Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα"

Transcript

1 ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή καπβαηζόποςλο Κοζμά από ηον ποςδαζηή Ξανθό Λοςκά Υπςζοβαλάνηη ( Ίζηπος 10, Καβάλα ) Έναπξη: Παπάδοζη: Καβάλα 2009

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Σα λεζηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Γσδεθαλήζσλ, είλαη ηα δηαζεκφηεξα ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο. Με ηζηνξία πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ, αζηείξεπηεο θπζηθέο θαιινλέο θαη μερσξηζηή θνπιηνχξα, απνηεινχλ δεκνθηιείο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ. Έρνπλ απνθηήζεη παγθφζκηα θήκε θαη θαλαηηθνχο παξαζεξηζηέο απφ θάζε γσληά ηεο γεο, νη νπνίνη ζπεχδνπλ θάζε θαινθαίξη λα γλσξίζνπλ ηνπο κηθξνχο παξαδείζνπο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Κάζε λεζί θαη κηα μερσξηζηή ηζηνξία. Κάζε ιηκάλη θαη κηα εηθφλα αλεπαλάιεπηεο νκνξθηάο. Κάζε πφιε θαη αθξνγηάιη έλα φλεηξν ζεξηλήο βξαδηάο πνπ παίξλεη ζάξθα θαη νζηά θάησ απφ ην Απγνπζηηάηηθν θεγγάξη ηνπ βαζπγάιαδνπ νπξαλνχ. Δίλαη νη πξννξηζκνί πνπ φζνη ηνπο επηζθέθζεθαλ δνχλε κε ηηο σξαηφηεξεο αλακλήζεηο θαη ηελ ειπίδα λα επηζηξέςνπλ ζχληνκα ζηηο γεηηνληέο πνπ ιάηξεςαλ. Κη φζνη δελ έρνπλ ξίμεη αθφκε άγθπξα ζε θάπνην απφ ηα ιηκάληα ηνπο, αδεκνλνχλ γηα ηελ ψξα πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αξάμνπλ ζηηο καγεπηηθέο ηνπο αθξνγηαιηέο. Αλαξσηηέζηε γηα πνηα λεζηά κηιάκε; Γηα ην λεζί ησλ Ηππνηψλ, ηε καγεπηηθή Ρφδν. Σν λεζί ηνπ Ηππνθξάηε, ηελ παλέκνξθε Κσ. Σν λεζί ηεο Απνθάιπςεο, ηελ αηκνζθαηξηθή Πάηκν. Σν λεζί ησλ ζθνπγγαξάδσλ, ηε γνεηεπηηθή Κάιπκλν. Σελ αξρνληηθή χκε, ηε γξαθηθή Αζηππάιαηα,ην αθξηηηθφ Καζηειφξηδν, ηε Υάιθε, ηε Σήιν, ηε Νίζπξν,ηε Λέξν, ηε Κάξπαζν, ηε Κάζν, ηνπο Λεηςνχο θαη ηα κηθξά λεζάθηα Σέιελδν, Φέξηκν, Αξθνχο θαη Αγαζνλήζη. Καζέλα απφ απηά ηα λεζηά, κε ηηο αζηείξεπηεο θπζηθέο θαιινλέο, ηε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ηε δσδεθαλεζηαθή θνπιηνχξα ηνπ πξνζειθχεη πιήζνο επηζθεπηψλ. Βέβαηα, βαζίιηζζα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε Ρφδνο, ε πξσηεχνπζα ηεο Γσδεθαλήζνπ. Δίλαη απφ ηα πξψηα λεζηά ηεο Διιάδαο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ νξγάλσζε θαη νη ππνδνκέο ηεο απνηεινχλ πξφηππν γηα φια ηα λεζηά θαη ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ επηζπκνχλ ηελ ηνπξηζηηθή ηνπο πξνβνιή. Ο λνκφο Γσδεθαλήζνπ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειείηαη απφ πνιιά πεξηζζφηεξα λεζηά, 1

3 λεζίδεο θαη βξαρνλεζίδεο απ φηη ππνδειψλεη ην φλνκά ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ηνπο θηάλεη ηα 163! Απφ απηά θαηνηθνχληαη κφλν ηα 18! Σα ππφινηπα είλαη αθαηνίθεηα. Πξφθεηηαη γηα ην λνηηφηεξν λεζησηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Διιάδαο. Σα πεξηζζφηεξα λεζηά βξίζθνληαη απέλαληη απφ ηα ηνπξθηθά παξάιηα. 2

4 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟ...1 ΔΗΑΓΧΓΖ...8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1-ΔΗΑΓΧΓΖ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΔΗΡΟΖ ΤΝΑΛΑΓΜΑΣΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΜΑΕΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΔΠΟΥΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Ζ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΤΝΟΖΑΝ ΣΖΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΗΑΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΝΔΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΝΖΗΧΝ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΤΜΒΟΤΛΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΤΜΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

5 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ ΤΦΔΖ ΑΗΣΗΑ ΜΖ ΑΝΑΣΡΔΦΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΝΑΣΡΔΦΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΡΟΓΟ Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΡΟΓΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΧ Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΧ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΔΡΜΔΓΔΝΘΤΖ ΣΖ ΚΧ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΔΡΜΔΓΔΝΘΤΖ ΣΖ ΚΧ ΓΡΑΦΖΜΑ 6. ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΧ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΝΗΤΡΟ ΠΑΣΜΟ ΚΑΟ ΣΖΛΟ ΥΑΛΚΖ ΛΔΗΦΟΗ ΑΓΑΘΟΝΖΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΡΠΑΘΟ ΛΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΜΖ Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΤΜΖ ΚΑΗ ΣΟ ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΚΑΣΔΛΟΡΗΕΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

6 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΧΝ-ΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΗΓΑ 1.<<Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ >> 33 2.<<Αεξνιηκέλαο Ρφδνπ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> 51 3.<< Αεξνιηκέλαο Ρφδνπ θίλεζε εμσηεξηθνχ>> 53 4.<<Αθίμεηο αιινδαπψλ ζην αεξνδξφκην ηεο Ρφδνπ αλά εζληθφηεηα 55 Απφ ην 2001 έσο 2006>> 5.<<Δπηβαηηθή θίλεζε ιηκέλα Ρφδνπ εκπνξηθψλ πινίσλ>> <<Δπηβαηηθή θίλεζε ιηκέλα Ρφδνπ θξνπαδηεξφπινησλ>> <<Δπηβαηηθή θίλεζε ιηκέλα Ρφδνπ αξηζκφο επηβαηψλ>> 58 8.<<Δμέιημε μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ Ρφδνπ θαηά θαηεγνξία >> 59 9.<< Αεξνιηκέλαο Κσ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> << Αεξνιηκέλαο Κσ θίλεζε εμσηεξηθνχ>> <<Αεξνιηκέλαο Καξπάζνπ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> << Αεξνιηκέλαο Καξπάζνπ θίλεζε εμσηεξηθνχ>> << Αεξνιηκέλαο Λέξνπ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> << Αεξνιηκέλαο Αζηππάιαηαο θίλεζε εζσηεξηθνχ>> << Αεξνιηκέλαο Καζηειφξηδνπ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> 94 5

7 ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΔΛΗΓΑ <<Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ >> 33 2.<<Αεξνιηκέλαο Ρφδνπ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> 52 3.<< Αεξνιηκέλαο Ρφδνπ θίλεζε εμσηεξηθνχ>> <<Δπηβαηηθή θίλεζε ιηκέλα Ρφδνπ θξνπαδηεξφπινησλ>> 59 5.<< Αεξνιηκέλαο Κσ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> 65 6.<< Αεξνιηκέλαο Κσ θίλεζε εμσηεξηθνχ>> 67 7.<<Αεξνιηκέλαο Καξπάζνπ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> 81 8.<< Αεξνιηκέλαο Καξπάζνπ θίλεζε εμσηεξηθνχ>> 83 9.<< Αεξνιηκέλαο Λέξνπ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> << Αεξνιηκέλαο Αζηππάιαηαο θίλεζε εζσηεξηθνχ>> << Αεξνιηκέλαο Καζηειφξηδνπ θίλεζε εζσηεξηθνχ>> 95 6

8 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Σειεηψλνληαο ηελ εξγαζία κνπ απηή, νθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο εθείλνπο πνπ κνπ πξφζθεξαλ ηελ βνήζεηα ηνπο ψζηε λα θαηαθέξσ λα ηε θζάζσ ζην ηέινο ηεο. Σνλ θχξην Μηιηηάδε Λνγνζέηε γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ πξνο εχξεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία θαζψο θαη γηα ην έξγν πνπ έρεη πξνζθέξεη ζηε Γσδεθάλεζν, κε ηελ αλαθνξά θαη ηελ ζπγγξαθή ηνπ λα πξνσζήζεη ην λνκφ Γσδεθαλήζνπ ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Δπίζεο ην Δπηκειεηήξην Γσδεθαλήζνπ γηα ηελ έγθαηξε εμππεξέηεζε ηνπ φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ κνπ δφζεθαλ γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Δπηπιένλ ηελ δεκνζηνγξάθν θπξία Μπνγδάλνπ Βαξβάξα πνπ κε ηελ βνήζεηα ηεο ζπλέιεμα ρξήζηκεο θαη αιεζή πιεξνθνξίεο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην θαξβαηζφπνπιν Κνζκά θαζεγεηή ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο γηα ηελ επίηεπμε θαη πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 7

9 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Διιάδα, κε ηηο ακέηξεηεο θαιινλέο, ην θιίκα, ηα ηνπία θαη ηα αζάλαηα θη απαξάκηιια κλεκεία ηεο, πξνζειθχεη αξθεηφ θφζκν απφ φιεο ηηο ρψξεο. Σα ζηνηρεία, πνπ έρνπκε, καο δείρλνπλ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα δέρεηαη θαη θπξίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ηελ "εηξεληθή εηζβνιή" εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ μέλσλ ηνπξηζηψλ. Ο ηνπξηζκφο ζηελ αξρή πξνρσξνχζε κε αξγφ ξπζκφ. Καη νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο ήηαλ πνιινί θαη ζνβαξνί. Πξψηα-πξψηα έιεηπαλ νη θαηάιιεινη δξφκνη, ηα άλεηα θαη ζίγνπξα κέζα ζπγθνηλσλίαο, ηα μελνδνρεία, ηα θάκπηλγθ, ηα εζηηαηφξηα θαη ηα θέληξα ςπραγσγίαο. Οη μέλνη ελζνπζηάδνληαλ απφ ηηο ειιεληθέο θπζηθέο θαιινλέο θαη ηηο ειιεληθέο αξραηφηεηεο, αιιά γχξηδαλ ζηελ παηξίδα ηνπο ηαιαηπσξεκέλνη θαη θαηάθνπνη απφ ηνλ "ηνπξηζκφ". Οη ειιείςεηο φκσο θαη νη αδπλακίεο απηέο, ζηγά-ζηγά μεπεξάζηεθαλ θαη νη Έιιελεο θαηάιαβαλ θαη πίζηεςαλ φηη ν ηνπξηζκφο είλαη κηα κεγάιε πεγή πινχηνπ θαη φηη ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα, πνπ αθήλνπλ νη μέλνη, βνεζά ηε εζληθή καο νηθνλνκία. Οη Έιιελεο, θαηάιαβαλ φηη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ έλα αμηφινγν ηνπξηζκφ θαη ηξάβεμαλ κπξνζηά. ε απηφ βνήζεζαλ θαη ηα πξνζφληα, πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο. πλνπηηθά, ηα πξνζφληα απηά είλαη: Σν εχθξαην κεζνγεηαθφ θιίκα, κε ηε κεγάιε ειηνθάλεηα πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε απφ φια ηα επξσπατθά θξάηε. Οη θπζηθέο ηεο θαιινλέο, πνπ παξέρνπλ απνιαπζηηθφ ζέακα γηα ηνπο μέλνπο, νη ειιεληθέο αθξνγηαιηέο, πνπ παξνπζηάδνπλ άθζαζηε πνηθηιία θαη γνεηεία, νη αξραηφηεηεο, πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο μέλνπο. Αθφκα θαη νη ηακαηηθέο πεγέο ηεο Διιάδαο είλαη αμηφινγεο θαη επεξγεηηθέο, γηα ηε ζεξαπεία πνιιψλ παζήζεσλ. Πάληα φκσο ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ζθφληαθηε ζηηο αδπλακίεο καο, θαη ρξεηάζηεθαλ ηεξάζηηεο αηνκηθέο θη νκαδηθέο πξνζπάζεηεο θαη ε ζπκπαξάζηαζε ηνπ θξάηνπο, γηα λα μεπεξαζηνχλ θαη λα θηάζνπκε ζήκεξα ζε αμηνδήιεπην ζεκείν. Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιαπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη ζήκεξα κηα αμηφινγε ππνδνκή. Έρνπλ ρηηζηεί αξθεηά ζχγρξνλα θαη θαιά εμνπιηζκέλα μελνδνρεία, πνπ θαιχπηνπλ, ζε κεγάιν 8

10 βαζκφ ηηο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο. Οη ζπγθνηλσλίεο έρνπλ βειηησζεί θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο είλαη αξθεηά αλεβαζκέλν. Πνιιά θέληξα έρνπλ αλνηρηεί ζε ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ηνπξίζηεο. Αθφκα θαη πνιινί μέλνη πξνηηκνχλ λα κέλνπλ ζε ζθελέο θαη ηξνρφζπηηα κέζα ζε νξγαλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο ( θάκπηλγθ) ή θάπνπ αιινχ ζε θάπνηα φκνξθα αθξνγηάιηα ή ζε θάπνην δξνζεξφ δαζάθη, ή ζε θάπνηα δξνζεξή αθξνπνηακηά. 9

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1-ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Ο άλζξσπνο, απφ ηα παιηά ρξφληα θαη κε ηα αληίζηνηρα κέζα πνπ δηέζεηε, ηαμίδεπε, ηαμηδεχεη θαη ζα ηαμηδεχεη θαη ζην κέιινλ, κε ζθνπφ λα αλαπαπζεί, λα δηαζθεδάζεη θαη λα κνξθσζεί. Ζ έθηαζε ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ "ηνπξηζκφο", εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο, απφ ηα ππάξρνληα νηθνλνκηθά κέζα θαη απφ ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη ηνπο φξνπο δηακνλήο, πνπ, θάζε θνξά, πξνζθέξνληαη. Γειαδή, φηαλ ιέκε "ηνπξηζκφο", ελλννχκε ηελ πξνζσξηλή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ απφ ηνλ ηφπν, πνπ δηακέλνπλ κφληκα, ζε άιινπο ηφπνπο, κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία, ηελ μεθνχξαζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηάο ηνπο. Σνλ ηνπξηζκφ κπνξνχκε λα ηνλ δηαθξίλνπκε ζε εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ, πνπ γίλεηαη φηαλ νη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη μέλεο ρψξεο, βγαίλνπλ έμσ απφ ηελ παηξίδα ηνπο θαη ζε εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ, φηαλ νη άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη κέζα ζηελ παηξίδα ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο, ζε άιιεο πφιεηο ή λεζηά. Ζ ζεκεξηλή ηερλνινγηθή επνρή ηεο αλζξσπφηεηαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηε ζπλερή αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ, ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ γηα αλάπαπζε - ηαθηηθέο εηήζηεο άδεηεο - θαζψο θαη ηελ επέθηαζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλέζεσλ. Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε, πνπ άξρηζε λα απνθηά θάπνηα ζεκαζία ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο, πνιιαπιαζηάζηεθε ζεκαληηθά ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη γηγαληψζεθε θαη έγηλε πξσηεχσλ παξάγνληαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, κεηά ην Β' Παγθφζκην πφιεκν θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα. ηηο κέξεο καο ν ηνπξηζκφο είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν, πνπ αλαπηχζζεηαη πνιχ γνξγά. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν ηνπξηζκφο απνηειεί κηα ςπρνινγηθή θαη βηνινγηθή αλάγθε γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν θαη θπξίσο ησλ κεγαινππφιεσλ, ν νπνίνο πλίγεηαη ζην ηζηκέλην, ηα θαπζαέξην θαη ηε ζηελφηεηα ρψξνπ. Οη άλζξσπνη ζήκεξα έρνπλ ην άγρνο, πνπ ηνπο θπξηαξρεί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ζέινπλ λα μεζθάζνπλ θαη λα εζπράζνπλ. Δμάιινπ θαη ηα ηαμίδηα ζήκεξα έρνπλ γίλεη πην πξνζηηά θαη αξθεηά πην εχθνια θαη άλεηα. 10

12 1.2 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θιάδνπο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε απνηειεί θηλεηήξην δχλακε ηεο εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο, λνκαξρηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο. Απηφ είλαη ην πξψην θαζνιηθφ θαη αλακθηζβήηεην ζπκπέξαζκα ν ηνπξηζκφο είλαη κνριφο θαη κνλαδηθή επθαηξία αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε Διιάδα ήηαλ ηξίηε ρψξα κέινπο ζε πνζνζηφ αχμεζεο 4,8%. Πξψηε ήηαλ ε Πνξηνγαιία κε 8,8%, αθινχζεζε ε Ηζπαλία κε 7,3% ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΔΗΡΟΖ ΤΝΑΛΑΓΜΑΣΟ πσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεηά ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη κεζνγεηαθέο ρψξεο είλαη πιένλ αγαπεκέλνη ηφπνη δηαθνπψλ, φρη κφλν ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ αιιά θαη ηαμηδησηψλ απφ άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Πάλησο ην 50% ησλ ηαμηδησηψλ ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο είλαη πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη ππνινγίδεηαη φηη 14 εθαηνκκχξηα ηαμηδηψηεο έρνπλ θάζε ρξφλν πξννξηζκφ ρψξεο ηεο κεζνγείνπ εθηφο Έλσζεο, φπσο είλαη ε Κχπξνο θαη ε Μάιηα. πσο εθηηκά ν πξφεδξνο ηνπ μελνδνρεηαθνχ επηκειεηεξίνπ Διιάδνο, 9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα είλαη ην ζπλάιιαγκα πνπ εηζξέεη ζηελ ρψξα απφ ηνλ ηνπξηζκφ δειαδή 2,5 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλάιιαγκα πνπ θέξλνπλ ζηε ρψξα νη βηνκεραληθέο εμαγσγέο. ε πεξίπνπ 20% ππνινγίδνληαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ. ε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα μελνδνρεία κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ελλέα εθαηνκκχξηα θιηλψλ. ε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαζρνινχληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ ηνπξηζκνχ 6 εθαηνκκχξηα άηνκα, πεξίπνπ 3,9% ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Έλσζεο. ηελ Διιάδα πεξίπνπ άηνκα απαζρνινχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ελψ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ ΔΤΡΧ. 11

13 1.3 ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΜΑΕΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Ο καδηθφο ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νκαδηθή ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ραξαθηήξαο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ηαμηδηνχ θαζψο θαη ζηνλ επηιεγκέλν ηφπν δηαθνπψλ. Μαδηθφο Σνπξηζκφο θαη ρψξν-ρξνληθέο ζπγθεληξψζεηο εξκελεχνπλ βαζηθά ην ζχγρξνλν ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ΑΣΟΜΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Ο αηνκηθφο ηνπξηζκφο αληηηίζεηαη ζην καδηθφ ηνπξηζκφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε αηνκηθή νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ ηαμηδηνχ εθ κέξνπο ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηνπξηζκνχ ζπλδπάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε αηνκηθά-ηδησηηθά κέζα κεηαθίλεζεο, φπσο ηα απηνθίλεηα, ηα ζαιακεγά ζθάθε θ.α., ηφζν θαηά ηελ κεηάβαζε φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ηνπξίζηα ζηε ρψξα ή ηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο. Ο θχξηνο ραξαθηήξαο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηνπξηζκνχ είλαη πεξηεγεηηθφο ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Ο εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ κηαο ρψξαο κέζα, πάληα ζηα θπζηθά ηεο φξηα δειαδή κέζα ζηελ επηθξάηεηά ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπξηζκνχ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο σθέιεηεο γηα ηε ρψξα ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη. Μηα απφ απηέο είλαη ε ζπγθξάηεζε ηεο εθξνήο ζπλαιιάγκαηνο εμαηηίαο ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο εμσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Ζ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθά πξνζηηψλ κέζσλ θηινμελίαο ζηνπο ληφπηνπο ηνπξίζηεο θαζψο θαη ηε βειηίσζε αλάπηπμε ησλ δηάθνξσλ δηθηχσλ θαη κέζσλ ζπγθνηλσλίαο, ψζηε νη κεηαθηλήζεηο ησλ ληφπησλ ηνπξηζηψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο πνπ θαηνηθνχλ κφληκα λα είλαη ηαρχηεξεο, αλεηφηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο. 12

14 1.3.4 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Ο εμσηεξηθφο ε δηεζλήο ηνπξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζε κηα ρψξα θαη ηελ εγθαηαιείπνπλ πξνζσξηλά γηα λα επηζθεθηνχλ θάπνηα άιιε ή θάπνηεο άιιεο ρψξεο γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ή επηζπκίεο ηνπο θαηά ζπλέπεηα εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ έρεη νπνηαδήπνηε ρψξα φηαλ κφληκνη θάηνηθνη άιισλ ρσξψλ ηελ επηζθέπηνληαη ή φηαλ κφληκνη θάηνηθνη ηεο επηζθέπηνληαη άιιεο ρψξεο γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ν εμσηεξηθφο ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ελεξγεηηθφο, αθνχ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ν εμσηεξηθφο ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ παζεηηθφο, αθνχ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε εθξνή πνιπηίκνπ ζπλαιιάγκαηνο ΔΠΟΥΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Υαξαθηεξηζηηθή δηάθξηζε ηνπ επνρηαθνχ ηνπξηζκνχ είλαη φηη δελ δηαξθεί φιν ην ρξφλν πνπ ζεκαίλεη φηη ζε αληίζεζε κε ην ζπλερή ηνπξηζκφ ε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επεξεάδνληαη απνθαζηζηηθά απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο, γηα απηφ θαη αλαζηέιινληαη απηέο πξνζσξηλά γηα έλα κηθξφ ή κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε έηνο. Οη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ν γεληθφο ηνπξηζκφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ν ηνπξηζκφο παξαρείκαζεο θαη ν ηνπξηζκφο ρεηκεξηλψλ ζπνξ. Ζ ελειηθίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ καδηθφ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ πνπ νδήγεζε ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, θπξίσο εθηφο πεξηφδνπ αηρκήο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κε ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ. 13

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Σν αληηθείκελν ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηηο κέρξη ζήκεξα δηαζηάζεηο ηνπ δσδεθαλεζηαθνχ ηνπξηζκνχ. Φσηνγξαθίδεηαη ε εηθφλα ηεο Γσδεθαλήζνπ αλά δεθαεηία, μεθηλψληαο απφ ην 1951 θαη θζάλνληαο ζην Έπεηηα εμεηάδεηαη ε πεξίνδνο θξίζεο 1991 έσο 1996 θαη ζηε ζπλερεία ε πεξίνδνο 1996 κέρξη ζήκεξα. Οη ελφηεηεο ινηπφλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη : Ζ αξρή ( 1951). Σα πξψηα βήκαηα ( ). Ζ απνγείσζε ( ). Ζ κεγάιε άλνδνο ( ). Ζ σξίκαλζε ( ). Οη πξψηεο αλεζπρείο ( ). Αληηκέησπνη κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα (1997 έσο ζήκεξα). Απφ ηελ ελζσκάησζε κέρξη ην 1951: Ζ αξρή Όζηεξα απφ 6,5 αηψλεο θαηνρήο ζηα 1951,ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Γσδεθάλεζν δελ έρεη λα πεξεθαλεπζεί γηα ζεκαληηθέο επηδφζεηο.ζ δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ζηνλ Ννκφ θάζε άιιν παξά ζεηηθή εηθφλα παξνπζηάδεη. Ζ ηνπηθή νηθνλνκία ζηνλ λνκφ είλαη αγξνηηθή θαη ζρεδφλ θαηεζηξακκέλε. Γηα ηνπξηζκφ θπζηθά δε γίλεηαη ιφγνο. Παξφια απηά ππάξρεη κία ππνηππψδεο ηνπξηζηηθή ππνδνκή θπξίσο ζηε Ρφδν. 14

16 Γεθαεηία απφ ην 1952 κέρξη ην 1961: Σα πξψηα βήκαηα Αξρίδεη ε επνρή ηεο αλαζπγθξφηεζεο. Οη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο είλαη αξγέο αιιά ζεηηθέο. Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο είλαη ιίγν πάλσ απφ ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Σν εκθαλέζηεξν ζεκείν ησλ εμειίμεσλ ζηε δεθαεηία απηή έγθεηηαη ζην φηη ν ηνπξηζκφο κε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ αξρίδεη λα παίξλεη ηδηαίηεξεο δηαζηάζεηο: ηα 1961 ε Ρφδνο δηαζέηεη ήδε 31 κνλάδεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 2226 θιηλψλ Ζ δεθαεηία απφ ην 1962 κέρξη ην 1971:Ζ Απνγείσζε Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεθαεηίαο γηα ηελ Γσδεθάλεζν είλαη ε πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε ηεο. Δίλαη ε επνρή ηεο κεγάιεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ θαη νη Γσδεθαλήζηνη αθνινχζεζαλ ζε απηφ ηελ κνίξα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο κεηψλεηαη. Παξάιιεια αξρίδνπλ λα θαίλνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα εμεηδίθεπζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Γσδεθαλήζνπ κε θχξηα δηαπίζησζε ηελ αιιαγή ηεο ζρεηηθήο ζέζεο πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Απφ πιεπξάο πξνζθνξάο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ην 1971 βξίζθεη ην Ννκφ κε κία αμηφινγε μελνδνρεηαθή ππνδνκή.ζ απνγείσζε απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δεθαεηία απφ ην 1972 κέρξη ην 1981: Ζ Δπνρή ηεο αλφδνπ Σν ζεακαηηθφ ζηνηρείν ηεο επνρήο απηήο είλαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Παξφια απηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ παξακέλεη ρακειφ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο παίδεη ην παηρλίδη δπλαηνχ-αδχλαηνπ κε ηνλ πξσηνγελή θαη ην δεπηεξνγελή. ηνλ ηνπξηζκφ απφ άπνςε πξνζθνξάο, ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο Γσδεθαλήζνπ απμάλεηαη ζεακαηηθά. Ζ Ρφδνο έρεη ζηα 1980 ηα πξσηεία ζηνλ ηνπξηζκφ ράλεη φκσο ηελ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηελ Κσ. Ζ δήηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ λνκνχ είλαη εληππσζηαθή. Σαπηφρξνλα κε ηελ 15

17 νηθνλνκηθή επθνξία επηθξαηεί ε αίζζεζε φηη ε Γσδεθάλεζνο αθνινπζεί κνλφπιεπξε αλάπηπμε θαη κνλνθαιιηέξγεηα. κσο ε πξνζδνθία εμαζθάιηζε ζρεηηθά πςειψλ εηζνδεκάησλ ζηνλ ηνπξηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ απνθνηκίδνπλ θάζε αλεζπρία. Ζ δεθαεηία απφ ην 1982 κέρξη ην 1991: Ζ σξίκαλζε πλερίδνληαη νη εμειίμεηο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Ο πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη θαη ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο αγγίδεηε φξηα ηνπ κέζνπ εζληθνχ. Δίλαη ζαθέο φηη ε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαζψο θαη ε ππεξνρή ηνπ κεηαμχ θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ζπλερίδνληαη. Ρφδνο θαη Κσο αλαπηχζζνληαη ξαγδαία, Απφ πιεπξάο δήηεζεο,ε αληαπφθξηζε απέρεη απφ ην λα είλαη εμίζνπ ζεακαηηθή κε ηελ εμέιημε ζηελ πξνζθνξά. Οη δηαλπθηεξεχζεηο απμάλνληαη φκσο ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο δήηεζεο είλαη κφιηο 3,7% εηεζίσο θαη απηφ είλαη απφ ηα πην αηζζεηά ζχλλεθα ζηνλ νξίδνληα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Γσδεθαλήζνπ. Απφ ην 1991 κέρξη ην 1996: Οη Πξψηεο αλεζπρίεο Παξά ηηο εληεηλφκελεο αλεζπρίεο,ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 βξίζθνπλ ηε Γσδεθάλεζν κε κία νηθνλνκία πνπ εμαθνινπζεί λα θαληάδεη αλζεξή. κσο ηα ζηνηρεία δελ είλαη πηα ηφζν θαζεζπραζηηθά θαη απφ άπνςε δεηθηψλ επεκεξίαο ε Γσδεθάλεζνο ράλεη ηε ζέζε πνπ θαηείρε κία δεθαεηία πξηλ. ζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ νη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο δίλνληαη παξαθάησ: πλερίδεηαη ε δηφγθσζε ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ απφ άπνςε θιηλψλ ζηα θέληξα πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο,αιιά δπλακηθά κπαίλνπλ ζην πξνζθήλην θαη λέα(χκε θαη Λεξφο). Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο δήηεζεο δελ έρεη ζηαζεξή θνξά. Κχξην θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είλαη ε δπζαξκνλία ζηα πνζνζηά εμειίμεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Σν κέζν έζνδν αλά δηαλπθηέξεπζε ζηα μελνδνρεία είλαη ρακειφηεξν απφ φηη ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία θη απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απμαλφκελα 16

18 έμνδα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε δπζκελή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ απφ εηζνδεκαηηθή άπνςε είλαη ηψξα ρακειφηεξε απ' φηη ήηαλ παιαηφηεξα. Απφ ην 1997 κέρξη ζήκεξα: Αληηκέησπνη κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ην δηάζηεκα απηφ ε αχμεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ θαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κεησζεί ε πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ. Με ιίγα ιφγηα ηα ηνπξηζηηθά έζνδα βαζίδνληαη ζε κεγάινπο αξηζκνχο ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ησλ νπνίσλ ν ζχληνκνο ρξφλνο παξακνλήο ζπλδπάδεηαη κε ρακειή εκεξήζηα δαπάλε (πεξίπνπ 100$). Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηεξίδεηαη ζηηο ρακειέο ηηκέο θαη ζην καδηθφ ηνπξηζκφ παξαζεξηζηηθνχ ραξαθηήξα, δηεπθνιχλνληαο έηζη κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Δπίζεο ηελ ρξνληθή απηή πεξίνδν δελ έγηλε εθηθηή ε βειηίσζε ηεο επνρηθφηεηαο ηφζν απφ πιεπξάο αθίμεσλ φζν θαη απφ πιεπξάο δηαλπθηεξεχζεσλ. Οη δχν κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο ππφινηπνπο. Σέινο ε ρακειή πνηνηηθή ζηάζκε ηεο δεκφζηαο ππνδνκήο ησλ κεηαθνξψλ θαη άιισλ θξίζηκσλ θαηεγνξηψλ,νη αδπλακίεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ρξήζεσλ γεο θαη ν ρακειφο βαζκφο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ζπληζηνχλ ηζρπξά εκπφδηα ζηελ απεκπινθή ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηηο πην πάλσ θαηαζηάζεηο. 17

19 2.2 Ζ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Ζ Γσδεθάλεζνο βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή αθηή ηεο Διιάδνο θαηά κήθνο ησλ κηθξαζηαηηθψλ αθηψλ. Ζ θαηνίθηζε ηνπο ηνπνζεηείηαη ζηελ λενιηζηθή επνρή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ, θαη είλαη ζπλδεδεκέλα κε κπζηθέο παξαδφζεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θπξίαξρε είλαη απηή πνπ αθνξά ζηε ιαηξεία ηνπ Ήιηνπ. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο ζηηο νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη νη γεσινγηθέο αλαζηαηψζεηο θαη νη εθξήμεηο εθαηζηείσλ πνπ παξαηεξεζήθαλ ζηελ επνρή. Δπίζεο ν λνκφο Γσδεθαλήζνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιφηεηα πνιηηηζκηθψλ πφξσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλνπλ ηα δείγκαηα κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο θαζψο θαη ζπλχπαξμε ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κε ζηνηρεηά απφ ηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο κεζφγεηνπ θαη ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Έληνλν είλαη θαη ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρεηφ κε κεγάιν αξηζκφ ζεκαληηθψλ εθθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηψλ, ηδηαίηεξα ζην λεζί ηεο Πάηκνπ. Ζ νξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηα κεγάια λεζηά ηεο ξφδνπ θαη ηεο Κσ, φπνπ ππάξρνπλ νξγαλσκέλνη κνπζηθνί ρψξνη. Εσληαλή παξακέλεη θαη ε ιανγξαθηθή παξάδνζε ηνπ λνκνχ κε ηνπηθέο εθδειψζεηο, παλεγχξηα, ηνπηθή γαζηξνλνκία θηι. 2.3 Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο αλάπηπμεο φπνπ δηαθαίλεηαη πηα φηη ην κέιινλ ηεο Γσδεθαλήζνπ ζα ζηεξηρζεί ζηνλ ηνπξηζκφ. Σν θξάηνο άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη βαζηθά έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη λα παξαρσξεί ηζρπξά θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ήζειαλ λα επελδχζνπλ ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Οη εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ήηαλ εληππσζηαθέο. Ζ Ρφδνο θαη ε Κσο έρνπλ αλαδεηρζεί ζε πξψηα δηεζλή ηνπξηζηηθά θέληξα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ε Κάξπαζνο, ε χκε, ε Πάηκνο, ε Λέξνο θαη ε Κάιπκλνο αθνινπζνχλ κε ζηαζεξά 18

20 βήκαηα θαη ηα άιια κηθξά λεζηά αλαπηχζζνληαη ηνπξηζηηθά σο δνξπθφξνη ηνλ κεγάισλ λεζηψλ. Ζ αλάπηπμε κπνξεί λα κελ επλφεζε ζηνλ ίδην βαζκφ ηα κηθξά λεζηά, ψκνο βνήζεζε ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξφνδν θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Ο ζεκεξηλφο επηζθέπηεο ηεο Σήινπ, ηεο χκεο, ηνπ Καζηειιφξηδνπ, ηεο Υάιθεο, ηεο Νηζχξνπ, ησλ Λεηςψλ, ηεο Αζηππάιαηαο θαη ηεο Κάζνπ, λεζηψλ ηεο άγνλεο γξακκήο εχθνια ζα δηαπίζησζε φηη ηίπνηα δελ κνηάδεη κε ην πξφζθαην παξειζφλ. Σελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε αθνινχζεζε θαη ε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, ηδηαίηεξα ζηα κεγάια λεζηά πνπ δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν. Αλαδείρζεθαλ θαη πξνβιήζεθαλ νη αξραηνινγηθνί ζεζαπξνί θαη νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ησλ κηθξψλ λεζηψλ, ε Μεζαησληθή Πφιε ηεο Ρφδνπ αλαθεξχρζεθε <<κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο >>θαη ε Πάηκνο << Ηεξφ λεζί >> θαη δεκηνπξγήζεθαλ πνιηηηζηηθνί ζεζκνί (ζέαηξα, πηλαθνζήθεο, κνπζεία θ.ιπ.) πνπ πξνβάινπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Γσδεθαλήζνπ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΤΝΟΖΑΝ ΣΖΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Oη εληππσζηαθέο εμειίμεηο ηνπ Γσδεθαλεζηαθνχ ηνπξηζκνχ δελ ήηαλ ηπραίεο, αιιά ην απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο επλντθψλ παξαγφλησλ, πνπ αμηνπνηεζήθαλ απφ ην θξάηνο θαη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Ζ Γσδεθάλεζνο δηαζέηεη έλα πινχζην πνιηηηζηηθφ παξειζφλ θαη κηα ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά, πνπ έιθνπλ ην ελδηαθέξσλ ησλ επηζθεπηψλ ηεο. Ζ Ρφδνο ηδηαίηεξα, δηέζεηε θαη κηα ηνπξηζηηθή ππνδνκή, πνπ ηελ είρε θαζηεξψζεη σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ απφ ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν. Σν θξάηνο ακέζσο κεηά ηελ ελζσκάησζε κε ηα επλντθά θνξνινγηθά, δαζκνινγηθά θαη πηζησηηθά κέηξα, πνπ έιαβε, φρη κφλν αλαθνχθηζε ηνλ πιεζπζκφ ησλ λεζηψλ καο, αιιά ζπλέβαιε θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπηθνχ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα επελδχζεθε ζηνλ ηνπξηζκφ. Σν θξάηνο βέβαηα, ήιζε αξσγφ κε ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη κε ζεηξά επλντθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, πνπ πξνψζεζαλ ηδηαίηεξα ηηο μελνδνρεηαθέο επελδχζεηο. 19

21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΗΑΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ O δσδεθαλεζηαθφο ηνπξηζκφο, κε βάζε ηελ θπξίαξρε κνξθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζε θάζε λεζί, κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο επηκέξνπο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο-κνξθέο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πεξηνδηθφ «Σνπξηζηηθή αγνξά (Κάθαξεο, 2001, 11)» ; α) ηνλ θνζκνπνιίηηθν δηεζλή ηνπξηζκφ, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα δχν κεγάια λεζηά, ηε Ρφδν θαη ηελ Κσ, ζηνλ νπνίν ηείλεη λα εληαρζεί θαη ε Κάξπαζνο, πνπ πξνζθέξνπλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπξηζκφ δηαθνπψλ θαη ςπραγσγίαο κε πξνεθηάζεηο θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ θαη θπξίσο ηνλ ζπλεδξηαθφ ζηνλ νπνίνλ επηδίδνληαη κε επηηπρία ράξηο ζηηο εηδηθέο ππνδνκέο πνπ δηαζέηνπλ, β) ηνλ ελδηάκεζν κεηθηφ ηνπξηζκφ (δηεζλή θαη εζσηεξηθφ), πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αθηνπιντθφ άμνλα Ρφδνπ- Πεηξαηά (Κάιπκλνο, Λεξφο, Πάηκνο), ηα νπνία πξνζθέξνπλ πέξα απφ ηηο δηαθνπέο θαη εηδηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ελαζρνιήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Σν λεζί ηεο απνθάιπςεο-πάηκνο, ην λεζί ησλ ζθνπγγαξάδσλ-κάιπκλνο, ην λεζί κε ην ήπην ηνπίν - Λεξφο. γ) ηνλ εθδξνκηθφ, θπζηνιαηξηθφ θαη "κνλαζηηθφ 11 ηνπξηζκφ, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα κηθξά λεζηά ηεο άγνλεο γξακκήο (χκε, Σήινο, Υάιθε, Καζηειφξηδν, Νίζπξνο, Κάζνο, Αζηππάιαηα, Λεηςνί, Αγαζνλήζη). Απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ απεπζχλεηαη ζε κηα ζπλερψο δηεπξπκέλε ηνπξηζηηθή πειαηεία, αιινδαπή θαη εκεδαπή, απφ αλζξψπνπο πνπ θηλνχληαη απφ "ηδενινγηθά" θίλεηξα, αλαδεηψληαο έλα ήζπρν θαη ήξεκν ηφπν λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη λα απνιαχζνπλ ηηο θπζηθέο νκνξθηέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Έηζη ε Γσδεθάλεζνο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πξνζθέξεη κηα κεγάιε πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ,πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο,είηε αθνξνχλ εηδηθά ελδηαθέξνληα, είηε ην επίπεδν δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο θαη ηνπ πην απαηηεηηθνχ πειάηε. 20

22 χκθσλα κε ηνπο "δείθηεο ηνπξηζηηθφηεηαο" νη δπλαηφηεηεο θηινμελίαο ηνπ δηαζέηεη ε Γσδεθάλεζνο κε βάζε ην δπλακηθφ ηεο, ην νπνίν μεπεξλά ηηο 150,000 θιίλεο ζε μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, δηακνξθψλεη ηελ πςειφηεξε "ηνπξηζηηθή ππθλφηεηα" πνπ ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ ζηελ πεξίνδν ηεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο ζε θάζε κφληκν θάηνηθν αληηζηνηρεί έλαο ηνπξίζηαο πρ ηελ Ρφδν εκεξήζηνο ηελ επηζθέπηνληαη 120,000 ηνπξίζηεο θαη νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ είλαη 80,000. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο απφ πιεπξάο νξγάλσζεο ηεο δηαθίλεζεο ησλ ηνπξηζηψλ είλαη φηη ππάξρεη απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ κεγάισλ λεζηψλ (Ρφδνο, Κσο, Κάξπαζνο), ράξε ζηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπο κε ηηο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα λεζηά ηνπ αθηνπιντθνχ άμνλα Ρφδνπ-Πεηξαηά (Κάιπκλνο, Λέξνο, Πάηκνο) δέρνληαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπο εθφζνλ είλαη μέλνη κέζσ ησλ δηεζλψλ αεξνδξνκίσλ ησλ αλσηέξσ κεγάισλ λεζηψλ, ελψ νη Έιιελεο επηζθέπηεο εμππεξεηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αθηνπινΐα. Σα κηθξά λεζηά ηεο άγνλεο γξακκήο έρνπλ πεξηνξηζκέλε απηνλνκία, φζν ηνπο επηηξέπεη ε δηαζπνξά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα νη ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηνλ θ. Λνγνζέηε, δηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ θαη Ξελνδνρεηαθψλ Δξεπλψλ Ρφδνπ, είλαη εληαγκέλα ζε έλα "δνξπθνξηθφ" ζχζηεκα γχξσ απφ ηα δηεζλή θαη ηα ελδηάκεζα ηνπξηζηηθά θέληξα-λεζηά ηεο πεξηνρήο, απφ ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη ηφζν κε εκεξήζηνπο επηζθέπηεο φζν θαη κε ηνπξίζηεο πνιπήκεξεο δηακνλήο. Έηζη "δνξπθφξνη" ηεο Ρφδνπ είλαη ε Υάιθε, ε χκε, ε Σήινο θαη ζε θάπνην βαζκφ ην απνκαθξπζκέλν Καζηειφξηδν, ηεο Κσ ε Νίζπξνο θαη ηα άιια λεζηά ηνπ βνξείνπ ζπκπιέγκαηνο θαη ηεο Καξπάζνπ ε Κάζνο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηεο χκεο θαη ηεο Νηζχξνπ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά θαη 600 ηνπξίζηεο απφ ηε Ρφδν θαη ηελ Κσ αληίζηνηρα, αλ ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξφπινησλ πνπ αλαρσξνχλ θαζεκεξηλά απφ ηα ιηκάληα ησλ παξαπάλσ κεγάισλ λεζηψλ θαη ηε κέζε ρσξεηηθφηεηα ηνπο. Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ φκσο αλάκεζα ζηνπο επηκέξνπο πξννξηζκνχο ηεο Γσδεθαλήζνπ, ε πεξηνρή δηαηεξεί ηελ ελφηεηα ηεο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, Μέζα απφ απηέο πξνβάιινληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε λεζηνχ θαη αμηνπνηνχληαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν ηνπξηζκφο ηεο Γσδεθαλήζνπ λα πξνζθέξεη κεγάιε 21

23 πνηθηιία κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο πειαηείαο. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πεξηνρήο, πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην βαζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ ζηα δχν κεγάια δηεζλή θέληξα, ηε Ρφδν θαη ηελ Κσ, ν ηνπξηζκφο πέξαζε απφ ηε θάζε ηεο "παξαγσγήο", δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο, ζηε θάζε ηεο "δηάζεζεο", πνπ ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κέζα ζε έλα ζχζηεκα δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Σν γεγνλφο φηη ηα λεζηά απηά, ε Ρφδνο θαη ε Κσο, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ηνπξηζηηθά θνξεζκέλεο πεξηνρέο απφ πιεπξάο μελνδνρεηαθψλ επελδχζεσλ επηβεβαηψλεη ην βαζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Κνξεζκέλεο πεξηνρέο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη ε Κάξπαζνο θαζψο θαη Πάηκνο, γηα δηαθνξεηηθνχο φκσο ιφγνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη κε ηε δηαηήξεζε ησλ εηδηθψλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λεζηψλ απηψλ (Κάξπαζνο, θπζηθφ ηνπίν, ιατθφο πνιηηηζκφο Πάηκνο: ηεξφ λεζί). 3.2 ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Ζ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπλεπάγνληαη νη ρψξν- ρξνληθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ, ηφζν ζηηο ρψξεο ππνδνρείο φζν θαη ζηηο ρψξεο πξνειεχζεηο ησλ ηνπξηζηψλ ήξζε ζε αληίζεζε κε ηα αξρέγνλα θαη βαζχηεξα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ καδηθνχ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ επήιζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Δλλνηνινγηθά νη «εηδηθέο κνξθέο» ηνπξηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα επηκέξνπο εηδηθά θίλεηξα πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζηελ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε, ελψ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηκήκα ησλ εηδηθψλ κνξθψλ, εξκελεχνληαη απφ ηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο ζε πεξηβαιινληηθά πξντφληα. Οπζηαζηηθά, ε νκάδα θηλήηξσλ ηνλ ηχπν ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνπξίζηα θαζνξίδεη θαη ηελ επηινγή κίαο ε πεξηζζνηέξσλ εηδηθψλ ή ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Ο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο, θαζψο θαη ηηο ηνπξηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ δσλψλ πξνέιεπζεο, ηεο ηκεκαηνπνίεζεο 22

24 ηεο πειαηείαο θαη ηνπ πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ, απνδεηθλχεηαη απαξαίηεηε φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκπνξηθνπνίεζε απηψλ ησλ κνξθψλ. Αλαπηχζζνληαο ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ε θ. Παπαλδξένπ ππνζηήξημε φηη ην ζεκεξηλφ κνληέιν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα ππνθαηαζηαζεί ή λα ζπκπιεξσζεί κε άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο π.ρ. ν ζαιάζζηνο, νξεηβαηηθφο, νηθνινγηθφο, πνιηηηζηηθφο, αγξνηηθφο θαη ζξεζθεπηηθφο. Παξάιιεια ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, φπσο γήπεδα γθνιθ, ζαιαζζνζεξαπεία, ζπλεδξηαθά θέληξα. Ζ ππνπξγφο Αλάπηπμεο αλέθεξε φηη ε Διιάδα έρεη αλάγθε θιηλψλ κφλν γηα μελνδνρεηαθέο κνλάδεο Α θαηεγνξίαο θαη πνιπηειείαο, φπνπ ην πνζνζηφ ηψξα θαιχπηεη ζπλνιηθά κφιηο ην 27% ζ' φιε ηε ρψξα, ελψ ζηε Ρφδν θηάλεη ην 43%, «Ζ δηάζεζε πνιιψλ θιηλψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, βνεζά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ», ηφληζε ε θ, Παπαλδξένπ(Παπαλδξένπ, 2005, 52) Κχξηνη ζηφρνη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ, θαη ε αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θπξίσο ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. Αλακθηζβήηεηα νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαηαθηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο σο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ηνπξηζκφο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πεξηβάιινλ ην νπνίν επεξεάδεη επζέσο, ελψ παξάιιεια επεξεάδεηαη απφ απηφ, Πξφθεηηαη γηα κία ακθίδξνκε ζρέζε κε άκεζεο θαη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο. Ζ αλάπηπμε ηνπξηζκνχ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηελ Διιάδα θαη γεληθά ζηνπο Μεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο, πνπ ην ζπγθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη ν ήιηνο θαη ε ζάιαζζα απνηειεί δηαθεξπγκέλν ζηφρν, ηνπ νπνίνπ φκσο ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληά δπζθνιίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ηφζν ζηηο ζπλήζεηεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, φζν θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Οη άλζξσπνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πξνηηκνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δηαθνπέο ηνπο, ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη νη πξννξηζκνί πνπ ηνπο ππνδέρνληαη είλαη νξγαλσκέλνη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ παξαζεξηζηψλ. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ πξνζπαζνχλ λα εμνπδεηεξψζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ κε ηελ πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ, πνπ αληέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο κεηαβνιέο ηεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο, 23

25 πνπ πξνβάινπλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θάζε ηφπνπ, πνπ δηεπξχλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ θαη πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά νθέιε. Οη έξεπλεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Ρφδνπ, δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ θνηλσληθέο νκάδεο θαη κεκνλσκέλα άηνκα, πνπ είλαη δηαηεζεηκέλα λα θάλνπλ δηαθνπέο ην ρεηκψλα εθφζνλ ηνπο πξνζθεξζεί έλα δειεαζηηθφ παθέην ηφζν απφ άπνςε ηηκψλ φζν θαη απφ άπνςε παξνρψλ. Οη κνξθέο απηέο δελ πξφθεηηαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ην ζεκεξηλφ,καδηθφ ηνπξηζκφ ησλ δηαθνπψλ, αθνχ θαη απηέο ζα δηαθηλνχληαη κε ηνλ ίδην θαη κέζα απφ ην ίδην ζχζηεκα ηνπ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ, Απιψο ζα ηνλ βειηηψζνπλ, ζα ηνλ πιαηζηψζνπλ θαη καθξνρξφληα ίζσο λα αληηθαηαζηήζνπλ έλα ηκήκα ηνπ. Δίλαη κηα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί πξνγξακκαηηζκφ, κεζνδηθφηεηα, πξνπάλησλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο θαη αλαδνκήο. Ζ δπλακηθή ησλ εηδηθψλ απηψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ αληηκεησπίδεη πην απνηειεζκαηηθά ηηο αδπλακίεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, γηαηί είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθέο ζηηο δηεζλείο θξίζεηο, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε εθηφο αηρκήο πεξηφδνπο» αλαπηχζζνληαη θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη εμαζθαιίδνπλ ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά νθεηιή. Αο δνχκε ινηπφλ πνηεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ-ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί ή έρεη αλαπηχμεη ν λνκφο (Αδάκαληνο, 2003, 15-17): Ζ Ρφδνο δηαζέηεη κηα ζνβαξή ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε ζσνεδριακού ηοσριζμού αθνχ θαηέρεη ζην δπλακηθφ ηεο νξηζκέλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη αξηηφηεξα εμνπιηζκέλα ζπλεδξηαθά θέληξα θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία, Ζ Ρφδνο κάιηζηα, θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο Βξεηαλψλ δηνξγαλσηψλ ζπλεδξίσλ ζχκθσλα κε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ηνπ γξαθείνπ EOT ζην Λνλδίλν. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία Σνπξηζηηθφ πγθξφηεκα Καςή Α.Δ. (Capsis Convention Centers & Resort Hotels), θαη ν φκηινο Κππξηψηε απνηεινχλ ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ κε ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη εμεηδηθεπκέλε πνιηηηθή έρνπλ «ραξάμεη» πνξεία γηα ηελ πξνζέιθπζε ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ έρνληαο παξάιιεια δεκηνπξγήζεη θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή. ηε Ρφδν, ν κηινο Καςή θαη ζηελ Κσ ν φκηινο 24

26 Κππξηψηε έρνπλ θαηαζθεπάζεη ππεξζχγρξνλα ζπλεδξηαθά θέληξα θαη επηπιένλ ήδε έρνπλ ζηα ζρέδηα ηνπο ηελ αλέγεξζε επηπιένλ ζπλεδξηαθψλ αηζνπζψλ. Σν θαηλνχξην πλεδξηαθφ / Δθζεζηαθφ θέληξν «Marika Capsis 2000» ζηε Ρφδν είλαη ην κεγαιχηεξν ζηελ Διιάδα θαη έρεη ζπλνιηθά 100 ζπλεδξηαθέο αίζνπζεο δηαθφξσλ ρσξεηηθνηήησλ θαη ζπλνιηθή ζπλεδξηαθή ρσξεηηθφηεηα έσο θαη άηνκα. Ζ κεγαιχηεξε ζπλεδξηαθή ηνπ αίζνπζα έρεη ρσξεηηθφηεηα έσο άηνκα. Δπηπιένλ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπλεδξηαθά θέληξα ζηελ Διιάδα έρεη δεκηνπξγήζεη ν φκηινο Κππξηψηε ζηελ Κσ κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ζέζεσλ, ζηνρεχνληαο λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθή ζέζε ζην ρψξν ησλ δηεζλψλ ζπλεδξηαθψλ πξννξηζκψλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ζηελ Κσ πνπ νινθιεξψζεθαλ ην 1998 πεξηιακβάλνπλ 18 αίζνπζεο ελψ ε θεληξηθή αίζνπζα ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη 2200 ζπλέδξνπο. Ο Θαλάζζιος ηοσριζμός επλνείηαη αηηφ ηνλ πνιπλεζηαθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο (δηαδξνκέο κηθξήο απφζηαζεο), ηηνπ πξνζθέξεη ηδαληθέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο, ελψ ε πξνγξακκαηηζκέλε αλαβάζκηζε ησλ καξίλσλ θαη ε αμηφινγε πξνζθνξά ελνηθηαδφκελσλ ζθαθψλ δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά. Δπίζεο ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ εληάζζεηαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ εκεξφπινησλ,πνπ πξνσζνχλ ηνπξίζηεο ζηα κηθξά λεζηά κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα,αθνχ γηα απηά απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ηνπ ηνπξηζκνχ, Σήινο, Νίζπξνο, Υάιθε θ.ά. Τπάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, νη βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζηέο, ζηε πφιε θαη ηα ρσξηά, ε επηβιεηηθνί θαζεδξηθνί λανί ηα κνλαζηήξηα θαη ηα μσθιήζηα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ λα επεκεξήζεη ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο κε αηρκή ηελ Πάηκν ηφπν ζπγγξαθήο ηεο απνθάιπςεο, ηελ Παλαγία Σζακπίθα ηελ πξνζηάηηδα ηεο Ρφδνπ, ηε κφλε Παλνξκίηε ηεο χκεο θ.ά. Γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ έρνπλ ήδε εγθξηζεί θνλδχιηα δεκηνπξγία δηαδξνκψλ νηθνινγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξραηνινγηθνχ πξντφληνο ζην πιαίζην Π.Δ.Π 200Ο-Ο6. εκείν 25

27 αλαθνξάο κπνξεί λα απνηειέζεη ε Μεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ, ε νπνία κάιηζηα θηινμέλεζε ην ζπλέδξην ησλ Πφιεσλ Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνλ Ννέκβξην Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Μεζαησληθή Πφιε ηεο Ρφδνπ αλαθεξχρηεθε απφ ηελ UNESCO to 1998 σο κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο. Γηαζέηεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ, κηαο κνξθήο ηνπξηζκνχ ηηνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ νξγάλσζε πςειψλ επηπέδσλ ηνπξηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζα εμειηρζνχλ ζε ζεζκνχο( εθζέζεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θ. η. ι) θαη παξάιιεια ζηε πξνβνιή ηεο πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο πιεπξάο ηνπ ηφπνπ θαζψο θαη ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ. Θεραπεσηικός ηοσριζμός Ζ Ρφδνο, πνπ ην θεηηλφ θαινθαίξη άλνημε κεηά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ Ηακαηηθψλ Λνπηξψλ Καιιηζέαο χζηεξα απφ ηελ γλσζηή δεθαεηία ηα '30,Ζ Κσο κε ηηο ηακαηηθέο Πεγέο ηνπ Αγίνπ Φσθά θαζψο θαη ην Γεκνηηθφ ζεξαπεπηήξην ηνπ Γήκνπ Νηζχξνπ, απνηεινχλ δπλακηθφ θιάδν πνπ αθφκε δελ έρεη αμηνπνηεζεί. Βξίζθνληαη ζην ζηάδην κειέηεο κε ζηήξημε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο κε δχν άιιεο ινπηξνπφιεηο ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Γεξκαλία Δπηπιένλ, ιεηηνπξγεί ηθαλφο αξηζκφο κνλάδσλ ζαιαζζνζεξαπείαο ζε κεγάια μελνδνρεία. Αθληηικός ηοσριζμός είλαη κία εηδηθή κνξθή πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε νπνία δίλεη ηελ επθαηξία λα επελδχζνπκε ζε κία ηεξαζηία δπλακηθή αγνξά αιιά θαη λα επηηχρνπκε κία πξνζηηζεκέλε αμία ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ. Ζ έλλνηα ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ σο "φιεο νη κνξθέο ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο αλάκημεο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ε ζπκκεηνρή είλαη ηπραία ή νξγαλσκέλε θαη γίλεηαη γηα επαγγεικαηηθνχο ή ςπραγσγηθνχο ιφγνπο κε πξνυπφζεζε ηελ κεηαθίλεζε καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο". ηελ Ρφδν ππάξρεη θ ιεηηνπξγεί(ππνιεηηνπξγεί θαιχηεξα) έλα ζαπκάζην απφ πνιιέο απφςεηο γήπεδν γθνιθ, ην γθνιθ «Αθάληνπ» πξνθεξχρηεθε πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, ελψ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο δχν 26

28 επηπιένλ γεπέδσλ γθνιθ ζηε Ρφδν. κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζέιθπζε ησλ πνιιψλ θίισλ απηνχ ηνπ αζιήκαηνο. Σηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Καξαθφλεξνπ πνπ δηαζέηεη γήπεδα tennis θαη βφιετ κε έκπεηξν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ έηνηκν λα παξαδψζεη καζήκαηα ζε θάζε ειηθία θαη παξαρσξήζεθε ζηνλ δήκν ην γήπεδν ηέληο, πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην μελνδνρείν «Σσλ Ρφδσλ». Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη θέηνο ην θαινθαίξη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα island games κε κεγάιε επηηπρία ζηελ δηνξγάλσζε ησλ παηρληδηψλ αιιά θαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2007 ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αγψλεο ζηίβνπ. Σα Γσδεθάλεζα κπνξνχλ επίζεο λα ππνζηεξίμνπλ ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο αθνχ έρνπλ φια, αηειείσηεο παξαιίεο κε θξπζηάιιηλα λεξά ηδαληθά γηα ην wind surfing θαη θαηαδχζεηο."αιιά δεκνθηιή αζιήκαηα, φπσο, ε αλαξξίρεζε, θαη ε πνδειαζία. Η αποκαηάζηαζη μονοπαηιών θαη ε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, νηθνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε πεξηεγεηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σα κνλνπάηηα θαη νη δηαδξνκέο πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ αλαζηχισζε ησλ κεζαησληθψλ θάζηξσλ ηεο ππαίζξνπ θαη κε ηελ αλάδεημε ησλ βπδαληηλψλ κνλαζηεξηψλ. Ο Οικολογικός ηοσριζμός ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία θαη πξνβνιή ηεο πινχζηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο. ήκεξα έλαο αμηφινγνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ, πνπ ζπλερψο απμάλεηαη, αλαδεηά ήζπρνπο ηφπνπο κε θπζηθέο νκνξθηέο γηα λα πεξάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ ζπληξνθηά κε ηε θχζε θαη κε ελαζρνιήζεηο εξεπλεηηθέο ή ζπιιεθηηθέο ζηνηρείσλ ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο(λνγνζέηεο, 2000, 48) Οη ηνπξίζηεο-θπζηνιάηξεο, πξνηηκνχλ ηα ρσξηά θαη ηελ ζπγθαηνίθεζε κε αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο θαη πεξλνχλ ηηο δηαθνπέο ηνπο αλάκεζα ζηε ζάιαζζα, ην βνπλφ θαη ηνπ θαθελείνπ ηνπ ρσξηνχ. κσο ε αλάπηπμε ηνπ νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ απαηηεί ηε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ μελψλσλ ζηα νξεηλά ηδηαίηεξα ρσξηά, πνπ δελ ππάξρνπλ θαηαιχκαηα θαη βέβαηα απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ησλ δαζηθψλ ζπλφισλ θαη φισλ ησ αμηνζέαησλ ηεο θχζεο. Αρταιολογικός ηοσριζμός. Σα Γσδεθάλεζα δηαζέηνπλ ηζηνξία αηψλσλ, θάηη πνπ ηα θαζηζηά ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αξραηνινγηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. Γηαζέηεη πάξα πνιιά κνπζεία θαη κλεκεία 27

29 πξνζθέξνληαο έηζη ζηελ ηζηνξία,θαη ηελ θνπιηνχξα απφ ηνπο θιαζζηθνχο ρξφλνπο κέρξη ηηο κέξεο καο. Ο Μαθηηικός ηοσριζμός απνηειεί έλαλ άιιν θιάδν κε δπλακηζκφ θαη κε πξννπηηθή. Ήδε ε Ρφδνο θαη ε Κσο δέρνληαη θάζε ρξφλν ζεκαληηθφ αξηζκφ καζεηψλ απφ φια ηα δηακεξίζκαηα ηεο Υψξαο. Σν γεγνλφο φηη νη αθίμεηο ηνπ πξνγξακκαηίδνληαη θπξίσο ηνλ Απξίιην πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ, ζπκβάιεη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ Αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη ε Ρφδνο βξίζθεηαη πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ σο πξννξηζκφο ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθδξνκήο θαη ήδε βξίζθνληαη ζε εμέιημε πξνγξάκκαηα γηα επηζθέςεηο καζεηψλ απφ ηελ Ηηαιία, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα, ηνλίδνληαο πεξηζζφηεξν ηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ. Ο τειμερινός ηοσριζμός εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην κε δεηιά βήκαηα ζην πξνζθήλην ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε φπνπ εθαξκφζηεθαλ ρεηκεξηλά πξνγξάκκαηα έδεημε φηη ην ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ελψ αδπλακίεο παξνπζηάδνληαη ζε ππνδνκέο φπσο γήπεδα γθνιθ θαη πνδνζθαίξνπ, αζιεηηθά θέληξα ζπλεδξηαθά θέληα θαη θάζε κνξθή γεσπνιηηηθέο θαη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο. Βέβαηα φινη γλσξίδνπκε φηη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλσηέξσ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη πνιιψλ αθφκε, εθηφο απφ ηελ χπαξμε ησλ εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη άιια ζηνηρεία φπσο ε ηαθηηθή ρεηκψλαθαινθαίξη αεξνπνξηθή ζχλδεζε κε κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο, αιιαγέο ζηελ ηηκνιφγεζε κείσζε θφξσλ αεξνδξνκίσλ), ιεηηνπξγία ζε εηήζηα βάζε πιήξσο εμνπιηζκέλσλ κνλάδσλ, ζεκαληηθά κεησκέλεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σξνρνπέδε ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ απνηεινχλ απηή ηελ ζηηγκή αλακθίβνια νη ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο ζπγθνηλσλίεο ησλ λεζηψλ, ηα νπνία ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ζηεξνχληαη επαξθνχο αθηνπιντθήο ή ελαέξηαο θάιπςεο. Πξέπεη λα δηακνξθσζεί ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξηρζεί κε νξηζκέλεο ελέξγεηεο θαη θίλεηξα πνπ ζα θαζηζηνχλ ην πξντφλ αληαγσληζηηθφ απφ άπνςε ηηκήο θαη ειθπζηηθφ απφ άπνςε πνηφηεηαο. 28

30 3.3 ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Γέζκε νθηψ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε δηεζλήο θξίζε ζηνλ Σνπξηζκφ, ζηα Γσδεθάλεζα, έρεη ππνβάιεη ζηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ε επηηξνπή δηαρείξηζεο θξίζεο πνπ ζπγθξνηήζεθε κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ ηνπ Ννκνχ Σα νθηψ κέηξα πνπ εηζεγνχληαη νη θνξείο θαη παξάγνληεο ηεο Γσδεθαλήζνπ είλαη ηα εμήο: Αλαζηνιή ησλ ηειψλ πξνζγείσζεο αεξνπιάλσλ, ζηα δηεζλή αεξνδξφκηα ηεο Ρφδνπ, Κσ θαη Καξπάζνπ, γηα ηελ εθηφο αηρκήο πεξίνδν θαη κείσζή ηνπο θαηά 50% θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Δλίζρπζε απφ ηνλ ΔΟΣ ηεο ηάμεο ησλ επξψ γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο ησλ Γσδεθαλήζσλ, ακέζσο κφιηο ιήμεη ν πφιεκνο. Μείσζε ησλ ζαιάζζησλ λαχισλ ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ, απφ θαη πξνο ηα λεζηά ηνπ Ννκνχ. Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ ελζήκσλ γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο είζπξαμεο επηδφκαηνο αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Θεζκνζέηεζε ηεο ρνξήγεζεο απμεκέλσλ θνλδπιίσλ γηα πξνβνιή θαη ηα επφκελα ρξφληα. Αίηεκα ζπζηξάηεπζεο θαη νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηα θνλδχιηα δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο. Ήδε, ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην έρεη εγθξίλεη ηε δηάζεζε επηπιένλ επξψ. Αλάζεζε ζε εηαηξία επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ζηα ΜΜΔ ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπ εζσηεξηθνχ. Δλίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο πξνζέιθπζεο εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ. 29

31 χκθσλα κε ηελ κειέηε γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο, ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο, κε πέληε άμνλεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζεί. Οη άμνλεο απηνί θαη νη βαζηθέο επηκέξνπο δξάζεηο ηνπο είλαη νη εμήο: ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΝΔΧΝ ΑΓΟΡΧΝ Παξνπζίαζε ηνπ λνκνχ ζε κία ηνπιάρηζηνλ λέα αγνξά θάζε ρξφλν. Γηεπθφιπλζε πξνζέγγηζεο λέσλ αγνξψλ απφ ηα κηθξά λεζηά. Έθδνζε ηνπξηζηηθψλ εληχπσλ ζε γιψζζεο ησλ αλαδπνκέλσλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ (ξψζηθα, θηλέδηθα, θιπ). Οξγαλσκέλε απνζηνιή - δξάζε ζηηο λέεο αγνξέο κε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ, επηρεηξεκαηηψλ. Τπνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε ρψξεο ησλ "λέσλ" αγνξψλ ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΑΓΟΡΧΝ "Παθέηα εθδξνκψλ" γηα ηνπο επηζθέπηεο πξηλ θαη κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Οξγάλσζε εηδηθήο παξνπζίαο ηνπ λνκνχ κε εθπξνζψπνπο ηνπξηζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε επηιεγκέλεο ηνπξηζηηθέο ή ζεκαηηθέο εθζέζεηο θαη πεξηνρέο (π. ρ. θηλεηή έθζεζε). Σνπξηζηηθφ γεγνλφο "πξνβνιήο" ησλ λεζηψλ ηνπ λνκνχ κε πξφζθιεζε αιινδαπψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, δεκνζηνγξάθσλ, επηρεηξεκαηηψλ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΝΖΗΧΝ Πξνβνιή λεζησηηθψλ ζπκπιεγκάησλ βαζηζκέλσλ ζε γλσζηά λεζηά (νκάδεο λεζηψλ). Πξνψζεζε εθδξνκηθψλ παθέησλ βξαρπρξφλησλ δηαθνπψλ (short break holidays) ζε "2+ λεζηά". Δηήζην ζεκαηηθφ ζπλέδξην βαζηζκέλν ζε κνξθή ηνπξηζκνχ αλαπηπζζφκελε ζηελ Πεξηθέξεηα. Θεκαηηθά έληππα κε αλαθνξά ζηα λεζηά πνπ πξνζθέξνπλ ηνλ αληίζηνηρν ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ. 30

32 Αλάδεημε πνιχ-λεζηαθψλ "πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ" (π.ρ. κεζαησληθψλ θάζηξσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θ.α.) ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ Έκθαζε ζε ηνπξηζηηθά πξντφληα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. πλεδξηαθφ ηνπξηζκφ κε pre/post trips ζε κηθξφηεξα λεζηά. Πξνψζεζε εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ (wind surf) θαηαδχζεσλ, αλαξξηρήζεσλ θ.α.). Αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δεηηνχληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο "εθηφο ζαηδφλ". Πξνβνιή πεξηνρψλ, ππεξεζηψλ, εγθαηαζηάζεσλ γηα ζαιάζζην ηνπξηζκφ ηδησηηθψλ ζθαθψλ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ Κνηλφ έληππν παξνπζίαζεο φισλ ησλ λεζηψλ. Ζιεθηξνληθφ portal ζην internet κε links ζηηο επηκέξνπο ηζηνζειίδεο πξννξηζκψλ, θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Θεκαηηθά έληππα γηα εηδηθέο κνξθέο / αμηνζέαηα (π.ρ. ζξεζθεπηηθά, ζπειαηνινγηθά, πνιηηηζηηθά, θ.α.). Έληππν πιεξνθφξεζεο δξνκνινγίσλ ζαιαζζίσλ θαη αεξνπνξηθψλ ζπγθνηλσληψλ. Δηδηθφ πιηθφ αλάδεημεο νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. ζαιάζζην πάξθν, πεξηνρέο `Natura` πγξνβηφηνπνη, θ.α. ΠΡΟΚΛΗΕΙ Κπξηφηεξε πξφθιεζε ηνπ δσδεθαλεζηαθνχ πξντφληνο είλαη ην άλνηγκα ηνπ ζε λέεο αγνξέο θαη ε εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζε κηα ζεηξά ρσξψλ, φρη κφλν ηεο επξσπατθήο δψλεο. Γηα λα είλαη φκσο απηφ εθηθηφ πξέπεη λα αληεπεμέιζεη ζε επηκέξνπο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζεη ζην δξφκν ηνπ πξνο ηελ ηδαληθή θαηάζηαζε. Αξρηθά, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ θαινχληαη λα δηαηεξήζνπλ ηα <<θεθηεκέλα >> ηνπο, λα δηαηεξήζνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηνλ ηνκέα, μεπεξλψληαο φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Θα ήηαλ κεγάιν ζθάικα νη πφξνη θαη ε πξνζπάζεηα λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ πνζνηηθή 31

33 επέθηαζε ηνπ θιάδνπ ρσξίο λα ιακβάλεηαη επαξθήο κέξηκλα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ παξφληνο δπλακηθνχ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο. Μνλάρα ηφηε ζα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα σο βαζηθνχ κνρινχ δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο θαη εηζνδεκάησλ. Γηα λα απμεζεί ην πνζφ επεξεαζκνχ ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαη ησλ παγθφζκησλ ηνπξηζηηθψλ κεηαβιεηψλ, ζα πξέπεη λα εμαιείθνπλ ηα εξαζηηερληθά ζηνηρεηά πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα επηηεπρηεί ην κνλαδηθφ επαγγεικαηηθφ service. Πξέπεη λα ζπζηεκαηνπνηνχληαη νη γλψζεηο, λα επηζηεκνληθνπνηεζνχλ νη ζέζεηο. Οη ηνπξηζηηθνί επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε απηή ηελ πξφθιεζε ψζηε λα απνηειέζνπλ ηνπο πξσηνπφξνπο φρη κφλν ζε εκπεηξίεο αιιά θαη ζε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε. 3.4 ΤΜΒΟΤΛΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ. Ο ηνπξηζκφο απνδείρζεθε πσο ήηαλ ν πην απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο γηα λα αλαθνπή ε θζίλνπζα δεκνγξαθηθή εμέιημε ησλ κηθξψλ ηδηαίηεξα λεζηψλ θαη λα πξνσζεζεί έλα αλαπηπμηαθφ πξφηππν, πνπ έβγαιε ηα λεζηά απφ ηελ απνκφλσζε θαη βειηίσζε αηζζεηά ην βνησηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Όζηεξα απφ κηα πεξίνδν δηζηαγκψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 σο πξνο ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχζε λα παίμεη ν ηνπξηζκφο ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηψηηθνπ ρψξνπ κέζα ζε έλα ζχζηεκα ηζφξξνπεο αλάπηπμεο φισλ ησλ θιαδψλ, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή αλαγλψξηζε ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ ζην φπνην ζηξέθνληαλ θαη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη αλαζεψξεζε ηελ πνιηηηθή ηεο κε κέηξα ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ. Έηζη γηα πξψηε θνξά κεηαμχ ησλ εηψλ ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε λεζηψηηθεο πεξηνρέο, πάλσ απφ ηε κέζε εζληθή αχμεζε 6,7 φπσο ζηα Γσδεθάλεζα 11,5. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Γσδεθάλεζν αλέβαζε αλακθηζβήηεηα ην βνησηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο θαζψο βιέπνπλ ηνλ ηνπξηζκφ σο ην βαζηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο επηβίσζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 32

34 νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη θπξίσο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηελ απαζρφιεζε είλαη θαζνξηζηηθή αλ ιεθζέλ ππφςε φηη ην 80 ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη αθφκα φηη νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο αληηπξνζσπεχνπλ ην 19 ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο ηεο Γσδεθαλήζνπ. ΠΗΝΑΚΑ 1. ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ ΠΡΟΨΟΝ ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΑ ΠΖΓΖ: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ ΠΡΟΨΟΝ Δωδεκάνησα Σύνολο Ελλάδος

35 3.5 ΑΝΔΡΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Απφ έξεπλα (Ννκαξρηαθή απηνδηνίθεζε Γσδεθαλήζνπ 2007) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Γσδεθαλήζνπ, βξεζήθαλ ππφ αλάιπζε ηξεηο θπξίεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: ηεο απαζρφιεζεο, ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ επίπεδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε ηα εμήο: Αλαθνξηθά κε ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ν λνκφο Γσδεθαλήζνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ κεγεζψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο γηα ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξαηείαο. Αλ ζεσξήζνπκε φηη έλα ηέηνην γεγνλφο απνηειεί ελδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ επηθξαηνχληνο βνησηηθνχ επίπεδνπ, ηφηε αλακθίβνια ν ζπγθεθξηκέλνο λνκφο έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθή βειηίσζε θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο παξαηεξνχληαη ζηε Κσ θαη ηε Ρφδν νη νπνίεο πξνζειθχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο. Κξίλνληαο σο πξνο ην βαζκφ ζπγθεληξνπνίεζεο, απηφο θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα πςειφο, θαζψο ηα κεγάια λεζηά είλαη εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ αχμεζε, ζε αληίζεζε κε ηα κηθξά λεζηά ηα νπνία ζρεηηθά απνδπλακψλνληαη. ρεηηθά κε ηελ πνηνηηθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ην ζχλνιν ηεο αχμεζεο αθνξνχζε ηηο εκηαζηηθέο νκάδεο, ζε αληίζεζε κε ην ινηπφ αγξνηηθφ θαη αζηηθφ πιεζπζκφ νη φπνηνη παξακέλνπλ δηαρξνληθά ζηαζεξνί. Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο απαζρφιεζεο, απηά παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο ζηαζεξφηεηαο θαηά ηα ηειεπηαία έηε (κέρξη θαη ην 1996), δηαξζξσηηθά παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνξξνθάηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ θιάδσλ ησλ ππεξεζηψλ. Απφ απηέο ν κεγαιχηεξνο θιάδνο απαζρφιεζεο δελ είλαη άιινο απφ ηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα ν νπνίνο αθνινπζείηαη απφ ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην θαη θαηφπηλ απηψλ απφ ηηο θαηαζθεπέο. Οπζηαζηηθά ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο δειαδή ε αιηεία, γεσξγία θαη θηελνηξνθία θαηαιακβάλνπλ έλα ζρεηηθφ κηθξφ θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. ρεηηθά κε ηελ αλεξγία ηα ζπιεγρζέληα ζηνηρεία ηελ παξνπζηάδνπλ σο ηδηαίηεξα κηθξή, κε πησηηθή κάιηζηα ηάζε θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 34

36 Κξίλνληαο κε βάζε ηα λνχκεξα, γηα πνζνζηά θάησ ηνπ 4 αλαθέξνπκε ηελ χπαξμε κφλν θπζηθήο αλεξγίαο. ην λνκφ Γσδεθαλήζνπ φιεο νη εθηηκήζεηο θαηαιήγνπλ ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο επηθξαηνχζαο αλεξγίαο. ρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο αλεξγίαο αλά ειηθία κεγαιχηεξε εθηηκάηαη εθείλε ησλ ειηθηψλ εηψλ, ε νπνία αθνινπζείηε απφ ηηο ειηθίεο Γειαδή ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο αλ θαη εμαηξεηηθά κηθξφ ελ ηνχηνηο πιήηηεη λεαξέο ειηθίεο. Χο πξνο ηελ δηάξζξσζε ηεο αλεξγίαο αλά θχιιν απηή παξνπζηάδεηαη κε κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα ηηο γπλαίθεο, εηδηθά κεηά ην Παξάιιεια θξίλνληαο άλδξεο θαη γπλαίθεο μερσξηζηά, ε αλδξηθή αλεξγία θξίλεηαη σο πην ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ηε γπλαηθεία ε νπνία παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε. ζν αλαθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απηφ παξνπζηάδεηαη λα ππνιείπεηαη απφ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε γηα ηη ζχλνιν ηεο Διιάδαο. Πέξα απφ ην γεγνλφο απηφ αθφκα θαη νη θιάδνη ησλ ππεξεζηψλ, νη νπαίνη είλαη έληαζεο εθπαηδεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειά επίπεδα εθπαίδεπζεο. Μηα πξψηε εθδνρή εξκελείαο ηνπ θαηλφκελνπ είλαη φηη ε θχζε θαη ε νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ έρνπλ άκεζε αλάγθε πξνζσπηθνχ κε εηδηθέο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο. Μηα δεχηεξε εθδνρή είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ πηπρηνχρσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηε πεξηνρή είλαη ρακειφο, είηε γηαηί ζπνπδάδεη κηθξφο αξηζκφο Γσδεθαλεζίσλ, είηε γηαηί, ελψ ζπνπδάδεη ηθαλφο αξηζκφο βξίζθεη εξγαζία εθηφο Γσδεθαλήζνπ. 35

37 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΤΜΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ ΤΦΔΖ Ο ηνπξηζκφο ηεο Γσδεθαλήζνπ βξίζθεηαη ζε κία ζπλερηδφκελε χθεζε ηεο νπνίαο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα είλαη; Ζ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ θφζηνπο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ νδήγεζε ζε ζπξξίθλσζε ησλ θεξδψλ. Σν θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ηηο εμειίμεηο θαη ηηο δηαγξαθφκελεο πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζκνχ. Έιιεηςε επειημίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ κπξνζηά ζηα πξνβιήκαηα ηεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο θαη ηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ. Ζ ρακειή θαηά θεθαιήλ δαπάλε δείρλεη φηη δελ ππάξρεη πξφνδνο πξνο ηνλ επηιεθηηθφ ηνπξηζκφ ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηελ αλάιεςε επελδχζεσλ πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάθακςε, πνπ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα, γίλεηαη κε βξαδείο ξπζκνχο. Παξά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθίμεσλ, ν ρξφλνο παξακνλήο νινέλα θαη ζπξξηθλψλεηαη, ζπλδπαδφκελνο κε ρακειή εκεξήζηα δαπάλε. Σν εξψηεκα ηψξα πνπ κπαίλεη είλαη πνηα είλαη ηα αίηηα πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ ηνπξηζηηθή χθεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. 36

38 4.2 ΑΗΣΗΑ Έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο απφςεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζπλερηδφκελε ηνπξηζηηθή χθεζε απνδίδεηαη: ηελ ππεξπξνζθνξά μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε βαζκφ πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ δήηεζε. ην ίδην ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Γσδεθαλήζνπ πνπ θαίλεηαη λα κελ αληαπνθξίλεηαη πηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξίζηα. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ έρεη θιείζεη ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπ θαη ζπλεπψο ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε θαη δηαθνξνπνίεζε, ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ πξντφληνο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα επίπεδα ηνπ αληαγσληζκνχ. ηηο πηέζεηο πνπ αζθεί ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ ην νιηγνπψιην θαζεζηψο ησλ Οξγαλσηψλ Σαμηδηψλ (tour operators). ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ «παξαδνζηαθψλ» αγνξψλ (Γεξκαλία, Αγγιία θηι) ιφγσ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ έιαβαλ νη ρψξεο απηέο κε απνηέιεζκα λα πεξηνξηζζνχλ ηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ, ηελ έιιεηςε ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθήο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο. Απφ ηνπο δπζκελείο απηνχο παξάγνληεο νξηζκέλνη είλαη αλαζηξέςηκνη κε κέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε, νη άιινη φκσο πνπ δελ ειέγρνληαη απφ εκάο, δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ. 4.3 ΜΖ ΑΝΑΣΡΔΦΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Γελ γίλεηαη λα βειηησζνχλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ «παξαδνζηαθψλ» αγνξψλ, ψζηε νη θαηαλαισηέο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ λα αλαθηήζνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Γελ είλαη εθηθηφ επίζεο λα επεξεαζζεί ην ζχζηεκα πσιήζεσλ πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην νιηγνπψιην θαζεζηψο ησλ Οξγαλσηψλ Σαμηδηψλ, πνπ νπζηαζηηθά ξπζκίδεη θαη επηβάιιεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, Σν ζχζηεκα ππεξεηείηαη ζπκθέξνληα ησλ Οξγαλσηψλ, ηα νπνία ηαπηίδνληαη θαη κε ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα πιαίζηα 37

39 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ πξνζηαηεχεηαη ν ηνπξίζηαο θαηαλαισηήο θαλέλα κέηξν δελ έρεη ιεθζεί γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηνπ παξαγσγνχ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Καη απηφ δελ είλαη άζρεην κε ηνπο δηζηαγκνχο πνπ ππάξρνπλ γηα αλαγλψξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ σο ηνκέα δξάζεσλ ηεο ΔΔ. 38

40 4.4 ΑΝΑΣΡΔΦΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Σν πξφβιεκα ηεο ππεξπξνζθνξάο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ δελ θαίλεηαη λα είλαη ζπγθπξηαθφ ψζηε κε ηελ αλάθακςε λα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Ο θιάδνο έρεη δνκηθέο αδπλακίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παιαηφηεηα θαη ηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ, Υξεηάδεηαη επνκέλσο εθζπγρξνληζκφο ησλ παιηψλ κνλάδσλ θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ πνπ βξέζεθαλ ζε ιάζνο ζέζε ή ε ζέζε ηνπο άιιαμε ιεηηνπξγίεο. Σν πξφβιεκα ηεο ππεξπξνζθνξάο αληηκεησπίδεηαη θαη κε ηελ αιιαγή ρξήζεο, ρξεηάδεηαη φκσο λα ζεζπηζζνχλ θαη νξηζκέλα θίλεηξα, ηδηαίηεξα γηα ηηο παιηέο κνλάδεο, νη νπνίεο επηηέιεζαλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ρξεηάδεηαη βειηίσζε θαη δηαθνξνπνίεζε γηα λα επαλαθηήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ, Ζ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζήκεξα πξντφληνο δε ζα γίλεη κφλν κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαηαιπκάησλ αιιά θπξίσο κε ηελ βειηίσζε θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ε φηη αθνξά ηελ δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο γηα λα θαηαζηεί ειθπζηηθφηεξν, απηή κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σν πξνζθεξφκελν ζήκεξα ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη αθξηβφ. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο» ελψ δελ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλεο θάζε ρξφλν λα επηβαξχλνπλ ηελ δηαρείξηζε ηνπο κε ηηο δαπάλεο εθκεηαιιεχζεσο θαη ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. Υξεηάδεηαη επνκέλσο ζηε θάζε απηή ζπγθξάηεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θφζηνπο κε θαηάιιεια κέηξα θαη πνιηηηθέο, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε άιισζηε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Δθεί φκσο πνπ ε θαηάζηαζε είλαη ζρεδφλ αλεμέιεγθηε είλαη ην εμσμελνδνρεηαθφ θφζηνο, ην νπνίν είλαη «εθηφο παθέηνπ» θαη ιεηηνπξγεί απηφλνκα κε φιεο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ δηαθνπψλ. Ζ ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ηειεπηαία γηα δηεχξπλζε ησλ παθέησλ «all inclusive)) απνηειεί ηξφπν άκπλαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ, ηδηαίηεξα, ηνπξηζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εμσμελνδνρεηαθνχ θφζηνπο. Σν θαηλφκελν φκσο απηφ πξέπεη λα ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Πνιηηείαο, αθνχ ε επίθιεζε γηα απηνζπγθξάηεζε θαη έιεγρν δε βξίζθεη απήρεζε. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή, αλ είλαη έγθαηξε θαη ζπλερήο κπνξεί λα επεξεάζεη ηα πξάγκαηα πξνο ην θαιχηεξν. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα 39

41 πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαηαλαισηέο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Γσδεθαλήζνπ. 4.5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Ζ χθεζε πνπ δηαθξίλεη ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ πξνθαιεί ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα. Τπνβάζκηζε ηνπ είδνπο ησλ ηνπξηζηψλ. Ο θνξεζκφο φρη κφλν ππνβαζκίδεη ην θπζηθφ, δνκεκέλν θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αιιά νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ηνπ είδνπο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ έξρνληαη θάζε ρξφλν. Με ιίγα ιφγηα δεκηνπξγεί έλα boomerang : Τπνβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζεκαίλεη ρακειφ βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο άξα ρακειφηεξεο πσιήζεηο, θζελφηεξεο πσιήζεηο θαη ρακειφηεξα έζνδα. Βέβαηα ππφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη δχζθνιε ε πξνζέιθπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο Αδπλακία αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. Ζ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο δελ έθεξε ηηο αλακελφκελεο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ. Απηφ ζπλέβε γηαηί νη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δαπάλεο απηήο, πξνζθέξνληαη ζε ηηκέο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θαζεισζεί, ιφγσ ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη νη μελνδφρνη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαλσηέο ηαμηδηψλ (tour operators), Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ έθζαζε ζε νξηαθά επίπεδα, αθνχ απμάλνληαη ζπλερψο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ μελνδνρείσλ(ιφγσ απμήζεσλ ζηε θνξνινγία, ζηα εξγαηηθά θαη ζηα ηηκνιφγηα ησλ ΓΔΚΟ), ελψ αδπλαηνχλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο ηηκέο θαη λα 40

42 απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο, Δπηπιένλ, πνιιέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αδπλαηνχλ λα εμνθιήζνπλ ηα δάλεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε αλαγθαζηηθνχο πιεηζηεξηαζκνχο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δπνρηθφηεηα- κίθξπλζε ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο ζπλερίδεη λα είλαη ε θπξίαξρε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Γσδεθαλήζνπ, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, θπξίσο απφ ηε κεγάιε ζπγθεληξσηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ζηνπο κήλεο αηρκήο (Μάηνο- επηέκβξηνο), κε απνηέιεζκα ηε ζπλερψο ζπξξηθλσκέλε ηνπξηζηηθή πεξίνδν. ζπξξίθλσζε απηή έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 50% ζε εηήζηα βάζε. πσο αλαθέξεη κάιηζηα θαη ν θ. Αλδξεάδεο, πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Αλδξεάδεο, 2002, 5) ε ζρέζε αθίμεσλ κεηαμχ θαινθαηξηλνχ θαη ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ είλαη 10 πξνο 1, ελψ ζηηο άιιεο ρψξεο είλαη 2,5 πξνο 1. Υακειή θαηά θεθαιήλ δαπάλε Ζ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ κε κεησκέλεο απαηηήζεηο θαη ρακειφ εηζφδεκα. Έηζη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, αλαςπρήο θαη ζηα θαηαζηήκαηα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή πειαηεία αθνχ νη εκεξήζηεο δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ειάρηζηεο. Ο ηνπξηζκφο θαιείηαη, ινηπφλ, λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά απφ έθηαθηεο θαηαζηάζεηο κε έλα θαη κφλνλ εθφδην, ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ψζηε λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη λα εμνκαιπλζεί ε αξλεηηθή ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη, Σέηνηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί νθείινληαη ζε θπζηθά θαηλφκελα (ηπθψλεο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο θ.ιπ.), ζε νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ή ζε θνηλσληθνπνιηηηθά θαηλφκελα (εκθχιηεο δηακάρεο, πνιεκηθέο ή ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θ.ιπ.). ε θάζε πεξίπησζε, ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα λα επεξεάδεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εηνηκφηεηα ηεο ρψξαο θαη ηελ έληαζε ησλ ζπκβάλησλ. Ζ 41

43 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΡΟΓΟ Ζ Ρφδνο, είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ην ηέηαξην ηεο Διιάδαο. Βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ, απέλαληη απφ ηηο κηθξαζηαηηθέο αθηέο, απφ ηηο νπνίεο απέρεη πεξίπνπ 11 κίιηα. Έρεη ζρήκα ζηελφκαθξν. Ζ έθηαζή ηεο θηάλεη ηα 1398 η. ρικ., ην κήθνο ηεο ηα 79,7 ρικ. θαη ην πιάηνο ηεο ηα 38 ρικ. Σν κήθνο ησλ αθηψλ ηεο μεπεξλά ηα 220 ρικ. Σν έδαθφο ηεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα εχθνξν. ε πνιιέο πεξηνρέο θαιιηεξγνχληαη ακπέιηα απφ φπνπ παξάγεηαη ην εθιεθηφ ξνδίηηθν θξαζί. Δπίζεο, ε Ρφδνο παξάγεη ιάδη, δεκεηξηαθά θαη εζπεξηδνεηδή, ελψ νη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο θεκίδνληαη γηα ηα πηελνηξνθηθά πξντφληα ηνπο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε έγηλε αηηία ζην παξειζφλ ζην λεζί λα δηαζηαπξψζνπλ ηα μίθε ηνπο, εηεξφθιεηνη πνιηηηζκνί απφ ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε. ήκεξα, ε Ρφδνο είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Γσδεθαλήζνπ. Λφγσ ηεο εμαηξεηηθήο θπζηθήο νκνξθηάο ηεο θαη ησλ αλαξίζκεησλ κλεκείσλ πνπ δηαζέηεη έρεη αλαδεηρζεί ζε έλα ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν δηεζλνχο θήκεο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη είλαη απφ ηα λεζηά κε ηελ θαιχηεξε ηνπξηζηηθή ππνδνκή. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν ην γεγνλφο φηη απφ ηνπο πεξίπνπ θαηνίθνπο ηνπ 42

44 λεζηνχ, ζρεδφλ ην 90% απαζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. Τπεξπνιπηειή μελνδνρεία, εζηηαηφξηα φισλ ησλ εηδψλ, εληππσζηαθά θαηαζηήκαηα, δελ κπνξεί παξά λα ηθαλνπνηήζνπλ αθφκε θαη ηνλ πην απαηηεηηθφ επηζθέπηε. Σν λεζί θεκίδεηαη θαη γηα ηελ έληνλε λπρηεξηλή δσή, ζηελ νπνία ηελ πξσηνθαζεδξία έρεη ην πεξίθεκν θαδίλν, αιιά θαη ηα θεκηζκέλα κεγάια club θαη bar πνπ θξαηάλε ηνπο ξπζκνχο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. 5.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΡΟΓΟΤ O ηνπξηζκφο ηεο Ρφδνπ αλαπηχρζεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θζάλνληαο απφ 8,1 εθαη. δηαλπθηεξεχζεηο ην 1990 ζε 10,8 εθαη. ην 1999 (βι. ρήκα 1). Απηφ ζπλέβε φρη γηαηί ην επέηπραλ νη ηνπξηζηηθνί θνξείο κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο, αιιά επεηδή απηή ήηαλ ε επηινγή ησλ tour operators. ηαλ άιιαμε ε πνιηηηθή ησλ tour operators, θαλείο θνξέαο ηεο Διιάδαο ή ηεο Ρφδνπ δελ κπφξεζε λα αλαθφςεη ηελ πησηηθή πνξεία ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, αθνχ δελ έγηλαλ εγθαίξσο νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζνχλ νη δηαλπθηεξεχζεηο ζε 8,6 εθαη. ην ρήκα 1: χλνιν δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο Ρφδνπ ηελ πεξίνδν Πηγές: EΣYE / EOT, EΞP, Λογοθέηης

45 Σν ζεκείν θακπήο ππήξμε ην έηνο 1999, φηαλ ζηακάηεζαλ ζηελ Σνπξθία νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο κε ην PKK. Απφ ηελ επφκελε ζεδφλ άξρηζε ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο πξνο ηελ Σνπξθία κε παξάιιειε απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο γηα ηνπο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο, θάηη πνπ φκσο δελ αξρηθά έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηφ ζηε ρψξα καο, αθνχ ε επξσπατθή αγνξά ηνπ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ ζπλέρηζε λα κεγαιψλεη. H κεγάιε πηψζε ζηα ηνπξηζηηθά κεγέζε μεθίλεζε νπζηαζηηθά ην 2001 σο ζπλάξηεζε ηεζζάξσλ παξαγφλησλ: Οηθνλνκηθή χθεζε ζηηο επξσπατθέο αγνξέο πνπ πξνθάιεζε κείσζε ηεο δήηεζεο. Απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο ηεο Διιάδαο πξνο ηηο ρψξεο εθηφο Δπξσδψλεο ιφγσ κε αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ. Απνπζία απφ ηε «λέα ηνπξηζηηθή αγνξά» πνπ γελλήζεθε ράξε ζην Internet θαη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρακεινχ θφζηνπο. Αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο αγνξάο γηα ηαμίδηα εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη εηδηθψλ απαηηήζεσλ ιφγσ ηεο 'κνλνθαιιηέξγεηαο' ηππνπνηεκέλσλ δηαθνπψλ ειίνπ θαη ζάιαζζαο πνπ θπξηαξρεί ζηε Ρφδν. Πνηέ ζηελ ηζηνξία ηνπ ξνδηαθνχ ηνπξηζκνχ δελ ππήξμε κηα ηφζν κεγάιε πεξίνδνο χθεζεο κε κηα πεληαεηία ζπλερνχο πηψζεο ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ( ).Δάλ ζπλερηζηεί ε θαηάζηαζε σο έρεη θαη δελ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο απφ ηνπο θνξείο ηεο Ρφδνπ, ηα πξάγκαηα ζπλερψο ζα ρεηξνηεξεχνπλ, αθνχ: ν αληαγσληζκφο δηαξθψο ζα εληείλεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ μελνδνρείσλ θαη ζέξεηξσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. ε γήξαλζε ησλ μελνδνρείσλ θαη ππνδνκψλ ηεο Ρφδνπ ζα γίλεηαη νινέλα θαη πην εκθαλήο. ε ηζνηηκία ηνπ επξψ κε ηα λνκίζκαηα άιισλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ δελ αλακέλεηαη λα κεησζεί. Παξά ηηο φπνηεο παξνδηθέο εμάξζεηο ηεο δήηεζεο (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε πξφζθαηε κεηαθίλεζε ηνπξηζηψλ πξνο ηε Ρφδν απφ ηελ Αίγππην θαη ηελ 44

46 Σνπξθία ιφγσ ησλ εθεί βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ), ε πνξεία ησλ εζφδσλ ζα παξακείλεη πησηηθή ιφγσ ηεο δηαξθψο εληεηλφκελεο πίεζεο γηα ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο tour operators. Δπίζεο αλακέλεηαη λα δηεπξπλζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ρφδνπ. Οη επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ηα μελνδνρεία πνπ ζα επελδχζνπλ ζην πξνζσπηθφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη πνπ ζα ζηνρεχζνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ (π.ρ. νηθνγέλεηεο κε παηδηά, ηνπξίζηεο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ θ.ν.θ.) κε ηα θαηάιιεια πξντφληα (π.ρ. all-inclusive, spa δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ), ζα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πιεξφηεηα θαη έζνδα ηα πξνζερή ρξφληα. Αληηζέησο, ζα δπζθνιεχνπλ ζπλερψο νη ζπλζήθεο γηα εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απιψο ζα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ φηη έθαλαλ θαη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο πξνζθέξνληαο ηππνπνηεκέλεο δηαθνπέο. Αθξηβψο απηέο νη επηρεηξήζεηο είλαη πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο θνξείο θαη ην θξάηνο. Δμάιινπ, ε επνρηθφηεηα ηνπ ξνδηαθνχ ηνπξηζκνχ δηαξθψο επηδεηλψλεηαη, αληί λα επηκεθχλεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζεδφλ (βι. ρήκα 2). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 1975 πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ηεηξάκελν Ηνπλίνπ - επηεκβξίνπ ην 61,3% φισλ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα μελνδνρεία ηεο Ρφδνπ. Tν 1984 ην ζρεηηθφ πνζνζηφ απμήζεθε ζην 64,7%, ην 1993 ζην 68,9%, γηα λα θηάζεη ην 2000 ζην 71,4% θαη ζην 72,6% ην Απηή ε εμέιημε δείρλεη ηελ παληειή αδπλακία ησλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ ηεο Ρφδνπ, αιιά θαη ηνπ E.O.T. λα παξέκβνπλ ζηηο εμειίμεηο θαη λα πξνσζήζνπλ έλαλ δηαθεξπγκέλν θαη θνηλφ ζηφρν. Αληηζέησο, ε επνρηθφηεηα ζε φινπο ηνπο εθηφο Διιάδαο κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ι.ρ. ηελ Σνπξθία θαη ηελ Ηζπαλία, είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλε (βι. ETE 2003), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη κε ηα θαηάιιεια κέηξα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα. Γηαλπθηεξεχζεηο ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο Ρφδνπ θαηά ην ηεηξάκελν Ηνπλίνπ - επηεκβξίνπ σο πνζνζηφ επί ησλ εηεζίνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ γηα επηιεγκέλα έηε: 1975: 61,3% 1984: 64,7% 1993: 68,9% 45

47 2000: 71,4% 2003: 72,6% Πηγές: EΣYE, EOT, ΞEE, EΞP, Λογοθέηης 1992 ρήκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα μελνδνρεία ηεο Ρφδνπ θαηά κήλα γηα ηα έηε 1975, 1984, 1993, 2000 θαη 2003 Πηγές: EΣYE / EOT, EΞP Λνγνζέηεο 1992 Παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο επνρηθφηεηαο παξαηεξείηαη κείσζε ζηε κέζε παξακνλή ησλ ηνπξηζηψλ. Απηή αλήιζε ην 2001 ζηηο 8,3 δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηα μελνδνρεία ηεο Ρφδνπ, φηαλ ην 1991 ήηαλ 9,7 δηαλπθηεξεχζεηο θαη ην ,9 δηαλπθηεξεχζεηο. Μέζε παξακνλή ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο Ρφδνπ γηα επηιεγκέλα έηε: 1981: 9,9 δηαλπθηεξεχζεηο 1991: 9,7 δηαλπθηεξεχζεηο 2001: 8,3 δηαλπθηεξεχζεηο Πηγές: EΣYE / EOT, Λογοθέηης 1992 Ζ κείσζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο πξνθχπηεη επίζεο απφ ηελ αλαινγηθά ηαρχηεξε αλάπηπμε ησλ αθίμεσλ κε charter ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε δε πηψζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη πην έληνλε ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο (βι. ρήκα 3). Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη φηη νη 46

48 μελνδνρεηαθέο θιίλεο απμάλνληαη απφ ην 1988 κε ξπζκνχο ηαρχηεξνπο απφ ηελ αχμεζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ. ρήκα 3: Μεηαβνιή ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηεο Ρφδνπ, ηηο αθίμεηο κε πηήζεηο charter ζηε Ρφδν θαζψο θαη ζηηο μελνδνρεηαθέο θιίλεο έλαληη ηνπ έηνπο βάζεο 1981 (1981 = 100) Πηγές: EΣYE/EOT, EΞP, YΠA, Λογοθέηης 1992 H ππναπαζρφιεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Ρφδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ: ηεο κείσζεο ησλ αθίμεσλ, ηεο κείσζεο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, ηεο εληεηλφκελεο επνρηθφηεηαο, ηεο κείσζεο ζηε κέζε παξακνλή θαη ηεο ζπγθξηηηθά ηαρείαο αχμεζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ αληαλαθιάηαη ζε έλαλ άιιν δείθηε, ηηο δηαλπθηεξεχζεηο αλά θιίλε (βι. ρήκα 4). Απφ ην κε 163 δηαλπθηεξεχζεηο αλά θιίλε - παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο πηψζε ηνπ δείθηε πνπ έθηαζε ην 2003 ζηηο 126 δηαλπθηεξεχζεηο. κσο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη δηαλπθηεξεχζεηο αλά θιίλε νπδέπνηε ππεξέβεζαλ ην κέζν φξν ηεο πεξηφδνπ , ν νπνίνο αλήιζε ζηηο 173 δηαλπθηεξεχζεηο πεξηιακβάλνληαο θαη ηα έηε κε έληνλν ην θαηλφκελν ηνπ «overbooking» θαη πάλσ απφ 200 δηαλπθηεξεχζεηο αλά θιίλε (κε κέγηζηε ηηκή ηηο 226 δηαλπθηεξεχζεηο ην 1976). 47

49 ρήκα 4: Γηαλπθηεξεχζεηο αλά θιίλε Πηγές: EΣYE / EOT, ΞEE, EΞP Λνγνζέηεο 1992 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηεο Ρφδνπ σο πξνο ηηο εζληθφηεηεο. ηηο ηξεηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ηνπ ξνδηαθνχ ηνπξηζκνχ - δει. ηε Βξεηαλία, ηε Γεξκαλία θαη ηε θαλδηλαβία - ππήξμε ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα κεγάιε κείσζε ηφζν ζηνπο απφιπηνπο αξηζκνχο επηζθεπηψλ φζν θαη ζην κεξίδην απηψλ ησλ εζληθνηήησλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηψλ (βι. Πίλαθα 1 θαη ρήκα 5). Οη αθίμεηο κε charter απφ απηέο ηηο ηξεηο ρψξεο ήηαλ κεησκέλεο ην 2004 κέρξη θαη ζε πνζνζηφ 29,1% ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Οκνίσο, ππνρψξεζε θαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζην ζχλνιν ησλ αθίμεσλ κε charter ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Tν αζξνηζηηθφ κεξίδην ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ επί ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ηεο Ρφδνπ έπεζε απφ 77,3% ην 1994 ζε 62,6% ην 2004, ην ρακειφηεξν ζηελ ηζηνξία ηνπ ξνδηαθνχ ηνπξηζκνχ. Oη Βξεηαλνί επηβάηεο πηήζεσλ charter επέηπραλ πάλησο ην 2002 ην πςειφηεξν κεξίδην ησλ ηειεπηαία δέθα εηψλ κε 33,5% επί ηνπ ζπλφινπ αθίμεσλ κε charter. ρήκα 5: Μεξίδην ηνπξηζηψλ απφ ηε Βξεηαλία, ηε Γεξκαλία θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθίμεσλ κε πηήζεηο charter ζηε Ρφδν γηα ηελ πεξίνδν

50 Πηγή: YΠA Πηγή: YΠA Μηα άιιε εζληθφηεηα πνπ παξνπζίαζε αμηφινγε αχμεζε είλαη νη Έιιελεο (βι. Πίλαθα 2). Σν κεξίδην ησλ Διιήλσλ ζηηο ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεχζεηο απμήζεθε απφ ην 6,1% ην 1999 ζην 8,8% ην ρήκα 6: Μεξίδην ηνπξηζηψλ απφ επηιεγκέλεο ρψξεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθίμεσλ κε πηήζεηο charter ζηε Ρφδν γηα ηελ πεξίνδν Πηγή: YΠA 49

51 Πίλαθαο 2: Μεξίδην εκεδαπψλ ζην ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε μελνδνρεία ηεο Ρφδνπ Έηνο χλνιν δηαλπθηεξεχζεσλ Γηαλπθηεξεχζεηο εκεδαπψλ Μεξίδην εκεδαπψλ ζην ζχλνιν Πηγή: EΞP Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε έιιεηςε ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Ρφδνπ εκπφδηζε ηνπο ηνπξηζηηθνχο θνξείο λα αληηιεθζνχλ εγθαίξσο ηηο αλαθαηαηάμεηο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη λα επηθεληξψζνπλ ηηο ελέξγεηεο πξνβνιήο ζε εθείλεο ηηο αγνξέο πνπ έρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Αληί γηα απηφ, δαπαλψληαη θνλδχιηα πξνβνιήο ζε αγνξέο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή πησηηθή πνξεία εδψ θαη ρξφληα. Οπζηαζηηθά έρεη παξαρσξεζεί ε πξσηνβνπιία ζηνπο tour operators γηα λα αλαπηχμνπλ - θαη ελ ηέιεη λα ειέγμνπλ - εθείλνη θάπνηεο λέεο αγνξέο, νη δε επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηεο Ρφδνπ ηξέρνπλ πίζσ απφ ηηο εμειίμεηο φηαλ νη tour operators ζηξέθνπλ ζε άιινπο πξννξηζκνχο ηελ πειαηεία ησλ παξαδνζηαθψλ αγνξψλ. 50

52 ΠΗΝΑΚΑ 2. ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΣΖ ΔΠΗΒΑΣΔ ΑΦΗΞΔΗ ΑΝΑΥΧΡΖΔΗ

53 ΔΠΗΒΑΣΔ ΦΡΑΦΖΜΑ 2. ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ ΠΖΓΖ ΔΟΣ εηξά

54 ΠΗΝΑΚΑ 3. ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΣΖ ΔΠΗΒΑΣΔ ΑΦΗΞΔΗ ΑΝΑΥΧΡΖΔΗ

55 ΔΠΗΒΑΣΔ ΠΖΓΖ ΔΟΣ ΓΡΑΦΖΜΑ 3. ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ εηξά

56 ΠΗΝΑΚΑ 4. ΑΦΗΞΔΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΓΗΑΓΟΡΑ» ΣΖ ΡΟΓΟΤ ΜΔ ΠΣΖΔΗ CHARTER ΑΝΑ ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ 2001 ΔΧ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ ΑΓΓΛΗΑ ΗΣΑΛΗΑ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΟΤΖΓΗΑ ΓΑΝΗΑ ΗΡΑΖΛ ΓΑΝΗΑ ΦΗΛΑΝΓΗΑ ΔΛΒΔΣΗΑ ΒΔΛΓΗΟ ΝΟΡΒΖΓΗΑ ΟΤΓΓΑΡΗΑ ΣΔΥΗΑ ΠΟΛΧΝΗΑ ΛΟΒΑΚΗΑ ΛΟΤΞ/ΡΓΟ ΓΑΛΗΑ ΚΤΠΡΟ ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΓΗΟΤ/ΒΗΑ ΡΧΗΑ ΛΟΒΔΝΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ΗΠΑΝΗΑ ΣΟΤΡΚΗΑ ΡΧΜΑΝΗΑ ΟΤΚΡΑΝΗΑ ΠΟΡΣΟ/ΛΗΑ ΑΛΛΔ

57 ΠΗΝΑΚΑ 5. ΔΠΗΒΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΠΛΟΗΧΝ ΜΖΝΑ ΔΠΗΒΑΣΔ ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡΣ ΑΠΡ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓΟΤ ΔΠΣ ΟΚΣΧ ΝΟΔΜ ΓΔΚ ΤΝΟΛΟ ΠΖΓΖ ΔΟ 56

58 ΠΗΝΑΚΑ 6. ΔΠΗΒΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΧΝ ΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ ΜΖΝΑ ΑΡΗΘΜΟ ΠΛΟΗΧΝ ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡΣ ΑΠΡ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓΟΤ ΔΠΣ ΟΚΣΧ ΝΟΔΜ ΓΔΚ ΤΝΟΛΟ ΠΖΓΖ ΔΟΣ 57

59 ΠΗΝΑΛΑ 7. ΔΠΗΒΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΛΗΜΔΝΑ ΡΟΓΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΜΖΝΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡΣ ΑΠΡ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓΟΤ ΔΠΣ ΟΚΣΧ ΝΟΔΜ ΓΔΚ ΤΝΟΛΟ ΠΖΓΖ ΔΟΣ 58

60 ΔΠΗΒΑΣΔ ΓΡΑΦΖΜΑ 4. ΔΠΗΒΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΔΧ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΧΝ ΔΠΗΒΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΧΝ ΡΟΓΟΤ εηξά1 εηξά2 εηξά3 εηξά4 εηξά5 εηξά6 εηξά ΠΗΝΑΚΑ 8. ΔΞΔΛΗΞΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΡΟΓΟΤ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΈΣΟ ΠΟΛ/ΛΔΗΑ Α ΚΑΣ Β ΚΑΣ Γ ΚΑΣ Γ ΚΑΣ

61 ΠΖΓΖ ΔΟΣ 60

62 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΧ Ζ Κσο, ην λεζί ηνπ Ηππνθξάηε, ηνπ παηέξα ηεο ηαηξηθήο, είλαη λεζί ηνπ Αηγαίνπ. Έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001) θαη είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Γσδεθαλήζνπ ζε έθηαζε, κεηά ηε Ρφδν θαη ηελ Κάξπαζν θαη ην δεχηεξν ζε πιεζπζκφ κεηά ηε Ρφδν. Ζ επηθάλεηα ηνπ λεζηνχ είλαη 295 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα κε κηα αθηή 112 ρηιηνκέηξσλ. Πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη ε Κσο, φπνπ είλαη θαη ην θχξην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ. Απέρεη απφ ηνλ Πεηξαηά 200 λαπηηθά κίιηα. Δίλαη έλα πινχζην λεζί ζε ηζηνξηθά κλεκεία θαη παξνπζηάδεη αμηφινγν αξραηνινγηθφ θαη ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Έλα πξάζηλν θπξηνιεθηηθά λεζί κε εμαηξεηηθά φκνξθν θιίκα θαη αηέιεησηεο παξαιίεο θαη ακκνπδηέο. ηελ Κσ ζπλαληά θαλείο ζε έλα ππέξνρν ζπλδπαζκφ ην παιηφ κε ην θαηλνχξην. Παξάδνζε, ηζηνξία ρηιηάδσλ ρξφλσλ, θπζηθέο νκνξθηέο, ηζηνξηθά κλεκεία. Ζ ζεκεξηλή Κσο είλαη έλα ζχγρξνλν ηνπξηζηηθφ λεζί κε πνιιέο δπλαηφηεηεο ζεζέκαηα δηακνλήο, θαγεηνχ, ζπνξ, εθδξνκψλ, ςπραγσγίαο. 61

63 6.2 Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΧ Απφ ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 70 έγηλε θαλεξφ φηη ην κέιινλ ηεο Κσ ήηαλ ν ηνπξηζκφο θαη κάιηζηα ν δηεζλείο ηνπξηζκφο. Σν ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπ λεζηνχ, νη θπζηθέο νκνξθηέο, νη εθηεηακέλεο παξαιίεο, πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξσλ νξγαλσηψλ ηαμηδίσλ, νη νπνίνη θαηέζηεζαλ ηελ Κσ έλα απφ ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Απφ ην 1982 πνπ άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ηα αλαπηπμηαθά θίλεηξα επσθειεζήθαλ επηρεηξεκαηίεο ηεο Κσ θαη δεκηνχξγεζαλ λέα μελνδνρεία. Απφ 52 μελνδνρεία κε θιίλεο πνπ δηαζέηεη ε Κσο ην 1980, έγηλαλ 151 κε θιίλεο ην 1990 γηα λα θηάζνπλ ζήκεξα ζε 280 ζε θιίλεο θαη θιίλεο ζε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. Οη αθίμεηο ζην λεζί ην 1980 ήηαλ θαη ην 1999 έηνο αηρκήο έθζαζαλ ζε ήκεξα ε Κσο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο 4 ζεκαληηθφηεξνπο δηεζλείο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο Διιάδαο. Σελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Κσ βνήζεζαλ απνθαζηζηηθά θαη νη μελνδνρεηαθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ επηρεηξεκαηίεο, πνπ αλακθηζβήηεηα αλέβαζαλ ην επίπεδν ηνλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λεζηνχ. 6.3 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΔΡΜΔΓΔΝΘΤΖ ΣΖ ΚΧ Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Κσ θαίλεηαη λα έρεη θζάζεη θαη ίζσο λα έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα αληνρήο ηνπ ηφπνπ. Ζ ππεξθφξησζε ησλ ππνδνκψλ, ε θπθινθνξηαθή ην ζηνίβαγκα ζηηο παξαιίεο, νη ζφξπβνη, ε ξχπαλζε, νη νπξέο ζηνπο ζηαζκνχο ηαμί θαη ζηηο ζπξίδεο ησλ ηξαπεδψλ θαη νη κεηαιιάμεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ληφπηνπ πιήζηνπ, είλαη κεξηθά θαηλφκελα πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ν ηφπνο άγγημε ηα φξηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ αδηαρψξεηνπ. (Λνγνζέηεο 2000) 62

64 6.4 ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΔΡΜΔΓΔΝΘΤΖ ΣΖ ΚΧ Οη ηνπηθνί θνξείο, νη επηρεηξεκαηίεο θαη φζνη εκπιέθνληαη ζηα ηνπξηζηηθά πξάγκαηα λα πξνβιεκαηηζζνχλ θαη λα επαλαθαζνξίζνπλ ηε ζηάζε ηνπο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπ λεζηνχ. Βαζηθνί άμνλεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξκεγέλζπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Κσ θαη ζηα φζα απηή ζπλεπάγεηαη πξέπεη λα είλαη ε θαιχηεξε ρξνληθή (επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ) θαηαλνκή ηνπ ηνπξηζκνχ, ε δεκηνπξγία ησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηνπ λεζηνχ θαη γεληθά ε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζεκεξηλφο επηζθέπηεο θαη φρη κνλφ. (Λνγνζέηεο 2000) 63

65 ΠΗΝΑΚ 9. ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΧ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΕΣΗ ΕΠΙΒΑΣΕ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ΠΖΓΖ ΔΟΣ 64

66 ΔΠΗΒΑΣΔ ΓΡΑΦΖΜΑ 5. ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΧ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΧ εηξά

67 ΠΗΝΑΚΑ 10. ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΧ ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΕΣΗ ΕΠΙΒΑΣΕ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ΠΖΓΖ ΔΟΣ 66

68 ΔΠΗΒΑΣΔ ΓΡΑΦΖΜΑ 6. ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΧ ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΧ εηξά ΚΔΦΑΛΑΗΟ

69 7.1 ΚΑΛΤΜΝΟ Ζ Κάιπκλνο, είλαη έλα λεζί κε ζπάληεο θπζηθέο νκνξθηέο. πλδπάδεη ηε γνεηεία ηνπ βνπλνχ, κε ηα επηβιεηηθά άγξηα ηνπία θαη ηηο πιαγηέο ηηο θαηάθπηεο απφ αξσκαηηθά βφηαλα, κε ηηο δαληεισηέο αθηέο θαη ηα θξπζηάιιηλα λεξά. Δίλαη γλσζηή ζε φιν ηνλ θφζκν σο ην λεζί ησλ ζθνπγγαξάδσλ, ιφγν ηεο καθξαίσλεο παξάδνζεο πνπ έρεη ζηε Κάιπκλν ην επάγγεικα απηφ, ζην νπνίν νθείιεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επεκεξίαο θαη ηεο θήκεο ηεο. Βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ Αηγαίν αλάκεζα ζηε Λέξν θαη ζηε Κσ. Δίλαη ην ηέηαξην ζε κέγεζνο λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ, κε έθηαζε 110 η. ρικ. θαη κε πιεζπζκφ πεξίπνπ θαηνίθνπο. Νφηηα ηεο Καιχκλνπ απιψλεηαη ην Κξεηηθφ Πέιαγνο θαη ζηα δπηηθά ηεο ην Ηθάξην Πέιαγνο. Πεξηβάιιεηαη απφ πνιιά κηθξά λεζάθηα άιια θαηνηθεκέλα θη άιια αθαηνίθεηα. Σα πην γλσζηά απφ απηά είλαη ε Σέιελδνο θαη ε Φέξηκνο πνπ θαηνηθνχληαη απφ θηελνηξφθνπο θαη ε Πιάηε, ην Νεζί ηνπ αξξή, ε Γατδνπξφλεζνο, ε Αγία Κπξηαθή θαη ηα Ίκηα. Απνηειεί έδξα ηεο επαξρίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη ηα λεζηά Λέξνο, Λεηςνί, Πάηκνο, Αζηππάιαηα, Αγαζνλήζη θαη Αξθνί. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Κάιπκλνο αλαθαιχθζεθε ηνπξηζηηθά. Οη απίζηεπηεο νκνξθηέο ηνπ λεζηνχ, ην απζεληηθφ λεζηψηηθν ρξψκα ησλ νηθηζκψλ ηνπ θαη ε πνιπζήκαληε ηζηνξία ηνπ, απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ρηιηάδεο ηαμηδηψηεο θάζε ρξφλν. Ζ Κάιπκλνο ραξαθηεξίδεηαη νξεηλφ λεζί. Σα άγξηα ηνπία κε ηνπο επηβιεηηθνχο βξαρψδεηο φγθνπο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ επηζθέπηε θαη πξνζθέξνληαη γηα αλαξξίρεζε, έλα άζιεκα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ζην λεζί, 68

70 αιιά θαη γηα νξεηβαηηθέο θαη πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο. Παξφια απηά ε ζάιαζζα ππήξμε αλέθαζελ ην θπξίαξρν ζηνηρείν δσήο ηνπ ηφπνπ. Σν λεζί ησλ ζθνπγγαξάδσλ ρξσζηά ζην πινχζην βπζφ ηνπ Αηγαίνπ ηε θήκε ηνπ. Γη απηφ θαη απνηειεί αγαπεκέλν πξννξηζκφ ησλ θίισλ ηεο θαηάδπζεο θαη ηνπ ςαξνληνχθεθνπ. Δλψ νη ππέξνρεο παξαιίεο, κε ηηο πεληαθάζαξεο αθηέο θαη ηα δηάθαλα λεξά πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο κνλαδηθέο ζηηγκέο μεγλνηαζηάο. Οη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ βειηηψλνληαη θάζε ρξφλν θαη ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ, πξνζθέξνληάο ηνπο φηη επηζπκνχλ. Άλεζε, πνιπηέιεηα, δηαζθέδαζε, γαζηξνλνκηθέο απνιαχζεηο, θ.α. Πξνγξακκαηίζηε ηηο δηαθνπέο ζαο ζην λεζί ησλ ζθνπγγαξάδσλ θαη δήζηε αμέραζηεο κέξεο ζηνλ Αηγαηνπειαγίηηθν παξάδεηζν. 7.2 ΝΗΤΡΟ Ζ Νίζπξνο είλαη έλα λεζί κε μερσξηζηή ηζηνξία θαη καθξαίσλε ηζηνξία. Ζ χπαξμή ηεο θαη ε πνξεία ηεο ζην ρξφλν έρεη ζεκαδεπηεί απφ ην εθαίζηεην, πνπ γηα αηψλεο ζηγφθαηγε ζηα έγθαηα ηεο γεο ηεο. Απηφ θαζφξηδε ην πφηε θαη γηα πφζν θαηξφ ην λεζί ζα κεγαινπξγνχζε θαη απηφ θαηέζηξεθε ζε ιίγε κφλν ψξα πνιηηηζκνχο αηψλσλ. Παξφια απηά ζηε Νίζπξν ζψδνληαη πνιιά αμηφινγα κλεκεία πνπ θαλεξψλνπλ ηελ πινχζηα ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη εληππσζηάδνπλ 69

71 ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ. Αθφκε θαη ην ίδην εθαίζηεην - πνπ ζήκεξα είλαη αλελεξγφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θπζηθφ αμηνζέαην ηεο Νηζχξνπ. Δθείλν πνπ θάλεη ηε Νίζπξν λα μερσξίδεη είλαη νη ελαιιαγέο ησλ ηνπίσλ ηεο. Ζ άγξηα νκνξθηά ησλ καχξσλ βξάρσλ δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηα θαηαπξάζηλα ηνπία θαη νη ζαιαζζηλέο εηθφλεο ζηνπο γξαθηθνχο νηθηζκνχο κε ηα θαηάιεπθα ζπίηηα θαη ηα βακκέλα ζε έληνλνπο ρξσκαηηζηνχο παξαζπξφθπιια. Ζ Νίζπξνο βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ Αηγαίν θαη ηε ζπλαληάκε ζην θέληξν πεξίπνπ ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Γσδεθαλήζσλ αλάκεζα ζηελ Κσ θαη ζηε Σήιν. Δίλαη έλα απφ ηα κηθξφηεξα λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη έρεη έθηαζε 41 η. ρικ. θαη ζρήκα θσληθφ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ εδάθνπο ηνπ λεζηνχ είλαη νξεηλφ θαη απνηειείηαη απφ εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα. Απφ ηηο εθξήμεηο ηνπ εθαηζηείνπ ηεο ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ είλαη γλσζηή απφ ηα αξραία ρξφληα δεκηνπξγήζεθε ε θνηιάδα ηνπ Λαθθηνχ κε ηνπο θξαηήξεο θαη ηα βνπλά Πξνθήηεο Ζιίαο, Άγηνο Ησάλλεο θαη Άγηνο Γεψξγηνο. Δπίζεο, ε Νίζπξνο θεκίδεηαη θαη γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο, πνπ είλαη γλσζηέο απφ ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε. απηφ ην λεζί ηνπ Αηγαίνπ, ν επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη κνλαδηθέο θπζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο. Αλ θαη πνιινί ηελ επηζθέπηνληαη ζηα πιαίζηα κηαο εκεξήζηαο εθδξνκήο απφ ηε γεηηνληθή Κσ, αμίδεη λα παξακείλεηε ιίγεο κέξεο ζηε Νίζπξν θαη λα δείηε, λα ζαπκάζεηε θαη λα γλσξίζεηε ην ρζεο θαη ην ζήκεξα ηνπ ηφπνπ, κέζα απφ ηηο επηινγέο πνπ ζαο πξνζθέξεη. 70

72 7.3 ΠΑΣΜΟ Πάηκνο, ην λεζί ηεο Απνθάιπςεο. Σν βνξεηφηεξν λεζί ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Γσδεθαλήζσλ έκειιε λα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ν ηεξφηεξνο ηφπνο ηεο Οξζνδνμίαο. Σν λεζί, ζην φπνην ην 95 κ.υ. ν Ησάλλεο έγξαςε ηελ Απνθάιπςε, απνηειεί παλειιήλην θαη παλνξζφδνμν ηφπν πξνζθπλήκαηνο. Ζ Πάηκνο είλαη πξνηθηζκέλε κε κνλαδηθέο νκνξθηέο. Οη ελαιιαγέο ησλ ηνπίσλ ηεο εληππσζηάδνπλ θάζε επηζθέπηε, θαζψο νη βξαρψδεο ιφθνη δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε θαηάθπηεο πεδηλέο εθηάζεηο. Κη αλάκεζά ηνπο νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, κε ηε κεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη ηηο αλαξίζκεηεο εθθιεζηέο δεκηνπξγνχλ κηα κνλαδηθή εηθφλα. Σν απέξαλην γαιάδην ηνπ Αηγαίνπ, νη αηέιεησηεο δαληεισηέο αθηέο θαη ηα κηθξά απάλεκα ιηκαλάθηα, δηθαηψλνπλ ηελ απφθαζε θάζε ηαμηδηψηε λα επηζθεθζεί απηφ ην μερσξηζηφ Αηγαηνπειαγίηηθν λεζί. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Ηθαξία θαη ζηε Λέξν θαη έρεη έθηαζε 34 η. ρικ. Σν λεζί ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο απαξάκηιιεο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ. ήκα θαηαηεζέλ φκσο, ηεο Πάηκνπ απνηειεί ην Καζηξνκνλάζηεξν ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη ε Υψξα πνπ εθηείλεηαη γχξσ απφ απηφ. 71

73 Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε Πάηκνο ην 1981, ραξαθηεξίζηεθε κε εηδηθφ λφκν απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Ηεξφ λεζί. Δπίζεο, απφ ην 1999 ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα Μλεκεία Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Μέρξη θαη πξηλ ιίγα ρξφληα ε Πάηκνο άλεθε ζηα λεζηά πνπ πξνζθέξνληαη γηα ήζπρεο δηαθνπέο. Σψξα, πιένλ δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην. ηα πιαίζηα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ θξνληίδνπλ θαη γηα ηε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ. Οη επηινγέο ηθαλνπνηνχλ φια ηα γνχζηα. Γξαθηθά ηαβεξλάθηα, θέληξα κε παξαδνζηαθή κνπζηθή, θαθεηέξηεο θαη κπαξάθηα. Δπίζεο, δηνξγαλψλνληαη απφ ην δήκν βξαδηέο κε παξαδνζηαθφ γιέληη. Γηα ηε δηακνλή ζαο ζα βξείηε μελνδνρεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα κε φιεο ηηο αλέζεηο. Γεληθφηεξα, ε Πάηκνο είλαη έλαο πξννξηζκφο πνπ ηα έρεη φια. Δπηζθεθζείηε ηελ θαη γλσξίζηε ην κεγαιείν ηεο θχζεο αιιά θαη ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο κέζα απφ ηα ηζηνξηθά κλεκεία ηεο. 72

74 7.4 ΚΑΟ Ζ Κάζνο, ην κηθξφ αηγαηνπειαγίηηθν λεζί κε ηε κεγάιε λαπηηθή παξάδνζε θαη ηελ ηδηαίηεξε θνπιηνχξα πξνζθέξεηε γηα ήζπρεο δηαθνπέο. Δίλαη ην λνηηφηεξν λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Κάξπαζν θαη ζηε Κξήηε. Γη απηφ θη ρεη πνιιά θνηλά ιανγξαθηθά ζηνηρεία θαη κε ηα δχν λεζηά. Ζ Κάζνο είλαη κηθξφ θαη πεηξψδεο λεζί, κε έθηαζε 66 η. ρικ. Οη θάηνηθνί ηνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηε γεσξγία, ηε θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία. Σν λεζί θαηνηθείηαη απφ ηα αξραία ρξφληα θαη θαηά ηελ πεξηήγεζή ζαο, ζ απηφ ζα δείηε ζεκαληηθά ηζηνξηθά κλεκεία, εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα πνπ απνθαιχπηνπλ πηπρέο ηεο πνξείαο ηνπ λεζηνχ ζην ρξφλν. Δθηφο φκσο απφ ηα αξραηνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ, ην λεζί καγεχεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ θαη κε ηηο θπζηθέο ηνπ θαιινλέο. Βξαρψδε ηνπία πνπ καγλεηίδνπλ ηε καηηά, δαληεισηέο αθηέο θαη βαζπγάιαδα λεξά, γξαθηθνί παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. ια καδί δεκηνπξγνχλ κηα ππέξνρε εηθφλα πνπ ζα πίλαθαο δσγξαθηθήο, θεξδίδεη ην ζαπκαζκφ φζσλ ηελ αληηθξίδνπλ θαη ζεξγηαλίδνπλ ζηνπο δξφκνπο ηεο. Σν λεζί δελ έρεη θνξεζηεί αθφκε απφ ηε ηνπξηζηηθή θίλεζε, γη απηφ θαη δηαηεξεί αθφκε ην λεζηψηηθν ρξψκα ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ κέλνπλ ζην Φξπ, ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, πνπ είλαη θαη ε πην αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθά πεξηνρή ηνπ λεζηνχ. Γεληθά ζην ηνκέα ηεο δηακνλήο ε Κάζνο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ επηζθεπηψλ ηεο θαζψο δηαζέηεη μελνδνρεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη πνιιά ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. ην ηνκέα ηεο δηαζθέδαζεο, ζα ζαο κείλνπλ αμέραζηεο νη βξαδηέο ζηα ηαβεξλάθηα ηνπ λεζηνχ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο νξγαλνπαίρηεο 73

75 λα παίδνπλ γλψξηκεο κεισδίεο θαη λα ζαο ηαμηδεχνπλ ζηα κνλνπάηηα ηνπ νλείξνπ 7.5 ΣΖΛΟ Ζ Σήινο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Νίζπξν θαη ζηε Υάιθε. Δίλαη έλα κηθξφ λεζί, κε πνιιέο θπζηθέο νκνξθηέο θαη ηζηνξηθά κλεκεία, πνπ φκσο είλαη αλαμηνπνίεην ηνπξηζηηθά. Γηαηεξεί αλαιινίσηε ηελ παξαδνζηαθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη εθπιήζζεη επράξηζηα ηνπο ιηγνζηνχο επηζθέπηεο ηνπ κε ηελ γξαθηθφηεηα ησλ ηνπίσλ θαη ησλ νηθηζκψλ ηνπ θαζψο θαη κε ηηο ππέξνρεο παξαιίεο ηνπ. Σν λεζί έρεη έθηαζε 63 η. ρικ. θαη ην έδαθφο ηνπ σο επί ην πιείζηνλ - είλαη πεηξψδεο, κε εμαίξεζε κηα κηθξή εχθνξε θνηιάδα πνπ ζπλαληάκε ζηελ ελδνρψξα ηνπ λεζηνχ. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία, ηε γεσξγία θαη ηε αιηεία. Δίλαη πηζηνί ζηα παξαδνζηαθά ήζε θαη έζηκα θαη δηαθξίλνληαη γηα ηε θηινμελία ηνπο. Ζ Σήινο θαηνηθείηαη απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Σα εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεο ζην Μεγάιν Υσξηφ, ην Δλεηηθφ Κάζηξν, νη βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη ηα νζηά ησλ λάλσλ ειεθάλησλ πνπ βξέζεθαλ ζην ζπήιαην Υαξθαδηφ, θαλεξψλνπλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ. Ζ Σήινο είλαη έλα απφ ηα πην απνκνλσκέλα λεζηά ησλ Γσδεθαλήζσλ. Αλ ην δεηνχκελφ ζαο είλαη ήζπρεο δηαθνπέο ζ έλα παλέκνξθν πεξηβάιινλ, επηζθεθζείηε ηελ Σήιν θαη θαιέο δηαθνπεο. 74

76 7.6 ΥΑΛΚΖ Ζ Υάιθε είλαη έλα απφ ηα κηθξφηεξα λεζηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Γσδεθαλήζσλ. Δίλαη έλα φκνξθν λεζί κε παξζέλεο νκνξθηέο θαη πεληαθάζαξεο παξαιίεο. Βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηεο Ρφδνπ θαη απέρεη απφ ην θεληξηθφ ιηκάλη ηεο 35 λ.κ., ελψ απφ ηε θάια Κακείξνπ κφλν 11 λ.κ. Ζ έθηαζή ηνπ θηάλεη ηα 28 η. ρικ. Δίλαη νξεηλφ λεζί κε πεηξψδεο έδαθνο. Απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ γηα φζνπο απνθεχγνπλ ηα πνιπζχρλαζηα θαη θνζκηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, θαη πξνηηκνχλ ηα ήζπρα λεζηά πνπ πξνζθέξνληαη γηα θπζηνιαηξηθέο δηαδξνκέο θαη έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθά ηζηνξηθά κλεκεία. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Υάιθε έρεη αλαθεξπρζεί θέληξν εηξήλεο θαη θηιίαο. Νένη απ φιν ηνλ θφζκν επηζθέπηνληαη θάζε θαινθαίξη ην λεζί θαη δηνξγαλψλνπλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Γη απηφ ην ζθνπφ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη θνηλνηηθφο μελψλαο. Έηζη, ε θήκε ηνπ λεζηνχ εμαπιψλεηαη θαη θάζε θαινθαίξη ην επηζθέπηνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θίινη ησλ ηαμηδηψλ. Πξνγξακκαηίζηε ηηο δηαθνπέο ζαο ζηε γνεηεπηηθή Υάιθε θαη πεξάζηε αιεζκφλεηεο κέξεο ζην ήζπρν ιηκάλη ηνπ Αηγαίνπ 75

77 7.7 ΛΔΗΦΟΗ Οη Λεηςνί είλαη έλα κηθξφ ήζπρν λεζάθη πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 11 λ.κ. αλαηνιηθά ηεο Πάηκνπ θαη 8 λ.κ. βφξεηα ηεο Λέξνπ. Έρεη έθηαζε 16 η. ρικ. Οη ιηγνζηνί κφληκνη θάηνηθνί ηνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηελ αιηεία. Σν λεζί παξακέλεη αλαμηνπνίεην ηνπξηζηηθά θαη δηαηεξεί ηελ απζεληηθή ηνπ αηγαηνπειαγίηηθε ηαπηφηεηα. Απνηειεί ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα φζνπο επηδεηνχλ εξεκία θαη απφιπηε μεγλνηαζηά. Ο γξαθηθφο νηθηζκφο, κε ηα θάηαζπξα ζπίηηα εθηείλεηαη γχξσ απφ ην ιηκάλη. ηελ θεληξηθή πιαηεία ιεηηνπξγνχλ νη ηαβέξλεο θαη ηα παξαδνζηαθά θαθελεία. Δθεί, ηαμηδηψηεο θαη ληφπηνη γίλνληαη κηα παξέα θαη δηαζθεδάδνπλ κε λεζηψηηθε κνπζηθή θαη απνιακβάλνληαο ην παξαδνζηαθφ θφθθηλν θξαζί. εκαληηθά αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ απνηεινχλ νη εθθιεζίεο ηνπ. Κηηζκέλε πάλσ ζε έλα χςσκα δεζπφδεη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε πνπ ηδξχζεθε ηνλ 16ν αηψλα. ην εζσηεξηθφ ηεο θπιάζζεηαη ε εηθφλα ηεο Παλαγηάο ηεο Μαχξεο. Μηα άιιε ζεκαληηθή εθθιεζία ησλ Λεηςψλ είλαη ε Παλαγία ηνπ Υάξνπ πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 17ν αηψλα θαη πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο πνπ θξαηάεη ζηελ αγθαιηά ηεο ηνλ απνθαζεισκέλν Υξηζηφ. Δπίζεο, αμίδεη λα επηζθεθζείηε ην ιανγξαθηθφ εθθιεζηαζηηθφ κνπζείν ηνπ λεζηνχ. Οη παξαιίεο ησλ Λεηςψλ θεκίδνληαη γηα ηα θαζαξά θξπζηάιιηλα λεξά ηνπο. ην λεζί ζα βξείηε παξαιίεο κε άκκν θαη βφηζαια. Κνληά ζην ιηκάλη ζα ζπλαληήζεηε ηηο ακκνπδηέο Λεληνχο θαη Κπξά Βαζίιαηλα. Νφηηα ηνπ ιηκαληνχ βξίζθεηαη ν φξκνο ηεο Καηζαδηάο, κε ηε βνηζαισηή αθηή θαη ζηε ζπλέρεηά ηνπ ε παξαιία Υαριαθνχξα. Σν Μνλνδέλδξη είλαη ε αγαπεκέλε παξαιία ησλ γπκληζηψλ, ελψ ε παξαιία ηνπ Πιαηχ Γηαινχ, κε ηε ιεπθή ακκνπδηά θαη ηα θαηαγάιαλα λεξά, είλαη κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο ηνπ λεζηνχ. 76

78 Αμίδεη λα παξεπξεζείηε ζηε γηνξηή ηνπ θξαζηνχ πνπ δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ. Θα έρεηε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρεηε ζε έλα παξαδνζηαθφ γιέληη θαη λα πηείηε άθζνλν ληφπην θξαζί. 7.8 ΑΓΑΘΟΝΖΗ Σν Αγαζνλήζη είλαη ην βνξεηφηεξν λεζί ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Γσδεθαλήζσλ. Απέρεη 36 λ.κ. απφ ηελ Πάηκν θαη κφιηο 8 λ.κ. απφ ηηο Μηθξαζηαηηθέο αθηέο. Δίλαη έλα λεζί κε παξζέλεο νκνξθηέο θαη ηξεηο κηθξνχο γξαθηθνχο νηθηζκνχο, ζην νπνίν κπνξείηε λα δήζεηε απφ θνληά ηελ απζεληηθή λεζηψηηθε δσή. Οη θάηνηθνη ηδηαίηεξα θηιηθνί θαη εγθάξδηνη, ζα ζαο ζπκίζνπλ ηη ζεκαίλεη ειιεληθή θηινμελία. Σν Αγαζνλήζη έρεη ηξεηο νηθηζκνχο. Σνλ Άγην Γεψξγην πνπ είλαη θαη ην ιηκάλη, ην Μεγάιν θαη ην Μηθξφ Υσξηφ. Σα ζπίηηα είλαη θηηζκέλα κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη έρνπλ φκνξθνπο θήπνπο. Σν λεζί θαηνηθείηαη απφ ηα αξραία ρξφληα. Σν ζεκαληηθφηεξν αμηνζέαην πνπ κπνξείηε λα δείηε είλαη νη Θφινη. Πξφθεηηαη γηα βπδαληηλά θηίζκαηα πνπ ρξεζίκεπαλ σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη ηξνθίκσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ Αγαζνλεζίνπ θηάλεη ηα 32 ρικ. Μηθξνί φξκνη, απάλεκα ιηκαλάθηα θαη ρξπζαθέληεο ακκνπδηέο ζπλζέηνπλ ην πάδι ησλ παλέκνξθσλ παξαιίσλ ηνπ λεζηνχ κε ηα θξπζηάιιηλα λεξά. ηηο ηαβέξλεο ηνπ λεζηνχ ζα δνθηκάζεηε ηε παξαδνζηαθή θάβα ή θιηζθνπθνχδη φπσο ηελ απνθαινχλ θαη πνιιέο άιιεο λνζηηκηέο. ην λεζί ζα βξείηε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. 77

79 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΡΠΑΘΟ Ζ Κάξπαζνο είλαη ην λεζί κε ηηο κεγαιχηεξεο αληηζέζεηο. Οη ελαιιαγέο ησλ ηνπίσλ ηεο απφ βνπλά άιια θαηαπξάζηλα θαη άιια βξαρψδε ζε πεδηάδεο, θνηιάδεο, αηέιεησηεο ακκνπδηέο, θνιπίζθνπο θαη ιηκαλάθηα, εληππσζηάδεη θάζε επηζθέπηε. Σν ίδην θαη νη γξαθηθνί νηθηζκνί κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή πνπ δεκηνπξγνχλ έλα αξκνληθφ ζχλνιν κε ηελ ππέξνρε θχζε πνπ ηνπο πεξηβάιεη. Μα απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Κάξπαζν είλαη νη άλζξσπνί ηεο. Πηζηνί ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα ησλ πξνγφλσλ ηνπο, δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ην ξνιφη ηνπ ρξφλνπ έρεη ζηακαηήζεη απφ θαηξφ θαη ην λεζί. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη Καξπαζηψηεο θπξίσο ηεο ελδνρψξαο ληχλνληαη αθφκε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο θνξεζηέο ζε θάζε πνιηηηζηηθή εθδήισζε. Οη γπλαίθεο θνξάλε ηηο πνιχρξσκεο 78

80 ηνπηθέο ελδπκαζίεο θαη θακαξψλνπλ γηα ηελ δσδεθαλεζηαθή ηνπο θαηαγσγή. Πξφθεηηαη γηα εηθφλεο κνλαδηθέο πνπ δε ζα ζπλαληήζεηε ζε θαλέλα άιιν κέξνο θαη πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ηνπο γεξνχο δεζκνχο πνπ έρεη ν Έιιελαο κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ. Ζ Κάξπαζνο είλαη ην δεχηεξν ζε κέγεζνο λεζί ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ην λνηηφηεξν ηνπ ζπκπιέγκαηνο. Έρεη έθηαζε 301 η. ρικ. θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Ρφδν θαη ζηε Κξήηε. Δίλαη έλα νξεηλφ λεζί, κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηελφκαθξν ζρήκα. Σα ρσξηά ηνπ είλαη θηηζκέλα ζηηο θαηαπξάζηλεο πιαγηέο ησλ βνπλψλ ηνπ ή γχξσ απφ ηα γξαθηθά ιηκαλάθηα. Οη θάηνηθνί ηνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία.σα ηειεπηαία ρξφληα ε Κάξπαζνο αλαθαιχθζεθε ηνπξηζηηθά θαη ην λεζί άξρηζε λα αλαπηχζζεη ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπ ππνδνκέο. Έηζη, πνιινί θάηνηθνη ζηξάθεθαλ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. ήκεξα, ε Κάξπαζνο απνηειεί έλαλ ηδαληθφ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ γηα φζνπο επηδεηνχλ έλα ήζπρν λεζί γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. Πξνζθέξεη εξεκία θαη μεθνχξαζε ζηηο παξαδεηζέληεο νκνξθηέο ηνπ, γλσξηκία κε ηελ ηζηνξία θαη ηε παξάδνζε ηνπ ηφπνπ θαη θπζηθά επθαηξίεο γηα δηαζθέδαζε κε παξαδνζηαθή κνπζηθή, ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα πνπ ζα ραξαρζνχλ ζηε κλήκε ζαο κε αλεμίηεια ρξψκαηα θη ε ζχκεζή ηνπο ζα νκνξθαίλεη ηηο θξχεο ρεηκσληάηηθεο βξαδηέο ζαο. Δπηζθεθζείηε ηελ Κάξπαζν, ην λεζί ησλ αληηζέζεσλ θαη αθεζείηε ζηε γνεηεία ηνπ 79

81 ΠΗΝΑΚΑ 11. ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΕΣΗ ΕΠΙΒΑΣΕ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ΠΖΓΖ ΔΟΣ 80

82 ΔΠΗΒΑΣΔ ΓΡΑΦΖΜΑ 7. ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ εηξά

83 ΠΗΝΑΚΑ 12. ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΕΣΗ ΕΠΙΒΑΣΕ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ΠΖΓΖ ΔΟΣ 82

84 ΔΠΗΒΑΣΔ ΓΡΑΦΖΜΑ 8. ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ εηξά

85 8.3 ΛΔΡΟ Ζ Λέξνο, είλαη έλαο παξάδεηζνο πξνηθηζκέλνο κε απέξαληεο θαηαπξάζηλεο εθηάζεηο θαη δαληεισηέο αθξνγηαιηέο. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Πάηκν θαη ζηε Κάιπκλν θαη είλαη ην λεζί ηεο Γσδεθαλήζνπ κε ηηο πεξηζζφηεξεο ελαιιαγέο ζηα ηνπία ηνπ. Σν λεζί πνπ επέιεμε ε Άξηεκηο, ε ζεά ηνπ θπλεγηνχ γηα θαηνηθία ηεο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ δηαθξίλεηαη γηα ην θάιινο ηνπ. Έρεη έθηαζε 53 η. ρικ. θαη ην κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ θηάλεη ην 71 η. ρικ. πσο, θαίλεηαη θαη ην φλνκά ηνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «ιεξφο» πνπ ζεκαίλεη ιείνο, επίπεδνο ην λεζί είλαη πεδηλφ, κε απέξαληνπο θάκπνπο πνπ θηάλνπλ σο ηελ αθξνζαιαζζηά θαη ρακειά βνπλά θαηάθπηα απφ πεχθα, βειαληδηέο θαη κηα πινχζηα πνηθηιία ινπινπδηψλ. Σν νλεηξεκέλν ζθεληθφ ηεο θχζεο ηεο Λέξνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα βαζηά θη απάλεκα ιηκαλάθηα ηεο, νη φξκνη θαη νη θφιπνη πνπ ζρεκαηίδνπλ κηθξέο εμσηηθέο παξαιίεο θαη νη γξαθηθνί νηθηζκνί κε ηα παξαδνζηαθά θηίξηα θαη ηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά κλεκεία, πνπ πξνβάινπλ αλάκεζα ζηα καγεπηηθά ηνπία δειψλνληαο ηελ καθξαίσλε αλζξψπηλε παξνπζία ζην λεζί. Ζ Λέξνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηείλεη λα εμειηρζεί ζε δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Κάζε ρξφλν ηελ επηζθέπηνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ιάηξεηο ησλ ηαμηδηψλ, πνπ αλαδεηνχλ επίγεηνπο παξαδείζνπο πνπ δελ έρνπλ θνξεζηεί απφ ηε ηνπξηζηηθή θίλεζε γηα λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο. 84

86 Οη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ. ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, ζην Λαθθί, ζηα Άιηληα θαη ζε άιιεο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ιεηηνπξγνχλ μελνδνρεία θαη ζπγθξνηήκαηα ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ. Οη δηαθνπέο ζηε Λέξν ζα ζαο κείλνπλ αμέραζηεο. Δίλαη έλαο ηφπνο πνπ ηα έρεη φια. Ρίμηε άγθπξα ζην λεζί ηεο Άξηεκηο θαη δήζηε ηηο σξαηφηεξεο δηαθνπέο ζαο. ΠΗΝΑΚΑ 13. ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΛΔΡΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΕΣΗ ΕΠΙΒΑΣΕ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩΡΙΕΙ ΠΖΓΖ ΔΟΣ 85

87 ΔΠΗΒΑΣΔ ΓΡΑΦΖΜΑ 9. ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΛΔΡΟΤ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΛΔΡΟΤ εηξά

88 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΜΖ Ζ χκε κε ηελ μερσξηζηή νκνξθηά ηεο πξνζειθχεη θάζε ρξφλν ρηιηάδεο επηζθέπηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ηα θαινδηαηεξεκέλα λενθιαζηθά θαη ηα δηψξνθα πέηξηλα ζπίηηα ηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζπκίδνπλ ηελ επνρή πνπ ην λεζί επεκεξνχζε νηθνλνκηθά. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ε χκε, ήηαλ πξσηεχνπζα ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ην κεγαιχηεξν ζπνγγαιηεπηηθφ θέληξν ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. Δπίζεο, είρε αλεπηπγκέλε λαπηηιία θαη απνηεινχζε εκπνξηθή δχλακε ηεο επνρήο. Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε πνπ γλψξηζε ηφηε ην λεζί απνηππψλεηαη αθφκε θαη ζήκεξα ζηελ αξηζηνθξαηηθή θηλέηζα ηεο πφιεο. Σε χκε ηε ζπλαληάκε ζην λνηηναλαηνιηθφ Αηγαίν θαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Ρφδνπ. Έρεη έθηαζε 58 η. ρικ. θαη απέρεη 24 λ. κηιηά απφ ην ιηκάλη ηεο Ρφδνπ κε ηελ νπνία ζπλδέεηε κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα θαη 230 λ. κ. απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ην ρξσζηά ζηε γεηηλίαζή ηεο κε ηε Ρφδν, θαζψο πνιινί επηζθέπηνληαη ην λεζί ζηα πιαίζηα κηαο εκεξήζηαο εθδξνκήο θαη αθνχ γνεηεπζνχλ απφ ηηο νκνξθηέο ηεο, επηζηξέθνπλ γηα πνιπήκεξεο δηαθνπέο. Ζ χκε εθπιήζζεη επράξηζηα κε ηα ελαιιαζζφκελα ηνπία ηεο. Σν νξεηλφ έδαθφο ηεο κε ηα ςειά θη απφηνκα βνπλά, θαηαιήγεη ζε δαληεισηέο αθηέο θαη 87

89 κηθξνχο θνιπίζθνπο. ηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ ζα ραξείηε ηηο θαζαξέο ζάιαζζεο θαη ηελ ππέξνρε θχζε. Ζ πνιπζήκαληε ηζηνξία ηεο χκεο, απνηππψλεηαη ζηα ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ θαη ζηα εθζέκαηα ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη ηνπ ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ ηεο. Οη βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη ηα κνλαζηήξηα ηνπ λεζηνχ θαλεξψλνπλ ηε βαζηά πίζηε ησλ θαηνίθσλ. Ζ χκε είλαη έλα κηθξφ, παλέκνξθν λεζί πνπ θεξδίδεη θάζε επηζθέπηε ηνπ. Γηαζέηεη φκσο φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αμέραζηεο δηαθνπέο. Πνιπηειή μελνδνρεία θαη ζπγθξνηήκαηα ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ. Σαβέξλεο, εζηηαηφξηα θαη νπδεξί πνπ ζαο ππφζρνληαη κνλαδηθέο γαζηξνλνκηθέο απνιαχζεηο. Μπαξάθηα γηα ηε βξαδηλή ζαο έμνδν θαη πνιιέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ν δήκνο γηα λα γλσξίζεηε απφ πξψην ρέξη ηη ζεκαίλεη λεζηψηηθε δηαζθέδαζε. 9.2 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΤΜΖ ΚΑΗ ΣΟ ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ. Ζ χκε αλαθαιχθζεθε απφ ην δηεζλέο ηνπξηζηηθφ θνηλφ ηε δεθαεηία ηνπ 70 φηαλ άξρηζαλ ζπζηεκαηηθά νη εκεξήζηεο νξγαλσκέλεο εθδξνκέο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ Ρφδν. Έηζη μεθίλεζε θαη θαζηεξψζεθε σο έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο εκεξνηνπξηζκνχ ηεο Ρφδνπ. Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ κηαο εκέξαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε , πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 930 θαηά κέζν φξν ηελ εκέξα απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Οθηψβξην πνπ δηαξθεί ε ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Αξγφηεξα κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηε κεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ ζε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα ην λεζί άξρηζε λα δέρεηαη κέζσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο ηεο Ρφδνπ θαη ηνπξίζηεο πνιπήκεξεο δηακνλήο. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ηνπξηζηψλ ηεο χκεο δηαθηλείηαη κέζσ ηεο Ρφδνπ γη απηφ θαη ην λεζί ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπξηζηηθφο δνξπθφξνο ηεο Ρφδνπ. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη ην λεζί λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κφιηο δχν σξψλ απφ ηε Ρφδν κε ηα ζπκβαηηθά εκεξφπινηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θπζηθή νκνξθηά, ηελ πινχζηα παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηνπ θαζψο θαη κε ηα 88

90 κλεκεία, ηα ηνπία θαη ην ιατθφ ηνπ πνιηηηζκφ, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηνπο ηνπξηζηηθνχο ηνπ πφξνπο, έρνπλ θαζηεξψζεη ηε χκε φρη κφλν σο δεκνθηιή ηφπν εκεξήζηαο εθδξνκήο, αιιά θαη σο πξννξηζκφ ηδηαίηεξα πεξηδήηεην γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ αλαδεηνχλ έλα ήζπρν θαη ήξεκν λεζησηηθφ πεξηβάιινλ λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο. (Λνγνζέηεο 2000) 9.3 ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ Ζ Αζηππάιαηα είλαη έλα μερσξηζηφ λεζί, κε καθξαίσλε ηζηνξία θαη παξάδνζε. Καζψο ην πινίν πξνζεγγίδεη ην ιηκάλη ηεο, ν επηζθέπηεο αληηιακβάλεηαη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ηφπνπ. Σν ηδηφκνξθν ζρήκα ηνπ λεζηνχ, είλαη ε πξψηε εηθφλα πνπ εληππσζηάδεη ηνπο ηαμηδηψηεο. ην θέληξν πεξίπνπ ηνπ λεζηνχ ε ζηεξηά ζηελεχεη πάξα πνιχ θαη θαίλεηαη ζα λα ρσξίδεη ην λεζί ζε δπν θνκκάηηα. Ζ ζηελή απηή ισξίδα γεο έρεη πιάηνο 100 κ. θαη ελψλεη ηε λνηηνδπηηθή κε ηε βνξεηναλαηνιηθή Αζηππάιαηα. Δίλαη ην δπηηθφηεξν λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ην πην θνληηλφ ζηηο Κπθιάδεο. Απέρεη κφιηο 23 λ.κ. απφ ηελ Αλάθε. Ζ γεηηλίαζε απηή έρεη επεξεάζεη αξθεηά ηελ θνπιηνχξα ησλ θαηνίθσλ. Κάηη πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή δφκεζε ησλ νηθηζκψλ ηνπ λεζηνχ. πλδπάδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ηε λεζηψηηθε αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ησλ Κπθιάδσλ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ, κε ηελ αξρνληηά ηεο βελεηζηάληθεο αξρηηεθηνληθήο. Σν απνηέιεζκα ηεο κίμεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνηππψλεηαη ζηε γνεηεπηηθή εηθφλα ηεο Υψξαο ηεο Αζηππάιαηαο. Σν ελεηηθφ θάζηξν, νη 89

91 αλεκφκπινη, νη πνιιέο εθθιεζίεο θαη ηα θάηαζπξα ζπίηηα, εηθφλεο αλαγλσξίζηκεο ζε θάζε Αηγαηνπειαγίηηθν λεζί, πνπ πάληα φκσο καγεχνπλ ηνπο Έιιελεο θαη μέλνπο παξαζεξηζηέο. ηελ Αζηππάιαηα ζα ραξείηε ηηο θαζαξέο παξαιίεο, ηα ζαιάζζηα ζπνξ, ηνπο πεξηπάηνπο ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ηεο πφιεο θαη ησλ παξαζαιάζζησλ νηθηζκψλ. Πξνζθέξεηε γηα ήζπρεο δηαθνπέο. Θα απνιαχζεηε ηηο νκνξθηέο ηνπ ηφπνπ θαη ηηο πεξηπνηήζεηο ησλ θαηνίθσλ, καθξηά απφ ηελ πνιπθνζκία. Παξφια απηά νη επθαηξίεο γηα δηαζθέδαζε δε ζα ζαο ιείςνπλ. ηε Υψξα ιεηηνπξγνχλ κπαξάθηα πνπ ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. Δπίζεο, δηνξγαλψλνληαη ελδηαθέξνπζεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. ην ηνκέα ηεο δηακνλήο, ηα μελνδνρεία θαη ηα ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην λεζί αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θάζε επηζθέπηε. Πξνγξακκαηίζηε ηηο δηαθνπέο ζαο ζηε γνεηεπηηθή Αζηππάιαηα θαη δήζηε αμέραζηεο κέξεο ζηνλ Αηγαηνπειαγίηηθν παξάδεηζν! 90

92 ΠΗΝΑΚΑ 14. ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΕΣΗ ΕΠΙΒΑΣΕ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ΠΖΓΖ ΔΟΣ 91

93 ΔΠΗΒΑΣΔ ΓΡΑΦΖΜΑ 10. ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ εηξά

94 9.5 ΚΑΣΔΛΟΡΗΕΟ Σν Καζηειφξηδν ή Μεγίζηε είλαη ην αλαηνιηθφηεξν λεζί ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Διιάδαο. Καηνηθείηαη απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα θαη έρεη λα επηδείμεη κηα ζπνπδαία ηζηνξηθή δηαδξνκή. Σν αθξηηηθφ λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ απέρεη 72 λ.κ. απφ ηε Ρφδν θαη κφινο 1 κίιη απφ ηηο λφηηεο αθηέο ηεο Σνπξθίαο. Έρεη έθηαζε 9,5 η. ρικ. θαη βξαρψδεο έδαθνο. Σν κηθξφ απηφ λεζί ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αξηζκνχζε θαηνίθνπο! Σψξα, ηίπνηα πηα δε ζπκίδεη απηή ηελ πνιηηεία πνπ επεκεξνχζε. Οη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ δελ μεπεξλνχλ ηνπο 300 θαη ν νηθηζκφο κε ηα εξεηπσκέλα θαη θαηεζηξακκέλα ζπίηηα απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, παξνπζηάδνπλ κηα εηθφλα εγθαηάιεηςεο θαη έλα ηεξάζηην γηαηί έξρεηαη απζφξκεηα ζηα ρείιε ησλ επηζθεπηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, ην Καζηειφξηδν ηείλεη λα μαλαβξεί ηελ παιηά ηνπ αίγιε. Σν λεζί «αλαθαιχθζεθε» ηνπξηζηηθά θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θίινη ησλ ηαμηδηψλ αγθπξνβνινχλ ζην φκνξθν απηφ Αηγαηνπειαγίηηθν ιηκάλη. Αθνξκή ζηάζεθε ε βξαβεπκέλε κε ζθαξ ηαηλία Mediterraneo, ζθελέο ηεο νπνίαο γπξίζηεθαλ ζην λεζί. Έηζη, ην Καζηειφξηδν απέθηεζε κεγάιε θήκε. Μάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο πξννξηζκφο ζηνπο Ηηαινχο. Σν Καζηειφξηδν πξνζθέξεηε γηα ήζπρεο δηαθνπέο θαη αληακείβεη θάζε επηζθέπηε ηνπ κε ηηο κνλαδηθέο νκνξθηέο ηνπ, ηηο εθπιεθηηθέο παξαιίεο ηνπ θαη ηελ κνλαδηθή θηινμελία ησλ θαηνίθσλ ηνπ, πνπ ζε θάλνπλ λα λνηψζεηο ζαλ ζην ζπίηη ζνπ. Σν Καζηειφξηδν είλαη έλα αλαπηπζζφκελν ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν. Οη 93

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΝ ΡΟΓΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΝ ΡΟΓΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ ΣΖΝ ΡΟΓΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ σγγραυη : Γιακοναστάσης άββας Δισήγηση :Γριτσάκη Υάιδω Ρόδος,Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΔΗΖΓΖΣΖ: ΚΟΡΡΔ ΖΡΑ-ΑΓΓΔΛΗΚΖ Α.Μ: 4872 ΔΠΟΠΣΔΤΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΔΡΤΜΑ: ΑΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ: ΔΟ-ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΉ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΣΑΤΡΟ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΟΤΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΛΗΧΝ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ-ΜΟΡΦΔ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. ΔΚΠΟΝΗΗ ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κνο ΓΧΝΗΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 1 «Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη»

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Αθήνα, 21 Οκτωβρίοσ 2014 13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Ομιλία κ. Χπήζηος Μεγάλος Διεςθύνυν Σύμβοςλορ, Eurobank Κπξίεο θαη Κχξηνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα