ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωµατική Εργασία Της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Στυλιανής-Ιωάννας Καµπεζίδου Με Αριθµό Μητρώου του Τµήµατος: 7001 Θέµα: «Σχεδίαση Μη Γραµµικών Προσαρµοστικών Ελεγκτών για Επιµέρους Συστήµατα Μικροδικτύου µε Ελεγχόµενους Μετατροπείς Ισχύος» Επιβλέπων Αντώνιος Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Αριθµός Διπλωµατικής Εργασίας:... Πάτρα, Ιούλιος 2013.

2 2

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται οτι η Διπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Σχεδίαση Μη Γραµµικών Προσαρµοστικών Ελεγκτών για Επιµέρους Συστήµατα Μικροδικτύου µε Ελεγχόµενους Μετατροπείς Ισχύος» Της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολογων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Στυλιανής-Ιωάννας Καµπεζίδου Με Αριθµό Μητρώου του Τµήµατος: 7001 Παρουσιάστηκε δηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις: 01 / 07 / 2013 Ο Επιβλέπων Ο Διευθυντής του Τοµέα Αντώνιος Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Κούσουλας Νικόλαος Καθηγητής 3

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ABSTRACT 7 Κεφάλαιο 1 Κατανεµηµένη παραγωγή - µικροδίκτυα Ενεργειακό πρόβληµα Κατανεµηµένη Παραγωγή Μικροδίκτυα Νησιδοποίηση 37 Κεφάλαιο 2 Θεωρία µη γραµµικών συστηµάτων Εισαγωγή Βασικές γνώσεις µη γραµµικού ελέγχου Τεχνική σχεδίαση Ι&Ι 52 Κεφάλαιο 3 Ηλεκτρονικοί µετατροπείς ισχύος Ο µετατροπέας τύπου AC-DC TCSC Ο µετατροπέας τύπου DC-DC BOOST 80 Κεφάλαιο 4 Η τριφασική ασύγχρονη µηχανή Η τριφασική ασύγχρονη µηχανή 95 Κεφάλαιο 5 Προσοµοιώσεις Εισαγωγή Προσοµοίωση του TCSC µε το SIMULINK Προσοµοίωση του BOOST µε το SIMULINK Προσοµοίωση της ασύγχρονης τριφ µηχανής µε το SIMULINK 141 Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα 167 Ορισµοί 170 Γενική βιβλιογραφία 171 5

6 6

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στη διεξαγωγή και στη συγγραφή αυτής της διπλωµατικής εργασίας καταλυτικό ρόλο έπαιξαν κάποια πρόσωπα τα οποία και επιθυµώ να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς µου. Αρχικά, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Αντώνιο Αλεξανδρίδη για την πολύτιµη βοήθεια του και την υπόµονη του. Οι απεριόριστες γνώσεις του και η σπάνια ιδιοσυγκρασία του αποτέλεσαν για µένα κίνητρο για εντατικότερη µελέτη. Δεν θα µπορούσα ό µως να αµελήσω την αµέριστη συµπαράσταση και κατανόηση που µου έδειξε σε θέµατα όχι µόνο ακαδηµαϊκά αλλά και προσωπικά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διδακτορικούς φοιτητές Άγγελο Ανδρουλιδάκη, Μιχάλη Μπουρδούλη και Γιάννη Μαγγανά για την την προθυµότητα και την υποστήριξη τους. Τέλος, οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια µου και σε όσους ανθρώπους µε έχουν στηρίξει όλο αυτό το διάστηµα που τους είχα πολύ ανάγκη. 7

8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ενεργειακό πρόβληµα αποτελεί έ να από τα πιο πολυσηζητηµένα θέµατα της ανθρωπότητας που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί τον πλανήτη µας για τις επόµενες δεκαετίες. Μια λύση στο πρόβληµα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εγκατάσταση και λειτουργία µικροδικτύων είτε σε οικιακή κλίµακα είτε σε επίπεδο εθνικού δικτύου ή ακόµα και σε επίπεδο µιας ολόκληρης ηπείρου. Για την επιτυχή και ευσταθή λειτουργία τέτοιων συστηµάτων, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος των επιµέρους στοιχείων τους ξεχωριστά. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µοντελοποιήθηκαν και ελέγθηκαν δύο ηλεκτρονικοί µετατροπείς ισχύος, ο TCSC και ο BOOST, καθώς και η τριφασική ασύγχρονη µηχανή βραχυχκυκλωµένου κλωβού, κυρίαρχα στοιχεία ενός µικροδικτύου. Τα καταστατικά µοντέλα ό µως, τόσο των µετατροπέων ισχύος όσο και της µηχανής περιγράφονται από µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις και συνεπώς ο έλεγχος τους δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν µοντέρνες τεχνικές µη γραµµικού και προσαρµοστικού ελέγχου προκειµένου να ελεγχθούν τα συστήµατα αυτά και να εξασφαλιστεί κάθε φορά η ευστάθεια του σ υστήµατος στη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας. Για τους µετατροπείς TCSC και BOOST σχεδιάστηκαν απευθείας οι µη γραµµικοί - προσαρµοστικοί ελεγκτές ενώ για την τριφασική ασύγχρονη µηχανή εφαρµόστηκε πρώτα έµµεσος διανυσµατικός έλεγχος στο στατό πλαίσιο αναφοράς και στη συνέχεια σχεδιάστηκαν οι ελεγκτές και οι εκτιµητές της ροής, της ροπής και της αντίστασης. Τέλος όλα τα συστήµατα προσοµοιώθηκαν µε τη χρήση του εργαλείου Simulink του Matlab και εξήχθησαν τα συµπεράσµατα. 8

9 ABSTRACT The energy problem is one of the most spoken issues of humanity that concerns and will continue to concern our planet for decades to come. One solution to the electrical energy problem is the installation and operation of microgrids either at household level or at the level of a national network or even at the level of an entire continent. For successful and stable operation of such systems, it is necessary to test their components separately. In this Thesis there have been modeled and tested two electronic power converters, the TCSC and BOOST, and the three-phase asynchronous machine of shortcircuited cage, dominant elements of a microgrid. The constitutive models, however, both the power converters and the machine are described by nonlinear differential equations and, therefore, their control is not at all easy. Specifically, modern techniques of nonlinear and adaptive control were used in order to check these systems so that the stability of the system in the steady state be ensured. For the inverters TCSC and BOOST the nonlinear - adaptive controllers were designed directly, while for the three-phase asynchronous machine there was applied firstly the indirect vector control in the stationary frame of reference and then the controllers and the flow, torque and resistance estimators were designed. Finally, all the systems were simulated using the Matlab Simulink tool and conclusions were drawn. 9

10 Στη µνήµη της µητέρας µου Βασιλικής και σε όλους όσους αγαπώ 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατανεµηµένη παραγωγή - µικροδίκτυα 11

12 1.1. Το ενεργειακό πρόβληµα Το ενεργειακό πρόβληµα συνειδητοποιήθηκε όταν εµφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του Η συνειδητοποίηση του προβλήµατος ήταν αποτέλεσµα: του περιορισµού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης αργού πετρελαίου, του µονοµερή καθορισµού τιµών από τον ΟΠΕΚ, της επακόλουθης αύξησης της τιµής του (τετραπλασιασµός της τιµής σε σχέση µε αυτή του 2007), της απόφασης του ΟΠΕΚ για εθνικοποιήσεις κοιτασµάτων αργού πετρελαίου. Οι παράγοντες που τροφοδοτούν το ενεργειακό πρόβληµα είναι: οι ποσότητες των συµβατικών ενεργειακών πηγών αργά ή γρήγορα θα εξαντληθούν, η αβεβαιότητα της επάρκειας της παραγωγής και της σταθερότητας στην τροφοδοσία µε καύσιµα, µε σκοπό την διατήρηση των αποθεµάτων και παράλληλα την αύξηση των τιµών, πολιτικά και µη γεγονότα αλλά και αστάθµητοι παράγοντες επηρεάζουν και ανεβάζουν τις τιµές. Με λίγα λόγια, η ουσία του ενεργειακού προβλήµατος βρίσκεται στην συσχέτιση των ενεργειακών αποθεµάτων, που διαρκώς µειώνονται, µε τις απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας, που διαρκώς αυξάνονται. Πίνακας 1.1. Αποθέµατα ορυκτών καυσίµων (x1012 kwh). Πηγή: British Petroleum, World Oil. Είδος Β. Αµερική Κ.&Ν. Αµερική Δ. Ευρώπη Α. Ευρώπη Σύνολο Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Άνθρακας Σύνολο Πίνακας 1.2. Κατανάλωση ενέργειας το 1991 (x1012 kwh). Πηγή: Bisio & Boots (1995). Είδος Β. Αµερική Κ.&Ν. Αµερική Δ. Ευρώπη Α. Ευρώπη Σύνολο Πετρέλαιο 11,39 2,19 8,24 5,68 27,76 Φυσικό 6,83 0,68 3,41 7,68 18,6 Άνθρακας 5,88 0,2 3,81 5,63 15,52 Σύνολο 24,36 3,07 15,46 18,99 61,88 12

13 Με βάση τους Πίνακες 1.1 και 1.2 παράγονται οι παρακάτω συγκεντρωτικοί Πίνακες 1.3 και 1.4. Πίνακας 1.3. Συγκεντρωτικός πίνακας ενεργειακών αποθεµάτων. Είδος Β. Αµερική Κ.&Ν. Αµερική Δ. Ευρώπη Α. Ευρώπη Σύνολο Αποθέµατα ενέργειας ανά περιοχή (x1012 kwh) Αποθέµατα ενέργειας ανά περιοχή (%) 34 (=2059/6057) 4,1 13,5 48,4 100 Είδος Κατανάλωση ενέργειας ανά περιοχή (x1012 kwh) Κατανάλωση ενέργειας ανά περιοχή (%) Πίνακας 1.4. Συγκεντρωτικός πίνακας κατανάλωσης ενέργειας. Κ.&Ν. Β. Αµερική Δ. Ευρώπη Α. Ευρώπη Σύνολο Αµερική 24,36 3,07 15,46 18,99 61,88 39,4 (=24,36/61,88) ,6 100 Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούµε ότι η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται ανά έτος στην Ευρώπη και Αµερική είναι: 61,88 / 6057 = 0,0102 = 1,02% στο σύνολο των αποθεµάτων, ενώ η Β. Αµερική κατέχει το 34% των αποθεµάτων, καταναλώνει ανά έτος το 39,4% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, η Δ. Ευρώπη, ενώ κατέχει το 13,5 % των αποθεµάτων, καταναλώνει το 25% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας η Κ. και Ν. Αµερική καταναλώνει περίπου το ίδιο ποσοστό σε σχέση µε τα αποθέµατά της αντιθέτως η Α. Ευρώπη, ενώ κατέχει το 48,4 των αποθεµάτων, καταναλώνει ανά έτος µόνο το 30,6% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η Α. Ευρώπη είναι ενεργειακά αυτοδύναµη µε δυνατότητες ενεργειακής ανάπτυξης, ενώ η Β. Αµερική και ειδικά η Δ. Ευρώπη έχουν µεγάλη εξάρτηση από τις παραγωγούς χώρες. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να αναπτύξουν νέες µορφές ενέργειας, ώστε να γίνουν ενεργειακά αυτοδύναµες ή τουλάχιστον λιγότερο εξαρτώµενες. Πάντως η ενεργειακή κατανάλωση αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσµια κλίµακα, πράγµα π ου επισύρει την όλο και µεγαλύτερη παραγωγή ποσών της. Το 78% της 13

14 προέρχεται από ορυκτά καύσιµα, το 10% από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και 6% από πυρηνική ενέργεια. Η µεγάλη χρήση των ορυκτών καυσίµων, συνδεδεµένη πλέον µε την αύξηση των θερµοκηπιακών αερίων (και δη του CO 2 ) στην ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα τις γνωστές επιπτώσεις τους στο παγκόσµιο κλίµα (πλανητική ή κλιµατική µεταβολή), είναι επιβεβληµένο να µειωθεί µε την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό σύστηµα κάθε χώρας. Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα κύρια ενεργειακά προβλήµατά της σχετίζονται άµεσα µε το λανθασµένο ενεργειακό µοντέλο που εφαρµόζεται. Η χώρα µας χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργειακή ένταση (παραγόµενες kwh ανά µονάδα ΑΕΠ), υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο και λιγνίτη, που αποτελούν τα πλέον ρυπογόνα καύσιµα, και άσκοπη κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τοµέα. Για την αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος πρέπει να ληφθούν µέτρα που θα στηρίζονται στους εξής άξονες: 1. αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας 2. διαχωρισµός ενέργειας - οικονοµικής ανάπτυξης 3. στην αύξηση της ωφέλιµης ενέργειας σε σχέση µε την καταναλισκόµενη 4. στην µείωση της κατανάλωσης 5. στην υποκατάσταση των συµβατικών ενεργειακών πηγών µε ΑΠΕ και εξασφάλιση των προϋποθέσεων (οικονοµική ανάπτυξη, νοµισµατική σταθερότητα, ορθός καταµερισµός του πλούτου, σταθερότητα τροφοδοσίας ενέργειας) µιας µακροχρόνιας στρατηγικής επιτυχούς εκµετάλλευσης των ΑΠΕ. Η πιο καθαρή και φθηνή µορφή ενέργειας είναι αυτή που εξοικονοµούµε κάνοντας σωστή χρήση της τεχνολογίας καλύπτοντας τις πραγµατικές µας ανάγκες χωρίς υπερβολές και σπατάλες. Αυτό προϋποθέτει ευαισθητοποίηση των καταναλωτών µε σκοπό την αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών, όχι µόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο παραγωγής, αξιοποιώντας παράλληλα και τη σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης θα πρέπει να υιοθετηθούν: σχέδια προστασίας των σηµαντικών οικοσυστηµάτων της χώρας, αλλαγές στις γεωργικές καλλιέργειες, διαχειριστικά σχέδια των υδάτινων πόρων, µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας για ψύξη-θέρµανση, προώθηση καινοτόµων καθαρών τεχνολογιών, δηµιουργία υποδοµών για την αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων, συστήµατα επίβλεψης των δασών ανά την επικράτεια, δράσεις καταπολέµησης της ερηµοποίησης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Γενικότερα, θα πρέπει να ληφθούν πολιτικά µέτρα προώθησης των ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας, να εξορθολογιστεί η πολιτική των µεταφορών στη χώρα µας, να καταρτιστεί µια στιβαρή και φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική, διότι διαφορετικά η Ελλάδα θα µείνει ουραγός στις εξελίξεις. 14

15 1.2. Κατανεµηµένη Παραγωγή Ως Κατανεµηµένη Παραγωγή (ΚΠ) ορίζεται συνήθως η παραγωγή ενέργειας µικρής κλίµακας κοντά στο φορτίο (στα αγγλικά εµφανίζονται οι όροι distributed generation, embedded generation, dispersed generation, decentralized generation). Μέχρι σήµερα δεν έχει δοθεί ένας σαφής ορισµός, είτε βιβλιογραφικά είτε νοµοθετικά. Οι Dondi et al. (2002) και ο Chambers (2001) αναφέρουν ορισµούς που καθορίζονται τόσο από την παραγόµενη ισχύ όσο και τον τρόπο σύνδεσης στην πλευρά τ ων καταναλωτών (ΙΕΑ 2002). Οι Pepermans et al. (2003) ορίζουν ως ΚΠ την πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απευθείας συνδεδεµένη στο δίκτυο διανοµής ή τη θέση κατανάλωσης. Για έναν ενιαίο ορισµό ΚΠ υπάρχουν διάφορα αντικείµενα συζήτησης που πρέπει περαιτέρω να αναλυθούν. Αυτά µπορεί να είναι ο σκοπός της παραγωγής, η τοποθεσία, το φορτίο λειτουργίας, η περιοχή διανοµής, η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, ο τρόπος λειτουργίας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ποσοστό διείσδυσης της ΚΠ (Ackermann et al. 2001). Οι κυριότερες τεχνολογίες που απαρτίζουν την ΚΠ είναι οι του Πίνακα 1.5. Πίνακας 1.5. Τυπικές τεχνολογίες ΚΠ (Duffie and Beckman 1991, IEA 2002α, Linden). Τεχνολογία Τυπικό διαθέσιµο µέγεθος ανά µονάδα Αεροστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου MW Μηχανές εσωτερικής καύσης 5 kw-10 MW Στρόβιλος καύσης MW Μικρο-στρόβιλοι 35 kw-1 MW ΑΠΕ Μικρό υδροηλεκτρικό MW Μικρο-υδροηλεκτρικό 25 kw-1 MW Αιολική 200 Watt-3 MW Φωτοβολταϊκή 20 Watt-100 kw Ηλιοθερµική, κεντρικός δέκτης 1-10 MW Ηλιοθερµική, σύστηµα Lutz MW Βιοµάζα 100kW-20 MW Ενεργειακές κυψέλες, phosacid 200 kw-2 MW Ενεργειακές κυψέλες, molten carbonate 250 kw-2 MW Ενεργειακές κυψέλες, proton exchange 1 kw-250 kw Ενεργειακές κυψέλες, solid oxide 250 kw-5 MW Γεωθερµική MW Θαλάσσια ενέργεια 100 kw-1 MW Μηχανή Stirling 2-10 kw Αποθήκευση συσσωρευτών 500 kw-5 MW 15

16 Σκοπός της ΚΠ είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µέσα σε ένα σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούµενου εκ συνόλου µικρών πηγών ενέργειας. Κατ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενεργού ισχύος χωρίς την επιβολή παραγωγής ηλεκτρικής άεργου ισχύος. Πρόκειται, δηλαδή, για λειτουργία µικρών, συµπαγών και καθαρών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος κοντά στην κατανάλωση. Η ΚΠ ξεκίνησε ως µέθοδος τη στιγµή εµφάνισης της παραγωγής και εκµετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε µεγάλη κλίµακα. Στην αρχή, η ΚΠ ήταν ο κανόνας. Τούτο διότι τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονταν κοντά στα φορτία η λεκτρικής κατανάλωσης µιας και τα ηλεκτρικά δίκτυα ήταν δίκτυα συνεχούς ρεύµατος, έχοντας µεγάλες απώλειες ισχύος µε την απόσταση. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούνταν συσσωρευτές ως µέσο αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας για τη διάθεσή σε περιόδους αιχµής. Με την εφαρµογή του εναλλασσόµενου ρεύµατος, συστήµατος µικρών σχετικά απωλειών έναντι εκείνων του συνεχούς και µεταφορά του σε µεγάλες αποστάσεις, δηµιουργήθηκαν µεγάλοι σταθµοί παραγωγής, οι οποίοι απαίτησαν την υιοθέτηση της Κεντρικής Παραγωγής. Αν κ αι η ΚΠ είχε εγκαταλειφτεί ως έννοια µε την εµφάνιση του εναλλασσόµενου ρεύµατος, την τελευταία δεκαετία έκανε πάλι την εµφάνισή της λόγω της χρησιµότητάς της. Έτσι, άρχισαν να εξετάζονται πάλι τρόποι εφαρµογής της στα σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα. Οι λόγοι που την επέβαλαν είναι: αυξηµένη απαίτηση για ηλεκτρική ενέργεια υψηλής αξιοπιστίας ανάπτυξη τεχνολογιών κατανεµηµένης παραγωγής περιορισµοί στην κατασκευή των γραµµών µεταφοράς απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρµογή της ΚΠ γίνεται προς το παρόν σε µικρή κλίµακα λόγω οικονοµικών και τεχνικών κυρίως θεµάτων, τα οποία, ό µως, δύνανται να αντιµετωπιστούν µε κατάλληλο σχεδιασµό. Στην ΚΠ θέση έχουν σήµερα και οι ΑΠΕ, µορφές δηλαδή ενέργειας που προέρχονται από φυσικές διεργασίες (αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, θαλάσσια, υδροηλεκτρική ενέργεια και ενέργεια από την καύση βιοµάζας). Κύριο χαρακτηριστικό των µορφών αυτών ενέργειας είναι η συνεχής ανανέωσή τους, η µη εξάντλησή τους. Σε παγκόσµιο επίπεδο η εκµετάλλευση των ΑΠΕ είναι σχετικά µικρή, γύρω στο 7%. Η ΕΕ έχει θέσει παρ όλα αυτά το στόχο 20:20:20, ήτοι το 2020 το 20% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της ΕΕ να προέρχεται από ΑΠΕ µε σύγχρονη µείωση των εκποµπών των θερµοκηπιακών αερίων κατά 20% και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης Περιγραφή των ΑΠΕ Μια σύντοµη περιγραφή των διαφόρων µορφών ΑΠΕ είναι η εξής. Αιολική ενέργεια. Ονοµάζεται η ενέργεια που παράγεται από τον άνεµο. Η µετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέµου σε ηλεκτρική επιτυγχάνεται µέσω των αιολικών µηχανών ή ανεµογεννητριών. Η αιολική ενέργεια χρησιµοποιήθηκε παλιότερα στην άντληση νερού από πηγάδια καθώς και σε µηχανικές εφαρµογές (π.χ. ανεµόµυλους). Έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται ευρέως στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι ανεµογεννήτριες διακρίνονται στις οριζ όντιου και κάθετου άξονα. Το Σχήµα 1.1 παρουσιάζει αυτά τα είδη. 16

17 Σχήµα 1.1. Ανεµογεννήτριες οριζόντιου (αριστερά) και κάθετου άξονα ή τύπου Darhius (δεξιά). Πηγή: εικόνες από το διαδίκτυο. Οι ανεµογεννήτριες αρχίζουν να λειτουργούν σε ταχύτητες ανέµου 5-6 m/s, ενώ αγγίζουν τη µέγιστη απόδοσή τους σε ταχύτητες m/s. Σε µεγαλύτερες ταχύτητες ανέµου, ο ελεγκτικός µηχανισµός της ανεµογεννήτριας τροχοπεδεί την παραγωγή για να αποφευχθούν ζηµιές ή καταστροφή της ανεµογεννήτριας (Tresher and Dodge 1998). Τούτο καταδεικνύεται στο διάγραµµα του Σχήµατος 1.2, όπου η µέγιστη παραγωγή διατηρείται σταθερή για ταχύτητες ανέµου µεγαλύτερες των 17 m/s. Σχήµα 1.2. Τυπική καµπύλη παραγωγής ισχύος ανεµογεννήτριας οριζόντιου άξονα. Πηγή: Βαγρόπουλος (2010). Το Σχήµα 1.3 δείχνει την τοµή του συστήµατος παραγωγής µια οριζόντιου άξονα ανεµογεννήτριας. 17

18 Σχήµα 1.3. Τοµή του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής µιας οριζόντιου άξονα ανεµογεννήτριας: 1 πτερύγια, 2 ρότορας, 3 κλίση πτερύγων, 4 φρένο, 5 άξονας χαµηλής ταχύτητας, 6 κιβώτιο ταχυτήτων, 7 γεννήτρια, 8 ελεγκτής, 9 ανεµόµετρο, 10 ανεµοδείκτης, 11 θάλαµος, 12 άξονας υψηλής ταχύτητας, 13 γρανάζια, 14 κινητήρας, 15 πύργος (στήριξης). Πηγή : Η παραγόµενη από την ανεµογεννήτρια ηλεκτρική ενέργεια, P, υπολογίζεται από τη σχέση (Sarkar and Behera 2012): P = 1 2 n m n e ρc p Av3 (1.1) όπου n m ο συντελεστής απόδοσης του µηχανικού µέρους της ανεµογεννήτριας (0,7-0,8), n e ο βαθµός απόδοσης της ηλεκτροµηχανικής µετατροπής ( 0,9), ρ η πυκνότητα του αέρα ( 1,3 kg/m 3 ), C p ο αεροδυναµικός συντελεστής ισχύος ( 0,3-0,4), A η επιφάνεια των πτερύγων (Α=πR 3, R η ακτίνα των πτερύγων), v η ταχύτητα του ανέµου (m/s). Ο αεροδυναµικός συντελεστής δεν δύναται να λάβει τιµή µεγαλύτερη του 0,593 (όριο Betz) και εξαρτάται από δυο παράγοντες, το λόγο, λ, της ταχύτητας των άκρων των πτερύγων προς την ταχύτητα του ανέµου και την κλίση των πτερύγων, β ( ο ). λ = 2ωπ R / v (1.2) όπου ω η περιστροφική ταχύτητα των πτερυγίων (περιστροφές/s). Ο υπολογισµός της ταχύτητας του ανέµου, v z, στο ύψος z του άξονα της ανεµογεννήτριας δίδεται από τη λογαριθµική σχέση (Oke 1987): v z = u * κ ln( z d z 0 ) (1.3) όπου u * η ταχύτητα τριβής (m/s), z 0 η επιφανειακή τραχύτητα (m), d η µετατόπιση µηδενικού επιπέδου (m) και κ η σταθερά Von Karman ( 0,41). Το d είναι το ύψος υπεράνω του εδάφους στο οποίο επισυµβαίνει µηδενική ταχύτητα ανέµου ως 18

19 αποτέλεσµα τριβής του ανέµου µε τα εµπόδια (δένδρα, κτίρια). Προσεγγιστικά είναι τα 2/3 του µέσου ύψους των εµποδίων. Η τραχύτητα του εδάφους είναι ένα µέτρο της τραχύτητας του εδάφους που «αισθάνεται» ο άνεµος κατά τη ροή του πάνω από την επιφάνεια. Τυπικές τιµές για α νοικτές υδάτινες επιφάνειες 0,0002 m, για ανοικτά χωράφια µε γρασίδι 0,03 m, για χωράφια µε σπαρτά 0,1-0,25 m και σε θαµνώδη ή δασώδη έκταση 0,5-1 m. Η καµπύλη της παραγόµενης ηλεκτρικής ισχύος από µια ανεµογεννήτρια ως προς την ταχύτητα του ανέµου δίδεται στο Σχήµα 1.4. Σχήµα 1.4. Τυπικό διάγραµµα παραγόµενης ηλεκτρικής ισχύος από ανεµογεννήτρια ως προς την ταχύτητα του ανέµου. Ταχύτητα ανέµου για έναρξη λειτουργίας της ανεµογεννήτριας τα 3,5 m/s (cut-in speed), ταχύτητα ανέµου για κανονική λειτουργία (rated output speed) στην περιοχή m/s και ταχύτητα ανέµου για διακοπή λειτουργίας της ανεµογεννήτριας (cutout speed) τα 25 m/s. Πηγή: Επειδή η ταχύτητα του ανέµου είναι µέγεθος στοχαστικό (µεταβάλλεται συνεχώς στο χρόνο και τον τόπο), κάθε ανεµογεννήτρια δέχεται διαφορετικές τιµές ταχύτητας (ακόµη και ριπές) σε µικρά χρονικά διαστήµατα. Αυτό έχει ως συνέπεια όχι µόνον τη µηχανική καταπόνηση της αιολικής µηχανής, αλλά και µεγάλες διακυµάνσεις στην παραγόµενη ηλεκτρική ισχύ. Για την αποφυγή των δεύτερων συνεπειών γίνεται χρήση γεννητριών µεταβαλλόµενης ταχύτητας πτερύγων, καταφέρνοντας έτσι µιαν οµαλότερη ισχύ εξόδου. Στην περίπτωση αιολικών πάρκων (περιοχών µε αριθµό ανεµογεννητριών) η συνολική ισχύς εξόδου είναι εξοµαλυµένη καθώς οι ριπές του ανέµου δεν προσβάλλουν όλες τις ανεµογεννήτριες µε την ίδια ένταση. Σε ιδανικές συνθήκες, οι µισές διακυµάνσεις της παραγόµενης ισχύος µειώνονται κατά συντελεστή ν, όπου ν ο αριθµός των ανεµογεννητριών στο αιολικό πάρκο. Ο σχεδιασµός µικρών διαφέρει σηµαντικά από εκείνο των µεγάλων ανεµογεννητριών. Οι µικρές ανεµογεννήτριες απαιτούν διαφορετικό αεροδυναµικό προφίλ εξαιτίας του διαφορετικού λ. Η αιολική βιοµηχανία δίνει σαφώς µεγαλύτερη σηµασία στην ανάπτυξη αεροδυναµικών προφίλ για τις µεγάλες ανεµογεννήτριες, 19

20 αφού η απόδοση των µικρών ανεµογεννητριών είναι περιορισµένη έναντι εκείνης των µεγάλων. Το µέλλον της αιολικής ενέργειας, που θεωρείται «πράσινη» µορφή, είναι πολλά υποσχόµενο. Εντούτοις, η παραγωγή πτερύγων, του πύργου στήριξης, της ατράκτου, η εξαγωγή πρώτων υλών, η µεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισµού, οδηγούν σε κατανάλωση ενεργειακών πόρων, οπότε έµµεσα δηµιουργούνται ανεπιθύµητες εκποµπές CO 2. Επί πλέον, ο θόρυβος των αιολικών µηχανών και η οπτική ρύπανση που προκαλούν είναι θέµατα πολυσυζητηµένα. Παρ όλα αυτά, µικρά συστήµατα ανεµογεννητριών των 30 kw ή µικρότερων χρησιµοποιούνται σε περιοχές µε αδυναµία πρόσβασης στο δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο (π.χ. κατοικίες, ξενοδοχεία, τηλεπικοινωνιακοί σταθµοί. Ηλιακή ενέργεια. Χρησιµοποιείται περισσότερο σε θερµικές εφαρµογές (ηλιακοί θερµοσίφωνες, ηλιακοί φούρνοι), ενώ η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισµού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, µε τη βοήθεια της πολιτικής προώθησης των ΑΠΕ από το ελληνικό κράτος και την ΕΕ. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται µε τους εξής τρόπους: µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισµό µε τη χρήση ηλιακών πλεγµάτων (φωτοβολταϊκά), µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερµότητα µε τη χρήση ηλιακών θερµικών συλλεκτών (ηλιακοί θερµοσίφωνες), µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερµό (ή ψυχρό) αέρα για τον κλιµατισµό εσωτερικών χώρων. Μεγαλύτερη αξιοποίηση σε παγκόσµια κλίµακα γίνεται µε τ α φωτοβολταϊκά συστήµατα. Τα πλεονεκτήµατά τους είναι: Η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν. Σε χώρες µε µεγάλη ηλιοφάνεια, τα φωτοβολταϊκά µπορεί να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά του κυρίως δικτύου, εφόσον αυτό δεν έχει ακόµη φτάσει εκεί (π.χ. σε ορισµένες περιοχές της Ινδίας, της Ν. Ασίας και της Αφρικής). Αποτελούν ιδανική πηγή ενέργειας για χρήσεις χαµηλής ισχύος (π.χ. φορτιστές συσσωρευτών, φώτα κήπου). Στα µειονεκτήµατα συγκαταλέγονται τα εξής. Δεν λειτουργούν τη νύκτα. Σε περιοχές µε µικρή ηλιοφάνεια, µπορεί να φανούν αναξιόπιστα, όπως στο ΗΒ. Το Σχήµα 1.5 παρουσιάζει εφαρµογές φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 20

21 Σχήµα 1.5. Φωτοβολταίκές εφαρµογές: ηλιακό πάρκο στην Αεροπορική Βάση Nellis των ΗΠΑ (άνω αριστερά), «ηλιακό σκίαστρο» και φορτιστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γαλλία (άνω δεξιά), φωτοβολταϊκες συστοιχίες στο διάστηµα (µέσον αριστερά), φωτοβολταϊκός τοίχος στο κτίριο της εταιρείας MNACTEC στην Τερράσσα της Ισπανίας (µέσον δεξιά), ηλιακό αυτοκίνητο (κάτω αριστερά) και ηλιακό παρκόµετρο (κάτω δεξιά). Πηγή: Wikipedia «Photovoltacs». Υδραυλική ενέργεια. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων µορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα µικρά υδροηλεκτρικά. Είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή ανανεώσιµης ενέργειας. Ενέργεια από καύση βιοµάζας. Χρησιµοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως απόβλητων της βιοµηχανίας ξύλου, τροφίµων και ζωοτροφών και της βιοµηχανίας ζάχαρης) µε σκοπό την αποδέσµευση της ενέργειας που δεσµεύτηκε από το φυτό µε τη φωτοσύνθεση. Ακόµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίµµατα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιµα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι µια πηγή ενέργειας µε πολλές δυνατότητες και εφαρµογές που θα χρησιµοποιηθεί πλατιά στο µέλλον. Τα πλεονεκτήµατά της είναι: Φθηνό καύσιµο. Λογική η χρήση βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας. Η χρήση της βιοµάζας δηµιουργεί µικρότερη ζήτηση των ορυκτών καυσίµων. Στα µειονεκτήµατά της συγκαταλέγονται τα εξής. Απαιτείται συστηµατική καλλιέργεια του καυσίµου και περισυλλογή σε ικανοποιητικές ποσότητες. Παραγωγή θερµοκηπιακών αερίων κατά την καύση βιοµάζας. 21

22 Κάποια υλικά αποβλήτων δεν είναι διαθέσιµα καθ όλο το έτος. Γεωθερµική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερµότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωµάτων της γης. Είναι εκµεταλλεύσιµη εκεί όπου η θερµότητα αυτή ανεβαίνει µε φυσικό τρόπο στην επιφάνεια (π.χ. θερµοπίδακες ή πηγές ζεστού νερού). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε απ ευθείας σε θερµικές εφαρµογές είτε στην παραγωγή ηλεκτρισµού. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών, όσον αφορά τη θέρµανση, και το 20%, όσον αφορά τον ηλεκτρισµό, µε γεωθερµική ενέργεια. Σχήµα 1.6. Ο γεωθερµικός σταθµός Nesjavellir στην Ισλανδία. Πηγή: Wikipedia «Geothermal energy». Πλεονεκτήµατα της γεωθερµίας: Δεν παράγεται ρύπανση και δεν υπάρχει συνεισφορά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οι γεωθερµικοί σταθµοί δεν καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση και, έτσι, δεν επιδρούν στο περιβάλλον. Δεν απαιτούνται καύσιµα. Το µόνο κόστος ενός γεωθερµικού σταθµού είναι το κόστος κατασκευής του. Μετά η ενέργεια µιας αντλίας λαµβάνεται από την ίδια την παραγόµενη ενέργεια. Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου συγκαταλέγονται τα εξής. Δεν είναι υπάρχει αφθονία γεωθερµικών πεδίων ανά τον κόσµο. Μερικές φορές κάποια γεωθερµική τοποθεσία µπορεί να «εξατµιστεί» για δεκαετίες. Επικίνδυνα αέρια και µέταλλα µπορεί να ανέβουν από το εσωτερικό της γης και να µην είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν. Θαλάσσια ενέργεια. Αυτή κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες ανάλογα του τρόπου εκµετάλλευσής της. (1) Παλιρροιακή ενέργεια. Εκµεταλλεύεται τη βαρύτητα του ήλιου και της σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθµης του νερού. Το νερό αποθηκεύεται, καθώς ανεβαίνει. Για να µεταβεί στην πρότερη στάθµη του, αναγκάζεται να περάσει µέσα από µια τουρµπίνα, παράγοντας ηλεκτρισµό. Έχει εφαρµοστεί στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και αλλού. (2) Κυµατική ενέργεια. Εκµεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυµάτων της θάλασσας. (3) Ωκεάνια ενέργεια. Εκµεταλλεύεται τη διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στα στρώµατα του ωκεανού, κάνοντας χρήση θερµικών κύκλων. Βρίσκεται ακόµη σε ερευνητικό στάδιο. Η µέση κυµατική ενεργειακή πυκνότητα, E (J/m 2 ), δίδεται από τη σχέση (Phillips 1977, Goda 2000): 22

23 (1.4) όπου q η πυκνότητα του νερού (gr/m 3 ), g η επιτάχυνση της βαρύτητας (m/s 2 ) και h s 2 (m) το ύψος του σηµαντικότερου κύµατος. Το Σχήµα 1.7 παρουσιάζει διάφορες εφαρµογές εκµετάλλευσης της θαλάσσιας ενέργειας. Σχήµα 1.7. Άνω αριστερά: PowerBuoy, άνω δεξιά: WaveDragon, κάτω: WaveRoller στην Peniche της Πορτογαλίας. Πηγή: Wikipedia «Wave power». Πλεονεκτήµατα της ωκεάνιας ενέργειας: Η ενέργεια είναι δωρεάν. Δεν είναι ακριβή ενέργεια στη διαχείριση και συντήρηση των εγκατασεων εκµετάλλευσής της. Μπορεί να παράγει µεγάλα ποσά ενέργειας. Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου συγκαταλέγονται τα εξής: Εξαρτάται από τα κύµατα (µερικές φορές λαµβάνονται τεράστια ποσά ενέργειας, άλλοτε καθόλου). Απαιτείται µελέτη για την εξεύρεση της τοποθεσίας ισχυρών ως επί το πλε ίστον κυµάτων. Μερικοί σχεδιασµοί είναι θορυβώδεις (το ίδιο και τα κύµατα). Ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε αυτές να αντέχουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 23

24 Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα των ΑΠΕ Τα πλεονεκτήµατα των ΑΠΕ συνοψίζονται στα εξής (Βικιπαίδεια «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας»): Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά µηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα. Δεν εξαντλούνται ποτέ, σε αντίθεση µε τα ορυκτά καύσιµα. Δύνανται να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια µικρών και αναπτυσσόµενων χωρών και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε την οικονοµία του πετρελαίου. Είναι ευέλικτες εφαρµογές που µπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη µε τις ανάγκες του επιτόπιου πληθυσµού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες µονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για τ ην ύπαιθρο) αλλά και για µεταφορά της ενέργειας σε µεγάλες αποστάσεις. Ο εξοπλισµός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει πολύ µεγάλο χρόνο ζωής. Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις. Στα µειονεκτήµατα των ΑΠΕ µπορούν να καταχωρηθούν τα εξής (Βικιπαίδεια: Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας): Έχουν αρκετά µικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαµηλότερο. Συνεπώς, απαιτείται αρκετά µεγάλο αρχικό κόστος εφαρµογής σε µεγάλη επιφάνεια της γης. Γι' αυτό το λόγο µέχρι τώρα χρησιµοποιούνται σαν συµπληρωµατικές πηγές ενέργειας. Για τον παραπάνω λόγο, προς το παρόν, δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών µεγάλων αστικών κέντρων. Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους, αλλά και το γεωγραφικό πλάτος και το κλίµα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται. Για τις αιολικές µηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κοµψές από αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όµως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκατάστασης (π.χ. σε παράκτιες ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις) αυτά τα προβλήµατα έχουν σχεδόν λυθεί. Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση µεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Στην Ελλάδα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έχει αυξηθεί δραµατικά την τελευταία πενταετία λόγω των πρωτοκόλλων επιδότησης που έχει εφαρµόσει η Πολιτεία. Στο Σχήµα 1.8 φαίνεται το προβλεπόµενο ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό σύστηµα της χώρας κατά τη δεκαετία (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ). 24

25 Σχήµα 1.8. Κατανοµή των µορφών ΑΠΕ κατά την περίοδο στο ηλεκτροπαραγωγικό σύστηµα της Ελλάδας (Ροντρίγκεζ-Ρουΐζ 2012) Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα της ΚΠ Υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τη δυνατότητα της ΚΠ στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (Pepermans et al. 2003). H διείσδυση της ΚΠ έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και εξυπηρέτησης του πελάτη (Maskovitz 1999). Παρά την υποχρέωση για µείωση των εκποµπών CO 2, οι µονάδες ΚΠ υιοθετούνται κυρίως στον τοµέα εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας (Strachan and Dowlatabadi 2002). Τέλος, η παραγωγή ρεύµατος στον τόπο της κατανάλωσης είναι δυνατόν να επιφέρει µειώσεις κόστους στη µεταφορά και τη διανοµή της τάξης έως 30% στο κόστος του ρεύµατος (IEA 2002α). Η ΚΠ µπορεί να προσφέρει σηµαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα συµπεριλαµβανοµένης τ ης µείωσης της κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων και µείωσης στις εκποµπές CO 2 (Shelor 1998). Στις περισσότερες περιπτώσεις η ΚΠ συµπεριλαµβάνει και τη συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού, ανεβάζοντας, έτσι, την συνολική απόδοση των µηχανών (Laurie 2001). Η ΚΠ παρουσιάζει, επίσης, θετικές επιπτώσεις, ακόµη και όταν δεν είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο. Η εκτός δικτύου ΚΠ µε ΑΠΕ καταφέρνει να «αναλάβει» κάποια από τα αποµακρυσµένα φορτία ή να καθυστερήσει την επέκταση του δικτύου από πιθανά µελλοντικά φορτία σε αυτό (Wijayatunga et al. 2004). Αναφορικά µε τις θέσεις εργασίας, οι εκτιµήσεις είναι ότι οι επενδύσεις σε ΚΠ αναµένεται να ανοίξουν 5πλάσιες θέσεις εργασίας αναλογικά µε τους συµβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής (Lovins and Lotspeich 1999). Η ΚΠ είναι ιδανική να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύµα εκεί ακριβώς όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτό το γεγονός µπορεί να άρει περιορισµούς στην παραγωγή, µεταφορά και διανοµή και να αποφευχθεί η ανάγκη δηµιουργίας νέων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής (Linden). Οι µικρότερες µονάδες ΚΠ δ ύνανται, επίσης, να µειώσουν την ζήτηση αιχµής, τις απώλειες µεταφοράς και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες περιοχές (Laurie 2001). Επίσης σε περιοχές όπου είναι δύσκολη η 25

26 υποστήριξη της τάσης του δικτύου, η ΚΠ µπορεί να προσφέρει, µιας και η σύνδεση ενός σταθµού ΚΠ οδηγεί γενικά σε άνοδο της τάσης του δικτύου (IEA 2002α). Για να αντιµετωπισθούν τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά µειονεκτήµατα της ΚΠ, είναι αναγκαίος ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός των αρνητικών επιπτώσεων, οι οποίες µπορεί να εξοµαλυνθούν ή και να εξαλειφθούν µε την εφαρµογή µιας ορθής πολιτικής (Greene and Hammerschlag 2000). Πιο συγκεκριµένα, οι τεχνολογίες ΚΠ παρουσιάζουν ένα µεικτό περιβαλλοντικό προφίλ. Τεχνολογίες, που χρησιµοποιούν ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρούνται «καθαρές», ενώ αυτές που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα επιβαρύνουν άµεσα το περιβάλλον (Clark and Bradshaw 2004). Πέραν τούτου, ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της ΚΠ, αυτό της εγγύτητας στο φορτίο της, µπορεί να αποτελέσει κ αι µειονέκτηµά της (Greene and Hammerschlag 2000). Τούτο συµβαίνει διότι µε τον τρόπο αυτό µεταφέρεται η ρυπογόνα πηγή µέσα στις πόλεις, µε αποτέλεσµα την πρόσθετη επιβάρυνση του αστικού περιβάλλοντος. Η διαθεσιµότητα, εποµένως, των ενεργειακών πόρων (ΑΠΕ ή µη) σε µία περιοχή και η µελέτη των έργων τους καθορίζουν την τεχνολογία παραγωγής και την αντίστοιχη περιβαλλοντική υποβάθµιση (Allsion and Lents 2002). Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η αξιοπιστία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλή, λόγω αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών. Αυτό µπορεί να αλλάξει σε µια απελευθερωµένη αγορά, διότι υψηλή αξιοπιστία συνεπάγεται µεγάλο αρχικό κόστος επένδυσης και υψηλά έξοδα συντήρησης και λειτουργίας (Pepermans and al. 2003). 26

27 1.3. Μικροδίκτυα Ορισµός, τρόποι σύνδ εσης, εξοπλισµός, επιδράσεις των µικροδικτύων Παρ όλο που οι ΚΠ έχουν τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα, όταν πρόκειται να ελεγχθεί µεγάλος αριθµός τους, δηµιουργείται ένα σηµαντικό πρόβληµα. Η λύση τότε είναι τα µικροδίκτυα (microgrids). Μικροδίκτυα είναι ηλεκτρικά συστήµατα µε τουλάχιστον µία ΚΠ και φορτία, που έχουν την ικανότητα να λειτουργούν αυτόνοµα εντός του δικτύου διανοµής, αν χρειαστεί. Επειδή η παραγωγή ορισµένων ΚΠ είναι αβέβαιη, ενδείκνυται αποθήκευση της ενέργειας. Μέσα στα µικροδίκτυα, τα φορτία και οι πηγές µπορούν να συνδέονται και να αποσυνδέονται, όπως και το µικροδίκτυο µπορεί να αποσυνδέεται από το υπόλοιπο ηλεκτρικό δίκτυο µε την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στα τοπικά φορτία. Όταν το µικροδίκτυο εργάζεται αυτόνοµα και χρειάζεται να επανασυνδεθεί στο υπόλοιπο δίκτυο, τότε απαιτείται συγχρονισµός µεταξύ τους πριν κλείσει ο διακόπτης. Τα µικροδίκτυα αναφέρονται στη µικρό-παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µιας έννοιας όχι νέας στην ηλεκτρική παραγωγή και µεταφορά ενέργειας. Η µικρόπαραγωγή αναφέρεται στην παραγωγή ενέργειας στην κλίµακα των εκατοντάδων kw. Παρ όλα αυτά, τα µικροδίκτυα είναι µια νέα έννοια που δηµιουργήθηκε από τη συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη ύπαρξης ενέργειας και την αδυναµία των υπαρχόντων δικτύων να την καλύψουν. Με την ένταξη των ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό σύστηµα έγινε πιο επίκαιρος ο ρόλος των µικροδικτύων. Τα µικροδίκτυα είναι µικρογραφίες του δηµόσιου δικτύου. Συµβάλλουν στην κατανοµή της παραγωγής παρέχοντας τη δυνατότητα αποµονωµένοι καταναλωτές να έχουν αδιάλειπτη ηλεκτρική παροχή. Η δυνατότητα χρήσης των ΑΠΕ σε µικροδίκτυα καθιστά την εφαρµογή πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Οι µονάδες ενός µικροδικτύου είναι οι: µονάδες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας και φορτία. Οι αντιστροφείς (inverters) παίζουν σπουδαίο ρόλο λόγω της παραγωγής συνεχούς τάσης και ρεύµατος στο µικροδίκτυο και µετατροπής τους σε εναλλασσόµενο. Η µόνη περίπτωση να µην χρησιµοποιηθούν είναι όταν το µικροδίκτυο χρησιµοποιεί κλασσικές µονάδες παραγωγής. Σχήµα 1.9. Διασύνδεση τοπικών µονάδων µικροδικτύου µε το κεντρικό σύστηµα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας: Πηγή: 27

28 Σχήµα Πραγµατικό τοπικό µικροδίκτυο εγκατεστηµένο µέσα στην Πανεπιστηµιούπολη του Παν/µίου Tohoku Fukushi της πόλης Sendai στην επαρχία Tohoku της Ιαπωνίας. Πηγή: Wikipedia «Distributed generation». Το Σχήµα 1.9 εµφανίζει διαγραµµατικά τον τρόπο διασύνδεσης ενός µικροδικτύου µε το κεντρικό δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και το Σχήµα 1.10 ένα τέτοιο πραγµατικό µικροδίκτυο στην Ιαπωνία. Οι µονάδες παραγωγής ενός µικροδικτύου µπορεί να είναι είτε κλασσικής µορφής είτε ΑΠΕ, παρέχοντας έτσι πολλές δυνατότητες και ευχέρειες επιλογών ανάλογα µε τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους στην τοποθεσία της εγκατάστασης. Για παράδειγµα, στο Σχήµα 1.10 το µικροδίκτυο έχει ενσωµατώσει φωτοβολταϊκή παραγωγή. Τυπικές πηγές είναι οι γεννήτριες ντήζελ ή φυσικού αερίου, ΣΥΘΗΑ, ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά στοιχεία, κυψέλες Η 2, γεωθερµία, ηλιοθερµικοί σταθµοί, µικρά υδροηλεκτρικά έργα και ακόµη µονάδες που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη βιοµάζα ή βιοντήζελ ή άλλη µορφή ενέργειας. Παρά το γεγονός του διαχωρισµού των µονάδων παραγωγής, τα ηλεκτρικά φορτία παραµένουν στην κλασσική τους έννοια. Σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία των µικροδικτύων παίζουν οι µονάδες αποθήκευσης ενέργειας για την εξασφάλιση της αυτονοµίας του δικτύου. Οι µονάδες αυτές είναι είτε συσσωρευτές είτε αποθηκευµένα καύσιµα για ώρα ανάγκης. Μια συνδυασµένη χρήση των νέων τεχνολογιών (συµ)παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΠΕ µπορεί να καταστήσει την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας από ένα µικροδίκτυο ανταγωνιστική εκείνης των δηµοσίων δικτύων. Η τοποθεσία εγκατάστασης ενός µικροδικτύου ανευρίσκεται εκεί όπου είναι διαθέσιµη η πηγή ή οι πηγές ενέργειας. Ένα άλλο κριτήριο είναι το µικροδίκτυο να βρίσκεται κοντά στην κατανάλωση για την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Το µέγεθος του µικροδικτύου είναι ανάλογο των αναγκών που εξυπηρετεί (π.χ. οικιακό, νοσοκοµειακό). Το µικροδίκτυο έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης µε το κεντρικό δηµόσιο σε µια παραλληλισµένη λειτουργία ανταλλαγής ενέργειας. Στις περιπτώσεις πλεονάζουσας ενέργειας στο µικροδίκτυο, αυτό την διοχετεύει στο δηµόσιο, ενώ στην περίπτωση έλλειψης τροφοδοτείται από το δηµόσιο δίκτυο. Ένα πλεονέκτηµα του µικροδικτύου είναι η αυτοτροφοδότησή του στην περίπτωση επαρκούς παραγωγής του και σύγχρονης κατάρρευσης του δηµόσιου δικτύου. Πάντως στην περίπτωση 28

29 διασύνδεσης του µικροδικτύου µε το δηµόσιο δίκτυο, αυτό που προέχει είναι να υπάρχει ποιότητα τάσης στο πρώτο, η οποία να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του δικτύου, ενώ η απορροφούµενη ενέργεια να µην ξεπερνά τις απαιτήσεις του τυπικού καταναλωτή. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, ένα µικροδίκτυο µπορεί να δράσει επικουρικά στο κεντρικό. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί όταν το µικροδίκτυο είναι ρυθµισµένο να υποστηρίζει το κεντρικό, παρέχοντας ή απορροφώντας ενεργό ή άεργο ισχύ σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Όσον αφορά στον τρόπο διανοµής και µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθµό παραγωγής στο φορτίο υπάρχουν τρεις ουσιαστικές διαφορές µεταξύ τους. Οι διαφορές αυτές εµπλέκουν και την περίπτωση σύνδεσης µικροδικτύων. (1) Τα δίκτυα διανοµής είναι σχεδιασµένα για διαφορετικό σκοπό από αυτά της µεταφοράς, µε κύριο χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν προβλέψει σύνδεση µε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δίκτυα διανοµής είναι σχεδιασµένα να ρέει η ηλεκτρική ενέργεια ακτινικά, δηλαδή προς µία κατεύθυνση, οπότε στην περίπτωση σύνδεσης µε µονάδες παραγωγής ενός µικροδικτύου, η ροή ισχύος µεταβάλλεται. (2) Στις γραµµές µεταφοράς η αντίσταση είναι χαµηλή, πράγµα που συνεπάγεται µικρές πτώσεις τάσης και µικρές απώλειες στους αγωγούς. Αντίθετα, στα συστήµατα διανοµής η αντίσταση των γραµµών είναι µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα µεγαλύτερη πτώση τάσης κατά µήκος των γ ραµµών διανοµής και αυξηµένες απώλειες σε αυτές. Η χρήση ΚΠ µπορεί, λοιπόν, να έχει σηµαντική επίδραση στο τοπικό επίπεδο της τάσης. (3) Η χαµηλή τάση στα άκρα των συστηµάτων διανοµής δεν είναι συνήθως συνδεδεµένη µε τα συστήµατα επιτήρησης και ελέγχου (SCADA). Κατά συνέπεια, η συλλογή των δεδοµένων για τον έλεγχο του συστήµατος διανοµής, όπως και των µονάδων παραγωγής του µικροδικτύου, είναι ανεπαρκής. Η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο µικροδίκτυο και η σύνδεσή του στο κεντρικό µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από εκείνα που χρησιµοποιούνται στην κεντρική παραγωγή. Οι µεγάλες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιµοποιούν σύγχρονες γεννήτριες, όπως και εκείνες της ΚΠ. Οι µεσαίου µεγέθους και ιδιαίτερα οι µικρού µεγέθους µονάδες ΚΠ κάνουν συχνή χρήση ασύγχρονων γεννητριών, γνωστών και ως επαγωγικών, λόγω χαµηλότερου κόστους από τις σύγχρονες. Εδώ πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ασύγχρονων διαφέρουν εκείνων των σύγχρονων µηχανών. Οι πολύ µικρού µεγέθους µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, οι συσσωρευτές και οι κυψέλες H 2, πρέπει να συνδεθούν µέσω µετατροπέα (διεπαφής) µε το δίκτυο, καθώς τα εν λόγω µικροσυστήµατα παράγουν συνεχές ρεύµα. Πάντως τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ισχύος προσφέρουν λύσεις στην προκείµενη µετατροπή. Οι επιδράσεις από τη σύνδεση ενός µικροδικτύου στο κεντρικό είναι πολλές. Οι πιο σηµαντικές είναι οι παρακάτω. Αλλαγές στο επίπεδο της τάσης. Μεταβολή στην ποιότητα της παραγόµενης τάσης. Μεταβολή των ρευµάτων αλλαγή στο επίπεδο βραχυκύκλωσης. Τροποποίηση των µηχανισµών προστασίας του δικτύου. Αύξηση των παραγοµένων στο δίκτυο αρµονικών από τους ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος. Επιπτώσεις στην ευστάθεια του συστήµατος. Εκτός των επιδράσεων κατά τη σύνδεση του µικροδικτύου στο κεντρικό, δηµιουργούνται και µεταβολές στην τάση. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές διατήρησης της τάσης στα επιθυµητά όρια: ρύθµιση του λόγου 29

30 µέσης-προς-χαµηλή τάση στο µετασχηµατιστή του υποσταθµού, αναστροφή της ροής της αέργου ισχύος µε τη χρήση ασύγχρονων γεννητριών, χρήση εξελιγµένων τεχνικών ελέγχου της τάσης. Η ποιότητα ισχύος στη λειτουργία ενός δικτύου είναι πρώτιστης σηµασίας, όπως ειπώθηκε και νωρίτερα. Ως ποιότητα ισχύος νοούνται οι διακυµάνσεις της τάσης και η ύπαρξη αρµονικών στο δίκτυο. Τα προβλήµατα αυτά περιορίζονται µε τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών διατάξεων και ορθό συγχρονισµό των σύγχρονων γεννητριών κατά τη ζεύξη τους µε το σύστηµα. Παρ όλα αυτά, η διασπορά γεννητριών σε ένα δίκτυο ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα σε αυτό. Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις σχετίζονται µε (1) το ρεύµα βραχυκύκλωσης από τις διεσπαρµένες γεννήτριες που µπορεί να προκαλέσει αποσύνδεση των υγιών γραµµών, (2) µια ελαττωµατική γραµµή στην οποία είναι συνδεδεµένες διεσπαρµένες γεννήτριες διατηρείται διεγερµένη, (3) αυτόµατη επανάζευξη της γραµµής, παρ όλο που οι γεννήτριες έχουν χάσει το συγχρονισµό τους. Οι νέες τεχνολογίες αντιµετωπίζουν επιτυχώς πλέον τη διαχείριση των µεταβατικών φαινοµένων. Έτσι, για παράδειγµα, για την κάλυψη αιχµών ζήτησης ενέργειας (π.χ. κλιµατιστικά τη θερινή περίοδο) και την αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας, ένα µικροδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιεί την αποθηκευµένη ενέργεια σε υπερπυκνωτές, συσσωρευτές, µηχανές στρεφόµενης αδράνειας ή τη δυναµική ενέργεια µέσω συµπιεστών αέρα. Η τελευταία τεχνική χρησιµοποιείται στην περίπτωση ύπαρξης αιολικών ή ηλιακών πάρκων κοντά σε θάλασσα ή λίµνη, οπότε αποθηκεύουν την περίσσεια ενέργειας που παράγεται, αντλώντας νερό σε ταµιευτήρες υψηλότερης στάθµης. Όταν χρειαστεί ενέργεια, οι κινητήρες άντλησης χρησιµοποιούνται ως γεννήτριες, παρέχοντας ενέργεια στο µικροδίκτυο. Βέβαια και εδώ η χρήση ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της τάσης και της συχνότητας µέσω της ροής ενεργού και αέργου ισχύος. Ο τρόπος σύνδεσης των µικροδικτύων στο κυρίως δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλλει. Η διαφοροποίηση έγκειται στο αν το µικροδίκτυο είναι συνδεδεµένο στο δίκτυο στη µέση ή τη χαµηλή τάση σε µία ή περισσότερες θέσεις. Βέβαια, ένα µικροδίκτυο µπορεί να µην έχει κανένα σηµείο σύνδεσης µε το κυρίως δίκτυο, είτε γιατί λειτουργεί αυτόνοµα είτε γιατί έχει αποκοπεί λόγω διαταραχής του δικτύου διανοµής. Οι µονάδες παραγωγής µαζί µε τα φορτία σχηµατίζουν ένα δίκτυο (µικροδίκτυο) χαµηλής τάσης, ενώ συνδέονται στη µέση τάση. Κατ αντιστοιχία, υπάρχουν µικροδίκτυα στο δίκτυο µέσης τάσης που συνδέονται στο δίκτυο υψηλής τάσης. Από την άλλη µεριά, υπάρχουν αναφορές για «βαθµίδες» σε ένα µικροδίκτυο. Η ανώτερη βαθµίδα είναι η σύνδεση του µικροδικτύου στην υψηλή τάση, ενώ η κατώτερη αυτό της χαµηλής, που υπακούει στις απαιτήσεις των ανώτερων βαθµίδων Χαρακτηριστικά λειτουργίας, πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα των µικροδικτύων Ένα βασικό χαρακτηριστικό των µικροδικτύων είναι η ανεξαρτησία των µονάδων του να λειτουργούν η µία της άλλης. Λειτουργούν, δηλαδή, οµότιµα µεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του µικροδικτύου, αφού λειτουργεί ανεξάρτητα των µονάδων του που είναι συνδεδεµένες ή ακόµη, στη χειρότερη περίπτωση, που κάποιες εξ αυτών έχουν απολέσει τη λειτουργία τους. Τούτο επιτυγχάνεται µε το χαρακτηριστικό η σταθερή λειτουργία του µικροδικτύου να µην εξαρτάται από κάποια κεντρική µονάδα µε τις υπόλοιπες να έχουν 30

31 υποστηρικτικό ρόλο, αλλά να διαµοιράζεται ισότιµα µε όλες, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές µονάδες οδηγοί (Beyene 2005). Ένα άλλο χαρακτηριστικό των µικροδικτύων είναι η ανυπαρξία ανάγκης επαναπροσδιορισµού των ελέγχων του σε περίπτωση προσθαφαίρεσης κάποιων µονάδων του (π.χ. µονάδων παραγωγής, αποθήκευσης ή φορτίων). Έτσι, η σύνδεση ή αποσύνδεση µονάδων του µικροδικτύου σε οποιοδήποτε σηµείο του επιτυγχάνεται χωρίς προβλήµατα. Αυτό υπονοεί ότι η κάθε µονάδα του µικροδικτύου και ο έλεγχός της είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άµεσα στις αλλαγές του συστήµατος, ή των χαρακτηριστικών του δικτύου, ή του φορτίου χωρίς την απαίτηση συγκέντρωσης δεδοµένων από άλλα φορτία ή µονάδες παραγωγής (Lasseter and Piagi 2004). Η εύκολη προσαρµογή και επέκταση των µικροδικτύων ανάλογα µε τη ζήτηση τούς δίδει το συγκριτικό πλεονέκτηµα να προσθέτουν φορτία και µονάδες παραγωγής µε µικρό κόστος και µηδενικές απώλειες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πλην των παραπάνω πλεονεκτηµάτων, τα µικροδίκτυα παρέχουν και τα εξής οφέλη: απόδοση ενέργειας (αύξηση της συνολικής ενέργειας µε εφαρµογές συµπαραγωγής, που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των µικροδικτύων), ελαχιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, αυξηµένη αξιοπιστία και προσαρµοστικότητα, µεγάλη µείωση των απωλειών µεταφοράς ενέργειας λόγω της τοπικής παραγωγής της, τοπικός έλεγχος τάσης και συχνότητας, αποτροπή κατάρρευσης του συστήµατος στην περίπτωση αυξηµένης ζήτησης του φορτίου, σηµαντική µείωση εκποµπών του CO 2 λόγω χρήσης ΑΠΕ, ο ρόλος των οποίων ενισχύεται, αποφυγή µεγάλων εκτάσεων για την εγκατάστασή τους. Παρ όλα τα πλεονεκτήµατά τους, τα µικροδίκτυα, όπως και κάθε νέο τεχνολογικό σύστηµα, παρουσιάζουν µειονεκτήµατα. Αυτά συνοψίζονται στα εξής. Απαιτείται περιοδικός έλεγχος της τάσης, της συχνότητας και της ποιότητας ισχύος, ώστε να κυµαίνονται σε αποδεκτά όρια και να διατηρείται το ισοζύγιο ενέργειας και ισχύος. Απαιτείται ικανός χώρος για την τοποθέτηση συσσωρευτών στους οποίους αποθηκεύεται η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσιάζονται δυσκολίες σε κάθε νέο συγχρονισµό του µικροδικτύου µε το κεντρικό. Η αναµονή του φορτίου και η ακριβής µέτρηση της ενέργειας αποτελούν προς στιγµή εµπόδια στην ανάπτυξη των µικροδικτύων. Η αξιοπιστία των διατάξεων προστασίας των µικροδικτύων θεωρείται σηµαντική για την ορθή λειτουργία τους και αποτελεί πρόκληση κατά την ανάπτυξη των µικροδικτύων. Η διασύνδεση των µικροδικτύων πρέπει να στηρίζεται σε πρότυπα που λείπουν αυτή τη στιγµή, παρ όλο που το πρότυπο IEEE P1547 φαίνεται να συµπληρώνει το κενό αυτό προς στιγµή. 31

32 Εγγενή προβλήµατα στην ανάπτυξη των µικροδικτύων Εν πάσει περιπτώσει, όσο υποσχόµενη και να ακούγεται η ανάπτυξη και λειτουργία των µικροδικτύων, αυτή δεν µπορεί να υλοποιηθεί επαρκώς και επωφελώς, αν οι προκλήσεις και ευκαιρίες, που υπάρχουν στον τοµέα της ηλεκτροδότησης, δεν εφαρµοστούν στο τοπικό δίκτυο. Οι προκλήσεις αυτές είναι οι παρακάτω. Ανανέωση και καινοτοµία στα ηλεκτρικά δίκτυα. Χρήση ΚΠ και ΑΠΕ. Ανανέωση του εξοπλισµού της κεντρικής παραγωγής. Διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Προσέγγιση του χρήστη. Ασφάλεια παροχής της ενέργειας. Ανταπόκριση και διαχείριση της αυξηµένης ζήτησης. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μείωση απωλειών και αναγκών για νέες υποδοµές. Για να γίνει, ό µως, το µικροδίκτυο πραγµατικότητα, δεν αρκεί η διασφάλιση των παραπάνω προκλήσεων. Κατά τη µετάβαση από το κεντρικό στο κατανεµηµένο δίκτυο και την εισαγωγή του µικροδικτύου εµπλέκονται πολλοί παράγοντες (πελάτες, παροχείς, ερευνητές, νοµοθέτες). Δηµιουργούνται, λοιπόν, υποχρεώσεις από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής. Χρήστες. Αυτοί από απλοί παραλήπτες λογαριασµών τύπου ΔΕΗ γίνονται οι ίδιοι σιγά-σιγά παραγωγοί (π.χ. οικιακή παραγωγή) µε δυνατότητα πώλησης της πλεονάζουσας ηλεκτροπαραγωγής τους στο κεντρικό δίκτυο. Εταιρείες παραγωγής και διανοµής ηλεκτρισµού. Απαιτείται διασφάλιση ποιότητας της παραγόµενης ισχύος και ασφάλεια του συστήµατος διανοµής της. Εταιρείες υπηρεσιών ενέργειας. Οι εν λόγω εταιρείες πρέπει να συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις των χρηστών ενέργειας. Η ενηµέρωση για την επιλογή της πιο συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης χρήσης του δικτύου πρέπει να απλοποιηθεί. Εταιρείες ανάπτυξης τεχνολογίας. Η ΚΠ και τα µικροδίκτυα απαιτούν, όπως είδαµε στα προηγούµενα του παρόντος κεφαλαίου, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας για τον έλεγχο της παραγωγής και διασύνδεσης µε το κεντρικό δίκτυο. Έρευνα. Για την ανάπτυξη της απαιτούµενης τεχνολογίας απαιτείται πρότερη έρευνα τόσο σε Ερευνητικά Κέντρα όσο και ΑΕΙ. Νοµοθετικές ρυθµίσεις. Είναι αναγκαία η σύσταση νέας νοµοθεσίας που να λαµβάνει υπόψη της τις νέες προκλήσεις των µικροδικτύων και της ΚΠ και να τις θέτει σε πλαίσιο λειτουργικό, περιβαλλοντικά φιλικό και οικονοµικά σύµφορο για τους χρήστες Στοιχεία των µικροδικτύων Όπως ελέχθη παραπάνω, οι ΑΠΕ αποτελούν βασικό στοιχείο ενός µικροδικτύου, διότι παρουσιάζουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι δεν συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, αφού δεν εκπέµπουν θερµοκηπιακά αέρια και δη CO 2. Από την άλλη µεριά, η εφαρµογή της ΚΠ περιλαµβάνει από µόνη της µιαν εκτεταµένη χρήση ΑΠΕ. Προς το παρόν, υπάρχει µια µικρή συµβολή αυτών των µορφών ενέργειας στο δίκτυο. Εντούτοις, η ΕΕ έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο προώθησης της πράσινης ενέργειας από κάθε κράτος-µέλος στην αγορά του ηλεκτρισµού. Στο σχέδιο αυτό οι 32

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://biostore-aloa.blogspot.com/2007/06/2007.html Ιστορική αναδρομή Γενικά στοιχεία Οι πρόγονοί μας στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πάνω στη γη, δε γνώριζαν πολλά πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη!

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη! Η ιαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία του Σύγχρονου Σχολείου Πρόγραµµα Οδυσσέας 1 ος Κύκλος 2009 «Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα