Δελτίο Σύπου. Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Σύπου. Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίοσ 2009 Δελτίο Σύπου Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX Η Γενική Γραμμαηεία Καηαναλωηή ανακοινώνει μέζω ηος Τύπος ηιρ Κοινοποιήζειρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ για ηην εβδομάδα 2 έωρ 6 Νοεμβπίος 2009 για ηα μη αζθαλή πποϊόνηα ηος Σςζηήμαηορ Τασείαρ Ανηαλλαγήρ Πληποθοπιών (RAPEX) πος αναγπάθονηαι ζηον παπακάηω πίνακα. Τα πποϊόνηα πος αναθέπονηαι ζηιρ εβδομαδιαίερ κοινοποιήζειρ ηος RAPEX είηε έσοςν ενηοπιζηεί από ηιρ απμόδιερ απσέρ κπαηών μελών ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και έσοςν κπιθεί ωρ μη αζθαλή, με αποηέλεζμα να απαγοπεςηεί η διάθεζή ηοςρ ζηην αγοπά, είηε ο ίδιοι οι παπαγωγοί -έσονηαρ ενηοπίζει κάποιο δςνηηικό κίνδςνο πος μποπεί αςηά να παποςζιάζοςνέσοςν πποβεί ζε εθελούζια απόζςπζή ηοςρ από ηην αγοπά και ανάκληζη από ηοςρ καηαναλωηέρ, ζηα πλαίζια ηων ςποσπεώζεων ηοςρ βάζει ηος Άπθπος 5 ηηρ ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Αζθάλεια ηων Πποϊόνηων». Η απαγόπεςζη διάθεζήρ ηοςρ ζηην αγοπά μποπεί να απθεί εθόζον ηο ελάηηωμα πος ηα καθιζηά μη αζθαλή επιδέσεηαι διόπθωζηρ και οι παπαγωγοί πποβούν ζηιρ απαπαίηηηερ διοπθωηικέρ ενέπγειερ. Η Γενική Γπαμμαηεία Καηαναλωηή (Γ.Γ.Κ) έσει καθιεπώζει ηη δημοζίεςζη ηων εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηηρ Εςπωπ. Επιηποπήρ για μη αζθαλή πποϊόνηα (RAPEX) ζηην Ελληνική γλώζζα, όπωρ μεηαθέπθηκαν ζηην κενηπική ζελίδα ηηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ Γ.Γ.Κ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη Η Γ.Γ.Κ πποβαίνει ζηη Δημοζίεςζη αςηών και ζηον Τύπο, πποκειμένος αθενόρ να ςπάπσει δςναηόηηηα άμεζηρ ενημέπωζηρ ηος εςπύηεπος καηαναλωηικού κοινού και αθεηέπος οι ηςσόν διακινηηέρ ηων πποϊόνηων αςηών ζηην ελληνική αγοπά να πποβαίνοςν ζε άμεζη απόζςπζή ηοςρ και ηαςηόσπονη ενημέπωζη ηηρ εκάζηοηε απμόδιαρ απσήρ για ηην επιηήπηζη ηηρ αγοπάρ, ανάλογα με ηην καηηγοπία ζηην οποία ςπάγεηαι ηο πποϊόν. Επιζημαίνεηαι όηι ζε πεπίπηωζη διαπίζηωζηρ από ηιρ απμόδιερ ελεγκηικέρ απσέρ οι οποίερ ενεπγοποιούνηαι αμέζωρ μεηά από κάθε ειδοποίηζη μέζω ηος ζςζηήμαηορ RAPEX ή ύζηεπα από καηαγγελίερ καηαναλωηών όηι ηα πποϊόνηα αςηά εξακολοςθούν να κςκλοθοπούν ζηην ελληνική αγοπά, η Γ.Γ.Κ θα επιβάλλει αςζηηπέρ διοικηηικέρ κςπώζειρ με βάζη ηο Νόμο 2251/94, ζε όλοςρ όζοςρ εμπλέκονηαι ζηην αλςζίδα διακίνηζήρ ηων πποϊόνηων αςηών ζηην ελληνική αγοπά.

2 Σύζηημα ηατείας ανηαλλαγής πληροθοριών για αζθάλεια προϊόνηων πλην ηροθίμων (RAPEX) - Εβδομαδιαία επιζκόπηζη κοινοποιήζεφν μέζφ RAPEX Εβδομάδα No. Κοινοποιούζα Xώρα Προϊόν Φύζη κινδύνοσ Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην κοινοποιούζα τώρα /09 Πνξηνγαιία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Μνηνζηθιέηα - Honda CB600F / CBF600 / CB1000R Μάξθα: Honda - CBF600 (κνληέιν 2008); ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F // ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F064845; - CBF600 (κνληέιν 2009): ZDCPC41A*9F ZDCPC41A*9F // ZDCPC41A*8F ZDCPC41A*8F077415; - CBF600 (κνληέιν 2009): ZDCPC43B09F θαη ZDCPC43B09F032859; CB1000R (κνληέιν 2009): ZDCSC60A*9F ZDCSC60A*9F // ZDCSC60A*9F ZDCSC60A*9F πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ηα κπνπιόληα ζηνλ θεληξηθό θύιηλδξν ησλ πίζσ θξέλσλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλα θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πίζσ θξέλσλ ηνπ νρήκαηνο. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης HONDA ζηη τώρα μας, δεν αθορά μοηοζικλέηες, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία. Πεξηγξαθή: Μνηνζηθιέηα Υώξα πξνέιεπζεο: Ιηαιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Κύπξνο Πξντόλ: Παηδηθό πνπιόβεξ Μάξθα: Rare Barcode: ή , κνληέιν: ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα κε

3 GA Πεξηγξαθή: Παηδηθό πνπιόβεξ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 6 εηώλ. Σν πνπιόβεξ θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη. ηελ κπξνζηηλή εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε δηαηύπσζε: Rare, ελώ ζηελ πίζσ εηηθέηα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντόλ: ηελ ηηκή, ην κνληέιν θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. ην εζσηεξηθό ηνπ πξντόληνο ππάξρεη ξακκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο: «40% βακβάθη, 30% καιιί, 10% merinos, 5% κνρέξ, 10%αθξπιηθό, 5% λάηινλ». θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Κύπξνο Πξντόλ: Παηδηθό πνπιόβεξ Μάξθα: Rare Μνληέιν: GA2821V19531, Barcode: ή ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα κε Πεξηγξαθή: Παηδηθό πνπιόβεξ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 8 εηώλ. Σν πνπιόβεξ θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη. ηελ κπξνζηηλή εηηθέηα αλαγξάθεηαη ε δηαηύπσζε: Rare, ελώ ζηελ πίζσ εηηθέηα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντόλ: ηελ ηηκή, ην κνληέιν θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. ην εζσηεξηθό ηνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

4 πξντόληνο ππάξρεη ξακκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο: «40% βακβάθη, 30% καιιί, 10% merinos, 5% κνρέξ, 10% αθξπιηθό, 5% λάηινλ», θαζώο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ πνπιόβεξ /09 Πνισλία Πξντόλ: Βξεθηθό παληειόλη Μάξθα: Pepco αξηζκόο EAN , PLU216620; SIW 8. Πεξηγξαθή: Βξεθηθό παληειόλη θαηαζθεπαζκέλν από 100% βακβαθεξό πιηθό ξνδ ρξώκαηνο. Δπηπιένλ, ην παληειόλη δηαζέηεη νξηζκέλα κεηαιιηθά θνκκάηηα. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα κεηαιιηθά θνκκάηηα ηνπ πξντόληνο απειεπζεξώλνπλ ληθέιην ζε αλαινγία 0.94 µg/cm²/αλά εβδνκάδα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα παύζε πσιήζεσλ θαη απόζπξζε από ηελ αγνξά κέζσ ηνπ εηζαγσγέα θαη ησλ δηαλνκέσλ /09 Κύπξνο Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: Πιαζηηθή θνπδνπλίζηξα κηθξνύ κεγέζνπο Μάξθα: Jumbo Bebe. Barcode ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ην παηρλίδη ελδέρεηαη λα ζπάζεη απειεπζεξώλνληαο Το προχόν, ζύμθφνα με

5 Πεξηγξαθή: Πιαζηηθή, πνιύρξσκε θνπδνπλίζηξα ζε ζρήκα πεηαινύδαο κε θηεξά κηθξνύ κεγέζνπο πνπ θέξεη έλαλ θξίθν κε ράληξεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πεηαινύδα πεξηζηξαθεί, ην παηρλίδη εθπέκπεη έλαλ ήρν. Η ζπζθεπαζία είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ραξηόλη θαη δηαθαλή πιαζηηθή κεκβξάλε θαη θέξεη πιεξνθνξίεο, νδεγίεο ρξήζεο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο. κηθξνζθνπηθά θνκκάηηα, ηα νπνία ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Παηρληδηώλ θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71. έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ζηη τώρα μας, έτει αποζσρθεί από ηην ελληνική αγορά. Η ΓΓΚ ζσνιζηά ζηοσς καηαναλφηές, ποσ ηο έτοσν ζηη καηοτή ηοσς, να πάυοσν να ηο τρηζιμοποιούν /09 Δζζνλία Πξντόλ: Παηδηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Kike Kids Article No. 51N084C02, Barcode on packaging , κέγεζνο 21 Πεξηγξαθή: Τπνδήκαηα ιεπθνύ θαη ξνδ ρξώκαηνο, ηα νπνία είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηί από ραξηόλη πνπ θέξεη ηε δηαηύπσζε Kike Kids. Σν θνπηί θέξεη εηηθέηα κε ηνλ αξηζκό αληηθεηκέλνπ, ην ρξώκα, ην κέγεζνο θαη ην barcode ηνπ πξντόληνο. Σν θνπηί εκπεξηέρεη ζαθνπιάθη κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο SILICA GEL. DO NOT EAT. THROW AWAY DESICCANT. Υώξα πξνέιεπζεο: Άγλσζηε ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα ππνδήκαηα θαη ηα ζαθνπιάθηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα ζε αλαινγία 0.78 mg/kg θαη 0.1 mg/kg αληίζηνηρα. Ο δηκεζπινθνπκαξηθόο εζηέξαο είλαη κηα νπζία πνιύ εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξντόληα πνπ εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα έρνπλ απαγνξεπηεί ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2009/251/EC.

6 7 1491/09 Οπγγαξία Πξντόλ: Παηδηθό πνπθάκηζν Μάξθα: F&D KIDS 83072, barcode: Πεξηγξαθή: Πνπθάκηζν ξνδ ρξώκαηνο πνπ θέξεη δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ζε ζρήκα ινπινπδηώλ θαη θνπκπηά. πληγκνύ πληγκνύ, θαζώο ηα θνπκπηά κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71. ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κε /09 Οπγγαξία Πξντόλ: Κνηιέ παληειόλη γηα παηδηά Μάξθα: Seagull CSQ-6655, bar code: πληγκνύ πληγκνύ, θαζώο νη δηαθνζκεηηθέο πέηξεο κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. Πεξηγξαθή: Κνηιέ παληειόλη ξνδ ρξώκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα παηδηά θαη θέξεη ςεύηηθεο δηαθνζκεηηθέο πέηξεο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN 71.

7 9 1493/09 Οπγγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Seagull CSQ-6650 Πεξηγξαθή: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Η θόξκα θέξεη θνπθνύια κε θνξδόλη πεξίζθημεο θαη ηελ επηγξαθή "Angels". To έλδπκα είλαη δηαθνζκεκέλν κε ςεύηηθνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο. Μέγεζνο: 98, 110. πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκνύ θαη ο πληγκνύ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πληγκνύ, θαζώο ηα θνξδόληα πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο δελ είλαη ζηεξεσκέλα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν. πληγκνύ, θαζώο νη δηαθνζκεηηθέο πέηξεο κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ κε επθνιία θαη ελδέρεηαη λα θαηαπνζνύλ από ηα παηδηά. ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κε ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξόηππα EN θαη EN /09 Γεξκαλία Καηεγνξία: Κνζκήκαηα Πξντόλ: Ρνιόη ρεηξόο Μάξθα: Classique Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Σα ξνιόγηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα ρξπζνύ ρξώκαηνο. Σν ινπξάθη είλαη ειαζηηθό θαη έρεη πιάηνο 11 mm, ην θαληξάλ είλαη ρξπζνύ ρξώκαηνο θαη έρεη καύξνπο αξηζκνύο, θαζώο θαη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: "classique", "LG" θαη "Quartz'". Δπηπιένλ, ην πξντόλ δηαζέηεη ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο απειεπζεξώλεη ληθέιην ζε αλαινγία 47.0 ± 5.6 µg/cm²/ αλά εβδνκάδα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά.

8 ηξεηο δείθηεο ρξπζαθί ρξώκαηνο. Υώξα πξνέιεπζεο: Άγλσζηε /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Superb II Μάξθα: Skoda Σα νρήκαηα έρνπλ αξηζκνύο πιαηζίνπ: TMB - 3T Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα. θσηηάο θσηηάο, θαζώο ηα θαιώδηα ηεο γείσζεο ηνπ κεραληζκνύ ζέξκαλζεο ηνπ νρήκαηνο ελδέρεηαη λα κελ είλαη επαξθώο αζθαιηζκέλν. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης SKODA ζηη τώρα μας, δεν αθορά οτήμαηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Μεηαζρεκαηηζηήο Μάξθα: Europa Travel adaptor 11090: Πεξηγξαθή: Ηιεθηξηθόο εμνπιηζκόο ρακειήο ηάζεο: πιαζηηθνί κεηαζρεκαηηζηέο ιεπθνύ ρξώκαηνο. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε κπιίζηεξ παθέην πνπ θέξεη ηελ επηγξαθή: plastic alternating current plug adaptor, θαζώο θαη ηελ κάξθα ηνπ πξντόληνο (Europa) θαη ην όλνκα ηνπ εηζαγσγέα. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο ηα ελεξγά θνκκάηηα ηνπ πξντόληνο είλαη πξνζβάζηκα όηαλ ην βύζκα δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ πξίδα. Δπηπιένλ, ην πξντόλ δελ δηαζέηεη επαξθή πξνζηαζία από ηελ ζεξκόηεηα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην Δζληθό Πξόηππν UNE Η εηζαγσγή απνξξίθζεθε από ηηο αξρέο ηνπ ηεισλείνπ.

9 /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Τγξαληήξαο Μάξθα: Laica Code: HI3005Y, Article HI3005; Barcode: Πεξηγξαθή: Τγξαληήξαο ζε ζρήκα ρειώλαο θαη ρσξεηηθόηεηα 1.1 litres. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη πνπ θέξεη απεηθνλίζεηο ηνπ πξντόληνο θαη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: "Laica CE 230V AC 50Hz 24W". ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Οη απόζηαζε κεηαμύ ησλ ελεξγώλ θαη ησλ πξνζβάζηκσλ θνκκαηηώλ ηνπ πξντόληνο δελ είλαη επαξθήο. - Σα παηδηά ελδέρεηαη λα ην ζεσξήζνπλ σο παηρλίδη. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Γαιιία Καηεγνξία: Υεκηθά πξντόληα Πξντόλ: Κόια Μάξθα: Power Cheta barcode Πεξηγξαθή: σιελάξην θόιαο, ην νπνίν έρεη βάξνο 3g. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη ρισξνθόξκην, ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλνο θαη ηνμηθή νπζία 3 εο θαηεγνξίαο, ζε αλαινγία 10%. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ.

10 /09 Γεξκαλία Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: ηπιό κε καιαθή κύηε Μάξθα: Άγλσζηε Αξηζκόο EAN Πεξηγξαθή: Πιαζηηθό ζηπιό κε καιαθή κύηε ζε ζρήκα θξνθόδεηινπ. Σν πξντόλ έρεη κήθνο 21cm θαη ε άθξε ηεο νπξάο είλαη απνζπώκελε. Σν θάησ κέξνο ηνπ ζηπιό είλαη αλνηρηνύ γθξη ρξώκαηνο, ην πάλσ κέξνο είλαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Η θάζε ζπζθεπαζία εκπεξηέρεη 6 ζηπιό. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιαζηηθό, ην νπνίν εκπεξηέρεη δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP) ζε αλαινγία 39.6% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά κέζσ ηνπ εηζαγσγέα /09 Ιζπαλία Πξντόλ: Αζιεηηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Lucky REF x8619-md. Πεξηγξαθή: Αζιεηηθά ππνδήκαηα καύξνπ θαη ιεπθνύ ρξώκαηνο, ηα νπνία είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηί από ραξηόλη. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ηα ζαθνπιάθηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία εκπεξηέρνπλ δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα ζε αλαινγία 3.2 mg/kg. Ο δηκεζπινθνπκαξηθόο εζηέξαο είλαη κηα νπζία πνιύ εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξντόληα πνπ εκπεξηέρνπλ

11 δηκεζπινθνπκαξηθό εζηέξα έρνπλ απαγνξεπηεί ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2009/251/EC /09 Διιάδα Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Scenic θαη Kangoo Μάξθα: Renault Ορήκαηα Scenic II, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 έσο ην Μάξηην ηνπ 2007 θαη νρήκαηα Kangoo II, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ από ηελ αξρή ηεο παξαγσγήο έσο ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ ηνπ Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλεο βαζκνλόκεζεο (θαιηκπξάξηζκα) ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ειεθηξηθνύ ηηκνληνύ, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 30/10/2009 Δεληίο Τύποσ. Υώξα πξνέιεπζεο: Γαιιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ Πξντόλ: Φνξεηό θσηηζηηθό γηα παηδηά. Μάξθα: La Bolata Ref.: Barcode: Πεξηγξαθή: Δπηηξαπέδην θσηηζηηθό πνπ θέξεη θεξακηθή θηγνύξα ζηε βάζε ηνπ. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη θαη θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε ην barcode ηνπ πξντόληνο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εηζαγσγέα. θσηηάο, ο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκνύ θαη ο ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Τπεξζεξκαίλεηαη θαη ην θαπέιν ελδέρεηαη λα πάξεη θσηηά. - Αλαηξέπεηαη κε επθνιία. - Η βάζε ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπάζεη ζε κηθξά θνκκάηηα. - Σν θσηηζηηθό δελ είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθό κεραληζκό γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ.

12 ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο Πξντόλ: Ηιεθηξηθό εληνκνθηόλν Μάξθα: Bravo Ref. FE-4883 Barcode: Πεξηγξαθή: Ηιεθηξηθό εληνκνθηόλν ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη. Σα θύξηα ζηνηρεία ηνπ πξντόληνο είλαη ηα αθόινπζα: AC230V 50 Hz - 40W. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Tα ελεξγά θνκκάηηα ηεο ζπζθεπήο είλαη πξνζβάζηκα. - Η ηάζε ππεξβαίλεη ηα 34 V όηαλ ην πξντόλ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην θεληξηθό ηξνθνδνηηθό ζύζηεκα. - Σν θεληξηθό θαιώδην δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ζρεηηθά πξόηππα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD) θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: εη παηρληδηνύ κε ηαηξηθά εξγαιεία Μάξθα: Boys Toys MODEL BT 4162, barcode: B Πεξηγξαθή: εη παηρληδηνύ κε ηαηξηθά εξγαιεία. Σν παηρλίδη είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε κπιίζηεξ παθέην θαη θέξεη ηηο αθόινπζεο ζεκάλζεηο: NO Doctor Play Set, CE, Made in China. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP), ζε αλαινγία 0.43% θαη δηηζνελλεάλν θζαιηθό εζηέξαο (DINP) ζε αλαινγία 2% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν Η εηζαγσγή απνξξίθζεθε από ηηο αξρέο ηνπ ηεισλείνπ.

13 βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ /09 Ιξιαλδία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Ηκη απηόκαην όπιν, κνληέιν HMR Μάξθα: Remington Μνληέιν HMR Πεξηγξαθή: Ηκη απηόκαην ππξνβόιν όπιν Υώξα πξνέιεπζεο: Ηλσκέλεο Πνιηηείεο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, εμαηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επαλαιεπηηθώλ βνιώλ. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης REMINGTON ζηη τώρα μας, δεν αθορά προχόνηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζφπεία /09 Ηλσκέλν Βαζίιεην Πξντόλ: Παηδηθά αζιεηηθά ππνδήκαηα Μάξθα: Red Herring Style 1210, κέγεζνο 10 = , κέγεζνο 11 = ; κέγεζνο 12 = ; κέγεζνο 13 = , κέγεζνο 1 = , κέγεζνο 2 = , κέγεζνο 3 = πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο κεηαιιηθώλ εγθνπώλ ζην εζσηεξηθό ηεο ζόιαο. Γύν πεξηζηαηηθά έρνπλ αλαθεξζεί. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πεξηγξαθή: Αζιεηηθά ππνδήκαηα καύξνπ ρξώκαηνο πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά θαη

14 θέξνπλ απηνθόιιεην θνύκπσκα /09 Πνισλία Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην - Octavia II θαη Superb II Μάξθα: Skoda Octavia II θαη Superb II κε θηβώηην 6 ηαρπηήησλ (DSG). Σα νρήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάθιεζε θαηαζθεπάζηεθαλ από ην επηέκβξην ηνπ 2008 έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο απαηηείηαη on line αλαβάζκηζε ζην ινγηζκηθό ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης SKODA ζηη τώρα μας, αθορά 36 οτήμαηα, οι ιδιοκηήηες ηφν οποίφν θα ενημερφθούν μέζφ προζφπικών επιζηολών. Δεν σπάρτει διαθέζιμη εικόνα /09 Γαιιία Πξντόλ: Αλδξηθά ππνδήκαηα Μάξθα: TBS VISAYA 6835; REF: Πεξηγξαθή: Αλδξηθά ππνδήκαηα θαθέ ρξώκαηνο. Υώξα πξνέιεπζεο: Ιλδία ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ε επέλδπζε ησλ ππνδεκάησλ εκπεξηέρεη αδσρξσζηηθέο νπζίεο (4-κεζπιν-mθαηλπιαηλνδηακίλε) ζε ζπγθέληξσζε 156 mg/kg. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH, νη αδσρξσζηηθέο νπζίεο απειεπζεξώλνπλ αξσκαηηθέο ακίλεο ζε ζπγθέληξσζε πνπ ππεξβαίλεη ηα 30 mg/kg, δελ ζα πξέπεη Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά

15 λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πθαζκάηηλα θαη δεξκάηηλα αληηθείκελα ηα νπνία ελδέρεηαη λα έξζνπλ ζε άκεζε θαη παξαηεηακέλε επαθή κε ηελ επηδεξκίδα /09 Γαιιία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Σηκόλη πνδειάηνπ Μάξθα: Easton Μνληέιν EA 30. Έηνο 2007: Κσδηθνί A7 έσο L7 Έηνο 2008: Κσδηθνί A8 έσο L8 Έηνο 2009: Κσδηθνί A9 έσο H9 Πεξηγξαθή: Σηκόλη πνδειάηνπ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπάζεη εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνύο κεραληθήο αληίζηαζεο. Έλα πεξηζηαηηθό έρεη αλαθεξζεί. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο. Υώξα πξνέιεπζεο: Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Πνισλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο επηθνηλσλίαο θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο Πξντόλ: Πξνζαξκνγέαο AC γηα ππνινγηζηή SONY VAIO Μάξθα: Sony Μνληέια: VGP-AC19V18, αξηζκνί ζεηξάο: , , , Πεξηγξαθή: Άγλσζηε ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο πξόβιεκα κόλσζεο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε βξαρπθύθισκα. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD). Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ δηαλνκέσλ. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 29/10/2009 Δεληίο Τύποσ.

16 /09 Γαιιία Καηεγνξία: Υεκηθά Πξντόλ: Κόια Μάξθα: Fixtout Ref : 30113, barcode Πεξηγξαθή: Έμη ζσιελάξηα θόιαο ζπζθεπαζκέλα ζε πιαζηηθή ζαθνύια. Σν θάζε ζσιελάξην έρεη βάξνο 3g. ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο εκπεξηέρεη ρισξνθόξκην, ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλνο θαη ηνμηθή νπζία 3 εο θαηεγνξίαο ζε αλαινγία 10%. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Καλνληζκό REACH. Δζεινύζηα θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ /09 Γαιιία Καηεγνξία: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο / εμνπιηζκόο ρόκπη Πξντόλ: Δίδε ζθη - Salomon LZ, Atomic Evox 2.8, Atomic FFG 8, TECNOpro TL 70 θαη TL 80 Μάξθα: Salomon / Atomic / TECNOpro Μνληέια SALOMON: - LZ 7, LZ 8, LZ 9 - LZ 7 SR, LZ 8 SR, LZ 8 SC - JLZ 9 Μνληέια ATOMIC: EVOX 2.8, EVOX 2.8+ θαη EVOX2.8++, FFG 8 Μνληέια TECNOpro: - TL 70, TL 80- TL 70 SP, TL 80 SP - TL 70 SR, TL 80 SC πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ θαζώο ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο δέζηξαο ελδέρεηαη λα αλνίμεη. Γύν πεξηζηαηηθά έρνπλ αλαθεξζεί. Δζεινύζηα απόζπξζε από ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Έτει γίνει ζτεηική δημοζίεσζη ζηον Τύπο για ηην ενημέρφζη ηοσ καηαναλφηικού κοινού με ηο από 9/12/2009 Δεληίο Τύποσ.

17 Η αλάθιεζε αθνξά πξντόληα κε θσδηθό εκεξνκελίαο "8" (γηα ην έηνο 2008). Ο ελ ιόγσ θσδηθόο βξίζθεηαη ζην ζεκείν επαθήο ηεο κπόηαο ηνπ ζθη κε ην θνκκάηη πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα δάρηπια ηνπ πνδηνύ. Πεξηγξαθή: Γέζηξα αιπηθνύ ζθη Υώξα πξνέιεπζεο: Ρνπκαλία /09 Ιζπαλία Καηεγνξία: Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ Πξντόλ: Φσηηζηηθό λπθηόο Μάξθα: Leiva Μνληέιν XX-TK REF 11865, barcode: Πεξηγξαθή: Φσηηζηηθό λπθηόο κε εζσηεξηθό ιακπηήξα, ν νπνίνο πξνζηαηεύεηαη από δηαθαλέο πιαζηηθό πεξίβιεκα. Σν θσηηζηηθό ηνπνζεηείηαη απεπζείαο ζηελ πξίδα θαη θέξεη δηαθόπηε γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο ζην κπξνζηηλό κέξνο. Σν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε παθέην από πιαζηηθό θαη ραξηόλη θαη θέξεη ηε ζήκαλζε inter-alia "Made in China, CE, 6A /60 Hz 3w, Ref 11865", θαζώο θαη ην bar code. ειεθηξνπιεμίαο ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο: - Σν πεξίβιεκα δελ δηαζέηεη επαξθή κεραληθή δύλακε θαη ελδέρεηαη θαη απνθνιιεζεί αθήλνληαο εθηεζεηκέλν ην ιακπηήξα. - Σν πιαζηηθό από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην θσηηζηηθό δελ αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (LVD) θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

18 /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ Μάξθα: Sancido kids Άγλσζηε Πεξηγξαθή: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ, ην νπνίν απνηειείηαη από δύν θνκκάηηα έλα θνύηεξ κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη έλα παληειόλη κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο. ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ θνύηεξ ππάξρνπλ νη αθόινπζεο επηγξαθέο: "work place, "you can make the difference in creating a safer workplace, protection for workers, law code: 45.W8". Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: κέγεζνο: 104, ζύλζεζε: 100% βακβάθη. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο ηνπ πνπιόβεξ. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Βξεθηθή θόξκα κε θνπθνύια ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, Απαγόξεπζε πσιήζεσλ θαη απόζπξζε από

19 Μάξθα: Baby cap Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Βξεθηθή θόξκα πνπ θέξεη ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη έλα δεπγάξη γάληηα επηθνιιεκέλν ζε απηά. ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ελδύκαηνο ππάξρεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην κε ηελ απεηθόληζε κηαο αξθνύδαο θαη ηελ επηγξαθή "Brums. ύλζεζε: 100% βακβαθεξό. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Babyland Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Παηδηθό ζεη ελδπκάησλ, ην νπνίν απνηειείηαη από 3 θνκκάηηα: έλα ακάληθν θνύηεξ πνπ θέξεη θεξκνπάξ θαη θνπθνύια κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα, έλα παληειόλη θαη κηα κπινύδα πνπ θέξεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην ζην κπξνζηηλό κέξνο. Σν πξντόλ είλαη ξνδ θαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη πξννξίδεηαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 7 εηώλ. Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλεο εηηθέηεο κε ηελ αθόινπζε επηγξαθή ζηα αγγιηθά: "Babyland". Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN

20 αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθή θόξκα γπκλαζηηθήο Μάξθα: Misil Baby Άγλσζηνο Πεξηγξαθή: Φνύηεξ κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο θαη παληειόλη κε ιεηηνπξγηθά θνξδόληα ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο. Σν θνύηεξ θέξεη δηαθνζκεηηθό ζρέδην κε ηηο επηγξαθέο sports club "funky sport club". Δπηπιένλ, ην πξντόλ θέξεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κάξθα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντόληνο. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία /09 Βνπιγαξία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: Image Kids Code: 2426, article.n Πεξηγξαθή: Παηδηθά πνπιόβεξ ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο

21 κε θνπθνύια πνπ θέξεη ιεηηνπξγηθά θνξδόληα. ηα ελδύκαηα πξννξίδνληαη γηα παηδηά ειηθίαο έσο 7 εηώλ. Σν πξντόλ δηαηίζεηαη ζηα αθόινπζα ρξώκαηα: αλνηρηό πξάζηλν, ζθνύξν κπιε θαη θέξεη ηελ επηγξαθή: "Galles Team the wild Pride. Σν πξντόλ θέξεη εηηθέηα κε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 85% βακβάθη, 15% πνιπεζηέξαο θαη ηελ επηγξαθή IMAGE KIDS BEST VIP KIDS. Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο ζπζθεπαζία. θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Γεξκαλία /09 Ηλσκέλν Βαζίιεην Καηεγνξία: Παηρλίδηα Πξντόλ: Κνύθια Μάξθα: Be My Baby Κσδηθόο παξηίδαο: TOY072673, θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ BFL TOYS UK, M32 OTP Πεξηγξαθή: Κνύθιεο κε ελδύκαηα θαη θαπέιν ξνδ ή κπιε ρξώκαηνο. ηελ αλάθιεζε εκπιέθνληαη νη θνύθιεο κε ηνλ θσδηθό παξηίδαο TOY ρεκηθώλ ρεκηθώλ, θαζώο ην ρέξη ηεο θνύθιαο εκπεξηέρεη δη(2-εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP), ζε αλαινγία 46% θαη ην πόδη εκπεξηέρεη ηνλ ίδην θζαιηθό εζηέξα ζε αλαινγία 29% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ πξντόληνο. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ εηζαγσγέα. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό REACH έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ θζαιηθώλ εζηέξσλ ζηα παηρλίδηα: o δη(2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP), o δηβνπηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DBP) θαη ν βελδπιν-βνύηπιν θζαιηθόο εζηέξαο (BBP), ελώ ν δηηζνελλεάλνο θζαιηθόο

22 εζηέξαο (DINP), ν δηηζνδέθπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DIDP) θαη ν δη-λη-όθηπινο θζαιηθόο εζηέξαο (DNOP) απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ην παηρλίδη ηνπνζεηεζεί ζην ζηόκα ηνπ παηδηνύ /09 Πνισλία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: AMS 1. BL POC (Μέγεζνο 110); 2. BL GRA (Μέγεζνο 116); 3. BL POJ (Μέγεζνο 116, 122); 4. BL OLI (Μέγεζνο 110, 116, 122); 5. BL GRA (sizes 110, 116, 122); 6. BL CZA (Μέγεζνο 110, 116, 122, 128, 134); 7. BL OLI (Μέγεζνο 110, 116, 122, 128, 134); 8. BL POC (Μέγεζνο 104, 110, 122, 128, 134); 9. BL GRA (Μέγεζνο 110, 122, 128); 10. BL ZIC (Μέγεζνο 104, 110, 116, 122, 128, 134); 11. BL OLI (Μέγεζνο 104, 116, 122, 128); 12. BL ROJ (Μέγεζνο 104, 110, 116, 128); 13. BL ZIJ (Μέγεζνο 104, 110, 116, 122, 134). ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ πεξίζθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα. Πεξηγξαθή: Παηδηθά, βακβαθεξά πνπιόβεξ, κεγέζε: Υώξα πξνέιεπζεο: Σνπξθία

23 /09 Πνισλία Πξντόλ: Παηδηθά θνύηεξ Μάξθα: Deloras ζηξαγγαιηζκνύ ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ πεξίζθημεο Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ εηζαγσγέα.

24 BL 1-LG-2178-POP θαη BL 1-LG ZIE, κεγέζε 94, 100, 106, 112, 118. Πεξηγξαθή: Παηδηθά πνπιόβεξ κε θνπθνύια από βακβάθη (96%) θαη ειαζηίλε (4%). Σα πνπιόβεξ είλαη γθξη θαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη θέξνπλ ηε δηαθνζκεηηθή απεηθόληζε ελόο πνληηθηνύ ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ελδύκαηνο. ζηελ πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο. ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Πξόηππν EN Υώξα πξνέιεπζεο: Πνισλία /09 Διιάδα Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Μνληέια Scenic III θαη Megane III Μάξθα: Renault Scenic III θαη Megane III πνπ πξννξίδνληαη γηα αξηζηεξόρεηξεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Palencia από ηηο 10 Ινπλίνπ ηνπ 2009 έσο ηηο 09 Ινπιίνπ ηνπ 2009, θαζώο θαη ζην Douai από 10 Ινπλίνπ ηνπ 2009 έσο ηηο 15 Ινπιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Υώξα πξνέιεπζεο: Ιζπαλία / Γαιιία Δεν σπάρτει διαθέζιμη πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ππάξρεη πηζαλόηεηα ζξαύζεο ξαθήο ζπγθόιιεζεο πέικαηνο (ηαθνύλη) πεληάι θξέλνπ, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε, ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο, λα επηθέξεη απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο θαη λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηά ηνπ Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθφνα με έγγραθη δήλφζη ηοσ διανομέα ηης RENAULT ζηη τώρα μας, αθορά 148 οτήμαηα, εκ ηφν οποίφν 58 έτοσν παραδοθεί ζηοσς ηελικούς ιδιοκηήηες, οι οποίοι θα ενημερφθούν μέζφ προζφπικών επιζηολών.

25 εικόνα.

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν. KNX Association International

KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν. KNX Association International KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν KNX Association International Σν KNX είλαη ην Πξόηππν CENELEC EN 50090 ην κνλαδηθό Δπξωπαϊθό Πξόηππν γηα Οηθηαθά θαη Κηηξηαθά Ηιεθηξνληθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα