ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι Σ.Κ Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: Fax: ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν δημοππάηηζηρ για ηον διαγυνιζμό ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Λοιπέρ Παποσέρ ζε είδορ( ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΩΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ» έηοςρ 2011 για ηο πποζυπικό ηος Γήμος. 0 ΓΖΜΑΡΥΟ Mεγανηζίος Έσονηαρ ςπότη: Η.Σιρ δ/ξειρ ηος Ν.3852/2010. ηη.σνλ Ν. 3463/2006, πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (θδκ 114/ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ) θαη εηδηθά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 ζχκθσλα κε ην νπνίν «Οη πξνκήζεηεο ησλ Γήκσλ, ησλ Κνηλνηήησλ, ησλ πάζεο θχζεσο πλδέζκσλ ηνπο, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ ηδξπκάησλ ηνπο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α), φπσο ηζρχεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ π.δ. 370/1995 (ΦΔΚ 199 Α'), φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ην π.δ. 105/2000 (ΦΔΚ 100 Α') θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ π.δ. 57/2000 (ΦΔΚ 45 Α)». iii. Σελ απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 (Φ.Δ.Κ. 185) «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - ΔΚΠΟΣΑ» θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93 (θεθάι. Γ παξάγ.5) / 53/93 (παξάγ. 6 & 7), πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο, ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95. ίλ. Σνλ Ν. 2286/95 πεξί «Πξνκεζεηψλ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α/ ), κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 370/95 (ΦΔΚ-199Α"), φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ην Π.Γ. 105/2000 (ΦΔΚ-100Α) θαη ησλ αληηζηνίρσλ ηνπ Π.Γ. 57/00 (θδκ-45α'). λ. Σν Π.Γ. 59/2007 (θδκ 63/Α/ ), πεξί «Πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ». λτ. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (θδκ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ» κε ην νπνίν θαηαξγήζεθαλ ηα Π.Γ. 370/95, Π.Γ. 346/1998, Π.Γ. 18/2000, Π.Γ. 105/2000. λυ. Σν Π.Γ. 118/2007«Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». (ΦΔΚ 150/Α/2007). viii. Σεο Π1 5857/ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξαγ. 5,12,13 & 16) ηνπ Ν. 2286/95». ίρ. Σελ Π1 3797/ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δμαίξεζε πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ». ρ. Ο Ν. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ρί. Ο Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηνπ Ν. 3310/2005 πεξί «Μέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». (ΦΔΚ 30/Α/ ).

2 ρυ. Ο Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/ ) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/ ), ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3310/ ». xiii. Ο Ν. 2522/1997 (θδκ 178/Α ) πεξί «Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ» ρίλ. Ο Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68/Α/ πεξί «Καηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». ρλ. Σελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ' αξηζκ /3293/ ΚΤΑ γηα «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.ΓΓ θαη Ο.Σ.Α.» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 1836/1989. ρλί. Σελ ππ' αξηζκ ΚΤΑ (ΦΔΚ 1503/ ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξέρνληαη ζηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ρλυ. Σελ ΚΤΑ π 36586/ (ΦΔΚ1323/ ). 2. Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα πίζησζε 5.997,48 ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ: , , ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 κε ηίηιν: ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΙΓΟ (πξνκήζεηα Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο). 3. Σελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία δηαηέζεθε πίζησζε 5.997,48, θαη εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο έηνπο Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 1. Σελ δηελέξγεηα δεκφζηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηε πξνκήζεηα Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο έηνπο 2011» Σν πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ κε αξηζ.57/2011 κειέηε. II. Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο: ΓΔΝΗΚΖ, ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Άπθπο 1 ο : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζεί απφ ην Γήκν Μεγαλεζίνπ ε πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2011, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.997,48 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. Άπθπο 2 ο : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ ( ΤΑ 11389/ΦΔΚ 185 Β / ) 2. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 πεξί πξνκεζεηψλ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζπλαθψλ ζεκάησλ. 3. Σνλ Ν. 3463/2006 «πεξί θπξψζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα». 4. Σελ Απφθαζε ηνπ Τπ.Οηθ.Αληαγ.&Ναπηηιίαο Π1/3305/ (ΦΔΚ 1789/ ηεχρνο Β ) αλαθνξηθά κε ην φξην δηεμαγσγήο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 5. Σελ Απφθαζε ηνπ Τπ.Οηθ.Αληαγ.& Ναπηηιίαο Π1/3306/ (ΦΔΚ 1789/ ηεχρνο Β ) αλαθνξηθά κε ηηο πξνκήζεηεο πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Π.Π. 6. Σηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ.έηνπο Άπθπο 3 ο : χκβαζε Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο

3 θαηαθχξσζεο γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα θαηαζέζεη, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηή φκσο ηφηε ε πξνζεζκία παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη κεηά 10 κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο. Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο β) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ γ) Πξνυπνινγηζκφο θαη πξνζθνξά δ) Σερληθή πεξηγξαθή Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα είδε κε ηα νπνία ζα πξνκεζεχζεη ην Γήκν ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο, φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο άξηζηεο πνηφηεηαο θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Καηά ηα ινηπά σο ην άξζξν 24 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Άπθπο 4 ο : Δγγχεζε ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε θαη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ κε εγγχεζε ίζε πξνο ην 10% ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο θαηαρσξεζείζεο πξνζθνξάο γηα ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο θαη εκπξνζέζκνπ εθηειέζεσο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλε θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν γηα ην δεκφζην, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 26, παξ. 2, ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Η κε πξνζθφκηζε εγγπήζεσο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ απνθιείεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ηζνδπλακεί κε άξλεζε απηνχ γηα ηελ ζπλνκνιφγεζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ελάγεηαη εηο βάξνο ηνπ ηηο λφκηκεο θπξψζεηο, ήηνη ηελ έθπησζε απηνχ θαη ηελ ππέξ ηνπ Γήκνπ θαηάπησζή ηεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηεζείζεο εγγπήζεσο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη εηο ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά απφ ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Άπθπο 5 ο : Παξαιαβή πιηθψλ Η παξαιαβή θαη ν ρξφλνο ησλ πιηθψλ ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 28 θαη 29 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Η παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη σο εμήο Σφπνο παξάδνζεο: Η παξάδνζε κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Σξφπνο παξάδνζεο: Η παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα Υξφλνο παξάδνζεο : Δληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία. Άπθπο 6 ο : Πνηληθέο ξήηξεο - έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηνο ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθή ξήηξα θ.ιπ. αλαγθαζηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ην ξζξν 33, 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Άπθπο 7 ο : Πιεκκειήο θαηαζθεπή Δάλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη απηέο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 34 ΔΚΠΟΣΑ). Άπθπο 8 ο :Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο. Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Άπθπο 9 ο :Παξαιαβή

4 Καηά ηελ εθθφξησζε θάζε απνζηνιήο ζα δηελεξγείηαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθνδίσλ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ε νπνία ζπζηήλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Καηά ηελ παξαιαβή απηή κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη θαη εθπξφζσπνο ηνπ πξνκεζεπηή. Κάζε θζνξά αλαθέξεηαη ζην πξσηφθνιιν. Η επηηξνπή απηή θαηακεηξά ιεπηνκεξψο ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ειέγρεη ηε ζπκθσλία απηψλ κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Β.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ γηα ην έηνο 2011, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.997,48 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% σο εμήο : Ο Γήκαξρνο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ (Τ.Α /93) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ (κφληκν θαη επνρηθφ), έηνπο 2011, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ΚΤΑ (ΦΔΚ 1503/11/10/06 Β ) & 36586/ (ΦΔΚ 1323/ Β ) θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο..δ., ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 1. Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.997,48 κε ην ΦΠΑ, ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ 15/ , 20/ , 25/ , 30/ , ηνππξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2011 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Ίδηνπο Πφξνπο. 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 16/11/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη απφ ψξα 10,00 π.κ. έσο π.κ (ψξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ) ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Γ.Μεγαλεζίνπ. 3. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζην γξαθείν ηνπ δήκνπ, αξκφδηνο ππάιιεινο θα. Μάληδαξε Βεζζαξία (ηειέθσλν γηα πιεξνθνξίεο ) κέρξη θαη ηελ 16/11/2011 απηνπξνζψπσο ή δηα εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξεία, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη πξσηφηππν θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία. Όζνλ αθνξά εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο, εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή (ν νπνίνο πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ) ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε κέξα απφ ην δηαγσληζκφ εθφζνλ ε απνζηνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεη ηαρπδξνκηθά. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, ζηνλ παξαπάλσ ρξφλν θαη ηφπν, ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε ΔΤΡΩ, κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ. 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξνκεζεπηή ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: I. Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ πνπ είλαη ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο δειαδή 299,87 Δπξψ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Η εγγπεηηθή πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο φπσο απηή νξίδεηαη παξαθάησ. II. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην

5 νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηαγσληδφκελνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πνηληθνχ κεηξψνπ έρεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο ζπκκεηερνχζεο εηαηξείαο, ελψ πξνζθνκίδεηαη θαη επίζεκν έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. III. Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ από ηο οποίο να πποκύπηει όηι δεν ηελούν ςπό πηώσεςζη, εκκαθάπιζη, αναγκαζηική διασείπιζη, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ιχζεο ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. IV. Πιζηοποιηηικό πος εκδίδεηαι από απμόδια καηά πεπίπηυζη απσή, από ηο οποίο να πποκύπηει όηι είναι ενήμεποι υρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ ηοςρ πος αθοπούν ηιρ ειζθοπέρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ και υρ ππορ ηιρ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηοςρ καηά ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζπλεηαηξηζκψλ, ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ θαη αιινδαπψλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηζρχνπλ ηα θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηα παξαθάησ : V. Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. VI. Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. VII. Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, ησλ εηδψλ θαη φηη ζα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθψλ εηδψλ VIII. Φύλλο ηεσνικήρ πποζθοπάρ ζπληεηαγκέλν κε ηελ ίδηα ζεηξά φπσο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξνθεηκέλνπ λα είναι άμεζα αξιολογήζιμη. II. Φάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Ο Γήκνο επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ.7 θαη 9 παξ.2 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : α. H ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε δύο αληίγξαθα κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία σο εμήο: ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ε ηερληθή πεξηγξαθή, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα δχν (2) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Η ηζρχο ηελ πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ

6 ησλ άξζξσλ 20 παξ.5 θαη 23 παξ. 2. ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 5. Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη δεκφζηα ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε πξφζθιεζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. 6. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 7. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζην πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ θξηζεί φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 8. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο χςνπο 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ρσξίο ην Φ.Π.Α.. 9. Σα είδε κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ, ζα παξαδνζνχλ σο εμήο: Σφπνο παξάδνζεο: Η παξάδνζε κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Σξφπνο παξάδνζεο: Η παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα Υξφλνο παξάδνζεο : Δληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία. 10. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη εθ άπαμ ή ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε θαη κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθψλ ηηκνινγίσλ. 11. Η παξνχζα έρεη ζέζε δηαθήξπμεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δήκνπ θαη λα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηχπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ηνπ Ν.3548/07 θαη ηνπ Ν.3861/2010 θαη ζηελ ηζηνζειίδα Ο ΓΖΜΑΡΦΟΣ ΕΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805911 2015-05-27

15PROC002805911 2015-05-27 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα