρήθηκε, από το Μάρτιο ως τον Οκτώβριο στα 6,9 ± 0,25 εκ. Η μέση ημερήσια παραγωγή ΞΟ/στρέμμα, από το Μάρτιο ως τον Ιούνιο, ήταν 4,9 ± 0,52 χλγ. Με την άνοδο της θερμοκρασίας, αυξήθηκε η ποσοστιαία συμμετοχή του ψuχανθούς στη συνολική παραγωγή ΞΟ. Συμπεραίνεται, ότι μπορεί να χρηmμοποιηθεί τεχνητός λειμώνας για την παραγωγή βαριών(> 13 χλγ.) σφαγίων αρνιών και μάλιστα διαθέmμων σε περιόδους όπου ο εφοδιασμός της αγοράς είναι ανεπαρκής. Στη διάρκεια του έτους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν 2 εκτροφές παχυνόμενων αρνιών και στη συνέχεια ο λειμώνας να διατίθεται στα άλλα πρόβατα της επιχείρησης. Λέξεις κλειδιά : Αρνιά, πάχυνση, σφάγια, λειμώνας. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Μέχρι πρόσφατα, στην Ελλάδα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αρδευόμενοι τεχνητοί λειμώνες με αποκλειστικό σκοπό την πάχυνση αρνιών, η οποία γινόταν, συνήθως, στο προβατοστάσιο με τη χορήγηση συγκομιζόμενων ζωοτροφών, συμπυκνωμένων, κυρίως, και χονδροειδών (Κατσαούνης και συν., 1978). Οι αρδευόμενες εκτάσεις της χώρας χρησιμοποιούνται, κυρίως, για εντατικές καλλιέργειες (βαμβάκι, τεύτλα, κτλ.). Σκοπός της έρευνας, που παρουσιάζεται στη συνέχεια, ήταν: (i) Η αξιολόγηση της χρήσης τεχνητού λειμώνα για την πάχυνση αρνιών, εγχώριων, ελληνικών φυλών του γαλακτοπαραγωγού τύπου, με στόχο την παραγωγή σφαγίων βαρύτερων(> 13 χλγ. ) από εκείνα που συνήθως προσφέ ρονται στην αγορά (7-1 Ο χλγ.). (ii) Η διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης, για μακριά περίοδο, αρδευόμενης γης ως τεχνητό λειμώνα, σε αντικατάσταση των συνηθιζόμενων εντατικών καλλιεργειών. Έτσι, έκταση 20,2 στρεμμάτων, που χρησιμοποιόταν για καλλιέργεια βαμβακιού, ετοιμάστηκε κατάλληλα και σπάρθηκε, κατά μήνα Σεπτέμβριο, με μίγμα σπόρων Lolium perenne (3 χλγ./στρέμμα) και Trifolium repens (N.Z.G.H. - 0,3 χλγ./στρέμμα). Ολόκληρη η έ κταση περιφράχτηκε και σε ένα άκρο της κατασκευάστηκε μικρό πρόχειρο προβατοστάσιο.

2 156 Υ ΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟ,-:\01 Εκατόν οκτώ (1 08) αρσενικά αρνιά εγχώριων ελληνικών φυλών του γαλακτοπαραγωγού τύπου, 36 από κάθε μία από τις φυλές Μπούτσκο, Σερρών και Καραγκούνικο, aπογαλακτίστηκαν σε ηλικία 42 ημερών. Τα πειραματόζωα αυτά εγκαταστάθηκαν στο πρόχειρο προβατοστάσιο, όπου τα αρνιά της κάθε φυλής χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 12 ζώων, που σταβλίστηκαν ομαδικά σε χωριστά κελιά. Στη κάθε ομάδα προσφερόταν κάθε ημέρα καθορισμένη ποσότητα μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτραρών σε σύμπηκτα, περιεκτικότητας σε ολικές πρωτε (νες 19,2% και ενεργειακής αξίας 11,3 MJ ΜΕ/χλγ. ΞΟ, καθώς και σανός μηδικής, περιεκτικότητας σε ολικές πρωτεfνες 18,2% και ενεργειακής αξίας 8,3 MJ ΜΕ/χλγ. ΞΟ ad /zbitum. Έτσι, η κάθε ομάδα αρνιών, της ίδιας φυλής, κατανάλωνε σιτηρέσιο διαφορετικού επιπέδου (Υ = υψηλό, Μ = μέσο, Χ = χαμηλό). Η ποσότητα του χορηγούμενου μίγματος, αυξανόταν κάθε εβδομάδα. Η αρχική ημερήσια ποσότητα μίγματος που προσφερόταν στα ζώα της κάθε ομάδας και η εβδομαδιαία αύξησή της φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Αρχική ποσότητα (γρμ.) συμπυκνωμένων τροφών και εβδομαδιαία προσαύξησή της (γρμ. ) σε συνάρτηση με το επίπεδο διατροφής και τη φυλή των αρνιών Επίπεδο διατροφής φ υ λ ή (μίγμα) Μπούτσκο Σεοαδν Καοαγκούνικο Υ 100(14)* 286(32) 300(36) Μ 75(10) 168(18) 175(21) χ 5ο( 6) 5ο'( 6) 5ο ( 6) *( )Εβδομαδιαια προσαύξηση. Τα αρνιά παρέμειναν στο προβατοστάσιο 63 ημέρες και στη συνέχεια οι ομάδες ενώθηκαν σε ένα ποίμνιο, που κατά τη διάρκεια της ημέρας (8 π.μ. - 8 μ.μ.) παρέμενε στον τεχνητό λειμώνα, ενώ διανυκτέρευε στο προβατοστάσιο. Μόνο κατά την 1 η εβδομάδα της εξόδου των αρνιών στο λειμώνα, πέρα από τη βοσκή, τους προσφερόταν στο προβατοστάσιο, σε προοδευτικά μειούμενες ποσότητες, μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών και σανός μηδικής. Τα αρνιά σφάχτηκαν όταν αποκτούσαν το προκαθορισμένο Σ.Β., που αντιστοιχούσε στο 48% ή το 55% του Σ.Β. των ενηλίκων (Σ. Β. Ε.) της φυλής στην οποία ανήκαν. Το πειραματικό σχέδιο που εφαρμόστηκε, φαίνεται, συνοπτικά, στο σχημ. 1. Εχ:τροφή στο προβατοστάσιο Εχ:τροφή στο λειμώνα ~. Υ j~. 4 ovq)d.x::< M i---,-,.) ;~_)Ξ{) χ -!"' Σχημ. 1. Σχέδιο πειραματισμού. Η ποιότητα των σφαγίων εκτιμήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς 2137/92 και 461/93 της Ε.Ο.Κ. Οι μεταβολές του ύψους του χόρτου του λειμώνα προσδιορίστηκαν με εβδομαδιαίες μετρήσεις, σε 125 προκαθορισμένα σημεία, από τις αρχές Μαρτίου ως τις αρχές Οκτωβρίου. Για τον προσδιορισμό της παραγόμενης ποσότητας χόρτου (χλγ. ΞΟ/στρέμμα/ημέρα) πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, κάθε 15 ημέρες, από τις αρχές Μαρτίου ως το τέλος Μαfου. τέλος, από το Μάρτιο ως και τον Αύγουστο προσδιορίστηκαν οι μεταβολές της βοτανικής σύνθεσης του λειμώνα ( αγροστώδες/ψυχανθές). Η μέση φόρτιση του λειμώνα διατηρήθηκε στα 4,5 ± 0,34 (SE) αρνιά κατά στρέμμα.

3 157 ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ι. Εκτροφή στο προβατοστάσιο Η συνολική πρόσκτηση Σ.Β. από τα αρνιά κατά την περίοδο αuτή και σε σχέση με το επίπεδο της διατροφής τους φαίνεται στον πίνακα 2. Είναι φανερό, ότι το επίπεδο διατροφής επηρέασε την αύξηση των αρνιών των φυλών Σερρών και Καραγκούνικης, ενώ μικρή μόνο επίδραση είχε στα αρνιά της φυλής Μπούτσκο. Πίνακας 2. Πρόσκτηση Σ.Β. (χλγ.) κατά την περίοδο της εκτροφής των αρνιών στο προβατο στάσιο Επίπεδο διατροφής φ υ λ ή (μίγμα) Μπούτσκο Σερρών Καραγκούνικο Υ 7,8 13,4 13,7 Μ 7,9 10,1 12,7 χ 7,6 7,0 8,9 Η κατανάλωση μίγματος συμπυκνωμένων τροφών και μηδικής κατά την διάρκεια της περιόδου εκτροφής των αρνιών στο προβατοστάσιο, σε συνάρτηση με το επίπεδο διατροφής και τη φυλή τους, φαίνεται στον πίνακα 3. Από τα στοιχεία τοu πίνακα αυτού φαίνεται, ότι η κατανάλωση σανού μηδικής ήταν υψηλή στα πειραματόζωα όλων των ομάδων. Πίνακας 3. Κατανάλωση (χλγ.) μίγματος συμπυκνωμένων τροφών και σανού μηδικής από τα αρνιά κατά την περίοδο της παραμονής τους στο προβατοστάσ ι ο, σε συνάρτηση με το επίπεδο διατροφής και τη φυλή τους Επίπεδο διατροφής Μπούτσκο Σερρών Καραγκούνικο (μίγμα) μίγμα σανός μίγμα σανός J!fmα σανός Υ 9,8 33,8 26,1 39,6 28,0 39,2 Μ 7,3 36,8 15,4 40,4 16,2 48,5 χ 4,9 37,5 4,9 40,7 4,9 49,8 Στον πίνακα 4 φαίνεται το κόστος διατροφής (δρχ./χλγ. πρόσκτησης Σ.Β.), που δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων και των φuλών. Πίνακας 4. Κόστος διατροφής (δρχ./χλγ. πρόσκτησης Σ.Β.) κατά την περίοδο παραμονής των Επίπεδο διατροφής αρνιών στο προβατοστάσιο, σε συνάρτηση με το επίπεδο διατροφής και τη φυλή τοuς φ υ λ ή (μίγμα) Μπούτσκο Σερρών Καραγκούνικο Υ Μ χ II. Εκτροφή στο λειμώνα Το επίπεδο διατροφής των αρνιών στο προβατοστάσιο, ενώ δεν επηρέασε σημαντικά τη Μ.Η. Α. των Μπούτσκων κατά την περίοδο της βόσκησης στον τεχνητό λειμώνα, είχε επιπτώσεις σε εκείνη των Σερρών και των Καραγκούνικων. Το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για να φτάσουν τα αρνιά στο επιδιωκόμενο στη σφαγή Σ. Β., επηρεάστηκε κυρίως από τη συνολική πρό σκτηση Σ.Β., που πραγματοποίησαν τα αρνιά της κάθε φυλής. Στον πίνακα 5 δίνονται οι μέσες τιμές (Μ. Ο. των αρνιών των 3 ομάδων στο προβατοστάσιο της κάθε φυλής) του Σ.Β. στη σφαγή, της Μ.Η. Α. και του χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε για να αποκτήσουν τα αρνιά το επιδιωκόμενο Σ.Β. στη σφαγή, σε συνάρτηση με τη φυλή και το στάδιο (% Σ. Β. ενηλίκων) ανάπτυξή τους.

4 158 Ιlίνακας 5. Σ.Β. (χλγ.), Μ.Η.Α. (γρμ.), διάρκεια (ημ. ) παραμονής στο λειμώνα και κόστος διατροφής (δρχ./χλγ. πρόσκτησης Σ.Β.) σε συ ν άρτηση με τη φυλή και το στάδιο ανάπτυξης Φυλή Μπούτσκο Σερρών Καραγκούνικο Στάδιο ανάπτυξης* 48% 55% 48% 55% 48% 55% Σ.Β. στη σφαγή 27,1 30,3 34,0 37,6 38,4 43,1 Μ.Η. Α Διάρκεια πάχυνσης Κόστος (δρχ. /χλγ. πρόσκτησης Σ.Β.) * % L.B. ενηλικου Το μέσο βάρος και η ποιότητα των σφαγίων, που απέδωσαν τα αρνιά, που σφάχτηκαν στο 48 και στο 55% του Σ.Β. του ενηλίκου φαίνονται στους πίνακες 6 και 7. Πίνακας 6. Βάρος (χλγ.) και ποιότητα σφαγίου αρνιών, που σφάχτηκαν στο 48% του Σ. Β. ενηλίκου, σε συνάρτηση με το επίπεδο διατροφής στο προβατοστάσιο και τη φυλή τους Επίπεδο διατροφής Μπούτσκο Σερρών Καραγκούνικο (μίγμα) βάρος βάρος βάρος σφαγίου ποιότητα σφαγίου ποιότητα σφαγίου ποιότητα Υ 12,3 R3 16, ,8 02 Μ 12,0 R3 16,5 R3 18,1 R3 χ 12, , ,9 R3 Μέσος όρος R3 02 R3 Ιlίνακας 7. Βάρος (χλγ.) και ποιότητα σφαγίου αρνιών, που σφάχτηκαν στο 55% του Σ.Β. ενηλίκου, σε συνάρτηση με το επίπεδο διατροφής στο π_ροjiατοστάσιο και τη φυλή τους Επίπεδο διατροφής Μπούτσκο Σερρών Καραγκούνικο (μίγμα) βάρος βάρος βάρος σφαγίου ποιότητα σφαγίου ποιότητα σφαγίου ποιότητα Υ 13, , ,9 R3 Μ 13,2 R3 17,9 R3 20,8 R3 χ 13,4 R3 17,3 R3 29,9 R3 Μέσος όρος R3 R3 R3 Ill. Λειμώνας. Οι μεταβολές του ύψους του χόρτου του λειμώνα, από τις αρχές Μαρτίου ως την 1 η Οκτωβρίου, φαίνονται στο σχημ. 2. Η φόρτιση του λειμώνα καθορίστηκε σε 4,5 αρνιά κατά στρέμμα και το μέσο ύψος του χόρτου διατηρήθηκε στα 6,9 ± 0,25 (SE) εκ.

5 159! 10τ!i! g.. ι ω 8 δ 7 g. 6 >< ~ /03 ιιιο Σχήμα 2. Μεταβολές του ύψους του χόρτου του λειμώνα κατά την περίοδο Μάρτιος - Οκτώβριος. Οι μεταβολές της παραγόμενης ποσότητας χόρτου (:χλγ. ΞΟ/στρέμμα/ημέρα) από τις αρχές Μαρτίου ως το τέλος Μα (ου φαίνονται στο σχημ. 3. Στο διάστημα αυτό η μέση ημερήσια παρα γωγή ΞΟ ήταν 4,9 ± 0,52 (SE) χλγ. κατά στρέμμα ιι._ Il 6 ϊf 5 ~σ 4 03 ~ 3 7/03 Ημερσμηνίά (ημtρα, μήναι;) 30/0S Σχήμα 3. Μεταβολές της παραγόμενης ποσότητας χόρτου κατά την περίοδο αρχές Μαρτίου ως τέλος Μαiου. Οι μεταβολές της βοτανικής σύνθεσης του λειμώνα, κατά την περίοδο Μάρτιος - Αύγουστος, φαίνονται στο σχημ. 4. Με την άνοδο της θερμοκρασίας παρατηρήθηκε αύξηση της περιεκτικό τητας του χόρτου σε τριφύλλι και συνεπώς της ποσοστιαίας συμμετοχής του στη συνολική ΞΟ. Μήνας 8Αγρ{υστώδεςm Ψυχανθέ<; Σχήμα 4. Περιεκτικότητα του λειμώνα σε αγρωστώδες και ψuχανθές (%). ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ Η παραγωγή «βαριών σφαγίων» (>13 χλγ.) από αρνιά εγχώριων φυλών προβάτων του γαλακτοπαραγωγού τύπου, είναι δυνατή με τη χρήση για την πάχυνσή τους τεχνητού λειμώνα ιδιαίτερα σε περιόδους, όπως εκείνη του Μαtου - Ιουλίου, οπότε ο εφοδιασμός της αγοράς με σφάγια αρνιών είναι ανεπαρκής. Με την εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος άρδευσης, ο τεχνητός λειμώνας παράγει ικα νοποιητική ποσότητα χόρτου από τον Μάρτιο ως και τον Οκτώβριο. Έτσι, πέρα από μια πρώτη περίοδο πάχυνσης αρνιών, από τον Μάρτιο ως τον Μάϊο, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και δεύτερη περίοδος πάχυνσης αρνιών και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ο λειμώνας για βόσκηση από τα άλλα ζώα του ποιμνίου.

6 160 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΕ (1992). Κανονισμός (ΕΟΚ αρ. 2137/92 του Συμβουλίου L 214/ ). ΕΕ (1993). Κανονισμός (ΕΟΚ αρ. 461/93 της Επιτροπής L ). Κατσαοuνης, Ν., Ζυγογιάννης, Δ., Κυριάκης, Σ. και Τσάλτας, Κ Επίδραση της Μονενσίνης και του Ζερανόλ στις αποδόσεις των παχυvόμενων αμνών. Γεωτεχνικά, 4: Utilisation of sown pasture for production of heavy lamb carcasses in Greece G. Arsenos, N.Katsaounis, K.Stamataris and D. Zygoyiannis Department of Anima1 Production, Faculty ofveterinary Medicine, Aristotle University, Thessaloniki, Greece. SUMMARY Α study was caπied out to assess the possibility of using a grazing sward, on land noπnally used for cotton cultiνation, in order to extend the lamb marketing period and reduce production costs. Α ryegrass/clover mixture, sown in September, was ready for grazing by I March. Male lambs of the Boutsko (Β), Seπes (S) and Karagouniko (Κ) breeds (36 per breed) were weaned at 42 days and group fed indoors for 63 days, at 3 concentrate levels high (Η), medium (Μ) and low (L) and hay at libitum to create differences in liveweight, within breed, at tum-out to pasture. Lambs were allocated for slaughter at 48 or 55% of estimated mature weight (MW). During the grazing period there was no effect of previous nutrition on daily liveweight gain (DL WG) in the Boutsko breed. In both S and Κ breeds, DLWG on pasture was significantly effected by previous feed level. The carcass quality of 48% MW lambs was higher than that of 55% MW. Sward height was maintained at 6,9 ± 0,25 cm until the end of the grazing season in ealry October with succesive replacement of lambs. The mean growth rate of pasture throughout the grazing period was maintained at 4.9 ± 0.52 Kg DM/stremma/day. Clover content in pasture was increased progressively with temperature increase. The results suggest that grazing on sown pasture may be aπ effective method of finishing two crops of these small lambs throughout the season to produce heavier (> 13 Kg) than traditionally carcasses. When pasture is not grazed by lambs, it can be used for grazing by adult sheep. Key-words: Lambs, fattening, pasture.

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟΓΑΛΑKΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΡΙΣΛΑΝ ΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟΓΑΛΑKΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΡΙΣΛΑΝ ΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ Ποικίλες Eκδόσεις 12 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟΓΑΛΑKΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΡΙΣΛΑΝ ΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ Μ. Χατζηπαναγιώτου και Γ. Κυπριανού INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ ΦYΣIKΩN ΠOPΩN

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://www.ap.teithe.gr/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή: Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση: Ζωικής Παραγωγής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα :

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΙΩΑΝΝΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικλογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση

Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση Α. Στεφανάκης Ξηρουχάκη 6, 741 00 Ρέθυμνο Περίληψη Οι βοσκότοποι σε ορισμένες ορεινές περιοχές της Κρήτης αντιμετωπίζουν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N.

Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N. Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N. Ιωαννίνων Α. Παντέρα 1, Ρ. Θανόπουλος 2, Σ. Γαλατσίδας 1 και Μ. Μπερδελή 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Διερεύνηση της επίδρασης προμείγματος πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Σ. Κανδρέλης 1, Χ. Ρούκος 2, Κ. Κουτσούκης 1 και Κ. Παπανικολάου 2 1 Εργαστήρια Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1. Η βοοτροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΝΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΑΜΝΩΝ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΝΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΑΜΝΩΝ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΝΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΑΜΝΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε άτομο, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του

Η Σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του Η Σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του νομού Τρικάλων στην ανάπτυξη αυτού l.b. Μανωλόπουλος Καθηγητής ΤΕΙθ, Τμήμα ΔΓΕ ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Ο νομός Τρικάλων είναι ο περισσότερο ορεινός νομός της θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Διαβάστε περισσότερα