Δελτίο Σύπου. Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Σύπου. Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίοσ 2009 Δελτίο Σύπου Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX Η Γενική Γραμμαηεία Καηαναλωηή ανακοινώνει μέζω ηος Τύπος ηιρ Κοινοποιήζειρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ για ηην εβδομάδα 2 έωρ 6 Νοεμβπίος 2009 για ηα μη αζθαλή πποϊόνηα ηος Σςζηήμαηορ Τασείαρ Ανηαλλαγήρ Πληποθοπιών (RAPEX) πος αναγπάθονηαι ζηον παπακάηω πίνακα. Τα πποϊόνηα πος αναθέπονηαι ζηιρ εβδομαδιαίερ κοινοποιήζειρ ηος RAPEX είηε έσοςν ενηοπιζηεί από ηιρ απμόδιερ απσέρ κπαηών μελών ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και έσοςν κπιθεί ωρ μη αζθαλή, με αποηέλεζμα να απαγοπεςηεί η διάθεζή ηοςρ ζηην αγοπά, είηε ο ίδιοι οι παπαγωγοί -έσονηαρ ενηοπίζει κάποιο δςνηηικό κίνδςνο πος μποπεί αςηά να παποςζιάζοςνέσοςν πποβεί ζε εθελούζια απόζςπζή ηοςρ από ηην αγοπά και ανάκληζη από ηοςρ καηαναλωηέρ, ζηα πλαίζια ηων ςποσπεώζεων ηοςρ βάζει ηος Άπθπος 5 ηηρ ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Αζθάλεια ηων Πποϊόνηων». Η απαγόπεςζη διάθεζήρ ηοςρ ζηην αγοπά μποπεί να απθεί εθόζον ηο ελάηηωμα πος ηα καθιζηά μη αζθαλή επιδέσεηαι διόπθωζηρ και οι παπαγωγοί πποβούν ζηιρ απαπαίηηηερ διοπθωηικέρ ενέπγειερ. Η Γενική Γπαμμαηεία Καηαναλωηή (Γ.Γ.Κ) έσει καθιεπώζει ηη δημοζίεςζη ηων εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηηρ Εςπωπ. Επιηποπήρ για μη αζθαλή πποϊόνηα (RAPEX) ζηην Ελληνική γλώζζα, όπωρ μεηαθέπθηκαν ζηην κενηπική ζελίδα ηηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ Γ.Γ.Κ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη Η Γ.Γ.Κ πποβαίνει ζηη Δημοζίεςζη αςηών και ζηον Τύπο, πποκειμένος αθενόρ να ςπάπσει δςναηόηηηα άμεζηρ ενημέπωζηρ ηος εςπύηεπος καηαναλωηικού κοινού και αθεηέπος οι ηςσόν διακινηηέρ ηων πποϊόνηων αςηών ζηην ελληνική αγοπά να πποβαίνοςν ζε άμεζη απόζςπζή ηοςρ και ηαςηόσπονη ενημέπωζη ηηρ εκάζηοηε απμόδιαρ απσήρ για ηην επιηήπηζη ηηρ αγοπάρ, ανάλογα με ηην καηηγοπία ζηην οποία ςπάγεηαι ηο πποϊόν. Επιζημαίνεηαι όηι ζε πεπίπηωζη διαπίζηωζηρ από ηιρ απμόδιερ ελεγκηικέρ απσέρ οι οποίερ ενεπγοποιούνηαι αμέζωρ μεηά από κάθε ειδοποίηζη μέζω ηος ζςζηήμαηορ RAPEX ή ύζηεπα από καηαγγελίερ καηαναλωηών όηι ηα πποϊόνηα αςηά εξακολοςθούν να κςκλοθοπούν ζηην ελληνική αγοπά, η Γ.Γ.Κ θα επιβάλλει αςζηηπέρ διοικηηικέρ κςπώζειρ με βάζη ηο Νόμο 2251/94, ζε όλοςρ όζοςρ εμπλέκονηαι ζηην αλςζίδα διακίνηζήρ ηων πποϊόνηων αςηών ζηην ελληνική αγοπά.

2 Σύζηημα ηατείας ανηαλλαγής πληροθοριών για αζθάλεια προϊόνηων πλην ηροθίμων (RAPEX) - Εβδομαδιαία επιζκόπηζη κοινοποιήζεφν μέζφ RAPEX Εβδομάδα No. Κοινοποιούζα Xώρα Προϊόν Φύζη κινδύνοσ Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην κοινοποιούζα τώρα /09 Πνξηνγαιία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Μνηνζηθιέηα - Honda CB600F / CBF600 / CB1000R Μάξθα: Honda - CBF600 (κνληέιν 2008); ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F // ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F064845; - CBF600 (κνληέιν 2009): ZDCPC41A*9F ZDCPC41A*9F // ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F077415; - CBF600 (κνληέιν 2009): ZDCPC43B09F θαη ZDCPC43B09F032859; CB1000R (κνληέιν 2009): ZDCSC60A*9F ZDCSC60A*9F // ZDCSC60A*9F ZDCSC60A*9F πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ηα κπνπιόληα ζηνλ θεληξηθό θύιηλδξν ησλ πίζσ θξέλσλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλα θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πίζσ θξέλσλ ηνπ νρήκαηνο. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης HONDA ζηη τώρα μας, δεν αθορά μοηοζικλέηες, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία. Πεξηγξαθή: Μνηνζηθιέηα Υώξα πξνέιεπζεο: Ιηαιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Κύπξνο Πξντόλ: Παηδηθό πνπιόβεξ Μάξθα: Rare Barcode: ή , κνληέιν: ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα κε

3 GA Πεξηγξαθή: Παηδηθό πνπιόβεξ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 6 εηώλ. Σν πνπιόβεξ θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη. ηελ κπξνζηηλή εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε δηαηύπσζε: Rare, ελώ ζηελ πίζσ εηηθέηα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντόλ: ηελ ηηκή, ην κνληέιν θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. ην εζσηεξηθό ηνπ πξντόληνο ππάξρεη ξακκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο: «40% βακβάθη, 30% καιιί, 10% merinos, 5% κνρέξ, 10%αθξπιηθό, 5% λάηινλ». θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Κύπξνο Πξντόλ: Παηδηθό πνπιόβεξ Μάξθα: Rare Μνληέιν: GA2821V19531, Barcode: ή ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα κε Πεξηγξαθή: Παηδηθό πνπιόβεξ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 8 εηώλ. Σν πνπιόβεξ θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη. ηελ κπξνζηηλή εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε δηαηύπσζε: Rare, ελώ ζηελ πίζσ εηηθέηα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντόλ: ηελ ηηκή, ην κνληέιν θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. ην εζσηεξηθό ηνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

4 πξντόληνο ππάξρεη ξακκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο: «40% βακβάθη, 30% καιιί, 10% merinos, 5% κνρέξ, 10% αθξπιηθό, 5% λάηινλ», θαζώο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ πνπιόβεξ /09 Πνισλία Πξντόλ: Βξεθηθό παληειόλη Μάξθα: Pepco αξηζκόο EAN , PLU216620; SIW 8. Πεξηγξαθή: Βξεθηθό παληειόλη θαηαζθεπαζκέλν από 100% βακβαθεξό πιηθό ξνδ ρξώκαηνο. Δπηπιένλ, ην παληειόλη δηαζέηεη νξηζκέλα κεηαιιηθά θνκκάηηα. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα κεηαιιηθά θνκκάηηα ηνπ πξντόληνο απειεπζεξώλνπλ ληθέιην ζε αλαινγία 0.94 µg/cm²/αλά εβδνκάδα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα παύζε πσιήζεσλ θαη απόζπξζε από ηελ αγνξά κέζσ ηνπ εηζαγσγέα θαη ησλ δηαλνκέσλ /09 Κύπξνο Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: Πιαζηηθή θνπδνπλίζηξα κηθξνύ κεγέζνπο Μάξθα: Jumbo Bebe. Barcode ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ην παηρλίδη ελδέρεηαη λα ζπάζεη απειεπζεξώλνληαο Το προχόν, ζύμθφνα με

5 Πεξηγξαθή: Πιαζηηθή, πνιύρξσκε θνπδνπλίζηξα ζε ζρήκα πεηαινύδαο κε θηεξά κηθξνύ κεγέζνπο πνπ θέξεη έλαλ θξίθν κε ράληξεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πεηαινύδα πεξηζηξαθεί, ην παηρλίδη εθπέκπεη έλαλ ήρν. Η ζπζθεπαζία είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ραξηόλη θαη δηαθαλή πιαζηηθή κεκβξάλε θαη θέξεη πιεξνθνξίεο, νδεγίεο ρξήζεο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο. κηθξνζθνπηθά θνκκάηηα, ηα νπνία ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Παηρληδηώλ θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71. έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ζηη τώρα μας, έτει αποζσρθεί από ηην ελληνική αγορά. Η ΓΓΚ ζσνιζηά ζηοσς καηαναλφηές, ποσ ηο έτοσν ζηη καηοτή ηοσς, να πάυοσν να ηο τρηζιμοποιούν /09 Δζζνλία Πξντόλ: Παηδηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Kike Kids Article No. 51N084C02, Barcode on packaging , κέγεζνο 21 Πεξηγξαθή: Τπνδήκαηα ιεπθνύ θαη ξνδ ρξώκαηνο, ηα νπνία είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηί από ραξηόλη πνπ θέξεη ηε δηαηύπσζε Kike Kids. Σν θνπηί θέξεη εηηθέηα κε ηνλ αξηζκό αληηθεηκέλνπ, ην ρξώκα, ην κέγεζνο θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. Σν θνπηί εκπεξηέρεη ζαθνπιάθη κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο SILICA GEL. DO NOT EAT. THROW AWAY DESICCANT. Υώξα πξνέιεπζεο: Άγλσζηε ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα ππνδήκαηα θαη ηα ζαθνπιάθηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα ζε αλαινγία 0.78 mg/kg θαη 0.1 mg/kg αληίζηνηρα. Ο δηκεζπινθνπκαξηθόο εζηέξαο είλαη κηα νπζία πνιύ εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξντόληα πνπ εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα έρνπλ απαγνξεπηεί ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2009/251/EC.

6 7 1491/09 Οπγγαξία Πξντόλ: Παηδηθό πνπθάκηζν Μάξθα: F&D KIDS 83072, barcode: Πεξηγξαθή: Πνπθάκηζν ξνδ ρξώκαηνο πνπ θέξεη δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ζε ζρήκα ινπινπδηώλ θαη θνπκπηά. πληγκνύ πληγκνύ, θαζώο ηα θνπκπηά κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71. ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κε /09 Οπγγαξία Πξντόλ: Κνηιέ παληειόλη γηα παηδηά Μάξθα: Seagull CSQ-6655, bar code: πληγκνύ πληγκνύ, θαζώο νη δηαθνζκεηηθέο πέηξεο κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. Πεξηγξαθή: Κνηιέ παληειόλη ξνδ ρξώκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα παηδηά θαη θέξεη ςεύηηθεο δηαθνζκεηηθέο πέηξεο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71.

7 9 1493/09 Οπγγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Seagull CSQ-6650 Πεξηγξαθή: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Η θόξκα θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη πεξίζθημεο θαη ηελ επηγξαθή "Angels". To έλδπκα είλαη δηαθνζκεκέλν κε ςεύηηθνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο. Μέγεζνο: 98, 110. πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκνύ θαη ο πληγκνύ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πληγκνύ, θαζώο ηα θνξδόληα πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο δελ είλαη ζηεξεσκέλα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν. πληγκνύ, θαζώο νη δηαθνζκεηηθέο πέηξεο κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κε ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξόηππα EN θαη EN /09 Γεξκαλία Καηεγνξία: Κνζκήκαηα Πξντόλ: Ρνιόη ρεηξόο Μάξθα: Classique Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Σα ξνιόγηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα ρξπζνύ ρξώκαηνο. Σν ινπξάθη είλαη ειαζηηθό θαη έρεη πιάηνο 11 mm, ην θαληξάλ είλαη ρξπζνύ ρξώκαηνο θαη έρεη καύξνπο αξηζκνύο, θαζώο θαη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: "classique", "LG" θαη "Quartz'". Δπηπιένλ, ην πξντόλ δηαζέηεη ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο απειεπζεξώλεη ληθέιην ζε αλαινγία 47.0 ± 5.6 µg/cm²/ αλά εβδνκάδα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά.

8 ηξεηο δείθηεο ρξπζαθί ρξώκαηνο. Υώξα πξνέιεπζεο: Άγλσζηε /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Superb II Μάξθα: Skoda Σα νρήκαηα έρνπλ αξηζκνύο πιαηζίνπ: TMB - 3T Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα. θσηηάο θσηηάο, θαζώο ηα θαιώδηα ηεο γείσζεο ηνπ κεραληζκνύ ζέξκαλζεο ηνπ νρήκαηνο ελδέρεηαη λα κελ είλαη επαξθώο αζθαιηζκέλν. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης SKODA ζηη τώρα μας, δεν αθορά οτήμαηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Μεηαζρεκαηηζηήο Μάξθα: Europa Travel adaptor 11090: Πεξηγξαθή: Ηιεθηξηθόο εμνπιηζκόο ρακειήο ηάζεο: πιαζηηθνί κεηαζρεκαηηζηέο ιεπθνύ ρξώκαηνο. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε κπιίζηεξ παθέην πνπ θέξεη ηελ επηγξαθή: plastic alternating current plug adaptor, θαζώο θαη ηελ κάξθα ηνπ πξντόληνο (Europa) θαη ην όλνκα ηνπ εηζαγσγέα. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο ηα ελεξγά θνκκάηηα ηνπ πξντόληνο είλαη πξνζβάζηκα όηαλ ην βύζκα δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ πξίδα. Δπηπιένλ, ην πξντόλ δελ δηαζέηεη επαξθή πξνζηαζία από ηελ ζεξκόηεηα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην Δζληθό Πξόηππν UNE Η εηζαγσγή απνξξίθζεθε από ηηο αξρέο ηνπ ηεισλείνπ.

9 /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Τγξαληήξαο Μάξθα: Laica Code: HI3005Y, Article HI3005; Barcode: Πεξηγξαθή: Τγξαληήξαο ζε ζρήκα ρειώλαο θαη ρσξεηηθόηεηα 1.1 litres. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη πνπ θέξεη απεηθνλίζεηο ηνπ πξντόληνο θαη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: "Laica CE 230V AC 50Hz 24W". ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Οη απόζηαζε κεηαμύ ησλ ελεξγώλ θαη ησλ πξνζβάζηκσλ θνκκαηηώλ ηνπ πξντόληνο δελ είλαη επαξθήο. - Σα παηδηά ελδέρεηαη λα ην ζεσξήζνπλ σο παηρλίδη. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Γαιιία Καηεγνξία: Υεκηθά πξντόληα Πξντόλ: Κόια Μάξθα: Power Cheta barcode Πεξηγξαθή: σιελάξην θόιαο, ην νπνίν έρεη βάξνο 3g. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη ρισξνθόξκην, ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλνο θαη ηνμηθή νπζία 3 εο θαηεγνξίαο, ζε αλαινγία 10%. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ.

10 /09 Γεξκαλία Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: ηπιό κε καιαθή κύηε Μάξθα: Άγλσζηε Αξηζκόο EAN Πεξηγξαθή: Πιαζηηθό ζηπιό κε καιαθή κύηε ζε ζρήκα θξνθόδεηινπ. Σν πξντόλ έρεη κήθνο 21cm θαη ε άθξε ηεο νπξάο είλαη απνζπώκελε. Σν θάησ κέξνο ηνπ ζηπιό είλαη αλνηρηνύ γθξη ρξώκαηνο, ην πάλσ κέξνο είλαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Η θάζε ζπζθεπαζία εκπεξηέρεη 6 ζηπιό. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιαζηηθό, ην νπνίν εκπεξηέρεη δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP) ζε αλαινγία 39.6% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά κέζσ ηνπ εηζαγσγέα /09 Ιζπαλία Πξντόλ: Αζιεηηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Lucky REF x8619-md. Πεξηγξαθή: Αζιεηηθά ππνδήκαηα καύξνπ θαη ιεπθνύ ρξώκαηνο, ηα νπνία είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηί από ραξηόλη. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα ζαθνπιάθηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα ζε αλαινγία 3.2 mg/kg. Ο δηκεζπινθνπκαξηθόο εζηέξαο είλαη κηα νπζία πνιύ εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξντόληα πνπ εκπεξηέρνπλ

11 δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα έρνπλ απαγνξεπηεί ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2009/251/EC /09 Διιάδα Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Scenic θαη Kangoo Μάξθα: Renault Ορήκαηα Scenic II, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 έσο ην Μάξηην ηνπ 2007 θαη νρήκαηα Kangoo II, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ από ηελ αξρή ηεο παξαγσγήο έσο ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ ηνπ Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλεο βαζκνλόκεζεο (θαιηκπξάξηζκα) ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ειεθηξηθνύ ηηκνληνύ, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 30/10/2009 Δεληίο Τύποσ. Υώξα πξνέιεπζεο: Γαιιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ Πξντόλ: Φνξεηό θσηηζηηθό γηα παηδηά. Μάξθα: La Bolata Ref.: Barcode: Πεξηγξαθή: Δπηηξαπέδην θσηηζηηθό πνπ θέξεη θεξακηθή θηγνύξα ζηε βάζε ηνπ. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη θαη θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε ην barcode ηνπ πξντόληνο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εηζαγσγέα. θσηηάο, ο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκνύ θαη ο ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Τπεξζεξκαίλεηαη θαη ην θαπέιν ελδέρεηαη λα πάξεη θσηηά. - Αλαηξέπεηαη κε επθνιία. - Η βάζε ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπάζεη ζε κηθξά θνκκάηηα. - Σν θσηηζηηθό δελ είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθό κεραληζκό γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ.

12 ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Ηιεθηξηθό εληνκνθηόλν Μάξθα: Bravo Ref. FE-4883 Barcode: Πεξηγξαθή: Ηιεθηξηθό εληνκνθηόλν ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη. Σα θύξηα ζηνηρεία ηνπ πξντόληνο είλαη ηα αθόινπζα: AC230V 50 Hz - 40W. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Tα ελεξγά θνκκάηηα ηεο ζπζθεπήο είλαη πξνζβάζηκα. - Η ηάζε ππεξβαίλεη ηα 34 V όηαλ ην πξντόλ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην θεληξηθό ηξνθνδνηηθό ζύζηεκα. - Σν θεληξηθό θαιώδην δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ζρεηηθά πξόηππα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD) θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: εη παηρληδηνύ κε ηαηξηθά εξγαιεία Μάξθα: Boys Toys MODEL BT 4162, barcode: B Πεξηγξαθή: εη παηρληδηνύ κε ηαηξηθά εξγαιεία. Σν παηρλίδη είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε κπιίζηεξ παθέην θαη θέξεη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: NO Doctor Play Set, CE, Made in China. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP), ζε αλαινγία 0.43% θαη δηηζνελλεάλν θζαιηθό εζηέξαο (DINP) ζε αλαινγία 2% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν Η εηζαγσγή απνξξίθζεθε από ηηο αξρέο ηνπ ηεισλείνπ.

13 βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ /09 Ιξιαλδία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Ηκη απηόκαην όπιν, κνληέιν HMR Μάξθα: Remington Μνληέιν HMR Πεξηγξαθή: Ηκη απηόκαην ππξνβόιν όπιν Υώξα πξνέιεπζεο: Ηλσκέλεο Πνιηηείεο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, εμαηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επαλαιεπηηθώλ βνιώλ. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης REMINGTON ζηη τώρα μας, δεν αθορά προχόνηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία /09 Ηλσκέλν Βαζίιεην Πξντόλ: Παηδηθά αζιεηηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Red Herring Style 1210, κέγεζνο 10 = , κέγεζνο 11 = ; κέγεζνο 12 = ; κέγεζνο 13 = , κέγεζνο 1 = , κέγεζνο 2 = , κέγεζνο 3 = πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο κεηαιιηθώλ εγθνπώλ ζην εζσηεξηθό ηεο ζόιαο. Γύν πεξηζηαηηθά έρνπλ αλαθεξζεί. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πεξηγξαθή: Αζιεηηθά ππνδήκαηα καύξνπ ρξώκαηνο πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά θαη

14 θέξνπλ απηνθόιιεην θνύκπσκα /09 Πνισλία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Octavia II θαη Superb II Μάξθα: Skoda Octavia II θαη Superb II κε θηβώηην 6 ηαρπηήησλ (DSG). Σα νρήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάθιεζε θαηαζθεπάζηεθαλ από ην επηέκβξην ηνπ 2008 έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο απαηηείηαη on line αλαβάζκηζε ζην ινγηζκηθό ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης SKODA ζηη τώρα μας, αθορά 36 οτήμαηα, οι ιδιοκηήηες ηφν οποίφν θα ενημερφθούν μέζφ προζφπικών επιζηολών. Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Γαιιία Πξντόλ: Αλδξηθά ππνδήκαηα Μάξθα: TBS VISAYA 6835; REF: Πεξηγξαθή: Αλδξηθά ππνδήκαηα θαθέ ρξώκαηνο. Υώξα πξνέιεπζεο: Ιλδία ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ε επέλδπζε ησλ ππνδεκάησλ εκπεξηέρεη αδσρξσζηηθέο νπζίεο (4-κεζπιν-mθαηλπιαηλνδηακίλε) ζε ζπγθέληξσζε 156 mg/kg. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH, νη αδσρξσζηηθέο νπζίεο απειεπζεξώλνπλ αξσκαηηθέο ακίλεο ζε ζπγθέληξσζε πνπ ππεξβαίλεη ηα 30 mg/kg, δελ ζα πξέπεη Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά

15 λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πθαζκάηηλα θαη δεξκάηηλα αληηθείκελα ηα νπνία ελδέρεηαη λα έξζνπλ ζε άκεζε θαη παξαηεηακέλε επαθή κε ηελ επηδεξκίδα /09 Γαιιία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Σηκόλη πνδειάηνπ Μάξθα: Easton Μνληέιν EA 30. Έηνο 2007: Κσδηθνί A7 έσο L7 Έηνο 2008: Κσδηθνί A8 έσο L8 Έηνο 2009: Κσδηθνί A9 έσο H9 Πεξηγξαθή: Σηκόλη πνδειάηνπ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπάζεη εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνύο κεραληθήο αληίζηαζεο. Έλα πεξηζηαηηθό έρεη αλαθεξζεί. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο. Υώξα πξνέιεπζεο: Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Πνισλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο επηθνηλσλίαο θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο Πξντόλ: Πξνζαξκνγέαο AC γηα ππνινγηζηή SONY VAIO Μάξθα: Sony Μνληέια: VGP-AC19V18, αξηζκνί ζεηξάο: , , , Πεξηγξαθή: Άγλσζηε ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο πξόβιεκα κόλσζεο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε βξαρπθύθισκα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD). Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ δηαλνκέσλ. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 29/10/2009 Δεληίο Τύποσ.

16 /09 Γαιιία Καηεγνξία: Υεκηθά Πξντόλ: Κόια Μάξθα: Fixtout Ref : 30113, barcode Πεξηγξαθή: Έμη ζσιελάξηα θόιαο ζπζθεπαζκέλα ζε πιαζηηθή ζαθνύια. Σν θάζε ζσιελάξην έρεη βάξνο 3g. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη ρισξνθόξκην, ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλνο θαη ηνμηθή νπζία 3 εο θαηεγνξίαο ζε αλαινγία 10%. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ /09 Γαιιία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Δίδε ζθη - Salomon LZ, Atomic Evox 2.8, Atomic FFG 8, TECNOpro TL 70 θαη TL 80 Μάξθα: Salomon / Atomic / TECNOpro Μνληέια SALOMON: - LZ 7, LZ 8, LZ 9 - LZ 7 SR, LZ 8 SR, LZ 8 SC - JLZ 9 Μνληέια ATOMIC: EVOX 2.8, EVOX 2.8+ θαη EVOX2.8++, FFG 8 Μνληέια TECNOpro: - TL 70, TL 80- TL 70 SP, TL 80 SP - TL 70 SR, TL 80 SC πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ θαζώο ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο δέζηξαο ελδέρεηαη λα αλνίμεη. Γύν πεξηζηαηηθά έρνπλ αλαθεξζεί. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 9/12/2009 Δεληίο Τύποσ.

17 Η αλάθιεζε αθνξά πξντόληα κε θσδηθό εκεξνκελίαο "8" (γηα ην έηνο 2008). Ο ελ ιόγσ θσδηθόο βξίζθεηαη ζην ζεκείν επαθήο ηεο κπόηαο ηνπ ζθη κε ην θνκκάηη πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα δάρηπια ηνπ πνδηνύ. Πεξηγξαθή: Γέζηξα αιπηθνύ ζθη Υώξα πξνέιεπζεο: Ρνπκαλία /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ Πξντόλ: Φσηηζηηθό λπθηόο Μάξθα: Leiva Μνληέιν XX-TK REF 11865, barcode: Πεξηγξαθή: Φσηηζηηθό λπθηόο κε εζσηεξηθό ιακπηήξα, ν νπνίνο πξνζηαηεύεηαη από δηαθαλέο πιαζηηθό πεξίβιεκα. Σν θσηηζηηθό ηνπνζεηείηαη απεπζείαο ζηελ πξίδα θαη θέξεη δηαθόπηε γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο ζην κπξνζηηλό κέξνο. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε παθέην από πιαζηηθό θαη ραξηόλη θαη θέξεη ηε ζήκαλζε inter-alia "Made in China, CE, 6A /60 Hz 3w, Ref 11865", θαζώο θαη ην bar code. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Σν πεξίβιεκα δελ δηαζέηεη επαξθή κεραληθή δύλακε θαη ελδέρεηαη θαη απνθνιιεζεί αθήλνληαο εθηεζεηκέλν ην ιακπηήξα. - Σν πιαζηηθό από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην θσηηζηηθό δελ αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD) θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

18 /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ Μάξθα: Sancido kids Άγλσζηε Πεξηγξαθή: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ, ην νπνίν απνηειείηαη από δύν θνκκάηηα έλα θνύηεξ κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη έλα παληειόλη κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο. ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ θνύηεξ ππάξρνπλ νη αθόινπζεο επηγξαθέο: "work place, "you can make the difference in creating a safer workplace, protection for workers, law code: 45.W8". Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: κέγεζνο: 104, ζύλζεζε: 100% βακβάθη. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο ηνπ πνπιόβεξ. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Βξεθηθή θόξκα κε θνπθνύια ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, Απαγόξεπζε πσιήζεσλ θαη απόζπξζε από

19 Μάξθα: Baby cap Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Βξεθηθή θόξκα πνπ θέξεη ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη έλα δεπγάξη γάληηα επηθνιιεκέλν ζε απηά. ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ελδύκαηνο ππάξρεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην κε ηελ απεηθόληζε κηαο αξθνύδαο θαη ηελ επηγξαθή "Brums. ύλζεζε: 100% βακβαθεξό. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Babyland Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ, ην νπνίν απνηειείηαη από 3 θνκκάηηα: έλα ακάληθν θνύηεξ πνπ θέξεη θεξκνπάξ θαη θνπθνύια κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα, έλα παληειόλη θαη κηα κπινύδα πνπ θέξεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην ζην κπξνζηηλό κέξνο. Σν πξντόλ είλαη ξνδ θαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 7 εηώλ. Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλεο εηηθέηεο κε ηελ αθόινπζε επηγξαθή ζηα αγγιηθά: "Babyland". Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

20 αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Misil Baby Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Φνύηεξ κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη παληειόλη κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο. Σν θνύηεξ θέξεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην κε ηηο επηγξαθέο sports club "funky sport club". Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κάξθα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντόληνο. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: Image Kids Code: 2426, article.n Πεξηγξαθή: Παηδηθά πνπιόβεξ ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο

21 κε θνπθνύια πνπ θέξεη ιεηηνπξγηθά θνξδόληα. ηα ελδύκαηα πξννξίδνληαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 7 εηώλ. Σν πξντόλ δηαηίζεηαη ζηα αθόινπζα ρξώκαηα: αλνηρηό πξάζηλν, ζθνύξν κπιε θαη θέξεη ηελ επηγξαθή: "Galles Team the wild Pride. Σν πξντόλ θέξεη εηηθέηα κε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 85% βακβάθη, 15% πνιπεζηέξαο θαη ηελ επηγξαθή IMAGE KIDS BEST VIP KIDS. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Γεξκαλία /09 Ηλσκέλν Βαζίιεην Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: Κνύθια Μάξθα: Be My Baby Κσδηθόο παξηίδαο: TOY072673, θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ BFL TOYS UK, M32 OTP Πεξηγξαθή: Κνύθιεο κε ελδύκαηα θαη θαπέιν ξνδ ή κπιε ρξώκαηνο. ηελ αλάθιεζε εκπιέθνληαη νη θνύθιεο κε ηνλ θσδηθό παξηίδαο TOY ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ην ρέξη ηεο θνύθιαο εκπεξηέρεη δη(2-εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP), ζε αλαινγία 46% θαη ην πόδη εκπεξηέρεη ηνλ ίδην θζαιηθό εζηέξα ζε αλαινγία 29% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ εηζαγσγέα. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο

22 εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ /09 Πνισλία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: AMS 1. BL POC (Μέγεζνο 110); 2. BL GRA (Μέγεζνο 116); 3. BL POJ (Μέγεζνο 116, 122); 4. BL OLI (Μέγεζνο 110, 116, 122); 5. BL GRA (sizes 110, 116, 122); 6. BL CZA (Μέγεζνο 110, 116, 122, 128, 134); 7. BL OLI (Μέγεζνο 110, 116, 122, 128, 134); 8. BL POC (Μέγεζνο 104, 110, 122, 128, 134); 9. BL GRA (Μέγεζνο 110, 122, 128); 10. BL ZIC (Μέγεζνο 104, 110, 116, 122, 128, 134); 11. BL OLI (Μέγεζνο 104, 116, 122, 128); 12. BL ROJ (Μέγεζνο 104, 110, 116, 128); 13. BL ZIJ (Μέγεζνο 104, 110, 116, 122, 134). ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα. Πεξηγξαθή: Παηδηθά, βακβαθεξά πνπιόβεξ, κεγέζε: Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία

23 /09 Πνισλία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: Deloras ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα.

24 BL 1-LG-2178-POP θαη BL 1-LG ZIE, κεγέζε 94, 100, 106, 112, 118. Πεξηγξαθή: Παηδηθά πνπιόβεξ κε θνπθνύια από βακβάθη (96%) θαη ειαζηίλε (4%). Σα πνπιόβεξ είλαη γθξη θαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη θέξνπλ ηε δηαθνζκεηηθή απεηθόληζε ελόο πνληηθηνύ ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ελδύκαηνο. ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Πνισλία /09 Διιάδα Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Μνληέια Scenic III θαη Megane III Μάξθα: Renault Scenic III θαη Megane III πνπ πξννξίδνληαη γηα αξηζηεξόρεηξεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Palencia από ηηο 10 Ινπλίνπ ηνπ 2009 έσο ηηο 09 Ινπιίνπ ηνπ 2009, θαζώο θαη ζην Douai από 10 Ινπλίνπ ηνπ 2009 έσο ηηο 15 Ινπιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Ιζπαλία / Γαιιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πηζαλόηεηα ζξαύζεο ξαθήο ζπγθόιιεζεο πέικαηνο (ηαθνύλη) πεληάι θξέλνπ, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε, ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο, λα επηθέξεη απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο θαη λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηά ηνπ Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης RENAULT ζηη τώρα μας, αθορά 148 οτήμαηα, εκ ηφν οποίφν 58 έτοσν παραδοθεί ζηοσς ηελικούς ιδιοκηήηες, οι οποίοι θα ενημερφθούν μέζφ προζφπικών επιζηολών.

25 εικόνα.

Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX

Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζκεξνκελία: Ξέκπηε, 02 Ηνπλίνπ 2011 Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει μέσω του Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 2011)

ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 2011) Φύζη κινδύνοσ ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 20) No Κοινοποιούζα τώρα Προϊόν Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην Κοινοποιούζα τώρα 20503/ ΠΟΛΩΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 0311 A OI GT-1D ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ Γενικέρ Απαγοπεύζειρ Απαγόπεςζη Αποζςναπμολόγηζηρ Απαγόπεςζη έκθεζηρ ζε νεπό Γενικέρ Πποθςλάξειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ Νη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ απνηεινύληαη από βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα θαηαιιήινπ

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα