NOVATEC triplo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NOVATEC triplo 15-9-15"

Transcript

1 1. Προσδιορισμός της ουσίας / παρασκευάσματος και εταιρείας / επιχείρησης Πληροφορίες προϊόντων Εμπορική ονομασία: : Χρήση της ουσίας / Προετοιμασία: : λίπασμα Εταιρία : COMPO GmbH & Co. KG Gildenstraße 38 D Münster Τηλέφωνο : / Telefax : / Τηλέφωνο άμεσης ανάγκης : Διαχείριση Κεντρικής Ασφάλειας & Περιβάλλον Telephone: ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χημική φύση NPK - λίπασμα που περιέχει: το νιτρικό αμμώνιο, αμμωνιακά άλατα, φωσφορικά άλατα, άλατα ασβεστίου, μαγνησίου, καλίου, ιχνοστοιχεία και 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-,phosphate (1:1) Επικίνδυνα συστατικά Χημικό όνομα CAS-No. EINECS-No. Index-No. Σύμβολο/α R- φράσεις Συγκέντρωση [%] Νιτρική Αμμωνία >= 10,00 - <= 45,00 Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, βλέπε τμήμα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Κίνδυνος συμβουλές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Δεν προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι εάν οι κανόνες/σημειώσεις για την αποθήκευση και το χειρισμό τηρούνται. 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Εισπνοή : Διατηρείτε την ηρεμία των ασθενών, μετακίνηση στον καθαρό αέρα, αναζήτηση ιατρικής συμβουλής. Αν υπάρξει κίνδυνος απώλειας της συνείδησης, τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση αποκατάστασης και μεταφέρατε αυτόν ανάλογα. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειάζεται. Άμεση εισπνοή δόσης κορτικοστεροειδών αεροζόλ (π.χ. 1/6

2 Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Κατάποση Σημειώσεις για το γιατρό Κίνδυνοι Θεραπεία δεξαμεθαζόνη : Πλύση με σαπούνι και νερό : Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. : Ξεπλύνετε το στόμα και αμέσως μετά πιείτε άφθονο νερό, αναζητήστε ιατρική συμβουλή : Με την εισπνοή προϊόντων αποσύνθεσης: Κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αργότερα. Κίνδυνος σχηματισμού μεθαιμογλοβίνης. : Ακολουθήστε θεραπεία των συμπτωμάτων (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), θεραπεία με χλωριούχο τολουόλιο (toluonium chloride) προς αναστροφή μεθαιμογλοβιναιμίας 5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας Ειδικοί κίνδυνοι κατά την πυρόσβεση Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Νερό : αφρός ξηρά χημικά διοξείδιο του άνθρακα (CO2) άμμος : Σε θερμοκρασίες άνω των 130 C, εκπομπή επικίνδυνων αέριων λόγω αποσύνθεσης προϊόντων μπορεί να προκληθεί: Μονοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του αζώτου, υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο - dinitrogenoxide), αμμωνία : Φορέστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. : Κατάλοιπα φωτιάς και μολυσμένης πυρόσβεσης νερό πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 6. Μέτρα κατά της τυχαίας έκλυσης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μέθοδοι καθαρισμού : Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Διατηρείστε χωριστά τα ύδατα που χρησιμοποιούνται κατά την πλύση. : Χρησιμοποιήστε το μηχανικό εξοπλισμό. 7. Διακίνηση και αποθήκευση 2/6

3 Χειρισμός Συμβουλές για ασφαλή χειρισμό Συμβουλές για προστασία κατά πυρκαγιάς και έκρηξης Αποθήκευση Απαιτήσεις για τους χώρους αποθήκευσης και τους περιέκτες Αποθήκευση με άλλες ουσίες Γερμανική κατηγορία αποθήκευσης : Προστασία από τη μόλυνση. Μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Προστατέψτε από τη θερμότητα. Προστασία από την υγρασία. : Το προϊόν είναι άφλεκτο. Αυτό μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία ανάφλεξης εύφλεκτων ουσιών. Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Μακριά από καύσιμα υλικά. : Μακριά από πηγές θερμότητας. Μακριά από πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μακριά από καύσιμα υλικά. Να αποφεύγεται η επιμόλυνση. Όταν αποθηκεύεται χύμα, να μην αναμιγνύεται με άλλα λιπάσματα. Προστασία από την υγρασία (το προϊόν είναι υγροσκοπικό και τείνει να διαλυθεί ή να μετατραπεί σε κέικ ή να διαλυθεί) : Να φυλάσσεται μακριά από άλλες ουσίες. : οξειδωτικά στερεά 8. Έλεγχοι έκθεσης / Ατομική προστασία Μέσα ατομικής προστασίας Αναπνευστική προστασία Μέτρα υγιεινής 9. Φυσικοχημικές Ιδιότητες : Αναπνευστικές συσκευές μόνο αν αεροζόλ ή σκόνη σχηματίζεται. Φίλτρο σωματιδίων EN 143 Τύπος P1, χαμηλής απόδοσης, (στερεά σωματίδια των αδρανών ουσιών). : Στο τέλος της βάρδιας το δέρμα των εργαζομένων θα πρέπει να καθαρίζεται και να εφαρμόζονται παράγοντες περιποίησης δέρματος. Εμφάνιση Σχήμα Χρώμα Οσμή : Κοκκώδες : Μπλε : σχεδόν άοσμο Δεδομένα ασφαλείας 3/6

4 ph : Περίπου 5 στους 100 g/l (20 C) Πυκνότητα Υδατοδιαλυτότητα : Περίπου kg/m³ : κυρίως διαλυτές 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Υλικά προς αποφυγή Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Θερμική αποσύνθεση Επικίνδυνες αντιδράσεις : Θείο, χλωρίτες, χλωριούχα, χλωρικά, Υποχλωριώδη, όξινες ή αλκαλικές ουσίες που αντιδρούν, εύφλεκτες οξειδωτικές ουσίες, νιτρώδη άλατα, μεταλλικά άλατα, μεταλλική σκόνη, ζιζανιοκτόνα, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, οργανικές ενώσεις. : Μονοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του αζώτου, υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο - dinitrogenoxide), αμμωνία : Για την αποφυγή θερμικής αποσύνθεσης, μην υπερθερμαίνετε. : Εξέλιξη της αμμωνίας υπό την επίδραση αλκαλίων. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία από στόματος τοξικότητα Ερεθισμός του δέρματος Ερεθισμός των ματιών : LD50 (από το στόμα, σε ποντίκια) > 2000 mg/kg : Σε κουνέλια Αποτέλεσμα: μη ερεθιστικό Μέθοδος: OECD Test κατευθυντήρια γραμμή 404 : Σε κουνέλια Αποτέλεσμα: μη ερεθιστικό Μέθοδος: OECD Test κατευθυντήρια γραμμή 405 : Το προϊόν αυτό δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή προέρχεται από προϊόντα με παρόμοια δομή και σύνθεση. : Κίνδυνος σχηματισμού μεθαιμογλοβίνης 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικοτοξικολογικές επιδράσεις Τοξικότητα σε ψάρια : Στατική δοκιμή LC50 Είδος: Cyprinus sp. Δόση: 422 mg / l Χρόνος έκθεσης: 48 h ασπόνδυλα υδρόβια : Στατική δοκιμή EC50 Είδος: Daphnia 4/6

5 Δόση: 555 mg / l Χρόνος έκθεσης: 48 h Τοξικότητα για τα φύκια Τοξικότητα σε βακτήρια : Δεν παρατηρείται επίδραση Είδος: πράσινα φύκια Δόση: 83 mg / l Χρόνος έκθεσης: 168 ώρες : Άλλα EC20 Είδος: ενεργού ιλύος Δόση: περίπου. > 100 mg / l Χρόνος έκθεσης: 0,5 h Περαιτέρω οικολογικές πληροφορίες : Διάθεση μέσω των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων νερού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της δραστηριότητας νιτροποίησης της ενεργού ιλύος. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν είναι έντονα επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Διάφορες οικολογικές πληροφορίες Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Οι πληροφορίες προέρχονται από τις ιδιότητες των επιμέρους συστατικών. Σε υψηλότερες τιμές ph, οι οποίες μπορούν να βρεθούν σε φυσικά επιφανειακά ύδατα, αύξηση τοξικών επιπτώσεων στους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να αναμένεται. 13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Προϊόν Επιμολυσμένες συσκευασίες Απόβλητα αχρησιμοποίητο προϊόν : Δοκιμή για χρήση στη γεωργία. Επικοινωνία με κατασκευαστή. : Επιμολυσμένες συσκευασίες θα πρέπει να εκκενωθούν όσο το δυνατόν πιο μακριά. Τότε μπορούν να μεταφερθούν για ανακύκλωση έπειτα από συστηματικό καθαρισμό. : : Απόβλητα χημικών προϊόντων για τη γεωργία που εξαιρούνται από αυτές, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δεν εννοούνται ως επικίνδυνα φορτία σύμφωνα με τους κανονισμούς: ADR/RID, ADNR, IMDG- Code, ICAO/IATA-DGR 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επισήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ Το προϊόν δεν απαιτεί ετικέτα προειδοποίησης για κίνδυνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. 5/6

6 Η εθνική νομοθεσία : Γερμανική νομοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών (Gefahrstoffverordnung) Παράρτημα ΙΙΙ, Αρ. 6 (νιτρικού αμμωνίου ομάδα Γ) Κατάταξη επιμόλυνσης υδάτων (Γερμανία) Άλλοι κανονισμοί : WGK 1 ελαφρώς κίνδυνος επιμόλυνσης : TRGS 511 «Νιτρική Αμμωνία» 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφάλειας είναι ορθές ως προς τις γνώσεις μας, την πληροφόρηση και τις πεποιθήσεις μας κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι σχεδιασμένες μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή για τον ασφαλή χειρισμό, τη χρήση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διάθεση και την κυκλοφορία και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ως προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό που έχει οριστεί και δεν μπορεί να ισχύσουν για το εν λόγω υλικό όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε διαδικασία, εφόσον δεν υπάρχει στο κείμενο. 6/6

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Complesal Calcidic K-Max

: Complesal Calcidic K-Max 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Suprem 21-5-10

Complesal Suprem 21-5-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 18.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 18.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Εμπορική ονομασία FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU Κωδικός προϊόντος (UVP)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας FASTAC 10 EC Χρήση: προϊόν φυτοπροστασίας, εντομοκτόνο Εταιρεία: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ARRAT 25/50 WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/12 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CANASTA 1.5 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος VECTOBAC 12 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CAMPATCH 50 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CECECE EXTRA 46 SL PR Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ CU800 1 KG

ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ CU800 1 KG 1 / 6 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα II 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΠΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα