ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/10/2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/10/2014."

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/10/2014. Κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Ως γνωστόν με την από 17/11/2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία << ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της. Με την ίδια απόφαση οριστήκαμε ως εκκαθαριστές της. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων με την απόφαση του 237/ επικύρωσε τον ορισμό μας. Με την ανάληψη των καθηκόντων μας ορίσαμε τις προτεραιότητες με τις οποίες έπρεπε να ασχοληθούμε.ως πρώτες προτεραιότητες ορίσθηκαν α) η τακτοποίηση όλων των διαδικασιών που απαιτούντο για την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων περί λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας και του ορισμού μας ως εκκαθαριστών β) όλες οι ενέργειες που απαιτούντο για την καταχώρηση στο Μητρώο της Α Δ.Ο.Υ Κερκύρας του γεγονότος ότι η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση και τα ονόματα των εκκαθαριστών γ) να ανακοινωθούν τα ίδια στοιχεία στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ Κερκύρας δ) να καταχωρηθούν οι αλλαγές στο ΓΕΜΗ. Την 17/9/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των εκκαθαριστών στην οποία συμμετείχε και ο Λογιστής της εταιρείας Δημήτριος Πουλιέζος Κατά τη συνεδρίαση έγινε μία πρώτη προσέγγιση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και ασχοληθήκαμε κυρίως με τις υποχρεώσεις μας προς το ΙΚΑ προς το Δημόσιο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών Και Δανείων και τους εργαζόμενους,όπως αυτές είχαν λογιστικοποιηθεί μέχρι 31/8/2012,πλην των υποχρεώσεων προς τον Υπάλληλο της εταιρείας Δημήτριο Γραμμένο που αφορούσαν την περίοδο μέχρι 30/9/ Με ομόφωνη απόφαση των εκκαθαριστών αποφασίσθηκε τα παραπάνω στοιχεία να τεθούν άμεσα υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να εγκριθούν και να αρχίσει ή άμεση εξόφληση τους. Πάντα με την επιφύλαξη της ύπαρξης στοιχείων που δεν είχαν τεθεί υπόψη του λογιστή ή τυχόν πρόστιμα που θα προέκυπταν από καθυστερήσεις πληρωμών. Υπενθυμίζεται ότι οι υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή ήταν 1.Οφειλές προς το Δημόσιο ευρώ ,34 Α) Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 905,85 Β) Φόρος ελεύθερων επαγγελμάτων ,57 Γ) Φόρος αμοιβών τρίτων 3.383,96 Δ) Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 298,96 Ε) Φόρος αμοιβής Εντεταλμένου Συμβούλου ,00

2 ΣΤ) Επιβληθέντα πρόστιμα 2.250,00 Γενικό Σύνολο ,34 2. Οφειλές προς το ΙΚΑ ευρώ ,82 ΟΙ υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ μέχρι 31/8/2012, όπως αυτές είχαν καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης ήταν ,82 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό αφορούσε μόνο υποχρεώσεις από την απασχόληση του υπαλλήλου της εταιρείας Δημητρίου Γραμμένου και δεν είχαν σχέση με την καταγγελία προς το ΙΚΑ του πρώην συνεργάτη της εταιρείας Σερεμέτη Ιωάννη, έναντι της οποίας είχε υποβληθεί ένσταση στην αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβανόταν επίσης οι προσαυξήσεις που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές μετά την 31/12/ Υποχρεώσεις προς εργαζόμενους ευρώ ,92 ευρώ Στο ποσό αυτό περιλαμβάνοταν οι οφειλόμενες αμοιβές του προσωπικού που είχαν μεταταγεί στην π. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας συνολικού ύψους ,31 ευρώ και οφειλές στον υπάλληλο της εταιρείας Δημήτριο Γραμμένο συνολικού ύψους ,61 ευρώ.μέχρι 31/8/ α. Υποχρεώσεις προς τον πρώην Υπάλληλο της ΑΕΝΑΚ Δημήτρη Γραμμένο μέχρι 30/9/2012 Το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη του μισθού του μέχρι 30/9/2012, τα επιδόματα, η αποζημίωση απόλυσης και το δώρο Χριστουγέννων προϋπολογίστηκαν στο ποσό των 7.978,70 ευρώ 4. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,41 ΟΙ οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι 31/8/2012 είχαν καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας στο ποσό των ευρώ ,41. Την 19/9/2007 ή Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας συνήψε δάνειο συνολικού ύψους ,17 ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων της προς το Δημόσιο τις Τράπεζες και διαφόρους τρίτους.εγγυητής του δανείου υπέγραψε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, μετά από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

3 Οι παραπάνω δαπάνες τέθηκαν υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκρίθηκαν. Για την εξέλιξη των παραπάνω υποχρεώσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι 31/10/2013 θα αναφερθούμε παρακάτω. Την 26 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασαν οι εκκαθαριστές και ενέκριναν την απογραφή όπως αυτή είχε προκύψει από τα λογιστικά υπόλοιπα τις εταιρείας την 1/11/2011καθώς και τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης με ημερομηνία 1/11/2011,συντάχθηκε δε και η έκθεση μας προς την γενική συνέλευση της εταιρείας επί του ισολογισμού και της απογραφής έναρξης της εκκαθάρισης. Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης ήταν όπως παρακάτω A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/11/2011 Το Ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε : ,22 Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε ,83 Η Καθαρή Περιουσία ανέρχεται σε : ,39 Ενεργητικό Έξοδα εγκαταστάσεως 9.037,50 Πάγιο Ενεργητικό ,69 Μείον : αποσβέσεις ,98 Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό ,21 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,50 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ,22 Παθητικό Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,68 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,15 Σύνολο Υποχρεώσεων ,83 Ίδια Κεφάλαια

4 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά κεφάλαια Τακτικό αποθεματικό , , ,83 Έκτακτα αποθεματικά ,53 Σύνολο ,36 Aποτελέσματα σε νέο ,42 Υπόλοιπο ζημιών σε νέο ,43 Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρήσεων ,99 Σύνολο Καθαρής Περιουσίας 0,00 Γενικό Σύνολο Παθητικού ,39 Κύκλος Εργασιών ,22 Ο Κύκλος Εργασιών αναλύεται σε : 0 Τα Μικτά Αποτελέσματα ανέρχονται σε ζημία ,87 Τα Καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε ζημία ,46 Από την ημερομηνία σύνταξης και έγκρισης του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης ακολούθησαν οι ισολογισμοί της 31/10/2012 και 31/10/2013 που εγκρίθηκαν από τους εκκαθαριστές και την γενική συνέλευση της εταιρείας και ο ισολογισμός της 31/10/2014 που εγκρίθηκε από τους εκκαθαριστές αλλά δεν έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση η οποία δεν έχει συγκληθεί.για τις παραπάνω χρήσεις υποβλήθηκαν τόσο οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος όσο και οι δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και τα οριζόμενα από τον ΚΒΣ πληροφοριακά στοιχεία. Οι εκκαθαριστές από της αναλήψεως των καθηκόντων τους μέχρι σήμερα ασχολήθηκαν κυρίως με τα προαναφερθέντα θέματα των οφειλών προς το Δημόσιο των οφειλών προς το ΙΚΑ των οφειλών προς του εργαζόμενους και των οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τα οποία με το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/10/2014 εμφανίζονται ως εξής

5 1.Οφειλές προς το Δημόσιο ευρώ ,92 (59.073,62) Α) Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 1.113,63 Β) Φόρος ελεύθερων επαγγελμάτων ,87 Γ) Φόρος αμοιβών τρίτων 3.383,96 Δ) Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 298,96 Ε) Φόρος αμοιβής Εντεταλμένου Συμβούλου ,00 ΣΤ) Επιβληθέντα πρόστιμα 2.338,20 Ζ) Τέλος Επιτηδεύματος 400,00 H) Πρόστιμο από Διεύθυνση Ανάπτυξης 600,30 Γενικό Σύνολο ,92 Όπως παρατηρείτε οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν σε σχέση με τις εγκριθείσες από το Περιφερειακό συμβούλιο κατά 1.587,56 ευρώ. Αυτό οφείλεται στην χρέωση της εταιρείας με το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 ευρώ 400 και την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τη μισθοδοσία του Δημήτρη Γραμμένου Σεπτεμβρίου 2012 καθώς και δώρου Χριστουγέννων, επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας. Επίσης καταχωρήθηκε επιβληθέν πρόστιμο από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για εκπρόθεσμη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2008 και προσαυξήσεις επί των επιβληθέντων προστίμων (ΣΤ) 88,20 ευρώ.τέλος ποσό 291,30 ευρώ αποτελεί παρακρατηθέντα φόρο ελευθέρων επαγγελμάτων από τιμολόγιο που εξέδωσε ο λογιστής της εταιρείας( Τ.Π.Υ 7/ ) και αφορούσε τιμολόγηση προκαταβολής αμοιβών περιόδων προ της εκκαθάρισης. Για τα υπόλοιπα ποσά δεν έχουν υπολογιστεί προσαυξήσεις.στο ποσό των ,92 ευρώ θα πρέπει να προστεθούν και 800 ευρώ που αφορούν το τέλος επιτηδεύματος έτους 2014 που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία του ισολογισμού της 31/10/2014 Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αναδοχή του χρέους προς το Δημόσιο, επιχειρήσαμε να προχωρήσουμε στην εξόφληση τους, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω ελλείψεως στοιχείων από την απώλεια μέρους των αρχείων της ΑΕΝΑΚ κατά την μεταφορά τους από τα

6 γραφεία της σε άλλα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Στην συνέχεια ζητήσαμε από την Α Δ.Ο.Υ Κερκύρας να διενεργήσει πρόχειρο έλεγχο στους παρακρατημένους από την επιχείρηση φόρους, προκειμένου μέσα από τα αρχεία της να ανευρεθούν οι δηλώσεις των φόρων που είχαν αποδοθεί να προσδιοριστεί η περίοδος που αφορούσαν και να καταλήξουμε σε ποιες περιόδους αφορούν οι εμφανιζόμενες οφειλές με 31/8/2012. Μέχρι σήμερα ο έλεγχος δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αναμενόταν να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014 πράγμα που δεν έγινε. Οφειλές από ΦΠΑ δεν υπάρχουν. 2. Υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ευρώ ,28 ( ,84) Οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με τις υπάρχουσες την 31/8/2012 κατά 3.071,54.Το παραπάνω γεγονός οφείλεται σε αυξομειώσεις λόγω προσαυξήσεων και συμψηφισμού υποχρεώσεων προς το ΙΚΑ με απαιτήσεις από επιστροφή φόρου εισοδήματος. Για το οφειλόμενο προς το ΙΚΑ ποσό δεν έγινε καμία πληρωμή μέχρι σήμερα (δεν μας έχουν προσκομιστεί εντάλματα πληρωμής από την οικονομική υπηρεσία ). Την 5/12/2013 οι εκκαθαριστές έστειλαν επιστολή προς την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας προκειμένου να διενεργηθεί η εξόφληση του χρέους και ο καταλογισμός περαιτέρω προσαυξήσεων που μεγαλώνουν την οφειλή μας. Λόγω των προσαυξήσεων οι οφειλές προς το ΙΚΑ την 4/12/2014 ήταν ,28 ευρώ. Με το ΙΚΑ εξακολουθεί να υπάρχει και εκκρεμότητα που αφορά καταλογισμό εισφορών και πρόσθετων εισφορών συνολικού ύψους ,06 ευρώ που προέκυψαν μετά από καταγγελία του πρώην συνεργάτη της ΑΕΝΑΚ Ιωάννη Σερεμέτη. Κατά της απόφασης αυτής έχουμε προσφύγει στα Δικαστήρια και η υπόθεση εκκρεμεί.. 3.Υποχρεώσεις προς εργαζόμενους ευρώ ,88 ( ,84 ) Οι παραπάνω οφειλές προς τους εργαζόμενους αφορούν τόσο εκείνους που είχαν μεταταγεί στην π.νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας (ευρώ 5.192,64) όσο και τον Υπάλληλο της εταιρείας Δημήτριο Γραμμένο ο οποίος απολύθηκε τις 30/9/2012 (ευρώ ,24). Για τα παραπάνω ποσά έγιναν πληρωμές από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χωρίς να εξοφληθούν πλήρως οι

7 εργαζόμενοι. Οι υποχρεώσεις προς του μεταταγέντες Υπαλλήλους έχουν διαπιστωθεί από τους Ορκωτούς Λογιστές κ.κ Πουλή και Αγγελίδη κατά τον έλεγχο που διενήργησαν στην εταιρεία κατά τα έτη 2005 και Το ποσό της οφειλής (5.192,64)αποτελεί το υπόλοιπο εκείνου που καταγράφεται τις31/12/2006 μείον τις πληρωμές που διενεργήθηκαν το έτη 2007 και 2014.Οι οφειλές προς τον κ.δημήτριο Γραμμένο (25.634,24) προέρχονται από μισθούς δώρα-επιδόματα αποζημίωση αδείας και αποζημίωση απόλυσης. Έχει επισημανθεί προς την οικονομική υπηρεσία ότι τουλάχιστο το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης έπρεπε να είχε καταβληθεί. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πληρωμή του. 4. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,87 ( ,22) Την 19/9/2007 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας συνήψε δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ύψους ,17 ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων προς το Δημόσιο τις Τράπεζες και διαφόρους τρίτους. Η εξόφληση του δανείου θα γινόταν σε δέκα (10) δόσεις οι δε τόκοι που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στο ποσό των ,33 ευρώ και συνολικά το ποσό των ,50 ευρώ.. Εγγυητής του δανείου υπέγραψε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, μετά από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Το δάνειο αυτό πληρωνόταν αρχικά από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τώρα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το εμφανιζόμενο υπόλοιπο ,87 ευρώ αναφέρεται στο ποσό που εκταμιεύθηκε πλέον των τόκων που καταλογίσθηκαν μέχρι 31/1/2014 μείον τις πληρωμές που έγιναν μέχρι 31/1/2014 ( ,17+104,089, , ,35 ). Το παραπάνω ποσό προκύπτει από στοιχεία ( καρτέλες ) που προσκομίζει το ΤΠΔ στις οικονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας μιας και τα ποσά παρακρατούνται από τους ΚΑΠ.

8 Από την αρχή της έναρξης της εκκαθάρισης μέχρι και σήμερα το μοναδικά ποσά που έχει καταβάλει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έναντι τον οφειλών της ΑΕΝΑΚ, αφορούν τους μεταταγέντες Υπαλλήλους. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥΣ Πέραν των υποχρεώσεων που αναφέρονται παραπάνω μία άλλη βασική κατηγορία είναι οι οφειλές προς Προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, με βάσει τα προβλεπόμενα από το Νόμο, σε εκείνες που υποχρεούται να πληρώσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Παρά ταύτα ένας αριθμός από αυτούς έχει καταφύγει στα Δικαστήρια και διεκδικεί τα οφειλόμενα, τόσο από την ΑΕΝΑΚ όσο και από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.Για το θέμα αυτό θα αναφερθούμε και παρακάτω στις δικαστικές υποθέσεις που χειριστήκαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας. To συνολικό οφειλόμενο ποσό σε Προμηθευτές ανέρχεται στο ποσό των ,01 ευρώ τα περισσότερα των οποίων οφείλονται σε εταιρείες που ενεπλάκησαν στις μελέτες για την ανέγερση του Λυρικού Θεάτρου Κέρκυρας. Ειδικότερα στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ οφείλεται το ποσό των ,23 ευρώ που αντιστοιχεί σε εκδοθέντα και καταχωρηθέντα στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας τιμολόγια της.,στην εταιρεία ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ οφείλεται το ποσό του ,00 ευρώ που της επιδικάστηκε με την απόφαση 2/2013 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με την ίδια απόφαση του ίδιου δικαστηρίου επιδικάσθηκαν στην εταιρεία ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,49 ευρώ στην εταιρεία ΤΕΑΜ Μ- Η ,26 ευρώ στην εταιρεία ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ.ΑΕ ,26 ευρώ μικρότερα ποσά οφείλονται σε άλλους Προμηθευτές. ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Στον ισολογισμό της εταιρείας της 31/10/2014 καταγράφονται Α) Υπόλοιπο Ταμείου.. Δεν υπάρχει υπόλοιπο ταμείου. το αρχικά αναφερθέν υπόλοιπο ταμείου έκλεισε με απόδειξη είσπραξης της 31/10/2010 που εξέδωσε ο τότε συνεργάτης της εταιρείας Ιωάννης Σερεμέτης για χρήματα που είχε λάβει έναντι των αμοιβών του.

9 Β) Καταθέσεις ευρώ ,49. Το μεγαλύτερο ποσό ευρώ ,42 ευρίσκεται στο λογαριασμό της εθνικής τράπεζας με αριθμό Ν 279/ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μιας και αποτελεί κατάθεση ειδικού σκοπού ( Λυρικό Θέατρο ) αλλά και έχει δεσμευτεί με δικαστική απόφαση από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τόκους με 78,39 ευρώ που αφορούν πιστωτικούς ί 30/6/2014 στο λογαριασμό με αριθμό της ALPHA BANK ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Από το σύνολο των υφιστάμενων απαιτήσεων της εταιρείας οι εκκαθαριστές ασχολήθηκαν, μέχρι σήμερα, μόνο με την εμφανιζόμενη, στα λογιστικά βιβλία στην απογραφή και τον ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθάρισης, απαίτηση προς τον κ.γεώργιο Μαχειμάρη συνολικού ποσού ευρώ Η παραπάνω απαίτηση καταγράφεται και στην έκθεση των Ορκωτών Λογιστών κ.κ Πουλή και Αγγελίδη, που διενέργησαν έλεγχο στην εταιρεία κατά τα έτη 2005 και 2006 και αποτελεί υπόλοιπο διαχείρισης δανείου που είχε λάβει η ΑΕΝΑΚ. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε η νομική συνδρομή της κυρίας Ευφημίας Τσαγκαλίδου, προκειμένου να διεκδικήσουμε την είσπραξη του ανωτέρω ποσού. Μετά από διερεύνηση, η κ. Τσαγκαλίδου, μας ενημέρωσε ότι η δικαστική διεκδίκηση του εν λόγω ποσού έχει υποπέσει σε 5ετή παραγραφή. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Οι εκκαθαριστές αποφάσισαν την παράταση της εκκαθάρισης για δύο χρόνια, λόγω των εκκρεμουσών υποθέσεων της υπό εκκαθάριση εταιρείας, ιδία δε των δικαστικών προβάσεων. Η θητεία των σημερινών εκκαθαριστών έληξε τις 30/11/2014, Η α περιφερειακή αρχή πρέπει να ορίσει άμεσα τους νέους εκκαθαριστές. Μετά από συνεννόηση με τη νέα Περιφερειακή Αρχή, συμφωνήθηκε να παραμείνουμε στην θέση μας ως εκκαθαριστές μέχρι τις 30/11/2014, προκειμένου να διευκολύνουμε τις διαδικασίες αντικατάστασής μας. Η ανωτέρω παράταση επισημοποιήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την προηγούμενη σύνθεσή του.

10 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως εκκαθαριστές διαχειριστήκαμε τις παρακάτω δικαστικές υποθέσεις Α) Την ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο κ. Μαχειμάρης Γεώργιος ήταν κατηγορούμενος για υπεξαίρεση και η ΑΕΝΑΚ παραστάθηκε ως πολιτική αγωγή, δεδομένου ότι αφορούσε κονδύλια τα οποία είχαν αφαιρεθεί από το Ταμείο της και δεν υπήρχαν αντίστοιχα παραστατικά. Η εκδοθείσα απόφαση ήταν αθωωτική. Β) Την εκδικάσθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας η τριτανακοπή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Ελληνοτεχνικής Α.Ε. και της ΑΕΝΑΚ επί της οποίας αναμένεται η έκδοση απόφασης. Γ) Την συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή που έχει καταθέσει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνοτεχνική Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών, Διεύθυνσης Εργων και Πληροφορικής» κατά της ΑΕΝΑΚ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία ζητά να της επιδικασθεί το ποσό των ευρώ ,78. Αφορά την υπόθεση του Λυρικού Θεάτρου και το από ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ της ΑΕΝΑΚ και της Ελληνοτεχνικής, με το οποίο συμφωνήθηκε η ανάθεση στην αντίδικο των σε αυτό αναλυτικά αναφερόμενων υπηρεσιών μηχανικού για τη διοίκηση του έργου της μελέτης και κατασκευής του Λυρικού Θεάτρου της Κέρκυρας. Αναμένεται η έκδοση απόφασης. Δ) Την καταθέσαμε προσφυγή της ΑΕΝΑΚ στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας κατά της 782/ απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η με αριθμ. πρωτ. 202/ ένσταση μας κατά της υπ'αριθμ. Μ 159/2012 ΠΕΕ και Μ 201/2012 ΠΕΠΕΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ Κερκύρας. Η υπόθεση αφορά την επιβολή εισφορών για την εργασία του Σερεμέτη. Αρχική δικάσιμος ορίσθηκε η ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας. Η υπόθεση αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 18 Ιουνίου 2014, κατά την οποία αναβλήθηκε και πάλι, λόγω της απεργίας των δικηγόρων του Ι.Κ.Α. και ορίσθηκε νέα δικάσιμος η Ε) Tην 12 η συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας η από και με αριθμ. καταθ. 15/2014 αίτηση αναστολής εκτέλεσης που κατέθεσε η ΠΙΝ κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνοτεχνική Ανώνυμος

11 Τεχνική Εταιρεία Μελετών, Διεύθυνσης Εργων και Πληροφορικής» και κατά του από κατασχετηρίου, κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, δηλαδή εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANΚ ERGASIAS Α.Ε. του συνολικού ποσού των ευρώ ,57 πλέον τόκων. Η απαίτηση της Ελληνοτεχνικής φέρεται να απορρέει από τα υπ αρθμ. 209/ και 210/ τιμολόγια. Η προσβαλλόμενη δε, κατάσχεση διενεργείται με βάση την υπ αριθμ. 6626/2009 Διαταγή Πληρωμής της κας Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννας Χατζάκη. Ήδη έχει εκδοθεί η υπ αριθμ. 726/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας η οποία έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της ΠΙΝ. Επί της ιδίας υποθέσεως έχουμε καταθέσει την από ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας επί της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η ΣΤ) Στις συζητήθηκαν στο Εφετείο Κερκύρας τρεις αγωγές εναντίον της ΑΕΝΑΚ, που αφορούν την εκτέλεση του έργου «ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΡΑΜΑΤΟΣ». Ειδικότερα : 1) Με την από και με αρ. καταθ. 214/2012 (αρ. πιν. 1) αγωγή του ο Γεώργιος Τσιρώνης του Θεοδώρου ζητά να του καταβληθούν ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ισχυρίζεται ότι ήδη του έχουν καταβληθεί ευρώ από την συμφωνηθείσα αμοιβή των ευρώ μετά ΦΠΑ 19%, σύμφωνα με την από δημόσια σύμβαση. Δυνάμει αυτής του ανατέθηκε η σύνταξη κτιριολογικού προγράμματος και έρευνα των όρων δόμησης του έργου. Αρχική δικάσιμος ορίσθηκε η 8 η και κατόπιν αναβολής η 9 η ) Με την από και με αρ. καταθ. 216/2012 (αρ. πιν. 3) αγωγή του ο Χρήστος Πανουσάκης του Αριστείδη ζητά να του καταβληθούν ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την από δημόσια σύμβαση. Δυνάμει αυτής του ανατέθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη και η σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού του έργου. 3) Με την από και με αρ. καταθ. 215/2012 (αρ. πιν. 2) αγωγή της η Μαρία Γεωργιάδου του Νικολάου ζητά να της καταβληθούν ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την από δημόσια σύμβαση. Δυνάμει αυτής του ανατέθηκε η εκπόνηση προοπτικών τρισδιάστατων παραστάσεων του έργου. Ζ) Την ασκήσαμε ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ' αριθμ. 6626/2009 Διαταγής Πληρωμής της κας δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννας Χατζάκη και της εν γένει απαιτήσεως της καθής, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η

12 Η) στις συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου Κέρκυρας, η με αριθμό κατάθεσης 301/2012 αγωγή του Σερεμέτη Ιωάννη κατά της ΑΕΝΑΚ και της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. Επί αυτής εκδόθηκε η υπ αρίθμ. 767/2014 απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Κέρκυρας, η οποία απέρριψε την αγωγή ως προς την ΑΕΝΑΚ λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης και έκανε εν μέρει δεκτή αυτήν ως προς την ΠΙΝ Θ) Κατά της ΑΕΝΑΚ εκδόθηκε η υπ αριθμ. 335/2014 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας που αιτήθηκε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εναντίον αυτής ασκήσαμε, εντός της νομίμου προθεσμίας, την από ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, δικάσιμος για την συζήτηση της οποίας ορίστηκε η 27 η Επιπλέον κατά της ανωτέρω υπ αριθ. 335/2014 διαταγής πληρωμής ασκήσαμε για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την από ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας δικάσιμος για την συζήτηση της οποίας ορίστηκε η 24η Ι) Κατά της ΑΕΝΑΚ εκδόθηκε η υπ αριθμ. 244/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία αμοιβών) που αφορά την υπόθεση με την «Ελληνοτεχνική Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών, Διεύθυνσης Έργων και Πληροφορικής». Εναντίον αυτής, ασκήσαμε εντός της νομίμου προθεσμίας, έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Κύριοι Σύμβουλοι, Κατά τη διάρκεια της θητείας μας προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας ως εκκαθαριστές και να φέρουμε εις πέρας την εκκαθάριση της εταιρείας, δυστυχώς οι πολλές δικαστικές εμπλοκές, η μη εύρεση των φακέλων μίας ολόκληρης χρήσης (2009) στο νέο χώρο αρχείου της Α.Ε.Ν.Α.Κ. (η μεταφορά του αρχείου έγινε πριν την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών) έχουν καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη την εκκαθάριση. Στις 26/11/2014 κληθήκαμε για προανάκριση ως μηνυόμενοι, προκειμένου να δώσουμε εξηγήσεις για υπόθεση της εταιρείας που αφορά θέμα που συνδέετε με το Λυρικό Θέατρο. Για την ίδια υπόθεση είχαμε ξανακληθεί πριν μερικούς μήνες να καταθέσουμε τι γνωρίζουμε. Αυτό το γεγονός μας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα γιατί προσφέροντας άμισθη εργασία ως εκκαθαριστές, κινδυνεύουμε να βρεθούμε κατηγορούμενοι για υποθέσεις της εταιρείας που έχουν ξεκινήσει από το Για το λόγο αυτό ζητάμε τη νομική συνδρομή της Περιφέρειας. Όπως διαπιστώνετε από τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία, δεν υπάρχουν πληρωμές για το ΙΚΑ, ενώ στο δάνειο από το ΤΠκΔ συνεχίζει η Περιφέρεια να πληρώνει τόκους υπερημερίας. Για τα δύο ανωτέρω

13 θέματα, από την αρχή της ανάληψη των καθηκόντων μας έχουμε ενημερώσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο και την αρμόδια υπηρεσία. Οι πληρωμές προς τους εργαζόμενους παρουσιάζουν αποκλίσεις εν σχέση με τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τα δικά μας δεδομένα. Ο ισολογισμός της εταιρείας δεν έχει εγκριθεί από τους μετόχους, η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες, στην οποία και θα παρευρεθούμε προκειμένου και στην γενική συνέλευση να δώσουμε απαντήσεις και να λύσουμε απορίες των μετόχων. Εντός των ημερών θα καταθέσουμε στην οικονομική υπηρεσία, οφειλές που αφορούν αμοιβές της κ. Τσαγκαλίδου από ανεξόφλητες νομικές υποθέσεις. Όπως διαπιστώνετε κ. & κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι εκκρεμότητες που παρουσιάζει η εκκαθάριση της εταιρείας, τόσο οικονομικές όσο και νομικές, είναι πάρα πολλές και κατά τακτά χρονικά διαστήματα μας κοινοποιούνται εξώδικα που αφορούν την υπό εκκαθάριση εταιρεία και επαπειλούμαστε με μηνύσεις και διώξεις. Όλα τα ανωτέρω τα αναφέρουμε για να γίνει κατανοητό σε ποια κατάσταση αδιεξόδου είναι και η εκκαθάριση αλλά και οι εκκαθαριστές. Κέρκυρα, 30/11/2014 Οι εκκαθαριστές

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48. Περίληψη Ημερομηνία:26/03/2014 Αρ.Πρωτ.8669 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 20147 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48 Περίληψη Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007)

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ"

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007)

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 280-17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012

1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 2. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 και Ισολογισμός Έναρξης εκκαθάρισης 3. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2011 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός έτους 2014. Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά. Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση

Απολογισμός έτους 2014. Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά. Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση 1 Απολογισμός έτους 2014 Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση 1. Έλλειψη μηχανογράφησης, με αποτέλεσμα στους δύο μεγάλους τομείς (Ξενοδοχοϋπαλλήλους και ασφαλισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007)

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων. Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56)

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων. Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Νοέμβριος 2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ... 3 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 (Ν. 3556/2007, άρθρο 5)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 (Ν. 3556/2007, άρθρο 5) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 (Ν. 3556/2007, άρθρο 5) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46419/06/Β/00/63 Αρ. Αδ. Ε.Κ.: 6/192/6.6.2000 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2007 31.12.2007) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μάιος 2008) ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Α.Ε... 5 2.1 Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6521 ΠΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14611

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14611 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14611 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Επί της Οικονοµικής ιαχείρισης της «ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (.ΕΠ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1021/2008 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β2` Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1021/2008 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β2` Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1021/2008 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2` Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Κολυβά, Αντιπρόεδρο, Ηλία Γιαννακάκη, Χρήστο Αλεξόπουλο, Σπυρίδωνα Ζιάκα, Ζήση Βασιλόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα