ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/10/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/10/2014."

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/10/2014. Κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Ως γνωστόν με την από 17/11/2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία << ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της. Με την ίδια απόφαση οριστήκαμε ως εκκαθαριστές της. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων με την απόφαση του 237/ επικύρωσε τον ορισμό μας. Με την ανάληψη των καθηκόντων μας ορίσαμε τις προτεραιότητες με τις οποίες έπρεπε να ασχοληθούμε.ως πρώτες προτεραιότητες ορίσθηκαν α) η τακτοποίηση όλων των διαδικασιών που απαιτούντο για την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων περί λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας και του ορισμού μας ως εκκαθαριστών β) όλες οι ενέργειες που απαιτούντο για την καταχώρηση στο Μητρώο της Α Δ.Ο.Υ Κερκύρας του γεγονότος ότι η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση και τα ονόματα των εκκαθαριστών γ) να ανακοινωθούν τα ίδια στοιχεία στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ Κερκύρας δ) να καταχωρηθούν οι αλλαγές στο ΓΕΜΗ. Την 17/9/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των εκκαθαριστών στην οποία συμμετείχε και ο Λογιστής της εταιρείας Δημήτριος Πουλιέζος Κατά τη συνεδρίαση έγινε μία πρώτη προσέγγιση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και ασχοληθήκαμε κυρίως με τις υποχρεώσεις μας προς το ΙΚΑ προς το Δημόσιο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών Και Δανείων και τους εργαζόμενους,όπως αυτές είχαν λογιστικοποιηθεί μέχρι 31/8/2012,πλην των υποχρεώσεων προς τον Υπάλληλο της εταιρείας Δημήτριο Γραμμένο που αφορούσαν την περίοδο μέχρι 30/9/ Με ομόφωνη απόφαση των εκκαθαριστών αποφασίσθηκε τα παραπάνω στοιχεία να τεθούν άμεσα υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να εγκριθούν και να αρχίσει ή άμεση εξόφληση τους. Πάντα με την επιφύλαξη της ύπαρξης στοιχείων που δεν είχαν τεθεί υπόψη του λογιστή ή τυχόν πρόστιμα που θα προέκυπταν από καθυστερήσεις πληρωμών. Υπενθυμίζεται ότι οι υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή ήταν 1.Οφειλές προς το Δημόσιο ευρώ ,34 Α) Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 905,85 Β) Φόρος ελεύθερων επαγγελμάτων ,57 Γ) Φόρος αμοιβών τρίτων 3.383,96 Δ) Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 298,96 Ε) Φόρος αμοιβής Εντεταλμένου Συμβούλου ,00

2 ΣΤ) Επιβληθέντα πρόστιμα 2.250,00 Γενικό Σύνολο ,34 2. Οφειλές προς το ΙΚΑ ευρώ ,82 ΟΙ υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ μέχρι 31/8/2012, όπως αυτές είχαν καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης ήταν ,82 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό αφορούσε μόνο υποχρεώσεις από την απασχόληση του υπαλλήλου της εταιρείας Δημητρίου Γραμμένου και δεν είχαν σχέση με την καταγγελία προς το ΙΚΑ του πρώην συνεργάτη της εταιρείας Σερεμέτη Ιωάννη, έναντι της οποίας είχε υποβληθεί ένσταση στην αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβανόταν επίσης οι προσαυξήσεις που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές μετά την 31/12/ Υποχρεώσεις προς εργαζόμενους ευρώ ,92 ευρώ Στο ποσό αυτό περιλαμβάνοταν οι οφειλόμενες αμοιβές του προσωπικού που είχαν μεταταγεί στην π. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας συνολικού ύψους ,31 ευρώ και οφειλές στον υπάλληλο της εταιρείας Δημήτριο Γραμμένο συνολικού ύψους ,61 ευρώ.μέχρι 31/8/ α. Υποχρεώσεις προς τον πρώην Υπάλληλο της ΑΕΝΑΚ Δημήτρη Γραμμένο μέχρι 30/9/2012 Το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη του μισθού του μέχρι 30/9/2012, τα επιδόματα, η αποζημίωση απόλυσης και το δώρο Χριστουγέννων προϋπολογίστηκαν στο ποσό των 7.978,70 ευρώ 4. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,41 ΟΙ οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι 31/8/2012 είχαν καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας στο ποσό των ευρώ ,41. Την 19/9/2007 ή Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας συνήψε δάνειο συνολικού ύψους ,17 ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων της προς το Δημόσιο τις Τράπεζες και διαφόρους τρίτους.εγγυητής του δανείου υπέγραψε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, μετά από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

3 Οι παραπάνω δαπάνες τέθηκαν υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκρίθηκαν. Για την εξέλιξη των παραπάνω υποχρεώσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2013 θα αναφερθούμε παρακάτω. Την 26 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασαν οι εκκαθαριστές και ενέκριναν την απογραφή όπως αυτή είχε προκύψει από τα λογιστικά υπόλοιπα τις εταιρείας την 1/11/2011καθώς και τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης με ημερομηνία 1/11/2011,συντάχθηκε δε και η έκθεση μας προς την γενική συνέλευση της εταιρείας επί του ισολογισμού και της απογραφής έναρξης της εκκαθάρισης. Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης ήταν όπως παρακάτω A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/11/2011 Το Ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε : ,22 Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε ,83 Η Καθαρή Περιουσία ανέρχεται σε : ,39 Ενεργητικό Έξοδα εγκαταστάσεως 9.037,50 Πάγιο Ενεργητικό ,69 Μείον : αποσβέσεις ,98 Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό ,21 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,50 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ,22 Παθητικό Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,68 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,15 Σύνολο Υποχρεώσεων ,83 Ίδια Κεφάλαια

4 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά κεφάλαια Τακτικό αποθεματικό , , ,83 Έκτακτα αποθεματικά ,53 Σύνολο ,36 Aποτελέσματα σε νέο ,42 Υπόλοιπο ζημιών σε νέο ,43 Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρήσεων ,99 Σύνολο Καθαρής Περιουσίας 0,00 Γενικό Σύνολο Παθητικού ,39 Κύκλος Εργασιών ,22 Ο Κύκλος Εργασιών αναλύεται σε : 0 Τα Μικτά Αποτελέσματα ανέρχονται σε ζημία ,87 Τα Καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε ζημία ,46 Από την ημερομηνία σύνταξης και έγκρισης του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης ακολούθησαν οι ισολογισμοί της 31/10/2012 και 31/10/2013 που εγκρίθηκαν από τους εκκαθαριστές και την γενική συνέλευση της εταιρείας και ο ισολογισμός της 31/10/2014 που εγκρίθηκε από τους εκκαθαριστές αλλά δεν έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση η οποία δεν έχει συγκληθεί.για τις παραπάνω χρήσεις υποβλήθηκαν τόσο οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος όσο και οι δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και τα οριζόμενα από τον ΚΒΣ πληροφοριακά στοιχεία. Οι εκκαθαριστές από της αναλήψεως των καθηκόντων τους μέχρι σήμερα ασχολήθηκαν κυρίως με τα προαναφερθέντα θέματα των οφειλών προς το Δημόσιο των οφειλών προς το ΙΚΑ των οφειλών προς του εργαζόμενους και των οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τα οποία με το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/10/2014 εμφανίζονται ως εξής

5 1.Οφειλές προς το Δημόσιο ευρώ ,92 (59.073,62) Α) Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 1.113,63 Β) Φόρος ελεύθερων επαγγελμάτων ,87 Γ) Φόρος αμοιβών τρίτων 3.383,96 Δ) Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 298,96 Ε) Φόρος αμοιβής Εντεταλμένου Συμβούλου ,00 ΣΤ) Επιβληθέντα πρόστιμα 2.338,20 Ζ) Τέλος Επιτηδεύματος 400,00 H) Πρόστιμο από Διεύθυνση Ανάπτυξης 600,30 Γενικό Σύνολο ,92 Όπως παρατηρείτε οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν σε σχέση με τις εγκριθείσες από το Περιφερειακό συμβούλιο κατά 1.587,56 ευρώ. Αυτό οφείλεται στην χρέωση της εταιρείας με το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 ευρώ 400 και την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τη μισθοδοσία του Δημήτρη Γραμμένου Σεπτεμβρίου 2012 καθώς και δώρου Χριστουγέννων, επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας. Επίσης καταχωρήθηκε επιβληθέν πρόστιμο από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για εκπρόθεσμη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2008 και προσαυξήσεις επί των επιβληθέντων προστίμων (ΣΤ) 88,20 ευρώ.τέλος ποσό 291,30 ευρώ αποτελεί παρακρατηθέντα φόρο ελευθέρων επαγγελμάτων από τιμολόγιο που εξέδωσε ο λογιστής της εταιρείας( Τ.Π.Υ 7/ ) και αφορούσε τιμολόγηση προκαταβολής αμοιβών περιόδων προ της εκκαθάρισης. Για τα υπόλοιπα ποσά δεν έχουν υπολογιστεί προσαυξήσεις.στο ποσό των ,92 ευρώ θα πρέπει να προστεθούν και 800 ευρώ που αφορούν το τέλος επιτηδεύματος έτους 2014 που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία του ισολογισμού της 31/10/2014 Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αναδοχή του χρέους προς το Δημόσιο, επιχειρήσαμε να προχωρήσουμε στην εξόφληση τους, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω ελλείψεως στοιχείων από την απώλεια μέρους των αρχείων της ΑΕΝΑΚ κατά την μεταφορά τους από τα

6 γραφεία της σε άλλα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Στην συνέχεια ζητήσαμε από την Α Δ.Ο.Υ Κερκύρας να διενεργήσει πρόχειρο έλεγχο στους παρακρατημένους από την επιχείρηση φόρους, προκειμένου μέσα από τα αρχεία της να ανευρεθούν οι δηλώσεις των φόρων που είχαν αποδοθεί να προσδιοριστεί η περίοδος που αφορούσαν και να καταλήξουμε σε ποιες περιόδους αφορούν οι εμφανιζόμενες οφειλές με 31/8/2012. Μέχρι σήμερα ο έλεγχος δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αναμενόταν να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014 πράγμα που δεν έγινε. Οφειλές από ΦΠΑ δεν υπάρχουν. 2. Υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ευρώ ,28 ( ,84) Οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με τις υπάρχουσες την 31/8/2012 κατά 3.071,54.Το παραπάνω γεγονός οφείλεται σε αυξομειώσεις λόγω προσαυξήσεων και συμψηφισμού υποχρεώσεων προς το ΙΚΑ με απαιτήσεις από επιστροφή φόρου εισοδήματος. Για το οφειλόμενο προς το ΙΚΑ ποσό δεν έγινε καμία πληρωμή μέχρι σήμερα (δεν μας έχουν προσκομιστεί εντάλματα πληρωμής από την οικονομική υπηρεσία ). Την 5/12/2013 οι εκκαθαριστές έστειλαν επιστολή προς την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας προκειμένου να διενεργηθεί η εξόφληση του χρέους και ο καταλογισμός περαιτέρω προσαυξήσεων που μεγαλώνουν την οφειλή μας. Λόγω των προσαυξήσεων οι οφειλές προς το ΙΚΑ την 4/12/2014 ήταν ,28 ευρώ. Με το ΙΚΑ εξακολουθεί να υπάρχει και εκκρεμότητα που αφορά καταλογισμό εισφορών και πρόσθετων εισφορών συνολικού ύψους ,06 ευρώ που προέκυψαν μετά από καταγγελία του πρώην συνεργάτη της ΑΕΝΑΚ Ιωάννη Σερεμέτη. Κατά της απόφασης αυτής έχουμε προσφύγει στα Δικαστήρια και η υπόθεση εκκρεμεί.. 3.Υποχρεώσεις προς εργαζόμενους ευρώ ,88 ( ,84 ) Οι παραπάνω οφειλές προς τους εργαζόμενους αφορούν τόσο εκείνους που είχαν μεταταγεί στην π.νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας (ευρώ 5.192,64) όσο και τον Υπάλληλο της εταιρείας Δημήτριο Γραμμένο ο οποίος απολύθηκε τις 30/9/2012 (ευρώ ,24). Για τα παραπάνω ποσά έγιναν πληρωμές από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χωρίς να εξοφληθούν πλήρως οι

7 εργαζόμενοι. Οι υποχρεώσεις προς του μεταταγέντες Υπαλλήλους έχουν διαπιστωθεί από τους Ορκωτούς Λογιστές κ.κ Πουλή και Αγγελίδη κατά τον έλεγχο που διενήργησαν στην εταιρεία κατά τα έτη 2005 και Το ποσό της οφειλής (5.192,64)αποτελεί το υπόλοιπο εκείνου που καταγράφεται τις31/12/2006 μείον τις πληρωμές που διενεργήθηκαν το έτη 2007 και 2014.Οι οφειλές προς τον κ.δημήτριο Γραμμένο (25.634,24) προέρχονται από μισθούς δώρα-επιδόματα αποζημίωση αδείας και αποζημίωση απόλυσης. Έχει επισημανθεί προς την οικονομική υπηρεσία ότι τουλάχιστο το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης έπρεπε να είχε καταβληθεί. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πληρωμή του. 4. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,87 ( ,22) Την 19/9/2007 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας συνήψε δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ύψους ,17 ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων προς το Δημόσιο τις Τράπεζες και διαφόρους τρίτους. Η εξόφληση του δανείου θα γινόταν σε δέκα (10) δόσεις οι δε τόκοι που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στο ποσό των ,33 ευρώ και συνολικά το ποσό των ,50 ευρώ.. Εγγυητής του δανείου υπέγραψε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, μετά από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Το δάνειο αυτό πληρωνόταν αρχικά από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τώρα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το εμφανιζόμενο υπόλοιπο ,87 ευρώ αναφέρεται στο ποσό που εκταμιεύθηκε πλέον των τόκων που καταλογίσθηκαν μέχρι 31/1/2014 μείον τις πληρωμές που έγιναν μέχρι 31/1/2014 ( ,17+104,089, , ,35 ). Το παραπάνω ποσό προκύπτει από στοιχεία ( καρτέλες ) που προσκομίζει το ΤΠΔ στις οικονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας μιας και τα ποσά παρακρατούνται από τους ΚΑΠ.

8 Από την αρχή της έναρξης της εκκαθάρισης μέχρι και σήμερα το μοναδικά ποσά που έχει καταβάλει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έναντι τον οφειλών της ΑΕΝΑΚ, αφορούν τους μεταταγέντες Υπαλλήλους. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥΣ Πέραν των υποχρεώσεων που αναφέρονται παραπάνω μία άλλη βασική κατηγορία είναι οι οφειλές προς Προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, με βάσει τα προβλεπόμενα από το Νόμο, σε εκείνες που υποχρεούται να πληρώσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Παρά ταύτα ένας αριθμός από αυτούς έχει καταφύγει στα Δικαστήρια και διεκδικεί τα οφειλόμενα, τόσο από την ΑΕΝΑΚ όσο και από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.Για το θέμα αυτό θα αναφερθούμε και παρακάτω στις δικαστικές υποθέσεις που χειριστήκαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας. To συνολικό οφειλόμενο ποσό σε Προμηθευτές ανέρχεται στο ποσό των ,01 ευρώ τα περισσότερα των οποίων οφείλονται σε εταιρείες που ενεπλάκησαν στις μελέτες για την ανέγερση του Λυρικού Θεάτρου Κέρκυρας. Ειδικότερα στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ οφείλεται το ποσό των ,23 ευρώ που αντιστοιχεί σε εκδοθέντα και καταχωρηθέντα στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας τιμολόγια της.,στην εταιρεία ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ οφείλεται το ποσό του ,00 ευρώ που της επιδικάστηκε με την απόφαση 2/2013 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με την ίδια απόφαση του ίδιου δικαστηρίου επιδικάσθηκαν στην εταιρεία ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,49 ευρώ στην εταιρεία ΤΕΑΜ Μ- Η ,26 ευρώ στην εταιρεία ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ.ΑΕ ,26 ευρώ μικρότερα ποσά οφείλονται σε άλλους Προμηθευτές. ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Στον ισολογισμό της εταιρείας της 31/10/2014 καταγράφονται Α) Υπόλοιπο Ταμείου.. Δεν υπάρχει υπόλοιπο ταμείου. το αρχικά αναφερθέν υπόλοιπο ταμείου έκλεισε με απόδειξη είσπραξης της 31/10/2010 που εξέδωσε ο τότε συνεργάτης της εταιρείας Ιωάννης Σερεμέτης για χρήματα που είχε λάβει έναντι των αμοιβών του.

9 Β) Καταθέσεις ευρώ ,49. Το μεγαλύτερο ποσό ευρώ ,42 ευρίσκεται στο λογαριασμό της εθνικής τράπεζας με αριθμό Ν 279/ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μιας και αποτελεί κατάθεση ειδικού σκοπού ( Λυρικό Θέατρο ) αλλά και έχει δεσμευτεί με δικαστική απόφαση από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τόκους με 78,39 ευρώ που αφορούν πιστωτικούς ί 30/6/2014 στο λογαριασμό με αριθμό της ALPHA BANK ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Από το σύνολο των υφιστάμενων απαιτήσεων της εταιρείας οι εκκαθαριστές ασχολήθηκαν, μέχρι σήμερα, μόνο με την εμφανιζόμενη, στα λογιστικά βιβλία στην απογραφή και τον ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθάρισης, απαίτηση προς τον κ.γεώργιο Μαχειμάρη συνολικού ποσού ευρώ Η παραπάνω απαίτηση καταγράφεται και στην έκθεση των Ορκωτών Λογιστών κ.κ Πουλή και Αγγελίδη, που διενέργησαν έλεγχο στην εταιρεία κατά τα έτη 2005 και 2006 και αποτελεί υπόλοιπο διαχείρισης δανείου που είχε λάβει η ΑΕΝΑΚ. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε η νομική συνδρομή της κυρίας Ευφημίας Τσαγκαλίδου, προκειμένου να διεκδικήσουμε την είσπραξη του ανωτέρω ποσού. Μετά από διερεύνηση, η κ. Τσαγκαλίδου, μας ενημέρωσε ότι η δικαστική διεκδίκηση του εν λόγω ποσού έχει υποπέσει σε 5ετή παραγραφή. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Οι εκκαθαριστές αποφάσισαν την παράταση της εκκαθάρισης για δύο χρόνια, λόγω των εκκρεμουσών υποθέσεων της υπό εκκαθάριση εταιρείας, ιδία δε των δικαστικών προβάσεων. Η θητεία των σημερινών εκκαθαριστών έληξε τις 30/11/2014, Η α περιφερειακή αρχή πρέπει να ορίσει άμεσα τους νέους εκκαθαριστές. Μετά από συνεννόηση με τη νέα Περιφερειακή Αρχή, συμφωνήθηκε να παραμείνουμε στην θέση μας ως εκκαθαριστές μέχρι τις 30/11/2014, προκειμένου να διευκολύνουμε τις διαδικασίες αντικατάστασής μας. Η ανωτέρω παράταση επισημοποιήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την προηγούμενη σύνθεσή του.

10 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως εκκαθαριστές διαχειριστήκαμε τις παρακάτω δικαστικές υποθέσεις Α) Την ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο κ. Μαχειμάρης Γεώργιος ήταν κατηγορούμενος για υπεξαίρεση και η ΑΕΝΑΚ παραστάθηκε ως πολιτική αγωγή, δεδομένου ότι αφορούσε κονδύλια τα οποία είχαν αφαιρεθεί από το Ταμείο της και δεν υπήρχαν αντίστοιχα παραστατικά. Η εκδοθείσα απόφαση ήταν αθωωτική. Β) Την εκδικάσθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας η τριτανακοπή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Ελληνοτεχνικής Α.Ε. και της ΑΕΝΑΚ επί της οποίας αναμένεται η έκδοση απόφασης. Γ) Την συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή που έχει καταθέσει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνοτεχνική Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών, Διεύθυνσης Εργων και Πληροφορικής» κατά της ΑΕΝΑΚ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία ζητά να της επιδικασθεί το ποσό των ευρώ ,78. Αφορά την υπόθεση του Λυρικού Θεάτρου και το από ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ της ΑΕΝΑΚ και της Ελληνοτεχνικής, με το οποίο συμφωνήθηκε η ανάθεση στην αντίδικο των σε αυτό αναλυτικά αναφερόμενων υπηρεσιών μηχανικού για τη διοίκηση του έργου της μελέτης και κατασκευής του Λυρικού Θεάτρου της Κέρκυρας. Αναμένεται η έκδοση απόφασης. Δ) Την καταθέσαμε προσφυγή της ΑΕΝΑΚ στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας κατά της 782/ απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η με αριθμ. πρωτ. 202/ ένσταση μας κατά της υπ'αριθμ. Μ 159/2012 ΠΕΕ και Μ 201/2012 ΠΕΠΕΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ Κερκύρας. Η υπόθεση αφορά την επιβολή εισφορών για την εργασία του Σερεμέτη. Αρχική δικάσιμος ορίσθηκε η ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας. Η υπόθεση αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 18 Ιουνίου 2014, κατά την οποία αναβλήθηκε και πάλι, λόγω της απεργίας των δικηγόρων του Ι.Κ.Α. και ορίσθηκε νέα δικάσιμος η Ε) Tην 12 η συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας η από και με αριθμ. καταθ. 15/2014 αίτηση αναστολής εκτέλεσης που κατέθεσε η ΠΙΝ κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνοτεχνική Ανώνυμος

11 Τεχνική Εταιρεία Μελετών, Διεύθυνσης Εργων και Πληροφορικής» και κατά του από κατασχετηρίου, κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, δηλαδή εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANΚ ERGASIAS Α.Ε. του συνολικού ποσού των ευρώ ,57 πλέον τόκων. Η απαίτηση της Ελληνοτεχνικής φέρεται να απορρέει από τα υπ αρθμ. 209/ και 210/ τιμολόγια. Η προσβαλλόμενη δε, κατάσχεση διενεργείται με βάση την υπ αριθμ. 6626/2009 Διαταγή Πληρωμής της κας Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννας Χατζάκη. Ήδη έχει εκδοθεί η υπ αριθμ. 726/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας η οποία έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της ΠΙΝ. Επί της ιδίας υποθέσεως έχουμε καταθέσει την από ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας επί της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η ΣΤ) Στις συζητήθηκαν στο Εφετείο Κερκύρας τρεις αγωγές εναντίον της ΑΕΝΑΚ, που αφορούν την εκτέλεση του έργου «ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΡΑΜΑΤΟΣ». Ειδικότερα : 1) Με την από και με αρ. καταθ. 214/2012 (αρ. πιν. 1) αγωγή του ο Γεώργιος Τσιρώνης του Θεοδώρου ζητά να του καταβληθούν ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ισχυρίζεται ότι ήδη του έχουν καταβληθεί ευρώ από την συμφωνηθείσα αμοιβή των ευρώ μετά ΦΠΑ 19%, σύμφωνα με την από δημόσια σύμβαση. Δυνάμει αυτής του ανατέθηκε η σύνταξη κτιριολογικού προγράμματος και έρευνα των όρων δόμησης του έργου. Αρχική δικάσιμος ορίσθηκε η 8 η και κατόπιν αναβολής η 9 η ) Με την από και με αρ. καταθ. 216/2012 (αρ. πιν. 3) αγωγή του ο Χρήστος Πανουσάκης του Αριστείδη ζητά να του καταβληθούν ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την από δημόσια σύμβαση. Δυνάμει αυτής του ανατέθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη και η σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού του έργου. 3) Με την από και με αρ. καταθ. 215/2012 (αρ. πιν. 2) αγωγή της η Μαρία Γεωργιάδου του Νικολάου ζητά να της καταβληθούν ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την από δημόσια σύμβαση. Δυνάμει αυτής του ανατέθηκε η εκπόνηση προοπτικών τρισδιάστατων παραστάσεων του έργου. Ζ) Την ασκήσαμε ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ' αριθμ. 6626/2009 Διαταγής Πληρωμής της κας δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννας Χατζάκη και της εν γένει απαιτήσεως της καθής, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η

12 Η) στις συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου Κέρκυρας, η με αριθμό κατάθεσης 301/2012 αγωγή του Σερεμέτη Ιωάννη κατά της ΑΕΝΑΚ και της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. Επί αυτής εκδόθηκε η υπ αρίθμ. 767/2014 απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Κέρκυρας, η οποία απέρριψε την αγωγή ως προς την ΑΕΝΑΚ λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης και έκανε εν μέρει δεκτή αυτήν ως προς την ΠΙΝ Θ) Κατά της ΑΕΝΑΚ εκδόθηκε η υπ αριθμ. 335/2014 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας που αιτήθηκε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εναντίον αυτής ασκήσαμε, εντός της νομίμου προθεσμίας, την από ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, δικάσιμος για την συζήτηση της οποίας ορίστηκε η 27 η Επιπλέον κατά της ανωτέρω υπ αριθ. 335/2014 διαταγής πληρωμής ασκήσαμε για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την από ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας δικάσιμος για την συζήτηση της οποίας ορίστηκε η 24η Ι) Κατά της ΑΕΝΑΚ εκδόθηκε η υπ αριθμ. 244/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία αμοιβών) που αφορά την υπόθεση με την «Ελληνοτεχνική Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών, Διεύθυνσης Έργων και Πληροφορικής». Εναντίον αυτής, ασκήσαμε εντός της νομίμου προθεσμίας, έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Κύριοι Σύμβουλοι, Κατά τη διάρκεια της θητείας μας προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας ως εκκαθαριστές και να φέρουμε εις πέρας την εκκαθάριση της εταιρείας, δυστυχώς οι πολλές δικαστικές εμπλοκές, η μη εύρεση των φακέλων μίας ολόκληρης χρήσης (2009) στο νέο χώρο αρχείου της Α.Ε.Ν.Α.Κ. (η μεταφορά του αρχείου έγινε πριν την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών) έχουν καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη την εκκαθάριση. Στις 26/11/2014 κληθήκαμε για προανάκριση ως μηνυόμενοι, προκειμένου να δώσουμε εξηγήσεις για υπόθεση της εταιρείας που αφορά θέμα που συνδέετε με το Λυρικό Θέατρο. Για την ίδια υπόθεση είχαμε ξανακληθεί πριν μερικούς μήνες να καταθέσουμε τι γνωρίζουμε. Αυτό το γεγονός μας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα γιατί προσφέροντας άμισθη εργασία ως εκκαθαριστές, κινδυνεύουμε να βρεθούμε κατηγορούμενοι για υποθέσεις της εταιρείας που έχουν ξεκινήσει από το Για το λόγο αυτό ζητάμε τη νομική συνδρομή της Περιφέρειας. Όπως διαπιστώνετε από τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία, δεν υπάρχουν πληρωμές για το ΙΚΑ, ενώ στο δάνειο από το ΤΠκΔ συνεχίζει η Περιφέρεια να πληρώνει τόκους υπερημερίας. Για τα δύο ανωτέρω

13 θέματα, από την αρχή της ανάληψη των καθηκόντων μας έχουμε ενημερώσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο και την αρμόδια υπηρεσία. Οι πληρωμές προς τους εργαζόμενους παρουσιάζουν αποκλίσεις εν σχέση με τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τα δικά μας δεδομένα. Ο ισολογισμός της εταιρείας δεν έχει εγκριθεί από τους μετόχους, η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες, στην οποία και θα παρευρεθούμε προκειμένου και στην γενική συνέλευση να δώσουμε απαντήσεις και να λύσουμε απορίες των μετόχων. Εντός των ημερών θα καταθέσουμε στην οικονομική υπηρεσία, οφειλές που αφορούν αμοιβές της κ. Τσαγκαλίδου από ανεξόφλητες νομικές υποθέσεις. Όπως διαπιστώνετε κ. & κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι εκκρεμότητες που παρουσιάζει η εκκαθάριση της εταιρείας, τόσο οικονομικές όσο και νομικές, είναι πάρα πολλές και κατά τακτά χρονικά διαστήματα μας κοινοποιούνται εξώδικα που αφορούν την υπό εκκαθάριση εταιρεία και επαπειλούμαστε με μηνύσεις και διώξεις. Όλα τα ανωτέρω τα αναφέρουμε για να γίνει κατανοητό σε ποια κατάσταση αδιεξόδου είναι και η εκκαθάριση αλλά και οι εκκαθαριστές. Κέρκυρα, 30/11/2014 Οι εκκαθαριστές

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Ως γνωστόν με την από 17/11/2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 46/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: 10 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 Από το Πρακτικό της 21 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. Πρωτοδικείο Αθηνών Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464 Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Θέµα: ΕΚΘΕΣΗ των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015 Στην Αθήνα σήμερα, 30/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 το απόγευμα, στα γραφεία της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

11 5.097.467,66 12 322.332,91 13 383.191,89

11 5.097.467,66 12 322.332,91 13 383.191,89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99,όπως ισχύει) 1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 4.1.501

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: «54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ» 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ. 243/2162/1995 & 136/1905/1993) Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 243/2162/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 632 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 632 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 632 Της 58ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 46906/970/7-12-2012 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 487-17/01-08-014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ 002534401000 Στον Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Οι Ανδρέου, Δημητρίου και Ιωάννου ιδρύουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την 30/10/2008. Το κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης.

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΜΑΗ 2015 Στη Δάφνη Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας μας συγκεντρώθηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι τα μέλη του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΘΕΜΑ 7 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Έλεγχος Αξιολόγηση πεπραγµένων εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέµα : Έλεγχος Αξιολόγηση πεπραγµένων εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 29/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 ΠΡΟΣ: Τα µέλη του Δ.Σ Τ.Κ 68100 ΤΗΛ:2551064100-64102 EMAIL: dimarxos@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες Προσωπικές Εταιρίες Ο.Ε., Ε.Ε., Κατά μετοχάς Ε.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρία Υπάρχει, από την ώρα που τα μέλη υπογράφουν το καταστατικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 789-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου η Ιουνίου 2016)

ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου η Ιουνίου 2016) ΓΕΜΑΚ Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου 2015 30η Ιουνίου 2016) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 027354512000 4ον χλμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 361 Σήμερα 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 η πρωινή, συνήλθε το Δ.Σ. της Α Ε ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ στην Άνδρο στην έδρα της Εταιρείας στην θέση Σταυροπέδα Ανδρου μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα