ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Μαρούσι, Μάϊος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

2 1. Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά στο Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες ιατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006). Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους σχετικά µε το υπό διαβούλευση σχέδιο Εισήγησης της ΕΕΤΤ προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αναφορικά µε το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους που αναφέρονται. Η ηµόσια ιαβούλευση διεξάγεται στο διάστηµα από 12 Μαίου 2006 έως και 13 Ιουνίου 2006, ώρα 13:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 13 Ιουνίου 2006 και ώρα 13:00µµ. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττική ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : Κατά τη διάρκεια της ηµόσιας ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της εισήγησης που θα επακολουθήσει.

3 2. Προτεινόµενο Σχέδιο Εισήγησης προς το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Νόµο 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες ιατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) ιδίως το άρθρο 12, στοιχείο κα και µα, 24 και 25, β τη Σύσταση Ε.164 «ιεθνές Σχέδιο Αριθµοδότησης ηµοσίων Τηλεπικοινωνιών» της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Τοµέα Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU-T). γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, Εισηγείται : Άρθρο 1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής 1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η ρύθµιση των θεµάτων της δοµής και σύνθεσης των αριθµών του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (ΕΣΑ) που χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2. Το «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης» περιλαµβάνει εκείνα τα τµήµατα του διεθνούς σχεδίου αριθµοδότησης που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα από την ITU καθώς και τους αριθµοδοτικούς πόρους που χρησιµοποιούνται από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και γενικότερα όλους τους αριθµοδοτικούς πόρους που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 3. Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά στην αριθµοδότηση ιδιωτικών δικτύων που χρησιµοποιούν τα δικά τους σχήµατα αριθµοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών χρήσεων σε υπηρεσίες Ιδεατού Ιδιωτικού ικτύου. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. «Αριθµός»: ακολουθία ψηφίων του δεκαδικού συστήµατος αρίθµησης που δηλώνει κατά µοναδικό τρόπο το τερµατικό σηµείο ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

4 «Αριθµός Ατελούς Κλήσης»: αριθµός η κλήση του οποίου δεν χρεώνεται στον καλούντα. «Αριθµοί Εταιρικού ικτύου»: οι αριθµοί που αντιστοιχούν σε δίκτυο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών το οποίο χρησιµοποιείται από µία επιχείρηση. Ο εξοπλισµός του δικτύου µπορεί να είναι δηµόσιος, ιδιωτικός ή συνδυασµός και των δύο. Το εταιρικό δίκτυο µπορεί να καλύπτει διάφορες γεωγραφικές θέσεις που εξυπηρετούνται από έναν ή περισσότερους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. «Αριθµός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης»: ο αριθµός που επιτρέπει στο κοινό να καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που ορίζονται στην παρούσα σε επείγουσες καταστάσεις. «Αριθµός Μεριζόµενου Κόστους»: ο αριθµός του οποίου το κόστος κλήσης µοιράζεται µεταξύ του καλούντος και του καλούµενου υπό την προϋπόθεση ότι η επιβαλόµενη στον καλούµενο χρέωση δεν υπερβαίνει τη µέγιστη κανονική χρέωση µιας εθνικής κλήσης. «Αριθµός Πρόσθετου Τέλους»: ο µη γεωγραφικός αριθµός, η χρέωση της κλήσης του οποίου υπερβαίνει τη µέγιστη χρέωση κλήσης γεωγραφικών αριθµών εντός της χώρας και επιµερίζεται µεταξύ του καλούµενου στον οποίο έχει εκχωρηθεί ο εν λόγω αριθµός και του παρόχου. Αριθµός ή πρόθεµα δροµολόγησης : ο αριθµός που περιλαµβάνει πληροφορίες δροµολόγησης και χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση κλήσεων µεταξύ κόµβων δικτύων. Μπορεί να περιλαµβάνει επίσης, πληροφορίες σχετικά µε τον καλούµενο, τον πάροχο υπηρεσιών και/ή το δίκτυο από το οποίο εκκίνησε η κλήση. «ιεθνές Πρόθεµα»: ο συνδυασµός ενός ή περισσοτέρων δεκαδικών ψηφίων που πρέπει να σχηµατίσει ένας χρήστης για να δηλώσει ότι ο αριθµός που ακολουθεί αντιστοιχεί σε συνδροµητή σε µια άλλη χώρα. «ιεθνής Αριθµός»: ο αριθµός που πρέπει να κληθεί µετά από το διεθνές πρόθεµα από ένα χρήστη που βρίσκεται σε άλλη χώρα από αυτή του καλούµενου. Ο διεθνής αριθµός αποτελείται από τον κωδικό της εν λόγω χώρας ακολουθούµενος από τον Εθνικό Σηµαντικό Αριθµό του καλούµενου συνδροµητή. «Εθνικός Κωδικός Προορισµού (ΕΚΠ)»: κωδικός που αποτελείται από 2 ή 3 ή 4 δεκαδικά ψηφία και χαρακτηρίζει κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας. «Εθνικός Σηµαντικός Αριθµός»: το τµήµα του αριθµού που ακολουθεί τον κωδικό της χώρας. Ειδικότερα για τους γεωγραφικούς αριθµούς περιλαµβάνει τον Εθνικό Κωδικό Προορισµού και τον Συνδροµητικό Αριθµό. «Ενδοδικτυακές Ευκολίες/Υπηρεσίες»: λειτουργίες που καθιστούν δυνατή την επιλογή / έλεγχο των δικτυακών ευκολιών και υπηρεσιών από τον χρήστη όπως είναι, ενδεικτικά, οι ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η φραγή, η αναγνώριση κλήσης και η επιλογή χρέωσης. «Ιδεατό Ιδιωτικό ίκτυο (ΙΙ )» (Virtual Private Network (VPN)): δίκτυο ιδιωτικής χρήσης στο οποίο η πρόσβαση από τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτυγχάνεται µε δεκαψήφιους αριθµούς από το ΕΣΑ. «Κωδικοί Επιλογής Φορέα»: κωδικοί που χρησιµοποιούνται για την επιλογή φορέα

5 «Κωδικός Χώρας»: ο αριθµός που πρέπει να κληθεί µετά από το διεθνές πρόθεµα για ένα συνδροµητή που βρίσκεται σε άλλη χώρα από αυτή του καλούµενου. Ο Κωδικός χώρας για την Ελλάδα είναι το 30. «Μεταγωγή»: διεργασία προσωρινής συσχέτισης λειτουργιών µονάδων, καναλιών µετάδοσης ή τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων µε σκοπό την παροχή επιθυµητής τηλεπικοινωνιακής ευκολίας. «Πρόθεµα»: ακολουθία ενός ή περισσότερων δεκαδικών ψηφίων, η οποία επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών τύπων αριθµών (όπως, λόγου χάριν, τοπικών, εθνικών ή διεθνών), δικτύων και/ ή υπηρεσιών. «Προσωπικός Αριθµός»: ειδικός αριθµός που µπορεί να παραδώσει κλήσεις σε ένα χρήστη σε διάφορα σηµεία τερµατισµού σε διάφορα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως, παραδείγµατος χάριν, σε σταθερό ή κινητό δίκτυο ή δίκτυο τηλεειδοποίησης. Ο χρήστης µπορεί να αποφασίσει πότε και πώς οι κλήσεις θα δροµολογούνται σε διάφορα σηµεία τερµατισµού. «Σειρά Αριθµών»: σύνολο αριθµών από το ΕΣΑ που έχουν τα ίδια αρχικά ψηφία και αποτελείται από 10 ή 100 ή 1,000 ή 10,000 ή 100,000 ή 1,000,000 ή 10,000,000 ή 100,000,000 ή 1,000,000,000 αριθµούς. «Συνδροµητικός Αριθµός»: ο αριθµός που προσδιορίζει ένα χρήστη σε ένα δίκτυο ή σε µια αριθµοδοτική γεωγραφική περιοχή. «Σύντοµοι Κωδικοί»: 3ψήφιοι, 4ψήφιοι ή 5ψήφιοι αριθµοί που παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι, ενδεικτικά, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι υπηρεσίες δικτύου από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύντοµοι κωδικοί δικτύου : σύντοµοι κωδικοί χρησιµοποιούµενοι αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση µε το δίκτυο από το οποίο παρέχονται µε κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των συνδροµητών του εν λόγω δικτύου, όπως η αναφορά βλαβών, η παροχή πληροφοριών για τις συνδροµές στο δίκτυο και η παροχή πληροφοριών για δροµολόγια µέσων µαζικής µεταφοράς. 2. Λοιπές λέξεις ή φράσεις, οι οποίες δεν ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Νόµο 3431/2006, ή σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτόν η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερµηνεύεται σύµφωνα µε τον ορισµό ο οποίος περιλαµβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. Άρθρο 3 Όροι χρήσης αριθµοδοτικών πόρων 1. Οι αριθµοδοτικοί πόροι του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης εκχωρούνται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειστικά από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) κατόπιν αιτήσεώς τους και σύµφωνα µε τον Κανονισµό της ΕΕΤΤ για τη διαχείριση και εκχώρηση των πόρων του ΕΣΑ. 2. Οι κλήσεις µεταξύ χρηστών πραγµατοποιούνται µε την επιλογή αριθµών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Κλήσεις εκτός της χώρας πραγµατοποιούνται µε σχηµατισµό του αριθµού που - 4 -

6 αποτελείται από το διεθνές πρόθεµα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, ακολουθούµενο από τον κωδικό της χώρας προορισµού και στη συνέχεια από τον Εθνικό Σηµαντικό Αριθµό του καλούµενου. Κατ εξαίρεση, κλήσεις από το χρήστη προς τον πάροχό του, οι οποίες σχετίζονται µε την παροχή ενδοδικτυακών ευκολιών/ υπηρεσιών µπορούν να πραγµατοποιούνται µε συνδυασµό ψηφίων και συµβόλων µε πρώτο το σύµβολο του αστερίσκου (*) ή της δίεσης (#). 3. Οι κωδικοί επιλογής φορέα πρέπει υποχρεωτικά να προηγούνται των διαδικασιών κλήσης που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Μετά την επιλογή ενός παρόχου µε χρήση κωδικού επιλογής φορέα, ο καλών, δύναται, εφόσον παρέχεται η σχετική δυνατότητα από τον επιλεγµένο πάροχο, και πριν την περαιτέρω επιλογή του αριθµού του καλούµενου, να σχηµατίσει ένα κωδικό που αποτελείται από ένα συνδυασµό χαρακτήρων και συµβόλων που ξεκινά µε ένα σύµβολο όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2, και να επικοινωνήσει µε τον επιλεγµένο πάροχο για να ανταλλάξει πληροφορίες σχετικές µε την κλήση. Επίσης, εάν µία ή περισσότερες υπηρεσίες στις οποίες παρέχεται πρόσβαση µετά την επιλογή παρόχου µε χρήση κωδικού επιλογής φορέα προϋποθέτουν, µεταξύ άλλων, την ανταλλαγή στοιχείων του λογαριασµού ή στοιχείων ταυτοποίησης του χρήστη, ο επιλεγµένος πάροχος µπορεί να διακόψει την επιλογή ψηφίων µε σκοπό την έναρξη διαλόγου µεταξύ του καλούντος και του επιλεγµένου παρόχου και µετά να ακολουθήσει η επιλογή του αριθµού του καλούµενου. Άρθρο 4 οµή του ΕΣΑ 1. Για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε όλη την Ελληνική επικράτεια χρησιµοποιείται κλειστό δεκαψήφιο σχέδιο αριθµοδότησης. Συγκεκριµένα, το µήκος των αριθµών του σχεδίου αριθµοδότησης είναι: α. 10 ψηφία για τους αριθµούς που ξεκινούν µε τα ψηφία 2 και 5-9 µε εξαίρεση εκείνους της σειράς 807 το µήκος των οποίων είναι 7 ψηφία και β. 3 ή 4 ή 5 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν µε το ψηφίο 1. Οι σειρές αριθµών εκχωρούνται σε παρόχους για συγκεκριµένο σκοπό / χρήση που ορίζει το ΕΣΑ, και πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. 2. Οι σειρές αριθµών του ΕΣΑ µε βάση το πρώτο ψηφίο τους έχουν ως εξής: Πίνακας 1: Σειρές αριθµών του ΕΣΑ µε βάση το πρώτο ψηφίο Χρήση Σύντοµοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/ προεπιλογής φορέα Σειρές Αριθµών 1 Γεωγραφικοί αριθµοί 2 Αριθµοί δεσµευµένοι για γεωγραφικούς αριθµούς 3 Αριθµοί δεσµευµένοι για µελλοντική χρήση 4-5 -

7 Χρήση Σειρές Αριθµών Αριθµοί ΙΙ και εταιρικών δικτύων 5 Αριθµοί κινητών και προσωπικών επικοινωνιών 6 Προσωπικοί αριθµοί 7 Μη γεωγραφικοί αριθµοί ειδικής χρέωσης 8, 9 3. Ο κωδικός 00 χρησιµοποιείται ως διεθνές πρόθεµα. 4. Οι σειρές αριθµών µε πρώτο ψηφίο το 1 αφορούν αποκλειστικά σύντοµους κωδικούς και κωδικούς επιλογής/προεπιλογής φορέα, τους οποίους εκχωρεί η ΕΕΤΤ. Οι σύντοµοι κωδικοί αφορούν µόνο: α) υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, β) υπηρεσίες που απορρέουν από την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, γ) υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, δ) υπηρεσίες πληροφοριών γενικότερου ενδιαφέροντος, ε) υπηρεσίες δικτύου που προσφέρονται από τους παρόχους δικτύων στους συνδροµητές τους και στ) υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων (SMS). Οι κωδικοί 100, 108, 112, 166 και 199 χρησιµοποιούνται ως αριθµοί κλήσης έκτακτης ανάγκης για τις κάτωθι χρήσεις: Πίνακας 2: Σύντοµοι κωδικοί που χρησιµοποιούνται ως αριθµοί κλήσης έκτακτης ανάγκης 100 Άµεση ράση (Αστυνοµία) 108 Άµεση επέµβαση Λιµενικού Σώµατος 112 Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 166 Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας 199 Πυροσβεστική Υπηρεσία Ολοι οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασφαλίζουν τη δυνατότητα δωρεάν κλήσης των παραπάνω αριθµών. 5. Οι γεωγραφικοί αριθµοί για υπηρεσίες τηλεφωνίας αρχίζουν µε το ψηφίο 2 και είναι της µορφής 2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Αποτελούνται από τον Εθνικό Κωδικό Προορισµού (ΕΚΠ), στον οποίο περιλαµβάνεται και το αρχικό ψηφίο 2, και τον συνδροµητικό αριθµό. Οι ΕΚΠ είναι 243, αποτελούνται από 2, 3 ή 4 ψηφία και παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα του επισυναπτόµενου Παραρτήµατος. Ο συνδροµητικός αριθµός αποτελείται από οκτώ ή επτά ή έξι ψηφία για τις περιοχές µε διψήφιο, τριψήφιο ή τετραψήφιο ΕΚΠ, αντίστοιχα. Οι γεωγραφικοί αριθµοί κάθε περιοχής πρέπει να περιλαµβάνουν αποκλειστικά τον ΕΚΠ που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη περιοχή, σύµφωνα µε τον πίνακα του επισυναπτόµενου Παραρτήµατος. 6. Η σειρά αριθµών 50 χρησιµοποιείται για δεκαψήφιους αριθµούς ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (50ΧΧΧΧΧΧΧΧ, Χ=0-9). 7. Οι σειρές αριθµών χρησιµοποιούνται για αριθµούς ή προθέµατα δροµολόγησης. 8. Η σειρά αριθµών 600 χρησιµοποιείται για την αριθµοδότηση Σταθερών ή και Κινητών Υπηρεσιών Φωνής µέσω ορυφορικού ικτύου διασυνδεδεµένου µε το ηµόσιο ίκτυο Επικοινωνιών. 9. Η σειρά αριθµών 692 χρησιµοποιείται για δεκαψήφιους αριθµούς για - 6 -

8 υπηρεσίες τηλεειδοποίησης (paging) (692ΧΧΧΧΧΧΧ). 10. Η σειρά αριθµών 696 χρησιµοποιείται για την αριθµοδότηση των ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Κινητών Ψηφιακών Επίγειων Συγκαναλικών Συστηµάτων Ραδιοεπικοινωνιών. 11. Οι σειρές αριθµών 69Α (Α=0,1,3-5, 7-9) χρησιµοποιούνται ως δεκαψήφιοι αριθµοί κινητής τηλεφωνίας (69ΑΧΧΧΧΧΧΧ). 12. Η σειρά αριθµών 70 χρησιµοποιείται για δεκαψήφιους προσωπικούς αριθµούς (70ΧΧΧΧΧΧΧΧ). 13. Η σειρά αριθµών 800 χρησιµοποιείται για δεκαψήφιους αριθµούς ατελούς κλήσης του καλούντα (800ΧΧΧΧΧΧΧ). 14. Η σειρά αριθµών 801 χρησιµοποιείται για δεκαψήφιους αριθµούς µεριζόµενου κόστους (801ΧΧΧΧΧΧΧ). 15. Η σειρά αριθµών 807 χρησιµοποιείται για επταψήφιους αριθµούς για κλήσεις µέσω καρτών (807ΧΧΧΧ). 16. Η σειρά αριθµών 89 χρησιµοποιείται για δεκαψήφιους αριθµούς για πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδοµένων (89 ΧΧΧΧΧΧΧΧ). 17. Η σειρά αριθµών 901 χρησιµοποιείται για δεκαψήφιους αριθµούς πρόσθετους τέλους που απευθύνονται σε όλους, ενηλίκους και µη (901ΧΧΧΧΧΧΧ). 18. Η σειρά αριθµών 909 χρησιµοποιείται για δεκαψήφιους αριθµούς πρόσθετης τέλους που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους (909ΧΧΧΧΧΧΧ). 19. Οι σειρές αριθµών µε πρώτο ψηφίο 3 ή 4 παραµένουν δεσµευµένες για να καλύψουν τις µελλοντικές ανάγκες ζήτησης γεωγραφικών ή µη αριθµών, µετά από σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ. 20. Οι σειρές αριθµών µε πρώτο ψηφίο 2 και 5-9 που δεν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες (παράγραφοι 6-16) παραµένουν δεσµευµένες µέχρις ότου κριθεί ότι για λόγους χωρητικότητας ή για γενικότερους λόγους σχεδιασµού της αριθµοδότησης είναι αναγκαίο το άνοιγµα αυτών των σειρών. Άρθρο 5 Τροποποιήσεις / Συµπληρώσεις του ΕΣΑ 1.Ο ΥΜΕ δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή του και ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ να τροποποιήσει ή να συµπληρώσει το ΕΣΑ, µε σκοπό, ιδίως, την επίλυση προβληµάτων λόγω έλλειψης χωρητικότητας ή εισαγωγής νέων υπηρεσιών ή εναρµόνισης του ΕΣΑ στα πλαίσια διεθνών συµβάσεων ή υποχρεώσεων της χώρας ή εξασφάλισης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και αφού προηγηθεί έγκαιρη και συντονισµένη πληροφόρηση του κοινού για τις τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις. Ανάκληση ενεργών αριθµών στα πλαίσια αλλαγών στο ΕΣΑ θα πρέπει να συνοδεύεται από αντικατάστασή τους µε νέους αριθµούς. 2. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να προτείνουν στον ΥΜΕ αλλαγές στο ΕΣΑ. Οι προτάσεις αυτές που δεν είναι δεσµευτικές για τον ΥΜΕ πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού και του Εθνικού δικαίου και τις συστάσεις των σχετικών διεθνών οργανισµών (ITU, κλπ). Οι προτάσεις αυτές ανακοινώνονται µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο έτσι - 7 -

9 ώστε οι ενδιαφερόµενοι να είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους επ αυτών. Για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των αλλαγών ο ΥΜΕ δύναται να διαβουλεύεται µε τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών. Άρθρο 6 Τροποποιούµενες και Καταργούµενες ιατάξεις 1. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται οι ακόλουθες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ κατά το µέρος που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας ή κατά το µέρος που ρυθµίζει κατά διάφορο τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε την παρούσα: α. Η ΑΠ.:206/2/ Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ 127/Β/2001). β. Η ΑΠ.:207/6/ Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµών του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ 159/Β/2001), γ. Η ΑΠ.: 215/31/ «Κανονισµός ιαχείρισης των Σύντοµων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 644/Β/2001), δ. Η Α.Π. 276/39/ «Κανονισµός ιαχείρισης των Σύντοµων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου» (ΦΕΚ 604/Β/2003), ως ισχύει τροποποιηθείσα. ε. Η Α.Π. 276/40/ «Κανονισµός ιαχείρισης των Αριθµών ροµολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης» (ΦΕΚ 604/Β/2003) στ. Η ΑΠ.: 248/57/ , «Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 215/31/ Κανονισµός ιαχείρισης των Σύντοµων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 458/Β/2002), ζ. Η ΑΠ.:266/92/ «Ρυθµίσεις Σχετικές µε τους Σύντοµους Κωδικούς του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης» (ΦΕΚ 1440/Β/2002). η. Η ΑΠ.:265/122/ «Καθορισµός της σειράς 696 του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης για την αριθµοδότηση των ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Κινητών Ψηφιακών Επίγειων Συγκαναλικών Συστηµάτων Ραδιοεπικοινωνιών» (ΦΕΚ ) θ. Η ΑΠ.:364/026/ «Καθορισµός της σειράς 600 του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης για την Αριθµοδότηση Σταθερών ή και Κινητών Υπηρεσιών Φωνής µέσω ορυφορικού ικτύου διασυνδεδεµένου µε το ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο» (ΦΕΚ ) - 8 -

10 Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εθνικοί Κωδικοί Προορισµού (ΕΚΠ) α/α ΕΚΠ Περιοχή ΝΟΜΟΣ 1 21 ΑΘΗΝΑ Αττικής ΧΑΛΚΙ Α Ευβοίας ΚΥΜΗ Ευβοίας ΑΛΙΒΕΡΙ Ευβοίας ΚΑΡΥΣΤΟΣ Ευβοίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ ΗΨΟΥ Ευβοίας ΜΑΝΤΟΥ Ι Ευβοίας ΨΑΧΝΑ Ευβοίας ΕΡΕΤΡΙΑ Ευβοίας ΛΑΜΙΑ Φθιώτιδος ΟΜΟΚΟΣ Φθιώτιδος ΑΤΑΛΑΝΤΗ Φθιώτιδος ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Φθιώτιδος ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ Φθιώτιδος ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ Φθιώτιδος ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ευρυτανίας ΣΤΥΛΙ Α Φθιώτιδος ΡΟ ΟΣ ωδεκανήσου ΚΩΣ ωδεκανήσου ΚΑΛΥΜΝΟΣ ωδεκανήσου ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ωδεκανήσου ΚΑΡΠΑΘΟΣ ωδεκανήσου ΣΑΛΑΚΟΣ ωδεκανήσου ΛΕΡΟΣ ωδεκανήσου ΜΥΤΙΛΗΝΗ Λέσβου ΑΓΙΑΣΟΣ Λέσβου ΚΑΛΛΟΝΗ Λέσβου ΜΥΡΙΝΑ Λέσβου ΛΙΒΑ ΕΙΑ Βοιωτίας ΘΗΒΑ Βοιωτίας ΒΙΛΙΑ Αττικής ΟΜΒΡΑΙΝΑ Βοιωτίας ΑΜΦΙΣΣΑ Φωκίδος ΛΙ ΩΡΙΚΙ Φωκίδος ΙΣΤΟΜΟ Βοιωτίας ΑΛΙΑΡΤΟΣ Βοιωτίας ΧΙΟΣ Χίου ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ Χίου ΣΑΜΟΣ Σάµου ΒΟΛΙΣΣΟΣ Χίου ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΣ Σάµου ΣΥΡΟΣ Κυκλάδων

12 α/α ΕΚΠ Περιοχή ΝΟΜΟΣ ΑΝ ΡΟΣ Κυκλάδων ΤΗΝΟΣ Κυκλάδων ΠΑΡΟΣ Κυκλάδων ΝΑΞΟΣ Κυκλάδων ΘΗΡΑ Κυκλάδων ΜΗΛΟΣ Κυκλάδων ΚΕΑ Κυκλάδων ΜΥΚΟΝΟΣ Κυκλάδων ΛΑΓΟΝΗΣΙ Αττικής ΛΑΥΡΙΟΝ Αττικής ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ Αττικής ΡΑΦΗΝΑ Αττικής ΑΦΙ ΝΕΣ Αττικής ΜΕΓΑΡΑ Αττικής ΑΙΓΙΝΑ Αττικής ΠΟΡΟΣ Αττικής ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Αττικής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης ΣΕΡΡΕΣ Σερρών ΝΙΓΡΙΤΑ Σερρών ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Σερρών Ν. ΖΙΧΝΗ Σερρών ΗΡΑΚΛΕΙΑ Σερρών ΡΟ ΟΠΟΛΗ Σερρών ΒΕΡΟΙΑ Ηµαθίας ΝΑΟΥΣΑ Ηµαθίας ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Ηµαθίας ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Κιλκίς ΚΑΤΕΡΙΝΗ Πιερίας ΠΛΑΚΑ Πιερίας ΑΙΓΙΝΙΟ Πιερίας ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Χαλκιδικής ΑΡΝΑΙΑ Χαλκιδικής Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ Χαλκιδικής ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑ Χαλκιδικής ΝΙΚΗΤΑΣ Χαλκιδικής ΣΤΡΑΤΩΝΙ Χαλκιδικής ΙΕΡΙΣΣΟΣ Χαλκιδικής Ε ΕΣΣΑ Πέλλης ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Πέλλης ΑΡΙ ΑΙΑ Πέλλης ΦΛΩΡΙΝΑ Φλωρίνης ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φλωρίνης ΧΑΛΚΙ ΟΝΑ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΑΙΑ Θεσσαλονίκης ΛΑΓΚΑ ΙΚΙΑ Θεσσαλονίκης

13 α/α ΕΚΠ Περιοχή ΝΟΜΟΣ ΛΑΓΚΑ ΑΣ Θεσσαλονίκης ΣΟΧΟΣ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΛΙΚΑ Θεσσαλονίκης ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Θεσσαλονίκης Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Χαλκιδικής ΛΑΡΙΣΑ Λαρίσης ΒΟΛΟΣ Μαγνησίας ΑΛΜΥΡΟΣ Μαγνησίας ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Μαγνησίας ΣΚΟΠΕΛΟΣ Μαγνησίας ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Μαγνησίας ΖΑΓΟΡΑ Μαγνησίας ΣΚΙΑΘΟΣ Μαγνησίας ΒΟΛΟΣ Μαγνησίας ΤΡΙΚΑΛΑ Τρικάλων ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Τρικάλων ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ Τρικάλων ΠΥΛΗ Τρικάλων ΚΑΡ ΙΤΣΑ Καρδίτσης ΣΟΦΑ ΕΣ Καρδίτσης ΠΑΛΑΜΑΣ Καρδίτσης ΜΟΥΖΑΚΙ Καρδίτσης ΚΟΖΑΝΗ Κοζάνης ΓΡΕΒΕΝΑ Γρεβενών ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α Κοζάνης ΣΕΡΒΙΑ Κοζάνης ΣΙΑΤΙΣΤΑ Κοζάνης ΚΑΣΤΟΡΙΑ Καστοριάς ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνης ΦΑΡΣΑΛΑ Λαρίσης ΤΥΡΝΑΒΟΣ Λαρίσης ΕΛΑΣΣΩΝΑ Λαρίσης ΑΓΙΑ Λαρίσης ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ Λαρίσης ΚΑΒΑΛΑ Καβάλας ΡΑΜΑ ράµας ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ράµας Κ. ΝΕYΡΟΚΟΠΙ ράµας ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ράµας ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ροδόπης ΣΑΠΕΣ Ροδόπης ΞΥΛΑΓΑΝΗ Ροδόπης ΙΑΣΜΟΣ Ροδόπης Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗ Ροδόπης ΞΑΝΘΗ Ξάνθης ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ξάνθης ΕΧΙΝΟΣ Ξάνθης

14 α/α ΕΚΠ Περιοχή ΝΟΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Έβρου ΟΡΕΣΤΙΑ Α Έβρου Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ Έβρου ΣΟΥΦΛΙ Έβρου ΦΕΡΕΣ Έβρου ΚΥΠΡΙΝΟΣ Έβρου ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Καβάλας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Καβάλας ΛΙΜΕΝΑΡΙ Καβάλας Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ Καβάλας ΠΑΤΡΑ Αχαϊας ΠΥΡΓΟΣ Ηλείας ΑΜΑΛΙΑ Α Ηλείας ΛΕΧΑΙΝΑ Ηλείας ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ Ηλείας ΚΡΕΣΤΕΝΑ Ηλείας ΑΝ ΡΙΤΣΑΙΝΑ Ηλείας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΙΚΟ Αιτωλοακαρνανία ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Αιτωλοακαρνανία ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ Αιτωλοακαρνανία ΑΓΡΙΝΙΟ Αιτωλοακαρνανία ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Αιτωλοακαρνανία ΒΟΝΙΤΣΑ Αιτωλοακαρνανία ΘΕΡΜΟ Αιτωλοακαρνανία ΛΕΥΚΑ Α Λευκάδος ΦΥΤΕΙΕΣ Αιτωλοακαρνανία Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ Αιτωλοακαρνανία ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωαννίνων ΚΑΡΥΕΣ Ιωαννίνων ΠΕΡ ΙΚΑ Ιωαννίνων ΚΟΝΙΤΣΑ Ιωαννίνων ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ Ιωαννίνων ΕΛΒΙΝΑΚΙ Ιωαννίνων ΖΙΤΣΑ Ιωαννίνων ΚΑΛΕΝΤΖΙ Ιωαννίνων ΚΕΡΚΥΡΑ Κερκύρας ΛΕΥΚΙΜΗ Κερκύρας ΣΚΡΙΠΕΡΟ Κερκύρας ΦΙΛΙΑΤΕΣ Θεσπρωτίας ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Θεσπρωτίας ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Θεσπρωτίας ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κεφαλληνίας ΣΑΜΗ Κεφαλληνίας ΑΡΤΑ Άρτης ΠΡΕΒΕΖΑ Πρεβέζης ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α Πρεβέζης

15 α/α ΕΚΠ Περιοχή ΝΟΜΟΣ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ Πρεβέζης ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ Άρτης ΑΙΓΙΟ Αχαϊας ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Αχαΐας Κ. ΑΧΑΙΑ Αχαΐας ΧΑΛΑΝ ΡΙΤΣΑ Αχαΐας ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ζακύνθου ΑΚΡΑΤΑ Αχαΐας ΤΡΙΠΟΛΗ Αρκαδίας ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μεσσηνίας ΜΕΣΣΗΝΗ Μεσσηνίας ΠΥΛΟΣ Μεσσηνίας ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ Μεσσηνίας ΚΟΡΩΝΗ Μεσσηνίας ΣΠΑΡΤΗ Λακωνίας ΜΟΛΑΟΙ Λακωνίας ΓΥΘΕΙΟ Λακωνίας ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακωνίας ΣΚΑΛΑ Λακωνίας ΚΥΘΗΡΑ Αττικής ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κορινθίας ΚΙΑΤΟ Κορινθίας ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Κορινθίας ΛΟΥΤΡΑΚΙ Κορινθίας ΝΕΜΕΑ Κορινθίας ΚΑΛΙΑΝΟΙ Κορινθίας ΑΡΓΟΣ Αργολίδος ΝΑΥΠΛΙΟΝ Αργολίδος ΛΥΓΟΥΡΙΟ Αργολίδος ΚΡΑΝΙ Ι Αργολίδος ΑΣΤΡΟΣ Αρκαδίας ΛΕΩΝΙ ΙΟ Αρκαδίας ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Μεσσηνίας ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Μεσσηνίας ΚΟΠΑΝΑΚΙ Μεσσηνίας ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Αρκαδίας ΚΑΣΤΡΙ Αρκαδίας ΒΥΤΙΝΑ Αρκαδίας ΛΕΒΙ Ι Αρκαδίας ΤΡΟΠΑΙΑ Αρκαδίας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ηρακλείου ΧΑΝΙΑ Χανίων ΚΙΣΣΑΜΟΣ Χανίων ΚΑΝΤΑΝΟΣ Χανίων ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Χανίων ΒΑΜΟΣ Χανίων ΡΕΘΥΜΝΟ Ρεθύµνης

16 α/α ΕΚΠ Περιοχή ΝΟΜΟΣ ΣΠΗΛΙ Ρεθύµνης ΑΜΑΡΙ Ρεθύµνης ΠΕΡΑΜΑ Ρεθύµνης ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λασιθίου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λασιθίου ΣΗΤΕΙΑ Λασιθίου ΤΖΕΡΜΙΑ ΕΣ Λασιθίου ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ηρακλείου ΜΟΙΡΑΙ Ηρακλείου ΠΥΡΓΟΣ (ΚΡΗΤΗ) Ηρακλείου ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Ηρακλείου ΑΝ. ΒΙΑΝΝΟΣ Ηρακλείου ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ηρακλείου Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 15 Μαΐου 2007 Αριθμ. Οικ. 26634/924 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2009. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2009. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 470/37/2008 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-9-2006»

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 93 20 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ3α/οικ. 3579 Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδε ση όλων των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΗΜOΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΗΜOΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΗΜOΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ E EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΗΜOΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004

Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Ακτή Κονδύλη 26-28 κ Αιτωλικού Ταχ. Κώδικας : 185 45

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 63ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 12 0 2 1 0 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Γ/ΣΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 6 4 4 2 1 1 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 31 32 26 8 3 8 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 11 16 9 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ. ΕΠ. Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30.9.2010) 188/2/02.08.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30.9.2010) 188/2/02.08.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30.9.2010) 188/2/02.08.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2014 Α.Π.: A2β/Γ.Π.113381

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2014 Α.Π.: A2β/Γ.Π.113381 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ : 104

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΚΟΜΒΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ 1. Κόµβος Μισθωµένων Γραµµών (ΚοΜΓ) 1.1 Ορισµός Για την παροχή Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Ρ10/268 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Ρ10/268 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Ρ10/268 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα