Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο"

Transcript

1 Η Φωμξύλα ρηο Δεςρέραο Τεύχξο 1, Β ράνη 2 0 Πειραμαρικό Δημξρικό Σχξλείξ Ιωαμμίμωμ Διεςθςμρήο πχξλείξς: Τπξςμάμηο Γεώργιξο, Δαπκάλα Τάνηο: Νρόκα Αγλαΐα Το ςχολείο μασ: Ηωςιμαία Παιδαγωγικι Ακαδθμία Βαςιλικι Ηώθ Προςτατζψτε τθ λίμνθ μασ! Χριςτιάννα Τςιάμθ Τα ηϊα κινδυνεφουν! Γιώργοσ Σάκκοσ 7+1 Βαςικά Δικαιϊματα των παιδιϊν Παναγιώτθσ Γόγολοσ Εμπειρίεσ από το ςχολείο ςτθ Γερμανία Θανάςθσ Διαμάντθσ Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ Χριςτοσ Μανταλόβασ Προςτατζψτε το περιβάλλον! Εβελίνα Γαβρίλα Προςτατζψτε τα πουλιά! Σταφροσ Κωτςόβολοσ Ζνασ όμορφοσ κόςμοσ! Μάριοσ Αγγζλθσ - Παποφλιασ Οι επιπτϊςεισ τθσ τθλεόραςθσ ςτα παιδιά Δανάθ Νίκου Γερό ςϊμα Ιδανικι Διατροφι Μαίρθ Τηιόρα Τα βότανα κεραπεφουν! Κατερίνα Κωςτοφλα Τα αρνθτικά του διαδικτφου ςτθ ηωι των παιδιϊν Σπφροσ Σακκάσ Τι πρζπει να προςζχουν τα παιδιά ςτον υπολογιςτι Ζλενα Κοντογιάννθ Τα υπζρ και τα κατά τθσ ςοκολάτασ Βαςίλθσ Γκαρτηονίκασ Κλείςτε τθν τθλεόραςθ! Ανοίξτε το βιβλίο! Παφλοσ Βακάλθσ Γιατί πρζπει να ηωγραφίηουν τα παιδιά Ειρινθ Καββαδία Το γζλιο κεραπεφει! Πολφνα Βλαχοποφλου Ο χορόσ και το κζατρο Δανάθ Ηδράβου Διονφςιοσ Σολωμόσ Στζφανοσ Γεωργίτςθσ Παραδοςιακά παιχνίδια Το κζντρο Μαρίνα Χατηθροφμπθ Βιβλιοπαρουςίαςθ Αρμάντο Μπαρδι

2 7 + 1 ΒΑΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 1) Δηθαίσκα εγγξαθήο θαη θνίηεζεο: Κάζε παηδί δηθαηνύηαη λα εγγξαθεί ζην ζρνιείν θαη λα παξαθνινπζεί ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα. 2) Δηθαίσκα δηεπθόιπλζεο ζηελ πξόζβαζε ζην ζρνιείν: πξέπεη λα δηεπθνιύλνληαη ηα παηδηά πνπ κέλνπλ καθξηά ή ζε θαηαπιηζκνύο. 3) Δηθαίσκα κε δηάθξηζεο: θακία δηάθξηζε δελ επηηξέπεηαη ζρεηηθή κε ην θύιν, ηε θπιή, ηελ εζληθόηεηα, ηε ζξεζθεία ή ηελ θαηάζηαζε ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΑ: Η ΖΩΙΜΑΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Τν θηίξην ηεο Ζωζηκαίαο Παηδαγωγηθήο Αθαδεκίαο είλαη απνηέιεζκα κηαο κεγάιεο πξνζπάζεηαο δέθα εηώλ ( ) ηνπ ηόηε Μεηξνπνιίηε Θωαλλίλωλ, Σππξίδωλνο Βιάρνπ. Η ζεκειίωζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έγηλε ην 1930 θαη ηα εγθαίληα ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 1938, ενξηή ηωλ επεξγεηώλ αδειθώλ Ζωζηκάδωλ. Μειεηεηήο ηνπ θηηξίνπ ήηαλ ν αξρηηέθηνλαο Αξηζηνηέιεο Ζάρνο θαη επηβιέπωλ κεραληθόο ν Πεξηθιήο Μειίξξπηνο. Ήηαλ ην ηειεπηαίν ηνπο έξγν, αθνύ θαη νη δύν πέζαλαλ κεηά από ιίγν θαηξό. Σηελ Αθαδεκία, νη βπδαληηλήο κνξθήο ηνμνζηνηρίεο έρνπλ ζπλδπαζηεί κε έλα ηππηθό γηαλληώηηθν κνλώξνθν θηίζκα, κέζα ζε έλα γεληθό πλεύκα λενβπδαληηληζκνύ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ. Τν δηδαθηήξην ηεο Ζωζηκαίαο Παηδαγωγηθήο Αθαδεκίαο πξόζθεξε γηα 50 νιόθιεξα ρξόληα ζηέγε ζε καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη 300 άηνκα εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό. Γηα 35 ρξόληα ζε κηα ηνπ πηέξπγα ζηεγάζηεθε ην Σηξαηηωηηθό Ννζνθνκείν θαη ην 1964 γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ε ηόηε ηδξπζείζα Φηινζνθηθή Σρνιή Θωαλλίλωλ. Σήκεξα θηινμελεί ζρνιεία ηεο ζηνηρεηώδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, ζπλερίδνληαο λα είλαη ρώξνο ζκίιεπζεο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο ςπρήο ησλ λέσλ αλζξώπσλ. Βασιλική Ζώη ηεο πγείαο. 4) Δηθαίσκα πνηόηεηαο ζπνπδώλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο: πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ λα πιεξνύλ όξνπο πγηεηλήο θαζαξηόηεηαο θαη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ. 5) Δηθαίσκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο: νη καζεηέο πνπ δελ κηινύλ ειιεληθά πξέπεη λα δηεπθνιύλνληαη κε ηε ιεηηνπξγία εηδηθώλ ηάμεσλ ππνδνρήο θαη εηδηθώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. 6) Δηθαίσκα ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο: θάζε καζεηήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκό, λα απνθεύγεηαη ν ζηηγκαηηζκόο, ε δηαπόκπεπζε. 7) Δηθαίσκα ελεκέξσζεο έθθξαζεο απόςεσλ θαη δηαιόγνπ: νη καζεηέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη αηνκηθά, ζπιινγηθά, λα κεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ό,ηη ηνπο αθνξά. 8) Δηθαίσκα πξνζηαζίαο από ηε βία: νη καζεηέο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από θάζε κνξθήο βία θαη πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Παναγιώτης Γόγολος ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σηελ πξώηε Γεκνηηθνύ πήγα ζε έλα ζρνιείν ζηε Γεξκαλία. Δθεί ην κάζεκα ΔΜΠΔΙΡΙΔ ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΔΙΟ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ μεθηλνύζε ζηηο νρηώ θαη ηειείσλε ζηηο δύν. Κάζε κέξα είρακε γιώζζα, Σηελ καζεκαηηθά πξώηε Δεκνηηθνύ θαη δύν ώξεο πήγα γεξκαληθά. ζε έλα ζρνιείν Γύν θνξέο ζηε ηελ Γεξκαλία. εβδνκάδα Εθεί γπκλαζηηθή ην κάζεκα μεθηλνύζε θαη κία ώξα ζηηο κνπζηθή. νρηώ θαη Τν ζρνιείν ηειείσλε ήηαλ ζηηο κεγάιν, δύν. θαηλνύξην Κάζε κέξα κε δύν είρακε νξόθνπο. γιώζζα, καζεκαηηθά Δίρε αίζνπζα θαη ππνινγηζηώλ, δύν ώξεο γεξκαληθά. ηερληθώλ θαη Δύν θιεηζηό θνξέο γπκλαζηήξην. ηελ εβδνκάδα Έμσ γπκλαζηηθή είρε κηα θαη κεγάιε κία ώξα απιή κνπζηθή. κε γήπεδν, Τν βόιετ ζρνιείν θαη δύν ήηαλ κπαζθέηεο. κεγάιν, Υπήξρε θαηλνύξην έλαο κε δύν θήπνο νξόθνπο. κε Είρε θπηά. αίζνπζα Σηελ άθξε ππνινγηζηώλ, ηεο απιήο ππήξρε ηερληθώλ έλα θπιηθείν. θαη θιεηζηό Μνπ άξεζε γπκλαζηήξην. ε αίζνπζα Έμσ γηαηί είρε κηα ήηαλ κεγάιε κεγάιε. απιή Δίρε κε ρώξν γήπεδν, γηα λα βόιετ βάινπκε θαη ηα δύν πξάγκαηά κπαζθέηεο. καο, ηα Υπήξρε ηερληθά θαη θ.ά. έλαο θήπνο Σηελ κε αίζνπζα θπηά. ηερληθώλ Σηελ άθξε εθηόο ηεο από απιήο ηερληθά ππήξρε βιέπακε έλα θαη θπιηθείν. ηαηλίεο. Δπίζεο Μνπ άξεζε είρε ε αίζνπζα ρώξν γηα γηαηί λα ήηαλ δηαβάδνπκε κεγάιε. βηβιία Είρε θαη ρώξν λα δσγξαθίδνπκε. γηα λα βάινπκε Υπήξρε ηα πξάγκαηά θαη αίζνπζα καο, ηα ηερληθά κνπζηθήο θ.ά. κε Σηελ πνιιά αίζνπζα όξγαλα. ηερληθώλ Σην εθηόο ζρνιείν από καο ηερληθά δελ βιέπακε έρνπκε θαη θιεηζηό ηαηλίεο. γπκλαζηήξην θαη έηζη όηαλ βξέρεη δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε γπκλαζηηθή. Επίζεο είρε ρώξν γηα λα δηαβάδνπκε βηβιία θαη λα δσγξαθίδνπκε. Υπήξρε Ωζηόζν κνπ αξέζεη πνιύ, γηαηί έρσ αξθεηνύο θαιύο θπο. θαη αίζνπζα κνπζηθήο κε πνιιά όξγαλα. Σην ζρνιείν καο δελ έρνπκε θιεηζηό γπκλαζηήξην θαη έηζη όηαλ βξέρεη δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε γπκλαζηηθή. Ωζηόζν κνπ αξέζεη πνιύ, γηαηί έρσ αξθεηνύο θαινύο θίινπο. Θανάσης Διαμάντης

3 ΠΡΟΣΑΣΓΦΣΓ ΣΟ ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚ!!! «Έπμομε θιενμκμμήζεη έκακ πιακήηε μμκαδηθήξ μμμνθηάξ. Γίκαη ημ δώνμ πμο μαξ έθακακ ηέζζενα δηζεθαημμμύνηα πνόκηα ελέιηλεξ. Πνέπεη κα θένμομε λακά ζηεκ επηθάκεηα ηα ζοκαηζζήμαηά μαξ γηα ηε Γε, κα ανπίζμομε κα ηεκ ηημμύμε ζακ δςκηακό μνγακηζμό». Σδέημξ Λόβειμθ - Πενηβαιιμκημιόγμξ Τα υλικά που χρθςιμοποιοφμε για να καταςκευάςουμε ό,τι μασ χρειάηεται, τα παίρνουμε από τθ φφςθ. Αυτόσ είναι ο φυςικόσ μασ πλοφτοσ. Εάν δεν προςζχουμε τον τρόπο που τον χρθςιμοποιοφμε, αυτόσ ςιγά ςιγά κα εξαντλθκεί. Γι αυτό αναηθτοφμε τρόπουσ να τον διατθροφμε. Γι αυτό, λοιπόν, ςκζψου κετικά, δράςε πρακτικά: ΕΘΓΗΣΡΖΗΟ ΡΓΤΙΑ: ΟΥΖ ΠΑΣΑΘΕ ΚΓΡΟ: ΟΖΗΟΚΟΙΖΑ ΗΟΤΠΖΔΖΑ: ΑΚΑΗΤΗΘΩΕ ΔΓΚ ΥΡΕΖΙΟΠΟΖΟΤΙΓ ΥΕΙΖΗΑ ΠΟΣΖΙΑ ΥΩΡΖ ΤΠΓΡΒΟΘΓ ΘΖΓΟΣΓΡΕ ΥΡΕΕ ΣΟΤ ΑΤΣΟΗΖΚΕΣΟΤ ΑΚΑΗΤΗΘΩΚΟΤΙΓ ΣΟ ΥΑΡΣΖ ΠΡΟΣΖΙΟΤΙΓ ΤΘΖΗΑ ΠΟΤ ΑΚΑΗΤΗΘΩΚΟΚΣΑΖ ΥΡΕΖΙΟΠΟΖΟΤΙΓ ΤΘΖΗΑ ΦΖΘΖΗΑ ΣΟ ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚ Μην ξεσνάηε: Γεν πεηάμε ζκοςπίδια. Χπειαζόμαζηε καθαπό αέπα. Χπειαζόμαζηε ππάζινο ζηιρ πόλειρ. Σο δάζορ δίνει ζωή. Πποζηαηεύζηε ηιρ θάλαζζερ και ηιρ ακηέρ. Σα ζώα κινδςνεύοςν να εξαθανιζηούν. Αθήζηε να ζήζοςν. Εβελίνα Γαβρίλα ΣΑ ΔΩΑ ΗΖΚΔΤΚΓΤΟΤΚ! Τα δώα είλαη απαξαίηεηα ζηε θύζε. Γηα λα ππάξρνπλ ηα δώα πξέπεη λα πξνζηαηεύνπκε ηα δάζε, ζηα νπνία δνπλ. Επίζεο, ηα δώα ησλ πόιεσλ πξέπεη λα ηα αγαπάκε θαη λα κε ηα αθήλνπκε ζην δξόκν κόλα θαη αδέζπνηα. Πξέπεη λα ηα ηαΐδνπκε θαη ηα δηαηεξνύκε θαζαξά. Πνιιά δώα ζηνλ πιαλήηε καο απεηινύληαη από εμαθάληζε. Ο άλζξσπνο είλαη ν θύξηνο ππαίηηνο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, πξάγκα πνπ βιάπηεη πνιιά είδε δώσλ. Καη ζηελ Ειιάδα δνπλ θάπνηα δώα πνπ θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε. -Η κεζνγεηαθή θώθηα Μνλάρνπο Μνλάρνπο πνπ δεη ζηελ Αιόλλεζν. Απεηιείηαη εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηξνθήο, ηεο ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ απμεκέλνπ ηνπξηζκνύ. -Τν ειάθη, θπξίσο ιόγσ ηνπ ιαζξαίνπ θπλεγηνύ. -Τν δειθίλη, εμαηηίαο ηεο ππεξαιίεπζεο θαη ηεο ζαλάησζήο ηνπ από ηνπο ςαξάδεο. -Η ζαιάζζηα ρειώλα Καξέηα-Καξέηα, εμαηηίαο ηεο αιηείαο, ηεο ξύπαλζεο θαη ηνπ απμεκέλνπ ηνπξηζκνύ. Άιια δώα πνπ θηλδπλεύνπλ ζηνλ πιαλήηε καο είλαη: ε θάιαηλα, ε πνιηθή αξθνύδα, ε ηίγξεο. Γηα λα πξνζηαηεύζνπκε, ινηπόλ, ηα δώα, πξέπεη λα πξνζέρνπκε ην πεξηβάιινλ καο, γηαηί κέζα ζ απηό δνπλ θαη απηά. Γιώργος άκκος

4 ΠΡΟΣΑΣΔΨΣΔ ΣΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑ! Σηελ όκνξθε πόιε καο, ηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ έρνπκε κηα ιίκλε. Είλαη πινύζηα ζε ςάξηα, αιιά είλαη γλσζηή θαη γηα ηα λνζηηκόηαηα ρέιηα. Δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ε ιίκλε καο θηλδπλεύεη από ηε ξύπαλζε πνπ πξνθαινύλ ηα απόβιεηα, ηα θπηνθάξκαθα, αιιά θαη ην παξάλνκν ςάξεκα πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη ελώ απαγνξεύεηαη. Σήκεξα πξέπεη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ Γηαλλησηώλ ν πινύηνο ηεο ιίκλεο καο λα ζσζεί. Σσιάμη Φριστιάννα ΠΡΟΣΑΣΕΨΣΕ ΣΑ ΠΟΤΛΙΑ! Τα ηειεπηαία 300 ρξόληα έρνπλ εμαθαληζηεί ζε όιν ηνλ θόζκν είδε πνπιηώλ. Τελ θύξηα επζύλε έρεη ν άλζξσπνο. Η θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ βηνηόπσλ ησλ πνπιηώλ. Πνιιά πνπιηά ζθνηώλνληαη από ην θπλήγη ή από αηπρήκαηα. Υπάξρνπλ λόκνη πνπ απαγνξεύνπλ ην θπλήγη ησλ πνπιηώλ θαη ηελ θαηαζηξνθή θσιηώλ θαη απγώλ. Πξέπεη όινη λα ζεβόκαζηε ηνπο λόκνπο θαη ηα κέξε πνπ δνπλ ηα πνπιηά. Η Ειιάδα έρεη πνιιά είδε πνπιηώλ θαη δηεζλή επζύλε γηα ηε δηάζσζή ηνπο. Πξέπεη όινη λα επαηζζεηνπνηεζνύκε γηα ηελ παλίδα ηεο ρώξαο καο θαη λα πξνζηαηεύνπκε ηα πνπιηά θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ. Αθόκα θαη εκείο ηα παηδηά κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε. Μπνξνύκε λα βάινπκε ηξνθή ζε έλα θνπηί γηα λα ηαΐζνπκε ηα πνπιηά, ή λεξό γηα λα πηνύλ θαη λα πιπζνύλ. Πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ παλίδα, λα πξνζηαηεύζνπκε ηα πνπιηά θαη ην πεξηβάιινλ. ταύρος Κωτσόβολος ΕΝΑ ΟΜΟΡΥΟ ΚΟΜΟ! Κάζε κέξα κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Όινη είκαζηε ππεύζπλνη, θαζώο όινη καο έρνπκε πεηάμεη από έλα ζθνππηδάθη. Δίλαη θαηξόο πιένλ λα ζηακαηήζνπλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο γηαηί ε θύζε είλαη κηα απέξαληε δύλακε θαη ζα καο ηηκσξήζεη. Δίλαη πνιύ όκνξθα λα δεηο θαη λα παίδεηο ζ έλα θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ παξά αλάκεζα ζε βνπλά από ζθνππίδηα. Μάριος Αγγέλης Παπούλιας

5 ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σιμερα ο κόςμοσ καταναλϊνει πολλι ενζργεια. Για να μποροφμε να παράγουμε όλθ αυτι τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να ζχουμε θλεκτρικό φωσ, ρεφμα για να δουλεφουν τα εργοςτάςια, κερμότθτα για να ηεςταινόμαςτε, χρθςιμοποιοφμε ωσ πθγι ενζργειασ το πετρζλαιο ι διάφορα ορυκτά, όπωσ ο λιγνίτθσ. Επειδι όμωσ αυτζσ οι πθγζσ ενζργειασ κάποια ςτιγμι κα τελειϊςουν, ενϊ προξενοφν μεγάλθ ρφπανςθ ςτο περιβάλλον, όπωσ τα αζρια που παράγονται από τθν καφςθ τουσ, είναι ανάγκθ να χρθςιμοποιιςουμε τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Οι ΑΠΕ προζρχονται από τθν αξιοποίθςθ του νεροφ, του αζρα και του θλιακοφ φωτόσ. Λζγονται ανανεϊςιμεσ επειδι είναι ανεξάντλθτεσ, ενϊ επιπλζον θ χρθςιμοποίθςι τουσ δεν επιβαρφνει το περιβάλλον. Τζτοιεσ μορφζσ ενζργειασ είναι θ αιολικι που χρθςιμοποιεί τον αζρα, θ θλιακι που χρθςιμοποιεί το φωσ, θ υδροθλεκτρικι που χρθςιμοποιεί το νερό, κακϊσ και άλλεσ. ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΦΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Στισ μζρεσ μασ, οι υπολογιςτζσ μάσ είναι πολφ χριςιμοι, αλλά πρζπει να τουσ χρθςιμοποιοφμε με μζτρο. Ειδικά ςτα μικρά παιδιά μποροφν να δθμιουργιςουν προβλιματα, όπωσ ςτθν όραςθ. Γι αυτό πάντα πρζπει να υπάρχει απόςταςθ μιςοφ μζτρου μεταξφ των ματιϊν μασ και του υπολογιςτι. Επίςθσ, πολλζσ φορζσ, ςτον υπολογιςτι μπορεί να προκλθκοφν βλάβεσ ςτουσ καρποφσ των χεριϊν μασ. Τα παιδιά δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφν μόνα τουσ τον υπολογιςτι. Οι ιςτοςελίδεσ που ανοίγουν τα παιδιά πρζπει να ελζγχονται από τουσ γονείσ τουσ. Αγαπάμε, λοιπόν, τουσ υπολογιςτζσ, αλλά πρζπει να είμαςτε πολφ προςεκτικοί. Έλενα Κοντογιάννη Φρήστος Μανταλόβας ΣΑ ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΖΩΗ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ήμενα ηα παηπκίδηα πμο παίδμομε όιμη μαξ είκαη ηα ειεθηνμκηθά, έπμοκ ζπέζε με ηεκ ηεπκμιμγία θαη ζοκήζςξ παίδμκηαη ζε μμάδεξ. Η παναηεηαμέκε πνήζε ημο Η/Τ δεμημονγεί πμιιά πνμβιήμαηα, όπη μόκμ ροπηθά, αιιά θαη ζςμαηηθά. Σα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα είκαη δηάζεμα όπη ηόζμ γηα ηα ζεηηθά ημοξ, αιιά γηα ηα ανκεηηθά ημοξ. Ο παίπηεξ θαζειώκεηαη γηα ώνεξ μπνμζηά ζημκ Η/Τ. Πμιιμί είκαη αοημί πμο εηζπςνμύκ γηα ηα θαιά ζημκ θόζμμ ηςκ ειεθηνμκηθώκ παηπκηδηώκ θαη θαηαιήγμοκ κα πνμηημμύκ ημοξ θακηαζηηθμύξ θόζμμοξ από ηεκ πναγμαηηθόηεηα. Σα παηδηά πνμζπαζμύκ κα απμδείλμοκ όηη αοηά είκαη πμο ειέγπμοκ ηα γεγμκόηα. Παίνκμοκ ηε ζέζε ημο ήνςα, γίκμκηαη έκα με αοηόκ. Νηώζμοκ ημκ θίκδοκμ, ημ θόβμ θαη αοηό έπεη ακηίθηοπμ ζηε δηαμόνθςζε ημο παναθηήνα ημοξ. Έκα άιιμ ανκεηηθό είκαη όηη μ κέμξ ζα πνμηημήζεη κα μηιήζεη ζημ internet μ έκακ θίιμ ημο από ημ κα βνεζμύκ θαη κα μηιήζμοκ. ύμθςκα με ηα παναπάκς, ε πνήζε ημο Η/Τ πνέπεη κα γίκεηαη με οπεοζοκόηεηα θαη πάκς απ όια με μέηνμ. πύρος ακκάς ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ γράφει η Μαρίνα Φατζηρούμπη Όλα τα παιδιά κάθονται κάτω και σχηματίζουν έναν κύκλο. το κέντρο του κύκλου βάζουν πολλές πλακουτσωτές πέτρες τη μία πάνω στην άλλη. Σα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Από μια απόσταση δέκα βημάτων, η μία ομάδα ρίχνει τη μπάλα προσπαθώντας να ρίξει όλες τις πέτρες. Η άλλη ομάδα πρέπει να βρει και να πιάσει τη μπάλα, ενώ η πρώτη ομάδα πρέπει να τρέξει και να ξαναστήσει τις πέτρες. Όποιος κάνει πρώτος την αποστολή του κερδίζει και ρίχνει αυτός τη μπάλα.

6 ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ γράφει η Δανάη Νίκου Ζ ηειεόξαζε είλαη έλα κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο, πνπ απνηειεί εδώ θαη ηξεηο δεθαεηίεο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Ζ ηειεόξαζε κπνξεί, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά: Να ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε κάζεζε, λ αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζην παηδί, λα γίλεη πεγή πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζεο, λα ην ςπραγσγήζεη. Αληίζεηα, αλ ηα παηδηά παξαθνινπζνύλ πνιιέο ώξεο εκεξεζίσο πξνγξάκκαηα κε ζθελέο βίαο θαη πνιιέο δηαθεκίζεηο, ηόηε δεκηνπξγνύληαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο, όπσο παρπζαξθία από ηελ έιιεηςε άζθεζεο, ηζηκπνιόγεκα κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε, έιιεηςε πξνζνρήο, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά γηαηί ηα παηδηά ζπλεζίδνπλ ηε βία, δηαηαξαρέο ύπλνπ (απνθηνύλ θνβίεο, έρνπλ εθηάιηεο), θαηαλαισηηθή καλία (ιόγσ δηαθεκίζεσλ). Έηζη νη γνλείο πξέπεη: Να κελ αθήλνπλ ηελ ηειεόξαζε άζθνπα αλνηρηή όιε ηε κέξα, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηειεόξαζε γηα ςπραγσγία, λα βιέπνπλ ηειεόξαζε καδί κε ην παηδί θαη λα ηνπ εμεγνύλ νπνηαδήπνηε απνξία έρεη, λα κελ βάδνπλ ηειεόξαζε κέζα ζην παηδηθό δσκάηην, λα κε βιέπνπλ ηειεόξαζε πάλσ από 1 ώξα θαζεκεξηλά. Ο ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ γράφει η Δανάη Ζδράβου Ο χορός και το θέατρο ωφελούν τα παιδιά σε πολλά πράγματα. Κατ αρχάς γυμνάζουν και δυναμώνουν το σώμα των παιδιών. Επίσης, δυναμώνουν και το μυαλό των παιδιών, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται και να διαβάζουν και άλλα πράγματα, εκτός από τα σχολικά βιβλία. Σέλος, βοηθούν και στη βελτίωση του χαρακτήρα των παιδιών, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν και να εργάζονται ομαδικά. ΓΙΑΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩΓΡΑΥΙΖΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ γράφει η Ειρήνη Καββαδία Σα παιδιά πρέπει να ζωγραφίζουν γιατί είναι ένας τρόπος έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του παιδιού. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται τον έξω κόσμο μέσα από σχήματα και χρώματα. Και όπως όλες οι τέχνες, έτσι και η ζωγραφική είναι ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΗ του Αρμάντο Μπαρδή Τίηινο: Ζ αιεπνύ θαη ηα ζηαθύιηα Σπγγξαθέαο: Η. Vernet Δθδόζεηο: Παλαγηώηεο Βνζθάιεο Πξσηαγσληζηέο: Ζ αιεπνύ θαη ηα θνπλειάθηα Τπόθεση: Μηα κέξα πνπ ν ήιηνο έιακπε, ε αιεπνύ ε θπξα-μαξηώ βγήθε βόιηα. Σθεθηόηαλ όηη κηα ηέηνηα κέξα ην βνπλό ζα ήηαλ γεκάην θνπλέιηα. Όηαλ ηελ είδαλ, ηα θνπλέιηα ηξέμαλε. Ζ θπξα-μαξηώ ηα θπλήγεζε κέρξη πνπ ιαράληαζε. Πήξε ην δξόκν γηα ην ζπίηη, πεξλώληαο από έλα ακπέιη. Άξρηζε λα πεδάεη 1,2,3, 20 πεδήκαηα, ηίπνηα. Ζ θαθνκνίξα δελ θαηάθεξε ηίπνηα. «Γελ βαξηέζαη!», είπε ζην ηέινο. θεραπευτική και μέσα από αυτή γνωρίζουμε και γνωριζόμαστε.

7 ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΩΜΟ Σήκεξα ηα παηδηά πξνηηκνύλ λα βιέπνπλ ηειεόξαζε παξά λα δηαβάδνπλ έλα βηβιίν. Απηό ην θάλνπλ γηαηί δελ γλσξίδνπλ ηελ νκνξθηά πνπ θξύβνπλ ηα βηβιία. Γε γλσξίδνπλ πσο ην βηβιίν είλαη ε θαιύηεξε ζπληξνθηά. Γε γλσξίδνπλ πσο ό,ηη δηαβάδνπλ ηνπο θάλεη θαιύηεξνπο θαη εμππλόηεξνπο. Γε γλσξίδνπλ πσο ηα βηβιία κπνξνύλ λα ζε ηαμηδέςνπλ παληνύ, ζε κέξε αιεζηλά ή θαληαζηηθά, ζε γεγνλόηα αιεζηλά ή θαληαζηηθά, ζε όιν ηνλ θόζκν. Γη απηό ζαο πξνηείλσ λα αιιάμεηε, έζησ θαη γηα ιίγν. Κιείζηε ηελ ηειεόξαζε θη αλνίμηε έλα βηβιίν θαη ζα δείηε από κόλνη ζαο ηε δηαθνξά. Σαο πξνηείλσ, κάιηζηα, ηξία βηβιία γηα λα μεθηλήζεηε ην δηάβαζκα: α)έλαο θήπνο ζηελ ηάμε καο β) Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ ζε 80 εκέξεο γ) Ο κηθξόο Νηθόιαο Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 1798 θαη ραξαθηεξίζηεθε σο Δζληθόο καο πνηεηήο. Ξεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Ηηαιία θαη ην έξγν ηνπ νινθιεξώζεθε ην Μάην ηνπ 1823, πνπ ήηαλ εκπλεπζκέλν από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ Δίλαη ε δσή Μηα πεξηπέηεηα ηξειή Με γέιην θαη ραξά Όια παλ θαιά! Διάηε λα παίμνπκε παηδηά Με γέιην θαη ραξά Να γίλνπκε όινη θίινη Να θέξνπκε ηελ εηξήλε!!! τέφανος Γεωργίτσης ΣΑ ΤΠΕΡ ΚΑΙ ΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΣΟ ΓΕΛΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΕΙ Τν γέιην δελ είλαη αζηεία ππόζεζε. Αληίζεηα, είλαη κία πνιύ ζεκαληηθή εθδήισζε ηεο δσήο καο. Ο Ηππνθξάηεο πίζηεπε ζηε ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ γέιηνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ν άλζξσπνο είλαη ην κόλν από ηα δώα πνπ κπνξεί λα γειά. Ο ξόινο ηνπ γέιηνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο. Όινη ζέινπκε λα πεξλάκε θαιά. Να ληώζνπκε σξαία θαη λα ραηξόκαζηε. Τν γέιην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δώζεη ραξά θαη θαλείο καο δε ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί έλαλ θόζκν ρσξίο γέιην. Ζ γεισηνζεξαπεία έρεη ζθνπό λα δηδάμεη ηνπο αλζξώπνπο πώο λα μαλαζπκεζνύλ λα γεινύλ. Τν γέιην βνεζάεη ην ακπληηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Με ην γέιην βαζαίλεη ε αλαπλνή καο. Τν μεθαξδηζηηθό γέιην βνεζάεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, βειηηώλεη ηε ρώλεςή καο θαη θαηαπνιεκά ηε δπζθνηιηόηεηα. Δπίζεο, αλαδσνγνλεί ην πάγθξεαο. Πώο κπνξνύκε λα γειάκε πεξηζζόηεξν; Αο ζθεθηνύκε όηη θάζε κέξα ζηε δσή καο είλαη γηνξηή. Να αζρνινύκαζηε κε πξάγκαηα πνπ καο αξέζνπλ θαη καο πξνμελνύλ ραξά. Να ζπκόκαζηε όηη δελ ππάξρεη πξόβιεκα ρσξίο ιύζε. Να εθδειώλνπκε ηελ αγάπε καο θαη λα ρακνγειάκε πην ζπρλά. Γειάζηε είλαη ζεξαπεπηηθό! Πολύνα Βλαχοπούλου ΟΚΟΛΑΣΑ Ηαηά θαηνμύξ ε ζμθμιάηα έπεη δεπζεί επηθνίζεηξ θαη ανθεημί είκαη αοημί πμο ηεκ έπμοκ θαηαηάλεη ζηα «θαθά» ηνόθημα. Η πναγμαηηθόηεηα είκαη δηαθμνεηηθή. Η ζμθμιάηα είκαη πιμύζηα ζε πμιύηημα δηαηνμθηθά ζημηπεία θαη απμηειεί πεγή δςηηθόηεηαξ γηα ημκ μνγακηζμό. Βέβαηα, πνμθαιεί εοπανίζηεζε. Γίκαη πνώηεξ ηάλεςξ δηεγενηηθό, θαζώξ είκαη πιμύζηα ζε μαγκήζημ. Σμ μαγκήζημ δνα ζηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ θμύναζεξ θαη ζοκηειεί ζηεκ επακαθμνά ηεξ παμέκεξ εκένγεηαξ. Γπίζεξ, δηεγείνεη ημκ εγθέθαιμ θαη ημκ βμεζά κα ακηαπμθνηζεί με επηηοπία ζηηξ δύζθμιεξ δηακμεηηθέξ ηθακόηεηεξ. Σα θαηά ηεξ ζμθμιάηαξ είκαη: Η ζμθμιάηα, ιόγς ηεξ δάπανεξ πμο πενηέπεη, μπμνεί κα βιάρεη ηα δόκηηα. α ιηπανά ηεξ αολάκμοκ ηε ζενμηδηθή ηεξ αλία. Μπμνεί κα μαξ θμνηώζεη με πμιιέξ ζενμίδεξ. οπκά ε ζμθμιάηα έπεη θαηεγμνεζεί γηα ηεκ πνόθιεζε πμκμθεθάιςκ. ε ζπάκηεξ πενηπηώζεηξ ε ζμθμιάηα πνμθαιεί αιιενγίεξ. Βασίλης Γκαρτζονίκας

8 ΓΕΡΟ ΩΜΑ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΡΟΥΗ γράφει η Μαίρη Σζιόρα Σμ ζώμα μαξ γηα κα γίκεη μεγάιμ, δοκαηό θαη όμμνθμ πνέπεη κα ηνώμε θαζεμενηκά ηνμθέξ πμο πενηέπμοκ ζνεπηηθέξ μοζίεξ, όπςξ: ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΤΟΤΝ γράφει η Κατερίνα Κωστούλα Βότανο είναι κάθε χόρτο ή φυτό χρήσιμο για Τδαηάκζναθεξ (θνμύηα, ιαπακηθά, όζπνηα, τη θεραπευτική δεμεηνηαθά, μέιη). ουσία που έχει. Οι Πνςηεΐκεξ (θνέαξ, ράνη, πμοιενηθά, γαιαθημθμμηθά, άνθρωποι το αογά, όζπνηα). Λίπε (ειαηόιαδμ) Βηηαμίκεξ (π.π. πμνημθάιηα) παίρνουν για να γίνουν καλά. Σα βότανα τα χρησιμοποιούσαν οι Κινέζοι, οι Μέηαιια θαη ηπκμζημηπεία (αζβέζηημ, π.π. γαιαθημθμμηθά, θώζθμνμξ, π.π. ράνηα, ζίδενμξ, π.π. θνέαξ, θαθέξ, ζπακάθη). Δηαθμνεηηθά: Σμ ζώμα μαξ δε ζα ακαπηοπζεί ζςζηά θαη ζα αννςζηήζεη. Θα κηώζμομε αδοκαμία θαη θμύναζε. ΠΩ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΓΙΝΑΙ ΣΑ ΓΓΤΜΑΣΑ ΜΑ: Πνωηκό: Έκα πμηήνη θνέζθμ γάια, μία θέηα ρςμί με μέιη θαη έκα θνμύημ. Γπίζεξ ζημ γάια μπμνμύμε κα πνμζζέζμομε δεμεηνηαθά. ημ ζπμιείμ: Φένκμομε από ημ ζπίηη μαξ έκα μαύνμ ρςμί με δαμπόκ θαη ηονί. ημ δεύηενμ δηάιεημμα ηνώμε 2 θνμύηα θαη έκα πομό πςνίξ ακζναθηθό. Ιεζεμενηακό Βναδηκό: Σνώμε ημ θαγεηό πμο έπεη εημημαζηεί ζημ ζπίηη θαη πενηιαμβάκεη ηνμθέξ από όιεξ ηηξ μμάδεξ με ζνεπηηθά ζοζηαηηθά. Σμ βναδηκό κα είκαη πάκηα ιηγόηενμ από ημ μεζεμενηακό. Ή ακ ζέις θάηη πημ ειαθνύ: γάια με θνμύημ, ηονί, ζαιάηα. Απόγεομα: Σνώμε θνμύηα ή γηαμύνηη με μέιη θαη γάια με ιίγμ θέηθ. Πνηκ θμημεζώ: Έκα πμηήνη θνέζθμ γάια. αξ δίκς μενηθέξ ζομβμοιέξ γηα ηεκ ογεία ζαξ: Δεκ αγμνάδω έημημα θαγεηά απ έλω. Πίκω θνέζθμοξ πομμύξ. Δεκ Αιγύπτιοι και ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες. ήμερα στην Ελλάδα φυτρώνουν πάνω από φυτά, που έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Σα βότανα δεν μπορούν να δράσουν στον ανθρώπινο οργανισμό αμέσως, όπως τα φάρμακα. Μπορούν, όμως, να τους βοηθήσουν και δεν έχουν παρενέργειες. Σα βότανα μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο σε πολλές παθήσεις, όπως την αναιμία, τις μυρμηγκιές, τον πονοκέφαλο κ.ά. Οι άνθρωποι μαζεύουν τα βότανα λίγο πριν ανθίσουν. τη συνέχεια τα αποξηραίνουν και τα αποθηκεύουν σε γυάλινα δοχεία, μακριά από το φως του ήλιου. Σα περισσότερα κρατάνε μήνες. Από άλλα βότανα παίρνουμε τα άνθη τους, από άλλα βότανα παίρνουμε τα φύλλα, όπως η δάφνη, ενώ από άλλα βότανα παίρνουμε τους σπόρους ή τις ρίζες τους. Μερικά από τα βότανα της περιοχής μας είναι η αγριάδα, η αντράκλα, τα γαϊδουράγκαθα, η κολλιτσίδα, ο δυόσμος, η κουμαριά και το θυμάρι. Σα βότανα είναι πολύ χρήσιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό και πρέπει όλοι να τα χρησιμοποιούμε και να μην καταναλώνουμε συνέχεια φάρμακα. ηνώω ζοπκά έημημα γιοθά. Σνώω θαζεμενηκά ιαπακηθά θαη θνμύηα. Όιε ηεκ εμένα πίκω ανθεηό κενό. Δεκ βιέπω ηειεόναζε, αιιά αζιμύμαη θαζεμενηκά.

9 Η εφημερίδα μας! Δεν το πιστεύω! Μου αρέσει πολύ! Ελπίζω να τη διαβάσουν όλοι. Έχει ενδιαφέροντα θέματα.

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ

Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ Μαζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ Δ2 ηεο Σεηάξηεο ηάμεο ηνπ Ιδηωηηθνύ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ ΔΔΜΝ Σεύρνο 22 Ιαλνπαξίνπ-Δεθεκβξίνπ 2015 ρνιηθή ρξνληά 2014-2015 Έηνο θπθινθνξίαο 5 ν - Δηαλέκεηαη δωξεάλ http://blogofmarytomson.blogspot.com.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα