Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο"

Transcript

1 Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο Τεύχξο 1, Β ράνη 2 0 Πειραμαρικό Δημξρικό Σχξλείξ Ιωαμμίμωμ Διεςθςμρήο πχξλείξς: Τπξςμάμηο Γεώργιξο, Δαπκάλα Τάνηο: Νρόκα Αγλαΐα Το ςχολείο μασ: Ηωςιμαία Παιδαγωγικι Ακαδθμία Βαςιλικι Ηώθ Προςτατζψτε τθ λίμνθ μασ! Χριςτιάννα Τςιάμθ Τα ηϊα κινδυνεφουν! Γιώργοσ Σάκκοσ 7+1 Βαςικά Δικαιϊματα των παιδιϊν Παναγιώτθσ Γόγολοσ Εμπειρίεσ από το ςχολείο ςτθ Γερμανία Θανάςθσ Διαμάντθσ Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ Χριςτοσ Μανταλόβασ Προςτατζψτε το περιβάλλον! Εβελίνα Γαβρίλα Προςτατζψτε τα πουλιά! Σταφροσ Κωτςόβολοσ Ζνασ όμορφοσ κόςμοσ! Μάριοσ Αγγζλθσ - Παποφλιασ Οι επιπτϊςεισ τθσ τθλεόραςθσ ςτα παιδιά Δανάθ Νίκου Γερό ςϊμα Ιδανικι Διατροφι Μαίρθ Τηιόρα Τα βότανα κεραπεφουν! Κατερίνα Κωςτοφλα Τα αρνθτικά του διαδικτφου ςτθ ηωι των παιδιϊν Σπφροσ Σακκάσ Τι πρζπει να προςζχουν τα παιδιά ςτον υπολογιςτι Ζλενα Κοντογιάννθ Τα υπζρ και τα κατά τθσ ςοκολάτασ Βαςίλθσ Γκαρτηονίκασ Κλείςτε τθν τθλεόραςθ! Ανοίξτε το βιβλίο! Παφλοσ Βακάλθσ Γιατί πρζπει να ηωγραφίηουν τα παιδιά Ειρινθ Καββαδία Το γζλιο κεραπεφει! Πολφνα Βλαχοποφλου Ο χορόσ και το κζατρο Δανάθ Ηδράβου Διονφςιοσ Σολωμόσ Στζφανοσ Γεωργίτςθσ Παραδοςιακά παιχνίδια Το κζντρο Μαρίνα Χατηθροφμπθ Βιβλιοπαρουςίαςθ Αρμάντο Μπαρδι

2 7 + 1 ΒΑΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 1) Δηθαίσκα εγγξαθήο θαη θνίηεζεο: Κάζε παηδί δηθαηνύηαη λα εγγξαθεί ζην ζρνιείν θαη λα παξαθνινπζεί ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα. 2) Δηθαίσκα δηεπθόιπλζεο ζηελ πξόζβαζε ζην ζρνιείν: πξέπεη λα δηεπθνιύλνληαη ηα παηδηά πνπ κέλνπλ καθξηά ή ζε θαηαπιηζκνύο. 3) Δηθαίσκα κε δηάθξηζεο: θακία δηάθξηζε δελ επηηξέπεηαη ζρεηηθή κε ην θύιν, ηε θπιή, ηελ εζληθόηεηα, ηε ζξεζθεία ή ηελ θαηάζηαζε ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΑ: Η ΖΩΙΜΑΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Τν θηίξην ηεο Ζωζηκαίαο Παηδαγωγηθήο Αθαδεκίαο είλαη απνηέιεζκα κηαο κεγάιεο πξνζπάζεηαο δέθα εηώλ ( ) ηνπ ηόηε Μεηξνπνιίηε Θωαλλίλωλ, Σππξίδωλνο Βιάρνπ. Η ζεκειίωζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έγηλε ην 1930 θαη ηα εγθαίληα ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 1938, ενξηή ηωλ επεξγεηώλ αδειθώλ Ζωζηκάδωλ. Μειεηεηήο ηνπ θηηξίνπ ήηαλ ν αξρηηέθηνλαο Αξηζηνηέιεο Ζάρνο θαη επηβιέπωλ κεραληθόο ν Πεξηθιήο Μειίξξπηνο. Ήηαλ ην ηειεπηαίν ηνπο έξγν, αθνύ θαη νη δύν πέζαλαλ κεηά από ιίγν θαηξό. Σηελ Αθαδεκία, νη βπδαληηλήο κνξθήο ηνμνζηνηρίεο έρνπλ ζπλδπαζηεί κε έλα ηππηθό γηαλληώηηθν κνλώξνθν θηίζκα, κέζα ζε έλα γεληθό πλεύκα λενβπδαληηληζκνύ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ. Τν δηδαθηήξην ηεο Ζωζηκαίαο Παηδαγωγηθήο Αθαδεκίαο πξόζθεξε γηα 50 νιόθιεξα ρξόληα ζηέγε ζε καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη 300 άηνκα εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό. Γηα 35 ρξόληα ζε κηα ηνπ πηέξπγα ζηεγάζηεθε ην Σηξαηηωηηθό Ννζνθνκείν θαη ην 1964 γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ε ηόηε ηδξπζείζα Φηινζνθηθή Σρνιή Θωαλλίλωλ. Σήκεξα θηινμελεί ζρνιεία ηεο ζηνηρεηώδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, ζπλερίδνληαο λα είλαη ρώξνο ζκίιεπζεο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο ςπρήο ησλ λέσλ αλζξώπσλ. Βασιλική Ζώη ηεο πγείαο. 4) Δηθαίσκα πνηόηεηαο ζπνπδώλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο: πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ λα πιεξνύλ όξνπο πγηεηλήο θαζαξηόηεηαο θαη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ. 5) Δηθαίσκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο: νη καζεηέο πνπ δελ κηινύλ ειιεληθά πξέπεη λα δηεπθνιύλνληαη κε ηε ιεηηνπξγία εηδηθώλ ηάμεσλ ππνδνρήο θαη εηδηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. 6) Δηθαίσκα ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο: θάζε καζεηήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκό, λα απνθεύγεηαη ν ζηηγκαηηζκόο, ε δηαπόκπεπζε. 7) Δηθαίσκα ελεκέξσζεο έθθξαζεο απόςεσλ θαη δηαιόγνπ: νη καζεηέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη αηνκηθά, ζπιινγηθά, λα κεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ό,ηη ηνπο αθνξά. 8) Δηθαίσκα πξνζηαζίαο από ηε βία: νη καζεηέο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από θάζε κνξθήο βία θαη πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Παναγιώτης Γόγολος ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σηελ πξώηε Γεκνηηθνύ πήγα ζε έλα ζρνιείν ζηε Γεξκαλία. Δθεί ην κάζεκα ΔΜΠΔΙΡΙΔ ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΔΙΟ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ μεθηλνύζε ζηηο νρηώ θαη ηειείσλε ζηηο δύν. Κάζε κέξα είρακε γιώζζα, Σηελ καζεκαηηθά πξώηε Δεκνηηθνύ θαη δύν ώξεο πήγα γεξκαληθά. ζε έλα ζρνιείν Γύν θνξέο ζηε ηελ Γεξκαλία. εβδνκάδα Εθεί γπκλαζηηθή ην κάζεκα μεθηλνύζε θαη κία ώξα ζηηο κνπζηθή. νρηώ θαη Τν ζρνιείν ηειείσλε ήηαλ ζηηο κεγάιν, δύν. θαηλνύξην Κάζε κέξα κε δύν είρακε νξόθνπο. γιώζζα, καζεκαηηθά Δίρε αίζνπζα θαη ππνινγηζηώλ, δύν ώξεο γεξκαληθά. ηερληθώλ θαη Δύν θιεηζηό θνξέο γπκλαζηήξην. ηελ εβδνκάδα Έμσ γπκλαζηηθή είρε κηα θαη κεγάιε κία ώξα απιή κνπζηθή. κε γήπεδν, Τν βόιετ ζρνιείν θαη δύν ήηαλ κπαζθέηεο. κεγάιν, Υπήξρε θαηλνύξην έλαο κε δύν θήπνο νξόθνπο. κε Είρε θπηά. αίζνπζα Σηελ άθξε ππνινγηζηώλ, ηεο απιήο ππήξρε ηερληθώλ έλα θπιηθείν. θαη θιεηζηό Μνπ άξεζε γπκλαζηήξην. ε αίζνπζα Έμσ γηαηί είρε κηα ήηαλ κεγάιε κεγάιε. απιή Δίρε κε ρώξν γήπεδν, γηα λα βόιετ βάινπκε θαη ηα δύν πξάγκαηά κπαζθέηεο. καο, ηα Υπήξρε ηερληθά θαη θ.ά. έλαο θήπνο Σηελ κε αίζνπζα θπηά. ηερληθώλ Σηελ άθξε εθηόο ηεο από απιήο ηερληθά ππήξρε βιέπακε έλα θαη θπιηθείν. ηαηλίεο. Δπίζεο Μνπ άξεζε είρε ε αίζνπζα ρώξν γηα γηαηί λα ήηαλ δηαβάδνπκε κεγάιε. βηβιία Είρε θαη ρώξν λα δσγξαθίδνπκε. γηα λα βάινπκε Υπήξρε ηα πξάγκαηά θαη αίζνπζα καο, ηα ηερληθά κνπζηθήο θ.ά. κε Σηελ πνιιά αίζνπζα όξγαλα. ηερληθώλ Σην εθηόο ζρνιείν από καο ηερληθά δελ βιέπακε έρνπκε θαη θιεηζηό ηαηλίεο. γπκλαζηήξην θαη έηζη όηαλ βξέρεη δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε γπκλαζηηθή. Επίζεο είρε ρώξν γηα λα δηαβάδνπκε βηβιία θαη λα δσγξαθίδνπκε. Υπήξρε Ωζηόζν κνπ αξέζεη πνιύ, γηαηί έρσ αξθεηνύο θαιύο θπο. θαη αίζνπζα κνπζηθήο κε πνιιά όξγαλα. Σην ζρνιείν καο δελ έρνπκε θιεηζηό γπκλαζηήξην θαη έηζη όηαλ βξέρεη δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε γπκλαζηηθή. Ωζηόζν κνπ αξέζεη πνιύ, γηαηί έρσ αξθεηνύο θαινύο θίινπο. Θανάσης Διαμάντης

3 ΠΡΟΣΑΣΓΦΣΓ ΣΟ ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚ!!! «Έπμομε θιενμκμμήζεη έκακ πιακήηε μμκαδηθήξ μμμνθηάξ. Γίκαη ημ δώνμ πμο μαξ έθακακ ηέζζενα δηζεθαημμμύνηα πνόκηα ελέιηλεξ. Πνέπεη κα θένμομε λακά ζηεκ επηθάκεηα ηα ζοκαηζζήμαηά μαξ γηα ηε Γε, κα ανπίζμομε κα ηεκ ηημμύμε ζακ δςκηακό μνγακηζμό». Σδέημξ Λόβειμθ - Πενηβαιιμκημιόγμξ Τα υλικά που χρθςιμοποιοφμε για να καταςκευάςουμε ό,τι μασ χρειάηεται, τα παίρνουμε από τθ φφςθ. Αυτόσ είναι ο φυςικόσ μασ πλοφτοσ. Εάν δεν προςζχουμε τον τρόπο που τον χρθςιμοποιοφμε, αυτόσ ςιγά ςιγά κα εξαντλθκεί. Γι αυτό αναηθτοφμε τρόπουσ να τον διατθροφμε. Γι αυτό, λοιπόν, ςκζψου κετικά, δράςε πρακτικά: ΕΘΓΗΣΡΖΗΟ ΡΓΤΙΑ: ΟΥΖ ΠΑΣΑΘΕ ΚΓΡΟ: ΟΖΗΟΚΟΙΖΑ ΗΟΤΠΖΔΖΑ: ΑΚΑΗΤΗΘΩΕ ΔΓΚ ΥΡΕΖΙΟΠΟΖΟΤΙΓ ΥΕΙΖΗΑ ΠΟΣΖΙΑ ΥΩΡΖ ΤΠΓΡΒΟΘΓ ΘΖΓΟΣΓΡΕ ΥΡΕΕ ΣΟΤ ΑΤΣΟΗΖΚΕΣΟΤ ΑΚΑΗΤΗΘΩΚΟΤΙΓ ΣΟ ΥΑΡΣΖ ΠΡΟΣΖΙΟΤΙΓ ΤΘΖΗΑ ΠΟΤ ΑΚΑΗΤΗΘΩΚΟΚΣΑΖ ΥΡΕΖΙΟΠΟΖΟΤΙΓ ΤΘΖΗΑ ΦΖΘΖΗΑ ΣΟ ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚ Μην ξεσνάηε: Γεν πεηάμε ζκοςπίδια. Χπειαζόμαζηε καθαπό αέπα. Χπειαζόμαζηε ππάζινο ζηιρ πόλειρ. Σο δάζορ δίνει ζωή. Πποζηαηεύζηε ηιρ θάλαζζερ και ηιρ ακηέρ. Σα ζώα κινδςνεύοςν να εξαθανιζηούν. Αθήζηε να ζήζοςν. Εβελίνα Γαβρίλα ΣΑ ΔΩΑ ΗΖΚΔΤΚΓΤΟΤΚ! Τα δώα είλαη απαξαίηεηα ζηε θύζε. Γηα λα ππάξρνπλ ηα δώα πξέπεη λα πξνζηαηεύνπκε ηα δάζε, ζηα νπνία δνπλ. Επίζεο, ηα δώα ησλ πόιεσλ πξέπεη λα ηα αγαπάκε θαη λα κε ηα αθήλνπκε ζην δξόκν κόλα θαη αδέζπνηα. Πξέπεη λα ηα ηαΐδνπκε θαη ηα δηαηεξνύκε θαζαξά. Πνιιά δώα ζηνλ πιαλήηε καο απεηινύληαη από εμαθάληζε. Ο άλζξσπνο είλαη ν θύξηνο ππαίηηνο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, πξάγκα πνπ βιάπηεη πνιιά είδε δώσλ. Καη ζηελ Ειιάδα δνπλ θάπνηα δώα πνπ θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε. -Η κεζνγεηαθή θώθηα Μνλάρνπο Μνλάρνπο πνπ δεη ζηελ Αιόλλεζν. Απεηιείηαη εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηξνθήο, ηεο ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ απμεκέλνπ ηνπξηζκνύ. -Τν ειάθη, θπξίσο ιόγσ ηνπ ιαζξαίνπ θπλεγηνύ. -Τν δειθίλη, εμαηηίαο ηεο ππεξαιίεπζεο θαη ηεο ζαλάησζήο ηνπ από ηνπο ςαξάδεο. -Η ζαιάζζηα ρειώλα Καξέηα-Καξέηα, εμαηηίαο ηεο αιηείαο, ηεο ξύπαλζεο θαη ηνπ απμεκέλνπ ηνπξηζκνύ. Άιια δώα πνπ θηλδπλεύνπλ ζηνλ πιαλήηε καο είλαη: ε θάιαηλα, ε πνιηθή αξθνύδα, ε ηίγξεο. Γηα λα πξνζηαηεύζνπκε, ινηπόλ, ηα δώα, πξέπεη λα πξνζέρνπκε ην πεξηβάιινλ καο, γηαηί κέζα ζ απηό δνπλ θαη απηά. Γιώργος άκκος

4 ΠΡΟΣΑΣΔΨΣΔ ΣΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑ! Σηελ όκνξθε πόιε καο, ηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ έρνπκε κηα ιίκλε. Είλαη πινύζηα ζε ςάξηα, αιιά είλαη γλσζηή θαη γηα ηα λνζηηκόηαηα ρέιηα. Δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ε ιίκλε καο θηλδπλεύεη από ηε ξύπαλζε πνπ πξνθαινύλ ηα απόβιεηα, ηα θπηνθάξκαθα, αιιά θαη ην παξάλνκν ςάξεκα πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη ελώ απαγνξεύεηαη. Σήκεξα πξέπεη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ Γηαλλησηώλ ν πινύηνο ηεο ιίκλεο καο λα ζσζεί. Σσιάμη Φριστιάννα ΠΡΟΣΑΣΕΨΣΕ ΣΑ ΠΟΤΛΙΑ! Τα ηειεπηαία 300 ρξόληα έρνπλ εμαθαληζηεί ζε όιν ηνλ θόζκν είδε πνπιηώλ. Τελ θύξηα επζύλε έρεη ν άλζξσπνο. Η θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ βηνηόπσλ ησλ πνπιηώλ. Πνιιά πνπιηά ζθνηώλνληαη από ην θπλήγη ή από αηπρήκαηα. Υπάξρνπλ λόκνη πνπ απαγνξεύνπλ ην θπλήγη ησλ πνπιηώλ θαη ηελ θαηαζηξνθή θσιηώλ θαη απγώλ. Πξέπεη όινη λα ζεβόκαζηε ηνπο λόκνπο θαη ηα κέξε πνπ δνπλ ηα πνπιηά. Η Ειιάδα έρεη πνιιά είδε πνπιηώλ θαη δηεζλή επζύλε γηα ηε δηάζσζή ηνπο. Πξέπεη όινη λα επαηζζεηνπνηεζνύκε γηα ηελ παλίδα ηεο ρώξαο καο θαη λα πξνζηαηεύνπκε ηα πνπιηά θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ. Αθόκα θαη εκείο ηα παηδηά κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε. Μπνξνύκε λα βάινπκε ηξνθή ζε έλα θνπηί γηα λα ηαΐζνπκε ηα πνπιηά, ή λεξό γηα λα πηνύλ θαη λα πιπζνύλ. Πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ παλίδα, λα πξνζηαηεύζνπκε ηα πνπιηά θαη ην πεξηβάιινλ. ταύρος Κωτσόβολος ΕΝΑ ΟΜΟΡΥΟ ΚΟΜΟ! Κάζε κέξα κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Όινη είκαζηε ππεύζπλνη, θαζώο όινη καο έρνπκε πεηάμεη από έλα ζθνππηδάθη. Δίλαη θαηξόο πιένλ λα ζηακαηήζνπλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο γηαηί ε θύζε είλαη κηα απέξαληε δύλακε θαη ζα καο ηηκσξήζεη. Δίλαη πνιύ όκνξθα λα δεηο θαη λα παίδεηο ζ έλα θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ παξά αλάκεζα ζε βνπλά από ζθνππίδηα. Μάριος Αγγέλης Παπούλιας

5 ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σιμερα ο κόςμοσ καταναλϊνει πολλι ενζργεια. Για να μποροφμε να παράγουμε όλθ αυτι τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να ζχουμε θλεκτρικό φωσ, ρεφμα για να δουλεφουν τα εργοςτάςια, κερμότθτα για να ηεςταινόμαςτε, χρθςιμοποιοφμε ωσ πθγι ενζργειασ το πετρζλαιο ι διάφορα ορυκτά, όπωσ ο λιγνίτθσ. Επειδι όμωσ αυτζσ οι πθγζσ ενζργειασ κάποια ςτιγμι κα τελειϊςουν, ενϊ προξενοφν μεγάλθ ρφπανςθ ςτο περιβάλλον, όπωσ τα αζρια που παράγονται από τθν καφςθ τουσ, είναι ανάγκθ να χρθςιμοποιιςουμε τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Οι ΑΠΕ προζρχονται από τθν αξιοποίθςθ του νεροφ, του αζρα και του θλιακοφ φωτόσ. Λζγονται ανανεϊςιμεσ επειδι είναι ανεξάντλθτεσ, ενϊ επιπλζον θ χρθςιμοποίθςι τουσ δεν επιβαρφνει το περιβάλλον. Τζτοιεσ μορφζσ ενζργειασ είναι θ αιολικι που χρθςιμοποιεί τον αζρα, θ θλιακι που χρθςιμοποιεί το φωσ, θ υδροθλεκτρικι που χρθςιμοποιεί το νερό, κακϊσ και άλλεσ. ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΦΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Στισ μζρεσ μασ, οι υπολογιςτζσ μάσ είναι πολφ χριςιμοι, αλλά πρζπει να τουσ χρθςιμοποιοφμε με μζτρο. Ειδικά ςτα μικρά παιδιά μποροφν να δθμιουργιςουν προβλιματα, όπωσ ςτθν όραςθ. Γι αυτό πάντα πρζπει να υπάρχει απόςταςθ μιςοφ μζτρου μεταξφ των ματιϊν μασ και του υπολογιςτι. Επίςθσ, πολλζσ φορζσ, ςτον υπολογιςτι μπορεί να προκλθκοφν βλάβεσ ςτουσ καρποφσ των χεριϊν μασ. Τα παιδιά δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφν μόνα τουσ τον υπολογιςτι. Οι ιςτοςελίδεσ που ανοίγουν τα παιδιά πρζπει να ελζγχονται από τουσ γονείσ τουσ. Αγαπάμε, λοιπόν, τουσ υπολογιςτζσ, αλλά πρζπει να είμαςτε πολφ προςεκτικοί. Έλενα Κοντογιάννη Φρήστος Μανταλόβας ΣΑ ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΖΩΗ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ήμενα ηα παηπκίδηα πμο παίδμομε όιμη μαξ είκαη ηα ειεθηνμκηθά, έπμοκ ζπέζε με ηεκ ηεπκμιμγία θαη ζοκήζςξ παίδμκηαη ζε μμάδεξ. Η παναηεηαμέκε πνήζε ημο Η/Τ δεμημονγεί πμιιά πνμβιήμαηα, όπη μόκμ ροπηθά, αιιά θαη ζςμαηηθά. Σα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα είκαη δηάζεμα όπη ηόζμ γηα ηα ζεηηθά ημοξ, αιιά γηα ηα ανκεηηθά ημοξ. Ο παίπηεξ θαζειώκεηαη γηα ώνεξ μπνμζηά ζημκ Η/Τ. Πμιιμί είκαη αοημί πμο εηζπςνμύκ γηα ηα θαιά ζημκ θόζμμ ηςκ ειεθηνμκηθώκ παηπκηδηώκ θαη θαηαιήγμοκ κα πνμηημμύκ ημοξ θακηαζηηθμύξ θόζμμοξ από ηεκ πναγμαηηθόηεηα. Σα παηδηά πνμζπαζμύκ κα απμδείλμοκ όηη αοηά είκαη πμο ειέγπμοκ ηα γεγμκόηα. Παίνκμοκ ηε ζέζε ημο ήνςα, γίκμκηαη έκα με αοηόκ. Νηώζμοκ ημκ θίκδοκμ, ημ θόβμ θαη αοηό έπεη ακηίθηοπμ ζηε δηαμόνθςζε ημο παναθηήνα ημοξ. Έκα άιιμ ανκεηηθό είκαη όηη μ κέμξ ζα πνμηημήζεη κα μηιήζεη ζημ internet μ έκακ θίιμ ημο από ημ κα βνεζμύκ θαη κα μηιήζμοκ. ύμθςκα με ηα παναπάκς, ε πνήζε ημο Η/Τ πνέπεη κα γίκεηαη με οπεοζοκόηεηα θαη πάκς απ όια με μέηνμ. πύρος ακκάς ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ γράφει η Μαρίνα Φατζηρούμπη Όλα τα παιδιά κάθονται κάτω και σχηματίζουν έναν κύκλο. το κέντρο του κύκλου βάζουν πολλές πλακουτσωτές πέτρες τη μία πάνω στην άλλη. Σα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Από μια απόσταση δέκα βημάτων, η μία ομάδα ρίχνει τη μπάλα προσπαθώντας να ρίξει όλες τις πέτρες. Η άλλη ομάδα πρέπει να βρει και να πιάσει τη μπάλα, ενώ η πρώτη ομάδα πρέπει να τρέξει και να ξαναστήσει τις πέτρες. Όποιος κάνει πρώτος την αποστολή του κερδίζει και ρίχνει αυτός τη μπάλα.

6 ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ γράφει η Δανάη Νίκου Ζ ηειεόξαζε είλαη έλα κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο, πνπ απνηειεί εδώ θαη ηξεηο δεθαεηίεο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Ζ ηειεόξαζε κπνξεί, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά: Να ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε κάζεζε, λ αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζην παηδί, λα γίλεη πεγή πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζεο, λα ην ςπραγσγήζεη. Αληίζεηα, αλ ηα παηδηά παξαθνινπζνύλ πνιιέο ώξεο εκεξεζίσο πξνγξάκκαηα κε ζθελέο βίαο θαη πνιιέο δηαθεκίζεηο, ηόηε δεκηνπξγνύληαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο, όπσο παρπζαξθία από ηελ έιιεηςε άζθεζεο, ηζηκπνιόγεκα κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε, έιιεηςε πξνζνρήο, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά γηαηί ηα παηδηά ζπλεζίδνπλ ηε βία, δηαηαξαρέο ύπλνπ (απνθηνύλ θνβίεο, έρνπλ εθηάιηεο), θαηαλαισηηθή καλία (ιόγσ δηαθεκίζεσλ). Έηζη νη γνλείο πξέπεη: Να κελ αθήλνπλ ηελ ηειεόξαζε άζθνπα αλνηρηή όιε ηε κέξα, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηειεόξαζε γηα ςπραγσγία, λα βιέπνπλ ηειεόξαζε καδί κε ην παηδί θαη λα ηνπ εμεγνύλ νπνηαδήπνηε απνξία έρεη, λα κελ βάδνπλ ηειεόξαζε κέζα ζην παηδηθό δσκάηην, λα κε βιέπνπλ ηειεόξαζε πάλσ από 1 ώξα θαζεκεξηλά. Ο ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ γράφει η Δανάη Ζδράβου Ο χορός και το θέατρο ωφελούν τα παιδιά σε πολλά πράγματα. Κατ αρχάς γυμνάζουν και δυναμώνουν το σώμα των παιδιών. Επίσης, δυναμώνουν και το μυαλό των παιδιών, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται και να διαβάζουν και άλλα πράγματα, εκτός από τα σχολικά βιβλία. Σέλος, βοηθούν και στη βελτίωση του χαρακτήρα των παιδιών, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν και να εργάζονται ομαδικά. ΓΙΑΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩΓΡΑΥΙΖΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ γράφει η Ειρήνη Καββαδία Σα παιδιά πρέπει να ζωγραφίζουν γιατί είναι ένας τρόπος έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του παιδιού. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται τον έξω κόσμο μέσα από σχήματα και χρώματα. Και όπως όλες οι τέχνες, έτσι και η ζωγραφική είναι ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΗ του Αρμάντο Μπαρδή Τίηινο: Ζ αιεπνύ θαη ηα ζηαθύιηα Σπγγξαθέαο: Η. Vernet Δθδόζεηο: Παλαγηώηεο Βνζθάιεο Πξσηαγσληζηέο: Ζ αιεπνύ θαη ηα θνπλειάθηα Τπόθεση: Μηα κέξα πνπ ν ήιηνο έιακπε, ε αιεπνύ ε θπξα-μαξηώ βγήθε βόιηα. Σθεθηόηαλ όηη κηα ηέηνηα κέξα ην βνπλό ζα ήηαλ γεκάην θνπλέιηα. Όηαλ ηελ είδαλ, ηα θνπλέιηα ηξέμαλε. Ζ θπξα-μαξηώ ηα θπλήγεζε κέρξη πνπ ιαράληαζε. Πήξε ην δξόκν γηα ην ζπίηη, πεξλώληαο από έλα ακπέιη. Άξρηζε λα πεδάεη 1,2,3, 20 πεδήκαηα, ηίπνηα. Ζ θαθνκνίξα δελ θαηάθεξε ηίπνηα. «Γελ βαξηέζαη!», είπε ζην ηέινο. θεραπευτική και μέσα από αυτή γνωρίζουμε και γνωριζόμαστε.

7 ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΩΜΟ Σήκεξα ηα παηδηά πξνηηκνύλ λα βιέπνπλ ηειεόξαζε παξά λα δηαβάδνπλ έλα βηβιίν. Απηό ην θάλνπλ γηαηί δελ γλσξίδνπλ ηελ νκνξθηά πνπ θξύβνπλ ηα βηβιία. Γε γλσξίδνπλ πσο ην βηβιίν είλαη ε θαιύηεξε ζπληξνθηά. Γε γλσξίδνπλ πσο ό,ηη δηαβάδνπλ ηνπο θάλεη θαιύηεξνπο θαη εμππλόηεξνπο. Γε γλσξίδνπλ πσο ηα βηβιία κπνξνύλ λα ζε ηαμηδέςνπλ παληνύ, ζε κέξε αιεζηλά ή θαληαζηηθά, ζε γεγνλόηα αιεζηλά ή θαληαζηηθά, ζε όιν ηνλ θόζκν. Γη απηό ζαο πξνηείλσ λα αιιάμεηε, έζησ θαη γηα ιίγν. Κιείζηε ηελ ηειεόξαζε θη αλνίμηε έλα βηβιίν θαη ζα δείηε από κόλνη ζαο ηε δηαθνξά. Σαο πξνηείλσ, κάιηζηα, ηξία βηβιία γηα λα μεθηλήζεηε ην δηάβαζκα: α)έλαο θήπνο ζηελ ηάμε καο β) Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ ζε 80 εκέξεο γ) Ο κηθξόο Νηθόιαο Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 1798 θαη ραξαθηεξίζηεθε σο Δζληθόο καο πνηεηήο. Ξεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Ηηαιία θαη ην έξγν ηνπ νινθιεξώζεθε ην Μάην ηνπ 1823, πνπ ήηαλ εκπλεπζκέλν από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ Δίλαη ε δσή Μηα πεξηπέηεηα ηξειή Με γέιην θαη ραξά Όια παλ θαιά! Διάηε λα παίμνπκε παηδηά Με γέιην θαη ραξά Να γίλνπκε όινη θίινη Να θέξνπκε ηελ εηξήλε!!! τέφανος Γεωργίτσης ΣΑ ΤΠΕΡ ΚΑΙ ΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΣΟ ΓΕΛΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΕΙ Τν γέιην δελ είλαη αζηεία ππόζεζε. Αληίζεηα, είλαη κία πνιύ ζεκαληηθή εθδήισζε ηεο δσήο καο. Ο Ηππνθξάηεο πίζηεπε ζηε ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ γέιηνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ν άλζξσπνο είλαη ην κόλν από ηα δώα πνπ κπνξεί λα γειά. Ο ξόινο ηνπ γέιηνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο. Όινη ζέινπκε λα πεξλάκε θαιά. Να ληώζνπκε σξαία θαη λα ραηξόκαζηε. Τν γέιην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δώζεη ραξά θαη θαλείο καο δε ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί έλαλ θόζκν ρσξίο γέιην. Ζ γεισηνζεξαπεία έρεη ζθνπό λα δηδάμεη ηνπο αλζξώπνπο πώο λα μαλαζπκεζνύλ λα γεινύλ. Τν γέιην βνεζάεη ην ακπληηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Με ην γέιην βαζαίλεη ε αλαπλνή καο. Τν μεθαξδηζηηθό γέιην βνεζάεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, βειηηώλεη ηε ρώλεςή καο θαη θαηαπνιεκά ηε δπζθνηιηόηεηα. Δπίζεο, αλαδσνγνλεί ην πάγθξεαο. Πώο κπνξνύκε λα γειάκε πεξηζζόηεξν; Αο ζθεθηνύκε όηη θάζε κέξα ζηε δσή καο είλαη γηνξηή. Να αζρνινύκαζηε κε πξάγκαηα πνπ καο αξέζνπλ θαη καο πξνμελνύλ ραξά. Να ζπκόκαζηε όηη δελ ππάξρεη πξόβιεκα ρσξίο ιύζε. Να εθδειώλνπκε ηελ αγάπε καο θαη λα ρακνγειάκε πην ζπρλά. Γειάζηε είλαη ζεξαπεπηηθό! Πολύνα Βλαχοπούλου ΟΚΟΛΑΣΑ Ηαηά θαηνμύξ ε ζμθμιάηα έπεη δεπζεί επηθνίζεηξ θαη ανθεημί είκαη αοημί πμο ηεκ έπμοκ θαηαηάλεη ζηα «θαθά» ηνόθημα. Η πναγμαηηθόηεηα είκαη δηαθμνεηηθή. Η ζμθμιάηα είκαη πιμύζηα ζε πμιύηημα δηαηνμθηθά ζημηπεία θαη απμηειεί πεγή δςηηθόηεηαξ γηα ημκ μνγακηζμό. Βέβαηα, πνμθαιεί εοπανίζηεζε. Γίκαη πνώηεξ ηάλεςξ δηεγενηηθό, θαζώξ είκαη πιμύζηα ζε μαγκήζημ. Σμ μαγκήζημ δνα ζηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ θμύναζεξ θαη ζοκηειεί ζηεκ επακαθμνά ηεξ παμέκεξ εκένγεηαξ. Γπίζεξ, δηεγείνεη ημκ εγθέθαιμ θαη ημκ βμεζά κα ακηαπμθνηζεί με επηηοπία ζηηξ δύζθμιεξ δηακμεηηθέξ ηθακόηεηεξ. Σα θαηά ηεξ ζμθμιάηαξ είκαη: Η ζμθμιάηα, ιόγς ηεξ δάπανεξ πμο πενηέπεη, μπμνεί κα βιάρεη ηα δόκηηα. α ιηπανά ηεξ αολάκμοκ ηε ζενμηδηθή ηεξ αλία. Μπμνεί κα μαξ θμνηώζεη με πμιιέξ ζενμίδεξ. οπκά ε ζμθμιάηα έπεη θαηεγμνεζεί γηα ηεκ πνόθιεζε πμκμθεθάιςκ. ε ζπάκηεξ πενηπηώζεηξ ε ζμθμιάηα πνμθαιεί αιιενγίεξ. Βασίλης Γκαρτζονίκας

8 ΓΕΡΟ ΩΜΑ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΡΟΥΗ γράφει η Μαίρη Σζιόρα Σμ ζώμα μαξ γηα κα γίκεη μεγάιμ, δοκαηό θαη όμμνθμ πνέπεη κα ηνώμε θαζεμενηκά ηνμθέξ πμο πενηέπμοκ ζνεπηηθέξ μοζίεξ, όπςξ: ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΤΟΤΝ γράφει η Κατερίνα Κωστούλα Βότανο είναι κάθε χόρτο ή φυτό χρήσιμο για Τδαηάκζναθεξ (θνμύηα, ιαπακηθά, όζπνηα, τη θεραπευτική δεμεηνηαθά, μέιη). ουσία που έχει. Οι Πνςηεΐκεξ (θνέαξ, ράνη, πμοιενηθά, γαιαθημθμμηθά, άνθρωποι το αογά, όζπνηα). Λίπε (ειαηόιαδμ) Βηηαμίκεξ (π.π. πμνημθάιηα) παίρνουν για να γίνουν καλά. Σα βότανα τα χρησιμοποιούσαν οι Κινέζοι, οι Μέηαιια θαη ηπκμζημηπεία (αζβέζηημ, π.π. γαιαθημθμμηθά, θώζθμνμξ, π.π. ράνηα, ζίδενμξ, π.π. θνέαξ, θαθέξ, ζπακάθη). Δηαθμνεηηθά: Σμ ζώμα μαξ δε ζα ακαπηοπζεί ζςζηά θαη ζα αννςζηήζεη. Θα κηώζμομε αδοκαμία θαη θμύναζε. ΠΩ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΓΙΝΑΙ ΣΑ ΓΓΤΜΑΣΑ ΜΑ: Πνωηκό: Έκα πμηήνη θνέζθμ γάια, μία θέηα ρςμί με μέιη θαη έκα θνμύημ. Γπίζεξ ζημ γάια μπμνμύμε κα πνμζζέζμομε δεμεηνηαθά. ημ ζπμιείμ: Φένκμομε από ημ ζπίηη μαξ έκα μαύνμ ρςμί με δαμπόκ θαη ηονί. ημ δεύηενμ δηάιεημμα ηνώμε 2 θνμύηα θαη έκα πομό πςνίξ ακζναθηθό. Ιεζεμενηακό Βναδηκό: Σνώμε ημ θαγεηό πμο έπεη εημημαζηεί ζημ ζπίηη θαη πενηιαμβάκεη ηνμθέξ από όιεξ ηηξ μμάδεξ με ζνεπηηθά ζοζηαηηθά. Σμ βναδηκό κα είκαη πάκηα ιηγόηενμ από ημ μεζεμενηακό. Ή ακ ζέις θάηη πημ ειαθνύ: γάια με θνμύημ, ηονί, ζαιάηα. Απόγεομα: Σνώμε θνμύηα ή γηαμύνηη με μέιη θαη γάια με ιίγμ θέηθ. Πνηκ θμημεζώ: Έκα πμηήνη θνέζθμ γάια. αξ δίκς μενηθέξ ζομβμοιέξ γηα ηεκ ογεία ζαξ: Δεκ αγμνάδω έημημα θαγεηά απ έλω. Πίκω θνέζθμοξ πομμύξ. Δεκ Αιγύπτιοι και ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες. ήμερα στην Ελλάδα φυτρώνουν πάνω από φυτά, που έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Σα βότανα δεν μπορούν να δράσουν στον ανθρώπινο οργανισμό αμέσως, όπως τα φάρμακα. Μπορούν, όμως, να τους βοηθήσουν και δεν έχουν παρενέργειες. Σα βότανα μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο σε πολλές παθήσεις, όπως την αναιμία, τις μυρμηγκιές, τον πονοκέφαλο κ.ά. Οι άνθρωποι μαζεύουν τα βότανα λίγο πριν ανθίσουν. τη συνέχεια τα αποξηραίνουν και τα αποθηκεύουν σε γυάλινα δοχεία, μακριά από το φως του ήλιου. Σα περισσότερα κρατάνε μήνες. Από άλλα βότανα παίρνουμε τα άνθη τους, από άλλα βότανα παίρνουμε τα φύλλα, όπως η δάφνη, ενώ από άλλα βότανα παίρνουμε τους σπόρους ή τις ρίζες τους. Μερικά από τα βότανα της περιοχής μας είναι η αγριάδα, η αντράκλα, τα γαϊδουράγκαθα, η κολλιτσίδα, ο δυόσμος, η κουμαριά και το θυμάρι. Σα βότανα είναι πολύ χρήσιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό και πρέπει όλοι να τα χρησιμοποιούμε και να μην καταναλώνουμε συνέχεια φάρμακα. ηνώω ζοπκά έημημα γιοθά. Σνώω θαζεμενηκά ιαπακηθά θαη θνμύηα. Όιε ηεκ εμένα πίκω ανθεηό κενό. Δεκ βιέπω ηειεόναζε, αιιά αζιμύμαη θαζεμενηκά.

9 Η εφημερίδα μας! Δεν το πιστεύω! Μου αρέσει πολύ! Ελπίζω να τη διαβάσουν όλοι. Έχει ενδιαφέροντα θέματα.

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 - ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2007-2008 Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απόδεημε; Ζ επόκελε ζειίδα

Απόδεημε; Ζ επόκελε ζειίδα Απόδεημε; Ζ επόκελε ζειίδα 1 Ξάεη!Γπάιηζε ην κάηη ηνπ ηνπ θoπθαξά! Φνξέζηε ηνπ ηνλ δνπξινκαλδύα ηνπ κελ θξπώζεη! Θαη λα θαληαζηεί θαλείο όηη απηόο ήηαλ ε βειηίσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ! 2 Ππκπέξαζκα; Ρειηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία

Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία Θάλνο Τπρνγηόο Σσντάκτης Ημερομηνία Διέλε Γθίθα 8/6/2011 Σα βηβιία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δωή ηνπ. Οη εθδόζεηο ηνπ, κε ηελ επηηπρία θαη ηελ κεγάιε απήρεζε ζην αλαγλωζηηθό θνηλό. Δελ έηπρε, πέηπρε, επηκέλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ

Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ Μαζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ Δ2 ηεο Σεηάξηεο ηάμεο ηνπ Ιδηωηηθνύ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ ΔΔΜΝ Σεύρνο 22 Ιαλνπαξίνπ-Δεθεκβξίνπ 2015 ρνιηθή ρξνληά 2014-2015 Έηνο θπθινθνξίαο 5 ν - Δηαλέκεηαη δωξεάλ http://blogofmarytomson.blogspot.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο νη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, άιινηε αξλεηηθά θαη άιινηε ζεηηθά. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη όρη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΣΔΤΥΟ 8ο 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή - Ηζηνξία ζρνιείνπ, ζει. 3 (πληαθηηθή Οκάδα) 2. Σα λέα ηνπ 19: Μνπξκνύηε Αλαζηαζία, ζει. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou

ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ By: Maria Byron Panayidou 1 Editorial: Ζχετε ποτζ ςκεφτεί να δϊςετε δϊρα; Μα και φυςικά ζχετε! Αλλά ποια είναι τα καλφτερα δϊρα; Αυτά με το βακφτερο νόθμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα