ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του Π.Ε.ΣΥ.Π., οι φοιτητές προκειµένου να λάβουν το Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συµβουλευτική και τον Προσανατολισµό υποχρεούνται [ ] να έχουν εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωµατική τους εργασία. Οι διπλωµατικές εργασίες µπορεί να εκπονούνται είτε ατοµικά είτε οµαδικά (οµάδα µέχρι 3 φοιτητές) µε σκοπό τη σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα διάφορα µαθήµατα. Η διπλωµατική εργασία, παρουσιάζεται µετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων [και πρακτικής] των φοιτητών/τριών. Η εργασία θα πρέπει να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική χρησιµοποιώντας ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς τρόπους µεθοδολογίας. Ο επόπτης καθηγητής της διπλωµατικής εργασίας ορίζεται βάσει της συνάφειας του επιστηµονικού του έργου µε το υπό µελέτη αντικείµενο της εργασίας. Ο επόπτης καθηγητής της διπλωµατικής εργασίας είναι και ο επόπτης που θα βεβαιώσει τελικώς την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή (θα ελέγξει δηλαδή την πληρότητα όλων των σχετικών εντύπων). Ο επόπτης καθηγητής ορίζει τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης/εποπτείας της εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας (ενώπιον της οποίας θα γίνεται και η υποστήριξη) µε την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειµένου των µελών µε το θέµα της διπλωµατικής και των µαθηµάτων που διδάσκουν. Η υποστήριξη της εργασίας γίνεται κατόπιν της σύµφωνης γνώµης του επόπτη καθηγητή. Η εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην τελική της µορφή στον επόπτη και αποστέλλεται στα άλλα δύο µέλη της επιτροπής πριν από κάθε διαδικασία υποστήριξης. Ο ορισµός της τριµελούς επιτροπής γίνεται από τον επόπτη στη Γραµµατεία. Η διπλωµατική εργασία αναλαµβάνεται µε την εγγραφή του φοιτητή στο β εξάµηνο. Ο ελάχιστος χρόνος υποβολής της ιπλωµατικής Εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 8 εβδοµάδων (από την ηµεροµηνία ανάληψής της) και δεν µπορεί να κατατεθεί προς παρουσίαση εάν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς το σύνολο των µαθηµάτων του Προγράµµατος και δεν έχει ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία. Σε κάθε περίπτωση εξέταση των πτυχιακών εργασιών υλοποιείται πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου. 1

2 2 Ελάχιστος χρόνος υποβολής: 8 εβδοµάδες Μέγιστος χρόνος υποβολής: τελευταία ηµέρα µαθηµάτων του εαρινού εξαµήνου για παρουσίαση το τρέχον εξάµηνο. Η επόµενη περίοδος παρουσιάσεων είναι µε την έναρξη του νέου ακαδ. έτους Η Γραµµατεία καταρτίζει κατάλογο µε: το ονοµατεπώνυµο φοιτητή, το θέµα, τον επόπτη, την τριµελή επιτροπή, την ηµεροµηνία ανάληψης διπλωµατικής, οποίος και κοινοποιείται στους διδάσκοντες, στους φοιτητές και στον επιστηµονικό υπεύθυνο του Π.Ε.ΣΥ.Π. Η διπλωµατική εργασία κατατίθεται από τον σπουδαστή ηλεκτρονικά στη γραµµατεία σε µορφή PDF, καθώς και σε ένα έντυπο αντίτυπο. Μετά την παρουσίασή της, µε ευθύνη του υπευθύνου του προγράµµατος αναρτάται σε PDF σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της σχολής, εφόσον υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του συγγραφέα και µε την προϋπόθεση ότι έχει λάβει βαθµό άνω του οκτώ (8). Σε περίπτωση που κάποιος δεν προλάβει να ολοκληρώσει το ακαδηµαϊκό έτος που φοιτά, µπορεί να ολοκληρώσει την ιπλωµατική του Εργασία µέσα στα προβλεπόµενα από τον κανονισµό όρια. ιαδικασίες Βήµατα Οι συνεργάτες - καθηγητές του Π.Ε.ΣΥ.Π. ανακοινώνουν πριν τη λήξη των µαθηµάτων του Α εξαµήνου ενδεικτικά θέµατα και βιβλιογραφία υποστήριξης ιπλωµατικών Εργασιών. Οι φοιτητές/τριες µπορούν να προτείνουν στους καθηγητές και δικά τους θέµατα. Ο φοιτητής/τρια επιλέγει αν θα εκπονήσει την ιπλωµατική Εργασία ατοµικά ή οµαδικά, και ακολούθως επιλέγεται ο επόπτης καθηγητής της ιπλωµατικής. Ακολουθούν συναντήσεις φοιτητή/ήτριας φοιτητών/τριών και επόπτη καθηγητή, συγκεκριµενοποιείται το θέµα της ιπλωµατικής και στοιχειοθετείται η δοµή της εργασίας µε τη µορφή εκτενούς πίνακα περιεχοµένων. Σ αυτό το βήµα, συµπληρώνεται (από κάθε φοιτητή/ήτρια) το Έντυπο Π.Ε.ΣΥ.Π. Π101Α - ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε συνηµµένο το Έντυπο ΠΕΣΥΠ Π101Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (το Έντυπο Π101Β µπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες σελίδες). Τα έντυπα υποβάλλονται στη Γραµµατεία µετά την έναρξη των µαθηµάτων του Β Εξαµήνου. Ο επόπτης καθηγητής κάθε διπλωµατικής εργασίας ορίζει (τα άλλα δύο µέλη) της τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης/εποπτείας της εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας (ενώπιον της οποίας θα γίνεται και η υποστήριξη) υποβάλλοντας στη Γραµµατεία το Έντυπο Π.Ε.ΣΥ.Π. Π102 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ. Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω βήµατος, ο επιστηµονικός υπεύθυνος ή ο διευθυντής του Παραρτήµατος ανάλογα, επιδίδει σε κάθε φοιτητή/ήτρια το Έντυπο Π.Ε.ΣΥ.Π. Π103 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. Πραγµατοποιείται η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας µε βάση τις αρχές οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 & 2 και ταυτόχρονη υποστήριξη από τους καθηγητές της τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης/εποπτείας. Η παρουσίαση - υποστήριξη της εργασίας γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη του επόπτη καθηγητή. Μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (κανονικής) του Β Εξαµήνου, εφόσον έχει παρέλθει ο ελάχιστος χρόνος υποβολής της ιπλωµατικής Εργασίας µετά την ανάληψή της (8 εβδοµάδες) και ο/η 2

3 φοιτητής/ήτρια έχει περάσει επιτυχώς το σύνολο των µαθηµάτων του Προγράµµατος, ο/η φοιτητής/ήτρια καταθέτει την εργασία του, στη Γραµµατεία ηλεκτρονικά, σε µορφή.pdf, καθώς και σε ένα έντυπο αντίτυπο. Παράλληλα, η Γραµµατεία ανακοινώνει το πρόγραµµα παρουσιάσεων των διπλωµατικών εργασιών. Οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν(υποστηρίζουν) τις διπλωµατικές εργασίες τους σύµφωνα µε το ανακοινωθέν πρόγραµµα παρουσιάσεων και αξιολογούνται από την τριµελή επιτροπή παρακολούθησης/εποπτείας. Η τριµελής επιτροπή συντάσσει σχετική Πράξη Αξιολόγησης σύµφωνα µε το Έντυπο Π.Ε.ΣΥ.Π. Π104 - ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Π.Ε.ΣΥ.Π, το οποίο και υποβάλλει στη Γραµµατεία. Είναι δυνατή η επίδοση σχετικής βεβαίωσης εκπόνησης και παρουσίασης της ιπλωµατικής εργασίας από τη Γραµµατεία. 3 Αξία της ιπλωµατικής Εργασίας Η ιπλωµατική εργασία αξιολογείται και ο φοιτητής βαθµολογείται µε Βαθµό ιπλωµατικής Εργασίας στην κλίµακα 0-10 και συνεισφέρει τα 30 εκατοστά στο Βαθµό Πτυχίου. ηλαδή, αν Χ είναι ο συντελεστής που προκύπτει από τον Μ.Ο. όλων των µαθηµάτων και Ψ ο συντελεστής από τον Βαθµό ιπλωµατικής, ο Βαθµός Πτυχίου προκύπτει από τον τύπο: Βαθµός Πτυχίου = (70%) Χ + (30%) Ψ Μορφή και έκταση της ιπλωµατικής Εργασίας i Η έκταση της ιπλωµατικής Εργασίας υπολογίζεται τουλάχιστον στις λέξεις (40 περίπου σελίδες). Η ιπλωµατική Εργασία µπορεί να παρουσιάζεται σε µορφή γραπτής έκθεσης, µε τα αναγκαία σχήµατα, διαγράµµατα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή του θέµατος της εργασίας, περιγραφή των πορισµάτων - αποτελεσµάτων της εργασίας, τη µεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηµατικά στοιχεία ως Παραρτήµατα. Η δοµή της θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ακαδηµαϊκού κειµένου θα συνοδεύεται από µια σύντοµη περίληψη λέξεων. Για ορισµένα θέµατα, η εργασία µπορεί να είναι άλλης µορφής, όπως διδακτικά υλικά (φυσικά ή σε ψηφιακή µορφή) ή σε µορφή πολυµέσων που να συνδυάζουν κείµενο, σχέδια, ήχο και κινούµενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντοµη αλλά εµπεριστατωµένη έκθεση. Κριτήρια αξιολόγησης µιας ιπλωµατικής Εργασίας ii Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κοινά και γνωστά στους φοιτητές πριν από την έναρξη της εκπόνησης. Κάθε επιβλέπων καθηγητής, όµως µπορεί να δίνει σχέδια αξιολόγησης πιο σχετικά µε το είδος της ιπλωµατικής Εργασίας που κάθε φοιτητής εκπονεί, τη χρονική στιγµή που γίνεται η συµφωνία επί του θέµατος. Κριτήρια αξιολόγησης θα µπορούσαν να είναι: Κατανόηση θεωρητικών µοντέλων από τα οποία τα θέµατα µελέτης και οι έννοιες-κλειδιά της συγκεκριµένης µελέτης απορρέουν. Σύνδεση θεωρητικού πλαισίου και πρακτικής Συγκρότηση δοµής του κειµένου από τους στόχους στην ανάλυση και σύνθεση, στα συµπεράσµατα και τις προτάσεις 3

4 Στοιχεία µαρτυρίας προσωπικής και επαγγελµατικής αυτό-αξιολόγησης (κριτική απόψεων, κατάθεση προσωπικών αξιολογήσεων) Ερευνητικές δραστηριότητες (θέµατα πρωτοτυπίας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας) Χρήση βιβλιογραφικών αναφορών 4 4

5 5 Π.Ε.ΣΥ.Π. Π101Α - ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε - Π.Ε.ΣΥ.Π ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Στοιχεία ΦΟΙΤΗΤΗ: Α) Επώνυµο: Β) Όνοµα. Γ)Όνοµα Πατρός: ) Αριθµός Μητρώου.. Ε) Ειδικότητα βασικού Πτυχίου / Σχολής:... Β. ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ακαδηµαϊκό Έτος εισαγωγής και αρχικής εγγραφής: Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: Τίτλος θέµατος: (Επισυνάπτεται σελίδα µε εκτενέστερη περιγραφή, στη µορφή εκτενούς πίνακα περιεχοµένων που φέρει την υπογραφή έγκρισης του επόπτη καθηγητή). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ατοµική Οµαδική (Τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας είναι... Ε. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α) Επώνυµο:. Β) Όνοµα. Γ) Τηλ: Έλαβε γνώση ο ιευθυντής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΡΓΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΓΑΛΗΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ. 5

6 6 Π.Ε.ΣΥ.Π. Π101Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6

7 7 Π.Ε.ΣΥ.Π. Π102 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε - Π.Ε.ΣΥ.Π ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Α. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α) Επώνυµο:.. Β) Όνοµα.. Γ) Τηλ: Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: Τίτλος θέµατος: Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ατοµική Οµαδική. Στοιχεία ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 1. Α) Επώνυµο:. Β) Όνοµα.. Γ)Όνοµα Πατρός:.. ) Αριθµός Μητρώου.. 2. Α) Επώνυµο:. Β) Όνοµα.. Γ)Όνοµα Πατρός:.. ) Αριθµός Μητρώου.. 3. Α) Επώνυµο:. Β) Όνοµα.. Γ)Όνοµα Πατρός:.. ) Αριθµός Μητρώου.. Ε. Στοιχεία ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: 1 ο µέλος: Α) Επώνυµο:... Β) Όνοµα.. Γ) Τηλ: 2 ο µέλος: Α) Επώνυµο:... Β) Όνοµα.. Γ) Τηλ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 2: 7

8 8 Π.Ε.ΣΥ.Π. Π103 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε - Π.Ε.ΣΥ.Π ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ Στοιχεία Φοιτητή: ΑΝΑΘΕΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ Α) Επώνυµο:. Β) Όνοµα.. Γ) Όνοµα Πατρός:.. ) Αριθµός Μητρώου.. Εγκρίνεται η ανάθεση του θέµατος εργασίας: ως διπλωµατική εργασία στον προαναφερόµενο φοιτητή του Π.Ε.ΣΥ.Π. ΑΡΓΟΥΣ Ο ιευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΡΓΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΓΑΛΗΝΟΣ 8

9 9 Π.Ε.ΣΥ.Π. Π104 - ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Π.Ε.ΣΥ.Π ΠΡΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε - Π.Ε.ΣΥ.Π ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Π.Ε.ΣΥ.Π Ηµεροµηνία εξέτασης:.. Στοιχεία Φοιτητή: Α) Επώνυµο:. Β) Όνοµα.. Γ) Όνοµα Πατρός:.. ) Αριθµός Μητρώου.. Ε) Ηµεροµηνία α εγγραφής: Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: Η εξέταση πραγµατοποιήθηκε ενώπιον της ακόλουθης επιτροπής αξιολογητών και έλαβε την αντίστοιχη βαθµολογία: Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 2 3 ΒΑΘΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) : i πηγή: σχετ. ΕΠΠΑΙΚ ii πηγή: σχετ. ΕΠΠΑΙΚ 9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα