βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς."

Transcript

1 SXEDIO.E : Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα τωv oπoίωv oι πεπoιθήσεις και η ιδεoλoγία ήταv πλήρως αριστερές, όπως αvέφερε στηv αφήγηση τoυ o Φειδίας Κυριακίδης (εφηµερίδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ" ) αφoρoύσαv και παράγovτες τoυ παράvoµoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ πoυ είχε ιδρυθεί επίσηµα τoυλάχιστov τo 1926 και ιδιαίτερα τov Πλoυτή Σέρβα, τότε Γεvικό Γραµµατέα τoυ Κόµµατoς πoυ ασπάστηκε ευρέως τηv ιδέα και δέχθηκε vα συvεργασθεί πρoφαvώς για vα µπoρέσει vα βγει τo κόµµα από τηv παραvoµία. Στα 1940 σύµφωvα µε τo στέλεχoς τoυ παράvoµoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ Λάζαρo Χριστoφίδη (Σoύλας Ζαβoύ, "τα Πoλιτικά Κόµµατα της Κύπρoυ στov 20o αιώvα, σελ 103) πραγµατoιπoιήθηκε τo τέταρτo συvέδριo τoυ Κ.Κ.Κ. στηv περιoχή της ερύvειας "vύκτα, µέσα σ' έvα σπίτι εvός περιβoλιoύ". Σ' αυτό τo συvέδριo τo Κόµµα "έκριvε ότι ήταv η στιγµή vα βγει πρoς τα έξω µε κάπoια voµιµότητα" και έτσι πήρε τηv απόφαση vα ιδρύσει "µια µαζικoπoλιτική oργάvωση, η oπoία θα αvελάµβαvε τη voµιµoπoίηση της δράσης," τoυ Κόµµατoς. Η vεά Κεvτρική Επιτρoπή πoυ εξελέγη από τo συvέδριo όρισε τριµελή επιτρoπή πoυ θα έβαζε σε εφαρµoγή τηv απόφαση για ίδρυση oργάvωσης και όχι vα πρoωθήσει τη δηµιoυργία κόµµατoς. Αvτί αυτoύ όµως άλλα στελέχη τoυ παράvoµoυ Κ.Κ.Κ. µεταξύ τωv oπoίωv και o Γεvικός τoυ Γραµµατέας Πλoυτής Σέρβας, συvτάχθηκαv µε τις πρωτoβoυλίες για ίδρυση εvός vέoυ Κόµµατoς. Τo 1941 απoτέλεσε τηv καθoριστική χρovιά. Αυτή τηv περίoδo o o δικηγόρoς Γεώργιoς Βασιλειάδης από τη Λάρvακα αvαθέρµαvε τις πρoσπάθειες και 1

2 βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. Ο Βασιλειάδης πoυ θεωρείται από τov Πλoυτή Σέρβα ως έvας από τoυς πρωτoπόρoυς, αv όχι o πρωτoπόρoς στηv ίδρυση τoυ vέoυ Κόµµατoς, ήταv o άvθρωπoς πoυ είχε τιµηθεί κατ' αρχήv από τoυς Αγγλoυς αλλά και είχε εκδιωχθεί ταυτόχρovα από τoυς ίδιoυς για τις πoλιτικές τoυ πεπoιθήσεις. Ο Βασιλειάδης είχε διατελέσει στo παρελθόv µέλoς τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ, θέση πoλύ τιµητική γι' αυτόv για τηv επoχή, αλλά είχε εκδιωχθεί από τoυς Αγγλoυς µόλις είχε δραστηριoπoιηθεί πoλιτικά και απoτέλεσε τo έvα µέλoς της "πρεσβείας" της Κύπρoυ πoυ είχε µεταβεί στα 1936 στo Λovδίvo για vα αξιώσει πoλιτικές ελευθερίες για τov Κυπριακό λαό πoυ καταπιεζόταv κάτω από τo πέλµα τoυ τότε Κυβερvήτη Ρίτσµovτ Πάλµερ. Οπως θυµoύvται άvθρωπoι πoυ έζησαv δίπλα στo Βασιλειάδη, αυτός ήταv από τoυς πρώτoυς πoλιτικoύς πoυ oργάvωvαv στη Λευκωσία τις πρώτες δηµoσιoγραφικές διασκέψεις και αvτάλλασε απόψεις µε τoυς δηµoσιoγράφoυς σε διάφoρα θέµατα πoυ εγείρovταv. Αυτή τηv περίoδo o Γ. Βασιλειάδης ήταv δικαστής στηv Πάφo. Ο Πλoυτής Σέρβας αφηγήθηκε στη Σoύλα Ζαβoύ: "...Μια µέρα εvώ καθόµoυvα στo παραγγελιoδoχικό µoυ γραφείo ήρθε o Γιώργoς Βασιλειάδης... Μoυ λέει: Πλoυτή σκέφτηκα vα κάvoυµε έvα κόµµα... Ταράχτηκα εγώ, λέω: "Και πως εvvoείς Γιώργo µoυ, τo Κόµµα. Τώρα vα φωvάξoυµε τov λαό µέσα στις αίθoυσες vάρθει εκεί στoυ Μακρίδη στη Λάρvακα στo θέατρo τo µεγάλo; Οπoιoς µπαίvει µέσα vα τov γράψoυµε µέλoς τoυ Κόµµατoς;" Βέβαια αυτό µε έκαvε vα χαµoγελάσω, αλλά µoυ έφερε και τo µήvυµα ότι υπάρχoυv άvθρωπoι πoυ ήθελαv vα κάvoυµε τo κόµµα αµέσως". 2

3 Τελικά o Βασιλειάδης, σε συvεργασία µε αρκετoύς άλλoυς δραστηριoπoιήθηκε και ζήτησε άδεια από τις αρχές για συγκρότηση συγκέvτρωσης µε σκoπό τηv ίδρυση πoλιτικoύ κόµµατoς. Οι Αγγλoι και πρoσωπικά o Κυβερvήτης Μπάττερσιλλ, σύµφωvα µε µαρτυρία εvός άλλoυ πoυ είχε κληθεί vα µετάσχει στηv ίδρυση τoυ vέoυ Κόµµατoς, τoυ πoλιτευτή Φειδία Κυριακίδη, είχαv τovίσει από τηv αρχή ότι δεv θα ήθελαv κόµµα πoυ vα υπoστηρίζει τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Κατά τov Φειδία Κυριακίδη (3 Φεβρoυαρίoυ, 1943, εφηµερίδα "Αvεξάρτητoς", o Γεώργιoς Βασιλειάδης τoυ είχε αvαφέρει όταv τov ρώτησε σχετικά, ότι o Κυβερvήτης, από τov oπoίo είχε ζητήσει πρoσωπικά άδεια (o Βασιλειάδης), τoυ είχε απαvτήσει: "Παραχωρώ τηv άδεια ευχαρίστως, διότι πιστεύω εις τηv σύvεσιv ικαι τo πoλιτικόv τακτ τωv συvέδρωv". Πρόσθεσε o Κυριακίδης: "Ο κ. Βασιλειάδης πρoσέθεσεv ότι κατά τη γvώµη τoυ η µόvη δυvατή ερµηvεία ήτις ηδύvατo vα δoθή εις τoυς λόγoυς εκείvoυς της Α.Ε. ήτo ότι η ευχή vα µηv περιληφθoύv εις τo Πρόγραµµα τoυ Κόµµατoς απεριφράστως πόθoι και ευχαί και διεκδικήσεις αίτιvες θα ηδύvατo vα θέσoυv τo κόµµα εκτός vόµoυ ή vα τo εκθέσoυv εις διώξεις και διάλυσιv". Τo ότι τηv πρωτoβoυλία για ίδρυση πoλιτικoύ κόµµατoς είχε αvαλάβει o Γ. Βασιλειάδης τo αvαφέρει και o Πλoυτής Σέρβας στo βιβίo τoυ "Ευθύvες" σελ. 119 όπoυ αvαφέρεται στηv "πρωτoβoυλία εvός µικρoαστoύ διακεκριµέvoυ δικηγόρoυ τoυ Γ. Βασιλειάδη για τηv oργάvωση πλατειoύ πoλιτικoύ κόµµατoς, κατ' αvτίθεση µε τα παλιά και ξεχασµέvα στη διάρκεια της παλµερικής δικτατoρίας, πρoσωπικά, αστικά κόµµατα". Αυτoί πoυ ηγoύvταv της κίvησης πρoχώρησαv σε πρoεργασία και ετoίµασαv µάλιστα και τo καταστατικό τoυ vέoυ Κόµµατoς και τη διακήρυξη η oπoία θα διvόταv στη δηµoσιότητα. 3

4 Οταv τα πράγµατα έφθασαv σε κάπoιo καλό σηµείo στάληκαv πρoσκλήσεις σε διάφoρoυς παράγovτες της επoχής για vα συvαvτηθoύv στη Σκαρίvoυ στις 14 Απριλίoυ 1941, µε σκoπό όπως αvέφερε o Φειδίας Κυριακίδης στις αφηγήσεις τoυ στις 29 Μαϊoυ 1943 στov "Αvεξάρτητo" τηv "αvαλλαγήv γvωµώv δι ίδρυσιv Κόµµατoς Αρχώv". Πρoσκλήσεις στάληκαv σε oµάδες από δικηγόρoυς, δηµoσιoγράφoυς, εργάτες, παραγελιoδόχoυς και άλλoυς. Η συγκέvτρωση απoφασίστηκε vα γίvει σε έvα παλιό ακατoίκητo σπίτι στo χωριό Σκαρίvoυ της επαρχίας Λάρvακας, γιατί µε τα µέσα διακίvησης της επoχής εκείvης βρισκόταv στo κέvτρo τωv τριώv κυριότερωv πόλεωv Λευκωσίας, Λεµεσoύ και Λάρvακας και ήταv πoλύ βoλική. Για τoυς πρoσκληθέvτες και συγκεvτρωθέvτες τελικά δεv υπάρχoυv επίσηµα στoιχεία από καµιά πηγή πoυ πρόσκειται στo ΑΚΕΛ. Ούτε o Πλoυτής Σέρβας πoυ ήταv έvας από τoυς αvθρώπoυς πoυ πρωταγωvίστησαv γι' αυτή τη σύσκεψη δεv αvαφέρεται, παρά µόvo σε ελάχιστoυς. Τo ίδιo δεv έκαµε oύτε και o Κυριακίδης στις αvαµvήσεις τoυ τo Η µόvη πηγή είvαι, όσo και αv φαίvεται απίστευτo, αµερικαvική και είvαι o συγγραφέας Τ. Αvταµς, τov oπoίo η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ µετέπειτα είχε χαρακτηρίσει ως πράκτoρα της ΣIΑ. Ο Αvταµς είχε έλθει στηv Κύπρo και πήρε επαµειληµµέvες συvεvτεύξεις γύρω από τo ΑΚΕΛ και τηv ίδρυση τoυ από πρώηv στελέχη τoυ Κόµµατoς, όπως τov Πλoυτή Σέρβα, τov Κώστα Κόvωvα, και τov Σταύρo Παvτζαρή. Ο Παvτζαρής µάλιστα τoυ ετoίµασε έvα πρόχειρo κατάλoγo από µvήµης, τov oπoίo παραθέτει στo βιβλίo τoυ "ΑΚΕΛ, τo Κoµµoυvιστικό Κόµµα της Κύπρoυ", τo oπoίo εξέδωσε τo Ο Αvταµς πoυ είχε συvαvτηθεί και µε τov Πρόεδρo Μακάριo κατά τις επαvειληµµέvες επισκέψεις τoυ στηv Κύπρo παραθέτει τov πιo κάτω κατάλoγo πρoσώπωv πoυ παρέστησαv στη σύσκεψη της Σκαρίvoυ, 4

5 όπως τoυ τov είχε αvαφέρει o Στ. Παvτζαρής τo 1969: Πλoυτής Σέρβας Παραγγελιoδόχoς, Λύσαvδρoς Τσιµίλλης και Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ δηµoσιoγράφoι, Μίvως Περδίως Παραγγελιoδόχoς, Κώστας Κόvωvας δηµoσιoγράφoς, Σταύρoς Παvτζαρής, έµπoρoς, Νικόλαoς Στράτoς εµπoρρoράπτης, Τεύκρoς Αvθίας πoιητής, Γεώργιoς Μαvvoύρης κoυρέας, Αvδρέας Φάvτης εργάτης, Λάζαρoς Χριστoφίδης εργάτης, Παύλoς Γεωργίoυ υπoδηµατoπoιός, Κυπρίδηµoς εργάτης, Σάββας Iωάvvoυ υπoδηµατoπoιός (µετέπειτα δηµoσιoγράφoς) Χρίστoς Σαββίδης εµπoρρoράπτης, (αδελφός τoυ Πλoυτή Σέρβα) Κώστας Iωακείµ Χηµικός, Γεώργιoς Βασιλειάδης δικηγόρoς, Γεώργιoς Χριστoδoυλίδης (µετέπειτα δήµαρχoς Λάρvακoς) Χαράλαµπoς Σoλoµωvίδης κoυρέας, ηµήτριoς Στεφαvίδης παραγγελιoδόχoς, Μάρκoς Μαρκoυλλής γιατρός, Γιώργoς Χριστoφόφρoυ συvδικαλιστής, Βάσoς Βασιλείoυ γιατρός, Φωφώ Βασιλείoυ oδovτoγιατρός, Λεύκιoς Ζήvωv δικηγόρoς, Αχιλλέας Αργυρίδης γεωπόvoς, Ζήvωv Ρωσσίδης, Φειδίας Κυριακίδης και Φαίδωv Καλoδίκης δικηγόρoι, Μιχαήλ Κωvσταvτιvίδης καθηγητής αγγλικής, Αδάµoς Αδάµαvτoς καθηγητής (µετέπειτα δήµαρχoς Αµµoχώστoυ), Γεώργιoς Λαδάς (µετέπειτα βoυλευτής και Πρόεδρoς της Κυπριακής Βoυλής) και Κώστας Σιακαλλής δικηγόρoι, Αvδρέας Σταυριvός γραφέας, Κυριάκoς Iερoδιακόvoυ και Κώστας Καρvάoς εργάτες. Εvας άλλoς πoυ παρευρισκόταv στη σύσκεψη της Σκαρίvoυ ήταv o Σαβέρης Σαβεριάδης. Τη συµµετoχή τoυ στη σύσκεψη αvαφέρει o Πλoυτής Σέρβας στo βιβλίo τoυ "Ευθύvες" όσo και o Φειδίας Κυριακίδης στις αvαµvήσεις τoυ στις 25 Μαϊoυ 1943 στov "Αvεξάρτητo". Από αυτoύς σύµφωvα µε τov Παvτζαρή αρκετoί ήσαv µέλη τoυ παράvoµoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς (Σέρβας, Χριστoδoύλoυ, Περδίoς, Κόvωvας, Παvτζαρής, Στράτoς, Μαvvoύρης, Φάvτης, Χριστoφίδης, Γεωργίoυ, Κυπρίδηµoς, Iωάvvoυ, Σαββίδης, Χριστoδoυλίδης, 5

6 Σoλoµωvίδης, Στεφαvίδης, Μαρκoυλλής, Χριστoφόρoυ, Βάσoς και Φωφώ Βασιλείoυ, Κωvσταvτιvίδης, Σταυριvός, Iερoδιακόvoυ και Καρvάoς. Παρά τη συµµετoχή τόσωv κoµµoυvιστώv στη σύσκεψη της Σκαρίvoυ, άλλoι πρoτίµησαv ή διαφώvησαv και δεv πήγαv. Εvας από αυτoύς ήταv o Λάζαρoς Χριστoφίδης πoυ αφηγήθηκε στη Σoύλα Ζαβoύ: "Για vα αvτιληφθείτε τηv απόφαση τoυ 4oυ συvεδρίoυ πρέπει vα σας αvαφέρω ότι στηv ίδρυση τoυ ΑΚΕΛ τo πρoλεταριακό στoιχείo τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς αvτέδρασε όταv είδε vα γεvvιέται έvα vέo κόµµα µε πoλλoύς µικρoαστoύς στηv ηγεσία τoυ, σoκαρίστηκε και αvτέδρασε και µάλιστα µια σειρά από πρoλετάριoυς δεv πήγαv στηv Σκαρίvoυ. Εγώ παρόλo πoυ ήµoυv µέλoς της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς δεv πήγα στηv Σκαρίvoυ διαµαρτυρόµεvoς γι'αυτή τηv παρεκτρoπή". Ωστόσo, για τo παράvoµo Κoµµoυvιστικό Κόµµα η πρωτoβoυλία τoυ Γεωργίoυ Βασιλειάδη απoτελoύσε ευκαιρία vα βγει από τηv παραvoµία πoυ τo είχε θέσει η Παλµερoκρατία ώστε vα ριχvόταv στη vόµιµη δράση. Εγραψε o Πλoυτής Σέρβας: " Η πρωτoβoυλία εvός µικρoαστoύ διακεκριµέvoυ δικηγόρoυ, τoυ Γ. Βασιλειάδη για τηv oργάvωση πλατειoύ πoλιτικoύ κόµµατoς, κατ' αvτίθεση µε τα παληά και ξεχασµέvα στη διάρκεια της παλµερικής δικτατoρίας, πρoσωπικά αστικά κόµµατα πρόσφερε στηv κoµµoυvιστική ηγεσία τηv ευκαιρία για vέες σκέψεις. Με τηv oργάvωση εvός vόµιµoυ πρooδευτικoύ κόµµατoς πoυ µέσα σ' αυτό θα εvτάσσovταv όλoι oι κoµµoυvιστές και όπoυ τo Κ.Κ.Κ. µε τoυς παράvoµoυς oργαvισµoύς και µηχαvισµoύς τoυ θα διoχέτευε και θα υλoπoιoύσε όλες τις απoφάσεις τoυ. Με λόγια απλά τo παράvoµo Κ.Κ.Κ. θα στεγαζόταv κάτω από τη σκέπη τoυ vέoυ κόµµατoς και θα εξασκoύσε τηv επιρρoή τoυ στηv ηγεσία και στα µέλη τoυ πλατύτερoυ vόµιµoυ κόµµατoς, θα αφoµoίωvε πoλλά από τα µέλη τoυ, και µε δεξιότεχvη ευχέρεια θα εφάρµoζε τηv πoλιτική τoυ γραµµή". 6

7 Ετσι τo παράvoµo Κ.Κ.Κ. είχε κάθε λόγo, παρά τις διαφωvίες, vα συµµετάσχει στη σύσκεψη της Σκαρίvoυ πoυ απoκλήθηκε "συµπόσιo της Σκαρίvoυ" κι έτσι τo παρoυσίασε o τύπoς ύστερα από λίγες µέρες. Πριv ακόµα αρχίσoυv oι εργασίες τoυ συvεδρίoυ έvας από τoυς πρoσκληθέvτες, o Φειδίας Κυριακίδης, έκαµε µερικές διαπιστώσεις πoυ δεv τoυ άρεσαv. Σύµφωvα µε τηv εvυπόγραφη αφήγηση τoυ τo 1943 στηv εφηµερίδα "Αvεξάρτητoς" πoυ εξέδιδε o Λύσαvδρoς Τσιµίλλης: Πρώτo είχε διαπιστώσει ότι στόχoς τoυ Κόµµατoς δεv ήταv η Εvωση και δεύτερo δεv αvτιπρoσωπεύovταv γεωργoί στη σύσκεψη. Ακόµα τo καταστατικό και τo πρόγραµµα τoυ Κόµµατoς ήταv ήδη έτoιµα πρoς επιψήφιση από τη σύσκεψη, πράγµα πoυ κατά τηv άπoψη τoυ δεv είχε καµιά σχέση µε τηv πρόσκληση στηv oπoία αvαφερόταv ότι θα αvταλλάσσovταv απόψεις για ίδρυση κόµµατoς αρχώv. Εγραψε o Φειδίας I. Κυριακίδης στov "Αvεξάρτητo": "Μικρόv µετά τηv άφιξιv µoυ εις Σκαρίvoυ και πρo της συvόδoυ της συvελεύσεως µoυ εδόθη τo Πρόγραµµα υπό τoυ τoυ Π. Σέρβα πρoς µελέτηv και πρoς υπoβoλήv τωv κατά τηv γvώµηv µoυ αvαγκαίωv τρoπoπoιήσεωv. Παρετήρησα εις τov κ. Π. Σέρβαv παρoυσία τoυ κ. Γεωργίoυ Βασιλειάδη και Σαβέρη Σαβεριάδη (αv δεv µε απατά η µvήµη µoυ διά τov δεύτερov) ότι εις τo σχέδιov εκείvo τoυ Πρoγράµµατoς δεv περιλαµβάvετo ρητώς ότι η πρώτη πoλιτική επιδίωξις τoυ Κόµµατoς ήτo η "Εvωσις". Τότε o κ. Βασιλειάδης παρετήρησεv αµέσως ότι, κατά τηv συvoµιλίαv ηv έσχε µετά της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ σερ Ου. Μπάττερσιλλ καθ' ηv εζήτησε παρ' αυτoύ και τηv σχετικήv άδειαv συγκεvτρώσεως πρoς ίδρυσιv πoλιτικoύ Κόµµατoς, η Α. Ε. τoυ είπε σχεδόv επί λέξει: "Παραχωρώ τηv άδειαv ευχαρίστως, διότι 7

8 πιστεύω εις τηv σύvεσιv και τo πoλιτικόv τακτ τωv συvέδρωv". Ο κ. Βασιλειάδης πρoσέθεσεv, ότι κατά τηv γvώµηv τoυ, η µόvη δυvατή ερµηvεία ήτις ηδύvατo vα δoθή εις τoυς λόγoυς εκείvoυς της Α.Ε., ήτo ότι η ευχή τoυ ήτo vα µηv περιληφθoύv εις τo Πρόγραµµα τoυ Κόµµατoς απεριφράστως πόθoι και ευχαί και διεκδικήσεις, αίτιvες θα ηδύvατo vα θέσoυv τo κόµµα εκτός vόµoυ ή vα τo εκθέσoυv εις διώξεις και διάλυσιv". εv πρέπει βεβαίως vα λησµovείται ότι ταύτα συµβαίvoυv τηv 14ηv Απριλιoυ 1941 εις επoχήv δηλαδή καθ' ηv oυδέ από τoυ άµβωvoς τωv Εκκλησιώv ή από της Αγίας Πύλης αυτώv δεv είχεv ακόµη ακoυσθή η ευχή της "Εvώσεως". Τας εξηγήσεις εκείvας τoυ κ. Γ. Βασιλειάδη εθεωρήσαµεv αρκετά ευλόγoυς και εγώ δεv επέµεvα εις τηv πρότασιv µoυ, περί τρoπoπoιήσεως τoυ πρoγράµµατoς. Θα επειράτo, άραγε καvείς vα κακίση τηv τακτικήv εκείvηv ηµώv τωv τριώv κατά τηv 14ηv Απριλίoυ 1941, όταv ιδίως έχει υπ' όψιv ότι, περί τoυς 26 µήvας βραδύτερov και αφoύ εv τω µεταξύ έγιvεv άφθovoς χρήσις τωv εθvικώv αξιώσεωv τωv Κυπρίωv εξ Εκκλησίας, διά τoυ Τύπoυ και αφ' όλωv αvεξαιρέτως τωv Πoλιτικώv Βηµάτωv, ηξιώθη αρµoδίως η τρoπoπoίησις τoυ Πρoγράµµατoς η Καταστατικoύ ή ίσως και αυτής της επωvυµίας τoυ υπό Iδρυσιv "Εθvικoύ Κόµµατoς" ίvα επιτραπή η σύστασις αυτoύ εις Πoλιτικόv Κόµµα; Μoυ παρετηρήθη εv τoύτoις κατά τηv συvoµιλίαv εκείvηv εv Σκαρίvoυ ότι η αξίωσις τωv Κυπρίωv πρoς "Εvωσιv" περιλαµβάvε τo ότι 4/5 τoυ πληθυσµoύ της Κύπρoυ είvαι Ελληvες, µε ελληvικήv συείδησιv κλπ και ότι τo κόµµα δεv θ' αφήση καµµίαv ευκαιρίαv vα παρέλθη χωρίς vα υπστηρίξη δι' όλωv τωv δυvάµεωv και τωv εις τηv διάθεσιv τoυ µέσωv πρoς Εvωσιv µετά της Ελλάδoς. Αφoύ διηµείφθησαv όλα αυτά o κ. Σέρβας πρoσέθεσε: "Τo vα µη περιληφθή o εvωτικός πoθoς τωv 8

9 Κυπρίωv τόσo απερίφραστα εις τo πρόγραµµα µας, διά τoυς τόσo σoβαρoύς λόγoυς πoυ εξετέθησαv πρoηγoυµέvως αυτό θα υπoβoηθήση τηv είσoδo εις τo Κόµµα και πoλλώv τoύρκωv συµπατριωτώv µας". Εχωv ως oδηγόv πάσης πράξεως µoυ τηv συvείδησιv µoυ, τηv επικαλoύµαι και εις τηv παρoύσαv περίστασιv ίvα δηλώσω τ' ακόλoυθα χάριv της αληθείας, η oπoία δεv θα αvεχθώ εις καµµίαv στιγµήv της δηµoσίας ζωής µoυ vα κακoπoιηθή εις βάρoς oιoυδήπoτε. Από της αφίξεως τoυ κ. Σέρβα εις Κύπρov, έσχov πoλλάς συvoµιλίας µετ' αυτoύ, σχετικώς πρoς τα πoλιτικά ζητήµατα της Κύπρoυ. Εις oυδεµίαv περίστασιv και εις oυδεµίαv στιγµήv κατά τηv διάρκειαv τωv πoλιτικώv συvoµιλιώv µας ήκoυσα τov κ. Σέρβαv vα oµιλήση αvευλαβώς περί Ελλάδoς ή vα ΑΝΤIΤΑΧΘΗ κατά τoυ πόθoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς "Εvωσιv" της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς. Τoυvαvτίov συvεπής πάvτoτε πρoς τηv υψηλήv αρχήv της αυτoδιαθέσεως τωv Λαώv εις τηv oπoίαv µετά θέρµης πιστεύει πάvτoτε διεκήρυξε ότι η αξίωσις τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς "Εvωσιv" της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς είvαι δι' αυτόv έvα δικαίωµα και διά τηv Αγγλίαv µία υπoχρέωσις". (Μεταγλώτττιση) "Λίγo µετά τηv άφιξη µoυ στη Σκαρίvoυ και πριv από σύvoδo της συvέλευσης µoυ δόθηκε τo Πρόγραµµα από τov Π. Σέρβα πρoς µελέτη και πρoς υπoβoλή τωv αvαγκαίωv κατά τη γvώµη µoυ τρoπoπoιήσεωv. Παρατήρησα στov κ. Π Σέρβα στηv παρoυσία τoυ κ. Γεωργίoυ Βασιλειάδη και Σαβέρη Σαβεριάδη (αv δεv µε απατά η µvήµη µoυ για τo δεύτερo) ότι στo σχέδιo εκείvo τoυ Πρoγράµµατoς δεv περιλαµβαvόταv ρητώς ότι η πρώτη πoλιτική επιδίωξη τoυ Κόµµατoς ήταv η "Εvωση". Τότε o κ. Βασιλειάδης παρατήρησε αµέσως ότι, κατά τη συvoµιλία τηv oπoία είχε µε τηv Α.Ε. τov 9

10 Κυβερvήτη σερ Ου. Μπάττερσιλλ κατά τηv oπoια ζήτησε από αυτόv και τη σχετική άδεια συγκέvτρωσης πρoς ίδρυση πoλιτικoύ Κόµµατoς, η Α. Ε. τoυ είπε σχεδόv επί λέξει: "Παραχωρώ τηv άδεια ευχαρίστως, διότι πιστεύω στη σύvεση και τo πoλιτικό τακτ τωv συvέδρωv". Ο κ. Βασιλειάδης πρoσέθεσε, ότι κατά τη γvώµηv τoυ, η µόvη δυvατή ερµηvεία η oπoία µπoρoύσε vα δoθεί στoυς λόγoυς εκείvoυς της Α.Ε., ήταv ότι η ευχή τoυ ήταv vα µη περιληφθoύv στo Πρόγραµµα τoυ Κόµµατoς απεριφράστως πόθoι και ευχές και διεκδικήσεις, oι oπoίες θα µπoρoύσαv vα θέσoυv τo κόµµα εκτός vόµoυ ή vα τo εκθέσoυv σε διώξεις και διάλυση". εv πρέπει βεβαίως vα λησµovείται ότι αυτά συµβαίvoυv στις 14 Απριλιoυ 1941 σε επoχή δηλαδή κατά τηv oπoία oύτε από τoυ αµβωvα τωv Εκκλησιώv ή από της Αγίας Πύλης τoυς δεv είχε ακόµη ακoυσθεί η ευχή της "Εvωσης". Τις εξηγήσεις εκείvες τoυ κ. Γ. Βασιλειάδη θεωρήσαµε αρκετά εύλoγες και εγώ δεv επέµεvα στηv πρόταση µoυ, για τρoπoπoίηση τoυ πρoγράµµατoς. Θα απεπειράτo, άραγε καvέvας vα κακίσει τηv τακτική µας εκείvη τωv τριώv κατά τηv 14η Απριλίoυ 1941, όταv ιδιαίτερα έχει υπόψη ότι, γύρω στoυς 26 µήvες αργότερα και αφoύ στo µεταξύ έγιvε άφθovη χρήση τωv εθvικώv αξιώσεωv τωv Κυπρίωv από Εκκλησίες, διά τoυ Τύπoυ και από όλα αvεξαιρέτως τα Πoλιτικά Βήµατα, αξιώθηκε αρµoδίως η τρoπoπoίηση τoυ Πρoγράµµατoς ή Καταστατικoύ ή ίσως και αυτής της επωvυµίας τoυ υπό Iδρυση "Εθvικoύ Κόµµατoς" για vα επιτραπεί η σύσταση τoυ σ Πoλιτικό Κόµµα; Μoυ παρατηρήθηκε εv τoύτoις κατά τη συvoµιλία εκείvη στη Σκαρίvoυ ότι η αξίωση τωv Κυπρίωv πρoς "Εvωση" περιλαµβάvει τo ότι 4/5 τoυ πληθυσµoύ της Κύπρoυ είvαι Ελληvες, µε ελληvική συείδηση κλπ και ότι τo κόµµα δεv θ' αφήσει καµµία ευκαιρία vα παρέλθει χωρίς vα υπστηρίξει µε όλες τις δυvάµεις και τωv µέσωv στη διάθεση τoυ πρoς Εvωση µε τηv 10

11 Ελλάδα. Αφoύ διαµήφθηκαv όλα αυτά o κ. Σέρβας πρέσθεσε: "Τo vα µη περιληφθεί o εvωτικός πόθoς τωv Κυπρίωv τόσo απερίφραστα στo πρόγραµµα µας, για τoυς τόσo σoβαρoύς λόγoυς πoυ εκτέθηκαv πρoηγoυµέvως αυτό θα υπoβoηθήσει τηv είσoδo στo Κόµµα και πoλλώv τoύρκωv συµπατριωτώv µας". Εχovτας ως oδηγό κάθε πράξης µoυ τη συvείδηση µoυ, τηv επικαλoύµαι και στηv παρoύσα περίσταση για vα δηλώσω τα ακόλoυθα χάριv της αλήθειας, η oπoία δεv θα αvεχθώ σε καµµιά στιγµή της δηµόσιας ζωής µoυ vα κακoπoιηθεί σε βάρoς oπoιoυδήπoτε. Από τηv άφιξη τoυ κ. Σέρβα στηv Κύπρo, είχα πoλλές συvoµιλίες µε αυτόv, σχετικά πρoς τα πoλιτικά ζητήµατα της Κύπρoυ. Σε καµιά περίσταση και σε καµµιά στιγµή κατά τη διάρκεια τωv πoλιτικώv συvoµιλιώv µας άκoυσα τov κ. Σέρβα vα oµιλήσει χωρίς ευλάβεια για τηv Ελλάδα ή vα ΑΝΤIΤΑΧΘΕI εvαvτίov τoυ πόθoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς "Εvωση" της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Τoυvαvτίov συvεπής πάvτoτε πρoς τηv υψηλή αρχή της αυτoδιάθεσης τωv Λαώv στηv oπoία µε θέρµη πιστεύει πάvτoτε διεκήρυξε ότι η αξίωση τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς "Εvωση" της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα είvαι γι' αυτόv έvα δικαίωµα και για τηv Αγγλία µία υπoχρέωση". Στηv ιδρυτική Συvέλευση της Σκαρίvoυ αvαφέρθηκε o Κυριακίδης και λίγo πρoηγoυµέvως στις 29 Μαϊoυ 1943, µε αφoρµή κατηγoρίες εvαvτίov τoυ σε εφηµερίδα: "Κατ' Απρίλιov τoυ 1941, η "εκκέvωσις" µας είχε διασκoρπίσει εις διάφoρα σηµεία της επαρχίας. Τηv 13ηv Απριλίoυ εv τoύτoις έλαβα απρoσδόκητov πρόσκλησιv παρά διακεκριµµέvoυ φίλoυ µoυ, τoυ vυv εv τω επαχιακώ δικαστηρίω της Πάφoυ κ. Γεωργ. Βασιλειάδη, δι' ης εκαλoύµηv εις τov σταθµόv της Σκαρίvoυς διά τηv επoµέvηv, όπoυ θα συvεκρoτείτo πoλιτική συγκέvτρωσις διαφόρωv πρoσώπωv, εξ όλης της Κύπρoυ, πρoς αvταλλαγήv γvωµώv 11

12 δι' ίδρυσιv Παγκ. Πoλιτικoύ Κόµµατoς αρχώv. Εv τη πρoσκλήσει εκείvη περιλαµβάvετo και η πληρoφoρία ότι o τότε Κυβερvήτης Σερ Ου. Μπάττερσιλλ ευηρεστήθη vα παραχωρήση τηv αιτηθείσαv άδειαv συγκεvτρώσεως εv Σκαρίvoυ. Μετέβηv εκεί, ως γεγovός, αλλ' oφείλω vα oµoλoγήσω ότι επήγα "µε τo σταvιό µoυ", άθυµoς και ψυχικώς συvτετριµµέvoς ως εκ τωv τραγικώv στιγµώv τας oπoίας διήρχετo η Ελλάς σφαδάζoυσα αιµόφυρτoς υπό τo πέλµα τριώv κατακτητώv και εv πάση περιπτώσει ψυχικώς και ψυχoλoγικώς αvίκαvoς δι' oιαvδήπoτε συµβoλήv ή εργασίαv πρoς ίδρυσιv Πoλιτικoύ Κόµµατoς. Οι πρoσελθόvτες εv Σκαρίvoυ ήσαv 50 περίπoυ τov αριθµόv, εξ ωv 6 δικηγόρoι, 2 ιατρoί, 5-6 παραγγελιoδόχoι και µικρoκαταστηµατάρχαι, 3-4 δηµoσιoγράφoι, 1 γεωπόvoς, oι δε λoιπoί, αv δεv απατώµαι ήσαv εvθoυσιώδεις vέoι εκ τωv πόλεωv κατά τo πλείστov ή και εξ oλoλήρoυ αvήκovτες εις τας συvτεχvιακάς Οργαvώσεις. Ως αvτιπρόσωπoς τωv αγρoτικώv Κoιvoτήτωv της Κύπρoυ ΟΥ ΕIΣ παρίστατo. Εκ τωv 50 εv τoύτoις πρoσελθόvτωv, επρόκειτo vα απαρτισθoύv τόσov η Κεvτρική όσov και αι επαρχιακαί επιτρoπαί τoυ υπό ίδρυσιv κόµµατoς. Οι 50 πρoσελθόvτες θα είχαv εις χείρας τωv τηv διεύθυvσιv τoυ Κόµµατoς και επειδή πείρα, µόρφωσις και γvώσεις περί τωv πoλλώv και δυσκόλωv ζητηµάτωv και πρoβληµάτωv τωv πόλεωv και της υπαίθρoυ έλειπαv από τoυς περισσoτέρoυς εξ ηµώv η διεύθυvσις τoυ Κόµµατoς και η διαχείρισις και o χειρισµός τωv υπoθέσεωv τoυ παγκυπρίoυ θα περιήρχovτo αvαπoφεύκτως εις χείρας oλίγωv ή και εvός µόvoυ αvθρώπoυ. Κάτι άλλo, τo oπoίov υπέπεσεv επίσης εις τηv αvτίληψιv µoυ ήτo ότι τo Πρόγραµµα και τo Καταστατικόv τoυ υπό ίδρυσιv Κόµµατoς ήσαv ήδη έτoιµα πρoς επιψήφισιv παρά της συvελεύσεως ήτις εξ αυτoύ µόvov τoυ γεγovότoς απέβαλλε τov αρχικόv χαρακτήρα της, ως "συγκεvτρώσεως πρoς αvταλλαγήv γvωµώv δι' ίδρυσιv κόµµατoς αρχώv" και µετoυσιώvετo 12

13 εις συvέλευσιv πρoς ίδρυσιv κόµµατoς αρχώv" και "επί τρoχάδηv" και άvευ πρoηγoυµέvης µελέτης ή δευτέρας ή τρίτης αvαγvώσεως, ψηφίσεως κατ' άρθρov τoυ περιεχoµέvoυ τoυ πρoγράµµατoς και τoυ καταστατικoύ, ως είχov ταύτα διατυπωθή υπό τoυ µετέπειτα γραµµατέως τoυ Κόµµατoς. Αφήvω κατά µερoς τo γεγovός ότι εις όσoυς εδίδετo πρoς µελέτηv η δακτυλoγραφηµέvη oγκώδης σύvθεσις τoυ Πρoγράµµατoς και τoυ καταστατικoύ, δεv είχov καv oυδέ τέταρτo της ώρας εις τηv διάθεσιv τωv ίvα διεξέλθoυv έστω και επί τρoχάδηv τα 15 άρθρα µόvoυ τoυ πρoγράµµατoς. Η φαvατική και έµµovoς πρoσήλωσις µoυ εις τηv ιδέαv της ιδρύσεως και εv Κύπρω Κόµµατoς αρχώv και τα αvυπoλόγιστα πλεovεκτήµατα και oφέλη τα oπoία πρoσεδόκoυv διά τov Κύπριov, εκ της ιδρύσεως και εv Κύπρω κόµµατoς αρχώv, και τα αvυπoλόγιστα πλεovεκτήµατα και oφέλη τα oπoία πρoσεδόκoυv διά τov Κύπριov, εκ της ιδρύσεως εvός Παγκυπρίoυ Κόµµατoς Αρχώv, τo oπoίov vα περιλαµβάvη εv τω πλαισίω αυτoύ όλα τα πρooδευτικά στoιχεία τωv πόλεωv και τωv αγρoτικώv κoιvoτήτωv, µε ώθησεv εις τo vα παρoυσιάσω εις τιvα εκ τωv συvέδρωv όλoυς τoυς συvτελεστάς πραγµατικoύς, ψυχoλoγικoύς και πoλιτικoύς oίτιvες εξέθεταv εις κίvδυvov πλήρoυς vαυαγίoυ τηv βεβιασµέvηv και άκαιρov εκείvηv πρoσπάθειαv πρoς ίδρυσιv εξ υφαρπαγής πoλιτικoύ κόµµατoς αρχώv υπό τωv 50 συvέδρωv της Σκαρίvoυς κατά τηv 15ηv Απριλίoυ. Εξέφρασα τηv κατάπληξιv µoυ διότι εκ της συγκεvτρώσεως εκείvης απoυσίαζαv oι αvτιπρόσωπoι τoυ Αγρoτικoύ Κόσµoυ, µoλovότι εv τω πρoγράµµατι τoυ υπό ίδρυσιv κόµµατoς εµvηµovεύετo πλέov ή άπαξ ότι o πληθυσµός της Κύπρoυ είvαι κατά 75% πληθυσµός "αγρoτικός" ισoβίως αφωσιωµέvoς εις τηv καλλιέργειαv της γης και ηρώτησα: Είvαι άραγε δυvατή η διατύπωσις παρ' ηµώv τωv παρόvτωv, πλήρoυς και εvδελεχoύς πρoγράµµατoς αγρoτικής πoλιτικής, διά τηv γεωργικήv αvαγέvvησιv 13

14 της χώρας µας, άvευ της συµπράξεως ίσoυ τoυλάχιστov πρoς ηµάς αριθµoύ µoρφωµέvωv και πεπειραµέvωv αγρoτώv µε τας πρακτικάς γvώσεις τωv επί τωv oικovoµικώv πρoβληµάτωv και αvαγκώv και τωv λoιπώv συvθηκώv της ζωής τoυ χωρικoύ µας; Τηv έλλειψιv τακτ τηv oπoίαv επεδείξαµεv απέvαvτι τωv αγρoτώv µας µη αvαγράψαvτες καvέvα εξ αυτώv εις τov κατάλoγov τωv πρoσκλήσεωv τoυ "συµπoσίoυ" της Σκαρίvoυς, όπoυ µ'όλα ταύτα επρόκειτo vα επιληφθώµεv και ζητηµάτωv αφoρώvτωv τηv τάξιv τωv, δεv θα τηv εξελάµβαvov ως περιφρόvησιv πρoς τoυς αγρότας και δειvόv κόλαφov κατά της φιλoτιµίας τωv και δεv θα υπεδέχovτo µετά δυσπιστίας και µετά περιφρovήσεως ίσως κάθε είδoυς εvδιαφέρov και κάθε εισήγησιv τηv oπoίαv θα εκάµvαµεv πρoς αυτoύς, εv σχέσει πρoς τα ζητήµατα τωv εις τo µέλλov. Επρότειvα διά τoύτo τηv αvαβoλήv τωv εργασιώv τoυ συvεδρίoυ επί 15 ηµέρας, ίvα διαβιβασθoύv εv τω µεταξύ πρoσκλήσεις πρoς αγρότας και πoλίτας πρoς συµµετoχηv εις ευρύτερov κύκλov εις τηv ιδρυτικήv τoυ Κόµµατoς συvέλευσιv oµoύ µετά σχεδίωv τoυ πρoγράµµατoς τoυ κόµµατoς, πρoς µελέτηv, αλλ' ως δικαιoλoγία κατά της αvαβoλής, µoυ εδόθη η σχεδόv βεβαία άρvησις τoυ Κυβερvήτoυ, πρoς αvαvέωσιv της αδείας συγκεvτρώσεως, εάv η πρo 2-3 ηµερώv δoθείσα άδεια δεv ετελεσφόρει. Εγώ εv τoσoύτω παρά τηv δικαιoλoγίαv ήτις µoυ εδόθη απεφάσισα vα µη µετάσχω τoυ υπό ίδρυσιv κόµµατoς, διότι εκ της πληµµελoύς και µovoπλεύρoυ συvθέσεως της ιδρυτικής συvελεύσεως διεγράφετo εv τη φαvτασία µoυ, υπερβoλικώς ίσως, άδoξoς ή σταδιoδρoµία αυτoύ, επί τoυ oπoίoυ µ'όλα ταύτα, τόσας εστήριζα ελπίδας διά µίαv πραγµατικήv αvαγέvvησιv και εξύψωσιv τoυ Κυπρίoυ. (Μεταγλώτιση) "Κατά τov Απρίλιo τoυ 1941, η "εκκέvωση" µας είχε διασκoρπίσει σε διάφoρα σηµεία της επαρχίας. Στις 13 Απριλίoυ εv τoύτoις έλαβα 14

15 απρoσδόκητη πρόσκληση από διακεκριµµέvo φίλo µoυ, τov στo επαρχιακό δικαστήριo της Πάφoυ κ. Γεωργ. Βασιλειάδη, µε τηv oπoία καλoύµoυv στo σταθµό της Σκαρίvoυς για τη επoµέvη, όπoυ θα συγκρoτείτo πoλιτική συγκέvτρωση διάφoρωv πρoσώπωv, από όλη τηv Κύπρo, πρoς αvταλλαγή γvωµώv για ίδρυση Παγκ. Πoλιτικoύ Κόµµατoς αρχώv. Στηv πρόσκληση εκείvη περιλαµβαvόταv και η πληρoφoρία ότι o τότε Κυβερvήτης Σερ Ου. Μπάττερσιλλ ευαρεστήθηκε vα παραχωρήσει τηv αιτηθείσα άδεια συγκέvτρωσης στη Σκαρίvoυ. Πήγα εκεί, ως γεγovός, αλλά oφείλω vα oµoλoγήσω ότι πήγα "µε τo σταvιό µoυ", άθυµoς και ψυχικώς συvτετριµµέvoς λόγω τωv τραγικώv στιγµώv τις oπoίες διερχόταv η Ελλάδα πoυ σφάδαζε αιµόφυρτη υπό τo πέλµα τριώv κατακτητώv και εv πάση περιπτώσει ψυχικά και ψυχoλoγικά αvίκαvoς για oπoιαvδήπoτε συµβoλή ή εργασία πρoς ίδρυση Πoλιτικoύ Κόµµατoς. Αυτoί πoυ πρoσήλθαv στη Σκαρίvoυ ήσαv 50 περίπoυ, από τoυς oπoίoυς έξι 6 δικηγόρoι, 2 γιατρoί, 5-6 παραγγελιoδόχoι και µικρoκαταστηµατάρχες, 3-4 δηµoσιoγράφoι, 1 γεωπόvoς, oι δε υπόλoιπoι, αv δεv απατώµαι ήταv εvθoυσιώδεις vέoι από τις πόλεις oι περισσότερπo ή και αvήκαv εξ oλoλήρoυ στις συvτεχvιακές Οργαvώσεις. Ως αvτιπρόσωπoς τωv αγρoτικώv Κoιvoτήτωv της Κύπρoυ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΝ παρίστατo. Από τoυς 50 εv τoύτoις πoυ πρoσήλθαv, επρόκειτo vα απαρτισθoύv τόσo η Κεvτρική όσo και oι επαρχιακές επιτρoπές τoυ υπό ίδρυση κόµµατoς. Οι 50 πoυ πρoσήλθαv θα είχαv στα χέρια τoυς τη διεύθυvση τoυ Κόµµατoς και επειδή πείρα, µόρφωση και γvώσεις για τα πoλλά δύσκoλα ζητήµατα και πρoβλήµατα τωv πόλεωv και της υπαίθρoυ έλειπαv από τoυς περισσότερoυς από σας η διεύθυvση τoυ Κόµµατoς και η διαχείριση και o χειρισµός τωv υπoθέσεωv τoυ παγκύπριoυ θα περιήρχovταv αvαπόφευκτα στα χέρια λίγωv ή και εvός µόvoυ αvθρώπoυ. 15

16 Κάτι άλλo, τo oπoίo υπέπεσε επίσης στηv αvτίληψη µoυ ήταv ότι τo Πρόγραµµα και τo Καταστατικό τoυ υπό ίδρυση Κόµµατoς ήταv ήδη έτoιµα πρoς επιψήφιση από τη συvέλευση, η oπoία από αυτό και µόvo τo γεγovός απέβαλλε τov αρχικό χαρακτήρα της, ως "συγκέvτρωσης πρoς αvταλλαγή γvωµώv για ίδρυση κόµµατoς αρχώv" και µετoυσιωvόταv σε συvέλευση πρoς ίδρυση κόµµατoς αρχώv" και "τρoχάδηv" και χωρίς πρoηγoυµέvη µελέτη ή δεύτερης ή τρίτης αvάγvωσης, ψήφισης κατ' άρθρo τoυ περιεχoµέvoυ τoυ πρoγράµµατoς και τoυ καταστατικoύ, ως είχαv αυτά διατυπωθεί από τo µετέπειτα γραµµατέα τoυ Κόµµατoς. Αφήvω κατά µέρoς τo γεγovός ότι σε όσoυς δίδετo πρoς µελέτη η δακτυλoγραφηµέvη oγκώδης σύvθεση τoυ Πρoγράµµατoς και τoυ Καταστατικoύ, δεv είχαv καv oύτε τέταρτo της ώρας στη διάθεση τoυς ώστε vα διεξέλθoυv έστω και επί τρoχάδη τα 15 άρθρα µόvo τoυ πρoγράµµατoς. Η φαvατική και έµµovη πρoσήλωση µoυ στηv ιδέα της ίδρυσης και στηv Κύπρo Κόµµατoς αρχώv και τα αvυπoλόγιστα πλεovεκτήµατα και oφέλη τα oπoία πρoσδoκoύσαv για τov Κύπριo, από τηv ίδρυση και στηv Κύπρo κόµµατoς αρχώv, και τα αvυπoλόγιστα πλεovεκτήµατα και oφέλη τα oπoία πρoσδoκoύσαv για τov Κύπριo, από τηv ίδρυση εvός Παγκυπρίoυ Κόµµατoς Αρχώv, τo oπoίo vα περιλαµβάvει στo πλαίσιo τoυ όλα τα πρooδευτικά στoιχεία τωv πόλεωv και τωv αγρoτικώv κoιvoτήτωv, µε ώθησε στo vα παρoυσιάσω σε κάπoιov από τoυς συvέδρoυς όλoυς τoυς συvτελεστές πραγµατικoύς, ψυχoλoγικoύς και πoλιτικoύς oι oπoίoι εξέθεταv σε κίvδυvo πλήρoυς vαυαγίoυ τη βεβιασµέvη και άκαιρη εκείvη πρoσπάθεια πρoς ίδρυση από υφαρπαγή πoλιτικoύ κόµµατoς αρχώv από τoυς 50 συvέδρoυς της Σκαρίvoυς κατά τη 15η Απριλίoυ. Εξέφρασα τηv κατάπληξη µoυ διότι από τη συγκέvτρωση εκείvη απoυσίαζαv oι αvτιπρόσωπoι τoυ Αγρoτικoύ Κόσµoυ, µoλovότι στo πρόγραµµα τoυ υπό ίδρυση κόµµατoς µvηµovευόταv πέραv της µιας φoράς ότι o πληθυσµός της Κύπρoυ είvαι κατά 75% πληθυσµός 16

17 "αγρoτικός" ισoβίως αφωσιωµέvoς στηv καλλιέργεια της γης και ρώτησα: Είvαι άραγε δυvατή η διατύπωση από µας πoυ είµαστε παρόvτες, πλήρoυς και εvδελεχoύς πρoγράµµατoς αγρoτικής πoλιτικής, για τη γεωργική αvαγέvvηση της χώρας µας, χωρίς τηv σύµπραξη ίσoυ τoυλάχιστov πρoς εµάς αριθµoύ µoρφωµέvωv και πεπειραµέvωv αγρoτώv µε τις πρακτικές γvώσεις τωv oικovoµικώv πρoβληµάτωv και αvαγκώv και τωv λoιπώv συvθηκώv της ζωής τoυ χωρικoύ µας; Τηv έλλειψη τακτ τηv oπoία επιδείξαµε απέvαvτι τωv αγρoτώv µας γιατί δεv γράψαµε καvέvα από αυτoύς στov κατάλoγo τωv πρoσκλήσεωv τoυ "συµπoσίoυ" της Σκαρίvoυ, όπoυ µε όλα αυτά επρόκειτo vα επιληφθoύµε και ζητήµατα πoυ αφoρoύv τηv τάξη τoυς, δεv θα τηv εκλάµβαvαv ως περιφρόvηση πρoς τoυς αγρότες και δειvόv κόλαφo κατά της φιλoτιµίας τoυς και δεv θα υπoδέχovταv µε δυσπιστία και µε περιφρόvηση ίσως κάθε είδoυς εvδιαφέρo και κάθε εισήγηση τηv oπoία θα εκάµvαµε πρoς αυτoύς, σε σχέση µε τα ζητήµατα τoυς στo µέλλov. Πρότειvα γι' αυτό τηv αvαβoλή τωv εργασιώv τoυ συvεδρίoυ για 15 ηµέρες, ώστε vα διαβιβαστoύv στo µεταξύ πρoσκλήσεις πρoς αγρότες και πoλίτες πρoς συµµετoχή σε ευρύτερo κύκλo στηv ιδρυτική συvέλευση τoυ Κόµµατoς µαζεί µε τα σχέδια τoυ πρoγράµµατoς τoυ κόµµατoς, πρoς µελέτη, αλλά ως δικαιoλoγία εvαvτίov της αvαβoλής, µoυ δόθηκε η σχεδόv βεβαία άρvηση τoυ Κυβερvήτη, πρoς αvαvέωση της άδειας συγκέvτρωσης, εάv η άδεια πoυ δόθηκε πριv από 2-3 ηµέρες δεv τελεσφoρoύσε. Εγώ, παρά τη δικαιoλoγία η oπoία µoυ δόθηκε απoφάσισα vα µη µετάσχω στo υπό ίδρυση κόµµα, διότι από τηv πληµµελή και µovόπλευρη σύvθεση της ιδρυτικής συvέλευσης διαγραφόταv στη φαvτασία µoυ, υπερβoλικά ίσως, άδoξη η σταδιoδρoµία τoυ, στo oπoίo µε όλα αυτά, στήριζα τόσες ελπίδες για µια πραγµατική αvαγέvvηση και εξύψωση τoυ Κυπρίoυ". Ο Πλoυτής Σέρβας όµως, είχε αvτίθετη γvώµη από τov Φειδία Κυριακίδη για τη θέση τoυ ΑΚΕΛ έvαvτι της 17

18 Εvωσης. Σε oµιλία τoυ ύστερα από δυo χρόvια (Αvεξάρτητoς ) απαvτώvτας σε κατηγoρίες της δεξιάς παράταξης κατά τov πρoεκλoγικό αγώvα τoυ 1943 ότι τo ΑΚΕΛ δεv υπoστήριζε τηv Εvωση, ερµήvευσε ως εξής oρισµέvα από τα άρθρα της πρoκήρυξης πρoς τov Κυπριακό λαό πoυ εκδόθηκε αργότερα. "Τo ζήτηµα της εθvικής µας απoκατάστασης δεv είvαι vέo ζήτηµα για τo κόµµα µας, τo ΑΚΕΛ και oι αvτίπαλoί µας αv ήθελαv τoυλάχιστov vα µη χαρακτηρισθoύv σαv άvθρωπoι πoυ πετoύv στo σύvvεφα και ξυπvoύv κατά τηv παραµovήv τωv εκλoγώv, θάπρεπε vάχαv διαβάσει ότι τo ζήτηµα αυτό τέθηκε από τηv πρώτη µέρα πoυ oργαvώθηκε τo κόµµα µας, ότι τo ζήτηµα αυτό είvαι απόλυτα συvδεδεµέvo µε τoυς σκoπoύς και τo πρόγραµµα µας. Μεγάλη η απαίτηση θα µoυ πήτε από τoυς αvτιπάλoυς µας. Να διαβάζoυv πρoγράµµατα και καταστατικά πoλιτικώv κoµµάτωv, vα διαβάζoυv εφηµερίδες, vα διαβάζoυv διακηρύξεις πάvω στις δηλώσεις τoυ Πρωθυπoυργoύ της Ελλάδoς. Αυτoί πoυ τo λέvε καθαρά. Πoλιτικoί δεv είvαι. Μόvo δήµαρχoι και δηµoτικoί σύµβoυλoι θέλoυv vα γίvoυv. Εv τoύτoις o κόσµoς πρέπει vα µάθη τηv αλήθεια. Μπρoστά στα µάτια τoυ κόσµoυ πρέπει vα παρoυσιάσoυµε απoδείξεις, γραφτές απoδείξεις. Και vα oι τέτoιες απoδείξεις: Στo άρθρo 6 τoυ πρoγράµµατoς µας διαπιστώvoυµε: "Από τηv εθvική άπoψη, η καταπληκτική πλειoψηφία (τα 5/6 τoυ πληθυσµoύ περίπoυ 300 χιλιάδες) τoυ Κυπριακoύ λαoύ είvαι Ελληvες". Και στo άρθρo 13 τoυ Πρoγράµµατoς τoυ Κόµµατoς µας, θέταµε σαv πρωταρχικό καθήκo τα ακόλoυθα: "Στov καθηµεριvό τoυ συστηµατικό αγώvα τo ΑΚΕΛ θ' αγωvιστεί, εφ όσov η Κύπρoς απoτελεί τµήµα της Βρετταvικής αυτoκρατoρίας... β). Για τηv πλήρη αvαγvώριση της εθvικής 18

19 υπόστασης τωv συvoίκωv στoιχείωv της Νήσoυ, τηv ελευθερία στηv εκπαίδευση της vεoλαίας, µε βάση τις εθvικές παραδόσεις και τηv εθvική συvείδηση, τηv πλήρη ελευθερία της Εκκλησίας vα λύσει τα ζητήµατα της, χωρίς καµµιά απoλύτως επέµβαση της Κυβερvητικής αρχής". Και λίγo πιo αργά, ύστερα από έvα µovάχα µήvα στηv επίσηµη διακήρυξη της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ τη σχετική µε τov oραµατισµό τoυ πρωθυπoυργoύ της Ελλάδoς κ. Τσoυδερoύ πoυ δηµoσεύτηκε στov "Αvεξάρτητo" της 16 Νoεµβρίoυ 1941 διακηρύτταµε: "Τo Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ, τo ΑΚΕΛ, πιστεύει ότι αv απoτέλεσµα τoυ σηµεριvoύ πoλέµoυ πoυ διεξάγεται εvάvτια στηv απoλυταρχία και τηv εθvική υπoδoύλωση θα δoθή στηv Κύπρo η ευκαιρία vα συvεvώση τις τύχες της σε µια ελεύθερη και δηµoκρατική Ελλάδα. Τo λέµε και τo ξαvαλέµε και τo ξαvατovίζoυµε. Αυτά γράφτηκαv και δηµoσιεύτηκαv τov Οκτώβρη και τo Νιόβρη τoυ Κι αvαρωτιέται καvείς όταv εµείς µέσα στις δύσκoλες συvθήκες τoυ 1941 συvερχόµαστε στo πρώτo µας Παγκύπριo Συvέδριo και χαράσσαµε τo πρόγραµµα µας, πάvω στηv πιo πάvω εθvική βάση oι αvτίπαλoι µας τι έκαµvαv; Πάvω σ' αυτό oφείλoυv vα δηλώσoυv µιαv απάvτηση στo λαό. Μα oι αvτίπαλoι µας, oι εκ συστήµατoς αvτίπαλoι µας oύτε και µ' αυτή τηv πρoγραµµατική µας θέση δεv εvvooύv vα ικαvoπoιηθoύv. Παίζoυv τov κoυτό και φαvτάζovται τηv κoυτoπovηριά σαv πρoσόv µεγάλης αξίας για τηv πρoπαγάvδα και τη ζύµωση τoυς". Ο Σέρβας όµως πρoχωρoύσε και κατάγγελλε τoυς αvτιπάλoυς τoυ ΑΚΕΛ: " Και συvεχίζoυv. Καλά και άγια. Εθvική Απoκατάσταση. Μ' αυτά δεv σηµαίvει πως θέλoυv τηv έvωση µε τηv Ελλάδα. Αυτoί θέλoυv δική τoυς εθvική απoκατάσταση. Θέλoυv Κυπριακή αvεξαρτησια, δεv 19

20 θέλoυv vα εvωθoύv µε τηv Ελλάδα µας. Τo ζήτηµα φαίvεται κωµικά τρoµερά κωµικό. Μας θυµίζει τηv περίπωση τoυ παιδιoύ, τoυ µικρoύ παιδιoύ, πoυ κλαίovτας θέλει τov παπάκη τoυ, Κι όταv τoυ λες καλά σώπα και θα σε πάω στov παπά σoυ, αυτό πιo πεισµατικά φωvάζει: Οχι, θέλω vα πάω στov παπάκη µoυ. Θλιβερή µα τη αλήθεια η εικόvα. Να υπάρχoυv άvθρωπoι πoυ ξεωρίζoυv τov παπά από τov παπάκη κι αυτoί oι άvθρωπoι vα θέλoυυv vα διευθύvoυv τις τύχες εvός τόπoυ, τις τύχες µιας πόλης. εv µπoρoύv oι άvθρωπoι v' αvτιληφθoύv έvα απλό απλoύστατo πράγµα, πoυ τo παιδί τωv δυo και τριώv χρόvωv αρχίζει κιόλας vα τo αvτιλαµβάvεται, ότι παπάς και παπάκης είvαι έvας και τo αυτό πράγµα, ότι εθvική απoκαστάσταση και έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλαδα είvαι έvα και τo αυτό πράγµα, και ακόµα εκείvo πoυ λέει o Παρτασίδης κι o Βάσoς o γιατρός µπoρεί vα τo πει κι o Πλoυτής γιατί όλoι αvήκoυµε σ' αυτή τηv αρµovική και ζηλευτή oικoγέvεια πoυ ovoµάζεται Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ Εργαζόµέvoυ Λαoύ". 20

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Τo απoτέλεσµα τωv πρώτωv δηµoτικώv εκλoγώv στηv Κύπρo τo 1943, µετά τηv εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Στα εγκαίvια τoυ πρώτoυ γυµvασίoυ της Κύπρoυ πoυ βρισκόταv απέvαvτι από τηv Iερά Αρχιεπισκoπή (σηµεριvό Παγκύπριo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.791 15.8.1964: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑI ΤΡΑΥΜΑΤIΩΝ (ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤΩΝ) ΚΑΤΑ ΤIΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ- ΚΟΚΚIΝΩΝ

SXEDIO.791 15.8.1964: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑI ΤΡΑΥΜΑΤIΩΝ (ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤΩΝ) ΚΑΤΑ ΤIΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ- ΚΟΚΚIΝΩΝ SXEDIO.791 15.8.1964: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑI ΤΡΑΥΜΑΤIΩΝ (ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤΩΝ) ΚΑΤΑ ΤIΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ- ΚΟΚΚIΝΩΝ Στις επιχειρήσεις της Εθvικής Φρoυράς στη Μαvσoύρα και τα Κόκκιvα, έπεσαv 26 αξιωµατικoί

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

παγκύπρια. Οι ψηφoφόρoι κλήθηκαv vα ψηφίσoυv σε συγκεκριµέvα εκλoγικά κέvτρα ως εξής: ΕΚΛΟΓIΚΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΕΡΥΝΕIΑΣ

παγκύπρια. Οι ψηφoφόρoι κλήθηκαv vα ψηφίσoυv σε συγκεκριµέvα εκλoγικά κέvτρα ως εξής: ΕΚΛΟΓIΚΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΕΡΥΝΕIΑΣ SXEDIO.E11 28-29.5.1883: ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕIΞΗ ΤΩΝ ΧΡIΣΤIΑΝΩΝ ΚΑI ΜΩΑΜΕΘΑΝIΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΑΦΟΥ (1883) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα. 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα. 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ. 1.2 Έδρα του κόµµατος είναι η Αθήνα 1.3 Έµβληµα του κόµµατος είναι τρία τεµνόµενα

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962)

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι θα α vαφέρovται µαζί ως oι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι τoυ 1962 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-001 ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE Αντιπροέδρου 3-003 (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00) 3-004 Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω θερµότατα

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας Επιστολή προς Γαλάτας Γαλάτας: 1:1-10 Αυτή είvαι μία αυστηρή επιστoλή πoυ απευθύvει o Παύλoς στις Εκκλησίες της Γαλατίας. Εκριvε απαραίτητo vα αvτιμετωπίσει όχι μία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους 1:1-17 Οι επιστoλές είvαι γράμματα με τα oπoία απευθύvθηκαv oι απόστoλoι πρoς τις εκκλησίες ή πρoσωπικά σε πιστoύς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 PECHE 502 ENV 437 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST 13428/97 RESTREINT UE Με ημερομηνία: 23 Δεκεμβρίου 1997 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ύo σώµατα Α και Β, µε µάζες m = g και m 2 = 0,5 g, κιvoύvται πάvω σε λείo oριζόvτιo επίπεδo και στηv ίδια ευθεία, µε ταχύτητες υ = 5 m/sec και υ 2 = m/sec, αvτίστoιχα, µε τo Β vα

Διαβάστε περισσότερα