ΗΚΥΠΡΟΣ και ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΚΥΠΡΟΣ και ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε"

Transcript

1 ΗΚΥΠΡΟΣ και ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος, M.PHIL., MBA, Μέλος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Ευβοίας ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ- ΚΥΠΡΟΣ

2 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Στόχοι Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως βασικό στόχο την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική είναι πολιτική αλληλεγγύης. Αφιερώνει περισσότερο από το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μείωση των ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών καθώς και των διαφορών ευημερίας των πολιτών. Μέσω της πολιτικής αυτής ηένωση θέλει: να βοηθήσει τις καθυστερημένες περιφέρειες να καλύψουν τη διαφορά, να συμβάλει στην αναδιοργάνωση των βιομηχανικών περιοχών σε κρίση, στην οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών σε παρακμή ή ακόμη στην αναζωογόνηση των μειονεκτικότερων συνοικιών των πόλεων, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

3 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Από το 2000, ηπεριφερειακή πολιτική συνέβαλε σημαντικά και στην οικονομική ανάπτυξη των προς ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 1η Μαΐου 2004, η ευρωπαϊκή οικογένεια υποδέχθηκε δέκα από αυτές στους κόλπους της. Αυτό το σημαντικό γεγονός αποτελεί ιστορική ευκαιρία για την Ευρώπη και πρόκληση για την περιφερειακή πολιτική, αφού ξαφνικά το φάσμα των ανισοτήτων στην Ένωση διευρύνθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να ικανοποιηθούν οι τεράστιες ανάγκες των νέων κρατών μελών καθώς και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που παραμένουν στην υπόλοιπη Ένωση.

4 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Τα χρηματοδοτικά μέσα της Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Για τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών διαφορών η Επιτροπή δημιούργησε οικονομικά μέσα: v διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ) v ταμείο συνοχής που προορίζονται να συγχρηματοδοτήσουν τις περιφερειακές ή οριζόντιες παρεμβάσεις στα κράτη μέλη. Το έργο της αλληλεγγύης στον τομέα της ανάπτυξης των περιφερειακών οικονομιών ασκείται κατ' αρχάς σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΗΈνωση επιφέρει τη συνδρομή της με επικουρικό τρόπο. Ένωση.

5 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Διαρθρωτικά Ταμεία και Μειονεκτικές Περιφέρειες O κανονισμός των διαρθρωτικών ταμείων φρόντισε να μειώσει το διασκορπισμό των ενισχύσεων και να διευκρινίσει τα κριτήρια επιλογής των περιφερειών που έχουν περισσότερη ανάγκη από τη δημόσια υποστήριξη για να αναπτυχθούν. Επίσης, μέρος των διαρθρωτικών ταμείων προορίζεται για τις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, χωρίς ιδιαίτερα γεωγραφικά κριτήρια. Οι αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες (στόχος 1): αφορά τις περιφέρειες στις οποίες το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ δεν υπερβαίνει το 75 % του κοινοτικού μέσου όρου. Ο στόχος 1 καλύπτει και το σύνολο των νέων κρατών μελών, εκτός από την Μπρατισλάβα, την Πράγα και την Κύπρο, οι οποίες επωφελούνταιτων στόχων 2 και 3. Οι περιοχέςσεοικονομικήκαι κοινωνικήανασυγκρότηση (στόχος 2) Οι χώρες του Ταμείου Συνοχής: πρόκειται για τις λιγότερο ευημερούσες χώρες με ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕγχΠ) μικρότερο του 90 % του κοινοτικού μέσου όρου, όπου οι υποδομές περιβάλλοντος και μεταφορών απαιτούν σημαντικές επενδύσεις.

6 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Τα Διαρθρωτικά Ταμεία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Συμβάλλει κυρίως στην ενίσχυση των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, αυτών που ευρίσκονται σε στάδιο οικονομικού αναπροσανατολισμού και αυτών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσχέρειες. Το ΕΤΠΑ παρεμβαίνει στους στόχους 1 και 2, στις κοινοτικές πρωτοβουλίες (INTERREG III) και (URBAN II ), καθώς και στις καινοτόμες ενέργειες και στα μέτρα τεχνικής βοήθειας που θεσπίστηκαν από τον γενικό κανονισμό. Tο ΕΤΠΑ συμμετέχει στη χρηματοδότηση των ακόλουθων μέτρων: παραγωγικές επενδύσεις που επιτρέπουν τη δημιουργία ήτη διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης επενδύσεις σε έργα υποδομής ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού με μέτρα ενίσχυσης των πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. επενδύσεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας, μόνο στο πλαίσιο του στόχου 1.

7 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Τα Διαρθρωτικά Ταμεία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου , το ΕΚΤ παρέχει χρηματοδοτικές ενισχύσεις στα έργα επαγγελματικής κατάρτισης, επανεκπαίδευσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο του Στόχου 3 (άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αγορά εργασίας), αλλά και στα πλαίσια των στόχων 1 και 2 των Διαρθρωτικών Ταμείων. Η ενίσχυση του ΕΚΤ επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους νέους ανέργους, τους ανέργους μακράς διάρκειας, στις μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες και τις γυναίκες. Τα καθήκοντα του ΕΚΤ είναι ηστήριξη μέτρων που αποσκοπούν: στην πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας με στόχο την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

8 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Τα Διαρθρωτικά Ταμεία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΠΕ) Το ΕΓΤΠΕ είναι το χρηματοδοτικό μέσο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Χρηματοδοτεί τις ενέργειες ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών στο σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΓΤΠΕ συνιστούν δύο τμήματα: το ΕΓΤΠΕ- τμήμα Προσανατολισμού υποστηρίζει τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στις επιλέξιμες περιοχές του Στόχου 1. Το ΕΓΤΠΕ- τμήμα Εγγυήσεων παρεμβαίνει στις άλλες περιοχές.

9 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Τα Διαρθρωτικά Ταμεία Χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ) Το ΧΜΠΑ παρεμβαίνει στο σύνολο των παράκτιων περιοχών (μέσω των προγραμμάτων του Στόχου 1 ή των εθνικών προγραμμάτων εκτός Στόχου 1), με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διαρθρώσεων της αλιείας και την ανάπτυξη των εμπορικών βιώσιμων επιχειρήσεων προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων πόρων. Ενισχύει τις διαρθρωτικές ενέργειες στους τομείς: της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους, ώστε να προωθηθεί ηαναδιάρθρωση του τομέα δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή του και τον εκσυγχρονισμό του.

10 ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Το Ταμείο Συνοχής Το Ταμείο δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της oικονομικής και κοινωνικής συνοχής, βοηθώντας τις λιγότερο ευημερούσες χώρες να συμμετάσχουν στην Oικονομική και Nομισματική Ένωση. Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έργα συνδεόμενα με το περιβάλλον και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών στα κράτη μέλη της Ένωσης όπου το ΑΕΠ είναι κατώτερο από το 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για την περίοδο , οι τέσσερις δικαιούχοι χώρες είναι, όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο , η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Το Ταμείο Συνοχής καλύπτει σήμερα και το σύνολο των νέων κρατών μελών, των οποίων οι ανάγκες στους δύο αυτούς τομείς είναι εξαιρετικά μεγάλες.

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΥΠΡΟΣ

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑ (?) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (?) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Ε. (EU-25) ΕΤΟΣ 2004 Α/Α ΤΟΜΕΑΣ Εκατομμύρια 1 ΓΕΩΡΓΙΑ α. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ β. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 175 2α. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 117 2β. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 3. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χαρακτηριστικά Προγράμματα συγχρηματοδότησης Απευθύνονται προς Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Μικρή εμπλοκή Εθνικής Διοίκησης Συνήθως κατευθείαν χρηματοδότηση από Ε.Ε.

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ & Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΤΟΧΟΣ 2 & ΣΤΟΧΟΣ 3) (SINGLE PROGRAMMING DOCUMENTS) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΤΟΧΟΣ 1) Χαρακτηριστικά (COMMUNITY SUPPORT FRAMEWORK) Βασίζονται σε σχέδια που υποβάλλει το κράτος Συνάρτηση με το επίπεδο ανάπτυξης Διαχειρίζονται από Δημόσιες Αρχές και απευθύνονται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Πολυετή συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Πηγή Χρηματοδότησης: Διαρθρωτικά Ταμεία Ε.Ε.

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 3. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ (COMMUNITY INITIATIVES) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ *EQUAL *INTERREG LEADER URBAN Χαρακτηριστικά Απαντούν σε κοινά προβλήματα που διαπιστώνει ηευρωπαϊκή Ένωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Συνάρτηση με το επίπεδο ανάπτυξης Διαχειρίζονται από Δημόσιες Αρχές και απευθύνονται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Πολυετή συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Πηγή Χρηματοδότησης: Διαρθρωτικά Ταμεία Ε.Ε.

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF) ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΕΓΤΠΕ) EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND (EAGGF GUIDANCE/ FEOGA) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΧΜΠΑ) FINANCIAL INSTRUMENT FOR FISHERIES GUIDANCE (FIFG)

20 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

21 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SINGLE PROGRAMMING DOCUMENT ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 2 ΣΤΟΧΟΣ 3 EQUAL INTERREG

22 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Εκπρόσωποι Ε.Ε. / Εκπρόσωποι Κυπ. Δημοκρατίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Γραφείο Προγραμματισμού ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Υπ. Γεωργίας, Εσωτερικών, Ε.Β.Τ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Υπουργεία / Δήμοι / Ημικρατικοί Οργανισμοί ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Δήμοι / Ημικρατικοί Οργανισμοί Επιχειρήσεις Αγρότες

23 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ Εκατομμύρια ΓΕΩΡΓΙΑ 25,1 43,2 46,7 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4, ,8 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20,3 22,2 23,9 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 33,5 31,1 36,2 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 17,1 17,6 18,1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 16,5 13,6 18,1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 15,8 15,8 16,0 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 96,6 124,3 117,4 ΣΥΝΟΛΟ ,4 216,3

24 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Εθνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Εξαιρείται η Δυτική Ύπαιθρος Δυτική Ύπαιθρος Δεν υπάρχει περιορισμός Δεν υπάρχει περιορισμός ΜΜΕ Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις. Εξαιρείται ο τομέας γάλακτος και προιόντων γαλακτοκομίας ΜΜΕ Μεταποιητικές Επιχειρήσεις. Εξαιρείται ο τομέας γάλακτος και προιόντων γαλακτοκομίας Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις) Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, όπως τυροκομεία, μονάδες παραγωγής παραδοσιακού γιαουρτιού, κέντρα συγκέντρωσης και πρόψυξης γάλακτος, μονάδες παραγωγής Π.Ο.Π, παραδοσιακών προϊόντων πιστοποιημένων με πρότυπα HACCP, ISO, κ.λ.π. ΜΜΕ Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις. Περιλαμβάνονται αυτές του τομέα γάλακτος και προιόντων γαλακτοκομίας. Εξαιρούνται αυτές που καλύπτονται από το Πρόγραμμα 3.

25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΣ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ενδυνάμωση της Οικονομίας των Περιοχών της Υπαίθρου Υποστηρικτικές Υποδομές για τις Επιχειρήσεις Δυτική περιοχή της υπαίθρου Δυτική περιοχή της υπαίθρου 1.3 Ανάπτυξη Βιώσιμων Κοινοτήτων Δυτική περιοχή της υπαίθρου 2 Ανάπτυξη Υποβαθμισμένων Αστικών Περιοχών 3 Τεχνική Βοήθεια Ολοκληρωμένα Σχέδια Αναζωογόνησης Ενίσχυση των Διοικητικών και Ελεγκτικών Δυνατοτήτων Δημοσιότητα προγράμματος και άλλη τεχνική βοήθεια Δήμος Λευκωσίας (ενορίες κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης πυρός) και Δήμος Αγίου Δομετίου

26 ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΣ 3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας Προώθηση και βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τεχνική Βοήθεια 3.1 Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) Ενίσχυση των ενεργειών για προσαρμογή δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ειδικότερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό Πρόνοιες που διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας Όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας Όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας Όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας Όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας Αξιοποίηση των νέων Όλη η επικράτεια της τεχνολογιών στα πλαίσια της Δια Κυπριακής Δημοκρατίας Βίου Μάθησης Βελτίωση και ενίσχυση της μέσης και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Υποστήριξη της εφαρμογής του Ε.Ε.Π. Όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας Το σύνολο της Κυπριακής Δημοκρατίας

27 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία , θα μπορούσε να αξιοποιήσειμετά από λεπτομερή καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση:

28 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης ΗΑρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες που έχουν σαν τελικό αποδέκτη την επιχείρηση με στόχο την σφαιρική κάλυψη των αναγκών κατάρτισης και γενικότερα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI II Το πρόγραμμα ενισχύει: ***ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ*** Υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας για άτομα που διανύουν περίοδο επαγγελματικής κατάρτισης Πιλοτικά σχέδια για την ανάπτυξη καινοτομίας και της ποιότητας στην κατάρτιση Αμοιβαία αλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών

29 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη - Intelligent Energy for Europe Πρόγραμμα πλαίσιο Framework Program για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά την Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού, την Ανταγωνιστικότητα και την προστασία του Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τέσσερα ειδικά πεδία: Την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τον έλεγχο της ζήτησης (SAVE) Τις νέες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ALTENER) Τις ενεργειακές πτυχές των μεταφορών (STEER) Την διεθνή προώθηση στους τομείς των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης (COOPNER) CARNOT Οι στόχοι του προγράμματος επικεντρώνονται σε: Ασφάλεια εφοδιασμού Ανταγωνιστικότητα Προστασία του Περιβάλλοντος Προώθηση της χρήσης αντιρρυπαντικών και αποδοτικών τεχνολογιών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις

30 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ SAVE II Ειδικό Πρόγραμμα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων των ιδιωτικών και δημόσιων καταναλωτών και της βιομηχανίας για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και να βελτιωθούν οι συνήθειες χρήσης ενέργειας. Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη της Ε.Ε. Πρόγραμμα Πλαίσιο για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Έρευνας. Ανάμεσα στις επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνεται και ηέρευνα για τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με τη διατροφή και για την ανάπτυξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος παραγωγής και διανομής ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, το οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών.

31 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Κοινωνία της Πληροφορίας Χρήση Ευρωπαικού Ψηφιακού Περιεχομένου στα Παγκόσμια Δίκτυα - European Digital Content for Global Networks Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους: Βοήθεια στην τόνωση της χρησιμοποίησης του διαδικτύου Τόνωση της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό δυναμικό ψηφιακού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης Προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στα διεθνή δίκτυα και την προώθηση της γλωσσικής ποικιλίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ LIFE III Το πρόγραμμα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων, κυρίως μέσω της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών, την ορθολογική διαχείριση των ροών αποβλήτων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων παραγωγής προϊόντων.

32 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε., οι Δήμοι οφείλουν να προετοιμαστούν, να αναδιοργανωθούν και να αναπτύξουν σχετικές υπηρεσίες. Βασικό βήμα Δημιουργία Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, με κύρια αντικείμενα: Κατάρτιση Τετραετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Συνεχείς επικαιροποιήσεις - Υλοποίηση Συστηματική παρακολούθηση των πηγών χρηματοδότησης (ΚΠΣ, εθνικά προγράμματα) Ωρίμανση έργων (εκπόνηση σχετικών μελετών, έκδοση αδειοδοτήσεων κ.λ.π.) για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα Διαχείριση ενταγμένων έργων

33 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

34 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - ΟΠΑΑΧ Τα ΟΠΑΑΧ αφορούν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Περιοχές εφαρμογής Στα ΟΠΑΑΧ έχουν ενταχθεί Δήμοι της χώρας οι οποίοι επιλέχθηκαν ανάλογα με την προβληματικότητα τους αλλά και τις αναπτυξιακές τους προοπτικές (εκπονήθηκαν ειδικές μελέτες στα πλαίσια των οποίων αξιολογήθηκαν δείκτες όπως αστικότητα, πληθυσμιακή δυναμική, γήρανση, ορεινότητα, παραγωγικό σύστημα, ανεργία, δυναμισμός πρωτογενή τομέα, τουριστική ανάπτυξη, προσπελασιμότητα, αριθμός μειονεκτικών κοινοτήτων κλ.π.) Χρηματοδότηση Εφαρμόζονται στα πλαίσια των Περιφερικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου με συγχρηματοδότηση (Κοινοτική Συμμετοχή) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

35 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - ΟΠΑΑΧ Στόχοι ΟΠΑΑΧ Ηαντιμετώπιση φαινομένων οικονομικής υστέρησης, χαμηλού βιοτικού επιπέδου, πληθυσμιακής αποδυνάμωσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης πολλών μειονεκτικών αγροτικών περιοχών της χώρας και η αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων στα πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης και μετασχηματισμού του αγροτικού χώρου Η εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος για τη δημιουργία αυτόνομης οικονομικής βάσης στις αγροτικές περιοχές Ηπροώθηση της κοινής πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε αγροτικές περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση και διαρθρωτικούς περιορισμούς Η προσέλκυση νέων και οικονομικά ενεργών ατόμων στην ύπαιθρο για την οικονομική και πολιτιστική αναζωογόνηση της Ηαναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της υπαίθρου Ηπροστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου, για την εξασφάλιση βιωσιμότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

36 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - ΟΠΑΑΧ Δράσεις Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Ανάπτυξη Υποδομών (οδικό δίκτυο, αγροτική υποδομή, υγεία πρόνοια κ.λ.π.) Ανάπλαση παραδοσιακών οικισμών Προστασία ανάδειξη φυσικού πολιτιστικού περιβάλλοντος Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Κατάρτιση

37 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑ) Οι ΟΠΑΑ αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών όπου κυριαρχούν ηανεργία, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην ευρύτερη ζωή της πόλης. Στόχοι: Η αναβάθμιση και ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων Η αναβάθμιση του αναπτυξιακού περιβάλλοντος για την δημιουργία προϋποθέσεων προσέλκυσης ήπιων παραγωγικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Η βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από δράσεις διαμόρφωσης του αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με την προώθηση της απασχόλησης, την βελτίωση της απασχολησιμότητας και την κοινωνική ενσωμάτωση

38 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑ) Δράσεις Βελτίωση του αστικού χώρου με την υλοποίηση έργων ανάπλασης περιοχών για την απόδοση δημοσίων χώρων αναψυχής και κοινωνικών λειτουργιών Βελτίωση των δικτύων μεταφορών που συμβάλουν στην ασφαλή και ταχύτερη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων (συγκοινωνίες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, χώροι στάθμευσης κ.λ.π) Ηανάπτυξη αντιρρυπαντικής προστασίας Μέτρα και ρυθμίσεις σε βιομηχανικές ζώνες Δημιουργία υποδομών για συγκεκριμένες δράσεις (χώροι στάθμευσης, λαϊκές αγορές ) Προώθησης της απασχόλησης Ένταξης ατόμων που πλήττονται από τον αποκλεισμό Κατάρτιση προσωπικού (σε αντικείμενα που έχουν σχέση με αναπλάσεις οικισμών, ανάπτυξης των τεχνολογιών για την Κτης Π, δικτύων μεταφοράς και επικοινωνίας)

39

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006

«Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 «Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 80%. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΜΑ: ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η Ε.Ε. ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος 2. Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι χρηματοδοτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων από τα Κ.Π.Σ., η περίπτωση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Τ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ Κ.Ε.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.3.1. ΕΡΓΟ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Τ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ Κ.Ε.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.3.1. ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Τ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ Κ.Ε.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.3.1. ΕΡΓΟ: «Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax.

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & κάθε μορφής Διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμαστε για. τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο 2007-13. Ιανουάριος 2008

Εργαζόμαστε για. τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο 2007-13. Ιανουάριος 2008 EL Εργαζόμαστε για τις περιφέρειες Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο Ιανουάριος 2008 Περιεχόμενα Πρόλογος... 1 Με δυο λόγια: Μια πολιτική για τις περιφέρειες της Ευρώπης. 2 Γιατί είναι σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική Εργασία «Συγκριτική Αξιολόγηση Τελικών ικαιούχων ΟΤΑ κατά την Γ Προγραµµατική Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - Η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - Η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολουθεί με θέμα: «Η συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας», εκπονήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου «Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Προκαταρκτικό κείμενο Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2008-2020 2020 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας Σχέδιο για την Περίοδο 2008-2020» 2020» Μάιος 2009 Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS''

''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS'' Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS'' ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΖΑΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ημερομηνία απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οκτώβριος 2012 1 Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα