Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ"

Transcript

1 ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ παραγωγικϊ ςυςτόματα και τισ τοπικϋσ αγορϋσ εργαςύασ IΟΒΔ ΔΒΔΟ / ΔΜΠ Σεμινάπια Δπμούποληρ 2012 Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (ΕΒΕΟ/ ΕΜΠ) Άγγεινο Τζαθαλίθαο, Γιεςθςνηήρ Έπεςναρ ΙΟΒΔ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ΔΜΠ

2 Το ςθμερινό περιβάλλον τθσ κρίςθσ : Το ελλθνικό παραγωγικό / επιχειρθματικό ςφςτθμα δζχεται πολλαπλζσ πιζςεισ Οξύτατη Κρύςη δημόςιων οικονομικών ύφεςη, μειωμϋνη ζότηςη, πρόβλημα ρευςτότητασ, κλεύςιμο επιχειρόςεων, ανεργύα Πρόβλημα Ανταγωνιςτικότητασ: Επιδεύνωςη τησ θϋςησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ ςτο διεθνό καταμεριςμό εργαςύασ (υποχώρηςη τησ ανταγωνιςτικόσ θϋςησ) Διπλό ανταγωνιςτικό πύεςη ςτισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ Από φθηνούσ παραγωγούσ (επιχειρόςεισ από «χώρεσ χαμηλού κόςτουσ εργαςύασ») Από ποιοτικούσ και διαφοροποιημϋνουσ παραγωγούσ (επιχειρόςεισ από χώρεσ υψηλών τεχνολογικών/ παραγωγικών δυνατοτότων).

3 Kεντρικό ερώτθμα ςιμερα Πώσ εν μϋςω τησ απαραύτητησ δημοςιονομικόσ προςαρμογόσ και απαιτούμενησ μακροοικονομικόσ διαχεύριςόσ τησ θα τεθούν οι προώποθϋςεισ για την επανεκκύνηςη τησ αναπτυξιακόσ δυναμικόσ τησ οικονομύασ; Αναζητούμε ποιοτικό ανϊπτυξη με επύκεντρο τη γνώςη, την τεχνολογύα, την καινοτομύα, με μοχλό την επιχειρηματικότητα εντϊςεωσ γνώςησ και με την υποςτόριξη ενόσ ευφυούσ και αποτελεςματικού αναπτυξιακού κρϊτουσ Καθοριςτικόσ ο ρόλοσ του επιχειρηματικού τομϋα: ανταγωνιςτικϋσ επιχειρόςεισ με ιςχυρό ανθρώπινο κεφϊλαιο βιώςιμεσ (ακόμα και ςε δύςκολεσ ςυνθόκεσ ρευςτότητασ), διεθνώσ ανταγωνιςτικϋσ Τομεύσ και κλϊδοι με ςτρατηγικό πλεονϋκτημα Τι παράγουμε ςήμερα / τι μποροφμε να παράξουμε μεςοπρόθεςμα, ςυμμετέχοντασ ςτον παγκόςμιο καταμεριςμό εργαςίασ λίγο περιςςότερο ωσ παραγωγοί και λίγο λιγότερο ωσ καταναλωτέσ

4 Ελλάδα: ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ με ιςχυρό ανκρώπινο κεφάλαιο Στο νϋο αναπτυξιακό πρότυπο ο ρόλοσ του επιχειρηματικού τομϋα εύναι καθοριςτικόσ: Χρειαζόμαςτε ελληνικϋσ επιχειρόςεισ βιώςιμεσ (ακόμα και ςε δύςκολεσ ςυνθόκεσ ρευςτότητασ), διεθνώσ ανταγωνιςτικϋσ Συμβολό ςτο ςχεδιαςμό κατϊλληλων παρεμβϊςεων ςε επύπεδο δημόςιων πολιτικών αλλϊ κυρύωσ ςε επύπεδο επιχειρηματικών ςτρατηγικών και πολιτικών που υποςτηρύζουν / επηρεϊζουν τισ επερχόμενεσ αλλαγϋσ Συμβολό ςε ϋναν ουςιαςτικό δημόςιο λόγο και όχι απλώσ ςε καταγγελτικϋσ θϋςεισ: φυγό προσ τα εμπρόσ

5 Ζνα από τα μεκοδολογικά εργαλεία: Ζρευνα πεδίου ςτισ 2000 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ τθσ χώρασ (υλοποίθςθ: Public Issue) Στόχοσ: Η ανϊδειξη τησ ςτρατηγικόσ ταυτότητασ των μεγϊλων επιχειρόςεων τησ χώρασ - ςε εθνικό και περιφερειακό επύπεδο - ςε όρουσ οικονομικών επιδόςεων, τεχνολογύασ, καινοτομύασ και ανθρώπινου δυναμικού Ερωτώμενοσ: Γενικόσ Διευθυντόσ / Διευθύνων Σύμβουλοσ Χρονικό διϊςτημα: 30/3/2011 με 5/7/2011 Βηματικό προςϋγγιςη: οι 2000 μεγαλύτερεσ, ςτη ςυνϋχεια οι επόμενεσ κ.ο.κ (~4200 κλόςεισ) Σύνολο απαντόςεων: 2025 Απαζρνινύλ πάλω από άηνκα Μέζνο αξηζκόο εξγαδνκέλωλ: 140 άηνκα Σπλνιηθόο ηδίξνο 2009: 68 δηζεθ.

6 Δείγμα ανά περιφζρεια Περιφϋρειεσ Απαντόςεισ % Αττικό ,3% Κεντρικό Μακεδονύα ,3% Θεςςαλύα 155 7,7% Κρότη 144 7,1% Αν Μακεδονύα & Θρϊκη 127 6,3% Δυτικό Ελλϊδα 122 6,0% τερεϊ Ελλϊδα 110 5,4% Πελοπόννηςοσ 98 4,8% Νότιο Αιγαύο 92 4,5% Ήπειροσ 61 3,0% Δυτικό Μακεδονύα 54 2,7% Ιόνια Νηςιϊ 45 2,2% Βόρειο Αιγαύο 32 1,6% ύνολο ,0%

7 Προφίλ επιχειριςεων ΤΠΕ ICT Manufacturing Αριθμόσ επιχειρόςεων % 10 7,6 ICT Trade 76 52,8 Telecommunicat ions 4 2, ,8 ICT Informatics (72) Πάνω από ηιρ μιζέρ επισειπήζειρ ΤΠΔ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο εμπόπιο Γύο Σύνολο ζηιρ ηπειρ επισειπήζειρ ΤΠΔ 144εδπεύοςν ζηην Αηηική 100,0 (ΣΓ: 35,3%)

8 Τα 2/3 των επιχειριςεων απαςχολοφν λιγότερα από 49 άτομα Επιχειρόςεισ ΣΠΕ ύνολο Δεύγματοσ Επιχειρόςεισ % Επιχειρόςεισ % 1-10 ϊτομα 17 11, , ϊτομα 81 56, , ϊτομα 36 25, ,2 Πϊνω από 250 ϊτομα 10 6, ,6 ύνολο ,

9 Κφρια αποτελζςματα δείγματοσ Δπισειπήζεων ΤΠΔ (144 επιχειρόςεισ)

10 11 Απνηίκεζε Αύξηςη κερδών το 2010/ % των επιχειρόςεων δηλώνει πραγματοπούηςε κϋρδη το 2010 Μεύωςη πωλόςεων για το 2010 Μεγϊλα ακόμα περιθώρια ανϊπτυξησ Το 42% των επιχειρόςεων εξϊγουν (~30% των μεταποιητικών) (ΣΔ: 45% εξϊγουν-το 70% των μεταποιητικών) Οικονομικϊ αποτελϋςματα Προβλϋψεισ Πιο αρνητικϋσ προοπτικϋσ το 2011 με περαιτϋρω μεύωςη πωλόςεων Περαιτϋρω μεύωςη πωλόςεων κατϊ το % των επιχειρόςεων δηλώνει ότι θα κλεύςει με μεύωςη πωλόςεων 11% αναμϋνει αύξηςη Εξαγωγϋσ Μετριοπαθεύσ προβλϋψεισ για τισ εξαγωγϋσ (2011) Το 33% των εξαγωγικών επιχειρόςεων αναμϋνουν αύξηςη εξαγωγών (ΣΔ: 54% εξαγωγικών)

11 Καινοτομικϋσ επιδόςεισ Καινοτομύα προώόντοσ Το 63%, ςχεδόν 2 ςτισ 3 παρόγαγαν καινοτομικϊ προώόντα την τελευταύα διετύα (ΣΔ:48%) Κυρύωσ όμωσ καινοτομύα που εύναι νϋα για την ελληνικό αγορϊ (43%) ό νϋα για την επιχεύρηςη (41%) 16% καινοτομύα νϋα για την παγκόςμια αγορϊ Καινοτομύα διαδικαςύασ Οργανωςιακό καινοτομύα Το 27% ϋχει ειςϊγει καινοτομύεσ που αφορούν διαδικαςύεσ κυρύωσ ειςαγωγό ΤΠΕ (53%) και μεθόδουσ παραγωγόσ (26%) 45% των επιχειρόςεων (ΣΔ:38%) κυρύωσ ςε μεθόδουσ πώληςησ και αναβϊθμιςησ υπηρεςιών after sales (31%) 12

12 Σεχνολογικϋσ Ικανότητεσ Ταχεία ανταπόκριςθ ςε μεταβολζσ τθσ ηιτθςθσ (70% των επιχειριςεων) Πιο δφςκολθ θ παραγωγι διαφορετικών προϊόντων Περιςςότερεσ από τισ μιςζσ ζχουν ευελιξία παραγωγισ διαφορετικών προϊόντων (52%) Αρκετά καλό υπόβακρο παραγωγικισ τεχνολογίασ Δφο ςτισ τρεισ βελτιώνουν ςθμαντικά τθν τεχνολογία τουσ, όμωσ αυτό φαίνεται να γίνεται με τθν τεχνολογία ωσ εμπόρευμα: ζτοιμθ από το εξωτερικό Επύπεδο οργϊνωςησ Παραγωγό γνώςησ Δραςτόριεσ ςε Ε&Α Το 56% των επιχειρόςεων δηλώνουν ότι διεξϊγουν κϊποια Ε&Α, ενώ το 49% διαθϋτει δομημϋνο τμόμα εςωτερικών μελετών ό/και Ε&Α (ΣΔ:32%) Βαςικϋσ πηγϋσ γνώςησ ςτισ περιςςότερεσ επιχειρόςεισ: πελϊτεσ (60%) και προμηθευτϋσ 37% Το 30% των επιχειρόςεων ςυμμετϋχει ςε ςυνϋδρια και εκθϋςεισ ενώ μια ςτισ δυο επιχειρόςεισ ϋχει ςυνδρομό ςε Επιςτημονικϊ περιοδικϊ και τεχνικϋσ εκδόςεισ Μεγαλύτερη ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα, ςυνεργαςύα με ςυμβούλουσ, με Πανεπιςτόμια ςε ςχϋςη με το ςυνολικό δεύγμα κλπ 13

13 Επύπεδο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Απαςχόληςη Το 37% των επιχ. αντιμετωπύζει δυςκολύεσ ςτην εύρεςη κατϊλληλων υποψηφύων (ΣΔ: 37%) Κυρύωσ επειδό οι υποψόφιοι δεν πληρούν τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ Το 33% αντιμετωπύζει ελλεύψεισ δεξιοτότων και ςτο υφιςτϊμενο προςωπικό. (ΣΔ: 36%) Βαςικϋσ υςτερόςεισ ςε: Ανϊπτυξη πρωτοβουλιών και ανϊληψη ρύςκου (70%) Ικανότητεσ οργϊνωςησ και διούκηςησ (63%) Διαχεύριςη τεχνολογύασ και καινοτομύασ (67%) Τεχνικϋσ γνώςεισ που απαιτούνται για τη ςυγκεκριμϋνη εργαςύα (63%) Πολιτικό ανϊπτυξησ ανθρώπινου δυναμικού Σο 87% των επιχειρόςεων εφαρμόζουν προγρϊμματα εκπαύδευςησ (ΣΔ: 75%) Κυρύωσ προγρϊμματα χρηματοδότηςησ ςεμιναρύων εκτόσ επιχεύρηςησ αλλϊ και προγρϊμματα ενδοεπιχειρηςιακόσ κατϊρτιςησ, Άρα δεν λεύπουν μόνο ϊυλεσ δεξιότητεσ (soft skills), αλλϊ και πραγματικϋσ τεχνικϋσ γνώςεισ που ςχετύζονται με το περιεχόμενο τησ θϋςησ εργαςύασ

14 Ζκκεςθ ςε χαρακτθριςτικά τθσ κρίςθσ: κοινά προβλιματα ςτουσ περιςςότερουσ κλάδουσ 15 Επεηδή νη πξνκεζεπηέο/ πειάηεο αληηκεηωπίδνπλ πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο (47%) (ΣΔ:48%) Επεηδή νη ηξάπεδεο δελ εγθξίλνπλ λέα δάλεηα (39%) (ΣΔ:38%) Επεηδή έρνπλ πεξηνξηζηεί νη εξγαζίεο από ην βαζηθό πειάηε (27%) (ΣΔ:29%) Πίεζε από πξνκεζεπηέο ηνπ εμωηεξηθνύ γηα ακεζόηεξεο πιεξωκέο (25%) (ΣΔ:22%) Πίεζε από αληαγωληζηέο πνπ εζηηάδνπλ ζην θόζηνο (22%) (ΣΔ:26%)

15 Αντίδραςθ ςτθν Κρίςθ: από πρόςφατα ζωσ ςτο επόμενο 12-μθνο 16 Σπγθξάηεζε / κείωζε ηαθηηθώλ απνδνρώλ πξνζωπηθνύ (65%) ( ΣΔ: 60%) Πξνζαξκνγή ρξόλνπ εξγαζίαο (43%) (ΣΔ:37%) Μείωζε ηηκώλ (52%) ( ΣΔ:43%) Μείωζε αξηζκνύ απαζρνινύκελωλ (43%) (ΣΓ:36%) Μείωζε ηεο παξαγωγήο ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο (22%) (ΣΔ:28%) Πεξηθνπέο ζε πξηκ θαη επηδόκαηα παξαγωγηθόηεηαο (52%) (ΣΔ:42%) Πεξηθνπή έκκεζωλ παξνρώλ πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο (46%) (ΣΔ:37%)

16 Τυπολογίεσ επιχειρθματικών ςυμπεριφορών ςτισ Επιχειρόςεισ ΤΠΕ

17 Συπολογύα Σαυτότητα Διαφορϋσ Σαξινόμηςη : Οικονομικϋσ επιδόςεισ Κατηγορύα Α: οι «εδραιωμϋνεσ» Κϋρδη 2010/2011 και αύξηςη των πωλόςεων το 2011/2010: 34 επιχειρόςεισ (24% του δεύγματοσ) 49% εξαγωγικϋσ 21% αύξηςη εξαγωγών % πρόβλημα τραπεζικόσ χρηματοδότηςησ, 26% ρευςτότητα πελατών/προμηθευτών 80% ςτρατηγικό διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ με τα ύδια προώόντα Κατηγορύα Β: οι «ςε κρύςη» (μικτϋσ τϊςεισ) Β1:κϋρδη 2010 ό/και 2011, αλλϊ μεύωςη πωλόςεων (19,7%) Β2:κϋρδη το 2010, (32,3%,): 89 επιχειρόςεισ (62 %του δεύγματοσ) 41% εξαγωγικϋσ 12% αύξηςη εξαγωγών % πρόβλημα τραπεζικόσ χρηματοδότηςησ, 51% ρευςτότητα πελατών/προμηθευτών 51% ςτρατηγικό διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ Κατηγορύα Γ: Οι «προβληματικϋσ» Ζημιϋσ το 2010 και 2011: 21 επιχειρόςεισ (14% του δεύγματοσ) 40% εξαγωγικϋσ 10% αύξηςη εξαγωγών % πρόβλημα τραπεζικόσ χρηματοδότηςησ 65% ρευςτότητα πελατών/προμηθευτών 43% ςτρατηγικό διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ

18 Σαξινόμηςη : Σεχνολογικϋσ επιδόςεισ & Καινοτομύα Συπολογύα Σαυτότητα Διαφορϋσ Κατηγορύα Α: οι «υψηλόσ ϋνταςησ καινοτομύασ» Καινοτομύα προώόντοσ &καινοτομύα διαδικαςύασ: 23 επιχειρόςεισ (33% του δεύγματοσ) 66% ςτρατηγικό διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ με τα ύδια προώόντα 76% αύξηςη πωλόςεων με νϋα προώόντα 73% πιςτοποιημϋνο ςύςτημα ποιότητασ 19% θα αυξηθούν οι πωλόςεισ το % θα αυξηθούν εξαγωγϋσ % in house R&D Κατηγορύα Β: οι «μϋτριασ ϋνταςησ καινοτομύασ» 78 επιχειρόςεισ (54% του δεύγματοσ) 58% ςτρατηγικό διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ με τα ύδια προώόντα 64% αύξηςη πωλόςεων με νϋα προώόντα 53% πιςτοποιημϋνο ςύςτημα ποιότητασ 9% θα αυξηθούν οι πωλόςεισ το % θα αυξηθούν εξαγωγϋσ % in house R&D Κατηγορύα Γ: οι «χαμηλόσ ϋνταςησ καινοτομύασ» Κανϋνα εύδοσ καινοτομύασ 33 επιχειρόςεισ (23% του δεύγματοσ) 42% ςτρατηγικό διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ με τα ύδια προώόντα 48% αύξηςη πωλόςεων με νϋα προώόντα 48% πιςτοποιημϋνο ςύςτημα ποιότητασ 12% θα αυξηθούν οι πωλόςεισ το % θα αυξηθούν εξαγωγϋσ % in house R&D

19 Σαξινόμηςη : Εκπαύδευςη Ανθρώπινου δυναμικού Συπολογύα Σαυτότητα Διαφορϋσ Κατηγορύα Α: οι «Υψηλόσ ϋνταςησ εκπαύδευςησ» Εφαρμογό όλων των μορφών εκπαύδευςησ: 59 επιχειρόςεισ (41%) 84% θεςμοθετημϋνεσ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ ανθρ δυν. 82% ςύνδεςη μιςθών με παραγωγικότητα 53% ευελιξύα παραγωγόσ διαφορετικών προώόντων 67% νϋα καινοτομικϊ προώόντα- 64% νϋα για την ελληνικό αγορϊ προώόντα 32% καινοτομύα διαδικαςύασ 52% καινοτομύα εμπορύασ Κατηγορύα Β: οι «Μεςαύασ ϋνταςησ εκπαύδευςησ» Κυρύωσ ϊτυπεσ μορφϋσ εκπαύδευςησ: 65 επιχειρ (45%) 68% θεςμοθετημϋνεσ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ ανθρ δυν. 52% ςύνδεςη μιςθών με παραγωγικότητα 56% ευελιξύα παραγωγόσ διαφορετικών προώόντων 62% νϋα καινοτομικϊ προώόντα-49% νϋα για την ελληνικό αγορϊ 23% καινοτομύα διαδικαςύασ 38% καινοτομύα εμπορύασ Κατηγορύα Γ: οι «Χαμηλόσ ϋνταςησ εκπαύδευςησ» Κανϋνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 επιχειρόςεισ (14%) 30% θεςμοθετημϋνεσ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ ανθρ δυν. 45% ςύνδεςη μιςθών με παραγωγικότητα 37% ευελιξύα παραγωγόσ διαφορετικών προώόντων 50% νϋα καινοτομικϊ προώοντα-56% νϋα για την ελληνικό αγορϊ 20% καινοτομύα διαδικαςύασ 35% καινοτομύα εμπορύασ

20 Οι «άριςτεσ» (ΑΑΑ!!): 6 επιχειριςεισ 5/6 από Αηηική 5/6 σπήζη ζςζηημάηων διασείπιζηρ ποιόηηηαρ Οικονομικϋσ Επιδόςεισ (A ομϊδα) 6/6 Χπήζη ολοκληπωμένων πληποθοπιακών ζςζηημάηων 4/6 από Πληποθοπική (72) Πολιτικϋσ ανϊπτυξησ ανθρωπινου δυναμικού (Α ομϊδα) ΑΑ Α Τεχνολογικϋσ επιδόςεισ (Α ομϊδα) μέζορ όπορ πποζωπικού 170 άηομα (διάμεζορ 19) 6/6 Θεζμοθεηημένερ διαδικαζίερ αξιολόγηζηρ πποζωπικού

21 Διαφοροποιιςεισ ςτθν τυπολογία των ΤΠΕ ςε ςχζςθ με το ςφνολο Περιςςότερεσ αναλογικϊ ϊριςτεσ (AAA) ςε ςχϋςη με το ςυνολικό δεύγμα Ελαφρώσ χειρότερεσ ςε οικονομικϋσ επιδόςεισ, αλλϊ και λιγότερεσ «προβληματικϋσ» Κοινό καινοτομικό ςυμπεριφορϊ Προοπτικϋσ ςε εκπαύδευςη Αναλογικϊ λιγότερεσ χαμηλόσ ϋνταςησ εκπαύδευςησ

22 Συμπεραςματικά...

23 Συμπεραςματικά... Καθοριςτικό η κρύςη για τη ςτρατηγικό ταυτότητα των μεγαλύτερων επιχειρόςεων τη χώρασ Αςφυκτικϋσ πιϋςεισ από μειωμϋνη εγχώρια ζότηςη, πιςτωτικό ςτενότητα, ϋλλειψη ρευςτότητασ ςτην αλυςύδα αξύασ τουσ Συρρύκνωςη οικονομικών αποτελεςμϊτων που απειλεύ τη βιωςιμότητα των επιχειρόςεων Αβεβαιότητεσ που εντεύνονται, αντύ να αμβλύνονται Αποτϋλεςμα: επιδεύνωςη επενδυτικού κλύματοσ, προςπϊθειεσ για μεύωςη λειτουργικού κόςτουσ

24 Συμπεραςματικά... Οι επιχειρόςεισ εντεύνουν την προςπϊθεια ςτόριξησ των εςόδων μϋςω των εξαγωγών Όμωσ: η εξωςτρϋφεια δεν εύναι εύκολη Απαιτεύται γνώςη των αγορών, ποιότητα, ευελιξύα, τεχνολογικϋσ ικανότητεσ και ιςχυρό ανθρώπινο κεφϊλαιο Χρειϊζονται επενδύςεισ ςε τεχνολογύα, ςύγχρονο εξοπλιςμό και «δύςκολη» καινοτομύα Συνϋργειεσ με ϊλλεσ επιχειρόςεισ ςυμπληρωματικών ό ςυναφών κλϊδων για οικονομύεσ κλύμακασ Νηςύδεσ αγορϊσ ςε παγκόςμιο επύπεδο

25 Η ποςοτική ενίςχυςη τησ «κατηγορίασ Α» θα καθορίςει τη ςυνολική ταυτότητα του επιχειρηματικοφ ςυςτήματοσ Προώποθϋςεισ: Ανϊκτηςη επιπϋδων ρευςτότητασ που να διευκολύνουν την επιχειρηματικό δραςτηριότητα Επανακεφαλαιοπούηςη τραπεζών Ανϊκτηςη λειτουργιών Δημόςιασ Διούκηςησ Φορολογικό ςταθερότητα! Συντονιςμόσ πολιτικών: παραγωγό μεςοπρόθεςμησ πολιτικόσ με ςτρατηγικό κατεύθυνςη και όχι πολιτικόσ «δόςησ»

26 Κρίςιμοι τεχνολογικοί τομείσ Τεχνολογύεσ Cloud Computing, Εφαρμογϋσ για κινητϊ τηλϋφωνα, εφαρμογϋσ e- commerce, e-payments Έξυπνα δύκτυα (smart grids) και εφαρμογϋσ ςτην Ενϋργεια, ςτην Υγεύα, ςτισ μεταφορϋσ, Εφαρμογϋσ κοινωνικόσ δικτύωςησ, Telemonitoring Aνϊπτυξη multimedia content (πολυμεςικό περιεχόμενο) Service outsourcing IT security Εξειδύκευςη και πιςτοποιημϋνεσ υπηρεςύεσ πληροφορικόσ και τηλεπικοινωνιών

27 Όροι και προχποκζςεισ για ανάπτυξθ Ανϊδειξη του «οριζόντιου» ρόλου των τεχνολογιών ΤΠΕ ςτουσ ϊλλουσ κλϊδουσ τησ οικονομύασ Ανϊπτυξη μεθοδολογύασ μϋτρηςησ αποτελεςματικότητασ ΤΠΕ ςτισ επιχειρόςεισ για την προώθηςη επενδύςεων ςε ΤΠΕ Ανϊπτυξη διακλαδικών ςυνεργαςιών Συνεργαςιών των μεγϊλων επιχειρόςεων με μικρϋσ επιχειρόςεισ ϋνταςησ γνώςησ/start-ups, κλπ., Ενύςχυςη των επενδύςεων ςε ϋρευνα και ανϊπτυξη Δημιουργύα «βιομηχανικών ςυςτϊδων» (industrial clustering) Αξιοπούηςη των υφιςτϊμενων χρηματοδοτικών εργαλεύων Ευρωπαώκό ςύςτημα επιχορηγόςεων τησ ϋρευνασ, ΕΣΠΑ κλπ

28 Όροι και προχποκζςεισ για ανάπτυξθ Καλλιϋργεια επιχειρηματικών ικανοτότων, για την προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ εκπόνηςη διπλωματικών εργαςιών ςε επιχειρόςεισ ενύςχυςη του θεςμού τησ «Πρακτικόσ Άςκηςησ», διευκόλυνςη τησ μετακύνηςησ των ερευνητών ςτισ επιχειρόςεισ, για ϋνα κϊποιο διϊςτημα τησ επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ τουσ.

29 Όροι και προχποκζςεισ για ανάπτυξθ Εκςυγχρονιςμόσ του θεςμικού πλαιςύου Βελτύωςη επενδυτικού περιβϊλλοντοσ: Απλοπούηςη των διαδικαςιών ςυναλλαγόσ του κρϊτουσ με τισ επιχειρόςεισ και τησ ενύςχυςησ τησ αξιοπιςτύασ τησ διούκηςησ ςτην εφαρμογό του νόμου Ενύςχυςη τησ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ και ιδιαύτερα των αυτοματοποιημϋνων ςυναλλαγών ςτο μοντϋλο «one-stop-shop», Αποκατϊςταςη του ρόλου του κρϊτουσ «ωσ αγοραςτό» Διαμόρφωςη πενταετούσ διϊρκειασ επενδυτικών προγραμμϊτων ςτισ τεχνολογύεσ ΤΠΕ ςτισ επιχειρόςεισ και δημόςιουσ φορεύσ Αναζότηςη νϋων τρόπων ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ των δημοςύων ϋργων, που να διορθώνουν το ςημερινό αναποτελεςματικό και χρονοβόρο πλαύςιο διαγωνιςμών Αξιοπούηςη εμπειρύασ ϊλλων χωρών τησ ΕΕ, και τησ ευρωπαώκόσ επιτροπόσ πχ προώθηςη ςύγχρονων μορφϋσ ςυνεργαςύασ μεταξύ του δημοςύου και των επιχειρόςεων (public private partnership),

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα