ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ"

Transcript

1 Οργανισµός Λιµένα Πειραιώς Μάιος 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ Με θέµα: «ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ.»

2

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι. ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙMΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙA» ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. ΕΚ ΟΣΗ Ο.Λ.Π. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

5 Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανοικτός Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός Προσχεδίων Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) Ανασχεδιασµός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση χερσαίας περιοχής του Ο.Λ.Π. σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο µε κλειστό χώρο στάθµευσης κάτωθεν αυτού. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι Ο. Λ. Π. Α. Ε. - ΕΣΠΑ. ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ : Ως ορίζεται κατά το άρθρο 11 της Υ.Α /2011 και την τροποποίησή της 22186/2012: ο βραβείο: o βραβείο: o βραβείο: ΑΜΟΙΒΗ για την Εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης : ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 1

7 Ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής µελέτης του έργου : Ανασχεδιασµός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση χερσαίας περιοχής του Ο.Λ.Π. σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο µε κλειστό χώρο στάθµευσης κάτωθεν αυτού. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την Υ.Α / (ΦΕΚ 1427 Β / 2011) και την τροποποίηση της µε την Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012), και το Ν.3316/ 2005, τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα και τις αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό τύπο και µε τους όρους του παρόντος τεύχους. Κατά τα ανωτέρω καλείται κάθε ενδιαφερόµενος να υποβάλει Αρχιτεκτονική Πρόταση σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 2

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 6 Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός ΑΡΘΡΟ 1. 6 Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή ιοργανώτρια Αρχή ΆΡΘΡΟ 2. 7 Το Είδος του ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 3. 8 Σκοπός του ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου ΑΡΘΡΟ Χρηµατικά βραβεία και εξαγορές ΆΡΘΡΟ Κριτική Επιτροπή. ΆΡΘΡΟ Κριτήρια αξιολόγησης ΆΡΘΡΟ Καθορισµός αµοιβής µελετητή ΆΡΘΡΟ Χρόνος και τρόπος υποβολής Αρχιτεκτονικών προτάσεων - υποχρεώσεις διαγωνιζοµένων. ΆΡΘΡΟ Όροι ΆΡΘΡΟ ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης. ΆΡΘΡΟ Αξιολόγηση- κατάταξη µελετών ΆΡΘΡΟ ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 3

9 Απονοµή βραβείων ΆΡΘΡΟ Προθεσµία ολοκλήρωσης της κρίσης, της έκδοσης και δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων - ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων Προβολή του διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ Πνευµατική ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 26 Συµµετοχή ΆΡΘΡΟ ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό ΆΡΘΡΟ Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων ΆΡΘΡΟ Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων Λήξη συµµετοχής. ΆΡΘΡΟ Υποβολή ερωτηµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 29 Ολοκλήρωση ιαγωνισµού- Ανάθεση Μελέτης ΆΡΘΡΟ Ανάθεση ΆΡΘΡΟ Επίλυση διαφορών ΆΡΘΡΟ Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης ΆΡΘΡΟ Τεύχη ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη ΆΡΘΡΟ Αµοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωµής ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 4

10 ΆΡΘΡΟ Συµβατικές προθεσµίες ΆΡΘΡΟ Γλώσσα ιαδικασίας ΆΡΘΡΟ Εφαρµοστέα νοµοθεσία ΆΡΘΡΟ Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία ΆΡΘΡΟ ηµοσιότητα απάνες δηµοσίευσης ΆΡΘΡΟ Χρονοδιάγραµµα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 37 ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 5

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός ΑΡΘΡΟ 1. Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή ιοργανώτρια Αρχή Κύριος του Έργου είναι ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ιοργανώτρια Αρχή είναι Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) Προϊστάµενη Αρχή είναι το. Σ. του Ο.Λ.Π. Α. Ε. ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η ιεύθυνση Έργων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ιεύθυνση Έργων του Ο.Λ.Π. Α.Ε., στην οποία θα κατατεθούν οι προτάσεις και τα προβλεπόµενα στοιχεία του ιαγωνισµού. Η αρµόδια Υπηρεσία θα δηµοσιοποιήσει οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ιοργανώτριας αρχής. Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία της ιεύθυνσης Έργων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οδός : Ακτή Μιαούλη 10 Ταχ. Κωδ. : Πόλη - Χώρα : Πειραιάς Αττική - ΕΛΛΑ Α Τηλ. : , Τηλ.- fax : Ιστοσελίδα : : Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 6

12 Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία και έχει δηµιουργήσει λογαριασµό στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού. ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής. Κριτική Επιτροπή: Η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 12 της Υ.Α /2011 (ΦΕΚ 1427 Β / 2011) και κατά τις παραγράφους 10, 11 και 12 του άρθρου 1 της Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012). Τεχνική Επιτροπή: Απαρτιζόµενη από ένα ή περισσότερους τεχνικούς σύµβούλους λειτουργεί υποστηρικτικά στην Κριτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 1 παρ. 5 και παρ. 10 της Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012). ΆΡΘΡΟ 2. Το Είδος του ιαγωνισµού 2.1. Ο παρών διαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός προσχεδίων µελέτης υλοποίησης της περιπτώσεως β.2 της παρ.2 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 26804/2011 (ΦΕΚ 1427 Β 2011) και διεξάγεται σύµφωνα µε την Υ.Α / (ΦΕΚ 1427 Β / 2011) και την τροποποίηση της µε την Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012), το Ν.3316/ 2005, το Π 60/2007 (ΦΕΚ64/Α/ ), ΤΟ Ν.3833/ Το συγκεκριµένο έργο αποτελεί τµήµα και εντάσσεται στη συνολική πρόταση για την διαµόρφωση της Πολιτιστικής Ακτής του Οργανισµού Λιµένα Πειραιώς. Το έργο της Πολιτιστικής Ακτής έχει ενταχθεί στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας στον Τοµέα Πολιτισµός και Αττικό Τοπίο κι έχει χαρακτηρισθεί ως πολιτιστικός πόρος διεθνούς εµβέλειας στα πλαίσια µητροπολιτικών παρεµβάσεων Η προκήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 19 (27 Μαρτίου 2014) απόφαση του.σ. του Ο.Λ.Π.. Η τροποποιηµένη προκήρυξη του διαγωνισµού έχει εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 72 (28 Μαΐου 2014) απόφαση του.σ. του Ο.Λ.Π Η µουσειολογική µελέτη έχει συνταχθεί από την ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων κι έχει εγκριθεί µε την από απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε αρ. πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΑΜ/Φ21-ΚΣΤ/34700/15820/1920/628. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 7

13 2.5. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έχει συνταχθεί από την ιεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. Το τροποποιηµένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και το τροποποιηµένο κτιριολογικό πρόγραµµα έχουν εγκριθεί µε την από απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΜΠΚ/ΤΑΜ/34426/4139/245/75 (Α Α: ΒΙΡΝΓ- 7Ξ6). ΑΡΘΡΟ 3. Σκοπός του ιαγωνισµού Ο αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός για την «Ανασχεδιασµός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση χερσαίας περιοχής του Ο.Λ.Π. σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο µε κλειστό χώρο στάθµευσης κάτωθεν αυτού.» εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Οργανισµού Λιµένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) για την διαµόρφωση του λιµανιού σαν «Πύλη Πολιτισµού και Τουρισµού» και το άνοιγµα του στην πόλη για την άµεση επικοινωνία των κατοίκων των γειτονικών περιοχών µε την θάλασσα. Η πολιτική αυτή εκφράστηκε µε την απόφαση για την δηµιουργία της έκτασης της «Πολιτιστικής Ακτής» µέσα στην παράκτια ζώνη του Ο.Λ.Π. Σκοπός του ιαγωνισµού είναι: Η δηµιουργία ενός σηµαντικού και ιδιαίτερου Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου για τον Πειραιά και το λιµάνι του (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι - σχ. Α.03). Η διαµόρφωση κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου και πάρκου (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΙ, ΙΙΙ, Va, VI, VII - σχ. Α.03) που µαζί µε τον υπό διαµόρφωση υπαίθριο δηµόσιο χώρο νότια της Λεωφόρου Κέκροπος θα αποτελέσουν ένα µείζονος σηµασίας αστικό δηµόσιο πάρκο, πόλο έλξης και σύνδεσης των περιοχών του ήµου Κερατσινίου - ραπετσώνας και του ήµου Πειραιά µε το Λιµάνι και την θάλασσα. Η δηµιουργία διασύνδεσης Μουσείου Αρχαιολογικού χώρου µέσω της πεζοδρόµησης τµήµατος της οδού Κανάρη (ΠΕΡΙΟΧΗ Va - σχ. Α.03) εν επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο και την µονοδρόµηση του υπολοίπου του (ΠΕΡΙΟΧΗ Vb - σχ. Α.03). Η δηµιουργία ενός κλειστού χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων, κάτω από την περιοχή του πάρκου, έως 250 θέσεων (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ - σχ. Α.03). ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 8

14 Αναλυτικά το αντικείµενο του ιαγωνισµού περιλαµβάνει: 3.1. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΗΕΤΙΩΝΕΙΑ ΠΥΛΗ Η δηµιουργία του νέου Μουσείου: Προβάλει την πόλη του Πειραιά ως σηµαίνοντα λιµένα της Μεσόγειου κατά την αρχαιότητα. Αναδεικνύει τον στρατηγικό του ρόλο ως επίνειου της Αθήνας. Επισηµαίνει την συµβολή του λιµανιού στη διαµόρφωση του πνεύµατος του κλασσικού πολιτισµού και την συµµετοχή του στην διάδοση της επιρροής πού αυτός άσκησε στον ευρωπαϊκό πολιτισµό διαχρονικά. Η θέση του Μουσείου δίπλα στον παρακείµενο αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνειας Πύλης δηµιουργεί µια αµφίδροµη σχέση διαλόγου και περαιτέρω ανάδειξης και προβολής του εµβληµατικού αυτού µνηµείου εισόδου στον αρχαίο λιµένα του Πειραιά. Το νέο Μουσείο έρχεται να προστεθεί στην «γειτονιά των Μουσείων», που δηµιουργείται στην Πολιτιστική Ακτή µε το υπό διαµόρφωση µουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, η µελέτη του οποίου επιλέχθηκε µετά από Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό, και µε το επίσης προγραµµατιζόµενο Μουσείο Μεταναστών σε τµήµα της Πέτρινης αποθήκης, συµβάλλοντας και συνδιαµορφώνοντας έναν νέο πόλο γνώσης, ιστορίας και πολιτισµού της χώρας. Οι χώροι του Μουσείου θα στεγαστούν σε υπάρχον τετραόροφο κτήριο του Ο.Λ.Π. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ιa), επιφανείας τ.µ. το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου εµβαδού 7.120τ.µ. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) Όλα τα υπόλοιπα κτίσµατα θα καθαιρεθούν. Ο αύλειος χώρος του Μουσείου έχει επιφάνεια τ.µ. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ιb) Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Η ανάπλαση της χερσαίας περιοχής του Οργανισµού Λιµένα του Πειραιά, σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και πάρκο, δυτικά και νότια του Μουσείου (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα), µαζί µε την πεζοδρόµηση τµήµατος της οδού Κανάρη (ΠΕΡΙΟΧΗ Va), δηµιουργούν έναν νέο πνεύµονα και δηµόσιο υπαίθριο χώρο αναψυχής. Η έκταση αυτή µαζί µε το πάρκο ραπετσώνας, τον αρχαιολογικού χώρο (ΠΕΡΙΟΧΗ IV) και την ζώνη προστασίας (ΠΕΡΙΟΧΗ VΙ) του και τον νότια από την Λ Κέκροπος υπαίθριο χώρο της Πολιτιστικής Ακτής συνδιαµορφώνουν τους όρους για την ανάπλαση της λιµενικής ζώνης και την εκτόνωση των γύρω περιοχών προς την θάλασσα. Άξονες της ανάπτυξης του υπό µελέτη κοινόχρηστου αστικού χώρου είναι να δηµιουργηθεί ένας υπαίθριος πυρήνας πολιτισµού και αναψυχής που θα: αναδείξει δηµιουργικά το Αρχαιολογικό Μουσείο ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 9

15 διαµορφώσει χώρους πρασίνου και αναψυχής που θα πλαισιώσουν και αναβαθµίσουν τον υπάρχοντα αρχαιολογικό χώρο. συνδεθεί µε το υπό διαµορφώση αστικό πάρκο της παράκτιας ζώνης του λιµανιού συνδιαµορφώνοντας την «γειτονιά των Μουσείων». Βασικά στοιχεία της υπό ανάπλαση περιοχής αποτελούν: Η δηµιουργία δηµόσιας πλατείας στην νότιο ανατολικό όριο της έκτασης µε την Λεωφ. Κέκροπος για την προβολή του Μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου και την διευκόλυνση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙΙ, εµβαδόν τ.µ.). Η διαµόρφωση του πεζόδροµου του ενός ρεύµατος της οδού Κανάρη που αποτελεί σύνδεσµο ενότητας µεταξύ του Μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου και άξονα καθόδου προς την θάλασσα (ΠΕΡΙΟΧΗ Va, εµβαδόν τ.µ.). Για την πεζοδρόµηση αυτή έχει συνταχθεί κυκλοφοριακή µελέτη, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο ήµο Κερατσινίου ραπετσώνας. Οι νέες κυκλοφοριακές οδικές ρυθµίσεις λόγω της πεζοδρόµησης του ενός ρεύµατος της οδού Κανάρη οι οποίες αφορούν στην δηµιουργία νέας οδού, µονής κατεύθυνσης, στο δυτικό όριο και στην δηµιουργία κυκλικού κόµβου στο νότιο άκρο της παραπάνω οδού, εντός της περιοχής Ο.Λ.Π. (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΙ και ΙΙΙ) Η δηµιουργία πάρκου δυτικά του γηπέδου του Μουσείου σε επαφή µε τις νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και πάνω από τον στεγασµένο χώρο στάθµευσης (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ, εµβαδόν τ.µ.). Η διαµόρφωση της περιοχής της υφιστάµενης κυκλοφοριακής σύνδεσης µε εγκαταστάσεις Ο.Λ.Π. - ραπετσώνα Λιµένα (ΠΕΡΙΟΧΗ VII, εµβαδόν τ.µ.). Η διαµόρφωση της ζώνης προστασίας βόρεια του αρχαιολογικού χώρου (ΠΕΡΙΟΧΗ VΙ, εµβαδόν τ.µ.) Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναπτύσσεται κάτω από τµήµα του δηµόσιου υπαίθριου πάρκου και ενδεικτική διάταξή του προτείνεται στην κυκλοφοριακή µελέτη. Η είσοδος στον χώρο αυτό προτείνεται στη νότια πλευρά µέσω του κυκλικού κόµβου. Όπως προκύπτει από την κυκλοφοριακή Μελέτη ο συνολικός αριθµός των απαιτούµενων θέσεων στάθµευσης για το Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά µε βάση τις χρήσεις που θα χωροθετηθούν, ανέρχεται σε 114 Θέσεις Ι.Χ. και 2 θέσεις Φορτηγών. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 10

16 Από την ενδεικτική διάταξη του στεγασµένου χώρου στάθµευσης που προτείνεται στην κυκλοφοριακή µελέτη οι απαιτούµενες θέσεις για το Μουσείο µπορούν να καλυφθούν από την ανάπτυξη του στεγασµένου χώρου στάθµευσης σε ένα επίπεδο. Λόγω του επικλινούς της περιοχής υφίσταται υψοµετρική διαφορά της τάξεως των 5µ. µεταξύ του νότιου και του βόρειου ορίου του γηπέδου. Η συγκεκριµένη διαφορά δίνει την δυνατότητα στον διαγωνιζόµενο να αναπτύξει τον στεγασµένο χώρο στάθµευσης σε δύο επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση καθορίζονται σαν όριο 250 θέσεις στάθµευσης. Οι επιπλέον θέσεις στάθµευσης είναι επιθυµητές προκειµένου να εξυπηρετήσουν τις πιθανές ανάγκες της όµορης περιοχής της ραπετσώνας, αλλά και της Πολιτιστικής Ακτής νότια της λεωφόρου Κέκροπος. Ο µελετητής καλείται να επιλέξει τον τρόπο οργάνωσης του χώρου στάθµευσης σε συνδυασµό µε το υπερκείµενο πάρκο. ΑΡΘΡΟ 4. Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα Τεύχη και Παραρτήµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4σ της Υ.Α. υπ αριθµ /2011 (Β ) και του άρθρου 4 του ν. 3316/05. Ι. ΤΕΥΧΗ 1. Τεχνικές Προδιαγραφές Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά 2. Μουσειολογική Μελέτη Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά 3. Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων Χώρου Στάθµευσης Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά. 4. Θεσµικό πλαίσιο: Πολεοδοµικές και Χωροταξικές Ρυθµίσεις Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί 5. Υποστηρικτικές µελέτες Κατάλογος και σχέδια αποτύπωσης του κτιρίου υπηρεσιών ΟΛΠ - Συνεργείου. Κατάλογος και σχέδια της υπό µελέτη περιοχής και ευρύτερα της Πολιτιστικής Ακτής. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 11

17 ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Αριθµηµένος κατάλογος και φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου, του Αρχαιολογικού Χώρου και του κτιρίου του νέου Μουσείου. 2. Κατάλογος ενδεικτικών φωτογραφιών αρχαιολογικών αντικειµένων που θα εκτεθούν στους χώρους του νέου Μουσείου 3. Αναλυτικός υπολογισµός των προεκτιµώµενων αµοιβών και βραβείων του διαγωνισµού. 4. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» Έκθεση συνοδεύουσα την πρόταση Γενικής ιάταξης. Εκδοση Ο.Λ.Π. εκέµβριος ΑΡΘΡΟ 5. Χρηµατικά βραβεία και εξαγορές 5.1 Το συνολικό χρηµατικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο ποσό των Η δε κατανοµή των βραβείων στους βραβευθέντες γίνεται βάσει του σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 11 της Υ.Α /2011: ακόλουθου πίνακα 1o βραβείο: o βραβείο: o βραβείο: Κατά την κρίση της επιτροπής µπορεί να προταθεί µετά το πέρας του διαγωνισµού η εξαγορά µελετών. Σε αυτή την περίπτωση, µε απόφαση της ιοργανώτριας Αρχής, θα καθοριστούν τα ποσά εξαγοράς και η συµβατική διαδικασία που θα ακολουθηθεί. ύναται να εξαγοραστούν έως τρεις µελέτες. Το µέγιστο ποσό εξαγοράς ορίζεται στα ανά µελέτη. 5.3 Η απόφαση της κριτικής επιτροπής, για την απονοµή των βραβείων, είναι δεσµευτική για τη διοργανώτρια αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης. 5.4 Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να µην απονείµει το πρώτο ή και άλλα βραβεία. 5.5 Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισµό εφόσον διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων µη ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις του. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή µπορεί να προτείνει αποζηµιώσεις σε αριθµό µελετών ίσο µε τα ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 12

18 προβλεπόµενα βραβεία, µε ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει για κάθε µελέτη το ποσό του τελευταίου βραβείου. 5.6 Σε περίπτωση µαταίωσης της κρίσης, λόγω υπαιτιότητας της διοργανώτριας αρχής, το συνολικό ποσό των βραβείων µοιράζεται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και επιστρέφονται στους διαγωνιζόµενους οι σχετικές µελέτες. 5.7 Για την καταβολή των βραβείων οι βραβευµένοι προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά έγγραφα του άρθρου 16 του Ν. 3316/05, έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση, τα οποία ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής. Η απονοµή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στην ιοργανώτρια Αρχή σε ψηφιακή και έντυπη µορφή όλων των πρωτοτύπων αρχείων της Πρότασης που αναφέρονται στο άρθρο 9. ΆΡΘΡΟ 6. Κριτική Επιτροπή. Η σύνθεσή της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της Υ.Α /2011 και στις παραγράφους 10, 11 και 12 του άρθρου 1 της Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012). Η επιτροπή αποτελείται από επτά µέλη: Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόµενος από την ιοργανώτρια Αρχή Ένας κριτής ως εκπρόσωπος του Ο.Λ.Π. υποδεικνυόµενος από τον Ο.Λ.Π. Ένας κριτής ως εκπρόσωπος του ΥΠ.ΠΟ.Α. υποδεικνυόµενος από το ΥΠ.ΠΟ.Α. Τέσσερις κριτές από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της µε αρ. πρωτ.28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ ( µε κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Για τα επτά µέλη της κριτικής επιτροπής έχουν οριστεί τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη τους ενώ για τα τέσσερα κληρωτά µέλη από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. έχουν οριστεί και τέσσερα επιλαχόντα µέλη. Η σύνθεση της επιτροπής έχει εγκριθεί σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 37 Απόφαση του.σ. του Ο.Λ.Π. (30 Απριλίου 2014) κι έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 13

19 (Αρ. Φύλλου 273, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ιοίκησης Φορέων του ηµόσιου και Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα). 1. κ. Ηλίας Β. Κωνσταντόπουλος Αρχιτέκτων Τακτικό µέλος, κριτής εκ προσωπικοτήτων Καθηγητής Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής δρ. Μαριάννα Κ. Μηλιώνη Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό µέλος, κριτής εκ προσωπικοτήτων 2. κ. Γιώργος Χ. Αραχωβίτης Αρχιτέκτων Τακτικό µέλος εκπρόσωπος Ο.Λ.Π. Υπεύθυνος για την Ανάπτυξη της Πολιτιστικής Ακτής του Ο.Λ.Π. κ. Φώτης Θ. Καλουδιώτης Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό µέλος εκπρόσωπος Ο.Λ.Π. 3. κ. Ευγενία Γ. Γατοπούλου Αρχιτέκτων Τακτικό µέλος εκπρόσωπος ΥΠ.ΠΟ.Α. Γενική ιευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων κ. Μαρία Κ. Ταπανλή- ανιά Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό µέλος, εκπρόσωπος ΥΠ.ΠΟ.Α. Προϊσταµένη Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Βορείου Αιγαίου 4. κ. Λάζαρος Γ. Καλυβίτης Αρχιτέκτων Τακτικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. ηµήτρης Α. ιαµαντόπουλος Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών 5. δρ. Ευάγγελος Μ. Λυρούδιας Αρχιτέκτων Τακτικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Σταύρος Κ. ενδρινός Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών Λέκτωρας 407/80 στο ηµοκρίτειο Πανεπ. Θράκης 6. κ. Αλέξιος Ι. Βικέλας Αρχιτέκτων Τακτικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Ιωάννης Α. Αίσωπος Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών Αναπλ. Καθ. Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πάτρας 7. κ. Πέτρος Θ. Πετρακόπουλος Αρχιτέκτων Τακτικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Ανδρέας Κ. Λαµπρόπουλος Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Γεώργιος. Σωτηρίου Αρχιτέκτων Επιλαχόν Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Στυλιανός Κ. Oικονοµίδης- ούµπας Αρχιτέκτων Επιλαχόν Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Αντώνιος Π. Moυρελάτος Αρχιτέκτων Επιλαχόν Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. ηµήτρης Α. Aντωνίου Αρχιτέκτων Επιλαχόν Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών Επίκ. Καθ. Αρχιτ.Σχεδιασµού στο Παν/µιο Neapolis της Πάφου Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία της ιοργανώτριας Αρχής, Μέγαρο ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς. Τα µέλη της κριτικής επιτροπής αµείβονται για τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους από τη ιοργανώτρια Αρχή σύµφωνα και µε απόφαση του.σ. του ΟΛΠ. Η ιοργανώτρια Αρχή θα ορίσει την σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 14

20 ΆΡΘΡΟ 7. Κριτήρια αξιολόγησης 7.1 Η κριτική επιτροπή µετά από συζήτηση και ανάλυση των τεθέντων από την προκήρυξη κριτηρίων λαµβάνει γνώση του συνόλου των προτάσεων. Εν συνεχεία προβαίνει στη συγκριτική αξιολόγηση τους. 7.2 Τα κριτήρια αναλυτικά έχουν ως εξής : Α. Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά : 1. Η Αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδέα Ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα του Μουσείου, που διαχειρίζεται ταυτόχρονα την ιδιαίτερη σχέση µε τον παρακείµενο αρχαιολογικό χώρο. Ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος χώρου του µουσείου. ιαµόρφωση της πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο. 2. Πρόγραµµα και λειτουργικές απαιτήσεις Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Κτιριολογικού Προγράµµατος. Η ενσωµάτωση των πέντε θεµατικών ενοτήτων της Μουσειολογικής µελέτης. Η δηµιουργική σχέση επισκέπτη εκθεµάτων για την καλύτερη ανάδειξη και προβολή του υλικού, της ιστορίας, των στόχων και του προφίλ του Μουσείου. 3 Τεχνική Προσέγγιση. Η ενσωµάτωση των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην στατική δοµή του κτιρίου. Η χρήση καινοτόµων, ποιοτικών και µε µικρή απαίτηση συντήρησης υλικών. Η χρήση φιλικών µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας και η επιτυχηµένη ενσωµάτωσή τους στα κατασκευαστικά συστήµατα που θα προταθούν. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του Έργου. Β. ηµόσιος Υπαίθριος Περιβάλλων Χώρος. 1 Αρχιτεκτονική σύλληψη και ιδέα. Η ταυτότητα και ιδιαιτερότητα της πρότασης της διαµόρφωσης του αρχιτεκτονικού τοπίου του κοινόχρηστου χώρου. Η ανάδειξη του Μουσείου Η πρόσληψη και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 15

21 Σύνδεση µε τον όµορο οικιστικό ιστό και την κάτω ζώνη της Πολιτιστικής Ακτής 2 Χωροθέτηση λειτουργιών. ηµιουργία δηµόσιων χώρων µε ιδιαίτερη ταυτότητα (πλατεία, πάρκο, πεζόδροµος κ.λ.π.). ηµιουργία αναγνωρίσιµων προσβάσεων, για την καλύτερη ένταξη, ανάδειξη και εξυπηρέτηση των νέων λειτουργιών. υνατότητα πρόσβασης πεζών από την πόλη. Ειδικός σχεδιασµός για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα. Προσβάσεις αυτοκινήτων για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Χώροι στάθµευσης. 3. Τεχνική Προσέγγιση. Επιλογή ποιοτικών και µε µικρό κόστος συντήρησης σκληρών επιφανειών. Αξιοποίηση των κλιµατολογικών συνθηκών και υιοθέτηση καινοτόµων µέτρων και µεθόδων, ενταγµένων στην αρχιτεκτονική του τοπίου, για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου. Ενδεικτικός προϋπολογισµός του κόστους του Έργου. Γ. Στεγασµένος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων Ο σχεδιασµός, η µορφή και η ένταξή του κελύφους του χώρου στάθµευσης πάρκου στο εν γένει τοπίο. Η συναρµογή του ώστε να διευκολύνει την ένταξη του στον αστικό ιστό και τις προσβάσεις προς τις νέες λειτουργίες. Η λειτουργικότητά του χώρου στάθµευσης και οι προσβάσεις οχηµάτων. Η εξασφάλιση των απαιτούµενων θέσεων στάθµευσης. ΆΡΘΡΟ 8. Καθορισµός αµοιβής µελετητή 8.1 Σε περίπτωση ανάθεσης της µελέτης ο καθορισµός της αµοιβής του µελετητή ορίζεται ως ποσοστό 60% της προεκτιµώµενης αµοιβής του σταδίου της οριστικής µελέτης. 8.2 Η συµβατική αµοιβή της συνολικής αρχιτεκτονικής οριστικής µελέτης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εικοσιδύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ ( ) όπως αναλύεται και υπολογίζεται στο Παράρτηµα 3. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 16

22 8.3 Η αναθέτουσα αρχή, µετά από εισήγηση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, δύναται να αναθέσει στον κύριο µελετητή του έργου την υπηρεσία της εποπτείας της εφαρµογής της Αρχιτεκτονικής µελέτης. ΆΡΘΡΟ 9. Χρόνος και τρόπος υποβολής Αρχιτεκτονικών προτάσεων - υποχρεώσεις διαγωνιζοµένων. 9.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην ιοργανώτρια Αρχή, των φακέλων συµµετοχής, ορίζεται η ηµέρα Παρασκευή 17 η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00. Θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τα χαρακτηριστικό δεκαψήφιο αριθµό σήµανσης της Πρότασης, την ηµεροµηνία και την ώρα παραλαβής της. 9.2 εκτές επίσης γίνονται προτάσεις που αποστέλλονται µε ευθύνη του διαγωνιζοµένου στα γραφεία της ιοργανώτριας Αρχής µε ταχυδροµείο ή µε ταχυµεταφορέα, σύµφωνα µε την ανωτέρω τεθείσα προθεσµία, η οποία αποδεικνύεται µε τη σφραγίδα αποστολής, και εφόσον ληφθούν το αργότερο έως την 24 η Οκτωβρίου Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9.3 Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. 9.4 Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της µελέτης µέχρι την παραλαβή της από την ιεύθυνση Έργων του Ο.Λ.Π. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα µεταφορικά επιβαρύνουν τον ιαγωνιζόµενο. Η ιοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την µη εµπρόθεσµη υποβολή της µελέτης. 9.5 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των Προτάσεων δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης της τυχόν µη τήρησης της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 19.3 µετά από Απόφαση του.σ. της ιοργανώτριας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή θα ενηµερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι του καταλόγου συµµετοχής. 9.6 Κάθε υποβαλλόµενη µελέτη σηµαίνεται αντί ψευδωνύµου µε χαρακτηριστικό κωδικό, επιλογής του συµµετέχοντα. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1 εκ., χρώµατος µαύρου εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθµητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφάβητου. Τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και τευχών της µελέτης (σε ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 17

23 οριζόντια διάταξη), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ. 6 του άρθρου 1 της Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012) προς αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 10 της Υ.Α / Όλη η εργασία παραδίδεται συσκευασµένη σε ένα και µόνο αδιαφανές δέµα όπου αναγράφεται εξωτερικά ο ως άνω χαρακτηριστικός κωδικός και η διεύθυνση του παραλήπτη: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ /ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ: «ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ.» Οδός: Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. : ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αττική ΕΛΛΑΣ Οποιαδήποτε άλλη σήµανση δεν είναι επιτρεπτή επί ποινή αποκλεισµού. 9.8 Ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει µέσα στο ανωτέρω δέµα κλειστό φάκελο αδιαφανή ο οποίος θα φέρει στο εξωτερικό του τον ίδιο µε την µελέτη χαρακτηριστικό κωδικό σήµανσης, Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο των συµµετεχόντων το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση (εφόσον υπάρχει). Όταν πρόκειται για οµάδα µελετητών πρέπει να αναφέρονται µε υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη της, ο πίνακας ποσοστών συµµετοχής των µελών της οµάδας µελέτης στα χρηµατικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης καθώς και ο νόµιµος εκπρόσωπος της. Επίσης ο φάκελος περιέχει αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συµµετέχοντα σε επαγγελµατικό φορέα του κράτους της εγκατάστασής του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 5-7 του άρθρου 14 του Ν. 3316/05, και υπεύθυνες δηλώσεις µη συνδροµής λόγων ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 18

24 αποκλεισµού στο πρόσωπό του που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν. 3316/05. (Προσάρτηµα Ι) 9.9 Εάν ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται την επώνυµη έκθεση της µελέτης του σε περίπτωση που δεν διακριθεί, θα συµπεριλάβει στο ως άνω δέµα χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε τον χαρακτηριστικό κωδικό της µελέτης και την ένδειξη στο κάτω αριστερό µέρος «αποδοχή αποσφράγισης», ο οποίος θα περιέχει σχετική ενυπόγραφη δήλωση Τα ζητούµενα στοιχεία από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό (επί ποινή αποκλεισµού) είναι τα εξής : Σχέδια : Κάθε διαγωνιζόµενος θα υποβάλλει τα σχέδια της συνολικής πρότασης σε πέντε (5) πινακίδες µεγέθους Α0 (διαστάσεων 1189 x 841 χλστ). Στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων θα τοποθετηθεί ο χαρακτηριστικός κωδικός σήµανσης της Πρότασης (άρθρο 9, παρ.6). Η σύνθεση και η παρουσίαση των πινακίδων είναι ελεύθερη και κατ ελάχιστον θα περιέχουν: 1 η Πινακίδα: Σχέδιο Γενικής ιάταξης της υπό µελέτη περιοχής (κλ. 1:500). Και η ένταξή της στην ευρύτερη περιοχή σε κλίµακα της επιλογής του διαγωνιζοµένου. 2 η, 3 η,4 η Πινακίδα: Σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών του κτιρίου του Μουσείου και του περιβάλλοντος χώρου του, του πάρκου και του χώρου στάθµευσης (κλ. 1:250 ). 5 η Πινακίδα: Το περιεχόµενό της διαµορφώνεται ελεύθερα και είναι στην κρίση του κάθε διαγωνιζόµενου για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασης του Τεύχη Κάθε ιαγωνιζόµενος θα υποβάλει: Έκθεση της πρότασής του σε τεύχος (DIN Α4) έως δώδεκα (12) σελίδων µε επεξηγηµατικό κείµενο µέχρι 1500 λέξεις. Το περιεχόµενο της έκθεσης µπορεί να περιλαµβάνει κατ επιλογή του διαγωνιζόµενου φωτογραφίες, σκίτσα, σχήµατα κλπ. Θα παραδοθεί σε επτά (7) αντίτυπα. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 19

25 Συµπληρωµατικό παράρτηµα, σε κάθε τεύχος της ανωτέρω έκθεσης, µε σµικρύνσεις σε DIN Α3 των πέντε (5) Πινακίδων. Κείµενο για τη δηµοσίευση µέχρι 400 λέξεις. Στο άνω δεξιό άκρο της πρώτης σελίδας της έκθεσης αλλά και των περιλήψεών της στα Ελληνικά και στα Αγγλικά θα τοποθετηθεί ο χαρακτηριστικός κωδικός σήµανσης της Πρότασης (αρθρ. 9, παρ. 6) CD-ROM Θα περιλαµβάνεται σε ξεχωριστό φάκελο και θα περιέχει: Τις πινακίδες σε ψηφιακή µορφή έτοιµες προς εκτύπωση Την έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης. Το κείµενο για δηµοσίευση. Ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. Σχέδια και φωτογραφίες που υπάρχουν στις πινακίδες. Ο έλεγχος της αναγνωσιµότητας των CD-ROM και της συµβατότητας των αρχείων είναι ευθύνη των διαγωνιζοµένων. Ο ανωτέρω φάκελος µετά την µονογραφή του από την κριτική επιτροπή θα φυλαχτεί στην υπηρεσία µέχρι το πέρας της αξιολόγησης Επισηµάνσεις Οι µελέτες που θα υποβληθούν στον ιαγωνισµό θα χρησιµοποιούν το Μετρικό σύστηµα. Τα στοιχεία (περιεχόµενα πινακίδων, τεύχη κ.λ.π.) των µελετών θα υποβληθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Το κείµενο για δηµοσίευση θα υποβληθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 9.11 Οι διαγωνιζόµενοι δεν δεσµεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώµατος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κλπ.) Οι πινακίδες υποβολής των διαγωνιζόµενων µελετών θα είναι επίπεδες και άκαµπτες επιφάνειες, πρέπει να είναι εκτυπωµένες και επικολληµένες σε άκαµπτο χαρτόνι (τύπου K- mount) και τοποθετηµένες στην κατακόρυφη διάσταση (PORTRAIT). Με αυτές ο ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 20

26 διαγωνιζόµενος θα λάβει µέρος στην Έκθεση όλων των Προτάσεων που θα πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της κρίσης Αποδεκτές µορφές για τα απαραίτητα δεδοµένα που θα περιλαµβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία: α).tiff ή.pdf για τις πινακίδες σε δύο αναλύσεις: φυσικό µέγεθος σε ανάλυση 300 dpi για πιθανή έκδοση καταλόγου και σε ανάλυση 1000x1414 pixels για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα των προτάσεων που θα βραβευτούν, β).doc ή.pdf για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και το κείµενο προς δηµοσίευση Προκειµένου να διευκολυνθεί τεχνικά η δηµοσίευση των συµµετοχών οι επιθυµητές µορφές για τα περαιτέρω δεδοµένα που µπορούν περιλαµβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία: α).tiff ή.jpeg για επιλεγµένες προς δηµοσίευση εικόνες ή φωτογραφίες που εµφανίζονται στις πινακίδες ή στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, σε ανάλυση 300 dpi και ελάχιστη διάσταση 35 εκ., β).eps (CMYK Color) για επιλεγµένα προς δηµοσίευση σχέδια, (τα αρχεία.eps πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί πρωτογενώς σε CMYK Color και να µην έχουν προκύψει από µετατροπή RGB Color σε CMYK Color, και γ).dwg ή συµβατά µε Autocad και.pdf για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. Τα αρχεία *.dwg θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία (γραµµατοσειρές, αρχεία plot style κ.λπ) 9.15 Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται απόλυτα προς τους όρους της προκήρυξης, περιοριζόµενοι στα ζητούµενα από τη προκήρυξη στοιχεία σε ό,τι αφορά την παρουσίαση της µελέτης τους Επισηµαίνεται ότι κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων, (Έκθεση µε το παράρτηµά της, 5 πινακίδες µε σχέδια, CD-ROM), όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους έως και της παρούσας προκήρυξης δεν θα ληφθεί υπόψιν. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 21

27 ΆΡΘΡΟ 10. Όροι 10.1 Η συµµετοχή στον διαγωνισµό, σηµαίνει πλήρη αποδοχή των όρων και της διαδικασίας του διαγωνισµού από πλευράς διαγωνιζοµένων Η Ανάθεση της µελέτης σε επίπεδο οριστικής µελέτης θα γίνει στον βραβευθέντα µε το Α βραβείο, µε διατήρηση του δικαιώµατός της ιοργανώτριας Αρχής, εφόσον δεν απονεµηθεί το Α βραβείο, για ανάθεση της µελέτης στον πρώτο διακριθέντα. ΆΡΘΡΟ 11. ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης Η αρµόδια υπηρεσία της ιοργανώτριας Αρχής καλεί σε συνεδρίαση την Κριτική Επιτροπή εντός 20 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. Γνωστοποιεί το χρονοδιάγραµµα του ιαγωνισµού και τα κριτήρια που έχει θέσει η προκήρυξη. Επίσης αναλύει στην Κριτική Επιτροπή την προβληµατική και τις απαιτήσεις του ιαγωνισµού και της γνωστοποιεί τις απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήµατα Οι φάκελοι συµµετοχής θα παραδίδονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, όπου θα λαµβάνουν αύξοντα αριθµό σύµφωνα µε τη σειρά προσέλευσης. Το πρωτόκολλο θα διατηρεί κατάλογο µε τους αύξοντες αριθµούς, τους χαρακτηριστικούς κωδικούς και την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζοµένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας H Κριτική Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους δέµατα συµµετοχής που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Στον έλεγχο αυτό συµµετέχει η ιοργανώτρια Αρχή δια του εκπροσώπου της ή τυχόν τεχνικού συµβούλου ή τεχνικής επιτροπής. Κάθε Πρόταση που δεν συµφωνεί µε τους όρους της Προκήρυξης θα αποκλεισθεί από την κρίση, θα συνταχθεί δε σχετικό πρακτικό. Κατά τη συνεδρίασή της η ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 22

28 Επιτροπή, ελέγχει κατ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου συµµετοχής, αριθµεί και µονογράφει όλους τους φακέλους συµµετοχής, καθώς και τα περιεχόµενα σε αυτά στοιχεία. Οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζοµένων συσκευάζονται αφού έχουν ήδη µονογραφεί από όλα τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής και φυλάσσονται µε ευθύνη της ιοργανώτριας Αρχής µέχρι την οριστική κρίση. Καταγράφονται τα στοιχεία που παρελήφθησαν και οι τυχόν αποκλίσεις της κάθε Πρότασης και αποφασίζεται η αποδοχή ή ο αποκλεισµός της κάθε Πρότασης από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Κατόπιν αποκλείονται και δεν γίνονται δεκτοί φάκελοι συµµετοχής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον εν έχουν αποσταλεί έγκαιρα. εν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυµίας εν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει η προκήρυξη σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης. ΆΡΘΡΟ 12. Αξιολόγηση- κατάταξη µελετών 12.1 Κατά το στάδιο αυτό η κριτική επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες µελέτες καταγράφοντας τις παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε µελέτης και προχωρεί στη συγκριτική εξέταση των µελετών κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 7. Στη συνέχεια προβαίνει στην αιτιολογηµένη κατάταξη των µελετών κατά σειρά επιτυχίας κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης Κατά την διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η γνωστοποίηση του υλικού του ιαγωνισµού σε τρίτους. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 23

29 ΆΡΘΡΟ 13. Απονοµή βραβείων Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της κατάταξης των προτάσεων η κριτική επιτροπή ενεργεί ως εξής: Εξακριβώνει την ταυτότητα των συντακτών των µελετών που προτείνονται προς βράβευση, µε τη σειρά που κατέχουν στην γενική κατάταξη, ανοίγοντας τους κλειστούς φακέλους της παρ. 9.8 του άρθρου 9 της παρούσας. ιαπιστώνει το δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό των βραβευθέντων, διατηρώντας το δικαίωµα αποκλεισµού από τα βραβεία σε περιπτώσεις µη τήρησης των απαιτήσεων της προκήρυξης. Σε περίπτωση αποκλεισµού, την θέση των αποκλεισθέντων καταλαµβάνουν άλλες µελέτες µε τη σειρά κατάταξης. ΆΡΘΡΟ 14. Προθεσµία ολοκλήρωσης της κρίσης, της έκδοσης και δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων - ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων Προβολή του διαγωνισµού Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της µέσα 50 ηµερολογιακές ηµέρες από την αποσφράγιση των Προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσµίας µε Απόφαση του.σ. της ιοργανώτριας Αρχής Τα επί µέρους πρακτικά των συνεδριάσεων της κριτικής επιτροπής µαζί µε το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της, τα οποία θα περιλαµβάνουν αιτιολογηµένη Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των Προτάσεων που έλαβαν βραβεία καθώς και την Απόφασή της, υποβάλλονται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία το αργότερο µέσα σε 10 ηµέρες από τη λήξη της ως άνω διαδικασίας Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού επικυρώνεται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, αναρτάται στα γραφεία της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού και κοινοποιείται στους εκπροσώπους των διαγωνιζόµενων µε σχετική ειδοποίηση που ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 24

30 αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Επίσης δηµοσιοποιείται και αποστέλλεται για ενηµέρωση των ιστοσελίδων των διοργανωτριών αρχών Η διοργανώτρια αρχή υποχρεούται να παρουσιάσει στο κοινό τις διακριθείσες µελέτες, τουλάχιστον µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. ύναται να οργανώσει έκθεση µε µελέτες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό και να εκδώσει τεύχος τουλάχιστον µε τις διακριθείσες προτάσεις. Στις Προτάσεις που θα λάβουν βραβείο θα αναφέρονται και τα ονόµατα των διαγωνιζοµένων που τις εκπόνησαν. Επίσης θα αναφερθούν τα ονόµατα όσων διαγωνιζοµένων επιθυµούν να άρουν την ανωνυµία τους Μετά το πέρας της έκθεσης, το υλικό των προτάσεων που δεν έχουν βραβευθεί και εξαγοραστεί φυλάσσεται µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας και παραλαµβάνεται από τους συντάκτες του εντός διαστήµατος ενός µηνός, διαφορετικά καταστρέφεται. Το υλικό των προτάσεων που έχουν βραβευθεί και εξαγορασθεί τηρείται σε ειδικό αρχείο µε ευθύνη της διοργανώτριας αρχής και αντίγραφο του σε ηλεκτρονική µορφή αποστέλλεται στο ΥΠΕΚΑ. ΆΡΘΡΟ 15. Πνευµατική ιδιοκτησία 15.1 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µελετητές διατηρούν την πνευµατική ιδιοκτησία της εργασίας τους σύµφωνα µε το Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25 Α ) όπως ισχύει Η διοργανώτρια αρχή δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις προτάσεις που έχουν βραβευθεί και εξαγοραστεί µόνον για το έργο που αποτελεί το αντικείµενο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης. Το υλικό των προτάσεων αυτών περιέρχεται στην κυριότητά της, δύναται δε να το διαθέσει κατά την κρίση της σε άλλους φορείς Σε κάθε περίπτωση δηµοσίευσης βραβευµένων στοιχείων του διαγωνισµού, είναι υποχρεωτική η αναφορά των στοιχείων του συντάκτη της πρότασης και της διοργανώτριας αρχής. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 25

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Συµµετοχή ΆΡΘΡΟ 16. ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 16.1 Στον διαγωνισµό µελετών µπορούν να συµµετέχουν φυσικά (ατοµικά είτε ως υπεύθυνοι οµάδας) ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη Επισηµαίνεται ότι δεν είναι προαπαιτούµενη η εγγραφή στο µητρώο µελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ε (άρθρα 39 και 40) του Ν.3316/05 για την συµµετοχή στο διαγωνισµό Οι ανάδοχοι µελετητές που θα προκύψουν από τον διαγωνισµό οφείλουν εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναµικότητας µελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις, που προκύπτουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να συνεργασθούν για την ανάληψη της µελέτης µε άλλο µελετητή ή µελετητικό γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούµενη δυναµικότητα. Ο συνεργαζόµενος µελετητής υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες µελετητές και εγκρίνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος µελετητής είναι αλλοδαπός θα πρέπει να αποδεικνύεται η αντίστοιχη δυναµικότητα Αποκλείονται από το ιαγωνισµό: Κάθε πρόσωπο που έχει συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράµµατος του ιαγωνισµού Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής Πρόσωπα που έχουν εξαρτηµένη επαγγελµατική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθµού µε τα ανωτέρω πρόσωπα Το προσωπικό της ιοργανώτριας Αρχής. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 26

32 ΆΡΘΡΟ 17. Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων Μετά το πέρας αξιολόγησης των αρχιτεκτονικών προτάσεων, ανοίγεται ο κλειστός φάκελος της παρ. 9.8 του άρθρου 9 της παρούσας και γίνεται έλεγχος της προσωπικής κατάστασης των βραβευθέντων µε το άνοιγµα ως εξής Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν βραβεύεται εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους περιπτώσεων του άρθρου 16 του N. 3316/2005. ΆΡΘΡΟ 18. Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων Λήξη συµµετοχής Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο των Τευχών του ιαγωνισµού, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, διατίθεται χωρίς αντίτιµο, σε ηλεκτρονική µορφή και µέσω του World Wide Web στη διεύθυνση απαγορεύεται δε ρητώς οποιαδήποτε αλλαγή στη µορφή και το περιεχόµενο αυτών Οι παραλήπτες των Τευχών του ιαγωνισµού µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει, απαραιτήτως, προκειµένου να παραλάβουν το υλικό, να κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού µε τη δηµιουργία λογαριασµού. Η δυνατότητα παραλαβής των Τευχών του διαγωνισµού και συµµετοχής λήγει στις 8 Σεπτέµβρίου Κατά την δηµιουργία λογαριασµού οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία βάσει των οποίων θα επικοινωνεί µαζί τους η Αναθέτουσα Αρχή, ιδίως ονοµατεπώνυµο ενδιαφερόµενου, διεύθυνση, και ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα στοιχεία υποβάλλονται ώστε η ιοργανώτρια Αρχή και η ιευθύνουσα Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Τεύχη του διαγωνισµού ώστε να τους αποσταλούν τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί αυτών. Για τυχόν ελλείψεις στην συµπλήρωση των στοιχείων την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 27

33 18.3 Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής. Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισµού στα γραφεία της, στην ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφεροµένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους Ο φάκελος του έργου χορηγείται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε ψηφιακή µορφή µαζί µε τα Τεύχη του ιαγωνισµού. ΆΡΘΡΟ 19. Υποβολή ερωτηµάτων 19.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν, µέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισµού τυχόν ερωτήµατα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, µέσα στο πρώτο τέταρτο της προθεσµίας παράδοσης των µελετών, δηλαδή µέχρι την ευτέρα 14 η Ιουλίου Η αρµόδια υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να απαντήσει και να αναρτήσει τα ερωτήµατα και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού και να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στους εγγεγραµµένους χρήστες Οι ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν σε διευκρινίσεις των δεδοµένων του διαγωνισµού και δεν είναι δυνατόν να προκύπτει τροποποίηση των δεδοµένων του διαγωνισµού ή αλλαγή προθεσµιών Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων από την αρµόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής µετατίθεται η προθεσµία παράδοσης κατά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον όσο και η καθυστέρηση µε άµεση ενηµέρωση των εγγεγραµµένων εκπροσώπων. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 28

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ολοκλήρωση ιαγωνισµού- Ανάθεση Μελέτης ΆΡΘΡΟ 20. Ανάθεση 20.1 Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εφόσον υλοποιηθεί το έργο, η διοργανώτρια αρχή προβαίνει στην υπογραφή σύµβασης ανάθεσης της µελέτης του έργου, στο µελετητή ή µελετητές της πρότασης που βραβεύθηκε µε Α βραβείο. Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωµα εφόσον το κρίνει σκόπιµο σε περίπτωση µη απονοµής του Α βραβείου να αναθέσει τη µελέτη του έργου στον κατά την αξιολόγηση πρώτο διακριθέντα. Από την συνολική αµοιβή της µελέτης αφαιρείται το ποσό του βραβείου Οι ανάδοχοι µελετητές οφείλουν, εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναµικότητας µελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να συνεργασθούν για την ανάληψη της µελέτης µε άλλο µελετητή ή µελετητικό γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούµενη δυναµικότητα. Ο συνεργαζόµενος µελετητής υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες µελετητές και εγκρίνεται από τη διοργανώτρια αρχή Κατά την υπογραφή της σύµβασης η διοργανώτρια- αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα διατύπωσης συµπληρωµατικών κατευθύνσεων Παράλληλα δύναται να αναθέσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3316/05, όλες τις λοιπές ειδικές και υποστηρικτικές µελέτες του έργου, στους συνεργαζόµενους µε το βραβευθέντα µελετητές που θα εγκριθούν από την ιοργανώτρια Αρχή ή τις εκπονεί η ίδια Η υποχρέωση ανάθεσης της µελέτης στο βραβευθέντα µελετητή διατηρείται για τη διοργανώτρια αρχή µέχρι τέσσερα (4) έτη και εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί τα πραγµατικά δεδοµένα που είχαν ληφθεί υπόψη στην προκήρυξη του διαγωνισµού. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 29

35 ΆΡΘΡΟ 21. Επίλυση διαφορών 21.1 Τυχόν ενστάσεις κατά απόφασης της κατακύρωσης αποτελέσµατος του διαγωνισµού υποβάλλονται, εντός προθεσµίας 5 εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στα γραφεία της αρµόδιας υπηρεσίας της διοργανώτριας αρχής και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού Η ένσταση απευθύνεται στην αρµόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρµόδιας υπηρεσίας ή µε ταχυδροµική επιστολή επί αποδείξει ή µε τηλεοµοιοτυπία της αρµόδιας υπηρεσίας. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης ή ηµεροµηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεοµοιοτυπίας Η διοργανώτρια αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της κριτικής επιτροπής µέσα σε προθεσµία δύο εβδοµάδων από την υποβολή της ένστασης. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η εισήγηση µπορεί να διαµορφωθεί και να υποβληθεί στη διοργανώτρια αρχή ηλεκτρονικά ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας εν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας. Για τη δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρµογή ανάλογα τα αναφερόµενα στην παρ. 14 του άρθρου 41 του Ν. 3316/05. ΆΡΘΡΟ 22. Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 22.1 Η διαδικασία σύναψης και υπογραφής σύµβασης εφαρµόζει τις διατάξεις του Ν.3316/ Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα απαιτούµενα στοιχεία, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, Προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α / των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β / 1673 / ) περί των ικαιολογητικών για ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 30

36 την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 22.3 Η σύµβαση επί συµπράξεων η κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίστηκε κατά την υποβολή των µελετών Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Σ.Υ Από πλευράς εργοδότη η σύµβαση θα υπογραφεί από τον Προϊστάµενο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. ΆΡΘΡΟ 23. Τεύχη ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: Το ιδιωτικό συµφωνητικό. Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) Το Τεύχος Τεχνικών εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της κατά κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 2 και 7 2.δ του N. 3316/2005. ΆΡΘΡΟ 24. Αµοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωµής Η αµοιβή του άρθρου 8 της παρούσας αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται παρά µόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3316/05. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 31

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Πανελλήνιο φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό κατασκευής από ξύλο με τίτλο: ΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ ΕΤΟΥΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 50 Αθήνα Πληρ: Κατερίνα Τσάμη Τηλ: 210 5151541 και 210 5136683

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής.

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Π ρ ο ς ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε. - ΥΠ.ΕΘ.Ο. Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Σύµφωνα µε το Π.. 346/30-9-98

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τον Δεκέμβριο του 2013 θα απονεμηθούν τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPA TIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου Αθήνα, Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠ ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα