Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση"

Transcript

1 ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε., στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου 2009, συζήτησε το σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε προς ψήφιση στο θερινό τµήµα της Βουλής και κατέληξε στα ακόλουθα: 1.Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα µας συγκροτείται από δύο τοµείς, τον Πανεπιστηµιακό και τον Τεχνολογικό. Οι δύο τοµείς είναι ισότιµοι, αλλά έχουν σαφώς διαφορετική αποστολή, διακριτούς στόχους, χαρακτηριστικά και λειτουργίες, µε τις οποίες καλούνται να διαδραµατίσουν εξίσου σηµαντικούς, αλλά συµπληρωµατικούς ρόλους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας µας. Με το προς ψήφιση νοµοσχέδιο επιχειρείται µία στρατηγικού χαρακτήρα παρέµβαση στη δοµή της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό και τα ενδεικτικά σχόλια ή η κριτική επί άρθρων του νοµοσχεδίου, που περιγράφονται στη συνέχεια, καταδεικνύουν την κρισιµότητα του θέµατος και την αναγκαιότητα να αναβληθεί η συζήτηση στο θερινό Τµήµα της Βουλής. Καθιστούν σαφές ότι θα πρέπει να προηγηθεί της κατάθεσης του νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια της Βουλής εκτενής και ουσιαστικός διάλογος µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για τα ζητήµατα που θίγει το νοµοσχέδιο ή και για άλλα, εξίσου σηµαντικά και κατεπείγοντα, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτό. Πρόκειται για ζητήµατα, στα οποία έχει, κατ επανάληψη, αναφερθεί η Σύνοδος των Πρυτάνεων µε αποφάσεις, ορισµένες από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω, που έχουν υποβληθεί σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΕΠΘ. 2. Στο προς ψήφιση νοµοσχέδιο υπάρχουν ορισµένα άρθρα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα και πρέπει να επανεξετασθούν, καθώς και ορισµένα που επιλύουν διαχρονικά προβλήµατα των Πανεπιστηµίων, όπως τούτο προκύπτει από τις ενδεικτικές επισηµάνσεις που ακολουθούν. 1

2 Ι. ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Άρθρο 18 Καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων ΤΕΙ «Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόµενων Τµηµάτων ΤΕΙ καθορίζονται µε τα διατάγµατα ίδρυσής τους. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του ΣΑΤΕ, µπορεί να καθορίζονται επίσης και τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφιστάµενων Τµηµάτων ΤΕΙ, στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού επαγγελµατικά δικαιώµατα µε διατάγµατα, που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983». Η διάταξη αυτή παρακάµπτει τον υφιστάµενο, τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ από τα συναρµόδια υπουργεία. Αφαιρεί τόσο από τα Πανεπιστήµια, όσο και από τους εµπλεκόµενους επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς φορείς, το δικαίωµα έκφρασης γνώµης. Η τυχόν εφαρµογή της θα οδηγήσει σε κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα υφαρπαγής κατοχυρωµένων ήδη επαγγελµατικών δικαιωµάτων για τους πτυχιούχους των Πανεπιστηµίων, όπως για παράδειγµα των πτυχιούχων της πληροφορικής, των οικονοµικών επιστηµών, των µηχανικών, των γεωπόνων κ.λπ. Προτείνεται η γνώµη να διατυπώνεται όχι από το ΣΑΤΕ, αλλά µετά από κοινή συνεδρίαση του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ. Άρθρο 19 Συνεργασία µεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων «1. Τµήµατα των ΤΕΙ µπορούν να συνεργάζονται µε αντίστοιχα και οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων, που έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια, για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή µαθηµάτων ή άλλων συστατικών στοιχείων του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως για την παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, την εκπόνηση διπλωµατικών ή πτυχιακών εργασιών και τη διενέργεια των εξετάσεων, µε την ισότιµη συµµετοχή φοιτητών και σπουδαστών. 2. Για τη συνεργασία συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση, που εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ΤΕΙ και τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου, µετά από πρόταση των οικείων ΓΣ των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, και η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την προγραµµατική σύµβαση ρυθµίζονται τα θέµατα που είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση της συνεργασίας σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως η διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας, η αµοιβαία ακαδηµαϊκή και διοικητική υποστήριξη, η αµοιβαία αναγνώριση της βαθµολογίας των µαθηµάτων, στα οποία συµµετέχουν επιτυχώς οι φοιτητές και 2

3 σπουδαστές, η µνεία της συνεργασίας µεταξύ των οικείων Τµηµάτων στους τίτλους σπουδών που χορηγεί καθένα από αυτά». Με το άρθρο αυτό θεσµοθετείται η δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ οµοειδών Τµηµάτων ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων για την από κοινού ανάπτυξη δραστηριοτήτων, σχετικών µε τη διοργάνωση και την υλοποίηση του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, µετά από τη σύναψη ειδικής προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των εµπλεκοµένων ιδρυµάτων. Είναι εντελώς δυσδιάκριτη η σκοπιµότητα της ρύθµισης αυτής και επιπλέον δηµιουργεί σοβαρά ακαδηµαϊκά προβλήµατα, καθώς προβλέπει τη σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ Τµηµάτων και Ιδρυµάτων που ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης, τον πανεπιστηµιακό και τον τεχνολογικό, που έχουν διαφορετική αποστολή. Η αποστολή αυτή καθιστά σαφώς διακριτούς τους ρόλους Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ και διαφοροποιεί τα κριτήρια, µε βάση τα οποία οργανώνονται τα προγράµµατα σπουδών, επιλέγονται τα γνωστικά αντικείµενα, προσδιορίζεται το περιεχόµενο των µαθηµάτων και γενικά τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών. Προτείνεται να απαλειφθεί το άρθρο αυτό. Άρθρο 20 Καθηγητές Εφαρµογών «1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, αντικαθίσταται ως εξής : «Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση µέλους ΕΠ είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος.» 2. Οι περιπτώσεις Αα και Αβ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, αντικαθίστανται ως εξής : «Α. Καθηγητή Εφαρµογών ΤΕΙ α) τρία τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείµενο σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχής µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι ένα χρόνο διδακτικό έργο σε Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. β) συναφή προς το αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστηµονική δραστηριότητα που τεκµαίρεται από ικανότητα εφαρµογής επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεση τµήµατος ή ολοκληρωµένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.» 3. Οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων ισχύουν για την εκλογή σε θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών που προκηρύσσονται από και στο εξής». 3

4 Με το άρθρο αυτό θεσµοθετείται ως γενική προϋπόθεση για την εκλογή µέλους ΕΠ των ΤΕΙ, ανεξαρτήτως βαθµίδας, η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος. Αυτή ρύθµιση θα προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στα ΤΕΙ σε σχέση µε τους καθηγητές εφαρµογών και είναι ανέφικτη η εφαρµογή της στην πράξη. Οι καθηγητές εφαρµογών είναι απολύτως απαραίτητοι για τα ΤΕΙ και ιδιαιτέρως στα επαγγελµατικά Τµήµατα, όπως είναι η επεξεργασία ξύλου, η οδοντοτεχνική, η φυσικοθεραπεία, κ.λπ. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία, ενώ η απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος είναι αδύνατη και όχι απαραίτητη για την εργασία που πρέπει να προσφέρουν. Θα πρέπει να απαλειφθεί για τη βαθµίδα του καθηγητή εφαρµογών η απαίτηση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος και η εκλογή να γίνεται µε κριτήριο την επαγγελµατική εµπειρία. Το άρθρο αυτό θέτει, επίσης, θέµα νοµοτεχνικής αρτιότητας, διότι στην τελευταία παράγραφο προβλέπει ότι οι διατάξεις για την εκλογή σε θέσεις καθηγητών εφαρµογών θα ισχύσουν από το 2014 και στο εξής. Άρθρο 24 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας µελών Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και ΕΠ «1. Στα µέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστηµίων που εκλέγονται ως µέλη ΕΠ των ΤΕΙ, καθώς και στα µέλη ΕΠ των ΤΕΙ που εκλέγονται ως µέλη ΔΕΠ των Πανεπιστηµίων, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχαν διανύσει στο ίδρυµα προέλευσής τους και συνυπολογίζεται για την καταβολή των προσαυξήσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 36 και την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297). 2. Με την επιφύλαξη των περιορισµών µετακίνησης που τυχόν προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, στην περίπτωση που µέλος ΔΕΠ εκλεγεί ως µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ αντίστοιχα ή µέλος ΕΠ ΤΕΙ εκλεγεί ως µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ η πίστωση της θέσης του µεταφέρεται από το τµήµα προέλευσης στο τµήµα υποδοχής. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, περιφερειακά Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ νοούνται τα Ιδρύµατα που εδρεύουν εκτός των νοµών Αττικής ή Θεσσαλονίκης». Με το άρθρο αυτό καταργείται η άµεση, εκτός προγραµµατισµού, προκήρυξη θέσης ΔΕΠ ή ΕΠ κεντρικού Πανεπιστηµίου που κενούται λόγω εκλογής του κατέχοντος τη θέση σε περιφερειακό ΤΕΙ ή Πανεπιστήµιο αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή, ανατρέπει αφενός µεν τον τετραετή προγραµµατισµό και των δύο εµπλεκοµένων ιδρυµάτων, αφετέρου δε τη σειρά αναµονής διορισµού ήδη 4

5 εκλεγέντων µελών ΔΕΠ, το πλήθος των οποίων υπερβαίνει πλέον τους 600. Η ρύθµιση που προβλέπει τη µεταφορά της πίστωσης από το τµήµα προέλευσης στο τµήµα υποδοχής, στην περίπτωση που µέλος ΔΕΠ εκλεγεί ως µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ αντίστοιχα ή µέλος ΕΠ ΤΕΙ εκλεγεί ως µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µπορεί να ερµηνευθεί ως ένας έµµεσος τρόπος για την εξίσωση µισθών. Θα πρέπει να απαλειφθεί η µεταφορά της πίστωσης στην περίπτωση εκλογής µέλους ΕΠ σε θέση ΔΕΠ, αφού δεν υπάρχει εξίσωση των βαθµίδων και µισθών. Εξάλλου το θεσµικό πλαίσιο, που διέπει το προσωπικό των Πανεπιστηµίων είναι διαφορετικό από εκείνο που διέπει το προσωπικό των ΤΕΙ. Θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιου είδους ρυθµίσεις που εµπλέκουν σε διοικητικές πράξεις και ακαδηµαϊκά ζητήµατα τους δύο τύπους ιδρυµάτων. Άρθρο 30 Θέµατα του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) «1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3685/2008 προστίθεται περίπτωση δ που έχει ως εξής: «δ) Το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε Σχολές του, ακόµη και αν δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές σπουδές». Με την παράγραφο αυτή του άρθρου παρέχεται η δυνατότητα στο Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Σχολές του, ακόµη και αν δεν παρέχονται σ αυτές προπτυχιακές σπουδές. Προτείνεται (κατά πλειοψηφία των µελών της Συνόδου) να απαλειφθεί η παράγραφος αυτή και να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία µεταπτυχιακών σπουδών η λειτουργία υψηλού επιπέδου Προπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 37 Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις «1.Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφεροµένων κατηγοριών εισάγονται [.] 6. Όπου στο ν. 3282/2004 γίνεται αναφορά στο άρθρο 12 του ν. 2640/1998, νοείται εφεξής το παρόν άρθρο». 5

6 Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν στην εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ατόµων, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Το συγκεκριµένο άρθρο χρήζει ευρείας συζήτησης, γιατί µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα και φαινόµενα διαφθοράς στο όνοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Το ένα θέµα είναι η αύξηση του ποσοστού από 3% σε 5% το δεύτερο όµως και σηµαντικότερο είναι, αν όλες οι αναφερόµενες περιπτώσεις µπορούν, µε τα υπάρχοντα ιατρικά µέσα, να διαγνωσθούν µε διαφάνεια και επιστηµονική ακρίβεια ή εάν ανήκουν στις «ασαφείς παθήσεις» που χαρακτηρίζουν κάποιους υποψήφιους ΑΜΕΑ, επιτρέποντάς τους να αποφύγουν τη συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέµα, για το οποίο ήδη υπάρχουν ενδείξεις ποικιλότροπης εκµετάλλευσης. Προτείνεται το άρθρο 37 να µην συµπεριληφθεί στο Νόµο και να εξεταστεί το ενδεχόµενο θεσµοθέτησης πανελλήνιου συστήµατος εισαγωγής για την κατηγορία αυτή, αφού το υπάρχον σύστηµα επιλογής χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό αδιαφάνειας, και να ανατεθεί στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστηµίων να επεξεργαστούν το σχετικό άρθρο. 6

7 Β. ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ Άρθρο 38 Κύρωση της ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β 826) «Κυρώνεται δια του παρόντος η ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β 826) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας», ως ισχύει σήµερα και αναδροµικά από την έκδοσή της». Πρόκειται για άρθρο που επιλύει ένα σοβαρό πρόβληµα που απασχολεί τα ΑΕΙ επί σειρά ετών. Προκειµένου όµως να ολοκληρωθεί η διασφάλιση των Επιτροπών Ερευνών των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ στη διαχείριση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και λοιπών προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από εξωτερικές πηγές, σύµφωνα µε απόφαση της 61 ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα τρία βήµατα που ακολουθούν κατά την προτεινόµενη αλληλουχία. ΒΗΜΑ 1 ο : Σχέδιο άρθρου κύρωσης της ΚΥΑ 679/96 διά νόµου: «Κυρώνεται δια του παρόντος η ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β 826) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας», ως ισχύει σήµερα και αναδροµικά από την έκδοσή της. ΒΗΜΑ 2ο: Προτείνεται η τροποποίηση από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών του άρθρου 4 (του Ν. 3697/2008) «Όροι λειτουργίας διατηρούµενων Ειδικών Λογαριασµών Έλεγχος δαπανών αυτών» ως ακολούθως: Άρθρο 4 (του Ν. 3697/2008) Όροι λειτουργίας διατηρούµενων Ειδικών Λογαριασµών Έλεγχος δαπανών αυτών 1. Οι διατηρούµενοι λογαριασµοί του προηγούµενου άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν µόνο για εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο συστάθηκαν. 7

8 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατό να τροποποιούνται ή συµπληρώνονται οι διατάξεις που διέπουν τους λογαριασµούς αυτούς, πλην της περιπτώσεως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εφόσον είναι αναγκαίο, µε σκοπό την αρτιότερη οργάνωση, την εύρυθµη λειτουργία και τη διαφάνειά τους. Στις αποφάσεις αυτές να περιλαµβάνεται κυρίως ότι α) Ο σκοπός, ο οποίος όµως δεν µπορεί να διευρύνεται, τα όργανα διαχείρισης και οι πόροι του Λογαριασµού. Προτεινόµενη Τροποποίηση «Εξαιρούνται από τον περιορισµό των παρ. 1 και της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 4 Ν. 3697/2008 οι Ειδικοί Λογαριασµοί των ΑΕΙ» ΒΗΜΑ 3ο: Μετά την τροποποίηση του ανωτέρω αναφερθέντος νόµου, θα πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ 679/96 ως ακολούθως: Άρθρο 1, παρ.2 Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού-Σκοπός «Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής ΕΛΚΕ) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων την παροχή γνωµοδοτήσεων την σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων τη διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων µε πιστώσεις από το αποθεµατικό των ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύµατος µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών». Άρθρο 4, παρ. 7 (προστίθεται µετά την παρ. 6) «Υπόλογοι εκτέλεσης των προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται στους ΕΛΚΕ είναι οι εκάστοτε επιστηµονικοί υπεύθυνοι» 8

9 Άρθρου 7, παρ. 2: «Ποσοστό µέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισµού των έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την ενδεχόµενη χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έργων και τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασµού. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται µε βάση την απόφαση ή τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου και στα πλαίσια που θέτουν οι φορείς χρηµατοδότησης και ο Οδηγός χρηµατοδότησης του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. Τυχόν πλεόνασµα του ΕΛΚΕ µετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστηµίων διατίθεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µετά από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Ιδρύµατος. Κατά τη διαχείριση του πλεονάσµατος από τους ΕΛΚΕ εφαρµόζονται µόνον οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων». Άρθρο 23 Προγραµµατισµός θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και ΕΤΠ «Θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστηµίων, καθώς και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των ΤΕΙ, που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, προκηρύσσονται εκτός προγραµµατισµού, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 7 και 8 του ν. 3549/2007, και χωρίς προηγούµενη έγκριση, εφόσον η πρόταση για την προκήρυξη ή πλήρωση των θέσεων υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία που η θέση παρέµεινε κενή». Πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντικό άρθρο, το οποίο επιλύει διαχρονικά προβλήµατα στελέχωσης των ΑΕΙ. Προτείνεται η αναδροµική ισχύς του άρθρου για ένα έτος. Άρθρο 29 Θέµατα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) 1. Στο άρθρο 8 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α 189) προστίθεται παράγραφος 8 που έχει ως εξής: «8. Οι δαπάνες µετακίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (αντίτιµο εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου, έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση) καλύπτονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ποσό των δαπανών 9

10 αυτών, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτοµέρεια». 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3374/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει την 31 Δεκεµβρίου 2013, η ΑΔΙΠ δύναται να προσλαµβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση έργου, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόµου αυτού. Οι εν λόγω συµβάσεις εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206), όπως εκάστοτε ισχύουν, οι δε όροι και διαδικασία ανάθεσής τους καθορίζονται µε σχετικές αποφάσεις της ΑΔΙΠ. Η σχετική χρηµατοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.». 3. α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Τα καθήκοντα των µελών της ΑΔΙΠ των περιπτώσεων δ, ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΑΔΙΠ». β) Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για τα µέλη των περιπτώσεων δ, ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΑΔΙΠ, η οποία ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Αρχής». Το άρθρο αυτό επιλύει προβλήµατα του συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτά επισηµαίνονται στην απόφαση 13 της 61 ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των ελληνικών ΑΕΙ. 10

11 Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ν. 3549/2007 Σύµφωνα, τέλος, µε την απόφαση 15 της 61 ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των ελληνικών Πανεπιστηµίων προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου του Ν. 3549/2007: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι η ρύθµιση των πολλαπλών συγγραµµάτων και της δυνατότητας επιλογής από τους φοιτητές αποτελεί θετική εξέλιξη. Προκειµένου να ρυθµιστούν τεχνικά προβλήµατα, τα οποία έχουν ανακύψει, απαιτούνται (α) η διανοµή σηµειώσεων και πανεπιστηµιακών παραδόσεων να εντάσσονται στο σύστηµα επιλογής, (β) οι εκδοτικοί οίκοι να ορίζουν χώρους διανοµής των συγγραµµάτων στις έδρες των Πανεπιστηµίων, και (γ) τα διανεµόµενα συγγράµµατα να καθορίζονται από τον αριθµό των µαθηµάτων, στα οποία εγγράφεται για πρώτη φορά ο φοιτητής. Ειδικότερα επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Άρθρο 1, παρ.2: Το δικαίωµα δωρεάν προµήθειας και διανοµής συγγραµµάτων να επεκτείνεται και στα επιπλέον µαθήµατα που επέλεξαν και εξετάστηκαν οι φοιτητές, εφόσον υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύµφωνα µε τον κανονισµό στο πρόγραµµα σπουδών κάθε Τµήµατος. Σε περίπτωση που επιλεγόµενο µάθηµα δεν διδάσκεται την επόµενη χρονιά µε απόφαση του Τµήµατος, ο φοιτητής να έχει το δικαίωµα επιλογής άλλου µαθήµατος και προµήθειας του αντίστοιχου συγγράµµατος. Άρθρο 1, παρ. 4: Η σύνταξη του συνολικού καταλόγου των συγγραµµάτων να γίνεται έως το τέλος Απριλίου, αφού προηγηθεί η αναθεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών και οι αναθέσεις µαθηµάτων. Άρθρο 1, παρ. 9: Η έγγραφη δήλωση αποδοχής από τους Εκδοτικούς Οίκους πρέπει να γίνεται σε διάστηµα ενός µηνός, έως τέλος Μαΐου, και όχι δύο µηνών, όπως ισχύει µέχρι 11

12 σήµερα. Οι εκδοτικοί οίκοι να δηλώνουν ταυτόχρονα και τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο διανοµής σε κάθε πόλη (Βιβλιοπωλείο). Εγκύκλιος Φ12/32655/Β3/ , Παράγραφος 8: Μετά την αποδοχή ή µη από τους Εκδοτικούς Οίκους η οριστικοποίηση του καταλόγου να γίνεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος µε κοινοποίηση στους Τοµείς και τους διδάσκοντες, να µην απαιτείται δηλαδή νέα απόφαση της Γ.Σ.. Άρθρο 1, παρ. 11: Η ταυτόχρονη δήλωση µαθήµατος και συγγράµµατος είναι η διαδικασία που κυρίως καθυστερεί την παραγγελία (αριθµός φοιτητών ανά σύγγραµµα), την προµήθεια και τη διανοµή συγγραµµάτων. Προτείνεται για τα υποχρεωτικά µαθήµατα να αποστέλλεται στις αρχές Σεπτεµβρίου στους Εκδοτικούς Οίκους ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά έτος, για καθένα από τα προτεινόµενα συγγράµµατα και η αποστολή αυτών στα βιβλιοπωλεία να γίνεται µέσα σε διάστηµα ενός µηνός (συνυπολογίζοντας το απόθεµα της προηγούµενης χρονιάς). Έτσι θα αποδεσµευτεί η διαδικασία διανοµής από την κατάρτιση των ονοµαστικών καταλόγων. Άρθρο 1, παρ.12: Προτείνεται οι ονοµαστικοί κατάλογοι των φοιτητών να αποστέλλονται απευθείας στα συνεργαζόµενα βιβλιοπωλεία και όχι στους Εκδοτικούς Οίκους. Αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα την υλοποίηση της προηγούµενης πρότασης, καθώς τα βιβλιοπωλεία θα έχουν ήδη από την αρχή του ακαδηµαϊκού έτους επαρκή αριθµό αντιτύπων κάθε συγγράµµατος. Εγκύκλιος Φ12/161802/Β3/ , Εισαγωγή: Για τους φοιτητές που έκαναν εγγραφή πριν το ακαδ. έτος , να δίνεται η δυνατότητα προµήθειας συγγράµµατος καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει σύγγραµµα για το αντίστοιχο µάθηµα. 12

13 Εγκύκλιος Φ12/32655/Β3/ , Παράγραφος 10: Σε περίπτωση αλλαγής των προτεινόµενων συγγραµµάτων για συγκεκριµένο µάθηµα, οι φοιτητές να µπορούν να επιλέξουν το νέο σύγγραµµα. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (Άρθρα 24, 25, 26 του Ν. 3549/08 και ΥΑ 38913/Β1/07) α) Ο αριθµός των µελών του εκλεκτορικού σώµατος για την εκλογή µέλους ΔΕΠ ανέρχεται σε 15 για τα Τµήµατα που έχουν έως 100 µέλη ΔΕΠ και σε 21 για τα Τµήµατα που έχουν άνω των 100, διατηρουµένου του ελαχίστου αριθµού των 11 µελών, εκ των οποίων το 1/3 θα είναι µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων ή άλλων Πανεπιστηµίων. β) Τα εξωτερικά µέλη ΔΕΠ ενός εκλεκτορικού σώµατος για την εκλογή µέλους ΔΕΠ θα πρέπει να είναι του ιδίου γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Σε περίπτωση ανυπαρξίας επιλέγονται µέλη ΔΕΠ του πλησιέστερου γνωστικού αντικειµένου. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο νόµος 3549/2007 ορίζει ότι οι οµάδες των ΔΕΠ, των ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Υπαλλήλων και των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών συµµετέχουν στα Εκλεκτορικά Σώµατα ανάδειξης οργάνων (Πρυτανικών Αρχών, Κοσµητόρων και Προέδρων) µε συγκεκριµένα ποσοστά, τα οποία παραµένουν αµετάβλητα, ασχέτως των ποσοστών συµµετοχής των µελών τους. Επειδή αυτό είναι αντιδεοντολογικό και παραβαίνει την αρχή της ισότητας της ψήφου, προτείνουµε να υιοθετηθεί η οµόφωνη εισήγηση της Συνόδου Πρυτάνεων του Μαΐου 2006 στην Μυτιλήνη καθώς και η εισήγηση του ΣΑΠΕ, σύµφωνα µε τις οποίες θα πρέπει κάθε κατηγορία εκλεκτόρων να συµµετέχει στο αποτέλεσµα ανάλογα µε το ποσοστό προσέλευσης στη διαδικασία. Σε περίπτωση µοναδικού υποψηφίου για την εκλογή του αρκεί να συγκεντρώσει αριθµό ψήφων µεγαλύτερο του 1/3 των µελών ΔΕΠ που δικαιούνται ψήφου. Συγκεκριµένα, αν το πλήθος των µελών ΔΕΠ συµβολίζεται µε Δ, τότε η συµµετοχή των µελών ΔΕΠ στην εκλογή είναι ίση µε Π = 1,00 x Δ x (ν / Δ), όπου ν το πλήθος 13

14 των ψηφισάντων µελών ΔΕΠ. Κατά συνέπεια, η συµβολή των φοιτητών στην εκλογή θα πρέπει να είναι ίση µε Ρ = 0,80 x Δ x (µ / Φ), όπου Φ = πλήθος εγγεγραµµένων φοιτητών και µ = πλήθος ψηφισάντων φοιτητών. Αντίστοιχα, η συµµετοχή των υπαλλήλων, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη διαµόρφωση του αποτελέσµατος είναι ίση µε Τ = 0,20 x Δ x (ξ / Υ), όπου ξ = πλήθος των ψηφισάντων, ενώ Υ = πλήθος των υπηρετούντων. Κατά συνέπεια, το σύνολο των ανηγµένων ψηφισάντων ανέρχεται σε Π + Ρ + Τ. Ο αριθµός δε των ανηγµένων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος ισούται µε τον αριθµό που προκύπτει, αν στους ανωτέρω τύπους τα γράµµατα ν, µ και ξ αντικατασταθούν µε τους ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα µέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και τους υπαλλήλους, αντιστοίχως. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Στις θέσεις των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Κοσµητόρων και Προέδρων επιτρέπεται η εκλογή Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ως εκπρόσωποι µελών ΔΕΠ των Τµηµάτων εκλέγονται Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η συγκρότηση Συγκλήτου χωρίς καν την παρουσία Καθηγητών. Προτείνεται τροποποίηση του νόµου 2083/92, ως ακολούθως: Ως εκπρόσωποι µελών ΔΕΠ των Τµηµάτων στην Σύγκλητο εκλέγονται όλες οι βαθµίδες των µελών ΔΕΠ. Ο Πρύτανης µεριµνά έτσι ώστε στα τέσσερα έτη θητείας του να εκπροσωπούνται στη Σύγκλητο όλες οι βαθµίδες µελών ΔΕΠ. Η εκλογή γίνεται από όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση. 14

15 ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση2 ΗΣύνοδοςΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωνΔ.Ε.μετάαπόλεπτομερήενημέρωσηγιατην υπάρχουσα κατάσταση των εργολαβικών υπαλλήλων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που έγινε κατά τη διάρκεια της 61 ης Συνόδου, αλλά και κατά την Έκτακτη Σύνοδο της 17 ης Ιουλίου 2009, εκφράζει την πλήρη της κατανόηση για το πρόβλημα, καθώς και τη συμπαράστασή της στην προσπάθεια ανευρέσεως τρόπων επιλύσεώς του, μεταξύ των οποίων κύρια θέση έχει η προτεινόμενη από το ΑΠΘ νομοθετικήρύθμισηκαιηπλήρωσητωνκανονικώνκενώνοργανικώνθέσεωνστοαπθκαι στη Φοιτητική Λέσχη του. Η ίδια νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να ισχύσει και για τα υπόλοιπαπανεπιστήμια. 1

16 ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση3 Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου 2009 αποφάσισε οι θεµατικές Επιτροπές «Ηράκλειτου» και «Θαλή» που ορίστηκαν στην 60 η Σύνοδο Πρυτάνεων (6-7/3/2009) και τροποποιήθηκαν στην 61 η Σύνοδο Πρυτάνεων (26-27/6/2009) να αποτελέσουν και τις Επιτροπές Χωροταξικού Σχεδιασµού και Γνωστικών Αντικειµένων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Αναλυτικότερα οι επιτροπές έχουν ως εξής: 1. Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες Εκπαίδευσης, Επιστήµες Πολιτισµού-Εικαστικές Επιστήµες-Καλές Τέχνες 2. Νοµικές, Κοινωνικές και Οικονοµικές Επιστήµες 3. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήµες 4. Γεωτεχνικές Επιστήµες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστηµικές Επιστήµες 5. Επιστήµες Μαθηµατικών, Φυσικής και Χηµείας 6. Επιστήµες Μηχανικών, Επιστήµες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Οι πρόεδροι και αναπλ. πρόεδροι των Επιτροπών αυτών θα µετέχουν στις κοινές επιτροπές ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ, που θα εισηγηθούν για θέµατα Χωροταξικού Σχεδιασµού και Γνωστικών Αντικειµένων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. 1

17 1. ΑνθρωπιστικέςΕπιστήμες,ΕπιστήμεςΕκπαίδευσης,Επιστήμες Πολιτισμού ΕικαστικέςΕπιστήμες ΚαλέςΤέχνες Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Δημ.Τσουγκαράκης (Πρόεδρος) Πρύτανης ΙόνιοΠαν/μιο 2. Τριαντ.Πατρασκίδης Πρύτανης ΑΣΚΤ 3. Κων.Ραβάνης Αντιπρύτανης Παν.Πατρών 4. Χ.Ξανθουδάκης Αντιπρύτανης ΙόνιοΠανεπιστήμιο 5. Αικ.Μαριδάκη Κασσωτάκη Αντιπρύτανης ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο 6. Ι.Θεοδωράκης Αντιπρύτανης Παν.Θεσσαλίας rec 7. Γ.Παπαγεωργίου Αντιπρύτανης Παν.Ιωαννίνων 2.Nομικές,ΚοινωνικέςκαιΟικονομικέςΕπιστήμες Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Α.Λύτρας(Πρόεδρος) Αντιπρύτανης ΠάντειοΠανεπιστήμιο 2. Γρ.Πραστάκος Πρύτανης ΟΠΑ 3. Ιωαν.Κατσουλάκος Αντιπρύτανης ΟΠΑ 4. Μαν.Πετράκης Αντιπρύτανης Παν.Κρήτης 5. Μιχ.Ζουμπουλάκης Αντιπρύτανης Παν.Θεσσαλίας rec 6. Κ.Ζώρας Αντιπρύτανης Παν.Αιγαίου 2

18 7. X.Βιτσιλάκη Αντιπρύτανης Παν.Αιγαίου 8. Στ.Κατρανίδης Αντιπρύτανης Παν.Μακεδονίας 9. Γ.Οικονόμου Πρύτανης Παν.Πειραιώς 10. Η.Κουσκουβέλης Πρύτανης Παν.Μακεδονίας 11. Στ.Κατρανίδης Αντιπρύτανης Παν.Μακεδονίας 3. ΒιολογικέςκαιΙατρικέςΕπιστήμες Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Αν.Μάνθος (Πρόεδρος) Πρύτανης ΑΠΘ 2. Γ.Κρεατσάς Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ vrec 3. Δ.Δούγενης Αντιπρύτανης Παν.Πατρών 4. Ι.Παλλήκαρης Πρύτανης Παν.Κρήτης 5. Σ.Παπαματθαιάκης Αντιπρύτανης Παν.Κρήτης 6. Σ.Τοκμακίδης Αντιπρύτανης ΔΠΘ 7. Σμ.Αντωνοπούλου Αντιπρύτανης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 8. Δημ.Λουκόπουλος ΑντιπρόεδροςΔΕ Παν.Στερεάς Ελλάδος 9. Κ.Γουργουλιάνης Πρύτανης Παν.Θεσσαλίας 3

19 4. Γεωτεχνικέςεπιστήμες,ενεργειακές,περιβαλλοντικέςκαι διαστημικέςεπιστήμες Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Γ.Ζέρβας(Πρόεδρος) Πρύτανης ΓεωπονικόΠαν/μιο 2. Α.Τρούμπης Πρύτανης Παν.Αγαίου 3. Ν.Βαρότσης Αντιπρύτανης ΠολυτεχνείοΚρήτης 4. Μ.Πολυσίου Αντιπρύτανης ΓεωπονικόΠαν/μιο 5. Λ.Λουλούδης Αντιπρύτανης ΓεωπονικόΠαν/μιο 6. Δ.Ασημακόπουλος Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ vrec 5. ΕπιστήμεςΜαθηματικών,Φυσικής,Χημείας Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Ι.Γρυσπολάκης Πρύτανης ΠολυτεχνείοΚρήτης (Πρόεδρος) 2. Γ.Σπάθης Αντιπρύτανης ΕΜΠ 3. Θ.Κιτσόπουλος Αντιπρύτανης Παν.Κρήτης 4. Σμ.Αντωνοπούλου Αντιπρύτανης ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο 5. Ανδρ.Κυριακούσης Πρύτανης ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο 6. Ι.Γκιάλας Αντιπρύτανης Παν.Αιγαίου 7. Α.Γιαννακουδάκης Αντιπρύτανης ΑΠΘ vice rector 8. Σ.Λουκάς Αντιπρύτανης Π.Ιωαννίνων 4

20 6. ΕπιστήμεςΜηχανικών,ΕπιστήμεςΠληροφορικήςκαι Τηλεπικοινωνιών Όνομα Ιδιότητα Ίδρυμα Ε mail 1. Κων.Μουτζούρης Πρύτανης ΕΜΠ (Πρόεδρος) 2. Στ.Κουμπιάς Πρύτανης Παν.Πατρών 3. Α.Καραμπίνης Αντιπρύτανης ΔΠΘ 4. Β.Χρυσικόπουλος Αντιπρύτανης ΙόνιοΠανεπιστήμιο 5. X.Μασσαλάς ΠρόεδροςΔ.Ε. Παν.Δυτ.Μακεδονίας 6. Β.Μποντόζογλου Αντιπρύτανης Παν.Θεσσαλίας 7. Μ.Πατεράκης Αντιπρύτανης ΠολυτεχνείοΚρήτης 8. Γ.Βασιλακόπουλος Αντιπρύτανης Παν.Πειραιώς 9. Στ.Πανάς Αντιπρύτανης ΑΠΘ 5

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1566 της 30/ οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις- (Α' 167).

Νόµος 1566 της 30/ οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις- (Α' 167). Νόµος 1566 της 30/30.9.85. οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις- (Α' 167). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 16 παρ. 17 του Ν. 1586/1986 (Α 37): "Οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες.

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

65 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης Οκτωβρίου 2010 ΨΗΦΙΣΜΑ 1

65 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης Οκτωβρίου 2010 ΨΗΦΙΣΜΑ 1 65 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης 22-23 Οκτωβρίου 2010 ΨΗΦΙΣΜΑ 1 H Σύνοδος των Πρυτάνεων έλαβε γνώση του κειµένου διαβούλευσης, που για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/03.11.2008) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ ΚΑΙ 28,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιστοσελίδα: www.posdep.gr Τηλέφωνο: 210-3689372 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μετακίνηση με λεωφορεία και από τα λοιπά ξενοδοχεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μετακίνηση με λεωφορεία και από τα λοιπά ξενοδοχεία Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 61η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 26-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 21.00 Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892)

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892) Page 1 of 5 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Υπουργική Απόφαση Κ.Α./679/22-8-96. ΦΕΚ 826, των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/ ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών 'Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Θέματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Άρθρο 1 Ίδρυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011 , Πρόεδρος, Τηλ. & FAX 2541079955, Κιν. 6939699465, akaratzi@ee.duth.gr, Γ. Γραμματέας, Κιν. 6946952669, rodi@uom.gr Αρ. πρωτ.: 32 Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη

Διαβάστε περισσότερα