ΠΡΟΛΟΓΟ 1 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Αληηθείκελν κειέηεο Ηζηνξηθφ αλάζεζεο ηεο κειέηεο Πηφρνη κειέηεο Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟ 1 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ 3 1.1 Αληηθείκελν κειέηεο... 3 1.2 Ηζηνξηθφ αλάζεζεο ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πηφρνη κειέηεο... 3 1.4 Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε..."

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα νκάδαο εξγαζίαο επηζηεκφλσλ θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο απφ ην Ρερληθφ επηκειεηήξην Διιάδαο ηκήκα Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο. Ξξφζεζε ηνπ ΡΔΔ είλαη ν εληνπηζκφο θαη ηεξάξρεζεο αμηφινγσλ ζηνηρείσλ ησλ νηθηζκψλ ησλ Γήκσλ Αηζήθσλ, Αζπξνπνηάκνπ, Ξηλδέσλ θαη Λεξάηδνο ζε ζρέζε κε ηα πνιενδνκηθά δεδνκέλα φπσο επίζεο θαη ε αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή ησλ θηεξίσλ ησλ νηθηζκψλ. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε απφ νκάδα έξγνπ απνηεινχκελε απφ ηνπο: 1. Εάρν Γηψξγν- Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 2. Κπαληέθα Καξίλα- Αξρηηέθηνλα Κεραληθφ 3. Φηιίππνπ Καξίδα- Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 1 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Αληηθείκελν κειέηεο Ηζηνξηθφ αλάζεζεο ηεο κειέηεο Πηφρνη κειέηεο Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Γεληθά Πηνηρεία Δπξχηεξεο Ξεξηνρήο Γεσγξαθηθή Ρνπνζέηεζε Ξιεζπζκφο Ξεξηνρή Κειέηεο Γήκνο Αηζήθσλ Γήκνο Ξηλδαίσλ Θνηλφηεηα Αζπξνπνηάκνπ Θνηλφηεηα Λεξάηδαο Ινηπέο νξεηλέο πεξηνρέο Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΝΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Γεληθέο παξαηεξήζεηο Θαζνξηζκφο Νξίσλ θαη Όξνη Γφκεζεο Ραμηλφκεζε Νξεηλψλ Νηθηζκψλ Λ. Ρξηθάισλ Γίθηπν Natura ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ ΗΠΡΝ Γεληθέο παξαηεξήζεηο Ξνιενδνκηθέο ελφηεηεο, γεηηνληέο Ππζηήκαηα δηαδξφκσλ Ππζηήκαηα νηθνπέδσλ Πχζηεκα Θηηζκέλσλ Σψξσλ ΑΗΠΘΖΡΗΘΖ & ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΡΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ Γεληθά ηζηνξηθά ζηνηρεία Αληηθείκελν κειέηεο σο πξνο ηελ ηππνινγία θαη κνξθνινγία Ρππνινγία Γεληθέο παξαηεξήζεηο Ξεξηνρή κειέηεο Κνξθνινγία Γεληθέο παξαηεξήζεηο

2 5.4.2 Ξεξηνρή κειέηεο Δηδηθά αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά θηηξίσλ - Αλαγλψξηζε Αεηψκαηα- Θαιθάληα Απιφπνξηεο Δηδηθά ηεκάρηα Δμψζηεο Αλνηρηνί Δμψζηεο Πθεπαζηνί Φνξνχζηα Θάγθεια Θακηλάδεο πέξζπξα Ξαξαζηάδεο αλνηγκάησλ Δμψζπξεο Θνπθψκαηα παξαζχξσλ Αγθσλάξηα Δμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο Πηέγαζηξα Πηέγεο Γείζα ζηεγψλ Πχλνςε ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Ηζρχνλ ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηε λέα αξρηηεθηνληθή Δπεκβάζεηο ζηνπο νηθηζκνχο Γεληθά Έληαμε κηαο λέαο αξρηηεθηνληθήο ζηνπο νηθηζκνχο Γεληθέο Ξαξαηεξήζεηο - Ξξνηάζεηο ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΝΓΖΓΝΠ Διιεληθή Μελφγισζζε ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δπηινγή απφ Διιεληθή Λνκνζεζία Δπηινγή Γηεζλψλ Θεηκέλσλ

3 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1 Αληηθείκελν κειέηεο Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηεινχλ: Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ ράξηεο θηεκαηηθά δηαγξάκκαηα, απνηππψζεηο εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δσλψλ) κε αλαθνξέο ζηα πνιενδνκηθά δεδνκέλα ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ (ήηνη φξηα, ζπληειεζηέο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ) Ζ κειέηε ηεο αηζζεηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο ησλ θηεξίσλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο Νη πξνηάζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο νχησο ψζηε λα ππάξμνπλ εληαίνη θαλφλεο δφκεζεο, αηζζεηηθήο, κνξθήο ήπηαο αλάπηπμεο ζχκθσλε πάληα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 1.2 Ιζηνξηθό αλάζεζεο ηεο κειέηεο Πην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ ΡΔΔ ην Ξεξηθεξεηαθφ Ρκήκα Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο αλέζεζε ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Ξνιενδνκηθέο Ξξνδηαγξαθέο Θηεξίσλ - Νηθηζκψλ Νξεηλνχ Όγθνπ Λ. Ρξηθάισλ» 1.3 ηόρνη κειέηεο Νη ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη: Ζ ζπγθέληξσζε θαηαγξαθή θαη ηεθκεξησκέλε ηεξάξρεζε φισλ ησλ αμηφινγσλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ, πνιενδνκηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ εξγαιεία γηα κειεηεηέο κεραληθνχο. Νη πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ππνδείμεηο δφκεζεο φζνλ αθνξά ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηελ ήπηαο κνξθήο αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ. Ζ ελ ιφγσ κειέηε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζνχλ πνιενδνκηθέο πξνδηαγξαθέο γηα θηήξηα θαη νηθηζκνχο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ λνκνχ Ρξηθάισλ έηζη ψζηε λα ππάξμεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη λα δηαηεξεζεί ε θιεξνλνκηά ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο κειέηεο νξίζηεθε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο αλάζεζεο ηεο έσο ηε 30 Νθησβξίνπ Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Ζ νκάδα εξγαζίαο αθνινχζεζε ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία: i. Αλαγλψξηζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ii. Θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο iii. iv. Θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κε επηηφπηα έξεπλα θαη θσηνγξαθηθή απνηχπσζε. Αλαγλψξηζε θαη ηεξάξρεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηφπνπ. v. Ξξνηάζεηο, ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ε νκάδα εξγάζηεθε ζε ππννκάδεο θαηαλέκνληαο ην έξγνπεξηνρή ελδηαθέξνληνο, αθνχ πξψηα είρε ζπκθσλεζεί ε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ. Πηε ζπλέρεηα απφ θνηλνχ έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα πξνθχςνπλ νη πξνηάζεηο. 3

4 2 ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2.1 Γεληθά ηνηρεία Δπξύηεξεο Πεξηνρήο Γεσγξαθηθή Σνπνζέηεζε Ν Λνκφο Ρξηθάισλ (Δηθφλα 2.1) θαηαιακβάλεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Θεζζαιίαο θαη ζπλνξεχεη βφξεηα κε ην Λ. Γξεβελψλ, αλαηνιηθά κε ην Λ. Ιάξηζαο, λφηηα κε ην Λ. Θαξδίηζαο θαη δπηηθά κε ηνπο Λ. Ησαλλίλσλ θαη Άξηαο. Ζ έθηαζή ηνπ είλαη 3384km 2. Δίλαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νξεηλφο θαη εκηνξεηλφο, ελψ ην ΛΑ ηκήκα ηνπ είλαη πεδηλφ. Νη βαζηθνί νξεηλνί φγθνη είλαη νη εμήο: - Ιάθκνο ή Ξεξηζηέξη, 2295m - Αζακαληθά Όξε (Ρδνπκέξθα), 2429m - Σαηδή, 2038m - Ρξηγγία, 2204m - Λεξάηδα, 2087m - Απγφ, 2148m - Ινππάηα, 2068m - Θφδηαθαο ή Θεξθέηην, 1901m νη νπνίνη φινη καδί ζπγθξνηνχλ ην ζχκπιεγκα ηεο λφηηαο Ξίλδνπ. Πηα βφξεηα ηνπ λνκνχ εθηείλνληαη νη ρακειφηεξεο νξνζεηξέο ησλ Σαζίσλ θαη ησλ Αληηραζίσλ. Ρα βαζηθά πνηάκηα ηνπ λνκνχ είλαη είηε παξαπφηακνη ηνπ Ξελεηνχ, είηε ηνπ Αρειψνπ (Αζπξνπνηάκνπ). Δηθφλα 2.1: Γεσθπζηθφο Σάξηεο Λ. Ρξηθάισλ 4

5 2.1.2 Πιεζπζκόο Ν Λ. Ρξηθάισλ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 έρεη θαηνίθνπο. Ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθεληξψλεηαη ζην Γ.Γ. Ρξηθάισλ, ην νπνίν έρεη θαηνίθνπο. 2.2 Πεξηνρή Μειέηεο Ζ ππφ κειέηε πεξηνρή θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, ήηνη νη νηθηζκνί ησλ Γήκσλ Αηζήθσλ θαη Ξηλδαίσλ θαη ησλ Γηεπξπκέλσλ Θνηλνηήησλ Αζπξνπνηάκνπ θαη Λεξάηδαο, εληνπίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο Σάξηεο (Δηθφλεο 2.2, 2.3). Δηθφλα 2.3: Νδηθφο Σάξηεο Ξεξηνρήο (Γηαγξάκκηζε: Νηθηζκνί Νξεηλνχ Όγθνπ Ξξφθεηηαη γηα πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Λφηηαο Ξίλδνπ, νη νπνίεο ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζή ηνπο είλαη νξεηλέο κε πςφκεηξα άλσ ησλ 700 κέηξσλ (Δηθφλα 2.4). Υο απνηέιεζκα ην νδηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνχο κε ηα γεηηνληθά αζηηθά θέληξα (Ξχιε, Κνπδάθη, Ρξίθαια, Άξηα) είλαη ζηνηρεηψδεο θαη ζε ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε. Κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη θαη ζπλερίδνληαη έξγα βειηίσζεο θαη αζθαιηφζηξσζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηφο ηνπ. Ρν γεγνλφο απηφ έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, σο εθ ηνχηνπ θαη ηελ αηζζεηηθή αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ θαη ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε. 5

6 Δηθφλα 2.4: Θαπνδηζηξηαθφο Σάξηεο Λ. Ρξηθάισλ (Γηαγξάκκηζε: Νηθηζκνί Νξεηλνχ Όγθνπ) Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα επηγξακκαηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ θάζε δήκν ή θνηλφηεηα θαη έλαο θαηάινγνο ησλ Γεκνηηθψλ, Ρνπηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ. Δηθφλα 2.5: Ρππηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο Γήκνο Αηζήθσλ Ν Γήκνο Αηζήθσλ είλαη δήκνο ηνπ λνκνχ Ρξηθάισλ. Βξίζθεηαη ζην νξεηλφ ηκήκα ηνπ λνκνχ, ζηηο πιαγηέο ηεο λφηηαο Ξίλδνπ. Ν δήκνο απνηειείηαη απφ 10 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, θαηαιακβάλεη έθηαζε 279,8 Km 2 θαη έρεη πιεζπζκφ 2744 θαηνίθνπο. Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Διάηε. 6

7 Ν δήκνο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη νηθηζκνχο (ζηελ αγθχιε ν πιεζπζκφο ηνπ θάζε νηθηζκνχ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001): Γ.Γ. Διάηεο [ 952 ] Διάηε [ 762 ] Άγηνο Γεψξγηνο [ 26 ] Βιαηαλένη [ 14 ] Βιάρα [ 31 ] Ιηπηφηα [ 79 ] Μπινρψξη [ 40 ] Γ.Γ. Αγίνπ Νηθνιάνπ -- Άγηνο Ληθφιανο [ 22 ] Γ.Γ. Αζακαλίαο -- Αζακαλία [ 132 ] Γ.Γ. Βξνληεξνύ -- Βξνληεξφ [ 185 ] Γ.Γ. Γαξδηθίνπ [ 518 ] Γαξδίθη [ 361 ] Ξαιαηνρψξη [ 157 ] Γ.Γ. Γέζεο [ 92 ] Γέζε [ 44 ] Βαθάξη [ 28 ] Φνξηψζη [ 20 ] Γ.Γ. Γξνζνρσξίνπ -- Γξνζνρψξη [ 10 ] Γ.Γ. Καινγήξσλ -- Θαιφγεξνη [ 217 ] Γ.Γ. Νεξατδνρσξίνπ (Σαηδεπεηξίνπ) -- Λεξατδνρψξη (Σαηδεπέηξη) [324] Γ.Γ. Πεξηνπιίνπ -- Ξεξηνχιη [ 198 ] Γ.Γ. Πύξξαο -- Ξχξξα [ 94 ] Γήκνο Πηλδαίσλ Ν Γήκνο Πηλδαίσλ είλαη δήκνο ηνπ λνκνχ Ρξηθάισλ. Βξίζθεηαη ζην νξεηλφ ηκήκα ηνπ λνκνχ, ζηηο πιαγηέο ηεο λφηηαο Ξίλδνπ. Ν δήκνο απνηειείηαη απφ 9 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, θαηαιακβάλεη έθηαζε 166,2 Km 2 θαη έρεη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 2136 θαηνίθνπο. Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ηα Πηνπξλαξαίηθα. Ν δήκνο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη νηθηζκνχο (ζηελ αγθχιε ν πιεζπζκφο ηνπ θάζε νηθηζκνχ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001): Γ.Γ. ηνπξλαξαίηθσλ [ 906 ] Πηνπξλαξαίηθα [ 593 ] Άγηνο Θσλζηαληίλνο [ 15 ] Ηζηψκαηα [ 59 ] Θαιιηζέα [ 83 ] Θαξπέο [ 12 ] Θαζηαληά [ 18 ] Ξαιαηνρψξη [ 82 ] Τάξξν [ 44 ] Γ.Γ. Βαζπξξεύκαηνο -- Βαζχξξεπκα [ 75 ] 7

8 Γ.Γ. Βαιθάλνπ [ 50 ] Βαιθάλν [ 28 ] Εσγξαθαίηθα [ 3 ] Ξαλαγησηαίηθα [ 19 ] Γ.Γ. Ληβαδνρσξίνπ -- Ιηβαδνρψξη [ 99 ] Γ.Γ. Μεζνρώξαο [ 470 ] Κεζνρψξα [ 415 ] Δμνρή [ 15 ] Ππίηηα [ 40 ] Γ.Γ. Μνζρνθύηνπ [ 159 ] Κνζρφθπην [ 84 ] Ιεπηνθαξπά [ 18 ] Νξεηλή [ 10 ] Ξιαηαλάθηα [ 47 ] Γ.Γ. Νέαο Πεύθεο -- Λέα Ξεχθε [ 141 ] Γ.Γ. Παξακέξνπ -- Ξαξάκεξν [ 50 ] Γ.Γ. Πνιπλεξίνπ [ 186 ] ην Ξνιπλέξη [ 80 ] ε Ξαλαγία [ 106 ] Κνηλόηεηα Αζπξνπνηάκνπ Ζ Γηεπξπκέλε Κνηλόηεηα Αζπξνπνηάκνπ απνηειείηαη απφ νθηψ παιαηφηεξεο θνηλφηεηεο (Σαιηθίνπ, Αλζνχζαο, Θαηάθπηνπ, Πηεθαλίνπ, Θξαληάο, Θαιιηξξφεο, Ξνιπζέαο & Αγίαο Ξαξαζθεπήο) ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Λνκνχ Ρξηθάισλ νη νπνίεο ζπλελψζεθαλ ην 1997 κε ηνλ λφκν Θαπνδίζηξηα. Ζ πεξηνρή απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν ζχκπιεγκα δαζψλ, έλα εθηεηακέλν δίθηπν ξεκάησλ θαη κηθξψλ πνηακψλ πνπ ζπλελνχκελα ζρεκαηίδνπλ ηνλ Αρειψν θαη πνιιά επηβιεηηθά βνπλά πνπ αλήθνπλ ζηελ νξνζεηξά ηεο λφηηαο Ξίλδνπ, ηα πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ μεπεξλνχλ ζε χςνο ηα κέηξα. Γηαζέηεη ειάρηζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο κε απνηέιεζκα λα δηαηεξεί αλέπαθα ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ν ζπλνιηθφο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο είλαη θάηνηθνη (2001). Ζ Θνηλφηεηα Αζπξνπνηάκνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο Ρνπηθά Γηακεξίζκαηα: Αλζνύζα Αγία Παξαζθεπή (Σδνύξηδηα) Καιιηξόε Καηάθπην Κξαληά Πνιπζέα ηεθάλη Υαιίθη 8

9 2.2.4 Κνηλόηεηα Νεξάηδαο Ζ Γηεπξπκέλε Κνηλόηεηα Νεξάηδαο θαηνηθείηαη απφ 993 άηνκα πνπ ην θαινθαίξη ππεξδηπιαζηάδνληαη θαη έρεη έθηαζε 58,888 km 2. έδξα ηεο Θνηλφηεηαο είλαη ε Λεξάηδα. Ζ Θνηλφηεηα Λεξάηδαο απνηειείηαη απφ ηα εμήο Ρνπηθά Γηακεξίζκαηα: Κ.Γ. Νεξάηδαο πλνηθηζκόο Λαθίλαο Κ.Γ. Αξκαηνιηθνύ πλνηθηζκόο Αεηνύ (Γνβξόη) Κ.Γ. Κνξπθήο (Καπξόη) Κ.Γ. Παρηνπξίνπ Λνηπέο νξεηλέο πεξηνρέο Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνρψλ πνπ έιθνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν Λ. Ρξηθάισλ πεξηιακβάλεη αξθεηέο αθφκε νξεηλέο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: - Ρν Γ. Ξχιεο (4492 θάηνηθνη) - Ρν Γ. Σαζίσλ (3736 θάηνηθνη) - Ρν Γ. Θαζηαληάο (1619 θάηνηθνη) - Ρν Γ. Καιαθαζίνπ (2090 θάηνηθνη) - Ρν Γ. Ρπκθαίσλ (2103 θάηνηθνη) - Ρελ θνηλφηεηα Κπξνθχιινπ (736 θάηνηθνη) Απφ ηνπο παξαπάλσ, ν Γήκνο Ξχιεο κνηξάδεηαη αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο Γήκνπο Αηζήθσλ θαη Ξηλδαίσλ, αθνχ ηα νξεηλά Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα πνπ πεξηιακβάλεη βξίζθνληαη ζε γεηηνληθέο ηνπνζεζίεο κε ηα ρσξηά ησλ δήκσλ απηψλ (π.ρ. Ξαιαηνθαξπά, Ξεηξνρψξη, Ονπνηφ ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηα Πηνπξλαξαίηθα θαη ην Θνηξψλη βξίζθεηαη ιίγα κφιηο ρηιηφκεηξα απφ ηελ Διάηε). Αληίζηνηρα, ν Γήκνο Θαζηαληάο κε ηελ Θνηλφηεηα Αζπξνπνηάκνπ θαη ε Θνηλφηεηα Κπξνθχιινπ κε ηελ Θνηλφηεηα Λεξάηδαο. Νη Γήκνη Σαζίσλ θαη Ρπκθαίσλ πεξηιακβάλνπλ πην ρακειέο νξνζεηξέο κε πην ήπην αλάγιπθν. 2.3 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Ρα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηα αξραία θαη πξνρξηζηηαληθά ρξφληα αθνξνχλ θπξίσο ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αηζήθσλ έσο θαη ηα Ρδνπκέξθα. Δηδηθφηεξα, ν Γήκνο πήξε ην φλνκά ηνπ απ ηελ αξραία Αηζεθία. Ζ Αηζεθία αλαθέξεηαη απ ηνλ Όκεξν θαη ηνλ Πηξάβσλα, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνπλ ηνπο Αίζεθεο σο ιαφ εμαηξεηηθά ππεξήθαλν επηθνξηηζκέλν λα θξνπξεί ην πέξαζκα απφ ηελ Ήπεηξν ζηελ Θεζζαιία. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 148 π.σ. νη Οσκαίνη αθνχ νινθιήξσζαλ ηελ θαηάθηεζε φιεο ηεο Θεζζαιίαο αλέζεζαλ ζηνπο Αίζεθεο θαη ζηνπο Αζακάλεο ηε θχιαμε ησλ επίθαηξσλ δηαβάζεσλ ηεο Ξίλδνπ, δίλνληάο ηνπο πνιιά πξνλφκηα. Νη αλαθνξέο ζηακαηνχλ θαηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν θαη ζπλερίδνληαη κεηά ηελ Νζσκαληθή θαηάθηεζε. Ρν 1535 φιε ε Θεζζαιία θαηαιακβάλεηαη απ ηνπο Ρνχξθνπο. Ρελ επνρή απηή ηα νξεηλά ηεο Ξίλδνπ γλσξίδνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε εμαηηίαο ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο καδηθήο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεδηλήο 9

10 Θεζζαιίαο ζηα νξεηλά. Ρελ επνρή απηή ε θηελνηξνθία, ε πθαληνπξγία ησλ κάιιηλσλ εηδψλ αιιά θαη ε ιατθή αξρηηεθηνληθή έδσζε ζηα νξεηλά ρσξηά σξαηφηαηα ζπίηηα, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, θαη γεθχξηα ζηα νπνία είλαη έληνλε ε επίδξαζε ησλ Ζπεηξσηψλ καζηφξσλ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα, ζε φια ζρεδφλ ηα ρσξηά ηεο Λφηηαο Ξίλδνπ θηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ κηα λέα θαη ιακπξή εθθιεζία. Πήκεξα απηέο νη εθθιεζίεο, αιιά θαη ηα πνιπάξηζκα θαη πινχζηα άιινηε κνλαζηήξηα ηεο πεξηνρήο ζηέθνπλ αδηάςεπζηνη κάξηπξεο εθείλεο ηεο έλδνμεο επνρήο. Πηελ δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα έρεη δηακνξθσζεί ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε: 1) ε άξρνπζα ηάμε απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ηάμεηο ησλ αξρηηζειηγθάδσλ θνηδακπάζεδσλ, 2) ζηελ δεχηεξε βαζκίδα αλήθε ην ζηξψκα ησλ ηερληηψλ, ησλ πθαληψλ, ησλ ξαθηάδσλ, ησλ ραιθσκαηάδσλ θιπ, 3) ζηελ ηξίηε βαζκίδα βξηζθφηαλ ε ιατθή ηάμε ησλ θηελνηξφθσλ πνπ εμαξηηφηαλ απφ ηα ηζειηγθάηα, νη θησρφηεξνη απφ ηνπο αγσγηάηεο θαη νη κηθξνθαιιηεξγεηέο. Ρα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ ειέγρνληαη απφιπηα απφ ηζρπξέο νηθνγέλεηεο αξκαηνιψλ, θνηδακπάζεδσλ θαη κεγαινηζειηγθάδσλ, ζηνπο νπνίνπο ππνηάζζνληαη νη ππφινηπνη θάηνηθνη: φπσο νη νηθνγέλεηεο ησλ Σαηδεπεηξαίσλ ζην Λεξατδνρψξη, ησλ Σαηδεπεηξνπιαίσλ ζην Ξεξηνχιη, ησλ Ξπξγνηαίσλ ζηελ Ξχξξα. Ρα ρσξηά ηεο Λφηηαο Ξίλδνπ θαηνηθνχληαη ζπλέρεηα, ρεηκψλα - θαινθαίξη. Ζ κνξθή ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ είραλ αλαπηχμεη δελ απαηηνχζε ηελ ζπιινγηθή κεηαθίλεζε ησλ νηθνγελεηψλ. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαηνίθσλ θαη πεξηζζφηεξν νη νηθνγέλεηεο ησλ ηερληηψλ, ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ, αιιά θαη ησλ θηελνηξφθσλ δνχζαλ ην ρεηκψλα ζηα ρσξηά ηνπο ζρεδφλ απνθνκκέλεο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν, δνπιεχνληαο ηελ βηνηερληθή παξαγσγή ηνπο. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Ξίλδνπ νη άλδξεο δελ θφξεζαλ πνηέ θέζη θαη νη γπλαίθεο δνχζαλ πην ειεχζεξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ηνπ θάκπνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ρνπξθνθξαηίαο. Ζ θπξηαξρία ηνπ Αιή-Ξαζά ησλ Ησαλλίλσλ ην 1758 επέθεξε πνιιέο αιιαγέο ζηα νξεηλά ρσξηά ηεο Ξίλδνπ. Όηαλ ν Αιή-Ξαζάο ηνπνζεηήζεθε απφ ηελ Ξχιε ζηελ ζέζε ηνπ ληεξβεληδή ηεο Θεζζαιίαο (δειαδή αξρεγφο ηνπ ζψκαηνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νδηθψλ αξηεξηψλ θαη ησλ νξεηλψλ δηαβάζεσλ) άξρηζε θαη ε αλάκεημε ησλ Ρνχξθσλ ζηηο ππνζέζεηο ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ. Αξρηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο Ζπείξνπ, πνιιέο νηθνγέλεηεο ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο αθκήο ηνπ Αιή-Ξαζά αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ρσξηά ηνπο- ηε Σεηκάξα ηεο Β. Ζπείξνπ, ην Ππξξάθν, ηνπο Θαιαξίηεο, ην Καηζνχθη- θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα ρσξηά ηεο Ξίλδνπ. Ρειηθά θαη αξθεηά απφ ηα πην αδχλακα βιαρνρψξηα, ππέθπςαλ θαη έγηλαλ ηζηθιίθηα ηνπ Αιή- Ξαζά θαη ησλ γησλ ηνπ. Ζ πηψζε ηνπ Αιή-Ξαζζά θαη ν ζάλαηνο ηνπ 1822 δελ απάιιαμαλ ηα νξεηλά ρσξηά απφ ηηο θαηαζηξνθέο θαζψο ζπλέπεζαλ κε ην μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Νη θαηαζηξνθέο ησλ ρσξηψλ ζπλερίζηεθαλ. Ρνλ Ηνχλην ηνπ 1823 ζηξαηεχκαηα Ρνπξθαιβαλψλ, ππφ ηελ αξρεγεία ηνπ Πειηρηάξ Κπφδα ε Ξφδα επηρείξεζαλ λα εηζβάινπλ ζηνλ Αζπξνπφηακν. Μεθηλψληαο απφ ηνλ Ξχιε αλεβαίλνπλ γηα ηα Βιαρνρψξηα ιεειαηψληαο θαη θαηαζηξέθνληαο ηα πάληα ζην πέξαζκα ηνπο. Νη θάηνηθνη εγθαηαιείπνπλ ηηο εζηίεο ηνπο θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ αζθάιεηα ησλ βνπλψλ. Ρα ρσξηά Ξεξηνχιη, Λεξατδνρψξη θαη Ξχξξα θπξηνιεθηηθά ηζνπεδψλνληαη. Όηαλ ην 1826 πέξαζε απφ απηά ηα ρσξηά ν Ληθφιανο Θαζζνκνχιεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη νχηε θαλ πνπ βξίζθνληαλ άιινηε ηα ζεκέιηα ησλ ζπηηηψλ. Νη θάηνηθνη ηνπο πεξίκελαλ γηα 18 πεξίπνπ ρξφληα θαιχηεξεο επνρέο. Θάπνηνη θαηέθπγαλ θαη ζθφξπηζαλ ζηε λεψηεξε Διιάδα. Ρν ίδην θαζνξηζηηθή ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ρσξηψλ ηεο Ξίλδνπ ζηελ θαηνρή θαη ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε. Ζ νξεηλή δψλε απνηεινχζε ηκήκα ηεο ειεχζεξεο Διιάδαο ζην Ξεξηνχιη ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ην γεληθφ ζηξαηεγείν ηνπ Δ.Α.Κ.-Δ.Ι.Α.Π θαη ε έδξα ηνπ θνηλνχ Γεληθνχ Πηξαηεγείνπ ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ Δ.Ι.Α.Π-Δ.Γ.Δ.Π.-Δ.Θ.Θ.Α. ησλ Άγγισλ. Πηελ Διάηε ην θαινθαίξη ηνπ 1944 ε Ξνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο ίδξπζε Ξαηδαγσγηθή Αθαδεκία ε νπνία ιεηηνχξγεζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ππφ ηελ δηεχζπλζε ηεο επηθαλνχο παηδαγσγνχ Οφδαο Ηκβξηψηε, ζπγγξαθέα πνιιψλ έξγσλ θαη εγεηηθή θπζηνγλσκία ηνπ Θνκκνπληζηηθνχ Θηλήκαηνο ησλ Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθψλ. Απφ ην έηνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ απηνχ ζπλεδξίαδε ην Ιατθφ θαη Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην ησλ νξγαλψζεσλ ΔΑΚ, ΔΞΝΛ, ΔΞ.ΔΑ, ΘΘΔ θαη νη ηνίρνη ηνπ ήηαλ γεκάηνη απφ επαλαζηαηηθά ζπλζήκαηα. 10

11 3 ΓΔΝΙΚΔ ΠΟΛΔΟΓΟΜΟΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 3.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο Θαλείο νηθηζκφο ηεο πεξηνρήο δελ μεπεξλάεη ηνπο 2000 θαηνίθνπο, νπφηε ζε γεληθέο γξακκέο νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζήο ηνπο, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπο, νξίδεηαη απφ ην Ξ.Γ. 24/04/1985 [ΦΔΘ 181Γ] «Ρξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξα κέρξη 2000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ηνπο» (Ξαξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα). Δπίζεο, γηα πεξηνρή πνπ νξηνζεηείηαη απφ αθηίλα 800 κέηξσλ απφ ην θέληξν ησλ νηθηζκψλ ηε ρψξαο πνπ δελ έρνπλ εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, πνπ έρνπλ πιεζπζκφ ιηγφηεξν απφ 500 θαηνίθνπο (απνγξαθήο 1981) θαη ηάζεηο δεκνγξαθηθήο ζπξξίθλσζεο, πνπ δελ είλαη παξαδνζηαθνί νχηε παξαιηαθνί νχηε πφινο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, νχηε πεξηαζηηθνί, θαζνξίδνληαη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ [ΦΔΘ 588Γ] «Νηθηζκνί κε θέληξν, θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο νηθηζκψλ ηεο ρψξαο» (Ξαξάξηεκα) Καζνξηζκόο Οξίσλ θαη Όξνη Γόκεζεο Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξ.Γ. 24/04/1985 [ΦΔΘ 181Γ] δηαθξίλνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο νηθηζκψλ: - Πεξηαζηηθνί: φζνη βξίζθνληαη ζε επαθή ε ζε απφζηαζε απφ αζηηθά θέληξα θαη έρνπλ ή αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ άκεζε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε σο ηφπνη πξναζηηαθνί. - Παξαιηαθνί: φζνη εκπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή θαηά ηκήκα ηνπο ζε δψλε 500κ. απφ ηνλ αηγηαιφ, ή βξίζθνληαη έμσ απφ ηε δψλε απηή αιιά ε αλάπηπμή ηνπο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζάιαζζα. Δμαηξνχληαη (δε ζεσξνχληαη παξαιηαθνί) φζνη νηθηζκνί βξίζθνληαη κέζα ζηε δψλε ησλ 500m αιιά ην θέληξν ηνπο έρεη πςφκεηξν κεγαιχηεξν ε ίζν απφ 100m ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο. - Σνπξηζηηθνί: φζνη ιεηηνπξγνχλ σο πφινη ηαθηηθψλ ή επνρηαθψλ ηνπξηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. - Αμηόινγνη: νηθηζκνί πνπ ηα κνξθνινγηθά θαη πνιενδνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξνηνχλ ζχλνιν ζεκαληηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο (ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ λνκφ Ρξηθάισλ αμηφινγνη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί νη νηθηζκνί Σαιίθη θαη Αλζνχζα Δηθφλα 4.1). Δηθφλα 4.1: Άπνςε ηνπ νηθηζκνχ Σαιίθη, Θνηλφηεηαο Αζπξνπνηάκνπ 11

12 - Δλδηαθέξνληεο: φζνη ζπγθξνηνχλ ζχλνιν πεξηνξηζκέλνπ αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο. - Αδηάθνξνη: φζνη δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζηαζία. - πλεθηηθνί: φζνλ ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ νηθνδνκψλ δελ απέρνπλ αλά δχν απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 40m. Υο νηθνδνκή λνείηαη νπνηνδήπνηε θηίζκα αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ κε εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 10m 2. - Γηάζπαξηνη: φζνη δελ είλαη ζπλεθηηθνί - Γπλακηθνί: φζνη έρνπλ πιεζπζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 200 θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πιεζπζκνχ θαη θαηά ηελ απνγξαθηθή πεξίνδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο εκθαλίδνπλ πιεζπζκηαθή αχμεζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% ή θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία εκθαλίδνπλ αξηζκφ λέσλ νηθνδνκψλ θαη πξνζζεθψλ θχξησλ ρψξσλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππαξρφλησλ ζπηηηψλ ηνπ νηθηζκνχ. Πε πεξίπησζε νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν δηαπηζηψλεηαη πιεζπζκηαθή κφλν αχμεζε ε νπνία φκσο πξνθχπηεη απφ πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο (θηελνηξνθηθφο νηθηζκφο) κπνξεί ν νηθηζκφο λα κελ ραξαθηεξίδεηαη δπλακηθφο. - ηάζηκνη: φζνη δελ είλαη δπλακηθνί. - Μηθξνί: φζνη θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή είραλ πιεζπζκφ κέρξη 200 θαηνίθνπο ή κέρξη 100 νηθνδνκέο. - Μεζαίνη: φζνη θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή είραλ πιεζπζκφ θαηνίθνπο ή κέρξη 500 νηθνδνκέο. - Μεγάινη: φζνη θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή είραλ πιεζπζκφ θαηνίθνπο. Ρα φξηα ησλ νηθηζκψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Λνκάξρε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζρεδηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:5000 ή 1:2000 ή αεξνθσηνγξαθία ζρεηηθήο θιίκαθαο ή ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα θιίκαθαο 1:5000 ή 1:2000 πνπ έρεη ζπληαρζεί βάζε ζηνηρείσλ ραξηψλ θαη επί ηφπνπ ειέγρνπ, πάλσ ζηα νπνία ζεκεηψλνληαη ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ηα νπνία δεκνζηεχνληαη καδί κε ηελ απφθαζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα γίλεηαη δηάθξηζε ηνπ νηθηζκνχ ζε θαηεγνξίεο. Ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ νηθηζκνχ γίλεηαη αλαιφγσο ηηο θαηεγνξίεο σο εμήο: Γηα νηθηζκνχο πεξηαζηηθνχο ή παξαιηαθνχο ή ηνπξηζηηθνχο ή δπλακηθνχο ή αμηφινγνπο ζπλεθηηθνχο ην φξην νξίδεηαη απφ ηε γξακκή πνπ πεξηβάιεη ηα ζπλεθηηθά ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνχ θαζψο θαη ηα φξηα ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. Ρα πην πάλσ φξηα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα πξνζδηνξίδνπλ εληαία έθηαζε ηνπ νηθηζκνχ πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα ζπλεθηηθά ηκήκαηα, ηηο ηπρφλ πεξηνρέο κε εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη πεξηνρέο ηνπ νηθηζκνχ κε αξαηφηεξε δφκεζε πνπ ζην ζχλνιν απνηεινχλ ην δηακνξθσκέλν πνιενδνκηθφ ηζηφ ηνπ νηθηζκνχ. Γηα ηνπο ινηπνχο νηθηζκνχ ην φξην ηνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ αθηίλα κέρξη 800m απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ γηα κεγάινπο νηθηζκνχ, κέρξη 500m γηα κεζαίνπο νηθηζκνχ θαη κέρξη 300m γηα κηθξνχο νηθηζκνχο. Δηδηθά γηα ηνπο νηθηζκνχ κεζαίνπο ή κηθξνχο εθφζνλ ηα φξηα 500m θαη 300m πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά ιφγσ εμαίξεζεο ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ κπνξεί ηα φξηα λα επεθηαζνχλ κέρξη ηα 800m. Πε νηθηζκνχ2 πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ζηάζηκνη κε απφθαζε λνκάξρε, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ ΦΔΘ588Γ ηα φξηα ηνπο πξνζδηνξίδνληαη απφ αθηίλα 800m απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ. Υο θέληξν ηνπ νηθηζκνχ νξίδεηαη ην πξσηεχνλ θέληξν ηνπ, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηηο θχξηεο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε πιαηεία, εθθιεζία, ζρνιείν, θνηλνηηθφ θαηάζηεκα, εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Όηαλ δελ ππάξρεη θέληξν πνπ λα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηφηε εθαξκφδεηαη ην γεσκεηξηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο ηνπ νηθηζκνχ. 12

13 Νη γεληθνί πεξηνξηζκνί δφκεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: Ξ.Γ. 24/04/1985 [ΦΔΘ 181Γ] - Αξηηφηεηα: Άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη νηθφπεδα εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκνχ κε εκβαδφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 300m 2 έσο 2000 m 2. - Ξνζνζηφ θάιπςεο: Ρν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ νηθνπέδσλ νξίδεηαη ζην 70% ηεο επηθάλεηάο ηνπ. - Ππληειεζηήο δφκεζεο: Δπηηξέπεηαη ζπληειεζηήο δφκεζεο πνπ θιηκαθψλεηαη πξννδεπηηθά σο εμήο: γηα ηα πξψηα 100m 2 νηθνπέδνπ, ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζε 1,60, γηα ηα επφκελα 100m 2 ζε 0,80, γηα ηα επφκελα 100m 2 ζε 0,60 θαη πέξαλ ησλ 300m 2 ζε 0,40 κε κέγηζηε επηηξεπφκελε δφκεζε ηα 400 m 2 (ηξνπνπνίεζε ΦΔΘ 133Γ/1987). Δμαηξνχληαη πεξηνρέο φπνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί Ξνιενδνκηθή Κειέηε (π.ρ. Διάηε, Γήκνπ Αηζήθσλ), ραξαθηεξηζκέλνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θηι (Αλαιπηηθά νη παξεθθιίζεηο θαη νη εμαηξέζεηο παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα). - Πχζηεκα δφκεζεο: Ρν θηίξην ηνπνζεηείηαη ειεχζεξα ζην νηθφπεδν. Όπνπ ην θηίξην δελ εθάπηεηαη κε ηα πιάγηα ή πίζσ φξηα ηνπ νηθνπέδνπ πξέπεη λα αθήλεηαη απφζηαζε ηνπιάρηζην 2,50m, φπσο ηφζε πξέπεη λα είλαη ε απφζηαζε αλεμάξηεησλ θηηξίσλ κέζα ζην ίδην νηθφπεδν. - Κέγηζην χςνο: Νξίδεηαη ζηα 7,50m απφ ην θπζηθφ ή δηακνξθσκέλν έδαθνο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 17 Λ.1577/85 (ΦΔΘ210/Α) - (παξεθθιίζεηο θαη εμαηξέζεηο ζην Ξαξάξηεκα). Ξ.Γ. 06/12/1982 [ΦΔΘ 588Γ] - Αξηηφηεηα: Άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη ηα γήπεδα κε φπνηεο δηαζηάζεηο θαη εκβαδφ είραλ θαηά ηελ Δπίζεο ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ηα γήπεδα ειάρηζηνπ εκβαδνχ 500m 2 πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ απφ κεγαιχηεξεο εθηάζεηο εθφζνλ κεηαβηβάδνληαη ζε κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνχ ή δεκφηεο απηνχ ή θαηαγφκελνπο απφ ηνλ νηθηζκφ θαη δελ έρνπλ άιιε θαηνηθία ζε δψλε 800m. - Ξνζνζηφ θάιπςεο: Κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ γεπέδσλ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηεο επηθάλεηαο απηψλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ νξφθσλ ηεο νηθνδνκήο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 200 m 2. επίζεο δχλαηαη ε θαιππηφκελε επηθάλεηα ηεο νηθνδνκήο λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ 60 m 2 αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ θάιπςεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηνίρνη πνπ θέξνπλ αλνίγκαηα θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ απέρνπλ απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηνπιάρηζηνλ 1,50m. - Κέγηζην χςνο: Κέγηζην χςνο ησλ νηθνδνκψλ 7,50 κέηξα (ζπλ 1,50m χςνο ζηέγεο). Πε πεξίπησζε θιίζεσο ηνπ εδάθνπο θαλέλα ζεκείν ηεο νηθνδνκήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ κέγηζην χςνο. Νη νηθηζκνί πνπ ππάγνληαη ζην ελ ιφγσ Ξ.Γ. δχλαηαη λα νξγαλσζνχλ θαηά δψλεο κε ηηο ελδείμεηο Α,Β,Γ πνπ εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Λνκάξρε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ε θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη γλψκε ηνπ Ππκβνχιηνπ Σσξνηαμίαο Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ Λνκνχ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα παξαπάλσ δηαηάγκαηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην Ξαξάξηεκα φπνπ ε λνκνζεζία παξαηίζεηαη απηνχζηα. 13

14 3.1.2 Σαμηλόκεζε Οξεηλώλ Οηθηζκώλ Ν. Σξηθάισλ Νη νξηνζεηήζεηο (Αξ. Απφθαζεο, Διάρηζην Ξξφζσπν/Δκβαδφ, Όξνη Γφκεζεο) ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα κειέηε φπνπ ππάξρνπλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 4.1 Ξίλαθαο 3.1: Ξίλαθαο Νξηνζέηεζεο Νξεηλψλ Νηθηζκψλ ηνπ Λ. Ρξηθάισλ κε πιεζπζκφ < 2000 Θαηνίθσλ. ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ εγθξηηηθή αξηηόηεηα όξνη απόθαζε πξφζσπν - εκβαδφ δόκεζεο 1 Αγία Ξαξαζθεπή 3774 / Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/ Άγηνο (Διάηε) Γεψξγηνο Άγηνο Γεψξγηνο (Κπξφθπιιν) Άγηνο (Γέζεο) Ληθφιανο 759 / Αζακαλία 6132 / Αλζνχζα 8 Αξκαηνιηθφλ 7545 / Βαζχξξεπκα 4104 / Βαθάξηνλ (Γέζε) 11 Βαιθάλνλ 12 Βιαηαλένη (Διάηε) 13 Βιάρα (Διάηε) 14 Βξνληεξφλ 5006 / Γαξδίθηνλ 7249 / Γθνιθάξηνλ (Κνζρφθπην) 17 Γνχξλεο (Αξκαηνιηθφ) 5511 / Γελ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα. Νξηνζ. Υο πξν 1923 Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. Γελ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα. Γελ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα. Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Γελ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα (δφκεζε εθηφο ζρεδίνπ). Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. 14

15 18 Γξάβνο (Αξκαηνιηθφ) 19 Γέζε 1542 / Γξνζνρψξηνλ 4153 / Διάηε 836 / (ΦΔΘ Γ/ ) Δμνρή (Κεζνρψξα) 5858 / Θαιιηζέα (Πηνπξλαξαίηθα) 24 Θαιιηξξφε 7545 / Θαιφγεξνη 5511 / Θαξπέο (Πηνπξλαξαίηθα) 27 Θαζηαλέα (Πηνπξλαξαίηθα) 28 Θαηάθπηνλ 5511 / Θνξπθή 5006 / Θξαλέα 2428 / Ιαθίλα (Λεξάηδα) 5006 / Ιεπηνθαξπά (Κνζρφθπην) 33 Ιεθαίηθα (Αξκαηνιηθφ) 5772 / Ιηβαδνρψξηνλ 5006 / Ιηπηφηα (Διάηε) 36 Κειέα (Θαηάθπην) 2223 / Κνζρφθπηνλ 5006 / Λεξάηδα 5006 / Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 (Ξ.Κ) Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Γελ είλαη δπλαηή ε νξηνζέηεζε.γελ ήηαλ ζηελ απνγξαθή ηνπ '81. Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γελ είλαη δπλαηή ε νξηνζέηεζε.γελ ήηαλ ζηελ απνγξαθή ηνπ '81. Γελ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα. Γελ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα. 15

16 39 Λεξατδνρψξη (η.σαηδεπέηξηνλ,ην) 40 Μπινρψξηνλ (Διάηε) 41 Νξεηλή (Κνζρφθπην) 42 Ξαιαηνρψξη (Πηνπξλαξαίηθα) 43 Ξαιαηνρψξην (Γαξδίθη) 44 Ξαλαγία (Ξνιπλέξη) 1542 / Ξαρηνχξηνλ 4104 / Ξεξηνχιηνλ 47 Ξιαηαλάθηα (Κνζρφθπην) 48 Ξνιπζέα 10414/ (ΦΔΘ 58 Γ/ ) 2124 / (ΦΔΘ 455 Γ/ ) Ξνιπλέξηνλ 5006 / Ξχξξα 3459 / (ΦΔΘ 455 Γ/ ) Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Γελ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα. Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. Γελ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα. Γελ νξηνζεηήζεθε.γελ ήηαλ ζηελ απνγξαθή ηνπ '81. Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. 51 Πθιήζξα (Αξκαηνιηθφ) 52 Ππίηηα (Κεζνρψξα) 53 Πηεθάληνλ 54 Πηνπξλαξαίηθα 55 Ρνχξλνο (Κεζνρψξα) 56 Φνξηψζη 57 Σαιίθηνλ 3831 / Τάξξν (Πηνπξλαξαίηθα) Ξ.Γ./ ΦΔΘ 181 Γ/85 Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. Γελ νξηνζεηήζεθε. Απαηηείηαη ε ζχληαμε εηδηθνχ ρσξ/θνπ ζρεδίνπ. Γελ κειεηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ππνβάζξσλ. Γελ είλαη δπλαηή ε νξηνζέηεζε. Γελ ήηαλ ζηελ απνγξαθή ηνπ '81. εθηφο ζρεδίνπ. "θέληξν" Αλαιπηηθφο Ξίλαθαο γηα νιφθιεξν ην Λ. Ρξηθάισλ ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα θαζψο θαη νη ράξηεο νξηνζέηεζεο ζην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε. Δπίζεο, ζηνλ Ξίλαθα 4.2 θαζνξίδνληαη νη νηθηζκνί πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 06/12/82 (Θέληξν, Αξ. Απφθαζεο). 16

17 Ξίλαθαο 3.2: Θέληξν Νξεηλψλ Νηθηζκψλ Λ. Ρξηθάισλ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΑΞΝΦΑΠΖ Αγίνπ Ληθνιάνπ Άγηνο Ληθφιανο Ζ θνηλνηηθή πιαηεία 15490/ Αξκαηνιηθνχ Αξκαηνιηθφ Ρν θαηάζηεκα Θεσδ. Ξιαζηαξά 15490/ «Γνχξλεο Ζ ζέζε Ξαιαηνθφξαδα ««Γξάβνο Ζ νηθία Θσλ. Ινξίδα ««Ιεθαίηθα Ρν Ξέηξηλν Αιψλη ««Πθιήζξα Ζ νηθία ηνπ Βιαζίνπ Ξιαζηάξα «Αριαδνρψξηνπ Αριαδνρψξη Ζ πιαηεία «Βαζπξέκαηνο Βαζχξεκα Ζ πιαηεία «Βαιθάλνπ Βαιθάλν Ζ εθθιεζία «Βξνληεξνχ Βξνληεξφ Ρν θνηλνηηθφ πεξίπηεξν «Γέζεο Βαθάξην Ζ εθθιεζία «Γξνζνρσξίνπ Γξνζνρψξη Ζ θνηλνηηθή πιαηεία 15490/ Διάηε Μπινρψξη Ρν κέζν ηεο απφζηαζεο κεηαμχ 3564/ ησλ νηθηψλ Θεσδ. Ρέγνπ Ησαλ. Οακηψηε Θνξπθήο Θνξπθή Ζ εθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ «Ιηβαδνρσξίνπ Ιηβαδνρψξη Ζ πιαηεία ««Γηαιεγκέλν Ρν Ξαιαηφ Καγαδί ζην θέληξν «Κεγάξρεο Νπξαλφο - ««Αληαιιάμηκα - «Κεζνρψξαο Δμνρή Ζ ζέζε «Βξχζε Αιηαξηέο» ««Ππίηηα Νηθία Ληθ. Γηαλλνχια ««Ρνχξλνο Νηθία Γεκ. Μεληάξα «Κνζρνθχηνπ Κνζρφθπην Ζ θεληξηθή πιαηεία ««Ιεπηνθαξπά Ξιαηεία Αιψλη 3564/ «Νξεηλή Ξιαηεία Αιψλη ««Ξιαηαλάθηα Ξιαηεία «Ξαρηνπξίνπ Ξαρηνχξη Ζ θεληξηθή πιαηεία ««Αεηφο Ζ θεληξηθή πιαηεία «Ξεηξνρσξίνπ Ξεηξνρψξη Ρν δεκνηηθφ ζρνιείν «Ξνιπλεξίνπ Ξνιπλέξη Ρν δεκνηηθφ ζρνιείν «Ονπνηνχ Άγηνο Ησάλλεο Ρν θαθελείν Πη. Θαξαδήκα «Πηνπξλαξαίηθσλ Ξνηακηάο Ζ νηθία Γεκ. Θξνκκχδα ««Ξαιαηνρσξίνπ Ρν δεκνηηθφ ζρνιείν ««Ηζηψκαηα- Τάξξν Ζ νηθία Απνζη. Θξνκκχδα ««Θνινβέηθα Ζ νηθία Θσλ/λνπ Καλίθα ««Ιεπηνθαξπά Ζ νηθία Ληθ. Π. Ρζηνλάξα ««Θαξπέο Ζ νηθία Σξήζηνπ Ι. Βαξειά ««Ινγγά Ζ νηθία Αιέμαλδξνπ Ξνδάξα ««Άγ Θσλζηαληίλνο Ζ νηθία Σξήζηνπ Πηνπξλάξα «Αλαιπηηθφο Ξίλαθαο γηα νιφθιεξν ην Λ. Ρξηθάισλ ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα. Δμάιινπ, ζηνλ Ξίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη νη ζηάζηκνη νηθηζκνί, φπσο θαζνξίζηεθαλ απφ ην ΦΔΘ /07/1993, ζηνπο νπνίνπο νη ηδηνθηήηεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ πνπ έγηλαλ πξηλ ηελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δειψζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ 1337/83. Ξίλαθαο 3.3: Πηάζηκνη Νηθηζκνί ηνπ Νξεηλνχ Όγθνπ ηνπ Λ. Ρξηθάισλ ΓΖΚΝΠ Ζ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΝΗΘΗΠΚΝΠ Θαιιηζέαο Θαιιηζέα Θαιιηξξφεο Θαιιηξξφε Θαηάθπηνπ Θαηάθπην ««Κειηά Θξαληάο Γνιηαλά Ξνιπζέαο Ξνιπζέα Αγίαο Ξαξαζθεπήο Αγία Ξαξαζθεπή 17

18 Αγίνπ Ληθνιάνπ Άγηνο Ληθφιανο Αζακαλίαο Αζακαλία Αξκαηνιηθνχ Αξκαηνιηθφ ««Γνχξλεο ««Γξάβνο ««Ιεθέηθα ««Πθήζξα Βαζπξέκαηνο Βαζχξεκα Βαιθάλνπ Βαιθάλν Βξνληεξνχ Βξνληεξφ Γαξδηθίνπ Γαξδίθη ««Ξαιαηνρψξη Γέζεο Γέζε Γξνζνρσξίνπ Γξνζνρψξη Διάηεο Άγηνο Γεψξγηνο ««Μπινρψξη Θαινγήξσλ Θαιφγεξνη Θνξπθήο Θνξπθή Ιηβαδνρσξίνπ Ιηβαδνρψξη ««Γηαιεγκέλν Κεζνρψξαο Κεζνρψξα ««Δμνρή ««Ππίηηα ««Ρνχξλνο Κνζρφθπηνπ Κνζρφθπην ««Ιεπηνθαξπά ««Νξεηλή ««Ξιαηαλάθηα ««Φηέξε Λέαο Ξεχθεο Λέα Ξεχθε ««Θαςάιην Λεξάηδαο Λεξάηδα ««Ιαθίλα Ξαρηνπξίνπ Ξαρηνχξη ««Αεηφο Ξνιπλεξίνπ Ξνιπλέξη Ξχξξαο Ξχξξα Πηνπξλαξαίηθσλ Θαζηαληά Γέζεο Βαθάξην Αλαιπηηθφο Ξίλαθαο γηα νιφθιεξν ην Λ. Ρξηθάισλ ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα. Ρέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη νηθηζκνί: ηνπξλαξαίηθα, Αγ. Γεώξγηνο Διάηεο, Ονπσηφ θαη Ξφξηα Ξαλαγηά ππάγνληαη ζην Ξ.Γ. 02/03/1981 [ΦΔΘ 138Γ], «Ξεξί ιεπηέσλ ππφςηλ κέηξσλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ πξν ηεο πθηζηακέλσλ νηθηζκψλ ησλ ζηεξνπκέλσλ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, σο θαη θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ησλ νηθνπέδσλ απηψλ», θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο (Ξαξάξηεκα). 3.2 Γίθηπν Natura 2000 Ρν Natura 2000 (Φχζε 2000) είλαη έλα παλεπξσπατθφ δίθηπν πξνζηαζίαο ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. Ρν δίθηπν Natura 2000 απνηειεί έλα απφ ηα πην θηιφδνμα επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο. Ηδξχζεθε ηνλ Κάην ηνπ 1992 κε ηελ πηνζέηεζε ηεο νδεγίαο ησλ νηθνηφπσλ ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ νδεγία γηα ηα πνπιηά (79/409/ΔΝΘ) θαη απφ θνηλνχ απνηεινχλ ηελ λνκηθή βάζε ηνπ δηθηχνπ. Ζ Νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πηελψλ απαηηνχζε ηελ δεκηνπξγία Εσλψλ Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο (Special Protection Areas - SPA) ηεο νξληζνπαλίδαο. Ζ Νδεγία ησλ Νηθνηφπσλ 18

19 παξνκνίσο απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία Ρφπσλ Θνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο (Sites of Community Interest - SCI) γηα ηα ππφινηπα είδε θαη ην πεξηβάιινλ. Απφ θνηλνχ απηέο νη δψλεο δεκηνπξγνχλ ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Φχζε Θάζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείιεη λα θαηαξηίζεη κία ιίζηα κε ηηο θαιχηεξεο πεξηνρέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δχν νδεγίεο. Έπεηηα ε ιίζηα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία, κεηά απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζα εληαρζεί ζην δίθηπν. Γηα ην Λ. Ρξηθάισλ νη πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη ζην δίθηπν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 2.4 θαη γξαθηθά ζην ράξηε ηεο Δηθφλαο 2.4. Ξίλαθαο 3.4: Ξεξηνρέο Εσλψλ Ξξνζηαζίαο Natura 2000 N. Ρξηθάισλ A/A ΚΩΓΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΠΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΠΟΤ ΔΚΣΑΗ (ha) 109 GR SCI ASPROPOTAMOS ΑΠΞΟΝΞΝΡΑΚΝΠ 20094, GR SCI KERKETIO OROS (KOZIAKAS) ΘΔΟΘΔΡΗΝ ΝΟΝΠ (ΘΝΕΗΑΘΑΠ) 50431, GR SCI ANTICHASIA ORI - METEORA ΑΛΡΗΣΑΠΗΑ ΝΟΖ - ΚΔΡΔΥΟΑ 60625, GR SPA POTAMOS PINEIOS - ANTICHASIA ORI ΞΝΡΑΚΝΠ ΞΖΛΔIΝΠ - ΑΛΡIΣΑΠIΑ ΝΟΖ 55224, GR SPA KORYFES OROUS KOZIAKA ΘΝΟYΦΔΠ ΝΟΝΠ ΘΝΕIΑΘΑ 19726,47 Όπσο είλαη πξνθαλέο απφ ηνλ παξαθάησ ράξηε, έλα ζεκαληηθφηαην ηκήκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ λνκνχ εληάζζεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο δψλεο ηνπ δηθηχνπ. Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο παξαηεξείηαη φηη ζρεδφλ απηνχζηνο ν Γήκνο Αηζήθσλ θαη ε Θνηλφηεηα Αζπξνπνηάκνπ, φπσο θαη έλα κέξνο ηεο Θνηλφηεηαο Λεξάηδαο βξίζθνληαη ζηε δψλε SCI, ελψ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Γ. Αηζήθσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δψλε SPA. Αληίζεηα, ν Γήκνο Ξηλδαίσλ δελ επεξεάδεηαη απφ ην δίθηπν. Δηθφλα 3.4: Σάξηεο Λ. Ρξηθάισλ κε ηηο εληαγκέλεο πεξηνρέο ζην δίθηπν Natura Κε ην ζθνχξν πξάζηλν ζεκεηψλνληαη νη Ρφπνη Θνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο (SCI) θαη κε αλνηρηφ πξάζηλν πιαίζην νη Εψλεο Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο (SPA). 19

20 Πηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ηδηαηηέξσο επηθίλδπλσλ βηνκεραληψλ θαη γεληθφηεξα νη κε θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ δξαζηεξηφηεηεο. Δπηηξέπνληαη φζεο ελδερνκέλσο επηβιαβείο δξαζηεξηφηεηεο ηεθκεξησκέλα θαη ειιείςεη ελαιιαθηηθψλ ραξαθηεξίδνληαη σο εζληθήο ζεκαζίαο θαη επηηαθηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνληαη επαξθή αληηζηαζκηζηηθά κέηξα. Θεζπίδνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ θαη ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ελδεκηθήο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ γελεηηθνχ θεθαιαίνπ. Θεζπίδνληαη επίζεο πνηλέο γηα ηελ πξφθιεζε δεκηάο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα θαη πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ ζε πεξηπηψζεηο θξίζηκεο ππνβάζκηζεο. 4 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΙΣΟΤ 4.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο Νη ηζηνί ησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ απνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ζηνηρείσλ κε ζρέζεηο εμαηξεηηθά πνιχπινθεο κεηαμχ ηνπο. Πηελ παξνχζα κειέηε εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα επηκέξνπο νκνεηδή ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη φηη ζπγθξνηνχλ έλα ζχζηεκα, αιιά θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα γηα λα δηαθαλεί ε ινγηθή ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνχ. Πρεδφλ φινη νη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε επηθιηλέο έδαθνο ελψ ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο ε θιίζε είλαη αθφκε πην έληνλε. Νη θχξηνη δξφκνη αθνινπζνχλ ηηο ηζνυςείο θακπχιεο θαη είλαη ζρεδφλ παξάιιεινη κε απηέο ελψ νη θάζεηνη δξφκνη ιφγσ ηεο απφηνκεο θιίζεο είλαη απαγνξεπηηθνί γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη εμππεξεηνχλ κφλν πεδνχο θαη νηθφζηηα δψα. Ρα νηθφπεδα πνιχ ζπάληα είλαη νξζνγσληθά. Ρν αθαλφληζην ζρήκα ηνπο νθείιεηαη ζηελ κνξθνινγία ηνπο εδάθνπο αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ παιαηψλ ηδηνθηεζηψλ. Νη πιαηείεο, νη γεηηνληέο, νη καραιάδεο είλαη κηθξνί θαη βαηνί θαη πξνζδίδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο κηθξνθιίκαθαο. Όια ηα κεγέζε αληηκεησπίδνληαη κε αλζξσπνκεηξηθφ ηξφπν. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα θηίξηα. Δίλαη κηθξά θαη θαηά θαλφλα φρη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο, δηαηεηαγκέλα ζε αληζφπεδεο δηαβαζκίζεηο. Ζ εληχπσζε πνπ πξνθαινχλ είηε κεκνλσκέλα είηε ζαλ ζχλνιν νηθηζκνχ είλαη ε αίζζεζε ελφο νξγαλσκέλνπ θαη ζπληεηαγκέλνπ κε θαλφλεο ζπκκεηξίαο νκνηνγέλεηαο θαη επζηάζεηαο νηθηζκνχ, κε πνιππινθφηεηα πνπ πξνθαιεί κελ ην ελδηαθέξνλ, αιιά φκσο, δελ πξνθαιεί ε ίδηα. Ρα θηίξηα θαη θαη επέθηαζε ην ζχλνιφ ηνπο σο νηθηζκφο εληάζζεηαη ζην πεξηβάιινλ θπζηθά θαη αλεπηηήδεπηα Πνιενδνκηθέο ελόηεηεο, γεηηνληέο Πηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο παξνπζηάδνληαη επηκέξνπο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, γεηηνληέο, καραιάδεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο δηαίξεζεο ηνπ ρψξνπ απφ πιαηείεο θαη εθθιεζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε θπζηθά εκπφδηα φπσο απφηνκε θιίζε εδάθνπο θαη ηα ξέκαηα πζηήκαηα δηαδξόκσλ Ρν νδηθφ ζχζηεκα είλαη απνηέιεζκα κηαο καθξνρξφληαο δηακφξθσζεο θαη απεηθνλίδεη κε έθδειν ηξφπν ηηο ζρέζεηο θαη ηε ζεκαζία ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ νηθηζκψλ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ νηθηζκψλ κεηαμχ ηνπο. Πε απηή ηε δηακφξθσζε παίδνπλ ξφιν ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ε ρσξνζέηεζε ησλ αξρηθψλ ππξήλσλ θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ νηθηζκψλ αιιά θαη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ φπσο ηα ζξεζθεπηηθά θηίζκαηα θιπ. Έηζη, νη πξνζπειάζεηο ζηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο είλαη ζπλήζσο δχν. 20

21 Ζ δηακφξθσζε ηνπ αξρηθνχ ππξήλα θαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ νηθηζκψλ νδεγνχλ ζε πνηθίιεο δηαηάμεηο. Πε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια ζπζηήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ αζηηθφ ηζηφ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν βαζηθνχο ηχπνπο ζπζηεκάησλ δηαδξφκσλ: ηε γξακκηθή θαη ηε δηάηαμε ζε δίθηπν. Ζ γξακκηθή δηάηαμε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κφλν έλαο δξφκνο νδεγεί απφ έλα ζεκείν ηνπ νηθηζκνχ ζε έλα άιιν. Γεληθά νη θχξηεο δηαδξνκέο αθνινπζνχλ παξάιιεια ηηο θιίζεηο θαη νη επηινγέο ζηα δξνκνιφγηα πξνο ηηο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ν ηζηφο είλαη ηεξαξρεκέλνο ζε έλαλ θαηά θαλφλα θχξην δξφκν παξάιιειν πξνο ηηο θιίζεηο θαη δεπηεξεχνληεο θάζεηνπο πξνο ηηο θιίζεηο δξφκνπο θαη πεδνδξφκνπο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα παίξλεη ηε κνξθή εκηπιέγκαηνο θαη, θαζψο δηαηάζζεηαη κε αξθεηά αδηέμνδα, ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ γίλεηαη εληνλφηεξν πζηήκαηα νηθνπέδσλ Νη απαξρέο ηεο ζεκεξηλήο νηθνπεδηθήο δηαλνκήο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο αλάγνληαη ζε πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο εμέιημεο ησλ νηθηζκψλ. Γη απηφ ην ιφγν ζην ζεκεξηλφ νηθνπεδηθφ ζχζηεκα επηβηψλνπλ αθφκε νη παιαηφηεξεο κνξθέο δηαίξεζεο ηνπ εδάθνπο θαη κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ δηαηάμεηο νηθνπέδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ παξαδνζηαθή θάζε ησλ νηθηζκψλ. Απφ ηε γεληθή κνξθή ηνπ νηθνπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνπο ράξηεο ησλ νηθηζκψλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη θχξηεο δηεπζχλζεηο ησλ βαζηθψλ δηαηξέζεσλ ησλ νηθνπέδσλ εμαξηψληαη απφ ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο. Θαζνξίδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο έληνλεο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο θαη απφ νξηζκέλα θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηζηνχ φπσο νη βαζηθνί νδηθνί άμνλεο πνπ αθνινπζνχλ ζπλήζσο ηηο θιίζεηο. Πηηο δηαηξέζεηο ησλ νηθνπέδσλ εκθαλίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα «πξφζσπα» παξάιιεια πξνο ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηάκεζα φξηα θάζεηα πξνο απηέο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη κε απηή ηε δηάηαμε εμαζθαιηδφηαλ ακθηζεαηξηθφηεηα, ζέα θαη θαιφο πξνζαλαηνιηζκφο ζε φια ηα θηίζκαηα. Ρα κεγέζε θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνπέδσλ ησλ νηθηζκψλ εκθαλίδνπλ πνηθηιία θαζψο ην ζχζηεκα έρεη εμειηρζεί βαζκηαία κέζα ζην ρξφλν θαη δελ έρνπλ επηρεηξεζεί απφπεηξεο δηεπζέηεζεο θαη ηαθηνπνίεζεο. 21

22 4.1.4 ύζηεκα Κηηζκέλσλ Υώξσλ Πηελ αλάιπζε απηή ελδηαθέξεη ε νγθνκεηξηθή δηάηαμε. Ζ θηηξηαθή κάδα γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ νγθνπιαζία ηεο θαη ε αλάιπζε δελ πξνρσξάεη ζηα επηκέξνπο θηίζκαηα. Δμεηάδνληαο ην ζχλνιν ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ φγθσλ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, παξαηεξείηαη φηη ην ζχζηεκα ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ παξνπζηάδεη δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο ζπλέρεηαο ή αζπλέρεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζέζε ησλ θηηξίσλ ζην νηθφπεδν θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Θπξίσο φκσο, ηα θηίξηα μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο, είλαη απνκνλσκέλα κεηαμχ ηνπο, γηα ιφγνπο θνηλσληθήο δηάθξηζεο, ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, αιιά θαη ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη γξακκηθή δφκεζε, φπνπ ηα θηίξηα παξαηάζζνληαη κε ηξφπν πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα ζπλερή γξακκή πξνο κηα θαηεχζπλζε ηνπ ρψξνπ. Ξαξφηη απαληάηαη πνιχ ζπάληα απηφ ην ζχζηεκα, φπνπ εκθαλίδεηαη, είλαη πάλσ ζην βαζηθφ νδηθφ άμνλα, ν νπνίνο απνηειεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη ηνλ θχξην εκπνξηθφ άμνλα ηνπ νηθηζκνχ. Ππλήζσο νη αξρηθέο δηαηάμεηο ράλνπλ ή έρνπλ ράζεη ην ραξαθηήξα ηνπο, ιφγσ ησλ πξνζζεθψλ πνπ δέρνληαη ηα θηίξηα, θάηη πνπ ζπκβαίλεη θπξίσο ζηνπο πην αλεπηπγκέλνπο ηνπξηζηηθά νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ζηα εκπνξηθφηεξα κέξε ηνπο, φπσο ζηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο ή γχξν απφ δεκφζηνπο ρψξνπο, πιαηείεο θαη εθθιεζίεο. 5 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 5.1 Γεληθά ηζηνξηθά ζηνηρεία Ν ραξαθηήξαο ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε. Ν ζεκεξηλφο ειιαδηθφο ρψξνο απνηεινχζε επαξρία ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ζε κηθξνχο έσο κεζαίνπ κεγέζνπο νηθηζκνχο. Πηελ πεξηνρή ησλ Ρξηθάισλ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ νξεηλνί θαη δπζπξφζηηνη ελψ νη θπξηφηεξεο αζρνιίεο ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία. Έηζη ε νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ ζην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ήηαλ αγξνηηθή. Θαη επέθηαζε ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ ππφζηξσκα ήηαλ κηα θνηλσλία θιεηζηή πξνο ηα έμσ, βαζηζκέλε αθξηβψο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε παηξνπαξάδνην ηφπν δσήο θαη δνκέο πνπ παξέκελαλ ζρεδφλ ακεηάβιεηεο γηα πνιιέο γελεέο. Πηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο καο νη θάηνηθνη εγθαηέιεηπαλ ηα ρσξηά πνπ βξηζθφηαλ ζε κεγάιν πςφκεηξν θαη θαηέβαηλαλ ζηα ιεγφκελα ρεηκαδηά, ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηνχζε αθφκε θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Πηηο πεδηάδεο ππήξραλ κφλν κηθξά ζπγθξνηήκαηα απφ πξφρεηξα θαιχβηα πνπ ρξεζίκεπαλ γηα θαηνηθίεο- απνζήθεο ζηελ επνρή ηεο ζπνξάο ή ηεο ζπγθνκηδήο. Απηά ηα θαιχβηα απνηέιεζαλ ηελ πξψηε κνξθή κνλφρσξεο θαηνηθίαο ε νπνία κε ζηαδηαθέο ππνδηαηξέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ εμειίρζεθε αξγφηεξα ζε πην ζχλζεηνπο ηχπνπο αζηηθψλ θαηνηθηψλ. Απηνί νη κνλφρσξνη ππξήλεο είραλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: ήηαλ θηίζκαηα νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα κε ηελ είζνδφ ηνπο ζρεδφλ πάληνηε απφ ηελ επηκήθε λφηηα πιεπξά θαη ζπλήζσο πξνζηαηεπκέλε απφ έλα κηθξφ ζηέγαζηξν. Δζσηεξηθά απφ ηε κηα πιεπξά βξηζθφηαλ ε «γσληά» δειαδή ε εζηία θαη δίπια ηεο ν ρψξνο φπνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο καγείξεπαλ, έηξσγαλ θαη θνηκφηαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βξηζθφηαλ ηα δψα, ρσξίο θαλέλα ρψξηζκα πξνο ηε γσληά θαη ζε επαθή κε ηνλ αρπξψλα. Ρν δάπεδν απνηεινχληαλ απφ ζπκπηεζκέλν ρψκα θαη ζπρλά παξνπζίαδε ειαθξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο απφ ηκήκα ζε ηκήκα. Ζ ζηέγε ήηαλ επηθιηλήο ζηεξηγκέλε ζε μχιηλα δεπθηά θαη ε επηθάιπςε ηεο γηλφηαλ κε ζρηζηφπιαθεο θαηάιιεια θνκκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ε κηα πάλσ ζηελ άιιε δίρσο λα παξεκβάιιεηαη θάπνην ζπλδεηηθφ πιηθφ. Ξαξαιιαγή ηνπ κνλφρσξνπ ηζφγεηνπ ζπηηηνχ είλαη ην δηψξνθν. Ζ ηππηθή ηνπ κνξθή είλαη θαη πάιη επηκήθεο κε εμσηεξηθή πέηξηλε ή μχιηλε ζθάια πνπ θαηέιεγε ζε αλνηθηφ εμψζηε κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Πην ηζφγεην, ην ιεγφκελν θαηψγη, βξηζθφηαλ ηα δψα νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη ν αξγαιεηφο. Ζ νηθνγέλεηα έκελε ζηνλ φξνθν, αλψγη, πνπ ζπρλά ήηαλ κνηξαζκέλνο ζε ηξεηο ρψξνπο: ηε «γσληά» κε ην ηδάθη, έλα κηθξφ δσκάηην απέλαληη απφ ηελ είζνδν θαη ηε ζθάια κε αλνίγκαηα πξνο φιεο ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ. Ζ γσληά ρξεζίκεπε φρη κφλν γηα ην 22

23 καγείξεκα αιιά ήηαλ ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζπγθεληξσλφηαλ φιε ε νηθνγέλεηα ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη σο ρψξνο χπλνπ. 5.2 Αληηθείκελν κειέηεο σο πξνο ηελ ηππνινγία θαη κνξθνινγία Πε έλα νηθηζηηθφ ζχλνιν ηα κεκνλσκέλα θηήξηα απνθηνχλ φιε ηε ζεκαζία ζε αλαθνξά κε ην ζχλνιν ζην νπνίν εληάζζνληαη. Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κλεκεηαθή αξρηηεθηνληθή απνπζηάδεη, ππάξρνπλ νηθηζηηθά ζχλνια πνπ επηβάιινληαη πεξηζζφηεξν κε ηε ζπλάθεηα θαη ηελ ελφηεηά ηνπο παξά κε ηελ ηδηαίηεξε αμία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηα ζπλζέηνπλ. Γηα ηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο έπξεπε λα επηζεκαλζνχλ, λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα βαζηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ ζπγθξνηνχλ. Ρα κεκνλσκέλα θηίζκαηα, δειαδή, πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, λα θαηαγξαθεί ην είδνο θαη ε ζέζε απηψλ ησλ θηηζκάησλ, νη βαζηθνί ηχπνη ηνπο, θαζψο θαη ηα βαζηθά κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο. Έηζη, ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ παξαηήξεζε ησλ ηππηθψλ θηηζκάησλ πνπ δελ είλαη άιια απφ ηηο παξαδνζηαθέο θαηνηθίεο θαη πεξηνξίδεηαη ζε απηά πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη ζψδνληαη πξηλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο εθείλα πνπ ζψδνληαη ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε, εγθαηαιειεηκκέλα θαη ζρεδφλ αλέπαθα απφ ην ρξφλν, ππφ θαηάξξεπζε, αλαζηπισκέλα, κε πξνζζήθεο ή ρσξίο. Πηφρνο απηήο ηεο επηινγήο ήηαλ ε παξαηήξεζε ηνπ θιεξνδνηεκέλνπ απνζέκαηνο, ηνπ απζεληηθνχ παξαδνζηαθνχ ζηνηρείνπ ησλ νηθηζκψλ, θαη φρη ε «εμέιημή ηνπ». 5.3 Σππνινγία Γεληθέο παξαηεξήζεηο Νη θαηνηθίεο ζεσξνχληαη ηα θχηηαξα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, θαζψο απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θηηζκάησλ ζηα νηθνδνκηθά ζχλνια. Ζ αξρηθή εηθφλα εκθαλίδεηαη πνιχπινθε, ιφγσ ησλ πνιπάξηζκσλ παξαιιαγψλ ζηε δηάηαμε ησλ θαηνηθηψλ, ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη δηάηαμε ησλ ρψξσλ αιιά θαη ζηε κνξθνινγία ησλ φςεσλ. Ζ κεγάιε απηή πνηθηιία ησλ θηηζκάησλ, νη δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο θαη ε πνιπκνξθία ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο έθθξαζεο δελ είλαη ηπραίεο. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο νξγαληθήο εμέιημεο ησλ ηζηνξηθψλ νηθηζκψλ θαη ηεο βαζκηαίαο κεηαβνιήο ησλ θηεξηαθψλ ηχπσλ. Πηελ πνιππινθφηεηα ησλ παξαιιαγψλ ζπκβάιεη ε καθξνρξφληα εμέιημε ηνπ νηθηζκνχ. Δίλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ ηππνινγία ηεο θαηνηθίαο δίρσο λα ηε ζπζρεηίζεη κε ηα άιια βαζηθά ζπζηήκαηα φπσο ην ζχζηεκα δηαδξφκσλ θαη ησλ νηθνπέδσλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ άκεζα. Πηε δηακφξθσζε ησλ θηεξηαθψλ ηχπσλ ηεο θαηνηθίαο επηδξνχλ αθφκε ην είδνο ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ (κέγεζνο θαη νξγάλσζε γεηηνληψλ), ηα θπζηθά θαη ηερλεηά φξηα ησλ νηθηζκψλ (νξεηλφο φγθνο, πνηακφο, ξέκα, γθξεκφο θιπ), ε θπζηθή γεσγξαθηθή δηακφξθσζε (αλάγιπθν εδάθνπο, ζέα θιπ) θαζψο θαη ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ (δεκφζηνη ρψξνη, πιαηείεο, εθθιεζίεο, κλεκεία θιπ). Δίλαη ινηπφλ νξζφ λα εμεηάδεηαη ν ηχπνο θαη ε κνξθή ηεο θαηνηθίαο φρη απνκνλσκέλα αιιά ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα απηά ησλ νηθηζκψλ Πεξηνρή κειέηεο Πηελ πεξηνρή κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνηρεηψδεο απνηχπσζε θηηζκάησλ ζε ηππνινγηθφ επίπεδν, ζε φιεο ηηο ζηάζκεο φπνπ θαίλνληαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο, ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ ρψξσλ, ε ζέζε ηεο ζθάιαο θαη ηεο εηζφδνπ, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ησλ αλνηγκάησλ. Δπίζεο έγηλε θαη θσηνγξαθηθή απνηχπσζε. Δμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ην δηαζέζηκν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ε νκάδα εξγαζίαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο νη θαηνηθίεο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο κε πιήζνο παξαιιαγψλ θαη κεηαβαηηθψλ θηηζκάησλ (ελδεηθηηθά Πρέδηα ). Ρχπνο Α: ηζφγεηα θαηνηθία Ρχπνο Β: δηψξνθε θαηνηθία κε είζνδν ζην ηζφγεην Ρχπνο Γ: δηψξνθε θαηνηθία κε είζνδν ζηνλ φξνθν 23

24 Ξαξαιιαγέο ησλ ηχπσλ Α, Β, Γ: α) Δπίπεδε β) παξάιιειε ζηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο γ) θάζεηε ζηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο Πρέδην 5.1: Ρχπνο Αα,Ρππηθή δηάηαμε δίρσξεο ηζφγεηαο νηθίαο (Πε επίπεδν έδαθνο) 24

25 Πρέδην 5.2: Ρχπνο Ββ,Ρππηθή δηάηαμε δηψξνθεο νηθίαο (Κεγάιε πιεπξά παξάιιειε ζηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο θαη είζνδν ζην ηζφγεην) 25

26 Πρέδην 5.3: Ρχπνο Βγ,Ρππηθή δηάηαμε δηψξνθεο νηθίαο (Κεγάιε πιεπξά θάζεηε ζηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο θαη είζνδν ζην ηζφγεην) 5.4 Μνξθνινγία Γεληθέο παξαηεξήζεηο Ρα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλσλ ηππνινγηθψλ θαηεγνξηψλ αθνινπζνχλ παξφκνηνπο ή παξάιιεινπο δξφκνπο. Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα ηχπνο θαη παξαιιαγή έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηερλίηεο λα δεκηνπξγήζνπλ. Ρα γεληθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ν ηδηαίηεξνο δηάθνζκνο ζπγθεθξηκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ ηκεκάησλ νξηζκέλσλ ηππνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θηεξίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θαηνηθίεο, παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο. Υζηφζν νη δηαθνξέο ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζηε ζχλζεζε, ζηα ρξψκαηα ζην πιηθφ θαζηζηνχλ ηελ θάζε πεξίπησζε κνλαδηθή. Ζ κνξθνινγηθή αλάιπζε καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο γεληθφηεξεο επηξξνέο ηνπ θηεξίνπ, γηα ηηο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο ηεο επνρήο, γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ ηδηνθηήηε, γηα ηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο ησλ καζηφξσλ ηεο επνρήο θαζψο θαη γηα ηα πιηθά ησλ θηληξηζκάησλ ηα νπνία ζηφρεπαλ ζηε δηαθφζκεζε θαη πξνβνιή ησλ θηηζκάησλ. Θπξίσο φκσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλνιηθήο κνξθήο ηνπ θηεξίνπ. 26

27 5.4.2 Πεξηνρή κειέηεο Ζ εμέιημε ησλ κνξθψλ δίλεη ηα θηίζκαηα-θαηνηθίεο πνπ ζψδνληαη ζε πεξηπηψζεηο έσο θαη ζήκεξα κε ηελ πνηθηιία ησλ παξαιιαγψλ ηνπο. Κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ αλζξσπνκεηξηθή θιίκαθα, ηφζν ιφγσ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ φζν θαη ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο ηα θηήξηα είλαη κηθξά θαη ζε δηαζπνξά. Πηελ νξεηλή πεξηνρή πνπ εμεηάδνπκε, ε θπξίαξρε κνξθή ησλ θηεξίσλ είλαη νξζνγψληα παξαιιειφγξακκε θαη αλαπηχζζεηαη ζε έλαλ ή δπν νξφθνπο σο εμέιημε ηνπ κνλφρσξνπ ππξήλα. Ζ θάηνςε είλαη απιή γεσκεηξηθή, επηκήθεο, κε ηελ είζνδν θαη ηα πεξηζζφηεξα αλνίγκαηα πξνο ηε λφηηα επηκήθε πιεπξά θαη ειάρηζηα ή θαζφινπ πξνο ην βνξξά. Απηή ε αξρή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Νη εμσηεξηθνί ηνίρνη είλαη θέξνληεο θαη γη απηφ ην ιφγν έρνπλ θαη ηδηαίηεξα κεγάιν πάρνο. Γηα ην ρηίζηκν ρξεζηκνπνηνχληαλ ληφπηα πέηξα ε νπνία ιαμεπφηαλ επί ηφπνπ. Ζ ηνηρνπνηία είλαη δηπιή κε εζσηεξηθφ ππξήλα απφ θνθθηλφρσκα ηεο πεξηνρήο. Ζ κεζαία απηή ζηξψζε εμαζθαιίδεη ηε κφλσζε ηνπ ηνίρνπ (Δηθφλεο 6.4, 6.5). Δηθφλα 5.1: Ρππηθή ηζφγεηνο ιηζφθηηζηε νηθία Δηθφλα 5.2: Ρππηθή δηψξνθνο ιηζφθηηζηε νηθία 27

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ 2012 1 Ξεξηερόκελα 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ... 5 1.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΑΓΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ. ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014 27/11/2011 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 Δηζαγσγή... 4 1.1 Θεζκηθφ Ξιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ... 4 1.2 Ρν πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.»

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» 2012 ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» ΙΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΠΕ 25/2/2012 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 3 2 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο»

«Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο» ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο» Δπζηαζνπνχινπ Αγγειηθή (ΑΜ) 33955

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπραξηζηψ αθφκε ηελ 16ε ΔΒΑ Καζηνξηάο γηα ηε βνήζεηα θαη άςνγε ζπλεξγαζίαο ηεο γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ κλεκείνπ.

Δπραξηζηψ αθφκε ηελ 16ε ΔΒΑ Καζηνξηάο γηα ηε βνήζεηα θαη άςνγε ζπλεξγαζίαο ηεο γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ κλεκείνπ. - 2 - ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ζέκα Πξνζηαζία, πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Μλεκείσλ Πνιηηηζκνχ, κε θαηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 1 ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η εμέιημε ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αίγηλα ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 1.1 Ώξρέγνλνη Ώηγηλήηηθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝΞΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ (Ρ.Π.Γ.) ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ

ΡΝΞΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ (Ρ.Π.Γ.) ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ ΡΝΞΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ (Ρ.Π.Γ.) ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2015 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ: ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ Ν Γήκνο

Διαβάστε περισσότερα

Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο. Σκήκα Θξάθεο

Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο. Σκήκα Θξάθεο Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο Σκήκα Θξάθεο ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΞΑΝΘΗ ζηνλ θάζεην άμνλα 70 (Ξάλζε Ερίλνο Ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα) Οκάδα Δξγαζίαο: (1) ΜΖΝΑ Λ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα