Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΚ9Β-Ρ3Γ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΚ9Β-Ρ3Γ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 4/ πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ήµου Αλεξανδρούπολης. Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα στις ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ. συνήλθε το ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ήµου Αλεξανδρούπολης, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νοµικού Προσώπου, στην οδό Καρτάλη 2, ύστερα από την υπ αριθ.354/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α / ), παρόντα και της υπαλλήλου κ. Τσαουσίδου Θεοδώρας για την τήρηση των πρακτικών (άρθρο 97 του Κ..Κ.). Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) µελών βρέθηκαν παρόντα µέλη έντεκα (11) ( άρθρο 96 του.κ.κ. ) ήτοι: Παρόντα Μέλη Απόντα Μέλη 1. Βαµβακερός Αντώνιος Πρόεδρος 1. ουνάκης Κωνσταντίνος Μέλος 2. Αδαµάκης Φώτιος Αντ/δρος 2. Κεσσεσίδου Μαρίνα Μέλος 3. ιαµαντίδης Ηλίας Μέλος 3. Τερζής Επαµεινώνδας Μέλος 4. Καβαζίδου Σοφία Μέλος 4. Τσιµέλας Βασίλειος Μέλος 5. Ματζιάρης Παναγιώτης Μέλος 5. Μέλος 6. Πόντικα Μαρία Μέλος 6. Μέλος 7. Ρήγας Εµµανουήλ Μέλος 7. Μέλος 8. Τρέλλη Φανή Μέλος 9. Τσονίδου Ελισάβετ Μέλος 10. Φαλέκας Ιωάννης Μέλος 11. Φουντουκίδης Λάζαρος Μέλος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα 12. Μέλος προσκλήθηκαν Ο πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγήθηκε τα θέµατα όπως παρακάτω: ΘΕΜΑ: 7 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35 /2013 Περίληψη : Καθορισµός όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Βαµβακερός Αντώνιος αφού εισηγήθηκε το 7 ο θέµα της συνεδρίασης, είπε τα εξής: α) Την περίπτωση δ παρ. 2 του άρθρου 103 και τα άρθρα του Ν. 3463/2006. β) Την υπ αριθ. 06/2013 µελέτη του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος ήµου Αλεξανδρούπολης. γ) Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). δ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995. ε) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. στ) Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007. ζ)το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών.

2 η) Την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΟΙΚ.6575/ Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ότι για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π... σε διάφορα είδη τροφίµων, απαιτείται η λήψη απόφασης από το ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε την έγκριση της συγκεκριµένης προµήθειας, προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) και τον καθορισµό των όρων του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. Η κατακύρωση της προµήθειας ελαίων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγµένων), θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. Σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού ,00 ευρώ, η προµήθεια αφορά είδη αρτοποιείου, παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, ιχθυοπωλείου και γαλακτοκοµικών. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις και η δαπάνη της προµήθειας των τροφίµων θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2013 και Το ιοικητικό Συµβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Την περίπτωση δ παρ. 2 του άρθρου 103 και τα άρθρα του Ν. 3463/2006. β) Την υπ αριθ. 6/2013 µελέτη του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ήµου Αλεξανδρούπολης. γ) Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). δ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995. ε) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. στ) Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007. ζ)το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών. η) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους θ) Την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΟΙΚ.6575/ «Εξουσιοδότηση Ο.Τ.Α. Α Βαθµού Π.Ε. Έβρου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων τους για την ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών από τους ιδίους» Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (οµόφωνα) Α. Εγκρίνει την αριθµ. 06/2013 µελέτη, προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), που αφορά την προµήθεια διαφόρων ειδών τροφίµων. Β. Εγκρίνει την προµήθεια τροφίµων και σε ποσότητες που αναφέρονται στη µελέτη και στο σκεπτικό της απόφασης, προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης: - για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα), το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης. - Αν περισσότεροι του ενός προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για την κατηγορία των τροφίµων της πρώτης οµάδας ή την ίδια τιµή για τη δεύτερη οµάδα τροφίµων και για τα ίδια προϊόντα, µετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης η κατακύρωση µπορεί να γίνει σε περισσότερους προµηθευτές. Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της λεπτοµερούς διακήρυξης της δηµοπρασίας του Προέδρου και της υπ αριθ. 06/2013 µελέτης του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ήµου Αλεξανδρούπολης.. Περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου θα αποσταλεί στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων του Φ.Ε.Κ. και να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:

3 1. «Γενική ηµοπρασιών», 2. «Ηχώ των ηµοπρασιών» 3. «Ελεύθερη Θράκη» 4. «Γνώµη» και 5. «Πολίτης της Θράκης» 6. «Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 35/2013 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς Σωστό Απόσπασµα Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Βαµβακερός Αντώνιος

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2013 Προµήθεια τροφίµων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές 3. Προϋπολογισµός µελέτης (ενδεικτικός) 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. ιακήρυξη 6. Προσφορές 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 22 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης : 06/2013 «Προµήθεια τροφίµων» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια τροφίµων. Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007. Η προµήθεια τροφίµων θα καλύψει τις ανάγκες του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ήµου Αλεξανδρούπολης. Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά και κατεψυγµένα) και ψάρια (νωπά), το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,00 µε τον Φ.Π.Α. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Η Προϊσταµένη ιοικητικού Οικονοµικού Αλεξανδρούπολη Ο Συντάξας Καρυώτου Χρυσούλα Μοσχίδου Ανδροµάχη 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 22 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης : 06/2013 «Προµήθεια τροφίµων» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ 1 Αλάτι(σακουλάκι) 1 ΚΙΛΟ 2 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) 1 κιλό 3 Αλεύρι(που φουσκώνει µόνο του) 1 κιλό 4 Άµυλο αραβοσίτου(κάστερ πάουντερ)120γρ 5 Άµυλο αραβοσίτου(κόρν φλάουρ)200γρ 6 Άνθος Αραβοσίτου(βανίλια ή κακάο 160γρ) 7 Αρακάς(κατεψυγµένος)1κιλου 8 Αυγά (εξάδα) 9 Άχνη ζάχαρη 1 κιλό 10 Βανίλιες (5ΤΕΜ / ΦΑΚ. 1,5 γρ) 11 Βούτυρο (µαργαρίνη soft) 2ΚΙΛΑ 12 Βούτυρο (µαργαρίνη κουπάκι soft) 500γρ 13 Βούτυρο πλάκα αγελαδινό 1 κιλού 14 Γάλα εβαπορέ 410γρ 15 Γάλα εβαπορέ 410γρ ελαφρύ 16 Γλυκά του κιλού 17 άφνη (φάκελος 100γρ) 18 ηµητριακά 1 κιλό 19 υόσµος ξηρός τριµµένος(βάζο 30γρ) 20 Ελιές καλαµών 21 Ελιές µαύρες δοχείο 22 Ζάχαρη 1 ΚΙΛΟ 23 Κακάο (1κιλο) 24 Κανέλα ξύλο 15γρ 25 Κανέλα τριµµένη 50 γρ φακ. 26 Καραµέλες 27 Κοµπόστα ροδάκινο ( γρ) 28 Κουσκούσι 500γρ 29 Κρέµα γάλακτος 1 λίτρο 30 Κριθαράκι µέτριο 500γρ 31 Λουκάνικα Φρανκφούρτης 1 κιλό 32 Μακαρονάκι Κοπτό 500γρ 33 Μακαρόνια 500γρ (Αχιβαδάκια) 34 Μακαρόνια 500γρ (Νο10) 35 Μακαρόνια 500γρ (Νο2) 36 Μακαρόνια 500γρ (Νο3) 37 Μακαρόνια 500γρ (Νο6) 38 Μανιτάρια κονσέρβα 3 κιλά 39 Μαρµελάδα 380γρ 40 Μαρµελάδα 500γρ 41 Μέλι ( γρ) γυάλινο βάζο 42 Μοσχοκάρυδο τριµµένο (φάκελος30γρ) 43 Μπάµιες (κατεψυγµένες) 1κιλό 44 Μπαχάρι (τριµµένο) 500γρ 45 Μπέικιν Πάουντερ (3ΤΕΜχ20γρ) 46 Μπισκότα τετράγωνα 6

7 47 Μπούκοβο 500γρ 48 Ντολαµαδάκια 2κιλών 49 Ντοµατάκι ψιλοκοµένο κονσέρβα 3 ΚΙΛΑ 50 Ντοµατάκι ψιλοκοµένο κονσέρβα 400γρ 51 Ντοµατοπολτός 1κιλού 52 Ντοµατοχυµός 500γρ 53 Ξύδι 400γρ 54 Οδοντογλυφίδες 1000 ΤΕΜ 55 Παγωτίνια (500γρ) 56 Πιπέρι κόκκινο (τριµµένο) 500γρ 57 Πιπέρι µαύρο (τριµµένο) 500γρ 58 Πλιγούρι 500γρ 59 Πόπ-κορν (καλαµποκιού) 81γρ 60 Πουρές1 κιλό 61 Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 62 Ρεβύθια 500γρ 63 Ρίγανη 500γρ (τριµµένη) 64 Ρύζι Καρολίνα 1κιλού 65 Ρύζι κίτρινο (για πιλάφι χύµα) 66 Σαλάµι παριζάκι 700γρ 67 Σιµιγδάλι ψιλό 1 κιλό 68 Σόδα φαγητού 500γρ 69 Σπανάκι κατεψυγµένο 1κιλού 70 Ταραµάς 71 Τσάι (διάφορα) 25φακ 72 Φακές ψιλές 500γρ 73 Φασολάκια (κατεψυγµ.1κιλο) 74 Φασόλια µέτρια 500γρ 75 Φιλέτο γαλοπούλας βραστή (φέτες) 76 Φλαµούρι-Τήλιο 500γρ 77 Φρυγανιά τριµµένη γρ 78 Φρυγανιές 255γρ 79 Φύλλο πίττας κρούστας 500γρ 80 Φύλλο πίττας χωριάτικο 500γρ 81 Χαλβάς 82 Χυµός 3 φρούτων 1 λίτρο 83 Χυµός 3 φρούτων 1,5 λίτρο 84 Χυµός Λεµονιού 400γρ 85 Ψωµί τόστ γρ 86 Ελαιόλαδο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5ΛΙΤΡ 87 Ηλιέλαιο 5ΛΙΤΡ 88 Αρτοσκευάσµατα (χωριάτικο) ( γρ) 89 Αρτοσκευάσµατα ολικής αλέσεως (250γρ) 90 Αρτοσκευάσµατα τύπου 70 (250γρ) 91 Κέικ ατοµικά γρ 92 Κουλούρια (+-80γρ) 93 Τσουρεκάκια ατοµικά (+-90γρ) 94 Κουραµπιέδες 95 Μελοµακάρονα απλά 96 Βασιλόπιτα 97 Αγγούρια 98 Άνηθος 99 υόσµος 100 Καρότα 7

8 101 Κολοκυθάκια 102 Κρεµµύδια (ξηρά) 103 Κρεµµυδάκια (φρέσκα) 104 Κουνουπίδι 105 Λάχανο 106 Λεµόνια 107 Μαϊντανός 108 Μαρούλια 109 Μελιτζάνες 110 Μπρόκολο 111 Ντοµάτες 112 Παντζάρια 113 Πατάτες 114 Πιπεριές για γεµιστά 115 Πιπεριές για τηγάνι 116 Πιπεριές φλωρίνης 117 Πράσα 118 Σέλινο 119 Σκόρδα 120 Σπανάκι 121 Φασολάκια (φρέσκα) 122 Ακτινίδια 123 Αχλάδια (Κρυστάλλια) 124 Αχλάδια (Απάτε Φέτε) 125 Βερύκοκα 126 Καρπούζι 127 Κεράσια 128 Μανταρίνια (κληµεντίνια) 129 Μήλα Γκόλντεν 130 Μήλα Στάρκιν 131 Μπανάνες 132 Νεκταρίνια 133 Πεπόνι 134 Πορτοκάλια (φαγητού) 135 Ροδάκινα 136 Σταφύλια (σουλταν.) 137 Φράουλες 138 Κιµάς νωπός από µοσχάρι 139 Κοτόπουλο µπούτι 140 Κοτόπουλο ολόκληρο 141 Κοτόπουλο φιλέτο 142 Κρέας Μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) 143 Κρέας Χοιρινό (χωρίς κόκαλο) 144 Μπριζόλες χοιρινές 145 Χελιδονόψαρα 146 Μελοκόπι 147 Τσιπούρες 148 Φανάρια 149 Γάλα φρέσκο πλήρες 1 λίτρο 150 Γιαούρτι 151 Γιαούρτι αγελαδινό (10%λιπαρά) 1κιλό 152 Γιαούρτι αγελαδινό (10%λιπαρά) 5κιλό 153 Τυρί φέτα (αιγοπρόβειο) 154 Τυρί φέτα συσκ. 400 γρ 8

9 155 Τυρί γκούντα (µπαστούνι φέτες) 156 Τυρί κεφαλοτύρι 157 Τυρί ηµίσκληρο 158 Κασέρι ηµίσκληρο 400γρ Όλα τα τρόφιµα θα έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµέρα παράδοσης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Η Προϊσταµένη ιοικητικού Οικονοµικού Αλεξανδρούπολη Ο Συντάξας Καρυώτου Χρυσούλα Μοσχίδου Ανδροµάχη 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 22 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης : 06/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια τροφίµων» Προϋπολογισµός µελέτης (Ενδεικτικός) ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) , Αλάτι(σακουλάκι) 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ. 0, , , ,00 2 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) 1 κιλό ΤΕΜ. 1, , , ,00 3 Αλεύρι(που φουσκώνει µόνο του) 1 κιλό ΤΕΜ. 1, , , ,00 Άµυλο αραβοσίτου(κάστερ 4 πάουντερ)120γρ ΤΕΜ. 0, , , ,70 5 Άµυλο αραβοσίτου(κόρν φλάουρ)200γρ ΤΕΜ. 0, , , ,60 Άνθος Αραβοσίτου(βανίλια ή κακάο 160γρ) ΤΕΜ. 1, , , , Αρακάς(κατεψυγµένος)1κιλου ΤΕΜ. 1, , , ,00 8 Αυγά (εξάδα) ΤΕΜ. 1, , , ,00 9 Άχνη ζάχαρη 1 κιλό ΤΕΜ. 2, , , ,00 10 Βανίλιες (5ΤΕΜ / ΦΑΚ. 1,5 γρ) ΤΕΜ. 0, , , ,00 11 Βούτυρο (µαργαρίνη soft) 2ΚΙΛΑ ΤΕΜ. 7, , , ,00 12 Βούτυρο (µαργαρίνη κουπάκι soft) 500γρ ΤΕΜ. 1, , , ,00 13 Βούτυρο πλάκα αγελαδινό 1 κιλού ΤΕΜ. 5, , , ,70 14 Γάλα εβαπορέ 410γρ ΤΕΜ. 0, , , ,00 15 Γάλα εβαπορέ 410γρ ελαφρύ ΤΕΜ. 0, , , ,00 16 Γλυκά του κιλού ΚΙΛΟ 10, , , ,00 17 άφνη (φάκελος 100γρ) ΤΕΜ. 2, ,00 4 8, ,00 18 ηµητριακά 1 κιλό ΤΕΜ. 3, , , ,00 10

11 19 υόσµος ξηρός τριµµένος(βάζο 30γρ) ΤΕΜ. 1, ,00 5 7, ,50 20 Ελιές καλαµών ΚΙΛΟ 6, , , ,00 21 Ελιές µαύρες δοχείο ΚΙΛΟ 3, , , ,00 22 Ζάχαρη 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ. 1, , , ,00 23 Κακάο (1κιλο) ΤΕΜ. 6, , , ,00 24 Κανέλα ξύλο 15γρ ΤΕΜ. 0, ,00 3 1, ,65 25 Κανέλα τριµµένη 50 γρ φακ. ΤΕΜ. 0, ,50 2 1, ,20 26 Καραµέλες ΚΙΛΟ 6, , , ,00 27 Κοµπόστα ροδάκινο ( γρ) ΤΕΜ. 1, , , ,00 28 Κουσκούσι 500γρ ΤΕΜ. 1, , , ,00 29 Κρέµα γάλακτος 1 λίτρο ΤΕΜ. 5, , , ,00 30 Κριθαράκι µέτριο 500γρ ΤΕΜ. 0, , , ,00 31 Λουκάνικα Φρανκφούρτης 1 κιλό ΤΕΜ. 4, , , ,00 32 Μακαρονάκι Κοπτό 500γρ ΤΕΜ. 0, , , ,00 33 Μακαρόνια 500γρ (Αχιβαδάκια) ΤΕΜ. 0, , , ,20 34 Μακαρόνια 500γρ (Νο10) ΤΕΜ. 0, , , ,20 35 Μακαρόνια 500γρ (Νο2) ΤΕΜ. 0, , , ,80 36 Μακαρόνια 500γρ (Νο3) ΤΕΜ. 0, , , ,60 37 Μακαρόνια 500γρ (Νο6) ΤΕΜ. 0, , , ,00 38 Μανιτάρια κονσέρβα 3 κιλά ΤΕΜ. 4, , , ,80 39 Μαρµελάδα 380γρ ΤΕΜ. 2, , , ,00 40 Μαρµελάδα 500γρ ΤΕΜ. 1, , , ,00 41 Μέλι ( γρ) γυάλινο βάζο ΤΕΜ. 6, , , ,00 42 Μοσχοκάρυδο τριµµένο (φάκελος30γρ) ΤΕΜ. 1, ,00 6 9, ,00 43 Μπάµιες (κατεψυγµένες) 1κιλό ΤΕΜ. 4, , , ,00 44 Μπαχάρι (τριµµένο) 500γρ ΤΕΜ. 8, , , ,90 45 Μπέικιν Πάουντερ (3ΤΕΜχ20γρ) ΤΕΜ. 0, , , ,00 46 Μπισκότα τετράγωνα ΚΙΛΟ 13, , , ,00 47 Μπούκοβο 500γρ ΤΕΜ. 3,50 2 7,00 1 3, ,50 48 Ντολαµαδάκια 2κιλών ΤΕΜ. 5, , , ,00 49 Ντοµατάκι ψιλοκοµένο κονσέρβα 3 ΚΙΛΑ ΤΕΜ. 3, ,50 0, ,50 50 Ντοµατάκι ψιλοκοµένο κονσέρβα 400γρ ΤΕΜ. 0, , , ,50 51 Ντοµατοπολτός 1κιλού ΤΕΜ. 2, ,00 0, ,00 52 Ντοµατοχυµός 500γρ ΤΕΜ. 0, , , ,20 53 Ξύδι 400γρ ΤΕΜ. 0, , , ,00 54 Οδοντογλυφίδες 1000 ΤΕΜ ΤΕΜ. 1, ,60 4 4, ,40 11

12 55 Παγωτίνια (500γρ) ΤΕΜ. 6, , , ,00 56 Πιπέρι κόκκινο (τριµµένο) 500γρ ΤΕΜ. 3, , , ,00 57 Πιπέρι µαύρο (τριµµένο) 500γρ ΤΕΜ. 5, , , ,80 58 Πλιγούρι 500γρ ΤΕΜ. 2, , , ,00 59 Πόπ-κορν (καλαµποκιού) 81γρ ΤΕΜ. 1, , , ,00 60 Πουρές1 κιλό ΤΕΜ. 4, , , ,00 61 Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό ΤΕΜ. 4, , , ,00 62 Ρεβύθια 500γρ ΤΕΜ. 1, , , ,00 63 Ρίγανη 500γρ (τριµµένη) ΤΕΜ. 4, , , ,00 64 Ρύζι Καρολίνα 1κιλού ΤΕΜ. 1, , , ,00 65 Ρύζι κίτρινο (για πιλάφι χύµα) ΚΙΛΟ 1, , , ,30 66 Σαλάµι παριζάκι 700γρ ΤΕΜ. 2, , , ,00 67 Σιµιγδάλι ψιλό 1 κιλό ΤΕΜ. 1, ,00 5 7, ,25 68 Σόδα φαγητού 500γρ ΤΕΜ. 1, ,00 5 7, ,50 69 Σπανάκι κατεψυγµένο 1κιλού ΤΕΜ. 2, , , ,00 70 Ταραµάς ΚΙΛΟ 3, , , ,00 71 Τσάι (διάφορα) 25φακ ΤΕΜ. 2, , , ,00 72 Φακές ψιλές 500γρ ΤΕΜ. 0, , , ,00 73 Φασολάκια (κατεψυγµ.1κιλο) ΤΕΜ. 1, , , ,00 74 Φασόλια µέτρια 500γρ ΚΙΛΟ 1, , , ,50 75 Φιλέτο γαλοπούλας βραστή (φέτες) ΚΙΛΟ 10, , , ,00 76 Φλαµούρι-Τήλιο 500γρ ΤΕΜ. 12, , , ,00 77 Φρυγανιά τριµµένη γρ ΤΕΜ. 0, , , ,00 78 Φρυγανιές 255γρ ΤΕΜ. 1, ,75 6 6, ,65 79 Φύλλο πίττας κρούστας 500γρ ΤΕΜ. 2, , , ,00 80 Φύλλο πίττας χωριάτικο 500γρ ΤΕΜ. 2, , , ,00 81 Χαλβάς ΚΙΛΟ 8, , , ,00 82 Χυµός 3 φρούτων 1 λίτρο ΤΕΜ. 1, , , ,80 83 Χυµός 3 φρούτων 1,5 λίτρο ΤΕΜ. 2, , , ,00 84 Χυµός Λεµονιού 400γρ ΤΕΜ. 0, , , ,80 85 Ψωµί τόστ γρ ΤΕΜ. 2, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,55 ΦΠΑ 13% 9.196, , ,34 ΦΠΑ 23% 340,17 84,59 424,76 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ , , ,65 12

13 ΕΛΑΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) Ελαιόλαδο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5ΛΙΤΡ ΤΕΜ. 19, , , ,00 2 Ηλιέλαιο 5ΛΙΤΡ ΤΕΜ. 6, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ 8.777, , ,50 ΦΠΑ 13% 1.141,08 255, ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9.918, ,45 595, ,03 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) Αρτοσκευάσµατα (χωριάτικο) ( γρ) ΤΕΜ. 0, , , ,00 2 Αρτοσκευάσµατα ολικής αλέσεως (250γρ) ΤΕΜ. 0, , , ,00 3 Αρτοσκευάσµατα τύπου 70 (250γρ) ΤΕΜ. 0, , , ,00 4 Κέικ ατοµικά γρ ΤΕΜ. 0, , , ,00 5 Κουλούρια (+-80γρ) ΤΕΜ. 0, , , ,00 6 Τσουρεκάκια ατοµικά (+-90γρ) ΤΕΜ. 1, , , ,00 7 Κουραµπιέδες ΚΙΛΟ 11, , , ,00 8 Μελοµακάρονα απλά ΚΙΛΟ 10, , , ,00 9 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10, , , ,00 13

14 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 13% 5.776, , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ , , ,14 ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Α/Α ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΕΙ ΟΣ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) 1 Αγγούρια ΤΕΜ. 0, , , ,00 2 Άνηθος ΤΕΜ. 0, , , ,00 3 υόσµος ΤΕΜ. 1, , , ,00 4 Καρότα ΚΙΛΟ 1, , , ,00 5 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 1, , , ,00 6 Κρεµµύδια (ξηρά) ΚΙΛΟ 0, , , ,00 7 Κρεµµυδάκια (φρέσκα) ΤΕΜ. 0, , , ,00 8 Κουνουπίδι ΚΙΛΟ 1, , , ,00 9 Λάχανο ΚΙΛΟ 0, , , ,00 10 Λεµόνια ΚΙΛΟ 1, , , ,00 11 Μαϊντανός ΤΕΜ. 0, , , ,00 12 Μαρούλια ΚΙΛΟ 1, , , ,00 13 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 1, , , ,00 14 Μπρόκολο ΚΙΛΟ 1, , , ,00 15 Ντοµάτες ΚΙΛΟ 1, , , ,00 16 Παντζάρια ΚΙΛΟ 1, , , ,00 17 Πατάτες ΚΙΛΟ 0, , , ,00 18 Πιπεριές για γεµιστά ΚΙΛΟ 1, , , ,00 19 Πιπεριές για τηγάνι ΚΙΛΟ 1, , , ,00 20 Πιπεριές φλωρίνης ΚΙΛΟ 2, , , ,00 21 Πράσα ΚΙΛΟ 1, , , ,00 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ 14

15 22 Σέλινο ΚΙΛΟ 1, , , ,00 23 Σκόρδα ΤΕΜ. 0, , , ,00 24 Σπανάκι ΚΙΛΟ 1, , , ,00 25 Φασολάκια (φρέσκα) ΚΙΛΟ 2, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ , , ,00 ΦΠΑ 13% 3.203,59 835, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ , , ,10 ΦΡΟΥΤΑ Α/Α ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΕΙ ΟΣ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) 1 Ακτινίδια ΚΙΛΟ 1, , , ,00 2 Αχλάδια (Κρυστάλλια) ΚΙΛΟ 2, , , ,00 3 Αχλάδια (Απάτε Φέτε) ΚΙΛΟ 2, , , ,00 4 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 2, , , ,00 5 Καρπούζι ΚΙΛΟ 0, , , ,00 6 Κεράσια ΚΙΛΟ 3, , , ,00 7 Μανταρίνια (κληµεντίνια) ΚΙΛΟ 1, , , ,00 8 Μήλα Γκόλντεν ΚΙΛΟ 1, , , ,00 9 Μήλα Στάρκιν ΚΙΛΟ 1, , , ,00 10 Μπανάνες ΚΙΛΟ 2, , , ,00 11 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 2, , , ,00 12 Πεπόνι ΚΙΛΟ 0, , , ,00 13 Πορτοκάλια (φαγητού) ΚΙΛΟ 1, , , ,00 14 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 2, , , ,00 15 Σταφύλια (σουλταν.) ΚΙΛΟ 2, , , ,00 16 Φράουλες ΚΙΛΟ 3, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΟΥΤΩΝ , , ,50 ΦΠΑ 13% 2.826,92 754, ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ , , ,81 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ 15

16 ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΕΙ ΟΣ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) 1 Κιµάς νωπός από µοσχάρι ΚΙΛΟ 10, , , ,00 2 Κοτόπουλο µπούτι ΚΙΛΟ 5, , , ,00 3 Κοτόπουλο ολόκληρο ΚΙΛΟ 5, , , ,00 4 Κοτόπουλο φιλέτο ΚΙΛΟ 7, , , ,00 5 Κρέας Μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) ΚΙΛΟ 10, , , ,00 6 Κρέας Χοιρινό (χωρίς κόκαλο) ΚΙΛΟ 8, , , ,00 7 Μπριζόλες χοιρινές ΚΙΛΟ 7, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 13% 8.836, , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ , , ,55 ΕΙ Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΕΙ ΟΣ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) 1 Χελιδονόψαρα ΚΙΛΟ 9, , , ,00 2 Μελοκόπι ΚΙΛΟ 15, , , ,00 3 Τσιπούρες ΚΙΛΟ 9, , , ,00 4 Φανάρια ΚΙΛΟ 14, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 13% 2.121,60 353, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ , , ,20 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ 16

17 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η Α/Α ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΕΙ ΟΣ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) 1 Γάλα φρέσκο πλήρες 1 λίτρο ΤΕΜ. 1, , , ,00 2 Γιαούρτι ΤΕΜ. 0, , , ,00 3 Γιαούρτι αγελαδινό (10%λιπαρά) 1κιλό ΤΕΜ. 3, , , ,00 4 Γιαούρτι αγελαδινό (10%λιπαρά) 5κιλό ΚΙΛΟ 3, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 13% 1.836,64 498, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ , , ,80 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η Α/Α ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤIKH ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ ΕΙ ΟΣ (5)= (3)x(4) -6 (7)=(3)x(6) (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) 1 Τυρί φέτα (αιγοπρόβειο) ΚΙΛΟ 7, , , ,00 2 Τυρί φέτα συσκ. 400 γρ ΤΕΜ. 3, , , ,00 3 Τυρί γκούντα (µπαστούνι φέτες) ΚΙΛΟ 7, , , ,00 4 Τυρί κεφαλοτύρι ΚΙΛΟ 7, , , ,00 5 Κασέρι ηµίσκληρο ΚΙΛΟ 6, , , ,00 6 Κασέρι ηµίσκληρο 400γρ ΤΕΜ. 6, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΦΠΑ 13% 2.227,16 677, ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ , , ,72 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ 17

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , , ,65 0 ΕΛΑΙΑ 9.918, , ,03 0 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ , , ,14 0 ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ , , ,91 ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ , , ,55 0 ΕΙ Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ , , ,20 0 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙ Η , , ,80 0 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η , , ,72 00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Η Προϊσταµένη ιοικητικού Οικονοµικού Αλεξανδρούπολη Ο Συντάξας Καρυώτου Χρυσούλα Μοσχίδου Ανδροµάχη 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 22 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης : 06/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια τροφίµων» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια τροφίµων για την σίτιση και τους Παιδικούς Σταθµούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος ήµου Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα, είδη Παντοπωλείου, Έλαια, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, οπωροκηπευτικά είδη, γαλακτοκοµικά είδη, τυροκοµικά είδη και είδη αρτοποιείου. παρακάτω: β) Τόπος παράδοσης των τροφίµων ορίζονται τα καταστήµατα του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, όπως ΤΙΤΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Μ. Μαρκόπουλου 2 Αλεξανδρούπολη Α' ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Λ. ηµοκρατίας 357 Αλεξανδρούπολη Β' ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλής 17 Αλεξανδρούπολη Γ' ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Τέρµα Αλαµάνας-ΟΕΚ Αµπελάκια Παλιά Εργ.Αγ.Βασ.) Αλεξανδρούπολη Ε' ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ( ιογένη & Αναπαύσεως) Αλεξανδρούπολη Ζ' ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Θουκυδίδου 25) Αλεξανδρούπολη Η' ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Τραϊανουπόλεως & Ρόδου) Αλεξανδρούπολη ΣΤ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Μάρκου Μαρκόπουλου 4) Αλεξανδρούπολη Α ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΦΕΡΩΝ Φέρες Β ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΦΕΡΩΝ Φέρες ΣΙΤΙΣΗ ΦΕΡΩΝ Φέρες Τα τρόφιµα θα παραδίδονται τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου του Φ.Π.Α. γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και ΑΡΘΡΟ 2 Η προµήθεια διέπεται από: 1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 2) Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ ) Την αριθµ. 35/2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 3 Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: α) ιακήρυξη δηµοπρασίας. β) Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς. 19

20 γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. δ) Τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, µε το Φ.Π.Α., κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση και ο αναλογών Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 5 Για τα έλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα), η προσφερόµενη έκπτωση στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισµα, είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίµων, η προσφερόµενη τιµή του αναδόχου είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των τροφίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. Επειδή η παράδοση των τροφίµων είναι τµηµατική, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή είτε αµέσως µετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών. Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή των τροφίµων και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 6 Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίµων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήµων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή µέρους της ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε δυο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του τροφίµου ή στη µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ηµερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία µε την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίµων στα κτίρια του Νοµικού Προσώπου. 20

21 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιµες (3) ηµέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ηµερών, του επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 8 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Ν.Π..., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου. Η προµήθεια για κάθε είδος θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόµενος υποβάλει προσφορά για µέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο των τροφίµων της µελέτης είτε για ορισµένα από αυτά. Η Υπηρεσία µπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για το σύνολο των τροφίµων είτε σε ένα διαγωνιζόµενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονοµικότερη, είτε σε περισσοτέρους προµηθευτές, η προσφορά των οποίων κρίθηκε οικονοµικότερη για το προσφερόµενο από αυτούς είδος τροφίµου. ΑΡΘΡΟ Ο προµηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόµενων τροφίµων θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίµου που προµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό τροφίµου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και αποστολής στα κτίρια του Νοµικού Προσώπου των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 21

22 3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιµα, επιφυλασσόµενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώµατα σε βάρος του προµηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Επίσης, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων τροφίµων, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 5. Ο ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τµήµα προµηθειών. ΑΡΘΡΟ 11 Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του Ν.Π.... Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α..Κ.Υ.- Τ.Ε.Α..Υ. 1,50% και Τ.Π..Κ.Υ. 0,50% ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Η Προϊσταµένη ιοικητικού Οικονοµικού Αλεξανδρούπολη Ο Συντάξας Καρυώτου Χρυσούλα Μοσχίδου Ανδροµάχη 22

23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 04 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης : 06/2013 Αριθ. Πρωτ «Προµήθεια τροφίµων» ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» κ. Βαµβακερός Αντώνιος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «προµήθεια τροφίµων» στα : 1. Είδη παντοπωλείου 2. Είδη Αρτοποιείου 3. Γαλακτοκοµικά είδη 4. Τυροκοµικά είδη και Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά Μέσης Λιανικής Τιµής του είδους την ηµέρα παράδοσης στα: 1. Είδη Ιχθυοπωλείου 2. Είδη Κρεοπωλείου 3. Είδη Οπωροπωλείου 4. Ελαιόλαδα, Η προµήθεια τροφίµων προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.). Οι ποσότητες του κάθε είδους τροφίµου θα παραδίδονται ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες στα κτίρια του Νοµικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος». Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ. µέχρι 11:00 π.µ. στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην Καρτάλη 2 Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί µειοδότης σε κάποιο από τα παραπάνω είδη, ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί µόνο ως προς τα είδη αυτά στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. µέχρι 11:00 π.µ. στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην Καρτάλη 2 Αλεξανδρούπολη. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν χωριστά κατά ηµοτική Ενότητα. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των προς προµήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.. Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ & Ο Πρόεδρος του.σ. Βαµβακερός Αντώνιος 23

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 04 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης : 06/2013 Αριθ. Πρωτ «Προµήθεια τροφίµων» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ. του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». β) Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995. δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ε) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Στ) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.. 60/2007 στ) Την αριθµ. 35/2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα), το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τις χαµηλότερες τιµές, στις τιµές της µελέτης και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. Η προµήθεια τροφίµων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,00 ευρώ. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων και για ένα έτος από την υπογραφή του συµφωνητικού. Συγκεκριµένα η προµήθεια αφορά τις παρακάτω οµάδες είδους : α) Είδη παντοπωλείου. β) Είδη αρτοποιείου. γ) Είδη οπωροπωλείου. δ) Είδη κρεοπωλείου. ε) Είδη ιχθυοπωλείου. στ) Γαλακτοκοµικά είδη. ζ) Τυροκοµικά είδη Ειδικότερα η προµήθεια τροφίµων θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: 24

25 ΆΡΘΡΟ 1 Ισχύουσες ιατάξεις Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 1) Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.. 60/2007. ΆΡΘΡΟ 2 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 1. Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των ,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.. 2. Θα βαρύνει τις πιστώσεις των 1) Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθµών» 2) Κ.Α µε τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» και 3) Κ.Α µε τίτλο «παροχή γάλακτος» του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2013 και Θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους. ΆΡΘΡΟ 3 Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 1. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο κτίριο διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος ήµου Αλεξ/πολης από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών την Τετάρτη 29/05/ Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.µ. και ώρα λήξης η 11:00 π.µ. 3. Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί µειοδότης, σε κάποιο από τα παραπάνω είδη, ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί µόνο ως προς τα είδη αυτά στις ηµέρα Τετάρτη. 4. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισµού ορίζεται η 10:00π.µ. και ώρα λήξης η 11:00 π.µ. ΆΡΘΡΟ 4 Επιτροπή ιαγωνισµού Πληροφορίες 1. Η Επιτροπή ιενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων ιαγωνισµού έχει ορισθεί µε την 19/2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ΆΡΘΡΟ 5 Λήψη πληροφοριών 25

26 1. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: , FAX : Αρµόδιος υπάλληλος: Μοσχίδου Ανδροµάχη ΆΡΘΡΟ 6 εκτοί στον ιαγωνισµό 1. ικαίωµα συµµετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που ασχολούνται µε την παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστηµάτων, οργάνων, µηχανηµάτων και πειραµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης καθώς και µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 3. εν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή Α.Ε. του ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός τους είναι εν ισχύ. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση. (δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. (ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: (i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. 26

27 (ii) ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος ΆΡΘΡΟ 7 ικαιολογητικά συµµετοχής στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των προς προµήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού: 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και 27

28 θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. ε. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. στ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. ζ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. η. υπόλοιπα δικαιολογητικά, παρακάτω στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου 2. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (µε ΦΠΑ), σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση µη προσκόµισής του, αυτό µπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µε βάση την αριθµ. 2458/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β / ). γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 28

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 96/2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Προϋπολογισµός -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 96/2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Προϋπολογισµός -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων e ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002390676 2014-11-10

14PROC002390676 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14PROC002390676 2014-11-10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθειας: «Προµήθεια τροφίµων για της υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15703/25-9-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαμπάκα 26-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 19005 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Απόφασης: 443 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό».

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 18/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20266 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 3\2015 Συνεδρίασης οικονοµικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 9053 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ:34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες : Μαργαρίτη Γκίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 06/2015 (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 53/2015

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 53/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια τροφίµων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 231.820,00 με ΦΠΑ

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 231.820,00 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 28-07-2010 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2012 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα