Βαθµονόµηση µεταβολικών συστηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαθµονόµηση µεταβολικών συστηµάτων"

Transcript

1 Το άρθρο του µήνα Βαθµονόµηση µεταβολικών συστηµάτων Εισαγωγή Σχεδόν όλα τα µεταβολικά συστήµατα µέτρησης βασίζονται στην ανάλυση αναπνευστικών αερίων που ανταλλάσσονται στο στόµα και εποµένως η βαθµονόµηση αυτών των συστηµάτων θα πρέπει να βασίζεται σε µία ελεγχόµενη προσοµοίωση της διαδικασίας της αναπνοής. Αυτή η προσοµοίωση θα πρέπει να περιλαµβάνει σηµαντικά φυσιολογικά χαρακτηριστικά όπως η διαδικασία της ροής αερίων κατά την αναπνοή και τα δυναµικά χρονικά προφίλ των συγκεντρώσεων O 2 και CO 2, που αντικατοπτρίζει την δυναµική φύση των εντός της αναπνοής διαφοροποιήσεών τους. Εποµένως, η ουσία της µεταβολικής βαθµονόµησης είναι η παραγωγή µίας προκαθορισµένης ροής µάζας αερίων µε σκοπό την ανίχνευσή τους από το σύστηµα µέτρησης που βαθµονοµείται. Η συσκευή βαθµονόµησης, εποµένως, θα πρέπει να αποτελείται από δύο λειτουργικώς ξεχωριστά υποσυστήµατα, και συγκεκριµένα: α) την τρόµπα, που στη ουσία είναι µία µηχανοκίνητη σύριγγα και β) τον µηχανισµό ελέγχου της ροής της µάζας των αερίων που επιτρέπει την τιτλοδότηση του µείγµατος των αερίων βαθµονόµησης (21% CO 2, 79% N 2 ) και την επακόλουθη µίξη τους µε τον ατµοσφαιρικό αέρα που εισέρχεται κατά την αναπνευστική φάση της τρόµπας που αντλεί για να µετατρέψει την συνεχόµενη «µεταβολική ροή» της τιτλοδότησης στο διακοπτόµενο ρυθµό των αναπνευστικών ροών που παράγει η αντλία. Ο προκύπτων διαχωρισµός των µεταβολικών ρυθµών από το επίπεδο αερισµού αποτελεί την πρωταρχική αρχή µιας αυστηρής βαθµονόµησης (βλέπε Huszczuk et al, 1990). the mass flow control kit enabling titration of the calibration gas (21% CO 2, 79% N 2 ) mixture and its subsequent mixing with room air during the inspiratory phase of pumping to convert the continuous "metabolic flow" of titration to the intermittent pattern of respiratory flows generated by the pump. The resulting separation of metabolic rates from the level of ventilation constitutes the fundamental tenet of stringent calibration (βλέπε Huszczuk et al, 1990). Η µηχανοκίνητη αντλία «Σύριγγα» Η αναπνευστική αντλία µε την µορφή µηχανοκίνητης σύριγγας βαθµονόµησης έχει σχεδιαστεί για την επιτόπου επαλήθευση της σωστής λειτουργίας των µετατροπέων ροής αερίων χαµηλής πίεσης που χρησιµοποιούνται συχνά στον χώρο της εργοφυσιολογίας και ιατρικής. Μπορεί να ρυθµιστεί να αποδίδει ακριβείς δόσεις αναπνευστικών όγκων (VT) των 500, 750, 1000, 1500 και 2000 cc αερίων σε αναπνευστικούς ρυθµούς (f) που µπορούν να κυµαίνονται από 6 έως 59 δόσεις ανά λεπτό. Συνεπώς, µε τον ακόλουθο τύπο µπορεί να επιτευχθεί ένα µεγάλο εύρος µέσων και µέγιστων ροών: Μέση Ροή = VT x f/30 Μέγιστη Ροή = Μέση Ροή x τετραγωνική ρίζα του 2

2 Η πρακτική της αξία έγκειται στο ότι δίνει την δυνατότητα να αναλύσει αργά όλο το εύρος των συχνοτήτων άντλησης (δηλαδή αναπνοών) σε οποιοδήποτε αναπνευστικό όγκο ενώ το σύστηµα συλλογής πειραµατικών δεδοµένων (αναλυτής αερίων µε τον αισθητήρα ροής, την ηλεκτρονική επεξεργασία αποθήκευσης και παρουσίασης) υπολογίζει τον αναπνευστικό όγκο, το οποίο ισοδυναµεί στην περιοχή κάτω από την καµπύλη ροής. Οι περισσότερες συσκευές ανάλυσης αερίων παραµορφώνουν αυτή την καµπύλη ροής τουλάχιστον σε µία από τις πρακτικά σχετικές περιοχές, κάτι το οποίο θα µεταφραστεί σε απόκλιση του υπολογιζόµενου αναπνευστικού όγκου από µία συγκεκριµένη τιµή. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων µία απόκλιση του 1% είναι αποδεκτή, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα προβλήµατα. Αυτά συνήθως αφορούν την χηµική σύσταση των αερίων, που σχεδόν πάντα είναι διαφορετικό από τον αέρα που χρησιµοποιείται συνήθως για την βαθµονόµηση των µετρητών ροής και που είναι γνωστό πως επηρεάζει τα χαρακτηριστικά µετατροπής σχεδόν όλων των αναλυτών αερίων. Εποµένως, η παραγωγή αναπνευστικών ροών θα πρέπει να συµπληρώνεται µε µέσα που διαφοροποιούν την χηµική τους σύνθεση ώστε να γίνεται καλύτερη βαθµονόµηση των αναλυτών αερίων. Παραγωγή Ροών µεταβολικής µάζας Η ροή µεταβολικής µάζας επιτυγχάνεται συµπληρώνοντας τον αναλυτή αερίων µε ένα σετ µεταβολισµού το οποίο αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές: Ένα µετρητή ροής ακριβείας µε βαλβίδα βελόνα (ή βαλβίδα µέτρησης µικρόµετρου µε ρυθµιστή πίεσης) για τον έλεγχο της παράδοσης του αερίου βαθµονόµησης (21% CO 2, 79% N 2 ) εντός ενός εύρους ισοδύναµου µε 0,2-5 l/min πνευµονικής πρόσληψης O 2 και αποβολής CO 2. Ένα ενδιάµεσο σύστηµα βαλβίδας που συνενώνει την αναπνευστική και µεταβολική ροή. Ένα µπαλόνι προσωρινής αποθήκευσης αερίων µε διατεινόµενο χώρο για τον οµαλό συνδυασµό της συνεχούς ροής του αερίου βαθµονόµησης µε την δυναµική µορφή των αναπνευστικών ροών. Στην ουσία, µετά, οι αναπνευστικές ροές που παράγει η αντλία γίνονται το όχηµα µεταφοράς του µεταβολικού αποτελέσµατος αµέσως µόλις επιτραπεί η ροή του αερίου βαθµονόµησης. Το µίγµα αερίων για την βαθµονόµηση Το µίγµα που αποτελείται από 21% CO 2, 79% N 2, έχει επιλεγεί µε βάση την ακόλουθη λογική. Υποθετικά, το ιδανικό µέσο µεταβολισµού θα αφαιρούσε όλο το 21% του O 2 που υπάρχει στον αέρα και µε αναπνευστικό πηλίκο R = 1, θα έβγαζε 21% CO 2 σε N 2. Η επιλογή του R = 1 είναι σηµαντική καθώς αντιστοιχεί στην ισοδυναµία των εισπνεόµενων και εκπνεόµενων αναπνεόµενων όγκων, εποµένως προλαβαίνοντας πιθανά λάθη

3 στον υπολογισµό της πρόσληψης O 2 (VO 2 ), που µπορεί να προκύψει από µέτρηση πολλών κατευθύνσεων των αναπνευστικών όγκων. Εποµένως, η προσοµοιωµένη πρόσληψη O 2 και εκπνοή CO 2 (VCO 2 ) είναι σχεδόν ίση και ισοδυναµούν µε περίπου το 21% της ροής του αερίου βαθµονόµησης. Για παράδειγµα εάν η ροή του αερίου βαθµονόµησης ορίστηκε στα 10 l/min, τότε, οι τιµές των VO 2 και VCO 2 θα είναι 2.1 l/min. Οι ακριβείς τιµές θα διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα µε την ατµοσφαιρική υγρασία, την θερµοκρασία και την πραγµατική περιεκτικότητα του CO 2 στο αέριο βαθµονόµησης. Οι συσκευές ελέγχου της ροής του αερίου βαθµονόµησης βαθµονοµούνται σε ATPD (ambient temperature, pressure dry). Εποµένως για να υπολογιστούν οι τιµές STPD (standard pressure temperature dry), θα πρέπει να γνωρίζουµε την βαροµετρική πίεση και την θερµοκρασία του χώρου. ιαδικασία βαθµονόµησης Οι παραδοσιακές µέθοδοι βαθµονόµησης χρησιµοποιούν µία µεγάλη σύριγγα που µετατοπίζει ένα γνωστό όγκο αέρα µέσω του αισθητήρα ροής αερίου, ενώ οι σύγχρονοι αναλυτές αερίων χρησιµοποιούν µία βαθµονόµηση δύο σηµείων (συνήθως αέρα δωµατίου και ένα µίγµα αερίων βαθµονόµησης από ένα δοχείο) τα οποία το λογισµικό χρησιµοποιεί για να κάνει την γραµµή συσχέτισης. Αυτό µπορεί να είναι ικανοποιητικό µόνο όταν η γραµµική σχέση όλων των αισθητήρων επιβεβαιωθεί σε όλα τα πιθανά εύρη των σηµάτων κάτι το οποίο στην καλύτερη περίπτωση είναι αµφισβητήσιµο. Η όλη διαδικασία των λογισµικών βαθµονόµησης δεν ελέγχεται ποτέ, επειδή, εκτός από τις εισερχόµενες παραµέτρους χρειάζεται επίσης η βαροµετρική πίεση, η υγρασία και η θερµοκρασία. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο "off-line" µε την µέθοδο της Douglas bag µία κουραστική και επιρρεπή σε λάθος διαδικασία. Η µόνη εναλλακτική είναι η παραγωγή των αναπνευστικών και µεταβολικών παραµέτρων οι οποίες µπορούν να εισαχθούν στον αναλυτή αερίων και µπορούν να ελεγχθούν όποτε το επιθυµείτε είτε για τον έλεγχο ολόκληρου του αναµενόµενου εύρους µέτρησης ή για να επικεντρωθείτε σε ένα συγκεκριµένο που σας ενδιαφέρει (π.χ. µεταβολισµός ηρεµίας). Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του µεταβολικού βαθµονοµητή είναι ότι χρησιµοποιεί την αρχή της διατήρησης της µάζας. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι οποιαδήποτε συγκεκριµένη ροή µάζας (µεταβολικός ρυθµός) µπορεί να εισαχθεί στο σύστηµα βαθµονοµηµένη χρησιµοποιώντας ένα εύρος αναπνευστικών ροών που καταλήγουν σε ένα εύρος ρυθµών διάλυσης όπως φαίνεται στην εικόνα 1 όπου O 2 = 21-αναµεµιγµένο εκπνεόµενο O 2. Ρυθµίζοντας τους ρυθµούς άντλησης (f) να παράγουν VE1, VE2 και VE3 σε σταθερό αναπνευστικό όγκο VT θα έχει ως αποτέλεσµα τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις αερίων C1, C2 και C3. Και στις τρεις ρυθµίσεις οι υπολογιζόµενες παράµετροι VT, VO 2 και VCO 2 θα πρέπει να είναι ίδιες και να αντανακλούν τους επιλεγµένους

4 αναπνευστικούς όγκους και µεταβολικούς ρυθµούς και ως περιοχές από τα τρία τρίγωνα (1, 2, 3) πρέπει να είναι ίσες. Σηµειώστε ότι, σύµφωνα µε τους νόµους της διάλυσης, οι χαµηλές αναπνευστικές περιοχές αντιστοιχούν σε υψηλές συγκεντρώσεις αερίου και αντίστροφα. Εποµένως η απόδοση και των τριών αισθητήρων σε ένα µεταβολικό σύστηµα καθώς και η ακρίβεια του τρόπου υπολογισµού (λογισµικό) µπορεί να ελεγχθεί αναλυτικά πολύ γρήγορα. Πηγές: A. Huszczuk, B.J. Whipp, K. Wasserman - A respiratory gas exchange simulator for routine calibration on metabolic studies. Eur Respiraton J., 1990,3, C.J. Gore, P.G. Catcheside, S.N. French, J.M. Benett, J. Laforgia - Automated VO 2max calibrator for open-circuit indirect calorimetry systems. Med. Sci. Sports Exerc. 1997, 29, Πώς να επιλέξετε ένα Κυκλοεργόµετρο Η επιλογή ενός κυκλοεργόµετρου καθορίζεται από τα χρήµατα που µπορείτε να διαθέσετε και την χρήση για την οποία προορίζεται. Προφανώς, για οικιακή χρήση θα ξοδεύσετε πολύ λιγότερα από ότι για επαγγελµατική χρήση αλλά και στην οικιακή χρήση υπάρχει διαφορά αν ο χρήστης θα είναι ένας οπαδός του fitness ή ένας καρδιακός ασθενής. Παράµετροι που θα λάβετε υπόψη: Οµαλότητα στην ποδηλασία. Ελάχιστη αντίσταση πέδησης (επιβάρυνση). Μέγιστη αντίσταση πέδησης (επιβάρυνση). Πόση µεγάλη σηµασία έχει για εσάς η ακρίβεια στην ρύθµιση της επιβάρυνσης; Η ρύθµιση της επιβάρυνσης εξαρτάται ή είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα περιστροφών; Σχεδιάζετε να συνδέσετε το εργόµετρο µε υπολογιστή; Χρειάζεστε ενσωµατωµένο καρδιοσυχνόµετρο που αυτόµατα θα διατηρεί την επιβάρυνση εντός των ορίων «στόχο» της καρδιακής συχνότητας; Σε γενικές γραµµές τα εργόµετρα που αποθηκεύουν υψηλή κινητική ενέργεια σε τροχούς µεγαλύτερης µάζας ή υψηλότερης ταχύτητας έχουν οµαλότερη ποδηλασία ενώ τα εργόµετρα µε µαγνητική πέδηση µπορούν να διατηρούν την επιβάρυνση σταθερή (iso-power) ανεξαρτήτως της ταχύτητας περιστροφών. Όρθιο ή επικλινές Εργόµετρο; Και οι δύο εκδόσεις είναι διαθέσιµες τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελµατική χρήση. Αυτά που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι τα όρθια εργόµετρα όµως άτοµα µε σηµαντικούς περιορισµούς στην άσκηση ή µε κίνδυνο πτώσης θα είναι πιο ασφαλείς σε ένα επικλινές ποδήλατο. Τα επικλινή εργόµετρα συντελούν σε περιορισµένη λίµναση αίµατος στα πόδια ενώ η ενόχληση στην βουβωνική χώρα είναι µικρότερη, όµως οι περισσότεροι χρήστες πετυχαίνουν χαµηλότερη VO 2max στη επικλινή θέση.

5 Οικιακή χρήση Φτηνά εργόµετρα για οικιακή χρήση µπορείτε να βρείτε σε πολυκαταστήµατα µε 100 ευρώ αλλά αξίζουν; Τα προβλήµατα όµως είναι πολλά: Ευπαθής κατασκευή, ελαφρύς τροχός περιστροφής, πέδηση µε τραντάγµατα, ανακριβής και ασταθής επιβάρυνση. Απλά δεν θα αντέξουν πολύ. Ξέρουµε ότι η άσκηση δεν είναι πάντα ευχάριστη, αν όµως κάθεστε σε ένα φτηνό ποδήλατο και πρέπει να ανησυχείτε µην σπάσετε κάτι, η ποδηλασία έχει τραντάγµατα και ο µετρητής ισχύος ανακριβής θα προσθέσετε άγχος αντί να το µειώσετε. Και πως θα ξέρετε εάν βελτιώνεστε, αν η δύναµη πέδησης (επιβάρυνσης) είναι ασταθής ή ανακριβής; Το πιο σηµαντικό όµως, η ανεπαρκής ενέργεια του τροχού περιστροφής χρειάζεται περισσότερη ισοµετρική προσπάθεια η οποία όµως προκαλεί υψηλότερη αρτηριακή πίεση και εποµένως ίσως αποβεί επικίνδυνη. Επαγγελµατική χρήση Επαγγελµατική χρήση σηµαίνει χρήση σε γυµναστήριο, στον γιατρό, σε κέντρο αποκατάστασης, σε προπονητικό και εργοµετρικό κέντρο. Ένα κέντρο αποκατάστασης µπορεί να ενδιαφέρεται σε χαµηλή ελάχιστη επιβάρυνση, καθώς µερικοί ασθενείς µπορεί να µην δύνανται να υπερνικήσουν την αρχική ροπή ώστε να ξεκινήσουν τα πεντάλ. Τα ονοµαζόµενα "zero-watt" εργόµετρα διαθέτουν µηχανισµό που µειώνουν αυτή την αρχική ροπή σχεδόν στο µηδέν. Επίσης σηµαντική είναι και η ακρίβεια, διαφορετικά θα είναι δύσκολο να µπορέσετε να αξιολογήσετε την πρόοδο. Τα γυµναστήρια ενδιαφέρονται για σταθερά, µε χαµηλό κόστος συντήρησης «άλογα» χωρίς να είναι και απαραίτητα ακριβή. Τα προπονητικά κέντρα ενδιαφέρονται περισσότερο για µέγιστη επιβάρυνση που φτάνει έως τα 1200 watts. Εδώ η ακρίβεια είναι σηµαντική καθώς µερικά watts κάνουν την διαφορά µεταξύ νικητών και χαµένων. Εργόµετρα πέδησης αέρος Αυτά αποτελούν µία ιδιαίτερη κατηγορία εργοµέτρων που χρησιµοποιούν ένα τροχό που µοιάζει µε ανεµιστήρα όπου η αντίσταση του αέρα επάνω στα πτερύγιά του αυξάνει την επιβάρυνση όσο αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής των πεντάλ. Αυτά τα εργόµετρα παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο πρόβληµα βαθµονόµησης, καθώς η αεροδυναµική αντίσταση εξαρτάται από την θερµοκρασία περιβάλλοντος, την βαροµετρική πίεση και την υγρασία του αέρα. Γιατί χρειαζόµαστε βαθµονοµητή εργοµέτρου; Γιατί να βαθµονοµούµε τα εργόµετρα; Όλα τα κυκλοεργόµετρα στην ουσία είναι µηχανές που µετατρέπουν την ποδηλατική κίνηση σε περιστροφή µίας µάζας που έχει την µορφή ενός περιστρεφόµενου τροχού, πάνω στον οποίο µπορεί να εφαρµοσθεί µία δύναµη πέδησης. Αυτή η µετατροπή πρακτικά συνδέεται πάντα µε µία αύξηση στην ταχύτητα περιστροφής του τροχού σε σχέση µε τον ρυθµό περιστροφής των πετάλ από 4 έως 30 φορές ανάλογα µε τον αριθµό των σταδίων επιτάχυνσης ή την αρχή µετάδοσης της ταχύτητας που χρησιµοποιείται. Εποµένως, οι ακόλουθοι παράγοντες

6 προσδιορίζουν την ακρίβεια και την αξιόπιστη απόδοση του κυκλοεργόµετρου: Η αρτιότητα της µηχανικής µετάδοσης που εξαρτάται από τις συνθήκες αποθήκευσης και λίπανσης (προστασία από διαβρώσεις και παρουσία σκόνης ή άλλων διαβρωτικών στοιχείων). Η σταθερότητα στην εφαρµοζόµενη δύναµη πέδησης από µία µεγάλη ποικιλία φυσικών µέσων όπως η τριβή, ο ηλεκτροµαγνητισµός κτλ. Η ακρίβεια στον έλεγχο της δύναµης πέδησης σε ό,τι αφορά την χρονική και θερµική σταθερότητα καθώς και η χρήση δεδοµένων πληροφόρησης όπως η θερµοκρασία, η ροπή και η ταχύτητα περιστροφής. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες µπορούν να αλλάξουν σηµαντικές παραµέτρους της απόδοσης, ενώ η προκύπτουσα απόκλιση στην ακρίβεια του φορτίου µπορεί να κυµαίνεται από 5 έως 20% από το επιδιωκόµενο. Κάποιες µάρκες εργοµέτρων είναι εξοπλισµένα µε απλά µέσα βαθµονόµησης που συνήθως αποτελούνται από την διαδικασία τοποθέτησης γνωστών βαρών σε ιµάντα πέδησης ή σε σύστηµα ροπής κελιού φορτίου (load cell) Άλλα πάλι πιο προηγµένα συστήµατα εφαρµόζουν παρακολούθηση και έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο της αλυσίδας µετάδοσης ή της τάσης του ιµάντα µε σκοπό την διασφάλιση του επιδιωκόµενου φορτίου. Παρότι είναι καλύτερα από το να µην υπάρχει καθόλου βαθµονόµηση, παρόλα αυτά δεν λαµβάνουν υπόψη ένα σηµαντικό παράγοντα, την ποσότητα της περιστροφικής ροπής που χρειάζεται να εφαρµοσθεί στον στρόφαλο περιστροφής για την διατήρηση περιστροφής σε οποιοδήποτε ρυθµό έτσι ώστε να µπορεί να υπολογισθεί η ποσότητα της ισχύος που µετριέται σε Watts, Kilocalories/min κτλ. Τα πιο κοινά αίτια της λανθασµένης βαθµονόµησης είναι: Ο αποσυντονισµός του ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου. Αυτό µπορεί να επηρεάσει την κλίση της καµπύλης βαθµονόµησης καθώς και την παράλληλη απόκλιση. Η κακή συντήρηση ή οι κακές συνθήκες µεταφοράς και συντήρησης ή η φθορά του ρουλεµάν συνήθως µετατοπίζουν την καµπύλη βαθµονόµησης προς τα επάνω. Λάθη στον προγραµµατισµό που προκαλούνται από το χρησιµοποιούµενο εσωτερικό ή εξωτερικό λογισµικό. Πως λειτουργεί ο βαθµονοµητής της VacuMed Ο βαθµονοµητής κυκλοεργόµετρου έχει σχεδιαστεί να µετρά την περιστροφική ροπή που εφαρµόζεται στον στρόφαλο µε σκοπό την διατήρηση ενός συγκεκριµένου αριθµού περιστροφών ανά λεπτό ενώ ένα µεγάλο εύρος φορτίων πέδησης εφαρµόζεται στον τροχό του κυκλοεργόµετρου µέσω τριβής, ηλεκτροµαγνητισµού ή άλλων µέσων που έχει σχεδιάσει ο κατασκευαστής. Αυτή η διαδικασία βαθµονόµησης έχει ως στόχο να επαληθεύσει τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή σχετικά µε την ακρίβεια των φορτίων και των ρυθµίσεων επιβάρυνσης που µετρούνται σε Watts. Μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει την σταθερότητα µίας συγκεκριµένης ρύθµισης σε ένα εύρος περιστροφών σε εργόµετρα που ονοµάζεται "isopower" ή "hyperbolic". Αυτή η ρύθµιση, την οποία προτιµούν οι ερευνητές, ελέγχει αυτόµατα την ροπή πέδησης ώστε να επιτευχθεί ένας ρυθµός έργου ανεξάρτητος από τις περιστροφές σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: Torque x Cadence = Watts x k = const. ή: Kg*m x R.P.M./k = Watts = const.,

7 Όπου το k προκύπτει ως εξής, αν: 1W = kg*m/min., Τότε για περιστροφική κίνηση: Power = Torque x R.P.M./6.118/2pi, τότε: k = 6.118/ = Εποµένως, η διαδικασία βαθµονόµησης αποτελείται από την µέτρηση δύο παραµέτρων την ροπή περιστροφής σε kg*m και τον ρυθµό περιστροφής σε Περιστροφές Ανά Λεπτό (Π/Λ), που πραγµατοποιείται µέσω ενός load cell και ενός ταχύµετρου. Η πηγή της περιστροφικής ισχύος προέρχεται από ένα ηλεκτρικό κινητήρα και µία ταχύτητα επιβράδυνσης τύπου worm η οποία είναι σταθεροποιηµένη σε ένα σκελετό πάνω στον οποίο επίσης βρίσκονται και άλλα ηλεκτρικά και µηχανικά στοιχεία της κατασκευής. Ο στρόφαλος της ταχύτητας προεξέχει από την µια µεριά του σκελετού µε σκοπό την σταθερή σύνδεση µε τον στρόφαλο του κυκλοεργόµετρου που θα βαθµονοµηθεί, ενώ το άλλο άκρο του είναι ευθυγραµµισµένο και συνδέεται µε τον στρόφαλο του κινητήρα. Ο στρόφαλος του κινητήρα αυτού συγκρατεί τον στροφέα ενός ταχόµετρου από το οποίο µετριέται και ελέγχεται η περιστροφική ταχύτητα (Π/Λ). Ο τύπου SCR ηλεκτρικός ελεγκτής της ταχύτητας του κινητήρα επιτρέπει την ρύθµιση των Π/Λ από 40 έως 120 και την ορισµό της τιµής των Π/Λ ανεξάρτητα από το εφαρµοζόµενο φορτίο πέδησης. Μετάφραση - Επιµέλεια Θεοδώρου Απόστολος Ph.D

Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ DOUGLAS BAG

Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ DOUGLAS BAG Andrew Huszczuk Ph.D Επιστηµονικός σύµβουλος της VACUMED Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ DOUGLAS BAG Ποιος είναι ο χρυσός κανόνας της ανικανότητας; Ο λόγος αυτού του άρθρου είναι η παραπληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training

National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Elements Training TR-12/2009 Machinery Maintenance Th. Costopoulos, A. Bechara

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 50. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ οµικά στοιχεία εργαλειοµηχανών Στο τέλος της µελέτης του τέταρτου κεφαλαίου ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Ποιες είναι οι επιπλέον απαιτήσεις κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC. RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC. RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek. Οδηγός Χρήστη Αναλυτή He/O 2

Ελληνικά / Greek. Οδηγός Χρήστη Αναλυτή He/O 2 Οδηγός Χρήστη Αναλυτή He/O 2 1 Copyright Divesoft 2007 Προειδοποίηση ασφαλείας! Αυτός ο αναλυτής έχει σχεδιαστεί για να μετράει την περιεκτικότητα σε οξυγόνο και ήλιο ενός μείγματος αέρα οξυγόνου ηλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:3751 Επιβλέπων: Διπλ. Φυσ. (M.Sc.) Φραγκιαδάκης Νικόλαος Καθηγητής Χανιά, Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΦΟΝ ΥΛΟ (Flywheel Energy System Storage) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τσιώλης Παναγιώτης ΑΕΜ: 4681

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΦΟΝ ΥΛΟ (Flywheel Energy System Storage) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τσιώλης Παναγιώτης ΑΕΜ: 4681 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώλης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SIMULINK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Γ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Γ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Γ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εισηγητής: Σπουδαστές: ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOGO! ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΛΑΪ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOGO! ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΛΑΪ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOGO! ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΛΑΪ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόλογος ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ 2002 Το θέµα της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κα. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ:5206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.Μ : 3228 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αλκιβιάδη Μπάη Δημήτρη Μελά Δημήτρη Μπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ...1-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter.

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά Γεωργίου Παπαποστόλου Δημητρίου Ανδρέου ΘΕΜΑ Μελέτη και εφαρμογή διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν απλοποιημένα τα βασικά σημεία της θεωρίας των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ.- Μηχ. Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΕΝΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φάιντι Ραφίκ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΕΝΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φάιντι Ραφίκ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φάιντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα