Δελτίο Σύπου. Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Σύπου. Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίοσ 2009 Δελτίο Σύπου Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX Η Γενική Γραμμαηεία Καηαναλωηή ανακοινώνει μέζω ηος Τύπος ηιρ Κοινοποιήζειρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ για ηην εβδομάδα 2 έωρ 6 Νοεμβπίος 2009 για ηα μη αζθαλή πποϊόνηα ηος Σςζηήμαηορ Τασείαρ Ανηαλλαγήρ Πληποθοπιών (RAPEX) πος αναγπάθονηαι ζηον παπακάηω πίνακα. Τα πποϊόνηα πος αναθέπονηαι ζηιρ εβδομαδιαίερ κοινοποιήζειρ ηος RAPEX είηε έσοςν ενηοπιζηεί από ηιρ απμόδιερ απσέρ κπαηών μελών ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και έσοςν κπιθεί ωρ μη αζθαλή, με αποηέλεζμα να απαγοπεςηεί η διάθεζή ηοςρ ζηην αγοπά, είηε ο ίδιοι οι παπαγωγοί -έσονηαρ ενηοπίζει κάποιο δςνηηικό κίνδςνο πος μποπεί αςηά να παποςζιάζοςνέσοςν πποβεί ζε εθελούζια απόζςπζή ηοςρ από ηην αγοπά και ανάκληζη από ηοςρ καηαναλωηέρ, ζηα πλαίζια ηων ςποσπεώζεων ηοςρ βάζει ηος Άπθπος 5 ηηρ ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Αζθάλεια ηων Πποϊόνηων». Η απαγόπεςζη διάθεζήρ ηοςρ ζηην αγοπά μποπεί να απθεί εθόζον ηο ελάηηωμα πος ηα καθιζηά μη αζθαλή επιδέσεηαι διόπθωζηρ και οι παπαγωγοί πποβούν ζηιρ απαπαίηηηερ διοπθωηικέρ ενέπγειερ. Η Γενική Γπαμμαηεία Καηαναλωηή (Γ.Γ.Κ) έσει καθιεπώζει ηη δημοζίεςζη ηων εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηηρ Εςπωπ. Επιηποπήρ για μη αζθαλή πποϊόνηα (RAPEX) ζηην Ελληνική γλώζζα, όπωρ μεηαθέπθηκαν ζηην κενηπική ζελίδα ηηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ Γ.Γ.Κ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη Η Γ.Γ.Κ πποβαίνει ζηη Δημοζίεςζη αςηών και ζηον Τύπο, πποκειμένος αθενόρ να ςπάπσει δςναηόηηηα άμεζηρ ενημέπωζηρ ηος εςπύηεπος καηαναλωηικού κοινού και αθεηέπος οι ηςσόν διακινηηέρ ηων πποϊόνηων αςηών ζηην ελληνική αγοπά να πποβαίνοςν ζε άμεζη απόζςπζή ηοςρ και ηαςηόσπονη ενημέπωζη ηηρ εκάζηοηε απμόδιαρ απσήρ για ηην επιηήπηζη ηηρ αγοπάρ, ανάλογα με ηην καηηγοπία ζηην οποία ςπάγεηαι ηο πποϊόν. Επιζημαίνεηαι όηι ζε πεπίπηωζη διαπίζηωζηρ από ηιρ απμόδιερ ελεγκηικέρ απσέρ οι οποίερ ενεπγοποιούνηαι αμέζωρ μεηά από κάθε ειδοποίηζη μέζω ηος ζςζηήμαηορ RAPEX ή ύζηεπα από καηαγγελίερ καηαναλωηών όηι ηα πποϊόνηα αςηά εξακολοςθούν να κςκλοθοπούν ζηην ελληνική αγοπά, η Γ.Γ.Κ θα επιβάλλει αςζηηπέρ διοικηηικέρ κςπώζειρ με βάζη ηο Νόμο 2251/94, ζε όλοςρ όζοςρ εμπλέκονηαι ζηην αλςζίδα διακίνηζήρ ηων πποϊόνηων αςηών ζηην ελληνική αγοπά.

2 Σύζηημα ηατείας ανηαλλαγής πληροθοριών για αζθάλεια προϊόνηων πλην ηροθίμων (RAPEX) - Εβδομαδιαία επιζκόπηζη κοινοποιήζεφν μέζφ RAPEX Εβδομάδα No. Κοινοποιούζα Xώρα Προϊόν Φύζη κινδύνοσ Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην κοινοποιούζα τώρα /09 Πνξηνγαιία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Μνηνζηθιέηα - Honda CB600F / CBF600 / CB1000R Μάξθα: Honda - CBF600 (κνληέιν 2008); ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F // ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F064845; - CBF600 (κνληέιν 2009): ZDCPC41A*9F ZDCPC41A*9F // ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F077415; - CBF600 (κνληέιν 2009): ZDCPC43B09F θαη ZDCPC43B09F032859; CB1000R (κνληέιν 2009): ZDCSC60A*9F ZDCSC60A*9F // ZDCSC60A*9F ZDCSC60A*9F πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ηα κπνπιόληα ζηνλ θεληξηθό θύιηλδξν ησλ πίζσ θξέλσλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλα θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πίζσ θξέλσλ ηνπ νρήκαηνο. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης HONDA ζηη τώρα μας, δεν αθορά μοηοζικλέηες, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία. Πεξηγξαθή: Μνηνζηθιέηα Υώξα πξνέιεπζεο: Ιηαιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Κύπξνο Πξντόλ: Παηδηθό πνπιόβεξ Μάξθα: Rare Barcode: ή , κνληέιν: ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα κε

3 GA Πεξηγξαθή: Παηδηθό πνπιόβεξ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 6 εηώλ. Σν πνπιόβεξ θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη. ηελ κπξνζηηλή εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε δηαηύπσζε: Rare, ελώ ζηελ πίζσ εηηθέηα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντόλ: ηελ ηηκή, ην κνληέιν θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. ην εζσηεξηθό ηνπ πξντόληνο ππάξρεη ξακκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο: «40% βακβάθη, 30% καιιί, 10% merinos, 5% κνρέξ, 10%αθξπιηθό, 5% λάηινλ». θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Κύπξνο Πξντόλ: Παηδηθό πνπιόβεξ Μάξθα: Rare Μνληέιν: GA2821V19531, Barcode: ή ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα κε Πεξηγξαθή: Παηδηθό πνπιόβεξ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 8 εηώλ. Σν πνπιόβεξ θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη. ηελ κπξνζηηλή εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε δηαηύπσζε: Rare, ελώ ζηελ πίζσ εηηθέηα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντόλ: ηελ ηηκή, ην κνληέιν θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. ην εζσηεξηθό ηνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

4 πξντόληνο ππάξρεη ξακκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο: «40% βακβάθη, 30% καιιί, 10% merinos, 5% κνρέξ, 10% αθξπιηθό, 5% λάηινλ», θαζώο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ πνπιόβεξ /09 Πνισλία Πξντόλ: Βξεθηθό παληειόλη Μάξθα: Pepco αξηζκόο EAN , PLU216620; SIW 8. Πεξηγξαθή: Βξεθηθό παληειόλη θαηαζθεπαζκέλν από 100% βακβαθεξό πιηθό ξνδ ρξώκαηνο. Δπηπιένλ, ην παληειόλη δηαζέηεη νξηζκέλα κεηαιιηθά θνκκάηηα. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα κεηαιιηθά θνκκάηηα ηνπ πξντόληνο απειεπζεξώλνπλ ληθέιην ζε αλαινγία 0.94 µg/cm²/αλά εβδνκάδα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα παύζε πσιήζεσλ θαη απόζπξζε από ηελ αγνξά κέζσ ηνπ εηζαγσγέα θαη ησλ δηαλνκέσλ /09 Κύπξνο Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: Πιαζηηθή θνπδνπλίζηξα κηθξνύ κεγέζνπο Μάξθα: Jumbo Bebe. Barcode ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ην παηρλίδη ελδέρεηαη λα ζπάζεη απειεπζεξώλνληαο Το προχόν, ζύμθφνα με

5 Πεξηγξαθή: Πιαζηηθή, πνιύρξσκε θνπδνπλίζηξα ζε ζρήκα πεηαινύδαο κε θηεξά κηθξνύ κεγέζνπο πνπ θέξεη έλαλ θξίθν κε ράληξεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πεηαινύδα πεξηζηξαθεί, ην παηρλίδη εθπέκπεη έλαλ ήρν. Η ζπζθεπαζία είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ραξηόλη θαη δηαθαλή πιαζηηθή κεκβξάλε θαη θέξεη πιεξνθνξίεο, νδεγίεο ρξήζεο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο. κηθξνζθνπηθά θνκκάηηα, ηα νπνία ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Παηρληδηώλ θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71. έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ζηη τώρα μας, έτει αποζσρθεί από ηην ελληνική αγορά. Η ΓΓΚ ζσνιζηά ζηοσς καηαναλφηές, ποσ ηο έτοσν ζηη καηοτή ηοσς, να πάυοσν να ηο τρηζιμοποιούν /09 Δζζνλία Πξντόλ: Παηδηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Kike Kids Article No. 51N084C02, Barcode on packaging , κέγεζνο 21 Πεξηγξαθή: Τπνδήκαηα ιεπθνύ θαη ξνδ ρξώκαηνο, ηα νπνία είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηί από ραξηόλη πνπ θέξεη ηε δηαηύπσζε Kike Kids. Σν θνπηί θέξεη εηηθέηα κε ηνλ αξηζκό αληηθεηκέλνπ, ην ρξώκα, ην κέγεζνο θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. Σν θνπηί εκπεξηέρεη ζαθνπιάθη κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο SILICA GEL. DO NOT EAT. THROW AWAY DESICCANT. Υώξα πξνέιεπζεο: Άγλσζηε ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα ππνδήκαηα θαη ηα ζαθνπιάθηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα ζε αλαινγία 0.78 mg/kg θαη 0.1 mg/kg αληίζηνηρα. Ο δηκεζπινθνπκαξηθόο εζηέξαο είλαη κηα νπζία πνιύ εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξντόληα πνπ εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα έρνπλ απαγνξεπηεί ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2009/251/EC.

6 7 1491/09 Οπγγαξία Πξντόλ: Παηδηθό πνπθάκηζν Μάξθα: F&D KIDS 83072, barcode: Πεξηγξαθή: Πνπθάκηζν ξνδ ρξώκαηνο πνπ θέξεη δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ζε ζρήκα ινπινπδηώλ θαη θνπκπηά. πληγκνύ πληγκνύ, θαζώο ηα θνπκπηά κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71. ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κε /09 Οπγγαξία Πξντόλ: Κνηιέ παληειόλη γηα παηδηά Μάξθα: Seagull CSQ-6655, bar code: πληγκνύ πληγκνύ, θαζώο νη δηαθνζκεηηθέο πέηξεο κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. Πεξηγξαθή: Κνηιέ παληειόλη ξνδ ρξώκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα παηδηά θαη θέξεη ςεύηηθεο δηαθνζκεηηθέο πέηξεο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71.

7 9 1493/09 Οπγγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Seagull CSQ-6650 Πεξηγξαθή: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Η θόξκα θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη πεξίζθημεο θαη ηελ επηγξαθή "Angels". To έλδπκα είλαη δηαθνζκεκέλν κε ςεύηηθνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο. Μέγεζνο: 98, 110. πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκνύ θαη ο πληγκνύ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πληγκνύ, θαζώο ηα θνξδόληα πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο δελ είλαη ζηεξεσκέλα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν. πληγκνύ, θαζώο νη δηαθνζκεηηθέο πέηξεο κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κε ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξόηππα EN θαη EN /09 Γεξκαλία Καηεγνξία: Κνζκήκαηα Πξντόλ: Ρνιόη ρεηξόο Μάξθα: Classique Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Σα ξνιόγηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα ρξπζνύ ρξώκαηνο. Σν ινπξάθη είλαη ειαζηηθό θαη έρεη πιάηνο 11 mm, ην θαληξάλ είλαη ρξπζνύ ρξώκαηνο θαη έρεη καύξνπο αξηζκνύο, θαζώο θαη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: "classique", "LG" θαη "Quartz'". Δπηπιένλ, ην πξντόλ δηαζέηεη ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο απειεπζεξώλεη ληθέιην ζε αλαινγία 47.0 ± 5.6 µg/cm²/ αλά εβδνκάδα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά.

8 ηξεηο δείθηεο ρξπζαθί ρξώκαηνο. Υώξα πξνέιεπζεο: Άγλσζηε /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Superb II Μάξθα: Skoda Σα νρήκαηα έρνπλ αξηζκνύο πιαηζίνπ: TMB - 3T Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα. θσηηάο θσηηάο, θαζώο ηα θαιώδηα ηεο γείσζεο ηνπ κεραληζκνύ ζέξκαλζεο ηνπ νρήκαηνο ελδέρεηαη λα κελ είλαη επαξθώο αζθαιηζκέλν. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης SKODA ζηη τώρα μας, δεν αθορά οτήμαηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Μεηαζρεκαηηζηήο Μάξθα: Europa Travel adaptor 11090: Πεξηγξαθή: Ηιεθηξηθόο εμνπιηζκόο ρακειήο ηάζεο: πιαζηηθνί κεηαζρεκαηηζηέο ιεπθνύ ρξώκαηνο. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε κπιίζηεξ παθέην πνπ θέξεη ηελ επηγξαθή: plastic alternating current plug adaptor, θαζώο θαη ηελ κάξθα ηνπ πξντόληνο (Europa) θαη ην όλνκα ηνπ εηζαγσγέα. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο ηα ελεξγά θνκκάηηα ηνπ πξντόληνο είλαη πξνζβάζηκα όηαλ ην βύζκα δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ πξίδα. Δπηπιένλ, ην πξντόλ δελ δηαζέηεη επαξθή πξνζηαζία από ηελ ζεξκόηεηα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην Δζληθό Πξόηππν UNE Η εηζαγσγή απνξξίθζεθε από ηηο αξρέο ηνπ ηεισλείνπ.

9 /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Τγξαληήξαο Μάξθα: Laica Code: HI3005Y, Article HI3005; Barcode: Πεξηγξαθή: Τγξαληήξαο ζε ζρήκα ρειώλαο θαη ρσξεηηθόηεηα 1.1 litres. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη πνπ θέξεη απεηθνλίζεηο ηνπ πξντόληνο θαη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: "Laica CE 230V AC 50Hz 24W". ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Οη απόζηαζε κεηαμύ ησλ ελεξγώλ θαη ησλ πξνζβάζηκσλ θνκκαηηώλ ηνπ πξντόληνο δελ είλαη επαξθήο. - Σα παηδηά ελδέρεηαη λα ην ζεσξήζνπλ σο παηρλίδη. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Γαιιία Καηεγνξία: Υεκηθά πξντόληα Πξντόλ: Κόια Μάξθα: Power Cheta barcode Πεξηγξαθή: σιελάξην θόιαο, ην νπνίν έρεη βάξνο 3g. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη ρισξνθόξκην, ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλνο θαη ηνμηθή νπζία 3 εο θαηεγνξίαο, ζε αλαινγία 10%. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ.

10 /09 Γεξκαλία Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: ηπιό κε καιαθή κύηε Μάξθα: Άγλσζηε Αξηζκόο EAN Πεξηγξαθή: Πιαζηηθό ζηπιό κε καιαθή κύηε ζε ζρήκα θξνθόδεηινπ. Σν πξντόλ έρεη κήθνο 21cm θαη ε άθξε ηεο νπξάο είλαη απνζπώκελε. Σν θάησ κέξνο ηνπ ζηπιό είλαη αλνηρηνύ γθξη ρξώκαηνο, ην πάλσ κέξνο είλαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Η θάζε ζπζθεπαζία εκπεξηέρεη 6 ζηπιό. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιαζηηθό, ην νπνίν εκπεξηέρεη δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP) ζε αλαινγία 39.6% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά κέζσ ηνπ εηζαγσγέα /09 Ιζπαλία Πξντόλ: Αζιεηηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Lucky REF x8619-md. Πεξηγξαθή: Αζιεηηθά ππνδήκαηα καύξνπ θαη ιεπθνύ ρξώκαηνο, ηα νπνία είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηί από ραξηόλη. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα ζαθνπιάθηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα ζε αλαινγία 3.2 mg/kg. Ο δηκεζπινθνπκαξηθόο εζηέξαο είλαη κηα νπζία πνιύ εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξντόληα πνπ εκπεξηέρνπλ

11 δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα έρνπλ απαγνξεπηεί ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2009/251/EC /09 Διιάδα Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Scenic θαη Kangoo Μάξθα: Renault Ορήκαηα Scenic II, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 έσο ην Μάξηην ηνπ 2007 θαη νρήκαηα Kangoo II, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ από ηελ αξρή ηεο παξαγσγήο έσο ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ ηνπ Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλεο βαζκνλόκεζεο (θαιηκπξάξηζκα) ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ειεθηξηθνύ ηηκνληνύ, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 30/10/2009 Δεληίο Τύποσ. Υώξα πξνέιεπζεο: Γαιιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ Πξντόλ: Φνξεηό θσηηζηηθό γηα παηδηά. Μάξθα: La Bolata Ref.: Barcode: Πεξηγξαθή: Δπηηξαπέδην θσηηζηηθό πνπ θέξεη θεξακηθή θηγνύξα ζηε βάζε ηνπ. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη θαη θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε ην barcode ηνπ πξντόληνο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εηζαγσγέα. θσηηάο, ο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκνύ θαη ο ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Τπεξζεξκαίλεηαη θαη ην θαπέιν ελδέρεηαη λα πάξεη θσηηά. - Αλαηξέπεηαη κε επθνιία. - Η βάζε ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπάζεη ζε κηθξά θνκκάηηα. - Σν θσηηζηηθό δελ είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθό κεραληζκό γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ.

12 ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Ηιεθηξηθό εληνκνθηόλν Μάξθα: Bravo Ref. FE-4883 Barcode: Πεξηγξαθή: Ηιεθηξηθό εληνκνθηόλν ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη. Σα θύξηα ζηνηρεία ηνπ πξντόληνο είλαη ηα αθόινπζα: AC230V 50 Hz - 40W. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Tα ελεξγά θνκκάηηα ηεο ζπζθεπήο είλαη πξνζβάζηκα. - Η ηάζε ππεξβαίλεη ηα 34 V όηαλ ην πξντόλ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην θεληξηθό ηξνθνδνηηθό ζύζηεκα. - Σν θεληξηθό θαιώδην δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ζρεηηθά πξόηππα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD) θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: εη παηρληδηνύ κε ηαηξηθά εξγαιεία Μάξθα: Boys Toys MODEL BT 4162, barcode: B Πεξηγξαθή: εη παηρληδηνύ κε ηαηξηθά εξγαιεία. Σν παηρλίδη είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε κπιίζηεξ παθέην θαη θέξεη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: NO Doctor Play Set, CE, Made in China. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP), ζε αλαινγία 0.43% θαη δηηζνελλεάλν θζαιηθό εζηέξαο (DINP) ζε αλαινγία 2% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν Η εηζαγσγή απνξξίθζεθε από ηηο αξρέο ηνπ ηεισλείνπ.

13 βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ /09 Ιξιαλδία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Ηκη απηόκαην όπιν, κνληέιν HMR Μάξθα: Remington Μνληέιν HMR Πεξηγξαθή: Ηκη απηόκαην ππξνβόιν όπιν Υώξα πξνέιεπζεο: Ηλσκέλεο Πνιηηείεο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, εμαηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επαλαιεπηηθώλ βνιώλ. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης REMINGTON ζηη τώρα μας, δεν αθορά προχόνηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία /09 Ηλσκέλν Βαζίιεην Πξντόλ: Παηδηθά αζιεηηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Red Herring Style 1210, κέγεζνο 10 = , κέγεζνο 11 = ; κέγεζνο 12 = ; κέγεζνο 13 = , κέγεζνο 1 = , κέγεζνο 2 = , κέγεζνο 3 = πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο κεηαιιηθώλ εγθνπώλ ζην εζσηεξηθό ηεο ζόιαο. Γύν πεξηζηαηηθά έρνπλ αλαθεξζεί. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πεξηγξαθή: Αζιεηηθά ππνδήκαηα καύξνπ ρξώκαηνο πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά θαη

14 θέξνπλ απηνθόιιεην θνύκπσκα /09 Πνισλία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Octavia II θαη Superb II Μάξθα: Skoda Octavia II θαη Superb II κε θηβώηην 6 ηαρπηήησλ (DSG). Σα νρήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάθιεζε θαηαζθεπάζηεθαλ από ην επηέκβξην ηνπ 2008 έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο απαηηείηαη on line αλαβάζκηζε ζην ινγηζκηθό ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης SKODA ζηη τώρα μας, αθορά 36 οτήμαηα, οι ιδιοκηήηες ηφν οποίφν θα ενημερφθούν μέζφ προζφπικών επιζηολών. Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Γαιιία Πξντόλ: Αλδξηθά ππνδήκαηα Μάξθα: TBS VISAYA 6835; REF: Πεξηγξαθή: Αλδξηθά ππνδήκαηα θαθέ ρξώκαηνο. Υώξα πξνέιεπζεο: Ιλδία ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ε επέλδπζε ησλ ππνδεκάησλ εκπεξηέρεη αδσρξσζηηθέο νπζίεο (4-κεζπιν-mθαηλπιαηλνδηακίλε) ζε ζπγθέληξσζε 156 mg/kg. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH, νη αδσρξσζηηθέο νπζίεο απειεπζεξώλνπλ αξσκαηηθέο ακίλεο ζε ζπγθέληξσζε πνπ ππεξβαίλεη ηα 30 mg/kg, δελ ζα πξέπεη Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά

15 λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πθαζκάηηλα θαη δεξκάηηλα αληηθείκελα ηα νπνία ελδέρεηαη λα έξζνπλ ζε άκεζε θαη παξαηεηακέλε επαθή κε ηελ επηδεξκίδα /09 Γαιιία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Σηκόλη πνδειάηνπ Μάξθα: Easton Μνληέιν EA 30. Έηνο 2007: Κσδηθνί A7 έσο L7 Έηνο 2008: Κσδηθνί A8 έσο L8 Έηνο 2009: Κσδηθνί A9 έσο H9 Πεξηγξαθή: Σηκόλη πνδειάηνπ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπάζεη εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνύο κεραληθήο αληίζηαζεο. Έλα πεξηζηαηηθό έρεη αλαθεξζεί. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο. Υώξα πξνέιεπζεο: Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Πνισλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο επηθνηλσλίαο θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο Πξντόλ: Πξνζαξκνγέαο AC γηα ππνινγηζηή SONY VAIO Μάξθα: Sony Μνληέια: VGP-AC19V18, αξηζκνί ζεηξάο: , , , Πεξηγξαθή: Άγλσζηε ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο πξόβιεκα κόλσζεο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε βξαρπθύθισκα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD). Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ δηαλνκέσλ. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 29/10/2009 Δεληίο Τύποσ.

16 /09 Γαιιία Καηεγνξία: Υεκηθά Πξντόλ: Κόια Μάξθα: Fixtout Ref : 30113, barcode Πεξηγξαθή: Έμη ζσιελάξηα θόιαο ζπζθεπαζκέλα ζε πιαζηηθή ζαθνύια. Σν θάζε ζσιελάξην έρεη βάξνο 3g. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη ρισξνθόξκην, ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλνο θαη ηνμηθή νπζία 3 εο θαηεγνξίαο ζε αλαινγία 10%. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ /09 Γαιιία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Δίδε ζθη - Salomon LZ, Atomic Evox 2.8, Atomic FFG 8, TECNOpro TL 70 θαη TL 80 Μάξθα: Salomon / Atomic / TECNOpro Μνληέια SALOMON: - LZ 7, LZ 8, LZ 9 - LZ 7 SR, LZ 8 SR, LZ 8 SC - JLZ 9 Μνληέια ATOMIC: EVOX 2.8, EVOX 2.8+ θαη EVOX2.8++, FFG 8 Μνληέια TECNOpro: - TL 70, TL 80- TL 70 SP, TL 80 SP - TL 70 SR, TL 80 SC πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ θαζώο ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο δέζηξαο ελδέρεηαη λα αλνίμεη. Γύν πεξηζηαηηθά έρνπλ αλαθεξζεί. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 9/12/2009 Δεληίο Τύποσ.

17 Η αλάθιεζε αθνξά πξντόληα κε θσδηθό εκεξνκελίαο "8" (γηα ην έηνο 2008). Ο ελ ιόγσ θσδηθόο βξίζθεηαη ζην ζεκείν επαθήο ηεο κπόηαο ηνπ ζθη κε ην θνκκάηη πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα δάρηπια ηνπ πνδηνύ. Πεξηγξαθή: Γέζηξα αιπηθνύ ζθη Υώξα πξνέιεπζεο: Ρνπκαλία /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ Πξντόλ: Φσηηζηηθό λπθηόο Μάξθα: Leiva Μνληέιν XX-TK REF 11865, barcode: Πεξηγξαθή: Φσηηζηηθό λπθηόο κε εζσηεξηθό ιακπηήξα, ν νπνίνο πξνζηαηεύεηαη από δηαθαλέο πιαζηηθό πεξίβιεκα. Σν θσηηζηηθό ηνπνζεηείηαη απεπζείαο ζηελ πξίδα θαη θέξεη δηαθόπηε γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο ζην κπξνζηηλό κέξνο. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε παθέην από πιαζηηθό θαη ραξηόλη θαη θέξεη ηε ζήκαλζε inter-alia "Made in China, CE, 6A /60 Hz 3w, Ref 11865", θαζώο θαη ην bar code. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Σν πεξίβιεκα δελ δηαζέηεη επαξθή κεραληθή δύλακε θαη ελδέρεηαη θαη απνθνιιεζεί αθήλνληαο εθηεζεηκέλν ην ιακπηήξα. - Σν πιαζηηθό από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην θσηηζηηθό δελ αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD) θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

18 /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ Μάξθα: Sancido kids Άγλσζηε Πεξηγξαθή: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ, ην νπνίν απνηειείηαη από δύν θνκκάηηα έλα θνύηεξ κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη έλα παληειόλη κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο. ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ θνύηεξ ππάξρνπλ νη αθόινπζεο επηγξαθέο: "work place, "you can make the difference in creating a safer workplace, protection for workers, law code: 45.W8". Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: κέγεζνο: 104, ζύλζεζε: 100% βακβάθη. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο ηνπ πνπιόβεξ. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Βξεθηθή θόξκα κε θνπθνύια ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, Απαγόξεπζε πσιήζεσλ θαη απόζπξζε από

19 Μάξθα: Baby cap Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Βξεθηθή θόξκα πνπ θέξεη ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη έλα δεπγάξη γάληηα επηθνιιεκέλν ζε απηά. ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ελδύκαηνο ππάξρεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην κε ηελ απεηθόληζε κηαο αξθνύδαο θαη ηελ επηγξαθή "Brums. ύλζεζε: 100% βακβαθεξό. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Babyland Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ, ην νπνίν απνηειείηαη από 3 θνκκάηηα: έλα ακάληθν θνύηεξ πνπ θέξεη θεξκνπάξ θαη θνπθνύια κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα, έλα παληειόλη θαη κηα κπινύδα πνπ θέξεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην ζην κπξνζηηλό κέξνο. Σν πξντόλ είλαη ξνδ θαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 7 εηώλ. Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλεο εηηθέηεο κε ηελ αθόινπζε επηγξαθή ζηα αγγιηθά: "Babyland". Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

20 αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Misil Baby Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Φνύηεξ κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη παληειόλη κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο. Σν θνύηεξ θέξεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην κε ηηο επηγξαθέο sports club "funky sport club". Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κάξθα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντόληνο. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: Image Kids Code: 2426, article.n Πεξηγξαθή: Παηδηθά πνπιόβεξ ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο

21 κε θνπθνύια πνπ θέξεη ιεηηνπξγηθά θνξδόληα. ηα ελδύκαηα πξννξίδνληαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 7 εηώλ. Σν πξντόλ δηαηίζεηαη ζηα αθόινπζα ρξώκαηα: αλνηρηό πξάζηλν, ζθνύξν κπιε θαη θέξεη ηελ επηγξαθή: "Galles Team the wild Pride. Σν πξντόλ θέξεη εηηθέηα κε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 85% βακβάθη, 15% πνιπεζηέξαο θαη ηελ επηγξαθή IMAGE KIDS BEST VIP KIDS. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Γεξκαλία /09 Ηλσκέλν Βαζίιεην Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: Κνύθια Μάξθα: Be My Baby Κσδηθόο παξηίδαο: TOY072673, θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ BFL TOYS UK, M32 OTP Πεξηγξαθή: Κνύθιεο κε ελδύκαηα θαη θαπέιν ξνδ ή κπιε ρξώκαηνο. ηελ αλάθιεζε εκπιέθνληαη νη θνύθιεο κε ηνλ θσδηθό παξηίδαο TOY ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ην ρέξη ηεο θνύθιαο εκπεξηέρεη δη(2-εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP), ζε αλαινγία 46% θαη ην πόδη εκπεξηέρεη ηνλ ίδην θζαιηθό εζηέξα ζε αλαινγία 29% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ εηζαγσγέα. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο

22 εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ /09 Πνισλία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: AMS 1. BL POC (Μέγεζνο 110); 2. BL GRA (Μέγεζνο 116); 3. BL POJ (Μέγεζνο 116, 122); 4. BL OLI (Μέγεζνο 110, 116, 122); 5. BL GRA (sizes 110, 116, 122); 6. BL CZA (Μέγεζνο 110, 116, 122, 128, 134); 7. BL OLI (Μέγεζνο 110, 116, 122, 128, 134); 8. BL POC (Μέγεζνο 104, 110, 122, 128, 134); 9. BL GRA (Μέγεζνο 110, 122, 128); 10. BL ZIC (Μέγεζνο 104, 110, 116, 122, 128, 134); 11. BL OLI (Μέγεζνο 104, 116, 122, 128); 12. BL ROJ (Μέγεζνο 104, 110, 116, 128); 13. BL ZIJ (Μέγεζνο 104, 110, 116, 122, 134). ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα. Πεξηγξαθή: Παηδηθά, βακβαθεξά πνπιόβεξ, κεγέζε: Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία

23 /09 Πνισλία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: Deloras ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα.

24 BL 1-LG-2178-POP θαη BL 1-LG ZIE, κεγέζε 94, 100, 106, 112, 118. Πεξηγξαθή: Παηδηθά πνπιόβεξ κε θνπθνύια από βακβάθη (96%) θαη ειαζηίλε (4%). Σα πνπιόβεξ είλαη γθξη θαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη θέξνπλ ηε δηαθνζκεηηθή απεηθόληζε ελόο πνληηθηνύ ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ελδύκαηνο. ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Πνισλία /09 Διιάδα Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Μνληέια Scenic III θαη Megane III Μάξθα: Renault Scenic III θαη Megane III πνπ πξννξίδνληαη γηα αξηζηεξόρεηξεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Palencia από ηηο 10 Ινπλίνπ ηνπ 2009 έσο ηηο 09 Ινπιίνπ ηνπ 2009, θαζώο θαη ζην Douai από 10 Ινπλίνπ ηνπ 2009 έσο ηηο 15 Ινπιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Ιζπαλία / Γαιιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πηζαλόηεηα ζξαύζεο ξαθήο ζπγθόιιεζεο πέικαηνο (ηαθνύλη) πεληάι θξέλνπ, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε, ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο, λα επηθέξεη απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο θαη λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηά ηνπ Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης RENAULT ζηη τώρα μας, αθορά 148 οτήμαηα, εκ ηφν οποίφν 58 έτοσν παραδοθεί ζηοσς ηελικούς ιδιοκηήηες, οι οποίοι θα ενημερφθούν μέζφ προζφπικών επιζηολών.

25 εικόνα.

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει μέσω του Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX

Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζκεξνκελία: Ξέκπηε, 02 Ηνπλίνπ 2011 Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραθή Κίνδσνος. 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα.

Περιγραθή Κίνδσνος. 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. Περιγραθή Κίνδσνος 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα 2. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Alecto, κνληέιν SB -10 ( XU -110), κε γξακκνθώδηθα 8712412185450 θαη κε ρώξα 3. Κνπβέξηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Τύποσ. Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX

Δεληίο Τύποσ. Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 11 Αςγούζηος 2010 Δεληίο Τύποσ Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX Η Γενική Γραμμαηεία Καηαναλωηή ανακοινώνει μέζω ηος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας απαγορεσμένων προϊόντων

Πίνακας απαγορεσμένων προϊόντων Πίνακας απαγορεσμένων προϊόντων No. 1 A12/1773/12 Κοινοποι ούζα τώρα ΙΣΑΛΙΑ Προϊόν Φύζη κινδύνοσ Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην Κοινοποιούζα τώρα Καηεγνξία: Υεκηθά πξντόληα Πξντόλ: Μειάλη γηα ηαηνπάδ Μάξθα:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX

Θέμα: Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη, 27 Αυγούστου 201 Θέμα: Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012 Θέµα: ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα