Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση"

Transcript

1 ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε., στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου 2009, συζήτησε το σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε προς ψήφιση στο θερινό τµήµα της Βουλής και κατέληξε στα ακόλουθα: 1.Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα µας συγκροτείται από δύο τοµείς, τον Πανεπιστηµιακό και τον Τεχνολογικό. Οι δύο τοµείς είναι ισότιµοι, αλλά έχουν σαφώς διαφορετική αποστολή, διακριτούς στόχους, χαρακτηριστικά και λειτουργίες, µε τις οποίες καλούνται να διαδραµατίσουν εξίσου σηµαντικούς, αλλά συµπληρωµατικούς ρόλους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας µας. Με το προς ψήφιση νοµοσχέδιο επιχειρείται µία στρατηγικού χαρακτήρα παρέµβαση στη δοµή της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό και τα ενδεικτικά σχόλια ή η κριτική επί άρθρων του νοµοσχεδίου, που περιγράφονται στη συνέχεια, καταδεικνύουν την κρισιµότητα του θέµατος και την αναγκαιότητα να αναβληθεί η συζήτηση στο θερινό Τµήµα της Βουλής. Καθιστούν σαφές ότι θα πρέπει να προηγηθεί της κατάθεσης του νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια της Βουλής εκτενής και ουσιαστικός διάλογος µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για τα ζητήµατα που θίγει το νοµοσχέδιο ή και για άλλα, εξίσου σηµαντικά και κατεπείγοντα, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτό. Πρόκειται για ζητήµατα, στα οποία έχει, κατ επανάληψη, αναφερθεί η Σύνοδος των Πρυτάνεων µε αποφάσεις, ορισµένες από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω, που έχουν υποβληθεί σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΕΠΘ. 2. Στο προς ψήφιση νοµοσχέδιο υπάρχουν ορισµένα άρθρα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα και πρέπει να επανεξετασθούν, καθώς και ορισµένα που επιλύουν διαχρονικά προβλήµατα των Πανεπιστηµίων, όπως τούτο προκύπτει από τις ενδεικτικές επισηµάνσεις που ακολουθούν. 1

2 Ι. ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Άρθρο 18 Καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων ΤΕΙ «Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόµενων Τµηµάτων ΤΕΙ καθορίζονται µε τα διατάγµατα ίδρυσής τους. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του ΣΑΤΕ, µπορεί να καθορίζονται επίσης και τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφιστάµενων Τµηµάτων ΤΕΙ, στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού επαγγελµατικά δικαιώµατα µε διατάγµατα, που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983». Η διάταξη αυτή παρακάµπτει τον υφιστάµενο, τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ από τα συναρµόδια υπουργεία. Αφαιρεί τόσο από τα Πανεπιστήµια, όσο και από τους εµπλεκόµενους επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς φορείς, το δικαίωµα έκφρασης γνώµης. Η τυχόν εφαρµογή της θα οδηγήσει σε κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα υφαρπαγής κατοχυρωµένων ήδη επαγγελµατικών δικαιωµάτων για τους πτυχιούχους των Πανεπιστηµίων, όπως για παράδειγµα των πτυχιούχων της πληροφορικής, των οικονοµικών επιστηµών, των µηχανικών, των γεωπόνων κ.λπ. Προτείνεται η γνώµη να διατυπώνεται όχι από το ΣΑΤΕ, αλλά µετά από κοινή συνεδρίαση του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ. Άρθρο 19 Συνεργασία µεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων «1. Τµήµατα των ΤΕΙ µπορούν να συνεργάζονται µε αντίστοιχα και οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων, που έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια, για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή µαθηµάτων ή άλλων συστατικών στοιχείων του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως για την παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, την εκπόνηση διπλωµατικών ή πτυχιακών εργασιών και τη διενέργεια των εξετάσεων, µε την ισότιµη συµµετοχή φοιτητών και σπουδαστών. 2. Για τη συνεργασία συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση, που εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ΤΕΙ και τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου, µετά από πρόταση των οικείων ΓΣ των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, και η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την προγραµµατική σύµβαση ρυθµίζονται τα θέµατα που είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση της συνεργασίας σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως η διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας, η αµοιβαία ακαδηµαϊκή και διοικητική υποστήριξη, η αµοιβαία αναγνώριση της βαθµολογίας των µαθηµάτων, στα οποία συµµετέχουν επιτυχώς οι φοιτητές και 2

3 σπουδαστές, η µνεία της συνεργασίας µεταξύ των οικείων Τµηµάτων στους τίτλους σπουδών που χορηγεί καθένα από αυτά». Με το άρθρο αυτό θεσµοθετείται η δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ οµοειδών Τµηµάτων ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων για την από κοινού ανάπτυξη δραστηριοτήτων, σχετικών µε τη διοργάνωση και την υλοποίηση του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, µετά από τη σύναψη ειδικής προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των εµπλεκοµένων ιδρυµάτων. Είναι εντελώς δυσδιάκριτη η σκοπιµότητα της ρύθµισης αυτής και επιπλέον δηµιουργεί σοβαρά ακαδηµαϊκά προβλήµατα, καθώς προβλέπει τη σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ Τµηµάτων και Ιδρυµάτων που ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης, τον πανεπιστηµιακό και τον τεχνολογικό, που έχουν διαφορετική αποστολή. Η αποστολή αυτή καθιστά σαφώς διακριτούς τους ρόλους Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ και διαφοροποιεί τα κριτήρια, µε βάση τα οποία οργανώνονται τα προγράµµατα σπουδών, επιλέγονται τα γνωστικά αντικείµενα, προσδιορίζεται το περιεχόµενο των µαθηµάτων και γενικά τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών. Προτείνεται να απαλειφθεί το άρθρο αυτό. Άρθρο 20 Καθηγητές Εφαρµογών «1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, αντικαθίσταται ως εξής : «Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση µέλους ΕΠ είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος.» 2. Οι περιπτώσεις Αα και Αβ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, αντικαθίστανται ως εξής : «Α. Καθηγητή Εφαρµογών ΤΕΙ α) τρία τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείµενο σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχής µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι ένα χρόνο διδακτικό έργο σε Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. β) συναφή προς το αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστηµονική δραστηριότητα που τεκµαίρεται από ικανότητα εφαρµογής επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεση τµήµατος ή ολοκληρωµένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.» 3. Οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων ισχύουν για την εκλογή σε θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών που προκηρύσσονται από και στο εξής». 3

4 Με το άρθρο αυτό θεσµοθετείται ως γενική προϋπόθεση για την εκλογή µέλους ΕΠ των ΤΕΙ, ανεξαρτήτως βαθµίδας, η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος. Αυτή ρύθµιση θα προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στα ΤΕΙ σε σχέση µε τους καθηγητές εφαρµογών και είναι ανέφικτη η εφαρµογή της στην πράξη. Οι καθηγητές εφαρµογών είναι απολύτως απαραίτητοι για τα ΤΕΙ και ιδιαιτέρως στα επαγγελµατικά Τµήµατα, όπως είναι η επεξεργασία ξύλου, η οδοντοτεχνική, η φυσικοθεραπεία, κ.λπ. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία, ενώ η απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος είναι αδύνατη και όχι απαραίτητη για την εργασία που πρέπει να προσφέρουν. Θα πρέπει να απαλειφθεί για τη βαθµίδα του καθηγητή εφαρµογών η απαίτηση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος και η εκλογή να γίνεται µε κριτήριο την επαγγελµατική εµπειρία. Το άρθρο αυτό θέτει, επίσης, θέµα νοµοτεχνικής αρτιότητας, διότι στην τελευταία παράγραφο προβλέπει ότι οι διατάξεις για την εκλογή σε θέσεις καθηγητών εφαρµογών θα ισχύσουν από το 2014 και στο εξής. Άρθρο 24 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας µελών Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και ΕΠ «1. Στα µέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστηµίων που εκλέγονται ως µέλη ΕΠ των ΤΕΙ, καθώς και στα µέλη ΕΠ των ΤΕΙ που εκλέγονται ως µέλη ΔΕΠ των Πανεπιστηµίων, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχαν διανύσει στο ίδρυµα προέλευσής τους και συνυπολογίζεται για την καταβολή των προσαυξήσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 36 και την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297). 2. Με την επιφύλαξη των περιορισµών µετακίνησης που τυχόν προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, στην περίπτωση που µέλος ΔΕΠ εκλεγεί ως µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ αντίστοιχα ή µέλος ΕΠ ΤΕΙ εκλεγεί ως µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ η πίστωση της θέσης του µεταφέρεται από το τµήµα προέλευσης στο τµήµα υποδοχής. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, περιφερειακά Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ νοούνται τα Ιδρύµατα που εδρεύουν εκτός των νοµών Αττικής ή Θεσσαλονίκης». Με το άρθρο αυτό καταργείται η άµεση, εκτός προγραµµατισµού, προκήρυξη θέσης ΔΕΠ ή ΕΠ κεντρικού Πανεπιστηµίου που κενούται λόγω εκλογής του κατέχοντος τη θέση σε περιφερειακό ΤΕΙ ή Πανεπιστήµιο αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή, ανατρέπει αφενός µεν τον τετραετή προγραµµατισµό και των δύο εµπλεκοµένων ιδρυµάτων, αφετέρου δε τη σειρά αναµονής διορισµού ήδη 4

5 εκλεγέντων µελών ΔΕΠ, το πλήθος των οποίων υπερβαίνει πλέον τους 600. Η ρύθµιση που προβλέπει τη µεταφορά της πίστωσης από το τµήµα προέλευσης στο τµήµα υποδοχής, στην περίπτωση που µέλος ΔΕΠ εκλεγεί ως µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ αντίστοιχα ή µέλος ΕΠ ΤΕΙ εκλεγεί ως µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µπορεί να ερµηνευθεί ως ένας έµµεσος τρόπος για την εξίσωση µισθών. Θα πρέπει να απαλειφθεί η µεταφορά της πίστωσης στην περίπτωση εκλογής µέλους ΕΠ σε θέση ΔΕΠ, αφού δεν υπάρχει εξίσωση των βαθµίδων και µισθών. Εξάλλου το θεσµικό πλαίσιο, που διέπει το προσωπικό των Πανεπιστηµίων είναι διαφορετικό από εκείνο που διέπει το προσωπικό των ΤΕΙ. Θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιου είδους ρυθµίσεις που εµπλέκουν σε διοικητικές πράξεις και ακαδηµαϊκά ζητήµατα τους δύο τύπους ιδρυµάτων. Άρθρο 30 Θέµατα του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) «1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3685/2008 προστίθεται περίπτωση δ που έχει ως εξής: «δ) Το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε Σχολές του, ακόµη και αν δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές σπουδές». Με την παράγραφο αυτή του άρθρου παρέχεται η δυνατότητα στο Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Σχολές του, ακόµη και αν δεν παρέχονται σ αυτές προπτυχιακές σπουδές. Προτείνεται (κατά πλειοψηφία των µελών της Συνόδου) να απαλειφθεί η παράγραφος αυτή και να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία µεταπτυχιακών σπουδών η λειτουργία υψηλού επιπέδου Προπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 37 Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις «1.Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφεροµένων κατηγοριών εισάγονται [.] 6. Όπου στο ν. 3282/2004 γίνεται αναφορά στο άρθρο 12 του ν. 2640/1998, νοείται εφεξής το παρόν άρθρο». 5

6 Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν στην εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ατόµων, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Το συγκεκριµένο άρθρο χρήζει ευρείας συζήτησης, γιατί µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα και φαινόµενα διαφθοράς στο όνοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Το ένα θέµα είναι η αύξηση του ποσοστού από 3% σε 5% το δεύτερο όµως και σηµαντικότερο είναι, αν όλες οι αναφερόµενες περιπτώσεις µπορούν, µε τα υπάρχοντα ιατρικά µέσα, να διαγνωσθούν µε διαφάνεια και επιστηµονική ακρίβεια ή εάν ανήκουν στις «ασαφείς παθήσεις» που χαρακτηρίζουν κάποιους υποψήφιους ΑΜΕΑ, επιτρέποντάς τους να αποφύγουν τη συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέµα, για το οποίο ήδη υπάρχουν ενδείξεις ποικιλότροπης εκµετάλλευσης. Προτείνεται το άρθρο 37 να µην συµπεριληφθεί στο Νόµο και να εξεταστεί το ενδεχόµενο θεσµοθέτησης πανελλήνιου συστήµατος εισαγωγής για την κατηγορία αυτή, αφού το υπάρχον σύστηµα επιλογής χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό αδιαφάνειας, και να ανατεθεί στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστηµίων να επεξεργαστούν το σχετικό άρθρο. 6

7 Β. ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ Άρθρο 38 Κύρωση της ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β 826) «Κυρώνεται δια του παρόντος η ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β 826) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας», ως ισχύει σήµερα και αναδροµικά από την έκδοσή της». Πρόκειται για άρθρο που επιλύει ένα σοβαρό πρόβληµα που απασχολεί τα ΑΕΙ επί σειρά ετών. Προκειµένου όµως να ολοκληρωθεί η διασφάλιση των Επιτροπών Ερευνών των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ στη διαχείριση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και λοιπών προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από εξωτερικές πηγές, σύµφωνα µε απόφαση της 61 ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα τρία βήµατα που ακολουθούν κατά την προτεινόµενη αλληλουχία. ΒΗΜΑ 1 ο : Σχέδιο άρθρου κύρωσης της ΚΥΑ 679/96 διά νόµου: «Κυρώνεται δια του παρόντος η ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β 826) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας», ως ισχύει σήµερα και αναδροµικά από την έκδοσή της. ΒΗΜΑ 2ο: Προτείνεται η τροποποίηση από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών του άρθρου 4 (του Ν. 3697/2008) «Όροι λειτουργίας διατηρούµενων Ειδικών Λογαριασµών Έλεγχος δαπανών αυτών» ως ακολούθως: Άρθρο 4 (του Ν. 3697/2008) Όροι λειτουργίας διατηρούµενων Ειδικών Λογαριασµών Έλεγχος δαπανών αυτών 1. Οι διατηρούµενοι λογαριασµοί του προηγούµενου άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν µόνο για εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο συστάθηκαν. 7

8 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατό να τροποποιούνται ή συµπληρώνονται οι διατάξεις που διέπουν τους λογαριασµούς αυτούς, πλην της περιπτώσεως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εφόσον είναι αναγκαίο, µε σκοπό την αρτιότερη οργάνωση, την εύρυθµη λειτουργία και τη διαφάνειά τους. Στις αποφάσεις αυτές να περιλαµβάνεται κυρίως ότι α) Ο σκοπός, ο οποίος όµως δεν µπορεί να διευρύνεται, τα όργανα διαχείρισης και οι πόροι του Λογαριασµού. Προτεινόµενη Τροποποίηση «Εξαιρούνται από τον περιορισµό των παρ. 1 και της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 4 Ν. 3697/2008 οι Ειδικοί Λογαριασµοί των ΑΕΙ» ΒΗΜΑ 3ο: Μετά την τροποποίηση του ανωτέρω αναφερθέντος νόµου, θα πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ 679/96 ως ακολούθως: Άρθρο 1, παρ.2 Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού-Σκοπός «Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής ΕΛΚΕ) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων την παροχή γνωµοδοτήσεων την σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων τη διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων µε πιστώσεις από το αποθεµατικό των ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύµατος µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών». Άρθρο 4, παρ. 7 (προστίθεται µετά την παρ. 6) «Υπόλογοι εκτέλεσης των προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται στους ΕΛΚΕ είναι οι εκάστοτε επιστηµονικοί υπεύθυνοι» 8

9 Άρθρου 7, παρ. 2: «Ποσοστό µέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισµού των έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την ενδεχόµενη χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έργων και τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασµού. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται µε βάση την απόφαση ή τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου και στα πλαίσια που θέτουν οι φορείς χρηµατοδότησης και ο Οδηγός χρηµατοδότησης του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. Τυχόν πλεόνασµα του ΕΛΚΕ µετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστηµίων διατίθεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µετά από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Ιδρύµατος. Κατά τη διαχείριση του πλεονάσµατος από τους ΕΛΚΕ εφαρµόζονται µόνον οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων». Άρθρο 23 Προγραµµατισµός θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και ΕΤΠ «Θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστηµίων, καθώς και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των ΤΕΙ, που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, προκηρύσσονται εκτός προγραµµατισµού, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 7 και 8 του ν. 3549/2007, και χωρίς προηγούµενη έγκριση, εφόσον η πρόταση για την προκήρυξη ή πλήρωση των θέσεων υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία που η θέση παρέµεινε κενή». Πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντικό άρθρο, το οποίο επιλύει διαχρονικά προβλήµατα στελέχωσης των ΑΕΙ. Προτείνεται η αναδροµική ισχύς του άρθρου για ένα έτος. Άρθρο 29 Θέµατα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) 1. Στο άρθρο 8 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α 189) προστίθεται παράγραφος 8 που έχει ως εξής: «8. Οι δαπάνες µετακίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (αντίτιµο εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου, έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση) καλύπτονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ποσό των δαπανών 9

10 αυτών, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτοµέρεια». 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3374/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει την 31 Δεκεµβρίου 2013, η ΑΔΙΠ δύναται να προσλαµβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση έργου, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόµου αυτού. Οι εν λόγω συµβάσεις εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206), όπως εκάστοτε ισχύουν, οι δε όροι και διαδικασία ανάθεσής τους καθορίζονται µε σχετικές αποφάσεις της ΑΔΙΠ. Η σχετική χρηµατοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.». 3. α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Τα καθήκοντα των µελών της ΑΔΙΠ των περιπτώσεων δ, ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΑΔΙΠ». β) Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για τα µέλη των περιπτώσεων δ, ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΑΔΙΠ, η οποία ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Αρχής». Το άρθρο αυτό επιλύει προβλήµατα του συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτά επισηµαίνονται στην απόφαση 13 της 61 ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των ελληνικών ΑΕΙ. 10

11 Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ν. 3549/2007 Σύµφωνα, τέλος, µε την απόφαση 15 της 61 ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των ελληνικών Πανεπιστηµίων προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου του Ν. 3549/2007: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι η ρύθµιση των πολλαπλών συγγραµµάτων και της δυνατότητας επιλογής από τους φοιτητές αποτελεί θετική εξέλιξη. Προκειµένου να ρυθµιστούν τεχνικά προβλήµατα, τα οποία έχουν ανακύψει, απαιτούνται (α) η διανοµή σηµειώσεων και πανεπιστηµιακών παραδόσεων να εντάσσονται στο σύστηµα επιλογής, (β) οι εκδοτικοί οίκοι να ορίζουν χώρους διανοµής των συγγραµµάτων στις έδρες των Πανεπιστηµίων, και (γ) τα διανεµόµενα συγγράµµατα να καθορίζονται από τον αριθµό των µαθηµάτων, στα οποία εγγράφεται για πρώτη φορά ο φοιτητής. Ειδικότερα επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Άρθρο 1, παρ.2: Το δικαίωµα δωρεάν προµήθειας και διανοµής συγγραµµάτων να επεκτείνεται και στα επιπλέον µαθήµατα που επέλεξαν και εξετάστηκαν οι φοιτητές, εφόσον υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύµφωνα µε τον κανονισµό στο πρόγραµµα σπουδών κάθε Τµήµατος. Σε περίπτωση που επιλεγόµενο µάθηµα δεν διδάσκεται την επόµενη χρονιά µε απόφαση του Τµήµατος, ο φοιτητής να έχει το δικαίωµα επιλογής άλλου µαθήµατος και προµήθειας του αντίστοιχου συγγράµµατος. Άρθρο 1, παρ. 4: Η σύνταξη του συνολικού καταλόγου των συγγραµµάτων να γίνεται έως το τέλος Απριλίου, αφού προηγηθεί η αναθεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών και οι αναθέσεις µαθηµάτων. Άρθρο 1, παρ. 9: Η έγγραφη δήλωση αποδοχής από τους Εκδοτικούς Οίκους πρέπει να γίνεται σε διάστηµα ενός µηνός, έως τέλος Μαΐου, και όχι δύο µηνών, όπως ισχύει µέχρι 11

12 σήµερα. Οι εκδοτικοί οίκοι να δηλώνουν ταυτόχρονα και τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο διανοµής σε κάθε πόλη (Βιβλιοπωλείο). Εγκύκλιος Φ12/32655/Β3/ , Παράγραφος 8: Μετά την αποδοχή ή µη από τους Εκδοτικούς Οίκους η οριστικοποίηση του καταλόγου να γίνεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος µε κοινοποίηση στους Τοµείς και τους διδάσκοντες, να µην απαιτείται δηλαδή νέα απόφαση της Γ.Σ.. Άρθρο 1, παρ. 11: Η ταυτόχρονη δήλωση µαθήµατος και συγγράµµατος είναι η διαδικασία που κυρίως καθυστερεί την παραγγελία (αριθµός φοιτητών ανά σύγγραµµα), την προµήθεια και τη διανοµή συγγραµµάτων. Προτείνεται για τα υποχρεωτικά µαθήµατα να αποστέλλεται στις αρχές Σεπτεµβρίου στους Εκδοτικούς Οίκους ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά έτος, για καθένα από τα προτεινόµενα συγγράµµατα και η αποστολή αυτών στα βιβλιοπωλεία να γίνεται µέσα σε διάστηµα ενός µηνός (συνυπολογίζοντας το απόθεµα της προηγούµενης χρονιάς). Έτσι θα αποδεσµευτεί η διαδικασία διανοµής από την κατάρτιση των ονοµαστικών καταλόγων. Άρθρο 1, παρ.12: Προτείνεται οι ονοµαστικοί κατάλογοι των φοιτητών να αποστέλλονται απευθείας στα συνεργαζόµενα βιβλιοπωλεία και όχι στους Εκδοτικούς Οίκους. Αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα την υλοποίηση της προηγούµενης πρότασης, καθώς τα βιβλιοπωλεία θα έχουν ήδη από την αρχή του ακαδηµαϊκού έτους επαρκή αριθµό αντιτύπων κάθε συγγράµµατος. Εγκύκλιος Φ12/161802/Β3/ , Εισαγωγή: Για τους φοιτητές που έκαναν εγγραφή πριν το ακαδ. έτος , να δίνεται η δυνατότητα προµήθειας συγγράµµατος καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει σύγγραµµα για το αντίστοιχο µάθηµα. 12

13 Εγκύκλιος Φ12/32655/Β3/ , Παράγραφος 10: Σε περίπτωση αλλαγής των προτεινόµενων συγγραµµάτων για συγκεκριµένο µάθηµα, οι φοιτητές να µπορούν να επιλέξουν το νέο σύγγραµµα. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (Άρθρα 24, 25, 26 του Ν. 3549/08 και ΥΑ 38913/Β1/07) α) Ο αριθµός των µελών του εκλεκτορικού σώµατος για την εκλογή µέλους ΔΕΠ ανέρχεται σε 15 για τα Τµήµατα που έχουν έως 100 µέλη ΔΕΠ και σε 21 για τα Τµήµατα που έχουν άνω των 100, διατηρουµένου του ελαχίστου αριθµού των 11 µελών, εκ των οποίων το 1/3 θα είναι µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων ή άλλων Πανεπιστηµίων. β) Τα εξωτερικά µέλη ΔΕΠ ενός εκλεκτορικού σώµατος για την εκλογή µέλους ΔΕΠ θα πρέπει να είναι του ιδίου γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Σε περίπτωση ανυπαρξίας επιλέγονται µέλη ΔΕΠ του πλησιέστερου γνωστικού αντικειµένου. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο νόµος 3549/2007 ορίζει ότι οι οµάδες των ΔΕΠ, των ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Υπαλλήλων και των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών συµµετέχουν στα Εκλεκτορικά Σώµατα ανάδειξης οργάνων (Πρυτανικών Αρχών, Κοσµητόρων και Προέδρων) µε συγκεκριµένα ποσοστά, τα οποία παραµένουν αµετάβλητα, ασχέτως των ποσοστών συµµετοχής των µελών τους. Επειδή αυτό είναι αντιδεοντολογικό και παραβαίνει την αρχή της ισότητας της ψήφου, προτείνουµε να υιοθετηθεί η οµόφωνη εισήγηση της Συνόδου Πρυτάνεων του Μαΐου 2006 στην Μυτιλήνη καθώς και η εισήγηση του ΣΑΠΕ, σύµφωνα µε τις οποίες θα πρέπει κάθε κατηγορία εκλεκτόρων να συµµετέχει στο αποτέλεσµα ανάλογα µε το ποσοστό προσέλευσης στη διαδικασία. Σε περίπτωση µοναδικού υποψηφίου για την εκλογή του αρκεί να συγκεντρώσει αριθµό ψήφων µεγαλύτερο του 1/3 των µελών ΔΕΠ που δικαιούνται ψήφου. Συγκεκριµένα, αν το πλήθος των µελών ΔΕΠ συµβολίζεται µε Δ, τότε η συµµετοχή των µελών ΔΕΠ στην εκλογή είναι ίση µε Π = 1,00 x Δ x (ν / Δ), όπου ν το πλήθος 13

14 των ψηφισάντων µελών ΔΕΠ. Κατά συνέπεια, η συµβολή των φοιτητών στην εκλογή θα πρέπει να είναι ίση µε Ρ = 0,80 x Δ x (µ / Φ), όπου Φ = πλήθος εγγεγραµµένων φοιτητών και µ = πλήθος ψηφισάντων φοιτητών. Αντίστοιχα, η συµµετοχή των υπαλλήλων, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη διαµόρφωση του αποτελέσµατος είναι ίση µε Τ = 0,20 x Δ x (ξ / Υ), όπου ξ = πλήθος των ψηφισάντων, ενώ Υ = πλήθος των υπηρετούντων. Κατά συνέπεια, το σύνολο των ανηγµένων ψηφισάντων ανέρχεται σε Π + Ρ + Τ. Ο αριθµός δε των ανηγµένων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος ισούται µε τον αριθµό που προκύπτει, αν στους ανωτέρω τύπους τα γράµµατα ν, µ και ξ αντικατασταθούν µε τους ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα µέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και τους υπαλλήλους, αντιστοίχως. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Στις θέσεις των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Κοσµητόρων και Προέδρων επιτρέπεται η εκλογή Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ως εκπρόσωποι µελών ΔΕΠ των Τµηµάτων εκλέγονται Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η συγκρότηση Συγκλήτου χωρίς καν την παρουσία Καθηγητών. Προτείνεται τροποποίηση του νόµου 2083/92, ως ακολούθως: Ως εκπρόσωποι µελών ΔΕΠ των Τµηµάτων στην Σύγκλητο εκλέγονται όλες οι βαθµίδες των µελών ΔΕΠ. Ο Πρύτανης µεριµνά έτσι ώστε στα τέσσερα έτη θητείας του να εκπροσωπούνται στη Σύγκλητο όλες οι βαθµίδες µελών ΔΕΠ. Η εκλογή γίνεται από όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση. 14

15 ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση2 ΗΣύνοδοςΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωνΔ.Ε.μετάαπόλεπτομερήενημέρωσηγιατην υπάρχουσα κατάσταση των εργολαβικών υπαλλήλων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που έγινε κατά τη διάρκεια της 61 ης Συνόδου, αλλά και κατά την Έκτακτη Σύνοδο της 17 ης Ιουλίου 2009, εκφράζει την πλήρη της κατανόηση για το πρόβλημα, καθώς και τη συμπαράστασή της στην προσπάθεια ανευρέσεως τρόπων επιλύσεώς του, μεταξύ των οποίων κύρια θέση έχει η προτεινόμενη από το ΑΠΘ νομοθετικήρύθμισηκαιηπλήρωσητωνκανονικώνκενώνοργανικώνθέσεωνστοαπθκαι στη Φοιτητική Λέσχη του. Η ίδια νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να ισχύσει και για τα υπόλοιπαπανεπιστήμια. 1

16 ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση3 Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου 2009 αποφάσισε οι θεµατικές Επιτροπές «Ηράκλειτου» και «Θαλή» που ορίστηκαν στην 60 η Σύνοδο Πρυτάνεων (6-7/3/2009) και τροποποιήθηκαν στην 61 η Σύνοδο Πρυτάνεων (26-27/6/2009) να αποτελέσουν και τις Επιτροπές Χωροταξικού Σχεδιασµού και Γνωστικών Αντικειµένων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Αναλυτικότερα οι επιτροπές έχουν ως εξής: 1. Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες Εκπαίδευσης, Επιστήµες Πολιτισµού-Εικαστικές Επιστήµες-Καλές Τέχνες 2. Νοµικές, Κοινωνικές και Οικονοµικές Επιστήµες 3. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήµες 4. Γεωτεχνικές Επιστήµες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστηµικές Επιστήµες 5. Επιστήµες Μαθηµατικών, Φυσικής και Χηµείας 6. Επιστήµες Μηχανικών, Επιστήµες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Οι πρόεδροι και αναπλ. πρόεδροι των Επιτροπών αυτών θα µετέχουν στις κοινές επιτροπές ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ, που θα εισηγηθούν για θέµατα Χωροταξικού Σχεδιασµού και Γνωστικών Αντικειµένων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. 1

17 1. ΑνθρωπιστικέςΕπιστήμες,ΕπιστήμεςΕκπαίδευσης,Επιστήμες Πολιτισμού ΕικαστικέςΕπιστήμες ΚαλέςΤέχνες Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Δημ.Τσουγκαράκης (Πρόεδρος) Πρύτανης ΙόνιοΠαν/μιο 2. Τριαντ.Πατρασκίδης Πρύτανης ΑΣΚΤ 3. Κων.Ραβάνης Αντιπρύτανης Παν.Πατρών 4. Χ.Ξανθουδάκης Αντιπρύτανης ΙόνιοΠανεπιστήμιο 5. Αικ.Μαριδάκη Κασσωτάκη Αντιπρύτανης ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο 6. Ι.Θεοδωράκης Αντιπρύτανης Παν.Θεσσαλίας rec 7. Γ.Παπαγεωργίου Αντιπρύτανης Παν.Ιωαννίνων 2.Nομικές,ΚοινωνικέςκαιΟικονομικέςΕπιστήμες Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Α.Λύτρας(Πρόεδρος) Αντιπρύτανης ΠάντειοΠανεπιστήμιο 2. Γρ.Πραστάκος Πρύτανης ΟΠΑ 3. Ιωαν.Κατσουλάκος Αντιπρύτανης ΟΠΑ 4. Μαν.Πετράκης Αντιπρύτανης Παν.Κρήτης 5. Μιχ.Ζουμπουλάκης Αντιπρύτανης Παν.Θεσσαλίας rec 6. Κ.Ζώρας Αντιπρύτανης Παν.Αιγαίου 2

18 7. X.Βιτσιλάκη Αντιπρύτανης Παν.Αιγαίου 8. Στ.Κατρανίδης Αντιπρύτανης Παν.Μακεδονίας 9. Γ.Οικονόμου Πρύτανης Παν.Πειραιώς 10. Η.Κουσκουβέλης Πρύτανης Παν.Μακεδονίας 11. Στ.Κατρανίδης Αντιπρύτανης Παν.Μακεδονίας 3. ΒιολογικέςκαιΙατρικέςΕπιστήμες Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Αν.Μάνθος (Πρόεδρος) Πρύτανης ΑΠΘ 2. Γ.Κρεατσάς Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ vrec 3. Δ.Δούγενης Αντιπρύτανης Παν.Πατρών 4. Ι.Παλλήκαρης Πρύτανης Παν.Κρήτης 5. Σ.Παπαματθαιάκης Αντιπρύτανης Παν.Κρήτης 6. Σ.Τοκμακίδης Αντιπρύτανης ΔΠΘ 7. Σμ.Αντωνοπούλου Αντιπρύτανης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 8. Δημ.Λουκόπουλος ΑντιπρόεδροςΔΕ Παν.Στερεάς Ελλάδος 9. Κ.Γουργουλιάνης Πρύτανης Παν.Θεσσαλίας 3

19 4. Γεωτεχνικέςεπιστήμες,ενεργειακές,περιβαλλοντικέςκαι διαστημικέςεπιστήμες Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Γ.Ζέρβας(Πρόεδρος) Πρύτανης ΓεωπονικόΠαν/μιο 2. Α.Τρούμπης Πρύτανης Παν.Αγαίου 3. Ν.Βαρότσης Αντιπρύτανης ΠολυτεχνείοΚρήτης 4. Μ.Πολυσίου Αντιπρύτανης ΓεωπονικόΠαν/μιο 5. Λ.Λουλούδης Αντιπρύτανης ΓεωπονικόΠαν/μιο 6. Δ.Ασημακόπουλος Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ vrec 5. ΕπιστήμεςΜαθηματικών,Φυσικής,Χημείας Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Ι.Γρυσπολάκης Πρύτανης ΠολυτεχνείοΚρήτης (Πρόεδρος) 2. Γ.Σπάθης Αντιπρύτανης ΕΜΠ 3. Θ.Κιτσόπουλος Αντιπρύτανης Παν.Κρήτης 4. Σμ.Αντωνοπούλου Αντιπρύτανης ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο 5. Ανδρ.Κυριακούσης Πρύτανης ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο 6. Ι.Γκιάλας Αντιπρύτανης Παν.Αιγαίου 7. Α.Γιαννακουδάκης Αντιπρύτανης ΑΠΘ vice rector 8. Σ.Λουκάς Αντιπρύτανης Π.Ιωαννίνων 4

20 6. ΕπιστήμεςΜηχανικών,ΕπιστήμεςΠληροφορικήςκαι Τηλεπικοινωνιών Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Κων.Μουτζούρης Πρύτανης ΕΜΠ (Πρόεδρος) 2. Στ.Κουμπιάς Πρύτανης Παν.Πατρών 3. Α.Καραμπίνης Αντιπρύτανης ΔΠΘ 4. Β.Χρυσικόπουλος Αντιπρύτανης ΙόνιοΠανεπιστήμιο 5. X.Μασσαλάς ΠρόεδροςΔ.Ε. Παν.Δυτ.Μακεδονίας 6. Β.Μποντόζογλου Αντιπρύτανης Παν.Θεσσαλίας 7. Μ.Πατεράκης Αντιπρύτανης ΠολυτεχνείοΚρήτης 8. Γ.Βασιλακόπουλος Αντιπρύτανης Παν.Πειραιώς 9. Στ.Πανάς Αντιπρύτανης ΑΠΘ 5

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011 , Πρόεδρος, Τηλ. & FAX 2541079955, Κιν. 6939699465, akaratzi@ee.duth.gr, Γ. Γραμματέας, Κιν. 6946952669, rodi@uom.gr Αρ. πρωτ.: 32 Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μετακίνηση με λεωφορεία και από τα λοιπά ξενοδοχεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μετακίνηση με λεωφορεία και από τα λοιπά ξενοδοχεία Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 61η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 26-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 21.00 Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 13087 Α.Π. 17.07.2012 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΝΕΑ Ή ΝΑ ΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΝΕΑ Ή ΝΑ ΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων µαθηµάτων και συγγραµµάτων θα πραγµατοποιηθεί από τις 5 Μαρτίου ώρα 15:00 µέχρι και τις 21 Μαρτίου 2010 ώρα 24:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει αλλάξει ο τρόπος επιλογής των δωρεάν συγγραμμάτων. Ο κάθε σπουδαστής, μαζί με την δήλωση των μαθημάτων, θα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69 Α/20-3-2007 Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-145 Α/5-7-07) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

4. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι).

4. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι). Εγγραφή Δικαιολογητικά που θα καταθέσεις: Για να καταθέσει κάθε φοιτητής τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την αίτηση της εγγραφής του, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα