ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ /16/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρίδων Σπύρου Πρόεδρος 2. Αιμιλία Μόσχου Αντιπρόεδρος 3. Δημήτριος Καρύδης Τακτικό Μέλος 4. Τζόγια Γρουζή Τακτικό Μέλος 5. Δημήτριος Πουλιέζος Τακτικό Μέλος 6. Αμαλία Δήμητρα Μακρή που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δημοσθένη Σκληρό που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση. Το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Κορφιάτης, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση, για λόγους υγείας. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς, ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού, η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Αλεξάνδρα Λάντου και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 5ο Η.Δ.: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρας Λάντου, η οποία έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1 η : Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 10. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 12. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Το υπ αριθ /5797/ έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, με θέμα: «Έλεγχοι νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και τροφίμων». 14. Το υπ αριθ. Οίκ /5936/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας, με θέμα: «Προμήθεια καλύμματος φουσκωτού ταχύπλοου σκάφους». 2

3 15. Το υπ αριθ /5032/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού&Μισθοδοσίας, με θέμα: «Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για υπερωρίες υπαλλήλων της Π.Ε. Κεφαλληνίας έως ». 16. Το υπ αριθ /6495/ της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού». 17. Το υπ αριθ. Οίκ. 6536/ έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. 18. Το υπ αριθ. Οίκ /6750/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας, με θέμα: «Επισκευή εργαστηριακού οργάνου της Υπηρεσίας Αλιείας». 19. Το υπ αριθ /6738/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καθαίρεση επιχρισμάτων ρωγμών στο Διοικητήριο». 20. Το υπ αριθ /6966/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών για την εκδήλωση της 24 ης Μαρτίου 2014». 21. Τις κάτωθι κατατεθείσες προσφορές: I. Την από της Ασκητή Κατερίνας. II. Την από της εταιρείας «Ανδρεάτος Σταματάτος Ο.Ε.» III. Την από του Μαρκεζίνη Παντελή. IV. Την από του Καππάτου Χρήστου. V. Τις από και της εταιρείας «Νικ.Αυγουστάτος & ΣΙΑ Ο.Ε.» VI. Τις από και της εταιρείας «Χαρ. Αμούργης & ΣΙΑ Ο.Ε.» VII. Την από του Μοσχονά Καρκαβέλα Παναγή. VIII. Την από της εταιρείας «Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε.» IX. Την από του Παναγή Βασιλείου. X. Την από του Γασπαράτου Οδυσσέα. XI. Την από της εταιρείας «Α. Κονταράκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» XII. Την από της εταιρείας «Υδροσκόπιο Α.Ε.» XIII. Την από της εταιρείας «Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε.» XIV. Την από της εταιρείας «Α. Μιχαλάτος & ΣΙΑ Ο.Ε.» XV. Την από του Κουρή Κυριάκου. XVI. Την από της εταιρείας «Ατσάρος Παναγής Ο.Ε.» XVII. Την από της εταιρείας «Αφοί Γερ. Βανδώρου Ο.Ε.» 22. Τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση των δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων» για την ανάγκη πληρωμής υπερωριών 23 υπαλλήλων της Π.Ε. Κεφαλληνίας έως Β) Την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες» και Β «Παροχή Υπηρεσιών». Πίνακας Α - Προμήθειες α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Μοσχονάς Καρκαβέλας πακέτα φωτοτυπικό Παναγής ΑΦΜ χαρτί A4 80γρ/μ2 Fabriano ,60 3

4 Ελαστικά Goodyear τύπος ATS (4 τεμάχια) για το υπ'αριθ. ΚΗΥ-4408 Υπηρεσιακό όχημα. Καθρέπτης πόρτας για το υπ'αριθ. ΚΗΙ-8919 Υπηρεσιακό όχημα. Κάλυμμα για το υπ'αριθ. ΤΑ 56 "Κέφαλος" υπηρεσιακό σκάφος, λόγω του ότι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο απαιτεί την προστασία του από βροχή και ήλιο. Αποστειρωμένες γυάλινες φιάλες, τεστ μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου, ισοθερμικά ψυγεία, φλόγιστρα, θερμόμετρο, swab για έλεγχο τροφίμων και λεγεωνέλλας, πλαστικές φιάλες μιας χρήσης για δειγματοληψία λεγεωνέλλας, για τους υγειονομικούς ελέγχους και δειγματοληψίες που διενεργεί η Δ/νση Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, μετά τους σεισμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά. Τόνερ εκτυπωτή Lexmark MS41DN (5 τεμάχια, για σελίδες) Γραφική ύλη και αναλώσιμα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας Υλικά για τον αποκλεισμό και την περίφραξη σημείων κατάπτωσης στο ΕΟΔ Ληξουρίου, μετά τις ζημιές που υπέστη με τους σεισμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά: δίχτυ οδικής προστασίας, ουγια γαλβανιζέ, συρματόπλεγμα, σιδηροπάσσαλοι, τσιμέντο. Βιβλίο "Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις", Παναγιώτη Εμμ.Δέγλερη Τόνερ φωτοτυπικού Kyocera 6525 (1 τεμ.) και φωτοτυπικού Olivetti D Copia 2500 (1 τεμ.) της Δ/νσης Διοικητικού- Α. Κονταράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ Α. Μιχαλάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ Μπουγάς Ανδρέας ΑΦΜ ,00 280,85 248,30 Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε ,07 Αμούργης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ο.Ε. Νικ. Αυγουστάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ Ατσάρος Παναγής ΕΠΕ ΑΦΜ ,00 194,90 627,30 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. 46,50 Κουρής Κυριάκος ΑΦΜ ,00 4

5 Οικονομικού Αναλώσιμα υλικά χειροκίνητων μηχανημάτων Π.Ε. Κεφαλληνίας (αλυσοπρίονων, χορτοκοπτικών, αντλίας νερού, γεννήτριας και μηχανημάτων διάτρησης): αλυσίδα, λάμα αλυσίδας, μπουζί, καρμπυρατέρ, φίλτρο αέρα, τάπα βενζίνης, λάδι μίξης, λάδι αλυσίδας, ντεπόζιτο αντλίας νερού, δίσκος, κεφαλί χορτοκοπτικού. Γασπαράτος Οδυσσέας ΑΦΜ ,10 α/α Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Κατασκευή 50 αντιγράφων κλειδιών και 10 πινακιδίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας Παναγής Βασίλειος ΑΦΜ , Συμπληρωματική δαπάνη για την εξέταση του Κεφαλληνού Διονυσίου, Προϊσταμένου του ΚΤΕΟ Κεφαλληνίας από το Εργαστήριο οχημάτων του ΕΜΠ για την ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΤΕ ADR και ATP στις , λόγω του ότι δεν είχε συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ στην υπ'αριθ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ. 69, Εργασία τοποθέτησης καθρέπτη πόρτας για το υπ'αριθ. ΚΗΙ8919 Υπηρεσιακό όχημα. Α. Μιχαλάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ , Επισκευή εργαστηριακού οργάνου (ημιφορητό φασματόμετρο DR 2900 της Hach Lange) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Hach Lange Ε.Π.Ε. 86,10 5

6 Ηχητική-μικροφωνική-μουσική κάλυψη εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 2014 στην Πλατεία Αργοστολίου. Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ , Παράθεση γεύματος 12 ατόμων (ιδίως συνεργείων που εργάζονται για την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων). Το γεύμα περιλαμβάνει τα εξής: 48 καλαμάκια χοιρινά, 11 μερίδες πατάτες, 4 σαλάτες χωριάτικες και 1 μερίδα μπιφτέκια. Τιμή γεύματος ανά άτομο: 12 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αφοί Γερ. Βανδώρου Ο.Ε. ΑΦΜ , Εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων στο κτήριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας, μετά τις ζημιές που υπέστη με τους σεισμούς στις και που έπληξαν την Κεφαλονιά Καππάτος Χρήστος ΑΦΜ , Μεταφορά μαθητών και συνοδών σχολείων Α Βάθμιας και Β Βάθμιας Εκπαίδευσης και της Φιλαρμονικής του Δήμου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αργοστολίου, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στις 24 Μαρτίου Ασκητή Κατερίνα ΑΦΜ , Εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης για τη λιμενική εγκατάσταση κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Αργοστολίου Δ.Ε.Υ.Α.Κ , Τακτική μηνιαία συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα του κτηρίου στέγασης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2014 ΣΙΝΤΛΕΡ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε , Συντήρηση ανελκυστήρα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2014 ΣΙΝΤΛΕΡ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ,79 Πίνακας Γ Υπερωριακή Απασχόληση 6

7 α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Δικαιούχος Ποσό Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Ανδρεάτος Ευάγγελος, 4.950, Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες Γεωργάτου Ελένη, 2 μέρες και ώρες Δεσαλέρμου Χριστίνα, 1.950, Εισφορές ΙΚΑ Δρακόπουλος Νικόλαος, 250,00 Ευαγγελάτος Νικόλαος, Καρλή Μαρία, Καραδημήτρη Ιωάννα, Καρυπιάδου Φανή, Κλαουδάτος Μηνάς, Κονταράκη Στυλιανή, Λιμαντζάκη Μαρία, Μαζαράκη Αικατερίνη, Μεσσάρη Κυριακούλα, Παγουλάτου Ανθούλα, Ρεπούσης Σπυρίδων, Σαμόλη Ευαγγελία, Σπαθής Ευάγγελος, Σταθάτος Παναγής, Στεφανάτος Αναστάσιος, Τζιμούλη Μαρία, Τουλιάτου Ελισάβετ, Τσουρούφλη Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Ελπινίκη, Φιλιππάτος 4 οργανισμούς Δημήτριος 500,00 Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις Α. Των άρθρων 151, 268 και 269 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Β. Του Π.Δ. 470/75 «Περί υποχρεώσεων και ευθυνών των Ν.Π.Δ.Δ. Εξ ενταλμάτων προπληρωμής». 2. Τον πίνακα ΚΑΕ δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, που επισυνάπτεται στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό της ΠΙΝ (απόφαση υπ αριθ. 218/ Π.Σ.) όπως αυτός συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 10-1/2012 όμοια απόφαση. 3. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας του έτους Πίστωση του ειδικού φορέα και Κ.Α.Ε Το από έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, με θέμα: «Λειτουργία Δημόσιου ΚΤΕΟ», με το οποίο ενημερώνεται η Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ότι δε φαίνεται δυνατή η επαναλειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ κατά το διάστημα Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου. 7

8 5. Την ανάγκη πραγματοποίησης τεχνικού ελέγχου των εξής οχημάτων της Π.Ε. Κεφαλληνίας έτους 2014 (δαπάνη ΚΤΕΟ): ΚΗΙ-4925, ΚΗΙ-4926, ΚΗΙ-4924, ΚΗΙ- 4418, ΚΗΙ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Τη συμπλήρωση της υπ αριθ / απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό του Χ.Ε.Π. το οποίο θα ανέλθει στα τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (371,00 ), λόγω του ότι ο τεχνικός έλεγχος των κάτωθι Υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεφαλληνίας θα διενεργηθεί από το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Κεφαλληνίας και όχι από το Δημόσιο, του οποίου η επαναλειτουργία δε θα καταστεί εφικτή κατά το διάστημα Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου, και λόγω του ότι στην ανωτέρω απόφαση δεν είχαν συμπεριληφθεί τα υπ αριθ. ΚΗΙ-5858 και ΚΗΙ Το Χ.Ε.Π. θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2014 του φορέα ΚΑΕ , με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK : Αριθ.κυκλοφορίας Ημερομηνία υποχρέωσης Παράβολο Οχήματος ελέγχου (συν μία βδομάδα) ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 Ορίζουμε υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ με ΑΦΜ: , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά της με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παρακαλούμε να γίνει διόρθωση στην κατανομή του ποσού της δαπάνης με α/α 9 (1.000,00 ) της υπ αριθ / Απόφασης στους Κ.Α.Ε και , ως εξής: α/α 9 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Δάφνινα στεφάνια που θα κατατεθούν στις εθνικές επετείους και επίσημες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Μποσώνης Φίλιππος ΑΦΜ 800,00 έτος 2014 (το ανώτατο 40 τεμάχια). Η εν λόγω δαπάνη εγκρίθηκε με την υπ'αριθ /2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΩ7ΛΕ-ΗΓΕ) 200,00 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 8

9 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α) Τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και την έγκριση πληρωμής δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών (προ του 2013), οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν είχαν υποβληθεί τα σχετικά παραστατικά μέχρι 31/12/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ,22 Εξόφληση οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων υπαλλήλων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δεκεμβρίου 2013, για τις οποίες μέρος της πίστωσης του προηγούμενου έτους έχει μεταφερθεί στον Π/Υ του παρόντος ,00 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας ειδών coffee break ,99 Εξόφληση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την προμήθεια γευμάτων». Η εν λόγω δαπάνη εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στο υπ αρ. 12 του αντίστοιχου πίνακα της υπ αρ / απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ,30 Εξόφληση τιμολογίων παροχής προϊόντων σίτισης για άπορους. Η εν λόγω δαπάνη εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στο υπ αρ. 13 του αντίστοιχου πίνακα της υπ αρ / απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ,49 Εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών πολιτιστικών εκδηλώσεων ,00 Εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών αθλητικών εκδηλώσεων ,11 Εξόφληση οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων του υπαλλήλου Ρεπούση Σπυρίδωνα ,66 Εξόφληση τιμολογίων παροχή υπηρεσιών courier (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013) ,65 Εξόφληση τιμολογίου συντήρησης μεταφορικών μέσων ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ AB FOOD MARKET Α.Ε. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ACS COURIER ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & 9

10 ΣΙΑ Ο.Ε ,21 Εξόφληση τιμολογίων συντήρησης οχημάτων ξηράς ,67 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών γραφικής ύλης ,61 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας ειδών καθαριότητας ,00 Εξόφληση τιμολογίων κατ αποκοπήν χορηγήματος για καθαριότητα μηνός Δεκεμβρίου ,71 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ,99 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ,07 Εξόφληση δαπάνης λοιπών προμηθειών ,26 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού ,00 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ BULL Α.Ε. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ,00 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού ΑΦΟΙ ΜΟΥΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ε. Ο.Ε ,00 Επιστροφή χρημάτων έτους 2013 ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ Α.Ε. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,00 Εξόφληση δαπάνης επείγουσας απεντόμωσης στα Φραγκάτα ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Β) Τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και την έγκριση πληρωμής των δαπανών του οικ. έτους 2013 οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους μέχρι 31/12/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (συμπληρωματικά προς τον αντίστοιχο πίνακα της υπ αρ / απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) : ,00 Εξόφληση λογαριασμών προμήθειας δάφνινων στεφάνων οικονομικού έτους 2013 ΜΠΟΣΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 101

11 ,36 Εξόφληση αμοιβών εξωτερικών δικηγόρων για την παροχή νομικών υπηρεσιών ,03 Εξόφληση δαπάνης κοινοχρήστων οικονομικού έτους ,00 Εξόφληση δαπάνης δημοσιεύσεων έργου «Κεντρική θέρμανση Τμήματος Γυμνασίου- Λυκείου Ιθάκης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2, που αφορά στη χρήση μέσων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4) Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5) Το άρθρο 83 παρ. 3 περ. δ του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 6) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 7) Το ΦΕΚ 3400Β / «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 9) Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 10) Τη μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. οικ /6770-Φ.Ε.Κ. 1288/ ). 11) Την υπ αριθ. 456/ με ΑΔΑ: ΒΙΨΞΙ-ΥΓ8 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία η Κεφαλονιά κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη. 12) Την υπ αριθ. 2450/ με ΑΔΑ: Β4ΩΗΙ-ΤΞ3 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με Θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων». 13) Την απόφαση της Κυβερνήσεως ότι ο Ν. Κεφαλληνίας κηρύχθηκε σεισμόπληκτη περιοχή. 11

12 14) Την ανάγκη Πολιτικής Προστασίας μετά τους ισχυρούς σεισμούς στις και και των προβλημάτων που ανακύπτουν από τους μετασεισμούς αναφορικά με (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά διότι οι ανάγκες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη): άρση καταπτώσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. 15) Τη με αρ. πρωτ. 8117/ (ΑΔΑ: ΒΙΕΛΝ-9ΕΞ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)». 16) Την υπ αριθ /7025/ εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Ι.Ν., με θέμα: «Αλλαγές στον Προϋπολογισμοί Οικονομικού Έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 4 ης Τροποποίηση-Αναμόρφωσης (συμπληρωματική εισήγηση)», όπως αυτή εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση της του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. 17) Τη διαπραγμάτευση με τους κάτωθι αναδόχους. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δέσμευσης των σχετικών πιστώσεων Φορέα και ΚΑΕ (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς της και που έπληξαν την Κεφαλονιά και συγκεκριμένα την άρση καταπτώσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και την απευθείας ανάθεση για έκαστον από τους κάτωθι αναδόχους, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών (ιδίως την άρση καταπτώσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) που προέκυψαν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Κεφαλληνίας ιδίως στις κάτωθι περιοχές, μετά τους σεισμούς στις και : α/α Περιοχή Παρέμβασης & Μηχάνημα Έργου-όχημα Από Κουρουκλάτα έως Θηνιά (θέση του Ποντικού το Αυλάκι), με τη χρήση του υπ αριθ εκσκαφέα-φορτωτή JCB, με ωριαία αποζημίωση 32,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εκσκαφέα O&K ΜΕ 52319, με ωριαία αποζημίωση 32,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από Κουρουκλάτα έως Θηνιά (θέση του Ποντικού το Αυλάκι), με τη χρήση του υπ αριθ εκσκαφέα-φορτωτή JCB, με ωριαία αποζημίωση 32,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από Κουρουκλάτα έως Θηνιά (θέση του Ποντικού το Αυλάκι), με τη χρήση των υπ αριθ. ΕΚΒ 5930 και ΕΚΒ 5932 φορτηγών, με ωριαία αποζημίωση 37,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στον επαρχιακό δρόμο Δαυγάτων-Θηναίας (απομάκρυνση μπαζών), με τη χρήση του υπ αριθ. ΖΚΤ 2764, φορτηγού με ωριαία αποζημίωση 37,50 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του υπ αριθ. ΚΕΑ 9742, φορτηγού με ωριαία αποζημίωση 50,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Σιμωτάτα (δρόμος Άγγλου, Λαθούρα, στάνη προς Δεξαμενή, νεκροταφείο), Αδράκι προς Σιμωτάτα, Ε.Ο. Σκάλας-Πόρου, Κουρουκλάτα προς Θηνιά, Θηνιά, με τη χρήση των κάτωθι οχημάτωνμηχανημάτων έργου: Εκσκαφέας-φορτωτής ΜΕ 40914, με ωριαία αποζημίωση 37,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Φορτηγό ΚΕΒ-2447, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Φορτηγό ΚΕΒ-3920, με ωριαία αποζημίωση 37,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Φορτωτής ΜΕ 40981, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εκσκαφέας ΜΕ 93632, με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εκσκαφέας ΜΕ με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ανάδοχος Παπαδάτος Παναγής ΑΦΜ: Τζιβράς Παναγής ΑΦΜ Τζιβράς Γεώργιος ΑΦΜ Αφοί Βαγγελάτου Α.Ε. ΑΦΜ Ζαπάντης Α.Ε. ΑΦΜ:

13 Εκσκαφέας ΜΕ με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Φορτωτής ΜΕ με ωριαία αποζημίωση 62,5 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 6 Αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αργοστολίου-Σάμης, Κουρουκλάτων, Θηναίας και Βαρικού με τη χρήση των κάτωθι οχημάτων/μηχανημάτων έργου: ΜΕ Εκσκαφέας-φορτωτής JCB, με ωριαία αποζημίωση 32,50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΕΒ-3678 φορτηγό, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΗΑΕ-9788 φορτηγό, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΕΖ 2215 φορτηγό, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΜΕ φορτωτής Caterpillar, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΜΕ εκσκαφέας, με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΜΕ φορτωτής με ωριαία αποζημίωση 37,5 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΜΕ οδοστρωτήρας με ωριαία αποζημίωση 25,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Παπαδάτος Δημήτριος ΑΦΜ: Στον επαρχιακό δρόμο Δαυγά των-θηναίας (απομάκρυνση μπαζών), με το υπ αριθ. ΜΕ Εκσκαφέα με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 8 Στον επαρχιακό δρόμο Δαυγά των-θηναίας (απομάκρυνση μπαζών), με τη χρήση του υπ αριθ. ΜΕ Εκσκαφέα-φορτωτή με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Πόρος-Πυργί με τη χρήση του υπ αριθ. ΜΕ Εκσκαφέα, με ωριαία αποζημίωση 40,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του υπ αριθ. ΚΕΑ-7548 φορτηγού με ωριαία αποζημίωση 50,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Διάνοιξη δρόμου στα Χαβριάτα με τη χρήση των: Μανωλάτος Μιχαήλ ΑΦΜ Βαγγελάτος Γεώργιος ΑΦΜ Γιαννάκης Στέφανος ΑΦΜ ΜΕ εκσκαφέα με ωριαία αποζημίωση 40,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2. ΜΕ εκσκαφέα με ωριαία αποζημίωση 50,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3. ΜΕ φορτωτή με ωριαία αποζημίωση 37,5 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αποκατάσταση βατότητας (μεταφορά φερτών υλικών υλικών) Ληξούρι-Λιβάδι με τη χρήση των: ΜΕ εκσκαφέας με ωριαία αποζημίωση 32,5 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΤΡΒ 5262 φορτηγό με ωριαία αποζημίωση 37,5 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΜΕ φορτωτής με ωριαία αποζημίωση 37,5 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μουρελάτος Γεώργιος ΑΦΜ Αντωνάτος Ανδρέας ΑΦΜ Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση (Α.Δ.Α.Μ.: 14REQ ) και τις διευκρινίσεις της Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Αλεξάνδρας Λάντου 131

14 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών» και Γ «Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων» για την ανάγκη πληρωμής υπερωριών 23 υπαλλήλων της Π.Ε. Κεφαλληνίας έως , για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας, και την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες» και Β «Παροχή Υπηρεσιών»: α/α Πίνακας Α - Προμήθειες ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό πακέτα φωτοτυπικό χαρτί A4 80γρ/μ2 Fabriano. Μοσχονάς Καρκαβέλας Παναγής ΑΦΜ , Ελαστικά Goodyear τύπος ATS (4 τεμάχια) για το υπ'αριθ. ΚΗΥ Υπηρεσιακό όχημα. Α. Κονταράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ , Καθρέπτης πόρτας για το υπ'αριθ. ΚΗΙ-8919 Υπηρεσιακό όχημα. Κάλυμμα για το υπ'αριθ. ΤΑ 56 "Κέφαλος" υπηρεσιακό σκάφος, λόγω του ότι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο απαιτεί την προστασία του από βροχή και ήλιο. Α. Μιχαλάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ Μπουγάς Ανδρέας ΑΦΜ ,85 248, Αποστειρωμένες γυάλινες φιάλες, τεστ μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου, ισοθερμικά ψυγεία, φλόγιστρα, θερμόμετρο, swab για έλεγχο τροφίμων και λεγεωνέλλας, πλαστικές φιάλες μιας χρήσης για δειγματοληψία λεγεωνέλλας, για τους υγειονομικούς ελέγχους και δειγματοληψίες που διενεργεί η Δ/νση Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, μετά τους σεισμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά. Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε , Τόνερ εκτυπωτή Lexmark MS41DN (5 τεμάχια, για σελίδες) Αμούργης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ο.Ε. 595, Γραφική ύλη και αναλώσιμα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας Νικ. Αυγουστάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ ,90 141

15 Υλικά για τον αποκλεισμό και την περίφραξη σημείων κατάπτωσης στο ΕΟΔ Ληξουρίου, μετά τις ζημιές που υπέστη με τους σεισμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά: δίχτυ οδικής προστασίας, ουγια γαλβανιζέ, συρματόπλεγμα, σιδηροπάσσαλοι, τσιμέντο. Ατσάρος Παναγής ΕΠΕ ΑΦΜ , Βιβλίο "Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις", Παναγιώτη Εμμ.Δέγλερη Τόνερ φωτοτυπικού Kyocera 6525 (1 τεμ.) και φωτοτυπικού Olivetti D Copia 2500 (1 τεμ.) της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. 46,50 Κουρής Κυριάκος ΑΦΜ , Αναλώσιμα υλικά χειροκίνητων μηχανημάτων Π.Ε. Κεφαλληνίας (αλυσοπρίονων, χορτοκοπτικών, αντλίας νερού, γεννήτριας και μηχανημάτων διάτρησης): αλυσίδα, λάμα αλυσίδας, μπουζί, καρμπυρατέρ, φίλτρο αέρα, τάπα βενζίνης, λάδι μίξης, λάδι αλυσίδας, ντεπόζιτο αντλίας νερού, δίσκος, κεφαλί χορτοκοπτικού. Γασπαράτος Οδυσσέας ΑΦΜ ,10 Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Κατασκευή 50 αντιγράφων κλειδιών και 10 πινακιδίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας Παναγής Βασίλειος ΑΦΜ , Συμπληρωματική δαπάνη για την εξέταση του Κεφαλληνού Διονυσίου, Προϊσταμένου του ΚΤΕΟ Κεφαλληνίας από το Εργαστήριο οχημάτων του ΕΜΠ για την ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΤΕ ADR και ATP στις , λόγω του ότι δεν είχε συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ στην υπ'αριθ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ. 69, Εργασία τοποθέτησης καθρέπτη πόρτας για το υπ'αριθ. ΚΗΙ8919 Υπηρεσιακό όχημα. Α. Μιχαλάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ ,44 151

16 Επισκευή εργαστηριακού οργάνου (ημιφορητό φασματόμετρο DR 2900 της Hach Lange) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Hach Lange Ε.Π.Ε. 86, Ηχητική-μικροφωνική-μουσική κάλυψη εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 2014 στην Πλατεία Αργοστολίου. Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ , Παράθεση γεύματος 12 ατόμων (ιδίως συνεργείων που εργάζονται για την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων). Το γεύμα περιλαμβάνει τα εξής: 48 καλαμάκια χοιρινά, 11 μερίδες πατάτες, 4 σαλάτες χωριάτικες και 1 μερίδα μπιφτέκια. Τιμή γεύματος ανά άτομο: 12 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αφοί Γερ. Βανδώρου Ο.Ε. ΑΦΜ , Μεταφορά μαθητών και συνοδών σχολείων Α Βάθμιας και Β Βάθμιας Εκπαίδευσης και της Φιλαρμονικής του Δήμου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αργοστολίου, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στις 24 Μαρτίου Ασκητή Κατερίνα ΑΦΜ , Εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης για τη λιμενική εγκατάσταση κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Αργοστολίου Δ.Ε.Υ.Α.Κ , Τακτική μηνιαία συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα του κτηρίου στέγασης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2014 ΣΙΝΤΛΕΡ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε , Συντήρηση ανελκυστήρα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2014 ΣΙΝΤΛΕΡ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ,79 161

17 α/α Πίνακας Γ Υπερωριακή Απασχόληση ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Δικαιούχος Ποσό Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 4.950, Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες μέρες 2 και ώρες 1.950, Εισφορές ΙΚΑ Ανδρεάτος Ευάγγελος, Γεωργάτου Ελένη, 250,00 Δεσαλέρμου Χριστίνα, Δρακόπουλος Νικόλαος, Ευαγγελάτος Νικόλαος, Καρλή Μαρία, Καραδημήτρη Ιωάννα, Καρυπιάδου Φανή, Κλαουδάτος Μηνάς, Κονταράκη Στυλιανή, Λιμαντζάκη Μαρία, Μαζαράκη Αικατερίνη, Μεσσάρη Κυριακούλα, Παγουλάτου Ανθούλα, Ρεπούσης Σπυρίδων, Σαμόλη Ευαγγελία, Σπαθής Ευάγγελος, Σταθάτος Παναγής, Στεφανάτος Αναστάσιος, Τζιμούλη Μαρία, Τουλιάτου Ελισάβετ, Τσουρούφλη Ελπινίκη, Φιλιππάτος Δημήτριος 4 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 2) Εγκρίνει τη συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό του Χ.Ε.Π. το οποίο θα ανέλθει στα τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (371,00 ), λόγω του ότι ο τεχνικός έλεγχος των κάτωθι Υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεφαλληνίας θα διενεργηθεί από το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Κεφαλληνίας και όχι από το Δημόσιο, του οποίου η επαναλειτουργία δε θα καταστεί εφικτή κατά το διάστημα Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου, και λόγω του ότι στην ανωτέρω απόφαση δεν είχαν συμπεριληφθεί τα υπ αριθ. ΚΗΙ-5858 και ΚΗΙ Το Χ.Ε.Π. θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2014 του φορέα ΚΑΕ , με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK : 500,00 Αριθ.κυκλοφορίας Ημερομηνία υποχρέωσης Παράβολο Οχήματος ελέγχου (συν μία βδομάδα) ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 ΚΗΙ ,00 171

18 Ορίζουμε υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ με ΑΦΜ: , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά της με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την ) Εγκρίνει τη διόρθωση στην κατανομή του ποσού της δαπάνης με α/α 9 (1.000,00 ) της υπ αριθμ / Απόφασης στους Κ.Α.Ε και , ως εξής: α/α 9 ΕΙΔΙΚΟ Σ ΦΟΡΕ ΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Δάφνινα στεφάνια που θα κατατεθούν στις εθνικές επετείους και επίσημες εκδηλώσεις που θα 800,00 πραγματοποιηθούν το έτος 2014 Μποσώνης Φίλιππος (το ανώτατο 40 τεμάχια). Η εν ΑΦΜ λόγω δαπάνη εγκρίθηκε με την υπ'αριθ /2013 (ΑΔΑ: 200,00 ΒΛΓΩ7ΛΕ-ΗΓΕ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 4) Α) Εγκρίνει τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και την πληρωμή δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών (προ του 2013), οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν είχαν υποβληθεί τα σχετικά παραστατικά μέχρι 31/12/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ,22 Εξόφληση οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων υπαλλήλων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δεκεμβρίου 2013, για τις οποίες μέρος της πίστωσης του προηγούμενου έτους έχει μεταφερθεί στον Π/Υ του παρόντος ,00 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας ειδών coffee break ,99 Εξόφληση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την προμήθεια γευμάτων». Η εν λόγω δαπάνη εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στο υπ αρ. 12 του αντίστοιχου πίνακα της υπ αρ / απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ,30 Εξόφληση τιμολογίων παροχής προϊόντων σίτισης για άπορους. Η εν λόγω δαπάνη εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στο υπ αρ. 13 του αντίστοιχου πίνακα της υπ αρ / απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ AB FOOD MARKET Α.Ε. 181

19 ,49 Εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών πολιτιστικών εκδηλώσεων ,00 Εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών αθλητικών εκδηλώσεων ,11 Εξόφληση οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων του υπαλλήλου Ρεπούση Σπυρίδωνα ,66 Εξόφληση τιμολογίων παροχή υπηρεσιών courier (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013) ,65 Εξόφληση τιμολογίου συντήρησης μεταφορικών μέσων ,21 Εξόφληση τιμολογίων συντήρησης οχημάτων ξηράς ,67 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών γραφικής ύλης ,61 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας ειδών καθαριότητας ,00 Εξόφληση τιμολογίων κατ αποκοπήν χορηγήματος για καθαριότητα μηνός Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ACS COURIER ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,71 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ,99 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ,07 Εξόφληση δαπάνης λοιπών προμηθειών ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,26 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού ,00 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού BULL Α.Ε. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ,00 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού ΑΦΟΙ ΜΟΥΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ε. Ο.Ε ,00 Επιστροφή χρημάτων έτους 2013 ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ Α.Ε. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,00 Εξόφληση δαπάνης επείγουσας απεντόμωσης στα Φραγκάτα ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Β) Εγκρίνει τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και την πληρωμή των δαπανών του οικ. έτους 2013 οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους μέχρι 31/12/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (συμπληρωματικά προς τον αντίστοιχο πίνακα της υπ αρ / απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) : 191

20 ,00 Εξόφληση λογαριασμών προμήθειας δάφνινων στεφάνων οικονομικού έτους ,36 Εξόφληση αμοιβών εξωτερικών δικηγόρων για την παροχή νομικών υπηρεσιών ΜΠΟΣΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ,03 Εξόφληση δαπάνης κοινοχρήστων οικονομικού έτους ,00 Εξόφληση δαπάνης δημοσιεύσεων έργου «Κεντρική θέρμανση Τμήματος Γυμνασίου-Λυκείου Ιθάκης» ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5) Εγκρίνει την δέσμευση των σχετικών πιστώσεων Φορέα και ΚΑΕ (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς της και που έπληξαν την Κεφαλονιά και συγκεκριμένα την άρση καταπτώσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και την απευθείας ανάθεση για έκαστον από τους κάτωθι αναδόχους, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών (ιδίως την άρση καταπτώσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) που προέκυψαν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Κεφαλληνίας ιδίως στις κάτωθι περιοχές, μετά τους σεισμούς στις και : α/α Περιοχή Παρέμβασης & Μηχάνημα Έργου-όχημα Από Κουρουκλάτα έως Θηνιά (θέση του Ποντικού το Αυλάκι), με τη χρήση του υπ αριθ εκσκαφέα-φορτωτή JCB, με ωριαία αποζημίωση 32,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εκσκαφέα O&K ΜΕ 52319, με ωριαία αποζημίωση 32,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από Κουρουκλάτα έως Θηνιά (θέση του Ποντικού το Αυλάκι), με τη χρήση του υπ αριθ εκσκαφέα-φορτωτή JCB, με ωριαία αποζημίωση 32,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από Κουρουκλάτα έως Θηνιά (θέση του Ποντικού το Αυλάκι), με τη χρήση των υπ αριθ. ΕΚΒ 5930 και ΕΚΒ 5932 φορτηγών, με ωριαία αποζημίωση 37,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στον επαρχιακό δρόμο Δαυγάτων-Θηναίας (απομάκρυνση μπαζών), με τη χρήση του υπ αριθ. ΖΚΤ 2764, φορτηγού με ωριαία αποζημίωση 37,50 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του υπ αριθ. ΚΕΑ 9742, φορτηγού με ωριαία αποζημίωση 50,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Σιμωτάτα (δρόμος Άγγλου, Λαθούρα, στάνη προς Δεξαμενή, νεκροταφείο), Αδράκι προς Σιμωτάτα, Ε.Ο. Σκάλας-Πόρου, Κουρουκλάτα προς Θηνιά, Θηνιά, με τη χρήση των κάτωθι οχημάτωνμηχανημάτων έργου: Εκσκαφέας-φορτωτής ΜΕ 40914, με ωριαία αποζημίωση 37,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Φορτηγό ΚΕΒ-2447, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Φορτηγό ΚΕΒ-3920, με ωριαία αποζημίωση 37,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Φορτωτής ΜΕ 40981, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εκσκαφέας ΜΕ 93632, με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εκσκαφέας ΜΕ με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εκσκαφέας ΜΕ με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Φορτωτής ΜΕ με ωριαία αποζημίωση 62,5 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αργοστολίου-Σάμης, Κουρουκλάτων, Θηναίας και Βαρικού με τη χρήση των κάτωθι οχημάτων/μηχανημάτων έργου: Ανάδοχος Παπαδάτος Παναγής ΑΦΜ: Τζιβράς Παναγής ΑΦΜ Τζιβράς Γεώργιος ΑΦΜ Αφοί Βαγγελάτου Α.Ε. ΑΦΜ Ζαπάντης Α.Ε. ΑΦΜ: Παπαδάτος Δημήτριος ΑΦΜ: 202

21 7 ΜΕ Εκσκαφέας-φορτωτής JCB, με ωριαία αποζημίωση 32,50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΕΒ-3678 φορτηγό, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΗΑΕ-9788 φορτηγό, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΕΖ 2215 φορτηγό, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΜΕ φορτωτής Caterpillar, με ωριαία αποζημίωση 50 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΜΕ εκσκαφέας, με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΜΕ φορτωτής με ωριαία αποζημίωση 37,5 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΜΕ οδοστρωτήρας με ωριαία αποζημίωση 25,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στον επαρχιακό δρόμο Δαυγά των-θηναίας (απομάκρυνση μπαζών), με το υπ αριθ. ΜΕ Εκσκαφέα με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 8 Στον επαρχιακό δρόμο Δαυγά των-θηναίας (απομάκρυνση μπαζών), με τη χρήση του υπ αριθ. ΜΕ Εκσκαφέα-φορτωτή με ωριαία αποζημίωση 40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Πόρος-Πυργί με τη χρήση του υπ αριθ. ΜΕ Εκσκαφέα, με ωριαία αποζημίωση 40,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του υπ αριθ. ΚΕΑ-7548 φορτηγού με ωριαία αποζημίωση 50,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Διάνοιξη δρόμου στα Χαβριάτα με τη χρήση των: Μανωλάτος Μιχαήλ ΑΦΜ Βαγγελάτος Γεώργιος ΑΦΜ Γιαννάκης Στέφανος ΑΦΜ ΜΕ εκσκαφέα με ωριαία αποζημίωση 40,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 5. ΜΕ εκσκαφέα με ωριαία αποζημίωση 50,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6. ΜΕ φορτωτή με ωριαία αποζημίωση 37,5 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αποκατάσταση βατότητας (μεταφορά φερτών υλικών υλικών) Ληξούρι-Λιβάδι με τη χρήση των: ΜΕ εκσκαφέας με ωριαία αποζημίωση 32,5 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΤΡΒ 5262 φορτηγό με ωριαία αποζημίωση 37,5 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΜΕ φορτωτής με ωριαία αποζημίωση 37,5 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μουρελάτος Γεώργιος ΑΦΜ Αντωνάτος Ανδρέας ΑΦΜ Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των δαπανών στον πίνακα Β «Παροχή Υπηρεσιών», για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας, και την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτή του κάτωθι πίνακα: Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων στο κτήριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας, μετά τις ζημιές που υπέστη με τους σεισμούς στις και που έπληξαν την Κεφαλονιά Καππάτος Χρήστος ΑΦΜ ,50 Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Δημητρίου Καρύδη, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι θεωρεί ιδιαίτερα υψηλό το κόστος των 9,50 το μέτρο για τις εργασίες καθαίρεσης 212

22 επιχρισμάτων στο κτήριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Δημητρίου Πουλιέζου, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά και συμφωνεί με την θέση του κ. Δημητρίου Καρύδη. Μειοψηφούντος του αναπληρωματικού μέλους κ. Αμαλία Δήμητρα Μακρή, η οποία ψηφίζει αρνητικά και συμφωνεί με την θέση του κ. Δημητρίου Καρύδη. Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυρίδων Σπύρου Αιμιλία Μόσχου Δημήτριος Καρύδης Τζόγια Γρουζή Αμαλία Δήμητρα Μακρή Δημήτριος Πουλιέζος Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Διαμάντη 22

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 695-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 96-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 744-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 309-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 177-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 807-35/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 616-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 752-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 315-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 467-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-0-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 101-04/19-0-014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 433-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 27-01/10-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 314-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 441-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 78-03/22-02-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 755-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 515-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-0-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 738-25/25-0-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ριθμ. απόφασης 475-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 915-30/19-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 859-28/05-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 562-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 283-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 471-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 789-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 163-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 623-26/02-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 413-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 551-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 117-06/28-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 782-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 513-20/10-08-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 187-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/22--24 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 38-02/22--24 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 830-28/05-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/12-07-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-19/31-07-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 694-29/30-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 188-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 414-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 630-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 454-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 749-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 619-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 741-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 138-05/09-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 233-10/10-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 634-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 304-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 156-06/20-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 228-09/09-04-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 99-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 649-27/09-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 78-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 809-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 477-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα