Vocollect Voice Cisco Expo 2010 Case study: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vocollect Voice Cisco Expo 2010 Case study: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ"

Transcript

1 Vocollect Voice Cisco Expo 2010 Case study: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

2 Vocollect Voice Τν Vocollect Voice είλαη Η εθηέιεζε εξγαζηώλ βήκα-βήκα θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο θσλεηηθέο εληνιέο θαη απνθξίζεηο από ηνλ ρεηξηζηή Απνδεδεηγκέλα επηηπγράλεη Αύμεζε ηεο αθξίβεηαο εξγαζίαο Αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο Μείσζε ηνπ ρξόλνπ εθπαίδεπζεο ζην ειάρηζην Βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή Γξήγνξν return on investment

3 Σημεία κλειδιά Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο & αθξίβεηαο Μείσζε ρξόλνπ εθπαίδεπζεο από κέξεο ζε ιεπηά Αλζεθηηθή & αμηόπηζηε ιύζε Απνδνηηθόηεηα & απνηειεζκαηηθόηεηα

4 Πλεονεκτήματα - αναλυτικά Page 56 Πλεονέκηημα Βειηίσζε αθξίβεηαο Βειηίσζε αθξίβεηαο κέρξη 99.99% Βειηίσζε παξαγσγηθόηεηαο Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο 10-25% Μείσζε ρξόλνπ εθπαίδεπζεο Μείσζε ρξόλνπ εθπαίδεπζεο ζην 50% Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο Μείσζε Administrative Support θαη Auditing Business Impact Μείσζε ιαζώλ ησλ παξαγγειηώλ Αύμεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ Μείσζε θόζηνπο ησλ επηζηξνθώλ & ιαζώλ Μεηώλεη ηηο ελέξγεηεο γηα λέα επίπεδα παξαγσγηθόηεηαο. Βνεζάεη ζηηο επνρηαθέο αλάγθεο αύμεζεο εξγαζίαο ρσξίο πξνζζήθε πξνζσπηθνύ. Φξόλνο κέρξη λα γίλεη παξαγσγηθόο έλαο λένο εξγαδόκελνο κε scanning είλαη πεξίπνπ 2-3 εβδνκάδεο; Με ην voice είλαη 3-4 κέξεο. Μείσζε ζην εηήζην θόζηνο ηνπ εμνπιηζκνύ scanner, maintenance ησλ ζπζηεκάησλ, (π.ρ. pick to light), θόζηε ραξηηνύ/εηηθεηώλ/printer θ.α. Αλάγθε γηα έμηξα audits δελ είλαη απαξαίηεηε

5 Απόσβεση κόστους στο χρόνο Κόζηος κηήζης Επένδσζη ζε Radiofrequency RF Picking Μήνες

6 Απόσβεση κόστους στο χρόνο Κόζηος κηήζης Επένδσζη Vocollect Voice Διαθορά επένδσζης 40-60% μείωζη! RF Picking Picking με Vocollect Voice ζε 6 / 9 μήνες Μήνες

7 ROI (Mesi) Vocollect Voice ROI & COST SAVINGS 10 Da Carta a Vocollect Voice Ipotesi incrementi produttività a +10%, +20, +30% - Costo/Errore 5, ROI Numero Operatori 4 3 Riduzione Costi Annuali

8 ROI (Mesi) Vocollect Voice ROI & COST SAVINGS 10 Da Carta a Vocollect Voice Ipotesi incrementi produttività a +10%, +20, +30% - Costo/Errore 5, ROI Numero Operatori 3 Riduzione Costi Annuali

9 ROI (Mesi) Vocollect Voice ROI & COST SAVINGS 15 Da RF a Vocollect Voice Ipotesi incrementi produttività a +10%, +20, +30% - Costo/Errore 5, Numero Operatori Riduzione Costi Annuali

10 Λογισμικό Vocollect VoiceDirect VoiceLink Όηαλ ππάξρεη WMS κε απεπζείαο native VoiceDirect interface Απαίηεζε γηα Real-time Απαηηείηαη ε κίληκνπκ εθπαίδεπζε γηα ηνπο DC managers/supervisors Γηαηήξεζε ηεο επέλδπζεο ζε έλα παιηόηεξν WMS ή ERP system ρσξίο δπλαηόηεηα άκεζνπ VoiceDirect interface Δάλ ηα real-time updates ζην WMS δελ είλαη critical

11 Vocollect Voice Επιλογές λύσεων Vocollect Dedicated Voice Mobile Computers T2, T2x θαη T5 Models Φξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλά από ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο ζε όιν ηνλ θόζκν Διαθξηά, εξγνλνκηθά, αλζεθηηθά Open Windows CE platform T5 = ληθεηήο ησλ IF Design and RedDot Design Awards Vocollect Voice for Handhelds (VVH) Global leader ζε voice recognition performance γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε Γηαζέζηκν γηα ηα leading voicecapable θνξεηά όπσο ην Intermec CK3 Vocollect Voice Recognition Headsets Σρεδηαζκέλα εηδηθά γηα voice recognition performance Πνηθηιία ζε κνληέια αλάινγα ησλ αλαγθώλ

12 Voice Recognition Headsets SR - 25 SR - 35 SR - 20 SRX SR - 30 SR - 40

13 Bluetooth Wireless Accessories Φξήζε κε Bluetooth printers Φξήζε κε Bluetooth scanners από Metrologic Instruments, Intermec θ.α..

14 Προυποθέσεις για επιλογή Multi-Function Device ή Dedicated Voice Mobile Computer Επιλογή για Dedicated voice mobile computers όηαν: Υπάξρεη πςειόο ξπζκόο εξγαζηώλ Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ Φξεηάδεηαη Full-shift battery operation Άλεζε & εξγνλνκία ηνπ Operator είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο Επιλογή για Multi-function devices όηαν: Υπάξρεη ήδε κηα εγθαηεζηεκέλε βάζε Υπάξρεη ρακειόο-κεζαίνο ξπζκόο εξγαζηώλ Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ απαγνξεύνπλ ηελ ρξήζε νζόλεο-πιεθηξνινγίνπ Άλεζε & εξγνλνκία ηνπ Operator δελ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο Όηαλ ηα ηεξκαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζε άιιεο εξγαζίεο π.ρ. απνγξαθή

15 VOCOLLECT CASE STUDY

16 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ- Ανάγκη Η πξώηε επαθή κε εθαξκνγή voice picking ήηαλ ζηελ απνζήθε ηνπ νκίινπ ζηελ Σνπεδία. Δθεί είδαλ ζηελ πξάμε ηελ εθαξκνγή ηεο Vocollect θαη ελζνπζηάζηεθαλ. Η αξρηθή αλάγθε γηα θάηη θαιύηεξν ζαλ κέζνδν Picking είρε δεκηνπξγεζεί πξηλ από θαηξό, θαζώο ν ρξόλνο πνπ ρξεηαδόηαλ γηα ην κάδεκα ησλ παξαγγειηώλ όιν θαη κεγάισλε. Δδώ εθηόο ηνπ picking εθαξκόδνπλ θαη έλα επηπιένλ έιεγρν ηεο παξαγγειίαο (κε ζθαλάξηζκα ησλ καδεκέλσλ εηδώλ) ώζηε λα απνθιεηζηνύλ ηα πηζαλά ιάζε.

17 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ-συνέργατες Με ηελ βνήζεηα ηεο Mobile Technology θαη ηεο Optimum (WMS software) ζρεδηάζηεθε κηα δηαδηθαζία πάλσ ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, επέιηθηε θαη πάλσ από όια κε ειάρηζηα πεξηζώξηα ιάζνπο από ηνλ ρξήζηε, έηζη ώζηε λα ζηακαηήζεη ν extra έιεγρνο.

18 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ- οφέλη & αποτελέσματα Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο Διαρηζηνπνίεζε ιαζώλ Διαρηζηνπνίεζε ησλ ρηιηάδσλ ραξηηώλ πνπ ηππώλνπλ θαζεκεξηλά (ιίζηεο, ειέγρνπο θιπ) Διαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα επηπιένλ ειέγρνπο Καιύηεξε δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ picking

19 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -Διαδικασία Ο ρεηξηζηήο παίξλεη ην ηεξκαηηθό πνπ έρεη ην θσλεηηθό πξνθίι ηνπ Λέεη ηελ ιέμε «έηνηκνο» γηα είζνδν ζην ζύζηεκα

20 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -Διαδικασία Τν ζύζηεκα ηνπ δεηάεη λα πεη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ θσδηθό γηα επηβεβαίσζε Ο ρεηξηζηήο απαληάεη κε ηνλ θσδηθό πνπ γλσξίδεη κόλν ν ίδηνο

21 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -Διαδικασία Αθνύ γίλεη ε είζνδνο θαη ε επηβεβαίσζε, ην ζύζηεκα ηνπ δεηά λα πεη ηνλ θσδηθό ηεο picking list

22 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -Διαδικασία Ο ρεηξηζηήο απαληά θσλεηηθά κε ηνλ θσδηθό ηεο picking list

23 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -Διαδικασία Τν ζύζηεκα δηαηξέρεη ηελ picking list θαη ηνπ επηζηξέθεη ηελ πξώηε ζέζε picking Αθνύ θηάζεη ν ρεηξηζηήο απαληά κε ηνλ αξηζκό επηβεβαίσζεο ζέζεο Τν ζύζηεκα ηνπ ιέεη πόζα ηεκάρηα λα πάξεη από ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε

24 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -Διαδικασία Ο ρεηξηζηήο αθνύ πάξεη ηα ηεκάρηα ιέεη ηελ ιέμε «έηνηκνο» Αλ δελ έρεη ηόζα ηεκάρηα, ιέεη «έιιεηςε» θαη κεηά πόζα ηεκάρηα πήξε

25 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -Διαδικασία Τν ζύζηεκα ζπλερίδεη λα ιέεη ζηνλ ρεηξηζηή ηηο επόκελεο ζέζεηο κέρξη λα ηειεηώζεη ε ιίζηα

26 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ VIDEO Σας ευχαριστούμε Περισσότερα στο περίπτερο μας

16-17 Νοεμβρίοσ 2010. Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος

16-17 Νοεμβρίοσ 2010. Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος 16-17 Νοεμβρίοσ 2010 Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος Workshop Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο από ζπκκεηέρνληεο (fishbone) 2 Παξαιαβέο - Σαθηνπνίεζε 4 Παξαιαβέο Οη παξαιαβέο είλαη ε πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : Εληνπηζκόο ζέζεο κέζω RFID

Θέκα : Εληνπηζκόο ζέζεο κέζω RFID ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Θέκα : Εληνπηζκόο ζέζεο κέζω RFID Τζίπαο Νηθόιανο Επηβιέπωλ: Πέηξνπ Λνπθάο Θεζζαινλίθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για ηο Moodle

Ένα Moodle για ηο Moodle 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, e.pilavi@gmail.com, m.tsopanoglou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηροπείς Αναλογικό-προς-Ψηθιακό Σήμα (A/D Converters)

Μεηαηροπείς Αναλογικό-προς-Ψηθιακό Σήμα (A/D Converters) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Μεηαηροπείς Αναλογικό-προς-Ψηθιακό Σήμα (A/D Converters) 12.1. Ειζαγωγή Όπσο γλσξίδνπκε από ην θεθάιαην 13 (13.1), ραξαθηεξηζηηθό ελόο ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε επεμεξγαζία δηαθξηηώλ ζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

GFV Enterprises. Ζ πιαηθόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο 4 ζηνηρεία:

GFV Enterprises. Ζ πιαηθόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο 4 ζηνηρεία: Διαδικησακό λογιζμικό ζύζηημα μεηαθοράς ζε πραγμαηικό τρόνο υηθιακών δεδομένφν και ζηίγμαηος μέζφ GPS Ζ πιαηθόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο 4 ζηνηρεία: To module MobileTracker είλαη ην ινγηζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1

Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1 Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1 Παξαδείγκαηα Φεηξνλνκίεο Πεξηερόκελα Γεληθά Ταμηλόκεζε ρεηξνλνκηώλ Γηεπαθέο κε Φεηξνλνκίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter Περιεχόμενα ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τκήκα Υπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εηζαγσγή Email marketing... 3 Σρεηηθά κε ην CT_e_newletter... 3 Μεζνδνινγία... 4 Φαξαθηεξηζηηθά...

Διαβάστε περισσότερα