ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Αριθμού Υπηρετούντων ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) στο Π.Ν Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Αγίων Αναργύρων Νομού Καστοριάς... 2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. στο Παιδικό Σταθμό Ριζομύλου Δήμου Κάρλας, Νομού Μαγνησίας... 3 Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι. στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρ της Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι Κρήτης Τμήματος Κοινωνικής Εργα σίας σε Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα Σύσταση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, καθορισμός των τυπικών προ σόντων διορισμού... 6 ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αχαΐας... 7 ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Καρδίτσας... 8 ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αττικής Νομαρχιακό Διαμέ ρισμα Αθηνών... 9 Σύσταση Θέσης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρω ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αρκαδίας Ένταξη εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. κατόπιν κατάργησης των προσωρινών προ σωποπαγών θέσεων που κατείχαν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 454/1/09/Σ (1) Καθορισμός Αριθμού Υπηρετούντων ως Οπλίτες Βρα χείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) στο Π.Ν. ΟI YΦΥΠΟΥΡΓΟI ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. α) Τις διατάξεις: (1) Του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «Eισαγωγή Γυναικών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, Ρύθμιση Στρατο λογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 4 του ν. 3648/2008, «Ρύθμιση θεμάτων αναπήρων πολέμου, προ σωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α ). (2) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/τ.Α ). (3) Της υπ αριθμ / απόφασης Πρω θυπουργού Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Άμυνας» (ΦΕΚ 1929/τ.Β ). (4) Της υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι κών, «Περί καθορισμού Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/τ.Β ). (5) Της υπ αριθμ. 424/19/155201/Σ.1091/ απόφα σης ΥΦΕΘΑ, «Περί Ανακατάταξης οπλιτών και επανακα τάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο» (ΦΕΚ 1315/τ.Β ). β) Τη σχετική πρόταση του Γενικού Επιτελείου Ναυ τικού. γ) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό η οποία, στην περίπτωση που καταταχθεί ο μέγιστος αριθμός Ο.Β.Α. και παραμείνουν όλοι για τρία έτη, δύνα ται να ανέλθει σε περίπου για το έτος 2010 και περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομι κά έτη (2011 και 2012). Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ειδ. Φ ΚΑΕ ομάδας 0200), αποφασίζουμε:

2 22804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο μόνο Αριθμός Ο.Β.Α. Ο μέγιστος αριθμός των Οπλιτών και των Εφέδρων που έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως Οπλίτες, που δύναται να ανακατατα χθούν επανακαταταχθούν αντίστοιχα στο Πολεμικό Ναυτικό ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), ορίζεται σε είκοσι (20) άτομα για το έτος Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Αριθμ. Φ. 500/389/100552/Ε5 (2) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Αγίων Αναργύρων Νομού Καστοριάς. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1 εδάφιο Δ του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ.Α ) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1387/ εγκυ κλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχετικά με την έναρξη της πρακτι κής άσκησης. 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1303/ (ΦΕΚ 168/τ.Β ) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α ) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα. 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδάφιο α του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «περί δημοσίου λο γιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/τ.Α ) «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπλη ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α ) «αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις». 9. Την υπ αριθμ /2917/0022/ διυπουργική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδα στών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 10. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ 40/τ.Β / ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 11. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950/ τ.β / ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 12. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (ΦΕΚ 68/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 13. Το υπ αριθμ. 123/ έγγραφο του Δημοτι κού Παιδικού Σταθμού Δήμου Αγίων Αναργύρων Νομού Καστοριάς. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας αναφέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου δαστών Τ.Ε.Ι. στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Αγίων Αναργύρων, Νομού Καστοριάς. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγμα τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο λογισμό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Αγίων Αναργύρων. 4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.6041 ως εξής: 368,00 ευρώ (1 θέση Χ 184 ευρώ Χ 2 μήνες) για το έτος 2009 (μεταφορά πίστωσης από προϋπολογισμό του 2008) και 2.208,00 ευρώ (1 θέση Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πί στωση στον προϋπολογισμό του Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον. 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής, ανατρέχει από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ. Φ.500/384/100734/Ε5 (3) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Παιδικό Σταθμό Ριζομύλου Δήμου Κάρλας, Νομού Μαγνησίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1 εδάφιο Δ του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ.Α ) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1387/ εγκυ κλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχετικά με την έναρξη της πρακτι κής άσκησης. 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1303/ (ΦΕΚ 168/τ.Β ) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδα στών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκη σης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α ) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα. 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/ 1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαι δευτικών και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδάφιο α του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «περί δημοσίου λο γιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/τ.Α ) «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπλη ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α ) «αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις». 9. Την υπ αριθμ /2917/0022/ διυπουρ γική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά των (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 10. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ 40/τ.Β / ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 11. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ (ΦΕΚ 1950/ τ.β / ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 12. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (ΦΕΚ 68/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 13. Το υπ αριθμ. 55/ έγγραφο του Παιδικού Σταθμού Ριζομύλου, Δήμου Κάρλας, Νομού Μαγνησίας. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου δαστών Τ.Ε.Ι. στον Παιδικό Σταθμό Ριζομύλου Δήμου Κάρλας, Νομού Μαγνησίας. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγμα τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο γισμό του Παιδικού Σταθμού Ρυζομύλου, Δήμου Κάρλας, Νομού Μαγνησίας. 4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α ως εξής: 552,00 ευρώ (1 θέση Χ 184 ευρώ Χ 3 μήνες) για το έτος 2009 (μεταφορά πίστωσης από προϋπολογισμό του 2008) και 2.208,00 ευρώ (1 θέση Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του Παιδικού Σταθμού Ριζομύλου του Δήμου αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον. 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης. Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ. Φ.500/452/100736/Ε5 (4) Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι. στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1 εδάφιο Δ του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ.Α ) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1387/ εγκυ κλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχετικά με την έναρξη της πρακτι κής άσκησης. 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1303// (ΦΕΚ 168/τ.Β ) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδα στών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκη σης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α ) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα. 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδάφιο α του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «περί δημοσίου λο γιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/τ.Α ) «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπλη ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α ) «αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις».

4 22806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την υπ αριθμ /2917/0022/ διυπουργική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδα στών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 10. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 11. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (ΦΕΚ 68/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 12. Το υπ αριθμ. 1162/ έγγραφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας αναφέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου δαστή Τ.Ε.Ι. Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημά των Πληροφόρησης ή Πληροφορικής, ή Λογιστικής, ή Βρεφονηπιοκομίας/Προσχολικής Αγωγής, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο γισμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης. 4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α.Ε και 0551 ως εξής: 552, 00 ευρώ (1 θέση Χ 184 ευρώ Χ 3 μήνες) για το έτος 2009 (μεταφορά πίστωσης από προϋπολογισμό 2008) και 2.208,00 ευρώ (1 θέση Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπο λογισμούς της Βιβλιοθήκης αυτής για μία πενταετία τουλάχιστον. 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης. Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ. Φ.500/450/100738/Ε5 (5) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι Κρήτης Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σε Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1 εδάφιο Δ του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ.Α ) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1387/ εγκυ κλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχετικά με την έναρξη της πρακτι κής άσκησης. 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ε5/1303/ (ΦΕΚ 168/τ.Β ) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδα στών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκη σης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α ) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα. 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/ 1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαι δευτικών και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδάφιο α του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «περί δημοσίου λο γιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/τ.Α ) «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπλη ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α ) «αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις». 9. Την υπ αριθμ /2917/0022/ διυπουρ γική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά των (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 10. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ 40/τ.Β / ) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 11. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (ΦΕΚ 68/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 12. Το υπ αριθμ. 3910/Φ/130/ έγγραφο και την από τηλεομοιοτυπία του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τριάντα (30) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τμήματος Κοινωνικής Εργα σίας σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα ως εξής: Μία (1) θέση στο Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασ σού Μία (1) θέση στο Κ.Υ.ΚΕ.Θ.Ε.Α. Πρόγραμμα «Αριάδνη» Ηρακλείου. Μία (1) θέση στο ΚΑΠΗ Δήμου Κρουσσώνα. Δύο (2) θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος». Μία (1) θέση στο Β ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μία (1) θέση στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης Χανίων. Μία (1) θέση στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης ΑΜΕΑ Χανίων. Μία (1) θέση στο ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων. Μία (1) θέση στο Δήμο Φοίνικα. Μία (1) θέση στο Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Μία (1) θέση στο ΚΕΘΕΑ Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Μία (1) θέση στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου. Μία (1) θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ». Μία (1) θέση στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας». Μία (1) θέση στην «ΑΣΡΙΣ» Εταιρεία Κοινωνικής Υπο στήριξης Νέων Αθήνα. Μία (1) θέση στο Σωματείο PR.A.K.S.I.S. Πολυιατρείο Αθήνας. Μία (1) θέση στο Φάρο Τυφλών Ελλάδος. Μία (1) θέση στο Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτη σιογόνων Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ» Δήμου Ιλίου. Μία (1) θέση στον Συμβουλευτικό Σταθμό Δήμου Πετρούπολης. Μία (1) θέση στο Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας Τμήμα Παιδιών Δήμου Καλλιθέας. Μία (1) θέση στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής του ΙΚΑ. Μία (1) θέση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Μία (1) θέση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου. Μία (1) θέση στο Ελληνικό Κ.Ψ.Υ. και Ερευνών, Πα ράρτημα Βόλου. Μία (1) θέση στο «Χαμόγελο του Παιδιού» Χαλκίδας. Μία (1) θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Μία (1) θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μία (1) θέση στο Δικαστήριο Ανηλίκων Κατερίνης. Μία (1) θέση στη Διέθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο λογισμό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α.Ε και 0551 ως εξής: ,00 ευρώ (30 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 9 μήνες) για το έτος 2009 και ,00 ευρώ (30 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογι σμούς του Τ.Ε.Ι. αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον. 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης. Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ α/Δ2 (6) Σύσταση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, καθορισμός των τυπικών προ σόντων διορισμού. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.α ) 3. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 40/τ.Β ). 4. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 68/τ.Β ). 5. Το π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότη τας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70/τ.Α ). 6. Την υπ αριθμ. 15/2006 πράξη του Τμήματος Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτού του. 7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 8.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συνιστάται κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής: Κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας 2. Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προ σωπικού στον κλάδο της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως εξής: Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο προγράμματος σπουδών «Ισπα νική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αθήνα, 17 Αυγούστου 2009 ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

6 22808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αχαΐας. Με την υπ αριθμ /Η/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Άρθρου Δεύτερου του ν. 3555/2007 και της υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ κοινής υπουργικής απόφασης (Μετάταξη Μεταφορά Προσωπικού της ΤΕΟ ΑΕ), μεταφέρεται η ΚΟΤΣΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του Κυριάκου, υπάλληλος με σύμ βαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας TE και ειδικότητας Διοικητικού, της ΤΕΟ Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγή θέση ειδικότητας TE Διοικητικού που συστήνεται με την ανωτέρω απόφαση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρω ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αχαΐας. Η περαιτέρω κατανομή της θέσης στην οποία θα το ποθετηθεί η μεταφερόμενη υπάλληλος σε συγκεκριμένη υπηρεσία εντός του Νομού Αχαΐας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ σης Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Η ως άνω υπάλληλος διατηρεί τυχόν επιπλέον τακτι κές αποδοχές ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνε ται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών της, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ / ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (8) ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Καρδίτσας Με την υπ αριθμ π.ε./Η/ κοινή υπουργι κή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσί ων Έργων, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Αρθρου Δεύτερου του ν. 3555/2007 και της υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ κοινής υπουργικής απόφασης (Μετάταξη Μεταφορά Προσωπικού της ΤΕΟ ΑΕ), μεταφέρεται ο ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Αθανασίου, υπάλληλος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου, κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Διοικητικού, της ΤΕΟ Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού που συστήνεται με την ανωτέρω απόφαση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρω ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Καρδίτσας. Η περαιτέρω κατανομή της θέσης στην οποία θα τοπο θετηθεί ο μεταφερόμενος υπάλληλος σε συγκεκριμένη υπηρεσία εντός του Νομού Καρδίτσας θα πραγματοποι ηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί δευσης Θεσσαλίας, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Ο ως άνω υπάλληλος διατηρεί τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών του, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώ σεώς τους με τις.αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ / ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (9) ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αττικής Νομαρχιακό Διαμέρι σμα Αθηνών. Με την αριθμ π.ε./η/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Άρθρου Δεύτερου του ν. 3555/2007 και της υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ κοινής υπουργικής απόφασης (Μετάταξη Μεταφορά Προσωπικού της ΤΕΟ ΑΕ), μεταφέρεται η ΚΑΤΤΗ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ, υπάλληλος με σύμβαση ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαρίστριας της ΤΕΟ Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων / Επιστατών / Φυλάκων / Νυχτοφυλάκων που συστήνεται με την ανωτέρω απόφαση στις Περιφε ρειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αττικής Νομαρ χιακό Διαμέρισμα Αθηνών. Η περαιτέρω κατανομή της θέσης στην οποία θα το ποθετηθεί η μεταφερόμενη υπάλληλος σε συγκεκρι μένη υπηρεσία εντός του Νομ. Διαμερίσματος Αθηνών θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π). Η ως άνω υπάλληλος διατηρεί τυχόν επιπλέον τακτι κές αποδοχές ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνε ται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών της, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ / ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (10) Σύσταση Θέσης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρω ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αρκαδίας. Με την υπ αριθμ π.ε./η/ κοινή υπουργι κή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσί ων Έργων, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρου Δεύτερου του ν. 3555/2007 και της υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ κοινής υπουργικής απόφασης (Μετάταξη Μεταφορά Προσωπικού της ΤΕΟ ΑΕ), μεταφέρεται η ΜΑΡΔΙΤΣΑ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπάλλη λος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Διοικητικού, της ΤΕΟ Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού που συστήνεται με την ανωτέρω απόφαση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρω ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Νομό Αρκαδίας. Η περαιτέρω κατανομή της θέσης στην οποία θα το ποθετηθεί η μεταφερόμενη υπάλληλος σε συγκεκριμέ νη υπηρεσία εντός του Νομού Αρκαδίας θα πραγμα τοποιηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοι κητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π). Η ως άνω υπάλληλος διατηρεί τυχόν επιπλέον τακτι κές αποδοχές ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνε ται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών της, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ / ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (11) Ένταξη εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. κατόπιν κατάργησης των προσωρινών προσωποπα γών θέσεων που κατείχαν. Με την υπ αριθμ /Δ2/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3, του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α ), των άρθρων 2, 69, 70 και 73, 74, 75 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α ) και του άρθρου 53 (παρ. 2) του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/τ.Α ), του άρθρου 42 (παρ. 10, 11, 12, 13 και 14) του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α ), του άρθρου 9, παρ. 23 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α /2000), την υπ αριθμ. 2848/ Γνω μοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχε τική με το θέμα, η οποία έγινε δεκτή στις από την Υπουργό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., την υπ αριθμ / Δ4/ (ΦΕΚ 885/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Οικονομίας και Οικονομικών, και τις υπ αριθμ. 20/2008, 21/2009 πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., εντάσσονται οι παρακάτω εκ παιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτι κού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν κατάργησης των αντίστοιχων προσωρινών προσωποπαγών θέσεων που κατείχαν, με το βαθμό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστερα από αίτηση τους και τοποθετούνται στα σχολεία που αναγράφονται δίπλα στο όνομα τους, ως ακολούθως: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΧΑΤΖΗΪΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ε. 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ε. 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΟΥΒΟΥΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ε ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Π.Ε. 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Π.Ε. 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ε. 04 ΦΥΣΙΚΩΝ Π.Ε. 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Π.Ε ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π.Ε ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 10 ο ΕΠΑΛ ΤΕΕ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σταυρούπολης του 3 ου Γραφείου Δ.Ε. Δυτικής 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαλανδρίου του 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Β Αθήνας 1 ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ Αργυρούπολης Δ.Ε. Δ Αθήνας ΓΥΜΝΑΣΙΟ Πλατυκάμπου του 3 ου Γραφείου Δ.Ε. Λάρισας 15 ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ

8 22810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι., ΚΑΤΕΕ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΩ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ε ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π.Ε ΚΑΚΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π.Ε ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ε ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π.Ε ΚΑΚΑΜΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΙΒΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.Ε ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Ε ΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ T.Ε.Ι. ΚΑΤΕΕ * * Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι., ΚΑΤΕΕ Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε Π.Ε ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Π.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε Τ.Ε Τ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Π.Ε Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΕΕ TEE ΕΠΑΣ Νέας Φιλαδέλφειας Δ.Ε. Α Αθήνας 2 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ Περιστερίου Δ.Ε. Γ Αθήνας 4 ο TEE Νέας Φιλαδέλφειας Δ.Ε. Α Αθήνας 15 ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ 1 ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΕΕ ΕΠΑΛ Κορίνθου Δ.Ε. Κορίνθου 1 ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Τρικάλων της Δ/νσης Δ.Ε. Τρικάλων 3 η ΕΠΑΣ Αιγάλεω Δ.Ε. Γ Αθήνας 19 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αθή νας του 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Α Αθήνας 14 ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 3 ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ Πει ραιά του Γραφείου Ε.Ε. Δ.Ε. Πειραιά 1 ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας του Γραφείου Ε.Ε. Δ.Ε. Α Αθήνας 5 ο ΤΕΕ ΕΠΑΣ Πειραιά Δ.Ε. Πειραιά 5 ο TEE ΕΠΑΣ Πει ραιά του Γραφείου Ε.Ε. Δ.Ε. Πειραιά 1 ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ Μυτι λήνης του Γραφεί ου Ε.Ε. Δ.Ε. Λέσβου 10 ο ΕΠΑΛ ΤΕΕ Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2216 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2171 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 39977/ΥΠΕ/5/00128/Ε/ 2.9.2008 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 433 11 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Αγορανομι κής Διάταξης 14/1989, στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2632 17 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αριθμό Κ2 5287/29 7 2013 απόφα σης (ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 532 23 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αγίου Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 863 8 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση εισφοράς, μεταβίβασης και εκχώρησης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας στις αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 20 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 897 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 6 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημό σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1369 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργου με σύμβαση στο Περιφερειακό Τα μείο Ανάπτυξης Κρήτης.... 1 Αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 675 22 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Ει δικού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2507 1 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλο σοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 139 7 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών T.E.I στους Δημοτικούς Παιδικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2654 30 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσω πικού της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1914 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελλη νικού Δημοσίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2723 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1068 3 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών... 1 Σύσταση ειδικότητας εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2203 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και Διατήρηση Κενών Οργανικών Θέ σεων Πολιτικού Προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα