Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο"

Transcript

1 Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο Τεύχξο 1, Β ράνη 2 0 Πειραμαρικό Δημξρικό Σχξλείξ Ιωαμμίμωμ Διεςθςμρήο πχξλείξς: Τπξςμάμηο Γεώργιξο, Δαπκάλα Τάνηο: Νρόκα Αγλαΐα Το ςχολείο μασ: Ηωςιμαία Παιδαγωγικι Ακαδθμία Βαςιλικι Ηώθ Προςτατζψτε τθ λίμνθ μασ! Χριςτιάννα Τςιάμθ Τα ηϊα κινδυνεφουν! Γιώργοσ Σάκκοσ 7+1 Βαςικά Δικαιϊματα των παιδιϊν Παναγιώτθσ Γόγολοσ Εμπειρίεσ από το ςχολείο ςτθ Γερμανία Θανάςθσ Διαμάντθσ Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ Χριςτοσ Μανταλόβασ Προςτατζψτε το περιβάλλον! Εβελίνα Γαβρίλα Προςτατζψτε τα πουλιά! Σταφροσ Κωτςόβολοσ Ζνασ όμορφοσ κόςμοσ! Μάριοσ Αγγζλθσ - Παποφλιασ Οι επιπτϊςεισ τθσ τθλεόραςθσ ςτα παιδιά Δανάθ Νίκου Γερό ςϊμα Ιδανικι Διατροφι Μαίρθ Τηιόρα Τα βότανα κεραπεφουν! Κατερίνα Κωςτοφλα Τα αρνθτικά του διαδικτφου ςτθ ηωι των παιδιϊν Σπφροσ Σακκάσ Τι πρζπει να προςζχουν τα παιδιά ςτον υπολογιςτι Ζλενα Κοντογιάννθ Τα υπζρ και τα κατά τθσ ςοκολάτασ Βαςίλθσ Γκαρτηονίκασ Κλείςτε τθν τθλεόραςθ! Ανοίξτε το βιβλίο! Παφλοσ Βακάλθσ Γιατί πρζπει να ηωγραφίηουν τα παιδιά Ειρινθ Καββαδία Το γζλιο κεραπεφει! Πολφνα Βλαχοποφλου Ο χορόσ και το κζατρο Δανάθ Ηδράβου Διονφςιοσ Σολωμόσ Στζφανοσ Γεωργίτςθσ Παραδοςιακά παιχνίδια Το κζντρο Μαρίνα Χατηθροφμπθ Βιβλιοπαρουςίαςθ Αρμάντο Μπαρδι

2 7 + 1 ΒΑΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 1) Δηθαίσκα εγγξαθήο θαη θνίηεζεο: Κάζε παηδί δηθαηνύηαη λα εγγξαθεί ζην ζρνιείν θαη λα παξαθνινπζεί ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα. 2) Δηθαίσκα δηεπθόιπλζεο ζηελ πξόζβαζε ζην ζρνιείν: πξέπεη λα δηεπθνιύλνληαη ηα παηδηά πνπ κέλνπλ καθξηά ή ζε θαηαπιηζκνύο. 3) Δηθαίσκα κε δηάθξηζεο: θακία δηάθξηζε δελ επηηξέπεηαη ζρεηηθή κε ην θύιν, ηε θπιή, ηελ εζληθόηεηα, ηε ζξεζθεία ή ηελ θαηάζηαζε ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΑ: Η ΖΩΙΜΑΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Τν θηίξην ηεο Ζωζηκαίαο Παηδαγωγηθήο Αθαδεκίαο είλαη απνηέιεζκα κηαο κεγάιεο πξνζπάζεηαο δέθα εηώλ ( ) ηνπ ηόηε Μεηξνπνιίηε Θωαλλίλωλ, Σππξίδωλνο Βιάρνπ. Η ζεκειίωζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έγηλε ην 1930 θαη ηα εγθαίληα ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 1938, ενξηή ηωλ επεξγεηώλ αδειθώλ Ζωζηκάδωλ. Μειεηεηήο ηνπ θηηξίνπ ήηαλ ν αξρηηέθηνλαο Αξηζηνηέιεο Ζάρνο θαη επηβιέπωλ κεραληθόο ν Πεξηθιήο Μειίξξπηνο. Ήηαλ ην ηειεπηαίν ηνπο έξγν, αθνύ θαη νη δύν πέζαλαλ κεηά από ιίγν θαηξό. Σηελ Αθαδεκία, νη βπδαληηλήο κνξθήο ηνμνζηνηρίεο έρνπλ ζπλδπαζηεί κε έλα ηππηθό γηαλληώηηθν κνλώξνθν θηίζκα, κέζα ζε έλα γεληθό πλεύκα λενβπδαληηληζκνύ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ. Τν δηδαθηήξην ηεο Ζωζηκαίαο Παηδαγωγηθήο Αθαδεκίαο πξόζθεξε γηα 50 νιόθιεξα ρξόληα ζηέγε ζε καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη 300 άηνκα εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό. Γηα 35 ρξόληα ζε κηα ηνπ πηέξπγα ζηεγάζηεθε ην Σηξαηηωηηθό Ννζνθνκείν θαη ην 1964 γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ε ηόηε ηδξπζείζα Φηινζνθηθή Σρνιή Θωαλλίλωλ. Σήκεξα θηινμελεί ζρνιεία ηεο ζηνηρεηώδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, ζπλερίδνληαο λα είλαη ρώξνο ζκίιεπζεο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο ςπρήο ησλ λέσλ αλζξώπσλ. Βασιλική Ζώη ηεο πγείαο. 4) Δηθαίσκα πνηόηεηαο ζπνπδώλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο: πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ λα πιεξνύλ όξνπο πγηεηλήο θαζαξηόηεηαο θαη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ. 5) Δηθαίσκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο: νη καζεηέο πνπ δελ κηινύλ ειιεληθά πξέπεη λα δηεπθνιύλνληαη κε ηε ιεηηνπξγία εηδηθώλ ηάμεσλ ππνδνρήο θαη εηδηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. 6) Δηθαίσκα ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο: θάζε καζεηήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκό, λα απνθεύγεηαη ν ζηηγκαηηζκόο, ε δηαπόκπεπζε. 7) Δηθαίσκα ελεκέξσζεο έθθξαζεο απόςεσλ θαη δηαιόγνπ: νη καζεηέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη αηνκηθά, ζπιινγηθά, λα κεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ό,ηη ηνπο αθνξά. 8) Δηθαίσκα πξνζηαζίαο από ηε βία: νη καζεηέο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από θάζε κνξθήο βία θαη πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Παναγιώτης Γόγολος ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σηελ πξώηε Γεκνηηθνύ πήγα ζε έλα ζρνιείν ζηε Γεξκαλία. Δθεί ην κάζεκα ΔΜΠΔΙΡΙΔ ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΔΙΟ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ μεθηλνύζε ζηηο νρηώ θαη ηειείσλε ζηηο δύν. Κάζε κέξα είρακε γιώζζα, Σηελ καζεκαηηθά πξώηε Δεκνηηθνύ θαη δύν ώξεο πήγα γεξκαληθά. ζε έλα ζρνιείν Γύν θνξέο ζηε ηελ Γεξκαλία. εβδνκάδα Εθεί γπκλαζηηθή ην κάζεκα μεθηλνύζε θαη κία ώξα ζηηο κνπζηθή. νρηώ θαη Τν ζρνιείν ηειείσλε ήηαλ ζηηο κεγάιν, δύν. θαηλνύξην Κάζε κέξα κε δύν είρακε νξόθνπο. γιώζζα, καζεκαηηθά Δίρε αίζνπζα θαη ππνινγηζηώλ, δύν ώξεο γεξκαληθά. ηερληθώλ θαη Δύν θιεηζηό θνξέο γπκλαζηήξην. ηελ εβδνκάδα Έμσ γπκλαζηηθή είρε κηα θαη κεγάιε κία ώξα απιή κνπζηθή. κε γήπεδν, Τν βόιετ ζρνιείν θαη δύν ήηαλ κπαζθέηεο. κεγάιν, Υπήξρε θαηλνύξην έλαο κε δύν θήπνο νξόθνπο. κε Είρε θπηά. αίζνπζα Σηελ άθξε ππνινγηζηώλ, ηεο απιήο ππήξρε ηερληθώλ έλα θπιηθείν. θαη θιεηζηό Μνπ άξεζε γπκλαζηήξην. ε αίζνπζα Έμσ γηαηί είρε κηα ήηαλ κεγάιε κεγάιε. απιή Δίρε κε ρώξν γήπεδν, γηα λα βόιετ βάινπκε θαη ηα δύν πξάγκαηά κπαζθέηεο. καο, ηα Υπήξρε ηερληθά θαη θ.ά. έλαο θήπνο Σηελ κε αίζνπζα θπηά. ηερληθώλ Σηελ άθξε εθηόο ηεο από απιήο ηερληθά ππήξρε βιέπακε έλα θαη θπιηθείν. ηαηλίεο. Δπίζεο Μνπ άξεζε είρε ε αίζνπζα ρώξν γηα γηαηί λα ήηαλ δηαβάδνπκε κεγάιε. βηβιία Είρε θαη ρώξν λα δσγξαθίδνπκε. γηα λα βάινπκε Υπήξρε ηα πξάγκαηά θαη αίζνπζα καο, ηα ηερληθά κνπζηθήο θ.ά. κε Σηελ πνιιά αίζνπζα όξγαλα. ηερληθώλ Σην εθηόο ζρνιείν από καο ηερληθά δελ βιέπακε έρνπκε θαη θιεηζηό ηαηλίεο. γπκλαζηήξην θαη έηζη όηαλ βξέρεη δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε γπκλαζηηθή. Επίζεο είρε ρώξν γηα λα δηαβάδνπκε βηβιία θαη λα δσγξαθίδνπκε. Υπήξρε Ωζηόζν κνπ αξέζεη πνιύ, γηαηί έρσ αξθεηνύο θαιύο θπο. θαη αίζνπζα κνπζηθήο κε πνιιά όξγαλα. Σην ζρνιείν καο δελ έρνπκε θιεηζηό γπκλαζηήξην θαη έηζη όηαλ βξέρεη δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε γπκλαζηηθή. Ωζηόζν κνπ αξέζεη πνιύ, γηαηί έρσ αξθεηνύο θαινύο θίινπο. Θανάσης Διαμάντης

3 ΠΡΟΣΑΣΓΦΣΓ ΣΟ ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚ!!! «Έπμομε θιενμκμμήζεη έκακ πιακήηε μμκαδηθήξ μμμνθηάξ. Γίκαη ημ δώνμ πμο μαξ έθακακ ηέζζενα δηζεθαημμμύνηα πνόκηα ελέιηλεξ. Πνέπεη κα θένμομε λακά ζηεκ επηθάκεηα ηα ζοκαηζζήμαηά μαξ γηα ηε Γε, κα ανπίζμομε κα ηεκ ηημμύμε ζακ δςκηακό μνγακηζμό». Σδέημξ Λόβειμθ - Πενηβαιιμκημιόγμξ Τα υλικά που χρθςιμοποιοφμε για να καταςκευάςουμε ό,τι μασ χρειάηεται, τα παίρνουμε από τθ φφςθ. Αυτόσ είναι ο φυςικόσ μασ πλοφτοσ. Εάν δεν προςζχουμε τον τρόπο που τον χρθςιμοποιοφμε, αυτόσ ςιγά ςιγά κα εξαντλθκεί. Γι αυτό αναηθτοφμε τρόπουσ να τον διατθροφμε. Γι αυτό, λοιπόν, ςκζψου κετικά, δράςε πρακτικά: ΕΘΓΗΣΡΖΗΟ ΡΓΤΙΑ: ΟΥΖ ΠΑΣΑΘΕ ΚΓΡΟ: ΟΖΗΟΚΟΙΖΑ ΗΟΤΠΖΔΖΑ: ΑΚΑΗΤΗΘΩΕ ΔΓΚ ΥΡΕΖΙΟΠΟΖΟΤΙΓ ΥΕΙΖΗΑ ΠΟΣΖΙΑ ΥΩΡΖ ΤΠΓΡΒΟΘΓ ΘΖΓΟΣΓΡΕ ΥΡΕΕ ΣΟΤ ΑΤΣΟΗΖΚΕΣΟΤ ΑΚΑΗΤΗΘΩΚΟΤΙΓ ΣΟ ΥΑΡΣΖ ΠΡΟΣΖΙΟΤΙΓ ΤΘΖΗΑ ΠΟΤ ΑΚΑΗΤΗΘΩΚΟΚΣΑΖ ΥΡΕΖΙΟΠΟΖΟΤΙΓ ΤΘΖΗΑ ΦΖΘΖΗΑ ΣΟ ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚ Μην ξεσνάηε: Γεν πεηάμε ζκοςπίδια. Χπειαζόμαζηε καθαπό αέπα. Χπειαζόμαζηε ππάζινο ζηιρ πόλειρ. Σο δάζορ δίνει ζωή. Πποζηαηεύζηε ηιρ θάλαζζερ και ηιρ ακηέρ. Σα ζώα κινδςνεύοςν να εξαθανιζηούν. Αθήζηε να ζήζοςν. Εβελίνα Γαβρίλα ΣΑ ΔΩΑ ΗΖΚΔΤΚΓΤΟΤΚ! Τα δώα είλαη απαξαίηεηα ζηε θύζε. Γηα λα ππάξρνπλ ηα δώα πξέπεη λα πξνζηαηεύνπκε ηα δάζε, ζηα νπνία δνπλ. Επίζεο, ηα δώα ησλ πόιεσλ πξέπεη λα ηα αγαπάκε θαη λα κε ηα αθήλνπκε ζην δξόκν κόλα θαη αδέζπνηα. Πξέπεη λα ηα ηαΐδνπκε θαη ηα δηαηεξνύκε θαζαξά. Πνιιά δώα ζηνλ πιαλήηε καο απεηινύληαη από εμαθάληζε. Ο άλζξσπνο είλαη ν θύξηνο ππαίηηνο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, πξάγκα πνπ βιάπηεη πνιιά είδε δώσλ. Καη ζηελ Ειιάδα δνπλ θάπνηα δώα πνπ θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε. -Η κεζνγεηαθή θώθηα Μνλάρνπο Μνλάρνπο πνπ δεη ζηελ Αιόλλεζν. Απεηιείηαη εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηξνθήο, ηεο ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ απμεκέλνπ ηνπξηζκνύ. -Τν ειάθη, θπξίσο ιόγσ ηνπ ιαζξαίνπ θπλεγηνύ. -Τν δειθίλη, εμαηηίαο ηεο ππεξαιίεπζεο θαη ηεο ζαλάησζήο ηνπ από ηνπο ςαξάδεο. -Η ζαιάζζηα ρειώλα Καξέηα-Καξέηα, εμαηηίαο ηεο αιηείαο, ηεο ξύπαλζεο θαη ηνπ απμεκέλνπ ηνπξηζκνύ. Άιια δώα πνπ θηλδπλεύνπλ ζηνλ πιαλήηε καο είλαη: ε θάιαηλα, ε πνιηθή αξθνύδα, ε ηίγξεο. Γηα λα πξνζηαηεύζνπκε, ινηπόλ, ηα δώα, πξέπεη λα πξνζέρνπκε ην πεξηβάιινλ καο, γηαηί κέζα ζ απηό δνπλ θαη απηά. Γιώργος άκκος

4 ΠΡΟΣΑΣΔΨΣΔ ΣΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑ! Σηελ όκνξθε πόιε καο, ηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ έρνπκε κηα ιίκλε. Είλαη πινύζηα ζε ςάξηα, αιιά είλαη γλσζηή θαη γηα ηα λνζηηκόηαηα ρέιηα. Δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ε ιίκλε καο θηλδπλεύεη από ηε ξύπαλζε πνπ πξνθαινύλ ηα απόβιεηα, ηα θπηνθάξκαθα, αιιά θαη ην παξάλνκν ςάξεκα πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη ελώ απαγνξεύεηαη. Σήκεξα πξέπεη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ Γηαλλησηώλ ν πινύηνο ηεο ιίκλεο καο λα ζσζεί. Σσιάμη Φριστιάννα ΠΡΟΣΑΣΕΨΣΕ ΣΑ ΠΟΤΛΙΑ! Τα ηειεπηαία 300 ρξόληα έρνπλ εμαθαληζηεί ζε όιν ηνλ θόζκν είδε πνπιηώλ. Τελ θύξηα επζύλε έρεη ν άλζξσπνο. Η θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ βηνηόπσλ ησλ πνπιηώλ. Πνιιά πνπιηά ζθνηώλνληαη από ην θπλήγη ή από αηπρήκαηα. Υπάξρνπλ λόκνη πνπ απαγνξεύνπλ ην θπλήγη ησλ πνπιηώλ θαη ηελ θαηαζηξνθή θσιηώλ θαη απγώλ. Πξέπεη όινη λα ζεβόκαζηε ηνπο λόκνπο θαη ηα κέξε πνπ δνπλ ηα πνπιηά. Η Ειιάδα έρεη πνιιά είδε πνπιηώλ θαη δηεζλή επζύλε γηα ηε δηάζσζή ηνπο. Πξέπεη όινη λα επαηζζεηνπνηεζνύκε γηα ηελ παλίδα ηεο ρώξαο καο θαη λα πξνζηαηεύνπκε ηα πνπιηά θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ. Αθόκα θαη εκείο ηα παηδηά κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε. Μπνξνύκε λα βάινπκε ηξνθή ζε έλα θνπηί γηα λα ηαΐζνπκε ηα πνπιηά, ή λεξό γηα λα πηνύλ θαη λα πιπζνύλ. Πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ παλίδα, λα πξνζηαηεύζνπκε ηα πνπιηά θαη ην πεξηβάιινλ. ταύρος Κωτσόβολος ΕΝΑ ΟΜΟΡΥΟ ΚΟΜΟ! Κάζε κέξα κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Όινη είκαζηε ππεύζπλνη, θαζώο όινη καο έρνπκε πεηάμεη από έλα ζθνππηδάθη. Δίλαη θαηξόο πιένλ λα ζηακαηήζνπλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο γηαηί ε θύζε είλαη κηα απέξαληε δύλακε θαη ζα καο ηηκσξήζεη. Δίλαη πνιύ όκνξθα λα δεηο θαη λα παίδεηο ζ έλα θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ παξά αλάκεζα ζε βνπλά από ζθνππίδηα. Μάριος Αγγέλης Παπούλιας

5 ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σιμερα ο κόςμοσ καταναλϊνει πολλι ενζργεια. Για να μποροφμε να παράγουμε όλθ αυτι τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να ζχουμε θλεκτρικό φωσ, ρεφμα για να δουλεφουν τα εργοςτάςια, κερμότθτα για να ηεςταινόμαςτε, χρθςιμοποιοφμε ωσ πθγι ενζργειασ το πετρζλαιο ι διάφορα ορυκτά, όπωσ ο λιγνίτθσ. Επειδι όμωσ αυτζσ οι πθγζσ ενζργειασ κάποια ςτιγμι κα τελειϊςουν, ενϊ προξενοφν μεγάλθ ρφπανςθ ςτο περιβάλλον, όπωσ τα αζρια που παράγονται από τθν καφςθ τουσ, είναι ανάγκθ να χρθςιμοποιιςουμε τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Οι ΑΠΕ προζρχονται από τθν αξιοποίθςθ του νεροφ, του αζρα και του θλιακοφ φωτόσ. Λζγονται ανανεϊςιμεσ επειδι είναι ανεξάντλθτεσ, ενϊ επιπλζον θ χρθςιμοποίθςι τουσ δεν επιβαρφνει το περιβάλλον. Τζτοιεσ μορφζσ ενζργειασ είναι θ αιολικι που χρθςιμοποιεί τον αζρα, θ θλιακι που χρθςιμοποιεί το φωσ, θ υδροθλεκτρικι που χρθςιμοποιεί το νερό, κακϊσ και άλλεσ. ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΦΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Στισ μζρεσ μασ, οι υπολογιςτζσ μάσ είναι πολφ χριςιμοι, αλλά πρζπει να τουσ χρθςιμοποιοφμε με μζτρο. Ειδικά ςτα μικρά παιδιά μποροφν να δθμιουργιςουν προβλιματα, όπωσ ςτθν όραςθ. Γι αυτό πάντα πρζπει να υπάρχει απόςταςθ μιςοφ μζτρου μεταξφ των ματιϊν μασ και του υπολογιςτι. Επίςθσ, πολλζσ φορζσ, ςτον υπολογιςτι μπορεί να προκλθκοφν βλάβεσ ςτουσ καρποφσ των χεριϊν μασ. Τα παιδιά δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφν μόνα τουσ τον υπολογιςτι. Οι ιςτοςελίδεσ που ανοίγουν τα παιδιά πρζπει να ελζγχονται από τουσ γονείσ τουσ. Αγαπάμε, λοιπόν, τουσ υπολογιςτζσ, αλλά πρζπει να είμαςτε πολφ προςεκτικοί. Έλενα Κοντογιάννη Φρήστος Μανταλόβας ΣΑ ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΖΩΗ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ήμενα ηα παηπκίδηα πμο παίδμομε όιμη μαξ είκαη ηα ειεθηνμκηθά, έπμοκ ζπέζε με ηεκ ηεπκμιμγία θαη ζοκήζςξ παίδμκηαη ζε μμάδεξ. Η παναηεηαμέκε πνήζε ημο Η/Τ δεμημονγεί πμιιά πνμβιήμαηα, όπη μόκμ ροπηθά, αιιά θαη ζςμαηηθά. Σα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα είκαη δηάζεμα όπη ηόζμ γηα ηα ζεηηθά ημοξ, αιιά γηα ηα ανκεηηθά ημοξ. Ο παίπηεξ θαζειώκεηαη γηα ώνεξ μπνμζηά ζημκ Η/Τ. Πμιιμί είκαη αοημί πμο εηζπςνμύκ γηα ηα θαιά ζημκ θόζμμ ηςκ ειεθηνμκηθώκ παηπκηδηώκ θαη θαηαιήγμοκ κα πνμηημμύκ ημοξ θακηαζηηθμύξ θόζμμοξ από ηεκ πναγμαηηθόηεηα. Σα παηδηά πνμζπαζμύκ κα απμδείλμοκ όηη αοηά είκαη πμο ειέγπμοκ ηα γεγμκόηα. Παίνκμοκ ηε ζέζε ημο ήνςα, γίκμκηαη έκα με αοηόκ. Νηώζμοκ ημκ θίκδοκμ, ημ θόβμ θαη αοηό έπεη ακηίθηοπμ ζηε δηαμόνθςζε ημο παναθηήνα ημοξ. Έκα άιιμ ανκεηηθό είκαη όηη μ κέμξ ζα πνμηημήζεη κα μηιήζεη ζημ internet μ έκακ θίιμ ημο από ημ κα βνεζμύκ θαη κα μηιήζμοκ. ύμθςκα με ηα παναπάκς, ε πνήζε ημο Η/Τ πνέπεη κα γίκεηαη με οπεοζοκόηεηα θαη πάκς απ όια με μέηνμ. πύρος ακκάς ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ γράφει η Μαρίνα Φατζηρούμπη Όλα τα παιδιά κάθονται κάτω και σχηματίζουν έναν κύκλο. το κέντρο του κύκλου βάζουν πολλές πλακουτσωτές πέτρες τη μία πάνω στην άλλη. Σα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Από μια απόσταση δέκα βημάτων, η μία ομάδα ρίχνει τη μπάλα προσπαθώντας να ρίξει όλες τις πέτρες. Η άλλη ομάδα πρέπει να βρει και να πιάσει τη μπάλα, ενώ η πρώτη ομάδα πρέπει να τρέξει και να ξαναστήσει τις πέτρες. Όποιος κάνει πρώτος την αποστολή του κερδίζει και ρίχνει αυτός τη μπάλα.

6 ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ γράφει η Δανάη Νίκου Ζ ηειεόξαζε είλαη έλα κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο, πνπ απνηειεί εδώ θαη ηξεηο δεθαεηίεο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Ζ ηειεόξαζε κπνξεί, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά: Να ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε κάζεζε, λ αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζην παηδί, λα γίλεη πεγή πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζεο, λα ην ςπραγσγήζεη. Αληίζεηα, αλ ηα παηδηά παξαθνινπζνύλ πνιιέο ώξεο εκεξεζίσο πξνγξάκκαηα κε ζθελέο βίαο θαη πνιιέο δηαθεκίζεηο, ηόηε δεκηνπξγνύληαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο, όπσο παρπζαξθία από ηελ έιιεηςε άζθεζεο, ηζηκπνιόγεκα κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε, έιιεηςε πξνζνρήο, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά γηαηί ηα παηδηά ζπλεζίδνπλ ηε βία, δηαηαξαρέο ύπλνπ (απνθηνύλ θνβίεο, έρνπλ εθηάιηεο), θαηαλαισηηθή καλία (ιόγσ δηαθεκίζεσλ). Έηζη νη γνλείο πξέπεη: Να κελ αθήλνπλ ηελ ηειεόξαζε άζθνπα αλνηρηή όιε ηε κέξα, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηειεόξαζε γηα ςπραγσγία, λα βιέπνπλ ηειεόξαζε καδί κε ην παηδί θαη λα ηνπ εμεγνύλ νπνηαδήπνηε απνξία έρεη, λα κελ βάδνπλ ηειεόξαζε κέζα ζην παηδηθό δσκάηην, λα κε βιέπνπλ ηειεόξαζε πάλσ από 1 ώξα θαζεκεξηλά. Ο ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ γράφει η Δανάη Ζδράβου Ο χορός και το θέατρο ωφελούν τα παιδιά σε πολλά πράγματα. Κατ αρχάς γυμνάζουν και δυναμώνουν το σώμα των παιδιών. Επίσης, δυναμώνουν και το μυαλό των παιδιών, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται και να διαβάζουν και άλλα πράγματα, εκτός από τα σχολικά βιβλία. Σέλος, βοηθούν και στη βελτίωση του χαρακτήρα των παιδιών, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν και να εργάζονται ομαδικά. ΓΙΑΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩΓΡΑΥΙΖΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ γράφει η Ειρήνη Καββαδία Σα παιδιά πρέπει να ζωγραφίζουν γιατί είναι ένας τρόπος έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του παιδιού. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται τον έξω κόσμο μέσα από σχήματα και χρώματα. Και όπως όλες οι τέχνες, έτσι και η ζωγραφική είναι ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΗ του Αρμάντο Μπαρδή Τίηινο: Ζ αιεπνύ θαη ηα ζηαθύιηα Σπγγξαθέαο: Η. Vernet Δθδόζεηο: Παλαγηώηεο Βνζθάιεο Πξσηαγσληζηέο: Ζ αιεπνύ θαη ηα θνπλειάθηα Τπόθεση: Μηα κέξα πνπ ν ήιηνο έιακπε, ε αιεπνύ ε θπξα-μαξηώ βγήθε βόιηα. Σθεθηόηαλ όηη κηα ηέηνηα κέξα ην βνπλό ζα ήηαλ γεκάην θνπλέιηα. Όηαλ ηελ είδαλ, ηα θνπλέιηα ηξέμαλε. Ζ θπξα-μαξηώ ηα θπλήγεζε κέρξη πνπ ιαράληαζε. Πήξε ην δξόκν γηα ην ζπίηη, πεξλώληαο από έλα ακπέιη. Άξρηζε λα πεδάεη 1,2,3, 20 πεδήκαηα, ηίπνηα. Ζ θαθνκνίξα δελ θαηάθεξε ηίπνηα. «Γελ βαξηέζαη!», είπε ζην ηέινο. θεραπευτική και μέσα από αυτή γνωρίζουμε και γνωριζόμαστε.

7 ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΩΜΟ Σήκεξα ηα παηδηά πξνηηκνύλ λα βιέπνπλ ηειεόξαζε παξά λα δηαβάδνπλ έλα βηβιίν. Απηό ην θάλνπλ γηαηί δελ γλσξίδνπλ ηελ νκνξθηά πνπ θξύβνπλ ηα βηβιία. Γε γλσξίδνπλ πσο ην βηβιίν είλαη ε θαιύηεξε ζπληξνθηά. Γε γλσξίδνπλ πσο ό,ηη δηαβάδνπλ ηνπο θάλεη θαιύηεξνπο θαη εμππλόηεξνπο. Γε γλσξίδνπλ πσο ηα βηβιία κπνξνύλ λα ζε ηαμηδέςνπλ παληνύ, ζε κέξε αιεζηλά ή θαληαζηηθά, ζε γεγνλόηα αιεζηλά ή θαληαζηηθά, ζε όιν ηνλ θόζκν. Γη απηό ζαο πξνηείλσ λα αιιάμεηε, έζησ θαη γηα ιίγν. Κιείζηε ηελ ηειεόξαζε θη αλνίμηε έλα βηβιίν θαη ζα δείηε από κόλνη ζαο ηε δηαθνξά. Σαο πξνηείλσ, κάιηζηα, ηξία βηβιία γηα λα μεθηλήζεηε ην δηάβαζκα: α)έλαο θήπνο ζηελ ηάμε καο β) Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ ζε 80 εκέξεο γ) Ο κηθξόο Νηθόιαο Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 1798 θαη ραξαθηεξίζηεθε σο Δζληθόο καο πνηεηήο. Ξεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Ηηαιία θαη ην έξγν ηνπ νινθιεξώζεθε ην Μάην ηνπ 1823, πνπ ήηαλ εκπλεπζκέλν από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ Δίλαη ε δσή Μηα πεξηπέηεηα ηξειή Με γέιην θαη ραξά Όια παλ θαιά! Διάηε λα παίμνπκε παηδηά Με γέιην θαη ραξά Να γίλνπκε όινη θίινη Να θέξνπκε ηελ εηξήλε!!! τέφανος Γεωργίτσης ΣΑ ΤΠΕΡ ΚΑΙ ΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΣΟ ΓΕΛΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΕΙ Τν γέιην δελ είλαη αζηεία ππόζεζε. Αληίζεηα, είλαη κία πνιύ ζεκαληηθή εθδήισζε ηεο δσήο καο. Ο Ηππνθξάηεο πίζηεπε ζηε ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ γέιηνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ν άλζξσπνο είλαη ην κόλν από ηα δώα πνπ κπνξεί λα γειά. Ο ξόινο ηνπ γέιηνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο. Όινη ζέινπκε λα πεξλάκε θαιά. Να ληώζνπκε σξαία θαη λα ραηξόκαζηε. Τν γέιην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δώζεη ραξά θαη θαλείο καο δε ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί έλαλ θόζκν ρσξίο γέιην. Ζ γεισηνζεξαπεία έρεη ζθνπό λα δηδάμεη ηνπο αλζξώπνπο πώο λα μαλαζπκεζνύλ λα γεινύλ. Τν γέιην βνεζάεη ην ακπληηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Με ην γέιην βαζαίλεη ε αλαπλνή καο. Τν μεθαξδηζηηθό γέιην βνεζάεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, βειηηώλεη ηε ρώλεςή καο θαη θαηαπνιεκά ηε δπζθνηιηόηεηα. Δπίζεο, αλαδσνγνλεί ην πάγθξεαο. Πώο κπνξνύκε λα γειάκε πεξηζζόηεξν; Αο ζθεθηνύκε όηη θάζε κέξα ζηε δσή καο είλαη γηνξηή. Να αζρνινύκαζηε κε πξάγκαηα πνπ καο αξέζνπλ θαη καο πξνμελνύλ ραξά. Να ζπκόκαζηε όηη δελ ππάξρεη πξόβιεκα ρσξίο ιύζε. Να εθδειώλνπκε ηελ αγάπε καο θαη λα ρακνγειάκε πην ζπρλά. Γειάζηε είλαη ζεξαπεπηηθό! Πολύνα Βλαχοπούλου ΟΚΟΛΑΣΑ Ηαηά θαηνμύξ ε ζμθμιάηα έπεη δεπζεί επηθνίζεηξ θαη ανθεημί είκαη αοημί πμο ηεκ έπμοκ θαηαηάλεη ζηα «θαθά» ηνόθημα. Η πναγμαηηθόηεηα είκαη δηαθμνεηηθή. Η ζμθμιάηα είκαη πιμύζηα ζε πμιύηημα δηαηνμθηθά ζημηπεία θαη απμηειεί πεγή δςηηθόηεηαξ γηα ημκ μνγακηζμό. Βέβαηα, πνμθαιεί εοπανίζηεζε. Γίκαη πνώηεξ ηάλεςξ δηεγενηηθό, θαζώξ είκαη πιμύζηα ζε μαγκήζημ. Σμ μαγκήζημ δνα ζηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ θμύναζεξ θαη ζοκηειεί ζηεκ επακαθμνά ηεξ παμέκεξ εκένγεηαξ. Γπίζεξ, δηεγείνεη ημκ εγθέθαιμ θαη ημκ βμεζά κα ακηαπμθνηζεί με επηηοπία ζηηξ δύζθμιεξ δηακμεηηθέξ ηθακόηεηεξ. Σα θαηά ηεξ ζμθμιάηαξ είκαη: Η ζμθμιάηα, ιόγς ηεξ δάπανεξ πμο πενηέπεη, μπμνεί κα βιάρεη ηα δόκηηα. α ιηπανά ηεξ αολάκμοκ ηε ζενμηδηθή ηεξ αλία. Μπμνεί κα μαξ θμνηώζεη με πμιιέξ ζενμίδεξ. οπκά ε ζμθμιάηα έπεη θαηεγμνεζεί γηα ηεκ πνόθιεζε πμκμθεθάιςκ. ε ζπάκηεξ πενηπηώζεηξ ε ζμθμιάηα πνμθαιεί αιιενγίεξ. Βασίλης Γκαρτζονίκας

8 ΓΕΡΟ ΩΜΑ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΡΟΥΗ γράφει η Μαίρη Σζιόρα Σμ ζώμα μαξ γηα κα γίκεη μεγάιμ, δοκαηό θαη όμμνθμ πνέπεη κα ηνώμε θαζεμενηκά ηνμθέξ πμο πενηέπμοκ ζνεπηηθέξ μοζίεξ, όπςξ: ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΤΟΤΝ γράφει η Κατερίνα Κωστούλα Βότανο είναι κάθε χόρτο ή φυτό χρήσιμο για Τδαηάκζναθεξ (θνμύηα, ιαπακηθά, όζπνηα, τη θεραπευτική δεμεηνηαθά, μέιη). ουσία που έχει. Οι Πνςηεΐκεξ (θνέαξ, ράνη, πμοιενηθά, γαιαθημθμμηθά, άνθρωποι το αογά, όζπνηα). Λίπε (ειαηόιαδμ) Βηηαμίκεξ (π.π. πμνημθάιηα) παίρνουν για να γίνουν καλά. Σα βότανα τα χρησιμοποιούσαν οι Κινέζοι, οι Μέηαιια θαη ηπκμζημηπεία (αζβέζηημ, π.π. γαιαθημθμμηθά, θώζθμνμξ, π.π. ράνηα, ζίδενμξ, π.π. θνέαξ, θαθέξ, ζπακάθη). Δηαθμνεηηθά: Σμ ζώμα μαξ δε ζα ακαπηοπζεί ζςζηά θαη ζα αννςζηήζεη. Θα κηώζμομε αδοκαμία θαη θμύναζε. ΠΩ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΓΙΝΑΙ ΣΑ ΓΓΤΜΑΣΑ ΜΑ: Πνωηκό: Έκα πμηήνη θνέζθμ γάια, μία θέηα ρςμί με μέιη θαη έκα θνμύημ. Γπίζεξ ζημ γάια μπμνμύμε κα πνμζζέζμομε δεμεηνηαθά. ημ ζπμιείμ: Φένκμομε από ημ ζπίηη μαξ έκα μαύνμ ρςμί με δαμπόκ θαη ηονί. ημ δεύηενμ δηάιεημμα ηνώμε 2 θνμύηα θαη έκα πομό πςνίξ ακζναθηθό. Ιεζεμενηακό Βναδηκό: Σνώμε ημ θαγεηό πμο έπεη εημημαζηεί ζημ ζπίηη θαη πενηιαμβάκεη ηνμθέξ από όιεξ ηηξ μμάδεξ με ζνεπηηθά ζοζηαηηθά. Σμ βναδηκό κα είκαη πάκηα ιηγόηενμ από ημ μεζεμενηακό. Ή ακ ζέις θάηη πημ ειαθνύ: γάια με θνμύημ, ηονί, ζαιάηα. Απόγεομα: Σνώμε θνμύηα ή γηαμύνηη με μέιη θαη γάια με ιίγμ θέηθ. Πνηκ θμημεζώ: Έκα πμηήνη θνέζθμ γάια. αξ δίκς μενηθέξ ζομβμοιέξ γηα ηεκ ογεία ζαξ: Δεκ αγμνάδω έημημα θαγεηά απ έλω. Πίκω θνέζθμοξ πομμύξ. Δεκ Αιγύπτιοι και ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες. ήμερα στην Ελλάδα φυτρώνουν πάνω από φυτά, που έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Σα βότανα δεν μπορούν να δράσουν στον ανθρώπινο οργανισμό αμέσως, όπως τα φάρμακα. Μπορούν, όμως, να τους βοηθήσουν και δεν έχουν παρενέργειες. Σα βότανα μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο σε πολλές παθήσεις, όπως την αναιμία, τις μυρμηγκιές, τον πονοκέφαλο κ.ά. Οι άνθρωποι μαζεύουν τα βότανα λίγο πριν ανθίσουν. τη συνέχεια τα αποξηραίνουν και τα αποθηκεύουν σε γυάλινα δοχεία, μακριά από το φως του ήλιου. Σα περισσότερα κρατάνε μήνες. Από άλλα βότανα παίρνουμε τα άνθη τους, από άλλα βότανα παίρνουμε τα φύλλα, όπως η δάφνη, ενώ από άλλα βότανα παίρνουμε τους σπόρους ή τις ρίζες τους. Μερικά από τα βότανα της περιοχής μας είναι η αγριάδα, η αντράκλα, τα γαϊδουράγκαθα, η κολλιτσίδα, ο δυόσμος, η κουμαριά και το θυμάρι. Σα βότανα είναι πολύ χρήσιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό και πρέπει όλοι να τα χρησιμοποιούμε και να μην καταναλώνουμε συνέχεια φάρμακα. ηνώω ζοπκά έημημα γιοθά. Σνώω θαζεμενηκά ιαπακηθά θαη θνμύηα. Όιε ηεκ εμένα πίκω ανθεηό κενό. Δεκ βιέπω ηειεόναζε, αιιά αζιμύμαη θαζεμενηκά.

9 Η εφημερίδα μας! Δεν το πιστεύω! Μου αρέσει πολύ! Ελπίζω να τη διαβάσουν όλοι. Έχει ενδιαφέροντα θέματα.

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος

Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος Με ζύλζεκά καο «Γηαβάδσ βηβιία δίλσ θηεξά ζηε ζθέςε κνπ» επηρεηξνύκε θαη επηδηώθνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα